IV. DERS
İÇERİK











İdeal Devlet
Avrupa Zirvesi
Avrupa Parlamentosu
Bakanlar Konseyi
Avrupa Komisyonu
Avrupa Birliği Adalet Divanı
Avrupa Sayıştayı
Ekonomik ve Sosyal Komite
Bölgeler Komitesi
Avrupa Merkez Bankası
Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
2
İdeal Devlet

 Sosyal İşbirliği İçinde Olmalıdır.
 Sosyal Sözleşmeyle Yönetilmelidir (Anayasa).
 Yetki; Yasama, Yürütme, Yargı Arasında
Dağılmalıdır (Kuvvetler Ayrılığı).
 Yetki Merkezde Toplanmamalı Yerel Yönetimlere
Dağıtılmalıdır (Adem – i Merkeziyet).
Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
3
İdeal Devlet

 Devletin Güç ve Yetki Sınırları Belirli Olmalıdır
(Hukuk Devleti).
 Devlet Ekonomik Hayata Gerektiğinde ve Sınırlı
Olarak Müdahale Etmelidir (Katalizör Devlet).
 Halk Egemenliği Esas Olmalıdır (Demokrasi).
Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
4
İdeal Devlet

 Yönetimde Açık ve Şeffaf Olunmalıdır (Şeffaf Devlet).
 Birey Hakları Korunmalıdır (Özgürlükçü Devlet).
 Tüm İnanç Sistemlerine Nötr ve Eşit Uzaklıkta
Olmalıdır (Tarafsız Laik Devlet).
Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
5
İdeal Devlet

 İnsanlar Arasında Irk, Dil, Din, Etnik Köken Farkı
Gözetmemelidir (Çoğulcu Devlet).
 Devlet Küresel Sisteme Ayak Uydurmalıdır (Küresel
Devlet).
 Liyakat Sistemi Geçerli Olmalıdır (Meriokratik
Devlet).
Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
6
Kuvvetler Ayrılığı İlkesi

 YASAMA
 YÜRÜTME
 YARGI
Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
7
Avrupa Birliği’nde Katılımcı
Demokrasi

 Avrupa Birliği’nde yasama ve karar alma sürecinde
katılımcı demokrasi ilkesi geçerlidir.
 Katılımcı demokrasi, karar alma mekanizmasında
vatandaşın söz sahibi olduğu sistemdir.
 Alınacak kararlarda 28 ülkenin vatandaşlarının
katkısı bulunmaktadır.
Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
8
Avrupa Birliği’nde Katılımcı
Demokrasi

Halk, menfaat grupları,
uzmanlar:
GÖRÜŞME - KONSENSUS
Komisyon: RESMİ
TEKLİF
Parlamento – Bakanlar
Kurulu : ORTAK
KARAR
Ulusal – Yerel Otorite:
UYGULAMA
Komisyon ve Adalet
Divanı :
UYGULAMANIN
DENETİMİ
Yrd.
Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
9
Avrupa Birliği’nin Kurumları

AVRUPA KONSEYİ / ZİRVESİ
AVRUPA
PARLAMENTOSU
ADALET
DİVANI
SAYIŞTAY
AVRUPA YATIRIM
BANKASI
BAKANLAR KONEYİ
KONSEY
EKONOMİK ve
SOSYAL KOMİTE
AJANSLAR
Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
AVRUPA
KOMİSYONU
BÖLGELER
KOMİTESİ
AVRUPA MERKEZ
BANKASI
10
ÜÇ ÖNEMLİ KURUM

AVRUPA PARLAMENTOSU
- HALKIN SESİ
Martin Schulz, AB PARLAMENTO
BAŞKANI
AB KONSEYİ
- ÜYE ÜLKE ÇIKARI / SESİ
Herman Van Rompuy, AB KONSEYİ BAŞKANI
AB KOMİSYONU
- AB ÇIKARLARI
José Manuel Barroso, AB KOMİSYON BAŞKANI
AVRUPA BİRLİĞİ
ZİRVESİ

 AB üyesi ülkelerin devlet ya da hükümet başkanları
katılmaktadır.
 Yılda dört kez toplanmaktadır.
 Temel politikaları ve yol haritasını belirler.
 Kararlar oybirliği ya da nitelikli çoğunlukla alınır.
Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
12
AVRUPA PARLAMENTOSU

Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
13
AVRUPA PARLAMENTOSU

 Genel Kurul Strazburg’da toplanır. Siyasi grupların
Merkezi Brüksel’de, sekreterya Lüksemburg’da
bulunmaktadır.
 2014 yılından başlayarak üye sayısı 751 olarak
belirlenmiştir.
 Konsey ile birlikte yasama yetkisini paylaşır
Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
14
AVRUPA PARLAMENTOSU

 Üye ülkeleri bağlayıcı düzenlemelere Konsey ile
ortak karar verilmektedir.
 Kurumlar üstünde siyasi denetim yetkisi
bulunmaktadır.
 Avrupa Ombudsmanını atar.
Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
15
AB PARLAMENTOSU OY ORANLARI

