T.C. KALKINMA BAKANLIĞI
2015 YILI PROGRAMI
GENEL EKONOMİK HEDEFLER
VE
YATIRIMLAR
15 EKİM 2014
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI
2015 YILI PROGRAMI
GENEL EKONOMİK HEDEFLER
VE
YATIRIMLAR
15 EKİM 2014
İÇİNDEKİLER
GENEL EKONOMİK HEDEFLER
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
Sayfa:
Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler ................................................... 3 3
Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) ............................................... 4 4
Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla) ........................................... 5 5
Ödemeler Dengesi .......................................................................................... 6 6
Ödemeler Dengesine İlişkin Oranlar ................................................................ 7 7
İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler ..................................................................... 8 8
Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (KKBG) ......................................................... 8 9
Genel Devlet Toplam Gelir ve Harcamaları ...................................................... 9 10
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi .................................................................... 10 11
Mahalli İdareler Gelir ve Harcamaları ............................................................. 11 12
Döner Sermayeli Kuruluşlar Finansman Dengesi ........................................... 12 13
Sosyal Güvenlik Kuruluşları Gelir-Gider Dengesi............................................ 13 14
İşsizlik Sigortası Fonu Gelir-Gider Dengesi ................................................... 14 15
Fon Kaynak ve Harcamaları .......................................................................... 15 16
Toplam İşletmeci KİT Finansman Dengesi ....................................................... 8 17
233 Sayılı KHK Kapsamı İşletmeci KİT Finansman Dengesi .......................... 17 18
4046 Sayılı Kanun Kapsamı İşletmeci KİT Finansman Dengesi ..................... 18 19
Sabit Sermaye Yatırımları............................................................................. 19 20
Sektörler İtibarıyla Toplam Sabit Sermaye Yatırımları (Cari Fiyatlarla) .......... 19 21
Sektörler İtibarıyla Toplam Sabit Sermaye Yatırımları (1998 Fiyatlarıyla)...... 19 22
Sektörler İtibarıyla Kamu Sabit Sermaye Yatırımları (Cari Fiyatlarla) ............ 19 23
Sektörler İtibarıyla Kamu Sabit Sermaye Yatırımları (1998 Fiyatlarıyla) ........ 19 24
Sektörler İtibarıyla Özel Sabit Sermaye Yatırımları (Cari Fiyatlarla) .............. 19 25
Sektörler İtibarıyla Özel Sabit Sermaye Yatırımları (1998 Fiyatlarıyla) .......... 19 26
Kurumlar ve Sektörler İtibarıyla Kamu Sabit Sermaye Yatırımları - 2014....... 19 27
Kurumlar ve Sektörler İtibarıyla Kamu Sabit Sermaye Yatırımları - 2015 ...... 19 28
YATIRIMLAR
2015 YILI KAMU YATIRIM TAHSİSLERİNİN
SEKTÖREL DAĞILIMI
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
27:
28:
29:
30:
31:
32:
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
33:
34:
35:
36:
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
Toplam Kamu Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı................................
Merkezi Yönetim Bütçesi Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı ............
Genel Bütçe Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı.................................
Özel Bütçe Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı...................................
Düzenleyici ve Den. Kur. Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı.............
Döner Sermaye ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının Yatırım Tahsislerinin
Sektörel Dağılımı........................................................................................
Sosyal Güvenlik Kurumlarının Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı.....
Döner Sermaye Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı.............................
KİT Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı………………………………….
Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Yatırım Tahsislerinin Sektörel
Dağılımı....................................................................................................
İller Bankası Yatırım Tahsislerinin Sektörel Dağılımı..................................
Tarım Sektörü...........................................................................................
Madencilik Sektörü.......................................................................................
İmalat Sektörü..........................................................................................…
Enerji Sektörü................................................................................................
Ulaştırma-Haberleşme Sektörü………………………………………………
Turizm Sektörü.........................................................................................
Konut Sektörü........................................................................................
Eğitim Sektörü..........................................................................................
Sağlık Sektörü..........................................................................................
Diğer Kamu Hizmetleri (İktisadi) Sektörü.....................................................
Diğer Kamu Hizmetleri (Sosyal) Sektörü..................................................
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
51
52
53
61
63
65
2015 YILI KAMU YATIRIM TAHSİSLERİNİN BÜTÇE
TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
TABLO 49:
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
TABLO
50:
51:
52:
53:
54:
2015 Yılı Kamu Yatırım Tahsislerinin Bütçe Türlerine Göre Sektörel
Dağılımı..........................................................................................................
Merkezi Yönetim Bütçesi............................................................................
Kamu İktisadi Teşebbüsleri............................................................................
Döner Sermaye ve Sosyal Güvenlik Kurumları............................................
İller Bankası......................................................................................................
Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar.................................................
73
74
80
81
83
84
2015 YILI SERMAYE GİDERLERİ VE KAMULAŞTIRMA
ÖDENEKLERİ
TABLO 55:
TABLO 56:
Merkezi Yönetim Bütçesi Sermaye Giderlerinin Sektörel Dağılımı............... 87
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kamulaştırma Ödenekleri................... 88
TABLO 1: MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLERDEKİ GELİŞMELER
2012
2013
2014 (1)
2015 (2)
3,1
1,8
2,4
3,5
3,4
5,6
-0,9
3,6
4,6
3,0
3,9
4,6
2,1
4,1
3,3
4,0
8,8
21,8
69,4
8,3
21,6
70,1
7,9
21,6
70,5
8,0
21,5
70,5
100,0
100,0
100,0
100,0
1.416.798
786.283
1.565.181
821.937
1.763.964
810.310
1.944.594
850.133
NÜFUS (YIL ORTASI, BİN KİŞİ)
75.176
76.055
76.903
77.738
FERT BAŞINA GSYH (CARİ FİYATLARLA, DOLAR)
10.459
10.807
10.537
10.936
6,9
6,2
6,1
7,4
9,1
9,4
6,0
6,3
SEKTÖRLER
BÜYÜME HIZLARI (YÜZDE)
TARIM
SANAYİ
HİZMETLER
GSYH
GSYH'NİN SEKTÖREL DAĞILIMI (3)
TARIM
SANAYİ
HİZMETLER
GSYH
GSYH (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL)
GSYH (CARİ FİYATLARLA, MİLYON DOLAR)
GSYH DEFLATÖRÜ (YÜZDE ARTIŞ)
TÜFE YIL SONU (YÜZDE ARTIŞ)
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
(3) Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri ve vergi-sübvansiyon kalemleri sektörel ağırlıklara göre dağıtılarak GSYH içindeki payları elde
edilmiştir.
TABLO 2: KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESİ
2012
(Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
2013
2014
(1)
1.565.181
1.763.964
102.670
83.730
1.667.851
1.847.694
322.629
361.590
78.165
85.355
244.463
276.235
4.801
1.431
-689
-880
5.491
2.311
327.430
363.022
77.476
84.475
249.954
278.546
1.340.421
1.484.672
185.163
208.178
1.155.258
1.276.494
2015
(2)
1.944.594
89.307
2.033.901
399.188
88.527
310.661
1.966
-1.152
3.118
401.154
87.376
313.779
1.632.747
225.380
1.407.367
(GSYH İçindeki Yüzde Paylar)
2012
2013
2014
(1)
100,0
100,0
100,0
5,2
6,6
4,7
105,2
106,6
104,7
20,6
20,6
20,5
4,2
5,0
4,8
16,3
15,6
15,7
-0,1
0,3
0,1
0,2
0,0
0,0
-0,3
0,4
0,1
20,4
20,9
20,6
4,4
4,9
4,8
16,0
16,0
15,8
84,7
85,6
84,2
11,6
11,8
11,8
73,2
73,8
72,4
GSYH
1.416.798
NET MAL VE HİZMET İHRACATI
73.144
TOPLAM YURT İÇİ TALEP
1.489.942
SABİT SERMAYE YATIRIMI
291.313
KAMU
60.108
ÖZEL
231.205
STOK DEĞİŞMESİ
-1.884
KAMU
2.305
ÖZEL
-4.190
TOPLAM YATIRIMLAR
289.429
KAMU
62.414
ÖZEL
227.015
TOPLAM TÜKETİM
1.200.513
KAMU
163.840
ÖZEL
1.036.673
KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı
Not: Net mal ve hizmet ihracatı kalemi toplam yurtiçi talebe ulaşılırken formülasyon gereği ters işaretli olarak gösterilmektedir.
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
2015
(2)
100,0
4,6
104,6
20,5
4,6
16,0
0,1
-0,1
0,2
20,6
4,5
16,1
84,0
11,6
72,4
TABLO 3: KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESİ
(1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL)
2012
2013
2014
2015
(2)
(3)
117.625
122.476
126.518
131.579
706
3.734
1.274
1.333
118.331
126.210
127.792
132.912
29.657
30.987
30.428
31.721
5.650
6.821
6.760
6.619
24.007
24.166
23.669
25.102
-1.699
178
477
655
159
-45
-53
-65
-1.858
223
530
721
27.958
31.165
30.905
32.377
5.809
6.775
6.707
6.554
22.149
24.389
24.198
25.823
90.373
95.045
96.887
100.535
9.299
9.963
10.414
10.643
81.074
85.082
86.473
89.892
(Yüzde Değişme)
2013
2014
(2)
4,1
3,3
2,6
-2,0
6,7
1,3
4,5
-1,8
20,7
-0,9
0,7
-2,1
1,6
0,2
-0,2
0,0
1,8
0,3
11,5
-0,8
16,6
-1,0
10,1
-0,8
5,2
1,9
7,1
4,5
4,9
1,6
GSYH
NET MAL VE HİZMET İHRACATI (1)
TOPLAM YURT İÇİ TALEP
SABİT SERMAYE YATIRIMI
KAMU
ÖZEL
STOK DEĞİŞMESİ (1)
KAMU
ÖZEL
TOPLAM YATIRIMLAR
KAMU
ÖZEL
TOPLAM TÜKETİM
KAMU
ÖZEL
KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı
Not: Net mal ve hizmet ihracatı kalemi toplam yurtiçi talebe ulaşılırken formülasyon gereği ters işaretli olarak gösterilmektedir.
(1) Yüzde değişimler GSYH büyümesine katkılarını göstermektedir.
(2) Gerçekleşme Tahmini
(3) Program
2015
(3)
4,0
0,0
4,0
4,2
-2,1
6,1
0,1
0,0
0,2
4,8
-2,3
6,7
3,8
2,2
4,0
TABLO 4: ÖDEMELER DENGESİ
(Milyon Dolar)
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
CARİ İŞLEMLER HESABI
-48.497
-65.068
-46.015
-46.014
I. DIŞ TİCARET DENGESİ
-65.331
-80.023
-64.100
-65.363
148.428
158.425
166.674
180.197
152.462
151.803
160.500
173.000
-4.034
6.622
6.174
7.197
-219.324
-226.396
-229.474
-241.293
-236.544
-251.661
-244.000
-258.000
17.220
25.265
14.526
16.707
5.709
-11.779
-900
-3.000
-144
-273
-400
-1.266
22.562
23.132
25.550
26.219
21.251
23.180
24.250
25.970
GELİR
25.345
27.997
29.500
31.501
GİDER
-4.094
-4.817
-5.250
-5.531
-7.161
-9.358
-8.457
-8.003
-215
-288
-300
-290
-6.946
-9.070
-8.157
-7.713
-2.541
-3.739
-2.734
-2.923
-628
-1.327
-1.500
-1.100
GELİR
2.844
2.430
2.500
3.000
GİDER
-3.472
-3.757
-4.000
-4.100
-3.777
-4.004
-3.923
-3.690
FAİZ GELİRİ
2.054
1.778
1.750
2.400
FAİZ GİDERİ
-5.831
-5.782
-5.673
-6.090
-4.649
-4.572
-4.423
-4.840
MERKEZ BANKASI
-117
-46
-25
-60
GENEL HÜKÜMET
-851
-712
-698
-730
BANKALAR
-870
-788
-950
-1.050
DİĞER
-2.811
-3.026
-2.750
-3.000
KISA VADE
-1.182
-1.210
-1.250
-1.250
IV. CARİ TRANSFERLER
1.433
1.181
992
1.132
975
877
903
875
İHRACAT (FOB) (3)
İHRACAT (FOB)
BAVUL TİCARETİ VE DİĞER MALLAR
İTHALAT (FOB)
İTHALAT (CİF)
NAVLUN, SİGORTA VE DİĞER MALLAR
PARASAL OLMAYAN ALTIN (NET)
LİMANLARDA SAĞLANAN MALLAR (NET)
II. HİZMETLER DENGESİ (NET)
TURİZM (NET)
III. GELİR DENGESİ (NET)
ÜCRET ÖDEMELERİ (NET)
YATIRIM GELİRİ DENGESİ (NET)
DOĞRUDAN YATIRIMLAR (NET)
PORTFÖY YATIRIMLARI (NET)
DİĞER YATIRIMLAR (NET)
UZUN VADE
İŞÇİ GELİRLERİ
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
(3) Bavul Ticareti Dahil
TABLO 5: ÖDEMELER DENGESİNE İLİŞKİN BAZI ORANLAR
2012
2013
2014
(1)
2015
(2)
CARİ İŞLEMLER DENGESİ / GSYH
-6,2
-7,9
-5,7
-5,4
FAİZ GİD. HARİÇ CARİ İŞL. DENGESİ / GSYH
-5,0
-6,8
-4,5
-4,2
ALTIN TİCARETİ HARİÇ CARİ İŞLEMLER DENGESİ / GSYH
-6,9
-6,5
-5,6
-5,1
-8,3
-9,7
-7,9
-7,7
TOPLAM TİCARET HACMİ / GSYH
49,5
49,1
49,9
50,7
İHRACAT / GSYH
19,4
18,5
19,8
20,3
İHRACAT / TOPLAM CARİ İŞLEM GELİRLERİ
71,7
70,4
70,7
71,1
İHRACAT / İTHALAT
64,5
60,3
65,8
67,1
İTHALAT / GSYH
30,1
30,6
30,1
30,3
İTHALAT / TOPLAM CARİ İŞLEM GİDERLERİ
90,5
89,6
89,4
89,2
HİZMET GELİRLERİ / TOPLAM CARİ İŞLEM GELİRLERİ
20,3
21,6
21,8
21,2
TURİZM GELİRLERİ / TOPLAM CARİ İŞLEM GELİRLERİ
11,9
13,0
13,0
12,9
GELİR DENGESİ GİDERLERİ / TOPLAM CARİ İŞLEMLER GİDERLERİ
4,7
4,9
4,8
4,7
FAİZ GİDERLERİ / TOPLAM CARİ İŞLEM GİDERLERİ
3,6
3,4
3,5
3,5
DIŞ TİCARET DENGESİ
(3)
/ GSYH
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
(3) Ödemeler dengesinde yer aldığı şekliyle
TABLO 6: İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER
15 Ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus (Bin Kişi)
İşgücüne Katılım Oranı (%)
İşgücü (Bin Kişi)
İstihdam Edilenler (Bin Kişi)
Tarım Dışı İstihdam
Tarım İstihdamı
İşsiz (Bin Kişi)
İşsizlik Oranı (%)
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%)
İstihdam Oranı (%)
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
2012
2013
2014 (1)
2015 (2)
54.961
55.982
57.001
58.015
47,6
48,3
50,1
50,2
26.141
27.046
28.577
29.107
23.937
24.601
25.824
26.340
18.636
19.397
20.335
20.958
5.301
5.204
5.489
5.382
2.204
2.445
2.754
2.766
8,4
9,0
9,6
9,5
10,3
10,9
11,7
11,4
43,6
43,9
45,3
45,4
TABLO 7: KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ (KKBG)
2012
KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
KİT
- İŞLETMECİ KİT
- ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR
MAHALLİ İDARELER
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU
FONLAR
BİLGİ İÇİN:
- TOPLAM KAMU FAİZ ÖDEMELERİ
- TOPLAM KAMU ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ
- KKBG (FAİZ ÖDEMELERİ VE ÖZELLEŞTİRME GEL. HARİÇ)
- PROGRAM TANIMLI KAMU KESİMİ FAİZ DIŞI DENGESİ (3)
13.879
2013
(MİLYON TL)
7.146
2014
(1)
2015
(2)
17.374
8.721
29.412
-739
-695
-45
-220
-550
91
-7.641
-6.473
18.543
-4.526
-1.473
-3.052
2.293
-1.872
-709
-9.189
2.607
24.431
3.665
7.514
-3.849
53
-648
0
-10.436
309
20.963
-224
-459
235
2.125
-845
0
-11.319
-1.979
50.301
6.447
-29.976
10.897
51.830
12.636
-32.048
16.318
52.507
10.634
-24.499
6.211
56.444
11.793
-35.930
23.522
(GSYH'YA ORAN, YÜZDE)
KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
KİT
- İŞLETMECİ KİT
- ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR
MAHALLİ İDARELER
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU
FONLAR
BİLGİ İÇİN:
- TOPLAM KAMU FAİZ ÖDEMELERİ
- TOPLAM KAMU ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ
- KKBG (FAİZ ÖDEMELERİ VE ÖZELLEŞTİRME GEL. HARİÇ)
- PROGRAM TANIMLI KAMU KESİMİ FAİZ DIŞI DENGESİ (3)
Not: Eksi işaretler fazlayı göstermektedir.
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
(3) Artı işaretler fazlayı göstermektedir.
