7.SINIF
Deneme Sınavları / İçer kler*
∗Deneme s navlar n n çer kler n gösteren tablolar Türkçe, Matemat k, Fen B l mler ve Sosyal B lg ler dersler nde 2013-2014 y ll k planlar na göre; ng l zce ders nde se yen
müfredatta öner len ders saatler ne göre haz rlanm t r. 2014-2015 e t m y l ba lad nda çer k ve da l mlarda y ll k planlara göre de kl k olab l r. çer kler n güncel hal ç n
www.testokul.com adres n t klay n z.
7. S n f / Türkçe
Ö renme
Alan
3. OKUMA
4. YAZMA
Alt Ö renme Alan
01
02
03
04
05
S ra
No
Deneme S nav Konular
7. S n f / Matemat k II
Deneme S nav No
01
02
03
04
05
S ra
No
01
Tam Say larla lemler
01
Tam Say larla lemler
3. Okudu u Metn De erlend rme
02
Rasyonel Say lar
02
Örüntüler ve l k ler
4. Söz Varl n Zeng nle t rme
03
Rasyonel Say larla lemler
03
Olas Durumlar Bel rleme
6. Yaz m ve Noktalama Kurallar n Uygulama
04
Örüntüler ve l k ler
04
Denklemler
05
Ceb rsel fadeler
05
Dönü üm Geometr s
06
Denklemler
06
Örüntü ve Süslemeler
2. F ller n yap özell kler yle lg l b lg ve
kurallar kavrama ve uygulama
07
Do rular ve Aç lar
07
Tablo ve Gra kler
3. F l k pler nde zaman ve anlam kaymas yla
lg l b lg ve kurallar kavrama ve uygulama
08
Aç lar Ölçme
08
Rasyonel Say lar
09
Oran ve Orant
09
Örüntüler ve l k ler
4. Ek lle lg l b lg ve kurallar kavrama ve
uygulama
10
B l nçl Tüket m Ar tmet
10
Rasyonel Say larla lemler
11
Dönü üm Geometr s
11
Olay Çe tler
5. Zaman ve k p çek mler ndek b rle k yap lar n
özell kler yle lg l b lg ve kurallar kavrama
ve uygulama
12
Çokgenler
12
Denklemler
13
Aç lar Ölçme
13
Oran ve Orant
14
Örüntü ve Süslemeler
14
B l nçl Tüket m Ar tmet
15
Çember ve Da re
15
Merkez E l m ve Yay lma Ölçüler
16
Aç lar Ölçme
16
Ceb rsel fadeler
17
Çember n ve Çember Parças n n Uzunlu u
17
Do rular ve Aç lar
18
Da re ve Da re D l m
18
Aç lar Ölçme
19
E l k ve Benzerl k
19
Çokgenler
20
Tablo ve Gra kler
20
Aç lar Ölçme
21
Merkez E l m ve Yay lma Ölçüler
21
Çokgenler
22
Tam Say larla lemler
22
E l k ve Benzerl k
23
Olas Durumlar Bel rleme
23
Örüntü ve Süslemeler
24
Olay Çe tler
24
Dönü üm Geometr s
25
Olas l k Çe tler
25
Örüntü ve Süslemeler
26
Çokgenler
26
Dörtgensel Bölgeler n Alan
27
Dörtgensel Bölgeler n Alan
27
Geometr k C s mler
28
Geometr k C s mler
28
Olas l k Çe tler
29
Geometr k C s mler n Yüzey Alan
29
Çember ve Da re
30
Geometr k C s mler n Hacm
30
Çember n ve Çember Parças n n Uzunlu u
31
Tablo ve Gra kler
32
Aç lar Ölçme
33
Da ren n ve Da re D l m n n Alan
34
Geometr k C s mler
35
Geometr k C s mler n Yüzey Alan
36
Geometr k C s mler n Hacm
Toplam
∗
∗∗
15
15 15 15 15
∗ : 2. kazan ma kadar
∗∗: 5. kazan ma kadar
7. S n f / Sosyal B lg ler
S ra
No
Deneme S nav Konular
01
let m B r Sanatt r!
02
B r Tu la Dünya Ev m ze Geld !
03
Özgür Bas n Demokras n n Temel d r!
