T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Türkiye’nin Avrupa Birliği
Katılım Müzakereleri
Elif Kurşunlu
Başkan
Katılım Politikası Başkanlığı
1
KATILIM MÜZAKERELERİ
KATILIM MÜZAKERLERİNDEN NE ANLIYORUZ?
2
KATILIM MÜZAKERELERİ
 Her aday ülkenin AB müktesebatını ne kadar sürede
kabul edip, yürürlüğe koyacağının ve de etkili bir şekilde
uygulayacağının belirlendiği süreç
 Klasik müzakerelerden çok farklı, manevra alanı çok
dar
 Müzakere edilen tek husus, uygulama takvimidir
3
AB MÜKTESEBATI
Toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB’nin
yürürlükte olan hukuk sistemi ve kurallar bütünü,
AB’yi kuran antlaşmalar ile onu tadil eden antlaşmalar
ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarını kapsar,
AB kurumları arasındaki anlaşmalar, ilke kararları,
bildirimler, tavsiyeler, yönlendirici ilkeler, ortak eylemler,
ortak tutumlar, sonuç bildirgeleri gibi AB çerçevesinde
kabul edilen hukuki işlemler de müktesebat kapsamına
girer.
4
AB MÜKTESEBATI
1.Malların Serbest Dolaşımı
2.İşçilerin Serbest Dolaşımı
3.İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
4.Sermayenin Serbest Dolaşımı
5. Kamu Alımları
6.Şirketler Hukuku
7.Fikri Mülkiyet Hukuku
5
AB MÜKTESEBATI
8. Rekabet Politikası
9. Mali Hizmetler
10. Bilgi Toplumu ve Medya
11. Tarım ve Kırsal Kalkınma
12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
13. Balıkçılık
14. Taşımacılık Politikası
6
AB MÜKTESEBATI
15. Enerji
16. Vergilendirme
17. Ekonomik ve Parasal Politika
18. İstatistik
19. Sosyal Politika ve İstihdam
20. İşletme ve Sanayi Politikası
21. Trans – Avrupa Ağları
7
AB MÜKTESEBATI
22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
23. Yargı ve Temel Haklar
24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
25. Bilim ve Araştırma
26. Eğitim ve Kültür
27. Çevre
28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
8
AB MÜKTESEBATI
29. Gümrük Birliği
30. Dış İlişkiler
31. Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası
32. Mali Kontrol
33. Mali ve Bütçesel Hükümler
34. Kurumlar
35. Diğer Konular
9
KATILIM MÜZAKERELERİ
 Aday Ülke İlanı
 Müzakere Kararı
 Hükümetlerarası Konferans
 Tarama Süreci
 Müzakerelerin fiilen başlatılması
 Müzakere başlıklarının önce geçici ve sonra nihai
olarak kapatılması
 Katılım Antlaşmasının imzalanması ve onaylanması
10
KATILIM MÜZAKERELERİ
Faslın Tarama
Toplantısı
Tarama Sonu
Raporu
Tarama Sonu
Raporunun Üye
Ülkeler Tarafından
Onaylanması –
Açılış Kriteri ?
VAR
Açılış Kriterlerini
Bildiren Dönem
Başkanlığı
Mektubu
Türkiye’nin Açılış
Kriterlerini Yerine
Getirmesi Beklenir
Y
O
K
MBP Hazırlamaya Davet
Eden Dönem Başkanlığı
Mektubu
Konsey’de
Oybirliği ile
Onaylanır
Komisyon Açılış
Kriterlerinin
Yerine
Getirildiğine
İlişkin Raporu
Konseye Sunar
TR Müzakere Pozisyon
Belgesini Hazırlar
11
KATILIM MÜZAKERELERİ
TR Hazırladığı Taslak
MPB’yi Komisyona
Sunar
- Geçiş Dönemi
TR Gerekli
Değişiklikleri Yapar
Komisyona
Destekleyici
Belgelerle Birlikte
Sunar
Komisyon MPB
Hakkında Görüş ve
Önerilerini Bildirir
- Derogasyon
Komisyon
AB’nin Taslak
OTB sini
Hazırlar
Konseye Sunar
Genişleme Grubu
COREPER
Oybirliği ile OTPByi
kabul eder.
HAK
FASLIN AÇILDIĞI İLAN
EDİLİR
Dönem Başkanlığı
Mektubu Ekinde OTB ve
Kapanış Kriterleri
12
TÜRKİYE’NİN KATILIM MÜZAKERELERİ
 Aday Ülke İlanı (12 Aralık 1999)
 Müzakere Kararı (17 Aralık 2004)
 Hükümetlerarası Konferans ( 3 Ekim 2005)
 Tarama Süreci (20 Ekim 2005-13 Ekim 2006)
 Müzakerelerin fiilen başlatılması
 Müzakere başlıklarının önce geçici ve sonra nihai
olarak kapatılması
 Katılım Antlaşmasının imzalanması ve onaylanması
13
TÜRKİYE’NİN MEVCUT DURUMU
14
TÜRKİYE’NİN MEVCUT DURUMU
15
TÜRKİYE’NİN MEVCUT DURUMU
Teknik Sorunlar
•
•
•
•
•
33 Fasıl kapsamında on binlerce sayfa müktesebat
Müktesebat sürekli değişiyor
Açılış ve kapanış kriterleri
Bürokratik süreçler
Oy birliği kuralı





33 faslın her birinde 1 açılış 1 kapanış kriteri olduğu varsayılırsa
33*27=891 evet açılış kriteri onayı
33*27=891 evet açılış kriterinin yerine getirildiği
33*27=891 evet kapanış kriteri onayı (OTP)
33*27=891 kapanış kriterinin yerine getirildiği
3564 EVET
16
TÜRKİYE’NİN MEVCUT DURUMU
Siyasi Sorunlar:
Ek Protokol (8 fasıl) (11 Aralık 2006 Kararı)
(Malların Serbest Dolaşımı,İş Kurma ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Mali Hizmetler,Tarım ve
Kırsal Kalkınma, Balıkçılık,Taşımacılık Politikası,Gümrük Birliği, Dış İlişkiler)
GKRY (6 fasıl)
(İşçilerin Serbest Dolaşımı, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Eğitim ve
Kültür, Dış ,Güvenlik ve Savunma Politikası,Enerji)
Bazı üye ülkelerin Türkiye’nin üyeliğine olumsuz bakışları
ve siyasi blokajları
(Fransa: Tarım ve Kırsal Kalkınma, Ekonomik ve Parasal Politika, Mali ve Bütçesel Hükümler,
Kurumlar)
17
2013 İLERLEME RAPORU
 22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
Faslının müzakerelere açılacağı HAK Rapor sonrasında ilan
edilecek (Genel İşler Konseyi - 25 Haziran 2013)
 Müzakere fasıllarındaki çalışmaların üye devletler arasında
mutabakat olmaması nedeniyle birçok kez kesintiye
uğradığı,
 Türkiye-AB ilişkilerinin potansiyelini tam anlamıyla
kullanmanın en iyi yolunun aktif ve güvenilir bir katılım
müzakeresi çerçevesinde mümkün olduğu,
 23. ve 24. Fasılların biran önce müzakereye açılması
gerektiği
18
22. FASLIN AÇILMASI
LİTVANYA DÖNEM BAŞKANLIĞI- 5 Kasım 2013
27 Şubat 2013 tarihinde açılış kriteri iletildi
“Avrupa Birliği uyum politikasının uygulanmasına yönelik gerekli
kurumsal yapılanmayı, açık hedefleri ve ilgili takvimi ortaya koyan
bir eylem planının Komisyona sunulması”
11 Mart 2013 Eylem Planı
24 Nisan 2013 İrlanda Dönem Başkanlığı Mektubu
7 Mayıs 2013 Müzakere Pozisyon Belgesi
25 Haziran 2013 Ortak Tutum Belgesi (6 Kapanış Kriteri)
19
VİZE MUAFİYETİ SÜRECİ
 AB Konseyinin 2012 yılında Avrupa Komisyonuna vize muafiyeti
diyalogu sürecini başlatmak konusunda yetki vermesi,
 Geri Kabul Anlaşmasının 21 Haziran 2012’de ülkemiz tarafından
parafe edilmesi,
 Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “Türkiye’ye ilişkin
Taslak Vize Muafiyeti Yol Haritası”nın 20 Temmuz 2012 tarihinde
Konseye sunulması,
 2013 yılında Avrupa Komisyonu ile yapılan görüşmeler
neticesinde, ülkemizin hassasiyetlerini de gözetecek şekilde her
iki tarafın üzerinde uzlaşabileceği bir “Meşruhatlı (Açıklamalı) Yol
Haritası”nın hazırlanması,
20
VİZE MUAFİYETİ SÜRECİ
 “Meşruhatlı Yol Haritası” ile;
 Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi “coğrafi
sınırlama” üyelik sonrasında kalkacak,
 Türkiye, bazı üçüncü ülkelere transit vizeyi de içeren AB’nin vize politikasını
AB’ye üye olduğunda üstlenecektir,
 Türkiye, Yol Haritası’nda sayılan bazı uluslararası anlaşma, sözleşme ve
protokollerden sadece vize muafiyeti ve Geri Kabul Anlaşması’nın düzgün
işlemesiyle doğrudan ilgisi bulunanlara taraf olacaktır.