0,98
0,46
0,98
0,45
2,08
-0,05
-0,05
0,00
-0,02
-0,04
0,01
-0,54
-0,46
1,18
-0,29
-0,09
-0,20
0,15
-0,12
-0,05
-0,59
0,17
1,39
0,21
0,43
-0,22
0,00
-0,04
0,00
-0,59
0,02
1,08
-0,01
-0,02
0,01
0,11
-0,04
0,00
-0,58
-0,10
3,55
0,46
-2,12
0,77
3,31
0,81
-2,05
1,04
2,98
0,60
-1,39
0,35
2,90
0,61
-1,85
1,21
TABLO 8: GENEL DEVLET TOPLAM GELİR VE HARCAMALARI
2012
2013
2014
(1)
2015
(2)
2012
(MİLYON TL)
2013
2014
(1)
(GSYH'YA ORAN, YÜZDE)
2015
(2)
VERGİLER
-VASITASIZ
-VASITALI
-SERVET
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER
FAKTÖR GELİRLERİ
SOSYAL FONLAR
285.695
85.730
190.133
9.832
30.186
80.885
132.564
334.445
92.602
231.110
10.733
29.520
90.781
157.967
361.523
106.875
243.046
11.602
38.680
100.748
177.310
401.237
118.427
268.824
13.986
39.287
92.361
198.406
20,16
6,05
13,42
0,69
2,13
5,71
9,36
21,37
5,92
14,77
0,69
1,89
5,80
10,09
20,49
6,06
13,78
0,66
2,19
5,71
10,05
20,63
6,09
13,82
0,72
2,02
4,75
10,20
TOPLAM
-ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ
TOPLAM GELİR
529.329
6.447
535.776
612.713
12.636
625.350
678.261
10.634
688.895
731.291
11.793
743.084
37,36
0,46
37,82
39,15
0,81
39,95
38,45
0,60
39,05
37,61
0,61
38,21
CARİ HARCAMALAR
YATIRIM HARCAMALARI
-SABİT SERMAYE
-STOK DEĞİŞMESİ
TRANSFER HARCAMALARI
-CARİ TRANSFERLER
-SERMAYE TRANSFERLERİ
247.774
49.811
49.330
482
252.808
240.443
12.365
281.603
65.776
66.097
-321
289.643
272.044
17.598
313.444
71.649
71.413
236
317.512
297.036
20.476
337.878
72.272
72.056
215
341.879
329.315
12.565
17,49
3,52
3,48
0,03
17,84
16,97
0,87
17,99
4,20
4,22
-0,02
18,51
17,38
1,12
17,77
4,06
4,05
0,01
18,00
16,84
1,16
17,38
3,72
3,71
0,01
17,58
16,93
0,65
TOPLAM HARCAMA
550.394
637.022
702.605
752.029
38,85
40,70
39,83
38,67
FAİZ DIŞI HARCAMALAR TOPLAMI
500.443
585.429
650.393
695.910
35,32
37,40
36,87
35,79
14.618
11.672
13.709
8.945
1,03
0,75
0,78
0,46
FAİZ ÖDEMELERİ HARİÇ
BORÇLANMA GEREĞİ
-35.333
-39.921
-38.502
-47.174
-2,49
-2,55
-2,18
-2,43
FAİZ ÖDEMELERİ VE ÖZELLEŞTİRME
GELİRLERİ HARİÇ BORÇLANMA GEREĞİ
-28.887
-27.284
-27.868
-35.381
-2,04
-1,74
-1,58
-1,82
BORÇLANMA GEREĞİ
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
TABLO 9: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ
(Yüzde Artış)
2015 (2)
5,5
8,6
7,7
2,6
7,5
8,1
-14,8
-8,9
-1,3
HARCAMALAR
01 - Personel Giderleri
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
03 - Mal ve Hizmet Alımları
04 - Faiz Giderleri
05 - Cari Transferler
06 - Sermaye Giderleri
07 - Sermaye Transferleri
08 - Borç Verme
09 - Yedek Ödenekler
(Milyon TL)
2014 (1)
2015 (2)
448.449
472.943
109.717
119.170
18.872
20.325
40.129
41.153
50.223
54.000
163.265
176.425
48.096
40.955
7.462
6.798
10.684
10.545
0
3.573
GELİRLER
01 - Genel Bütçe Gelirleri
- Vergi Gelirleri
- Vergi Dışı Gelirler
- Sermaye Gelirleri
- Alınan Bağış ve Yardımlar
02 - Özel Bütçeli İdareler ve Düz. Den. Kurumlar Gelirleri
424.018
408.853
351.607
45.726
8.707
2.813
15.165
451.979
442.586
389.501
39.910
10.439
2.736
9.393
6,6
8,3
10,8
-12,7
19,9
-2,7
-38,1
BÜTÇE DENGESİ
-24.431
-20.963
BİLGİ İÇİN
- Faiz Dışı Harcamalar
- Faiz Dışı Bütçe Dengesi
- Program Tanımlı Faiz Dışı Bütçe Dengesi
398.226
25.792
8.643
418.943
33.037
20.739
Not: - Merkezi yönetim bütçesi genel bütçeli, özel bütçeli ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar toplamından oluşmaktadır.
- Düzenleyici ve denetleyici kurumların gelir fazlaları genel bütçe vergi dışı gelirlerinden düşülmüştür.
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
(Yüzde Dağılım)
2014 (1)
2015 (2)
100,0
100,0
24,5
25,2
4,2
4,3
8,9
8,7
11,2
11,4
36,4
37,3
10,7
8,7
1,7
1,4
2,4
2,2
0,0
0,8
100,0
96,4
82,9
10,8
2,1
0,7
3,6
100,0
97,9
86,2
8,8
2,3
0,6
2,1
(GSYH'ya Oran, Yüzde)
2014 (1)
2015 (2)
25,4
24,3
6,2
6,1
1,1
1,0
2,3
2,1
2,8
2,8
9,3
9,1
2,7
2,1
0,4
0,3
0,6
0,5
0,0
0,2
24,0
23,2
19,9
2,6
0,5
0,2
0,9
23,2
22,8
20,0
2,1
0,5
0,1
0,5
-14,2
-1,4
-1,1
5,2
28,1
139,9
22,6
1,5
0,5
21,5
1,7
1,1
TABLO 10: MAHALLİ İDARELER GELİR VE HARCAMALARI (1)
(MİLYON TL)
(GSYH'YA ORAN, YÜZDE)
2012
2013
2014
(2)
2015
(3)
2012
2013
2014
(2)
2015
(3)
GELİRLER
51.745
61.328
68.927
78.722
3,7
3,9
3,9
4,0
1.VERGİLER
34.610
40.530
48.723
56.277
2,4
2,6
2,8
2,9
8.709
9.957
12.248
14.234
0,6
0,6
0,7
0,7
B. VASITALI
22.378
26.728
31.946
36.200
1,6
1,7
1,8
1,9
C. SERVET
3.522
3.845
4.529
5.843
0,2
0,2
0,3
0,3
2.VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER
6.395
7.165
7.712
7.902
0,5
0,5
0,4
0,4
10.740
12.370
12.492
13.851
0,8
0,8
0,7
0,7
0
1.263
0
692
0,0
0,1
0,0
0,0
HARCAMALAR
51.525
63.622
68.980
80.847
3,6
4,1
3,9
4,2
1.CARİ GİDERLER
32.396
38.379
41.226
46.562
2,3
2,5
2,3
2,4
2.YATIRIM HARCAMALARI
15.200
22.627
23.086
29.735
1,1
1,4
1,3
1,5
A.SABİT SERMAYE
15.192
22.624
23.072
29.720
1,1
1,4
1,3
1,5
8
3
14
15
0,0
0,0
0,0
0,0
3.354
3.891
4.862
5.222
0,2
0,2
0,3
0,3
4.KAMULAŞTIRMA VE S.DEĞER ARTIŞI
169
-1.275
-1.616
-672
0,0
-0,1
-0,1
0,0
5.SERMAYE TRANSFERLERİ (NET)
405
0
1.422
0
0,0
0,0
0,1
0,0
GELİR-GİDER FARKI
220
-2.293
-53
-2.125
0,0
-0,1
0,0
-0,1
A. VASITASIZ
3.FAKTÖR GELİRLERİ (NET)
4.SERMAYE TRANSFERLERİ (NET)
B.STOK DEĞİŞİMİ
3.CARİ TRANSFERLER
(1) Belediyeler, il özel idareleri, İller Bankası, belediyelerin oluşturdukları birlikler, su ve kanalizasyon idareleri ile toplu taşım işletmelerini kapsamaktadır.
(2) Gerçekleşme Tahmini
(3) Program
TABLO 11: DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR FİNANSMAN DENGESİ (1)
(CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL)
2012
2013
2014
(2)
2015
(3)
34.623
38.596
42.625
46.580
34.059
38.110
42.114
46.114
30.165
3.894
33.196
4.914
36.676
5.438
40.223
5.891
564
486
511
466
540
23
319
167
501
10
455
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.072
36.724
41.977
45.735
32.509
36.586
40.491
44.281
15.179
17.330
14.758
2.573
24.656
11.930
9.112
2.818
27.205
13.287
10.305
2.981
29.623
14.658
11.377
3.281
1.374
1.415
1.521
2.038
473
-324
221
201
-807
-1.417
-792
-1.376
71
38
55
61
452
426
481
530
0
0
0
0
550
1.872
648
845
-550
-1.872
-648
-845
I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ
347
-651
-470
-427
II. İÇ BORÇLANMA (NET)
-898
-1.221
-178
-417
0
0
0
0
A. TOPLAM GELİRLER
I. İŞLETME GELİRLERİ
1. MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI
2. DİĞER GELİRLER
II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR
1. AMORTİSMANLAR
2. KARŞILIKLAR
III. BÜTÇE TRANSFERLERİ
1. SERMAYE
2. YARDIM-DİĞER
B. TOPLAM GİDERLER
I. İŞLETME GİDERLERİ
1. MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ
2. DİĞER GİDERLER
- GENEL YÖNETİM GİD.
- DİĞER
II. YATIRIM HARCAMALARI
III. STOK ARTIŞI
IV. SABİT KIYMET ARTIŞI
V. DOLAYSIZ VERGİLER
VI. FONLARA TRANSFERLER
VII. BORÇ VERME EKSİ GERİ ÖDEME
C. GELİR GİDER FARKI
D. FİNANSMAN
III. DIŞ BORÇLANMA (NET)
(1) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlara ait döner sermayeler ile TRT, Milli Piyango İdaresi ve AOÇ'yi kapsamaktadır.
(2) Gerçekleşme Tahmini
(3) Program
TABLO 12: SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI GELİR-GİDER DENGESİ
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL)
I-GELİRLER
-PRİM TAHSİLATLARI
II-GİDERLER
-SİGORTA ÖDEMELERİ
-SAĞLIK GİDERLERİ
-YATIRIM HARCAMALARI (3)
III-GELİR-GİDER FARKI
IV-BÜTÇE TRANSFERLERİ
-BÜTÇE TRANSFERLERİ (4)
V-FİNANSMAN AÇIĞI
133.568
158.381
178.269
198.886
100.831
120.350
134.355
151.474
155.877
178.056
198.711
217.005
106.418
120.397
136.415
152.212
44.151
49.938
54.906
57.073
120
182
176
264
-22.309
-19.675
-20.443
-18.119
22.218
20.385
20.443
18.119
63.684
71.793
77.392
80.629
91
-709
0
0
(GSYH'YA ORANLAR, YÜZDE)
I-GELİRLER
9,43
10,12
10,11
10,23
7,12
7,69
7,62
7,79
11,00
11,38
11,27
11,16
-SİGORTA ÖDEMELERİ
7,51
7,69
7,73
7,83
-SAĞLIK GİDERLERİ
3,12
3,19
3,11
2,93
-YATIRIM HARCAMALARI (3)
0,01
0,01
0,01
0,01
-1,57
-1,26
-1,16
-0,93
1,57
1,30
1,16
0,93
4,49
4,59
4,39
4,15
0,01
-0,05
0,00
0,00
-PRİM TAHSİLATLARI
II-GİDERLER
III-GELİR-GİDER FARKI
IV-BÜTÇE TRANSFERLERİ
-BÜTÇE TRANSFERLERİ (4)
V-FİNANSMAN AÇIĞI
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
(3) Türkiye İş Kurumunun sadece yatırım harcaması dahil olup gelir-gider farkının değişmemesi amacıyla toplam gelire yatırım
bedeli kadar ekleme yapılmıştır.
(4) Faturalı ödemeler, ek karşılıklar, devlet katkısı, emeklilere yapılan ek ödeme, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ve
prim ödeme gücü olmayanların GSS primleri dahil edilmiştir.
TABLO 13: İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR-GİDER DENGESİ
2012
2013
2014
(1)
2015
(2)
(CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL)
I-GELİRLER
2012
2013
2014
(1)
2015
(2)
(GSYH'YA ORANLAR, YÜZDE)
11.592
12.734
14.981
16.677
0,82
0,81
0,85
0,86
-PRİM GELİRLERİ
4.629
5.804
6.474
7.080
0,33
0,37
0,37
0,36
-DEVLET KATKISI
1.543
1.935
2.152
2.360
0,11
0,12
0,12
0,12
-FAİZ GELİRLERİ
5.267
4.800
6.157
7.028
0,37
0,31
0,35
0,36
152
195
198
209
0,01
0,01
0,01
0,01
3.951
3.545
4.545
5.359
0,28
0,23
0,26
0,28
981
1.293
1.694
1.826
0,07
0,08
0,10
0,09
2.969
2.252
2.852
3.533
0,21
0,14
0,16
0,18
7.641
9.189
10.436
11.319
0,54
0,59
0,59
0,58
61.168
70.357
80.793
92.112
4,32
4,50
4,58
4,74
-DİĞER GELİRLER
II-GİDERLER
-SİGORTA GİDERLERİ (3)
-DİĞER GİDERLER
III-GELİR-GİDER FARKI
IV-TOPLAM FON VARLIĞI
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
(3) İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu giderleri dahil edilmiştir.
TABLO 14: FON KAYNAK VE HARCAMALARI (1)
2012
2013
2014
(2)
2015
(3)
(CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL)
I-KAYNAKLAR
-VERGİ GELİRLERİ
-VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER
-FAKTÖR GELİRLERİ (NET)
-CARİ TRANSFERLER (NET)
-SERMAYE TRANSFERLERİ (NET)
II-ÖDEMELER
-CARİ GİDERLER
-FAKTÖR GİDERLERİ (NET)
-SABİT SERMAYE YATIRIMLARI
-CARİ TRANSFERLER (NET)
-SERMAYE TRANSFERLERİ (NET)
III-GELİR GİDER FARKI
IV-FİNANSMAN
-DIŞ BORÇ KULLANIMI
-DIŞ BORÇ ÖDEMESİ
-İÇ BORÇ ALACAK İLİŞKİSİ (NET)
-KASA-BANKA DEĞİŞİMİ
2012
2013
2014
(2)
(GSYH'YA ORANLAR, YÜZDE)
10.997
7.384
8.915
10.088
0,78
0,47
0,51
0,52
5.484
931
98
0
4.484
5.947
1.426
11
0
0
6.858
1.975
82
0
0
7.623
2.231
93
0
141
0,39
0,07
0,01
0,00
0,32
0,38
0,09
0,00
0,00
0,00
0,39
0,11
0,00
0,00
0,00
0,39
0,11
0,00
0,00
0,01
4.524
9.990
9.225
8.109
0,32
0,64
0,52
0,42
1.782
0
0
2.742
0
2.418
0
0
3.422
4.151
3.158
0
0
4.161
1.905
3.476
0
0
4.633
0
0,13
0,00
0,00
0,19
0,00
0,15
0,00
0,00
0,22
0,27
0,18
0,00
0,00
0,24
0,11
0,18
0,00
0,00
0,24
0,00
6.473
-2.607
-309
1.979
0,46
-0,17
-0,02
0,10
-6.473
2.607
309
-1.979
-0,46
0,17
0,02
-0,10
0
-25
-197
-6.251
0
-5
-45
2.656
0
-1
23
286
0
-1
63
-2.042
0,00
0,00
-0,01
-0,44
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
-0,11
(1) Özelleştirme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu ile Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu hesaplarını içermektedir.
(2) Gerçekleşme Tahmini
(3) Program
2015
(3)
TABLO 15: ÖZELLEŞTİRME PORTFÖYÜ DAHİL TOPLAM İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ
(Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
2012
2013
2014
(1)
2015
(2)
A. TOPLAM GELİRLER
139.538
131.947
139.943
124.972
I. İŞLETME GELİRLERİ
128.262
116.175
121.561
109.792
117.665
10.597
103.828
12.347
112.973
8.588
101.816
7.976
4.599
5.090
4.627
4.716
3.892
0
707
3.801
0
1.289
4.278
0
349
4.498
0
218
6.677
10.681
13.756
10.465
6.677
4.759
1.893
25
0
10.681
9.028
1.628
26
0
13.756
11.897
1.859
0
0
10.465
8.517
1.948
0
0
0
0
0
0
B. TOPLAM GİDERLER
138.798
127.421
143.608
124.748
I. İŞLETME GİDERLERİ
126.109
115.262
123.933
110.202
109.724
16.385
94.964
20.298
110.247
13.686
96.709
13.494
II. YATIRIM HARCAMALARI
6.586
7.508
9.018
11.165
III. STOK ARTIŞI
1.980
199
337
-701
IV. SABİT KIYMET ARTIŞI
1.076
-3.597
1.993
890
V. DOLAYSIZ VERGİLER
1.473
2.684
1.891
1.331
VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ
1.549
4.488
5.313
1.709
25
876
1.123
152
739
4.526
-3.665
224
-739
-4.526
3.665
-224
I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ
-2.081
-753
4.494
-1.292
II. İÇ BORÇLANMA (NET)
932
-5.205
35
28
III. DIŞ BORÇLANMA (NET)
410
1.432
-864
1.040
1. MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI
2. DİĞER GELİRLER
II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR
1. AMORTİSMANLAR
2. ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI
3. KARŞILIKLAR
III. BÜTÇE VE FONLAR
1. BÜTÇE
-SERMAYE
-GÖREV ZARARI
-YARDIM VE DİĞER
2. FONLAR
IV. DİĞER GELİRLER
1. MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ
2. DİĞER GİDERLER
VII. DİĞER GİDERLER
C. GELİR GİDER FARKI
D. FİNANSMAN
Not: Yıllar itibarıyla özelleştirme kapsamındaki şirket sayısındaki değişime bağlı olarak değerler farklılaşmaktadır.
