DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİNİN KISMEN İADE EDİLMESİ SEBEBİYLE
DAVA AÇAN AİLE HEKİMLERİNE
ÖNEMLİ DUYURU
Aile hekimlerinden, Hizmet Sözleşmesi gerekçe gösterilerek damga vergisi kesilmiş
ve kesinti işlemleri yaklaşık 3 yıldır süregelen çeşitli davaların konusu olmuştu.
6111 ve 6322 sayılı Kanun’larla yapılan değişikliklerin ve olumlu mahkeme
kararlarının ardından, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü nihayet 24.04.2013
tarihinde bir duyuru yayınlamış ve “tahsil edilen sözleşme pulu damga vergilerinin
düzeltme yoluyla iade işlemlerinin başlatılabilmesi için dilekçe verilmesi” gerektiğini
belirmişti.
Düzeltme talepli dilekçeler verildi ama damga vergisinin ancak bir kısmı (1/3’lük
kısmı) geri ödendi, kalan kısmın ödenmeyeceği belirtildi.
Eksik iade nedeniyle Hukuk Büromuza çok sayıda başvuru yapıldı. Başvurucu aile
hekimlerinden biri adına örnek dava açtık. Diğer hekimler içinse dava dilekçesi
hazırlayıp web sitemizde yayınladık.
Ancak kısmi iade sebebiyle açılan davalarda, farklı Vergi Mahkemelerinin tümüyle
farklı kararlar verdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Öyle ki;
 Hukuk Büromuz tarafından yürütülen örnek davada, İstanbul 3. Vergi
Mahkemesi ara karar oluşturup, Hocapaşa Vergi Dairesi’ne ve İstanbul Halk
Sağlığı Müdürlüğü’ne soru sormuş ve “kesilen damga vergisinin hangi vergi
dairesine ödendiğinin, herhangi bir vergi dairesine ödenmediyse nereye
ödendiğinin” bildirilmesini istemiştir. (Ara kararı ekte sunuyoruz. Cevap verilmesinin
ardından yargılama devam edecektir.)
 Bir aile hekimi tarafından açılan bir başka davada, İstanbul 4. Vergi
Mahkemesi, “öncelikle kesintinin iadesi için damga vergisinin yatırıldığı asıl mercii
olan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunulması
gerekirken doğrudan mahkememizde dava açıldığı anlaşılmakla, olayda idari
merci tecavüzü bulunduğu açıktır” gerekçesiyle dava dilekçesinin Maliye
Bakanlığı’na tevdiine karar vermiştir. (Kararı ekte sunuyoruz.)
 Bir başka davada ise İstanbul 11. Vergi Mahkemesi, önce İstanbul Halk
Sağlığı Müdürlüğü’nü hasım mevkiine almış ve “ödevli tarafından banka
aracılığıyla yapılan ödemenin eksik olduğu iddiasıyla elindeki tüm bilgi ve belgeler
ve yasal gerekçelerle davalı kurum olan Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne başvurulması
ve buna rağmen ödeme yapılmazsa açık ret veya 60 gün beklenerek oluşacak
zımni ret işlemine karşı dava açma süresi içinde dava açılması gerektiğinden”
gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. (Kararı ekte sunuyoruz.)
Görüldüğü gibi üç mahkeme de birbirinden farklı ve hatta birbiriyle çelişen bir yol
izlemektedir.
Önemle belirtelim ki; aile hekimleri tarafından zaten öncelikle düzeltme talebinde
bulunulmuş, talepler kısmen kabul edilip kısmen reddedildikten sonra dava
açılmıştır. Bu nedenle “Halk Sağlığı Müdürlüğüne başvurulması” gerekçesi makul
ve/veya anlaşılabilir değildir. Keza düzeltme taleplerinin, Maliye Bakanlığı Gelir
İdaresi Başkanlığı’nın 20.03.2013 tarih ve 23207 sayılı yazısı uyarınca toplanmış ve
değerlendirilmiş olduğu düşünülünce, “Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına
başvuruda bulunulması” yönündeki kararı da hukuken kavramak güçtür!
Aile hekimlerinin yeniden başvuru yapmaları için bir zorunluluk bulunmadığı gibi,
dava açmalarının önünde bir engel de yoktur. Bu nedenle söz konusu Mahkeme
kararlarına mutlaka itiraz etmek gerekir. Aktardığımız kararlar yönünden Hukuk
Büromuz gerekli hazırlıkları yürütmektedir.
Anlaşılacağı üzere dava açan aile hekimlerinin, öngörülmesi zor ve birbirinden hayli
farklı kararlarla karşılaşması olasıdır. Bu nedenle Mahkeme kararını alır almaz
Hukuk Büromuza ulaşarak bilgi ve destek almanızı öneriyoruz.
30.09.2014
İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu
Download

damga vergisinin kısmen iade edilmesi karşısında