EK-8
SAĞLIK KURUMLARI FĐYAT LĐSTESĐ
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
AÇIKLAMA
PUAN
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
1
2
3
4
1. YATAK ÜCRETLERĐ
510.010 Standart yatak ücreti
510.070 Küvoz (günlük)
510.080 Prematüre veya yeni doğan devamlı bakım
5
510.090 Yoğun bakım
6
7
510.100 Steril oda (kemik iliği nakli için)
510.110 Đzole radyoaktif tedavi odası
Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar
Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar
Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar
Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar, bu kod ile birlikte moniterizasyon, hastanın mekanik
ventilatöre bağlanması, ventilatör ile takip, nebulizatör, oksijen tedavisi ve derin trakeal aspirasyon
ücreti ayrıca tahakkuk ettirilemez.
Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar
Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar
8
510.120 Gündüz yatak ücreti
Günübirlik tedaviler, 24 saatten kısa süren yatarak tedaviler, acil müşahade için ödenir.
7
4,00
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
510.121 Refakatçi ücreti
2. HEKĐM MUAYENELERĐ VE RAPORLAR
520.010 Konsültasyon (her bir hekim için)
520.020 Acil poliklinik muayenesi
520.030 Normal poliklinik muayenesi
520.050 Sağlık kurulu raporu
520.051 Uzman hekim raporu
520.052 Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu
520.070 Genel anestezi altında muayene
520.080 1.Basamak poliklinik muayenesi
520.090 1. inci Basamaktan sevk halinde poliklinik muayenesi
3. GENEL UYGULAMALAR-GĐRĐŞĐMLER
530.010 Anne sütü sağılması
Yatak ve yemek hizmetlerini kapsar
13
7,50
Hekim branşı yazılmalıdır
10
26
26
5
2
84
75
16
6
6,00
15,50
15,50
3,00
1,00
50,00
44,50
9,50
3,50
22
530.020 Apse veya hematom drenajı, derin
23
530.030 Apse veya hematom drenajı, yüzeyel
24
530.050 Biyopsi, iğne
25
530.060 Biyopsi, cerrahi, derin
26
530.070 Biyopsi, deri veya derialtı, yüzeyel
27
28
29
30
31
530.080
530.090
530.100
530.110
530.120
Damar yolu açılması
Diyabetli hasta eğitimi
Elektrokardiyogram
Enteral hiperalimantasyon takibi
Fototerapi (4 saatlik seansı)
32
530.130 Hastanın mekanikventilatöre bağlanması
33
34
35
36
37
38
39
40
41
530.140
530.150
530.160
530.170
530.180
530.190
530.220
530.230
530.260
IM enjeksiyon
IV enjeksiyon
Đntravenöz ilaç infüzyonu
Kan gazları takibi
Kan veya ürünleri transfüzyonu
Kesi sütürasyonu,
Kist ponksiyonu
Kist/benign tümör çıkarılması
Lavman
42
530.270 Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu
43
44
45
46
47
48
530.280
530.290
530.300
530.310
530.320
530.330
49
530.340 Nazogastrik sonda uygulaması
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
530.350
530.360
530.380
530.390
530.400
530.410
530.420
530.430
530.470
530.480
530.490
530.500
530.510
530.520
530.530
530.560
530.580
530.585
530.590
530.610
530.620
530.625
73
530.650 Đntravenöz port yerleştirilmesi
Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu
Lokal anestezi
Lomber ponksiyon
Mesane sonda uygulaması
Mide yıkama
Monitorizasyon, günlük
Nebülazatör ile ilaç uygulaması
Oksijen inhalasyon tedavi seansı
Parasentez
Subkutan enjeksiyon
Sünnet
Sütür alınması
Torasentez
Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi
Uyarı ve baskılama testleri
Vena seksiyonu (Cut-down)
Ventilatör ile takip
Yanık debridman ve pansumanı, büyük
Yanık debridman ve pansumanı, küçük
Yanık debridman ve pansumanı, orta
Yanık pansumanı
Yara debridmanı
Yara pansumanı
Đntradermal test
KATETER ĐŞLEMLERĐ
Arter kateterizasyonu
Hemodializ için kateter yerleştirme
Hood içi oksijen ölçümü
Đntraarteriyel kanülasyon + basınç ölçümü
Đlaç ve malzeme temini için bir rapor ve bir muayene ücreti ödenir
Sadece meslek hastalıkları hastaneleri tarafından fatura edilir.
1. Basamak sağlık kuruluşları
Organ ve derin yumuşak doku içi ve civarı müdahaleler. Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş
ise bu kod ile faturalandırılır.
Deri ve subkutan dokular. Başka kodaltında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile faturalandırılır.
614.370 , 621.330 , 802.930 ile birlikte fatura edilemez.
604.160 , 607.690 , 607.790 , 608.140 , 608.150 , 608.160 , 608.320 , 608.780 , 608.840 , 608.860,
608.910 , 614.350 , 614.360 , 614.370 , 615.050 , 615.210 , 616.670 , 618.040 , 618.450 , 618.590 ,
619.120 , 619.410 , 619.520 , 620.050 , 620.110 , 620.120, 620.970 , 621.320 , 621.330 , 621.700 ,
700.750 , 701.280 , 701.380 , 701.400 , 701.550 , 703.480 , 703.490 , 704.740 , 802.930 ile
birlikte fatura edilemez.
604.160 , 607.690 , 607.790 , 608.140 , 608.150 , 608.160 , 608.320 , 608.780 , 608.840 , 608.860,
608.910 , 614.350 , 614.360 , 614.370 , 615.050 , 615.210 , 616.670 , 618.040 , 618.450 , 618.590 ,
619.120 , 619.410 , 619.520 , 620.050 , 620.110 , 620.120, 620.970 , 621.320 , 621.330 , 621.700 ,
700.750 , 701.280 , 701.380 , 701.400 , 701.550 , 703.480 , 703.490 , 704.740 , 802.930 ile
birlikte fatura edilemez.
Günde 1 adetten fazla faturalanamaz 530870 ile faturalandırılamaz
Bir hasta için ömrü boyunca bir kez faturalanabilir
12 derivasyonlu, EKG trase çekimi
Günlük, birlikte total parenteral nutrisyon faturalanamaz
Günde 6 adetten fazla faturalandırılamaz.
Faturaya 530.800 , 550.030 , 608.500 , 608.510 işlemlerinden en az biri eşlik etmelidir. Tek başına
faturaedilemez.
Günde 3 adetten fazla faturalanamaz
Günde 3 adetten fazla faturalanamaz 530.080, 530.160 ile faturalandırılamaz.
Günlük takip
Günlük takip
Torba başına
Tek başına faturalandırılır. Diğer cerrahi ve biyopsi işlemleri ile faturalandırılamaz.
Günde en fazla 3 kez faturalanabilir
601.690 , 603.660 , 603.670 , 603.750 , 608.000 , 608.020 , 608.030 , 608.050 , 608.060 , 608.100
, 608.110 , 608.140 , 608.150 , 608.160 , 608.170 , 608.180 , 608.530 , 620.790 , 621.340 ile
birlikte fatura edilemez.
Her bir lokal girişim için, bir defa kodlanır.
Pansuman dahil
530.340 ile birlikte faturalandırılamaz.
Günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
Diğer girişimlerde yapılan nazogastrik uygulamalar o işlemin bir parçası olarak kabul görür ve
ayrıca bu kod üzerinden fatura yapılamaz. Günde bir adetten fazla faturalandırılamaz.
Oksijen ile birlikte günlük
Đlaç hariç, saati, günlük en fazla 10 saat ödenir. Epikrizde süre belirtilmelidir.
Günde en fazla 3 kez faturalanabilir
Pansuman dahil, alınan tüm sütürler için toplam
Günde 2 kezden fazlası ödenmez
24 saatlik, birlikte enteral hiperalimantasyon faturalanamaz
Uygulama ve takip, test hariç
Lokal anestezi dahil
CPAP, BPAP dahil, günlük
%40’dan büyük
%10’dan küçük bir alanda
%10-40 arası bir alanda
Pansuman dahil (günde birden fazla faturalanadırılamaz)
Diğer ameliyatlar ve yaralarda (günde birden fazla faturalanadırılamaz)
Değerlendirme dahil
Bu başlık altındaki işlemlere lokal anestezi dahildir
4 gün içinde en fazla bir girişim faturalandırılır.
4 günde en fazla bir kez faturalanabilir
Kemik iliği transplantasyonu veya kemoterapi amaçlı yapılan işlemler için bu kod üzerinden
faturalandırma yapılır.
1/59
46
75
15,00
27,00
44,50
150
89,00
201
76
119,00
45,00
1
0,60
150
89,00
50
29,70
70
41,60
150
89,00
70
41,60
8
3
5
20
7
4,80
1,80
3,00
11,90
4,00
50
29,70
3
4
15
22
15
84
40
84
15
1,80
2,40
8,90
12,80
8,90
50,00
23,80
50,00
8,90
150
89,00
40
15
50
15
30
30
23,80
8,90
29,70
8,90
17,80
17,80
20
11,90
15
2
50
4
59
10
50
40
20
100
75
200
64
107
21
64
7
11
8,90
1,20
29,70
2,40
35,00
6,00
29,70
23,80
11,90
59,40
44,50
118,70
38,00
63,50
12,50
38,00
4,20
6,80
90
100
8
100
53,40
59,40
4,80
59,40
150
89,00
SIRA NO
74
KODU
ĐŞLEM ADI
530.660 Kalıcı tünelli kateter çıkarılması
75
530.670 Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
530.680
530.690
530.700
530.710
530.720
530.730
530.740
530.750
530.760
530.770
530.780
87
530.790 Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi
Kateter pansumanı ve bakımı
Kateter revizyonu ve/veya değişimi
Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması
Periton dializi için kateter takılması, Tenckoff vb.
Periton dializi için kateter yerleştirme
Perkütan silastik kateterizasyonu
Santral ven kateterizasyonu, femoral ven
Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven
Santral ven kateterizasyonu, perkütan, periferik ven
Subclavian katater takılması
Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi
AÇIKLAMA
Hickman veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı çıkarılması, açık cerrahi girişim
ile ameliyathanede gerçekleştirilir
Hickman veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların subkuten
tünelle yerleştirilmesi
Günde bir kez faturalandırılabilir.
14 günde bir kez faturalandırılabilir. Aksi takdirde sebep belirtilmelidir.
Günde bir kez faturalandırılabilir.
PUAN
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
75
44,50
250
148,40
Pulmoner arter kateteri
10
75
20
300
100
30
75
100
50
150
50
6,00
44,50
11,90
178,00
59,40
17,80
44,50
59,40
29,70
89,00
29,70
3 kez/gün den fazla ödenmez
150
89,00
en fazla günde 2 adet faturalanabilir
günde 3 kezden fazlası ödenmez
günde 3 kezden fazla faturalandırılmaz.
40
100
100
4
100
1
4
10
23,80
59,40
59,40
2,50
59,40
0,60
2,40
6,00
Perkütan
Perkütan
88
89
90
91
92
93
94
95
96
530.800
530.810
530.820
530.830
530.840
530.850
530.860
530.870
97
530.880 ĐV enjeksiyon, yenidoğan
günde 3 kezden fazlası ödenmez (530.870 kod numarası ile birlikte faturalandırılamaz.)
5
3,00
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
530.890
530.900
530.910
530.920
530.930
530.940
530.950
530.960
530.970
530.980
Günde bir kez faturalandırılabilir.
50
60
5
50
50
20
8
15
3
40
29,70
35,60
3,00
29,70
29,70
11,90
4,50
8,90
1,80
23,80
1251
750
500
300
200
100
50
741,60
445,00
296,70
178,00
118,70
59,40
29,70
21
200
25
20
12,50
118,70
14,90
11,90
Nitrik oksit tedavisi, yenidoğan
Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan
Subdural illüminasyon
Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan
Transport küvezle hastane dışı nakli
Transport küvezle hastane içi nakli
Vücut temizliği, yenidoğan
Yenidoğan monitörizyonu
Yenidoğan TA ölçümü
Yenidoğanın canlandırılması
4. AMELĐYATLAR
AMELĐYAT VE GĐRĐŞĐM TANIMLARI
A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler)
C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler)
D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler)
E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler)
540.010
540.020
540.030
540.040
540.050
540.060
540.070
Aynı seansta yapılan ameliyatlarda artırılmış tek anestezi ücreti uygulanır.
126
5. ANESTEZĐ VE REANĐMASYON
127
550.010
550.020
550.030
550.040
132
550.050 Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb.
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
550.060
550.070
550.080
550.090
550.100
550.110
550.120
550.130
550.140
550.150
550.160
550.170
550.180
550.190
Radikal organ rezeksiyon ameliyatları sonrası aynı seansta yapılan tüm rekonstrüktif işlemler
ameliyat fiyatına dahildir.
Anestezi öncesi muayene
Apne testi
Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı
Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi
Đnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü
Kardiyopulmoner ressüsitasyon
Laringeal maske uygulaması
Muayene anestezisi, ameliyathane dışı
Muayene anestezisi, ameliyathanede
Nazal entübasyon, ameliyathane dışı
Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü
ANESTEZĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ
Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler)
Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler)
Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler)
Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler)
anestezi uzman hekimi tarafından yapılması halinde
Günde bir adet ödenir
Özel programlanabilir bir cihaz ile hastanın ağrısı olduğunda aktive ettiği bir analjezik uygulama
yöntemidir. Günlük
kateterizasyon hariç, Günde 4 defadan fazla faturalandırılamaz.
530.330 , 530.130 , 530.350 , 530.360 , 551.251 kodları ile faturalanamaz.
LMA
50
29,70
60
200
35
100
50
30
20
35,60
118,70
20,80
59,40
29,70
17,80
11,90
1201
750
450
210
120
75
50
711,90
445,00
267,00
124,60
71,20
44,50
29,70
1401
830,60
900
533,90
540
320,40
551.251, 530.080, 530.060, pulse oksijenometre ayrıca faturalandırılamaz.
Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek
anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan
cerrahi işlemlerin (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin indirimli toplam
puanları, %100+%50+....veya %100+%30...) toplam puanları
değerlendirilir. Kullanılacak olan artırılmış anestezi puanları aşağıdadır.
148
151
Birim
3000-5000
2000-2999
900-1999
500-899
300-499
150-299
0-149
TANI, TEDAVĐ VE YOĞUN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR
128
129
130
131
150
günlük, göbek bakımı dahil
günlük
günlük
Yenidoğan ek puanı A1 grubu
Yenidoğan ek puanı A2 grubu
Yenidoğan ek puanı A3 grubu
Yenidoğan ek puanı B grubu
Yenidoğan ek puanı C grubu
Yenidoğan ek puanı D grubu
Yenidoğan ek puanı E grubu
125
149
günlük
Yenidoğan (0-28gün) olguların ameliyatlarında, epikrizde doğum tarihi
belirtilmek kaydıyla, ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir.
117
118
119
120
121
122
123
124
YENĐ DOĞAN UYGULAMALARI
Endotrakeal entübasyon, yenidoğan
Exchange transfüzyon, yenidoğan
Göbek arter kateterizasyonu
Göbek granülomu koterizasyonu
Göbek ven kateterizasyonu
Göz pansumanı, yenidoğan
ĐM enjeksiyon, yenidoğan
Đntravenöz mayi takılması, yenidoğan
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler.Toplam cerrahi puan 30005000
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 2000550.210
2999
550.200
550.220 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 900-1999
2/59
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
AÇIKLAMA
PUAN
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
152
550.230 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 500-899
250
148,40
153
550.240 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 300-499
144
85,60
154
550.250 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 150-299
90
53,40
155
550.260 Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149
60
35,60
156
157
158
159
160
161
162
163
Yenidoğan çocuklarda aşağıdaki anestezi puanları uygulanır
550.270
550.280
550.290
550.300
550.310
550.320
550.330
Yeni doğan anestezi puanı A1 grubu
Yeni doğan anestezi puanı A2 grubu
Yeni doğan anestezi puanı A3 grubu
Yeni doğan anestezi puanı B grubu
Yeni doğan anestezi puanı C grubu
Yeni doğan anestezi puanı D grubu
Yeni doğan anestezi puanı E grubu
164
ALGOLOJĐ-AĞRI TEDAVĐSĐ UYGULAMALARI
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
550.750
Enjeksiyonlar
Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi
Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi
Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi
Proloterapi
Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi
Tetik nokta/tendon kılıfı/ligament enjeksiyonu
Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi
Aksiller pleksus sinir bloğu
Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları
Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları
Faset median sinir (tek) bloğu
Fasial sinir sinir bloğu
Femoral sinir üçlü blok
Gasser ganglion sinir bloğu
Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu
Greater ve lesser oksipital sinir bloğu
Đlave periferik alt ekstremite sinir bloku (her biri)
Đlave periferik üst ekstremite sinir bloku (her biri)
Đlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu
Đnterkostal (tek) sinir bloğu
Đnterkostal, ilave her sinir sinir bloğu
Đnterskalen sinir bloğu
Laringeal sup/rek sinir bloğu
Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu
Maksiller/mandibüler sinir bloğu
Paraservikal (tek) sinir bloğu
Peroneal/tibial/sural sinir bloğu
Pudental sinir bloğu
Radial/ulnar/medial sinir bloğu
Sakral / koksigeal sinir bloğu
Selektif sinir kökü bloğu (tek) sinir bloğu
Servikal/Brakial pleksus sinir bloğu
Siyatik sinir bloğu
Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu
Supraskapuler sinir bloğu
Sempatik Sinir Blokları-Tanısal
Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu
Đmpar ganglion sinir bloğu
Paravertebral torakal\ lomber (tek) sinir bloğu
Sfenopalatin ganglion sinir bloğu
Splanknik blok
Stellat ganglion sinir bloğu
Đntraspinal Sinir Blokları
Epidural blok (kateter + port/pompa implantı)
210
550.760 Epidural kan/serum yaması
211
550.770 Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu)
212
213
214
215
216
217
218
219
550.780
550.790
550.800
550.810
550.820
550.830
Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter
Servikal-torakal epidural enjeksiyon / kateter
Spinal blok, kateter + port/pompa implantı
Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok
Subaraknoid kateter
Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/ kateter
Sinir Blokları-Destruktif/Nörolitik
550.840 Hipofiz adenolizisi
220
550.850 Subaraknoid nörolitik sinir bloğu
221
550.860 Nörolitik epidural (servikal-torakal) sinir bloğu
222
550.870 Nörolitik epidural, lomber-kaudal sinir bloğu
550.350
550.360
550.370
550.380
550.390
550.400
550.410
550.420
550.430
550.440
550.450
550.460
550.470
550.480
550.490
550.500
550.510
550.520
550.530
550.540
550.550
550.560
550.570
550.580
550.590
550.600
550.610
550.620
550.630
550.640
550.650
550.660
550.670
550.680
550.690
550.700
550.710
550.720
550.730
550.740
223
550.880 Nörolitik interkostal , tek seviye sinir bloğu
224
550.890 Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye
225
226
550.900 Trigeminal/gasser ganglion sinir bloğu
550.910 Nörolitik stellat ganglion sinir bloğu
227
550.920 Nörolitik paravertebral, torakal\ lomber sinir bloğu
228
229
230
231
232
233
234
550.930
550.940
550.950
550.960
Nörolitik çölyak/hipogastrik sinir bloğu
Nörolitik ganglion impar sinir bloğu
Nörolitik periferik sinir , tek sinir bloğu
Nörolitik Splanknik sinir bloğu
Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT)
550.970 Anuloplasti RFT
550.980 Faset Eklem (tek) RFT
1801
1129
672
315
179
110
75
1.067,80
669,50
398,40
186,50
106,00
65,30
44,50
150
30
75
150
75
15
89,00
17,80
44,50
89,00
44,50
8,90
100
30
30
50
75
75
200
100
50
15
15
75
30
15
100
75
50
50
75
50
50
50
50
75
100
75
50
50
59,40
17,80
17,80
29,70
44,50
44,50
118,70
59,40
29,70
8,90
8,90
44,50
17,80
8,90
59,40
44,50
29,70
29,70
44,50
29,70
29,70
29,70
29,70
44,50
59,40
44,50
29,70
29,70
200
150
75
150
200
75
118,70
89,00
44,50
89,00
118,70
44,50
300
178,00
Malzeme ve ilaç puana dahil değildir. BT, MR, USG, radyoloji gibi özel tetkik gerektiren
uygulamalarda tetkik bedeli ayrıca fatura edilir
Total sayı dahil
Total sayı dahil
Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif gelişimi indükleme
tek seans
Total sayı dahil
Total sayı dahil
Total sayı dahil
1 kez faturalandırılır.
Aynı faturada 550.530 bulunmak zorundadır.
Total sayı dahil
Epidural analjezi uygulanırken komplikasyon olarak dura deliğinde ortaya çıkan başağrısı
tedavisinde hastaya otolog kanının epiduralden verilmesi
Alt ekstremite ve batın cerrahisinde rejyonel anestezi uygulamasında spinal ve epidural anestezinin
özel bir set ile uygulanması
Floroskopi eşliğinde transforaminal olarak epidural steroid uygulaması
Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal
nörolitik ajan enjeksiyonu
Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik
ajan enjeksiyonu
Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik
ajan enjeksiyonu
Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında
Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında
Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, trigeminal nevraljide
Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, sempatik gangliyon bloğu
Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, paravertebral sinirlerin blokajı (Lomber sempatik blokları içerir)
Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, çoğunlukla kanser ağrısı tedavisinde uygulanır
Nörolitik ajan enjeksiyonu ile periferik sinir bloğu
Total sayı dahil
3/59
100
59,40
175
103,90
150
170
300
75
150
170
89,00
100,90
178,00
44,50
89,00
100,90
400
237,30
200
118,70
300
178,00
250
148,40
75
44,50
30
17,80
200
125
118,70
74,20
125
74,20
300
250
75
300
178,00
148,40
44,50
178,00
350
250
207,70
148,40
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
550.990
551.010
551.020
551.030
551.040
551.050
551.060
551.070
551.080
551.090
551.100
551.110
Glossofaringeal RFT
Paravertebral lumbar RFT
Paravertebral torakal RFT
Perkütan faset sinir (tek) denervasyon RFT
Perkütan intradiskal RFT
PĐRFT intradiskal
RFT Nörotomi
Sakroiliak eklem (tek) RFT
Servikal / Torakal / Lomber DRG-RFT (her biri)
Spenopalatin ganglion RFT
Stellat ganglion RFT
Trigeminal/gasser ganglion RFT
Nöroplasti-Adezyonolizis
551.120 Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis
551.130 Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis
551.140 Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis
Nöromodülasyon
252
551.150 Đmplantasyon port/rezervuar/pompa implant
253
551.160 Đmplantasyon spinal-epidural
254
255
256
551.170 Nörostimülatör elektronik analiz/programlama
551.180 Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması
551.190 Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi
257
551.200 Periferik sinir elektrod implantasyonu
258
259
551.210 Perkütan elektrod revizyon/çıkartılma
551.220 Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu
260
551.230 Pompa/port programlama/doldurma
261
551.240 Port/pompa revizyon/çıkartılma
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
551.250
551.251
551.260
551.270
551.280
551.290
551.300
551.310
551.320
551.330
273
551.340 SEDO-analjezi
274
275
276
277
Diğer
BĐS Monitorizasyonu
Derin trakeal aspirasyon
Epidural blok (kontinu)
Epidural/ Spinal diferansiyel blok
Gastrik intramukozal pH, tonometri
Günlük yatan hasta ağrı takibi
IV. Lidokain testi
Đntraplevral kateter (kontinu blok)
Đntravenöz rejyonel blok (RĐVA)
Kontinu perineural opiat analjezisi
AÇIKLAMA
Total sayı dahil
Total sayı dahil
Total sayı dahil
Total sayı dahil
Disk içerisine RFT uygulaması- IDET
DRG: Dorsal Root (kök) Gangliyon
Üç günlük bir programdır. Bu süreçte 1 kez faturalandırılır.
Üç günlük bir programdır. Bu süreçte 1 kez faturalandırılır.
Kanser veya kanser olmayan hastalarda epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve rezervuarı cilt
altına implante edilen ağrı pompaları.
Kanser veya kanser olmayan hastalarda epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve ucu dışarı
açık tünelize edilmiş kateterler.
Sadece programlama ve analizi içerir, cihaz implantasyon işlemlerini içermez
Nörostimülatör elektrodunu periferik sinir üzerine yerleştirmek için küçük cerrahi işlem.
Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların doldurulma ve\veya programlama işlemi
Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların cerrahi revizyonu ya da çıkartılması.
Bispektral indeks monitarizasyonu; anestezi derinliği takibi
Günde en fazla 3 kez faturalanabilir
Günde 1 kez faturalandırılabilir.
Epidural kateterli hastalarda. Günde 1 kez faturalandırılır.
Nöropatik ağrı tedavisinde.
Genel anestezi ile birlikte faturalanamaz. Lokal ya da rejyonel anestezi altında cerrahi girişim
uygulanan hastalara , ayrıca tanısal veya tedavisel bir girişim uygulanacak hastaların sedatize
edilmesi amacıyla uygulanır.
350
250
250
250
250
250
250
200
250
300
250
300
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
207,70
148,40
148,40
148,40
148,40
148,40
148,40
118,70
148,40
178,00
148,40
178,00
300
300
300
178,00
178,00
178,00
PUAN
300
178,00
300
178,00
20
150
350
11,90
89,00
207,70
350
207,70
100
350
59,40
207,70
20
11,90
150
89,00
20
15
200
200
30
20
20
150
75
60
11,90
8,90
118,70
118,70
17,80
11,90
11,90
89,00
44,50
35,60
29
17,00
200
118,70
400
237,30
15
500
8,90
296,70
400
237,30
6. CERRAHĐ UYGULAMALAR
6.1.DERMĐS VE EPĐDERMĐS CERRAHĐSĐ
DERĐ
600.010 Dermabrazyon, bir alanda
Abraziv yaklaşım, ileri düzeyde şekilsiz, yanık, akne sonucu oluşmuş skar nedeni ile, bir alan ile
sınırlı işlem
Abraziv yaklaşım, ileri düzeyde şekilsiz, yanık, akne sonucu oluşmuş skar nedeni ile, tüm yüz için
uygulama.
Keloid vb oluşumlar için, seans başına
Lokal flep ile kapatılamayan tm ler, pataloji raporu eklenecek
Tümör patoloji raporu eklenecek. 600.430 , 600.550 , 600.560 , 600.570 , 600.580 , 600.590 ,
600.600 , 600.610 , 600.640 , 600.650 , 600.660 , 600.670 , 600.690 , 600.700 , 600.710 , 600.720 ,
600.730 , 600.300 , 600.330 , 600.370 ile birlikte fatura edilemez.
278
600.020 Dermabrazyon, tüm yüze
279
280
600.030 Đntralezyonal steroid enjeksiyonu
600.040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu
281
600.050 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greftli
282
600.060 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür
Primer sütür tekniği ile defektin kapatılabildiği tm eksizyonları, pataloji raporu eklenecek
200
118,70
283
284
285
286
287
288
600.070
600.090
600.100
600.110
600.120
600.130
Seans başına
bir anatomik alanda
bir anatomik alanda
bir anatomik alanda
100 cm2 lik bir bölge için
2
ilave her 100 cm lik alan için, 250 birime ilave
50
150
100
150
250
30
29,70
89,00
59,40
89,00
148,40
17,80
289
600.140 Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon/kriyoterapisi
genel anestezi ile, anestezi ücreti hariç
350
207,70
5 cm2’den küçük
2
5-10 cm
2
10 cm den büyük
5 cm2 den küçük
5 cm2 den büyük
150
550
169
253
700
200
200
300
400
300
400
89,00
326,30
100,00
150,00
415,30
118,70
118,70
178,00
237,30
178,00
237,30
354
51
200
100
219
250
210,00
30,00
118,70
59,40
130,00
148,40
300
150
600
450
150
400
400
150
178,00
89,00
356,00
267,00
89,00
237,30
237,30
89,00
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
600.150
600.160
600.170
600.200
600.230
600.240
600.250
600.260
600.270
600.280
600.290
600.300
600.330
600.350
600.360
600.370
600.400
600.410
600.420
600.430
600.440
600.450
600.460
600.470
600.480
Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması
Yanıkta eskarektomi
Yanıkta eskarotomi
Yanıkta fasiyotomi
Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması
Yanıkta tanjansiyel eksizyon + deri grefti uygulaması, ilave
DERĐ VE DERĐALTI
Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım
Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım
Skar revizyonu
Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu
Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile
Vasküler malformasyonlar için etanol enjeksiyonu
Split thickness deri grefti, küçük
Split thickness deri grefti, orta
Split thickness deri grefti, büyük
Full thickness deri grefti, küçük
Full thickness deri grefti, büyük
GREFTLER
Kısmi kalınlıkta deri drefti
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı
Kompozit greft
Mukoza grefti alınması
Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı,
Yağ grefti uygulamaları
FLEPLER
Abbe flebi birinci seans
Abbe flebi ikinci seans
Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler
Alın flebi birinci seans
Alın flebi ikinci seans
Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri
Çapraz bacak flebi, birinci seans
Çapraz bacak flebi, ikinci seans
ilave
Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu, birinci seansı
Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu, ikinci seansı
cross-leg flap
cross-leg flap
4/59
SIRA NO
KODU
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
600.490
600.500
600.510
600.520
600.530
600.540
600.550
600.560
600.570
600.580
600.590
600.600
600.610
600.620
600.630
600.640
600.650
600.660
600.670
600.680
600.690
600.700
600.710
600.720
600.730
344
345
346
347
350
351
352
353
Çapraz parmak flebi, birinci seans
Çapraz parmak flebi, ikinci seans
Dil flebi birinci seans
Dil flebi ikinci seans
Doku genişletici uygulamaları birinci seans
Doku genişletici uygulamaları ikinci seans
Fasiyokütan flep
Đki farklı doku içeren serbest kompozit flep
Đki loblu flep
Đnterpolasyon flepleri birinci seans
Đnterpolasyon flepleri ikinci seans
Kas flebi
Kas flebi + deri grefti
Kas-deri flebi
K-M plasti
Limberg flebi, romboid flepler
Mukoza flebi
Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi
Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi + deri grefti
Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi
Tek bir doku içeren serbest (free) flep
Tek loblu lokal deri flebi
Üç farklı dokuyu birden içeren serbest (free) flep
V-Y ilerletme deri flebi
Z-Plasti (bir tek Z-plasti)
LAZER TEDAVĐ UYGULAMALARI
AÇIKLAMA
cross-finger flap
cross-finger flap
Doku genişletme ünitesinin uygulanması ve mütakip tüm genişletme enjeksiyonları
Doku genişletici, çıkarma işlemi, fibröz kapsülün komplet eksizyonu
latissimus dorsi kas deri flebi, fibula osteokütan flebi vb
bilobed flap
kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs.
kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vs.
fibula flebi, kasık flebi, grasilis kas flebi gibi
nota flebi, Banner flebi vs
subskapuler arter tabanlı osteomuskulokütan flep
PUAN
300
150
400
150
500
500
400
1751
350
350
150
400
500
600
400
300
300
300
500
500
1501
300
2001
350
250
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
178,00
89,00
237,30
89,00
296,70
296,70
237,30
1.038,20
207,70
207,70
89,00
237,30
296,70
356,00
237,30
178,00
178,00
178,00
296,70
296,70
889,90
178,00
1.186,50
207,70
148,40
Vasküler lezyonlar için eksizyonal olmayan lazer uygulamaları
600.740 Vasküler lezyon, Lazer
Vasküler lezyonlar için eksizyonal lazer uygulamaları
600.770 Vasküler lezyon, eksizyonel lazer
348
349
ĐŞLEM ADI
(Medikal tedavi olmaksızın lazer uygulanabilir. En fazla 5 seans ücreti ödenir)
169
100,00
169
100,00
202
120,00
169
100,00
Benign veya malign deri tümörleri için eksizyonal lazer
600.800 Tümör, eksizyonel lazer
Tümöral olmayan pigmentli lezyonlar için eksizyonal olmayan lazer
uygulamaları
600.830 Pigmentli lezyon, lazer
(Medikal tedavi sonrası uygulanabilir. En fazla 3 seans ödenir.)
6.2.BAŞ-BOYUN, KAS, ĐSKELET SĐSTEMĐ VE YUMUŞAK DOKU
CERRAHĐSĐ
BAŞ VE BOYUN CERRAHĐSĐ
354
600.860 ‘Blow-out ‘ kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
600.870
600.880
600.890
600.900
600.910
600.920
600.930
600.940
600.950
600.960
600.970
Etmoidal arter ligasyonu
Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
Fronto-orbital ilerletme
Habitüel TME dislokasyonları için eminektomi
Kafatası kemiği/saçlı deri ekstensiv tümör ameliyatları
Kafatası kemiği/saçlı derinin basit tümöral kitleleri
Kalvarial şekillendirme, total
Kistik lenfangiom eksizyonu
Kondilektomi
Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer
Kranioplasti ameliyatları, otojen greft ameliyatları
Aynı faturada ikiden fazla yer alamaz.
Kranyal çatı bozuklukları, patolojik gelişim nedenli, kranyal volume artırımı vb.
TME: Temporomandibular eklem
Total sayı dahil
Temporomandibular eklem kondilar operasyon
Nazal ansefalosel ameliyatları haricindekiler
(kostaplasti vb) (kot alınması hariç)
500
296,70
300
400
1001
350
450
169
1201
800
400
600
600
178,00
237,30
593,30
207,70
267,00
100,00
711,90
474,60
237,30
356,00
356,00
366
600.980 Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları
400
237,30
367
368
369
370
371
372
600.990
601.000
601.010
601.020
601.030
601.040
700
800
600
900
700
1201
415,30
474,60
356,00
533,90
415,30
711,90
Kraniosinostoz ameliyatları, tek veya multipl sütür
Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile rekonstrüksiyonu
Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu
LeFort II osteotomisi ve/veya kemik grefti
LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti
Lefort III osteotomisi ve/veya kemik grefti
373
601.050 Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
450
267,00
374
375
376
377
378
379
380
601.060
601.070
601.080
601.090
601.100
601.110
601.120
250
750
1001
600
300
600
350
148,40
445,00
593,30
356,00
178,00
356,00
207,70
474,60
Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit
Maksillektomi, parsiyel
Maksillektomi, total
Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile
Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj
Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu
Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu
381
601.130 Mandibuladan tümör rezeksiyonu + rekonstrüksiyon plağı onarımı
800
382
601.140 Mandibuladan tümör rezeksiyonu +vaskülarize kemik grefti ile onarımı
1201
711,90
383
601.150 Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı
900
533,90
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
601.160
601.170
601.180
601.190
601.200
601.210
601.220
601.230
601.240
601.250
601.260
601.270
601.280
600
400
600
800
1201
400
600
500
500
50
1001
400
200
356,00
237,30
356,00
474,60
711,90
237,30
356,00
296,70
296,70
29,70
593,30
237,30
118,70
Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için
Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için
Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve internal tespit
Orbital distopi düzeltilmesi
Orbital hipertelorizm düzeltilmesi
Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması
Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu
TME ankilozu için ‘gap’ artroplastisi
TME arthroplasti
TME luksasyonu kapalı redüksiyon
Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu
Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon
Burun
398
601.290 Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon
399
400
401
402
403
601.300
601.310
601.320
601.330
601.340
Alın flebi ile total burun kaybı onarımında ikinci seans
Burun eksternal cerrahi onarımı, greft-flepli
Burun eksternal cerrahisi
Burun içi konka elektrokoterizasyonu
Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirlenir. 601.430, 601.480 ve 601.620 ile birlikte fatura
edilemez.
500
296,70
rinofima, dermoid kist, basal cell Ca, travma
rinofima, dermoid kist, basal cell Ca, travma
Bir yıl içerisinde 2 den fazla ödenmez ve iki taraf için ayrı faturalanamaz.
400
400
200
150
100
237,30
237,30
118,70
89,00
59,40
5/59
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
404
405
406
407
408
409
410
601.350
601.360
601.370
601.390
601.400
601.410
601.420
Burun mukozası koterizasyonu
Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel
Burun rekonstrüksiyonu, total
Burun tamponu konması, arka
Burun tamponu konması, ön
Burundan yabancı cisim çıkarılması
Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi
411
601.430 Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır ‘saddle nose’ deformitesi onarımı
412
413
414
415
416
417
418
601.440
601.450
601.460
601.470
601.480
601.490
601.500
419
601.510 Nazal polipektomi
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
601.520
601.530
601.540
601.550
601.560
601.570
601.580
601.590
601.600
601.610
601.620
601.630
601.640
433
601.650 Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi+iskelet yapı oluşturulması (birinci seans)
Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraflı
Konka lateralizasyonu
Konka SMR’ı, çift taraf
Konka SMR’ı, tek taraf
Septal fraktür onarımı
Nazal ansefalosel, kraniotomi ile
Nazal fraktür onarımı
Nazal septal perforasyon onarımı
Nazal septal buton tatbiki
Nazal Valv cerrahisi (çift taraf)
Nazal Valv cerrahisi (tek taraf)
Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci seans
Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans
Rinofima eksizyonu ve deri grefti
Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılması
Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmayan
Rinoplasti, komplike/greft ile
Septoplasti veya SMR
Septorinoplasti
Şinesi, veb açılması
AÇIKLAMA
sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir
sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir
601.400 ile birlikte faturalandırılamaz.
601.390 ile birlikte faturalandırılamaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirlenir.601.290, 601.480, 601.620 ve 601.660 ile birlikte
fatura edilemez.
601.460 , 601.470 ile birlikte fatura edilemez.
601.450 , 601.470 ile birlikte fatura edilemez. Aynı faturada 2 kez kodlanamaz.
601.450 , 601.460 ile birlikte fatura edilemez. Aynı faturada 2 kez kodlanamaz.
601.620 ile birlikte fatura edilemez
602.180 , 602.190 , 602.200 , 602.210 , 602.220 , 602.230 , 602.250 , 602.260 , 602.270 , 602.280 ,
602.290 , 602.300 , 602.320 , 602.330 , 602.340 ile birlikte fatura edilemez.
Aynı faturada ikiden fazla yer alamaz.
Aynı faturada ikiden fazla yer alamaz.
tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir,
tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir,
601.330 , 601.450 , 601.460 , 602.230 , 602.240 ile birlikte kodlanamaz.
tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir,
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirlenir. 601.290, 601.430, 601.480, 601.620 ile birlikte
fatura edilemez.
PUAN
20
400
600
100
10
40
150
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
11,90
237,30
356,00
59,40
6,00
23,80
89,00
600
356,00
400
66
75
51
320
750
66
237,30
39,30
44,50
30,00
190,00
445,00
39,30
200
118,70
400
70
300
150
450
150
350
200
400
600
300
500
34
237,30
41,60
178,00
89,00
267,00
89,00
207,70
118,70
237,30
356,00
178,00
296,70
20,00
800
474,60
400
237,30
400
550
700
400
600
350
300
750
237,30
326,30
415,30
237,30
356,00
207,70
178,00
445,00
434
601.660 Yalnızca kıkırdak kaybı içeren ‘saddle nose’ deformitesi onarımı
435
436
437
438
439
440
441
442
443
601.670
601.680
601.690
601.700
601.710
601.720
601.730
601.740
Boyun ve Larinks
Alar defektlerin rekonstrüksiyonu
Arytenoidektomi (endolaringeal)
Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel (tek taraflı)
Boyun eksplorasyonu
Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu
Damak fistülü onarımı
Eksternal karotid arter ligasyonu
Endolaringeal lazer cerrahisi
444
601.750 Endolaringeal mikroşirürji ile larinks poliplerine girişim
Laringeal polip, nodül, kist, papillom eksizyonu, stripping vb için, yapılan eksizyon dahil
300
178,00
445
446
447
448
449
450
451
452
453
601.760
601.770
601.780
601.790
601.800
601.810
601.820
601.830
601.840
608.500 , 608.510 ile birlikte faturalandırılamaz.
608.500 , 608.510 ile birlikte faturalandırılamaz.
900
1501
600
400
400
200
600
200
700
533,90
889,90
356,00
237,30
237,30
118,70
356,00
118,70
415,30
454
601.850 Laringofissür
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
601.860
601.870
601.880
601.890
601.900
601.901
601.910
601.920
601.930
601.940
601.950
601.960
601.970
601.971
601.972
601.980
601.990
602.000
602.010
602.020
602.030
602.031
602.032
602.040
Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon
Laringoplasti, medializasyon, tek taraflı
Laringoplasti, yanıklar, rekonstrüksiyon
Laringosel çıkarılması
Laringoskopi, direkt
Laringoskopi + biyopsi
Laringoskopi, fleksible fiberoptik
Laringostroboskopi
Larinjektomi, parsiyel
Larinjektomi, total
Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile
Larinks papillomu
Larinks yabancı cisim çıkarılması
Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu
Larenkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi
Lateral rinotomi ile yaklaşım
Maksiller arter ligasyonu
Obturator tatbiki
Suprahyoid boyun diseksiyonu
Tirohyoid suspansiyon
Tiroplasti
Trakeoözofajial fistül açılması, primer
Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder
Tortikolis düzeltilmesi
602.050
602.060
602.070
602.080
602.090
602.100
602.110
602.120
602.130
602.140
602.150
602.160
Antrokoanal polip eksizyonu
BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım
Caldwell-Luc ameliyatı (tek taraflı)
Caldwell-Luc ameliyatı, (iki taraflı)
Eksternal etmoidektomi
Frontal sinozotomi (trepanasyon)
Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik (iki taraflı)
Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flap (tek taraflı)
Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı
Ozenaya cerrahi girişim
Piterigopalatin fossa cerrahisi
Transnazal etmoidektomi
Endoskopi
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
Faringolarinjektomi
Faringolarinjoözefajektomi
Hiyoid süspansiyonu
Đntralaringeal enjeksiyonla medializasyon
Kordektomi veya stripping
Kosta grefti alınması
Krikotiroidopeksi
Laringeal fraktür tedavisi, kapalı
Laringeal reinnervasyon
Paranazal Sinüsler
Patoloji raporu gereklidir.
601.900 ile birlikte faturalandırılamaz.
nöromüsküler flep ile
kordektomi, larenks papillom eksizyonu dahil, birlikte başka bir larenks operasyonu faturalanamaz
608.500 , 608.510 ve 601.940 ile birlikte faturalandırılamaz.
608.500 , 608.510 ve 601.930 ile birlikte faturalandırılamaz.
tümör, perforasyon cerrahisi vb
500
296,70
450
600
600
600
152
250
51
40
900
850
86
450
180
250
501
400
600
20
300
500
550
130
350
300
267,00
356,00
356,00
356,00
90,00
148,40
30,00
23,80
533,90
504,30
51,10
267,00
106,80
148,00
297,00
237,30
356,00
11,90
178,00
296,70
326,30
77,20
207,70
178,00
200
500
250
350
350
250
500
400
50
300
500
350
118,70
296,70
148,40
207,70
207,70
148,40
296,70
237,30
29,70
178,00
296,70
207,70
Tüm burun ve paranazal sinüs ameliyatları aynı organın bölümleri kabul edilerek tüm ikincil
ameliyatlar %30 oranında fatura edilecektir.
Aynı faturada ikiden fazla yer alamaz. 602080 ile birlikte faturalandırılamaz.
602070 ile birlikte faturalandırılamaz.
Obliterasyon dahildir. Aynı faturada iki defa kodlanamaz.
Obliterasyon dahildir. Aynı faturada iki defa kodlanamaz.
6/59
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
602.180
602.190
602.200
602.210
602.220
602.230
602.240
602.250
602.260
602.270
602.280
602.290
602.300
602.310
Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi
Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi
Endoskopik DSR
Endoskopik frontal sinüs cerrahisi
Endoskopik koanal atrezi açılması
Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu
Endoskopik konka redüksiyonu
Endoskopik medial maksillektomi
Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi
Endoskopik optik sinir dekompresyonu
Endoskopik orbita dekompresyonu
Endoskopik septoplasti
Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi
Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi
507
602.320 Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, çift taraf
508
602.330 Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
602.340
602.350
602.360
602.370
602.380
602.390
602.400
602.410
602.420
Maksiller sinüse endoskopik müdahale
Nazofarinks biyopsisi
Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik
Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi
Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler
Adenoidektomi
Adenoidektomi ve tüp
Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu
Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu + lokal flepler
Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı
AÇIKLAMA
602.210 , 602.300 , 602.320 , 602.330 , 602.340 ile birlikte fatura edilemez.
602.210 , 602.300 , 602.320 , 602.330 , 602.340 ile birlikte fatura edilemez.
DSR: dakriosistorinostomi
602.300 , 602.320 , 602.330 , 602.340 ile birlikte fatura edilemez.
602.210 , 602.300 , 602.320 , 602.330 , 602.340 ile birlikte fatura edilemez.
602.210 , 602.300 , 602.320 , 602.330 , 602.340 ile birlikte fatura edilemez.
Aynı taraf için 602.370, 602.300, 602.360 ile birlikte faturalanamaz
Aynı taraf için 602.330 ile birlikte faturalanamaz
Aynı taraf için 602.280, 602.330, 602.360, 602.370 ile birlikte faturalanamaz
602.350 ile birlikte faturalanamaz. 30 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
birlikte 602.180, 602.190, 602.200, 602.210, 602.240, 622.250, 602.260, 602.270, 602.280,
602.310 faturalanamaz
birlikte 602.180, 602.190, 602.200, 602.210, 602.240, 622.250, 602.260, 602.270, 602.280,
602.310 faturalanamaz
602.310 ile birlikte faturalandırılamaz.
Aynı taraf için 602.280, 602.300, 602.370 ile birlikte faturalanamaz
Aynı taraf için 602.280, 602.300, 602.360 ile birlikte faturalanamaz
602.390 , 603.080 , 603.090 , 603.100 , 603.110 ile birlikte faturalanamaz.
602.380 , 603.080 , 603.090 , 603.100 , 603.110 ile birlikte faturalanamaz.
Patoloji raporu gerekir.
500
296,70
350
207,70
300
75
140
350
178,00
44,50
83,10
207,70
200
300
250
400
100
118,70
178,00
148,40
237,30
59,40
850
504,30
519
602.430 Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri
520
602.440 Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı
100
59,40
521
602.450 Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı
300
178,00
522
602.460 Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu
100
59,40
523
602.470 Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı
524
602.480 Alveolar yarık onarımı
525
602.490 Anterior damak fistülü onarımı
526
602.500 Damağa radyofrekans uygulanması
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
602.510
602.520
602.530
602.540
602.550
602.560
602.570
602.580
602.590
602.600
602.610
602.620
602.630
540
Patoloji raporu gerekir.
600
800
400
600
450
350
300
500
500
700
700
350
500
34
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
356,00
474,60
237,30
356,00
267,00
207,70
178,00
296,70
296,70
415,30
415,30
207,70
296,70
20,00
PUAN
lazer, şimik, termal
601.210 , 601.720 , 602.490 , 602.950 , 602.970 , 603.000 ile birlikte kodlanamaz.
RF ve lazer uygulamaları için yılda 3 uygulamadan fazlası faturalandırılamaz. Polisomnografi
raporu ile birlikte ödenir.
Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu
Damak ve uvula lezyonlarının flep ile onarımı
Damak yarığı onarımı ve faringeal flep
Damak yarığı onarımı-inkompletDamak yarığı onarımı-kompletDeri grefti kullanarak sulkoplasti
Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması
Dil köküne radyofrekans uygulanması
Dil kökü süspansiyonu
Dil lezyonu eksizyonu
Dil lezyonu eksizyonu ve dil flebi ile onarım
Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması
Dudak adezyonu
Dudak malign tümör rezeksiyonu+Estlander, Berdnard vb. Flebi+suprahyoid
602.640
boyun diseksiyonu
150
89,00
400
237,30
400
237,30
150
89,00
150
300
600
400
450
300
200
150
400
200
400
100
250
89,00
178,00
356,00
237,30
267,00
178,00
118,70
89,00
237,30
118,70
237,30
59,40
148,40
750
445,00
541
602.650 Dudak malign tümör rezeksiyonu/biyopsi ve Estlander, Berdnard vb. flebi
550
326,30
542
602.660 Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu/biyopsi
350
207,70
543
602.670 Dudak/dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım
350
207,70
544
545
546
547
548
602.680
602.690
602.700
602.710
602.720
350
400
500
350
550
207,70
237,30
296,70
207,70
326,30
Dudak yarığı burnu onarımı (osteotomisiz)
Dudak yarığı burnu onarımı (osteotomi de yapılarak )
Dudak yarığı onarımı (iki taraflı)
Dudak yarığı onarımı (tek taraflı)
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu +lokal flepler ile onarımı
549
602.730 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu+lokal flepler ile onarımı+LAP biyopsisi
600
356,00
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
602.740
602.750
602.760
602.770
602.780
602.790
602.800
602.810
602.820
602.830
602.840
602.850
400
1001
100
400
350
400
350
850
500
200
300
300
237,30
593,30
59,40
237,30
207,70
237,30
207,70
504,30
296,70
118,70
178,00
178,00
562
602.860
563
564
565
566
567
568
602.870
602.880
602.890
602.900
602.910
602.920
Faringeal flep
Farinks duvarının rezeksiyonu ve myokutan flep ile onarımı
Frenilum linguale plastiği
Genioglossal ilerletme
Genioplasti implant ile
Genioplasti, osteotomi ile
608.500 , 608.510 ile kodlanamaz.
Glossektomi, parsiyel
608.500 , 608.510 ile kodlanamaz.
Glossektomi, total
608.500 , 608.510 ile kodlanamaz.
Hemiglossektomi
Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi
Islık çalan ağız deformitesi onarımı
(whistling deformitesi)
Kolumella uzatılması
Đntraoral tümör eksizyonu + mandibula rezeksiyonu (boyun diseksiyonu dahil
601.690 ile birlikte faturalandırılamaz.
(Komando ameliyatı))
Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu
Lazer asiste uvulektomi
Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti
Lingual tonsil eksizyonu
Mentoplasti
tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir
Nadir yüz yarığı onarımı
850
504,30
950
300
400
270
700
600
563,60
178,00
237,30
160,20
415,30
356,00
569
602.930 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım
1501
889,90
570
571
572
573
574
575
602.940
602.950
602.960
602.970
602.980
602.990
400
300
350
350
200
100
237,30
178,00
207,70
207,70
118,70
59,40
Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal
Nazolabial fistül onarımı
Onarılmış dudak yarığı revizyonu
Oro-antral fistüllerin onarımı
Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama kontrolü
Peritonsiller apse açılması
7/59
SIRA NO
KODU
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
603.000
603.010
603.020
603.030
603.040
603.050
603.060
603.070
603.080
603.090
603.100
603.110
603.120
603.130
603.140
591
603.150 Vestibuloplasti
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
603.160
603.170
603.180
603.190
603.200
603.210
603.220
603.230
603.240
603.250
603.260
603.270
603.280
603.290
603.300
603.310
603.320
603.330
603.340
603.350
603.360
603.370
603.380
603.390
603.400
603.410
603.420
603.430
603.440
603.450
603.460
ĐŞLEM ADI
Posterior damak fistülü onarımı
Premaksiller segmentin geri alınması
Ranulaya girişim
Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı
Sert damaktan tümör eksizyonu, greftle onarım
Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım
Stiloid proçes elangasyonu eksizyonu
Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu + flepler
Tonsillektomi
Tonsillektomi ve adenoidektomi
Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp
Tonsillektomi ve tüp
Transpalatal ilerletme
Uvulektomi
Uvulofaringoplasti
Salgı Bezlerine Yönelik Cerrahi
Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu
Parotidektomi, total
Parotidektomi, yüzeyel
Parotis apse drenajı
Sialolitotomi (cerrahi)
Sublingual tükrük bezi eksizyonu
Submaksiller veya sublingual apse drenajı
Submandibuler tükrük bezi eksizyonu
Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti
6.3.GÖVDEDE YAPILAN CERRAHĐLER
TORAKS DUVARI
Geç sternal dehiscence onarımı
Fasiatomi
Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı
Kot fraktürü tedavisi, açık
Kot fraktürü tedavisi, kapalı
Kot rezeksiyonu, ekstraplevral
Kot rezeksiyonu, parsiyel
Mediasten kist/tümör eksizyonu
Mediastinal tümör eksizyonu, malign
Mediastinoskopi
Mediastinotomi ile eksplorasyon
Sternal debridman
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz
Sternal tel çıkarılması
Sternum fraktürü fiksasyonu, açık
Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı
Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile birlikte
Torakoplasti, schede tipi veya ekstraplevral
Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, carinatum
Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez var
Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez yok
626
603.470 TOS, trans aksiller girişim, servikal kot ve/veya 1. kot rezeksiyonu
627
603.480 Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner
628
603.490 Tümör veya kist eksizyonu
629
AÇIKLAMA
602.380 , 602.390 , 603.090 , 603.100 , 603.110 ile birlikte kodlanamaz.
602.380 , 602.390 , 603.090 , 603.100 , 603.110 ile birlikte kodlanamaz.
602.380 , 602.390 , 603.090 , 603.100 , 603.110 ile birlikte kodlanamaz.
602.380 , 602.390 , 603.090 , 603.100 , 603.100 ile birlikte kodlanamaz.
602.380 , 602.390 , 603.090 , 603.100 , 603.110 ile birlikte kodlanamaz.
Submukozal veya açık girişim, kas ve cilt eksizyonu veya mukozal greft uygulanması durumunda
işleme dahildir. Aynı faturada birden fazla kodlanamaz. 600.360 ile birlikte fatura edilemez.
Aynı taraf için 603.180 ile birlikte fatura edilemez.
Aynı taraf için 603.170 ile birlikte fatura edilemez.
Mediastenin tekrar açılma işlemi ve tel uygulaması dahildir.
herhangi bir seviye
herhangi bir seviye
tüm seviyeler (miyoplasti için)
sternotomi, torakotomi
sternotomi, torakotomi
biyopsi, drenaj veya yabancı cisim çıkartılması
osteomyelit ve tümör için
osteomyelit ve tümör için
tüm seviyeler
skalen disseksiyon ve/veya fibröz bant disseksiyonu dahil
300
400
300
200
800
600
420
670
400
400
425
400
500
300
380
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
178,00
237,30
178,00
118,70
474,60
356,00
249,20
397,50
237,30
237,30
252,20
237,30
296,70
178,00
225,50
250
148,40
300
600
500
100
175
300
200
400
300
178,00
356,00
296,70
59,40
103,90
178,00
118,70
237,30
178,00
600
200
480
300
50
600
300
1001
1201
200
600
400
1601
1201
100
500
250
1201
800
1201
1801
1401
356,00
118,70
284,80
178,00
29,70
356,00
178,00
593,30
711,90
118,70
356,00
237,30
949,20
711,90
59,40
296,70
148,40
711,90
474,60
711,90
1.067,80
830,60
PUAN
900
533,90
800
474,60
yumuşak doku, subkutan, derin, subfasiyal, intramuskuler (benign cilt lezyonları hariç)
500
296,70
Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir
500
1201
50
200
300
2001
500
600
1201
400
100
296,70
711,90
29,70
118,70
178,00
1.186,50
296,70
356,00
711,90
237,30
59,40
GÖVDE VE KARIN ÖN DUVARINDA YAPILAN MÜDAHALELER
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
603.500
603.510
603.520
603.530
603.540
603.550
603.560
603.570
603.580
603.590
603.600
Abdominoplasti
Gastroşizis onarımı
Göbek granülomu/polipi eksizyonu
Karın duvarı benign tümörleri için girişim
Karın duvarı malign tümörleri için girişim
Kloakal ekstrofi onarımı
Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı
Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu
Omfalosel primer onarımı
Rektus diyastazı onarımı
Rektus kılıfı hematomu için girişim
Meme
642
603.610 Büyütme mammoplastisi (iki taraflı)
Hipoplazik meme için, tıbbi endikasyonusağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir. Aynı faturada
2 defa kodlanamaz.
500
296,70
643
603.620 Jinekomasti düzeltilmesi (iki taraflı)
Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir. 603630 ile birlikte faturalandırılamaz.
500
296,70
644
603.630 Jinekomasti düzeltilmesi (tek taraflı)
645
603.640 Küçültme mammoplastisi (iki yanlı)
646
647
648
603.650 Mastektomi, basit
603.660 Mastektomi, radikal
603.670 Mastektomi, modifiye radikal
649
603.680 Meme asimetrisinin düzeltilmesi
650
603.690 Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep ile
deri hariç
deri hariç
5 cm’den büyük çaplı
Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir.Aynı faturada 2 defa kodlanamaz.
603620 ile birlikte faturalandırılamaz.
Makromamma için, tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir. Aynı faturada 2
defa kodlanamaz.
Aksiller diseksiyon dahil
Aksiller diseksiyon dahil
Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir. 603.610, 603.630, 603.640 ve
603.760 ile birlikte faturalandırılamaz.
300
178,00
750
445,00
500
850
750
296,70
504,30
445,00
600
356,00
1201
711,90
651
603.700 Meme rekonstrüksiyonu, latissimus dorsi kas deri flebi + implant ile
1001
593,30
652
653
654
603.710 Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu
603.720 Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile
603.730 Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi ile
tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir
1501
400
750
889,90
237,30
445,00
655
603.740 Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu
nipple areolar kompleks, tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir
300
178,00
656
657
658
659
660
603.750 Segmental mastektomi
603.760 Tüberoz meme onarımı
Herniler
603.770 Đnguinal herni onarımı (inkarsere veya strangüle)
603.780 Đnguinal herni onarımı (tek taraflı)
lumpektomi, parsiyel mastektomi, kadranektomi
350
600
207,70
356,00
500
400
296,70
237,30
604.080 ile birlikte faturalanamaz
8/59
SIRA NO
661
662
KODU
ĐŞLEM ADI
603.790 Đnguinal herni onarımı, laparoskopik (tek taraflı)
603.800 Đnsizyonel herni onarımı
663
603.810 Lomber herni onarımı
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
603.820
603.830
603.840
603.850
603.860
603.870
603.880
603.890
603.900
603.910
603.920
603.930
Parastomal herniasyonda girişim
Spiegel hernisi onarımı
Umblikal herni onarımı
Umblikal kord hernisi onarımı
Ventral herni onarımı
DĐAFRAGMA CERRAHĐSĐ
Bochdalek hernisi onarımı, abdominal
Bochdalek hernisi onarımı, torakal
Diafragma laserasyonu, primer onarım
Diafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdominal
Diafragmatik herni onarımı, transtorasik
Diafragmatik herni onarımı, travmatik, akut
Diafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik
677
603.940 Diafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik + greft kullanımı
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
603.950
603.960
603.970
603.980
603.990
604.000
604.010
604.020
604.030
604.040
604.050
604.060
604.070
604.080
604.090
604.100
604.110
604.120
604.130
604.140
604.150
604.160
604.170
703
704
705
706
707
708
604.180
604.190
604.200
604.210
Diyafragma evantrasyonu, primer onarım
Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu (protezli)
Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu (protezsiz)
Diyafragmatik pace uygulaması
Evisserasyon/ Evantrasyon düzeltilmesi,diyafragma
Morgagni hernisi onarımı
PERĐTON BOŞLUĞU
Apendiks epiploika torsiyonu
Laparoskopi, tanısal
Laparostomi
Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi
Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda
Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla
Laparotomi, tanısal
Omentektomi, omentum torsiyonunda
Omentum kisti veya tümörü eksizyonu
Periton lavajı, tanısal
Peritoneal tuvalet ve debridman
Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu
Peritoneo-venöz şant yapılması
Pleuroperitoneal şant uygulaması
Radikal peritoneal debridman
RETROPERĐTON
Retroperitoneal tümörden biyopsi
Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu
6.4.KARDĐYOVASKÜLER SĐSTEM, KAN VE LENF SĐSTEMĐ
CERRAHĐSĐ
PERĐKARD
Perikardiyosentez
Tüp perikardiostomi
Pıhtı/yabancı cisim çıkartılması için perikardiotomi
Perikardial pencere açılması veya parsiyel rezeksiyon
AÇIKLAMA
greft ücreti hariç
PUAN
600
400
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
356,00
237,30
300
178,00
omfalosel ve gastroşizise bağlı
450
300
350
500
2001
267,00
178,00
207,70
296,70
1.186,50
özofageal, hiatal
özofageal, hiatal
yenidoğan dışında
yenidoğan dışında
1001
1001
750
1001
800
800
1001
593,30
593,30
445,00
593,30
474,60
474,60
593,30
yenidoğan dışında
1201
711,90
600
1201
750
750
600
1001
356,00
711,90
445,00
445,00
356,00
593,30
Seans başına
350
250
350
450
500
350
250
400
450
100
300
400
1001
500
400
207,70
148,40
207,70
267,00
296,70
207,70
148,40
237,30
267,00
59,40
178,00
237,30
593,30
296,70
237,30
Böbrek ve adrenal bez dışı. 618.590 ile birlikte faturalandırılamaz.
Böbrek ve adrenal bez dışı. 618.600 ve 618.620 ile birlikte faturalandırılamaz.
350
850
207,70
504,30
perikardial tüp drenajı,
primer işlem
100
200
640
680
59,40
118,70
379,70
403,40
Petit: Đnferior lomber triangle; Grynfelt: superior lomber triangle bölgelerinde oluşan hernileşme
Protez ayrı faturalandırılır.
Diğer laparaskopik işlemlerle birlikta faturalanamaz
barsak yapışıklığı veya konjenital bantlara bağlı
Aynı seansda batın içi başka bir ameliyatla birlikte faturalanamaz
Seans başına
Asit tedavisinde
709
604.220 Perikardiektomi, subtotal veya tam, kardiopulmoner by-pass olmaksızın
800
474,60
710
711
712
713
714
715
604.230 Perikardiektomi, kardiopulmoner by-pass ile
604.240 Perikardial kist veya tümör eksizyonu
KALP TÜMÖRLERĐ
604.250 Đntrakardiak tümör eksizyonu, kardiopulmoner by-pass ile
604.260 Eksternal kardiak tümör rezeksiyonu
604.270 Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass ile
1161
760
688,20
450,90
2001
1201
1401
1.186,50
711,90
830,60
716
604.280 Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass olmaksızın
1201
711,90
miksoma vb.
718
KALP PĐLĐ, OTOMATĐK KARDĐOVERTER-DEFĐBRĐLATÖR
(AICD)
604.290 AICD yastıkları ve elektrodlarının revizyonu veya çıkarılması
880
522,10
719
604.300 Aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass ile
920
545,80
720
721
604.310 Kalıcı pacemaker çıkartılması
604.320 Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi
200
840
118,70
498,40
717
torakotomi ile
722
604.330 Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, xiphoid yaklaşımı ile
600
356,00
723
604.340 Otomatik Đmplantabl Kardioverter Defibrilatör yastıklarının implantasyonu sensing elektrodları ile birlikte veya değil
1121
664,50
724
604.350 Otomatik Đmplantabl Kardioverter Defibrilatör yastıklarının implantasyonu AICD pulse jeneratörü yerleştirilmesi ile birlikte
1281
759,40
725
604.360 Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte
320
189,90
726
727
728
280
200
240
166,20
118,70
142,40
1001
593,30
1281
759,40
732
733
734
604.370 Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar
604.380 Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu
604.390 Sadece pil veya AICD takılması/tekrar yerleştirilmesi
Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu kardiopulmoner
604.400
(örn. WPW, A-V nod reentr) Ablasyon cihazı ayrıca faturalandırılır.
by-pass olmaksızın
Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner
604.410
by-pass ile birlikte
Ablasyon cihazı ayrıca faturalandırılır
Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner
604.420
by-pass olmaksızın
Ablasyon cihazı ayrıca faturalandırılır
604.430 Trans venöz elektrot çıkartılması, kardiyopulmoner by-pass ile
torakotomi ile
604.440 Trans venöz elektrot çıkartılması, torakotomi ile
KALP VE BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI
735
736
729
730
731
1140
676,30
1301
840
771,20
498,40
604.450 Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte
1801
1.067,80
604.460 Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiopulmoner by-pass olmaksızın
1441
854,30
737
604.470 Greft yerleştirilmesi, aort/büyük damarlar, kardiopulmoner by-pass ile
2241
1.328,90
738
604.480 Greft yerleştirilmesi, aort/büyük damarlar, kardiopulmoner by-pass (-)
1801
1.067,80
739
604.490 Kalp yaralanması onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte
1321
783,10
9/59
SIRA NO
740
741
KODU
ĐŞLEM ADI
604.500 Kalp yaralanması onarımı, kardiopulmoner by-pass olmaksızın
604.510 Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner bypass
AÇIKLAMA
kardiyopulmoner bypass ile veya değil
PUAN
960
1601
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
569,50
949,20
742
604.520 Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiri-replasmanı, koroner bypass
kardiyopulmoner bypass ile veya değil
2001
1.186,50
743
744
745
746
747
748
749
604.530 Kalp yaralanması, ventriküler septal defekt onarımı
604.540 Kardiotomi, eksploratris, kardiopulmoner by-pass ile birlikte
604.550 Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
KALP KAPAKLARI-AORTĐK KAPAK
604.560 Apiko-aortik konduit konstruksiyonu
604.570 AVR, aortik anulus genişletmesi ile birlikte, nonkoroner kusp
604.580 AVR, transventriküler aortik anulus genişletmesi ile birlikte
kardiyopulmoner bypass ile
yabancı cisim çıkartılmasını kapsar. 604.200 ile birlikte faturalandırılamaz.
yabancı cisim çıkartılmasını kapsar. 604.200 ile birlikte faturalandırılamaz.
2001
1601
960
1.186,50
949,20
569,50
Konno
2001
1841
2001
1.186,50
1.091,60
1.186,50
750
604.590 Diskret subvalvular aort darlığında subvalvular rezeksiyon veya insizyon
1701
1.008,50
751
604.600 ĐHSS (asimetrik septal hipertrofi) 'de ventrikülomyotomi (myektomi)
1701
1.008,50
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
604.610
604.620
604.630
604.640
604.650
kardiopulmoner by-pass ile birlikte
kardiopulmoner by-pass ile birlikte
1701
2501
1701
1701
1601
1.008,50
1.483,10
1.008,50
1.008,50
949,20
Komissurotomi
kardiopulmoner by-pass ile birlikte
kardiopulmoner by-pass ile birlikte
kardiopulmoner by-pass ile birlikte. Ring ayrıca faturalandırılır.
ring ile veya değil
kardiopulmoner by-pass ile birlikte. Kapak ayrıca faturalandırılır.
Kardiyopulmoner Bypass ile birlikte
1281
1651
1651
1651
1651
1701
1801
759,40
978,90
978,90
978,90
978,90
1.008,50
1.067,80
604.720
604.730
604.740
kardiopulmoner by-pass ile birlikte
kardiopulmoner by-pass ile birlikte. Ring ayrıca faturalandırılır.
Kapak ayrıca faturalandırılır.
1601
1601
1641
949,20
949,20
972,90
769
604.750 Ebstein anomalisinde triküspid kapak repozisyonu veya plikasyonu
1901
1.127,20
770
771
KALP KAPAKLARI-PULMONER KAPAK
604.760 Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım
Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak
604.770
rekonstruksiyonu
772
604.660
604.670
604.680
604.690
604.700
604.710
604.711
Replasman, aort kapağı (AVR)
Ross ameliyatı
Supravalvular stenozda aortoplasti
Valvotomi, aort kapağı (Komissurotomi)
Valvuloplasti, aort kapağı, açık
KALP KAPAKLARI-MĐTRAL KAPAK
Valvotomi, mitral kapak, kapalı
Valvotomi, mitral kapak, açık
Valvuloplasti, mitral kapak
Valvuloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile
Valvuloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonstrüksiyon
Replasman, mitral kapak (MVR)
Replasman mitral kapak+Triküspid Annüloplasti
KALP KAPAKLARI-TRĐKÜSPĐD KAPAK
Valvotomi, triküspid kapak
Valvuloplasti/annuloplasti, triküspid kapak
Triküspid Valv Replasmanı (TVR)
kardiopulmoner by-pass ile birlikte. Kapak ayrıca faturalandırılır.
1401
830,60
2101
1.245,80
773
604.780 Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral kapak replasmanı
2251
1.334,80
774
604.790 Çift kapak replasmanı
2101
1.245,80
775
604.791 Bir kapak replasman + bir kapak valvuloplasti (ring ile birlikte veya değil)
776
777
778
779
604.800
604.810
604.820
604.830
Đnfundibular stenozda sağ ventriküler rezeksiyon
Outflow trakt büyütmesi (yama)
Pulmoner arter anevrizması
Üç kapak replasmanı
780
604.831 iki kapak replasman + bir kapak valvuloplasti (ring ile veya değil)
781
782
783
604.840 Valvotomi, pulmoner kapak (komissurotomi), açık
604.850 Valvotomi, pulmoner kapak, açık, inflow oklüzyon ile
604.860 Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (transventriküler)
784
KORONER ARTER ĐLE ĐLGĐLĐ ĐŞLEMLER
1801
1.068,00
komissurotomi ile birlikte veya değil
valvotomi veya infundubuler rezeksiyon ile birlikte veya değil
1681
1681
1501
2501
996,70
996,70
889,90
1.483,10
2300
1.364,00
Komissurotomi,kardiopulmoner by-pass ile birlikte
komissurotomi
komissurotomi
Epikrizde mutlaka by-pass yapılan damarlar açık olarak belirtilecek, aksi taktirde bir koroner bypass ödenecektir.
1601
1561
1401
949,20
925,50
830,60
785
Anormal koroner arter, greft ile (kardiyopulmoner bypass tekniği
604.870
kullanılmadan)
1240
735,60
786
604.880 Anormal koroner arter, greft ile kardiopulmoner by-passtekniği kullanılarak Koroner arter bypass ameliyatı ayrıca fatura edilemez.
1601
949,20
787
788
789
604.890 Anormal koroner arter, ligasyon
604.900 Koroner anjioplasti, koroner by-pass ile birlikte ek olarak
(endarterektomi)
604.910 Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi + patch plasti
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), dört ve daha çok koroner
604.920
kardiyopulmoner bypass olmaksızın
grefti
1121
1201
2501
664,50
711,90
1.483,10
1841
1.091,60
1601
949,20
790
791
604.930 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), iki koroner grefti
kardiyopulmoner bypass olmaksızın
792
604.940 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), tek koroner grefti
kardiyopulmoner bypass olmaksızın
1481
878,00
793
604.950 Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb), üç koroner grefti
kardiyopulmoner bypass olmaksızın
1721
1.020,40
794
604.960
2001
1.186,50
795
604.970
2101
1.245,80
796
604.980
797
604.990
798
605.000
799
605.010
800
801
605.020
605.030
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beş koroner grefti,
kardiyopulmoner bypass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beşten fazla koroner
grefti, kardiyopulmoner bypass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), dört koroner grefti,
kardiyopulmoner bypass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), iki koroner grefti,
kardiyopulmoner bypass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb.), tek koroner grefti,
kardiyopulmoner bypass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), üç koroner grefti,
kardiyopulmoner bypass ile
Koroner arteriovenöz/arteriokardiak fistül onarımı
Myokardial rezeksiyon (örn. ventriküler anevrizmektomi)
802
605.040 Postinfarkt VSD onarımı, myokardial rezeksiyon ile birlikte veya değil
803
804
805
806
605.050 Ventriküler küçültme ameliyatı (Batista)
SEPTAL DEFEKT
605.060 Atrial septal defekt onarımı, sekundum, primer onarım
605.070 Atrial septal defekt onarımı, sekundum, yama ile
807
605.080 Atrial septal defekt, sinus venosus, direkt veya yama ile kapama
kardiopulmoner by-pass ile birlikte
ek olarak yapılacak her bypass için 100 puan eklenir
ek olarak yapılacak her bypass için 100 puan eklenir
1901
1.127,20
1701
1.008,50
1601
949,20
1801
1.067,80
1501
1841
889,90
1.091,60
2001
1.186,50
2501
1.483,10
605.070 ve 605.080 ile birlikte faturalandırılamaz.
605.060 ve 605.080 ile birlikte faturalandırılamaz.
1401
1401
830,60
830,60
anormal pulmoner venöz drenaj var/yok. 605.060, 605.070 ile birlikte faturalandırılamaz.
1481
878,00
808
605.090 Atrial septal defekt ve VSD onarımı, kombine, direkt veya patch ile
605.175 ile birlikte faturalandırılamaz.
1501
889,90
809
605.100 Parsiyel A-V kanal defekti, yama ile kapatma
mitral ve/veya triküspid kleft onarımı var/yok. 605.110, 605.120 ile birlikte faturalandırılamaz.
1721
1.020,40
810
605.110 Parsiyel A-V kanal tipi defekt, yama ile kapatma
ayrı ventriküler septal defekt onarımı ile birlikte. 605.100, 605.120 ile birlikte faturalandırılamaz.
1881
1.115,30
10/59
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
AÇIKLAMA
605.100, 605.110 ile birlikte faturalandırılamaz.
PUAN
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
811
605.120 Komplet atrioventriküler kanal onarımı, prostetik kapak var/yok
1921
1.139,00
812
605.130 Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama yok, primer
813
605.140 Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama var
605.140, 605.150, 605.160 ve 605.175 ile birlikte faturalandırılamaz.
1441
854,30
605.130, 605.150, 605.160 ve 605.175 ile birlikte faturalandırılamaz.
1501
814
605.150 VSD kapatılması, pulmoner valvotomi/infund. rezeksiyon ile birlikte
asiyanotik. 605.130, 605.140, 605.150, 605.160 ve 605.175 ile birlikte faturalandırılamaz.
889,90
1761
1.044,10
815
816
817
818
819
605.160 VSD kapatılması, pulmoner arter bandı çıkarılması ile birlikte, yama var/yok 605.130, 605.140, 605.150, 605.160 ve 605.175 ile birlikte faturalandırılamaz.
1761
1.044,10
605.170 Pulmoner arterin bandlanması
605.175 Kateter ile ASD ve VSD kapatılması
DĐĞER DOĞUMSAL OLGULAR
605.180 Cor triatriatum
960
1001
569,50
593,30
1401
830,60
820
605.190 Triküspid atrezisi onarımı (örn. Fontan, Modifie Fontan işlemleri)
2001
1.186,50
821
822
823
824
825
605.200
605.210
605.220
605.230
605.240
1601
1901
1901
2001
1761
949,20
1.127,20
1.127,20
1.186,50
1.044,10
826
605.250 Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama ile birlikte
1801
1.067,80
605.090, 605.130, 605.140, 605.150, 605.160 ile birlikte faturalandırılamaz.
Korrekte TGA'da VSD
Korrekte TGA’da kapak plastisi
Korrekte TGA'da kapak replasmanı
Korrekte TGA'da PS + VSD
Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama yok
827
605.260 Fallot tetralojisi komplet onarımı, önceki shunt'ın kapatılması ile birlikte
2201
1.305,10
828
829
605.270 Çift çıkışlı/girişli sağ veya sol ventrikül cerrahisi
SĐNUS VALSALVA
2201
1.305,10
830
605.280 Sinus valsalva fistülü onarımı, kardiopulmoner by-pass ile birlikte
1601
949,20
831
605.290 Sinus valsalva fistülü onarımı, ventriküler septal defekt onarımı ile birlikte
605.130, 605.140 ve 605.150 ile birlikte fatura edilemez.
1761
1.044,10
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
605.300 Sinus valsalva anevrizması onarımı
605.310 Aortikoventriküler tünel onarımı
TOTAL ANORMAL PULMONER VENÖZ DRENAJ
605.320 Anormal venöz dönüşün komplet onarımı
SHUNT ĐŞLEMLERĐ
605.330 Atrial septektomi veya septostomi, kapalı
605.340 Atrial septektomi, açık
605.350 Shunt, subclavian-pulmoner arter
605.360 Shunt, asendan aorta-pulmoner arter
605.370 Shunt, desendan aorta-pulmoner arter
605.380 Shunt, santral, prostetik greft
605.390 Shunt, vena cava-pulmoner arter
605.400 Bidirectional kavopulmoner anastomoz
BÜYÜK ARTERLERĐN TRANSPOZĐSYONU
605.410 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi
605.420 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi
605.430 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi
605.440 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi
kardiopulmoner by-pass ile birlikte
1641
1601
972,90
949,20
suprakardiak, intrakardiak veya infrakardiak tipler
1751
1.038,20
Blalock-Hanlon tipi operasyon
Glenn tipi operasyon
kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
1040
1121
1201
1201
1201
1040
1201
1401
617,00
664,50
711,90
711,90
711,90
617,00
711,90
830,60
örn. Mustard veya Senning tipi, kardiopulmoner by-pass ile birlikte
örn. Mustard veya Senning tipi, pulmoner bant çıkartılması ile birlikte
örn. Mustard veya Senning tipi, ventriküler septal defekt kapatılması
örn. Mustard veya Senning tipi, subpulmonik darlık onarılması ile birlikte
2001
2101
2301
2201
1.186,50
1.245,80
1.364,50
1.305,10
2501
1.483,10
pulmoner bant çıkartılması ile birlikte
2551
1.512,80
2601
1.542,40
850
605.450 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, arteryel rekonstruksiyon (jaten)
851
605.460 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı,
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, ventriküler septal defekt
605.470
kapatılması
852
Blalock-Taussig tipi operasyon
Waterston tipi operasyon
Potts-Smith tipi operasyon
853
605.480 Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, subpulmonik darlık onarılması
2551
1.512,80
854
855
856
857
858
859
860
605.490 Büyük arterlerin transpozisyonunda Rastelli operasyonu
605.500 Đntraventriküler re-routing ameliyatları
TRUNKUS ARTERĐOSUS
605.510 Trunkus arteriosus, total onarım, Rastelli tipi ameliyat
AORTĐK ANOMALĐLER
605.520 Aberan damar divizyonu
605.530 Aberan damar divizyonu, reanastomoz ile birlikte
2501
2601
1.483,10
1.542,40
2251
1.334,80
960
1121
569,50
664,50
861
605.540 Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var/yok, greft ile rekonstrüksiyon
1321
783,10
862
605.550 Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var/yok, uç-uca anastomoz
1201
711,90
vasküler ring
vasküler ring
863
605.560 Aort koarktasyonu onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
1501
889,90
864
865
866
605.570 Aort koarktasyonu, greft ile by-pass
605.580 Aort koarktasyonu, prostetik materyal kullanarak plasti
605.590 Aort koarktasyonu, sol subclavian arter ile flap aortoplasti
1101
1321
1321
652,60
783,10
783,10
867
605.600 Aortopulmoner window kapatılması, kardiopulmoner by-pass ile birlikte
1561
925,50
868
605.610 Aortopulmoner window kapatılması, kardiopulmoner by-pass olmaksızın
869
605.620 Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı
örn. Norwodd tipi
1121
664,50
2001
1.186,50
870
605.630 Hipoplastik/interrupted aortik ark, otojen/prostetik materyal ile onarım
1651
978,90
871
872
873
874
875
605.640
605.650
605.660
605.670
primer işlem
aortopeksi
850
1521
700
800
504,30
901,70
415,30
474,60
876
605.680 Asendan aorta grefti,kapak replasmanı ile birlikte+transvers aort ark grefti
kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var
2701
1.601,70
Patent Duktus Arteriosus (PDA), divizyon
Patent Duktus Arteriosus (PDA), divizyon, by-pass ile birlikte
Patent Duktus Arteriosus (PDA), ligasyon
Trakea dekompresyonu için aortik suspension
TORASĐK AORT ANEVRĐZMASI ONARIMI
877
605.690 Asendan aorta grefti,kardio-pulmoner bypass ile,koroner implantasyon var
kapak replasmanı olmadan
2101
1.245,80
878
605.700 Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant yok
kapak suspension var/yok,kapak replasmanı olmadan
1801
1.067,80
879
605.710 Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant yok
kapak replasmanı ile birlikte
2201
1.305,10
880
605.720 Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var
kapak replasmanı ile birlikte
2201
1.305,10
881
Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak
605.730 suspension var/yok, kapak replasmanı olmadan ve transvers aort ark grefti,
arkus damarlarına bypassla birlikte
2701
1.601,70
11/59
AÇIKLAMA
PUAN
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
882
605.740
Asendan aorta grefti, kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kapak
replasmanı ile birlikte ve transvers aort ark grefti
883
605.750 Asendan aorta grefti, koroner implant var ve transvers aort ark grefti
884
605.760 Asendan aorta grefti, koroner implant var ve transvers aort ark grefti
885
605.770 Asendan aorta grefti, koroner implant yok, kapak suspension var/yok,
886
Asendan aorta grefti, transvers aort ark grefti, arkus damarlarına bypassla
605.780
birlikte
kardiopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı ile birlikte
887
605.790 Desendan aortaya arkus aorta içinden ulaşarak, greft implantasyonu
(Elephant trunk vb.), median sternotomi ve kardio-pulmoner bypass ile
2801
1.661,10
888
605.800 Desendan torasik aorta grefti, kardiopulmoner by-pass var/yok
(torasik insizyonla)
1801
1.067,80
889
605.810 Torakoabdominal aort anevrizması, greft ile, kardiopulmoner by-pass var/yoktorasik veya torako-abdominal insizyonla
2001
1.186,50
2601
1.542,40
2601
1.542,40
kardiopulmoner by-pass ile,arkus damarlarına bypassla birlikte, kapak suspension var/yok
2601
1.542,40
kardiopulmoner by-pass ile,kapak replasmanı olmadan vetransvers aort ark grefti
2501
1.483,10
2801
1.661,10
kardiopulmoner by-pass ile,kapak suspension var/yok,kapak replasmanı yok
890
605.820 Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu
1201
711,90
891
892
893
605.830 Transvers ark grefti, kardiopulmoner by-pass ile
605.840 Transvers ark grefti, kardiopulmoner by-pass ile
PULMONER ARTER
arkus damarlarına bypass'la birlikte
2241
2401
1.328,90
1.423,80
894
605.850 Pulmoner arter embolektomi, kardiopulmoner by-pass ile birlikte
605.870 ile birlikte fatura edilemez.
1521
901,70
1080
640,70
embolektomi var/yok. 605.850 ile birlikte fatura edilemez.
1721
1101
1.020,40
652,60
homogreftin hazırlanması ile birlikte
homogreftin hazırlanmasıyla birlikte
greft var/yok
sadece yerleştirme
alıcıya kardiektomi yapılmış veya değil
1401
1601
320
400
3001
830,60
949,20
189,90
237,30
1.779,70
4002
2.372,90
500
296,70
895
605.860 Pulmoner arter embolektomi, kardiopulmoner by-pass olmaksızın
896
897
898
899
900
901
902
903
605.870 Pulmoner endarterektomi, kardiopulmoner by-pass ile birlikte
605.880 Pulmoner banding
DĐĞER ĐŞLEMLER
605.890 Donör kardiektomi
605.900 Donör kardio-pnömonektomi
605.910 IABP, arter onarımını da içerecek şekilde balon çıkartılması
605.920 Đntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP)
605.930 Kalp transplantasyonu
904
605.940 Kalp-akciğer transplantasyonu, birlikte alıcıya kardiektomi-pnömonektomi
905
605.950 Kardiopulmoner yetmezlik nedeni ile uzamış ekstrakorporeal dolaşım
(günlük)
906
605.960 Kardiyopulmoner by-pass cerrhi işlemi,ilk gün pompa takibi dahil
ek cerrahi işlem olmaksızın
907
605.970 Sağ ve veya sol ventriküle yardımcı cihaz takılması veya çıkartılması
800
474,60
1251
741,60
908
ARTERYEL EMBOLEKTOMĐ VEYA TROMBEKTOMĐ
909
605.980 Embolektomi veya trombektomi,karotid,subklavian veya innominate arter
boyun insizyonu ile,kateter var/yok
800
474,60
910
605.990 Embolektomi/trombektomi,innominate,subclavian arter,torasik insizyon
kateter var/yok
800
474,60
911
606.000
Embolektomi veya trombektomi, aksiller, brakial, innominate, subclavian
arter, kol insizyonu ile
kateter var/yok
320
189,90
912
606.010 Embolektomi veya trombektomi, radial veya ulnar arter, kol insizyonu ile
kateter var/yok
320
189,90
913
606.020 Embolektomi veya trombektomi, renal, celiac, mezenter, aortoiliak arter
abdominal insizyon ile,kateter var/yok
914
606.030 Embolektomi/trombektomi,femoropopliteal,aortoiliak arter,bacak insizyonu kateter var/yok
916
917
Embolektomi veya trombektomi, kateter var/yok, popliteal-tibioperoneal
arter, bacak insizyonu ile
VENÖZ TROMBEKTOMĐ
606.050 Trombektomi, vena cava, iliak ven, abdominal insizyon ile
918
606.060 Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ile
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
606.070 Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven
606.080 Trombektomi, subclavian ven, boyun insizyonu ile
606.090 Trombektomi, aksiller ve subclavian ven, kol insizyonu ile
VENÖZ REKONSTRÜKSĐYON
606.100 Valvuloplasti, femoral ven
606.110 Venöz kapak transpozisyonu, herhangi bir donör ven
606.120 Venöz sisteme cross-over ven grefti
606.130 Safenopopliteal ven anastomozu
606.140 V. cava superior sendromunda by-pass
DĐREKT ANEVRĐZMA ONARIMI VEYA EKSĐZYONU
929
606.150 Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu
915
606.040
930
606.160
931
606.170
932
606.180
933
606.190
Abdominal aort dallarının veya periferik arterlerin anevrizmalarında
endovasküler greft implantasyonu
Anevr. /oklusif hastalık, aksiller-brakial arter, kol insizyonu ile
Anevr., false anevrizma/oklusif hastalık, visseral damarları da içeren
abdominal aorta lezyonu
Anevrizma, false anevr. veya oklusif hastalık
Anevrizma, false anevr. veya oklusif hastalık, iliak damarları içeren
abdominal aorta lezyonu
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak arter
606.060 , 606.070 ile brilikte fatura edilemez.
606.050 , 606.070 ile brilikte fatura edilemez.
Abdomen ve bacak insizyonu ile. 606.050, 606.060 ile birlikte faturalandırılamaz.
800
474,60
400
237,30
480
284,80
480
284,80
320
189,90
600
400
280
356,00
237,30
166,20
480
600
1001
680
1001
284,80
356,00
593,30
403,40
593,30
1501
889,90
800
474,60
720
427,20
(mezenterik, celiac, renal)
1601
949,20
common fem. arter, profunda femoris, superficial femoral
720
427,20
934
606.200
935
606.210
936
606.220 Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, vertebral arter
500
296,70
937
606.230 Anevrizma, false anevrizma/ oklusif hastalık, innominate, subclavian arter, torasik insizyon ile
720
427,20
938
939
606.240 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, abdominal aorta
606.250 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, diğer arterler
1401
720
830,60
427,20
940
606.260 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, hepatik, celiac, renal
941
942
943
606.270 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, popliteal arter
606.280 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, radial/ulnar arter
606.290 Anevrizma, false anevrizma/oklusif hastalık, splenik arter
Direkt anevrizma veya false anevrizma onarımı veya eksizyonu (parsiyel
606.300 veya total) ve greft yerleştirilmesi, karotid veya subclavian arterde
anevrizma veya oklusif hastalık
606.310 Ruptüre anevrizma (comm., profunda, superf. fem. art)
606.320 Ruptüre anevrizma, abdominal aorta
944
945
946
(common, hipogast, ekst.)
1501
889,90
(common, hipogastrik, eksternal)
1001
593,30
veya mezenter arter
patch greft ile veya değil,boyun insizyonu ile
12/59
1201
711,90
800
720
900
474,60
427,20
533,90
800
474,60
880
1901
522,10
1.127,20
SIRA NO
KODU
947
948
949
950
606.330
606.340
606.350
606.360
ĐŞLEM ADI
AÇIKLAMA
Ruptüre anevrizma, aksiller-brakial arter, kol insizyonu ile
Ruptüre anevrizma, diğer arterler
Ruptüre anevrizma, hepatik, celiac, renal veya mezenter art.
Ruptüre anevrizma, iliak arter (common, hipogastrik, ekstern)
(comm., hipogastrik, eksternal)
920
720
1401
1121
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
545,80
427,20
830,60
664,50
2001
1.186,50
PUAN
951
606.370 Ruptüre anevrizma, iliak damarları da içeren abdominal aorta lezyonu
952
606.380 Ruptüre anevrizma, innom., subclavian arter, torasik insizyon ile
920
545,80
953
954
955
606.390 Ruptüre anevrizma, karotid, subclavian art, boyun insizyonu ile
606.400 Ruptüre anevrizma, popliteal arter
606.410 Ruptüre anevrizma, splenik arter
1001
1001
1301
593,30
593,30
771,20
956
606.420 Ruptüre anevrizma, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu
2001
1.186,50
957
958
959
960
ARTERĐOVENÖZ FĐSTÜL ONARIMI
606.430 Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, baş ve boyun
606.440 Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, toraks ve abdomen
606.450 Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, ekstremiteler
800
1040
800
474,60
617,00
474,60
(mezenterik, celiac, renal)
961
606.460 Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, baş ve boyun
880
522,10
962
606.470 Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, toraks ve abdomen
1281
759,40
963
606.480 Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, ekstremiteler
880
522,10
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
606.490 Arteriovenöz fistüllerde endovasküler greft implantasyonu
FĐSTÜL DIŞINDA DAMAR ONARIMI
606.500 Damar onarımı, direkt, boyun
606.510 Damar onarımı, direkt, üst ekstremite
606.520 Damar onarımı, direkt, el, parmak
606.530 Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile
606.540 Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile değil
606.550 Damar onarımı, direkt, intraabdominal
606.560 Damar onarımı, direkt, alt ekstremite
606.570 Ven grefti ile damar onarımı, boyun
606.580 Ven grefti ile damar onarımı, üst ekstremite
606.590 Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile
606.600 Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile değil
606.610 Ven grefti ile damar onarımı, intraabdominal
606.620 Ven grefti ile damar onarımı, alt ekstremite
606.630 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, boyun
606.640 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, üst ekstremite
800
474,60
840
759
840
1321
960
1080
640
1040
1040
1481
1001
1301
900
640
640
498,40
450,00
498,40
783,10
569,50
640,70
379,70
617,00
617,00
878,00
593,30
771,20
533,90
379,70
379,70
Patch greft ile veya değil
981
606.650 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, intratorasik, by-pass ile
1281
759,40
982
983
984
985
606.660 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, intratorasik,
606.670 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, intraabdominal
606.680 Ven dışında başka bir grefde damar onarımı, alt ekstremite
TROMBOENDARTEREKTOMĐ
by-pass yapılmaksızın
880
800
760
522,10
474,60
450,90
986
606.690 Tromboendarterektomi, karotid, vertebral, subklavian, boyun insizyonu ile
patch greft ile veya değil
1001
593,30
987
606.700 Tromboendarterektomi, subklavian, innominate, torasik insizyon ile
1001
593,30
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
606.710
606.720
606.730
606.740
606.750
606.760
606.770
606.780
606.790
606.800
606.810
720
960
880
880
920
960
1040
720
760
800
720
427,20
569,50
522,10
522,10
545,80
569,50
617,00
427,20
450,90
474,60
427,20
606.820
606.830
606.840
606.850
606.860
606.870
606.880
606.890
606.900
606.910
606.920
606.930
606.940
606.950
606.960
606.970
606.980
606.990
607.000
607.010
607.020
607.030
607.040
607.050
900
900
900
900
900
900
900
900
900
1001
1201
1201
1201
1101
1001
1001
1040
1121
1201
1040
880
1101
960
1101
533,90
533,90
533,90
533,90
533,90
533,90
533,90
533,90
533,90
593,30
711,90
711,90
711,90
652,60
593,30
593,30
617,00
664,50
711,90
617,00
522,10
652,60
569,50
652,60
1024
607.060 By-pass greft,ven ile,femoral-anterior tibial, posterior tibial, peroneal arter
1040
617,00
1025
607.070 By-pass greft,ven ile,popliteal-tibial,peroneal art. veya diğer distal damarlar
1001
593,30
1026
1027
1028
ĐNSĐTU VEN BY-PASS
607.080 Đnsitu ven by-pass, aortofem-popliteal
607.090 Đnsitu ven by-pass, femoral-popliteal
960
920
569,50
545,80
Tromboendarterektomi, aksiller-brakial
Tromboendarterektomi, abdominal aorta
Tromboendarterektomi, mezenterik, celiac, veya renal
Tromboendarterektomi, iliak
Tromboendarterektomi, iliofemoral
Tromboendarterektomi, kombine aortoiliak
Tromboendarterektomi, kombine aortoiliofemoral
Tromboendarterektomi, common femoral
Tromboendarterektomi, derin (profunda) femoral
Tromboendarterektomi, femoral ve/veya popliteal,
Tromboendarterektomi, femoral superfisyal, lokalize
BY-PASS GREFT-VEN
By-pass greft, ven ile, karotid
By-pass greft, ven ile, karotid-subclavian
By-pass greft, ven ile, subclavian-karotid
By-pass greft, ven ile, karotid-vertebral
By-pass greft, ven ile, karotid-karotid
By-pass greft, ven ile, subclavian-subclavian
By-pass greft, ven ile, subclavian-vertebral
By-pass greft, ven ile, subclavian-aksiller
By-pass greft, ven ile, aksiller-aksiller
By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral
By-pass greft, ven ile, aortosubclavian veya karotid
By-pass greft, ven ile, aortoceliac veya aortomezenterik
By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral-femoral
By-pass greft, ven ile, splenorenal
By-pass greft, ven ile, aortoiliak
By-pass greft, ven ile, aortofemoral veya bifemoral
By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, unilateral
By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, bilateral
By-pass greft, ven ile, aortofemoral-popliteal
By-pass greft, ven ile, femoral-popliteal
By-pass greft, ven ile, femoral-femoral
By-pass greft, ven ile, aortorenal
By-pass greft, ven ile, ilioiliak
By-pass greft, ven ile, iliofemoral
ve/veya tibioperoneal
veya diğer distal damarlar
sadece femoropopliteal kısmı insitu
1029
607.100 Đnsitu ven by-pass, femoral-anterior tibial, post. tibial veya peroneal arter
960
569,50
1030
1031
607.110 Đnsitu ven by-pass, popliteal-tibial, peroneal
BY-PASS GREFT, VEN DIŞINDAKĐLERLE
960
569,50
13/59
SIRA NO
KODU
1032
1033
1034
1035
1036
1037
607.120
607.130
607.140
607.150
607.160
607.170
ĐŞLEM ADI
AÇIKLAMA
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-subclavian
By-pass greft, ven dışındakilerle, subclavian-subclavian
By-pass greft, ven dışındakilerle, subclavian-aksiller
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortosubclavian veya karotid
PUAN
960
960
960
960
960
1121
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
569,50
569,50
569,50
569,50
569,50
664,50
1038
607.180 By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoceliac, aortomezenterik, aortorenal
1121
664,50
1039
607.190 By-pass greft, ven dışındakilerle, splenorenal
1121
664,50
1040
607.200 By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-karotid transpozisyonu
960
569,50
1041
607.210 By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-subclavian transpozisyonu
960
569,50
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
607.220
607.230
607.240
607.250
607.260
607.270
607.280
607.290
607.300
607.310
607.320
1281
1281
1281
1401
880
1301
1121
1001
800
960
960
759,40
759,40
759,40
830,60
522,10
771,20
664,50
593,30
474,60
569,50
569,50
1053
607.330 By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-anterior tibial, post. tibial
1040
617,00
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoiliak
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-vertebral
By-pass greft, ven dışındakilerle, subclavian-vertebral
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral veya bifemoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-aksiller
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral-popliteal
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral-femoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-popliteal
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-femoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, ilioiliak
By-pass greft, ven dışındakilerle, iliofemoral
veya peroneal arter
1054
607.340 By-pass greft, ven dışındakilerle, popliteal-tibial veya peroneal arter
960
569,50
1055
1056
607.350 By-pass greft, kompozit (greft + ven)
EKSPLORASYON
960
569,50
1057
607.360 Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diss. ile birlikte/değil
260
154,30
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
607.370
607.380
607.390
607.400
180
180
180
220
106,80
106,80
106,80
130,60
520
600
320
1001
308,50
356,00
189,90
593,30
607.410
607.420
607.430
607.440
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotid arter
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral arter
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, popliteal arter
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, diğer damarlar
POSTOPERATĐF EKSPLORASYON
Arterial veya venöz grefte trombektomi ve/veya onarım
Enfekte greftin eksizyonu, abdominal
Enfekte greftin eksizyonu, ekstremite
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte femoral-anterior
tibial, post tibial veya peroncal arter
Kanama, tromboz veya enfeksiyon için
1067
607.450
1040
617,00
1068
607.460 Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte popliteal-tibial
veya peroneal arter
960
569,50
1069
1070
1071
1072
1073
607.470
607.480
607.490
607.500
607.510
Greft-enterik fistül onarımı
Postoperatif eksplorasyon, abdomen
Postoperatif eksplorasyon, boyun
Postoperatif eksplorasyon, ekstremite
Postoperatif eksplorasyon, göğüs
kanama,tromboz veya enfeksiyon için
kanama,tromboz veya enfeksiyon için
kanama,tromboz veya enfeksiyon için
kanama,tromboz veya enfeksiyon için
1401
600
400
360
800
830,60
356,00
237,30
213,60
474,60
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
607.520
607.530
607.540
607.550
607.560
607.570
607.580
607.590
Arteriovenöz anastomoz, direkt, herhangi bir bölge
Arteriovenöz anevrizmanın plastik onarımı
Arteriovenöz fistül oluşturulması, nonotojen greft
Arteriovenöz fistül oluşturulması, otojen greft
Arteriovenöz fistül revizyonu, trombektomi ile veya değil
Arteriyovenöz fistül/şant oluşturulması veya onarımı
Declotting kanülü, balon kateterli
Declotting kanülü, balon katetersiz
520
840
520
560
560
300
80
40
308,50
498,40
308,50
332,30
332,30
178,00
47,50
23,80
1083
607.600 Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması
350
207,70
1084
Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, eksternal
607.610
revizyonu veya çıkartılması
240
142,40
1074
ĐNTRAVASKÜLER KANÜLASYON VE SHUNT (AYRI ĐŞLEM)
otojen veya nonotojen greft
1085
607.620 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, arteriovenöz, internal (Cimino tipi)
560
332,30
1086
607.630 Hemodiyaliz için kanül yerleştirilmesi, başka amaçla, ven to ven
120
71,20
Kardiopulmoner yetmezlikte uzamış ekstrakorporeal dolaşım için kanül (ler)
(ECMO)
yerleştirilmesi
Mandril anastomozu
Mandril yerleştirilmesi
Thomas shunt'ı yerleştirilmesi
Uzamış ekstrakorporeal dolaşım bakımı
TRANSKATETER TEDAVĐSĐ VE BĐOPSĐ
Transkateter biyopsi
Transkateter tedavi, koroner dışında tromboliz için infüzyon
1087
607.640
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
607.650
607.660
607.670
607.680
440
261,10
480
260
520
1050
284,80
154,30
308,50
622,90
607.690
607.700
320
480
189,90
284,80
1095
607.710 Transkateter tedavi, tromboliz dışında başka bir amaç için infüzyon
1096
1097
1098
LĐGASYON VE DĐĞER ĐŞLEMLER
607.720 Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu
607.730 Đnternal jugular ven ligasyonu
herhangi bir tip,örn. spazmolitik, vazokonstrüktif (7 günde en fazla bir adet ödenir)
350
207,70
(herbir enjeksiyon)
8
400
4,80
237,30
1099
607.740
Đnterruption, parsiyel veya komplet, sütür, ligasyon, plikasyon, klip,
ekstravasküler, intravasküler (umbrella cihazı) yolla vena ca
600
356,00
1100
607.750 Đnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile femoral venin
280
166,20
1101
607.760 Đnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile iliak venin
400
237,30
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
607.770
607.780
607.790
607.800
607.810
607.820
607.830
607.840
50
900
60
300
400
320
600
320
29,70
533,90
35,60
178,00
237,30
189,90
356,00
189,90
Kanayan küçük arter, ven bağlanması
Karotid body tümör çıkarılması
Ligasyon veya biyopsi, temporal arter
Ligasyon, eksternal karotid arter
Ligasyon, internal veya common karotid art.
Ligasyon, internal veya common karotid arter
Ligasyon, major arter, abdomen
Ligasyon, major arter, boyun
kademeli oklüzyon ile Selverstone veya Crutchfield klempi kullanıldığı gibi
(örn. posttravmatik, kanama)
(örn. posttravmatik, kanama)
14/59
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
1110
1111
1112
607.850 Ligasyon, major arter, ekstremite
607.860 Ligasyon, major arter, göğüs
607.870 Perforatörlerin ligasyonu, subfascial,
1113
607.880 Reküren veya sekonder variköz venlerin ligasyon, ve/veya divizyon
1114
607.890
1115
607.900
1116
1117
607.910
607.920
1118
Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve divizyonu
veya distal intterruptionlar
V. safena magna ve parvanın ligasyon (ikisi birden), divizyon ve komplet
strippingi
Varislerde lokal pake eksizyonu (her biri)
Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu (seansı)
AÇIKLAMA
(örn. posttravmatik, kanama)
(örn. posttravmatik, kanama)
radikal (Linton tipi) deri grefti ile birlikte/ değil
400
400
800
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
237,30
237,30
474,60
50
29,70
PUAN
160
95,00
400
237,30
100
40
59,40
23,80
607.930 Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi
300
178,00
1119
Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi ile
607.940 birlikte radikal ülser eksizyonu ve deri grefti ve/veya alt ekstremite
kominikan venlerin bağlanması, derin fascia eksizyonu ile birlikte
700
415,30
(ayrı işlem)
80
47,50
607.970, 607.980 ile birlikte fatura edilemez.
607.960, 607.980 ile birlikte fatura edilemez.
607.960, 607.970 ile birlikte fatura edilemez.
600
650
500
356,00
385,60
296,70
700
500
300
40
80
200
1201
200
560
200
560
415,30
296,70
178,00
23,80
47,50
118,70
711,90
118,70
332,30
118,70
332,30
1120
607.950 Vena safena parvanın safenopop. birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
608.100
KAN VE LENF SĐSTEMLERĐ
DALAK
Splenorafi
Splenektomi, parsiyel
Splenektomi, total
LENF NODLARI VE LENFATĐK KANALLAR
ĐNSĐZYON
Boyun diseksiyonu (tek taraflı)
Đlioinguinal lenf nodu disseksiyonu
Koltuk altı diseksiyonu
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, yaygın
Lenfanjiotomi veya lenf kanallarına diğer işlemler
Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu
Sentinel lenfadenektomi
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, abdominal yaklaşım
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, servikal yaklaşım
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, torasik yaklaşım
EKSĐZYON
Diseksiyon, derin jugular nodlar
1141
608.110 Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi (ayrı işlem), pelvik ve paraaortik
1142
1143
1144
608.120 Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, basit
608.130 Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, kompleks
608.140 Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, derin aksiller nodlar
1145
608.150 Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, internal mammary nodlar (ayrı işlem)
1146
1147
1148
1149
607.960
607.970
607.980
607.990
608.000
608.010
608.020
608.030
608.040
608.050
608.060
608.070
608.080
608.090
en fazla 4 pake faturalanır.
derin nörovasküler diseksiyon olmadan
derin nörovasküler diseksiyon olmadan
603.650 , 603.660 , 603.670 , 603.750 ile birlikte faturalandırılamaz.
240
142,40
400
237,30
275
400
150
163,20
237,30
89,00
275
163,20
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen yağ yastıkçığı eksizy. ile birlikte
608.160
derin servikal nodlar
ALT EKSTREMĐTEYE YÖNELĐK GĐRĐŞĐMLER
608.170 Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu
608.180 Tek yanlı süperfisiyel + derin inguinal lenf bezi diseksiyonu
200
118,70
500
600
296,70
356,00
1150
608.190 Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı (tüm uyluk bölgesinde)
1201
711,90
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
608.200
608.210
608.220
608.230
608.240
400
600
600
900
750
237,30
356,00
356,00
533,90
445,00
600
800
356,00
474,60
608.270
608.280
608.290
608.300
1501
1201
1001
300
889,90
711,90
593,30
178,00
1165
608.310 Bronkoskopi, tanısal (fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil
1166
1167
608.320 Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla
608.330 Bronkoskopik laser/koter/diatermi
1168
608.340 Bronkoskopi,eksizyon dışı bir metodla tm destrüksiyonu/stenozun açılması örn. lazer
600
356,00
1169
608.350 Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte
400
237,30
608.250
608.260
Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı (sınırlı bir alanda)
Lenfödem Thompson ameliyatı
Lenfödemde lenfadenovenöz veya lenfatikovenöz şant
Lenfödem için Charles radikal eksizyon ve deri grefti
Lenfödem için omentum transpozisyonu
MĐKROCERRAHĐ
Damar onarımı
Damar grefti kullanılarak yapılan vasküler girişimler
6.5.SOLUNUM SĐSTEMĐ CERRAHĐSĐ
TRAKEA VE BRONŞ
Bronkobiliyer fistül onarımı
Bronkoplasti, stenoz veya tümör eksizyonu ve anastomoz
Bronkoplasti, travmatik rüptür
Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı
1170
608.360 Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte
1171
608.370 Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte
greft onarımı var/yok
Fibrin glue, syanoakrilat vb
GAA yapıldığında anestezi ücreti eklenecek
150
89,00
bronkoskopi ücreti dahil. 603.310 ile birlikte faturalandırılamaz.
250
500
148,40
296,70
örn. akciğer apsesi drenajı
250
148,40
150
89,00
118,70
1172
608.380 Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile birlikte
200
1173
608.390 Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım yok
120
71,20
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
608.400
608.410
608.420
608.430
608.440
608.450
608.460
608.470
608.480
608.490
608.500
608.510
1101
2001
100
1201
1401
1201
1401
1201
1201
200
250
200
652,60
1.186,50
59,40
711,90
830,60
711,90
830,60
711,90
711,90
118,70
148,40
118,70
1501
1601
889,90
949,20
Eksternal trakeal yaralanma primer sütür
Karinal rekonstrüksiyon
Pretrakeal fasya açılması
Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, servikal,
Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, torasik
Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, servikal
Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, torasik
Trakeofaringeal fistül onarımı
Trakeoözofageal fistül, primer onarımı
Trakeostomi stenozu açılması
Trakeotomi açılması, acil
Trakeotomi açılması, planlı
AKCĐĞERLER VE PLEVRA
608.520 Akciğer + karaciğer hidatik kisti
608.530 Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu
ciddi mediastinal amfizemde
greft onarımı var/yok
greft onarımı var/yok
greft onarımı var/yok
greft onarımı var/yok
aynı seans, frenotomi ile birlikte
15/59
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
1189
608.540 Akciğer rezeksiyonu,göğüs duvarı rezeksiyonu+rekonstrüksiyonu
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
608.550
608.560
608.570
608.580
608.590
608.600
608.610
608.620
608.630
608.640
1200
608.650 Kimyasal plörodez,ayrıca tüp torakostomi/kateter torakostomi eklenecek)
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
608.660
608.670
608.680
608.690
608.700
608.710
608.720
608.730
608.740
608.750
608.760
608.770
608.780
608.790
608.800
Akciğer transplantasyonu, global
Ampiyem kesesi enükleasyonu
Bronkial sleeve lobektomi
Bronkovasküler sleeve lobektomi
Dekortikasyon, pulmoner, parsiyel
Dekortikasyon, pulmoner, total
Donör pnömonektomi
Ekstended akciğer rezeksiyonları
Đntraplöral lavaj (her tür teknikle)
Kateter torakostomi (kapalı sistem uygulama)
Kist hidatik ameliyatları, akciğer
Kist hidatik ameliyatları,akciğer, çift taraflı
Konjenital akciğer malformasyonları rezeksiyonu
Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile birlikte
Lobektomi/ Segmentektomi
Major bronşial fistülün açık cerrahi ile kapatılması
Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonları
Pnömonektomi
Pnömonektomi ekstraplevral
Pnömonektomi ve major damar cerrahisi
Pnömonostomi, apse veya kistin açık drenajı ile birlikte
Sleeve pnömonektomi
Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte
Torakotomi, bül eksizyon-plikasyonu ile birlikte
Torakotomi, intraplevral yabancı cisim
AÇIKLAMA
protez var /yok
608.280 , 608.290 , 608.690 , 608.700 ile birlikte faturalndırılamaz.
608.280 , 608.290 ile birlikte faturalndırılamaz.
göğüs duvarı, diyafragma, perikard vb.
örn. rekürren veya persistan pnömotoraks ve plevral efüzyon için
median sternotomi ile
VCS ve aorta rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu ile birlikte
608.280 , 608.290 ile birlikte faturalndırılamaz.
plevral işlem var/yok
PUAN
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
1601
949,20
5002
1001
1601
2001
700
1001
1301
1801
300
150
2.966,20
593,30
949,20
1.186,50
415,30
593,30
771,20
1.067,80
178,00
89,00
100
59,40
750
1501
1001
1401
1001
1201
1801
1401
1701
3001
700
2501
250
800
700
445,00
889,90
593,30
830,60
593,30
711,90
1.067,80
830,60
1.008,50
1.779,70
415,30
1.483,10
148,40
474,60
415,30
1216
608.810 Torakotomi, intrapulmoner yabancı cisim çıkartılması ile birlikte
800
474,60
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
608.820
608.830
608.840
608.850
608.860
608.870
608.880
608.890
608.900
700
800
600
600
500
1201
300
25
700
415,30
474,60
356,00
356,00
296,70
711,90
178,00
14,90
415,30
1226
608.910 Videotorakoskopi, ekploratris
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
608.920
608.930
608.940
608.950
608.960
608.970
608.980
608.990
609.000
609.010
609.020
609.030
609.040
Torakotomi, kanama kontrolü ve/veya akciğer yırtığı onarımı
Torakotomi, kardiak masaj ile birlikte
Torakotomi, major, eksplorasyon ve biyopsi ile birlikte
Torakotomi, postoperatif kanama, hava kaçağı kontrolü
Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi için
Torakotomi, volüm küçültücü ameliyat, tek taraflı
Tüp torakostomi (göğüs tüpüyle sualtı drenajı) Tek taraflı
Tüp ve katater torakostomi, günlük izlem
Videotorakoskopi, bül eksizyonu ile birlikte
Videotorakoskopi, lobektomi
Videotorakoskopi, pnömonektomi
Videotorakoskopi, torakal sempatektomi
Videotorakoskopi, wedge rezeksiyon
Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda)
6.6.SĐNDĐRĐM SĐSTEMĐ CERRAHĐSĐ
KARACĐĞER
Hepatektomi, total
Hepatik arter ligasyonu veya kateterizasyonu
Hepatikojejunostomi
Đntrahepatik biliyoenterik diversiyonlar
Karaciğer apsesi drenajı, laparatomi ile; multipl,
Karaciğer apsesi drenajı, laparatomi ile; tek basit
Karaciğer Kist hidatiğinde dışa drenaj
Karaciğer Kist hidatiğinde internal drenaj
torakal cerrahi işlemlerle birlikte faturalanamaz.
Günde 1 kez faturalandırılabilir.
Biyopsi, drenaj ile birlikte, diğer videotorakoskopik işlemlerle birlikte faturalanamaz. 608.900,
608.920, 608.930, 608.940, 608.950 ile birlikte faturalandırılamaz.
Aynı faturada 1 defadan fazla kodlanamaz.
Kadavradan donör hepatektomi
safra sistemi ile ilişkili, komplike
500
296,70
1401
1601
700
900
750
830,60
949,20
415,30
533,90
445,00
2001
300
850
1251
800
400
450
500
1.186,50
178,00
504,30
741,60
474,60
237,30
267,00
296,70
1242
609.050 Karaciğer Kist hidatiğinde kistotomi/kistektomiyle+poş küçültücü işlemler kapitonaj, omentopeksi
600
356,00
1243
609.060 Karaciğer Konjenital kistlerde internal/eksternal drenaj veya kistektomi
750
445,00
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
609.070
609.080
609.090
609.100
609.110
609.120
609.130
1001
3001
350
750
2001
400
1501
593,30
1.779,70
207,70
445,00
1.186,50
237,30
889,90
50
150
70
70
750
1501
800
800
600
500
400
350
750
1001
750
29,70
89,00
41,60
41,60
445,00
889,90
474,60
474,60
356,00
296,70
237,30
207,70
445,00
593,30
445,00
800
1001
600
750
750
900
1001
450
600
750
2501
474,60
593,30
356,00
445,00
445,00
533,90
593,30
267,00
356,00
445,00
1.483,10
609.140
609.150
609.160
609.170
609.180
609.190
609.200
609.210
609.220
609.230
609.240
609.250
609.260
609.270
609.280
609.290
609.300
609.310
609.320
609.330
609.340
609.350
609.360
609.370
609.380
609.390
Karaciğer Segmentektomi, segment başına
Karaciğer Transplantasyonu (tüm cerrahi işlemler dahil)
Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, basit, tek laserasyon
Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, multipl
Lobektomi/hepatektomi, subtotal, canlı donörden
Metastazektomi
Portoenterostomi
SAFRA YOLLARI
Đntraoperatif kolanjiyografi
Đntraoperatif koledokoskopi
Đntraoperatif safra yolları basınç çalışması
Đntraoperatif ultrasonografi
Koledok darlıkları ve kisti için girişimler
Koledokoenterostomi
Koledokotomi – koledokoduodenostomi
Koledokotomi – sfinkterotomi veya sfinkteroplasti
Koledokotomi + T-drenaj
Kolesistektomi
Kolesistoenterostomi
Kolesistostomi
Safra fistülleri için girişimler, basit
Safra fistülleri için girişimler, komplike
Safra kesesi ve safra yolları yaralanmaları için girişimler
PANKREAS
Aberan pankreas eksizyonu
Adacık hücre transplantasyonu
Akut pankreatitte, debridman lavaj ve drenaj
Distal pankreatektomi, parsiyel
Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi
Pankreas adenomlarında total eksizyon
Pankreas fistülü onarımı
Pankreas kistlerinde dışa drenaj
Pankreas kistlerinde internal drenaj
Pankreas kistlerinde total eksizyon
Pankreas transplantasyonu, total
büyük damar veya safra yolu ile ilişkili
metastaz başına
enükleasyon
tüm işlemler
16/59
SIRA NO
KODU
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
609.400
609.410
609.420
609.430
609.440
609.450
609.460
609.470
609.480
609.490
609.500
609.510
ĐŞLEM ADI
Pankreas yaralanmalarında drenaj
Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, subtotal
Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, total
Pankreas yaralanmalarında pankreatikojejunostomi
Pankreatektomi, subtotal
Pankreatektomi, total-duodenektomiyle birlikte
Whipple operasyonu
ÖZOFAGUS
Asitte peritoneovenöz şant uygulaması
Distal özofagus rezeksiyonu + rekonstrüksiyon
Özefajektomi, transhiatal
Özofagial tüp/balon uygulaması, özofagus varis kanamasında
Özofagogastrik devaskülarizasyon, portal hipertansiyonda
1292
609.520 Özofagogastromyotomi
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
609.530
609.540
609.550
609.560
609.570
609.580
609.590
609.600
609.610
609.620
609.630
609.640
609.650
609.660
Özofagostomi, servikal
Özofagus atrezisi primer onarımı
Özofagus cerrahisi, benign patolojiler için
Özofagus darlıklarında cerrahi girişim
Özofagus divertikül eksizyonu, servikal
Özofagus divertikül eksizyonu, torakal
Özofagus fistülü onarımı, servikal, torakal
Özofagus perforasyonu onarımı, servikal, torakal
Özofagus replasmanı için interpozisyon ameliyatları
Özofagus varisinde koroner ven ligasyonu ve splenektomi
Özofagus varisinde özofageal transection
Özofajektomi, transtorakal
Parsiyel özofajektomi + rekonstrüksiyon
Portosistemik şantlar, portal hipertansiyonda
1307
609.670 Total faringo-laringo-özofajektomi ve gastrik veya kolon rekonstrüksiyonu
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
609.680 Totale yakın özofajektomi + rekonstrüksiyon
609.690 Transözofageal varis ligasyonu
MĐDE-DUODENUM
609.700 Bezoar veya yabancı cisim çıkarılması (laparotomiyle)
609.710 Duedonum perforasyonunda primer onarım, peptik ülsere bağlı
609.720 Duedonum perforasyonunda primer onarım, travmatik
609.730 Dumping veya diarede reverse loop operasyonları
609.740 Duodenoenterostomi
609.750 Duodenum divertikülü eksizyonu
609.760 Duodenum yaralanmasında primer onarım
609.770 Duodenumdan lokal tümör eksizyonu
609.780 Fundoplikasyon
609.790 Gastrektomi, radikal, total
609.791 Gastrektomi, radikal, subtotal
609.800 Gastrektomi, subtotal
609.810 Gastroenterostomi
609.820 Gastropeksi, mide volvulusunda
609.830 Gastrotomi/gastrostomi (cerrahi)
609.840 Mide divertikülü eksizyonu
609.850 Midede wedge rezeksiyonu
609.860 Mideden benign tümör eksizyonu
609.870 Morbid obesite operasyonları
609.880 Nüks ülser, dumping veya reflu gastritte rezeksiyon
609.890 Peptik ülser delinmesinde primer sütür
AÇIKLAMA
tüm cerrahi işlemler dahil
sol torakofrenotomi, intratorasik anastomoz
Heller ameliyatı; abdominal yada torakal yolla fundoplikasyon ile birlikte veya değil
607.960 , 607.970 , 607.980 ile kodlanamaz.
laparatomi+sağ torakotomi,intratorasik anastom.
laparatomi+servikal kesi+ transmediastinal yaklaşım, kalıcı trakeostomi, servikal anastomoz.
608.500, 608.510 ile birlikte faturalandırılamaz.
sağ torakotomi+laparatomi+servikal kesi, servikal anastomoz
Splenektomi dahil. 607.960 , 607.970 , 607.980 ile kodlanamaz.
konversion
yada travmatik
600
1001
1251
1001
1501
1751
2001
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
356,00
593,30
741,60
593,30
889,90
1.038,20
1.186,50
600
1601
1501
150
1001
356,00
949,20
889,90
89,00
593,30
PUAN
800
474,60
1001
1201
1401
1201
700
900
1201
1201
2501
600
1001
1501
1801
2001
593,30
711,90
830,60
711,90
415,30
533,90
711,90
711,90
1.483,10
356,00
593,30
889,90
1.067,80
1.186,50
2501
1.483,10
2001
450
1.186,50
267,00
550
550
550
1001
800
800
750
800
1001
1251
1001
850
550
1001
450
550
500
550
1251
1001
550
326,30
326,30
326,30
593,30
474,60
474,60
445,00
474,60
593,30
741,60
593,30
504,30
326,30
593,30
267,00
326,30
296,70
326,30
741,60
593,30
326,30
1332
609.900 Peptik ülser delinmesinde primer sütür ve trunkal vagotomi ve drenaj
850
504,30
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
609.910
609.920
609.930
609.940
609.941
500
850
700
700
700
296,70
504,30
415,30
415,30
415,30
1001
450
1501
1001
1501
750
500
3501
850
400
500
750
600
550
450
750
500
400
500
593,30
267,00
889,90
593,30
889,90
445,00
296,70
2.076,30
504,30
237,30
296,70
445,00
356,00
326,30
267,00
445,00
296,70
237,30
296,70
420
249,20
850
1001
1101
1751
1501
1351
900
500
400
500
504,30
593,30
652,60
1.038,20
889,90
800,90
533,90
296,70
237,30
296,70
609.950
609.960
609.970
609.980
609.990
610.000
610.010
610.020
610.030
610.040
610.050
610.060
610.061
610.070
610.080
610.090
610.100
610.110
610.120
Piloromyotomi, hipertrofik pilor stenozunda
Selektif vagotomi ve antrektomi
Selektif vagotomi ve drenaj
Yüksek selektif vagotomi
Trunkal vagotomi ve drenaj
JEJUNUM VEYA ĐLEUM
Atrezi düzeltilmesi, konjenital jejunal ve ileal atrezide
Beslenme jejunotomisi
Bilier intestinal diversiyonlar
Enterokütan fistül ameliyatları
Gastrointestinal diversiyonlar
Gastrointestinal fistül ameliyatları, internal
Đnce barsak perforasyonunda primer sütür
Đnce barsak transplantasyonu
Đnvaginasyon rezeksiyonu
Đnvaginasyonda manüel redüksiyon
Jejunum veya ileum duplikasyonları, total eksizyon
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, subtotal
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter
Jejunum, ileum Enterostomi kapatılması
Jejunum, ileum Enterotomi/enterostomi
Ladd bantı eksizyonu, malrotasyonlarda
Laparatomi, brid ileusta + bridektomi
Laparatomi, ileusta
Meckel divertikülü eksizyonu
APPENDĐKS
1359
610.130 Appendektomi
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
610.150
610.160
610.170
610.180
610.190
610.200
610.210
610.220
610.230
610.240
KOLON
Hemikolektomi, sağ veya sol
Kolektomi, subtotal
Kolektomi, subtotal + ileoproktostomi
Kolektomi, total + ileal poş yapılması
Kolektomi, total + ileoanal anastomoz
Kolektomi, total + terminal ileostomi
Kolokütanöz fistül kapatılması
Kolon duplikasyonu total eksizyonu
Kolon Đnvaginasyonda manüel redüksiyon
Kolon Perforasyonda primer sütür
akut apandisit, perfore veya periapendiküler apse drenajı ile birlikte. Bu endikasyonlar dışında
herhangi bir cerrahi işleme ek olarak yapıldığında fatura edilemez.
610.290 ile faturalandırılamaz.
610.290 ile faturalandırılamaz.
610.290 ile faturalandırılamaz.
610.290 ile faturalandırılamaz.
610.080 ile faturalandırılamaz.
610.290 ile faturalandırılamaz.
17/59
SIRA NO
KODU
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
610.250
610.260
610.270
610.280
610.290
610.291
610.300
610.310
610.320
610.330
610.340
610.349
610.350
610.360
610.370
610.380
610.390
610.400
610.410
610.420
610.430
610.440
610.450
610.460
610.470
610.480
610.490
610.500
610.510
610.520
610.530
610.540
610.550
610.560
610.570
610.580
610.590
610.600
610.610
610.620
610.625
ĐŞLEM ADI
Kolon Pull-through, abdomino-perineal/ perineal yaklaşımla
Kolon Pull-through, sakroabdominoperineal yaklaşımla
Kolon Pull-through, sakroperineal yaklaşımla
Kolonda detorsiyon ve peksi operasyonları
Kolostomi açılması
Kolostomi revizyonu
Kolostomi bakımı
Kolostomi kapatılması
Kolotomi ile polip veya yabancı cisim çıkarılması
Sigmoid volvulus redüksiyonu
Total barsak irrigasyonu
REKTUM
Abdomino perineal rezeksiyon
Perirektal enjeksiyon, rektal prolapsusta
Rektal polip eksizyonu, anal yolla
Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıkarılması
Rektosigmoid tümörlerde anterior rezeksiyon
Rektum tümöründe abdominosakral rezeksiyon
Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler
Rektum tümöründe low anterior rezeksiyon
Sakroperineal onarım, rektal prolapsusta
Serklaj/Tiersch ameliyatı, rektal prolapsusta
Transabdominal onarım, rektal prolapsusta
Transanal rektal prolapsus tamiri
ANÜS
Anal stenozda dilatasyon
Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu
Anoplasti
Fissürektomi
Hemoroidde elektrokoagülasyon
Hemoroidde lastik band ligasyonu
Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi
Hemoroidektomi
Đnfrared ile hemoroid tedavisi
Đnkontinans tedavisinde kas transpozisyonu
Perianal apse drenajı
Perianal fistülotomi/fistülektomi
Perianal sinüs eksizyonu
Perineoplasti
Sfinkteroplasti
Sfinkterotomi
Sfinkterotomi ile anüsten yabancı cisim çıkarma
Pilonidal sinüs eksizyonu
6.7.KEMĐK VE EKLEM HASTALIKLARI CERRAHĐSĐ
AÇIKLAMA
610.080 ile faturalandırılamaz.
Kolektomi operasyonlarıyla birlikte faturalanamaz
mevcut kolostominin revize edilmesi
Preop.mekanik temizlik amacıyla (yüksek sulu lavman)
610.290 ile faturalandırılamaz.
her injeksiyon için
tüm pakeler dahildir
komplet perine yırtıklarında ve inkontinansda
Hipertrofik cilt plisi eksizyonu dahildir
1415
Büyük Kemikler: Skapula, humerus, radius, ulna, pelvis, femur, tibia, fibula
1416
1417
Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella
Küçük Kemikler: Metatars, metakarp ve parmak kemikleri
Büyük Eklemler: Omuz, dirsek, el bileği, kalça, symfizis pubis, sakroiliak,
diz, ayak bileği
1418
1419
Orta Eklemler: Đntertarsal, interkarpal, akromioklavikular, tibifibular
sindezmoz, distal radioulnar, proksimal radioulnar, sternoklavikular,
kostasternal, interfalangeal
Küçük Eklemler: Metatarsofalangeal, interfalangeal
ALÇI ve ATELLER
Gövde alçısı (minerva)
Gövde-ekstremite alçısı
Pelvipedal alçı ( 10 yaş altı)
Pelvipedal alçı ( 10 yaş üstü )
Kısa kol alçı (Dirsek altı)
Kısa kol atel ( Dirsek altı)
Uzun kol alçı (Dirsek üstü)
Uzun kol atel (Dirsek üstü)
Kısa bacak alçı ( Diz altı)
Kısa bacak atel ( Dizaltı)
Uzun bacak alçı ( Dizüstü)
Uzun bacak atel ( Diz üstü)
Parmak ateli (aleminyum) veya alçısı
Cast-brace
PTB alçısı
Alçı çıkarma
Sekiz bandajı
Velpeau (Kol gövde) Bandajı
U ateli veya atel + velpeau
1001
1501
1501
300
550
201
15
550
550
400
50
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
593,30
889,90
889,90
178,00
326,30
119,00
8,90
326,30
326,30
237,30
29,70
1251
100
150
50
850
1251
250
1251
500
200
500
400
741,60
59,40
89,00
29,70
504,30
741,60
148,40
741,60
296,70
118,70
296,70
237,30
50
200
400
200
100
75
30
275
75
1001
250
400
300
750
500
150
200
200
29,70
118,70
237,30
118,70
59,40
44,50
17,80
163,20
44,50
593,30
148,40
237,30
178,00
445,00
296,70
89,00
118,70
118,70
100
150
150
200
50
40
70
60
70
60
100
70
10
150
80
15
40
40
80
59,40
89,00
89,00
118,70
29,70
23,80
41,60
35,60
41,60
35,60
59,40
41,60
6,00
89,00
47,50
8,90
23,80
23,80
47,50
300
178,00
100
30
200
59,40
17,80
118,70
PUAN
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
610.630
610.640
610.650
610.660
610.670
610.680
610.690
610.700
610.710
610.720
610.730
610.740
610.750
610.760
610.770
610.780
610.790
610.800
610.810
1441
610.820 ESWT
1442
1443
1444
1445
1446
TRAKSĐYON
610.830 Đskelet traksiyonu geçilmesi
610.840 Cilt traksiyonu uygulanması
610.850 Halo-femoral veya halo traksiyon
ÇIKIKLARIN KAPALI REDÜKSĐYONU
1447
610.860 Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu
Alçı, sargı dahil. 610.640 , 610.650 , 610.660 , 610.670 , 610.690 , 610.700 , 610.710 , 610.730 ,
610.750 , 610.770 , 610.790 , 610.800 ile birlikte faturalandıralamaz.
50
29,70
1448
610.870 Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu
Alçı, sargı dahil. 610.640 , 610.650 , 610.660 , 610.670 , 610.690 , 610.700 , 610.710 , 610.730 ,
610.750 , 610.770 , 610.790 , 610.800 ile birlikte faturalandıralamaz.
100
59,40
1449
610.880 Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu
Alçı, sargı dahil. 610.640 , 610.650 , 610.660 , 610.670 , 610.690 , 610.700 , 610.710 , 610.730 ,
610.750 , 610.770 , 610.790 , 610.800 ile birlikte faturalandıralamaz.
200
118,70
Alçı, sargı dahil. 610.640 , 610.650 , 610.660 , 610.670 , 610.690 , 610.700 , 610.710 , 610.730 ,
610.750 , 610.770 , 610.790 , 610.800 ile birlikte faturalandıralamaz.
50
29,70
1450
1451
torakobrakial
jones bandajı dahil
610.810 ile faturalandırılamaz.
610.800 ile faturalandırılamaz.
ekstrakorporal şok dalgası, toplam tedavi, Sadece epin calcanei, plantar fasiit, epikondilitler ve
calsifik tendinitlerde kullanılabilir. Diğer fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile birlikte
fatura edilemez
KIRIKLARIN KAPALI REDÜKSĐYONU
610.890 Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu
18/59
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
AÇIKLAMA
1452
610.900 Orta kemik kırığı kapalı redüksiyonu
Alçı, sargı dahil. 610.640 , 610.650 , 610.660 , 610.670 , 610.690 , 610.700 , 610.710 , 610.730 ,
610.750 , 610.770 , 610.790 , 610.800 ile birlikte faturalandıralamaz.
1453
610.910 Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu
Alçı, sargı dahil. 610.640 , 610.650 , 610.660 , 610.670 , 610.690 , 610.700 , 610.710 , 610.730 ,
610.750 , 610.770 , 610.790 , 610.800 ile birlikte faturalandıralamaz.
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
ANESTEZĐ ALTINDA EKLEM MOBĐLĐZASYONU
610.920 Küçük eklemin anestezi altında mobilizasyonu
610.930 Orta eklemin anestezi altında mobilizasyonu
610.940 Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu
KIRIKLARIN CERRAHĐ TEDAVĐSĐ
610.950 Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme, küçük
610.960 Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, büyük
610.970 Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, orta
610.980 Bimalleolar kırık cerrahi tedavisi
610.990 Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, açık IMN
611.000 Büyük kemik kırıkları cerrahisi, kapalı IMN
611.010 Büyük kemik kırıkları cerrahisi+ damar sinir eksplorasyonu
611.020 Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, açık IMN
611.030 Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, kapalı IMN
611.040 Büyük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi
611.050 Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi
611.060 Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi
611.070 Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi
611.080 Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi
611.090 Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi
611.100 Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi
611.110 Önkol çift kemik kırığı
611.120 Pilon kırığı cerrahi tedavisi
611.130 Tek malleol veya epikondil kırığı cerrahi tedavisi
611.140 Trimalleolar kırık cerrahi tedavisi
ÇIKIKLARIN CERRAHĐ TEDAVĐSĐ
611.150 Küçük eklem çıkığı açık redüksiyon
611.160 Küçük eklem kırıklı çıkığı açık redüksiyon + fiksasyon
611.170 Orta eklem çıkığı açık redüksiyon
611.180 Orta eklem kırıklı çıkık açık redüksiyon + fiksasyon
611.190 Büyük eklem çıkığı açık redüksiyon
1 cm'ye kadar
10 cm den büyük
1-10 cm'ye
Perkütan Pinleme dahil
Plak, Tel, Unilateral Eksternal Fiksatör, Perkütan Pinleme dahil
Minimal invaziv, sirküler fiksatör, Perkütan Pinleme dahil
Perkütan Pinleme dahil
Plak, tel,unilateral Eksternal Fiksatör, Perkütan Pinleme dahil
Minimal invaziv,Sirküler fiksatör, Perkütan Pinleme dahil
Perkütan Pinleme dahil, enstruman çıkarma dahil
Perkütan Pinleme dahil,
Perkütan Pinleme dahil,
Perkütan Pinleme dahil, enstruman çıkarma dahil
Perkütan Pinleme dahil
Perkütan Pinleme dahil
Perkütan Pinleme dahil, enstruman çıkarma dahil
Perkütan Pinleme dahil
Perkütan Pinleme dahil
Perkütan Pinleme dahil
Perkütan Pinleme dahil
Aynı anatomik alan için 611.150 ile birlikte faturalandırılamaz.
Aynı anatomik alan için 611.170 ile birlikte faturalandırılamaz.
PUAN
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
100
59,40
200
118,70
50
100
200
29,70
59,40
118,70
100
300
200
500
500
625
700
625
700
700
300
375
400
350
440
450
700
700
350
600
59,40
178,00
118,70
296,70
296,70
370,80
415,30
370,80
415,30
415,30
178,00
222,50
237,30
207,70
261,10
267,00
415,30
415,30
207,70
356,00
300
375
350
440
500
178,00
222,50
207,70
261,10
296,70
1485
611.200 Büyük eklem kırıklı çıkık veya sinir eksplorasyonlu çıkık cerrahisi
700
415,30
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
611.210 Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hf. ve üzeri ) ilave edilecek puan
AMPUTASYON, DEZARTĐKÜLASYON
611.220 Büyük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
611.230 Orta kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
611.240 Küçük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
611.250 Kalça dezartikülasyonu amputasyonu, dezartikülasyonu
611.260 Hindquarter amputasyon amputasyonu, dezartikülasyonu
611.270 Hemipelvektomi, eksternal
611.280 Hemipelvektomi, internal
OSTEOTOMĐLER
611.290 Büyük kemik osteotomi + fiksasyon
611.300 Orta kemik osteotomi + fiksasyon
611.310 Küçük kemik osteotomi + fiksasyon
ĐMPLANT ÇIKARMA
611.320 Pin çıkarma
611.330 Eksternal fiksatör çıkarma
611.340 Büyük kemik implant çıkarma
200
118,70
500
350
300
500
750
900
1201
296,70
207,70
178,00
296,70
445,00
533,90
711,90
500
400
300
296,70
237,30
178,00
612.010 ile faturalandırılamaz.
100
200
300
59,40
118,70
178,00
1503
611.350 Büyük kemik sinir eksplorasyonu gerektiren implantların çıkartılması
612.010 ile faturalandırılamaz.
500
296,70
1504
1505
1506
611.360 Orta kemik implant çıkarma
611.370 Küçük kemik implant çıkarma
YUMUŞAK DOKU LASERASYONU CERRAHĐSĐ
Malleolden veya epikondilden implant çıkarma, 612.010 ile faturalandırılamaz.
612.010 ile faturalandırılamaz.
225
150
133,50
89,00
500
296,70
Tendon kılıfı, eklem içi , derin adele içi
250
300
300
150
100
148,40
178,00
178,00
89,00
59,40
250
200
200
300
200
800
750
2001
2001
450
50
30
148,40
118,70
118,70
178,00
118,70
474,60
445,00
1.186,50
1.186,50
267,00
29,70
17,80
1507
611.380 Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması
1508
1509
1510
1511
1512
611.390
611.400
611.410
611.420
611.430
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
Yumuşak doku laserasyonu, Derin yabancı cisimler
Yumuşak doku laserasyonu, Fasyotomi kapatma
Yumuşak doku laserasyonu, Tek kompartman fasyotomisi
Yumuşak doku laserasyonu, Yabancı cisim çıkarılması
Yumuşak dokudan yüzeyel yabancı cisim çıkarılması
EL VE MĐKROCERRAHĐ, EKSTREMĐTE CERRAHĐSĐ
611.440
611.450
611.460
611.470
611.480
611.490
611.500
611.510
611.520
611.530
611.540
611.550
Tendon grefti alınması
Kemik grefti alınması
Kıkırdak grefti alınması
Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon
Ampute parmak için güdük onarımı
Ampute uzvun revaskülarizasyonu + kemik tesbiti
Ampute uzvun heterotopik revaskülarizasyonu
Ayak replantasyonu
Ayaktan ele parmak nakli
Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu
Botulinium toksini uygulama derin kas, her bir kas için
Botulinium toksini uygulama yüzeyel kas, her bir kas için
1526
611.560 Bunion-Bunionette eksizyonu
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
611.570
611.580
611.590
611.600
611.610
611.620
611.630
611.640
611.650
611.660
611.670
Butonier deformitesi, "swan neck" deformitesi cerrahisi
Çekiç parmak için açık redüksiyon
Çekiç parmak için kapalı redüksiyon
Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı
Dolaşımı olmayan uzuv revaskülarizasyonu
DRUE operasyonları
Dupuytren cerrahisi
Eklem faresi çıkartılması
El bileği ganglion eksizyonu
El kemikleri kırıkları için K-W uygulaması
El ve önkol replantasyonu
skopi eşliğinde
plastik cerrahisindeki flepler başlığı altındaki listeden 600,650-660-670-680 hariç, greftler başlığı
altındaki listedeki 600.360,600.400 hariç, deri ve deri altı başlığındaki 600.250-600.290 a kadar
olan tüm işlemler el ve mikrocerrahi kapsamına dahildir
Bu kod yaralanan tendonun tendon grefti ile onarımını da içermektedir.
kemiğe müdahele halinde
genel anestezi altında
Bu kod halluks valgus cerrahisinde birinci metatarsın osteotomisini ve ayrıca gerekli olduğu
durumlarda internal fiksasyonunu içermektedir.
arter ve ven tamirleri dahil
DRUE: Distal RadioUlnar Eklem
bir kırık için
mikrocerrahi
19/59
300
178,00
300
350
200
500
675
400
350
250
300
150
1251
178,00
207,70
118,70
296,70
400,00
237,30
207,70
148,40
178,00
89,00
741,60
SIRA NO
KODU
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
611.680
611.690
611.700
611.710
611.720
611.730
611.740
611.750
611.760
611.770
611.780
611.790
611.800
611.810
611.820
611.840
611.850
611.860
611.870
611.880
611.890
611.900
611.910
611.920
611.930
611.940
611.950
611.960
611.961
611.970
611.980
611.990
612.000
612.010
612.020
612.030
612.040
612.050
612.060
612.070
612.080
612.090
612.100
612.110
612.120
612.130
612.140
612.260
612.270
612.280
612.290
612.300
612.310
612.320
612.330
612.340
612.350
612.360
612.370
612.380
612.390
612.400
1613
612.410 Dirsek artroplastisi, total, 100den az hareketli dirsekte
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
612.420
612.430
612.440
612.450
612.460
612.470
612471
612472
1622
612.480 Kalça revizyon artroplastisi, total
612.150
612.160
612.170
612.180
612.190
612.200
612.210
612.220
612.230
612.240
612.250
ĐŞLEM ADI
Flep ayrılması
Ganglion eksizyonu
Güdük kapatılması
Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları
Heterotopik revaskülarize uzvun ortotopik transplantasyonu
Đnguinal ve subpektoral lambo
Karpal instabilite cerrahisi
Karpal kemik rezeksiyonları
Kontraktür açılması, büyük eklem
Kontraktür açılması, küçük eklem
Kontraktür açılması, orta eklem
Majör replantasyonlar
Mallet finger cerrahisi
Minör replantasyonlar
Nervus medianusun karpal tünelde dekompresyonu
Parmak replantasyonu, tek bir parmak
Parmak replantasyonu, ilave her parmak için
Parmak ucu amputasyonlarında lokal flep uygulamaları
Pediküllü kas-kemik nakli
PEV rekurrens yumuşak doku ameliyatı
Pollisizasyon
Pulley rekonstrüksiyonu
Pulley sistemi kaybının onarımı
Rhizotomi
Serbest doku nakilleri
Servikal kosta ve diğer torasik çıkış sendromu girişimleri
Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için
Tendon onarımı, tek bir tendon için
Tendon onarımı, ilave her tendon için
Tendon protezi uygulanması
Tendon transferi, tek tendon
Tendon transferi, ilave her tendon için
Tenodezler
Tenoliz
Tenoplasti myoplasti, Fasia gevşetilmesi ( tekli)
Tenoplasti myoplasti, Fasia gevşetilmesi (çoklu)
Tenotomi, myotomi
Tetik parmak cerrahi tedavisi
Tırnak çekilmesi (her biri)
Tırnak çekilmesi ve yatak revizyonu
Topuk defektleri için lateral kalkaneal flep
Topuk defektleri için ters akımlı sural flep
Tuzak nöropati, kübital-tarsal tünel vb. cerrahi tedavi
Vasküler saplı ada flebi
Volkmann iskemik kontraktürü cerrahisi
Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı
Yumuşak doku sinovektomileri
KONJENĐTAL ANOMALĐLER
Konjenital büyük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu
Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu
Konjenital orta eklem çıkığı rekonstrüksiyonu
Makrodaktili cerrahi tedavileri
Polidaktili eksizyonu, basit
Polidaktili eksizyonu, komplike
Radial club hand cerrahi tedavileri
Sindaktili düzeltilmesi, basit
Sindaktili düzeltilmesi, komplike
Ulnar agenezi cerrahi tedavileri
Yüksek skapula rekonstrüksiyonu
ARTROPLASTĐLER
Antibiyotikli hazır spacer uygulanması
Antibiyotikli imalat spacer uygulanması
Ayak bileği artroplastisi revizyonu, total
Ayak bileği artroplastisi, total
Ayak bileği artroplastisi, total, çıkartma
Basit Core-dekompresyon ameliyatı
Büyük eklem parsiyel protezleri, primer
Büyük eklem rezeksiyon interpozisyon artroplastisi
Kalça eklem total protezleri, primer
Büyük trokanterin osteomisi ve transferi
Core-dekompresyon ve greftleme
Core-dekompresyon ve vaskülarize greft
Dirsek artroplastisi çıkartma, total
Dirsek artroplastisi revizyonu, total
Dirsek artroplastisi, total
AÇIKLAMA
bunyonektomi dahil
mikro cerrahi
kemik, kas, ayaktan ele nakiller
611.980 işlemine ilave
612.030 ile birlikte fatura edilemez.
612.020 ile birlikte fatura edilemez.
endoskopi dahil. 612.650 ile birlikte fatura edilemez.
ameliyathanede
612.280 ile fatura edilemez
200
275
150
450
1251
400
500
500
500
300
400
2001
275
1501
300
1001
600
300
900
800
600
100
300
1501
1501
600
450
250
75
300
500
150
400
300
300
500
275
200
75
100
600
600
400
500
750
400
300
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
118,70
163,20
89,00
267,00
741,60
237,30
296,70
296,70
296,70
178,00
237,30
1.186,50
163,20
889,90
178,00
593,30
356,00
178,00
533,90
474,60
356,00
59,40
178,00
889,90
889,90
356,00
267,00
148,40
44,50
178,00
296,70
89,00
237,30
178,00
178,00
296,70
163,20
118,70
44,50
59,40
356,00
356,00
237,30
296,70
445,00
237,30
178,00
750
300
500
400
300
450
750
300
450
600
750
445,00
178,00
296,70
237,30
178,00
267,00
445,00
178,00
267,00
356,00
445,00
150
200
1001
800
400
500
650
600
900
400
700
1501
400
1251
900
89,00
118,70
593,30
474,60
237,30
296,70
385,60
356,00
533,90
237,30
415,30
889,90
237,30
741,60
533,90
PUAN
0
Diz artroplastisi, total
Diz artroplastisi, total protez çıkarma
Diz artroplastisi, total revizyonu
0
Diz artroplastisi, total, 30 den az hareketli dizler
Diz artroplastisi, total, polietilen değiştirme
Kalça artroplastisi, asetebular liner değiştirilmesi, total
Kalça asetebular revizyonu (parsiyel)
Kalça femoral sistem revizyonu (parsiyel)
1623
612.490 Kalça revizyon artroplastisi, total
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
612.500
612.510
612.520
612.530
612.540
612.550
612.560
612.570
Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması
Kısaltma ve/veya asetabular greft ile yapılan kalça artroplastisi
Küçük eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi
Omuz artroplastisi çıkartılması
Omuz artroplastisi revizyonu
Omuz total artroplastisi
Orta eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi
Orta eklem ve küçük eklem protezleri, primer
veya 20 den fazla kemik deformite varsa. Bu kod dirsek artroplastisinin çıkarılmasını da
içermektedir. 612.400 ile faturalandırılamaz.
1001
593,30
612.471, 612.472, 612.480, 612.490 ile fatura edilemez.
612.470, 612.472, 612.480, 612.490 ile fatura edilemez.
612.470, 612.471, 612.480, 612.490 ile fatura edilemez.
900
400
1251
1001
400
500
1050
1050
533,90
237,30
741,60
593,30
237,30
296,70
622,90
622,90
her iki komponent allogreft kullanılmadan. 612.470, 612.471, 612.472, 612.490 ile fatura edilemez.
1501
889,90
1701
1.008,50
450
1101
300
500
1251
900
500
400
267,00
652,60
178,00
296,70
741,60
533,90
296,70
237,30
0
veya 30 den çok açısal deformite olan dizler
her iki komponentallogreft veya metal kafesler kullanarak. 612.470, 612.471, 612.472, 612.480 ile
fatura edilemez.
613.030 , 613.140 , 613.220 ile birlikte fatura edilemez.
20/59
650
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
385,60
750
500
300
445,00
296,70
178,00
drenajı,sekestrektomi,dekortikasyon,fenestrasyon v.b.
drenajı,sekestrektomi,dekortikasyon,fenestrasyon v.b.
drenajı,sekestrektomi,dekortikasyon,fenestrasyon v.b.
450
300
200
267,00
178,00
118,70
612.650 Artroskopi, tanısal
Aynı seansta yapılması halinde 612.651, 612. 710 , 612.720 , 612.730 , 612.740 , 612.760 , 612.770
, 612.810 , 612.820 , 612.830 , 612.840 , 612.850 , 612.860 , 612.870 , 612.880 , 612.890 ,
612.900 , 612.910 , 612.920 , 612.930 , 612.940 , 612.950 , 612.960 , 612.970 ile birlikte fatura
edilemez.
350
207,70
1643
612.651 Girişimsel Artroskopi
612650, 612710, 612720, 612730, 612740, 612760, 612770, 612810, 612820, 612830, 612840,
612850, 612860, 612870, 612880, 612890, 612900, 612910, 612920, 612930, 612940, 612950,
612960, 612970 ile birlikte fatura edilemez.
624
370,00
1644
612.710 Artroskopik Mozaikplasti
750
445,00
600
356,00
500
296,70
612650, 612651, 612710, 612720, 612730, 612760, 612770, 612810, 612820, 612830,
612840, 612850, 612860, 612870, 612880, 612890, 612900, 612910, 612920, 612930,
612940, 612950, 612960, 612970 ile birlikte fatura edilemez.
600
356,00
612650, 612651 ile birlikte fatura edilemez.
612650, 612651 ile birlikte fatura edilemez.
612650, 612651 ile birlikte fatura edilemez.
612650, 612651 ile birlikte fatura edilemez.
612650, 612651, ile birlikte fatura edilemez.
612650, 612651 ile birlikte fatura edilemez.
612650, 612651 ile birlikte fatura edilemez.
612650, 612651 ile birlikte fatura edilemez.
550
900
550
750
750
900
900
1001
326,30
533,90
326,30
445,00
445,00
533,90
533,90
593,30
SLAP: Superior labrum anteroposterior lezyonu, ankor ile
bursektomi dahil
bursektomi dahil
600
600
750
450
750
450
550
550
356,00
356,00
445,00
267,00
445,00
267,00
326,30
326,30
TFCC (triangular fibrokartilaj kompleks)
TFCC (triangular fibrokartilaj kompleks)
450
450
500
267,00
267,00
296,70
450
450
750
450
600
450
450
500
750
400
600
20
500
300
400
450
300
300
300
300
450
750
600
600
350
750
500
500
500
500
150
350
350
275
267,00
267,00
445,00
267,00
356,00
267,00
267,00
296,70
445,00
237,30
356,00
11,90
296,70
178,00
237,30
267,00
178,00
178,00
178,00
178,00
267,00
445,00
356,00
356,00
207,70
445,00
296,70
296,70
296,70
296,70
89,00
207,70
207,70
163,20
600
450
350
356,00
267,00
207,70
300
400
850
600
750
500
178,00
237,30
504,30
356,00
445,00
296,70
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
612.580 Unikompartmantal diz artroplastisi
ARTRODEZLER
612.590 Büyük eklem artrodezi
612.600 Orta eklem artrodezi
612.610 Küçük eklem artrodezi
OSTEOMYELĐT
612.620 Büyük kemik osteomyelit tedavisi
612.630 Orta kemik osteomyelit tedavisi
612.640 Küçük kemik osteomyelit tedavisi
ARTROSKOPĐLER
1642
AÇIKLAMA
612650, 612651 ile birlikte fatura edilemez.
PUAN
OCD: Osteo Kondritis Dissekans. 612650, 612651, ile birlikte fatura edilemez.
1645
612.720 Artroskopik OCD fiksasyonu
1646
612.730 Artroskopik Eklem kıkırdağı debridmanı + drill ya da mikrokırık
1647
612.740 Artroskopik Artrodez
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
612.760
612.770
612.810
612.820
612.830
612.840
612.850
612.860
612.870
612.880
612.890
612.900
612.910
612.920
612.930
612.940
612.950
612.960
612.970
612.980
612.990
613.000
613.010
613.020
613.030
613.040
613.050
613.060
613.070
613.080
613.090
613.100
613.110
613.120
613.130
613.140
613.150
613.160
613.170
613.180
613.190
613.200
613.210
613.220
613.230
613.240
613.250
613.260
613.270
613.280
613.290
613.300
613.310
613.320
613.330
613.340
613.350
613.360
613.370
613.380
613.390
613.400
Diz Artroskopisi
Artroskopik Menisküs onarımı, diz
Artroskopik Menisküs transplantasyonu, diz
Artroskopik Lateral gevşetme + medial plikasyon, diz
Artroskopik Eminensia fiksasyonu, diz
Artroskopik Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz
Artroskopik Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu revizyonu, diz
Artroskopik Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz
Artroskopik Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu revizyonu, diz
Omuz Artroskopisi
Artroskopik SLAP onarımı, omuz
Artroskopik Kapsüler kaydırma, omuz
Artroskopik Bankart onarımı, omuz
Artroskopik Rotator kılıf debridmanı, omuz
Artroskopik Rotator kılıf onarımı , omuz
Artroskopik Bursoskopi-bursektomi, omuz
Artroskopik Akromioplasti, omuz
Artroskopik Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu
Dirsek Ve El Bileği Artroskopisi
Artroskopik Radius başı rezeksiyonu
Artroskopik TFCC debridmanı
Artroskopik TFCC onarımı
EKLEM AÇIK CERRAHĐ
Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu
Akromioplasti
Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu
Ayak bileği kollateral ligament primer onarım
Ayak bileği kollateral ligament rekonstrüksiyonu
Büyük eklem debridmanı
Dirsek kollateral ligament rekonstrüksiyonu
Diz dış yan bağ primer onarımı
Diz dış yan bağ rekonstrüksiyonu
Diz iç yan bağ primer onarımı
Diz iç yan bağ rekonstrüksiyonu
Eklem ponksiyonu ve ilaç verme
Eminensia kırık fiksasyonu
Greft alınması
Kondral debridman
Korakoakrominal ligament rekonstrüksiyonu
Küçük eklem debridmanı
Küçük eklem ligament rekonstrüksiyonu
Menisektomi
Menisküs kisti eksizyonu
Menisküs onarımı
Menisküs transplantasyonu
Mozaikplasti
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu
Orta eklem debridmanı
Patella distal + proksimal dizilim cerrahisi
Patella distal realinman
Patella proksimal dizilim cerrahisi
Rotator kılıf onarımı
Septik artrit büyük eklem cerrahisi
Septik artrit küçük eklem cerrahisi
Septik artrit orta eklem cerrahisi
Sinovektomi, büyük eklem
Sinovektomi, küçük-orta eklem
TEKRARLAYAN ÇIKIKLARDA REKONSTRÜKSĐYON
Büyük eklem habitüel çıkık onarımı
Orta eklem habitüel çıkık onarımı
Küçük eklem habitüel çıkık onarımı
PEDĐATRĐK ORTOPEDĐ
Aşiloplasti
Aşiloplasti + posterior kapsül gevşetmesi
Ayak komplet subtalar gevşetme
Ayak postero-medial gevşetme
Chiari
Gelişimsel kalça çıkığı (GKÇ), açık redüksiyon
612650, 612651, 612710, 612720, 612740, 612760, 612770 , 612810 , 612820 , 612830 , 612840 ,
612850 ,612860, 612870, 612880, 612890, 612900, 612910, 612920, 612930, 612940, 612950,
612960, 612970 ile birlikte fatura edilemez.
debridman dahil
613.140 , 613.220 ile birlikte fatura edilemez.
sadece diz çıkığında
patellar tendon, hamstring, fasia lata
drill ve mikrokırık dahil.
613.030 ile birlikte fatura edilemez.
613.140 ile birlikte fatura edilemez.
613.220 ile birlikte fatura edilemez.
613.030 ile birlikte fatura edilemez.
613.140 , 613.220 ile birlikte fatura edilemez.
613.350 ile birlikte faturalandırılamaz.
21/59
SIRA NO
1716
1717
1718
KODU
ĐŞLEM ADI
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
613.410 GKÇ kapalı redüksiyon+ Pelvipedal alçı
613.420 GKÇ pelvik osteotomiler, açık redüksiyon dahil
613.430 GKÇ periasetabular osteotomiler (Ganz vb.)
GKÇ radikal redüksiyon (Açık redüksiyon+ pelvik +femoral osteotomiler
613.440
dahil)
613.450 GKÇ üçlü pelvik osteotomiler (steel vb.)
613.460 Osteoklazi
613.470 PEV maniplasyon dahil alçı
613.480 Plantar fasia ve adduktor tendonların gevşetilmesi
613.490 Shelf
613.500 Triple artrodez
613.510 Trokanter majör transferi
613.520 Vertikal talus ameliyatları
PELVĐS VE KALÇA EKLEMĐ
613.530 Tenotomi, kalça adduktorları, subkutan, kapalı
613.540 Tenotomi, kalça adduktorları açık
613.550 Tenotomi iliopsoas açık
OMURGA CERRAHĐSĐ
Vertebra Enfeksiyonları
613.560 Anterior girişim ile vertebra abse drenajı
1735
613.570 Anterior girişim ile vertebra abse drenajı + korpektomi + strut greftleme
1736
613.580 Anterior girişim ile vertebra abse drenajı + anterior enstrümentasyon
1719
1737
613.590 Anterior girişim ile vertebra abse drenajı + posterior enstrümentasyon
1738
613.600 Posterior girişim ile vertebra abse drenajı
1739
613.610 Posterior girişim ile vertebra abse drenajı + korpektomi+strut greftleme
1740
613.620 Posterior girişim ile vertebra abse drenajı + posterior enstrümentasyon
1741
1742
1743
1744
1745
1746
613.630
613.640
613.650
613.660
1747
613.670 Vertebra kırıklarının redüksiyonu, manipülasyon veya traksiyonsuz
1748
613.680 Vertebra kırıklarının kapalı tedavisi, manipülasyon veya traksiyonla
Osteotomi
Posterior elemanların osteotomisi, tek vertebra segmenti
Posterior elemanlar + anterior korpusu da içeren osteotomiler
Spinal osteotomi, tek vertebra segmenti
Konkav/konveks kosta osteotomisi, her seviye için
Omurga Kırık ve Çıkıklarının Tedavisi
AÇIKLAMA
610.880 , 610.650 , 610.660 ile birlikte fatura edilemez.
611.190, 611.290 işlemleri ile birlikte fatura edilemez.
611.190, 611.290 işlemleri ile birlikte fatura edilemez.
611.190 , 611.290 işlemleri ile birlikte fatura edilemez.
PUAN
350
800
1201
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
207,70
474,60
711,90
1001
593,30
900
100
125
150
500
500
500
750
533,90
59,40
74,20
89,00
296,70
296,70
296,70
445,00
250
400
400
148,40
237,30
237,30
Faset denervasyonu dahil
Torakotomi-Laparatomi
613.560, 614.090, 616.060 ile birlikte faturalandırılamaz.
613.560 , 613.920 , 613.930, 614.090, 616.060 ile birlikte faturalandırılamaz.
613.560 , 614.020, 614.030, 614.040, 614.050, 614.060, 614.090, 616.060 ile birlikte
faturalandırılamaz.
613.600 , 614.090, 616.060 ile birlikte faturalandırılamaz.
613.600 , 614.020, 614.030, 614.040, 614.050, 614.060, 614.090, 616.060 ile birlikte
faturalandırılamaz.
Chevron, Smith Peterson vs.
Thomasen, Egg shell vs.
diskektomi ile birlikte anterior yaklaşım
alçı veya breys, gerektiren ve içeren
750
445,00
1501
889,90
1751
1.038,20
2001
1.186,50
750
445,00
1501
889,90
2001
1.186,50
750
1201
1001
50
445,00
711,90
593,30
29,70
300
178,00
400
237,30
1749
613.690 Vertebra kırık/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeye kadar,posterior Torakal veya lomber,posterior dekompresyon ve füzyon
1201
711,90
1750
613.700 Vertebra kırık/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeden fazla,posterior Torakal veya lomber,posterior dekompresyon ve füzyon
1501
889,90
1751
613.710 Vertebra kırık/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeye kadar,anterior Torakal veya lomber,anterior dekompresyon ve füzyon
1501
889,90
1752
613.720 Vertebra kırığı/çıkığı,tek seviye,enstrümentasyon, 4 seviyeden fazla,anterior Torakal veya lomber,anterior dekompresyon ve füzyon
1751
1.038,20
1753
613.730
2001
1.186,50
1754
1755
1756
1757
1758
613.740
613.750
613.760
613.770
nonvaskülarize
clivus C1-C2 odontoid proses eksizyonu yapılarak veya yapılmadan
C2 altı tüm vertebralar için tek seviye
300
400
1201
700
178,00
237,30
711,90
415,30
1759
613.780 Artrodez anterior, interbody tekniği, her ek vertebra segmenti için
C2 altı tüm vertebralar
350
207,70
oksiput-C2
C1-C2
tek seviye C2 altı vertebralar
C2 altı vertebralar
800
800
600
300
474,60
474,60
356,00
178,00
Torakal -lomber-sakral
Torakal -lomber-sakral
Torakal -lomber-sakral
Torakal -lomber-sakral
1201
1501
1501
1501
711,90
889,90
889,90
889,90
843
500,00
1760
1761
1762
1763
1764
Posterior posterolateral veya Lateral transvers yaklaşım,servikal
Artrodez posterior teknik kranioservikal
Artrodez posterior teknik atlas-aksis
Artrodez posterior-posterolateral teknik, servikal
Artrodez posterior -posterolateral teknik,her ek vertebra için
613.830
613.840
613.850
613.860
Artrodez anterior, 3 vertebral segmente kadar
Artrodez anterior, 4 veya daha fazla vertebra segmenti
Kifotik deformite için anterior trikortikal strut greftleme
Kifotik deformite için vaskülarize kosta ile greftleme
Posterior-Posterolateral veya Lateral Transvers
Yaklaşım,Torakal,Lomber
Anterior veya Anterolateral yaklaşım,Torakal -lomber-sakral
1770
1771
Artrodez
Otogreft alınması (iliak kanat)
Fibular strut greft alınması
Artrodez anterior, transoral veya ekstraoral yolla
Artrodez anterior, interbody tekniği
613.790
613.800
613.810
613.820
1765
1766
1767
1768
1769
Vertebra kırığı/çıkığı,tek seviye,anterior dekompresyon, enstrümentasyon (4
Torakal veya lomber vertebra
seviyeye kadar) ve füzyon + posterior enstrümentasyon füzyon
613.870 Artrodez posterior, 7 vertebral segmente kadar, Torakal,Lomber
1772
613.880 Artrodez posterior, 8 veya daha fazla vertebral segment, Torakal,Lomber
1773
613.890 Artrodez posterior, tek disk aralığı, Torakal,Lomber
1774
1775
1776
1777
613.900 Artrodez posterior, her disk aralığı, Torakal,Lomber
613.910 Spinal füzyon eksplorasyonu
SPĐNAL ENSTRÜMANTASYON
613.920 Anterior enstrumantasyon; 3 vertebra segmentine kadar
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
1012
600,00
1778
613.930 Anterior enstrumantasyon; 4 veya daha fazla vertebra segmenti
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
1180
700,00
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
613.940
613.950
613.960
613.970
613.980
613.990
614.000
tek veya çift vida ile
1001
1001
400
1001
800
300
1501
593,30
593,30
237,30
593,30
474,60
178,00
889,90
1786
1787
1788
Anterior odontoid fiksasyonu
Anterior sakroiliak fiksasyon
Crutchfield takılması
Enstrumantasyon çıkartılması (6 seviyeden fazla)
Enstrumantasyon çıkartılması (6 seviyeye kadar)
Halo fiksasyon uygulanması
Pelvik fiksasyon, sakrum dışında
Posterior C1-C2 enstrümentasyonu+ vida rod+ transartiküler vida + lamina,
614.010
spinöz proses telleme
614.020 Posterior oksipitoservikal enstrümentasyonu
614.030 Posterior sakroiliak fiksasyonu
interbody veya transforaminal interbody tekniği. Aynı faturada 1 defadan fazla kodlanamaz. Đlave
aralıklar 613.900 kodu üzerinden faturalandırılır.
interbody veya transforaminal interbody tekniği.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
stabilizasyon veya traksiyon amaçlı
enstrumantasyonun alt ucunun pelvik kemik yapılara tespiti
1096
650,00
500
296,70
250
300
148,40
178,00
Gallie, Brooks vs.
1001
593,30
C0-2
perkütan veya açık
1201
1001
711,90
593,30
22/59
SIRA NO
1789
KODU
ĐŞLEM ADI
614.040 Posterior segmental enstrumantasyon; 2 ila 6 vertebra segmenti
AÇIKLAMA
PUAN
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
1501
889,90
1790
614.050 Posterior segmental enstrumantasyon; 7 veya daha fazla vertebra segmenti
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
1751
1.038,20
1791
1792
1793
örn. tek Harrington rodu tekniği
300
1001
1001
178,00
593,30
593,30
allogreft, otogreft, cage, çimento
600
356,00
vertebral segment rezeksiyonu, cisim ve posterior elemanlar dahil
1751
900
1201
1501
700
600
84
500
1.038,20
533,90
711,90
889,90
415,30
356,00
50,00
296,70
900
850
750
500
450
600
525
533,90
504,30
445,00
296,70
267,00
356,00
311,50
600
500
400
600
356,00
296,70
237,30
356,00
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
614.060 Posterior segmental olmayan enstrumantasyon
614.070 Spinöz proseslerin tellenmesi ile internal spinal fiksasyon
614.080 Translaminar faset eklem vida fiksasyonu tek seviye
Vertebra defektlerine, strüktürel, strut greft veya prostetik materyal
614.090
yerleştirilmesi
DĐĞER ĐŞLEMLER
614.100 Kifektomi
614.110 Spondilolizis pars kırık onarımı
614.120 Sakretomi, parsiyel
614.130 Sakrektomi, total
614.140 Vertebroplasti
614.150 Kifoplasti
614.160 Faset Eklem Blokajı
614.170 Spondilolistezis Cerrahi Redüksiyon
EKSTERNAL FĐKSATÖR TEDAVĐLERĐ
614.180 Büyük kemik bifokal
614.190 Büyük kemik defektli psödoartrozu
614.200 Büyük kemik psödoartrozu
614.210 Kemik kemik defektli psödoartrozu
614.220 Küçük kemik psödoartrozu
614.230 Orta kemik defektli psödoartrozu
614.240 Orta kemik psödoartrozu
HEMĐKALLOTAZĐS-KALLOTAZĐS ĐLE DEFORMĐTE
DÜZELTĐLMESĐ
614.250 Büyük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi
614.260 Orta kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi
614.270 Küçük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi
614.280 Hemikondrodiastazis büyük kemik
EKSTERNAL FĐKSATÖR ĐLE EKLEM KONTRAKTÜRÜ
AÇILMASI
614.290 Büyük eklem kontraktürü eksternal fiksatör ile açılması
614.300 Küçük eklem kontraktürü eksternal fiksatör ile açılması
614.310 Eksternal fiksatör ile ayak deformitesi düzeltilmesi
EKSTERNAL FĐKSATÖR ĐLE KEMĐK UZATMA
614.320 Büyük kemik eksternal fiksatör ile uzatma
614.330 Orta kemik eksternal fiksatör ile uzatma
614.340 Küçük kemik eksternal fiksatör ile uzatma
ORTOPEDĐK ONKOLOJĐ
Örnekleme Yöntemi
614.350 Kemik tümörü açık biyopsisi, pelvis veya vertebra
614.360 Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi
614.370 Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi, pelvis içi
Rezeksiyonlar
614.380 Benign yumuşak doku tümörü, derin
614.390 Benign yumuşak doku tümörü, kompleks
614.400 Benign yumuşak doku tümörü, pelvis içi
614.410 Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel
600
400
800
356,00
237,30
474,60
600
500
400
356,00
296,70
237,30
300
225
200
178,00
133,50
118,70
250
750
400
150
148,40
445,00
237,30
89,00
1835
614.420 Büyük kemik Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon
900
533,90
1836
614.430 Büyük kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon
600
356,00
1837
614.440 Küçük kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon
200
118,70
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
Tek seviye
her seviye için
Total sayı dahil
diğer işlemlere ilave
3 cm’den fazla
1 cm’den fazla
2 cm’den fazla
diğer açık girişimler dahil
damar, sinir, kemik veya eklem tutumlu
1838
614.450 Küçük kemik, Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon
400
237,30
1839
1840
1841
1842
614.460
614.470
614.480
614.490
500
1101
600
250
296,70
652,60
356,00
148,40
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, derin
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, kompleks
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, pelvis içi
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, yüzeyel
damar, sinir, kemik veya eklem tutumlu
1843
614.500 Orta kemik Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon
600
356,00
1844
614.510 Orta kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon
400
237,30
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
614.520
614.530
614.540
614.550
pelvis veya vertebra
pelvis veya vertebra
750
1101
1101
900
445,00
652,60
652,60
533,90
alınış ücreti ayrı
1301
1501
500
1001
1201
750
600
300
500
600
771,20
889,90
296,70
593,30
711,90
445,00
356,00
178,00
296,70
356,00
1251
741,60
25
50
100
100
75
14,90
29,70
59,40
59,40
44,50
614.560
614.570
614.580
614.590
614.600
614.610
614.620
614.630
614.640
614.650
614.660
614.670
614.680
614.690
614.700
614.710
Spine benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon
Spine malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon
Total kapalı eklem rezeksiyonu, büyük eklem
Total kapalı eklem rezeksiyonu, orta eklem
REKONSTRÜKSĐYONLAR
Biyolojik Rekonstrüksiyonlar
Damarlı kemik transplantasyonu
Eklem transplantasyonu, total
Kemik defektlerinin yonga greft ile doldurulması
Kemik kaydırma yöntemi ile rekonstrüksiyon
Kısmi eklem transplantasyonu
Masif allogreft ile rekonstrüksiyon
Rezeksiyon artrodezi, büyük eklem
Rezeksiyon artrodezi, küçük eklem
Rezeksiyon artrodezi, orta eklem
Segmental greft ile rekonstrüksiyon
Prostetik Rekonstrüksiyonlar
Modüler tümör protezi ile rekonstrüksiyon
6.8.SĐNĐR SĐSTEMĐ CERRAHĐSĐ
ELEKTROFĐZYOLOJĐK TESTLER ĐÇĐN CERRAHĐ
Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonu
Ventriküler ponksiyon
Eksternal ventriküler drenaj sistemi yerleştirilmesi
Đntrakranial basınç monitorizasyon kateteri yerleştirilmesi
Eksternal lomber drenaj sistemi yerleştirilmesi
1870
614.720 Uzun süreli video EEG için subdural elektrod konması için cerrahi girişim
500
296,70
1871
614.730 Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrodu için cerrahi girişim PEG elektrod
250
148,40
23/59
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
AÇIKLAMA
PUAN
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
1872
614.740 Uzun süreli video EEG amaçlı derin elektrot konması için cerrahi girişim
500
296,70
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
614.750 Kortikal stimülasyon
614.760 Elektrokortikografi
ORTA KAFA ÇUKURU YAKLAŞIMLARI
614.770 Vestibüler nörektomi, transkanal
614.780 MAI dekompresyonu
614.790 BOS fistüllerinin onarımı
614.800 Temporal kemik tümör eksizyonu
614.810 Akustik tümör eksizyonu
500
250
296,70
148,40
1101
1101
900
1101
1351
652,60
652,60
533,90
652,60
800,90
1101
1101
652,60
652,60
250
500
2001
1751
350
1001
84
550
2501
1751
2501
1751
2501
1001
1851
200
148,40
296,70
1.186,50
1.038,20
207,70
593,30
50,00
326,30
1.483,10
1.038,20
1.483,10
1.038,20
1.483,10
593,30
1.097,50
118,70
1881
1882
1883
ameliyat ücretine ek
RETRO LABĐRENTER VE RETROSĐGMOĐD YAKLAŞIMLAR
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
614.820 Vestibüler nörektomi, retrosigmoid-retrolabirenter
614.830 Dekompresyon ameliyatı (AICA)
STEREOTAKSĐK VE FONKSĐYONEL NÖROŞĐRÜRJĐKAL
AMELĐYATLAR
614.840 Açık kordotomi
614.850 Baklofen pompa implantasyonu
614.860 Derin beyin implantasyonu (iki taraflı)
614.870 Derin beyin nörostimulatörü implantasyonu (tek taraflı)
614.880 Dorsal kolon stimülasyonu
614.890 Eksternal radyoşirürji
614.900 Faset denervasyonu
614.910 Mikroelektrod kayıt
614.920 Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi (iki taraflı)
614.930 Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi (tek taraflı)
614.940 Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi (iki taraflı)
614.950 Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi (tek taraflı)
614.960 Mikroelektrod kayıtla nörostimulatör implantasyonu
614.970 Mikrovasküler dekompresyon
614.980 Nöronavigasyonla kitle rezeksiyonu
614.990 Perkütan foramen ovale gasser ganglion bloku
1901
615.000 Perkütan foramen ovale gasser ganglionu RF termo koagülasyonu
x-ray hariç
300
178,00
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
615.010
615.020
615.030
615.040
615.050
615.060
615.070
615.080
615.090
615.100
615.110
615.120
615.130
615.140
615.150
BT hariç
600
300
600
1401
700
1201
2001
1201
800
1751
2001
1201
1301
300
800
356,00
178,00
356,00
830,60
415,30
711,90
1.186,50
711,90
474,60
1.038,20
1.186,50
711,90
771,20
178,00
474,60
700
1001
1001
900
1201
1001
1001
415,30
593,30
593,30
533,90
711,90
593,30
593,30
250
150
300
400
600
1001
400
700
300
400
500
600
148,40
89,00
178,00
237,30
356,00
593,30
237,30
415,30
178,00
237,30
296,70
356,00
1501
1751
2501
1501
1501
400
750
700
600
1001
900
1001
400
750
1201
1001
1501
700
1501
1251
1001
1501
1251
1001
1501
1001
889,90
1.038,20
1.483,10
889,90
889,90
237,30
445,00
415,30
356,00
593,30
533,90
593,30
237,30
445,00
711,90
593,30
889,90
415,30
889,90
741,60
593,30
889,90
741,60
593,30
889,90
593,30
1884
615.160
615.170
615.180
615.190
615.200
615.210
615.220
615.230
615.240
615.250
615.260
615.270
615.280
615.290
615.300
615.310
615.320
615.330
615.340
615.350
615.360
615.370
615.380
615.390
615.400
615.410
615.420
615.430
615.440
615.450
615.460
615.470
615.480
615.490
615.500
615.510
615.520
615.530
615.540
615.550
615.560
615.570
615.580
615.590
615.600
Perkütan kordotomi
Perkütan sempatik blokaj
Perkütan traktotomi
Selektif dorsal rizotomi
Stereotaksik biyopsi
Stereotaksik brakiterapi
Stereotaksik talamotomi (iki taraflı)
Stereotaksik talamotomi (tek taraflı)
Stereotaktik kateterizasyon
Stereotaktik kraniotomi
Stereotaktik pallidotomi (iki taraflı)
Stereotaktik pallidotomi (tek taraflı)
Stereotaktik singulotomi-kapsulotomi
Trigeminal nörektomi
Vestibüler neurotomi
KRANĐAL CERRAHĐLER
Hidrosefali ameliyatları, şant ameliyatları
Hidrosefali ameliyatları, third ventrikulostomi
BOS fistülü ameliyatları, transkranial yolla, kraniotomi
BOS fistülü ameliyatları, transsfenoidal yolla
Kafa kaidesinde dura onarımı, kraniotomi ile)
Endoskopik tümör biyopsisi
Endoskopik aquaduktoplasti
KAFA TRAVMA AMELĐYATLARI
Burr Hole eksplorasyonu, tek
Burr Hole eksplorasyonu, her bir ilave için
Epidural hematom drenajı, kraniektomi ile
Epidural hematom drenajı, kraniotomi ile
Subdural hematom drenajı, kraniotomi ile (tek taraflı)
Subdural hematom drenajı, kraniotomi ile (iki taraflı)
Subdural hematom drenajı, burr hole ile (tek taraflı)
Subdural hematom drenajı, burr hole ile (iki taraflı)
Depresyon fraktürü, basit
Depresyon fraktürü, komplike
Duraplasti, galeal greft ile
Duraplasti, fasia lata grefti ile
KĐTLE VE VASKÜLER AMELĐYATLAR
3. ventrikül içi tümörleri
Anevrizma ameliyatları, multipl anevrizma (aynı kesi)
Anevrizma ameliyatları, multipl anevrizma (ayrı kesiler)
Anevrizma ameliyatları, tek anevrizma
Arteriovenöz malformasyon ameliyatları
Beyin apsesi, burr hole ile aspirasyon
Beyin apsesi cerrahisi, kraniotomi ile
Beyin intraparankimal kist hidatik çıkarılması
Glial tümör eksizyonu
Glial tümör eksizyonu, mikroşirürjikal teknikle
Glial tümör eksizyonu, lobektomi ilave edilirse
Đntraorbital tümör eksizyonu, kraniotomi ile
Đntraserebral, hematom boşaltılması, burr hole ile
Đntraserebral, hematom boşaltılması, kraniotomi ile
Kaide tümörleri
Karotid endarterektomi
Karotiko-kavernöz fistül veya anevrizması
Konveksite tümörleri cerrahisi
Köşe tümörleri cerrahisi
Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi
Parasagital (interhemisferik), tentoriyel açıklık vb.
Pineal kitle ameliyatları
Posterior fossa tümörleri cerrahisi
Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi
Serebral by-pass ameliyatları
Transsfenoidal hipofizektomi
laminektomi birimine ek olarak
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
Total sayı dahil
ameliyat ve elektrod ücretine ek olarak
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
x-ray hariç
BT hariç
radyoaktif seed ücreti hariç
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz. 615080 ile birlikte faturalanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz. 615070 ile birlikte faturalanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz. 615120 ile birlikte faturalanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz. 615110 ile birlikte faturalanamaz.
şant aleti ücreti hariç
eksternal ventriküler drenaj set ücreti hariç
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz. 615280 ile birlikte faturalanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz. 615270 ile birlikte faturalanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz. 615300 ile birlikte faturalanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz. 615290 ile birlikte faturalanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
klip ücreti hariç. Aynı faturada birden fazla kodlanamaz.
AVM
frontal fossa,temporal fossa,sfenoid kemik,clivus vb
servikal ve kranial yaklaşım
adenomektomi
24/59
SIRA NO
KODU
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
615.730
615.740
615.750
1983
615.610
615.620
615.630
615.640
615.650
615.660
615.670
615.680
ĐŞLEM ADI
EPĐLEPSĐ AMELĐYATLARI
Ekstratemporal rezeksiyonlar
Hemidekortikasyon
Hemisferektomi
Korpus kallozotomi
Selektif amigdalohipokampektomi
Subpial insizyon
Temporal lobektomi
Vagal stimülatör takılması
KONJENĐTAL SPĐNAL CERRAHĐ
Spinal meningosel eksizyonu
Spinal meningomyelosel eksizyonu
Spinal disrafizm, kapalı ameliyatları
Sakrokoksigeal teratom eksizyonu
ĐNTRADURAL ĐNTRAMEDÜLLER SPĐNAL CERRAHĐ
Diskografi tek seviye
Đntradiskal elektroterapi
Đntradural, intramedüller vertebra absesi drenajı
AÇIKLAMA
PUAN
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
750
1501
2001
1001
1501
750
1501
750
445,00
889,90
1.186,50
593,30
889,90
445,00
889,90
445,00
400
700
700
1001
237,30
415,30
415,30
593,30
Perkütan yolla intradiskal girişimler (IDET, Coblan vb)
400
135
750
237,30
80,00
445,00
615.760 Lomber intradural tümör eksizyonu, Laminektomi dahil
Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir. 616.020 ile birlikte faturalandırılamaz.
800
474,60
1984
615.770 Lomber spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil
Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir. 616.020 ile birlikte faturalandırılamaz.
1001
593,30
1985
1986
1987
615.780 Myelografi
615.790 Nükleoplasti
615.791 Nükleotomi
400
135
135
237,30
80,00
80,00
1988
615.800 Servikal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu,Laminektomi dahil
Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir. 616.070 ile birlikte faturalandırılamaz.
800
474,60
1989
615.810 Servikal intramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil
Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir. 616.070 ile birlikte faturalandırılamaz.
1001
593,30
1990
615.820 Servikal spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil
Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir. 616.070 ile birlikte faturalandırılamaz.
2001
1.186,50
1991
615.830 Spinal syringomyeli drenajı eksizyonu, Laminektomi dahil
laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. 616.020, 616.070, 616.110 ile birlikte faturalandırılamaz.
700
415,30
1992
615.840 Torakal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil
Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir. 616.110 ile birlikte faturalandırılamaz.
600
356,00
1993
615.850 Torakal intramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil
Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir. 616.110 ile birlikte faturalandırılamaz.
800
474,60
1994
615.860 Torakal spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil
Korpektomi/laminaplasti ile yapılmışsa eklenir. 616.110 ile birlikte faturalandırılamaz.
1501
889,90
klasik, laminotomi ile birlikte.
klasik, laminotomi ile birlikte. 615.880 ile birlikte fatura edilemez.
615.910, 616.020 ile birlikte faturalandırılamaz.
615.900, 616.020 ile birlikte faturalandırılamaz.
klasik, laminotomi ile birlikte
klasik, laminotomi ile birlikte
675
700
700
675
700
800
400,00
415,30
415,30
400,00
415,30
474,60
servikal ve diğer omurlar
800
474,60
servikal ve diğer omurlar
1050
622,90
tek mesafe disk
650
385,60
615.690
615.700
615.710
615.720
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
615.880
615.890
615.900
615.910
615.920
615.930
2002
615.940 Servikal diskektomi mikrocerrahi ile anterior yaklaşım ile tek aralık
DĐSK CERRAHĐSĐ
Lomber diskektomi tek seviye
Lomber diskektomi tek seviye bilateral
Lomber laminektomi ve disk, iki taraflı disk
Lomber laminektomi ve disk, tek taraflı disk
Lomber mikrocerrahi ile diskektomi tek seviye
Lomber mikrocerrahi ile diskektomi tek seviye bilateral
2004
Servikal diskektomi mikrocerrahi ile anterior yaklaşım ile tek aralık ve
615.950
intervertebral greft-kafes uygulaması
615.960 Servikal laminektomi ve disk boşaltılması
2005
615.970 Torakal disk eksizyonu
2006
2007
2008
615.980 Torakal kostatransversektomi ile disk eksizyonu
615.990 Torakal Transtorasik disk eksizyonu
EKSĐZYON VE DEKOMPRESYON
2003
2009
616.000 Kraniovertebral junction anomalisi ameliyatları / dekompresyon vs
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
616.010
616.020
616.030
616.040
616.050
616.060
616.070
616.080
616.090
616.100
616.110
616.120
616.130
616.140
Lomber hemilaminektomi - laminotomi
Lomber laminektomi
Lomber Laminoplasti
Lomber parsiyel korpektomi
Servikal hemilaminektomi - laminotomi
Servikal/ torakal/ lomber korpektomi
Servikal laminektomi
Servikal laminoplasti
Servikal/ torakal parsiyel korpektomi
Torakal hemilaminektomi - laminotomi
Torakal laminektomi
Torakal laminoplasti
Total omurga rezeksiyonu
Transoral odontoidektomi
616.150
616.160
616.170
616.180
616.190
616.200
616.210
616.220
Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar
Fasiya veya tendon grefti ile askı ameliyatları
Kas transpozisyonu veya grefti ile düzeltme
Fasial sinir onarımı
Fasial sinirin greftle onarımı
Hipoglossal sisnir transpozisyonu
Mikronörovasküler teknik ile kas transferi
Yumuşak doku süspansiyonu
ÜST EKSTREMĐTE
Neuroliz
Sempatektomi, aksiller, tek taraflı
Sempatektomi, lomber, tek taraflı
Sempatektomi, lomber, çift taraflı
Sempatektomi, servikal, tek taraflı
Sempatektomi, servikal, çift taraflı
Periferik arter sklerizasyonu
Torakal sempatektomi, tek taraflı
Torakal sempatektomi, çift taraflı
PERĐFERĐK SĐNĐR CERRAHĐSĐ
Sinir grefti alınması
Sinir için torasik çıkım sendromu ameliyatları
Brakial pleksus eksplorasyonları
Lomber pleksus eksplorasyonları
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
total, mesial, lateral
Diestematomyeli, lipomyelomeningosel, dermal sinüs, kısa filum terminale
klasik, laminotomi veya laminektomi ile. 616.100, 616.110 ile birlikte faturalandırılamaz.
Tek omurga (parsiyel veya total)
Tek omurga. 615.900, 615.910 ile birlikte faturalandırılamaz.
Tek omurga
Tek omurga
Tek omurga
Tek omurga
Tek omurga
Tek omurga
Tek omurga
Tek omurga. 615.970 ile birlikte faturalanamaz.
Tek omurga. 615.970 ile birlikte faturalanamaz.
Tek omurga
enblok spondilektomi
600
356,00
1001
1001
593,30
593,30
750
445,00
300
337
400
750
500
1001
500
600
750
400
400
500
1001
1201
178,00
200,00
237,30
445,00
296,70
593,30
296,70
356,00
445,00
237,30
237,30
296,70
593,30
711,90
300
400
450
600
700
650
1501
400
178,00
237,30
267,00
356,00
415,30
385,60
889,90
237,30
169
300
300
600
400
800
600
500
1001
100,00
178,00
178,00
356,00
237,30
474,60
356,00
296,70
593,30
250
750
600
600
148,40
445,00
356,00
356,00
FASĐYAL PARALĐZĐNĐN TEDAVĐSĐNE YÖNELĐK ĐŞLEMLER
616.230
616.231
616.240
616.250
616.260
616.270
616.280
616.290
616.300
616.310
616.320
616.330
616.340
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
hemanjiom, A-V malformasyonlar vb
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
25/59
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
2048
2049
2050
616.350 Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, tek bir sinir
616.360 Nervus medianusun dekompresyonu
616.370 Nervus ulnaris transpozisyonu
2051
616.380 Supraskapüler sinir kompresyon sendromu ve dekompresyon cerrahisi
AÇIKLAMA
travmatik, nöroma eksizyonu, nörolizis ve basit nörorafi dahil
karpal tünel sendromu
400
300
400
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
237,30
178,00
237,30
400
237,30
PUAN
2052
616.390 N.radialis, post. interosseous kompresyon send, dekompresyon cerrahisi
400
237,30
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
616.400 Meralgia parestetika dekompresyon ameliyatı
616.410 Tarsal tünel sendromu dekompresyon ameliyatı
616.420 Kranial sinirlerin mikrovasküler dekompresyon
MĐKRO CERRAHĐ
616.430 Sinir onarımı, tek bir sinir
616.440 Sinir grefti ile yapılan sinir tamirleri
616.450 Đlave her sinir için
616.460 Dijital sempatektomi
6.9.GÖZ VE ADNEKSLERĐ
PERĐOKÜLER BÖLGENĐN CERRAHĐ GĐRĐŞĐMLERĐ
616.470 Ayarlanabilir sütür,ptozis
616.480 Blefaroplasti, her bir göz kapağı için
616.490 Dermoid kist eksizyonu
616.500 Distikiyaziste uygulanan elektroliz ameliyatı
616.510 Ektropiyum için cerrahi girişim
616.520 Entropiyum için cerrahi girişim
616.530 Epikantus onarımı
616.540 Frontale asma teknikleri, ptozis
616.550 Görüş alanına engel yaratan pseudopitoz tedavisi
616.560 Göz kapağı deri defektlerinin rekonstrüksiyonu
616.570 Göz kapağı tam kat defektlerinin rekonstrüksiyonu
616.580 Göz kapağına altın implantasyonu
616.590 Kantoplasti
616.600 Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'den fazla
616.610 apak kesisi sütürasyonu, 1 cm'ye kadar
400
400
1001
237,30
237,30
593,30
500
600
250
500
296,70
356,00
148,40
296,70
300
250
250
100
250
250
250
300
300
300
450
250
250
100
75
178,00
148,40
148,40
59,40
148,40
148,40
148,40
178,00
178,00
178,00
267,00
148,40
148,40
59,40
44,50
tek bir sinir. Aynı faturada birden fazla kodlanamaz.
puanlar tek göz içindir
Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir
Her bir kapak kenarı için
fasiyal paralizi tedavisinde
2078
616.620 Kapak kesisi sütüre edilmesi, kirpikli kenar, kaş veya tars onarımı
150
89,00
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
616.630
616.640
616.670
616.680
616.690
616.700
616.710
616.720
616.730
450
211
100
60
100
75
300
30
500
267,00
125,00
59,40
35,60
59,40
44,50
178,00
17,80
296,70
Kapak rekonstrüksiyonu, greft veya fleple
Kapak tümörü ameliyatı,
Kapak veya konjoktiva biyopsisi
Kapaklara kriyo aplikasyonu
Kapakta kist ve şalazyon ameliyatı
Kemodenervasyon
Levator prosedürleri, ptozis
Rejional oküler anestezi
Saçlı deriden ada flep yardımı ile kaş rekonstrüksiyonu
2088
616.740 Saçlı derinin kompozit greft olarak kullanıldığı kaş rekonstrüksiyonu
300
178,00
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
616.750 Tarsorafi
616.760 Telekantüs onarımı
GÖZYAŞI DRENAJ YOLLARĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ĐŞLEMLER
616.770 Alt konka kırılması
616.780 Dakriosistorinostomi, eksternal
616.790 Dakriosistorinostomi, endonazal
616.800 Göz yaşı yolları entübasyonu
616.810 Göz yaşı yolları entübasyonu ve alt konka kırılması
616.820 Kanalikül kesisi reperasyonu
616.830 Kese ablasyonu
616.840 Kese flegmonu drenajı
616.850 Lakrimal tıkaç yerleştirilmesi
616.860 Nazal mukoza ve cilt infiltrasyon anestezisi
616.870 Nazolakrimal balon uygulamaları
616.880 Nazolakrimal kanal oklüzyonuna girişim-probing
616.890 Punktum açılması, dilatasyonu, lavajı
616.900 Tüp implantlı konjonktival rinostomi
ŞAŞILIK VE PEDĐATRĐK OFTALMOLOJĐ
616.910 Rektuslara geriletme veya rezeksiyon, her biri
616.920 Rektuslara geriletme ve rezeksiyon
616.930 Her iki gözde birer rektusa geriletme ve/veya rezeksiyon
616.940 Tenotomi, myotomi, şaşılıkta
616.950 Botulinium toksini enjeksiyonu
616.960 Adele transpozisyonu
616.970 Ayarlanabilir sütür, şaşılık
616.980 Faden ameliyatı
125
300
74,20
178,00
61
450
450
300
400
300
300
60
40
25
200
100
40
500
36,00
267,00
267,00
178,00
237,30
178,00
178,00
35,60
23,80
14,90
118,70
59,40
23,80
296,70
300
400
450
200
50
300
300
300
178,00
237,30
267,00
118,70
29,70
178,00
178,00
178,00
2115
616.990 Nystagmus cerrahisi, her iki gözde tüm horizontal kaslara geriletme
400
237,30
2116
KONJONKTĐVA-KORNEA-KONTAKT LENS-ÖNSEGMENT
250
400
400
500
600
650
125
400
150
50
60
250
200
30
30
30
250
50
75
200
175
25
148,40
237,30
237,30
296,70
356,00
385,60
74,20
237,30
89,00
29,70
35,60
148,40
118,70
17,80
17,80
17,80
148,40
29,70
44,50
118,70
103,90
14,90
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
617.000
617.010
617.020
617.030
617.040
617.050
617.060
617.070
617.090
617.100
617.110
617.120
617.130
617.140
617.150
617.160
617.170
617.180
617.190
617.200
617.210
617.220
Amnion Zarı Đle Yüzey Rekonstrüksiyonu
Delici göz yaralanmaları tamiri
Foto Terapotik Keratektomi
Đntraoküler yabancı cisimlerin çıkartılması
Keratoplasti
Keratoprotez uygulaması
Konjonktiva örtmesi
Konjonktiva plastiği, greftli
Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması
Konjonktivadan yabancı cisim çıkarılması
Konkresyon küretajı
Kornea hazırlanması, transplantasyon için
Kornea kesisi sütüre edilmesi
Korneadan yabancı cisim çıkarılması
Korneal debridman
Korneal-Skleral Sütür Alınması
Limbal Kök Hücre Transplantasyonu
Ön kamara ponksiyonu ve/veya injeksiyonu, tanısal
Ön kamara ve vitreus ponksiyon veya injeksiyonu
Ön kamera lavajı
Pterjium ameliyatı
Subkonjonktival ve subtenon enjeksiyon
DSR
DSR
sondalama. çocuk yaş grubunda, anestezi altında.
aynı göz
EMG eşliğinde her bir kas için
tek göz için
PTK
aynı seansta ikisi birden, tanısal
Günde bir defadan fazla faturalandırılamaz
26/59
SIRA NO
KODU
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
ĐŞLEM ADI
REFRAKTĐF CERRAHĐ
617.230
617.240
617.250
617.260
617.270
617.280
617.290
617.300
617.310
617.320
617.330
617.340
617.341
617.350
617.360
617.370
617.380
617.390
617.400
617.410
617.420
617.430
617.440
617.450
617.460
617.470
617.480
617.490
617.500
617.510
617.520
617.525
617.530
617.540
617.550
617.560
617.570
617.580
617.590
617.600
617.610
617.620
617.630
617.631
617.640
617.650
617.660
617.670
617.680
617.690
617.700
617.710
617.720
617.730
617.740
617.750
617.760
617.770
617.780
617.790
617.800
617.810
617.820
617.830
617.840
617.850
617.860
617.870
617.880
617 890
617.900
617.910
617.920
617.930
617.940
617.950
617.960
617.970
617.980
617.990
618.000
618.010
618.020
618.021
618.030
618.040
618.050
Şeffaf lens ekstraksiyonu
Yüksek miyopide negatif lens implantasyonu
Foto Retraktif Keratoplasti
LASIK, LASEK
Radyal keratotomi
Astigmatik keratotomi
ĐRĐS VE LENS ĐLE ĐLGĐLĐ ĐŞLEMLER
Açı revizyonu
Dissizyon
Dissizyon-lens aspirasyonu
Dissizyon-lens aspirasyonu+ön vitrektomi
Dissizyon-lens aspirasyonu+ön vitrektomi+ĐOL implantasyonu
Fakoemülsüfikasyon + ĐOL
Fakoemülsüfikasyon+ ĐOL
Đridodiyaliz düzeltilmesi, 3 saat kadranı kadar
Đridodiyaliz düzeltilmesi, 4-6 saat kadranı kadar
Đridodiyaliz düzeltilmesi, 6 saat kadranından çok
Kapsül germe halkası koyma
Kapsül içine sekonder ĐOL konulması
Lazer iridotomi
Lazer kapsülotomi-sineşiotomi
Lens ekstraksiyonu ve intraoküler lens konulması
Lens ekstraksiyonu, ekstrakapsüler
Lens ekstraksiyonu, intrakapsüler
Ön kamara veya sulkusa sekonder ĐOL implantasyonu
Parsplana lensektomi
Parsplana lensektomi ve ĐOL implantasyonu
Periferik iridektomi
Pupilloplasti
Sineşiotomi
Skleral fiksasyon ile sekonder ĐOL implantasyonu
Travmatik paralitik midriyazis için pupillaplasti
Vitreus Wick sendromu YAG lazer uygulaması
GLOKOM
Ankiste bleb revizyonu
Glokomla kombine katarakt ameliyatları
Gonyotomi, trabekülotomi
Lazer gonyoplasti, trabekuloplasti
Seton ameliyatı (tüp, molteno vb.)
Siklodiyaliz
Siklofotokoagülasyon
Siklokrioterapi
Trabekülektomi
Viskokanalostomi
RETĐNA-VĐTREUS
Fotokoagülasyon (seansı)
Fotokoagülasyon (Yenidoğan-seansı)
Vitrektomi, anterior
Vitrektomi, pars plana
Vitro-retinal cerrahi, tüm işlemler
Pnömatik retinopeksi
Dekolman ameliyatları, krio aplikasyonu
Dekolman ameliyatları, sörklaj, lokal
Makula dejenerasyonu için Fotodinamik tedavi
Silikon yağı çıkarılması
Đntravitreal ponksiyon ve/veya injeksiyonu, tanısal
Ekvatoryel krioterapi
ORBĐTA-OKULER ONKOLOJĐ
Deri veya mukoza grefti kullanarak soket onarımı
Ekzanterasyon + alın flebi + deri grefti
Ekzanterasyon + deri grefti
Ekzanterasyon + temporal kas flebi + deri grefti
Ekzanterasyon ve ikincil iyileşmeye bırakmak
Ekzoftalmus için orbital dekompresyon
Enükleasyon veya evisserasyon
Hidroksiapatit implant için peg takılması
Đntraorbital tümör
Đntraorbital yabancı cisimlerin çıkartılması
Mobil hidroksiapatit implantı
Mobil implantlı enükleasyon
Optik sinir dekompresyon operasyonu
Orbita dekompresyon operasyonu
Orbitotomi
Protez yapılması
Radyoaktif Plak Çıkartılması
Radyoaktif Plak Uygulaması
Retrobulber ve peribulber enjeksiyon
Soket revizyonu
Sr90 Göz Aplikasyonu
Stafilom tashihi
6.10.KULAK VE KULAK BÖLGESĐNĐN CERRAHĐSĐ
Ampute kulak kepçesinin kompozit greft olarak sütüre edilmesi
Aural polip eksizyonu
Aurikula apse, hematom drenajı
Aurikula eksizyonu, basit
Aurikula eksizyonu, total
Basit mastoidektomi
Buşon, lavaj ve maniplasyon
Canal Wall Down timpanoplasti
Dış kulak yolu atrezisi
Dış kulak yolu biyopsisi
Dış kulak yolu, eksositoz eksizyonu
AÇIKLAMA
PUAN
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
Bilateral -5D ve üzeri miyop olup, iki göz arasında en az 3D anizometropi olan olgularda, bilateral
+3D ve üzeri hipermetrop olup iki göz arasında en az 3D anizometropi olan olgularda, bir gözü
emetrop olup diğer gözünde 3D ve üzeri refraktif bozukluk olan olgularda, iki göz arasında 4D ve
üzeri sferik fark olan olgularda sağlık kurulu raporu ile ödenir
eximer lazer ile PRK ameliyatı
Aynı göz için 617.310, 617.320, 617.330 ile birlikta faturalandırılamaz.
Aynı göz için 617.300, 617.320, 617.330 ile birlikta faturalandırılamaz.
Aynı göz için 617.300, 617.310, 617.330 ile birlikta faturalandırılamaz.
Aynı göz için 617.300, 617.310, 617.320 ile birlikta faturalandırılamaz.
Genel anestezi altında, göziçi lensi ücreti hariç
göziçi lensi ücreti hariç
Aynı faturada aynı göz için bir defadan fazla kodlanamaz.
Aynı faturada aynı göz için bir defadan fazla kodlanamaz.
Aynı faturada aynı göz için bir defadan fazla kodlanamaz.
göziçi lensi ücreti hariç
lens ücreti hariç
Genel anestezi ücreti hariç
Başka bir vitro-retinal cerrehi işlem faturalandırılamaz
sirkülaj dahil
Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir
600.300 , 600.330 , 600.360 , 600.370 ile birlikte fatura edilemez.
600.300 , 600.330 , 600.370, 600.440, 600.450 ile birlikte fatura edilemez.
600.300 , 600.330 , 600.360 , 600.370 ile birlikte fatura edilemez.
iki yanlı
enükleasyon sonrası geç dönem
Fasia lata, duramater, v.b.
618010, 618410 ile birlikte faturalanamaz
27/59
400
400
300
250
300
300
237,30
237,30
178,00
148,40
178,00
178,00
140
200
300
450
550
600
253
140
200
315
100
400
250
200
500
400
350
350
500
600
200
200
150
500
350
200
83,10
118,70
178,00
267,00
326,30
356,00
150,00
83,10
118,70
186,90
59,40
237,30
148,40
118,70
296,70
237,30
207,70
207,70
296,70
356,00
118,70
118,70
89,00
296,70
207,70
118,70
175
750
400
250
500
250
125
125
500
500
103,90
445,00
237,30
148,40
296,70
148,40
74,20
74,20
296,70
296,70
150
253
400
500
700
400
400
500
300
400
50
125
89,00
150,00
237,30
296,70
415,30
237,30
237,30
296,70
178,00
237,30
29,70
74,20
500
800
600
800
500
800
300
200
550
500
350
500
550
550
500
590
250
500
25
500
50
250
296,70
474,60
356,00
474,60
296,70
474,60
178,00
118,70
326,30
296,70
207,70
296,70
326,30
326,30
296,70
350,00
148,40
296,70
14,90
296,70
29,70
148,40
400
100
70
200
400
470
10
900
760
75
220
237,30
59,40
41,60
118,70
237,30
278,90
6,00
533,90
450,90
44,50
130,60
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
618.060
618.070
618.080
618.090
618.100
618.110
618.120
618.130
618.140
618.150
618.160
618.170
618.171
618.172
618.173
618.180
618.190
2249
618.200 Koklear implant yerleştirilmesi
2250
2251
618.210 Kriptotia düzeltilmesi
618.220 Kulak kepçesi replantasyonu
Dış kulak yolu, malign kısımların radikal eksizyonu
Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması
Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması, cerrahi
Eksploratis timpanotomi
Endolenfatik sak operasyonu, şantlı
Endolenfatik sak operasyonu, şantsız
Fasiyal sinir dekompresyonu
Fasiyal sinir sütürü
Glomus tümör eksizyonu, genişletilmiş eksternal yaklaşım
Glomus tümör eksizyonu, transmastoid
Glomus tümör eksizyonu, transmeatal
Đki loblu kulak memesinin onarımı
Đnfratemporal fossa tip A cerrahisi
Đnfratemporal fossa tip B cerrahisi
Đnfratemporal fossa tip C cerrahisi
Kemik iletimi işitme dekompresyonu
Kepçe kulak onarımı
AÇIKLAMA
618.010 ile birlikte fatura edilemez.
diğer bir kulak bölgesi cerrahisi ile birlikte faturalanamaz
618.100, 618.190, 618.250, 618.340 bunlarla birlikte faturalanamaz
618.090, 618.190, 618.250, 618.340 bunlarla birlikte faturalanamaz
618.010, 618.380 birlikte faturalanamaz
618.010, 618.380 birlikte faturalanamaz
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
mastoidektomi dahil
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
618.021, 618.090, 618.100, 618.250, 618.340, 618.410 bunlarla birlikte faturalanamaz
PUAN
460
25
160
400
750
700
700
800
1101
750
500
300
1501
1901
2201
350
400
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
272,90
15,00
95,00
237,30
445,00
415,30
415,30
474,60
652,60
445,00
296,70
178,00
889,90
1.127,20
1.305,10
207,70
237,30
1101
652,60
400
1001
237,30
593,30
2252
618.230 Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon + primer sütür
400
237,30
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
618.250
618.260
618.270
618.280
618.290
618.300
618.310
618.320
618.330
618.340
1201
400
750
600
400
50
500
200
500
500
711,90
237,30
445,00
356,00
237,30
29,70
296,70
118,70
296,70
296,70
2263
618.350 Miringoplasti
450
267,00
2264
2265
2266
2267
2268
2269
618.360
618.370
618.380
618.390
618.391
618.400
70
900
640
700
200
1251
41,60
533,90
379,70
415,30
118,70
741,60
Kulak rekonstrüksiyonu, tek aşamalı
Labirentektomi (TALK operasyonu)
Labirentektomi, mastoidektomi ile
Labirentektomi, transkanal
Makrotia düzeltilmesi
Mastoidektomi kavitesi debridmanı
Meatoplasti, stenozlarda
Mikrotia onarımı için lobül transpozisyonu
Mikrotia onarımı için posterior sulkus oluşturulması
Mikrotia onarımı için kıkırdak çatı hazırlanması-yerleştirilmesi
Miringotomi
Petröz apeks rezeksiyonu ve radikal mastoidektomi
Radikal veya multipl modifiye radikal mastoidektomi
Stapedektomi
Koterizasyon ile kulak perforasyonu onarımı
Temporal kemik rezeksiyonu
618.090, 618.100, 618.190, 618.340 bunlarla birlikte faturalanamaz
618.010, 618.380, 618.410 birlikte faturalanamaz
618.021, 618.090, 618.100, 618.190, 618.250, 618.390, 618.391 ve 618.410 bunlarla birlikte
faturalanamaz
618.021 ile birlikte faturalanamaz
TCA, patch, fat plasti vb
2270
618.410 Timpanoplasti (mastoidektomi ve kemikcik zincir onarımı dahil)
618.010, 618.021 ile birlikte faturalanamaz
700
415,30
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
618.411 Ventilasyon tüpü uygulaması (Bir kulak için)
6.11.ENDOKRĐN SĐSTEM CERRAHĐSĐ
618.420 Timektomi, basit
618.430 Timektomi, maksimal
618.440 Đntratorasik, substernal tiroidektomi
618.450 Tiroid biyopsisi (cerrahi)
618.460 Tiroidektomi (tek taraflı subtotal)
618.470 Tiroidektomi (iki taraflı subtotal)
618.480 Tiroidektomi (tek taraflı total)
618.490 Tiroidektomi (iki taraflı total)
618.500 Tiroidektomi (bir taraf total + karşı taraf subtotal)
618.510 Tiroidektomi (tamamlayıcı, total)
618.520 Paratiroid kas implantasyonu, otogreft
618.530 Paratiroidektomi, adenom için
618.540 Paratiroidektomi, hiperplazi veya kanser için
618.550 Sürrenalektomi, transperitoneal (tek taraflı)
618.560 Sürrenalektomi, lomber, ekstra peritoneal
618.570 Nöroblastom eksizyonu
6.12.ÜRĐNER SĐSTEM CERRAHĐSĐ
BÖBREK
618.580 Atnalı böbrek revizyonu, istmektomi
618.590 Böbrek biyopsisi, açık, cerrahi
618.600 Böbrek kisti rezeksiyonu
618.610 Böbrek transplantasyonu
618.620 Böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu
618.630 Endopyelotomi
618.640 ESWL 1. seans
618.641 ESWL 2. seans
618.642 ESWL 3. seans
618.650 Laparoskopik nefrektomi
618.660 Nefrektomi, basit
618.670 Nefrektomi, donör
618.680 Nefrektomi, parsiyel
618.690 Nefrektomi, radikal
618.700 Nefrektomi, subkapsüler
618.710 Nefrokütanöz fistül onarımı
618.720 Nefrolitotomi
618.730 Nefrolitotomi, anatrofik
618.740 Nefrolitotomi, perkütan
618.750 Nefropeksi
618.760 Nefropyelolitotomi
618.770 Nefrostomi kapatılması
618.780 Nefrostomi (açık cerrahi)
618.790 Nefroüreterektomi
618.800 Nefroüreterektomi ve parsiyel sistektomi
618.810 Nefrovezikal stent yerleştirilmesi
618.820 Perirenal apse drenajı (cerrahi)
618.830 Pyelolitotomi
618.840 Pyeloplasti
618.850 Pyelostomi
618.860 Renal arter plastik operasyonu
618.870 Renal kist eksizyonu
618.880 Renal rüptür onarımı
618.890 Retrograd pyelografi, endoskopi dahil
miringotomi dahil. 618.360 ile birlikte fatura edilemez.
200
118,70
618.430 ile birlikte fatura edilemez.
618.420 ile birlikte fatura edilemez.
sternal split veya total sternotomi
1001
1201
1001
200
500
575
650
850
725
800
250
600
850
1001
700
1001
593,30
711,90
593,30
118,70
296,70
341,20
385,60
504,30
430,10
474,60
148,40
356,00
504,30
593,30
415,30
593,30
1201
400
500
2001
1201
1001
257
192
128
1001
650
1001
750
1001
750
1001
800
1301
1201
400
800
400
600
800
1501
1201
300
600
750
450
1201
500
1001
190
711,90
237,30
296,70
1.186,50
711,90
593,30
152,60
113,90
76,00
593,30
385,60
593,30
445,00
593,30
445,00
593,30
474,60
771,20
711,90
237,30
474,60
237,30
356,00
474,60
889,90
711,90
178,00
356,00
445,00
267,00
711,90
296,70
593,30
112,80
tek taraflı
subkütan
28/59
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
618.900 Travmatik böbrek rüptüründe onarım
ÜRETER
Endoskopik üreter taşı tedavisi
Retrograd üreteral kataterizasyon
Transüreteroüreterostomi
Urakus kist ve fistül eksizyonu
Üreter tümöründe üreterektomi ve anastomoz
Üreteral J Stent takılması
Üreteral balon dilatasyonu
Üreteral stent yerleştirilmesi
Üreteral stent çıkartılması
Üreteral substitüsyonlar (ileal üreter)
Üretere basket konulması, transüreterolitotomi
Üreterektomi
Üretero-kalisiyel anastamoz
Üreterokütaneostomi
Üreterokütaneostomi kapatılması
Üreterolitotomi
Üreterolizis
Üreteroneosistostomi (çift taraflı)
Üreteroneosistostomi (tek taraflı)
Üreteroplasti
Üreteroplasti, megaüreterde
Üreterorenoskopi, biyopsi
Üreterorenoskopi, tanısal
Üreterorenoskopi, tümör tedavisi
Üreterosel eksizyonu/insizyonu
Üreterosel, açık eksizyonel tedavi
Üreterosel, endoskopik tedavi
Üretero-sigmoidostomi
Üreterostomi
Üreteroüreterostomi
Üriner diversiyon, ileal loop
Üriner diversiyon, kontinan
Üriner diversiyon, üreterokutanöz anastomoz
Üriner diversiyon, üreterosigmoidostomi
MESANE
619.250 Artifisyel sfinkter takılması
619.260 Artifisyel sfinkter çıkartılması
619.270 Augmentasyon sistoplasti
619.280 Ekstrofi vezikalis, mesane boynu onarımı
619.290 Ekstrofi vezikalis, primer onarım
619.300 Ekstrofi vezikalis, üretroplasti
619.310 Barsaktan mesane substitüsyonları
619.320 Divertikülektomi
619.330 Laparoskopik mesane süspansiyon ameliyatları
619.340 Mesane boynu rezeksiyonu
619.350 Mesane boyuna inkontinansta madde injeksiyonu
619.360 Mesane divertikülü eksizyonu
619.370 Mesane perforasyon onarımı
619.380 Mesane ponksiyonu, suprapubik
619.390 Mesane tümörü (TUR) (< 3 cm)
619.400 Mesane tümörü (TUR) (> 3 cm)
619.410 Mesane tümörü (TUR) biyopsisi
619.420 Mesane tümörü rezeksiyonu (cerrahi)
619.430 Mesane tümöründe lazerle tedavi
619.440 Mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon
619.450 Mitrofanof veya Monti prosedürü
619.460 Sakral implant yerleştirilmesi
619.470 Sistektomi, basit
619.480 Sistektomi, parsiyel
2386
619.490 Sistektomi, total
2387
2388
2389
619.500 Sistolitotomi (açık cerrahi)
619.510 Sistolitotomi, endoskopik
619.520 Sistoskopi ve mesaneden "punch" biyopsi
618.910
618.920
618.930
618.940
618.950
618.960
618.970
618.980
618.990
619.000
619.010
619.020
619.030
619.040
619.050
619.060
619.070
619.080
619.090
619.100
619.110
619.120
619.130
619.140
619.150
619.160
619.170
619.180
619.190
619.200
619.210
619.220
619.230
619.240
2390
619.530 Sistoskopi, tanısal
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
619.540
619.550
619.560
619.570
619.580
619.590
619.600
619.610
619.620
619.630
619.640
619.650
619.660
619.670
619.680
619.690
619.700
619.710
619.720
619.730
619.740
619.750
619.760
619.770
619.780
619.790
619.800
619.810
Sistostomi, açık
Sistostomi, perkütan
Sistoüretroskopi
Travmatik mesane rüptüründe onarim
Vezikoplasti
Vezikorektal fistül onarımı
Vezikoservikal fistül onarımı
Vezikovajinal fistül onarımı
Vezikostomi
Vezikostomi kapatılması
Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon (iki taraflı)
Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon (tek taraflı)
ÜRETRA
Epispadias onarımı
Hipospadias onarımı, distal
Hipospadias onarımı, proksimal
Đnternal üretrotomi
Posterior üretral valv rezeksiyonu
Primer onarım, distal üretra yaralanmalarında
Rail-road kateterizasyon (travmatik üretra ruptüründe)
Retropubik üretropeksi ve sling ameliyatları
Transpubik onarım, üretra yaralanmalarında
Üretra dilatasyonu
Üretra veya mesaneden taş veya yabancı cisim çıkartılması
Üretral balon dilatasyonu ve veya stent yerleştirilmesi
Üretral divertikülektomi
Üretral fistül onarımı
Üretral instilasyon
Üretral kordi onarımı
AÇIKLAMA
619.010 ile faturalamaz. Endoskopi işlemi dahil
double J harici kalıcı stentler
Sistoskopi ayrıca fatura edilemez
Barsak cerrahisi dahil
Endoskopi dahil, 618.910 ile faturalanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz. 618.090 ile birlite faturalanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz. 618.080 ile birlite faturalanamaz.
619.130 ile birlikte fatura edilemez.
619.120 ile birlikte fatura edilemez.
Lazer, koterizasyon, rezeksiyon ve üreterorenoskopi işleme dahildir.
619.530 ile birlikte fatura edilemez.
619.530 ile birlikte fatura edilemez.
Barsak ameliyatı ücrete dahildir.
Barsak ameliyatı ücrete dahildir.
protez hariç
Barsak ameliyatı ücreti dahildir.
619.530 ile birlikte fatura edilemez.
619.530 ile birlikte fatura edilemez.
619.520, 619.530 ile birlikte fatura edilemez.
619.530 ile birlikte fatura edilemez.
619.530 ile birlikte fatura edilemez.
Barsak ameliyatı dahil
Prostat ve kadında histerektomi, bilateral ooferektomi ve vajen cuff'ı çıkarılması dahil. Yapılması
durumunda pelvik lenf nodu diseksiyonu faturaya dahildir.
619.530 ile birlikte fatura edilemez.
619410, 619.530 ile birlikte fatura edilemez.
619150, 619160, 619390, 619400, 619410, 619430, 619440, 619510, 619520, 619760 ile birlikte
faturalandırılamaz.
619.530 ile birlikte fatura edilemez.
29/59
750
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
445,00
750
150
700
600
850
150
150
300
150
1201
450
850
1001
700
500
500
1201
1001
700
600
600
600
400
800
500
750
500
800
500
600
1501
2001
1001
1501
445,00
89,00
415,30
356,00
504,30
89,00
89,00
178,00
89,00
711,90
267,00
504,30
593,30
415,30
296,70
296,70
711,90
593,30
415,30
356,00
356,00
356,00
237,30
474,60
296,70
445,00
296,70
474,60
296,70
356,00
889,90
1.186,50
593,30
889,90
1001
800
1501
1001
1001
1001
1501
600
1001
400
600
800
600
30
700
1001
400
600
500
500
1001
1201
1001
700
593,30
474,60
889,90
593,30
593,30
593,30
889,90
356,00
593,30
237,30
356,00
474,60
356,00
17,80
415,30
593,30
237,30
356,00
296,70
296,70
593,30
711,90
593,30
415,30
2001
1.186,50
450
500
175
267,00
296,70
103,90
PUAN
150
89,00
400
100
150
600
800
900
900
900
250
300
700
600
237,30
59,40
89,00
356,00
474,60
533,90
533,90
533,90
148,40
178,00
415,30
356,00
800
500
900
400
350
500
600
1001
1001
125
202
300
400
400
50
450
474,60
296,70
533,90
237,30
207,70
296,70
356,00
593,30
593,30
74,20
120,00
178,00
237,30
237,30
29,70
267,00
SIRA NO
KODU
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
619.820
619.830
619.840
619.850
619.860
619.870
619.880
619.890
619.900
2429
2430
2431
2432
2433
AÇIKLAMA
Üretrektomi
Üretrolitotomi (açık cerrahi)
Üretrolizis
Üretroplasti
Üretroplasti, flap
Üretroplasti, transpubik
Üretroplastiler, hipospadias-epispadias dışı
Üretrostomi
Üretrovajinal fistül operasyonu
800
250
800
800
1001
1001
450
350
900
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
474,60
148,40
474,60
474,60
593,30
593,30
267,00
207,70
533,90
185
185
304
110,00
110,00
180,00
150
100
200
80
500
250
150
200
89,00
59,40
118,70
47,50
296,70
148,40
89,00
118,70
150
20
10
10
40
250
125
40
100
125
60
125
50
125
150
84
20
50
89,00
11,90
6,00
6,00
23,80
148,40
74,20
23,80
59,40
74,20
35,60
74,20
29,70
74,20
89,00
50,00
11,90
29,70
300
135
100
200
30
200
150
150
300
250
250
300
300
300
250
500
250
300
150
150
150
150
450
500
501
750
600
300
750
500
650
1001
178,00
80,00
59,40
118,70
17,80
17,80
118,70
89,00
89,00
178,00
148,40
148,40
178,00
178,00
178,00
148,40
296,70
148,40
178,00
89,00
89,00
89,00
89,00
267,00
296,70
297,00
445,00
356,00
178,00
445,00
296,70
385,60
593,30
250
250
400
500
750
250
250
450
300
300
300
300
250
550
300
450
649
300
148,40
148,40
237,30
296,70
445,00
148,40
148,40
267,00
178,00
178,00
178,00
178,00
148,40
326,30
178,00
267,00
385,00
178,00
PUAN
6.13.KADIN GENĐTAL VE ÜREME SĐSTEMĐ UYGULAMALARI
DOĞUM ÜCRETLERĐ
619.910 Müdahaleli doğum
619.920 Normal doğum
619.930 Sezaryen
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
ĐŞLEM ADI
619.920, 619.930 ile birlikte fatura edilemez.
619.910, 619.930 ile birlikte fatura edilemez.
619.910, 619.920 ile birlikte fatura edilemez.
GEBELĐKTE TEŞHĐS VE TEDAVĐ ĐÇĐN YAPILAN GĐRĐŞĐMLER
619.940
619.950
619.960
619.970
619.980
619.990
620.000
620.010
620.020
620.030
620.040
620.041
620.050
620.060
620.070
620.080
620.090
620.101
620.110
620.120
620.130
620.140
620.150
620.160
620.170
620.190
620.200
620.210
620.220
620.230
620.240
620.241
620.250
620.260
620.270
620.280
620.290
620.300
620.310
620.320
620.330
620.340
620.350
620.360
620.370
620.380
620.390
620.400
620.410
620.419
620.420
620.421
620.430
620.440
620.450
620.460
620.470
620.480
620.490
620.500
620.510
620.520
620.530
620.540
620.550
620.560
620.570
620.580
620.590
620.600
620.610
620.620
620.630
620.640
620.660
620.661
620.670
Amnioinfüzyon
Amniyosentez
Fetal kan numunesi (Kordosentez)
Fetosid
Đntrauterin cerrahi
Đntrauterin transfüzyon
Korion villus alınması
McDonald-Schirodkar
JĐNEKOLOJĐ
Bartholin kisti çıkarılması
Douglas ponksiyonu
Eksfoliatif sitoloji (smear alınması)
Eksfoliatif sitoloji (smear alınması) (tarama amaçlı)
Endometrial biyopsi
Đmperfore himen açılması
Kolpotomi
Kriyoterapi, jinekoloji
Labial füzyon açılması
Bumm küretaj
Servikal biyopsi
Servikal biyopsi ve tanısal küretaj
Servikal koterizasyon
Servikal polip çıkarılması
Servikal polipektomi ve tanısal küretaj
Terapötik küretaj
Vaginadan yabancı cisim çıkarılması
Vulvar koterizasyon,
VAGĐNAL OPERASYONLAR
Anal sfinkter yetmezliği operasyonu
Bartholin apse drenajı
Bartholin kisti koterizasyonu
Gartner veya inklüzyon kisti eksizyonu
Kolposkopi
Kolposkopi (tarama amaçlı)
Kondilom koterizasyonu
Konizasyon operasyonu
LEEP
Mancherster-fothergill
Pelvis absesinin vaginal yolla drenajı
Perinoplasti
Rektosel
Servikal stump çıkarılması
Sistorektosel operasyon
Sistosel operasyon
Skinning vulvektomi
Stumdorf operasyonu
Tıbbi nedenli tahliye (12 hafta ve daha üstü)
Tıbbi nedenli tahliye (12 haftadan küçük)
Üretral karunkül operasyonu
Üretral kist operasyonu
Vajen darlığının genişletilmesi
Vajinal histerektomi
Vajinal histerektomi rektosel operasyonu
Vajinal histerektomi + sistosel operasyon
Vajinal histerektomi+salpingoooferektomi
Vajinal histerektomi ve sistorektosel operasyonu
Vajinal yolla enterosel tamiri
Vajinektomi
Vajinal rekonstrüksiyon, deri grefti ile
Vajina rekonstrüksiyonu, deri flepleri ile
Vajina rekonstrüksiyonu, barsak segmenti transferi ile
ABDOMĐNAL OPERASYONLAR
Baldy webster süspansiyon
Dış gebelik operasyonu
Endometrioma + endometriozis operasyonu
Histerektomi, abdomial
Histerektomi, abdomial + salpingo-ooferektomi
Laparoskopi ile tüpligasyon
Mini laparatomi ile tüpligasyon
Myomektomi
Ooferektomi
Over Transpozisyon
Ovarial veya paravarial kist eksizyonu
Over Wedge rezeksiyon
Postpartum tüpligasyon
Salpingo-ooferektomi
Salpinjektomi
Subtotal histerektomi
Subtotal histerektomi + salpingooforektomi
Uterosakral ligamentin kısaltılması
Her bir fetüs için, perinatoloji ünitesinde uygulandığında
Sadece KETEM tarafından faturalandırılır
Tanı amacıyla yapılan tüm küretajlar. 620970 ile birlikte faturalanamaz.
teşhis - tedavi amaçlı, düşükler dahil
AgNO3 ile
Sadece KETEM tarafından faturalandırılır
sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir
sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir
620.419, 620.310, 620.330 ile birlikte faturalandırılamaz.
620.419, 620.340 ile birlikte faturalandırılamaz.
tek veya çift taraflı, 620.419, 620.630 ile birlikte faturalandırılamaz.
620.419, 620.330 ile birlikte faturalandırılamaz.
TAH
TAH+USO veya TAH+BSO. 620.530 ile birlikte faturalandırılamaz.
tek veya çift taraflı
radyoterapi alacak hastalarda
radyoterapi alacak hastalarda
tek veya çift taraflı
tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir
tek veya çift taraflı
tek veya çift taraflı
tek veya çift taraflı. 620.660, 620.630 ile birlikte faturalandırılamaz.
30/59
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
620.680
620.690
620.700
620.701
620.710
620.720
620.730
620.740
620.750
620.760
620.770
620.771
620.780
620.790
2530
620.800 Postop cuff prolapsus tamiri (Abdominal fasial süspansiyon ile kolpopleksi)
ÖZELLĐĞĐ OLAN OPERASYONLAR
Abdominal ve kombine entorosel tamiri
Burch
Cott operasyonu
Debulking ameliyatı
Double needle
Hipogastrik arter ligasyonu
Kuldoplasti
Laparoskopik histerektomi
Lash operasyonu
Leforte operasyonu
Marshall- Marchetti Kranz operasyonu
Paravajinal onarım
Pereyra
Periaortik pelvik lenf diseksiyonu
AÇIKLAMA
sağ veya sol her biri
PUAN
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
600
600
600
1501
500
800
400
800
500
500
600
400
600
900
356,00
356,00
356,00
889,90
296,70
474,60
237,30
474,60
296,70
296,70
356,00
237,30
356,00
533,90
500
296,70
2531
620.810 Postop cuff prolapsus tamiri (Vajinal sakrospinoz ligamentopeksi)
500
296,70
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
620.820
620.821
620.830
620.840
620.850
620.860
620.870
620.880
620.890
620.900
620.910
620.920
620.921
620.930
620.940
620.950
620.960
900
300
1201
1201
1001
600
900
900
450
1001
750
1001
500
600
900
1201
150
533,90
178,00
711,90
711,90
593,30
356,00
533,90
533,90
267,00
593,30
445,00
593,30
296,70
356,00
533,90
711,90
89,00
100
200
150
300
300
450
450
900
59,40
118,70
89,00
178,00
178,00
267,00
267,00
533,90
621.050
621.060
621.070
621.071
621.080
621.090
300
350
50
50
200
51
178,00
207,70
29,70
29,70
118,70
30,00
2566
621.100 Mikrocerrahi ile penis rekonstrüksiyonu + penil implant yerleştirilmesi
1501
889,90
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
621.110
621.120
621.130
621.140
621.150
621.160
621.170
621.180
621.190
621.200
621.210
621.220
621.230
621.240
621.250
621.260
621.270
621.280
621.290
621.300
125
1001
500
750
500
700
500
1001
800
1201
1251
750
1251
500
750
1001
1501
850
850
750
74,20
593,30
296,70
445,00
296,70
415,30
296,70
593,30
474,60
711,90
741,60
445,00
741,60
296,70
445,00
593,30
889,90
504,30
504,30
445,00
800
70
100
1001
10
800
400
400
800
800
1801
500
300
474,60
41,60
59,40
593,30
6,00
474,60
237,30
237,30
474,60
474,60
1.067,80
296,70
178,00
500
400
400
1001
400
350
500
296,70
237,30
237,30
593,30
237,30
207,70
296,70
620.970
620.980
620.990
621.000
621.010
621.020
621.030
621.040
621.310
621.320
621.330
621.340
621.350
621.360
621.370
621.380
621.390
621.400
621.410
621.420
621.430
621.440
621.450
621.460
621.470
621.480
621.490
621.500
Presakral nörektomi
Promontofiksasyon
Radikal anterior rezeksiyon
Radikal posterior rezeksiyon
Radikal vulvektomi
Raz operasyonu
Rektovajinal fistül
Richardson composite operasyonu
Sakrokolpopeksi
Shauta Emerichh
Sling operasyonu (IVS-TVT dahil)
Total pelvik rezeksiyon
Trans obtrator tape uygulaması
Tuboplasti
Vulvektomi
Wertheim ameliyatı (radikal histerektomi)
William Dolores süspansiyon
ĐNFERTĐLĐTE AMELĐYATLARI
Histeroskopi diagnostik
Histeroskopi operatif
Laparoskopi diagnostik
Laparoskopik cerrahi, infertilite
Metroplasti
Miyomektomi (Mikrocerrahi)
Tuboplasti (Mikrocerrahi)
Vajinal rekonstrüksiyon (Mc Indoe)
6.14.ERKEK GENĐTAL SĐSTEMĐ CERRAHĐSĐ
PENĐS
Ekspoze olmuş penil implantın çıkarılması
Ekspoze olmuş penil implantın üzerinin örtülmesi
Fimozis açılması
Sünnet
Korpus kavernozum drenajı (priapismus)
Meatotomi
Parafimozis redüksiyonu
Penektomi (parsiyel)
Penil dorsal ven ligasyonu
Penil fraktür onarımı
Penil plikasyon
Penil protez çıkartılması (çok parçalı)
Penil protez çıkartılması (tek parçalı)
Penil protez implantasyonu (çok parçalı)
Penil protez implantasyonu (tek parçalı)
Penil revaskülarizasyon
Penis rekonstrüksiyonu, mikrocerrahi gerektiren bir teknik ile
Penis rekonstrüksiyonu, regional fleple
Penis replantasyonu
Penis uzatma
Peyronie plak eksizyonu
Peyronie plak eksizyonu, greft ile
Radikal penektomi
Regional flep ile penis rekonstrüksiyonu+penil implant
Safeno-kavernozal şant (priapismus)
Spongio-kavernozal şant (priapismus)
PROSTAT
Prostat apsesinin perineal drenajı
Prostat iğne biyopsisi, çoklu
Prostat iğne biyopsisi, ultrason kılavuzkuğunda, çoklu
Prostat kanserinde laparoskopik bilateral lenfadenektomi
Prostat masajı (seans)
Prostata lazer tedavisi veya plazma kinetik tedavi
Prostata termoterapi
Prostata TUNA
Prostatektomi, TUR
Prostatektomi, açık
Prostatektomi, radikal
Transüretral prostat insizyonu
Đntraprostatik stent yerleştirilmesi
TESTĐS-EPĐDĐDĐM-SKROTUM
Ejakülatör kanal rezeksiyonu
Epididim kisti eksizyonu
Epididimektomi
Fournier gangreni için debridman
Funiküler kist eksizyonu
Hematoselektomi
Hemiskrotektomi
pelvik/paraaortik lenf nodu diseksiyonu hariç
620.050, 620.980 ile birlikte fatura edilemez.
620.970 ile birlikte fatura edilemez.
infertilite ve diğer endikasyonlarda
diagnostik laparoskopi dahildir
herbiri,
herbiri,
üretradan yapılan endoskopik cerrahilerle ayrıca faturalandırılamaz
621.170 ile birlikte fatura edilemez.
621.160 ile birlikte fatura edilemez.
621.190 ile birlikte fatura edilemez.
621.180 ile birlikte fatura edilemez.
621.220 ile birlikte fatura edilemez.
621.210 ile birlikte fatura edilemez.
tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler ödenir
621.260 ile birlikte fatura edilemez.
621.250 ile birlikte fatura edilemez.
621.180, 621.190, 621.220 ile birlikte fatura edilemez.
619.520, 619.530 ile birlikte fatura edilemez.
P621410, P619500 ile birlikte faturalanamaz
620.790 ile birlikte fatura edilemez.
31/59
SIRA NO
KODU
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
621.510
621.520
621.530
621.540
621.550
621.560
621.570
621.580
621.590
621.600
621.610
621.620
621.630
621.640
621.650
621.651
621.652
621.660
621.670
621.680
621.690
621.700
621.710
621.720
621.730
621.740
621.750
621.760
621.770
621.780
621.790
621.800
700.010
700.020
700.030
700.040
700.050
700.060
700.070
700.080
700.090
700.100
700.130
700.140
700.160
700.170
700.180
700.190
700.200
700.210
700.220
700.230
700.240
700.250
700.260
700.270
700.280
700.290
700.350
700.360
700.370
700.380
700.390
400
500
400
300
500
800
700
700
400
750
1001
400
300
250
500
300
420
400
500
350
400
250
300
100
350
300
800
500
500
150
500
500
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
237,30
296,70
237,30
178,00
296,70
474,60
415,30
415,30
237,30
445,00
593,30
237,30
178,00
148,40
296,70
178,00
249,20
237,30
296,70
207,70
237,30
148,40
178,00
59,40
207,70
178,00
474,60
296,70
296,70
89,00
296,70
296,70
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
Çocuk hastalarda genel anestezi altında yapılan işlemlerde ayrıca anestezi ücreti toplam ücrete
eklenir.
tromboflebit, arterit, lenfanjidlerin
interm. pozitif basınç
20
20
20
15
10
10
20
8
20
20
10
30
100
25
15
15
30
15
15
7
20
20
40
20
25
20
7
7
20
15
7
11,90
11,90
11,90
8,90
6,00
6,00
11,90
4,80
11,90
11,90
6,00
17,80
59,40
14,90
8,90
8,90
17,80
8,90
8,90
4,20
11,90
11,90
23,80
11,90
14,90
11,90
4,20
4,20
11,90
8,90
4,20
300
10
178,00
6,00
ĐŞLEM ADI
Hidroselektomi (tek taraflı)
Hidroselektomi ve hernioplasti
Đnguinal eksplorasyon
Đnguinal orşiektomi (tek taraflı)
Đnmemiş testis (herni onarımı dahil)
Đnmemiş testis, iki taraflı, herni onarımı, iki taraflı
Đnmemiş testis, iki taraflı, herni onarımı, tek taraflı
Đnmemiş testis, tek taraflı, herni onarımı, iki taraflı
Kord eksizyonu
Laparoskopik ektopik testis araştırılması
Laparoskopik orşiopeksi
Mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu
Perkütan epididimal sperm aspirasyonu
Ön üretradan papillom koterizasyonu
Seminal vezikülektomi
Skrotal orşiektomi (tek)
Skrotal orşiektomi (çift)
Spermatoselektomi
Testiküler fiksasyon (çift)
Testiküler fiksasyon (tek)
Testiküler sperm ekstraksiyonu
Testis biyopsileri (açık)
Testis detorsiyonu (açık)
Testis detorsiyonu (kapalı)
Testis protezi yerleştirilmesi
Varikoselektomi (tek taraflı)
Varikoselektomi, mikrocerrahi (çift taraflı)
Varikoselektomi, mikrocerrahi (tek taraflı)
Varikoselektomi, çift taraflı
Vazektomi
Vazoepididimostomi
Vazovazostomi
7. TIBBĐ UYGULAMALAR
7.1.DERMĐS VE EPĐDERMĐS
Akne tedavisi, komedon, kist ve püstül temizlenmesi
Botilinum toksin enjeksiyonu, bölgesel (ilaç hariç)
Deri lezyonlarının küretajı
Deri pH ölçülmesi, deri tipi tayini
Deri prick testi (herbiri)
Deri ve mukozada mantar aranması
Deri ve mukoza smearleri
Deri yama testi (herbiri)
Dermatolojik banyo tedavi (seans başına) (ilaç hariç)
Dermatoskopi
Elektroepilasyon cm2 başına
Elektrokoterizasyon,
Fotodinamik tedavi (ilaç hariç, seansı)
Fotokemoterapi (PUVA), genel, seansı
Fotokemoterapi (PUVA), lokal, seansı
Fototerapi (dbUVB), genel, seansı
Đlaç ve gıdalarla provakasyon testi (herbiri)
Đntralezyonel enjeksiyon
Đontoforez (hiperhidrozis tedavisi için)
Karanlık saha testi (spiroket aranması)
Kimyasal koterizasyon
Kimyasal peeling (ilaçlar dahil) bölgesel (seansı)
Kimyasal peeling (ilaçlar dahil) tüm yüz (seansı)
Kriyoterapi, benign lezyonlar,
Kriyoterapi, malign lezyonlar,
Kültür, fungal izolasyon (herbir bölge)
Minimal eritem dozu tayini
Paterji testi
Triklorasetik asit, podofilin atuşmanı veya benzeri uygulamalar
Trikogram (herbiri)
Wood ışığı muayenesi
AÇIKLAMA
621.670, 621.680 ile birlikte fatura edilemez.
621.670, 621.680 ile birlikte fatura edilemez.
621.670, 621.680 ile birlikte fatura edilemez.
621.670, 621.680 ile birlikte fatura edilemez.
621.610 ile birlikte faturalanamaz..
621.600, 621.670, 621.680 ile birlikte fatura edilemez.
621.610 ile birlikte faturalanamaz..
621.610 ile birlikte faturalanamaz..
TESE
Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir
Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir
Seans başına,
sonuç belgesi istenir
Total sayı dahil
giemsa, wright,gram, vs.
sonuç belgesi istenir
Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir
Bilgisayarlı da dahil
sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir
Seans başına
700.180 ile birlikte fatura edilemez.
700.170 ile birlikte fatura edilemez.
kortizon, bleomycin, vs.
Total sayı dahil
Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir
Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir
Seans başına,
Seans başına,
700.060 ile birlikte faturalanamaz
seansı
PUAN
2674
7.2.KARDĐYOVASKÜLER SĐSTEM
2675
2676
2677
2678
2679
700.400 Enfekte periferik vaskülit tıbbi tedavisi
700.410 Jobbst uygulaması (her seans)
KLĐNĐK KARDĐYOLOJĐ
700.420 Kardiyoversiyon
700.430 Elektriksel kardiyoversiyon
anestezi hariç
50
50
29,70
29,70
2680
700.440 Noninvaziv Kardiyak Hemodinami
(NĐKAH) (Bomed) (Yoğun bakım şartlarında izelenmesi ve tedavisi gereken hastalar için)
70
41,60
2681
700.450 NĐKAH + SaO2
(Yoğun bakım şartlarında izelenmesi ve tedavisi gereken hastalar için)
80
47,50
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
700.460 NĐKAH + SaO2 + ET CO2
700.470 Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat)
700.480 Ankle-Branchial Đndeksi (ABĐ)
ELEKTROKARDĐYOGRAFĐ (EKG)
700.490 Elektrokardiyogram, evde çekim
700.491 Elektrokardiyogram, < 4 yaş çocuk
700.500 Telefonik ya da telemetrik ritm EKG (1 kez)
700.510 Telemetrik kardiyak monitorizasyon (24 saat)
700.520 Telefonik kardiyak monitorizasyon (1 kez)
700.530 Kardiyovasküler stress test
700.540 24 saat EKG kaydı (Holter)
700.550 Head-up tilt test
700.560 Geç potansiyel (LP) ve/veya kalp hızı değişkenliği (HRV)
700.570 Event recorder (gün başına)
(Yoğun bakım şartlarında izelenmesi ve tedavisi gereken hastalar için)
Herhangi bir sarf malzemesi fatura edilemez.
bütün ekstremiteler
80
90
25
47,50
53,40
14,90
24
14
22
93
25
71
101
101
22
9
14,30
8,20
13,00
55,00
15,00
42,00
60,00
60,00
13,00
5,50
2696
700.580 Kalp pili veya ICD kontrolü
40
24,00
100
70
100
120
160
59,40
41,60
59,40
71,20
95,00
2697
2698
2699
2700
2701
2702
700.590
700.600
700.601
700.610
700.611
EKOKARDĐYOGRAFĐ
Kontrast ekokardiyografi
Transtorasik ekokardiyografi
Transtorasik ekokardiyografi, < 4 yaş çocuk
Transözofageal ekokardiyografi
Transözofageal ekokardiyografi, çocuk
sedasyon işlemi dahil
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
Herhangi bir sarf malzemesi fatura edilemez.
treadmill, bisiklet, farmakolojik
Provakatör ilaç hariç
Günde bir defadan fazla faturalandırılamaz
6 ayda bir kez faturalandırılır. 6 aydan kısa sürede kontrol gerekmesi durumunda sağlık kurulu
raporu ile belgelenmesi gereklidir.
sedasyon işlemi dahil
genel anestezi hariç
32/59
SIRA NO
2703
2704
KODU
AÇIKLAMA
700.620 Ekzersiz (eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi
700.630 Fetal ekokardiyografi
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
ĐŞLEM ADI
KALP PĐLĐ (PACEMAKER) VE ICD
700.640
700.650
700.660
700.670
700.680
700.690
700.691
Geçici transvenöz kalp pili; atriyal veya ventriküler (ilk işlem)
Geçici kalp pili elektrodunun yeniden yerleştirilmesi
Kalıcı kalp pili takılması, atriyal veya ventriküler (ilk işlem)
Kalıcı kalp pili takılması (atriyoventriküler)
Kalıcı kalp pili takılması (biventriküler; 3 elektrodlu)
Kalıcı kalp pili değiştirilmesi, Jeneratör
Kalıcı kalp pili veya ICD elektrodu değiştirilmesi
Çocuk hastalarda genel anestezi altında yapılan işlemlerde ayrıca anestezi ücreti toplam ücrete
eklenir.
elektrodlar dahil
her bir uygulama
kalp pili ve elektrodlar hariç
kalp pili ve elektrodlar hariç
kalp pili ve elektrodlar hariç
Jeneratörü hariç
elektrod hariç
120
120
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
71,20
71,20
100
50
550
650
800
400
500
59,40
29,70
326,30
385,60
474,60
237,30
296,70
PUAN
2713
700.700 ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) takılması, tek elektrod
ICD ve elektrodlar hariç, anestezi hariç
750
445,00
2714
700.710 ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) takılması, çift elektrod
ICD ve elektrodlar hariç, anestezi hariç
836
495,80
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
700.720 ICD batarya değiştirilmesi
700.730 Biventriküler ICD takılması (3 elektrodlu)
700.731 Kalıcı kalp pili lead çıkartılması
TANISAL KALP KATETERĐZASYONU
700.740 Sağ kalp kateterizasyonu
700.750 Endomiyokardiyal biyopsi
700.760 Sol kalp kateterizasyonu
700.770 Transseptal sol kalp kateterizasyonu
700.780 Sağ ve sol kalp kateterizasyonu
700.800 Kardiyak debi ve indeks ölçümü
ICD ve elektrodlar hariç, anestezi hariç
ICD ve elektrodlar hariç
lazer veya RF kateter hariç
300
1001
700
178,00
593,30
415,30
700.760, 700.780 ile birlikte fatura edilemez.
126
253
126
253
253
86
75,00
150,00
75,00
150,00
150,00
51,00
2725
700.801 Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi
170
101,00
2726
2727
700.810 Selektif koroner anjiyografi
700.811 Basınç veya Doppler teli ile intrakoroner hemodinamk çalışma
297
170
176,00
101,00
700.740, 700.780 ile birlikte fatura edilemez.
Transseptal iğne ve seti hariç
700.740, 700.760 ile birlikte fatura edilemez.
sağ-sol kalp kateterizasyonuna ek olarak, %100 O2 veya vasodilatör ilaç öncesi ve sonrası 2 kez
kardiyak debi ve indeks ölçümü, vasodilatör ilaç hariç. 700.846 ile birlikte fatura edilemez.
Pressure ve Doppler wire hariç, tanısal veya terapötik girişime ek olarak
2728
700.820 Selektif koroner anjiyografi + ventrikülografi ve/veya aortografi
700.760, 700.810 ile birlikte fatura edilemez.
341
202,00
2729
2730
700.830 Selektif sağ-sol koroner anjiyografi + by-pass kontrolu
700.840 Selektif koroner anjiyografi + sağ ve sol kalp kateterizasyonu
700.810, 700.820 ile birlikte fatura edilemez.
700.810, 700.820 ile birlikte fatura edilemez.
Çocuk hastalarda genel anestezi altında yapılan işlemlerde ayrıca anestezi ücreti toplam ücrete
eklenir.
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte fatura edilemez.
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte fatura edilemez.
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte fatura edilemez.
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte fatura edilemez.
388
430
230,00
255,00
500
650
650
700
296,70
385,60
385,60
415,30
415,30
2731
Doğumsal kalp hastalıklarında (DKH) tanısal kateterizasyon
2732
2733
2734
2735
700.841
700.842
700.843
700.844
2736
700.845 DKH'nda tanısal kalp kateterizasyonu + selektif koroner anjiyografi
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte fatura edilemez.
700
2737
700.846 Kardiyak debi ve indeks ölçümü
Tanısal kalp kateterizasyonuna ek olarak
61
36,00
2738
700.847 Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi
Tanısal kalp kateterizasyonuna ek olarak, %100 O2 veya vasodilatör ilaç öncesi ve sonrası 2 kez
kardiyak debi ve indeks ölçümü, vazodilatatör ilaç hariç. 700.846 ile birlikte fatura edilemez.
150
89,00
Tanısal amaçlı Koroner Anjiyografi Tetkikleri ile birlikte yapıldığı durumlarda anjiyografi
tetkiklerinin %25'i faturalandırılabilir
Fibrinolitik ilaç hariç. 700.810 ile birlikte fatura edilemez.
Fibrinolitik ilaç hariç. 700.740, 700.820 ile birlikte fatura edilemez.
Fibrinolitik ilaç hariç
Balon kateteri dahil. Aynı faturada birden fazla kodlanamaz.
500
300
50
600
296,70
178,00
29,70
356,00
Yeni balon kullanılırsa ek ücretlendirilir.
100
59,40
2739
DKH'nda tanısal kalp kateterizasyonu, asiyanotik DKH
DKH'nda tanısal kalp kateterizasyonu, siyanotik DKH
DKH'nda tanısal kalp kateterizasyonu, 2 yaş altı
DKH'da tanısal kalp kateterizasyonu, yenidoğan
TEDAVĐ AMAÇLI KALP KATETERĐZASYONU
2740
2741
2742
2743
700.850
700.860
700.870
700.880
Trombolitik (fibrinolitik) tedavi, intrakoroner
Trombolitik tedavi (diğer arterler-pulmoner vb.)
Trombolitik tedavi uygulaması, venöz yoldan
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, (balon, tek damar)
2744
700.890 Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, ilave her damar için
2745
700.900 Perkütan transluminal koroner aterektomi, balon anjiyoplasti dahil
aterektomi cihazı hariç. 700.880 ile birlikte fatura edilemez.
750
445,00
2746
700.910 Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, tek damar
Balon dahil, stent hariç. 700.880 ile birlikte fatura edilemez.
750
445,00
2747
700.920 Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, ilave her damar için
Stent hariç. 700.880 ile birlikte fatura edilemez.
150
89,00
2748
700.921 Perkütan transluminal koroner artere direkt stent
Stent hariç. Aynı faturada birden fazla kodlanamaz.
750
445,00
2749
2750
2751
2752
2753
700.922 Perkütan transluminal koroner artere direkt stent, ilave her damar için
Perkütan transkateter antiembolik filtre uygulaması, balon ve/veya stente ek
olarak
700.930 Perkütan balon valvuloplasti, mitral kapak için
700.940 Perkütan balon valvuloplasti, edinsel aort stenozu için
700.941 Transkateter protez kapak implantasyonu (replasmanı)
700.923
2754
700.942 Perkütan perikard sıvısı drenajı (floroskopi/ekokardiyografi altında)
2755
2756
2757
700.990 Lazer anjiyoplasti, koroner arter
700.991 Perkütan septal alkol ablasyonu, hipertrofik kardiyomyopatide
701.000 Perkütan intraaortik balon yerleştirilmesi
Doğumsal kalp hastalıkları ( DKH)'nda tedavi amaçlı girişimsel
kateterizasyon
701.001 Perkütan pulmoner balon valvuloplasti
701.002 Perkütan pulmoner balon valvuloplasti, yenidoğan
701.003 Perkütan aort balon valvuloplasti,
701.004 Perkütan aort balon valvuloplasti, yenidoğan
701.005 DKH'nda perkütan balon anjioplasti, pre/post-operatif
2758
2759
2760
2761
2762
2763
Stent hariç
100
59,40
Embolik filtre hariç
100
59,40
Transseptal iğne ve seti ile balon valvuloplasti (INO) kateteri hariç
Valvuloplasti balon kateteri hariç
Protez kapak, delivery sistem ve long sheath hariç
700.590, 700.600 , 700.601 , 700.610 , 700.611 , 700.620 , 801.570 ile birlikte fatura edilemez.
750
750
1201
445,00
445,00
711,90
250
148,40
Lazer kateteri hariç
Balon, geçici pil ve ekokardiyogarik kontrast madde dahil
Đntraaortik balon seti hariç
Çocuk hastalarda genel anestezi altında yapılan işlemlerde ayrıca anestezi ücreti toplam ücrete
eklenir.
Valvuloplasti balon kateteri hariç
Valvuloplasti balon kateteri hariç
Valvuloplasti balon kateteri hariç
Valvuloplasti balon kateteri hariç
Balon anjioplasti kateteri hariç
750
1201
300
445,00
711,90
178,00
600
750
750
1001
600
356,00
445,00
445,00
593,30
356,00
2764
701.006 DKH'nda perkütan balon anjioplasti, yenidoğan, pre/post-operatif
Balon anjioplasti kateteri hariç
700
415,30
2765
701.007 DKH'nda perkütan balon anjioplasti ve stent, pre/ post-operatif
Balon anjioplasti kateteri ve stent hariç
750
445,00
2766
2767
2768
2769
701.008
701.009
701.012
701.013
Septostomi kateteri hariç, tanısal kalp kateteri dahil
Anjioplasti ve septostomi kateteri hariç
Blade kateter ve septostomi kateteri hariç
Coil-delivery sistem veya okluder device-delivery sistem hariç
700
700
700
700
415,30
415,30
415,30
415,30
Coil-delivery sistem veya okluder device-delivery sistem hariç
800
474,60
Coil-delivery sistem veya okluder device-delivery sistem hariç
Stiff veya RF guide-wire, snare kateteri ve balon valvuloplasti kateteri hariç. 701.001, 701.002,
701.003, 701.004 ile birlikte fatura edilemez.
Stiff veya RF guide-wire, balon valvuloplasti kateteri ve stent hariç. 701.001, 701.002, 701.003,
701.004 ile birlikte fatura edilemez.
Stent hariç
Okluder device, delivery sistem ve sizing balon hariç
Okluder device, delivery sistem ve sizing balon hariç
1001
593,30
1201
711,90
2770
701.014
2771
701.015
2772
701.016
2773
701.017
2774
2775
2776
701.018
701.019
701.021
Balon atriyal septostomi
Balon atriyal septoplasti ve septostomi
Blade atriyal septostomi + balon septostomi
Perkütan transkateter PDA kapatılması (ductus okluzyonu)
Perkütan trans kateter aorto-pulmoner kollateral, venovenöz kollateral veya
arteriovenöz fistül okluzyonu
Perkütan transkateter koroner-kameral fistül okluzyonu
Perkütan transkateter guide-wire ile atretik kapak perforasyonu + balon
valvuloplasti
Perkütan transkateter atretik kapak perforasyonu + balon valvuloplasti +
duktal stent implantasyonu
Perkütan ductus arteriosusa stent implantasyonu
Perkütan transkateter device ile ASD veya PFO kapatılması
Perkütan transkateter device ile VSD kapatılması
33/59
1401
830,60
950
950
1001
563,60
563,60
593,30
SIRA NO
2777
KODU
701.022 Perventriküler transkateter device ile VSD kapatılması
2778
Okluder device, delivery sistem ve sizing balon hariç
1101
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
652,60
Programlı stimulasyon dahil
400
300
1001
1001
800
237,30
178,00
593,30
593,30
474,60
1201
711,90
1001
593,30
15
75
25
7
25
50
50
15
75
75
40
40
60
5
50
40
50
10
8,90
44,50
14,90
4,20
14,90
29,70
29,70
8,90
44,50
44,50
23,80
23,80
35,60
3,00
29,70
23,80
29,70
6,00
70
200
100
40
40
250
300
300
200
400
250
400
300
220
110
136
120
200
300
200
200
200
300
15
100
200
70
110
300
110
120
110
300
300
41,60
118,70
59,40
23,80
23,80
148,40
178,00
178,00
118,70
237,30
148,40
237,30
178,00
130,60
65,30
80,60
71,20
118,70
178,00
118,70
118,70
118,70
178,00
8,90
59,40
118,70
41,60
65,30
178,00
65,30
71,20
65,30
178,00
178,00
8
25
25
4,80
14,90
14,90
ĐŞLEM ADI
AÇIKLAMA
ELEKTROFĐZYOLOJĐK ÇALIŞMA (EFÇ) VE ABLASYON
2779
2780
2781
2782
2783
701.010
701.011
701.030
701.040
701.050
2784
701.060 Radyofrekans kateter ile ablasyon, atriyal fibrilasyon; pulm. ven izolasyonu 701.010, 701.011 ile birlikte fatura edilemez. RF ablasyon kateteri ve transeptal iğne ve set hariç
Temel tanısal EFÇ
Transözofajial EFÇ
Radyofrekans kateter ile ablasyon, supraventriküler
Radyofrekans kateter ile ablasyon, ventriküler
AV nod ablasyonu
2785
701.061 Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan RF kateter ablasyonu
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
7.3.SOLUNUM SĐSTEMĐ
A-V shunt tayini
Bronkoalveoler lavaj
Bronkografi için intrabronşial kateter yerleştirilmesi
Buhar tedavisi
COhb, METhb ve SULFhb düzeyleri
Eforlu solunum testi
Egzersiz testi (6 dakika)
Göğüs içi basınç ölçülmesi
Helyum diffüzyonlu solunum testi
Đnvitro Bazofil Degranülasyon testi
Plerodezis
Plevra boşluğunun lavajı
Plevral drenaj, pleurocan ile
PPD testi uygulaması ve değerlendirmesi
Provakasyonlu solunum testleri
Solunum fonksiyon testleri
Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi
Van Sykle CO2
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
PUAN
701.070
701.080
701.090
701.100
701.110
701.120
701.130
701.140
701.150
701.160
701.170
701.180
701.190
701.200
701.210
701.220
701.230
701.240
701.250
701.260
701.270
701.280
701.290
701.300
701.310
701.320
701.330
701.340
701.350
701.360
701.370
701.380
701.390
701.400
701.410
701.420
701.430
701.440
701.450
701.460
701.470
701.480
701.490
701.500
701.510
701.520
701.530
701.540
701.550
701.560
701.570
701.572
2841
7.4.SĐNDĐRĐM SĐSTEMĐ
24 saatlik pH monitorizasyon uygulaması
Akalazyada balon dilatasyonu
Alt GĐS kanamalarda heater prob veya injeksiyon tedavisi
Duodenum, ince barsak (özel kapsülle) biyopsisi
Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi
Endoskopik biliyer dilatasyon
Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi
Endoskopik biliyer stend yerleştirilmesi
Endoskopik kisto-duodenostomi
Endoskopik kisto-gastrostomi
Endoskopik perkütan gastrostomi
Endoskopik retrograd kolanjio-pankreotografi
Endoskopik sifinkterotomi
Endosonografi eşliğinde aspirasyon biyopsisi
Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi
Rektoskopi ve /veya sigmoidoskopi + biyopsi
Gastroskopik polipektomi
GĐS darlıklarında balon/ buji dilatasyonu
GĐS darlıklarında stent yerleştirilmesi
Koledokdan balon veya basketle taş çıkarılması
Kolonoskopi, total
Kolonoskopik polipektomi
Mekanik litotiripsi
Mide/ Safra tubajı
Nasobiliyer drenaj
Nazo pankreatik drenaj
Özel kolon temizliği (lavman hariç),
Özofageal motilite (malzeme hariç)
Özofagoskopi, gastroskopi ile yabancı cisim çıkarılması
Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi (biri veya hepsi)
Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi + biyopsi
Özofagus /Mide/ Đntestinal / Kolon motilitesi
Özofagus varis sklerozan tedavisi (seansı)
Varis bant ligasyonu, özofagus
7.5.FĐZĐK TEDAVĐ VE REHABĐLĐTASYON
Değerlendirmeler
701.010, 701.011 ile birlikte fatura edilemez. RF ablasyon kateteri hariç
701.010, 701.011 ile birlikte fatura edilemez. RF ablasyon kateteri hariç
701.010, 701.011 ile birlikte fatura edilemez. RF ablasyon kateteri hariç
701.010, 701.011 ile birlikte fatura edilemez. Kompleks mapping kateteri ve RF ablasyon kateteri
hariç
4 saatlik
701.210 ve 701.230 ile birlikte faturalanamaz.
701.540 ile birlikte fatura edilemez.
kolonoskopi hariç
endoskopik biliyer endoprotez. 701.540 ile birlikte fatura edilemez.
701.390 ile birlikte fatura edilemez.
GĐS hastalıkları ve ameliyatlarında ödenir
özofago-gastrododenoskopi. 701.550 ile birlikte fatura edilemez.
701.540 ile birlikte fatura edilemez.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
endoskopi ücreti hariç
endoskopi ücreti hariç
701.580-701.730 arasındaki işlemler bir taneden fazla faturalanamaz (aksi belirtilmedikçe bu
değerlendirmeler yalnızca Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimi tarafından uygulandığında
faturalandırılabilir). 701.740, 701.770, 701.830, 701.880, 701.890, 701.900, 701.910, 701.950,
701.960, 701.970, 701.990 kod numaralı işlemler, spor hekimleri tarafından yapılması halinde de
faturalandırılır.
2842
2843
2844
701.580 Adale testi
701.590 Ampute değerlendirmesi
701.600 Bilgisayarlı izokinetik test
2845
701.610 Denge/koordinasyon testleri
2846
701.620 Duyu-algı-motor değerlendirmesi
2847
701.630 Eklem hareket açıklığı ölçümü
2848
2849
2850
2851
2852
2853
701.640
701.650
701.660
701.670
701.680
701.690
2854
701.700 Postur Analizi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji, Spor hekimi
25
14,90
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
701.710 Skolyoz değerlendirmesi
701.720 Yürüme analizi
701.730 Yürüme analizi (bilgisayar sistemli kinetik-kinematik analiz)
Fizik tedavi uygulamaları
701.740 Coldpack
701.741 Soğuk tedavi termik şok yöntemi
701.750 Diyadinamik akım
701.760 Dört hücre galvani
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji
Spor hekimi
Spor hekimi
25
25
30
14,90
14,90
17,80
4
51
4
6
2,40
30,00
2,40
3,60
El beceri testleri
Elektrodiagnostik testler
Günlük yaşam aktiviteleri testi
Kas gücünün dinamometre ile ölçümü (tek ekst.)
Mesleki değerlendirme
Nörofizyolojik değerlendirme
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Spor hekimi
Spor hekimi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon,Nöroloji,Beyin cerrahi, spor hekimi (günde bir adetten fazla
ödenmez)
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon,Nöroloji,Beyin cerrahi, spor hekimi (günde bir adetten fazla
ödenmez)
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji, Spor hekimi
Spor hekimi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Spor hekimi
Spor hekimi
medikal gaz ile uygulanması halinde
34/59
25
14,90
25
14,90
15
8,90
25
25
25
25
25
25
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
SIRA NO
KODU
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
701.770
701.780
701.790
701.800
701.810
701.820
701.830
701.840
701.850
701.860
701.870
701.880
701.890
701.900
701.910
701.920
701.930
701.940
701.950
701.960
701.970
701.980
701.990
702.000
702.010
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
ĐŞLEM ADI
Enfraruj
Fango (lokal)
Faradizasyon
FES
Fluidoterapi
Galvanik akım
Hotpack
Işık banyosu (baker)
Đnterferansiyel akım
Đyontoforez
Kısa dalga diatermi
Lazer
Masaj (klasik-bölgesel)
Masaj (klasik-tüm vucut)
Masaj (konnektif doku)
Mikrodalga (radar)
Paleidoterapi (çamur tedavisi)
Parafin
TENS
Terapötik Elektrik Stimülasyon
Traksiyon (elektrikli)
Traksiyon (mekanik)
Ultrason
Ultraviyole
Vibrasyon masajı
Hidroterapi - Balneoterapi
702.020
702.030
702.040
702.050
702.060
702.070
702.080
2896
Banyo-kaplıca
Girdap banyosu
Kontrast banyo
Sauna ve tazyikli duş
Stangerbath
Su içi basınçlı masaj
Su içi egzersiz
Rehabilitasyon uygulamaları
2897
2898
702.090 Ampute rehabilitasyonu
702.100 Biofeedback
2899
702.110 Bel - Boyun Okulu
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
702.120
702.130
702.140
702.150
702.160
702.170
702.180
702.190
2908
702.200 Elektroterapi
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
702.210
702.220
702.230
702.240
702.250
702.260
702.270
702.280
702.290
702.300
702.310
702.320
702.330
702.340
702.350
702.360
702.370
702.380
702.390
702.400
702.410
702.420
702.430
702.440
702.450
702.460
702.470
702.480
702.490
702.500
702.510
EMG biofeedback
Denge/koordinasyon eğitimi
Devamlı pasif hareket cihazı ile egzersiz
Ergometrik egzersizi
Eklem enjeksiyonları
Eklem hareket açıklığı egzersizi
Eklem lavajı
El rehabilitasyonu
AÇIKLAMA
FES: fonksiyonel elektriksel stimülasyon
ultrason veya elektroterapi ile
“702.030, 702.040, 702.080 kod numaralı işlemler, spor hekimleri tarafından yapılması halinde de
faturalandırılabilir
sağlık kurulu raporu raporu ile
4
5
5
18
10
4
4
4
4
8
6
6
6
25
25
6
5
4
4
5
6
3
5
5
3
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
2,40
3,00
3,00
10,70
6,00
2,40
2,40
2,40
2,40
4,80
3,60
3,60
3,60
14,90
14,90
3,60
3,00
2,40
2,40
3,00
3,60
1,80
3,00
3,00
1,80
4
15
3
3
4
25
25
2,40
8,90
1,80
1,80
2,40
14,90
14,90
25
5
14,90
3,00
PUAN
(aksi belirtilmedikçe bu değerlendirmeleryalnızca Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı tarafından
uygulandığında faturalandırılabilir), “702.130, 702.140, 702.170, 702.210, 702.230, 702.270,
702.310, 702.400, 702.410, 702.490 kod numaralı işlemler, spor hekimleri tarafından yapılması
halinde de faturalandır
Bununla diğer rehabilitasyonlar faturalanamaz
Bel, boyun problemi olan hastalarda grup olarak eğitim verilmesi ve ayrıca grup egzersizlerinin
yapılması işlemleri. (Her beş kişilik grup için ayrıca kodlanır)
15
8,90
18
25
10
8
15
7
50
25
10,70
14,90
6,00
4,80
8,90
4,20
29,70
14,90
Bununla birlikte 701.750, 701.760, 701.790, 701.820, 701.850, 701.950 faturalanamaz
25
14,90
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon programları
65 yaş üstü hastalarda, bununla diğer rehabilitasyonlar faturalanamaz
14
25
8
25
25
8
25
25
25
25
20
25
25
25
25
25
10
6
25
6
10
6
25
10
25
25
17
25
25
17
25
8,40
14,90
4,80
14,90
14,90
4,80
14,90
14,90
14,90
14,90
11,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
6,00
3,60
14,90
3,60
6,00
3,60
14,90
6,00
14,90
14,90
10,10
14,90
14,90
10,10
14,90
CMP: Continous Passive Motion
Bununla diğer rehabilitasyonlar faturalanamaz
2941
Ev programı/aile eğitimi
Geriatrik rehabilitasyon
Germe egzersizi
Gevşeme egzersizleri
Görme özürlü rehabilitasyonu
Gözetmeli grup egzersizi
Đsokinetik egzersizler
Đş-uğraşı tedavisi
Kardiak rehabilitasyon
Kognitif ( Bilişsel ) Rehabilitasyon
Mekanik Egzersiz Đstasyonu
Manipulasyon
Nörofizyolojik egzersizler
Nörolojik rehabilitasyon
Obstetrik / Jinekolojik rehabilitasyon
Ortopedik rehabilitasyon
Protez eğitimi
Postur egzersizi
Postural drenaj
Progresif dirençli egzersiz
Propioseptif eğitim
Propioseptif nöromusküler fasilitasyon (PNF)
Pulmoner rehabilitasyon
Rehabilitasyon amacıyla kullanılan yardımcı cihaz eğitimi
Romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon
Serebral palsi rehabilitasyonu
Skolyoz egzersizleri
Solunum egzersizleri
Spor sakatlıkları rehabilitasyonu
Yutkunma Rehabilitasyonu
Yürüme egzersizleri
7.6.SU ALTI HEKĐMLĐĞĐ VE HĐPERBARĐK TIP
UYGULAMALARI
702.520 Rekompresyon tedavisi, Tip I Dekompresyon Hastalığı
200
118,70
2942
702.530 Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalığı, ilk seans
250
148,40
2943
702.540 Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalığı, ilk seans’a ek
50
29,70
2944
702.550 Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip I Dekompresyon Hastalığı
200
118,70
2940
Bununla diğer rehabilitasyonlar faturalanamaz
Gruplar halinde yapılan egzersizlerdir. Her 5 kişilik grup için ayrıca kodlanır.
Bununla diğer rehabilitasyonlar faturalanamaz
Ayda en fazla 3 kez
Bununla diğer rehabilitasyonlar faturalanamaz
Bununla diğer rehabilitasyonlar faturalanamaz
Bununla diğer rehabilitasyonlar faturalanamaz
Bununla diğer rehabilitasyonlar faturalanamaz
Bununla diğer rehabilitasyonlar faturalanamaz
Bununla diğer rehabilitasyonlar faturalanamaz
Bununla diğer rehabilitasyonlar faturalanamaz
2945
702.560 Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip II Dekompresyon Hastalığı
300
178,00
2946
2947
2948
702.570 Rekompresyon tedavisi, arteriyel gaz embolisi
702.580 Hiperbarik oksijen tedavisi, 1-2 ATA saati
702.590 Hiperbarik oksijen tedavisi, 2-3 ATA saati
300
40
50
178,00
23,80
29,70
35/59
SIRA NO
KODU
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
702.600
702.610
702.620
702.630
702.640
702.650
2956
ĐŞLEM ADI
AÇIKLAMA
Hiperbarik ortamda transkutanöz pO2 (TcpO2) ölçümü
Oksijen tolerans testi
Basınç testi
Tüp havası analizi, her parametre
Sualtı hekimliği danışmanlık saati
Đntermittan basınç siplinti her ekstremite
7.7.SĐNĐR SĐSTEMĐ
PSĐKĐYATRĐK ÇALIŞMALAR
702.660 Aile görüşme- değerlendirme
Psikoz tanısı alanlarda her görüşme için, diğer tanılarda yılda en fazla üç kere ödenir.Acil serviste
intihar girişimlerine psikososyal destekve krize müdahale kapsamındaki devlet hastaneleri acil
servislerinde de fatura edilebilir.
2958
702.670 Aile tedavisi
her ay için en fazla üç kez ödenir.Acil serviste intihar girişimlerine psikososyal destekve krize
müdahale kapsamındaki devlet hastaneleri acil servislerinde de fatura edilebilir.
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
702.680
702.690
702.700
702.710
702.711
702.720
702.730
702.740
702.750
702.760
702.770
702.780
702.790
702.800
702.810
702.820
702.830
702.840
702.850
702.860
702.870
21
12,50
702.660-702.810 arası çalışmalar Psikiyatri kliniklerince yapıldığında faturalanabilir.özel dal
psikiyatri hastanelerinde ücretlere %30 ilave edilir.
2957
Aile, iş yeri ya da okul ziyareti
Anestezili EKT protokolü, EKT+EEG
Bireysel psikoterapi (her saati)
Elektrokonvülsiv tedavi, EKT
EKT sonrası bilinç ve oryantasyon takibi
Gelişim testler (her biri)
Grup Psikoterapisi (kişi başına herbiri)
Kişilik testleri (her biri)
Klinik değerlendirme ölçekleri (her biri)
Nöropsikolojik test bataryası
Nöropsikolojik testler (her biri)
Projektif testler (her biri)
Psikiyatrik değerlendirme
Psikiyatrik tanı koydurucu ölçekler
Zeka testleri (her biri)
Laboratuvarda Yapılan Uyku Araştırmaları
Tüm gece laboratuvarda poligrafik uyku tetkiki
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + CPAP titrasyonu
Poligrafik uyku tetkiki + Noktürnal Penil Tümesans
Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG
14
14
20
10
10
10
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
8,50
8,50
11,90
6,00
6,00
6,00
PUAN
30
17,80
520.030 ile birlikte faturalanamaz.
Bir adetten fazla faturalandırılamaz.
702.760 ile birlikte fatura edilemez. Bir adetten fazla faturalandırılamaz.
30
60
21
40
25
20
10
20
10
50
15
20
15
15
20
17,80
35,60
12,50
23,80
15,00
11,90
6,00
11,90
6,00
29,70
8,90
11,90
8,90
8,90
11,90
EEG, EOG, EMG, EKG dahil.
Tüm gece laboratuvarda,
Tüm gece laboratuvarda,
Tüm gece laboratuvarda,
Tüm gece laboratuvarda, (NPT)
Tüm gece laboratuvarda,
215
250
250
350
250
250
127,20
148,40
148,40
207,70
148,40
148,40
yılda en fazla bir kez ödenir
EKT sonrası bir adet faturalandırılır.
702.760 ile birlikte fatura edilemez.
Bir adetten fazla faturalandırılamaz.
2981
702.880 Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Bacak EMG kaydı
Tüm gece laboratuvarda,
286
169,50
2982
702.890 Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + NPT
Tüm gece laboratuvarda,
286
169,50
2983
702.900 Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Aktivasyon amaçlı EEG
Tüm gece laboratuvarda,
286
169,50
2984
702.910 Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + NPT
Tüm gece laboratuvarda,
286
169,50
2985
702.920 Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + Aktivasyon amaçlı EEG
Tüm gece laboratuvarda,
286
169,50
2986
702.930 Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG + NPT
Tüm gece laboratuvarda,
286
169,50
2987
702.940 Đlk Gece uyku apnesi tanısı alanların CPAP/ BPAP titrasyonu yönüyle izlemiUyku laboratuvarda,
200
118,70
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
702.950 NR-EE 1400 (brain mapping)
Evde Yapılan Uyku Araştırmaları
702.960 2 – 4 kanal arası poligrafik uyku tetkiki
702.970 5 – 8 kanal arası poligrafik uyku tetkiki
702.980 8 kanaldan fazla poligrafik uyku tetkiki
702.990 Auto-CPAP ile titrasyon
Elektroensefalografik Đncelemeler
703.000 Aktivasyonlu EEG
703.010 Ameliyatta EEG monitorizasyonu
703.020 Rutin EEG (çocuk-büyük)
703.050 EEG monitorizasyonu
703.060 Uyku aktivasyonu
703.070 Video-EEG monitorizasyon
703.080 Video-EEG, sfenoid elektrotlar ile
703.090 Video-EEG, skalp elektrotları ile
703.100 Video-EEG, subdural stripler ile
703.110 Video-EEG + kortikal stimülasyon ve beyin haritalaması
703.120 Wada testi sırasında EEG kaydı
Elektromiyografik Đncelemeler
703.130 EMG, genel tarama (üç ekstremite)
703.140 EMG, hareket hastalığı protokolü
703.150 EMG, kranial nöropati protokolü
703.160 EMG, motor nöron hastalığı protokolü
703.170 EMG, myasteni protokolü
703.180 EMG, myopati protokolü
703.190 EMG, periodik paralizi protokolü
703.200 EMG, polinöropati protokolü
703.210 EMG, radikülopati ve pleksus protokolü
703.220 EMG, tuzak nöropati protokolü
703.230 EMG, distoni protokolü
703.240 Refleks çalışmaları (her bir refleks)
703.250 Repetetif sinir uyarımı
703.260 R-R interval varyasyonu analizi
703.270 Rutin EMG taraması / Elektrodiagnostik konsültasyon
703.280 Sempatik deri cevapları
703.290 Sinir iletim çalışması
703.300 Tek lif EMG’si
703.310 Tremor kaydı
703.320 Tremor kaydı ve spektral frekans analizi
Uyarılmış Potansiyeller (UP)
703.330 Ameliyatta VEP monitorizasyonu
703.340 Ameliyatta BAEP monitorizasyonu
703.350 Ameliyatta MEP monitorizasyonu
703.360 Ameliyatta SEP monitorizasyonu
703.370 Đşitsel beyinsapı UP (BAEP)
703.380 Kranial sinir SEP
703.390 Motor uyarılmış potansiyeller, üst ve alt ekstremiteler
703.400 Motor uyarılmış potansiyeller, üst veya alt ekstremiteler
703.410 P 300
75
44,50
110
160
250
100
65,30
95,00
148,40
59,40
70
70
50
100
85
396
396
337
450
450
85
41,60
41,60
29,70
59,40
50,50
235,00
235,00
200,00
267,00
267,00
50,50
150
85
50
110
150
60
85
85
85
50
50
30
60
30
30
30
30
85
30
85
89,00
50,50
29,70
65,30
89,00
35,60
50,50
50,50
50,50
29,70
29,70
17,80
35,60
17,80
17,80
17,80
17,80
50,50
17,80
50,50
100
100
100
100
70
50
50
50
50
59,40
59,40
59,40
59,40
41,60
29,70
29,70
29,70
29,70
farmakolojik aktivasyonlar
elektrokortikografi
günlük
1 saatlik kayıt
grid veya derinlik veya kombine elektrodlarla
24 saat
24 saat
24 saat
birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez
birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez
birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez
birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez
birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez
birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez
birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez
birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez
birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez, bilateral
birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez
MEP. 703.400 ile birlikte fatura edilemez.
MEP. 703.390 ile birlikte fatura edilemez.
36/59
SIRA NO
KODU
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
703.420
703.430
703.440
703.450
703.550
703.560
703.570
703.580
703.590
703.600
703.610
703.620
703.630
703.640
3062
703.650 Fluorescein Fundus Anjiografi (FFA) (iki göz)
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
703.660
703.670
703.680
703.690
703.700
703.710
703.720
703.730
3071
703.740 ICG anjiografisi (iki göz)
3072
703.750 Kontakt Lens muayene ve uygulaması (terapotik amaçlı) (iki göz)
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
703.760
703.770
703.780
703.790
703.800
703.810
703.820
703.830
703.840
703.850
703.860
703.870
703.880
703.890
703.900
703.910
703.920
703.930
703.940
703.950
3094
703.960 BERA
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
703.970
703.980
703.990
704.000
704.010
704.020
704.030
704.040
704.050
704.060
704.070
704.080
704.090
704.100
704.110
704.120
704.130
704.140
704.150
704.160
704.170
704.180
704.190
704.200
704.210
704.220
704.230
704.240
704.250
704.260
3126
704.270 Peritoneal eşitlenme testi (PET)
3127
704.280 Regional heparinizasyon
703.460
703.470
703.480
703.490
703.500
703.510
703.520
703.530
703.540
703.430 ile birlikte fatura edilemez.
703.420 ile birlikte fatura edilemez.
50
50
70
60
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
29,70
29,70
41,60
35,60
Tıbbi endikayonu sağlık kurulu raporuyla belgelenenler ödenir
Tıbbi endikayonu sağlık kurulu raporuyla belgelenenler ödenir
85
110
70
70
30
30
30
30
30
50,50
65,30
41,60
41,60
17,80
17,80
17,80
17,80
17,80
20
50
50
17
72
30
6
36
65
100
11,90
29,70
29,70
10,20
42,40
17,80
3,60
21,20
38,60
59,40
ĐŞLEM ADI
Somatosensoryel UP (SEP), üst ve alt ekstremiteler
Somatosensoryel UP (SEP), üst veya alt ekstremiteler
Vizüel UP (VEP)
Penil Uyarılmış Potansiyeller
Diğer
Botilinium toksini enjeksiyonu, bölgesel (ilaç hariç)
Botilinium toksini enjeksiyonu, EMG eşliğinde (ilaç hariç)
Kas biyopsisi, herhangi bir kastan
Kas-sinir biyopsisi
Prostigmin / Tensilon testi
Sinir lifi ayrımı (nerve teasing)
Tensilon testi (ilaç hariç)
Pozisyonel nistagmus araştırılması
Okulo-motor testler
7.8.GÖZ VE ADNEKSLERĐ
100 Hue testi
Az görenlere yardım cihazı muayenesi
Bilgisayarlı görme alanı incelemesi
Biometri
Cam terapi, toplam tedavi
Çocuklarda görme muayeneleri
Ekzoftalmometri
Elektroretinografi (ERG)-VER-EOG, her biri
ERG-VER-EOG (ikisi birden)
ERG-VER-EOG (üçü birden)
Fresnel Prizması Uygulaması
Gonyoskopi ve kornea çapı ölçümü, bebek için
Gonyoskopi
Görme alanı incelemesi (manuel perimetri)
Göz içi basıncı ölçümü, bebek için
Göz muayenesi, ultrason eşliğinde
Göz muayenesi, bebek için, genel anestezi altında
Hess perdesi incelemesi
Kontrast Duyarlılık Testi
Kornea topografisi
Kuru göz teşhis testleri, her biri
Nerve Fiber Analyzer (NFA)
OCT (Optik Koherens Tomografisi)
Ön segment anjiografisi (iki göz)
Ön ve arka segment renkli resmi
Ortoptik tedavi (seansı)
Pakimetri
Renk hissi muayenesi (iki göz)
Scanning lazer oftalmoskopi
Sinoptophor muayenesi (seansı) (iki göz)
Speküler mikroskopi
Tonografi
Oküler ultrason ve biyometri (ikisi birden)
Ultrasonografik Biomikroskopi
7.9.SES VE ĐŞĐTME ĐLE ĐLGĐLĐ ÇALIŞMALAR
Aerodinamik ses analizi
Akustik rinometri
Akustik ses analizi (akustik refrektometri)
Bekesy odyometresi
Çocuk odyometresi (komple)
Elektrokokleografi
ENG
ENOG
Đşitme cihazı tatbiki
Đşitme eğitimi, çocuk (seansı)
Kalorik test (ENG kayıtlı)
Koku testleri
Komple vestibüler inceleme
Konuşma, protez değiştirilmesi
Konuşma, protez uygulaması
Konuşma terapisi ve fonasyon eğitimi (seansı)
Larenjektomilinin konuşma tedavisi
Mikroskopik kulak muayenesi
Odiometri + timpanometri
Odyolojik tetkik komple
Otoakustik emisyon
Posturografi
Rinomanometri
Saf ses + tone decay + sisi dahil odyolojik araştırma
Saf ses odyometrisi
Tinnitus tedavisi
Timpanometrik inceleme
Vestibüler rehabilitasyon
7.10.ÜRĐNER SĐSTEM-NEFROLOJĐ-DĐALĐZ
Acil hemodiyaliz/yoğun bakım ve hasta başında hemodiyaliz
Hemodiyaliz (asetatlı)
Hemodiyaliz (bikarbonatlı)
Hemoperfüzyon
Đzole ultrafiltrasyon
Periton dializi takibi
AÇIKLAMA
ilaç hariç
ENG kayıtlı
ENG kayıtlı, saccade, tracking, optokinetik test
703.550-703.910 arası işlemler iki gözü kapsar
703.690 ile birlikte faturalanamaz.
Đ.V. Fluorescein ve Fundus fotoğrafı işleme dahildir. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılmaz.
PUAN
100
59,40
20
50
7
30
50
50
50
14
11,90
29,70
4,30
17,80
29,70
29,70
29,70
8,50
ICG: Indocyanine Green Angiography. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
100
59,40
Lens ücretleri hariç. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
40
23,80
13
40
13
43
43
29
29
14
14
2
57
15
30
30
65
26
7,70
23,80
7,70
25,50
25,50
17,00
17,00
8,50
8,50
1,20
33,90
8,90
17,80
17,80
38,60
15,30
25
10
10
5
14,90
6,00
6,00
3,00
703.680 ile birlikte fatura edilemez.
703.670 ile birlikte fatura edilemez.
703.570 ile faturalanamaz
520.070 ile faturalanamaz. Anestezi muayenesi dahil
60 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
704.150 ile birlikte fatura edilemez.
bilateral
BERA:Brain Stem Evoked Response Audiometry; Beyin sapı uyarılmış yanıt odyometresi, bilateral
Bununla başka odyolojik tetkik ücretlendirilemez
bilateral
bilateral
toplam eğitim ücreti
bilateral
bilateral
Bununla başka odyolojik tetkik ücretlendirilemez, bilateral
bilateral
bilateral. 703.930 ile birlikte fatura edilemez.
bilateral
bilateral
bilateral
704.220 ve 704.230 ile birlikte faturalanamaz, malzeme ve ilaç hariç
malzeme ve ilaç dahil, seansı,
malzeme ve ilaç dahil, seansı,
hastanede günlük takip
Sürekli Periton diyaliz işlemine başlandıktan veya peritonit geçirdikten sonra bir ay içerisinde daha
sonrada yılda bir kez kodlanır. Biyokimya testleri hariç
37/59
30
17,80
30
25
25
25
9
9
30
15
20
150
250
11
100
10
30
25
25
30
10
20
10
35
10
30
17,80
14,90
14,90
14,90
5,40
5,40
17,80
8,90
11,90
89,00
148,40
6,60
59,40
6,00
17,80
14,90
14,90
17,80
6,00
11,90
6,00
20,80
6,00
17,80
86
164
178
80
70
15
50,90
97,30
105,60
47,50
41,60
8,90
10
6,00
10
6,00
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
3128
704.290 Sürekli hemodiafiltrasyon/ hemofiltrasyon tedavisi
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
704.300
704.310
704.320
704.330
704.340
704.350
704.360
704.370
704.380
704.390
704.400
704.410
704.420
704.430
704.440
704.450
704.460
704.470
704.480
704.490
704.491
704.650
3176
704.660 Çoklu infüzyon kemoterapi (günlük)
704.500
704.510
704.520
704.530
704.540
704.541
704.550
704.560
704.570
704.580
704.590
704.600
704.610
704.620
704.630
704.640
704.641
704.642
704.643
704.644
704.645
Basınç akım çalışması
Boney ve Q tip testleri
Elektroejakülasyon
Empotansta nörolojik değerlendirmeler (bcp-sepp)
Empotansta uyku çalışmaları (npt)
Đnkontinans tedavisinde magnetik innervasyon
Đntrakavernozal ilaç enjeksiyonu
Đntrakaviter kemo veya immünoterapi
Kavernozografi
Kavernozometri
Penil arter basınç ölçümü (PBI)
Perkütan sinir incelemesi (PNE), mesane için
Seminal vezikülografi
Sistometri
Sistometri + EMG
Sistometri + Üroflowmetri
Ürodinamik çalışma
Üroflowmetri
Vaza vezikülografi (iki taraflı)
Videoürodinami
Prostat Mikrodalga Termoterapisi
7.11.KADIN GENĐTAL VE ÜREME SĐSTEMLERĐ
Doğum öncesi tetkikler
Fetal akustik stimülasyon
Fetal elektrokardiyogram
Fetal kan gazları
NST
OCT
Sürekli fetal monitorizasyon (günlük)
Đnfertilite tetkikleri ve işlemleri
Antisperm antibody (ASA)
Artifisiel inseminasyon (seansı)
Kruger testi
Özel sperm tektiki
Postkoital test
Sperm mar testi
Sperm penatrasyon testi (SPT)
Sperm yıkama
Sperma değerlendirilmesi (bilgisayarla)
Spermogram
Oosit Aspirasyonu
Sperm- oosit hazırlanması ve inkübasyonu
Embriyo Transferi
ICSI (Mikro enjeksiyon)
Embriyo Freeezing
7.12.HEMATOLOJĐ-ONKOLOJĐ-KEMOTERAPĐ
CD 34 seleksiyon işlemi
3177
704.670 Devamlı infüzyon kemoterapi (seansı)
3178
704.680 Đmmünoadsorbsiyon (seansı)
3179
704.690 Đnfüzyon kemoterapisi (günlük)
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
704.700
704.710
704.720
704.730
704.740
704.750
704.760
704.770
704.780
704.790
704.800
704.810
704.820
704.830
704.840
704.850
704.860
704.870
704.880
704.890
704.900
704.910
704.920
704.930
704.940
3206
704.941 Ekstrakorpereal Fotoferez Tedavisi (1 seans)
3207
Đntrakaviter ve rejyonal kemoterapi (seansı)
Đntratekal tedavi (seansı)
Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesi
Kemik iliği aspirasyonu
Kemik iliği biyopsisi
Kemik iliği imprint değerlendirilmesi
Lenf bezi aspirasyonu-ponksiyonu
Periferik kan yayması değerlendirilmesi
Steril ünitede bakım hizmeti (günlük)
Terapötik flebotomi (seansı)
Turnike testi
Aferez Đşlemleri
Aferez, donör trombosit aferezi (1 seans)
Aferez, donör granülosit aferezi (1 seans)
Aferez, donör eritrosit aferezi (1 seans)
Aferez, lökosit (1 seans)
Aferez, donör plazma aferezi (1 seans)
Aferez, Hasta başı (acil) hemaferezis işlemi farkı
Aferez, IgG (kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi)
Aferez, Lipid ( kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi)
Aferez, Stem hücre toplanması ( 1 seans)
Aferez, Terapötik eritrositaferez (1 seans)
Aferez, Terapötik lökaferez (1 seans)
Aferez, Terapötik plazma değişimi (1 seans)
Aferez, Terapötik trombositaferez (1 seans)
Aferez, Fotoferezis (1 seans)
AÇIKLAMA
yalnız yoğun bakım ünitelerinde izlenen hastalarda ve mutlak nefroloji kontrolü altında
uygulanabilecek bir tedavi yöntemidir.
seansı
PBI:Penobrakiyel indeks
704.440, 704.450 ile birlikte fatura edilemez.
704.430, 704.450 ile birlikte fatura edilemez.
kateter hariç. 704.430, 704.440 ile birlikte fatura edilemez.
sistometri + EMG
704.450 ile birlikte fatura edilemez.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
Günde 1 defadan fazla kodlanamaz.
Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz.
Birlikte ĐV enjeksiyon, ĐV ilaç infüzyonu faturalanamaz, Tebliğin 12.10. maddesine göre
faturalandırılır
Birlikte ĐV enjeksiyon, ĐV ilaç infüzyonu faturalanamaz, Tebliğin 12.10. maddesine göre
faturalandırılır
Birlikte ĐV enjeksiyon, ĐV ilaç infüzyonu faturalanamaz, Tebliğin 12.10. maddesine göre
faturalandırılır
(Hematoloji uzmanı)
(Hematoloji uzmanı)
formül lökosit dahil. 903.020 ile birlikte fatura edilemez.
Günde 1 defadan fazla kodlanamaz.
PUAN
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
100
59,40
100
8
100
75
120
25
25
50
70
70
50
600
300
25
75
40
70
20
200
100
143
59,40
4,80
59,40
44,50
71,20
14,90
14,90
29,70
41,60
41,60
29,70
356,00
178,00
14,90
44,50
23,80
41,60
11,90
118,70
59,40
84,80
50
15
15
15
20
40
29,70
8,90
8,90
8,90
11,90
23,80
20
50
10
15
10
10
13
20
20
10
286
643
286
500
322
11,90
29,70
6,00
8,90
6,00
6,00
7,80
11,90
11,90
6,00
169,50
381,40
169,50
296,70
190,70
300
178,00
80
47,50
35
20,80
120
71,20
60
35,60
60
75
40
50
100
30
50
9
100
20
5
35,60
44,50
23,80
29,70
59,40
17,80
29,70
5,10
59,40
11,90
3,00
100
100
100
100
100
50
150
150
150
150
150
150
150
150
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
29,70
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
3541
2.100,00
Aferez işlemleri malzeme hariç fiyatlandırılmıştır
(1 seans)
(1 seans)
plazmaferezis
Đşlem kiti, fistül iğnesi, uvadex, UV-A lambaları, izotonik serum, heparin, erişim katateri ve her türlü
tıbbi- teknik işlemler dahildir.
Kemik Đliği Nakilleri
3208
704.950 Ameliyathanede genel anestezi altında allojeneik kemik iliği alınması
500
296,70
3209
3210
3211
704.960 Hematopoietik kök hücre ayrımı
704.970 Hematopoietik hücre nakli, allojeneik
704.980 Hematopoietik hücre nakli, otolog
100
500
500
59,40
296,70
296,70
3212
704.990 Kemik iliği nakli amaçlı hematopoetik kök hücre pozitif seleksiyonu
125
74,20
3213
705.000
3214
3215
3216
705.010
705.020
705.030
(CD 34 pozitif)
Kemik iliği nakli amaçlı kullanılmak üzere hematopoetik kök hücrelerin
kanser hücrelerinden arıtılması
Kemik iliği nakli-operasyon aşaması
Kemik iliği ürününden eritrosit deplesyonu
Kordon kanından kök hücre nakli
38/59
200
118,70
500
100
500
296,70
59,40
296,70
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
3217
3218
3219
3220
3221
705.040
705.050
705.060
705.070
705.080
Kök hücre dondurulması
Kök hücre dondurulması programlı
Kök hücre saklanması (kord kanına uygulanmaz)
Kök hücre infüzyonu
Kök hücre mobilizasyonu
Yurt içi doku veri bankalarınca uluslararası doku veri bankalarında akraba
olmayan kemik iliği verici taraması
Yurt içi doku veri bankalarınca uluslararası doku veri bankalarında akraba
olmayan kemik iliği verici taraması
Yurt içi doku veri bankalarınca yurt içindeki doku veri bankalarında akraba
olmayan kemik iliği verici taraması
Yurt içi doku veri bankalarınca yurt içindeki doku veri bankalarında akraba
olmayan kemik iliği verici taraması
Kan Bankası
ABO+Rh tayini (forward gruplama)+ABO reverse gruplama
ABO+Rh tayini (forward gruplama)
Adsorbsiyon testi
Alt kan grup tiplendirmesi (her bir grup)
Anti-A, anti-B, veya Anti D-titrajı
Antikor tanımlama
Buffy coat deplesyonu
Cross match
Direkt coombs testi (polispesifik)
Direkt coombs testi (Ig G)
Direkt coombs (kompleman)
Donör muayenesi
Elüsyon testi
Eritrosit süspansiyonu yıkama
Fibrin glue hazırlama
Hemoglobin küveti ile otomatik sistemde hemoglobin tayini
Đndirekt coombs testi
Lökositten arındırılmış kan ürünü hazırlama
Sellüler kan ürünlerinin ışınlanması
Soğuk aglütininler
Steril tüp birleştirme
Taze donmuş plazma - kriyopresipitat eritilmesi
3222
705.090
3223
705.100
3224
705.110
3225
705.120
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
705.130
705.140
705.150
705.160
705.170
705.180
705.190
705.200
705.210
705.220
705.230
705.240
705.250
705.260
705.270
705.280
705.290
705.300
705.310
705.320
705.330
705.340
3249
Kan Bileşenleri
AÇIKLAMA
100 ml'ye kadar, malzeme hariç
100 ml'ye kadar, malzeme hariç
en fazla üç ay süreyle, hasta başına günlük
PUAN
200
257
10
75
125
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
118,70
152,60
6,00
44,50
74,20
(1. Aşama)
20
11,90
Adres serolojik yöntem doku tipi doğrulama ve onay alma dahil her donör için ayrı
320
189,90
(1. Aşama)
20
11,90
Adres serolojik yöntem doku tipi doğrulama ve onay alma dahil her donör için ayrı
320
189,90
705.140 ile birlikte fatura edilemez.
705.130 ile birlikte fatura edilemez.
16
8
72
12
30
110
4
12
9
9
9
5
40
15
75
3
11
4
18
10
12
3
9,50
4,80
42,80
7,20
17,80
65,30
2,40
7,20
5,40
5,40
5,40
3,00
23,80
8,90
44,50
1,70
6,60
2,40
10,70
6,00
7,20
1,80
150
150
89,00
89,00
157
93,20
minör kan grubu
her bir ünite için
705.370, 705.420, 705.430, 705.440 ile birlikte fatura edilemez
malzeme ve set hariç
705.370, 705.420, 705.430, 705.440 ile birlikte fatura edilemez
antikor tarama,2 veya 3'lü hücre ile
filtre hariç her bir ünite için
her bir ünite
her bir bağlantı için
her bir ünite için
Tetkikler ve kan torbası bedelleri kan ve ürünleri için ayrıca faturalanmaz. Otolog fibrin yapıştırıcı
allojeneik olarak kullanılamaz ve fatura edilemez. Eritrosit ve tam kan transfüzyonu öncesi uygunluk
testleriyle alıcı kan grubu testleri ayrıca faturalandırılır.
3250
3251
705.350 Aferez trombosit süspansiyonu
705.360 Aferez granülosit süspansiyonu
1 ünite tek donör trombositi, aferez işlemi dahil, malzeme hariç
aferez işlemi dahil, (malzeme hariç)
705.130, 705.140, 905.090, 906.290, 906.610, 906.620, 906.630, 906.640, 906.660, 906.670,
906.680, 906.690, 907.430, 907.440, 907.450, 907.460, 907.470, 907.480, 907.590, 907.600,
907.610, 705.240, 705.280 ile birlikte fatura edilemez.
3252
705.370 Eritrosit Süspansiyonu
3253
705.380 Granülosit süspansiyonu (random donor, 1 ünite)
705.130, 705.140, 905.090, 906.290, 906.610, 906.620, 906.630, 906.640, 906.660, 906.670,
906.680, 906.690, 907.430, 907.440, 907.450, 907.460, 907.470, 907.480, 907.590, 907.600,
907.610 ile birlikte fatura edilemez.
12
7,20
3254
705.390 Kriyopresipitat
705.130, 705.140, 905.090, 906.290, 906.610, 906.620, 906.630, 906.640, 906.660, 906.670,
906.680, 906.690, 907.430, 907.440, 907.450, 907.460, 907.470, 907.480, 907.590, 907.600,
907.610 ile birlikte fatura edilemez.
70
41,60
3255
705.400 Otolog tam kan
705.130, 705.140, 905.090, 906.290, 906.610, 906.620, 906.630, 906.640, 906.660, 906.670,
906.680, 906.690, 907.430, 907.440, 907.450, 907.460, 907.470, 907.480, 907.590, 907.600,
907.610 ile birlikte fatura edilemez.
110
65,30
3256
705.410 Otolog fibrin yapıştırıcı
705.130, 705.140, 905.090, 906.290, 906.610, 906.620, 906.630, 906.640, 906.660, 906.670,
906.680, 906.690, 907.430, 907.440, 907.450, 907.460, 907.470, 907.480, 907.590, 907.600,
907.610 ile birlikte fatura edilemez.
150
89,00
97
57,60
705.130, 705.140, 905.090, 906.290, 906.610, 906.620, 906.630, 906.640, 906.660, 906.670,
906.680, 906.690, 907.430, 907.440, 907.450, 907.460, 907.470, 907.480, 907.590, 907.600,
907.610, 705.240, 705.280 ile birlikte fatura edilemez.
3257
705.420 Tam kan (torbada)
3258
705.430 Taze donmuş plazma
705.130, 705.140, 905.090, 906.290, 906.610, 906.620, 906.630, 906.640, 906.660, 906.670,
906.680, 906.690, 907.430, 907.440, 907.450, 907.460, 907.470, 907.480, 907.590, 907.600,
907.610 ile birlikte fatura edilemez.
75
44,50
3259
705.440 Trombosit süspansiyonu (1 ünite random donör trombositi)
705.130, 705.140, 905.090, 906.290, 906.610, 906.620, 906.630, 906.640, 906.660, 906.670,
906.680, 906.690, 907.430, 907.440, 907.450, 907.460, 907.470, 907.480, 907.590, 907.600,
907.610 ile birlikte fatura edilemez.
75
44,50
3260
7.13 Çeşitli testler ve uygulamalar
3261
705.450 L-dopa ile Büyüme hormonu testi
Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir.
20
11,90
3262
705.460 Đnsülin-Büyüme hormonu testi
Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir.
20
11,90
3263
705.470 Đnsülin-Kortizol testi
Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir.
20
11,90
3264
705.480 L-dopa- Prolaktin baskılama testi
Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir.
20
11,90
3265
705.490 Su kısıtlama testi
Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir.
20
11,90
350
550
750
850
350
1001
207,70
326,30
445,00
504,30
207,70
593,30
3266
8. RADYOLOJĐK GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVĐ
3267
8.1.RADYASYON ONKOLOJĐSĐ
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
800.010
800.020
800.030
800.040
800.050
800.060
3275
1-KLĐNĐK ONKOLOJĐK DEĞERLENDĐRME ÜCRETĐ
10 gün ve altındaki tedaviler
11-20 gün süreli tedaviler
21-30 gün süreli tedaviler
30 günden uzun süreli tedaviler
Brakiterapi
Streotaktik radyoterapi
2-RADYOTERAPĐ TASARIMI (ĐNTERNAL-EKSTERNAL
RADYOTERAPĐ)
Hastanın Radyasyon Onkoloğu tarafından ilk konsültasyonu, hastanın tedavi öncesi
değerlendirilmesi, tedavi kararının verilmesi ve tedavi bitimine kadar olan bakım ve kontrolleri
kapsar, tüm tedavi boyunca bir kez ücretlendirilir.
eksternal tedavisiz tek başına uygulaması
tek veya çok fraksiyon
Tüm tedavi süresince (a), (b), (c), (d) kalemle rinden yalnızca bir tanesi bir kez ücretlendirilebilir
3276
800.070
a) Radyoterapi tasarımı, Basit
Bir tedavi volümüyle ilgili tek veya karşılıklı paralel alanlardan bloksuz veya tek bloklu tedavi
planlarını içerir
100
59,40
3277
800.080
b) Radyoterapi tasarımı, Orta
Aynı volüme yönlendirilmiş üç veya daha fazla alanlar ve/veya iki farklı tedavi volümünü ve/veya
multipl blok ve/veya konvansiyonel olmayan fraksiyon şemalarını içerir
150
89,00
39/59
SIRA NO
KODU
3278
800.090
c) Radyoterapi tasarımı, Kompleks
3279
800.100
d) Radyoterapi tasarımı, Konformal
3280
800.110
e) Radyoterapi tasarımı, IMRT uygulamaları
3281
ĐŞLEM ADI
3-RADYOTERAPĐ PLANLAMA (SĐMÜLASYON)
3282
800.120
a) Radyoterapi planlama, Basit
3283
800.130
b) Radyoterapi planlama, Orta
AÇIKLAMA
Hastaya özel blok yapımı ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya özel wedge’ler ve/veya kompanzatuar
filtre uygulaması ve/veya üç veya daha fazla tedavi volümü ve/veya rotasyonel tedaviler ve/veya
multileaf kollimatör uygulamaları ve/veya değişik tedavi modal
Kişiye özel blok veya multileaf kolimatörle yapılan hedefe yönelik 3 boyutlu tedaviler. Tüm vücut
ışınlamada bu grupta değerlendirilir.
Reverse planning ve farklı doz yoğunlukları ile yapılan çok alanlı tedavileri içerir. Streotaktik
radyoterapi bu grupta değerlendirilir.
PUAN
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
250
148,40
300
178,00
900
533,90
Tedavi süresince (a),(b),(c), (d) den bir tanesi bir kez ücretlendirilebilir. Konvansiyonel röntgen
cihazları ile yapılan stimülasyonlar ancak basit kategoride ücretlendirilebilir.
Tek tedavi volümlü, tek alan veya karşılıklı paralel alanlardan tek bloklu veya bloksuz alanlarla
simülasyon işlemi
Üç veya daha fazla alanlardan tek tedavi volümünün ve/veya iki farklı tedavi volümünün ve/veya
multipl bloklu alanların simülasyon işlemi
130
77,20
300
178,00
450
267,00
3284
800.140
c) Radyoterapi planlama, Kompleks
Tanjansiyel alanları ve/veya üç veya daha fazla tedavi volümünü ve/veya hastaya özgü koruma
bloklamalı alanları ve/veya brakiterapi kaynak teyit işlemini ve/veya hipertermi probe teyit işlemi
ve/veya rotasyon veya ark tedavi ve/veya kontrast materyal kullanarak yapılan simülasyonları içerir
3285
800.150
d) Radyoterapi planlama, Üç Boyutlu (Konformal)
Direkt BT veya MR yardımıyla aynı veya farklı planlar kullanılarak, tümör volümü ve çevre kritik
normal yapıların bilgisayarla yeniden üç-boyutlu oluşturulması. Simülasyonda hareketli veya multipl
sabit alanların üç boyutlu “beam’s-eye-view” doz-volüm histogramları kullanılır. Üç boyutlu volüme
dair dökümanlar ve doz dağılımları ücret için gereklidir. Tüm vücut ışınlamada bu grupta
değerlendirilir.
800
474,60
3286
800.160
e) Radyoterapi planlama, IMRT uygulamaları
4-MEDĐKAL RADYASYON FĐZĐĞĐ, DOZĐMETRE, TEDAVĐ
ALETLERĐ VE ÖZEL HĐZMETLER
A. EKSTERNAL
Streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir.
990
587,30
Tüm tedavi süresince (b), (c), (d) kalemlerinden yalnızca bir tanesi bir kez ücretlendirilebilir
Santral aks derin doz ve tedavi süresi hesapları ve/veya TDF, NDS, gap hesapları ve/veya santral
aks dışı hesaplar ve/veya doku inhomojenite faktörü hesapları gibi temel radyoterapi fiziğini kapsar
40
23,80
3287
3288
3289
800.170
a) Temel Radyasyon Doz Hesapları
3290
800.180
b) Doz Hesapları, Basit
3291
800.190
c) Doz Hesapları, Orta
3292
800.200
d) Doz Hesapları, Kompleks
3293
3294
800.210
800.220
e) Doz Hesapları, Konformal
f) Doz Hesapları, IMRT Uygulamaları
3295
800.230
3296
g) Doz Hesapları, Özel
Tek alanla veya tek volüme yönelmiş karşılıklı paralel alanlardan yapılan ışınlamaların izodoz
planları
Tek bir tedavi volümüne yönelmiş üç veya daha fazla alandan yapılan tedavilerin izodoz planları
ve/veya wedge kullanılan alanlar
Mantle ve/veya ters-Y ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya kompanzatuar filtre kullanımı ve/veya
rotasyonel tedavi ve/veya irregüler alan blok hesapları ve/veya multi-leaf kolimatör hesapları
Streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir.
Özel teleterapi planı (parçacık –nötron, proton gibi-ışınları ve/veya yarım vücut ve/veya tüm vücut
ışınlamaları)
80
47,50
150
89,00
180
106,80
350
700
207,70
415,30
350
207,70
B. BRAKĐTERAPĐ
3297
800.240 Brakiterapi, Basit
3298
800.250 Brakiterapi, Orta
Bir planda 1-4 arası kaynak veya tel aplikasyonu veya 1-8 arası kaynaklı afterloading
uygulamalarının izodoz hesapları
Multiplan doz hesapları, 5-10 kaynak veya telin aplikasyonu veya 9-12 kaynaklı afterloading
uygulamalarının izodoz hesapları
Multiplan Đzodoz Planı, 10’dan fazla kaynak-tel aplikasyonu veya 12’den fazla kaynakla yapılan
afterloading doz hesapları.
100
59,40
160
95,00
230
136,50
50
60
29,70
35,60
3299
800.260 Brakiterapi, Kompleks
3300
3301
3302
C. ÖZEL HĐZMETLER VE YARDIMCI ALETLER
800.270 Özel Dozimetre:TLD, mikrodozimetre
800.280 Tedavi Aletleri Tasarım ve Yapımı Basit
3303
800.290 Tedavi Aletleri Tasarım ve Yapımı Orta
Kişiye özgü blok yapımı ve/veya kişiye özgü protez yapımı veya kişiye özgü bolus üretimi ve/veya
tüm vücut fiksasyonuna yönelik kalıp tasarım ve yapımı,her bir malzeme için
90
53,40
3304
800.300 Tedavi Aletleri Tasarım ve Yapımı Kompleks
Kişiye özel kompanzatuar filtre yapımı ve/veya mould uyulamaları, her bir malzeme için
145
86,10
3305
3306
3307
3308
D. PORTABL GÖRÜNTÜLEME
800.310 Film
800.320 Digital
5-RADYOTERAPĐNĐN UYGULANMASI
A. YÜZEYSEL VE ORTA VOLTAJ X-RAY CĐHAZLARI VE/VEYA
TELESEZYUM VEYA TELEKOBALT CĐHAZLARI ĐLE YAPILAN
TEDAVĐLER
45
60
26,70
35,60
15
8,90
20
11,90
25
14,90
3309
3310
800.330 Radyoterapi uygulanması, Basit
3311
800.340 Radyoterapi uygulanması, Orta
3312
800.350 Radyoterapi uygulanması, Kompleks
Bolus ve/veya Termoplastik Fiksasyon Maskeleri
Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin
bir fraksiyonu.
Đki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha fazla alanlarla tedavisi multipl
blok ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin bir fraksiyonu
Üç veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin
ve/veya mantle veya ters-Y tedavilerinin ve/veya tanjansiyel alanların veya wedge’lerin veya
kompanzatuar filtrelerin kullanıldığı tedavilerin her bir fra
3313
800.360 Tek fraksiyonlu tedaviler
100
59,40
3314
800.370 Özel tedavi uygulamaları:tüm vücut/ yarım vücut ışınlamalarının seansı
300
178,00
3315
B. LĐNEER AKSELERATÖR (FOTON VEYA ELEKTRON) ĐLE
YAPILAN TEDAVĐLER
3316
800.380 Lineer akseleratör, Basit
3317
800.390 Lineer akseleratör, Orta
3318
800.400 Lineer akseleratör, Kompleks
3319
3320
800.410 Lineer akseleratör, Konformal 4 alan ve üstü
800.420 Lineer akseleratör, Tek fraksiyonlu tedaviler
Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin
bir fraksiyonu
Đki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha fazla alanlarla tedavisi, multipl
blok ve/veya özel blok kullanılan tedavilerin bir fraksiyonu
Üç veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin
ve/veya mantle veya ters-Y tedavilerinin ve/veya tanjansiyel alanların veya wedge’lerin veya
kompanzatuar filtrelerin veya multi-leaf kollimatör işlemlerinin kullanıldığı tedavilerin her bir
fraksiyonu
30
17,80
40
23,80
50
29,70
80
150
47,50
89,00
3321
800.430 Lineer akseleratör,Özel tedavi uygulaması:tüm veya yarım vücut ışınlamalarıseansı
380
225,50
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
800.440 Lineer akseleratör, IMRT uygulamaları, (her bir seans)
6. HĐPERTERMĐ
800.450 Eksternal Yüzeyel Hipertermi
800.460 Eksternal Derin Hipertermi
800.470 Đntertisiyel Hipertermi (5 veya daha az aplikatör)
800.480 Đntertisiyel Hipertermi (5den fazla aplikatör)
800.490 Đntrakaviter Hipertermi
stereotaktik radyoterapi uygulamaları bu grupta değerlendirilir
180
106,80
(4 cm derinliğe kadar olan)
(4 cm’den fazla derinlikte)
155
200
150
200
150
92,00
118,70
89,00
118,70
89,00
40/59
SIRA NO
KODU
3329
ĐŞLEM ADI
AÇIKLAMA
7.BRAKĐTERAPĐ
Đşlemler hastanın hastaneye kabulünü brakiterapi uygulamasını ve tedavi sonrası üç ay dönemde
hasta bakım ve kontrolünü kapsar. Bu grup işlemlerden bir hastaya sadece bir tanesi faturalanabilir
Basit Đntrakaviter Aplikasyon
Orta Đntrakaviter Aplikasyon
Kompleks Đntrakaviter Aplikasyon
Basit Đntertisiyel Aplikasyon
Orta Đntertisiyel Aplikasyon
Kompleks Đntertisiyel Aplikasyon
1-4 arası kaynak/tel uygulamanın seansı
5-10 arası kaynak/tel uygulamanın seansı
10’dan çok kaynak/tel uygulama, seansı
1-4 arası kateter / özel iğne uygulaması, seansı
5-10 arası kateter / özel iğne uygulaması, seansı
10’dan çok kateter/özel iğne uygulaması, seansı
3330
3331
3332
3333
3334
3335
800.500
800.510
800.520
800.530
800.540
800.550
3336
800.560 After-loading Brakiterapi:1-4 arası kaynaklı uygulamaların seansı.
PUAN
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
225
340
450
260
380
550
133,50
201,70
267,00
154,30
225,50
326,30
580
344,10
3337
800.570 After-loading Brakiterapi:5-8 arası kaynaklı uygulamaların seansı.
620
367,80
3338
800.580 After-loading Brakiterapi:9-12 arası kaynaklı uygulamaların seansı.
680
403,40
3339
800.590 After-loading Brakiterapi:12’den fazla kaynaklı uygulamaların seansı.
720
427,20
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
800.600 Yüzeyel Radyoaktif Element Uygulaması
800.610 Radyoaktif Elementin Hazırlanması ve Uygulanması
ÖZELLĐKLĐ ĐŞLEMLER
800.615 Gammaknife
800.616 Cyberknife
8.2.NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVĐ
Solunum Sistemi
800.620 Akciğer perfüzyon sintigrafisi
800.630 Akciğer perfüzyon sintigrafisi + venografi
800.640 Akciğer perfüzyon SPECT
800.641 Kantitatif akciğer sintigrafisi
800.650 Akciğer ventilasyon Sintigrafisi (Xe-133 ile)
60
60
35,60
35,60
3352
800.660 Akciğer ventilasyon sintigrafisi (Tc-99m aeresol kompleksleri ile)
Ventilasyon seti hariç. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
90
53,40
3353
3354
3355
3356
3357
3358
800.670 Akciğer ventilasyon sintigrafisi (Technegas ile)
800.671 Akciğer ventilasyon SPECT (Technegas ile)
Santral Sinir Sistemi
800.680 Beyin perfüzyon SPECT (HMPAO ile)
800.681 Beyin perfüzyon SPECT (ECD ile)
800.682 Đktal SPECT
Planar. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
Planar dahil. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
90
140
53,40
83,10
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
336
336
371
199,20
199,20
220,00
3359
800.690 Beyin PET
BT ayrıca faturalanamaz. (EK-8/B ye bakınız). 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
686
406,80
3360
3361
3362
3363
800.700
800.710
800.720
800.730
(EK-8/B ye bakınız). 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
Kinetik ve/veya statik. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
I-123 IBZM reseptör görüntüleme (nükleer tıp uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile)
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
500
107
90
90
296,70
63,60
53,40
53,40
336
199,20
86
64
50,90
38,20
293
173,80
Beyin FDG çalışması (gamma kamera ile)
Beyin Sintigrafisi
Sisternografi (In-111 DTPA ile)
Sisternografi (Tc-99m kompleksleri ile)
3364
800.735 Beyin reseptör SPECT
3365
3366
3367
3368
800.740 Ventriküler sıvı kaçağı ve şant analizi
800.745 Đntrakarotid Xe-133 ile beyin perfüzyon çalışması
Kardiyovasküler Sistem
800.750 Miyokard perfüzyon sintigrafisi (SPECT) Tl-201 ile
3369
800.755 I-123 MIBG sempatik innervasyon sintigrafisi
3370
3371
3372
3373
800.760
800.770
800.780
800.781
3374
3375
1.500,00
2.000,00
Kullanılan radyofarmasötikler ayrıca fatura edilir.
Planar. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
Planar dahil. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
60
64
140
80
90
35,60
38,20
83,10
47,50
53,40
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
nükleer tıp uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile. 180 günde bir defadan fazla
faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
Miyokard Perüzyon sintigrafisine eklenir
100
59,40
86
99
22
100
50,90
58,50
12,80
59,40
800.800 Miyokard perfüzyon GATED SPECT Tc-99m kompleksleri ile
Miyokard perfüzyon sintigrafisine eklenir. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
114
67,80
800.810 Miyokard perfüzyon GATED SPECT Tl-201 ile
Miyokard perfüzyon sintigrafisine eklenir. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
114
67,80
Đstirahat MUGA
MUGA SPECT
Miyokard infarkt sintigrafisi Pirofosfat ile
Tl-201 ile reinjeksiyon SPECT
3376
800.830 Miyokard perfüzyon sintigrafisi (SPECT) Tc-99m kompleksleri ile
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
293
173,90
3377
800.840 Miyokard PET
BT ayrıca faturalanamaz, EK-8/B ye bakınız. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
600
356,00
3378
800.841 Miyokard perfüzyon PET
BT ayrıca faturalanamaz, N-13 Amonia, Rb-82 veya O-15 ile BT ile ayrıca faturalandırılamaz EK8/B ye bakınız. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
600
356,00
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
800.842
800.850
800.851
800.860
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
400
47
106
179
237,30
28,00
63,00
106,00
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
57
50
33,90
29,70
Tüm vücut tarama veya spot çekimler halinde. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
EK-8/B ye bakınız. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
80
47,50
170
776
100,90
460,00
Miyokard FDG çalışması (gamma kamera ile)
Radyonüklid anjiyografi ve şant analizi
Radyonüklid venografi
Stres MUGA
Đskeket Sistemi
800.870 Artrosintigrafi
800.880 Üç fazlı bölgesel kemik sintigrafisi
EK-8/B ye bakınız. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
3386
800.890 Tüm vücut kemik sintigrafisi
3387
3388
3389
3390
800.900 Kemik SPECT
800.901 Kemik PET
Endokrin Sistem
800.920 Perklorat kovma testi
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
26
15,30
3391
800.930 Adrenal korteks sintigrafisi
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
136
80,60
3392
3393
3394
800.940 Paratiroid sintigrafisi
800.941 Paratiroid çıkarma Sintigrafisi
800.942 Paratiroid SPECT
Tc-99m MIBI ile. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
Tl-201ve Tc-99m ile. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
Tc-99m MIBI ile. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
136
180
169
80,60
106,80
100,00
3395
800.950 Tiroid sintigrafisi
Tc-99m perteknetat veya I-131 ile. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
32
18,70
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
800.960 Tiroid uptake çalışması (Tc-99m perteknetat ile)
800.970 Tiroid uptake çalışması (I-131 ile)
Gastrointestinal Sistem
800.990 Gastrointestinal kanama yerinin saptanması
800.995 GIS ptotein kaybı çalışması
801.000 Gastrointestinal şant analizi
801.010 Gastroözafagial reflü çalışması
801.020 Hepatobiliyer sintigrafi
801.030 Karaciğer dalak sintigrafisi
801.031 Karaciğer dalak SPECT
801.040 Meckel divertikülü sintigrafisi
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
26
26
15,30
15,30
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
Tc-99m-HIG ile. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
Dinamik, statik. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
60
60
41
40
82
49
169
30
35,60
35,60
24,60
23,80
48,40
28,90
100,00
17,80
41/59
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
3407
3408
3409
3410
3411
801.050
801.060
801.070
801.080
Mide boşalma zamanı çalışması
Özefagus transit zamanı ve motilite çalışması
Tükrük bezleri çalışması
C-14 ile üre nefes testi
Genitoüriner Sistem
3412
801.090 Böbrek sintigrafisi (diüretkli veya diüretiksiz)
3413
801.091 Böbrek sintigrafisi (diüretkli veya diüretiksiz)
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
801.092
801.110
801.120
801.140
801.150
801.160
801.170
801.180
Böbrek sintigrafisi (diüretkli veya diüretiksiz)
Renal Kortikal SPECT (DMSA)
GFR ölçümü (görüntüsüz)
Kaptopril renogram (çift çalışma)
Radyonüklid sistografi (direk)
Radyonüklid sistografi (indirek)
Renal kortikal sintigrafi
Testis sintigrafisi
Enfeksiyon Görüntüleme
801.190 Đşaretli lökosit sintigrafisi
801.191 Đşaretli lökosit SPECT
801.200 Tc-99m HIG ile tüm vücut tarama
49
21
52
56
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
28,90
12,50
30,60
33,10
Dinamik, statik Tc-99m DTPA ile. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
230
136,50
Dinamik, statik Tc-99m MAG-3 ile. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
230
136,50
Dinamik, statik Tc-99m EC ile. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
Planar dahil. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
Böbrek sintigrafisine eklenir. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
Planar. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
230
170
107
286
30
30
45
30
136,50
100,90
63,60
169,50
17,80
17,80
26,70
17,80
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
Tc-99m-anti granülosit antikorları ile, (nükleer tıp uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu
ile). 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
190
230
164
112,80
136,50
97,50
AÇIKLAMA
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
Dinamik, statik. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
PUAN
3426
801.201 Monoklonal antikorlar ile tüm vücut tarama
3427
3428
3429
3430
3431
801.210 Tc-99m nanokolloid sintigrafisi
Nükleer Hematoloji
801.220 Dalak sekestrasyonu çalışması
801.230 Eritrosit yaşam süresi
801.240 Eritrosit/ plazma/ total kan volümü tayini
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
3432
801.250 Ferrokinetik çalışma
Demir plazma klirens ve reutilizasyonu. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
60
35,60
3433
3434
3435
801.260 Hepatik arter perfüzyon sintigrafisi
801.270 Kan havuzu SPECT
801.271 Đşaretli eritrosit karaciğer/dalak SPECT
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
33
33
184
19,50
19,50
109,00
3436
801.280 Kemik iliği sintigrafisi
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
60
35,60
3437
801.290 Lenfosintigrafi
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
60
35,60
3438
3439
3440
801.310 Selektif dalak sintigrafisi
801.320 Trombosit yaşam süresi ve sekestrasyonu
Nükleer Onkoloji
Tc-99m V DMSA tümör görüntüleme (Bütün vücut, bölgesel ve/veya
801.330
SPECT)
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
33
86
19,50
50,90
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
64
38,20
3441
164
97,30
64
38,20
86
86
60
50,90
50,90
35,60
3442
801.340 Ga-67 tüm vücut tarama (Bütün vücut, bölgesel ve/veya SPECT)
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
240
142,40
3443
801.350 I-131 tüm vücut tarama (Bütün vücut ve/veya bölgesel)
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
250
148,40
801.351 I-131 tedavisi sonrası tüm vücut tarama
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil, (radyofarmasötik ajan bedeli fatura edilemez). 180 günde
bir defadan fazla faturalandırılamaz.
250
148,40
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
240
142,40
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
150
89,00
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
240
142,40
3444
3446
In-111 Octreotid ile tümör görüntüleme (Bütün vücut, bölgesel ve/veya
801.360
SPECT)
801.370 Đntraoperatuar gama probe uygulaması
3447
801.380 MIBG sintigrafisi (I-131 ile) (Bütün vücut ve/veya bölgesel)
3448
801.381 MIBG sintigrafisi (I-123 ile) (Bütün vücut ve/veya bölgesel)
240
142,40
3449
801.390
215
127,20
3450
801.400
3451
3452
801.410
801.420
3453
801.430 Tl-201 ile tümör görüntüleme (Bütün vücut, bölgesel ve/veya SPECT)
3454
801.440 Tümör FDG PET
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
801.450 Tümör FDG çalışması (gamma kamera ile)
Radyonüklid Tedavi
801.460 Radyonüklid sinevektomi (bir eklem için)
801.470 I-131 Tiroid Ca Tedavisi
801.480 I-131 Hipertiroidi Tedavisi
801.490 I-131 MIBG Tedavisi
801.500 P-32 Tedavisi
801.510 Re-186 Tedavisi
801.520 Sm-153 Tedavisi
801.530 Sr-89 Tedavisi
801.540 Radyoimmün Tedavi
3466
801.541 Somatostatin Reseptör Tedavisi
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
801.542 Radyonüklid tedavi radyasyon monitorizasyonu
801.543 Đntraarteriyal radyonüklid tedavi
Diğer Đncelemeler
801.550 Dakriosintigrafi
801.552 Penil kan akımı çalışması
801.554 Radyonüklid histerosalphingografi
801.556 Xe-133 cilt kan akımı çalışması
801.557 Organ kan akımı çalışması
3445
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil (nükleer tıp uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu
raporu ile). 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
Tc-99m MIBI veya Tc-99m tetrofosmin ile tümör görüntüleme (Bütün vücut,
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
bölgesel ve/veya SPECT)
Radyoimmun sintigrafi (hertürlü) (Bütün vücut, bölgesel ve/veya SPECT) Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil (nükleer tıp uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu
bütün sistem ve organlar için
raporu ile). 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
Sentinel lenf nodu sintigrafisi
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
Sintimammografi (Bölgesel ve /veya SPECT
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
3475
8.3.RADYOLOJĐK GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVĐ
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
A-Direkt Grafiler
El-bilek grafisi (tek film)
Floroskopi
Kemik survey
Mammografi (tek meme)
Mammografi (tek meme) (tarama amaçlı)
Mandibula (tek yön)
Schuller grafisi (mukayeseli)
Sella spot grafisi
801.560
801.570
801.580
801.590
801.591
801.600
801.610
801.620
150
89,00
64
64
38,20
38,20
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
264
156,80
BT ayrıca faturalanamaz, EK-8/B ye bakınız. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
686
406,80
EK-8/B ye bakınız. 180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
343
203,40
Her türlü (nükleer tıp uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile)
143
180
143
143
143
143
143
143
336
84,80
106,80
84,90
84,80
84,80
84,80
84,80
84,80
199,20
In-111 pentetreotide ile, (nükleer tıp uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile)
336
199,20
Yatan hasta için günde 1 kez
21
143
12,50
84,80
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
180 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
26
30
34
141
30
15,30
17,80
20,40
83,90
17,80
10
17
126
29
29
10
26
10
6,00
10,20
74,60
17,00
17,00
6,00
15,30
6,00
Đncelemelerde kullanılan tüm kontrast ilaçlar ve sarf malzemelerinin ücretleri ayrıca tahsil edilir
Sadece KETEM tarafından faturalandırılır
42/59
SIRA NO
KODU
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
801.630
801.640
801.650
801.660
801.670
801.680
801.690
801.700
801.710
801.720
801.730
801.740
801.750
801.760
801.770
801.780
801.790
801.800
801.810
801.820
801.830
801.840
801.850
801.860
801.870
801.880
801.890
801.900
801.910
801.920
801.930
801.940
801.950
801.960
801.970
801.980
801.990
802.000
802.010
802.020
802.030
802.040
802.050
802.060
802.070
802.080
802.090
802.100
802.110
802.120
802.130
802.140
802.150
802.160
802.170
802.180
802.190
802.200
802.210
802.220
802.230
802.240
802.250
802.260
802.270
802.280
802.290
802.300
802.310
802.320
802.330
802.340
802.350
802.360
802.370
802.380
802.390
802.400
802.430
802.440
802.450
802.460
802.470
802.480
802.490
802.500
ĐŞLEM ADI
Sinüs (Waters) grafisi (tek yön)
Skolyoz tetkiki
Stenvers grafisi (mukayeseli)
Temporamandibular eklem
Uzun kemikler (tek film) (tek yön)
Kopya film (her bir film için)
Akciğer grafileri
Akciğer grafisi (iki yön)
Akciğer grafisi (üç yön) baryumlu
Akciğer grafisi (üç yön)
Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Bacak uzunluk grafileri
Bacak uzunluk grafisi
Düz karın grafisi
Düz karın grafisi
Eklemler
Eklem grafisi (iki yön) mukayeseli
Eklem grafisi (tek yön) mukayeseli
Eklem grafisi (tek yön) tek eklem
Eklem grafisi(iki yön)tek eklem
Eklem grafisi(üç yön)
Kafa grafileri
Kafa grafisi (dört yön)
Kafa grafisi (iki yön)
Kafa grafisi (tek yön)
Kalp telekardiogramlar
Kalp teleradyogramlar (iki yön)
Kalp teleradyogramlar (tek yön)
Kalp teleradyogramlar (üç yön) baryumlu
Kalp teleradyogramlar (üç yön)
Pelvis grafileri
Pelvis gr.(tek yön)
Pelvis gr.(üç yön)
Pelvimetri (iki yön)
Vertebra grafileri
Vertebra grafileri, servikal (dört yön)
Vertebra grafileri, servikal (iki yön)
Vertebra grafileri, servikal (tek yön)
Vertebra grafileri, servikal (üç yön)
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (dört yön )
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (iki yön )
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (tek yön )
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (üç yön )
L5-S1 spot grafisi
B-Kontrastlı tetkikler
Anterograd pyelografi, var olan kateterden
Anterograd pyelografi, ince iğne ile, işlemin tümü
Artrografi
Bronkografı
Çift kontrast kolon tetkiki
Çift kontrast mide tetkiki
Dakriosistografi
Defekografi
Distal kolon grafisi
Duktografi-galaktografi
Enteroklizis
Faringografi
Faringo-ozefagografi
Fistülografi
HSG
I.V.P.
I.V.P.(dakikalık)
Đnce barsak tetkiki
Kolon tetkiki
Laringografi
Lenfanjiografi
Mide duedonum tetkiki
Miyelografi
Oral kolesistografi
Özefagografi
Peroperatuar kolanjiografi
Poş grafisi
Retrograd pyelografi
Retrograd üretrografi
Sialografi (iki taraf)
Sialografi (tek taraf)
Sine özefagografi
Sistogram (üç film)
T tüp kolanjiografi
Velofaringeal sinefloroskopi
Voiding sistoüretrografi
C-Anjiografik tetkikler
Normal anjiografik tetkikler
Aorto-femoro-popliteal arteriografi
Aortografi, torakal
Aortografi, abdominal
Coliak anjiografi ve arteriel portografi
Đki taraflı selektif renal anjiografi
Đnferior mesenterik anjiografi
Pelvik arteriografi
Pulmoner Anjiografi
Superior mesenterik angiografi
Tek taraflı brakial arteriografi
Tek taraflı femoro-popliteal arteriografi
Tek taraflı selektif renal anjiografi
Translomber aorto-femoro-popliteal arteriografi
Transplant renal anjiografi
AÇIKLAMA
skolyoz kaset ve filmi ile
mukayeseli/ağız A-K
film ücreti hasta tarafından karşılanır
var olan kateterden
endoskopi hariç
802.290 ile birlikte fatura edilemez.
802.280 ile birlikte fatura edilemez.
anjio'da
stepping.
43/59
10
64
19
26
13
10
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
6,00
38,20
11,10
15,30
7,70
6,00
22
34
24
11
12,80
20,40
14,50
6,80
20
11,90
13
7,70
24
13
10
13
20
14,50
7,70
6,00
7,70
11,90
27
19
10
16,20
11,10
6,00
23
13
34
24
13,60
7,70
20,40
14,50
13
24
19
7,70
14,50
11,10
27
17
10
26
43
20
13
27
11
16,20
10,20
6,00
15,30
25,50
11,90
7,70
16,20
6,80
26
350
64
50
157
107
50
107
64
64
157
27
33
49
43
54
66
57
120
64
279
70
215
27
27
34
34
26
50
43
26
117
27
34
72
107
15,30
207,70
38,20
29,70
93,30
63,60
29,70
63,60
38,20
38,20
93,30
16,20
19,50
28,90
25,50
32,30
39,00
33,90
71,20
38,20
165,30
41,60
127,20
16,20
16,20
20,40
20,40
15,30
29,70
25,50
15,30
69,50
16,20
20,40
42,40
63,60
229
229
229
272
272
229
229
143
229
229
229
229
229
229
135,60
135,60
135,60
161,10
161,10
135,60
135,60
84,80
135,60
135,60
135,60
135,60
135,60
135,60
PUAN
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
802.900
3626
802.910 Kemik dansitometresi, tüm vucut
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
802.510
802.520
802.530
802.540
802.550
802.560
802.570
802.580
802.590
802.600
802.610
802.620
802.630
802.640
802.650
802.660
802.670
802.680
802.690
802.700
802.710
802.720
802.730
802.740
802.750
802.760
802.770
802.780
802.790
802.800
802.810
802.820
802.830
802.840
802.850
802.860
802.870
802.880
802.890
802.920
802.930
802.940
802.950
802.960
802.970
802.971
802.980
802.990
803.000
803.010
803.020
803.030
803.040
803.050
803.060
803.070
803.080
803.090
803.100
803.110
803.120
803.130
803.140
803.150
803.160
803.170
803.180
803.190
803.200
803.210
803.220
803.230
803.240
803.250
803.260
803.270
803.280
803.290
803.300
803.310
803.320
803.330
803.340
803.350
803.360
803.370
803.380
803.390
Nöroradyolojik anjiografik tetkikler
Amytal Testi (VADA)
Arkus aortografi
Çift taraflı selektif karotid anjiografi
Femoral yolla 4 sistem selektif serebral anjio
Orbital flebografi
Petrozal sinüs kan örneklemesi
Selektif vertebral anjiografi
Spinal anjiografik tarama
Tek taraflı selektif karotid anjiografi
Venografik tetkikler
Dializ fistülogram
Hepatik venografi ve wedge venografi
Đki taraflı surrenal venografi
Đki taraflı testikuler venografi
Đnferior/superior vena kavagrafi
Portal venöz kan örneklemesi
Renal venografi ve renal ven kan örnekleri alın.
Santral venöz kateter patensi kontrastlı değerlendirmesi
Splenoportografi
Tek taraflı surrenal venografi
Tek taraflı testikuler venografi
Venografi, alt ekstremite, tek taraf
Venografisi, üst ekstremite, tek taraf
Vasküler girişimsel radyolojik tedavi işlemleri
Aortik stent-greft uygulaması
Beyin AVM embolizasyonu / AV Fistül Tedavileri
Diğer organ ve Tümör Embolizasyon Tedavileri
Endovasküler Serebral Anevrizma Tedavisi
Geçici Kateter Yerleştirilmesi
Perkütan Translüminal Anjiyoplasti işlemleri
Pseudoanevrizma tedavisi, renkli Doppler ile
Selektif Trombolitik Tedavi Đşlemleri
Subkütan Port Çıkarılması
Subkütan Port Yerleştirilmesi
Supraaortik / Visseral Đntravasküler Stent Yerleştirilmesi
Transarteriyel Kemo-Embolizasyon Tedavileri
Transjuguler Intrahepatik Porto-Sistemik Şant
Tünelli Kateter Çıkarılması
Tünelli Kateter Yerleştirilmesi
Vena Kavaya Filtre / Stent Yerleştirilmesi
Periferik aterektomi, trombektomi veya lazer, tek lezyon
D-Kemik dansitometresi
Kemik dansitometresi (Lokal)
E-Nonvasküler girişimsel radyolojik tedaviler
Dakriosistoplasti, balon ile
Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne)
Gastrointestinal stent yerleştirilmesi
Đnvajinasyon, baryumlu kolon ile redüksiyon
Đnvajinasyon, ultrason eşliğinde redüksiyon
Nazolakrimal kanala stent yerleştirilmesi
Nazojejunal beslenme tüpü yerleştirilmesi, floroskopi eşliğinde
Özefagus dilatasyonu.
Perkütan akciğer absesi drenajı
Perkütan alkol ablasyon tedavisi
Perkütan ampiyem drenajı
Perkütan apse drenajı
Perkütan asit, plevral effüzyon drenajı
Perkütan bilier drenaj
Perkütan bilier stent konması
Perkütan bilier taş çıkarılması
Perkütan çölyak ganglion blokajı
Perkütan enterik fistül tedavisi
Perkütan gastrojejunostomi
Perkütan gastrostomi
Perkütan kist hidatik tedavisi
Perkütan koledok dilatasyonu
Perkütan koleksiyon/kist tedavisi
Perkütan lenfosel tedavisi
Perkütan nefrostomi
Perkütan pankreatik kanal girişimleri
Perkütan pnömotoraks tedavisi
Perkütan psödokist tedavisi
Perkütan radyofrekans ablasyon tedavisi
Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi
Perkütan safra kesesi drenajı
Perkütan sistostomi
Perkütan sistoüretografi
Perkütan stenoz dilatasyonu
Perkütan transhepatik kolanjiografi
Perkütan üreteral stent konması
Stent yerleştirilmesi
Streotaktik meme işaretleme
Ultrasonografi eşliğinde parasentez,torasentez
Vertebroplasti
F-Ultrasonografik tetkikler
3-Boyutlu ultrasonografi
Boyun US
Renal US, dinamik
Eklem US ( tek taraf)
Endoskopik US
Follikülometri (transabdominal follikülometri )
Follikülometri (transvajinal follikülometri )
Kontrastlı Doppler harmonik ultrasonografi (her bir bölge için)
Hepatobilier US
AÇIKLAMA
PTA
TAKE
TIPS
802.910 ile birlikte fatura edilemez.
Birden fazla lokal bölge için yapılan kemik dansitometrilerinde sadece "Kemik dansitometresi, tüm
vücut" bedeli ödenir. 802.900 ile birlikte fatura edilemez.
tek lezyon
RF
PTK
803.510, 803.600 ile faturalandırılamaz.
Endoskopik işlem ayrıca faturalandırılamaz.
Tüm batın USG leri ve/veya üst batın USG leri ile birlikte faturalanamaz.
44/59
PUAN
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
229
229
350
450
157
272
350
450
229
135,60
135,60
207,70
267,00
93,30
161,10
207,70
267,00
135,60
86
150
150
150
106
350
107
86
150
107
107
66
66
50,90
89,00
89,00
89,00
62,80
207,70
63,60
50,90
89,00
63,60
63,60
39,00
39,00
1429
1429
715
1429
86
415
100
643
86
300
715
643
1072
86
300
715
715
847,50
847,50
423,80
847,50
50,90
245,80
59,40
381,40
50,90
178,00
423,80
381,40
635,60
50,90
178,00
423,80
423,80
30
17,80
40
23,80
429
50
715
215
215
429
215
215
715
643
429
429
429
715
715
715
572
429
858
715
858
858
429
715
429
858
429
715
715
429
429
114
429
429
715
858
858
222
50
929
254,30
29,70
423,80
127,20
127,20
254,30
127,20
127,20
423,80
381,40
254,30
254,30
254,30
423,80
423,80
423,80
339,00
254,30
508,50
423,80
508,50
508,50
254,30
423,80
254,30
508,50
254,30
423,80
423,80
254,30
254,30
67,80
254,30
254,30
423,80
508,50
508,50
131,40
29,70
550,90
66
24
41
13
74
40
40
64
17
39,00
14,50
24,60
7,70
44,10
23,80
23,80
38,20
10,20
SIRA NO
KODU
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
803.400
803.410
803.420
803.430
803.431
803.440
803.450
803.460
803.470
803.480
803.490
803.500
803.510
803.520
803.530
803.540
803.550
803.560
803.570
803.580
803.590
803.600
803.601
3701
803.602 Ultrason, genel
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
803.610
803.620
803.630
803.640
803.650
803.670
803.680
803.690
803.700
803.710
803.720
803.730
803.740
803.750
803.760
803.770
803.780
803.790
803.800
803.810
803.820
803.830
803.840
803.850
803.860
803.870
803.880
803.890
803.900
803.910
803.920
803.930
803.940
803.950
803.960
803.970
803.980
803.990
804.000
804.010
804.020
804.030
804.040
804.050
804.060
804.070
804.080
804.090
804.100
804.101
804.102
804.110
804.120
804.130
804.140
804.150
804.160
804.170
804.180
804.190
804.200
804.210
804.220
804.230
804.240
804.250
804.260
804.270
804.280
ĐŞLEM ADI
IVUS (intravasküler ultrasonografi)
Đntroperatif US
Kalça eklemi US ( tek taraf )
Meme US (bilateral)
Meme US (bilateral) (tarama amaçlı)
Meme US (unilateral)
Obstetrik US
Orbita US (bilateral ) (A veya B mod)
Parotis bezi US
Renal US
Skrotal US
Submandibuler bez US
Tiroid US
Toraks US
Transfontanel US
Transrektal US
Transvajinal US
Suprapubik pelvik US
Abdomen US, tüm
Üriner sistem US
Abdomen US, üst
Yüzeyel doku US
Ultrason, diğer
G-Renkli Doppler incelemeleri
3-boyutlu renkli Doppler ultrasonografi
Abdominal aorta renkli Doppler US
Abdominal renkli Doppler US
Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler US, tek taraflı
Fötal biyometri ve biyofizik skorlama
Đntraoperatif renkli Doppler US
Karotis renkli Doppler US
Kitle lezyonu renkli Doppler US
Meme renkli Doppler US
Obstetrik renkli Doppler US
Orbita renkli Doppler US
Pelvik renkli Doppler US
Penil renkli Doppler US
Portal ven renkli Doppler US
Renal renkli Doppler US ( bilateral)
Skrotal renkli Doppler US
Alt ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı
Alt ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı
Üst ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı
Üst ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı
Tiroid bezi renkli Doppler US
Transkranial veya transfontanel renkli Doppler
Transrektal renkli Doppler
Vertebral arter renkli Doppler US
Vezikoüreteral reflüks renkli Doppler US
H-Bilgisayarlı tomografiler
BT, 3 boyutlu görüntüleme
BT, angiografi, tek anaktomik bölge için
BT, abdomen, alt
BT, beyin (aksiyel+koronal)
BT, beyin
BT, boyun
BT, dental tomografi
BT, extremite (20-50cm bölge)
BT, hava veya opaklı sisternografi
BT, hipofiz
BT, kantitatif tomografi (kals.skor., BTBMD gibi)
BT, larenks
BT, maksillofasial tomografi, aksiyel
BT, maksillofasial tomografi, koronal
BT, nazofarinks
BT, orbita
BT, paranazal sinüs
BT, radyoterapi planlaması için tomog.
BT, tempomandibular eklem
BT, temporal kemik YRBT, tek düzlem
BT, toraks
BT, tomografi, diğer
BT, üst abdomen
BT, vertebra, servikal
BT, vertebra torakal
BT, vertebra lumbal
BT eşliğinde girişimsel tetkik
BT perfüzyon çalışmaları
BT sanal endoskopi
BT, dinamik, trifazik, bifazik inceleme
BT, yüksek rezolusyonlu akciğer
BT, yüksek rezolusyonlu akciğer, ekspratuar
I-Manyetik Rezonans Görüntüleme
MR, akciğer ve mediasten
MR, abdomen, alt
MR, beyin
MR, BOS akım
MR, boyun
MR, diffuzyon
MR, dinamik
MR, Eklem tek
MR, ekstremite tek taraflı
MR, fonksiyonel
MR, hipofiz
MR, kardiak
AÇIKLAMA
803.440, 803.600 ile birlikte faturalanamaz
Sadece KETEM tarafından faturalandırılır
803.430, 803.600 ile birlikte faturalanamaz
803.320 ile faturalanamaz
803.570, 803.580 ve 803.590 ile faturalanamaz.
803.320 ile faturalanamaz
803.320, 803.600 ile faturalanamaz
60 günde bir defadan fazla faturalandırılamaz.
Diğer abdomen US ile faturalanamaz
diğer batın USG leri ile faturalanamaz
diğer batın USG leri ile faturalanamaz
Diğer abdomen US ile faturalanamaz
803.320, 803.510 ile faturalanamaz
Radyolog haricindeki diğer hekimlerce yapılan US için (Radyolog tarafından yapılan US ile birlikte
faturalandırılamaz.)
Her iki orbitayı içerir.
Her iki skrotal bölge birlikte incelenir. 803.490 ile birlikte fatura edilemez.
45/59
107
50
14
26
26
13
26
26
13
17
20
13
24
20
20
33
26
26
40
26
26
26
20
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
63,60
29,70
8,50
15,30
15,30
7,70
15,30
15,30
7,70
10,20
11,90
7,70
14,50
11,90
11,90
19,50
15,30
15,30
23,80
15,30
15,30
15,30
11,90
14
8,50
64
36
36
36
43
50
36
36
36
41
41
36
41
36
43
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
38,20
21,20
21,20
21,20
25,50
29,70
21,20
21,20
21,20
24,60
24,60
21,20
24,60
21,20
25,50
21,20
21,20
21,20
21,20
21,20
21,20
21,20
21,20
21,20
21,20
100
100
100
136
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
79
122
100
100
100
100
100
100
100
129
100
129
129
100
100
59,40
59,40
59,40
80,60
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
46,70
72,10
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
76,30
59,40
76,30
76,30
59,40
59,40
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
PUAN
SIRA NO
KODU
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
804.290
804.300
804.310
804.320
804.330
804.340
804.350
804.360
804.370
804.380
804.390
804.400
804.410
804.420
804.430
804.440
804.450
804.460
804.470
804.480
804.490
804.500
804.510
900.010
900.020
900.030
900.040
900.050
900.060
900.070
900.080
900.090
900.100
900.110
900.120
900.130
900.135
900.140
900.150
900.160
900.170
900.180
900.190
900.200
900.210
900.220
900.230
900.240
900.250
900.260
900.270
900.280
900.290
900.300
900.310
900.320
900.330
900.340
900.350
900.360
900.361
900.370
900.380
900.390
900.400
900.410
900.420
900.430
900.440
900.450
900.460
900.470
900.480
900.490
900.500
900.510
900.511
900.520
900.530
900.540
900.550
900.560
900.570
900.571
900.580
900.585
900.590
900.600
900.610
900.620
900.630
900.640
900.650
ĐŞLEM ADI
MR, kardiak fonksiyon
MR, kardiak perfüzyon
MR, kulak
MR, vertebra, lomber
MR, meme
MR Anjiyografi
MR Kolanjiyografi
MR Myelografi
MR Spektroskopi (tek voksel tek eko)
MR Spektroskopi (multivoksel tek eko)
MR ürografi
MR artrografi
MR, diğer
MR, Nazofarinks
MR, Orbita
MR, Perfüzyon
MR, Vertebra, servikal
MR, Temporomandibuler eklem (tek eklem)
MR, Vertebra, torakal
MR, Abdomen, üst
MR, tüm vücut metastaz tarama, hareketli masa ile
MR, Girişimsel
MR, Yüz
9. LABORATUVAR ĐŞLEMLERĐ
9.1.BĐYOKĐMYA-PARAZĐTOLOJĐ
1,25-Dihidroksi Vitamin D
1,4-Delta androstenedion
2,3-difosfogliserik asit
3-alfa Androstenedion glukuronid
5' Pridimidin nükleotidaz
5-fosforibozil-4-(n-succinilcarboxamide)-5-aminoinidazol
5' Nükleotidaz
6-Keto prostaglandin F1
7-Dehidrokolesterol (GC/MS)
11-Deoksikortizol
17-Hidroksikortikoidler (HPLC)
17-Hidroksiprogesteron
25-Hidroksi Vitamin D
5 Hidroksi Đndol Asetik Asit
A
ACTH stimülasyon testi
Aminoasitler, vücut sıvılarında, Tandem MS
Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA)
Adenozin nükleotid fosforilaz
Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
Aerotolerans test
Alanin aminotransferaz (ALT)
Albümin
Aldolaz
Aldosteron
Alfa- atrial natriüretik peptit (ANP)
Alfa- feto protein (AFP)
Alfa- fukozidaz
Alfa- galaktozidaz
Alfa- glukozidaz
Alfa- hCG
Alfa- subunit
Alfa-1 antitripsin
Alfa-1 asitglikoprotein
Alfa-1 mikroglobulin
Alkalen fosfataz
Alkalen fosfataz (kemiğe spesifik)
Alkalen fosfataz izoenzimleri
Aliminyum (atomik absorbsiyon)
Amilaz
Amino asit (florometrik) herbiri
Aminoasit (serum ve vücut sıvıları, HPLC)
Amniyon sıvısı hücre kültürü
Amonyak (NH3)
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM
Anti diuretik hormon (ADH)
Anti glomerul bazal membran
Anti hemofilik globulin (AHG)
Anti TPO
Apolipoprotein A alt grupları (her biri)
Apolipoprotein B alt grupları (her biri)
Aril sülfataz A
Arsenik (atomik absorbsiyon)
Asit beta galaktosidaz
Asit esteraz
Asit fosfataz
Asit seramidaz
ASO (Lateks aglutinasyon)
ASO (türbidimetrik)
ASO (nefelometrik)
Aspartat transaminaz (AST)
Anti skin antikor
B
Bakır (dokuda)
Bakır (serum ve vücut sıvılarında)
Bence-Jones proteini
Beta-2 mikroglobulin
Beta-galaktosidaz
Beta-glukosidaz
Beta-hCG (total hCG)
AÇIKLAMA
(SAICAR)
gaz kromatografisi/kütle spektromet
(en az 20 parametre)
(herbiri)
(serum ve vücut sıvılarında)
46/59
122
122
122
122
122
122
122
122
114
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
67,80
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
72,10
43
14
17
4
6
9
14
34
26
14
64
14
43
43
25,50
8,30
10,20
2,60
3,40
5,10
8,30
20,40
15,30
8,30
38,20
8,30
25,50
25,50
46
72
17
13
17
57
2
2
4
25
36
11
34
34
34
9
20
14
14
17
2
43
36
76
2
4
4
43
9
26
26
26
17
20
7
14
14
14
34
76
34
4
9
43
3
4
8
2
36
27,20
42,40
10,20
7,70
10,20
33,90
1,10
1,00
2,60
15,00
21,20
6,50
20,40
20,40
20,40
5,10
11,90
8,30
8,30
10,20
1,10
25,50
21,20
45,00
1,40
2,20
2,20
25,50
5,10
15,30
15,30
15,30
10,20
11,90
4,30
8,50
8,30
8,30
20,40
45,00
20,40
2,60
5,10
25,50
1,50
2,50
4,50
1,00
21,20
17
17
4
16
34
34
11
10,20
10,20
2,60
9,40
20,40
20,40
6,50
PUAN
SIRA NO
KODU
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
900.660
900.670
900.680
900.681
900.690
900.700
900.701
900.710
900.720
900.730
900.740
900.750
900.760
900.770
900.780
900.790
900.800
900.810
900.820
900.830
900.840
900.850
900.860
900.870
900.871
900.880
900.890
900.900
900.901
900.910
900.920
900.930
900.940
900.950
900.960
3907
900.970 Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS))
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
900.980
900.990
901.000
901.010
901.020
901.030
901.040
901.050
901.060
901.061
901.062
901.070
901.080
901.090
901.100
901.110
901.120
901.130
901.140
901.150
901.160
901.170
901.180
901.190
901.200
901.210
901.220
901.221
901.230
901.240
901.250
901.260
901.270
901.280
901.290
901.300
901.310
901.320
901.330
901.340
901.350
901.360
901.370
901.380
901.390
901.400
901.410
901.420
901.430
901.440
901.450
901.460
901.470
901.480
901.490
901.500
ĐŞLEM ADI
Beta-hidroksi bütirat
Beyaz küre sayımı
BH 4 yükleme testi
Bikarbonat
Bilirubin (total,direkt)
Biotinidaz aktivitesi
BNP (brain natriuretic peptide)
BOS Đmmunelektroforez
Böbrek taşı analizi
Branching enzim aktivite tayini
Büyüme hormonu
C-Ç
C peptit
C1 esteraz inhibitörü
C13-üre nefes testi
C3c
C4
C5a aktivitesi
CA-125
CA-15-3
CA-19-9
CA-72-4
Cephalin cholesterol
CH 50 Kompleman aktivitesi
Cholecystokinin
Civa (atomik absorbsiyon)
CK-MB
CRP
CRP
CRP
Cyclic-AMP (c-AMP)
Cyclic-GMP (c-GMP)
Cyclosporin A
Cytokeratin 21
Çinko (dokuda)
Çinko (serum ve vücut sıvılarında)
D
Debranching enzim aktivite tayini
Dehidroepiandrosteron
Dehidroepiandrosteron sulfat
Dehidrotestosteron (DHT)
Demir (serum)
Demir 3 klorür (FeCl3) (idrarda)
Demir bağlama kapasitesi
Deoksipiridinolin (DPD) (idrar)
Deksametazon supresyon testi
Desmoglein 1
Desmoglein 3
Dışkıda hHb (monoklonal)
Diepoksi butazon (DEB) testi
Doku laktik dehidrogenaz
Doku transglutaminaz Ig A
Doku transglutaminaz Ig G
Down sendrom1 (PAPP-A+Serbest beta HCG)
D-xylose
E-F
Elastin
Eritrosit plasmalogen analizi (C:16 DMA,C:DMA) (GC/MS)
Estradiol
Estriol (E3)
Etanol
Etanol jel testi
Ethosuximide
Fenilanin yükleme testi
Ferritin
fFN (fötal fibronektin) testi
Fitanik asit analizi (GC/MS)
Folat
Fosfolipid
Fosfor (P)
Fruktozamin
FSH
Fumaril asetoasetaz
G
Gaita steatokrit
Gaitada nitrojen tayini (24 saatlik)
Gaitada pH
Gaitada sindirim durumu
Gaitada sterkobilin aranması
Gaitada şeker kromotografisi (her biri)
Gaitada yağ tayini (24 saatlik)
Galaktoz
Gama naphtil c-butirat esteraz
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Gastrin
Gebelik özel proteini
Gebelik testi (idrarda)
Gıda katkı maddeleri provokasyon testleri
Glikojen (lökosit veya karaciğer)
Glikozile hemoglobin (Hb A1C) HPLC ile
Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
Glukagon
Glukagon testi
Gluko test (Hastabaşı, glukometrik)
Glukoz
AÇIKLAMA
(kan dışı vücut sıvıları)
(herbiri için)
(Nefelometrik veya türbidimetrik)
(Nefelometrik veya türbidimetrik)
(CCF)
(immun inhibisyon)
(lateks)
(Türbidimetrik)
(Nefelometrik)
901.790, 901.791 ile birlikte faturalanamaz
(RIA harici yöntem)
gaz kromatografisi/kütle spektrometr.
(DHEA)
(DHEA-SO4)
1, 2, 8 mg, her biri
Dsg1
Dsg3
903.440 ve 902.950 ile faturalanamaz.
Đlaç hariç
gaz kromatografisi/kütle spektrometr
gaz kromatografisi/kütle spektrometr
(tirozinemi tip 1 vakalarında)
Otomatize sistem ile
47/59
7
3
3
3
2
4
100
72
9
34
14
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
4,30
1,70
1,70
1,70
1,00
2,20
59,40
42,40
5,10
20,40
8,50
14
14
50
14
14
9
13
13
13
14
4
7
39
76
8
3
4
8
14
14
37
22
17
17
8,30
8,30
29,70
8,30
8,30
5,10
8,00
8,00
8,00
8,30
2,20
4,30
22,90
45,00
5,00
1,50
2,50
4,50
8,30
8,30
22,00
12,80
10,20
10,20
77
45,80
34
17
14
26
2
4
2
43
22
26
26
14
43
26
22
22
36
6
20,40
10,20
8,30
15,30
1,10
2,20
1,10
25,50
12,80
15,30
15,30
8,50
25,50
15,30
12,80
12,80
21,20
3,40
7
34
10
10
26
4
14
22
8
22
26
11
4
2
7
10
34
3,90
20,40
6,00
6,00
15,30
2,60
8,30
12,80
5,00
12,80
15,30
6,50
2,20
1,00
4,30
6,00
20,40
4
4
2
4
7
4
7
9
9
2
14
4
6
13
34
29
7
9
43
3
2
2,20
2,60
1,30
2,60
4,30
2,60
4,30
5,10
5,10
1,10
8,30
2,60
3,50
7,70
20,40
17,00
4,00
5,10
25,50
1,50
1,00
PUAN
SIRA NO
KODU
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
901.510
901.520
901.530
901.540
901.550
901.560
901.570
901.580
901.590
901.600
901.610
901.620
901.621
901.630
901.640
901.650
901.660
901.670
901.680
901.690
901.700
901.710
901.720
901.730
901.740
901.750
901.760
901.770
901.780
901.790
901.791
901.800
901.810
901.820
901.830
901.840
901.850
901.860
901.870
901.880
901.890
901.900
901.910
901.920
901.940
901.950
901.960
901.970
901.980
901.990
902.000
902.010
902.020
902.030
902.040
902.050
902.060
902.070
902.080
902.090
902.100
902.110
ĐŞLEM ADI
Glukoz 6-fosfat dehidrogenez
Glukoz Tolerans testi
Glukoz-6-fosfataz
Glukoz-STH testi
H
Haptoglobin
HbA2
hCG testi
HDL kolesterol
Hekzosaminidaz A
Hematokrit (manuel)
Hemoglobin (idrarda)
Tam Kan (Hemogram)
H-FABP (kardiyak yağ asidi bağlayıcı protein)
5 Hidroksitriptamin (seratonin)
Hidroksipirolin
High resolution boyama tekniği
High resolution protein elektroforezi
Histamin
Homosistein
Human plasental laktojen
Hücre sayımı (vücut sıvıları)
I-Đ
Ig D
IgG indexi
Đdrar mikroskobisi
Đdrar ozmolaritesi
Đdrar tetkiki (Strip ile)
Đdrar tetkiki (Strip ile, otomatik)
Đdrar tetkiki (tam otomatik tarama amaçlı)
Đdrar tetkiki (tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
Đlaç düzeyi (FPIA, EMIT, Nefelometrik) (Her bir ilaç için)
Đlaç düzeyi (HPLC)
Đmmün kompleks (her biri)
Đmmün yetmezlik paneli
Đmmünofiksasyon elektroforezi
Đnhibin A
Đnsülin
Đnsülin like growth faktör bağlayan protein-3
Đnsülin-ACTH-kortizol testi
Đnsülin-STH testi
Đyonize kalsiyum
Đyot (idrarda)
K
Kalsitonin
Kalsiyum (Ca)
Kan gazları
Kan üre azotu (BUN)
Kantitatif aminoasit analizi (20 aminoasit)
Kapiller serum protein elektroforezi
Kappa hafif zincir
Karanlık alan incelemesi
Karboksihemoglobin
Karma antijen komple immünizasyonu
Karnitin
Karnitin/açilkarnitin analizi (Tandem MS)
Karsinoembriyonik antijen (CEA)
Katekolaminler ve metabolitleri
Ketoasitler (idrarda)
Keton
Kinidin
Klonidin ya da L-Dopa ile büyüme testi
Klor (Cl)
Klorpromazin ile prolaktin stimülasyon testi (ilaç hariç)
Kolesterol
AÇIKLAMA
(G-6-PD)
(Oral veya Intravenöz)
901.760, 901.770 ve 901.780 ile birlikte yazılamaz
901.750, 901.770 ve 901.780 ile birlikte yazılamaz
901.750, 901.760 ve 901.780 ile birlikte yazılamaz
901.730, 901.750, 901.760 ve 901.770 ile birlikte yazılamaz
Tüm parametreler dahil
Günde bir defadan fazla faturalandırılamaz
(Tandem MS)
7
26
22
34
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
4,30
15,30
12,80
20,40
14
9
6
3
34
2
4
5
132
36
29
34
29
10
50
13
3
8,30
5,10
3,50
1,60
20,40
0,90
2,60
3,00
78,00
21,20
17,00
20,40
17,00
6,00
29,70
7,70
1,70
16
29
3
3
2
3
7
10
17
30
26
93
57
36
9
22
79
50
4
20
9,40
17,00
1,80
1,80
1,20
1,50
4,00
6,00
10,00
18,00
15,30
55,10
33,90
21,20
5,10
12,80
46,70
29,70
2,60
11,90
22
2
9
2
40
43
22
7
14
11
6
33
12
34
4
6
17
20
2
43
2
12,80
1,10
5,10
1,10
23,80
25,50
12,80
4,30
8,30
6,80
3,40
19,50
7,00
20,40
2,20
3,40
10,20
11,90
1,00
25,50
1,10
PUAN
4032
902.120 Kollejen tip I N terminal (NTx) (serum, idrar) herbiri; Ctx (idrar)
50
29,70
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
902.130
902.140
902.150
902.160
902.170
902.180
902.190
902.200
902.210
902.220
902.221
902.230
902.231
902.232
902.240
13
7
7
7
11
4
2
34
2
6
76
150
17
17
17
7,70
4,30
4,30
4,30
6,50
2,20
1,40
20,40
1,10
3,40
45,00
89,00
10,20
10,20
10,20
11
2
22
39
4
43
11
4
11
9
10
6,80
1,00
12,80
22,90
2,50
25,50
6,80
2,10
6,80
5,10
6,00
350
207,70
902.250
902.260
902.270
902.280
902.290
902.300
902.310
902.320
902.330
902.340
902.350
Kompleman antijenleri (herbiri)
Kompleman komponent faktör H.
Kompleman komponent faktör I.
Kompleman komponent properdin
Kortizol
Kreatin
Kreatin kinaz (CK)
Kreatin kinaz izoenzimleri
Kreatinin
Kreatinin klerens testi
Krom (atomik absorbsiyon)
Kromozom analizi (Amniyon sıvısı)
Kurşun (dokuda)
Kurşun (serum ve vücut sıvılarında)
Kütle CK-MB
L
Laktat
Laktik Dehidrogenaz (LDH)
Lambda hafif zincir
LDH izoenzimleri (elektroforez)
LDL kolesterol
L-dopa-prolaktin supresyon testi
Lesitin sfingomyelin (L/S)amniyon sıvısı
Lipaz
Lipid elektroforezi
Lipoprotein a
Lityum
4060
902.360 Lizozomal prenatal tanı, en az 5 test
4061
902.370 Lökosit sayımı (manuel)
Günde bir defadan fazla faturalandırılamaz
total hekzosaminidaz, hekzosaminidaz A, Beta galaktozidaz, Alfa galaktozidaz, aril sülfataz A,
galaktozil seramidaz, glikozil seramidaz testlerinden en az 5'i
3
48/59
1,70
SIRA NO
KODU
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
902.380
902.390
902.400
902.410
902.420
902.430
902.440
902.450
902.460
902.470
902.480
902.490
902.500
902.510
902.520
902.530
902.540
902.550
902.560
902.570
902.580
902.590
902.600
ĐŞLEM ADI
Lökosit izolasyonu, her numune için
Lösin amino peptidaz
LRH testi
Lüteinleştiren hormon (LH)
M
Magnezyum
Magnezyum (Flame ile)
Malondialdehid (MDA)
Mannitol klerensi (CMN)
Melatonin
Methotrexate
Metil malonik asit
Metil malonik asit (Özel kromatografi)
Metirapon testi
MIF testi
Mide suyu analizi
Mikro CRP
Mikroalbumin
Mikroprotein
Mikrotransformasyon
Miyoglobin
Morfin aranması (özel kit ile)
Mukopolisakkaridoz tip IX-L-Idurinidoz enzim tayini
Mukopolisakkarit
AÇIKLAMA
Normal CRP değeri cut off değerinin altında ise talep edilebilir.
30
5
43
10
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
17,80
3,00
25,50
6,00
4
4
11
4
22
36
4
22
30
9
5
43
10
9
9
17
4
11
4
2,60
2,60
6,80
2,20
12,80
21,20
2,20
12,80
17,80
5,10
3,00
25,50
6,00
5,10
5,60
10,20
2,20
6,80
2,20
PUAN
4086
902.610 Mukopolisakkarit analizi (idrarda)(yüksek rezolüsyonlu elektroforez)
60
35,60
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
902.620 Mukopolisakkarit tayini (idrarda)(semikantitatif)
N
902.630 NaOH testi
902.640 Naphtol-as-D asetat-esteraz
902.650 N-asetilglikoz aminidaz (NAG)
902.660 Nazal provokasyon testleri
902.670 Nazal sekresyon incelenmesi
902.680 NBT (kalitatif)
902.690 NBT (kantitatif)
902.700 Neonatal bilirubin
902.710 Neonatal TSH
902.720 Nikel
902.730 Nitrik oksit
902.740 Nitroprussitad testi
902.750 Northern blot
902.760 Nöron spesifik enolaz
902.770 Nötralizasyon testi
902.780 Nükleer matriks protein (NMP 22)
O-Ö
902.790 Oksalat
902.800 Oligoklonal BOS, immünoglobulin bant elektroforezi
902.810 Oligosakkarit analizi
902.820 Organik asidemilerin prenatal tanıları (GC/MS)
902.830 Organik asit analizi (idrarda)
902.840 Organik asitler (özel kromatografi)(herbiri)
902.850 Ornitin karbamil transferaz
902.860 Ornitin tayini (idrarda)
902.870 Orotik asit tayini (idrarda)
902.880 Osteokalsin
902.890 Otoradyografi
902.900 Ozmolarite
902.910 Östron
902.920 Özel kromatografi (Đdrar)(herbiri)
902.930 Özel kromatografi (Serum)(herbiri)
P-Q-R
902.940 Pankreas amilazı
902.950 PAPP-A (Pregnant Associated Plasma Protein A)
902.960 Pappenheim cisimciği
902.970 Parahidroksi fenil pirüvik asit
902.980 Parathormon (PTH)
903.000 PCO2
903.010 Performe 17-ketostreroidler
903.020 Periferik yayma (formül lökosit)(manuel)
903.030 Peroksisomal hastalıkların prenatal tanıları (GC/MS)
903.040 Piruvat
903.050 Pitresin ACTH kortizol (6 ACTH, 6 kortizol)
903.060 Pitresin STH testi (6 HGH)
903.070 PO2
903.080 Polyansature yağ asitleri (PUFA) analizi (GC/MS)
903.090 Porfirin (kalitatif)
903.100 Porfirin (Kantitatif)
903.110 Porfobilinojen (kantitatif) (idrarda)
903.120 Post prandial kan şekeri (tokluk kan şekeri)
903.130 Potasyum
903.140 Prealbumin
903.150 Pristanik asit analizi (GC/MS)
903.160 Pro-BNP(pro-brain natriuretic peptide)
903.170 Procalcitonin
903.180 Progesteron
903.190 Prokollajen
903.200 Prokollajen III (N terminal propeptit)
903.210 Prolaktin
903.220 Prostat spesifik antijen (PSA)
903.221 Prostat spesifik antijen (PSA) (tarama amaçlı)
903.230 Prostatik asit fosfataz (PAP)
903.240 Protein (serum ve vucut sıvıları, herbiri)
903.250 Protein elektroforezi (serum ve vücut sıvıları)
903.260 Protein kantitatif (idrarda)
903.280 PSA (Serbest)
903.290 Pseudokolin esteraz
903.300 QT disperisyon değerlendirilmesi
14
8,50
6
17
14
43
4
6
17
7
10
52
13
4
257
22
9
57
3,40
10,20
8,30
25,50
2,60
3,40
10,20
3,90
6,00
30,60
7,70
2,20
152,60
12,80
5,10
33,90
26
29
14
77
67
4
5
4
4
32
343
9
11
4
4
15,30
17,00
8,30
45,80
39,70
2,60
3,00
2,20
2,20
18,70
203,40
5,10
6,80
2,60
2,60
7
22
4
4
12
4
4
2
77
22
77
26
4
34
11
36
36
2
2
14
26
93
43
12
26
26
12
11
11
14
2
19
3
17
9
14
4,30
12,80
2,60
2,20
7,00
2,60
2,60
1,00
45,80
12,80
45,80
15,30
2,60
20,40
6,80
21,20
21,20
1,10
1,10
8,30
15,30
55,00
25,50
7,00
15,30
15,30
7,00
6,50
6,50
8,50
1,10
11,10
1,70
10,20
5,10
8,50
(kromatografi)
gaz kromatografisi/kütle spektro
901.920 ile faturalanamaz
gaz kromatografisi/kütle spektro
901.920 ile faturalanamaz
gaz kromatografisi/kütle spektro
gaz kromatografisi/kütle spektro
Sadece KETEM tarafından faturalandırılır
49/59
SIRA NO
KODU
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
903.310
903.320
903.330
903.340
903.350
903.360
903.370
903.380
903.381
903.390
903.399
903.400
903.410
903.420
903.430
903.440
903.450
903.460
903.470
903.480
903.490
903.500
903.510
903.520
903.530
903.540
903.550
903.560
903.570
903.580
903.590
903.600
903.610
903.620
903.630
903.640
903.650
903.660
903.670
903.680
903.690
903.700
903.710
903.720
903.730
903.740
903.750
903.760
903.770
903.780
903.790
903.800
903.805
903.810
903.820
903.830
903.840
903.850
903.860
903.870
903.880
903.890
903.900
903.910
903.920
903.930
903.940
903.950
903.960
903.970
903.980
903.990
903.991
904.000
904.010
904.020
904.030
904.040
904.050
904.060
904.070
904.075
904.080
904.090
904.100
904.110
904.120
904.130
904.140
904.150
904.160
904.170
904.200
904.210
ĐŞLEM ADI
Radio-allergo sorbent test (RAST) spesifik IgE
Radyoaktif invitro globin zincir sentezi
Renin
Retinol Binding Protein (RBP)
Revers T-3 (R-T-3)
Ring testi
Rivalta
Romatoid faktör (RF) ( Türbidimetrik)
Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik)
Rotavirüs RNA elektroforezi
S-Ş
S100 proteini
Sedimentasyon
Seks hormon bağlayıcı globulin (SHBG)
Selenyum
Sensitif CRP
Serbest beta HCG
Serbest Hemoglobin
Serbest kortizol(Đdrar)
Serbest T3
Serbest T4
Serbest testosteron
Serbest Tiroksin Indeksi (FTI)
Serebrosid beta galaktosidaz
Seruloplazmin (nefelometri dışı)
Seruloplazmin (nefelometrik)
Serum ACE düzeyi
Serum Amiloid A
Serum immünelektroforezi
Serumda prolin tayini
Setling testi
Sfingomyelinaz
Shwartz-Watson testi
Sialik asit
Sifra(Cyfra)
Sistatin C
Sistin (idrarda)
Sitosantrifüj
Sitrat (idrarda)
Sodyum (Na) (serum ve vücut sıvılarında, herbiri)
Somatomedin-C
Somatotropin (STH)
Southern Blot
Spesifik IgE (5'li miks)
Spesifik IgE'ler
SSCP analizi
STR analizi
Su kısıtlama testi
Su yükleme testi
Superoksit dismutaz (SOD) aktivitesi
Sükroz gradient testi
Şeker kromotografisi (idrarda) (her biri)
Şeker su testi
Sirolimus kan düzeyi tayini
T
Takrolimus (FK 506)
Teofilin süpresor
Tiroglobulin
Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI)
Tiroksin bağlayan globulin (TBG)
Tiroksin bağlayan inhibitör immünoglobulin
Tolbutamid testi
Total anti-oksidan aktivite
Total lgE
Total lipid
Total T3 (TT3)
Total T4 (TT4)
Total testesteron
Toxo-sükroz gradient testi
Transferrin
TRF testi
TRH prolaktin testi
TRH stimülasyon testi
Trigliserid
Tripsinojen-2
Triptaz
Troponin I
Troponin T
TSH
TSH reseptor bloke edici antikor
TSH stimülasyon testi
TSH stimülasyon testi (ilaç dahil)
Tuz yükleme testi
Ter testi
U-Ü-V-W-Y
Uzun zincirli yağ asitleri (her biri için)
Üçlü test (E3-HCG-AFP)
Üre klerensi
Üreaz testi (Helicobacter pylori)
Ürik asit
Vanil mandelik asit (VMA)
Vitamin A (karoten)
Vitamin B12
Vitamin C
Vitamin E
Vücut sıvılarının PH ölçümü
Weinberg testi
AÇIKLAMA
(tek allerjen ile)
Normal CRP değeri cut off değerinin altında ise talep edilebilir.
Strip testler ödenmez. Sonuç özeti ile birlikte ödenir
Strip testler ödenmez. Sonuç özeti ile birlikte ödenir.
901.790, 901.791 ile birlikte faturalanamaz
(TBII)
(TAOA)
idrarda
(TRB)
900.250, 901.170, 901.570 ile birlikte faturalandırılamaz.
50/59
22
400
22
17
8
4
4
4
8
46
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
12,80
237,30
12,80
10,20
4,50
2,60
2,60
2,50
4,50
27,20
77
3
22
13
15
14
4
7
8
8
14
10
30
3
10
14
20
86
4
4
34
4
14
29
14
11
20
22
2
29
14
257
36
29
107
50
20
43
10
6
4
6
107
45,80
1,70
12,80
7,70
9,00
8,50
2,20
3,90
4,50
4,50
8,50
6,00
17,80
2,00
6,00
8,50
11,90
50,90
2,20
2,20
20,40
2,20
8,50
17,00
8,50
6,80
11,90
12,80
1,10
17,00
8,50
152,60
21,20
17,00
63,60
29,70
11,90
25,50
6,00
3,40
2,60
3,40
63,60
86
9
14
43
14
17
26
14
15
3
12
12
8
7
14
5
14
36
2
22
22
15
17
8
22
14
34
4
57
50,90
5,10
8,50
25,50
8,50
10,20
15,30
8,50
9,00
1,70
7,00
7,00
5,00
4,30
8,50
3,00
8,30
21,20
1,20
12,80
12,80
9,00
10,00
4,50
12,80
8,50
20,40
2,60
33,90
17
57
7
7
2
29
29
8
36
36
4
9
10,20
33,90
4,30
4,30
1,10
17,00
17,00
5,00
21,20
21,20
2,20
5,10
PUAN
SIRA NO
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
KODU
ĐŞLEM ADI
904.220 Yağ asidi (gaz kromotografisi)
904.230 Yenidoğan taraması (Tandem MS)
9.2.HEMATOLOJĐ LABORATUVARI
904.240 aCPT (CARD test)
904.250 Alfa-2 antiplazmin
904.260 Alfa-2 antiplazmin - plazmin komplex
904.270 Alfa-2 makroglobulin
904.280 Aktive protein C rezistansı
904.290 APTT
904.300 APTT-LA
904.310 APTT (CARD Test)
904.320 Anormal hemoglobin taraması
904.330 Anti Faktör II a
904.340 Anti Faktör X a
904.350 Anti Thrombin 3 Aktivitesi
904.360 Antijene özgün sitotoksik yanıt
904.370 Asit hemoliz testi (Asit Ham testi)
904.380 Beta-tromboglobulin
904.390 D-dimer (kalitatif)
904.400 D-dimer (kantitatif)
904.410 Demir boyası
904.420 Demir, (idrarda)
904.430 Doku Plazminojen aktivatör (TPA)
AÇIKLAMA
(herbir örnek için)
(tetramer ile)
6
43
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
3,40
25,50
12
17
17
10
43
9
20
9
43
43
43
20
257
7
37
17
37
10
4
43
7,20
10,20
10,20
6,00
25,50
5,40
11,90
5,40
25,50
25,50
25,50
11,90
152,60
4,30
22,10
10,20
22,10
6,00
2,40
25,50
PUAN
4278
904.440 Dört basamaklı doku tiplendirmesi (Kök hücre nakli,her lokus için)
715
423,80
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
904.450
904.460
904.470
904.480
904.490
904.500
904.510
904.520
904.530
904.540
904.550
904.560
904.570
904.580
904.590
904.600
904.610
904.620
904.630
904.640
904.650
904.660
904.670
904.680
904.690
904.700
904.710
904.720
904.730
904.740
904.750
904.760
904.770
904.780
904.790
904.800
904.810
904.820
904.830
904.840
904.850
904.860
904.870
904.880
50
4
37
6
17
4
20
20
34
34
29
4
6
22
6
10
10
11
17
143
4
17
34
6
64
43
64
11
9
30
36
186
23
186
229
136
136
52
26
107
3
9
34
60
29,70
2,40
22,10
3,40
10,20
2,60
11,90
11,90
20,40
20,40
17,00
2,60
3,40
12,80
3,40
6,00
6,00
6,80
10,20
84,80
2,60
10,20
20,40
3,40
38,20
25,50
38,20
6,40
5,10
17,80
21,20
110,20
13,60
110,20
135,60
80,60
80,60
30,60
15,30
63,60
1,70
5,10
20,40
35,60
Eozinofil katyonik protein
Eozinofil sayımı
Eritropoetin
Eritrosit agregasyonu
Eritrosit enzim paneli
Euglobulin lizis
F8 antikoru
F9 antikoru
Faktör 2-13 (Her bir faktör için)
Faktör 7 antijeni
Faktör inhibitör tayini
Fetal hemoglobin (Hb.F-Singer testi)
Fetal hemoglobin boyası
Fetal hücre
Fibrin monomerleri
Fibrin yıkım ürünleri (kantitatif)
Fibrinojen
Fibrinopeptidaz
Fibronektin
Global fibrinolitik kapasite
Hb H Boyası
Hb S
HbH (alfa talasemi paneli)
Heinz-body aranması
Hemoglobin elektroforezi HPLC ile
Hemoglobin elektroforezi Aqar jel ile
Hemoglobin zincir analizi (HPLC)
Heparin
Heparin kofaktör II
HLA (A, B, C doku diplendirilmesi, tek antijen, serolojik)
HLA (DQ, DP, DR Doku tiplendirmesi, her biri için, serolojik)
HLA A, B, C (moleküler yüksek çözünürlükte, her biri)
HLA B27
HLA DP, DR, DQ (moleküler yüksek çözünürlükte, her biri)
HLA uygun donör taranması (aile içi)
HLA-A,B,C (moleküler düşük çözünürlükte, her biri)
HLA-DR,DP,DQ (moleküler düşük çözünürlükte, her biri)
In vitro doku kültürü (semi solid agar)
In vitro doku kültürü değerlendirilmesi (her koloni tipi için)
Đnvitro ilaç duyarlılığı (herbir ilaç için)
Kanama zamanı
Kemotaksis (nötrofil-monosit)
Koagulasyon faktör inhibitör testi
Kollajen ADP (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)
4323
904.890 Kollajen epinephrin (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)
60
35,60
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
904.900
904.910
904.920
904.930
904.940
904.950
904.960
904.970
904.980
904.990
905.000
905.010
905.020
905.030
905.040
905.050
905.060
905.070
905.080
905.090
905.100
905.110
905.120
9
9
143
11
26
20
7
14
64
17
34
10
3
34
34
24
4
6
50
100
14
7
14
5,10
5,10
84,80
6,80
15,30
11,90
4,30
8,50
38,20
10,20
20,40
6,00
1,70
20,40
20,40
14,50
2,60
3,40
29,70
59,40
8,30
4,30
8,50
Kriyofibrinojen tayini
Kriyoglobulin
Lenfosit alt grupları
Lenfosit izolasyonu
Lenfosit kemotaksis
Lenfosit transformasyon (komple)
Lökosit adhezivite
Lökosit fonksiyonları testi
Lökosit sistin izolasyonu (HPLC)
Lökositlerin antijen histamin salınımı
Lupus antikoagülan (doğrulama testi ile)
Lupus antikoagülan taraması
Lupus eritematozis (LE) hücresi
Lymphokine Activated Killer (LAK)
Mikst lenfosit kültürü (herbir donör için)
Minör HLA antijenleri (her biri)
Methemoglobin redüktaz
Methemoglobin tayini
Monoklonal antikor (herbiri)
Nükleik asit teknolojisi ile (NAT) HBs, HCV, HIV1 tayini
Oksihemoglobin
Oraklaşma testi
Ozmotik frajilite testi
4347
905.130 Özel hematolojik boyalar PAS, Peroksidaz, Sudan Black, LAP,vb)
4348
905.140 PAC-1 kompleks (flow sitometri)
(akım sitometresi) ayrıntılı sonuç ile faturalandırılır
Periferik kan-Kemik iliği ( herbiri)
51/59
14
8,50
56
33,10
SIRA NO
KODU
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
905.150
905.160
905.170
905.180
905.190
905.200
905.210
905.220
905.230
905.240
905.250
905.260
905.270
905.280
905.290
905.300
905.310
905.320
905.330
905.340
905.350
905.360
905.370
905.380
905.390
905.400
905.410
905.420
905.430
905.440
905.450
905.460
905.470
905.480
905.490
905.500
905.510
905.520
905.530
905.540
905.550
905.560
905.570
905.580
905.590
905.600
905.610
905.640
905.650
905.660
905.670
905.671
905.672
905.673
905.674
905.675
905.676
905.677
905.678
905.679
905.680
905.690
905.691
905.700
905.710
905.720
905.730
905.740
905.750
ĐŞLEM ADI
PAI-1 (Plazminojen aktivatör inhibitör 1)
Panel reaktif antikor (PRA) class I antijene spesifik
Panel reaktif antikor (PRA) class I tarama
Panel reaktif antikor (PRA) class II antijene spesifik
Panel reaktif antikor (PRA) class II tarama
Pıhtı retraksiyonu
Pıhtılaşma zamanı
Piruvat kinaz
Platelet F4
Plazminojen
Plazminojen Aktivatör (PA)
Protein C
Protein C antijeni
Protein S
Protein S antijeni
Protrombin fragman 1+2
Protrombin kompleksi
Protrombin zamanı (koagülometre)
Rekalsifikasyon zamanı
Reptilaz zamanı
Retikülosit sayımı
Retikülosit sayımı (otomatik sistem)
Serum opsonik aktivite
Sitotoksik lenfosit alt grupları (panel)
Sitotoksisite (doku, total cross-match)
Stem hücre viyabilite testi
Tissue factor pathway inhibitor (TFPI, serbest)
Tissue factor pathway inhibitor (TFPI, total))
Trombin aktive fibrinoliz inhibitörü (TAFI)
Trombin zamanı
Trombin+anti-trombin kompleks (Tat)
Tromboelastogram
Trombomodulin
Tromboplastin jenerasyon testi (TGT)
Trombopoetin
Trombosit adezivite testi
Trombosit faktör 3 veya faktör 4
Trombosit fonk.agregasyon (her bir agregan için)
Trombosit fonk.sekresyon (her bir agregan için)
Trombospondin
Tromboksan
Unstabil hemoglobin-S presipitasyon testi
von Willebrant Faktör antijeni
von Willebrant faktör, ristosetin kofaktör
9.3.MĐKROBĐYOLOJĐ
Actinomyces kültürü
Anaerob kültür
Antibiyotik duyarlılık testi
Antifungal duyarlılık (E test) herbiri
Antifungal duyarlılık testi (Herbiri)
Antituberküloz duyarlılık (E test) herbiri
Boğaz kültürü
Đdrar Kültürü
Gaita kültürü
Kulak kültürü
Yara kültürü
Balgam Kültürü
Vagen cerviks
Burun kültürü
Meni kültürü
Konjunktiva kültürü
Bakteri tanımlanması (manuel)
Bakteri tanımlanması (Otomatik sistem )
Otomatik rezidüel antimikrobiel aktivite
Bakteri tanımlanması (yarı otomatik)
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (Otomatik sistem )
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (yarı otomatik)
Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü (özel zenginleştirme ile)
Boğmaca kültürü
BOS lateks aglütinasyon testi
AÇIKLAMA
her bir kartuş için
29
107
77
107
77
3
3
6
72
29
24
64
43
64
43
10
34
10
3
29
6
14
10
112
26
26
72
72
72
10
7
43
29
9
29
4
11
36
36
9
36
4
36
57
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
17,00
63,60
45,80
63,60
45,80
1,70
1,70
3,40
42,40
17,00
14,50
38,20
25,50
38,20
25,50
6,00
20,40
6,00
1,70
17,00
3,40
8,50
6,00
66,20
15,30
15,30
42,40
42,40
42,40
6,00
4,30
25,50
17,00
5,10
17,00
2,60
6,80
21,20
21,20
5,10
21,20
2,20
21,20
33,90
43
43
13
26
6
26
3
4
5
4
4
4
5
4
4
4
11
17
34
17
30
30
10
22
9
25,50
25,50
7,70
15,30
3,40
15,30
1,50
2,50
3,00
2,50
2,50
2,50
3,00
2,50
2,50
2,50
6,80
10,00
20,00
10,00
18,00
17,80
6,00
12,80
5,10
PUAN
4419
905.760 Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
6
3,50
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
905.770
905.780
905.790
905.800
905.810
905.820
905.830
905.840
905.850
905.860
905.870
905.880
905.890
905.900
905.920
905.930
905.932
905.931
905.940
905.950
6
43
4
43
36
26
26
6
43
9
6
22
6
4
3
3
3
6
43
7
3,50
25,50
2,20
25,50
21,20
15,30
15,30
3,40
25,50
5,50
3,40
12,80
3,40
2,60
1,50
2,00
2,00
3,50
25,50
4,30
4440
905.960 Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test)
27
16,00
4441
4442
4443
905.970 Gonokok kültürü
905.980 Grup A streptokok tayini (lateks veya Elisa)
905.990 Haemophilus kültürü
43
7
26
25,50
4,30
15,30
Boyasız direkt mikroskobik inceleme
Campylobacter kültürü
Casoni deri testi
Chlamydia kültürü
Clostridium difficile kültürü
Cryptococcus neoformans antijeni
Cryptosporidium antijeni
Çevresel allerjenik mantar saptanması
Difteri kültürü
Direkt parazit incelenmesi (cihazlı)
Direkt parazit incelenmesi (manuel)
E.coli 0157 H7 kültürü
Eritrosit antijenleri (C, c, K, E, e gibi-herbir antijen için)
Ev tozu (mite) akarlarının aranması
Gaitada amib-giardia aranması
Gaitada gizli kan aranması (manuel)
Gaitada gizli kan aranması (tarama amaçlı)
Gaitada gizli kan aranması (otomatik cihazla)
Gardnerella vaginalis kültürü
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL)
905.870 ile faturalanamaz
Sadece KETEM tarafından faturalandırılır
(disk diffuzyon)
52/59
SIRA NO
KODU
ĐŞLEM ADI
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
906.000
906.010
906.020
906.040
906.050
906.060
906.070
906.080
906.090
906.100
906.110
906.120
906.130
Helicobacter pylori kültürü
Kan kültürü (aerob-anaerob)
Kan kültürü (aerob-anaerob) otomatik sistem
Katalaz testi
Kolmer kompleman fiksasyon (CCF)
Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT)
Legionella kültürü
Leishmania (Kan yayması)
Leishmania kültürü
Lökosit bakterisidal aktivite
Mantar aranması ve kültür
Mantar kültürü
Mantar tanımlanması (otomatik sistem )
4457
906.140 Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık testi (otomatik sistem )
AÇIKLAMA
43
17
17
11
4
10
43
10
43
11
43
29
29
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
25,50
10,20
10,00
6,80
2,60
6,00
25,50
6,00
25,50
6,80
25,50
17,00
17,00
52
30,60
PUAN
4458
906.150 Mikobakteri antibiyotik duyarlılık testi (otomatik sistem, herbiri)
57
33,90
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
906.160
906.170
906.180
906.190
906.200
906.210
906.220
906.230
906.240
906.250
906.260
906.270
906.280
906.290
906.300
34
34
17
43
19
17
33
10
11
34
9
26
43
6
20
20,00
20,00
10,00
25,50
11,10
10,20
19,50
6,00
6,80
20,40
5,10
15,30
25,50
3,40
11,90
906.310
906.320
906.330
906.340
906.350
Mikobakteri kültürü
Mikobakteri kültürü (üreme kontrollü otomatik sistem)
Mikobakteri tiplendirmesi (otomatik sistem)
Mikoplasma kültürü
Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik duyarlılık testi
Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC)
Minimal inhibitör konsantrasyonu (E testi ile)
Pneumocystis carinii (direk boyama)
Serum antibiotik bakterisidal aktivite
Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü
Streptokok grup tayini
Trichomonas kültürü
Ureaplasma kültürü
VDRL-RPR
Virus izolasyonu ve tiplendirme (her bir virus için)
9.4.SEROLOJĐ
Adacık (Islet) antikoru
Adacık hücre antikoru (Islet cell antikoru-ICA)
Adenovirus antijeni (DFA)
Anti asetilkolin reseptör antikoru
Anti CMV IgG (ELISA)
33
26
26
33
7
19,50
15,30
15,30
19,50
4,20
4480
906.360 Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
13
8,00
4481
906.370 Anti CMV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
13
8,00
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
906.380
906.390
906.400
906.410
906.420
906.430
906.440
906.450
906.460
906.470
906.480
906.490
906.500
7
17
26
14
22
22
26
26
26
17
17
17
17
4,20
10,20
15,30
8,50
12,80
12,80
15,30
15,30
15,30
10,20
10,20
10,20
10,20
Anti CMV lgM (ELISA)
Anti DNA
Anti DNAse B
Anti ds DNA
Anti düz kas antikoru (ASMA)
Anti endomisyum antikor
Anti fosfatidilserin IgA
Anti fosfatidilserin IgG
Anti fosfatidilserin IgM
Anti fosfolipid IgG
Anti fosfolipid IgM
Anti Gliadin lgA
Anti Gliadin lgG
4495
906.510 Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
13
8,00
4496
906.520 Anti HAV IgG (ELISA)
6
3,60
4497
906.530 Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
13
8,00
4498
4499
906.540 Anti HAV IgM (ELISA)
906.550 Anti Hbc IgG (ELISA)
6
6
3,60
3,60
4500
906.560 Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
13
8,00
4501
906.570 Anti HBc IgM (ELISA)
6
3,60
4502
906.580 Anti HBc IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
13
8,00
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
906.590
906.600
906.610
906.620
906.630
906.640
906.650
906.660
906.670
906.680
906.690
906.700
906.710
906.720
906.730
906.740
906.750
906.760
906.770
906.780
906.790
906.800
906.810
906.820
906.830
906.840
906.850
906.860
906.870
906.880
6
13
6
13
6
13
8
6
13
10
10
22
22
16
19
19
19
19
34
14
22
26
6
13
6
13
22
14
26
16
3,60
8,00
3,60
8,00
3,60
8,00
5,00
3,60
7,50
6,00
6,00
12,80
12,80
9,40
11,50
11,50
11,50
11,10
20,40
8,50
12,80
15,30
3,60
7,50
3,60
7,50
12,80
8,50
15,30
9,40
Anti Hbe (ELISA)
Anti HBe (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HBs (ELISA)
Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HCV (ELISA)
Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti Hepatit E (HEV)
Anti HIV (ELISA)
Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti HIV Core
Anti HIV Envelope
Anti histon antikor
Anti insülin antikor
Anti Jo-1
Anti kardiyolipin lgG
Anti kardiyolipin lgM
Anti mikrozomal antikor
Anti mitokondriyal antikor (AMA)
Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil
Anti nükleer antikor (ANA)
Anti pariyetal antikor (APA)
Anti ribozomal P protein
Anti rubella IgG (ELISA)
Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti rubella IgM (ELISA)
Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti Scl 70
Anti sentromer (IFA)
Anti Sm D1
Anti tiroglobulin antikor
53/59
SIRA NO
KODU
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
906.890
906.900
906.910
906.920
906.930
906.940
906.950
906.960
906.970
906.980
906.990
907.000
907.010
907.020
907.021
907.030
907.031
907.040
907.050
907.060
907.070
907.080
907.090
907.091
907.092
907.100
907.101
907.110
907.120
907.130
907.140
907.150
907.160
907.170
907.180
907.190
907.200
907.210
907.220
907.230
907.240
907.250
907.260
907.270
907.280
907.290
907.300
907.310
907.320
907.330
907.340
907.350
907.360
907.370
907.380
907.390
907.400
907.410
907.420
907.430
907.440
907.450
907.460
907.470
907.480
907.490
907.500
907.510
907.520
907.530
907.540
907.550
907.560
907.570
907.580
907.590
907.600
907.610
907.620
907.621
907.630
907.631
907.640
907.641
907.660
907.670
907.680
907.690
907.700
907.710
907.720
907.730
907.740
907.750
907.760
907.770
907.780
ĐŞLEM ADI
Anti toxoplazma IgA
Anti toxoplazma IgG (ELISA)
Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti toxoplazma IgM (ELISA)
Anti toxoplazma IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti trombin 3 antijeni
Antifosfolipid antikor
Anti-GAD antikoru
Anti-HCV (doğrulama dahil)
Anti-Jo1 (Đmmunoblotting)
Anti-Scl 70 (Đmmunoblotting)
Anti-Sm (Đmmunoblotting)
Anti-Sm/RNP (Đmmunoblotting)
Anti-SSA (Đmmunoblotting)
Anti-SSA (ELISA)
Anti-SSB (Đmmunoblotting)
Anti-SSB (ELISA)
Borrelia burgdorferi antikor (Western blot)
Borrelia burgdorferi IgG
Borrelia burgdorferi IgM
Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)
Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile)
Brucella tüp aglütinasyonu
Brucella Ig G (ELISA)
Brucella Ig M (ELISA)
Candidomannan
CCP
Chlamydia antijeni (CARD test)
Chlamydia pneumonia IgA
Chlamydia pneumoniae IgG
Chlamydia pneumoniae IgM
Chlamydia trachomatis (DFA)
Chlamydia trachomatis IgG
Chlamydia trachomatis IgM
Clostridium difficile toxin-A
Clostridium difficile toxin-A ve B
CMV antijenemia viral yük (IFA)
CMV Early antigen
CMV IgG avidite
Delta antijeni
Delta antikoru
Difteri antitoksin
E.coli O157 H7 (lateks aglütinasyon)
EA rozet testi
EBV EA
EBV EBNA lgG
EBV EBNA lgM
EBV VCA lgG
EBV VCA lgM
EHEC toksin
Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (anti-ENA)
Entamoeba histolyica adezin antijeni (dışkı)
Entamoeba histolyica antikor (ĐHA)
Enterik adenovirus antijeni
E-rozet testi
Galaktomannan antijeni
Giardia antijeni
HBeAg (ELISA)
HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri)
HBsAg (CARD test)
HBsAg (ELISA)
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
HCV (CARD test)
HCV (ELISA)
HCV (Kemoluminesans veya benzeri)
Helicobacter pylori direk antijen
Helicobacter pylori IgA (ELISA)
Helicobacter pylori IgG (ELISA)
Herpes simpleks tip 1 IgG
Herpes simpleks tip 1 IgM
Herpes simpleks tip 1/2 IgG
Herpes simpleks tip 1/2 IgM
Herpes simpleks tip 2 IgG
Herpes simpleks tip 2 IgM
Heterofil antikor deneyi
HIV 1/2 (hızlı test)
HIV doğrulama (Western-blot)
HIV konfirmasyon
IgA (Nefelometrik )
IgA Türbidimetrik)
IgG (Nefelometrik )
IgG (Türbidimetrik)
IgM (Nefelometrik)
IgM (Türbidimetrik)
Đnfluenza virus antijeni (DFA)
Đnterleukin (Her biri için)
Kabakulak antikoru (Hemaglütinasyon önlenim)
Kabakulak IgG (ELISA)
Kabakulak IgM (ELISA)
Kızamık lgG
Kızamık lgM
Kist hidatik (Đndirekt hemaglütinasyon)
Kollajen Tip I C Terminal (CICP)
Legionella antijeni (idrar)
Legionella pneumophila (DFA)
Legionella pneumophila IgG (ELISA)
Legionella pneumophila IgM (ELISA)
AÇIKLAMA
Cyclic citrullinated peptide
54/59
PUAN
13
6
13
6
13
17
17
29
34
25
25
25
25
25
10
25
10
57
14
14
3
10
4
6
6
64
22
30
22
20
20
26
20
20
29
29
207
24
27
14
14
34
14
14
16
16
16
16
16
20
20
24
24
24
9
64
26
6
13
4
5
13
4
8
17
26
10
6
20
20
20
20
20
20
6
6
65
27
8
4
8
4
8
4
26
43
14
8
8
8
10
16
36
57
20
10
10
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
7,50
3,60
7,50
3,60
7,50
10,20
10,20
17,00
20,40
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
6,00
15,00
6,00
33,90
8,50
8,50
1,50
6,00
2,60
3,60
3,60
38,20
12,80
17,80
12,80
11,90
11,90
15,30
11,90
11,90
17,00
17,00
122,90
14,50
16,20
8,50
8,50
20,40
8,50
8,50
9,40
9,40
9,40
9,40
9,40
11,90
11,90
14,50
14,50
14,50
5,10
38,20
15,30
3,60
7,50
2,50
2,90
7,50
2,50
5,00
10,00
15,30
5,70
3,50
11,90
11,90
11,90
11,90
11,90
11,90
3,40
3,60
38,60
16,10
5,00
2,50
5,00
2,50
5,00
2,50
15,30
25,50
8,30
5,00
5,00
5,00
6,00
9,40
21,20
33,90
11,90
5,70
5,70
SIRA NO
KODU
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
907.790
907.800
907.810
907.820
907.830
907.840
907.850
907.860
907.870
907.871
907.880
907.890
907.900
907.910
907.920
907.930
907.940
907.950
907.970
907.980
907.990
908.000
908.010
908.020
908.030
908.040
908.050
908.060
908.070
908.080
908.090
908.100
908.110
lg G alt sınıfları
Listeria aglütinasyonu
Liver kidney mikrozomal antikor (IFA)
Malaria hızlı test (Labor)
Mono test (tam heterofil antikorlar)
MPO ANCA
Mycoplasma pneumonia (DFA)
Mycoplasma pneumonia IgG (ELISA)
Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA)
Nükleosom
p-ANCA (antimiyeloperoksidaz) (ELISA)
Parainfluenza virus antijeni (DFA)
Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 IgM
Plasmodium aranması (Kalın damla-periferik yayma)
Pneumocystis carinii (DFA)
Pnömokok antikor
PR3 ANCA
Romatoid faktör (RF) (Lateks aglütinasyon)
Rotavirus antijeni
Rubella antikor
Rubella IgG avidite
S-adezyon molekulleri (herbiri)
Salmonella tüp aglütinasyonu (Grubel-Widal)
Sitokin ölçümü (ELISA) (Herbir sitokin için)
Solunum sinsityal virusu (RSV, DFA)
Tetanoz antikor
Toxoplasma hemaglütinasyon testi
Toxoplasma IgG avidite
Toxoplasma immünfloresan
Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA)
Varicella zoster virus (VZV) Ig G
Varicella zoster virus (VZV) Ig M
908.120
908.130
908.140
908.150
908.160
908.170
908.171
908.180
908.190
908.200
908.210
908.220
908.230
908.240
908.250
908.260
908.270
908.280
908.290
908.300
908.310
908.320
908.330
908.340
908.350
908.360
908.370
908.380
908.390
908.400
908.410
908.420
908.430
Candida PCR
Chlamydia PCR
CMV PCR
HBV-DNA
HCV genotiplendirme
HCV-RNA
HDV-RNA
Helicobacter PCR
Hepatit G PCR
Herpes PCR (herbiri)
HIV PCR
HIV RNA
Human papilloma virus (HPV)
Hücre siklusu ve DNA paneli
Đnsitu hibridizasyon ve insitu PCR tetkikleri
Kimerizim analizi panel 1
Kimerizim analizi panel 2
Legionella PCR
Mikobakteri (PCR)
Mikobakteri tiplendirilmesi (PCR)
Moleküler analiz öncesi lökosit alt grup saflaştırma
Mycoplasma PCR
Parvovirus PCR
PCR-mikrowell hibridizasyon yön. Đle BOS'da CMV sap.
PCR-mikrowell hibridizasyon yön. Đle BOS'da EBV sapt.
PCR-mikrowell hibridizasyon yön. Đle BOS'da HSV-1 sapt.
PCR-mikrowell hibridizasyon yön. Đle BOS'da HSV-2 sapt.
PCR-mikrowell hibridizasyon yön. Đle BOS'da HV-6 sapt.
PCR-mikrowell hibridizasyon yön. Đle BOS'da VZV sapt.
Transformasyon Con A ile
Transformasyon PHA ile
Transformasyon PPD ile
Transformasyon tetanoz toksini ile
9.6.TIBBĐ GENETĐK
SĐTOGENETĐK
Amniotik mayii kültürü
Analiz, > 50 hücre
Analiz, 20 hücre
Analiz, fetal doku
Analiz, frajil X (>100)
Analiz, HRB ile (>50)
Analiz, HRB ile (20 – 50)
Analiz, kırık sendromları
Analiz, marker kromozom (>100)
Analiz, SCE değerlendirme
Deri biyopsi kültürü
Düşük materyali kültürü
Fetal kan kültürü
Frajil X hücre kültürü
Gonad biyopsi materyali kültürü
HRB hücre kültürü
Kemik iliği, direkt
Koryon villus materyali, direkt
Koryon villus materyali, kültür
Kro, bant, SCE boyama
Kro, bant, telomer
Kro, bantlama, C, HRB, Nor, Q
Kromozom, bantlama, GTG
Kromozom, bantlama, R
Periferik kan kültürü
Solid doku materyali kültürü
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
ĐŞLEM ADI
9.5.ĐMMUNOLOJĐ-GENETĐK
908.440
908.450
908.460
908.470
908.480
908.490
908.500
908.510
908.520
908.530
908.540
908.550
908.560
908.570
908.580
908.590
908.600
908.610
908.620
908.630
908.640
908.650
908.660
908.670
908.680
908.690
AÇIKLAMA
(Hemaglütinasyon inhibisyon)
93
4
20
16
4
20
26
8
8
16
10
26
20
20
9
43
11
26
3
29
13
26
34
22
16
17
10
7
29
13
17
17
17
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
55,10
2,60
11,90
9,40
2,60
11,90
15,30
5,00
5,00
9,40
5,70
15,30
11,90
11,90
5,10
25,50
6,80
15,30
1,50
17,00
7,70
15,30
20,40
12,80
9,40
10,20
6,00
4,30
17,00
7,70
10,20
10,20
10,20
143
114
172
172
343
172
172
143
143
143
143
172
100
100
43
486
486
114
143
143
100
143
143
100
100
100
100
100
100
9
9
7
4
84,80
67,80
101,70
101,70
203,40
101,70
102,00
84,80
84,80
84,80
84,80
101,70
59,40
59,40
25,50
288,20
288,20
67,80
84,80
84,80
59,40
84,80
84,80
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
59,40
5,10
5,10
4,30
2,60
150
40
25
70
70
50
45
50
100
70
70
120
100
70
100
70
100
100
130
50
50
40
40
40
50
100
89,00
23,80
14,90
41,60
41,60
29,70
26,70
29,70
59,40
41,60
41,60
71,20
59,40
41,60
59,40
41,60
59,40
59,40
77,20
29,70
29,70
23,80
23,80
23,80
29,70
59,40
PUAN
bu grup işlemlerde sonucun elde edilmesi için yapılması gereken tüm işlemler fiyata dahildir.
(Kantitatif)
(Kantitatif)
(Kantitatif), elde edilmesi için yapılan tüm işlemler dahildir
(Kantitatif)
(Test başına)
VNTR yöntemiyle 1.-5. belirleyici
VNTR yöntemiyle 6.-10. belirleyici
(her bir grup)
Sonuç belgesi gereklidir.
her biri
55/59
SIRA NO
KODU
4725
ĐŞLEM ADI
MOLEKÜLER
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
908.700
908.710
908.720
908.730
908.740
908.750
908.760
908.770
908.780
908.790
908.791
908.800
908.810
908.820
908.830
908.840
4742
Agaroz jel elektroforez
Analiz, PCR (2 primer)
Analiz, PCR (4 primer)
DGGE analizi, 2 primer
DGGE analizi, 4 primer
DGGE analizi, 8 primer
DNA dizi analizi, 2 primer*
DNA dizi analizi, 4 primer*
DNA dizi analizi, 8 primer*
DNA fingerprinting*
DNA'nın metilasyon için modifikasyonu
DNA, Đzolasyon, amnion sıvısı*
DNA, Đzolasyon, CVS*
DNA, Đzolasyon, kan*
DNA,Đzolasyon, doku*
Dot blot
AÇIKLAMA
PUAN
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
Adli veya tıbbi endikasyonlara bağlı zorunluluklar dışında kişinin kendi isteğine bağlı olarak
yaptırılan DNA testleri için kurumlarca hiçbir şekilde ödenmez.
20
60
70
80
100
110
120
126
140
200
59
45
50
30
40
80
11,90
35,60
41,60
47,50
59,40
65,00
71,20
75,00
83,10
118,70
35,00
26,70
29,70
17,80
23,80
47,50
908.850 Fusionscan (herbir translokasyon / inversiyon ürünü için ayrı ayrı) kalitatif
372
220,40
Her hasta için tek DNA izolasyonu ödenir.
Her hasta için tek DNA izolasyonu ödenir.
Her hasta için tek DNA izolasyonu ödenir.
Her hasta için tek DNA izolasyonu ödenir.
4743
908.860 Fusionscan (herbir translokasyon/inversiyon ürünü için ayrı ayrı) kantitatif
372
220,40
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
908.870
908.880
908.890
908.900
908.910
908.920
908.930
908.940
908.950
908.960
908.970
908.980
908.990
908.991
909.000
909.010
909.020
909.030
909.040
909.050
909.060
909.070
909.080
909.090
909.100
909.110
909.120
909.130
909.140
909.150
909.160
909.170
909.180
909.190
909.191
909.200
Đşaretleme, nick translation
Đşaretleme, random priming
Kantitatif RT-PCR (2 örnek)
Kantitatif RT-PCR (4 örnek)
Kantitatif RT-PCR (8 örnek)
Northern blot
Parental analiz, 16 primer
Parental analiz, 8 primer
PCR, multiplex
PCR, nested
PCR, prob haz.
PCR, RT
Poliakrilamid jel elektroforezi
Real time PCR
Restriksiyon enzim kesimi (1 enzim)
Restriksiyon enzim kesimi (2 enzim)
Restriksiyon enzim kesimi (3 enzim)
RFLP
Saflaştırma, PCR
Sitogenetik, CGH
Sitogenetik, FISH, interfaz
Sitogenetik, FISH, lokus spesifik
Sitogenetik, FISH, multicolor
Sitogenetik, FISH, sentromer, 2 prob
Sitogenetik, FISH, sentromer, multiprob
Sitogenetik, FISH, tüm kromozom, 2 prob
Sitogenetik, FISH, tüm kromozom, multiprob
Southern blot
SSCP analizi, 2 primer
SSCP analizi, 4 primer
SSCP analizi, 8 primer
Str analizi, 2 primer
Str analizi, 4 primer
Str analizi, 8 primer
Striple mutasyon analizi
Western Blot
9.7.PATOLOJĐ
SĐTOLOJĐK MATERYALLER
909.210 Đmprint
909.220 Balgam, direkt yayma
80
80
200
250
300
120
160
140
100
80
50
80
40
199
60
70
80
101
100
150
200
180
240
140
180
200
240
80
80
90
110
80
100
120
67
322
47,50
47,50
118,70
148,40
178,00
71,20
95,00
83,10
59,40
47,50
29,70
47,50
23,80
118,00
35,60
41,60
47,50
60,00
59,40
89,00
118,70
106,80
142,40
83,10
106,80
118,70
142,40
47,50
47,50
53,40
65,30
47,50
59,40
71,20
40,00
190,70
17
17
10,20
10,20
4784
909.230 BOS,direkt yayma ve/veya rutin santrifüj / sitosantrifüj ile değerlendirme
17
10,20
4785
909.240 Bronş aspirasyonu, direkt yayma ve/veya rutin santrifüj / sitosantrifüj ile
4786
4787
909.250 Filtre preparatı hazırlanması
909.260 Hücre bloğu hazırlanması
4788
909.270 Đdrar, direkt yayma ve/veya rutin santrifüj / sitosantrifüj ile değerlendirme
4789
4790
909.280 Đnce iğne aspirasyonu değerlendirmesi, laboratuarda
909.290 Đnce iğne aspirasyonu değerlendirmesi, laboratuar dışında
PCR, agaroz jel elektroforez, enzimle kesim dahil
tek mutasyon için
17
10,20
asıl tarifeye ek
asıl tarifeye ek
10
10
6,00
6,00
17
10,20
patolog tarafından yapılması ve olağan rapor verilmesi
patoloğun hasta başında değerlendirmesi ve olağan rapor verilmesi
50
80
29,70
47,50
4791
909.300 Đnce iğne aspirasyonu, gönderilen yayma preperatların değerlendirilmesi
50
29,70
4792
909.310 Meme başı yayması
Periton/Plevra sıvısı; direkt yayma ve/veya rutin santrifüj veya sitosantrifüj
909.320
ile
17
10,20
17
10,20
4793
4794
909.330 Servikal veya vajinal sitoloji, sıvı bazlı ince tabaka teknolojisi tekniği ile
Thin-Prep
25
14,70
4795
4796
4797
4798
4799
4800
909.340
909.350
909.360
909.370
909.380
909.390
Servikal veya vajinal sitoloji, yayma preperatlar ile
Sıvı bazlı ince tabaka teknolojisi
Vücut sıvıları, listedekiler dışında
Yaymalar, listedekiler dışında
Yıkamalar ve fırça preperatları
Đmmünositokimyasal Đnceleme
PAP smear.
Thin-Prep vb,servikal veya vajinal sitoloji dışında
17
43
17
17
17
50
10,20
25,50
10,20
10,20
10,20
29,70
4801
HĐSTOPATOLOJĐK ĐNCELEMELER
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
909.410
909.420
909.430
909.440
909.450
909.460
909.470
909.480
909.490
Birinci Düzey Histopatolojik Đncelemeler
Abortus, indüklenmiş (tıbbi tahliye)
Abortus-spontan /mıssed
Apse materyali
Akciğer, transbronşial biyopsi
Anevrizma, arteryal/ventriküler
Anüs, polipoid gelişme (tag)
Apendiks, insidental (asıl ameliyata ek)
Arter, aterom plağı
Bartholin bezi kisti
49
49
49
49
49
49
49
49
49
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
lavaj
Her Bir Test Đçin
Buradaki işlemler sadece standart patolojik incelemeleri kapsar. Đmmunhistokimya gibi özel
incelemeler ayrıca eklenir
56/59
SIRA NO
KODU
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
909.500
909.510
909.520
909.530
909.540
909.550
909.560
909.570
909.580
909.590
909.600
909.610
909.620
909.630
909.640
909.650
909.660
909.670
909.680
909.690
909.700
909.710
909.720
909.730
909.740
909.750
909.760
909.770
909.780
909.790
909.800
909.810
909.820
909.830
909.840
909.850
909.860
909.870
909.880
909.890
909.900
909.910
909.920
909.930
909.940
909.950
909.960
909.970
909.980
909.990
910.000
910.010
910.020
910.030
910.040
910.050
910.060
910.070
910.080
910.090
910.100
910.110
910.120
910.130
910.140
910.150
910.160
910.170
910.180
910.190
910.200
910.220
910.230
910.240
910.250
910.260
910.270
910.280
910.290
910.300
910.310
910.320
910.330
910.340
910.350
910.360
910.370
910.380
910.390
910.400
910.410
910.420
910.430
910.440
910.450
910.460
ĐŞLEM ADI
AÇIKLAMA
Bronkus, biyopsi
Bursa/ synovial kist
Burun mukozası, biyopsi
Burun, sinüs polipleri inflammatuar
Deri, kist/ uzantı (tag) /debrid. /plastik onarım
Divertikul-özefagus/ince barsak
Duodenum, biyopsi
Dupuytren kontraktürü dokusu
Eklem, gevşek cisim
Endometrium, küretaj/biyopsi
Endoserviks, küretaj/biyopsi
Femur başı, kırık dışında
Fissür/fistül
Ganglion kisti
Hematom
Hemoroidler
Herni kesesi, herhangi bir bölgede
Hidrosel kesesi
Đnce barsak, biyopsi
Đntervertebral disk
Karpal tünel dokusu
Kemik fragmentleri, patolojik kırık dışında
Kemik iliği biyopsisi, patoloji
Kıkırdak, shaving
Kolesteatoma
Kolon, kolostomi stoması
Kolon, biyopsi
Konjonktiva, biyopsi/pterygium
Kornea
Larinks, biyopsi
Menisküs
Mesane, biyopsi
Mide, biyopsi
Mukosel, tükrük
Nazofarinks/orofarinks, biyopsi
Nöroma-morton/travmatik
Özofagus, biyopsi
Paratubal kistler (morgagni hidati)
Parmaklar, el / ayak, amputasyon, travmatik
Pilonidal kist/sinüs
Plasenta, üçüncü trimester dışında
Plevra/perikard-biyopsi
Polip, kolorektal
Polip, mide/ince barsak
Polip, servikal/endometrial
Prostat, iğne biyopsisi
Safra kesesi
Sempatik ganglion
Sinir, vagotomi ve benzeri girişim
Sinüs, paranasal biyopsi
Spermatosel
Sünnet derisi, yeni doğan dışında
Sünnet derisi, yeni doğan
Tendon/ tendon kılıfı, tümör dışı
Testiküler apendiks
Testis, kastrasyon
Tonsil ve/veya adenoidler
Tonsil, biyopsi
Trakea, biyopsi
Trombüs veya embolus
Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon
Üreter, biyopsi
Üretra biyopsi
Vajina, biyopsi
Vajinal mukoza, insidental
Varikosel
Vas deferens, sterilizasyon
Vas deferens, sterilizasyon dışında
Ven, varis
Yumuşak doku, debridman
Yumuşak doku, lipom
Đkinci Düzey Histopatolojik Đncelemeler
Ağız mukozası/gingiva biyopsi
Apendiks, insidental dışında
Arter, biyopsi
Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında
Böbrek, biyopsi iğne
Deri, kist/uzantı/debridman./plast. onarım dışı
Dil, biyopsi
Diş / odontojenik kist
Dudak, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu
Eklem, rezeksiyon
Ekstremite, amputasyon, travmatik
Femur başı, kırık
Hipofiz tümörü
Kalp kapakçığı
Karaciğer, biyopsi iğne / Wedge (kama)
Kas, biyopsi
Kemik, ekzositoz
Lenf düğümü, biyopsi
Meme, biyopsi
Meme/reduksiyon mammoplasti
Myom (lar), myomektomi, uterus hariç
Omentum, biyopsi
Over, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu
Over (+ /-tuba), neoplastik değil
Pankreas, biyopsi
57/59
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
PUAN
SIRA NO
KODU
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
910.470
910.480
910.490
910.500
910.510
910.520
910.530
910.540
910.550
910.560
910.570
910.580
910.590
910.600
910.610
910.620
910.640
910.650
910.660
910.670
910.680
910.690
910.700
910.710
910.720
910.730
910.740
910.750
910.760
910.770
910.780
910.790
910.800
910.810
910.820
910.830
910.840
910.850
910.860
910.870
910.880
910.890
910.900
910.910
910.930
910.940
910.950
910.960
910.970
910.980
910.990
911.000
911.010
911.020
911.030
911.040
911.050
911.060
911.070
911.080
911.090
911.100
911.110
911.120
911.130
911.140
ĐŞLEM ADI
Paratiroid bezi
Parmak el / ayak, amputasyon, travma dışı
Periton, biyopsi
Prostat, TUR
Serviks, biyopsi
Sinir, biyopsi
Synovium
Testis, biyopsi
Testis, tümör /biyopsi/kastrasyon dışında
Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti
Tuba uterina, ektopik gebelik
Tükrük bezi, biyopsi
Uterus, prolapsus için (+ /-tuba ve overler)
Üreter, rezeksiyon
Vulva/ labia, biyopsi
Yumuşak doku basit eksz. lipom hariç
Üçüncü Düzey Histopatolojik Đncelemeler
Adrenal (sürrenal), rezeksiyon
Akciğer, kama biyopsisi
Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu
Beyin, biyopsi
Böbrek, parsiyel/total nefrektomi
Dalak
Göz, enükleasyon
Đnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında
Karaciğer, kısmi rezeksiyon
Kemik-biyopsi/ küretaj materyali
Kemik fragmanları, patolojik kırık
Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle
Larinks, parsiyel/total rezeksiyon
Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (diseksiyon)
Mediasten, kitle
Meme, mastektomi-parsiyel/basit
Mesane, TUR
Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenle
Myokard, biyopsi
Odontojenik tümör
Over, (+ /-tuba), neoplastik
Plasenta, üçüncü trimester
Prostat, radikal rezeksiyon dışında
Serviks, konizasyon
Timus, tümör
Tiroid, total/lobektomi
Tükrük bezi (tümör dahil)
Uterus, (+ /-adneksler), tm ve prolapus hariç
Dördüncü Düzey Histopatolojik Đncelemeler
Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu
Dil/tonsil-tümör içeren rezeksiyon
Ekstremite, disartikülasyon
Fetus, diseksiyonla inceleme
Kemik, rezeksiyon
Kolon, total rezeksiyon
Kolon, tümör için segmental rezeksiyon
Larinks, parsiyel/total + boyun lenf nodları
Meme, mastektomi + aksilla lenf nodları
Mesane, parsiyel/total rezeksiyon
Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon
Özofagus, parsiyel/total rezeksiyon
Pankreas, total/subtotal rezeksiyon
Prostat, radikal rezeksiyon
Testis, tümör
Uterus, neoplastik (+ /-tubalar ve overler)
Vulva, total/subtotal rezeksiyon
Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon
OTOPSĐ MATERYALLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ
Tahnit
Otopsi, adli ve/veya tıbbi amaçlı
Otopsi, fetus
Adli ölü muayenesi
ÖZEL PATOLOJĐK TETKĐKLER
4979
911.150 Frozen Đncelemesi
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
911.160
911.170
911.180
911.190
911.200
911.210
911.220
911.230
911.240
911.250
911.260
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
Histokimyasal Boyamalar
Đmmünfloresan Mikroskopi
Đmmünhistokimyasal Đnceleme
Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok
Đn Situ Hibridizasyon için doku hazırlanması
Flow Sitometri Đncelemesi için doku hazırlanması
ELEKTRON MĐKROSKOPĐK ĐNCELEMELER (EM)
Bloktan Elektron Mikroskopik Kesit Hazırlanması
Bloktan Işık Mikroskopi Kesit Hazırlanması
Doku Örneğinin Blok Haline Getirilmesi
Kesit görüntülerinin basılması (Her Resim Đçin)
Kesitlerin Elektron Mikroskopik Đncelenmesi
MESLEK HASTALIKLARI LABORATUVAR TETKĐKLERĐ
911.280
911.290
911.300
911.310
911.320
911.330
911.340
911.350
911.360
AÇIKLAMA
fetus dışında
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
37,30
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
48,40
48,40
48,40
48,40
48,40
48,40
48,40
48,40
48,40
48,40
48,40
48,40
48,40
48,40
48,40
48,40
48,40
48,40
343
257
86
20
203,40
152,60
50,90
11,90
64
38,20
41
41
45
25
45
25
24,60
24,60
26,70
14,90
26,70
14,90
45
30
30
30
80
26,70
17,80
17,80
17,80
47,50
97
130
49
49
49
49
49
49
49
57,80
77,10
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
PUAN
Patoloji raporu gereklidir.
Dondurma mikrotomunda kesit alma, ve/veya kazıma ya da dokundurma sitolojisi, ve/veya sadece
makroskopik inceleme ile patolojik yorumu kapsar. Frozen'ı izleyen operasyonla çıkarılan örneğin
ücreti normal tarifesine göre eklenir. Her bir cerrahi işlem için sadece bir kez faturalanabilir
Her Bir Boyama Đçin
Her Bir Test Đçin
Her Bir Test Đçin
bir hasta için sadece bir kez faturalanabilir
sadece elektron mikroskopu için
Bu tetkikler, meslek hastalıklarının tespit edilmesi amacıyla sevk edilen hastalara yapılması halinde
ödenir
A.A. Đle Pb Tayini
Gaz kromatogr. Đle yap. Tetk.
Đdrarda Hipp. Asit
Kanda Methemoglobin
Kanda Çinkoprotoporfirin
Kanda siyanür
Kanda CoHB tayini
Kanda Kolinesteraz
Đdrarda ALA-PROTO-PORFO
58/59
SIRA NO
KODU
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
911.370
911.380
911.390
911.400
911.410
911.420
911.430
911.440
ĐŞLEM ADI
AÇIKLAMA
Đdrarda TCA ve TCE
Đdrarda Fenol
EDTA Provakasyon testi
Hastane ve işyerinde provakasyon
Đdrarda Pb
Đdrarda Civa
Đdrarda ĐOD Asit
Atomik Abs. Cihazı ile yap. Tetkik
PUAN
49
49
195
195
97
97
49
97
59/59
BĐRĐM FĐYAT
(YTL)
29,00
29,00
115,60
115,60
57,80
57,80
29,00
57,80
Download

1 1. YATAK ÜCRETLERĐ 2 510.010 Standart yatak ücreti Yemek