 Sayın Dışişleri Bakanımızın imzaladığı “Mutabakat Muhtırası” ile
vize serbestisi diyalogunun bu Meşruhatlı Yol Haritası üzerinden
yapılmasını garanti altına alındı.
21
VİZE MUAFİYETİ SÜRECİ
• 16 Aralık 2013 tarihinde Geri Kabul Anlaşması
imzalandı ve Türkiye ile AB arasında Vize Muafiyeti
Diyaloğu resmen başladı
• Vatandaşlarımızın en geç 3,5 yıl sonra vizesiz seyahat
hakkına kavuşmasıyla, AB ile aramızdaki önemli bir
psikolojik engel aşılmış olacak.
22
AB SÜRECİNİN ÖNEMİ
 Türkiye’nin demokratikleşmesini destekleyici ve bu yöndeki
reformları hızlandırıcı bir rol oynamaktadır.
 Siyasi reformlarla vatandaşlarımızın sahip olduğu bireysel hak ve özgürlüklerin kapsamı
genişletilmiş,
 çağdaş demokrasilerin temel ilkeleri olan şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık gibi
değerler gündelik hayatımızın bir parçası olmuştur.
 3 Anayasa Değişiklik Paketi, 8 Uyum Paketi, 1 Reform Paketi, 4
Yargı Reform paketi kabul edildi.
 AB sürecinde gerçekleştirilen reformların da katkısıyla ülkemiz
önemli bir sosyo-ekonomik dönüşüm sürecinden geçmektedir.
(2002’den beri yaklaşık 2000 mevzuat )
23
AB SÜRECİNİN ÖNEMİ
 AB süreci, Türkiye’de istikrarlı bir büyüme ortamının devamı
açısından önemli bir rol oynamaktadır.
 Mevcut krize rağmen AB, hala dünyanın en büyük ekonomisi ve Türkiye’nin en
önemli ticari ortağıdır,
 Dış ticaretimizin yaklaşık % 38’lik bölümü AB ülkeleriyle gerçekleşmektedir,
 Türkiye'ye giren doğrudan yabancı yatırımların % 71’i AB kaynaklıdır,
 AB Mali Yardımları
 2002-2006 döneminde, 166 proje 1,3 milyar avro
 2007-2013 döneminde Katılım Öncesi Yardım Aracından (IPA) 4,8 milyar avro
 Ülkemizin idari yapısının güçlendirilmesi için farklı programlar
aracılığıyla kaynak aktarılmaktadır.
 TAIEX
 Twinning
24
AB SÜRECİNİN ÖNEMİ
Ulusal Ajansımızın faaliyetleri kapsamında 2003 yılından bugüne
 370 bin vatandaşımız Avrupa’ya gitme imkanı bulmuştur,
 130 bin Avrupalı Türkiye’ye gelmiştir,
 20 binden fazla projeye toplam 635 milyon avro kaynak tahsis
edilmiştir.
 33 ülke arasında 3. büyük Ulusal Ajans
25
“2014 AB YILI”
• 2014 yılı Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından “AB Yılı”
olarak ilan edilmiş ve bu çerçevede Türkiye’nin AB Kurum ve üye
ülkeleri ile üst düzey temaslarına hız verilmiştir.
 21 Ocak'ta Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'i ziyaret ederek, Konsey,
Komisyon ve AP'de üst düzeyli temaslarda bulundu.
 AB Liderleriyle temaslar çerçevesinde sırasıyla;
 Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ülkemizi,
 Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül İtalya'yı
 Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Almanya'yı
 İtalya Başbakanı Giorgio Napolitano ülkemizi
ziyaret etti.
26
İlginiz İçin Teşekkürler….
İletişim
Elif Kurşunlu
Başkan
Katılım Politikası Başkanlığı
[email protected]
27
Download

Slayt 1 - SEDEFED