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
TABLO 16: 233 SAYILI KHK KAPSAMI İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ
(Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
2012
2013
2014
(1)
2015
(2)
A. TOPLAM GELİRLER
113.678
124.542
131.636
120.045
I. İŞLETME GELİRLERİ
103.382
112.644
118.274
106.187
1. MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI
2. DİĞER GELİRLER
95.979
7.403
101.009
11.635
109.907
8.367
98.431
7.756
II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR
3.656
4.554
4.344
4.424
3.381
0
274
3.512
0
1.041
4.000
0
344
4.209
0
215
6.640
7.345
9.019
9.434
6.640
4.728
1.888
25
0
7.345
5.692
1.627
26
0
9.019
7.160
1.859
0
0
9.434
7.488
1.946
0
0
0
0
0
0
B. TOPLAM GİDERLER
112.983
123.069
139.150
119.586
I. İŞLETME GİDERLERİ
100.863
106.975
119.918
105.935
89.429
11.434
92.153
14.822
107.440
12.478
93.594
12.341
II. YATIRIM HARCAMALARI
5.885
7.386
8.925
11.061
III. STOK ARTIŞI
2.197
515
161
-871
IV. SABİT KIYMET ARTIŞI
1.010
144
1.819
269
V. DOLAYSIZ VERGİLER
1.455
2.684
1.891
1.331
VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ
1.549
4.488
5.313
1.709
25
876
1.123
152
695
1.473
-7.514
459
-695
-1.473
7.514
-459
I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ
-1.702
-1.385
4.496
-1.292
II. İÇ BORÇLANMA (NET)
684
-1.382
3.882
-202
III. DIŞ BORÇLANMA (NET)
324
1.293
-864
1.035
1. AMORTİSMANLAR
2. ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI
3. KARŞILIKLAR
III. BÜTÇE VE FONLAR
1. BÜTÇE
-SERMAYE
-GÖREV ZARARI
-YARDIM VE DİĞER
2. FONLAR
IV. DİĞER GELİRLER
1. MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ
2. DİĞER GİDERLER
VII. DİĞER GİDERLER
C. GELİR GİDER FARKI
D. FİNANSMAN
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
TABLO 17: 4046 SAYILI KANUN KAPSAMI İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ
(Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
2012
2013
2014
(1)
2015
(2)
A. TOPLAM GELİRLER
25.860
7.404
8.307
4.927
I. İŞLETME GELİRLERİ
24.880
3.531
3.287
3.605
21.686
3.194
2.819
712
3.065
221
3.385
220
943
537
283
291
511
0
432
289
0
248
278
0
5
289
0
3
36
3.336
4.737
1.031
36
31
6
0
0
3.336
3.336
1
0
0
4.737
4.737
0
0
0
1.031
1.029
2
0
0
0
0
0
0
B. TOPLAM GİDERLER
25.815
4.352
4.458
5.162
I. İŞLETME GİDERLERİ
25.246
8.286
4.015
4.267
20.295
4.951
2.811
5.475
2.807
1.208
3.114
1.153
702
122
93
104
-217
-316
177
170
IV. SABİT KIYMET ARTIŞI
66
-3.741
173
621
V. DOLAYSIZ VERGİLER
18
0
0
0
VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ
0
0
0
0
VII. DİĞER GİDERLER
0
0
0
0
45
3.052
3.849
-235
-45
-3.052
-3.849
235
I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ
-379
632
-2
1
II. İÇ BORÇLANMA (NET)
248
-3.823
-3.847
230
86
139
0
5
1. MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI
2. DİĞER GELİRLER
II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR
1. AMORTİSMANLAR
2. ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI
3. KARŞILIKLAR
III. BÜTÇE VE FONLAR
1. BÜTÇE
-SERMAYE
-GÖREV ZARARI
-YARDIM VE DİĞER
2. FONLAR
IV. DİĞER GELİRLER
1. MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ
2. DİĞER GİDERLER
II. YATIRIM HARCAMALARI
III. STOK ARTIŞI
C. GELİR GİDER FARKI
D. FİNANSMAN
III. DIŞ BORÇLANMA (NET)
Not: Yıllar itibarıyla özelleştirme kapsamındaki şirket sayısındaki değişime bağlı olarak değerler farklılaşmaktadır.
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
TABLO 18: SABİT SERMAYE YATIRIMLARI
1. MERKEZİ YÖNETİM
2. KİT
İŞLETMECİ
ÖZELLEŞTİRME
3. İLLER BANKASI
4. DÖNER SERMAYE
5. SOSYAL GÜVENLİK KUR.
(Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
2014
2015
(1)
(2)
46.645
40.034
9.018
11.165
8.925
11.061
93
104
12
27
1.521
2.038
176
264
(Yüzde Dağılım)
2014
2015
(1)
(2)
58,0
48,1
11,2
13,4
11,1
13,3
0,1
0,1
0,0
0,0
1,9
2,4
0,2
0,3
(1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL)
2014
2015
(1)
(2)
3.656
2.963
705
819
697
811
8
8
1
2
114
145
14
20
Yüzde
Değişme
2015
(2)
-19,0
16,2
16,3
5,7
112,4
27,0
41,8
ARA TOPLAM
57.371
53.529
71,3
64,3
4.490
3.949
-12,1
MAHALLİ İDARELER
23.060
29.693
28,7
35,7
1.879
2.274
21,0
TOPLAM KAMU
80.431
83.222
100,0
100,0
6.370
6.223
-2,3
361.590
399.188
100,0
100,0
30.428
31.721
4,2
85.355
88.527
23,6
22,2
6.760
6.619
-2,1
276.235
310.661
76,4
77,8
23.669
25.102
6,1
TOPLAM SABİT SERMAYE YATIRIMI
TOPLAM KAMU (3)
ÖZEL SEKTÖR
KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
(3) Merkezi Yönetim Bütçesi dengesinde personel harcamaları içinde yer alan yatırım işçiliği kamu yatırımlarına ilave edilmiştir.
TABLO 19: SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (TOPLAM)
(Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
2013
2014
2015
(1)
(2)
TARIM
(Yüzde Değişme)
2014
2015
(1)
(2)
(Yüzde Dağılım)
2013
2014
(1)
2015
(2)
12.521
13.371
15.100
6,8
12,9
3,9
3,7
3,8
9.092
11.778
12.724
29,5
8,0
2,8
3,3
3,2
İMALAT
89.720
95.459
109.608
6,4
14,8
27,8
26,4
27,5
ENERJİ
12.325
13.604
13.907
10,4
2,2
3,8
3,8
3,5
ULAŞTIRMA
72.557
80.434
85.492
10,9
6,3
22,5
22,2
21,4
TURİZM
21.923
23.469
26.121
7,0
11,3
6,8
6,5
6,5
KONUT
37.137
45.022
51.012
21,2
13,3
11,5
12,5
12,8
EĞİTİM
18.785
22.257
21.653
18,5
-2,7
5,8
6,2
5,4
SAĞLIK
19.195
23.165
22.672
20,7
-2,1
5,9
6,4
5,7
DİĞER HİZMETLER
29.372
33.031
40.899
12,5
23,8
9,1
9,1
10,2
322.629
361.590
399.188
12,1
10,4
100,0
100,0
100,0
MADENCİLİK
TOPLAM
KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
TABLO 20: SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (TOPLAM)
(1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL)
2013
2014
(1)
2015
(2)
1.083
1.042
1.102
-3,8
5,8
871
977
994
12,2
1,7
İMALAT
8.943
8.205
8.878
-8,3
8,2
ENERJİ
1.193
1.149
1.107
-3,7
-3,7
ULAŞTIRMA
6.870
6.737
6.808
-1,9
1,0
TURİZM
2.122
1.985
2.081
-6,4
4,8
KONUT
3.553
3.750
4.006
5,6
6,8
EĞİTİM
1.711
1.814
1.657
6,0
-8,6
SAĞLIK
1.799
1.895
1.746
5,3
-7,9
DİĞER HİZMETLER
2.842
2.874
3.344
1,1
16,3
30.987
30.428
31.721
-1,8
4,2
TARIM
MADENCİLİK
TOPLAM
KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
(Yüzde Değişme)
2014
(1)
2015
(2)
TABLO 21: SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (KAMU) (3)
(Yüzde Değişme)
2014
2015
(1)
(2)
(Yüzde Dağılım)
2013
2014
(1)
(Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
2013
2014
(1)
2015
(2)
TARIM
7.499
7.455
8.697
-0,6
16,7
9,6
8,7
9,8
MADENCİLİK
1.162
1.873
2.047
61,2
9,3
1,5
2,2
2,3
İMALAT
729
734
1.064
0,7
45,0
0,9
0,9
1,2
ENERJİ
3.648
4.626
4.191
26,8
-9,4
4,7
5,4
4,7
30.208
31.549
26.882
4,4
-14,8
38,6
37,0
30,4
TURİZM
520
415
683
-20,2
64,6
0,7
0,5
0,8
KONUT
951
880
899
-7,4
2,1
1,2
1,0
1,0
EĞİTİM
11.284
13.456
13.342
19,3
-0,9
14,4
15,8
15,1
SAĞLIK
3.933
4.654
4.604
18,4
-1,1
5,0
5,5
5,2
DİĞER HİZMETLER
18.232
19.711
26.117
8,1
32,5
23,3
23,1
29,5
TOPLAM
78.165
85.355
88.527
9,2
3,7
100,0
100,0
100,0
ULAŞTIRMA
KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
(3) Merkezi Yönetim Bütçesi dengesinde personel harcamaları içinde yer alan yatırım işçiliği kamu yatırımlarına ilave edilmiştir.
2015
(2)
TABLO 22: SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (KAMU)
(1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL)
2013
2014
(1)
TARIM
2015
(2)
(Yüzde Değişme)
2014
(1)
2015
(2)
583
526
575
-9,8
9,4
MADENCİLİK
99
144
148
44,8
2,5
İMALAT
66
60
81
-9,7
35,9
ENERJİ
336
383
325
13,9
-15,1
2.584
2.434
1.945
-5,8
-20,1
TURİZM
44
32
49
-27,4
54,4
KONUT
72
60
58
-16,2
-4,2
EĞİTİM
979
1.064
989
8,6
-7,0
SAĞLIK
323
344
320
6,8
-7,2
DİĞER HİZMETLER
1.734
1.713
2.129
-1,2
24,3
TOPLAM
6.821
6.760
6.619
-0,9
-2,1
ULAŞTIRMA
KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
TABLO 23: SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (ÖZEL)
(Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
2013
2014
2015
(1)
(2)
(Yüzde Değişme)
2014
2015
(1)
(2)
(Yüzde Dağılım)
2013
2014
(1)
2015
(2)
TARIM
5.022
5.916
6.403
17,8
8,2
2,1
2,1
2,1
MADENCİLİK
7.930
9.905
10.677
24,9
7,8
3,2
3,6
3,4
İMALAT
88.991
94.725
108.544
6,4
14,6
36,4
34,3
34,9
ENERJİ
8.677
8.978
9.716
3,5
8,2
3,5
3,2
3,1
ULAŞTIRMA
42.348
48.885
58.610
15,4
19,9
17,3
17,7
18,9
TURİZM
21.403
23.053
25.438
7,7
10,3
8,8
8,3
8,2
KONUT
36.186
44.142
50.113
22,0
13,5
14,8
16,0
16,1
EĞİTİM
7.501
8.801
8.311
17,3
-5,6
3,1
3,2
2,7
SAĞLIK
15.263
18.510
18.068
21,3
-2,4
6,2
6,7
5,8
DİĞER HİZMETLER
11.140
13.320
14.782
19,6
11,0
4,6
4,8
4,8
244.463
276.235
310.661
13,0
12,5
100,0
100,0
100,0
TOPLAM
KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
TABLO 24: SEKTÖRLER İTİBARIYLA SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (ÖZEL)
(1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL)
2013
2014
(1)
2015
(2)
(Yüzde Değişme)
2014
(1)
2015
(2)
TARIM
500
516
526
3,3
2,0
MADENCİLİK
772
833
847
8,0
1,6
İMALAT
8.877
8.145
8.797
-8,2
8,0
ENERJİ
857
766
781
-10,6
2,0
ULAŞTIRMA
4.286
4.303
4.863
0,4
13,0
TURİZM
2.078
1.953
2.032
-6,0
4,0
KONUT
3.481
3.690
3.948
6,0
7,0
EĞİTİM
732
750
668
2,5
-11,0
SAĞLIK
1.476
1.550
1.426
5,0
-8,0
DİĞER HİZMETLER
1.108
1.161
1.215
4,8
4,6
24.166
23.669
25.102
-2,1
6,1
TOPLAM
KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Program
TABLO 25: KURUMLAR VE SEKTÖRLER İTİBARIYLA KAMU SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (2014) (1)
( Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
İLLER
DÖN. SER.
ALT
BANKASI
+ S.G.K.
TOPLAM
MERKEZİ
YÖNETİM (2)
KiT
ÖZELLEŞ.
KAP. KUR.
YÜZDE
DAĞILIM
MAHALLİ
İDARELER
TOPLAM
KAMU
YÜZDE
DAĞILIM
5.613
255
2
0
223
6.093
10,6
769
6.862
8,5
198
1.653
0
0
0
1.850
3,2
2
1.852
2,3
İMALAT
97
528
28
0
4
657
1,1
67
724
0,9
ENERJİ
2.502
1.785
50
0
0
4.338
7,6
24
4.362
5,4
16.225
4.686
1
0
80
20.991
36,6
8.845
29.836
37,1
TURİZM
241
0
12
0
3
256
0,4
134
390
0,5
KONUT
341
3
0
0
0
344
0,6
500
844
1,0
EĞİTİM
10.710
0
0
0
126
10.835
18,9
1.491
12.326
15,3
SAĞLIK
3.011
0
0
0
1.059
4.070
7,1
266
4.337
5,4
DİĞER HİZMETLER
7.707
15
0
12
203
7.937
13,8
10.961
18.898
23,5
46.645
8.925
93
12
1.697
57.371
100,0
23.060
80.431
100,0
YÜZDE DAĞILIM
81,3
15,6
0,2
0,0
3,0
100,0
YÜZDE DAĞILIM
58,0
11,1
0,1
0,0
2,1
71,3
28,7
100,0
SEKTÖRLER
TARIM
MADENCİLİK
ULAŞTIRMA
TOPLAM
KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı
(1) Gerçekleşme Tahmini
(2) Yatırım işçiliği hariçtir.
TABLO 26: KURUMLAR SEKTÖRLER İTİBARIYLA KAMU SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (2015) (1)
( Cari Fiyatlarla, Milyon TL)
İLLER
DÖN. SER.
ALT
BANKASI
+ S.G.K.
TOPLAM
MERKEZİ
YÖNETİM (2)
KiT
ÖZELLEŞ.
KAP. KUR.
YÜZDE
DAĞILIM
MAHALLİ
İDARELER
TOPLAM
KAMU
YÜZDE
DAĞILIM
6.343
285
2
0
236
6.866
12,8
991
7.856
9,4
216
1.800
0
0
0
2.016
3,8
3
2.019
2,4
İMALAT
71
866
42
0
12
990
1,9
65
1.055
1,3
ENERJİ
1.798
2.072
50
0
0
3.921
7,3
32
3.953
4,7
ULAŞTIRMA
8.344
6.021
5
0
132
14.501
27,1
11.276
25.776
31,0
TURİZM
442
0
6
0
5
453
0,8
172
625
0,8
KONUT
338
1
0
0
0
339
0,6
515
854
1,0
EĞİTİM
10.022
0
0
0
132
10.154
19,0
1.860
12.014
14,4
SAĞLIK
2.542
0
0
0
1.382
3.924
7,3
343
4.267
5,1
DİĞER HİZMETLER
9.918
16
0
27
404
10.366
19,4
14.437
24.803
29,8
40.034
11.061
104
27
2.302
53.529
100,0
29.693
83.222
100,0
YÜZDE DAĞILIM
74,8
20,7
0,2
0,1
4,3
100,0
YÜZDE DAĞILIM
48,1
13,3
0,1
0,0
2,8
64,3
35,7
100,0
SEKTÖRLER
TARIM
MADENCİLİK
TOPLAM
KAYNAK: Kalkınma Bakanlığı
(1) Program
(2) Yatırım İşçiliği Hariçtir.
YATIRIMLAR
2015 YILI KAMU
YATIRIM
TAHSİSLERİNİN
SEKTÖREL DAĞILIMI
TABLO 27: TOPLAM KAMU YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI(*)
(Cari Fiyatlarla. Bin TL)
SEKTÖRLER
TARIM
2014
TAHSİS
6.300.671
% PAY
2015
TAHSİS
% PAY
15/14
ARTIŞ(%)
9,0
13,3
6.865.683
12,8
Sulama
4.392.200
9,2
4.596.000
8,6
4,6
Bitkisel Ürünler
1.077.571
2,3
989.238
1,8
-8,2
Hayvancılık
71.000
0,1
117.245
0,2
65,1
Su Ürünleri
69.500
0,1
77.200
0,1
11,1
Ormancılık
MADENCİLİK
690.400
1.977.700
1,5
4,2
1.086.000
2,0
3,8
57,3
Madencilik
İMALAT
1.977.700
779.866
4,2
1,6
2.016.000
154.236
4.000
Gıda
Tütün ve Mamülleri
Dokuma ve Giyim
2.016.000
1,9
1,9
990.366
3,8
1,9
27,0
0,3
271.840
0,5
76,2
0,0
0
0,0
-
200
0,0
200
0,0
0,0
33.530
0,1
24.850
0,0
-25,9
Kimya
308.500
0,6
345.000
0,6
11,8
Demir-Çelik
115.000
0,2
150.000
0,3
30,4
80.000
0,2
80.000
0,1
0,0
5.500
0,0
7.000
0,0
27,3
53.500
0,1
83.826
0,2
56,7
25.400
3.425.460
0,1
7,2
27.650
3.920.560
0,1
7,3
14,5
3.425.460
12.996.571
7,2
27,3
7,3
27,1
14,5
14.500.534
Demiryolu Ulaştırması
5.802.000
12,2
6.960.000
13,0
20,0
Denizyolu Ulaştırması
505.500
1,1
510.000
1,0
0,9
Havayolu Ulaştırması
633.532
1,3
637.500
1,2
0,6
Karayolu Ulaştırması
3.132.653
6,6
3.276.992
6,1
4,6
501.200
1,1
556.000
1,0
10,9
1.642.000
3,5
1.736.842
3,2
5,8
230.680
0,5
242.200
0,5
5,0
Otoyollar
TURİZM
549.006
470.100
1,2
1,0
581.000
1,1
0,8
-3,7
Turizm
KONUT
470.100
356.600
1,0
0,8
452.698
356.600
9.467.475
0,8
19,9
339.070
İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim
3.724.933
Mesleki ve Teknik Eğitim
Yüksek Öğretim
Basım Sanayii
Elektriksiz Makineler
Elektrikli Makine
Demiryolu Taşıt Sanayii
Standardizasyon ve Kalite
ENERJİ
Enerji
ULAŞTIRMA
Boru Hattı
Kentiçi Ulaşım
Haberleşme
3.920.560
452.698
8,9
11,6
5,8
0,8
0,6
-3,7
-4,9
10.153.977
0,6
19,0
7,8
3.465.820
6,5
-7,0
1.462.247
3,1
2.018.710
3,8
38,1
3.086.685
6,5
3.363.201
6,3
9,0
661.610
1,4
749.980
1,4
13,4
Beden Eğitimi ve Spor
SAĞLIK
532.000
3.501.456
1,1
7,4
556.266
3.924.213
1,0
7,3
12,1
Sağlık
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
3.501.456
8.248.062
7,4
17,4
7,3
19,4
12,1
10.365.538
DKH-İKTİSADİ
4.499.103
9,5
6.229.670
11,6
38,5
Genel İdare
1.856.264
3,9
3.056.613
5,7
64,7
Güvenlik Hizmetleri
1.174.155
2,5
1.526.750
2,9
30,0
Adalet Hizmetleri
1.220.650
2,6
1.292.800
2,4
5,9
248.034
3.748.959
0,5
7,9
353.507
42,5
4.135.868
0,7
7,7
850.539
1,8
899.850
1,7
5,8
34.195
0,1
18.600
0,0
-45,6
120.965
0,3
105.120
0,2
-13,1
8.541
0,0
26.968
0,1
215,7
Konut
EĞİTİM
Kültür
Düzenleyici ve Denetleyici Kur.
