OTOAVANTAJ ONLİNE ARTTIRMA(Müzayede) SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar
1.1.OKAR OTOMOTİV PAZARLAMA ve DIŞ TİCARET A.Ş.(kısaca “OTOAVANTAJ”)
1.2.............................................................................................(kısaca “ÜYE”)
2.Konu ve Tanımlar
Kullanılmış araçların www.otoavantaj.com internet sitesinde önceden üyelerini haberdar
etmek suretiyle satışa sunulması ve arttırmaya katılan üyelerin teklif vermesi ve en yüksek
teklifi verene satılması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu işlemleri yapabilmeleri için
üyelerine “kullanıcı adı ve şifre” verilir. Bu satışlar Otoavantaj'ın aracılığı ile olsa da alıcı ve
satıcı üyeler arasında yapılır. Otoavantaj, sadece bu işlemlere aracılık eder.
2.1.“Satıcı Üye” online arttırmaya tedarik(kullanılmış araç) sağlayan ve bu tedariklerinde
sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getiren kişi ve kurumlardır. Sözleşmeye konu olan
üyelik bilgilerinin(T.C.K.N.,Vergi No, Tel.No, Adres, E-mail.) doğruluğundan sorumludur.
Üyenin “kullanıcı adı ve şifresi”nin hukuka uygun, doğru kullanımı ve başkaları ile
paylaşılmaması kendi sorumluluğundadır. Ayrıca istediğinde “Alıcı Üye” de(teminat
yatırılması şartı ile) olabilir.
2.2.“Alıcı Üye” online arttırmaya teklif vermek ve verdiği teklif kabul edildiğinde kullanılmış
aracı almayı taahhüt eden ve sorumluluklarını kabul eden kişi ve kurumlardır. Sözleşmeye
konu olan üyelik bilgilerinin(T.C.K.N.,Vergi No, Tel.No, Adres, E-mail.) doğruluğundan
sorumludur. Üyenin “kullanıcı adı ve şifresi”nin hukuka uygun, doğru kullanımı ve başkaları
ile paylaşılmaması kendi sorumluluğundadır. Ayrıca istediğinde satıcı üye de olabilir. “Alıcı
Üye” olabilmek için Otoavantaj'ın belirlediği teminat bedelini talep ettiği banka şubesine
yatırılması sözleşmenin temel şartıdır. Bu şart “Satıcı Üye”nin “Alıcı Üye” olması halinde
de geçerlidir.
2.3.Kullanılmış araçlar (kısaca “ARAÇ”) Otoavantaj'ın bünyesinde veya üyelerinden tedarik
ettiği 2.el tanımındaki tüm motorlu kara taşıtlarıdır.
3.Tarafların Sorumlulukları (Hak ve Yükümlülükleri-Taahhütleri)
3.1.Otoavantaj, online arttırma tarihini ve saatini önceden haber vermekle yükümlüdür.
Online arttırma süreci bittiğinde alım ve satım yapan üyelerine sonuç bildirimi yapar. Satışa
çıkarılan araçların ekspertiz, araç geçmiş bilgisi, ruhsat bilgisi vb. bilgileri(satıcı
üyelerinden gelen bilgilerin tamamını) üyeleri ile şeffaf bir şeklide paylaşmayı taahhüt eder.
Otoavantaj araç alım satım işlemlerine aracılık eder. Bu taahhüt Otoavantaj'ı yükümlülük
altında bırakamaz. Otoavantaj iş bu sözleşmenin 3.1.1. maddesine uygun şekil ve
kapsamda ekspertiz hizmeti verecektir.
3.1.1.Otoavantaj'ın beyan ettiği ekspertiz(araç kaporta aksamı ön bilgilendirmesi) kuralları
aşağıdaki gibidir:
-Yapılan ekspertiz sadece ayrıntılı olmayan dış kaporta ve aşağıda tanımlı şase aksamı
ekspertizidir.
-Yapılan ekspertiz aracın kaporta aksamında( tavan, kaput, ön ve arka çamurluklar,
kapılar, bagaj kapağı, online açık arttırma sisteminde bulunan araç ekspertiz fotoğrafları)
herhangi bir değişme veya boya olup, olmadığına ilişkin olup, bunlarla sınırlıdır.