04
Herkes Ayr Ayr D nlemekten Zevk Al r m
05
Ya ad m z Yerler
06
Türk ye Nüfusunun Özell kler
07
Göçün Neden ve Sonuçlar
08
E t m ve Çal ma Hakk / Yerle me ve Seyahat
Özgürlü ü
09
Türkler n Yen Yurdu Anadolu
10
Beyl kten Devlete: Osmanl n n Kurulu u
11
Karalar n ve Den zler n Hâk m Osmanl
12
Farkl l klara Ra men / Gez Dünya y Gör Konya y
13
Nas l Etk led k, Etk lend k? / Seyyahlar n D l nden
Osmanl Kültürü
Deneme S nav No
01
02
03
04
05
Toplam
15
15 15 15 15
7. S n f / Fen ve Teknoloj
Toplam
14
Yen Kurumlarla De en Toplum Hayat
15
Her B l msel Bulu Yen B r Ba ar d r / Söz Uçar
yaz Kal r
01
S nd r m S stem m z ve Sa l
16
Türk ve slam Devletler nde Yet en B lg nler
02
Bo alt m S stem m z ve Sa l
17
B l msel B r k m Nas l Olu tu? / Dü ünce Özgürlü ü
ve B l m
03
Denetley c ve Düzenley c S stem m z
04
Duyu Organlar m z
18
Topra n Gücü
05
Vücudumuzdak S stemler n Sa l
01
02
03
19
Devletler Gel yor / nsan Gücünden Mak neye
06
Yaylar Tan yal m
04
20
Sosyal Ya amda Vak ar
07
21
Nas l E t m Gördüler? / Mesle m Nas l Seçmel y m?
08
Hayat m z Kolayla t ran Mak neler
09
Enerj ve Sürtünme Kuvvet
22
Kurultaydan Mecl se / Yönet m n Özü
10
Elektr klenme
23
Kuvvetler Ayr l / Kamuoyu ve Bas n
11
Elektr k Ak m Ned r?
24
Örnek Yurtta
12
Ser ve Paralel Ba lama
25
B r Dünya Sava
13
Elementler ve Semboller
26
Küresel Sorunlara Küresel Çözümler
14
Atomun Yap s
27
nsanl n Sorumlulu u
15
Elektronlar n D z l m ve K myasal Özell kler
16
K myasal Ba
17
B le kler ve Formüller
18
Kar mlar
19
I
20
Beyaz I k Gerçekten Beyaz M d r?
21
I
22
Mercekler
23
Ekos stemler
24
B yoloj k Çe tl l k
25
Çevre Sorunlar ve Etk ler
26
Gök C s mler n Tan yal m
27
Güne S stem
28
Uzay Ara t rmalar
Toplam
15 15 15 15 15
7. S n f / ng l zce (Yen Müfredat)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Deneme S nav Konular
Appearance And Personal ty
B ograph es
Sports
W ld An mals
Telev s on
Part es
Superst t ons
Publ c Bu ld ngs
Env ronment
Planets
Toplam
Deneme S nav No
01
15
02
15
03
15
04
15
05
15
Deneme S nav Konular
01
02
03
04
02
03
04
05
15
15 15 15 15
7. S n f / D n Kültürü ve Ahlak B lg s
05
S ra
No
ve Enerj
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
n So urulmas
n K r lmas
Toplam
Deneme S nav No
01
Deneme S nav No
S ra
No
S ra
No
Deneme S nav Konular
2. Okudu u Metn Anlama ve Çözümleme
1. Kel me türler yle lg l b lg ve kurallar
kavrama ve uygulama
5. D L
B LG S
7. S n f / Matemat k I
Deneme S nav No
15 15 15 15 15
Deneme S nav Konular
Varl klar Âlem
Meleklere man
Kur an a Göre C n ve eytan
eytan n Kötülü ünden Korunma Konusunda
Kur an n Ö ütler
Toplumda Yayg n Olan Baz Bat l nançlar
Ah rete man
K yamet ve Yen den D r lme
Dünya Hayat nda Yap lanlar n Kar l : Ah ret
Nas Sures ve Anlam
Ramazan Ay ve Önem
Ramazan Orucu
Ramazan Ay ve Oruçla lg l Kavramlar
Muharrem Orucu
Oruç Tutarken Nelere D kkat Etmel y z?
Orucu Bozan Durumlar
Oruç badet n n K ye ve Topluma Kazand rd klar
Ramazan Bayram Sev nc
Maun Sures ve Anlam
Hz. Muhammed n nsan Yönü
Hz. Muhammed' n Peygamberl k Yönü
D n ve D n Anlay
D n Anlay ndak Yorum Farkl l klar n n Sebepler
slam Dü ünces nde Yorum B ç mler
D n Anlay ndak Farkl l klar N ç n Zeng nl kt r?
D nde Zorlama Yoktur.
D n Güzel Ahlakl Olmama Nas l Katk Sa lar?
slamda Övülen Baz Ahlak Tutum ve Davran lar
Kültür ve Kültürün Ögeler
D n n Kültürümüz Üzer ndek Etk ler
La kl k, D n ve V cdan Özgürlü ünün Garant s d r
Toplam
Deneme S nav No
01
02
03
04
05
15
15
15
15
15
23
Download

Karaman İli Kamu Hastaneleri Birliği