DKH-SOSYAL
İçme Suyu
Kanalizasyon
Kırsal Alan Planlaması
Belediye Hizmetleri
339.070
3.924.213
-4,9
7,3
4,6
25,7
10,3
254.757
0,5
335.827
0,6
31,8
Çevre
50.580
0,1
73.705
0,1
45,7
KOBİ ve Girişimcilik
62.460
0,1
60.650
0,1
-2,9
Teknolojik Araştırma
1.228.608
2,6
1.346.198
2,5
9,6
Sosyal Güvenlik
220.000
0,5
264.000
0,5
20,0
Afetler
169.800
0,4
217.050
0,4
27,8
İstihdam ve Çalışma Hayatı
121.500
0,3
124.000
0,2
2,1
Sosyal İçerme
552.214
1,2
586.200
1,1
6,2
Teknik İşbirliği
4.800
0,0
5.100
0,0
6,3
70.000
47.523.961
0,1
100,0
72.600
0,1
100,0
12,6
Şehirleşme
Göç
GENEL TOPLAM
53.528.639
(*)-Mahalli İdareler, özelleştirilen kuruluşlar ve yatırım işçiliği dahil değildir.
-Merkezi Yönetim Bütçesi yatırımları, kamulaştırma hariç, sermaye giderlerini ve kamu yatırımı niteliğindeki sermaye transferlerini
kapsamaktadır.
-KİT ve Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşların yatırımları, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşları kapsamaktadır.
3,7
TABLO 28: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (*)
(Cari Fiyatlarla, Bin TL)
2014
SEKTÖRLER
TARIM
Sulama
Bitkisel Ürünler
Hayvancılık
SERMAYE
GİDERİ
2015
SERMAYE
TRANSFERİ
TOPLAM
%
PAY
SERMAYE
GİDERİ
SERMAYE
TRANSFERİ
TOPLAM
%
PAY
2015/14
ARTIŞ (%)
5.492.701
202.200
5.694.901
15,8
6.183.500
159.000
6.342.500
15,8
11,4
4.270.000
122.200
4.392.200
12,2
4.470.000
126.000
4.596.000
11,5
4,6
586.801
77.000
663.801
1,8
648.700
17.355
666.055
1,7
0,3
71.000
0
71.000
0,2
101.600
15.645
117.245
0,3
65,1
Su Ürünleri
69.500
0
69.500
0,2
77.200
0
77.200
0,2
11,1
Ormancılık
495.400
3.000
498.400
1,4
886.000
0
886.000
2,2
77,8
203.700
0
203.700
0,6
216.000
0
216.000
0,5
6,0
203.700
0
203.700
0,6
216.000
0
216.000
0,5
6,0
MADENCİLİK
Madencilik
İMALAT
Gıda
Basım Sanayii
51.930
0
51.930
0,1
70.500
0
70.500
0,2
35,8
23.000
0
23.000
0,1
40.000
0
40.000
0,1
73,9
3.530
0
3.530
0,0
2.850
0
2.850
0,0
-19,3
25.400
0
25.400
0,1
27.650
0
27.650
0,1
8,9
1.788.220
0
1.788.220
5,0
1.796.200
2.000
1.798.200
4,5
0,6
Enerji
1.788.220
0
1.788.220
5,0
1.796.200
2.000
1.798.200
4,5
0,6
ULAŞTIRMA
7.849.982
0
7.849.982
21,8
8.342.234
1.500
8.343.734
20,8
6,3
Demiryolu Ulaştırması
1.944.000
0
1.944.000
5,4
2.087.000
0
2.087.000
5,2
7,4
Denizyolu Ulaştırması
325.500
0
325.500
0,9
357.000
0
357.000
0,9
9,7
Havayolu Ulaştırması
149.532
0
149.532
0,4
158.500
0
158.500
0,4
6,0
Karayolu Ulaştırması
3.101.064
0
3.101.064
8,6
3.272.442
0
3.272.442
8,2
5,5
Standardizasyon ve Kalite
ENERJİ
Boru Hattı
1.200
0
1.200
0,0
6.000
0
6.000
0,0
400,0
1.642.000
0
1.642.000
4,6
1.734.092
500
1.734.592
4,3
5,6
Haberleşme
137.680
0
137.680
0,4
146.200
1.000
147.200
0,4
6,9
Otoyollar
549.006
0
549.006
1,5
581.000
0
581.000
1,5
5,8
254.300
212.800
467.100
1,3
214.013
228.000
442.013
1,1
-5,4
254.300
212.800
467.100
1,3
214.013
228.000
442.013
1,1
-5,4
354.000
0
354.000
1,0
338.070
0
338.070
0,8
-4,5
354.000
0
354.000
1,0
338.070
0
338.070
0,8
-4,5
9.315.961
26.000
9.341.961
25,9
9.995.003
27.060 10.022.063
25,0
7,3
İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim
3.618.933
0
3.618.933
10,0
3.353.820
0
3.353.820
8,4
-7,3
Mesleki ve Teknik Eğitim
1.462.247
0
1.462.247
4,1
2.018.710
0
2.018.710
5,0
38,1
Yüksek Öğretim
3.069.421
0
3.069.421
8,5
3.345.937
0
3.345.937
8,4
9,0
Kentiçi Ulaşım
TURİZM
Turizm
KONUT
Konut
EĞİTİM
Kültür
634.360
25.000
659.360
1,8
721.330
26.000
747.330
1,9
13,3
Beden Eğitimi ve Spor
531.000
1.000
532.000
1,5
555.206
1.060
556.266
1,4
4,6
2.333.933
5.590
2.339.523
6,5
2.538.113
4.300
2.542.413
6,4
8,7
2.333.933
5.590
2.339.523
6,5
2.538.113
4.300
2.542.413
6,4
8,7
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
6.874.289
1.052.461
7.926.750
22,0
8.780.492
1.137.764
9.918.256
24,8
25,1
DKH-İKTİSADİ
SAĞLIK
Sağlık
4.466.131
0
4.466.131
12,4
6.192.863
0
6.192.863
15,5
38,7
Genel İdare
1.823.292
0
1.823.292
5,1
3.019.806
0
3.019.806
7,5
65,6
Güvenlik Hizmetleri
1.174.155
0
1.174.155
3,3
1.526.750
0
1.526.750
3,8
30,0
Adalet Hizmetleri
1.220.650
0
1.220.650
3,4
1.292.800
0
1.292.800
3,2
5,9
248.034
0
248.034
0,7
353.507
0
353.507
0,9
42,5
DKH-SOSYAL
2.408.158
1.052.461
3.460.619
9,6
2.587.629
1.137.764
3.725.393
9,3
7,7
İçme Suyu
831.123
8.281
839.404
2,3
879.400
8.800
888.200
2,2
5,8
-43,3
Düzenleyici ve Denetleyici Kur.
Kanalizasyon
Kırsal Alan Planlaması
Belediye Hizmetleri
Şehirleşme
1.500
6.620
8.120
0,0
1.600
3.000
4.600
0,0
67.965
53.000
120.965
0,3
53.640
51.480
105.120
0,3
-13,1
6.540
1.301
7.841
0,0
18.635
7.100
25.735
0,1
228,2
7,3
240.857
1.400
242.257
0,7
259.250
785
260.035
0,6
Çevre
46.469
3.181
49.650
0,1
48.800
3.355
52.155
0,1
5,0
KOBİ ve Girişimcilik
38.460
24.000
62.460
0,2
45.650
15.000
60.650
0,2
-2,9
Teknolojik Araştırma
623.057
588.551
1.211.608
3,4
645.554
684.394
1.329.948
3,3
9,8
Afetler
147.540
22.260
169.800
0,5
217.050
0
217.050
0,5
27,8
İstihdam ve Çalışma Hayatı
31.500
90.000
121.500
0,3
23.000
95.000
118.000
0,3
-2,9
Sosyal İçerme
300.847
251.367
552.214
1,5
320.000
266.200
586.200
1,5
6,2
Teknik İşbirliği
2.300
2.500
4.800
0,0
2.450
2.650
5.100
0,0
6,3
0
70.000
0,2
72.600
0
72.600
0,2
3,7
1.499.051 36.018.067 100,0
38.474.125
1.559.624 40.033.749
100,0
11,1
Göç
GENEL TOPLAM
70.000
34.519.016
(*) - Kamulaştırma ve yatırım işçiliği dahil değildir.
- Sermaye giderlerini ve kamu yatırım niteliğindeki sermaye transferlerini kapsamaktadır.
TABLO 29: GENEL BÜTÇE YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (*)
(Cari Fiyatlarla. Bin TL)
2014
SEKTÖRLER
TARIM
Bitkisel Ürünler
SERMAYE
GİDERİ
2015
SERMAYE
TRANSFERİ
TOPLAM
%
PAY
SERMAYE
GİDERİ
SERMAYE
TRANSFERİ
TOPLAM
%
PAY
718.885
66.000
784.885
4,4
826.550
5.000
831.550
4,1
2015/14
ARTIŞ (%)
5,9
565.385
63.000
628.385
3,5
633.350
5.000
638.350
3,1
1,6
Hayvancılık
70.000
0
70.000
0,4
100.000
0
100.000
0,5
42,9
Su Ürünleri
69.500
0
69.500
0,4
77.200
0
77.200
0,4
11,1
Ormancılık
14.000
3.000
17.000
0,1
16.000
0
16.000
0,1
-5,9
MADENCİLİK
3.700
0
3.700
0,0
4.000
0
4.000
0,0
8,1
Madencilik
3.700
0
3.700
0,0
4.000
0
4.000
0,0
8,1
İMALAT
26.530
0
26.530
0,1
42.850
0
42.850
0,2
61,5
Gıda
23.000
0
23.000
0,1
40.000
0
40.000
0,2
73,9
Basım Sanayii
3.530
0
3.530
0,0
2.850
0
2.850
0,0
-19,3
24.500
0
24.500
0,1
28.500
0
28.500
0,1
16,3
24.500
0
24.500
0,1
28.500
0
28.500
0,1
16,3
4.243.092
0
4.243.092
23,8
4.533.942
1.000
4.534.942
22,3
6,9
Demiryolu Ulaştırması
1.944.000
0
1.944.000
10,9
2.087.000
0
2.087.000
10,2
7,4
Denizyolu Ulaştırması
325.500
0
325.500
1,8
357.000
0
357.000
1,8
9,7
Havayolu Ulaştırması
145.532
0
145.532
0,8
154.000
0
154.000
0,8
5,8
Karayolu Ulaştırması
47.180
0
47.180
0,3
49.650
0
49.650
0,2
5,2
ENERJİ
Enerji
ULAŞTIRMA
Boru Hattı
1.200
0
1.200
0,0
6.000
0
6.000
0,0
400,0
1.642.000
0
1.642.000
9,2
1.734.092
0
1.734.092
8,5
5,6
137.680
0
137.680
0,8
146.200
1.000
147.200
0,7
6,9
194.700
165.800
360.500
2,0
148.694
175.000
323.694
1,6
-10,2
194.700
165.800
360.500
2,0
148.694
175.000
323.694
1,6
-10,2
354.000
0
354.000
2,0
337.570
0
337.570
1,7
-4,6
354.000
0
354.000
2,0
337.570
0
337.570
1,7
-4,6
5.490.540
5.000
5.495.540
30,8
5.855.250
6.000
5.861.250
28,8
6,7
İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim
3.618.933
0
3.618.933
20,3
3.353.820
0
3.353.820
16,5
-7,3
Mesleki ve Teknik Eğitim
1.448.767
0
1.448.767
8,1
2.000.950
0
2.000.950
9,8
38,1
38.000
0
38.000
0,2
42.500
0
42.500
0,2
11,8
351.840
5.000
356.840
2,0
423.000
6.000
429.000
2,1
20,2
33.000
0
33.000
0,2
34.980
0
34.980
0,2
6,0
1.564.600
5.590
1.570.190
8,8
1.690.500
4.300
1.694.800
8,3
7,9
1.564.600
5.590
1.570.190
8,8
1.690.500
4.300
1.694.800
8,3
7,9
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
4.552.193
439.240
4.991.433
28,0
6.232.756
476.840
6.709.596
32,9
34,4
DKH-İKTİSADİ
Kentiçi Ulaşım
Haberleşme
TURİZM
Turizm
KONUT
Konut
EĞİTİM
Yüksek Öğretim
Kültür
Beden Eğitimi ve Spor
SAĞLIK
Sağlık
3.656.176
0
3.656.176
20,5
5.242.219
0
5.242.219
25,7
43,4
Genel İdare
1.804.871
0
1.804.871
10,1
2.998.669
0
2.998.669
14,7
66,1
Güvenlik Hizmetleri
1.174.155
0
1.174.155
6,6
1.526.750
0
1.526.750
7,5
30,0
677.150
0
677.150
3,8
716.800
0
716.800
3,5
5,9
DKH-SOSYAL
896.017
439.240
1.335.257
7,5
990.537
476.840
1.467.377
7,2
9,9
İçme Suyu
34.833
8.281
43.114
0,2
35.000
8.800
43.800
0,2
1,6
-43,3
Adalet Hizmetleri
Kanalizasyon
Kırsal Alan Planlaması
Belediye Hizmetleri
Şehirleşme
1.500
6.620
8.120
0,0
1.600
3.000
4.600
0,0
56.750
24.000
80.750
0,5
42.400
21.000
63.400
0,3
-21,5
5.368
1.301
6.669
0,0
14.300
6.100
20.400
0,1
205,9
240.857
1.400
242.257
1,4
257.337
785
258.122
1,3
6,5
Çevre
46.469
3.181
49.650
0,3
48.800
3.355
52.155
0,3
5,0
KOBİ ve Girişimcilik
26.660
24.000
50.660
0,3
29.150
15.000
44.150
0,2
-12,9
Teknolojik Araştırma
34.000
4.830
38.830
0,2
33.050
55.150
88.200
0,4
127,1
145.040
22.260
167.300
0,9
213.400
0
213.400
1,0
27,6
Afetler
İstihdam ve Çalışma Hayatı
31.500
90.000
121.500
0,7
23.000
95.000
118.000
0,6
-2,9
Sosyal İçerme
208.040
250.867
458.907
2,6
222.500
266.000
488.500
2,4
6,4
Teknik İşbirliği
0
2.500
2.500
0,0
0
2.650
2.650
0,0
6,0
65.000
0
65.000
0,4
70.000
0
70.000
0,3
7,7
681.630 17.854.370 100,0
19.700.612
668.140 20.368.752
100,0
14,1
Göç
GENEL TOPLAM
17.172.740
(*) - Kamulaştırma ve yatırım işçiliği dahil değildir.
- Sermaye giderlerini ve kamu yatırım niteliğindeki sermaye transferlerini kapsamaktadır.
TABLO 30: ÖZEL BÜTÇE YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (*)
(Cari Fiyatlarla, Bin TL)
2014
SEKTÖRLER
TARIM
Sulama
Bitkisel Ürünler
SERMAYE
GİDERİ
2015
SERMAYE
TRANSFERİ
%
PAY
TOPLAM
SERMAYE
GİDERİ
SERMAYE
TRANSFERİ
TOPLAM
%
PAY
2015/14
ARTIŞ
(%)
12,2
4.773.816
136.200
4.910.016
27,4
5.356.950
154.000
5.510.950
28,5
4.270.000
122.200
4.392.200
24,5
4.470.000
126.000
4.596.000
23,8
4,6
-21,8
21.416
14.000
35.416
0,2
15.350
12.355
27.705
0,1
Hayvancılık
1.000
0
1.000
0,0
1.600
15.645
17.245
0,1 1.624,5
Ormancılık
481.400
0
481.400
2,7
870.000
0
870.000
4,5
80,7
MADENCİLİK
200.000
0
200.000
1,1
212.000
0
212.000
1,1
6,0
Madencilik
200.000
0
200.000
1,1
212.000
0
212.000
1,1
6,0
25.400
0
25.400
0,1
27.650
0
27.650
0,1
8,9
25.400
0
25.400
0,1
27.650
0
27.650
0,1
8,9
İMALAT
Standardizasyon ve Kalite
ENERJİ
1.763.720
0
1.763.720
9,8
1.767.700
2.000
1.769.700
9,2
0,3
Enerji
1.763.720
0
1.763.720
9,8
1.767.700
2.000
1.769.700
9,2
0,3
ULAŞTIRMA
3.606.890
0
3.606.890
20,1
3.808.292
500
3.808.792
19,7
5,6
Havayolu Ulaştırması
4.000
0
4.000
0,0
4.500
0
4.500
0,0
12,5
Karayolu Ulaştırması
3.053.884
0
3.053.884
17,0
3.222.792
0
3.222.792
16,7
5,5
0
0
0
0,0
0
500
500
0,0
-
549.006
0
549.006
3,1
581.000
0
581.000
3,0
5,8
59.600
47.000
106.600
0,6
65.319
53.000
118.319
0,6
11,0
59.600
47.000
106.600
0,6
65.319
53.000
118.319
0,6
11,0
0
0
0
0,0
500
0
500
0,0
-
Kentiçi Ulaşım
Otoyollar
TURİZM
Turizm
KONUT
Konut
EĞİTİM
Mesleki ve Teknik Eğitim
0
0
0
0,0
500
0
500
0,0
-
3.825.421
21.000
3.846.421
21,5
4.139.753
21.060
4.160.813
21,5
8,2
13.480
0
13.480
0,1
17.760
0
17.760
0,1
31,8
3.031.421
0
3.031.421
16,9
3.303.437
0
3.303.437
17,1
9,0
Kültür
282.520
20.000
302.520
1,7
298.330
20.000
318.330
1,6
5,2
Beden Eğitimi ve Spor
498.000
1.000
499.000
2,8
520.226
1.060
521.286
2,7
4,5
Yüksek Öğretim
SAĞLIK
Sağlık
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
DKH-İKTİSADİ
Genel İdare
769.333
0
769.333
4,3
847.613
0
847.613
4,4
10,2
769.333
0
769.333
4,3
847.613
0
847.613
4,4
10,2
2.074.062
613.221
2.687.283
15,0
2.194.229
660.924
2.855.153
14,8
6,2
561.921
0
561.921
3,1
597.137
0
597.137
3,1
6,3
18.421
0
18.421
0,1
21.137
0
21.137
0,1
14,7
543.500
0
543.500
3,0
576.000
0
576.000
3,0
6,0
DKH-SOSYAL
1.512.141
613.221
2.125.362
11,9
1.597.092
660.924
2.258.016
11,7
6,2
İçme Suyu
796.290
0
796.290
4,4
844.400
0
844.400
4,4
6,0
11.215
29.000
40.215
0,2
11.240
30.480
41.720
0,2
3,7
1.172
0
1.172
0,0
4.335
1.000
5.335
0,0
355,2
0
0
0
0,0
1.913
0
1.913
0,0
-
Adalet Hizmetleri
Kırsal Alan Planlaması
Belediye Hizmetleri
Şehirleşme
KOBİ ve Girişimcilik
11.800
0
11.800
0,1
16.500
0
16.500
0,1
39,8
Teknolojik Araştırma
589.057
583.721
1.172.778
6,5
612.504
629.244
1.241.748
6,4
5,9
Afetler
2.500
0
2.500
0,0
3.650
0
3.650
0,0
46,0
Sosyal İçerme
92.807
500
93.307
0,5
97.500
200
97.700
0,5
4,7
Teknik İşbirliği
2.300
0
2.300
0,0
2.450
0
2.450
0,0
6,5
Göç
5.000
0
5.000
0,0
2.600
0
2.600
0,0
-48,0
817.421 17.915.663 100,0
18.420.006
891.484 19.311.490
100,0
7,8
GENEL TOPLAM
17.098.242
(*) - Kamulaştırma ve yatırım işçiliği dahil değildir.