4 BAKANLAR KURULU İLE ORTAK BÜTÇE OYLAMASI
4 AB’NİN DEMOKRATİK YÖNETİMİ
2013
Austria
19
Estonia
6
Belgium
22
Finland
13
Bulgaria
18
France
74
Croatia
12
Germany
99
Cyprus
6
Greece
Italy
73
Portugal
22
9
Romania
33
12
Slovakia
13
Luxembourg
6
Slovenia
8
22
Malta
6
Spain
54
20
Latvia
Lithuania
Czech Republic
22
Hungary
22
Netherlands
26
Sweden
Denmark
13
Ireland
12
Poland
51
United Kingdom 72
Total
766
SİYASİ PARTİLER

KOLTUK SAYILARI
Avrupa İçin Liberal ve Demokrat Koalisyon
85
Hristiyan Demokratlar
275
Yeşiller
58
Sosyalist ve Demokrat
Koalisyon
196
Birleşik Sol
34
Muhafazakâr ve Reformistler
55
Avrupa Özgürlük ve Demokras
35
Toplam
: 766
Diğerleri, 28
AVRUPA BİRLİĞİ
KONSEYİ

 Üye ülkelerin çıkarlarını temsil eden tek organdır.
 Üye ülkelerin ilgili bakanlarından oluşmaktadır.
 Başkanlık 18 ay için seçilen üç üye devlet temsilcisi
tarafından 6 ay süreyle dönüşümlü olarak yapılır.
 Daimi Temsilciler Komitesi COREPER Konseyin
sürekliliğini sağlar.
Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
18
AVRUPA BİRLİĞİ
KONSEYİ

 Oy çokluğu – Oy birliği – Nitelikli çoğunlukla karar
alır.
 Ağırlıklı oy esası bulunmaktadır. 345 oyun 255’i
nitelikli çoğunluğu oluşturmaktadır. Üyelerin
yarıdan fazlası olumlu oy kullanmalıdır. Nüfusun
%62’sini kapsayacak düzeyde olmalıdır.
 Birliğin Ortak Dış ve Güvenlik Politikasını Zirve ile
beraber belirlemektedir.
Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
19
KONSEYDE OY DÜZEYLERİ

Germany, France, Italy and the United Kingdom
29
Spain and Poland
27
Romania
14
Netherlands
13
Belgium, Czech Republic, Greece, Hungary and Portugal
12
Austria, Bulgaria and Sweden
10
Croatia, Denmark, Ireland, Lithuania, Slovakia and Finland
7
Estonia, Cyprus, Latvia, Luxembourg and Slovenia
4
Malta
3
Total:
352
“Qualified majority” needed for many decisions:
260 votes and a majority of member states
From 2014: 55% of the Member States with 65% of the population
AVRUPA KOMİSYONU

Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
21
Avrupa Komisyonu

 Komisyon’un merkezi Brüksel’dir, Birliğin Yürütme organıdır.
 Komisyon Başkanı, Zirve tarafından belirlenmekte, ataması (5
yıl) Parlamento tarafından yapılmaktadır.
 Üye ülkelerin hükümetlerinin gösterdikleri adaylar, AB
Parlamentosu tarafından atanırlar ve Komiser olarak
adlandırılırlar.
 Komisyon, Parlamento tarafından denetlenir.
Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
22
AVRUPA KOMİSYONU

 AB içindeki bürokratik yapıyı oluşturur.
 Üye ülkelerin çıkarları değil, Birliğin çıkarları
doğrultusunda çalışır.
 28 ülkenin Komiseri bulunur.
 Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından yönetilir.
Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
23
AVRUPA KOMİSYONU

 Yazışma dili İngilizce – Almanca ve Fransızca’dır.
 AB’nin günlük idari işlerini yürütmektedir.
 Anlaşmaların uygulanmasını sağlar.
 35000 çalışanı ve çeşitli alanlarda görevli genel
müdürlükleri bulunmaktadır.
Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
24
AVRUPA BİRLİĞİ ADALET
DİVANI

Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
25
AVRUPA BİRLİĞİ ADALET
DİVANI

 Üst düzey yargı organıdır.
 Adalet Divanı – Genel Mahkeme – Uzmanlık Mahkemeleri
 Üyeler 6 yıl için atanır.
 Divan görüşmeleri gizlidir, açıklanmaz.
 AB Hukukunun uygulanmasını sağlamaktadır.
Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
26
AVRUPA SAYIŞTAYI

Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
27
AVRUPA SAYIŞTAYI

 Birliğin tüm gelir ve giderlerini inceler.
 İşlemlerin usule ve hukuka uygunluğunu denetler.
 Üyeler 6 yıllığına atanır.
 28 üye temsilcisi bağımsız ve tarafsızdır.
Yrd. Doç. Dr.A. Can BAKKALCI
28
Download

4. Ders