Faturalandırılamayan İşlemlere Yönelik Tahakkuk Kaydı
HESAP
KODU
994
994.01
994.02
994.03
994.04
994.05
HESAP ADI
Faturalandırılmayan Tedavi
Hizmeti Tahakkukları Hesabı
KETEM Fatura Tahakkukları
H.S.M.ye Bağlı İlçe Hastaneleri
Tahakkukları
Halk Sağlığı Laboratuvarları
Tahakkukları
H.S.M.ye Bağlı T.S.M.
Tahakkukları
Faturalandırılamayan Sağlık
Kurulu Raporu Tahakkukları
AÇIKLAMA
TAHAKKUKA ESAS KULLANILACAK
FİYAT TARİFESİ/YÖNTEM
Bakanlar Kurulu Kararı ile 4736 SK 1. maddesi 1. fıkrasından muaf tutulanlar ile diğer
faturalandırılamayan işlemler bu hesap kodu altındaki ilgili alt hesaba BORÇ kaydı
yapılacaktır.
THSK
-
THSK
-
THSK
-
THSK
-
İlgili alt hesaba kaydı gerçekleştirilir.
Gaziler İçin Düzenlenen Sağlık
Kurulu Raporları
Bulunduğu durumun gereğine uygun olmayan sağlık kurulu raporları tahsil edilir.
Diğer sağlık kurulu raporları için ücret talep edilmez ve bu hesap kodunda
muhasebeleştirilir.
SUT çerçevesinde; her bir rapor için yapılan
muayene ve işlem bedellerinin toplamı
muhasebeleştirilir.
Şehit ve Gazi, Dul ve Yetimleri
994.05.02 İçin Düzenlenen Sağlık Kurulu
Raporları
Bulunduğu durumun gereğine uygun olmayan sağlık kurulu raporları tahsil edilir.
Diğer sağlık kurulu raporları için ücret talep edilmez ve bu hesap kodunda
muhasebeleştirilir.
SUT çerçevesinde; her bir rapor için yapılan
muayene ve işlem bedellerinin toplamı
muhasebeleştirilir.
Bulunduğu durumun gereğine uygun olmayan sağlık kurulu raporları tahsil edilir.
muhasebeleştirilir.
SUT çerçevesinde; her bir rapor için yapılan
muayene ve işlem bedellerinin toplamı
muhasebeleştirilir.
Bulunduğu durumun gereğine uygun olmayan sağlık kurulu raporları tahsil edilir.
Diğer sağlık kurulu raporları için ücret talep edilmez ve bu hesap kodunda
muhasebeleştirilir.
SUT çerçevesinde; her bir rapor için yapılan
muayene ve işlem bedellerinin toplamı
muhasebeleştirilir.
994.05.01
994.05.03
Engelliler İçin Düzenlenen Sağlık
Diğer sağlık kurulu raporları için ücret talep edilmez ve bu hesap kodunda
Kurulu Raporları
Öğrenciler İçin Düzenlenen
994.05.04
Sağlık Kurulu Raporları
2022 Say.Kan. 65 Yaşını
Sağlık kurulu raporları için ücret talep edilmez ve bu hesap kodunda
Doldurmuş Vatandaşlara Aylık
994.05.05
Bağlanması Hk.Kanun
muhasebeleştirilir.
Kap.Düz.Sağlık Kurulu Raporları
Askeri Öğrenci Adayları İçin
994.05.06 Düzenlenen Sağlık Kurulu
Raporları
Sevk belgesi (gönderen askeri makama ait resmi belge) ile müracaatı sonucunda
verilen sağlık kurulu raporlarından ücret talep edilmez, bu hesap kodunda
muhasebeleştirilir.
1/4
SUT çerçevesinde; her bir rapor için yapılan
muayene ve işlem bedellerinin toplamı
muhasebeleştirilir.
SUT çerçevesinde; her bir rapor için yapılan
muayene ve işlem bedellerinin toplamı
muhasebeleştirilir.