- Sermaye giderlerini ve kamu yatırım niteliğindeki sermaye transferlerini kapsamaktadır.
TABLO 31: DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (*)
(Cari Fiyatlarla. Bin TL)
2014
2015
SERMAYE
GİDERİ
SERMAYE
TRANSFERİ
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
248.034
DKH-İKTİSADİ
SEKTÖRLER
Düzenleyici ve Denetleyici Kur.
GENEL TOPLAM
%
PAY
SERMAYE
GİDERİ
SERMAYE
TRANSFERİ
TOPLAM
%
PAY
2015/14
ARTIŞ (%)
0
248.034 100,0
353.507
0
353.507
100,0
42,5
248.034
0
248.034 100,0
353.507
0
353.507
100,0
42,5
248.034
0
248.034 100,0
353.507
0
353.507
100,0
42,5
248.034
0
248.034 100,0
353.507
0
353.507
100,0
42,5
TOPLAM
(*) - Kamulaştırma ve yatırım işçiliği dahil değildir.
- Sermaye giderlerini ve kamu yatırım niteliğindeki sermaye transferlerini kapsamaktadır.
TABLO 32: DÖNER SERMAYE VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ YATIRIM TAHSİSLERİNİN
SEKTÖREL DAĞILIMI(*)
(Cari fiyatlarla. Bin TL)
2014
TAHSİS
%
PAY
2015
TAHSİS
%
PAY
222.770
11,5
236.052
10,3
6,0
30.770
1,6
36.052
1,6
17,2
192.000
9,9
200.000
8,7
4,2
İMALAT
5.236
0,3
11.840
0,5
126,1
Gıda
5.236
0,3
11.840
0,5
126,1
-13,6
SEKTÖRLER
TARIM
Bitkisel Ürünler
Ormancılık
ULAŞTIRMA
2015/14
ARTIŞ(%)
152.589
7,9
131.800
5,7
Havayolu Ulaştırması
28.000
1,4
30.000
1,3
7,1
Karayolu Ulaştırması
31.589
1,6
4.550
0,2
-85,6
Kentiçi Ulaşım
0
0,0
2.250
0,1
-
93.000
4,8
95.000
4,1
2,2
3.000
0,2
5.000
0,2
66,7
Turizm
3.000
0,2
5.000
0,2
66,7
EĞİTİM
125.514
6,5
131.914
5,7
5,1
106.000
5,5
112.000
4,9
5,7
17.264
0,9
17.264
0,7
0,0
2.250
0,1
2.650
0,1
17,8
SAĞLIK
1.161.933
60,0
1.381.800
60,0
18,9
Sağlık
1.161.933
60,0
1.381.800
60,0
18,9
264.402
13,7
403.857
17,5
52,7
DKH-İKTİSADİ
32.972
1,7
36.807
1,6
11,6
Genel İdare
32.972
1,7
36.807
1,6
11,6
DKH-SOSYAL
231.430
12,0
367.050
15,9
58,6
Şehirleşme
10.500
0,5
75.500
3,3
619,0
930
0,0
21.550
0,9
2.217,2
220.000
11,4
264.000
11,5
20,0
Haberleşme
TURİZM
İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim
Yüksek Öğretim
Kültür
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
Çevre
Sosyal Güvenlik
İstihdam ve Çalışma Hayatı
GENEL TOPLAM
0
0,0
6.000
0,3
-
1.935.444
100,0
2.302.263
100,0
19,0
(*) Döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kurumları yeni bütçe sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.
TABLO 33: SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARININ YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
(Cari fiyatlarla, Bin TL)
2014
TAHSİS
%
PAY
2015
TAHSİS
%
PAY
2015/14
ARTIŞ(%)
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
220.000
100,0
264.000
100,0
20,0
DKH-SOSYAL
220.000
100,0
264.000
100,0
20,0
Sosyal Güvenlik
220.000
100,0
264.000
100,0
20,0
İstihdam ve Çalışma Hayatı
220.000
100,0
264.000
100,0
20,0
220.000
100,0
264.000
100,0
20,0
SEKTÖRLER
GENEL TOPLAM
TABLO 34: DÖNER SERMAYE YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
(Cari fiyatlarla, Bin TL)
SEKTÖRLER
TARIM
Bitkisel Ürünler
Ormancılık
2014
TAHSİS
%
PAY
2015
TAHSİS
%
PAY
2015/14
ARTIŞ (%)
222.770
13,0
236.052
11,6
6,0
30.770
1,8
36.052
1,8
17,2
192.000
11,2
200.000
9,8
4,2
İMALAT
5.236
0,3
11.840
0,6
126,1
Gıda
5.236
0,3
11.840
0,6
126,1
ULAŞTIRMA
152.589
8,9
131.800
6,5
-13,6
Havayolu Ulaştırması
28.000
1,6
30.000
1,5
7,1
Karayolu Ulaştırması
31.589
1,8
4.550
0,2
-85,6
Kentiçi Ulaşım
Haberleşme
TURİZM
0
0,0
2.250
0,1
-
93.000
5,4
95.000
4,7
2,2
5.000
0,2
66,7
3.000
0,2
Turizm
3.000
0,2
5.000
0,2
66,7
EĞİTİM
125.514
7,3
131.914
6,5
5,1
106.000
6,2
112.000
5,5
5,7
17.264
1,0
17.264
0,8
0,0
2.250
0,1
2.650
0,1
17,8
SAĞLIK
1.161.933
67,7
1.381.800
67,8
18,9
Sağlık
1.161.933
67,7
1.381.800
67,8
18,9
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
44.402
2,6
139.857
6,9
215,0
DKH-İKTİSADİ
32.972
1,9
36.807
1,8
11,6
Genel İdare
32.972
1,9
36.807
1,8
11,6
DKH-SOSYAL
11.430
0,7
103.050
5,1
801,6
Şehirleşme
10.500
0,6
75.500
3,7
619,0
930
0,1
21.550
1,1
2.217,2
İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim
Yüksek Öğretim
Kültür
Çevre
İstihdam ve Çalışma Hayatı
GENEL TOPLAM
0
0,0
6.000
0,3
-
1.715.444
100,0
2.038.263
100,0
18,8
TABLO 35: KİT YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI(*)
(Cari fiyatlarla, Bin TL)
SEKTÖRLER
TARIM
Bitkisel Ürünler
2014
TAHSİS
%
PAY
2015
TAHSİS
%
PAY
2015/14
ARTIŞ(%)
381.000
4,0
285.131
2,6
-25,2
381.000
4,0
285.131
2,6
-25,2
MADENCİLİK
1.774.000
18,8
1.800.000
16,3
1,5
Madencilik
1.774.000
18,8
1.800.000
16,3
1,5
İMALAT
678.500
7,2
865.826
7,8
27,6
Gıda
86.000
0,9
178.000
1,6
107,0
Basım Sanayii
30.000
0,3
22.000
0,2
-26,7
Kimya
308.500
3,3
345.000
3,1
11,8
Demir-Çelik
115.000
1,2
150.000
1,4
30,4
80.000
0,8
80.000
0,7
0,0
5.500
0,1
7.000
0,1
27,3
53.500
0,6
83.826
0,8
56,7
ENERJİ
1.587.200
16,8
2.072.300
18,7
30,6
Enerji
1.587.200
16,8
2.072.300
18,7
30,6
4.990.000
52,9
6.020.500
54,4
20,7
Demiryolu Ulaştırması
3.858.000
40,9
4.873.000
44,1
26,3
Denizyolu Ulaştırması
176.000
1,9
148.500
1,3
-15,6
Havayolu Ulaştırması
456.000
4,8
449.000
4,1
-1,5
Boru Hattı
500.000
5,3
550.000
5,0
10,0
2.600
0,0
1.000
0,0
-61,5
Elektriksiz Makineler
Elektrikli Makine
Demiryolu Taşıt Sanayii
ULAŞTIRMA
KONUT
Konut
2.600
0,0
1.000
0,0
-61,5
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
17.000
0,2
16.250
0,1
-4,4
DKH-SOSYAL
17.000
0,2
16.250
0,1
-4,4
Teknolojik Araştırma
GENEL TOPLAM
17.000
0,2
16.250
0,1
-4,4
9.430.300
100,0
11.061.007
100,0
17,3
(*) Kamu payı yüzde 50'den fazla olan kuruluşları kapsamaktadır
TABLO 36: ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLARIN YATIRIM
TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI(*)
(Cari fiyatlarla. Bin TL)
SEKTÖRLER
TARIM
2014
TAHSİS
%
PAY
2015
TAHSİS
%
PAY
2015/14
ARTIŞ(%)
2.000
2,0
2.000
1,9
0,0
2.000
2,0
2.000
1,9
0,0
İMALAT
44.200
44,1
42.200
40,4
-4,5
Gıda
40.000
39,9
42.000
40,2
5,0
4.000
4,0
0
0,0
-
Bitkisel Ürünler
Tütün ve Mamülleri
Dokuma ve Giyim
200
0,2
200
0,2
0,0
ENERJİ
50.040
49,9
50.060
47,9
0,0
Enerji
50.040
49,9
50.060
47,9
0,0
4.000
4,0
4.500
4,3
12,5
4.000
4,0
4.500
4,3
12,5
TURİZM
0
0,0
5.685
5,4
-
Turizm
0
0,0
5.685
5,4
-
100.240
100,0
104.445
100,0
4,2
ULAŞTIRMA
Denizyolu Ulaştırması
GENEL TOPLAM
(*) Kamu payı yüzde 50'den fazla olan kuruluşları kapsamaktadır
TABLO 37: İLLER BANKASI YATIRIM TAHSİSLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
(Cari fiyatlarla, Bin TL)
SEKTÖRLER
2014
TAHSİS
%
PAY
2015
TAHSİS
%
PAY
2015/14
ARTIŞ (%)
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
39.910
100,0
27.175
100,0
-31,9
DKH-SOSYAL
39.910
100,0
27.175
100,0
-31,9
İçme Suyu
11.135
27,9
11.650
42,9
4,6
Kanalizasyon
26.075
65,3
14.000
51,5
-46,3
700
1,8
1.233
4,5
76,1
2.000
5,0
292
1,1
-85,4
39.910
100,0
27.175
100,0
-31,9
Belediye Hizmetleri
Şehirleşme
GENEL TOPLAM
TABLO 38: TARIM SEKTÖRÜ
(Cari fiyatlarla.Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
SULAMA
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
DOKAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
TCK GN.MD.
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
TOPLAM
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER.
0
0
0
0
0
0
4.596.000
4.450.000
75.000
3.000
48.000
20.000
0
0
0
0
0
0
4.596.000
4.450.000
75.000
3.000
48.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BITKISEL ÜRETIM
TARIM İŞLETMELERİ GN.MD.
T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.GN.MD.
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GN.MD.
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MD.
638.350
0
0
0
0
0
0
27.705
0
0
17.855
2.850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
666.055
0
0
17.855
2.850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
DOKAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
TÜİK BŞK.
637.830
0
0
520
0
3.500
3.500
0
0
0
0
0
637.830
3.500
3.500
520
HAYVANCILIK
DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
DOKAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
100.000
0
0
0
100.000
17.245
14.500
2.000
745
0
0
0
0
0
0
SU ÜRÜNLERI
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME
77.200
16.500
60.700
0
0
0
ORMANCILIK
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ORMAN GN.MD.
16.000
16.000
0
831.550
TOPLAM
TOPLAM
İLLER
BANKASI
KİT
0
0
0
0
0
0
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.596.000
4.450.000
75.000
3.000
48.000
20.000
36.052
0
0
0
0
0
850
36.052 285.131
0 150.000
0
0
0
0
0
0
0 135.131
850
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
2.000
0
0
0
0
989.238
150.000
2.000
17.855
2.850
135.131
850
0
0
0
0
35.202
0
0
0
35.202
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
673.032
3.500
3.500
520
117.245
14.500
2.000
745
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117.245
14.500
2.000
745
100.000
0
0
0
77.200
16.500
60.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77.200
16.500
60.700
870.000
0
870.000
0
0
0
886.000
16.000
870.000
0
0
0
200.000
0
200.000
200.000
0
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086.000
16.000
1.070.000
5.510.950
0
6.342.500
0
236.052
236.052 285.131
0
2.000
6.865.683
TABLO 39: MADENCİLİK SEKTÖRÜ
(Cari fiyatlarla.Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
SOS. GÜV.
KUR.
TOPLAM
DÖNER SER. TOPLAM
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
TOPLAM
TPAO GN.MD.
0
0
0
0
0
0
0
1.445.000
0
0
1.445.000
TKİ GN.MD.
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
100.000
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
0
212.000
0
212.000
0
0
0
0
0
0
212.000
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GN.MD.
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
100.000
T.TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GN.MD.
0
0
0
0
0
0
0
95.000
0
0
95.000
4.000
0
0
4.000
0
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
60.000
4.000
212.000
0
216.000
0
0
0
1.800.000
0
0
2.016.000
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR.BAK.
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GN.MD.
TOPLAM
TABLO 40: İMALAT SEKTÖRÜ
(Cari fiyatlarla.Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
GIDA
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MD.
T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.GN.MD.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
ÇAY İŞLETMELERİ GN.MD.
ET VE SÜT KURUMU GN. MD.
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER. TOPLAM
TOPLAM
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
TOPLAM
40.000
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
40.000
0
0
0
0
11.840
840
0
11.000
11.840
840
0
11.000
178.000
0
0
0
0
0
0
0
42.000
0
42.000
0
271.840
840
42.000
51.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000
58.000
0
0
0
0
120.000
58.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
200
200
2.850
500
2.350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.850
500
2.350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.000
0
0
22.000
0
0
0
0
0
0
0
0
24.850
500
2.350
22.000
KIMYA
MKEK GN.MD.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GN.MD.
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GN.MD.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
345.000
20.000
25.000
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
345.000
20.000
25.000
300.000
DEMIR-ÇELIK
MKEK GN.MD.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
150.000
150.000
DOKUMA VE GIYIM
SÜMERHOLDİNG A.Ş. GN.MD.
BASIM SANAYII
TÜİK BŞK.
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
DEVLET MALZEME OFİSİ GN.MD.
TABLO 40: İMALAT SEKTÖRÜ (Devam)
(Cari fiyatlarla.Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER. TOPLAM
TOPLAM
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
TOPLAM
ELEKTRIKSIZ MAKINELER
MKEK GN.MD.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
80.000
80.000
ELEKTRIKLI MAKINELER
TEMSAN GN.MD.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.000
7.000
0
0
0
0
7.000
7.000
DEMIRYOLU TAŞIT SANAYII
TCDD GN.MD.
TÜLOMSAŞ GN.MD.
TÜDEMSAŞ GN.MD.
TÜVASAŞ GN.MD.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83.826
50.000
14.000
8.000
11.826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83.826
50.000
14.000
8.000
11.826
STANDARDIZASYON VE KALITE
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
0
0
0
0
27.650
2.650
24.000
1.000
0
0
0
0
27.650
2.650
24.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.650
2.650
24.000
1.000
42.850
27.650
0
70.500
0
11.840
11.840
865.826
0
42.200
990.366
TOPLAM
TABLO 41: ENERJİ SEKTÖRÜ
(Cari fiyatlarla.Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
TCK GN.MD.
TEİAŞ
TEDAŞ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ADÜAŞ
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
DOKAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GN.MD.
TETAŞ
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR.BAK.
TOPLAM
ÖZEL
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
TOPLAM
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER. TOPLAM
KİT
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
TOPLAM
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
1.700.000
64.000
0
0
0
0
4.500
500
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.700.000
64.000
0
0
1.500
0
4.500
500
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.650.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
60
0
0
0
1.700.000
64.000
1.650.000
50.000
1.500
60
4.500
500
200
0
0
0
27.000
28.500
500
0
0
0
1.769.700
0
0
0
0
0
500
0
0
27.000
1.798.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420.000
2.300
0
2.072.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.060
500
420.000
2.300
27.000
3.920.560
TABLO 42: ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ
(Cari fiyatlarla.Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER. TOPLAM
TOPLAM
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
TOPLAM
DEMIRYOLU ULAŞTIRMASI
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME
BAKANLIĞI
TCDD GN.MD.