-Aracın şase aksamı ön kısım( şase başları üst kule , ön panel şase birleşim noktası) ve
orta kısımdan( direkler ) ibarettir. Otoavantaj'ın beyan ettiği şase ile ilgili ekspertiz ve
garanti yükümlülüğü yoktur.
-Yapılan ekspertiz hiçbir şekilde motor aksamına, mekanik aksamına ilişkin değildir. Motor
ve/veya mekanik aksam ile ilgili Satıcı Üye'nin beyanı veya verilen garantiler sadece
kendisinin sorumluluk ve yükümlülüğündedir.
-Otoavantaj'ın araçta pert kaydı olup olmadığını, kilometresinin orijinal olup olmadığını, sel
hasarı bulunup bulunmadığını inceleme, araştırma ve tespit yükümlülüğü ve sorumluluğu
bulunmamaktadır.
3.2.Otoavantaj, tüm üyeler için aynı koşullarla olmak kaydı ile hizmetlerini; dilediği amaçlar
için kullandırma, satış kanallarında değişiklik yapma, dilediği hizmetleri kaldırma veya özel
şartlara bağlama, yeni hizmetler verme hakkına sahiptir. Otoavantaj'ın kaldırdığı hizmetlere
ilişkin olarak hizmeti kaldırdığı tarihten sonra ücret talebi olamaz. Hizmeti kaldırdığı tarihe
kadar verdiği hizmetlerden doğan hak ve alacakları saklıdır. Otoavantaj, “Üye”nin yazılı
onayını almak şartı ile ücretsiz hizmetlerini ücretli hale getirme hakkı saklıdır.
3.3.”Satıcı Üye” online arttırma hizmeti kapsamında satılmasını istediği araç/araçları bir
liste halinde K.D.V. dahil en düşük(minimum) satış fiyatları ile Otoavantaj'a bildirecek ve
araç ruhsat bilgilerini iletecektir. Üye, her ne nam altında olursa olsun,arttırma neticesinde
verilen en yüksek teklifin üzerinde bir bedel talep edemez. Üye bildirdiği araçları online
arttırma sürecinde Otoavantaj dışında bir kişi veya kuruma satamaz. Online arttırma
bittiğinde Otoavantaj, üyelerine arttırma sonucunu yazılı mail gönderip, araç/araçlarla ilgili
evrakları(noterden satış vekaletnamesi, ruhsat aslı, yedek anahtar) talep eder. Satılan
araçlarda sonradan ortaya çıkanlar da dahil olmak üzere mevcut tüm ayıplardan, araç
malikinden veya satışında önce kaynaklanan diğer nedenlerden üçüncü kişilerce araca el
konulmasından “Satıcı Üye” sorumludur. Otoavantaj, ayıp ve zapt gibi nedenlerle herhangi
bir ödeme yapmak zorunda kalırsa, “Satıcı Üye” ilk talepte derhal bunu Otoavantaj'a
ödeyecektir. Üye iş bu sözleşme kapsamında satılması amacıyla Otoavantaj'a ilettiği,
kendisine veya müşterilerine ait araçlarla ilgili her türlü hukuki sorumluluğun kendisine ait
olduğunu, araçlarla ilgili aşağıda belirtilen türden ayıplardan herhangi birinin varlığının
online arttırma yapıldığı tarihten sonra ortaya çıkması halinde, söz konusu ayıplarla ilgili
olarak “Alıcı Üye”nin ve/veya aracı satın alan üçüncü kişilerin her türlü itiraz, hak ve alacak
taleplerinden bizzat ve münferiden kendisinin sorumlu olduğunu, Otoavantaj'ın söz konusu
ayıplar nedeniyle hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğünün bulunmadığını, bunlarla ilgili
Otoavantaj'a karşı her türlü itiraz, talep ve dava haklarından gayrikabilirücu feragat ettiğini,
Otoavantaj'a karşı yapılan her türlü talebi ve/veya Otoavantaj'ın ödemek zorunda kalacağı
tüm bedelleri (araç satış değeri, devir masrafları, maddi, manevi zarar bedelleri, ikame
araç giderleri, yargılama giderleri, kanuni vekalet ücretleri ve benzeri bedeller dahil) fer'ileri
ile birlikte ilk talepte Otoavantaj'a ve/veya talepte bulunan kişiye nakden ve defaten
ödeyeceğini, söz konusu ayıplardan birinin ortaya çıkması halinde Otoavantaj'ın satışı iptal
etme hakkı bulunduğunu, bu durumda aracı geri alarak satış bedelini ve devir masraflarını
fer'ileri ve aylık %....... faiz ile birlikte Otoavantaj'a ve/veya “Alıcı Üye” veya üçüncü kişilere
ödeyeceğini gayrikabilirücu beyan kabul ve taahhüt eder. Söz konusu ayıplar aşağıda
sıralanmıştır:
3.3.1.Aracın kilometresinin değiştirilmiş olması, orijinal olmaması,
3.3.2.Aracın pert kaydının bulunması ve bunun ortaya çıkması,
3.3.3.Aracın sel hasarına uğramış olması,
3.3.4.Aracın çalıntı, motor ya da şase numarasının trafik kayıtlarından farklı olması
durumunda(change) veya benzeri nitelikte bir araç olması,
3.3.5.Aracın herhangi bir aksamında, çalıntı başka bir araç/araçların aksam ve
parçalarının kullanılmış olması,
3.3.6.Herhangi bir nedenle aracın kamu kurumları ve/veya yargı organları tarafından
müsadere altına alınması, adli tıp veya emniyet kriminal laboratuarları veya benzeri
kuruluşlarda incelenmek üzere el konulması, online arttırmadan ruhsatın devredileceği
tarihe kadar geçecek süre içinde satıcı veya ruhsat sahibinin herhangi bir borcu/eylemi
nedeniyle ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz veya haciz uygulaması, zapt edilmesi,
3.3.7.Aracın şase bölümünde satıcının beyan etmediği bir sorunun çıkması.
3.4.”Satıcı Üye”nin aracın devri için gerekli belgeleri araç satıldı bildirimi yapıldığı gün
dahil 2 iş günü içinde Otoavantaj'a ulaştırmaması veya satış işleminden, satma vaadinden
vazgeçmesi veya devir işlemine engel olan hususları ortadan kaldırmaması ve bu
nedenlerle aracın devir işleminin yapılamaması ve/veya iş bu sözleşmenin 3.3.de belirtilen
yükümlülüklerine aykırı davranması hallerinde, Otoavantaj'ın ve “Alıcı Üye”nin uğradığı
tüm zararları ve masrafları talep ve dava hakkı saklı kalmak üzere, “Satıcı Üye” KDV dahil
online arttırma satış fiyatının %.........tutarında ceza bedelini ilk talepte Otoavantaj'a ve Alıcı
Üye'ye ayrı ayrı ödemekle mükelleftir. Satış vekaletnamesi Otoavantaj'a ulaştıktan 3 iş
günü içerisinde “Satıcı Üye”nin bildirdiği resmi banka hesabına araç tutarından komisyonu
düşülmüş olarak “Otoavantaj” tarafından yatırılır.
3.5.4.”Alıcı Üye” iş bu sözleşmenin imzalanması esnasında alım satım işlemlerinin yerine
getirilmesi için Otoavantaj tarafından belirlenen kişilere gerekli tüm yetkileri taşıyan,
süresiz bir vekaletname verir. Aksi halde bu sözleşme yürürlüğe girmez. Sözleşmeden
kaynaklanan araç alım yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde bu vekaletname ile işlem
yapılır. Üyeye işlemlerin ifası ile ilgili bilgilendirme, işlemler tamamlandıktan sonra yapılır.