HESAP
KODU
HESAP ADI
AÇIKLAMA
TAHAKKUKA ESAS KULLANILACAK
FİYAT TARİFESİ/YÖNTEM
Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Sevk belgesi (gönderen emniyet makamına ait resmi belge) ile müracaatı sonucunda
Kurumlarına Alınacak Öğrenci
994.05.07
verilen sağlık kurulu raporlarından ücret talep edilmez, bu hesap kodunda
Adayları İçin Düzenlenen Sağlık
muhasebeleştirilir.
Kurulu Raporları
SUT çerçevesinde; her bir rapor için yapılan
muayene ve işlem bedellerinin toplamı
muhasebeleştirilir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarca İlgili
Sevk belgesi (gönderen resmi makama ait resmi belge) ile müracaatı sonucunda
Mevzuat Gereğince Görevde
994.05.08 Bulunan Personel İçin
verilen sağlık kurulu raporlarından ücret talep edilmez, bu hesap kodunda
Düzenlenen Sağlık Kurulu
muhasebeleştirilir.
Raporları
SUT çerçevesinde; her bir rapor için yapılan
muayene ve işlem bedellerinin toplamı
muhasebeleştirilir.
994.05.09
Sağlık Taramaları Periyodik
Muayene v.b. Sağlık Raporları
Kamu kurum ve kuruluşlarından sevkli gelmesi kaydıyla bu kapsamda (sağlık
taraması) sunulan hizmetler fatura edilmez, bu hesap kodunda muhasebeleştirilir.
994.06
Acil Sağlık Hizmeti Tahakkukları
Bu kapsamda verilen hizmetler 112 ASH tarafından faturalandırılır. Kurum'a bağlı
sağlık tesisleri faturalandıramadıkları nakil hizmetlerini 994.10 Hasta Nakil Hizmetleri
Tahakkukları Hesabında muhasebeleştireceklerdir.
994.07
İnsan Ticareti Mağdurları
Kolluk güçleri nezaretinde sağlık tesisine "İnsan Ticareti Mağduru Sevk Formu" ile
müracaat eden insan ticareti mağdurlarına sunulan sağlık hizmetleri ödeme gücü
bulunmaması halinde faturalandırılmaz.
994.08
Bulaşıcı Hastalıklar Tedavi
Giderleri
-
SUT çerçevesinde yapılan muayene/işlem/
tetkiklerin tutarı belirlenerek
muhasebeleştirilir.
SUT çerçevesinde yapılan muayene/işlem/
tetkiklerin tutarı belirlenerek
SUT çerçevesinde yapılan
muayene/işlem/tetkiklerin tutarı belirlenerek
muhasebeleştirilir.
SUT çerçevesinde yapılan muayene/işlem/
tetkiklerin tutarı belirlenerek
SUT çerçevesinde yapılan muayene/işlem/
tetkiklerin tutarı belirlenerek
Tüberküloz (TBC) Hastalığı
994.08.01 Tedavi Giderleri (Sosyal
Güvencesi Olmayan)
994.08.02 Diğer Giderler
994.09
SUT çerçevesinde; her bir rapor için yapılan
muayene ve işlem bedellerinin toplamı
muhasebeleştirilir.
Silikozis Hastalığının Tedavi
Bedelleri
2/4
HESAP
KODU
HESAP ADI
AÇIKLAMA
TAHAKKUKA ESAS KULLANILACAK
FİYAT TARİFESİ/YÖNTEM
994.10
Hasta Nakil Hizmetleri
Tahakkukları
Demirbaşı hastaneye ait ambulans ile 112 koordinasyonunda gerçekleştirilen nakiller
bu hesap kodunda muhasebeleştirilir. 112 koordinasyonu dışında gerçekleştirilen,
GSS kapsamında olan hastaların nakil hizmetlerinde ve GSS kapsamı dışında olup
KSHST çerçevesinde yapılan işlem/tetkiklerin
herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilere verilen hasta nakil hizmetlerinde
tutarı belirlenerek muhasebeleştirilir.
kişiye fatura düzenlenmez, bu hesap kodunda muhasebeleştirilir. Özel sigorta, banka
sandığı vakıfları, ticaret odası vb. güvence kapsamında bulunanlar iligili geri ödeme
kuruluşuna KSHST üzerinden fatura edilir.
994.99
Diğer
FaturalandırılmayanTahakkuklar
İlgili mevzuat çerçevesinde fatura edilemeyen diğer hizmetler bu hesap kodunda
muhasebeleştirilir.
995
Faturalandırılmayan Tedavi
Hizmeti Tahakkukları Alacaklı
Hesabı
Bakanlar Kurulu Kararı ile 4736 SK 1. maddesi 1. fıkrasından muaf tutulanlar ile diğer
faturalandırılamayan işlemler 994 hesap kodu altındaki ilgili alt hesaba borç kaydı
yapılan tahakkuklar bu hesap altındaki ilgili alt hesabına ALACAK kaydı yapılacaktır.
995.01
995.02
995.03
995.04
995.05
995.05.01
995.05.02
995.05.03
995.05.04
KETEM Fatura Tahakkukları
H.S.M.ye Bağlı İlçe Hastaneleri
Tahakkukları
Halk Sağlığı Laboratuvarları
Tahakkukları
H.S.M.ye Bağlı T.S.M.
Tahakkukları
Faturalandırılamayan Sağlık
Kurulu Raporu Tahakkukları
Gaziler İçin Düzenlenen Sağlık
Kurulu Raporları
Şehit ve Gazi, Dul ve Yetimleri
İçin Düzenlenen Sağlık Kurulu
Raporları
Engelliler İçin Düzenlenen Sağlık
Kurulu Raporları
Öğrenciler İçin Düzenlenen
Sağlık Kurulu Raporları
-
3/4
SUT çerçevesinde yapılan muayene/işlem/
tetkiklerin tutarı belirlenerek
HESAP
KODU
HESAP ADI
AÇIKLAMA
2022 Say.Kan. 65 Yaşını
Doldurmuş Vatandaşlara Aylık
995.05.05
Bağlanması Hk.Kanun
Kap.Düz.Sağlık Kurulu Raporları
-
Askeri Öğrenci Adayları İçin
995.05.06 Düzenlenen Sağlık Kurulu
Raporları
-
Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim
Kurumlarına Alınacak Öğrenci
995.05.07
Adayları İçin Düzenlenen Sağlık
Kurulu Raporları
-
Kamu Kurum ve Kuruluşlarca İlgili
Mevzuat Gereğince Görevde
995.05.08 Bulunan Personel İçin
Düzenlenen Sağlık Kurulu
Raporları
Sağlık Taramaları Periyodik
995.05.09
Muayene v.b. Sağlık Raporları
-
-
995.06
Acil Sağlık Hizmeti Tahakkukları
-
995.07
İnsan Ticareti Mağdurları
-
Bulaşıcı Hastalıklar Tedavi
Giderleri
Tüberküloz (TBC) Hastalığı
995.08.01 Tedavi Giderleri(Sosyal
Güvencesi Olmayan)
995.08.02 Diğer Giderler
Silikozis Hastalığının Tedavi
995.09
Bedelleri
Hasta Nakil Hizmetleri
995.10
Tahakkukları
Diğer Faturalandırılmayan
995.99
Tahakkuklar
995.08
-
Kısaltmalar:
SUT: Sağlık Uygulama Tebliği
KSHST: Sağlık Bakanlığı Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi
THSK: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
4/4
TAHAKKUKA ESAS KULLANILACAK
FİYAT TARİFESİ/YÖNTEM
Download

HESAP KODU HESAP ADI AÇIKLAMA TAHAKKUKA ESAS