2.087.000
2.087.000
0
0
0
0
2.087.000
2.087.000
0
0
0
0
0
0
4.873.000
0
0
0
0
0
6.960.000
2.087.000
0
0
0
0
0
0
0
4.873.000
0
0
4.873.000
DENIZYOLU ULAŞTIRMASI
TCDD GN.MD.
KIYI EMNİYETİ GN.MD.
T.DENİZCİLİK İŞL.GN.MD.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME
BAKANLIĞI
357.000
0
0
0
357.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
357.000
0
0
0
357.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148.500
77.000
71.500
0
0
0
0
0
0
0
4.500
0
0
4.500
0
510.000
77.000
71.500
4.500
357.000
HAVAYOLU ULAŞTIRMASI
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DHMİ GN.MD.
METEOROLOJİ GN. MD.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME
BAKANLIĞI
154.000
0
0
24.000
130.000
4.500
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
158.500
4.500
0
24.000
130.000
0
0
0
0
0
30.000
0
0
30.000
0
30.000
0
0
30.000
0
449.000
0
449.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
637.500
4.500
449.000
54.000
130.000
KARAYOLU ULAŞTIRMASI
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME
BAKANLIĞI
EMNİYET GN.MD.
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
TCK GN.MD.
49.650
6.000
3.222.792
0
0
0
3.272.442
6.000
0
0
4.550
4.550
4.550
4.550
0
0
0
0
0
0
3.276.992
10.550
43.650
0
0
0
150
3.222.642
0
0
0
43.650
150
3.222.642
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.650
150
3.222.642
6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550.000
0
550.000
0
0
0
0
0
0
556.000
6.000
550.000
BORU HATTI
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR.BAK.
BOTAŞ GN.MD.
TABLO 42: ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ (Devam)
(Cari fiyatlarla.Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
TOPLAM
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER. TOPLAM
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
TOPLAM
KENTIÇI ULAŞIM
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME
BAKANLIĞI
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
DOKAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
1.734.092
1.734.092
500
0
0
0
1.734.592
1.734.092
0
0
2.250
0
2.250
0
0
0
0
0
0
0
1.736.842
1.734.092
0
0
0
500
0
0
0
500
0
0
2.250
0
2.250
0
0
0
0
0
0
0
2.250
500
HABERLEŞME
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME
BAKANLIĞI
BASIN YAYIN VE ENF.GN.MD.
TRT GN.MD.
147.200
144.000
0
0
0
0
147.200
144.000
0
0
95.000
0
95.000
0
0
0
0
0
0
0
242.200
144.000
3.200
0
0
0
0
0
3.200
0
0
0
0
95.000
0
95.000
0
0
0
0
0
0
3.200
95.000
0
0
581.000
581.000
0
0
581.000
581.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
581.000
581.000
4.534.942
3.808.792
0
8.343.734
0
131.800
131.800
6.020.500
0
4.500
14.500.534
OTOYOLLAR
TCK GN.MD.
TOPLAM
TABLO 43: TURİZM SEKTÖRÜ
(Cari fiyatlarla.Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
SOS. GÜV.
KUR.
TOPLAM
DÖNER SER. TOPLAM
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
TOPLAM
157.194
0
0
157.194
0
0
0
0
0
0
157.194
0
58.733
0
58.733
0
0
0
0
0
0
58.733
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
110.000
0
0
110.000
0
5.000
5.000
0
0
0
115.000
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
23.500
0
0
23.500
0
0
0
0
0
0
23.500
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
0
4.500
0
4.500
0
0
0
0
0
0
4.500
DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
0
1.500
0
1.500
0
0
0
0
0
0
1.500
DOKAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
0
50.000
0
50.000
0
0
0
0
0
0
50.000
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
0
3.586
0
3.586
0
0
0
0
0
0
3.586
TTA GAYRİMENKUL A.Ş. GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME
BAKANLIĞI
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.685
5.685
33.000
0
0
33.000
0
0
0
0
0
0
33.000
323.694
118.319
0
442.013
0
5.000
5.000
0
0
5.685
452.698
TCK GN.MD.
TABLO 44: KONUT SEKTÖRÜ
(Cari fiyatlarla.Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
TOPLAM
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER. TOPLAM
KİT
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
TOPLAM
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
YARGITAY BAŞKANLIĞI
DHMİ GN.MD.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
3.580
65.200
550
0
8.300
43.500
3.230
117.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.580
65.200
550
0
8.300
43.500
3.230
117.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.580
65.200
550
1.000
8.300
43.500
3.230
117.000
BAŞBAKANLIK
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KALKINMA BAKANLIĞI
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
EKONOMİ BAKANLIĞI
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
ANAYASA MAHKEMESİ BŞK.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR.BAK.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.BAK.
EMNİYET GN.MD.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA İNF.KUR.TUTUKEV. İŞ Y.K..
DANIŞTAY BŞK.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
TOPLAM
25.000
0
560
7.000
3.200
6.300
220
650
2.130
250
200
400
36.500
7.700
0
600
4.500
1.000
337.570
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
200
560
7.000
3.200
6.300
220
650
2.130
250
200
400
36.500
7.700
300
600
4.500
1.000
338.070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
200
560
7.000
3.200
6.300
220
650
2.130
250
200
400
36.500
7.700
300
600
4.500
1.000
339.070
TABLO 45: EĞİTİM SEKTÖRÜ
(Cari fiyatlarla, Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
TOPLAM
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER. TOPLAM
İLKÖĞRETİM VE GEN. ORTAÖĞRETİM
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
3.353.820
7.300
3.346.520
0
0
0
0
0
0
3.353.820
7.300
3.346.520
0
0
0
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM
EMNİYET GN.MD.
ADALET BAKANLIĞI
MESLEKİ YET. KURUMU
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ B.
DİYANET İŞLERİ BŞK.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
CEZA İNF.KUR.TUTUKEV. İŞ Y.K..
2.000.950
35.000
500
0
0
23.750
1.927.500
10.600
3.600
0
17.760
0
0
5.860
3.900
0
0
0
0
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.018.710
35.000
500
5.860
3.900
23.750
1.927.500
10.600
3.600
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.303.437
26.500
15.000
22.000
21.998
1.250
20.998
34.000
20.500
20.998
16.000
23.998
29.998
25.998
25.498
31.998
25.998
19.998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.345.937
26.500
15.000
22.000
21.998
1.250
20.998
34.000
20.500
20.998
16.000
23.998
29.998
25.998
25.498
31.998
25.998
19.998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.264
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
YÜKSEK ÖĞRETİM
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
OSMANİYE K.ATA ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.
112.000 112.000
0
0
112.000 112.000
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.465.820
7.300
3.458.520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.018.710
35.000
500
5.860
3.900
23.750
1.927.500
10.600
3.600
8.000
17.264
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.363.201
26.500
15.000
22.000
21.998
1.250
20.998
34.000
20.500
20.998
16.000
23.998
29.998
25.998
25.498
31.998
25.998
19.998
TABLO 45: EĞİTİM SEKTÖRÜ (Devam)
(Cari fiyatlarla, Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.998
21.498
26.000
26.998
9.998
22.000
34.000
26.000
23.500
23.000
24.998
25.998
36.932
23.000
20.998
34.998
24.500
21.000
16.498
32.500
29.998
20.998
26.998
39.998
23.975
23.000
24.998
22.498
19.000
26.498
20.998
803.998
9.498
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.998
21.498
26.000
26.998
9.998
22.000
34.000
26.000
23.500
23.000
24.998
25.998
36.932
23.000
20.998
34.998
24.500
21.000
16.498
32.500
29.998
20.998
26.998
39.998
23.975
23.000
24.998
22.498
19.000
26.498
20.998
803.998
9.498
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER. TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139
0
0
61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139
0
0
61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.998
21.498
26.000
27.137
9.998
22.000
34.061
26.000
23.500
23.000
24.998
25.998
36.932
23.000
20.998
34.998
24.500
21.000
16.498
32.500
29.998
20.998
26.998
40.067
23.975
23.000
24.998
22.498
19.000
26.498
20.998
803.998
9.498
TABLO 45: EĞİTİM SEKTÖRÜ (Devam)
(Cari fiyatlarla, Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
EMNİYET GN.MD.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BŞK.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
25.000
26.498
23.998
13.500
19.998
26.998
19.000
22.900
22.998
0
27.998
22.998
25.998
20.998
21.000
3.000
24.498
16.000
27.998
25.000
23.000
27.000
11.000
33.998
22.500
26.000
24.998
22.000
27.000
21.998
24.000
20.998
2.000
SOS. GÜV.
KUR.
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
26.498
23.998
13.500
19.998
26.998
19.000
22.900
22.998
42.500
27.998
22.998
25.998
20.998
21.000
3.000
24.498
16.000
27.998
25.000
23.000
27.000
11.000
33.998
22.500
26.000
24.998
22.000
27.000
21.998
24.000
20.998
2.000
DÖNER SER. TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
26.498
23.998
13.500
19.998
26.998
19.000
22.900
22.998
42.500
27.998
22.998
25.998
20.998
21.000
3.000
24.498
16.000
27.998
25.000
23.000
27.000
11.000
33.998
22.500
26.000
24.998
22.000
27.000
21.998
24.000
20.998
2.000
TABLO 45: EĞİTİM SEKTÖRÜ (Devam)
(Cari fiyatlarla, Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARA. ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.500
24.000
17.998
24.998
24.998
40.500
26.498
22.500
22.000
21.498
26.000
24.998
23.998
18.998
22.998
20.498
10.000
23.998
25.000
27.000
18.998
24.998
36.998
24.000
24.998
27.998
SOS. GÜV.
KUR.
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.500
24.000
17.998
24.998
24.998
40.500
26.498
22.500
22.000
21.498
26.000
24.998
23.998
18.998
22.998
20.498
10.000
23.998
25.000
27.000
18.998
24.998
36.998
24.000
24.998
27.998
DÖNER SER. TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.500
24.000
17.998
24.998
24.998
40.500
26.498
22.500
22.000
21.498
26.000
24.998
23.998
18.998
22.998
20.498
26.995
23.998
25.000
27.000
18.998
24.998
36.998
24.000
24.998
27.998
TABLO 45: EĞİTİM SEKTÖRÜ (Devam)
(Cari fiyatlarla, Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
KÜLTÜR
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE YAZMA ESERLER BAŞKANLIĞI
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MD.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜL.,DİL VE T.Y.K.BŞK.
TÜRK DİL KURUMU BŞK.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
TÜRK TARİH KURUMU BŞK.
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
BAŞBAKANLIK
DEVLET TİYATROLARI GN.MD.
DEVLET OPERA VE BAL. GN.MD.
DİYANET İŞLERİ BŞK.
VAKIFLAR GN.MD.
TÜRK İŞB. KOORD. AJ. BŞK.(TİKA)
429.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
376.000
0
0
0
0
4.500
0
0
48.500
0
0
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
318.330
5
14.000
500
4.000
1.000
2.500
13.000
5.000
750
21.500
1.500
0
1.250
400
1.500
0
6.500
1.125
3.800
3.000
0
9.000
8.000
0
200.000
20.000
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
747.330
5
14.000
500
4.000
1.000
2.500
13.000
5.000
750
21.500
1.500
0
1.250
400
1.500
376.000
6.500
1.125
3.800
3.000
4.500
9.000
8.000
48.500
200.000
20.000
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER. TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
2.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
749.980
5
14.000
500
4.000
1.000
2.500
13.000
5.000
750
21.500
1.500
2.500
1.250
400
1.500
376.100
6.500
1.125
3.800
3.000
4.500
9.000
8.000
48.550
200.000
20.000
TABLO 45: EĞİTİM SEKTÖRÜ (Devam)
(Cari fiyatlarla, Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
34.980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
521.286
5.000
2.200
2
1.800
1.500
1.800
800
3.000
2.500
1.700
4.000
3.000
4.000
1.500
3.000
1.200
2.500
352.060
2.500
800
500
3.500
500
3.500
2
3.000
2.500
1.000
3.000
2.400
2.000
300
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
556.266
5.000
2.200
2
1.800
1.500
1.800
800
3.000
2.500
1.700
4.000
3.000
4.000
1.500
3.000
1.200
2.500
352.060
2.500
800
500
3.500
500
3.500
2
3.000
2.500
1.000
3.000
2.400
2.000
300
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER. TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
556.266
5.000
2.200
2
1.800
1.500
1.800
800
3.000
2.500
1.700
4.000
3.000
4.000
1.500
3.000
1.200
2.500
352.060
2.500
800
500
3.500
500
3.500
2
3.000
2.500
1.000
3.000
2.400
2.000
300
TABLO 45: EĞİTİM SEKTÖRÜ (Devam)
(Cari fiyatlarla, Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARA. ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
34.980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
0
2
2
2.000
2
1.000
1.250
3.000
1.500
450
1.500
1.800
2
3.000
2
2.200
2.000
500
1.000
2.000
3.000
2.500
1.500
1.000
3.000
1.500
500
2.000
3.500
2.000
3.000
2.000
500
SOS. GÜV.
KUR.
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.980
2
2
2.000
2
1.000
1.250
3.000
1.500
450
1.500
1.800
2
3.000
2
2.200
2.000
500
1.000
2.000
3.000
2.500
1.500
1.000
3.000
1.500
500
2.000
3.500
2.000
3.000
2.000
500
DÖNER SER. TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.980
2
2
2.000
2
1.000
1.250
3.000
1.500
450
1.500
1.800
2
3.000
2
2.200
2.000
500
1.000
2.000
3.000
2.500
1.500
1.000
3.000
1.500
500
2.000
3.500
2.000
3.000
2.000
500
TABLO 45: EĞİTİM SEKTÖRÜ (Devam)
(Cari fiyatlarla, Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
OSMANİYE K.ATA ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
TOPLAM
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
SOS. GÜV.
KUR.
TOPLAM
DÖNER SER. TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3.000
2
500
2
1.000
700
800
1.500
750
3.000
1.000
3.500
2
2
2.500
1.800
1.000
3.000
1.250
2.300
2.300
3.000
1.000
500
2
2.000
3.000
800
1.400
2.000
1.600
4.000
1.000
1.000
3.500
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3.000
2
500
2
1.000
700
800
1.500
750
3.000
1.000
3.500
2
2
2.500
1.800
1.000
3.000
1.250
2.300
2.300
3.000
1.000
500
2
2.000
3.000
800
1.400
2.000
1.600
4.000
1.000
1.000
3.500
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.861.250
4.160.813
0
10.022.063
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3.000
2
500
2
1.000
700
800
1.500
750
3.000
1.000
3.500
2
2
2.500
1.800
1.000
3.000
1.250
2.300
2.300
3.000
1.000
500
2
2.000
3.000
800
1.400
2.000
1.600
4.000
1.000
1.000
3.500
300
131.914 131.914
0
0
0
10.153.977
TABLO 46: SAĞLIK SEKTÖRÜ
(Cari fiyatlarla.Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BAKANLIĞI
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.124.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ÖZEL
20.000
12.000
18.000
9.000
45.000
10.000
20.000
10.000
9.000
30.000
5.200
18.000
35.000
0
20.000
500
13.000
15.000
21.000
5.000
24.000
8.000
9.000
24.000
18.000
16.000
20.000
42.350
24.000
40.800
8.000
12.000
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
12.000
18.000
9.000
45.000
10.000
20.000
10.000
9.000
30.000
5.200
18.000
35.000
1.124.000
20.000
500
13.000
15.000
21.000
5.000
24.000
8.000
9.000
24.000
18.000
16.000
20.000
42.350
24.000
40.800
8.000
12.000
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
1.500
8.000
6.000
10.000
500
0
7.500
1.000
0
750
2.500
1.500
250.000
2.500
5.000
500
1.000
5.000
1.500
3.000
5.000
7.000
9.000
3.000
1.500
0
6.000
500
1.000
1.500
4.000
TOPLAM
1.000
1.500
8.000
6.000
10.000
500
0
7.500
1.000
0
750
2.500
1.500
250.000
2.500
5.000
500
1.000
5.000
1.500
3.000
5.000
7.000
9.000
3.000
1.500
0
6.000
500
1.000
1.500
4.000
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.000
13.500
26.000
15.000
55.000
10.500
20.000
17.500
10.000
30.000
5.950
20.500
36.500
1.374.000
22.500
5.500
13.500
16.000
26.000
6.500
27.000
13.000
16.000
33.000
21.000
17.500
20.000
48.350
24.500
41.800
9.500
16.000
TABLO 46: SAĞLIK SEKTÖRÜ (Devam)
(Cari fiyatlarla.Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE HUDUT VE SAH. SAĞ. GN. MD.
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
CEZA İNF.KUR.TUTUKEV. İŞ Y.K..
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
79.800
491.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.694.800
ÖZEL
4.000
15.000
5.600
93.000
2.400
7.000
0
0
34.000
19.880
12.800
23.000
500
31.413
250
3.000
4.800
9.720
5.000
5.400
5.000
4.000
847.613
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
15.000
5.600
93.000
2.400
7.000
79.800
491.000
34.000
19.880
12.800
23.000
500
31.413
250
3.000
4.800
9.720
5.000
5.400
5.000
4.000
2.542.413
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
1.000
250
0
1.500
2.000
122.000
891.000
0
750
1.000
750
300
4.000
1.000
0
0
1.500
1.000
4.000
1.000
1.000
1.381.800
TOPLAM
500
1.000
250
0
1.500
2.000
122.000
891.000
0
750
1.000
750
300
4.000
1.000
0
0
1.500
1.000
4.000
1.000
1.000
1.381.800
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.500
16.000
5.850
93.000
3.900
9.000
201.800
1.382.000
34.000
20.630
13.800
23.750
800
35.413
1.250
3.000
4.800
11.220
6.000
9.400
6.000
5.000
3.924.213
TABLO 47: DKH - İKTİSADİ
(Cari fiyatlarla.Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
GENEL İDARE
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
CUMHURBAŞKANLIĞI
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
ÖZELLEŞTİRME İD.BSK.
MİLLİ GÜVENLİK KUR.GEN.SEK.
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
DOKAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
MİLLİ PİYANGO İD.GN.MD.
MALİYE BAKANLIĞI
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
DEVLET PERSONEL BŞK.