Üye'nin vekaletname ile verdiği yetkileri kısmen veya tamamen sona erdirmesi halinde
Otoavantaj, meydana gelen zararın tazmini talep hakkı saklı kalmak kaydıyla sözleşmeyi
feshetmeye veya durdurmaya tek taraflı yetkilidir. “Alıcı Üye” olabilmek için Otoavantaj'ın
belirteceği banka hesabına 1.500tl. Teminat yatırmak gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik
devreye girmez. Aynı durum “Satıcı Üye”nin “Alıcı Üye” olmak istemesi durumunda da
geçerli olacaktır. “Alıcı Üye” satın aldığı aracın bedelini komisyon bedeli ile birlikte
“Otoavantaj”ın hesabına ödemekle mükelleftir. Araç alımında vazgeçme durumu
oluştuğunda ilk seferde teminatın 500 TL.si, ikinci seferde 500 TL.si, üçüncüsünde de 500
TL.si kesinti yapılır ve sonucunda üyelik iptal edilir. Alıcı üyenin sorumlulukları aşağıdaki
gibidir:
3.5.1.”Alıcı Üye” online arttırma başlamadan önce kendisine beyan edilen bilgileri okumak,
anlamak ve dikkat etmek zorundadır.
3.5.2.”Alıcı Üye” fiyat artışlarını takip etmek zorundadır. Fiyata yönelik her türlü yanlış
anlama, yanlış fiyat verme durumlarından üyelerin kendisi sorumludur.
3.5.3.”Alıcı Üye” satın aldığı araç/araçların KDV dahil bedellerini ve cari alım
komisyonlarını ödeyeceğini kabul ve garanti eder.
3.5.4.”Alıcı Üye” aldığı araç/araçları kontrol etmelidir. Noter satış işleminden sonra itirazlar
kabul edilmeyecektir.
4.Otoavantaj'ın beyan ettiği ekspertiz(araç kaporta aksamı ön bilgilendirmesi) kuralları
aşağıdaki gibidir:
4.1.Yapılan ekspertiz sadece ayrıntılı olmayan dış kaporta ve aşağıda tanımlı şase aksamı
ekspertizidir.
4.2.Yapılan ekspertiz aracın kaporta aksamında( tavan, kaput, ön ve arka çamurluklar,
kapılar, bagaj kapağı) herhangi bir değişme veya boya olup, olmadığına ilişkin olup,
bunlarla sınırlıdır.
4.3.Aracın şase aksamı ön kısım( şase başları üst kule , ön panel şase birleşim noktası)
ve orta kısımdan( direkler ) ibarettir. Otoavantaj'ın beyan ettiği şase ile ilgili ekspertiz ve
garanti yükümlülüğü yoktur.
4.4.Yapılan ekspertiz hiçbir şekilde motor aksamına, mekanik aksamına ilişkin değildir.
Motor ve/veya mekanik aksam ile ilgili “Satıcı Üye”nin beyanı veya verilen garantiler
sadece kendisinin sorumluluk ve yükümlülüğündedir.
4.5.Otoavantaj'ın araçta pert kaydı olup olmadığını, kilometresinin orijinal olup olmadığını,
sel hasarı bulunup bulunmadığını inceleme, araştırma ve tespit yükümlülüğü ve
sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.”Mali Mesuliyet Sigortası”(Zorunlu Trafik Sigortası) olmayan araçların trafiğe çıkartılması
kanunen yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edilmesi halinde oluşabilecek her türlü kaza ve
zarardan “Üye”nin kendisi bizzat sorumludur. Bu durumdan Otoavantaj'ın sorumluluğu ve
yükümlülüğü yoktur.
6.”Araç Fenni Muayene”si olmayan araçların trafiğe çıkartılması kanunen yasaktır. Bu
yasağa aykırı hareket edilmesi halinde oluşabilecek her türlü kaza ve zarardan “Satıcı
Üye”nin kendisi bizzat sorumludur. Ayrıca bu işlemden dolayı noter satışını yapılamaması
ve “Alıcı Üye”ye oluşabilecek maddi zararlarının karşılanması sorumlu ve yükümlü kılar.
Bu durumdan Otoavantaj'ın sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur.
7.Otoavantaj tarafından satışı gerçekleştirilen araç/araçların satışa konu olan aracılık
hizmetlerinden dolayı “Alıcı Üye” tarafından .........TL., ”Satıcı Üye” tarafından ..........TL.
araç başı hizmet bedeli olarak ödeme yapacaktır. Söz konusu hizmet her yıl ocak ayında
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanacak olan ÜFE ve TÜFE oranlarının toplamı
oranında arttırılacaktır. Taraflar bu hususta mutabıktırlar ve artış oranına ilişkin olarak
“Üye” herhangi bir itirazının olmadığını kabul eder.
7.1.Komisyon bedelleri beher araç için hazırlanmış olup, aşağıda listelenmiştir.
Alıcı Üyeden Alınacak Komisyon
0-24.999TL.'a kadar
400TL. +KDV-İstanbul içi çekici ücreti dahil
24.999-49.999TL.'a kadar
450TL. +KDV-İstanbul içi çekici ücreti dahil
50.000-74.999TL.'a kadar
500TL. +KDV-İstanbul içi çekici ücreti dahil
75.000-99.999TL.'a kadar
600TL. +KDV-İstanbul içi çekici ücreti dahil
100.000TL. ve üzeri
750TL. +KDV-İstanbul içi çekici ücreti dahil
Satıcı Üyeden Alınacak Komisyon
0-49.999TL.'a kadar
200TL. +KDV
50.000-74.999TL.'a kadar
225TL. +KDV
75.000-99.999TL.'a kadar
250TL. +KDV
100.000TL. ve üzeri
300TL. +KDV
8.Sözleşme imzalandığında yürürlüğe girer. İş bu sözleşme 1 yıl geçerlidir. Sürenin sonundan 1 ay
önce taraflardan birince yazılı ihbar ile feshedilmediği takdirde sözleşme yeni dönem için belirlenen
ücretlerle bir yıl kendiliğinden uzamış olur. Sözleşmenin uzaması halinde her yeni dönemde,
sözleşme kapsamındaki hizmet/ekspertiz bedeli, üyelerden alınacak komisyon tutarları, Otoavantaj
tarafından belirlenecektir. Otoavantaj, 7 gün önceden bildirimde bulunmak kaydı ile dilediği zaman
herhangi bir sebep bildirmeksizin sözleşmeyi tazminatsız feshetmeye veya yürürlüğünü durdurmaya
yetkilidir.Araç alım satımına, devrine, belgelerin verilmesine, hukuki engellerin kaldırılmasına
yönelik yükümlülüklerin ihlal edilmesi, sözleşmeden kaynaklanan ödemelerin yapılmaması halinde
Otoavantaj, önceden ihbarda bulunmadan “Üye”liği sona erdirmeye yetkilidir. Sözleşme herhangi
bir nedenle sona erdirilmiş olsa dahi “Üye” alım satımdan ve ödemelerden kaynaklanan
yükümlülüklerini derhal yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiştir.
9.”Üye” taraflar arasında çıkacak her türlü uyuşmazlıklarda Otoavantaj'ın her türlü defter,
belge ve kayıtlarının münhasır ve kesin delil olacağını kabul ve beyan etmiştir.
10.Bu sözleşmenin uygulanmasında doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve
İcra Daireleri yetkilidir.
11.Bu sözleşmeden doğan ilişki nedeniyle yapılacak her türlü yazışma ve tebligatların,
sözleşmede saptanan adrese yapılmasını, adres değişikliklerinin karşı tarafa yazılı olarak
bildirilmesini, bildirilmeyen adres değişikliği nedeniyle sözleşmedeki adrese yapılacak
tebligatların, kendilerine yapılmış usulüne uygun bir tebligat olacağını “Taraflar” kabul ve
beyan etmişlerdir.
On bir maddeden ibaret iş bu sözleşme ......../......../........ tarihinde tek nüsha olarak
okunarak imza edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin aslı Otoavantaj'da kalacak,
fotokopisi “Üye”ye verilecektir.
ÜYE
OTOAVANTAJ
Okar Otomotiv Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. Banka hesap numaraları;
BANKA ADI
GARANTİ BANKASI
TÜRKİYE FİNANS
ŞUBE ADI
HADIMKÖY ŞUBESİ-İSTANBUL
ÇAMLICA ŞB. - İSTANBUL
ŞUBE KODU
544
147
CİNSİ
TL
TL
HESAP NO
6297249
1996667-1
IBAN NO
TR07 0006 2000 5440 0006 2972 49
TR78 0020 6001 4701 9966 6700 01
Download

OTOAVANTAJ ONLİNE ARTTIRMA(Müzayede) SÖZLEŞMESİ 1