EKONOMİ BAKANLIĞI
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
KALKINMA BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
BAŞBAKANLIK
TÜİK BŞK.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
2.998.669
182.000
158.000
0
0
3.700
0
0
0
0
31.644
0
144.270
12.500
55.000
3.050
16.300
10.600
151.700
1.036.825
4.000
0
400.850
54.530
314.000
411.800
7.900
ÖZEL
21.137
0
0
237
350
0
900
2.700
2.000
12.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.700
0
0
0
0
0
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.019.806
182.000
158.000
237
350
3.700
900
2.700
2.000
12.250
31.644
0
144.270
12.500
55.000
3.050
16.300
10.600
151.700
1.036.825
4.000
2.700
400.850
54.530
314.000
411.800
7.900
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER. TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.807
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.500
0
0
1.838
0
0
0
26.469
0
0
0
0
0
0
0
0
36.807
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.500
0
0
1.838
0
0
0
26.469
0
0
0
0
0
0
0
0
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
3.056.613
182.000
158.000
237
350
3.700
900
2.700
2.000
12.250
31.644
8.500
144.270
12.500
56.838
3.050
16.300
10.600
178.169
1.036.825
4.000
2.700
400.850
54.530
314.000
411.800
7.900
TABLO 47: DKH - İKTİSADİ (Devam)
(Cari fiyatlarla.Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
GÜVENLİK HİZMETLERİ
EMNİYET GN.MD.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
ADALET HİZMETLERİ
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
ANAYASA MAHKEMESİ BŞK.
DANIŞTAY BŞK.
ADALET BAKANLIĞI
YARGITAY BAŞKANLIĞI
CEZA İNF.KUR.TUTUKEV. İŞ Y.K..
DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ KUR.
REKABET KURUMU
SERMAYE PİYASASI KURULU
KAMU İHALE KURUMU
KAMU GÖZETİMİ, MUH. VE DEN. STAND. KUR.
RADYO VE TV ÜST KURULU
BİLGİ TEK. VE İLETİŞİM KUR.
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
ENERJİ PİY. DÜZ. KUR.
TÜTÜN VE ALKOL Pİ. DÜZ. KUR.
TOPLAM
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
TOPLAM
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER. TOPLAM
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
TOPLAM
1.526.750
1.016.850
45.600
2.000
235.000
58.300
169.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.526.750
1.016.850
45.600
2.000
235.000
58.300
169.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.526.750
1.016.850
45.600
2.000
235.000
58.300
169.000
716.800
2.350
4.250
3.700
688.500
18.000
0
576.000
0
0
0
0
0
576.000
0
0
0
0
0
0
0
1.292.800
2.350
4.250
3.700
688.500
18.000
576.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.292.800
2.350
4.250
3.700
688.500
18.000
576.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
353.507
6.960
2.300
37.435
4.389
27.617
160.668
108.013
3.575
2.550
353.507
6.960
2.300
37.435
4.389
27.617
160.668
108.013
3.575
2.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
353.507
6.960
2.300
37.435
4.389
27.617
160.668
108.013
3.575
2.550
5.242.219
597.137
353.507
6.192.863
0
36.807
36.807
0
0
0
6.229.670
TABLO 48: DKH - SOSYAL
(Cari fiyatlarla.Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
TOPLAM
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER. TOPLAM
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
TOPLAM
İÇME SUYU
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
İLLER BANKASI GN.MD.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
43.800
2.500
0
9.300
5.200
0
0
26.800
844.400
0
1.400
0
0
843.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
888.200
2.500
1.400
9.300
5.200
843.000
0
26.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.650
0
0
0
0
0
11.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
899.850
2.500
1.400
9.300
5.200
843.000
11.650
26.800
KANALİZASYON
İLLER BANKASI GN.MD.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
4.600
0
4.600
0
0
0
0
0
0
4.600
0
4.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.000
14.000
0
0
0
0
18.600
14.000
4.600
KIRSAL ALAN PLANLAMASI
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
KALKINMA BAKANLIĞI
DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
63.400
1.000
40.400
0
21.000
0
1.000
0
41.720
0
0
29.480
0
11.240
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
105.120
1.000
40.400
29.480
21.000
11.240
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.120
1.000
40.400
29.480
21.000
11.240
1.000
1.000
BELEDİYE HİZMETLERİ
DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
DOKAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
İLLER BANKASI GN.MD.
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
20.400
0
8.100
0
0
5.000
7.300
0
0
0
5.335
1.000
0
1.500
1.000
0
0
835
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.735
1.000
8.100
1.500
1.000
5.000
7.300
835
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.233
0
0
0
0
0
0
0
1.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.968
1.000
8.100
1.500
1.000
5.000
7.300
835
1.233
1.000
TABLO 48: DKH - SOSYAL (Devam)
(Cari fiyatlarla.Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
ŞEHİRLEŞME
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
İLLER BANKASI GN.MD.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GN.MD.
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
TOPLAM
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER. TOPLAM
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
TOPLAM
258.122
5.917
0
97.785
154.420
0
1.913
0
0
0
0
1.913
0
0
0
0
0
0
260.035
5.917
0
97.785
154.420
1.913
0
0
0
0
0
0
75.500
0
0
67.500
8.000
0
75.500
0
0
67.500
8.000
0
0
0
0
0
0
0
292
0
292
0
0
0
0
0
0
0
0
0
335.827
5.917
292
165.285
162.420
1.913
ÇEVRE
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
52.155
37.055
3.500
300
11.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52.155
37.055
3.500
300
11.300
0
0
0
0
0
21.550
10.000
0
0
11.550
21.550
10.000
0
0
11.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73.705
47.055
3.500
300
22.850
KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK
DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
DOKAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇ. İŞL. GEL. VE DES. İDARESİ BŞK.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
44.150
0
0
1.000
0
0
2.150
0
41.000
16.500
1.000
1.000
0
1.000
1.000
0
12.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.650
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.150
12.500
41.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.650
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.150
12.500
41.000
TABLO 48: DKH - SOSYAL (Devam)
(Cari fiyatlarla.Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE ATOM ENJ.KUR.BŞK.
OSMANİYE K.ATA ÜNİVERSİTESİ
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MKEK GN.MD.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
88.200
0
0
0
0
27.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ÖZEL
1.241.748
1.726
4.780
48.000
10
0
2.220
1.360
1.100
60
7.910
6.120
1.500
16.635
2.760
750
1.490
3.550
0
9.400
990
3.000
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.329.948
1.726
4.780
48.000
10
27.500
2.220
1.360
1.100
60
7.910
6.120
1.500
16.635
2.760
750
1.490
3.550
0
9.400
990
3.000
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER. TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KİT
16.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
0
0
0
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
1.346.198
1.726
4.780
48.000
10
27.500
2.220
1.360
1.100
60
7.910
6.120
1.500
16.635
2.760
750
1.490
3.550
3.000
9.400
990
3.000
TABLO 48: DKH - SOSYAL (Devam)
(Cari fiyatlarla.Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR.BAK.
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
ULUSAL BOR ARAŞ. ENSTİTÜSÜ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0
0
0
0
0
0
0
2.500
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ÖZEL
4.410
4.210
2.600
10
3.130
578
220
0
10
840
7.600
0
4.000
150
500
1.000
100
550
60
7.410
500
791.059
3.500
50
7.865
1.160
60
10
10.722
36.467
10
17.960
2.910
2.500
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.410
4.210
2.600
10
3.130
578
220
2.500
10
840
7.600
4.000
4.000
150
500
1.000
100
550
60
7.410
500
791.059
3.500
50
7.865
1.160
60
10
10.722
36.467
10
17.960
2.910
2.500
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER. TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
4.410
4.210
2.600
10
3.130
578
220
2.500
10
840
7.600
4.000
4.000
150
500
1.000
100
550
60
7.410
500
791.059
3.500
50
7.865
1.160
60
10
10.722
36.467
10
17.960
2.910
2.500
TABLO 48: DKH - SOSYAL (Devam)
(Cari fiyatlarla.Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TKİ GN.MD.
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARA. ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0
0
0
3.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.700
0
ÖZEL
10
10
500
0
3.500
3.000
3.500
3.000
5.610
10
18.330
5.180
110
2.360
0
3.400
5.400
2.400
71.116
1.110
10
500
480
16.810
2.000
4.650
22.970
28.010
2.110
5.540
1.110
0
3.500
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
500
3.500
3.500
3.000
3.500
3.000
5.610
10
18.330
5.180
110
2.360
0
3.400
5.400
2.400
71.116
1.110
10
500
480
16.810
2.000
4.650
22.970
28.010
2.110
5.540
1.110
50.700
3.500
SOS. GÜV.
KUR.
DÖNER SER. TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KİT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
10
10
500
3.500
3.500
3.000
3.500
3.000
5.610
10
18.330
5.180
110
2.360
13.250
3.400
5.400
2.400
71.116
1.110
10
500
480
16.810
2.000
4.650
22.970
28.010
2.110
5.540
1.110
50.700
3.500
TABLO 48: DKH - SOSYAL (Devam)
(Cari fiyatlarla.Bin TL.)
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
SGK ve DÖNER SERMAYE
KURULUŞLAR
GENEL
SOSYAL GÜVENLİK
SOSYAL GÜV. KUR. BŞK.
DÜZENLEYİCİ
VE DEN. KUR.
ÖZEL
SOS. GÜV.
KUR.
TOPLAM
DÖNER SER. TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
264.000
264.000
AFETLER
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
213.400
211.000
2.400
0
0
3.650
0
0
1.000
2.650
0
0
0
0
0
217.050
211.000
2.400
1.000
2.650
İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.BAK.
DEVLET PERSONEL BŞK.
118.000
115.000
3.000
0
0
0
0
0
0
SOSYAL İÇERME
EMNİYET GN.MD.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
KALKINMA BAKANLIĞI
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
488.500
29.500
30.000
0
231.000
198.000
0
97.700
0
0
5.500
0
0
92.200
2.650
2.650
0
TEKNİK İŞBİRLİĞİ
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
TÜRK İŞB. KOORD. AJ. BŞK.(TİKA)
GÖÇ
YURT DIŞI TÜRKLER VE AK.TOP.BŞ.
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM
ÖZELLEŞTİRME
KAPSAMINA
ALINAN
KURULUŞLAR
İLLER
BANKASI
KİT
TOPLAM
0 264.000
0 264.000
0
0
0
0
0
0
264.000
264.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
217.050
211.000
2.400
1.000
2.650
118.000
115.000
3.000
0
0
0
6.000
6.000
0
6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124.000
121.000
3.000
0
0
0
0
0
0
0
586.200
29.500
30.000
5.500
231.000
198.000
92.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
586.200
29.500
30.000
5.500
231.000
198.000
92.200
2.450
0
2.450
0
0
0
5.100
2.650
2.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.100
2.650
2.450
70.000
0
0
70.000
2.600
2.500
100
0
0
0
0
0
72.600
2.500
100
70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72.600
2.500
100
70.000
1.467.377
2.258.016
0
3.725.393
264.000
103.050 367.050
16.250
27.175
0
4.135.868
2015 KAMU YATIRIM
TAHSİSLERİNİN BÜTÇE
TÜRLERİNE GÖRE
DAĞILIMI
TABLO 49: 2015 YILI KAMU YATIRIM TAHSISLERİNİN BUTÇE TÜRLERİNE GÖRE SEKTÖREL DAĞILIMI
(Cari Fiyatlarla,Bin TL.)
SEKTÖRLER
TARIM
MERKEZI YÖNETİM DÖNER SER. + SOS.
BÜTÇESİ
GÜV. KUR.
KİT
İLLER BANKASI
ÖZELLEŞTİRME
KAPS. AL. KUR.
TOPLAM
6.342.500
236.052
285.131
0
2.000
6.865.683
216.000
0
1.800.000
0
0
2.016.000
İMALAT
70.500
11.840
865.826
0
42.200
990.366
ENERJİ
1.798.200
0
2.072.300
0
50.060
3.920.560
ULAŞTIRMA
8.343.734
131.800
6.020.500
0
4.500
14.500.534
TURİZM
442.013
5.000
0
0
5.685
452.698
KONUT
338.070
0
1.000
0
0
339.070
EĞİTİM
10.022.063
131.914
0
0
0
10.153.977
SAĞLIK
2.542.413
1.381.800
0
0
0
3.924.213
9.918.256
403.857
16.250
27.175
0
10.365.538
DKH-İKTİSADİ
6.192.863
36.807
0
0
0
6.229.670
DKH-SOSYAL
3.725.393
367.050
16.250
27.175
0
4.135.868
40.033.749
2.302.263
11.061.007
27.175
104.445
53.528.639
MADENCİLİK
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
GENEL TOPLAM
TABLO 50: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ
(Cari Fiyatlarla, Bin TL.)
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
KURULUŞLAR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DİYANET İŞLERİ BŞK.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ
YARGITAY BAŞKANLIĞI
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ADALET BAKANLIĞI
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ TEK. VE İLETİŞİM KUR.
CUMHURBAŞKANLIĞI
EMNİYET GN.MD.
ENERJİ PİY. DÜZ. KUR.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
METEOROLOJİ GN. MD.
MİLLİ GÜVENLİK KUR.GEN.SEK.
TARIM
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
ULAŞTIRMA
TURİZM
KONUT
EĞİTİM
SAĞLIK
24.000
10.002
20.000
23.698
26.998
25.998
İKTİSADİ
SOSYAL
TOPLAM
4.000
1.110
71116
2650
45.110
81.118
6.650
23.698
26.998
33.558
92.560
24.808
72.250
30.500
47.160
11.998
27.000
58.628
35.152
1.000
15.002
2.085
18.550
43.500
237.440
40.185
696.700
25.548
160.668
158.000
1.204.000
3.575
90.182
185.580
38.498
24.000
25.000
24.000
3.700
5200
2360
92000
60
560
24.248
72.250
27.000
26.000
10.498
27.000
40.498
35.002
500
3500
1160
1500
20000
15000
3130
150
1000
15.002
1.250
835
550
18.000
31.000
1500
23500
7.700
43650
10.000
6300
36.500
10600
35.405
500
25.298
688.500
250
160668
158000
1.016.850
3575
77.500
38.432
3580
2500
195.540
4780
42.350
29500
9.400
182000
38.498
24.000
25.000
24000
3.700
TABLO 50: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ (Devam)
(Cari Fiyatlarla, Bin TL.)
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
KURULUŞLAR
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
TÜRK DİL KURUMU BŞK.
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ
TÜİK BŞK.
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
DAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
EGE ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KAMU GÖZETİMİ, MUH. VE DEN. STAND. KUR.
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
SERMAYE PİYASASI KURULU
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK İŞB. KOORD. AJ. BŞK.(TİKA)
TÜTÜN VE ALKOL Pİ. DÜZ. KUR.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
YURT DIŞI TÜRKLER VE AK.TOP.BŞ.
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU
TARIM
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
ULAŞTIRMA
TURİZM
KONUT
EĞİTİM
SAĞLIK
26.498
29.498
20.000
200
İKTİSADİ
TOPLAM
5610
22.970
52.108
52.468
2.900
22.998
1.500
2.050
55.550
21.998
331.500
25.000
198.000
30.758
27.810
33.110
82.600
77.635
23.508
30.000
24.000
2.350
66.798
49.000
4.389
45.708
29.818
45.098
169.100
32.600
2.300
18.498
24.000
22.450
2.550
4.559.092
2.500
803.998
2700
22.498
1.500
1.500
520
SOSYAL
500
550
500
54530
21.998
117000
214500
25.000
26.698
27.800
26.000
65350
500
4000
5.000
1500
12250
37.000
23.498
24000
198000
60
10
2.110
3000
16635
10
30.000
24.000
2.350
22.998
25.900
40.800
23.000
25.798
22.598
25.448
12000
5.000
15.000
3000
100
4389
16000
7910
2220
4.650
43100
2600
110000
30.000
2300
18.498
24000
20.000
2450
2550
60700
4458092
33000
7.300
2500
803.998
TABLO 50: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ (Devam)
(Cari Fiyatlarla, Bin TL.)
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
KURULUŞLAR
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BŞK.
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
ANAYASA MAHKEMESİ BŞK.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
DEVLET PERSONEL BŞK.
DEVLET TİYATROLARI GN.MD.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
MESLEKİ YET. KURUMU
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRK TARİH KURUMU BŞK.
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ B.
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ULUSAL BOR ARAŞ. ENSTİTÜSÜ
VAKIFLAR GN.MD.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
TARIM
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
ULAŞTIRMA
TURİZM
KONUT
EĞİTİM
SAĞLIK
3.000
24.998
18.000
8300
İKTİSADİ
SOSYAL
470100
5.400
28300
3000
41.000
250
4250
37.798
26.500
23.998
24.800
21.000
28.010
3050
9.000
27.750
24.000
24.000
21.398
9000
5.600
8.000
43500
169000
25.500
28.998
5.860
23.977
28.998
27.000
13.000
3.000
36467
220
4.410
3400
70000
2500
2.000
500
578
500
4500
1.125
3.900
20.500
7000
200.000
26.750
29.798
53.998
23.298
21.798
18000
500
2.400
9720
792972
7600
7865
4000
10722
16810
840
1726
TOPLAM
3.000
48.398
506.700
44.000
4.500
86.808
26.500
23.998
24.800
6.050
9.000
73.217
29.820
36.410
24.798
70.000
215.000
40.500
29.498
5.860
24.555
28.998
27.500
4.500
1.125
3.900
792.972
35.100
7.865
200.000
30.750
58.520
71.308
26.538
33.244
TABLO 50: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ (Devam)
(Cari Fiyatlarla, Bin TL.)
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
KURULUŞLAR
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
BASIN YAYIN VE ENF.GN.MD.
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
DEVLET OPERA VE BAL. GN.MD.
EKONOMİ BAKANLIĞI
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR.BAK.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI
OSMANİYE K.ATA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜL.,DİL VE T.Y.K.BŞK.
DOKAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇ. İŞL. GEL. VE DES. İDARESİ BŞK.
KİLİS 7 ARA. ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
RADYO VE TV ÜST KURULU
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
TARIM
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
ULAŞTIRMA
TURİZM
KONUT
EĞİTİM
SAĞLIK
24.998
20.000
22.198
4800
İKTİSADİ
SOSYAL
TOPLAM
50
29.848
20.000
22.208
3.200
25.708
8.000
16.520
39.700
26.750
5.309.000
235.000
22.510
1.124.000
31.644
495.000
34.000
27.002
35.798
14.498
400
63.200
52.538
47.577
835.430
157.050
2.000
27.248
533.194
12.500
20.498
49.878
48.998
29.110
27.617
46.600
11.130
10
3200
25.698
8.000
4000
27000
10
220
200
6000
16300
2500
750
26.000
5.309.000
235000
22.500
10
1124000
31644
491.000
34000
4.000
27.002
32.298
14.498
400
8500
18600
754330
200
4500
500
3500
50000
2.000
4500
40000
4500
3.200
22.998
500
3.600
24.000
237
151.700
2000
2000
5540
19.240
33000
2150
27.248
376.000
157194
19.998
29.998
28.998
20.000
1000
3230
12500
500
19.880
20000
8000
1110
27617
45600
7900
TABLO 50: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ (Devam)
(Cari Fiyatlarla, Bin TL.)
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
KURULUŞLAR
TAPU VE KADASTRO GN.MD.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
KAMU İHALE KURUMU
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.
MALİYE BAKANLIĞI
ORDU ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
TÜRKİYE YAZMA ESERLER BAŞKANLIĞI
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.BAK.
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
BAŞBAKANLIK
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
CEZA İNF.KUR.TUTUKEV. İŞ Y.K..
DANIŞTAY BŞK.
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TARIM
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
ULAŞTIRMA
TURİZM
KONUT
EĞİTİM
SAĞLIK
İKTİSADİ
SOSYAL
TOPLAM
154420
154.420
2.650
2.000
69.121
26.010
50.332
41.598
38.678
11.000
99.958
15.500
16.012
37.435
37.098
88.536
157.000
26.728
25.990
444.260
31.758
13.000
29.558
29.500
115.400
21.000
27.010
30.000
108.013
430.350
39.760
18.798
587.300
4.300
7.022.480
314.000
49.760
2650
2.000
30.298
26.000
22.002
28.798
24.498
11.000
36.998
2350
31413
7410
10
18330
10.000
12.800
9000
5180
45.000
650
17960
12500
16.002
10
37.435
30.998
78500
500
150
5.000
3586
2130
10.600
26.248
24.500
352.060
24.998
13.000
29.498
26.000
2700
144270
480
1490
92.200
1360
5400
60
3.500
115000
1000
10
3.500
400
20.000
27.000
26.500
25.000
300
600
4450000
4.500
34.200
18.798
8.000
1100
3.100
108013
400.850
5560
3000
576000
3.700
1700000
872480
314000
29.000
18000
2760
TABLO 50: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ (Devam)
(Cari Fiyatlarla, Bin TL.)
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
KURULUŞLAR
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
KALKINMA BAKANLIĞI
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
ORMAN GN.MD.
REKABET KURUMU
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
TCK GN.MD.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE ATOM ENJ.KUR.BŞK.
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
TÜRKİYE HUDUT VE SAH. SAĞ. GN. MD.
TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
ÖZELLEŞTİRME İD.BSK.
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
TOPLAM
TARIM
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
ULAŞTIRMA
TURİZM
KONUT
EĞİTİM
SAĞLIK
28.998
23.500
27.000
9000
24.000
4.000
7000
İKTİSADİ
1036825
900
SOSYAL
TOPLAM
6120
990
44.118
48.490
31.000
1.275.825
900
212.000
24.008
61.198
135.417
870.000
6.960
49.210
23.000
3.946.375
48.048
48.000
79.800
93.000
1.400
58.610
350
28.498
40.033.749
232000
212000
23.998
23.798
35000
65.200
55.000
10
2400
15217
870000
6960
20000
64000
3803642
33.000
23.000
12000
4210
28.498
16.000
3.550
48000
58733
79800
93.000
28.500
1.400
110
30000
350
6.342.500
216.000
70.500
1.798.200
8.343.734
442.013
338.070
25.498
10.022.063
2.542.413
6.192.863
3000
3.725.393
TABLO 51: KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
(Cari Fiyatlarla, Bin TL.)
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
KURULUŞLAR
TCDD GN.MD.
BOTAŞ GN.MD.
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GN.MD.
ÇAY İŞLETMELERİ GN.MD.
MKEK GN.MD.
TÜVASAŞ GN.MD.
DEVLET MALZEME OFİSİ GN.MD.
DHMİ GN.MD.
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GN.MD.
KIYI EMNİYETİ GN.MD.
TEMSAN GN.MD.
TPAO GN.MD.
T.TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GN.MD.
TARIM İŞLETMELERİ GN.MD.
TEİAŞ
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GN.MD.
ET VE SÜT KURUMU GN. MD.
TETAŞ
TKİ GN.MD.
TÜDEMSAŞ GN.MD.
TÜLOMSAŞ GN.MD.
TOPLAM
TARIM
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
50.000
60000
ULAŞTIRMA
TURİZM
KONUT
4950000
550.000
300000
120000
250.000
11.826
22.000
449000
100000
1000
420000
71500
7000
1445000
95000
150000
1650000
135131
25.000
58000
2300
100000
285.131
1.800.000
8000
14000
865.826
2.072.300
6.020.500
1.000
EĞİTİM
SAĞLIK
İKTİSADİ
SOSYAL
TOPLAM
5.000.000
550.000
360.000
120.000
3000
253.000
11.826
22.000
450.000
520.000
71.500
7.000
1.445.000
95.000
150.000
1.650.000
160.131
58.000
2.300
13250
113.250
8.000
14.000
16.250 11.061.007
TABLO 52: DÖNER SERMAYE VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
(Cari Fiyatlarla, Bin TL.)
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
KURULUŞLAR
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BAKANLIĞI
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
METEOROLOJİ GN. MD.
MİLLİ PİYANGO İD.GN.MD.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORMAN GN.MD.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL GÜV. KUR. BŞK.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
TAPU VE KADASTRO GN.MD.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MD.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TARIM
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
ULAŞTIRMA
TURİZM
KONUT
EĞİTİM
SAĞLIK
İKTİSADİ
SOSYAL
1500
16995
69
1000
6.000
5000
250.000
1.000
1.000
750
1.000
30000
8500
7.500
250
26469
1000
112000
200000
4.000
264000
891.000
2250
77500
2.500
5000
1.500
8000
2.000
500
8.000
850
840
2.500
1000
1.500
6.000
300
10.000
1.000
TOPLAM
1.500
16.995
1.000
6.000
5.000
250.000
1.000
1.000
750
1.069
30.000
8.500
7.500
250
26.469
1.000
112.000
200.000
4.000
264.000
891.000
79.750
2.500
5.000
1.500
8.000
2.000
500
8.000
4.190
1.000
1.500
6.000
300
10.000
1.000
TABLO 52: DÖNER SERMAYE VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI (Devam)
(Cari Fiyatlarla, Bin TL.)
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
KURULUŞLAR
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİYANET İŞLERİ BŞK.
EGE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
TRT GN.MD.
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.BAK.
TOPLAM
TARIM
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
ULAŞTIRMA
TURİZM
KONUT
EĞİTİM
SAĞLIK
İKTİSADİ
SOSYAL
1500
1.500
5000
1.500
2500
1.500
50
61
9.000
3.000
500
750
4.000
1.000
4000
500
1000
1.000
5000
11550
4550
139
35202
750
3.000
7.000
11000
500
100
1838
95000
122.000
236.052
11.840
131.800
5.000
131.914
1.381.800
36.807
6000
367.050
TOPLAM
1.500
1.500
5.000
1.500
2.500
1.500
50
9.061
3.000
500
750
4.000
1.000
4.000
500
1.000
1.000
16.550
4.550
750
3.000
7.139
46.202
500
100
1.838
95.000
122.000
6.000
2.302.263
TABLO 53: İLLER BANKASI
(Cari Fiyatlarla, Bin TL.)
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
KURULUŞLAR
İLLER BANKASI GN.MD.
TOPLAM
TARIM
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
ULAŞTIRMA
TURİZM
KONUT
EĞİTİM
SAĞLIK
İKTİSADİ
SOSYAL
TOPLAM
27.175
27.175
27.175
27.175
TABLO 54: ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINAN KURULUŞLAR
(Cari Fiyatlarla, Bin TL.)
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
KURULUŞLAR
TARIM
SÜMERHOLDİNG A.Ş. GN.MD.
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
TEDAŞ
2000
42.000
2.000
42.200
KONUT
EĞİTİM
SAĞLIK
İKTİSADİ
SOSYAL
TOPLAM
200
4500
ADÜAŞ
4.500
60
60
50000
50.000
44.000
TTA GAYRİMENKUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM
TURİZM
200
T.DENİZCİLİK İŞL.GN.MD.
T.ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.GN.MD.
ULAŞTIRMA
50.060
4.500
5685
5.685
5685
104.445
2015 YILI
SERMAYE GİDERLERİ
VE
KAMULAŞTIRMA
ÖDENEKLERİ
TABLO 55: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ SERMAYE GİDERLERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
(Cari Fiyatlarla, Bin TL)
2014 SERMAYE GİDERLERİ
SEKTÖRLER
TARIM
Sulama
Bitkisel Ürünler
Hayvancılık
Su Ürünleri
Ormancılık
MADENCİLİK
Madencilik
İMALAT
Gıda
Basım Sanayii
Standardizasyon ve Kalite
ENERJİ
Enerji
ULAŞTIRMA
Demiryolu Ulaştırması
Denizyolu Ulaştırması
Havayolu Ulaştırması
Karayolu Ulaştırması
Boru Hattı
Kentiçi Ulaşım
Haberleşme
Otoyollar
TURİZM
Turizm
KONUT
Konut
EĞİTİM
İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik Eğitim
Yüksek Öğretim
Kültür
Beden Eğitimi ve Spor
SAĞLIK
Sağlık
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
DKH-İKTİSADİ
Genel İdare
Güvenlik Hizmetleri
Adalet Hizmetleri
Düzenleyici ve Denetleyici Kur.
DKH-SOSYAL
İçme Suyu
Kanalizasyon
Kırsal Alan Planlaması
Belediye Hizmetleri
Şehirleşme
Çevre
KOBİ ve Girişimcilik
Teknolojik Araştırma
Afetler
İstihdam ve Çalışma Hayatı
Sosyal İçerme
Teknik İşbirliği
Göç
Genel Toplam
2015 SERMAYE GİDERLERİ
YATIRIM
KAMULASTIRMA
TOPLAM
%
PAY
YATIRIM
KAMULASTIRMA
TOPLAM
%
PAY
2015/14
% ARTIŞ
5.492.701
4.270.000
586.801
71.000
69.500
495.400
203.700
203.700
51.930
23.000
3.530
25.400
1.788.220
1.788.220
7.849.982
1.944.000
325.500
149.532
3.101.064
1.200
1.642.000
137.680
549.006
254.300
254.300
354.000
354.000
9.315.961
3.618.933
1.462.247
3.069.421
634.360
531.000
2.333.933
2.333.933
6.874.289
4.466.131
1.823.292
1.174.155
1.220.650
248.034
2.408.158
831.123
1.500
67.965
6.540
240.857
46.469
38.460
623.057
147.540
31.500
300.847
2.300
70.000
34.519.016
204.900
200.000
200
0
0
4.700
0
0
0
0
0
0
700.000
700.000
739.640
56.000
14.500
270.000
226.866
0
98.000
0
74.274
8.060
8.060
7.000
7.000
213.579
0
174.900
4.079
33.600
1.000
10.000
10.000
286.500
168.500
108.000
13.300
7.500
39.700
118.000
87.000
0
16.000
0
0
0
10.000
0
0
0
5.000
0
0
2.169.679
5.697.601
4.470.000
587.001
71.000
69.500
500.100
203.700
203.700
51.930
23.000
3.530
25.400
2.488.220
2.488.220
8.589.622
2.000.000
340.000
419.532
3.327.930
1.200
1.740.000
137.680
623.280
262.360
262.360
361.000
361.000
9.529.540
3.618.933
1.637.147
3.073.500
667.960
532.000
2.343.933
2.343.933
7.160.789
4.634.631
1.931.292
1.187.455
1.228.150
287.734
2.526.158
918.123
1.500
83.965
6.540
240.857
46.469
48.460
623.057
147.540
31.500
305.847
2.300
70.000
36.688.695
15,5
12,2
1,6
0,2
0,2
1,4
0,6
0,6
0,1
0,1
0,0
0,1
6,8
6,8
23,4
5,5
0,9
1,1
9,1
0,0
4,7
0,4
1,7
0,7
0,7
1,0
1,0
26,0
9,9
4,5
8,4
1,8
1,5
6,4
6,4
19,5
12,6
5,3
3,2
3,3
0,8
6,9
2,5
0,0
0,2
0,0
0,7
0,1
0,1
1,7
0,4
0,1
0,8
0,0
0,2
100,0
6.183.500
4.470.000
648.700
101.600
77.200
886.000
216.000
216.000
70.500
40.000
2.850
27.650
1.796.200
1.796.200
8.342.234
2.087.000
357.000
158.500
3.272.442
6.000
1.734.092
146.200
581.000
214.013
214.013
338.070
338.070
9.995.003
3.353.820
2.018.710
3.345.937
721.330
555.206
2.538.113
2.538.113
8.780.492
6.192.863
3.019.806
1.526.750
1.292.800
353.507
2.587.629
879.400
1.600
53.640
18.635
259.250
48.800
45.650
645.554
217.050
23.000
320.000
2.450
72.600
38.474.125
211.200
210.000
200
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
838.000
838.000
768.166
33.000
3.000
286.500
255.358
0
110.308
0
80.000
9.073
9.073
7.000
7.000
234.745
0
185.000
9.745
40.000
0
10.000
10.000
402.850
279.050
106.950
16.000
8.500
147.600
123.800
92.000
0
16.800
0
0
0
10.000
0
0
0
5.000
0
0
2.481.034
6.394.700
4.680.000
648.900
101.600
77.200
887.000
216.000
216.000
70.500
40.000
2.850
27.650
2.634.200
2.634.200
9.110.400
2.120.000
360.000
445.000
3.527.800
6.000
1.844.400
146.200
661.000
223.086
223.086
345.070
345.070
10.229.748
3.353.820
2.203.710
3.355.682
761.330
555.206
2.548.113
2.548.113
9.183.342
6.471.913
3.126.756
1.542.750
1.301.300
501.107
2.711.429
971.400
1.600
70.440
18.635
259.250
48.800
55.650
645.554
217.050
23.000
325.000
2.450
72.600
40.955.159
15,6
11,4
1,6
0,2
0,2
2,2
0,5
0,5
0,2
0,1
0,0
0,1
6,4
6,4
22,2
5,2
0,9
1,1
8,6
0,0
4,5
0,4
1,6
0,5
0,5
0,8
0,8
25,0
8,2
5,4
8,2
1,9
1,4
6,2
6,2
22,4
15,8
7,6
3,8
3,2
1,2
6,6
2,4
0,0
0,2
0,0
0,6
0,1
0,1
1,6
0,5
0,1
0,8
0,0
0,2
100,0
12,2
4,7
10,5
43,1
11,1
77,4
6,0
6,0
35,8
73,9
-19,3
8,9
5,9
5,9
6,1
6,0
5,9
6,1
6,0
6,0
6,2
6,1
-15,0
-15,0
-4,4
-4,4
7,3
-7,3
34,6
9,2
14,0
4,4
8,7
8,7
28,2
39,6
61,9
29,9
6,0
74,2
7,3
5,8
6,7
-16,1
184,9
7,6
5,0
14,8
3,6
47,1
-27,0
6,3
6,5
11,6
TABLO 56: 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAMULAŞTIRMA ÖDENEKLERİ
(Cari Fiyatlarla, Bin TL.)
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
KURULUŞLAR
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
ADALET BAKANLIĞI
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ TEK. VE İLETİŞİM KUR.
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
DEVLET SU İŞLERİ GN.MD.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ENERJİ PİY. DÜZ. KUR.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR.BAK.
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.
TARIM
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
ULAŞTIRMA
TURİZM
KONUT
0
EĞİTİM
SAĞLIK
2
0
2
2
0
2
2
2
6.000
2
2
2
2
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
0
İKTİSADİ
SOSYAL
TOPLAM
0
2
8.500
2
2
7.000
2
2
2
6.000
2
2
2
2
5.000
2
2
2
2
2
2
2
27.000
10.000
2
2
1.130.000
61.000
2
95.000
10.000
2
2
2
2
8.500
0
0
0
0
0
0
0
7.000
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
27.000
0
210.000
2
2
0
0
2
0
10.000
0
0
92.000
828.000
61.000
0
95.000
0
10.000
0
0
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
TABLO 56: 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAMULAŞTIRMA ÖDENEKLERİ (Devam)
(Cari Fiyatlarla, Bin TL.)
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
KURULUŞLAR
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KAMU İHALE KURUMU
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KİLİS 7 ARA. ÜNİVERSİTESİ
MALİYE BAKANLIĞI
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
METEOROLOJİ GN. MD.
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORMAN GN.MD.
TARIM
200
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
ULAŞTIRMA
TURİZM
0
KONUT
EĞİTİM
0
0
0
2
2
2
2
2
2
SAĞLIK
İKTİSADİ
SOSYAL
TOPLAM
5.300
0
0
200
5.300
2
2
2
2
2
2
12.000
100
20.600
2
2
2
2
2
16.306
2
5.000
2
2
500
2
1.000
2
25
185.000
2
2
2
500
2
2
1.000
0
0
0
0
0
0
0
12.000
100
0
0
0
20.600
1.306
0
2
2
2
2
2
15.000
2
0
2
2
500
2
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
1.000
2
25
185.000
2
2
2
500
2
2
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TABLO 56: 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAMULAŞTIRMA ÖDENEKLERİ (Devam)
(Cari Fiyatlarla, Bin TL.)
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
KURULUŞLAR
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.
OSMANİYE K.ATA ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
RADYO VE TV ÜST KURULU
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
SAĞLIK BAKANLIĞI
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
TCK GN.MD.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
TÜİK BŞK.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
VAKIFLAR GN.MD.
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
TOPLAM
TARIM
MADENCİLİK
İMALAT
ENERJİ
ULAŞTIRMA
TURİZM
KONUT
EĞİTİM
2
2.000
2
SAĞLIK
İKTİSADİ
0
SOSYAL
TOPLAM
0
0
0
2
2.000
2
5.000
2
4.000
10.000
500
2
2
343.125
2
2
14.450
431.808
2
25.000
2
2
16.800
2
2
2
2
2
21.200
2.481.034
5.000
2
0
0
4.000
500
2
2
0
0
335.358
0
0
0
0
0
0
14.450
431.808
0
211.200
0
0
7.767
2
2
0
0
10.000
0
0
838.000
0
0
768.166
9.073
0
2
25.000
2
2
0
0
0
7.000
0
2
2
2
2
2
0
0
234.745
10.000
0
21200
279.050
16.800
0
0
0
0
0
0
123.800
Download

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL