GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ
İŞLEM
KODU
510.010
510.070
510.080
510.090
510.100
510.110
510.120
510.121
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
1. YATAK ve VİZİT
Standart yatak tarifesi
Kuvöz
Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım
Yoğun bakım
Steril oda
İzole radyoaktif tedavi odası
Gündüz yatak tarifesi
Refakat
510.123
Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta
başı vizit, günlük, her hasta için
510.124
Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta
başı vizit, günlük, her hasta için
2. HEKİM MUAYENELERİ ve RAPORLAR
520.010
520.011
520.012
520.013
520.014
520.020
520.021
520.030
520.031
520.032
Konsültasyon, diğer
Konsültasyon, poliklinik
Konsültasyon, servis
Konsültasyon, acil
Konsültasyon, başka hastaneden gelen
Acil poliklinik muayenesi
Yeşil alan muayenesi
Normal poliklinik muayenesi
Sevki yapılan muayene
İcapçı nöbetinde yapılan muayene
520.033
Ruh sağlığı ve hastalıkları, Çocuk ve Ergen ruh sağlığı ve
hastalıkları, İç hastalıkları uzman hekim muayenesi
520.034
Yan dal uzman hekim muayenesi, ikinci basamak sağlık tesislerinde
520.035
Yan dal uzman hekim muayenesi, üçüncü basamak sağlık
tesislerinde
520.036
Meslek hastalıkları muayenesi
520.037
Kontrol muayenesi
520.038
Çocuk muayenesi (0-24 ay arası)
520.039
Çocuk muayenesi (25 ay-6 yaş arası)
520.040
Çocuk muayenesi (6 yaş üzeri)
520.041
Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzman hekim muayenesi
520.042
65 yaş üstü hasta muayenesi
520.050
520.051
520.052
Sağlık kurulu raporu
Uzman hekim raporu
Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu
520.070
Genel anestezi altında muayene
520.080
520.090
520.098
530.010
Birinci basamak poliklinik muayenesi
Birinci basamaktan sevk halinde poliklinik muayenesi
Doğrudan gözetimli tedavi (DGT)
3. GENEL UYGULAMALAR ve GİRİŞİMLER
Anne sütü sağılması
530.020
Apse veya hematom drenajı, Organ ve derin yumuşak doku
530.030
Apse veya hematom drenajı, Deri ve subkutan dokular
530.050
Biyopsi, iğne
İŞLEM
PUANI
AMELİYAT
GRUPLARI
0
0
0
0
0
0
0
0
510.124, 530.074, 552.001, 552.002, 552.003,552.004, 552.005,
552.006, 552.007, 552.008, 552.009 ve 552.010 ile birlikte
puanlandırılmaz. Her hasta için, günde en az iki kez hasta başı vizit
yapılması halinde yapılan vizitlerin tamamı için günlük bir kez işlem
puanı verilir.
510.123, 530.074, 552.001, 552.002, 552.003, 552.004, 552.005,
552.006, 552.007, 552.008, 552.009 ve 552.010 ile birlikte
puanlandırılmaz. Her hasta için, günde en az iki kez hasta başı vizit
yapılması halinde yapılan vizitlerin tamamı için günlük bir kez işlem
puanı verilir.
21
21
520.010, 520.011, 520.012, 520,013, 520.014, 520.020, 520.021 ve
520.032 kodlu işlemler hariç, tüm muayene işlemleri aynı branşta 10
gün içinde bir kez puanlandırılır. Bu başlık altındaki işlemler diş hekimi
ve doktoralı/uzman diş hekimi için puanlandırılmaz.
Başka bir işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanınca yapılan ilk 10, Çocuk ve Ergen ruh
sağlığı ve hastalıkları uzmanınca yapılan ilk 15, İç hastalıkları
uzmanınca yapılan ilk 20 muayene için 30 puan verilir. Daha sonraki
muayeneler ilgili diğer muayene kodları üzerinden puanlandırılır.
Yan dal uzmanınca (Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanları
hariç) aynı gün yapılan ilk 20 muayene için 40 puan verilir. Daha
Yan dal uzmanınca (Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanları
hariç) aynı gün yapılan ilk 35 muayene için 40 puan verilir. Daha
sonraki muayeneler ilgili diğer muayene kodları üzerinden
puanlandırılır.
Sadece meslek hastalıkları hastanesinde, mesleki risk faktörlerine
maruz kalan hasta için puanlandırılır
Hastayı ilk muayene eden hekimin izinli, raporlu, ameliyatta olması
durumunda, hastanın aynı branştan başka bir hekim tarafından tekrar
muayene edilmesi durumunda bir kez puanlandırılır.
Pratisyen ve uzman hekimler için puanlandırılır. 520.030 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Pratisyen ve uzman hekimler için puanlandırılır. 520.030 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Pratisyen ve uzman hekimler için puanlandırılır. 520.030 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanlarınca, yaş grubuna
bakılmaksızın yapılan tüm çocuk muayenelerini kapsar.
Pratisyen ve uzman hekimler için puanlandırılır. 520.030 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Meslek hastalıkları hastaneleri için puanlandırılır.
550.090 ve 550.100 kodlu işlemler hariç, başka bir anestezi işlemi ile
birlikte puanlandırılmaz.
Birinci basamak sağlık kuruluşlarında puanlandırılır.
Tüberküloz hastalarında günde bir kez puanlandırılır.
10
10
15
21
60
21
21
21
5
30
30
40
40
30
21
35
30
21
45
30
0
0
40
75
20
5
5
0
Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile
puanlandırılır.
Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile
puanlandırılır.
Aynı organ için 614.370, 621.330, 800.951 ve 802.930 ile birlikte
puanlandırılmaz. Aynı organın çoklu biyopsilerinin tamamı bir kez
puanlandırılır.
1
60
E
50
E
45
530.060
Biyopsi, derin (cerrahi)
530.070
Biyopsi, yüzeyel (deri veya derialtı)
530.071
Beyin ölümü tespiti (Organ nakli için)
530.072
Kadavra donör bakımı (Organ nakli için)
530.073
Transplantasyon hazırlığı
530.074
Kadavradan nakil aday hazırlığı
530.075
Transplantasyon sonrası günlük hasta takibi (Günde en az iki kez
yapılan hasta başı vizit, günlük her hasta için)
530.080
530.090
530.100
530.110
530.120
Damar yolu açılması
Diyabetli hasta eğitimi
Elektrokardiyogram
Enteral hiperalimantasyon takibi
Fototerapi (4 saatlik seansı)
530.130
Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması
530.140
530.150
530.160
530.170
530.180
İntramusküler enjeksiyon
İntravenöz enjeksiyon
İntravenöz ilaç infüzyonu
Kan gazları takibi
Kan veya ürünleri transfüzyonu
530.190
Kesi sütürasyonu, büyük
530.200
Kesi sütürasyonu, küçük
530.210
Kesi sütürasyonu, orta
530.220
Kist ponksiyonu
530.230
Kist veya benign tümör çıkarılması, derin, 1-3 adet
604.160, 607.690, 607.790, 608.140, 608.150, 608.160, 608.320,
608.780, 608.840, 608.860, 608.910, 614.350, 614.360, 614.370,
615.050, 615.210, 616.670, 618.040, 618.450, 618.590, 619.120,
619.410, 619.520, 620.050, 620.110, 620.120, 620.970, 621.320,
621.330, 621.700, 700.750, 701.280, 701.380, 701.400, 701.550,
703.480, 703.490, 704.740, 802.930 ile birlikte puanlandırılmaz.
604.160, 607.690, 607.790, 608.140, 608.150, 608.160, 608.320,
608.780, 608.840, 608.860, 608.910, 614.350, 614.360, 614.370,
615.050, 615.210, 616.670, 618.040, 618.450, 618.590, 619.120,
619.410, 619.520, 620.050, 620.110, 620.120, 620.970, 621.320,
621.330, 621.700, 700.750, 701.280, 701.380, 701.400, 701.550,
703.480, 703.490, 704.740, 802.930 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sadece bir kez, beyin ölümü gerçekleştiğinde, beyin ölümü tespit
tutanağı imzalandığı an, Nöroloji, Kardiyoloji, Beyin Cerrahisi, Anestezi
Uzmanı olmak üzere her bir hekim için puanlandırılır.
Dört saatte bir, hastanın bakımını üstlenen hekim için, vizit yapması
halinde puanlandırılır.
Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemine yeni kaydı yapılan veya canlı
vericiden nakil yapılan hastaları, transplantasyona hazırlayan sorumlu
uzman hekim için bir kez puanlandırılır.
Kadavradan nakil için aday hastaların transplantasyon öncesi
hazırlığını yapan sorumlu uzman hekim için puanlandırılır.
Transplantasyon sonrası hastanın bakımını üstlenen uzman hekim için
ilk bir aylık sürede puanlandırılır. 510.123, 510.124, 552.001, 552.002,
552.003, 552.006, 552.007 ve 552.008 ile birlikte puanlandırılmaz.
Yılda iki kez puanlandırılır.
12 derivasyonlu, EKG trase çekimi
530.800, 550.030, 608.500, 608.510 kodlu işlemlerden en az biri ile
birlikte puanlandırılır. Tek başına puanlandırılmaz.
150
D
70
E
700
250
400
100
50
0
21
0
0
0
50
0
0
0
0
0
10 cm'den büyük veya bir çok alanda. Bir kez puanlandırılır. 530.200
ve 530.210 ile birlikte puanlandırılmaz. Kesi boyut ve sayı bilgisi
Hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde
puanlandırılır.
5 cm'den küçük, tek bir alanda. Bir kez puanlandırılır. 530.190 ve
530.210 ile birlikte puanlandırılmaz. Kesi boyut ve sayı bilgisi Hastane
bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde
puanlandırılır.
5-10 cm arası, tek bir alanda. Bir kez puanlandırılır. 530.190 ve
530.200 ile birlikte puanlandırılmaz. Kesi boyut ve sayı bilgisi Hastane
bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde
puanlandırılır.
Tek başına puanlandırılır. Diğer cerrahi ve biyopsi işlemleri ile birlikte
puanlandırılmaz.
614.380 ile birlikte puanlandırılmaz.
120
E
40
E
80
E
40
150
D
D
530.231
Kist veya benign tümör çıkarılması, derin, 4 veya daha fazla sayıda
614.381 ile birlikte puanlandırılmaz.
230
530.240
Kist veya benign tümör çıkarılması, yüzeyel, 1-3 adet
Kist veya benign tümör çıkarılması, yüzeyel, 4 veya daha fazla
sayıda
Lavman
614.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
70
E
614.411 ile birlikte puanlandırılmaz.
125
E
530.270
Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu
601.690, 603.660, 603.670, 603.750, 608.000, 608.020, 608.030,
608.050, 608.060, 608.100, 608.110, 608.140, 608.150, 608.160,
608.170, 608.180, 608.530, 620.790, 621.340 ile birlikte
puanlandırılmaz.
530.280
530.290
530.300
530.301
530.310
530.320
530.330
Lenf bezi ponksiyonu veya aspirasyonu
Lokal anestezi
Lomber ponksiyon
BOS yayması değerlendirilmesi
Mesane sonda uygulaması
Mide yıkama
Monitorizasyon
530.340
Nazogastrik sonda uygulaması
530.350
530.360
Nebülizatör ile ilaç uygulaması
Oksijen inhalasyon tedavisi, saatlik
530.380
Parasentez, tanısal
530.241
530.260
530.381
Parasentez, terapötik
530.390
530.410
Subkutan enjeksiyon
Sütür alınması
0
Pansuman dahil
530.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günlük
Diğer girişimlerde yapılan nazogastrik uygulamalar o işlemin bir
parçası olarak kabul görür ve ayrıca bu kod üzerinden puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır. 530.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
150
40
0
60
15
15
30
0
20
0
0
Aynı gün içinde 530.381 ve 803.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
Aynı gün içinde 530.380 ve 803.291 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
50
60
0
0
2
D
530.420
Torasentez, tanısal
Aynı gün içinde 530.421, 701.190 ve 803.292 ile birlikte
puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır.
Aynı gün içinde 530.420, 701.190 ve 803.293 ile birlikte
puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır.
50
530.421
Torasentez, terapötik
530.430
Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi, 24 saat
530.470
Uyarı ve baskılama testleri
Uygulama ve takip dahil. Endokrin sistemin değerlendirilmesinde
kullanılan, uyarı ve baskılama amaçlı testler. 705.450, 705.460,
705.470, 705.480 ve 705.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
20
530.480
530.490
Vena seksiyonu (Cut-down)
Ventilatör ile takip
Lokal anestezi dahil
Sekiz saatte bir kez puanlandırılır.
100
10
530.500
Yanık debridmanı, büyük
%30’dan büyük vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir
kez puanlandırılır. 530.510, 530.520 ile birlikte puanlandırılmaz.
200
530.510
Yanık debridmanı, küçük
%10'dan küçük vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir
kez puanlandırılır. 530.500, 530.520 ile birlikte puanlandırılmaz.
64
530.520
Yanık debridmanı, orta
%10-30 arası vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez
puanlandırılır. 530.500, 530.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
107
530.530
Yanık pansumanı, küçük
530.531
Yanık pansumanı, orta
530.532
Yanık pansumanı, büyük
530.560
Yara debridmanı
530.561
Dekübit yara debridmanı
530.562
Yara debridmanı, anestezi altında
530.580
530.581
Yara pansumanı
Dekübit yara pansumanı
530.585
İntradermal test
530.586
530.587
Ria takılması
Ria çıkarılması
530.588
İmplant uygulaması
530.589
İmplant çıkarılması
Kateter İşlemleri
530.590
Arter kateterizasyonu
530.620
Hood içi oksijen ölçümü
530.625
İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü
530.650
İntravenöz port yerleştirilmesi
530.660
Kalıcı tünelli kateter çıkarılması
530.670
Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi
530.680
Kateter pansumanı ve bakımı
530.690
Kateter revizyonu ve/veya değişimi
530.700
530.710
530.711
530.720
530.730
530.740
530.760
530.770
530.780
Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması
Periton dializi için kalıcı kateter takılması
Periton diyalizi için kalıcı kateterin çıkarılması
Periton dializi için kateter yerleştirme
Perkütan silastik kateterizasyon
Santral ven kateterizasyonu, femoral ven, perkutan
Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven,
perkutan
Santral ven kateterizasyonu, periferik ven, perkutan
Subklavyen katater takılması, cerrahi yöntemle
Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi
530.790
Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi
530.800
530.810
530.820
530.830
530.840
530.850
530.860
530.870
530.880
530.890
530.900
Yenidoğan Uygulamaları
Endotrakeal entübasyon, yenidoğan
Exchange transfüzyon, yenidoğan
Göbek arter kateterizasyonu
Göbek granülomu koterizasyonu
Göbek ven kateterizasyonu
Göz pansumanı, yenidoğan
İntramusküler enjeksiyon, yenidoğan
İntravenöz mayi takılması, yenidoğan
İntravenöz enjeksiyon, yenidoğan
Nitrik oksit tedavisi takibi, yenidoğan
Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan
530.750
60
0
%10’dan küçük vücut yüzey alanında. Günde bir bir kez puanlandırılır.
530.531, 530.532 ile birlikte puanlandırılmaz.
%10-30 arası vücut yüzey alanında. Günde bir bir kez puanlandırılır.
530.530, 530.532 ile birlikte puanlandırılmaz.
%30’dan büyük vücut yüzey alanında. Günde en fazla iki kez
puanlandırılır. 530.530, 530.531 ile birlikte puanlandırılmaz.
Pansuman dahil, günde bir kez puanlandırılır. 530.561 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Pansuman dahil, günde bir kez puanlandırılır. 530.560 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Genel veya rejyonel anestezi uygulanan hastalarda, 7 gün içerisinde
bir kez puanlandırılır. 530.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
Allerji ve klinik immünoloji uzmanı tarafından yapılıp, işlem ve
sonucun raporlanması halinde, bir kez puanlandırılır.
E
8
21
45
40
40
200
5
10
40
40
50
Hormon replasman tedavisi için subkutan implantasyon uygulaması
Hormon replasman tedavisi için uygulanan subkutan implantın
çıkarılması
Bu başlık altındaki işlemlere lokal anestezi dahildir.
4 günde bir kez puanlandırılır. 530.625, 530.690 ile birlikte
puanlandırılmaz.
40
40
90
0
4 günde bir kez puanlandırılır. 530.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kemik iliği transplantasyonu veya kemoterapi amaçlı yapılan işlemler
için bu kod üzerinden puanlandırılır.
Hickman, boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi
enstrümanların çıkarılması, açık cerrahi girişim ile ameliyathanede
gerçekleştirilir.
Hickman, veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi
enstrümanların subkutan tünelle yerleştirilmesi
100
190
75
250
D
0
14 günde bir kez puanlandırılır. Aksi takdirde tıbbi gerekçe
belirtilmelidir. 530.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
100
20
300
75
105
30
75
100
Pulmoner arter kateteri
50
150
150
Günde en fazla 3 kez puanlandırılır.
70
50
144
105
12
105
0
0
0
0
0
81
3
D
530.910
530.920
530.930
530.940
530.950
530.960
530.970
Subdural illüminasyon
Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan
Transport kuvözle hastane dışı nakil
Transport kuvözle hastane içi nakil
Vücut temizliği, yenidoğan
Yenidoğan monitörizyonu
Yenidoğan arteriyel tansiyon ölçümü
530.980
Yenidoğanın canlandırılması
530.982
Yenidoğanın ilk bakımı
530.983
Yenidoğanın ilk muayenesi
4. AMELİYATLAR
AMELİYAT ve GİRİŞİM GRUPLARI (Ameliyat grubu sütununda yer
alan gruplandırma esas alınacaktır, bu sütunda gruplandırılmayan
girişimler, ameliyat dışı girişimsel işlemlerdir.)
540.010
540.020
540.030
540.040
540.050
540.060
540.070
540.081
540.082
540.083
540.084
540.085
540.086
540.087
A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler)
C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler)
D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler)
E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler)
Yenidoğan (0-28 gün) olguların ameliyatlarında, epikrizde
doğum tarihi belirtilmek kaydıyla, ameliyat puanına aşağıdaki
puanlar eklenir.
Yenidoğan ek puanı, A1 grubu
Yenidoğan ek puanı, A2 grubu
Yenidoğan ek puanı, A3 grubu
Yenidoğan ek puanı, B grubu
Yenidoğan ek puanı, C grubu
Yenidoğan ek puanı, D grubu
Yenidoğan ek puanı, E grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyatlarda, ameliyat puanına
aşağıdaki puanlar eklenir.
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A1 grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A2 grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A3 grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, B grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, C grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, D grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, E grubu
5. ANESTEZİ ve REANİMASYON
Tanı, Tedavi ve Yoğun Bakım Amaçlı Uygulamalar
Günde bir kez puanlandırılır.
Günlük, göbek bakımı dahil
Günlük
Günlük
Yenidoğana uygulanan pozitif basınçlı ventilasyon ve kalp masajı gibi
işlemleri kapsar. Normal doğum veya sezaryen sonrası bebeğin
ısıtılması, hava yolunun açılması, kurulama, taktil uyarı, pozisyonlama,
suplemental oksijen verilmesi gibi işlemler yenidoğan canlandırılması
kapsamında yer almaz.
Ameliyathanede veya doğumhanede, doğumu hemen takiben,
yenidoğana ilk bakımı uzman hekim tarafından yapıldığında
puanlandırılır.
Doğumu takiben anne yanında yatan yenidoğanın, Çocuk uzmanı
tarafından yapılan ilk muayenesini kapsar. 520.038 ile birlikte
puanlandırılmaz .
Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı durumlarda; aynı
kesiden yapılan ameliyatlarda puanı yüksek olan ameliyatın puanı tam,
sonraki ameliyatların puanları ise her birinin % 30' u alınarak, ayrı
kesiden yapılan ameliyatlarda puanı yüksek olan ameliyatın puanı tam,
sonraki ameliyatların puanları ise her birinin % 50'si alınarak
puanlandırılır. Yukarıdaki işlemler farklı branşlarda yapılmışsa yüzdelik
oranlar 25 puan artırılarak (% 30 oranı % 55, % 50 oranı % 75 olarak)
uygulanır.
Radikal organ rezeksiyon ameliyatları sonrası aynı seansta yapılan
rekonstrüktif işlemler ayrıca puanlandırılmaz.
0
60
50
0
0
0
0
50
30
21
İşlem Puanı
3000 ve üzeri
2000-2999
900-1999
500-899
300-499
150-299
0-149
Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapılması halinde, puanı en
yüksek olan ameliyat için öngörülen yeni doğan ek puanı, ameliyat
puanına eklenir.
1500
900
600
360
240
120
60
İcapçı cerrahi branş uzmanı ile icapçı anestezi uzmanı için
puanlandırılır.
400
250
145
70
40
25
10
Anestezi uzmanı hekim tarafından yapılması halinde puanlandırılır.
Muayene ve konsültasyon işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
21
550.010
Anestezi öncesi muayene
550.020
550.030
550.040
Apne testi
Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı
Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi
550.050
Hasta kontrollü analjezi (Epidural, intravenöz vb.)
Özel programlanabilir bir cihaz ile hastanın ağrısı olduğunda aktive
ettiği bir analjezi uygulama yöntemidir. Günde en az iki kez yapılan
hasta başı ağrı değerlendirmesinin raporlandırılması sonucunda günde
bir kez puanlandırılır. 551.290 ile birlikte puanlandırılmaz .
20
550.060
İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü
Kateterizasyon hariç. Günde bir kez puanlandırılır.
30
550.070
Kardiyopulmoner ressüsitasyon
530.330, 530.130, 530.350, 530.360, 551.251 ile birlikte
puanlandırılmaz.
200
550.080
Laringeal maske uygulaması (LMA)
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
200
25
20
20
4
550.090
Muayene anestezisi, ameliyathane dışında
Hastanın ağrılı uyaranlara yanıtsızlık oluşturacak düzeyde bilincinin
baskılandığı, LMA ve/veya maske ile ventilasyonu gerektirecek
düzeyde anestezi derinliğinin sağlandığı durumlarda puanlandırılır.
100
550.100
Muayene anestezisi, ameliyathanede
Hastanın ağrılı uyaranlara yanıtsızlık oluşturacak düzeyde bilincinin
baskılandığı, LMA ve/veya maske ile ventilasyonu gerektirecek
düzeyde anestezi derinliğinin sağlandığı durumlarda puanlandırılır.
50
550.110
Nazal entübasyon, ameliyathane dışı
550.120
Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü
Anestezi ve Uygulama İlkeleri
30
Ekokardiyografi başlığı altında yer alan işlemlerle birlikte
puanlandırılmaz.
Aynı gün 551.251 ile birlikte puanlandırılmaz. Anestezi amacıyla ilgili
uzman tarafından yapılan rejionel anestezi uygulamaları, "Anestezi
uygulama ilkeleri" başlığı altındaki anestezi puanlarına ilave edilerek
puanlandırılır.
17
Anestezi uygulamalarının puanlandırılabilmesi için anestezi
indüksiyonu, idamesi ve uyandırma dönemlerindeki anesteziye ait
girişimsel işlemlerin tamamının (entübasyon, ekstübasyon,
kateterizasyon, regionel blok uygulamaları, vb.) ikinci basamak sağlık
tesislerinde bizzat Anestezi uzmanı veya Anestezi uzmanı eşliğinde
Anestezi teknisyeni/teknikeri tarafından, üçüncü basamak sağlık
tesislerinde ise bizzat Anestezi uzmanı tarafından veya Anestezi
uzmanı eşliğinde Anestezi asistanı/ teknisyeni/teknikeri tarafından
yapılması gerekmektedir.
550.130
550.140
550.150
550.160
550.170
550.180
550.190
Anestezi puanı, A1 grubu
Anestezi puanı, A2 grubu
Anestezi puanı, A3 grubu
Anestezi puanı, B grubu
Anestezi puanı, C grubu
Anestezi puanı, D grubu
Anestezi puanı, E grubu
1200
750
450
210
120
75
50
Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış
tek anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının
hesaplanmasında, yapılan ameliyatların (aynı veya ayrı kesiden
yapılan işlemlerin indirimli toplam puanları, %100 + %50 + ....
veya %100 + %30 ...) toplam puanları değerlendirilir.
Kullanılacak olan artırılmış anestezi puanları aşağıdadır.
550.350
550.360
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi puanı.
Toplam indirimli ameliyat puanı 3000 ve üzeri
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi puanı.
Toplam indirimli ameliyat puanı 2000-2999
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi puanı.
Toplam indirimli ameliyat puanı 900-1999
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi puanı.
Toplam indirimli ameliyat puanı 500-899
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi puanı.
Toplam indirimli ameliyat puanı 300-499
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi puanı.
Toplam indirimli ameliyat puanı 150-299
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi puanı.
Toplam indirimli ameliyat puanı 1-149
Yenidoğan (0-28 gün) olgularında aşağıdaki anestezi puanları
uygulanır.
Yeni doğan anestezi puanı, A1 grubu
Yeni doğan anestezi puanı, A2 grubu
Yeni doğan anestezi puanı, A3 grubu
Yeni doğan anestezi puanı, B grubu
Yeni doğan anestezi puanı, C grubu
Yeni doğan anestezi puanı, D grubu
Yeni doğan anestezi puanı, E grubu
ALGOLOJİ - AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI
Enjeksiyonlar
Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi
Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi
550.370
Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi
550.200
550.210
550.220
550.230
550.240
550.250
550.260
550.270
550.280
550.290
550.300
550.310
550.320
550.330
550.380
Proloterapi
550.390
550.400
Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi
Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu
Somatik Sinir Blokları-Tanı ve Tedavi
Aksiller pleksus sinir bloğu
Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları
Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları
550.410
550.420
550.430
550.440
Faset mediyan sinir bloğu
550.450
550.460
550.470
550.480
550.490
550.500
Fasiyal sinir sinir bloğu
Femoral sinir bloğu, üçlü
Gasser gangliyon sinir bloğu
Glossofaringeal/vagus/frenik/aksesoryus sinir bloğu
Greater ve lesser oksipital sinir bloğu
İlave periferik alt ekstremite sinir bloğu, her biri
1440
900
540
252
144
90
60
2160
1350
810
378
216
135
90
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. Görüntüleme eşliğinde
uygulandığında puanlandırılır.
Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif gelişimi indükleme. Aynı
anatomik bölge için bir kez puanlandırılır.
Görüntüleme eşliğinde uygulandığında puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
150
15
35
15
35
15
100
30
30
Total sayı dahil. Görüntüleme eşliğinde uygulandığında puanlandırılır.
Total sayı dahil
Total sayı dahil
5
50
75
75
200
100
50
15
550.510
550.520
550.530
550.540
550.550
550.560
550.570
550.580
550.590
550.600
550.610
550.611
550.620
550.630
İlave periferik üst ekstremite sinir bloğu, her biri
İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu
İnterkostal sinir bloğu, tek seviye
İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye
İnterskalen sinir bloğu
Laringeal sup/rek sinir bloğu
Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu
Maksiller/mandibüler sinir bloğu
Paraservikal (serviks) sinir bloğu
Peroneal/tibial/sural sinir bloğu
Pudental sinir bloğu
Penil blok
Radial/ulnar/medial sinir bloğu
Sakral/koksigeal sinir bloğu
550.640
Selektif sinir kökü (root) bloğu, tek
550.650
550.660
550.670
550.680
Servikal/brakial pleksus sinir bloğu
Siyatik sinir bloğu
Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu
Supraskapuler sinir bloğu
Sempatik Sinir Blokları
Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu
İmpar gangliyon sinir bloğu
550.690
550.700
Bir kez puanlandırılır.
550.530 işlemine ilave puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
621.070, 621.071 ve 621.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Görüntüleme eşliğinde uygulandığında puanlandırılır.
15
75
30
15
100
75
50
50
40
50
50
20
50
50
75
100
75
50
50
Görüntüleme eşliğinde uygulandığında puanlandırılır.
Görüntüleme eşliğinde uygulandığında puanlandırılır.
200
150
550.710
Paravertebral/torakal/lomber/psoas kompartman sinir bloğu
Total sayı dahil
75
550.720
550.730
550.740
Total sayı dahil
Görüntüleme eşliğinde uygulandığında puanlandırılır.
150
200
75
550.750
550.760
Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu
Splanknik blok
Stellat gangliyon sinir bloğu
İntraspinal Sinir Blokları
Epidural blok (port veya pompa implantı)
Epidural kan veya serum yaması
550.770
Kombine spinal epidural analjezi veya blok (kontinu)
550.780
550.790
550.800
550.810
550.820
Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon
Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon
Spinal blok, kateter ve port veya pompa implantı ile
Subaraknoid blok, lomber veya kaudal spinal blok ile
Subaraknoid kateterizasyon
550.830
Transforaminal anterior epidural enjeksiyon veya kateter
550.831
550.840
Perinöral kateterizasyon
Sinir Blokları-Destrüktif/Nörolitik
Hipofiz adenolizisi
550.850
Nörolitik sinir bloğu, subaraknoid
550.860
Nörolitik sinir bloğu, epidural (servikal-torakal)
550.870
Nörolitik sinir bloğu, epidural (lomber-kaudal)
550.880
Nörolitik interkostal sinir bloğu, tek seviye
550.890
Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye
550.900
550.910
550.920
550.930
550.940
550.950
550.960
Trigeminal/gasser gangliyon sinir bloğu
Nörolitik stellat gangliyon sinir bloğu
Nörolitik sinir bloğu, paravertebral (Torakal-lomber)
Nörolitik çölyak veya hipogastrik sinir bloğu
Nörolitik impar gangliyon sinir bloğu
Nörolitik periferik sinir bloğu, tek
Nörolitik splanknik sinir bloğu
Radyofrekans Termokoagülasyon (RFT)
Anuloplasti RFT
Faset eklem RFT
Glossofaringeal RFT
Paravertebral RFT, lomber
Paravertebral RFT, torakal
Perkütan faset sinir denervasyon RFT
Perkütan intradiskal RFT
PİRFT intradiskal
RFT Nörotomi
Sakroiliak eklem RFT
Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye)
Torakal Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye)
Lomber Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye)
Sakral Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye)
Sfenopalatin gangliyon RFT
Stellat gangliyon RFT
Trigeminal veya gasser gangliyon RFT
Nöroplasti-Adezyonolizis
Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis
Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis
Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis
550.970
550.980
550.990
551.010
551.020
551.030
551.040
551.050
551.060
551.070
551.080
551.081
551.082
551.083
551.090
551.100
551.110
551.120
551.130
551.140
Otolog kanın epidural mesafeden verilmesi
Alt ekstremite veya batın cerrahisinde rejyonel anestezi
uygulamasında spinal ve epidural anestezinin özel bir set ile
uygulanması
300
100
175
150
170
300
75
150
Floroskopi eşliğinde transforaminal olarak epidural steroid uygulaması
170
170
400
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal
nörolitik ajan enjeksiyonu
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik
ajan enjeksiyonu
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik
ajan enjeksiyonu
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında nörolitik
ajan enjeksiyonu
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında nörolitik
ajan enjeksiyonu
Trigeminal nevraljide nörolitik ajan enjeksiyonu
Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, sempatik gangliyon bloğu
Lomber sempatik blokları da içerir.
Kanser ağrısı tedavisinde uygulanır.
Toplam sayı dahil
Toplam sayı dahil
Toplam sayı dahil
Toplam sayı dahil
Toplam sayı dahil
Disk içerisine RFT uygulaması - IDET
Üç günlük bir programdır. Bu süreçte 1 kez puanlandırılır.
Üç günlük bir programdır. Bu süreçte 1 kez puanlandırılır.
6
200
300
250
75
30
200
125
125
300
250
75
300
350
250
350
250
250
250
250
250
250
200
250
250
250
250
300
250
300
300
300
300
Nöromodülasyon
551.150
İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant
551.160
İmplantasyon spinal-epidural
551.170
Nörostimülatör elektronik analiz/programlama
551.180
551.190
Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması
Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi
551.200
Periferik sinir elektrod implantasyonu
551.210
551.220
Perkütan elektrod revizyonu veya çıkartılması
Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu
551.230
Pompa veya port programlaması veya doldurması
551.240
Port veya pompa revizyonu veya çıkartılması
551.250
Diğer
Bispektral indeks (BİS) monitorizasyonu
551.251
Derin trakeal aspirasyon
551.260
551.270
551.280
Epidural blok (kontinu)
Epidural veya spinal diferansiyel blok
Gastrik intramukozal pH, tonometri
551.290
Günlük yatan hasta ağrı takibi
551.300
551.310
551.320
551.330
İntravenöz lidokain testi
İntraplevral kateterizasyon ile blok, kontinü
İntravenöz rejyonel blok (RİVA)
Kontinu perineural (periferik sinir) opiat analjezisi
551.340
Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve rezervuarı cilt altına
implante edilen ağrı pompaları
Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve ucu dışarı açık tünelize
edilmiş kateterler
Sadece programlama ve analizi içerir, cihaz implantasyon işlemlerini
içermez.
Nörostimülatör elektrodunu periferik sinir üzerine yerleştirmek için
küçük cerrahi işlem
Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların doldurulma
ve/veya programlama işlemi
Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların cerrahi
revizyonu ya da çıkartılması
Günde bir kez puanlandırılır.
Epidural kateterli hastalarda, Anestezi uzmanınca günde en az iki kez
yapılan hasta başı ağrı değerlendirmesinin raporlandırılması
sonucunda, günde bir kez puanlandırılır. 550.050 ile birlikte
Nöropatik ağrı tedavisinde
SEDO-analjezi
Erişkin ve Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri
Bu başlık altındaki işlemler 510.123, 510.124, 552.006, 552.007 ,
552.008, 552.009 ve 552.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
1. Basamak yoğun bakım viziti
552.002
2. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri içi
552.003
3. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri içi
552.004
2. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri dışı
552.005
3. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri dışı
Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri
552.006
Yenidoğan 1. Basamak yoğun bakım viziti
552.007
Yenidoğan 2. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri içi
552.008
Yenidoğan 3. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri içi
552.009
Yenidoğan 2. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri
dışı
552.010
Yenidoğan 3. Basamak yoğun bakım hasta takibi, mesai saatleri
dışı
590.001
Yenidoğan/çocuk/erişkin tedavisel soğutma (Terapötik hipotermi)
C
300
C
20
150
350
D
C
350
C
100
350
E
C
20
150
D
20
Günde en fazla 3 kez puanlandırılır. Anestezi uygulamaları ile birlikte
puanlandırılmaz.
Aynı gün genel anestezi ile birlikte puanlandırılmaz. Lokal ya da
rejyonel anestezi altında cerrahi girişim uygulanan hastalara ayrıca
tanı veya tedavi amaçlı bir girişim uygulanacak hastaların sedatize
edilmesi amacıyla Anestezi uzmanınca uygulandığında puanlandırılır.
552.001
300
Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, her hasta
için, günde en az iki kez hasta başı vizit yapılması halinde yapılan
vizitlerin tamamı için günlük bir kez işlem puanı verilir.
Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai
saatleri içinde yapılan hasta takibi.
Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai
saatleri içinde yapılan hasta takibi.
Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai
saatleri dışında yapılan hasta takibi. Her sekiz (8) saatlik takip için bir
kez puanlandırılır.
Erişkin/çocuk reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai
saatleri dışında yapılan hasta takibi. Her sekiz (8) saatlik takip için bir
kez puanlandırılır.
Bu başlık altındaki işlemler 510.123, 510.124, 552.001, 552.002,
552.003, 552.004 ve 552.005 ile birlikte puanlandırılmaz.
Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, her hasta için,
günde en az iki kez hasta başı vizit yapılması halinde yapılan vizitlerin
tamamı için günlük bir kez işlem puanı verilir.
Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri
içinde yapılan hasta takibi.
Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri
içinde yapılan hasta takibi.
Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri
dışında yapılan hasta takibi. Her sekiz (8) saatlik takip için bir kez
puanlandırılır.
Yenidoğan reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde, mesai saatleri
dışında yapılan hasta takibi. Her sekiz (8) saatlik takip için bir kez
puanlandırılır.
Üçüncü seviye yenidoğan/çocuk/erişkin yoğun bakım ünitesi olan
sağlık tesislerinde, hipoksik iskemik ensefalopati tanısında uygulanır.
Aynı yatış döneminde en fazla üç kez puanlandırılır.
5
200
90
30
20
20
150
75
60
29
30
50
70
25
40
30
50
70
25
40
100
6.1. DERMİS ve EPİDERMİS CERRAHİSİ
Deri
600.010
Dermabrazyon, bir alanda
600.020
Dermabrazyon, tüm yüze
600.030
İntralezyonal steroid enjeksiyonu, her bir seans
Yanık, akne sonucu oluşmuş ileri düzeyde şekilsiz skar nedeni ile, bir
alan ile sınırlı abraziv yaklaşım
Yanık, akne sonucu oluşmuş ileri düzeyde şekilsiz skar nedeni ile, tüm
yüz için abraziv yaklaşım
Keloid vb. oluşumlar için
600.040
Malign deri tümörlerinin eksizyonu
Lokal flep ile kapatılamayan tümörler için, patoloji raporu gereklidir.
180
D
Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greft ile
Patoloji raporu gereklidir. 600.430, 600.550, 600.560, 600.570,
600.580, 600.590, 600.600, 600.610, 600.640, 600.650, 600.660,
600.670, 600.690, 600.700, 600.710, 600.720, 600.730, 600.300,
600.330, 600.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
C
600.050
7
200
D
400
C
15
600.060
600.070
600.090
600.091
600.100
600.110
600.111
600.120
600.130
600.140
600.150
600.160
Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütur ile
Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması, her bir
seans
Yanıkta eskarektomi
Yanıkta toraks eskarektomisi
Yanıkta eskarotomi
Yanıkta fasiyotomi
Yanıkta fasiyotomi kapatma
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması, ilave her
uygulama
Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon veya
kriyoterapisi
Deri ve Derialtı
Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım
Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım
Patoloji raporu gereklidir.
200
D
50
Toraks hariç, her bir anatomik alan için
Her bir anatomik alan için
Her bir anatomik alan için
Her bir anatomik alan için
100 cm² lik bir alan için
150
200
100
150
200
250
D
D
E
D
D
D
İlave her 100 cm² lik alan için. 600.120 işlemine ilave puanlandırılır.
30
D
Genel anestezi ile. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
350
C
150
550
D
B
600.170
Skar revizyonu, küçük
3 cm'den küçük. Herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
150
D
600.180
Skar revizyonu, orta
3-10 cm. Herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
200
D
600.190
Skar revizyonu, büyük
10 cm'den büyük. Herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
300
C
3 cm'den küçük
200
D
3-10 cm
400
C
10 cm'den büyük
600
B
700
B
600.200
600.210
600.220
600.230
600.240
600.250
600.260
600.270
600.280
600.290
Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu,
küçük
Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu,
orta
Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu,
büyük
Hemanjiom, lenfanjiyom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri
grefti ile
Vasküler malformasyonlar ve lenfanjiyom için sklerozan madde
enjeksiyonu
Split thickness deri grefti, küçük
Split thickness deri grefti, orta
Split thickness deri grefti, büyük
Full thickness deri grefti, küçük
Full thickness deri grefti, büyük
Greftler
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
200
5 cm² den küçük
5-10 cm²
10 cm² den büyük
5 cm² den küçük
5 cm² den büyük
200
300
400
300
400
D
C
C
C
C
480
C
360
C
250
D
32
200
100
400
300
250
D
D
E
C
C
D
300
150
600
450
150
460
400
150
300
150
400
150
C
D
B
C
D
C
C
D
C
D
C
D
500
B
500
B
C
A2
C
10 cm² den büyük. Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte
kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra. 620.470 ile birlikte
puanlandırılmaz.
5-10 cm². Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı
odaklar oluşturulmasından sonra.
5 cm² den küçük. Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı
odaklar oluşturulmasından sonra.
İlave her el ayası kadar alanın onarımı
600.300
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük
600.310
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, orta
600.320
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük
600.330
600.350
600.360
600.370
600.390
600.400
600.410
600.420
600.430
600.440
600.450
600.460
600.470
600.480
600.490
600.500
600.510
600.520
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, ilave
Kompozit greft uygulaması
Mukoza grefti alınması
Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük
Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük
Yağ grefti uygulamalası
Flepler
Abbe flebi, birinci seans
Abbe flebi, ikinci seans
Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler
Alın flebi, birinci seans
Alın flebi, ikinci seans
Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri
Çapraz bacak flebi, birinci seans
Çapraz bacak flebi, ikinci seans
Çapraz parmak flebi, birinci seans
Çapraz parmak flebi, ikinci seans
Dil flebi, birinci seans
Dil flebi, ikinci seans
600.530
Doku genişletici uygulamaları, birinci seans
600.540
Doku genişletici uygulamaları, ikinci seans
600.550
600.560
600.570
Fasiyokütan flep
İki farklı doku içeren serbest kompozit flep
İki loblu flep
Latissimus dorsi kas deri flebi, fibula osteokütan flebi vb.
400
2013
350
600.580
İnterpolasyon flepleri, birinci seans
Kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vb.
403
C
600.590
İnterpolasyon flepleri, ikinci seans
Kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vb.
173
D
600.600
600.610
600.620
600.630
600.640
600.650
600.660
Kas flebi
Kas flebi ile birlikte deri grefti
Kas-deri flebi
K-M plasti
Limberg, Rhomboid, Karydakis flep ameliyatları
Mukoza flebi
Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi
460
525
630
420
300
315
300
C
B
B
C
C
C
C
600.670
Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi ile birlikte deri grefti
500
B
5 cm² den büyük
5 cm² den küçük
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu
Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu
600.730 ile birlikte puanlandırılmaz.
Doku genişletme ünitesinin uygulanması ve takip eden tüm
genişletme enjeksiyonları dahil
Doku genişletici, çıkarma işlemi, fibröz kapsülün komplet eksizyonu
dahil
8
600.680
600.690
600.700
600.701
600.710
600.720
600.730
600.740
600.770
600.800
Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi
Tek bir doku içeren serbest flep
Tek loblu lokal deri flebi
Tek loblu lokal deri flebi, ilave her flep için
Üç farklı dokuyu birlikte içeren serbest flep
V-Y ilerletme deri flebi
Z-Plasti, tekli
Lazer Tedavi Uygulamaları
Vasküler lezyon, lazer
Vasküler lezyon, eksizyonel lazer
Deri tümörlerinde eksizyonel lazer
600.830
Pigmentli lezyon, eksizyonel olmayan lazer
600.870
600.880
6.2. BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ ve YUMUŞAK DOKU
CERRAHİSİ
Baş ve Boyun Cerrahisi
Blow-out kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal
yerleştirilmesi
Etmoidal arter ligasyonu
Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
600.890
Fronto-orbital ilerletme
600.860
600.900
600.910
600.920
600.930
600.940
600.950
600.960
600.970
Habitüel temporomandibular eklem (TME) dislokasyonları için
eminektomi
Kafatası kemiği ekstensiv tümör ameliyatları
Kafatası kemiği basit tümöral kitleleri
Kalvarial şekillendirme, total
Kistik lenfangiom eksizyonu
Kondilektomi
Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer
Kranioplasti ameliyatları, otojen greft ile
Fibula flebi, kasık flebi, grasilis kas flebi vb.
Bir flep için (Nota flebi, banner flebi vb.)
600.700 işlemine ilave puanlandırılır.
Subskapuler arter tabanlı osteomuskulokütan flep
Bir kez puanlandırılır. 600.460 ile birlikte puanlandırılmaz.
En fazla 5 seans puanlandırılır.
Medikal tedavi sonrası uygulanabilir. Tümöral olmayan lezyonlar
içindir. En fazla 3 seans puanlandırılır.
Kranyal çatı bozuklukları, patolojik gelişim nedenli, kranyal volüm
artırımı vb.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Temporomandibular eklem kondilar operasyon
Nazal ansefalosel ameliyatları haricindekiler
Kostaplasti vb. Kot alınması hariç
500
1650
300
100
2300
368
263
B
A3
C
C
A2
C
D
100
100
175
E
D
100
500
B
300
400
C
C
1700
A3
350
C
450
150
2200
800
400
600
600
C
D
A2
B
C
B
B
600.980
Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları
400
C
600.990
Kraniyosinostoz ameliyatları, tek veya çok sayıda sütür ile
1000
A3
601.000
Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile rekonstrüksiyonu
900
A3
601.010
601.020
601.030
601.040
601.050
601.060
601.070
601.080
601.090
601.100
601.110
601.120
Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu
LeFort II osteotomisi ve/veya kemik grefti
LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti
Lefort III osteotomisi ve/veya kemik grefti
Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit
Maksillektomi, parsiyel
Maksillektomi, total
Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile
Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj
Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu
Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu
750
1200
1000
1500
450
250
1000
1400
750
300
750
350
B
A3
A3
A3
C
D
A3
A3
B
C
B
C
601.130
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve plak ile rekonstrüksiyon
1000
A3
601.140
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve vaskülarize kemik grefti ile
onarımı
1600
A3
1600
A3
1200
A3
600
400
B
C
601.141
601.150
601.160
601.170
Maksillomandibüler ilerletme cerrahisi
Polisomnografi ile ağır derecede OSAS olduğunun tespiti halinde
puanlandırılır.
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile
onarımı
Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için
Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için
601.180
Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve internal tespit
600
B
601.190
601.200
601.210
601.220
601.230
601.240
601.250
601.260
601.270
601.280
Orbital distopi düzeltilmesi
Orbital hipertelorizm düzeltilmesi
Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması
Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu
TME ankilozu için 'gap' artroplastisi
TME artroplasti
TME luksasyonu kapalı redüksiyon
Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu
Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon
Burun
1100
1500
400
600
500
500
50
1600
400
200
A3
A3
C
B
B
B
601.290
Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon
500
B
601.300
Alın flebi ile total burun kaybı onarımında ikinci seans
400
C
601.310
Burun eksternal cerrahi onarımı, greft ve/veya flep ile
Rinofima, dermoid kist, bazal hücreli kanser, travma tanılarında
400
C
601.320
Burun eksternal cerrahisi
Rinofima, dermoid kist, bazal hücreli kanser, travma tanılarında
200
D
601.330
Burun içi konka elektrokoterizasyonu
Tek veya çift taraflı. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. Bir yıl
içerisinde en fazla iki kez puanlandırılır.
100
601.340
601.350
Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu
Burun mukozası koterizasyonu
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 601.430, 601.480
ve 601.620 ile birlikte puanlandırılmaz.
100
20
9
A3
C
601.360
Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi endikasyonu belgelenenler puanlandırılır.
400
C
601.370
Burun rekonstrüksiyonu, total
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi endikasyonu belgelenenler puanlandırılır.
600
B
601.380
601.390
601.400
601.410
601.420
601.400 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.390 ile birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
10
100
10
40
150
D
600
B
601.440
601.450
601.460
601.470
601.480
601.490
601.500
Burun tamponu çıkarılması
Burun tamponu konması, arka
Burun tamponu konması, ön
Burundan yabancı cisim çıkarılması
Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi
Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır 'saddle nose' deformitesi
onarımı
Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraflı
Konka lateralizasyonu
Konka submukozal rezeksiyonu, iki taraf
Konka submukozal rezeksiyonu, tek taraf
Septal fraktür onarımı
Nazal ansefalosel, kraniotomi ile
Nazal fraktür onarımı
400
100
300
200
400
750
100
C
E
C
D
C
B
601.510
Nazal polipektomi
200
D
601.520
601.530
601.540
601.550
601.560
601.570
601.580
601.590
601.600
601.610
Nazal septal perforasyon onarımı
Nazal septal buton tatbiki
Nazal valv cerrahisi, iki taraf
Nazal valv cerrahisi, tek taraf
Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci seans
Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans
Rinofima eksizyonu ve deri grefti
Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılması
Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmaksızın
Rinoplasti komplike, greft ile
400
70
300
150
450
150
350
200
400
600
C
C
D
C
D
C
D
C
B
300
C
500
35
B
E
800
B
400
C
400
550
1000
400
600
350
300
750
C
B
A3
C
B
C
C
B
601.430
601.620
Septoplasti
601.630
601.640
Septorinoplasti
Sineşi, veb açılması
Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi ve iskelet yapı
oluşturulması, birinci seans
601.650
601.660
Yalnızca kıkırdak kaybı içeren 'saddle nose' deformitesi onarımı
601.670
601.680
601.690
601.700
601.710
601.720
601.730
601.740
Boyun ve Larinks
Alar defektlerin rekonstrüksiyonu
Aritenoidektomi, endolaringeal
Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel, tek taraf
Boyun eksplorasyonu
Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu
Damak fistülü onarımı
Eksternal karotid arter ligasyonu
Endolaringeal lazer cerrahisi
601.750
Endolaringeal mikrocerrahi ile larinks poliplerine girişim
601.760
601.770
601.780
601.790
601.800
601.810
601.820
601.830
601.840
Faringolarinjektomi
Faringolarinjoözefajektomi
Hiyoid süspansiyonu
İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon
Kordektomi veya stripping
Kosta grefti alınması
Krikotiroidopeksi
Laringeal fraktür tedavisi, kapalı
Laringeal reinnervasyon, nöromüsküler flep ile
601.850
Laringofissür
601.860
601.870
601.880
601.881
601.890
601.900
601.901
601.910
601.920
601.930
601.940
601.950
601.960
601.970
601.971
601.972
601.980
601.990
602.000
602.010
602.020
602.030
Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon
Laringoplasti, medializasyon, tek taraflı
Laringoplasti, yanıklar, rekonstrüksiyon
Laringeal stenoz cerrahisi
Laringosel çıkarılması
Laringoskopi, direkt
Laringoskopi ve biyopsi
Laringoskopi, fleksible fiberoptik
Laringostroboskopi
Larinjektomi, parsiyel
Larinjektomi, total
Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile
Larinks papillomu
Larinksten yabancı cisim çıkarılması
Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu
Larenkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi
Lateral rinotomi ile yaklaşım
Maksiller arter ligasyonu
Obturator tatbiki
Suprahyoid boyun diseksiyonu
Tirohyoid suspansiyon
Tiroplasti
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 601.290, 601.480,
601.620 ve 601.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.460 , 601.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.450 , 601.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.450, 601.460 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.620 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.180, 602.190, 602.200, 602.210, 602.220, 602.230, 602.250,
602.260, 602.270, 602.280, 602.290, 602.300, 602.320, 602.330,
602.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
601.330, 601.450, 601.460, 601.470, 601.510, 602.230, 602.240,
602.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 601.290, 601.430,
601.480, 601.620 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.700 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.690 ile birlikte puanlandırılmaz.
Patoloji raporu gereklidir.
Laringeal polip, nodül, kist, papillom eksizyonu, stripping vb. için,
yapılan eksizyon dahil
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.900 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kordektomi ve larenks papillom eksizyonu dahildir. Başka bir larenks
operasyonu ile birlikte puanlandırılmaz.
601.790, 601.901 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.900 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.500, 608.510 ve 601.940 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.500, 608.510 ve 601.930 ile birlikte puanlandırılmaz.
Tümör, perforasyon cerrahisi vb.
10
300
C
1500
2000
600
400
400
200
600
200
700
A3
A2
B
C
C
D
B
500
B
450
600
600
600
600
140
150
15
40
1200
1100
130
450
180
500
750
400
600
20
300
500
550
C
B
B
B
B
B
A3
A3
E
C
B
B
C
B
C
B
B
602.031
602.032
602.040
Trakeoözofajial fistül açılması, primer
Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder
Tortikollis düzeltilmesi
Paranazal Sinüsler
130
350
300
E
C
C
200
500
250
350
350
250
500
D
B
D
C
C
D
B
400
C
50
300
500
350
C
B
C
600
B
800
B
400
600
450
350
300
C
B
C
C
C
500
B
500
B
B
Tüm burun ve paranazal sinüs ameliyatları aynı organın bölümleri
kabul edilerek tüm ikincil ameliyatlar %30 oranında puanlandırılır.
602.050
602.060
602.070
602.080
602.090
602.100
602.110
Antrokoanal polip eksizyonu
BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım
Caldwell-Luc ameliyatı, tek taraflı
Caldwell-Luc ameliyatı, iki taraflı
Eksternal etmoidektomi
Frontal sinusotomi, trepanasyon
Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, iki taraflı
602.120
Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, tek taraflı
602.130
602.140
602.150
602.160
Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı
Ozenaya cerrahi girişim
Piterigopalatin fossa cerrahisi
Transnazal etmoidektomi
Endoskopi
602.180
Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi
602.190
Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi
602.200
602.210
602.220
602.230
602.240
Endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR)
Endoskopik frontal sinüs cerrahisi
Endoskopik koanal atrezi açılması
Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu
Endoskopik konka redüksiyonu
602.250
Endoskopik medial maksillektomi
602.260
Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi
602.270
Endoskopik optik sinir dekompresyonu
Aynı taraf için 602.370, 602.300, 602.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
700
602.280
Endoskopik orbita dekompresyonu
700
B
602.290
Endoskopik septoplasti
350
C
602.300
Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi
500
B
602.310
Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi
602.320
Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, iki taraf
602.330
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf
Aynı taraf için 602.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.330, 601.450, 601.460, 601.470, 601.510, 601.620, 602.230,
602.240 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 602.280, 602.330, 602.360, 602.370 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.350 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.070, 602.080, 602.180, 602.190, 602.200, 602.210, 602.240,
622.250, 602.260, 602.270, 602.280, 602.310, 602.330 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.070, 602.080, 602.180, 602.190, 602.200, 602.210, 602.240,
622.250, 602.260, 602.270, 602.280, 602.310, 602.320 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.340
602.350
Maksiller sinüse endoskopik müdahale
Nazofarinks biyopsisi
602.360
602.370
602.080, 602.320 ve 602.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.070, 602.320 ve 602.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
Obliterasyon dahildir.
Obliterasyon dahildir. 602.110 ile birlikte puanlandırılmaz. Bir kez
puanlandırılır.
602.210, 602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.210, 602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.210, 602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.210, 602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte
puanlandırılmaz.
15
500
B
350
C
300
75
C
602.310 ile birlikte puanlandırılmaz.
Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik
Aynı taraf için 602.280, 602.330, 602.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
200
D
Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi
Aynı taraf için 602.280, 602.330, 602.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
350
C
200
D
Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik Girişimler
602.380
Adenoidektomi
602.390
Adenoidektomi ve tüp
602.400
Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu
602.410
Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve lokal flep uygulaması
602.420
602.430
602.440
Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı
Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri
Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı
Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve
onarımı
602.450
602.460
Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu
602.470
Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı
602.480
Alveolar yarık onarımı
602.490
602.500
602.510
602.520
602.530
602.540
602.550
602.560
602.570
602.580
Anterior damak fistülü onarımı
Damağa radyofrekans uygulanması
Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu
Damak ve uvula lezyonlarının onarımı, flep ile
Damak yarığı onarımı ve faringeal flep
Damak yarığı onarımı, inkomplet
Damak yarığı onarımı, komplet
Deri grefti kullanarak sulkoplasti
Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması
Dil köküne radyofrekans uygulanması
602.590
Dil kökü süspansiyonu ve/veya dil kökünden doku çıkarılması
602.390, 603.080, 603.090, 603.100, 603.110 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.380, 603.080, 603.090, 603.100, 603.110 ile birlikte
puanlandırılmaz.
300
C
250
D
Patoloji raporu gerekir.
400
C
Patoloji raporu gerekir.
100
850
100
E
B
E
300
C
Lazer, şimik, termal
601.210, 601.720, 602.490, 602.950, 602.970, 603.000 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.480 ile birlikte puanlandırılmaz.
Polisomnografi raporu gerekir. Yılda en fazla 3 kez puanlandırılır.
100
150
D
400
C
400
230
230
300
600
400
450
300
200
200
C
400
11
D
C
B
C
C
C
D
C
602.600
602.610
602.620
602.630
602.640
602.650
602.660
602.670
602.680
602.690
602.700
602.710
602.720
602.730
602.740
Dil lezyonu eksizyonu
Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı, dil flebi ile
Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması
Dudak adezyonu
Dudak malign tümör rezeksiyonu ve suprahyoid boyun
diseksiyonu, Estlander, Bernard vb. fleb ile
Dudak malign tümör rezeksiyonu veya biyopsisi ve Estlander,
Bernard vb. flebi kullanımı
Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu veya biyopsisi
Dudak veya dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer
onarım
Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomisiz
Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomi ile
Dudak yarığı onarımı, tek taraf
Dudak yarığı onarımı, iki taraf
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı ve
LAP biyopsisi
Faringeal flep
200
400
100
250
D
C
E
D
750
B
550
B
350
C
350
C
350
400
350
500
C
C
C
B
550
B
600
B
400
C
602.750
Farinks duvarının rezeksiyonu ve onarımı, myokutan flep ile
1500
A3
602.760
602.770
602.780
602.790
602.800
602.810
602.820
602.830
602.840
602.850
100
400
350
400
350
850
500
200
300
300
E
C
C
C
C
B
B
D
C
C
1650
A3
602.870
602.880
602.890
602.900
602.910
602.920
Frenilum linguale plastiği
Genioglossal ilerletme
Genioplasti, implant ile
Genioplasti, osteotomi ile
Glossektomi, parsiyel
Glossektomi, total
Hemiglossektomi
Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi
Islık çalan ağız deformitesi onarımı
Kolumella uzatılması
İntraoral tümör eksizyonu,mandibula rezeksiyonu ve boyun
diseksiyonu (Komando ameliyatı)
Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu
Lazer asiste uvulektomi
Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti
Lingual tonsil eksizyonu
Mentoplasti
Nadir yüz yarığı onarımı
1200
300
400
270
700
600
A3
C
C
D
B
B
602.930
Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım
2000
A2
602.940
602.950
602.960
602.970
Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal
Nazolabial fistül onarımı
Onarılmış dudak yarığı revizyonu
Oro-antral fistüllerin onarımı
400
300
350
350
C
C
C
C
602.980
Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama için girişim
200
D
602.990
603.000
603.010
603.020
603.030
603.040
603.050
603.060
Peritonsiller apse açılması
Posterior damak fistülü onarımı
Premaksiller segmentin geri alınması
Ranulaya girişim
Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı
Sert damaktan tümör eksizyonu, greft ile onarım
Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım
Stiloid proçes elongasyonu eksizyonu
100
300
400
300
200
800
600
420
E
C
C
C
D
B
B
C
603.070
Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu, flepler ile
670
B
400
C
400
C
425
C
400
C
500
315
B
C
380
C
250
D
300
800
600
100
175
300
200
400
300
C
B
B
E
D
C
D
C
C
602.860
603.080
Tonsillektomi
603.090
Tonsillektomi ve adenoidektomi
603.100
Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp
603.110
Tonsillektomi ve tüp
603.120
603.130
Transpalatal ilerletme
Uvulektomi
603.140
Uvulofaringoplasti
603.150
Vestibuloplasti, tek veya iki taraf
603.160
603.170
603.180
603.190
603.200
603.210
603.220
603.230
603.240
Salgı Bezlerine Yönelik Cerrahi
Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu
Parotidektomi, total
Parotidektomi, yüzeyel
Parotis apse drenajı
Sialolitotomi, cerrahi
Sublingual tükrük bezi eksizyonu
Submaksiller veya sublingual apse drenajı
Submandibuler tükrük bezi eksizyonu
Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
Whistling deformitesi
601.690 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tbbi gerekçe belirtilmelidir.
602.380, 602.390, 603.090, 603.100, 603.110 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.380, 602.390, 603.080, 603.100, 603.110 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.380, 602.390, 603.080, 603.090, 603.110 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.380, 602.390, 603.080, 603.090, 603.100 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.380, 602.390, 603.090, 603.100, 603.110 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Submukozal veya açık girişim, kas ve cilt eksizyonu veya mukozal greft
uygulanması işleme dahildir. 600.360 ile birlikte puanlandırılmaz. Aynı
seansta bir kez puanlandırılır.
Aynı taraf için 603.180 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 603.170 ile birlikte puanlandırılmaz.
12
603.250
603.260
603.270
603.280
603.290
603.300
603.310
603.320
603.330
603.340
603.350
603.360
603.370
603.380
603.390
603.400
603.410
603.420
603.430
603.440
603.450
603.460
6.3. GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER
Toraks Duvarı
Geç sternal dehiscence onarımı
Fasiyatomi
Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı
Kot fraktürü tedavisi, açık
Kot fraktürü tedavisi, kapalı
Kot rezeksiyonu, ekstraplevral
Kot rezeksiyonu, parsiyel
Mediastinal kist veya tümör eksizyonu
Mediastinal tümör eksizyonu, malign
Mediastinoskopi
Mediastinotomi ile eksplorasyon
Sternal debridman
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz
Sternal tel çıkarılması
Sternum fraktürü fiksasyonu, açık
Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı
Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile birlikte
Torakoplasti, schede tipi veya ekstraplevral
Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, carinatum için
cerrahi girişim
Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez ile
Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz
603.470
TOS, transaksiller girişim, servikal kot ve/veya 1. kot rezeksiyonu
603.480
Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner
603.490
Tümör veya kist eksizyonu (toraks duvarı lezyonlarında)
Mediastenin tekrar açılması ve tel uygulaması dahil
Herhangi bir seviye
Herhangi bir seviye
Tüm seviyeler (miyoplasti için)
Sternotomi, torakotomi dahil
Sternotomi, torakotomi dahil
Biyopsi, drenaj veya yabancı cisim çıkartılması için
Osteomyelit ve tümör için
Osteomyelit ve tümör için
Tüm seviyeler
Skalen disseksiyon ve/veya fibröz bant disseksiyonu dahil
600
150
480
300
50
600
300
1000
1200
250
600
400
1600
1200
100
500
250
1200
800
B
D
C
C
B
C
A3
A3
D
B
C
A3
A3
1200
A3
1800
1400
A3
A3
B
A3
B
900
A3
800
B
Yumuşak doku, subkutan, derin, subfasiyal, intramuskuler (benign cilt
lezyonları hariç). İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
200
D
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. Karında vertikal,
iki sıra deri görünümünde deri ve deri altı dokusu fazlalıkları içindir.
800
B
1200
70
200
300
2000
500
600
1200
400
100
A3
E
D
C
A2
B
B
A3
C
E
515
B
515
B
309
C
773
B
600
1000
900
B
A3
A3
Gövde ve Karın Duvarına Yapılan Müdahaleler
603.500
Abdominoplasti
603.510
603.520
603.530
603.540
603.550
603.560
603.570
603.580
603.590
603.600
Gastroşizis onarımı
Göbek granülomu veya polipi eksizyonu
Karın duvarı benign tümörleri için girişim
Karın duvarı malign tümörleri için girişim
Kloakal ekstrofi onarımı
Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı
Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu
Omfalosel primer onarımı
Rektus diyastazı onarımı
Rektus kılıfı hematomu için girişim
Meme
603.610
Büyütme mammoplastisi, iki taraf
603.620
Jinekomasti düzeltilmesi, iki taraf
603.630
Jinekomasti düzeltilmesi, tek taraf
603.640
Küçültme mammoplastisi, iki taraf
603.650
603.660
603.670
Mastektomi, basit
Mastektomi, radikal
Mastektomi, modifiye radikal
603.680
Meme asimetrisinin düzeltilmesi
603.690
603.710
603.720
603.730
Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep ile
Meme rekonstrüksiyonu, latissimus dorsi kas deri flebi ve implant
ile
Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu
Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile
Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi ile
603.740
Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu
603.750
Segmental mastektomi
603.751
Memeden kist-benign tümör çıkarılması
Segmental mastektomi ile birlikte aksiller sentinel lenf nodu
eksizyonu
Segmental mastektomi ile birlikte aksiller diseksiyon
Meme duktoskopi ve duktal lavaj
Meme duktus eksizyonu
Tüberoz meme onarımı
603.700
603.752
603.753
603.754
603.755
603.760
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Deri hariç. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Deri hariç
5 cm'den büyük çaplı
Sağlık kurulu raporu ile hipoplazik meme için tıbbi gerekçe
belirtilmelidir. 603.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir. 603.630 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir. 603.620,
603.680 ile birlikte puanlandırılmaz. Aynı seansta bir kez
puanlandırılır.
Klinik bulgusu olan makromasti hastalarında yaş kısıtlaması
olmaksızın, meme büyüklüğüne eşlik eden bulgulardan; “(N64.4),
(L30.4), (M54), (M75.9), (M40.1) (M70.8), (E66.8) (E66.9)” ICD-10
kodlu hastalıklardan en az üçünün veya “(Q83.9), (N60)” ICD-10 kodlu
hastalıklardan en az birinin varlığının üçüncü basamak sağlık
tesislerince düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmiş olması
halinde puanlandırılır. 603.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aksiller diseksiyon dahil. 608.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aksiller diseksiyon dahil. 608.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 603.610, 603.630,
603.640 ve 603.760 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Sağlık kurulu raporu ile nipple areolar kompleks için tıbbi gerekçe
belirtilmelidir.
Parsiyel mastektomi, kadranektomi dahil. Patoloji raporu gerekir.
530.270, 608.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
603.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
13
618
B
1500
A3
850
B
2200
412
900
A2
C
A3
309
C
360
C
250
D
650
B
700
150
200
618
B
D
B
603.770
603.771
603.780
603.781
603.782
603.783
603.790
603.791
603.800
603.801
603.802
603.803
603.804
603.805
603.806
603.807
Herniler
Greftsiz inguinal herni onarımı, inkarsere veya strangüle
Greftli inguinal herni onarımı, inkarsere veya strangüle
Greftsiz inguinal herni onarımı, tek taraf
Greftli inguinal herni onarımı, tek taraf
Greftsiz inguinal herni onarımı, iki taraf
Greftli inguinal herni onarımı, iki taraf
İnguinal herni onarımı, tek taraf, laparoskopik
İnguinal herni onarımı, iki taraf, laparoskopik
Greftsiz insizyonel herni onarımı
Greftli İnsizyonel herni onarımı
Greftli femoral herni onarımı, tek taraf
Greftsiz femoral herni onarımı, tek taraf
Greftli femoral herni onarımı, iki taraf
Greftsiz femoral herni onarımı, iki taraf
Femoral herni onarımı, tek taraf, laparoskopik
Femoral herni onarımı, iki taraf, laparoskopik
603.810
Lomber herni onarımı
603.820
603.830
603.831
603.840
603.841
603.842
603.843
603.844
603.845
603.846
603.850
603.851
Parastomal herniasyonda girişim
Spiegel hernisi onarımı
Spiegel hernisi onarımı, laparoskopik
Greftsiz umblikal herni onarımı
Greftli umblikal herni onarımı
Umblikal herni onarımı, laparoskopik
Greftli epigastrik herni onarımı
Greftsiz epigastrik herni onarımı
Epigastrik herni onarımı, laparoskopik
Greftli perineal herni onarımı
Umblikal kord hernisi onarımı
Greft/Mesh çıkarılması
603.860
Ventral herni onarımı
604.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
515
567
412
453
600
660
618
700
400
440
453
412
660
600
618
700
B
B
C
C
B
B
B
B
C
C
C
C
B
B
B
B
309
C
463
309
600
360
396
600
425
400
600
600
515
200
C
C
B
C
C
B
C
C
B
B
B
D
2060
A2
1030
1030
773
A3
A3
B
Özefajiyal, hiatal
1030
A3
Özefajiyal, hiatal
Yenidoğan dışında
Yenidoğan dışında
Yenidoğan dışında
824
824
1030
1236
618
1236
773
773
600
1030
B
B
A3
A3
B
A3
B
B
B
A3
360
250
360
463
515
350
C
D
C
C
B
C
Petit: İnferior lomber triangle; Grynfelt: superior lomber triangle
bölgelerinde oluşan hernileşme
Omfalosele, gastroşizise veya bochdalek herni ameliyatlarına
sekonder
604.010
604.020
604.030
604.040
604.050
604.060
Diafragma Cerrahisi
Bochdalek hernisi onarımı, abdominal
Bochdalek hernisi onarımı, torakal
Diyafragma laserasyonu, primer onarım
Diyafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdominal
yaklaşımla
Diyafragmatik herni onarımı, transtorasik yaklaşımla
Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, akut
Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik
Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik, greft ile
Diyafragma evantrasyonu, primer onarım
Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezli
Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz
Diyafragmatik pace uygulaması
Diyafragmada evisserasyon veya evantrasyon düzeltilmesi
Morgagni hernisi onarımı
Periton Boşluğu
Apendiks epiploika torsiyonu
Laparoskopi, tanısal
Laparostomi
Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi
Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda
Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla
604.070
Laparotomi, tanısal
Aynı seansta batın içi başka bir ameliyatla birlikte puanlandırılmaz.
250
D
604.071
Laparotomi, packing
Aynı seansta batın içi başka bir ameliyatla birlikte puanlandırılmaz.
515
B
604.075
Batın içi abdomen (eviserasyon-evanterasyon) düzeltilmesi
400
C
400
C
450
200
309
400
1030
515
412
C
D
C
C
A3
B
C
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde birlikte Debulking ve
peritonektomi uygulandığında puanlandırılır.
2000
A2
Retroperitoneal tümörden biyopsi
Böbrek ve adrenal bez dışında. 618.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
350
C
604.170
Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu
Böbrek ve adrenal bez dışında. 618.600 ve 618.620 ile birlikte
puanlandırılmaz.
850
B
604.180
604.190
6.4. KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN ve LENF SİSTEMİ
CERRAHİSİ
Perikard
Perikardiyosentez
Tüp perikardiyostomi
100
200
D
603.870
603.880
603.890
603.900
603.910
603.920
603.930
603.940
603.950
603.960
603.970
603.980
603.990
604.000
604.080
Omentum torsiyonunda omentektomi
604.090
604.100
604.110
604.120
604.130
604.140
604.150
Omentum kisti veya tümörü eksizyonu
Periton lavajı, tanısal
Peritoneal tuvalet ve debridman, her bir seans
Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu
Peritoneo-venöz şant yapılması
Pleuroperitoneal şant uygulaması
Radikal peritoneal debridman, her bir seans
604.155
Sitoredüktif cerrahi ile hipertermik intraperitoneal kemoterapi
Diğer laparaskopik işlemlerle birlikte puanlandırılmaz.
Barsak yapışıklığı veya konjenital bantlara bağlı
Herniler başlığı altındaki 603.770 - 603.861 arasındaki işlemler ile
birlikte puanlandırılmaz.
Asit tedavisinde
Retroperiton
604.160
Perikardial tüp drenajı. Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte
14
604.200
Pıhtı veya yabancı cisim çıkartılması için perikardiyotomi, primer
640
B
604.210
Perikardiyal pencere açılması veya parsiyel rezeksiyon
Perikardiyektomi, subtotal veya tam, kardiyopulmoner by-pass
olmaksızın
Perikardiyektomi, kardiyopulmoner by-pass ile
Perikardiyal kist veya tümör eksizyonu
Kalp Tümörleri
Drenaj için. Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte
680
B
Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte puanlandırılmaz.
800
B
Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte puanlandırılmaz.
1160
760
A3
B
604.250
İntrakardiyak tümör eksizyonu, kardiyopulmoner by-pass ile
Miksoma vb.
2000
A2
604.260
604.270
Eksternal kardiyak tümör rezeksiyonu
Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiyopulmoner by-pass ile
1200
1400
A3
A3
Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
1200
A3
604.220
604.230
604.240
604.280
604.310
Kalp Pili, Otomatik Kardioverter-Defibrilatör (AICD)
AICD yastıkları ve elektrodlarının revizyonu veya çıkarılması
Aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu,
kardiyopulmoner by-pass ile
Kalıcı pacemaker çıkartılması
200
D
604.320
Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, torakotomi ile
840
B
Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, xiphoid yaklaşımı ile
600
B
Sensing elektrodları ile birlikte veya değil
1120
A3
AICD pulse jeneratörü yerleştirilmesi ile birlikte
1280
A3
604.290
604.300
604.330
604.340
604.350
604.360
604.370
604.380
604.390
604.400
604.410
604.430
604.440
604.450
604.460
604.470
604.480
604.490
Otomatik implantabl kardioverter defibrilatör yastıklarının
implantasyonu
Otomatik implantabl kardioverter defibrilatör yastıklarının
implantasyonu
Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile
birlikte
Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar
Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu
Sadece pil veya AICD takılması/tekrar yerleştirilmesi
Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu
kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu,
kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Transvenöz elektrot çıkartılması, kardiyopulmoner by-pass ile
birlikte
Transvenöz elektrot çıkartılması, torakotomi ile
Kalp ve Büyük Damar Yaralanmaları
Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile
birlikte
Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiyopulmoner by-pass
olmaksızın
Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner
by-pass ile
Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner
by-pass olmaksızın
604.500
Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner by-pass ile birlikte
Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiri-replasmanı, koroner byKalp yaralanması, ventriküler septal defekt onarımı
604.540
Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
B
A3
320
C
280
200
240
D
D
D
604.560 ve 605.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
1000
A3
604.560 ve 605.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
1280
A3
1300
A3
840
B
1800
A3
1440
A3
2240
A2
1800
A3
1320
A3
Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
604.510
604.520
604.530
880
920
Kardiyopulmoner by-pass ile veya değil
Kardiyopulmoner by-pass ile veya değil
Kardiyopulmoner by-pass ile
Yabancı cisim çıkartılmasını kapsar. 604.200 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Yabancı cisim çıkartılmasını kapsar. 604.200 ile birlikte
puanlandırılmaz.
960
A3
1600
2000
2000
A3
A2
A2
1600
A3
604.550
Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
960
A3
604.560
Kalp Kapakları-Aortik Kapak
Apiko-aortik konduit konstruksiyonu
2000
A2
604.570
AVR, aortik anulus genişletmesi ile birlikte, nonkoroner kusp
1840
A3
2000
A2
1700
A3
1700
A3
604.580
604.590
604.600
AVR, transventriküler aortik anulus genişletmesi ile birlikte
Konno
Diskret subvalvular aort darlığında subvalvular rezeksiyon veya
insizyon
İHSS (asimetrik septal hipertrofi)'de ventrikülomyotomi
(myektomi)
604.610
Aort kapağı replasmanı (AVR) (Kardiopulmoner by-pass ile birlikte)
1700
A3
604.620
604.630
604.640
604.650
Ross ameliyatı
Supravalvular stenozda aortoplasti
Valvotomi, aort kapağı (komissurotomi)
Valvuloplasti, aort kapağı, açık
Kalp Kapakları-Mitral Kapak
Valvotomi, mitral kapak, kapalı
Valvotomi, mitral kapak, açık
Valvuloplasti, mitral kapak
Valvuloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile
Valvuloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonstrüksiyon
Replasman, mitral kapak (MVR)
Replasman, mitral kapak ile birlikte triküspid annüloplasti
Kalp Kapakları-Triküspid Kapak
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
2500
1700
1700
1600
A2
A3
A3
A3
Komissurotomi
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Ring ile veya değil
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
1280
1650
1650
1650
1650
1700
1800
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
604.660
604.670
604.680
604.690
604.700
604.710
604.711
15
604.720
604.730
604.740
Valvotomi, triküspid kapak
Valvuloplasti veya annuloplasti, triküspid kapak
Replasman, triküspit kapak (TVR)
604.750
Ebstein anomalisinde triküspid kapak repozisyonu veya plikasyonu
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
1600
1600
1640
A3
A3
A3
1900
A3
Kalp Kapakları-Pulmoner Kapak
604.760
Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım
1400
A3
604.770
Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak
rekonstruksiyonu
2100
A2
604.780
Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral kapak replasmanı
2250
A2
604.790
2100
A2
1800
A3
1680
1680
1500
2500
A3
A3
A3
A2
2300
A2
604.840
604.850
604.851
Çift kapak replasmanı
Bir kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvuloplasti, ring ile
birlikte veya değil
İnfundibular stenozda sağ ventriküler rezeksiyon
Outflow trakt büyütmesi (yama)
Pulmoner arter anevrizması
Üç kapak replasmanı
İki kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvuloplasti, ring ile
veya değil
Valvotomi, pulmoner kapak, açık
Valvotomi, pulmoner kapak, açık, inflow oklüzyon ile
Pulmoner kapak replasmanı
Komissurotomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Komissurotomi
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
1600
1560
1700
A3
A3
A3
604.860
Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (transventriküler)
Komissurotomi
1400
A3
Koroner Arter ile İlgili İşlemler
By-pass yapılan damarların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim
sistemine kaydedilmesi halinde puanlandırılır.
1240
A3
1600
A3
1120
1200
A3
A3
2500
A2
1840
A3
1600
A3
1480
A3
1720
A3
2000
A2
2100
A2
1900
A3
1700
A3
1600
A3
1800
A3
1500
A3
604.791
604.800
604.810
604.820
604.830
604.831
604.870
604.880
604.890
604.900
604.910
604.920
604.930
604.940
604.950
604.960
604.970
604.980
604.990
605.000
605.010
605.020
605.030
605.040
605.050
605.060
605.070
605.080
605.090
Anormal koroner arter, greft ile, kardiyopulmoner by-pass
olmaksızın
Anormal koroner arter, greft ile, kardiyopulmoner by-pass ile
birlikte
Anormal koroner arter, ligasyon
Koroner anjioplasti, koroner by-pass ile birlikte
Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi ile birlikte patch
plasti
Endarterektomi
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), dört ve daha
çok koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), iki koroner
grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), tek koroner
grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), üç koroner
grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beş koroner
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beşten fazla
koroner grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), dört koroner
grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), iki koroner
grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb.), tek koroner
grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), üç koroner
grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arteriyovenöz veya arteriyokardiak fistül onarımı,
kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Myokardial rezeksiyon (örn. ventriküler anevrizmektomi)
Postinfarkt VSD onarımı, myokardial rezeksiyon ile birlikte veya
değil
Ventriküler küçültme ameliyatı (Batista)
Septal Defekt
Atrial septal defekt onarımı, sekundum, primer onarım
Atrial septal defekt onarımı, sekundum, yama ile
Atriyal septal defekt ve sinüs venosus onarımı, primer veya yama
ile
Atrial septal defekt ve VSD kombine onarımı, primer veya patch ile
605.100
Parsiyel A-V kanal defekti onarımı, yama ile
605.110
Parsiyel A-V kanal defekti ve VSD onarımı, yama ile
Komplet atrioventriküler kanal onarımı, prostetik kapak
ile/olmaksızın
605.120
Komissurotomi ile birlikte veya değil
Valvotomi veya infundubuler rezeksiyon ile birlikte veya değil
Ek olarak yapılacak her by-pass için 100 puan eklenir.
1840
A3
Ek olarak yapılacak her by-pass için 100 puan eklenir.
2000
A2
2500
A2
1400
1400
A3
A3
1480
A3
1500
A3
1720
A3
605.070 ve 605.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
605.060 ve 605.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
Anormal pulmoner venöz drenaj var veya yok. 605.060, 605.070 ile
birlikte puanlandırılmaz.
605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
Mitral ve/veya triküspid kleft onarımı var/yok. 605.110, 605.120 ile
birlikte puanlandırılmaz.
605.100, 605.120 ile birlikte puanlandırılmaz.
1880
A3
605.100, 605.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
1920
A3
605.130
Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, primer
605.140, 605.150, 605.160 ve 605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
1440
A3
605.140
Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama ile
605.130, 605.150, 605.160 ve 605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
1500
A3
605.130, 605.140, 605.160 ve 605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
1760
A3
605.130, 605.140, 605.150 ve 605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
1760
A3
960
A3
605.150
605.160
605.170
Asiyanotik VSD kapatılması ve pulmoner valvotomi/infund.
rezeksiyonu
VSD kapatılması, ve pulmoner arter bandı çıkarılması, yama
ile/olmaksızın
Pulmoner arterin bandlanması
16
605.175
Kateter ile ASD ve VSD kapatılması
605.180
Diğer Doğumsal Olgular
Cor triatriatum
605.090, 605.130, 605.140, 605.150, 605.160 ile birlikte
puanlandırılmaz.
1000
A3
1400
A3
605.190
Triküspid atrezisi onarımı (Fontan, Modifiye Fontan işlemleri gibi)
2000
A2
605.200
605.210
605.220
605.230
Korrekte TGA'da VSD
Korrekte TGA'da kapak plastisi
Korrekte TGA'da kapak replasmanı
Korrekte TGA'da PS ile birlikte VSD
1600
1900
1900
2000
A3
A3
A3
A2
605.240
Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama olmaksızın
1760
A3
Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama ile birlikte
1800
A3
2200
A2
2200
A2
1600
A3
605.130, 605.140 ve 605.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
1760
A3
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
1640
1600
A3
A3
Suprakardiyak, intrakardiyak veya infrakardiyak tipler
1750
A3
Blalock-Hanlon tipi operasyon
1040
1120
1200
1200
1200
1040
1200
1400
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
2000
A2
2100
A2
2300
A2
2200
A2
2500
A2
2550
A2
2600
A2
2550
A2
2500
2600
A2
A2
2250
A2
960
1120
A3
A3
1320
A3
605.250
605.260
605.270
605.280
605.290
605.300
605.310
605.320
605.330
605.340
605.350
605.360
605.370
605.380
605.390
605.400
605.410
605.420
605.430
605.440
605.450
605.460
605.470
605.480
605.490
605.500
605.510
605.520
605.530
605.540
Fallot tetralojisi komplet onarımı, önceki shunt'ın kapatılması ile
birlikte
Çift çıkışlı veya girişli sağ veya sol ventrikül cerrahisi
Sinus Valsalva
Sinus valsalva fistülü onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Sinus valsalva fistülü onarımı, ventriküler septal defekt onarımı ile
birlikte
Sinus valsalva anevrizması onarımı
Aortikoventriküler tünel onarımı
Total Anormal Pulmoner Venöz Drenaj
Anormal venöz dönüşün komplet onarımı
Shunt İşlemleri
Atrial septektomi veya septostomi, kapalı
Atrial septektomi, açık
Shunt, subklavyen-pulmoner arter
Shunt, asendan aorta-pulmoner arter
Shunt, desendan aorta-pulmoner arter
Shunt, santral, prostetik greft
Shunt, vena cava-pulmoner arter
Bidirectional kavopulmoner anastomoz
Büyük Arterlerin Transpozisyonu
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi,
kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi,
pulmoner bant çıkartılması ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi,
ventriküler septal defekt kapatılması ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi,
subpulmonik darlık onarılması ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, arteryel rekonstruksiyon
(jaten)
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, pulmoner bant
çıkartılması ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, ventriküler septal defekt
kapatılması
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, subpulmonik darlık
onarılması
Büyük arterlerin transpozisyonunda Rastelli operasyonu
İntraventriküler re-routing ameliyatları
Trunkus Arteriosus
Trunkus arteriosus, total onarım, Rastelli tipi ameliyat
Aortik Anomaliler
Aberan damar divizyonu
Aberan damar divizyonu, reanastomoz ile birlikte
Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var veya yok, greft ile
rekonstrüksiyon
Blalock-Taussig tipi operasyon
Waterston tipi operasyon
Potts-Smith tipi operasyon
Glenn tipi operasyon
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Vasküler ring
Vasküler ring
605.550
Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var veya yok, uç-uca anastomoz
1200
A3
605.560
Aort koarktasyonu onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
1500
A3
605.570
605.580
605.590
Aort koarktasyonu, greft ile by-pass
Aort koarktasyonu, prostetik materyal kullanarak plasti
Aort koarktasyonu, sol subklavyen arter ile flep aortoplasti
Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass ile
birlikte
Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass
olmaksızın
Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı
Hipoplastik veya interrupted aortik ark, otojen veya prostetik
materyal ile onarım
Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu
1100
1320
1320
A3
A3
A3
1560
A3
605.600
605.610
605.620
605.630
605.640
1120
A3
2000
A2
1650
A3
850
B
605.650
Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu, by-pass ile birlikte
1520
A3
605.660
605.670
Patent Duktus Arteriosus (PDA) ligasyonu, primer
Trakea dekompresyonu için aortik suspension
Torasik Aort Anevrizması Onarımı
Asendan aorta grefti, koroner implant var, kapak replasmanı ile
birlikte + transvers aort ark grefti
Asendan aort replasmanı ve kapak resüspansiyonu
Aortopeksi
700
800
B
B
Bentall + total arkus replasmanı
2850
A2
Akut/kronik diseksiyon tamiri
2500
A2
605.680
605.700
17
605.701
605.710
605.720
605.721
605.722
605.730
605.740
605.750
605.760
605.780
605.781
605.790
Asendan aort replasmanı
Asendan aort grefti, koroner implant yok, kapak replasmanı ile
birlikte
Asendan aort grefti, koroner implant var, kapak replasmanı ile
birlikte
Asendan aort grefti, koroner implant var
Asendan aort replasmanı ve hemiarkus replasmanı
Asendan aort grefti, kapak süspansiyon var ve transvers aort ark
Asendan aort grefti, koroner implant yok, kapak replasmanı ile
birlikte ve transvers aort ark grefti
Asendan aort grefti ve transvers aort ark grefti
Asendan aort grefti, koroner implant var ve transvers aort ark
grefti
Asendan aort grefti, transvers aort ark grefti, arkus damarlarına
bypassla birlikte
Asendan aorttan arkus dallarına by-pass/interpozisyon
(debranching)
Total arkus replasmanı ve desenden aortaya arkus aorta içinden
ulaşarak greft implantasyonu
2000
A2
Wheat ameliyatı
2200
A2
Bentall ameliyatı
2400
A2
Kapak koruyucu teknikler (David Yacoub,vs)
2400
2300
2700
A2
A2
A2
Wheat + total arkus replasmanı
2800
A2
Koroner implant yok, kapak replasmanı yok
2400
A2
Kapak koruyucu teknikler (David Yacoub, vs)
2700
A2
Kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kapak replasmanı
ile birlikte
3000
A1
1700
A3
(Elephant trunk vb.), Median sternotomi ile
2500
A2
605.800
Desendan torasik aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass yok
Torasik insizyonla
1800
A3
605.801
605.802
Asendan, arkus ve desendan aort replasmanı
Desendan aort ve distal arkus replasmanı
Desendan aort ve proksimal abdominal aort replasmanı (Visseral
arter reimplantasyonu olmadan)
Desendan aort ve abdominal aort replasmanı (Visseral/renal
reimplantasyon var)
Desendan ve abdominal aort ve iliyak arter replasmanı
(Visseral/renal reimplantasyon var)
Torakosternotomi insizyonu ile
Sol torakotomi ile
3500
2000
A1
A2
Torakoabdominal kesi ile
2100
A2
Torakoabdominal kesi ile
2500
A2
Torakoabdominal kesi ile
2600
A2
605.803
605.804
605.805
605.820
Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu
1350
A3
605.840
Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Pulmoner Arter
2200
A2
1520
A3
1080
A3
Embolektomi var/yok. 605.850 ile birlikte puanlandırılmaz.
1720
A3
Homogreftin hazırlanması ile birlikte
Homogreftin hazırlanmasıyla birlikte
1500
1600
A3
A3
320
C
605.850
605.860
605.870
605.890
605.900
605.910
Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass
olmaksızın
Pulmoner tromboendarterektomi, kardiyopulmoner by-pass ile
birlikte
Diğer İşlemler
Donör kardiektomi
Donör kardiyo-pnömonektomi
IABP, arter onarımını da içerecek şekilde balon çıkartılması, greftli
veya greftsiz
605.870 ile birlikte puanlandırılmaz.
605.920
İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP)
Sadece yerleştirme
605.930
605.940
Kalp transplantasyonu
Kalp-akciğer transplantasyonu
Alıcıya kardiektomi yapılmış veya değil
Alıcıya kardiyektomi-pnömonektomi ile birlikte
605.960
Kardiyopulmoner by-pass cerrahi işlemi, ilk gün pompa takibi dahil
Ek cerrahi işlem olmaksızın
605.970
605.980
605.990
Sağ ve/veya sol ventriküle yardımcı cihaz takılması veya
çıkartılması
Arteryel Embolektomi veya Trombektomi
Embolektomi veya trombektomi, karotid, subklavyen veya
innominate arter, boyun insizyonu ile, kateter var veya yok
Embolektomi veya trombektomi, karotid, subclavyen veya
400
15000
17500
A1
A1
800
B
1250
A3
800
B
800
B
606.000
Embolektomi veya trombektomi, aksiller, brakiyal, innominate,
subclavyen arter, kol insizyonu ile, katater var veya yok
320
C
606.010
Embolektomi veya trombektomi, radiyal veya ulnar arter, kol
insizyonu ile, kateter var veya yok
320
C
606.020
Embolektomi veya trombektomi, renal, çölyak, mezenter,
aortoiliak arter, abdominal insizyon ile, kateter var veya yok
800
B
400
C
480
C
606.030
606.040
606.050
606.060
606.070
606.080
606.090
606.091
606.100
606.110
606.120
606.130
606.140
Embolektomi veya trombektomi, femoropopliteal, aortoiliak arter,
Embolektomi veya trombektomi, popliteal, tibiyoperoneal arter,
bacak insizyonu ile kateter var veya yok
Venöz Trombektomi
Trombektomi, vena kava, iliak ven, abdominal insizyon ile
Trombektomi, vena kava, iliak, femoropopliteal ven, bacak
insizyonu ile
Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven, bacak
insizyonu ve abdominal insizyon ile
Trombektomi, subklavyen ven, boyun insizyonu ile
Trombektomi, aksiller ve subklavyen ven, kol insizyonu ile
Trombektomi, diğer
Venöz Rekonstrüksiyon
Valvuloplasti, femoral ven
Venöz kapak transpozisyonu, herhangi bir donör ven
Venöz sisteme cross-over ven grefti
Safenopopliteal ven anastomozu
Vena kava superior sendromunda by-pass
Direkt Anevrizma Onarımı veya Eksizyonu
606.060 , 606.070 ile brilikte puanlandırılmaz.
480
C
606.050 , 606.070 ile brilikte puanlandırılmaz.
320
C
606.050, 606.060 ile birlikte puanlandırılmaz.
600
B
Akut eksternal tromboze hemoroidde vb.
400
280
100
C
D
E
480
600
1000
680
1000
C
B
A3
B
A3
18
606.150
606.151
606.152
606.153
606.154
606.160
606.170
606.180
606.190
Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft
implantasyonu
İliyak arter anevrizmalarında yan dallı greft implantasyonu
Aort anevrizmalarında fenestre endovasküler stent greft
implantasyonu
Rüptüre torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft
implantasyonu
Rüptüre abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft
implantasyonu
Abdominal aort dallarının veya periferik arterlerin
anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu
Anevrizma veya oklüziv hastalık, aksiller-brakial arter, kol
insizyonu ile
Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, visseral
damarları da içeren abdominal aorta lezyonu
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık
1000
A3
600
B
1600
A3
1800
A3
1600
A3
800
B
720
B
Mezenterik, çölyak, renal
1600
A3
Common femoral arter, profunda femoris, superficial femoral arter
720
B
Common, hipogastrik, eksternal
1500
A3
Common, hipogastrik, eksternal
1000
A3
606.210
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak damarları
içeren abdominal aorta lezyonu
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak arter
606.220
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, vertebral arter
500
B
606.230
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, innominate,
subklavyen arter, torasik insizyon ile
720
B
606.240
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, abdominal aorta
1400
A3
606.250
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, diğer arterler
720
B
606.260
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, hepatik, çölyak,
renal, mezenterik arter
1200
A3
606.270
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, popliteal arter
800
B
606.280
Anevrizma, false anevrizma veyaoklusif hastalık, radial, ulnar arter
720
B
606.290
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, splenik arter
900
A3
606.300
Direkt anevrizma veya false anevrizma onarımı veya eksizyonu
(parsiyel veya total) ve greft yerleştirilmesi, karotid veya
subklavyen arterde anevrizma veya oklusif hastalık, patch greft ile
veya değil, boyun insizyonu ile
800
B
606.310
Ruptüre anevrizma, common-profunda-süperfisyel femoral arter
880
B
606.320
606.330
606.340
Ruptüre anevrizma, abdominal aorta
Ruptüre anevrizma, aksiller-brakiyal arter, kol insizyonu ile
Ruptüre anevrizma, diğer arterler
1900
920
720
A3
A3
B
606.200
606.350
Ruptüre anevrizma, hepatik, çölyak, renal veya mezenterik arter
606.360
606.380
Ruptüre anevrizma, iliak arter
Ruptüre anevrizma, iliak damarları da içeren abdominal aorta
lezyonu
Ruptüre anevrizma, innominate, subklavyen arter, torasik insizyon
606.390
Ruptüre anevrizma, karotid, subklavyen arter, boyun insizyonu ile
1000
A3
606.400
606.410
Ruptüre anevrizma, popliteal arter
Ruptüre anevrizma, splenik arter
Ruptüre anevrizma, visseral damarları da içeren abdominal aorta
lezyonu
Arteriovenöz Fistül Onarımı
Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, baş ve boyun
Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, toraks ve abdomen
Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, ekstremiteler
1000
1300
A3
A3
2000
A2
800
1040
800
B
A3
B
606.370
606.420
606.430
606.440
606.450
1400
A3
Common, hipogastrik, eksternal
1120
A3
Common, hipogastrik, eksternal
2000
A2
920
A3
Mezenterik, çölyak, renal
606.460
Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, baş ve boyun
880
B
606.470
Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, toraks ve
abdomen
1280
A3
606.480
Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, ekstremiteler
880
B
606.490
Arteriovenöz fistüllerde endovasküler greft implantasyonu
Fistül Dışında Damar Onarımı
Damar onarımı, direkt, boyun
Damar onarımı, direkt, üst ekstremite
Damar onarımı, direkt, el, parmak
Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile
Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile değil
Damar onarımı, direkt, intraabdominal
Damar onarımı, direkt, alt ekstremite
Ven grefti ile damar onarımı, boyun
Ven grefti ile damar onarımı, üst ekstremite
Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile
Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile değil
Ven grefti ile damar onarımı, intraabdominal
Ven grefti ile damar onarımı, alt ekstremite
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, boyun
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, üst ekstremite
800
B
840
840
840
1320
960
1080
640
1040
1040
1480
1000
1300
900
640
640
B
B
B
A3
A3
A3
B
A3
A3
A3
A3
A3
A3
B
B
606.500
606.510
606.520
606.530
606.540
606.550
606.560
606.570
606.580
606.590
606.600
606.610
606.620
606.630
606.640
Patch greft ile veya değil
19
606.650
606.660
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intratorasik, by-pass
ile
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intratorasik, by-pass
yapılmaksızın
1280
A3
880
B
606.670
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intraabdominal
800
B
606.680
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, alt ekstremite
Tromboendarterektomi
Tromboendarterektomi, karotid, vertebral, subklavyen, boyun
insizyonu ile, patch greft ile veya değil
Tromboendarterektomi, subklavyen, innominate, torasik insizyon
ile
Tromboendarterektomi, aksiller, brakial
Tromboendarterektomi, abdominal aorta
Tromboendarterektomi, mezenterik, çölyak veya renal
Tromboendarterektomi, iliak
Tromboendarterektomi, iliofemoral
Tromboendarterektomi, kombine aortoiliak
Tromboendarterektomi, kombine aortoiliofemoral
Tromboendarterektomi, common femoral
Tromboendarterektomi, derin (profunda) femoral
Tromboendarterektomi, femoral ve/veya popliteal ve/veya
tibioperoneal
Tromboendarterektomi, femoral superfisyel, lokalize
By-pass Greft-Ven
By-pass greft, ven ile, karotid
By-pass greft, ven ile, karotid-subklavyen
By-pass greft, ven ile, subklavyen-karotid
By-pass greft, ven ile, karotid-vertebral
By-pass greft, ven ile, karotid-karotid
By-pass greft, ven ile, subklavyen-subklavyen
By-pass greft, ven ile, subklavyen-vertebral
By-pass greft, ven ile, subklavyen-aksiller
By-pass greft, ven ile, aksiller-aksiller
By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral
By-pass greft, ven ile, aortosubklavyen veya karotid
By-pass greft, ven ile, aortoçölyak veya aortomezenterik
By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral-femoral
By-pass greft, ven ile, splenorenal
By-pass greft, ven ile, aortoiliak
By-pass greft, ven ile, aortofemoral veya bifemoral
By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, unilateral
By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, bilateral
By-pass greft, ven ile, aortofemoral-popliteal
By-pass greft, ven ile, femoral-popliteal
By-pass greft, ven ile, femoral-femoral
By-pass greft, ven ile, aortorenal
By-pass greft, ven ile, ilioiliak
By-pass greft, ven ile, iliofemoral
By-pass greft, ven ile, femoral-anterior tibial, posterior tibial,
peroneal arter veya diğer distal damarlar
By-pass greft, ven ile, popliteal-tibial, peroneal arter veya diğer
distal damarlar
İnsitu Ven By-pass
İnsitu ven by-pass, aortofemoral-popliteal
İnsitu ven by-pass, femoral-popliteal
İnsitu ven by-pass, femoral-anterior tibial, posterior tibial veya
peroneal arter
İnsitu ven by-pass, popliteal-tibial, peroneal
By-pass Greft, Ven Dışındakilerle
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-subklavyen
By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-subklavyen
By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-aksiller
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral
760
B
1000
A3
1000
A3
720
960
880
880
920
960
1040
720
760
B
A3
B
B
A3
A3
A3
B
B
800
B
720
B
900
900
900
900
900
900
900
900
900
1000
1200
1200
1200
1100
1000
1000
1040
1120
1200
1040
880
1100
960
1100
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
B
A3
A3
A3
1040
A3
1000
A3
960
920
A3
A3
960
A3
960
A3
960
960
960
960
960
A3
A3
A3
A3
A3
1120
A3
1120
A3
1120
A3
606.690
606.700
606.710
606.720
606.730
606.740
606.750
606.760
606.770
606.780
606.790
606.800
606.810
606.820
606.830
606.840
606.850
606.860
606.870
606.880
606.890
606.900
606.910
606.920
606.930
606.940
606.950
606.960
606.970
606.980
606.990
607.000
607.010
607.020
607.030
607.040
607.050
607.060
607.070
607.080
607.090
607.100
607.110
607.120
607.130
607.140
607.150
607.160
607.170
Sadece femoropopliteal kısmı insitu
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortosubklavyen veya karotid
607.190
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoçölyak, aortomezenterik,
aortorenal
By-pass greft, ven dışındakilerle, splenorenal
607.200
By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-karotid transpozisyonu
960
A3
607.210
607.220
607.230
607.240
By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-subklavyen
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoiliak
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-vertebral
By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-vertebral
960
1280
1280
1280
A3
A3
A3
A3
607.250
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral veya bifemoral
1400
A3
607.260
607.270
607.280
607.290
607.300
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-aksiller
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral-popliteal
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral-femoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-popliteal
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-femoral
880
1300
1120
1000
800
B
A3
A3
A3
B
607.180
20
607.310
607.320
607.330
607.340
607.350
607.360
607.370
607.380
By-pass greft, ven dışındakilerle, ilioiliak
By-pass greft, ven dışındakilerle, iliofemoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-anterior tibial, posterior
tibial veya peroneal
By-pass greft, ven dışındakilerle, popliteal-tibial veya peroneal
arter
By-pass greft, kompozit (greft + ven)
Eksplorasyon
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diseksiyonu ile
birlikte/değil
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotid arter
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral arter
607.390
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, popliteal arter
607.400
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, diğer damarlar
Postoperatif Eksplorasyon
Arterial veya venöz grefte trombektomi ve/veya onarım
Enfekte greftin eksizyonu, abdominal
Enfekte greftin eksizyonu, ekstremite
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte femoralanterior tibial, posterior tibial veya peroneal arter
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte poplitealtibial veya peroneal arter
Greft-enterik fistül onarımı
Postoperatif eksplorasyon, abdomen
Postoperatif eksplorasyon, boyun
Postoperatif eksplorasyon, ekstremite
Postoperatif eksplorasyon, göğüs
İntravasküler Kanülasyon ve Shunt (Ayrı İşlem)
Arteriovenöz anevrizmanın plastik onarımı
Arteriovenöz fistül revizyonu, trombektomi ile veya değil, otojen
veya nonotojen greft
607.410
607.420
607.430
607.440
607.450
607.460
607.470
607.480
607.490
607.500
607.510
607.530
607.560
960
960
A3
A3
1040
A3
960
A3
960
A3
120
E
120
120
E
E
Travmatik olgularda puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Kanama, tromboz veya enfeksiyon için
120
E
120
E
520
600
320
1000
B
B
C
A3
1040
A3
960
A3
1400
600
400
360
800
A3
B
C
C
B
840
B
560
B
350
C
C
607.600
Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması
607.640
Kardiyopulmoner yetmezlikte uzamış ekstrakorporeal dolaşım için
kanül(ler) yerleştirilmesi ve dolaşım desteğinin sağlanması
Kanül(ler) değişimi halinde de puanlandırılır.
440
607.680
Ekstra-korporeal dolaşım desteği yapılan hastalarda ileri
kardiyopulmoner bakım hizmeti
Kalp veya kalp-akciğer nakli listesinde bekleyen ve ekstra-korporeal
dolaşım desteği yapılan hastalar. Günde bir kez puanlandırılır.
600
607.690
Transkateter Tedavi ve Biopsi
Transkateter biyopsi
320
607.700
Transkateter tedavi, koroner dışında tromboliz için infüzyon
480
607.710
Transkateter tedavi, tromboliz dışında başka bir amaç için infüzyon
607.720
607.730
607.740
607.750
607.760
607.770
607.780
607.790
607.800
Ligasyon ve Diğer İşlemler
Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu
İnternal jugular ven ligasyonu
İnterruption, parsiyel veya komplet, sütür, ligasyon, plikasyon,
klip, ekstravasküler, intravasküler (umbrella cihazı) yolla vena
kavanın
İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile
femoral venin
İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile
iliak venin
Kanayan küçük arter, ven bağlanması
Karotid body tümör çıkarılması
Ligasyon veya biyopsi, temporal arter
Ligasyon, eksternal karotid arter
Herhangi bir tip. 7 günde bir kez puanlandırılır.
10
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
40
400
C
600
B
280
D
400
C
50
900
60
300
E
A3
E
C
607.810
Ligasyon, internal veya common karotid arter, kademeli oklüzyon
ile Silverstone veya Crutchfield klempi kullanıldığı gibi
400
C
607.820
607.830
607.840
607.850
607.860
Ligasyon, internal veya common karotid arter
Ligasyon, major arter, abdomen
Ligasyon, major arter, boyun
Ligasyon, major arter, ekstremite
Ligasyon, major arter, göğüs
320
600
320
400
400
C
B
C
C
C
607.870
Linton tipi deri grefti ile perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal
800
B
607.871
Perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal, her biri
Reküren veya sekonder variköz venlerin ligasyon ve/veya
divizyonu
Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve
divizyonu veya distal intterruptionlar
Vena safena magna ve parvanın ligasyon (ikisi birden), divizyon ve
komplet strippingi
Varislerde lokal pake eksizyonu, her biri
Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu, her bir seans
Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet
Vena safena magna ve/veya parvanın endovenöz ablasyonu
Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet
Vena safena parvanın safenopopliteal birleşim yerinde ligasyon ve
607.880
607.890
607.900
607.910
607.920
607.930
607.931
607.940
607.950
En fazla 4 ligasyon puanlandırılır.
En fazla 4 pake puanlandırılır.
Aynı gün bir, tüm tedavi boyunca iki seans puanlandırılır.
Ayrı işlem
21
50
E
50
E
160
D
400
C
50
40
300
300
700
80
E
C
C
B
E
607.990
608.000
608.010
608.020
608.030
608.040
608.050
608.060
Kan ve Lenf Sistemleri
Dalak
Splenorafi
Splenektomi, parsiyel
Splenektomi, parsiyel, laparoskopik
Splenektomi, total
Splenektomi, total, laparoskopik
Lenf Nodları ve Lenfatik Kanallar
İnsizyon
Boyun diseksiyonu, tek taraf
İlioinguinal lenf nodu disseksiyonu
Koltuk altı diseksiyonu
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, yaygın
Lenfanjiotomi veya lenf kanallarına diğer işlemler
Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu
Sentinel lenfadenektomi
608.070
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, abdominal yaklaşım ile
560
B
608.080
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, servikal yaklaşım ile
200
D
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, torasik yaklaşım ile
560
B
240
D
607.960
607.970
607.971
607.980
607.981
608.090
608.100
608.110
608.120
608.130
608.140
608.150
608.160
608.161
608.170
608.180
Eksizyon
Diseksiyon, derin jugular nodlar
Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi (ayrı işlem), pelvik ve
paraaortik
Kistik higroma eksizyonu, basit
Kistik higroma eksizyonu, kompleks
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, derin aksiller nodlar
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, internal mammary nodlar
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen yağ yastıkçığı
eksizyonu ile birlikte derin servikal nodlar
Yüzeyel lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu
Alt Ekstremiteye Yönelik Girişimler
Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu
Tek yanlı süperfisiyel ile birlikte derin inguinal lenf bezi
diseksiyonu
607.970, 607.971, 607.980, 607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
607.960, 607.971, 607.980, 607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
607.960, 607.970, 607.980, 607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
607.960, 607.970, 607.971, 607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
607.960, 607.970, 607.971, 607.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Derin nörovasküler diseksiyon olmadan
603.650, 603.660, 603.670, 603.750 ile puanlandırılmaz.
660
715
800
500
560
B
B
B
B
B
700
500
300
50
60
200
1200
200
B
B
C
E
E
D
A3
D
400
C
275
420
150
275
D
C
D
D
210
D
70
E
500
B
600
B
608.190
Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı, tüm uyluk bölgesinde
1200
A3
608.200
608.210
608.220
608.230
608.240
Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı, sınırlı bir alanda
Lenfödem tedavisi için Thompson ameliyatı
Lenfödemde lenfadenovenöz veya lenfatikovenöz şant
Lenfödem için Charles radikal eksizyon ve deri grefti
Lenfödem için omentum transpozisyonu
Mikrocerrahi
Mikrocerrahi ile damar onarımı
400
600
600
900
750
C
B
B
A3
B
600
B
Mikrocerrahi ile damar grefti kullanılarak yapılan vasküler girişim
800
B
608.250
608.260
608.290
6.5. SOLUNUM SİSTEMİ CERRAHİSİ
Trakea ve Bronş
Bronkobiliyer fistül onarımı
Bronkoplasti, stenoz veya tümör eksizyonu ve anastomoz, greft
onarımı var veya yok
Bronkoplasti, travmatik rüptür
608.300
Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı
Fibrin glue, syanoakrilat vb. 608.310 ile birlikte puanlandırılmaz.
300
608.310
Bronkoskopi, tanısal (fleksible/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya
değil
Diğer bronkoskopik işlemlerle birlikte puanlandırılmaz.
150
608.320
Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla
608.310 ile birlikte puanlandırılmaz.
250
Bronkoskopik laser veya koter veya diatermi veya kriyoterapi
Bronkoskopi puanı dahil. 608.310 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
608.310 ile birlikte puanlandırılmaz.
600
608.310 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
608.270
608.280
608.330
608.340
608.350
608.360
608.370
608.371
608.372
608.373
608.380
608.390
608.400
608.410
608.420
608.430
Bronkoskopi, eksizyon dışı bir metodla tümör destrüksiyonu veya
stenozun açılması
Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile
birlikte
Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte
Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile
birlikte
Bronkoskopik volüm azaltıcı girişim
Bronkoskopik fırçalama
Transkarineal/bronşiyal iğne aspirasyonu
Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile
birlikte
Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım
olmadan
Eksternal trakeal yaralanma, primer sütür
Karinal rekonstrüksiyon
Pretrakeal fasya açılması
Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, servikal, greft onarımı var
veya yok
1500
A3
1200
A3
1000
A3
608.310 ile birlikte puanlandırılmaz.
250
608.310 ile birlikte puanlandırılmaz.
170
Bronkoskopi ayrıca puanlandırılmaz.
Bronkoskopi ayrıca puanlandırılmaz.
Bronkoskopi ayrıca puanlandırılmaz.
400
220
220
C
200
D
Mediastinal amfizemde
22
120
E
1100
2000
100
A3
A2
E
1200
A3
608.440
608.450
608.460
608.470
608.480
608.490
608.500
608.510
Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, torasik, greft onarımı var
veya yok
Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, servikal, greft onarımı
var veya yok
Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, torasik, greft onarımı var
veya yok
Trakeofaringeal fistül onarımı
Trakeoözofageal fistül, primer onarımı
Trakeostomi stenozu açılması
Trakeotomi açılması, acil
Trakeotomi açılması, planlı
Akciğerler ve Plevra
1400
A3
1200
A3
1400
A3
1200
1200
200
250
200
A3
A3
D
D
D
608.520
Akciğer ile birlikte karaciğer hidatik kisti, aynı seans, frenotomi ile
1500
A3
608.530
1600
A3
608.550
608.560
608.570
608.580
608.590
608.600
608.610
608.620
608.630
608.640
608.650
608.660
Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu
Akciğer rezeksiyonu, göğüs duvarı rezeksiyonu ve
rekonstrüksiyonu, protezli veya protezsiz
Akciğer transplantasyonu, global
Ampiyem kesesi enükleasyonu (Ampiyemektomi)
Bronkial sleeve lobektomi
Bronkovasküler sleeve lobektomi
Dekortikasyon, pulmoner, parsiyel
Dekortikasyon, pulmoner, total
Donör pnömonektomi
Ekstended akciğer rezeksiyonları
İntraplöral lavaj, her tür teknikle
Kateter torakostomi, kapalı sistem uygulama
Kimyasal plörodez, ayrıca tüp torakostomi veya kateter
Kist hidatik ameliyatları, akciğer
608.670
608.680
608.690
608.700
608.710
608.540
1600
A3
20000
1000
1600
2000
700
1000
1300
1800
200
150
100
750
A1
A3
A3
A2
B
A3
A3
A3
Kist hidatik ameliyatları, akciğer, mediyan sternotomi ile, iki taraf
1500
A3
Konjenital akciğer malformasyonları rezeksiyonu
Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile birlikte
Lobektomi veya segmentektomi
Major bronşial fistülün açık cerrahi ile kapatılması
1000
1500
1000
1200
A3
A3
A3
A3
608.280, 608.290, 608.690, 608.700 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.280, 608.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
Göğüs duvarı, diyafragma, perikard vb.
608.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
D
B
608.720
Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonları
1800
A3
608.730
608.740
608.750
608.760
608.770
608.780
608.790
608.800
Pnömonektomi
Pnömonektomi ekstraplevral
Pnömonektomi ve major damar cerrahisi
Pnömonostomi, apse veya kistin açık drenajı ile birlikte
Sleeve pnömonektomi
Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte
Torakotomi, bül eksizyon-plikasyonu ile birlikte
Torakotomi, intraplevral yabancı cisim
1500
1700
3000
700
2500
250
800
700
A3
A3
A1
B
A2
D
B
B
608.810
Torakotomi, intrapulmoner yabancı cisim çıkartılması ile birlikte
800
B
608.820
Torakotomi, kanama kontrolü ve/veya akciğer yırtığı onarımı
700
B
608.830
608.840
608.850
608.860
608.870
Torakotomi, kardiak masaj ile birlikte
Torakotomi, major, eksplorasyon ve biyopsi ile birlikte
Torakotomi, postoperatif kanama, hava kaçağı kontrolü
Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi için
Torakotomi, volüm küçültücü ameliyat, tek taraflı
800
600
600
500
1200
B
B
B
B
A3
608.880
Tüp torakostomi (göğüs tüpüyle sualtı drenajı), tek taraf
300
C
608.890
608.900
Tüp ve katater torakostomi takibi
Videotorakoskopi, bül eksizyonu ile birlikte
21
700
B
250
D
1500
1600
A3
A3
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır. Hiperhidroz (diğer
endikasyonlar hariç) için sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe
belirtilmelidir.
700
B
900
A3
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. 608.860 ile birlikte
puanlandırılmaz.
750
B
608.910
Videotorakoskopi, ekploratris
608.920
608.930
Videotorakoskopi, lobektomi
Videotorakoskopi, pnömonektomi
608.940
Videotorakoskopi, torakal sempatektomi
608.950
Videotorakoskopi, wedge rezeksiyon
608.960
Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda)
608.961
608.962
Plevra biyopsisi, perkütan
Transbronşiyal akciğer biyopsisi
6.6. SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ
Karaciğer
Hepatektomi, total
Hepatik arter ligasyonu veya kateterizasyonu
Hepatikojejunostomi
İntrahepatik bilioenterik diversiyonlar
Karaciğerin safra sistemi ile ilişkili çok sayıda apsesinin (komplike)
drenajı, laparatomi ile
Karaciğer tek basit apse drenajı, laparatomi ile
Karaciğer kist hidatiğinde dışa drenaj
Karaciğer kist hidatiğinde internal drenaj
608.970
608.980
608.990
609.000
609.010
609.020
609.030
609.040
VCS ve aorta rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu ile birlikte
608.280, 608.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
Plevral işlem var veya yok
608.960 ile birlikte puanlandırılmaz.
Torakal cerrahi işlemlerle birlikte puanlandırılmaz. 608.640 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Günde 1 kez puanlandırılır. Pansuman dahil
Biyopsi, drenaj ve diğer videotorakoskopik işlemlerle birlikte
puanlandırılmaz. 608.900, 608.920, 608.930, 608.940, 608.950 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Bronkoskopi dahildir.
23
150
275
2500
309
1545
1288
A2
C
A3
A3
824
B
412
463
515
C
C
B
609.050
609.051
609.052
609.060
Karaciğer kist hidatiğinde kistotomi veya kistektomiyle ile birlikte
poş küçültücü işlemler
Karaciğer kist hidatiğinde total perikistektomi
Karaciğer hemanjiyomunda enükleasyon
Karaciğer konjenital kistlerde internal veya eksternal drenaj veya
kistektomi
Kapitonaj, omentopeksi
Patoloji raporu ile segmentektominin teyidi gerekir. Üçten fazla olması
halinde 609.110 üzerinden puanlandırılır.
Patoloji raporu ile segmentektominin teyidi gerekir. Üçten fazla olması
halinde 609.111 üzerinden puanlandırılır.
618
B
750
750
B
B
773
B
1030
A3
1236
A3
609.070
Karaciğer segmentektomi, her bir segment
609.071
Karaciğer segmentektomi, her bir segment, laparoskopik
609.080
609.090
Karaciğer transplantasyonu, tüm cerrahi işlemler dahil
Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, tek laserasyon
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
15000
360
A1
C
Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, çok sayıda laserasyon
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
773
B
450
C
2060
2472
412
500
360
1545
A2
A2
C
B
C
A3
52
155
72
70
773
1500
B
A3
2000
A2
824
824
618
515
566
412
360
773
1030
773
B
B
B
B
B
C
C
B
A3
B
824
1575
618
773
1030
927
1150
1030
463
618
773
15000
618
1200
1400
1200
1800
2000
B
A3
B
B
A3
A3
A3
A3
C
B
B
A1
B
A3
A3
A3
A3
A2
609.100
609.101
609.110
609.111
609.120
609.121
609.122
609.130
609.140
609.150
609.160
609.170
609.180
609.190
609.191
609.200
609.210
609.220
609.230
609.235
609.240
609.250
609.260
609.270
609.280
609.290
609.300
609.310
609.320
609.330
609.340
609.341
609.350
609.360
609.370
609.380
609.390
609.400
609.410
609.420
609.430
609.440
609.450
Karaciğer tümörlerinde laparoskopi veya laparotomi ile
radyofrekans ablasyonu
Lobektomi veya hepatektomi, subtotal
Lobektomi veya hepatektomi, subtotal, laparoskopik
Metastazektomi, her bir metastaz
Metastazektomi, laparoskopik
Karaciğer biyopsisi
Portoenterostomi
Safra Yolları
İntraoperatif kolanjiyografi
İntraoperatif koledokoskopi
İntraoperatif safra yolları basınç çalışması
İntraoperatif safra yolları ultrasonografi
Koledok darlıkları ve kisti için girişimler
Koledokoenterostomi
Ekstrahepatik safra yolu tümörleri için rezeksiyon ve
rekonstrüksiyon
Koledokotomi-koledokoduodenostomi
Koledokotomi-sfinkterotomi veya sfinkteroplasti
Koledokotomi ile birlikte T-drenaj
Kolesistektomi
Kolesistektomi, laparoskopik
Kolesistoenterostomi
Kolesistostomi
Safra fistülleri için girişimler, basit
Safra fistülleri için girişimler, komplike
Safra kesesi ve safra yolları yaralanmaları için girişimler
Pankreas
Aberan pankreas eksizyonu
Adacık hücre transplantasyonu
Akut pankreatitte, debridman, lavaj ve drenaj
Distal pankreatektomi, parsiyel
Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi
Pankreas adenomlarında total eksizyon
Pankreas adenomlarında total eksizyon, laparoskopik
Pankreas fistülü onarımı
Pankreas kistlerinde eksternal drenaj
Pankreas kistlerinde internal drenaj
Pankreas kistlerinde total eksizyon
Pankreas transplantasyonu, total
Pankreas yaralanmalarında drenaj
Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, subtotal
Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, total
Pankreas yaralanmalarında pankreatikojejunostomi
Pankreatektomi, subtotal
Pankreatektomi, total duodenektomiyle birlikte
609.451
Pankreatektomi, total duodenektomiyle birlikte, laparoskopik
609.460
Whipple operasyonu
Özofagus
Asitte peritoneovenöz şant uygulaması
Distal özofagus rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, sol
torakofrenotomi ve intratorasik anastomoz ile
Özefajektomi, transhiatal
Özefajektomi, laparoskopik
609.470
609.480
609.490
609.491
İkiden fazla puanlandırılmaz.
İkiden fazla puanlandırılmaz.
Roux-n-y diversiyon
Enükleasyon
Tüm işlemler dahil
Tüm cerrahi işlemler dahil
2400
A2
3000
A1
1030
A3
1600
A3
1500
1800
A3
A3
609.500
Özofagial tüp veya balon uygulaması, özofagus varis kanamasında
158
609.510
Özofagogastrik devaskülarizasyon, portal hipertansiyonda
1030
A3
609.520
Özofagogastromyotomi
824
B
609.521
Özefagogastromyotomi, laparoskopik
990
A3
609.530
609.540
609.550
609.551
609.560
609.570
609.580
Özofagostomi, servikal
Özofagus atrezisi primer onarımı
Özofagus cerrahisi, benign patolojiler için
Krikofaringeal myotomi
Özofagus darlıklarında cerrahi girişim
Özofagus divertikül eksizyonu, servikal
Özofagus divertikül eksizyonu, torakal
1030
1236
1400
600
1236
700
900
A3
A3
A3
B
A3
B
A3
Heller ameliyatı; abdominal yada torakal yolla fundoplikasyon ile
birlikte veya değil
Heller ameliyatı; abdominal ya da torakal yolla fundoplikasyon ile
birlikte veya değil
24
609.590
609.600
609.610
609.620
609.630
609.640
609.650
609.660
Özofagus fistülü onarımı, servikal, torakal
Özofagus perforasyonu onarımı, servikal, torakal
Özofagus replasmanı için interpozisyon ameliyatları
Özofagus varisinde koroner ven ligasyonu ve splenektomi
Özofagus varisinde özofageal transection
Özofajektomi, transtorakal
Parsiyel özofajektomi ve rekonstrüksiyon
Portosistemik şantlar, portal hipertansiyonda
609.670
Total faringolaringoözofajektomi ve gastrik veya kolon
rekonstrüksiyonu
609.680
Totale yakın özofajektomi ve rekonstrüksiyon
609.690
609.700
Transözofageal varis ligasyonu
Mide-Duodenum
Bezoar veya yabancı cisim çıkarılması,laparotomi ile
609.710
Peptik ülsere bağlı duedonum perforasyonunda primer onarım
609.720
609.730
609.740
609.750
609.760
609.770
609.780
609.781
Peptik ülsere bağlı duedonum perforasyonunda primer onarım,
laparoskopik
Travmatik duedonum perforasyonunda primer onarım
Dumping veya diarede reverse loop operasyonları
Duodenoenterostomi
Duodenum divertikülü eksizyonu
Duodenum yaralanmasında primer onarım
Duodenumdan lokal tümör eksizyonu
Fundoplikasyon
Fundoplikasyon, laparoskopik
609.782
Hiatal herni operasyonu (fundoplikasyon dahil), laparoskopik
609.790
609.791
609.792
609.800
609.801
609.810
609.820
609.830
609.840
609.850
609.851
609.860
Gastrektomi, radikal, total
Gastrektomi, radikal, subtotal
Gastrektomi radikal, total, laparoskopik
Gastrektomi, subtotal
Gastrektomi subtotal, laparoskopik
Gastroenterostomi
Gastropeksi, mide volvulusunda
Gastrotomi veya gastrostomi, cerrahi
Mide divertikülü eksizyonu
Midede wedge rezeksiyon
Midede wedge rezeksiyonu, laparoskopik
Mideden benign tümör eksizyonu
609.871
Obezite, by-pass, laparoskopik veya açık cerrahi ile
609.872
Obezite, sleeve, laparoskopik veya açık cerrahi ile
609.873
Obezite, banding, laparoskopik veya açık cerrahi ile
609.877
Duedonal switch ve biliopankreatik diversiyon, laparoskopik veya
açık cerrahi ile
609.711
609.880
609.890
609.891
609.900
609.910
609.911
609.920
609.930
609.940
609.941
609.950
609.960
609.961
609.970
609.980
609.990
610.000
610.010
610.020
610.030
610.040
610.050
610.060
610.061
Nüks ülser, dumping veya reflu gastritte rezeksiyon
Peptik ülsere bağlı veya travmatik gastroduodenal
perforasyonlarda primer onarım
Peptik ülsere bağlı veya travmatik gastroduodenal
perforasyonlarda primer onarım, laparoskopik
Peptik ülsere bağlı perforasyonlarda primer onarım, trunkal
vagotomi ve drenaj
Piloromyotomi, hipertrofik pilor stenozunda
Gastroduodenal arter ligasyonu veya duodenotomi ile birlikte
arter ligasyonu
Selektif vagotomi ve antrektomi
Selektif vagotomi ve drenaj
Yüksek selektif vagotomi
Trunkal vagotomi ve drenaj
Jejunum veya İleum
Konjenital atrezi düzeltilmesi, jejunal ve ileal
Beslenme jejunotomisi
Beslenme jejunotomisi, laparoskopik
Bilier intestinal diversiyonlar
Enterokütan fistül ameliyatları
Gastrointestinal diversiyonlar
Gastrointestinal fistül ameliyatları, internal
İnce barsak perforasyonunda primer sütür
İnce barsak transplantasyonu
İnvaginasyon rezeksiyonu
İnvaginasyonda manüel redüksiyon
Jejunum veya ileum duplikasyonları, total eksizyon
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, subtotal
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter
1200
1200
2500
618
1030
2000
2200
2400
A3
A3
A2
B
A3
A2
A2
A2
Laparatomi, servikal kesi ve transmediastinal yaklaşım ile kalıcı
trakeostomi ve servikal anastomoz. 608.500, 608.510 ile birlikte
puanlandırılmaz.
3000
A1
Sağ torakotomi, laparatomi ve servikal kesi ile servikal anastomoz
2400
A2
463
C
566
B
566
B
680
B
566
1030
824
824
773
824
1030
1236
B
A3
B
B
B
B
A3
A3
1300
A3
1500
1030
1546
850
1020
566
1030
464
566
515
618
566
A3
A3
A3
B
A3
B
A3
C
B
B
B
B
1585
A3
1450
A3
1415
A3
1585
A3
1030
A3
567
B
690
B
875
B
607.960, 607.970, 607.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
Laparatomi ve sağ torakotomi ile intratorasik anastomoz
LES gevsekliğinde, krurafi posterior dahil.
607.960, 607.970, 607.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun Endokrinoloji
uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi
halinde puanlandırılır.
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun Endokrinoloji
uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi
halinde puanlandırılır.
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun Endokrinoloji
uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi
halinde puanlandırılır.
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun Endokrinoloji
uzman hekiminin de yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi
halinde puanlandırılır.
Total sütur sayısı dahil
25
515
B
515
B
875
721
721
721
B
B
B
B
1030
463
560
1500
1030
700
773
515
16250
875
412
515
773
618
A3
C
B
A3
A3
B
B
B
A1
B
C
B
B
B
610.062
610.063
610.070
610.080
610.090
610.100
610.101
610.110
610.111
610.120
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter, laparoskopik
Striktüroplasti
Jejunum, ileum enterostomi kapatılması
Jejunum, ileum enterotomi ve enterostomi
Ladd bantı eksizyonu, malrotasyonlarda
Brid ileusta laparatomi ve bridektomi
Brid ileusta bridektomi, laparoskopik
Laparatomi, ileusta
Midgut volvulus (orta barsak) düzeltilmesi
Meckel divertikülü eksizyonu
Appendiks
610.130
Appendektomi
610.131
610.150
610.151
610.152
610.153
610.160
610.170
610.171
610.180
610.181
610.190
610.191
610.200
610.201
610.210
610.220
610.230
610.240
Appendektomi, laparoskopik
Kolon
Hemikolektomi, sağ veya sol
Hemikolektomi, sağ veya sol, laparoskopik
Segmenter kolon rezeksiyonu
Segmenter kolon rezeksiyonu, laparoskopik
Kolektomi, subtotal
Kolektomi, subtotal ve ileoproktostomi
Kolektomi subtotal ve ileoproktostomi, laparoskopik
Kolektomi total ve ileal poş yapılması
Kolektomi total ve ileal poş yapılması, laparoskopik
Kolektomi total ve ileoanal anastomoz
Kolektomi total ve ileoanal anastomoz, laparoskopik
Kolektomi total ve terminal ileostomi
Kolektomi total ve terminal ileostomi, laparoskopik
Kolokütanöz fistül kapatılması
Kolon duplikasyonu total eksizyonu
Kolon invaginasyonda manüel redüksiyon
Kolon perforasyonda primer sütür
610.250
Kolon Pull-through, abdominoperineal veya perineal yaklaşımla
610.260
610.270
610.280
Kolon Pull-through, sakroabdominoperineal yaklaşımla
Kolon Pull-through, sakroperineal yaklaşımla
Kolonda detorsiyon ve peksi operasyonları
610.290
Kolostomi açılması
610.291
610.300
610.310
610.311
610.320
610.330
610.340
610.460
610.470
610.480
610.490
610.500
610.510
610.520
610.530
610.531
Kolostomi revizyonu
Kolostomi bakımı
Kolostomi kapatılması
Hartman kapatılması
Kolotomi ile polip veya yabancı cisim çıkarılması
Sigmoid volvulus redüksiyonu
Total barsak irrigasyonu
Rektum
Abdominoperineal rezeksiyon, laparoskopik
Abdominoperineal rezeksiyon
Perirektal enjeksiyon, rektal prolapsusta
Rektal polip eksizyonu, anal yolla
Rektal myektomi-Hirschsprung hastalığı
Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıkarılması
Rektosigmoid tümörlerde anterior rezeksiyon
Rektum tümöründe abdominosakral rezeksiyon
Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler
Low anterior rezeksiyon
Low anterior rezeksiyon, laparoskopik
Rektal prolapsusta sakroperineal onarım
Rektal prolapsusta sörklaj veya Tiersch ameliyatı
Rektal prolapsusta transabdominal onarım
Rektal prolapsusta transabdominal onarım, laparoskopik
Transanal rektal prolapsus tamiri
Anüs
Anal stenozda dilatasyon
Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu
Anoplasti
Fissürektomi
Hemoroidde elektrokoagülasyon, seansı
Hemoroidde lastik band ligasyonu, seansı
Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi, seansı
Hemoroidektomi
Hemoroidektomi ile birlikte sfinkterotomi
610.532
Hemoroidopeksi
610.540
610.550
610.560
İnfrared ile hemoroid tedavisi
İnkontinans tedavisinde kas transpozisyonu
Perianal apse drenajı
610.570
Perianal fistülotomi veya fistülektomi
610.575
Anal fistülde seton uygulaması
610.348
610.349
610.350
610.360
610.361
610.370
610.380
610.390
610.400
610.410
610.411
610.420
610.430
610.440
610.441
610.450
Akut apandisit, perfore veya periapendiküler apse drenajı ile birlikte.
Bu endikasyonlar dışında herhangi bir cerrahi işleme ek olarak
yapıldığında puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
610.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kolektomi operasyonlarıyla birlikte puanlandırılmaz. 610.220, 610.410
ve 610.411 ile birlikte puanlandırılmaz.
Mevcut kolostominin revize edilmesi
Preoperatif mekanik temizlik amacıyla yüksek sulu lavman
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Hipertrofik cilt plisi eksizyonu dahildir.
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
Tüm pakeler dahildir.
610.490, 610.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
Grade 3 veya 4 hemoroidde veya rektal mukozal prolapsusta
puanlandırılır. 610.490, 610.530, 610.531, 610.610 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Hipertrofik cilt plisi eksizyonu dahildir. 610.490, 610.530, 610.531,
610.532, 610.575, 610.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.570 ile birlikte puanlandırılmaz.
26
740
560
566
463
773
515
620
412
770
515
B
B
B
C
B
B
B
C
B
B
420
C
462
C
875
1050
800
960
1030
1130
1240
1800
2160
1545
1854
1390
1668
927
515
412
515
B
A3
B
A3
A3
A3
A3
A3
A2
A3
A3
A3
A3
A3
B
C
B
1030
A3
1545
1545
309
A3
A3
C
566
B
360
15
566
600
566
412
51
C
1800
1500
103
155
850
50
875
1500
257
1500
1800
515
206
515
620
412
A3
A3
50
206
412
206
100
100
100
283
328
B
B
B
C
D
B
B
A3
D
A3
A3
B
D
B
B
C
D
C
D
D
C
340
C
75
1030
250
A3
D
412
C
412
C
610.580
610.590
Perianal sinüs eksizyonu
Perineoplasti
309
500
C
B
610.600
Sfinkteroplasti, komplet perine yırtıklarında ve inkontinansda
515
B
610.610
610.620
Sfinkterotomi
Sfinkterotomi ile anüsten yabancı cisim çıkarma
Hipertrofik cilt plisi eksizyonu dahildir.
155
206
D
D
610.621
Anal transpozisyon operasyonu
Konjenital anomalilerde
830
B
610.625
Pilonidal sinüs eksizyonu
6.7. KEMİK ve EKLEM HASTALIKLARI CERRAHİSİ
Büyük Kemikler: Skapula, humerus, radius, ulna, pelvis, femur,
tibia
250
D
Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula, patella, fibula, koksiks
610.630
610.640
610.650
610.660
610.670
610.680
610.690
610.700
610.710
610.720
610.730
610.740
610.750
610.760
610.770
610.780
610.790
610.800
610.810
610.820
610.830
610.840
610.850
Küçük Kemikler: Metatars, metakarp ve parmak kemikleri
Büyük Eklemler: Omuz, dirsek, el bileği, kalça, symfizis pubis,
sakroiliak, diz, ayak bileği
Orta Eklemler: İntertarsal, interkarpal, akromioklavikular,
tibiofibular sindezmoz, distal radioulnar, proksimal radioulnar,
sternoklavikular, kostasternal
Küçük Eklemler: Metatarsofalangeal, interfalangeal
Alçı ve Ateller
Gövde alçısı (minerva)
Gövde-ekstremite alçısı
Pelvipedal alçı (10 yaş altı)
Pelvipedal alçı (10 yaş üstü)
Kısa kol alçı (Dirsek altı)
Kısa kol atel (Dirsek altı)
Uzun kol alçı (Dirsek üstü)
Uzun kol atel (Dirsek üstü)
Kısa bacak alçı (Diz altı)
Kısa bacak atel (Diz altı)
Uzun bacak alçı (Diz üstü)
Uzun bacak atel (Diz üstü)
Parmak ateli (alüminyum) veya alçısı
Cast-brace
PTB alçısı
Alçı çıkarma
Sekiz bandajı, Jones bandajı
Velpeau (Kol gövde) bandajı
U ateli veya atel + velpeau
ESWT
Traksiyon
İskelet traksiyonu geçilmesi
Cilt traksiyonu uygulanması
Halo-femoral veya halo traksiyon
Çıkıkların Kapalı Redüksiyonu
610.860
Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu
610.870
Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu (Bakıcı dirseği dahil)
610.880
Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu
Torakobrakial
Sirküler alçı çıkarma puanlandırılır. Atel hariç
610.810 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.800 ile birlikte puanlandırılmaz.
Ekstrakorporal şok dalgası, toplam tedavi
90
135
135
180
39
32
54
48
54
48
77
54
7
135
72
12
32
32
62
25
90
27
180
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690,
610.700, 610.710, 610.730, 610.750, 610.770, 610.790, 610.800 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690,
610.700, 610.710, 610.730, 610.750, 610.770, 610.790, 610.800 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690,
610.700, 610.710, 610.730, 610.750, 610.770, 610.790, 610.800 ile
birlikte puanlandırılmaz.
E
D
40
80
160
Kırıkların Kapalı Redüksiyonu
610.890
Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu
610.900
Orta kemik kırığı kapalı redüksiyonu
610.910
Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690,
610.700, 610.710, 610.730, 610.750, 610.770, 610.790, 610.800 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690,
610.700, 610.710, 610.730, 610.750, 610.770, 610.790, 610.800 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690,
610.700, 610.710, 610.730, 610.750, 610.770, 610.790, 610.800 ile
birlikte puanlandırılmaz.
45
90
180
610.950
610.960
610.970
610.980
610.990
611.000
Anestezi Altında Eklem Mobilizasyonu
Küçük eklemin anestezi altında mobilizasyonu
Orta eklemin anestezi altında mobilizasyonu
Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu
Kırıkların Cerrahi Tedavisi
Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme, küçük
Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, büyük
Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, orta
Bimalleolar kırık cerrahi tedavisi
Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, açık IMN
Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, kapalı IMN
1 cm'ye kadar
10 cm'den büyük
1-10 cm
Perkütan pinleme dahil
Plak, tel, unilateral eksternal fiksatör, perkütan pinleme dahil
Minimal invaziv, sirküler fiksatör, perkütan pinleme dahil
90
270
180
450
450
563
E
D
D
C
C
B
611.010
Büyük kemik kırıkları cerrahisi ve damar sinir eksplorasyonu
Perkütan pinleme dahil
580
B
611.020
611.030
611.040
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, açık IMN
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, kapalı IMN
Büyük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi
Plak, tel, unilateral eksternal fiksatör, perkütan pinleme dahil
Minimal invaziv, sirküler fiksatör, perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme ve enstruman çıkarma dahil
563
630
630
B
B
B
610.920
610.930
610.940
45
90
180
27
611.050
611.060
611.070
611.080
611.090
611.100
611.110
611.120
611.130
611.140
611.150
611.160
611.170
611.180
611.190
Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi
Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi
Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi
Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi
Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi
Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi
Önkol çift kemik kırığı
Pilon kırığı cerrahi tedavisi
Tek malleol veya epikondil kırığı cerrahi tedavisi
Trimalleolar kırık cerrahi tedavisi
Çıkıkların Cerrahi Tedavisi
Küçük eklem çıkığı, açık redüksiyon
Küçük eklem kırıklı çıkığı, açık redüksiyon ve fiksasyon
Orta eklem çıkığı, açık redüksiyon
Orta eklem kırıklı çıkık, açık redüksiyon ve fiksasyon
Büyük eklem çıkığı, açık redüksiyon
611.200
Büyük eklem kırıklı çıkık veya sinir eksplorasyonlu çıkık cerrahisi
600
611.210
Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hafta ve üzeri) ilave edilecek puan
180
611.220
611.230
611.240
611.250
611.260
611.270
611.280
611.290
611.300
611.310
611.320
611.330
611.340
611.350
Amputasyon, Dezartikülasyon
Büyük kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
Orta kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
Küçük kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
Kalça dezartikülasyonu amputasyonu, dezartikülasyonu
Hindquarter amputasyonu, dezartikülasyonu
Hemipelvektomi, eksternal
Hemipelvektomi, internal
Osteotomiler
Büyük kemik osteotomi ve fiksasyon
Orta kemik osteotomi ve fiksasyon
Küçük kemik osteotomi ve fiksasyon
İmplant Çıkarma
Pin çıkarma
Eksternal fiksatör çıkarma
Büyük kemik implant çıkarma
Büyük kemik sinir eksplorasyonu gerektiren implantların
611.360
Orta kemik implant çıkarma
611.370
Küçük kemik implant çıkarma
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme ve enstruman çıkarma dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme ve enstruman çıkarma dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Aynı anatomik alan için 611.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı anatomik alan için 611.170 ile birlikte puanlandırılmaz.
270
338
360
315
396
405
630
630
315
540
D
C
C
C
C
C
B
B
C
B
270
338
315
396
450
D
C
C
C
C
B
450
315
270
450
675
1000
1300
C
C
D
C
B
A3
A3
450
360
270
C
C
D
60
150
220
450
D
D
C
203
D
135
E
450
C
200
D
270
150
D
D
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
135
E
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
70
E
180
180
270
180
776
5000
405
25
15
D
D
D
D
B
A1
C
270
D
270
315
130
450
360
315
225
270
207
D
C
612.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
Malleolden veya epikondilden implant çıkarma. 612.010 ile birlikte
puanlandırılmaz.
612.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
Yumuşak Doku Laserasyonu Cerrahisi
611.380
Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması
611.390
Yumuşak doku laserasyonu, derin yabancı cisimler
611.400
611.410
Yumuşak doku laserasyonu, fasiyotomi kapatma
Yumuşak doku laserasyonu, tek kompartman fasiyotomisi
Yumuşak doku laserasyonu, skopi eşliğinde yabancı cisim
çıkarılması
Yumuşak doku laserasyonu, yabancı cisim çıkarılması
611.420
611.430
EL ve MİKROCERRAHİ, EKSTREMİTE CERRAHİSİ
611.450
611.460
611.470
611.480
611.500
611.520
611.530
611.540
611.550
Kemik grefti alınması
Kıkırdak grefti alınması
Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon
Ampute parmak için güdük onarımı
Ampute uzvun heterotopik revaskülarizasyonu
Ayaktan ele parmak nakli
Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu
Botulinum toksini uygulama derin kas, her bir kas için
Botulinum toksini uygulama yüzeyel kas, her bir kas için
611.560
Bunion-Bunionette eksizyonu
611.570
611.580
611.590
611.600
611.620
611.630
611.640
611.650
611.680
Butonier deformitesi, "swan neck" deformitesi cerrahisi
Çekiç parmak için açık redüksiyon
Çekiç parmak için kapalı redüksiyon
Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı
Distal radioulnar eklem operasyonları
Dupuytren cerrahisi
Eklem faresi çıkartılması
El bileği gangliyon eksizyonu
Flep ayrılması
Tendon kılıfı, eklem içi, derin adele içi yabancı cisim çıkarılması.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
6.1. DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ alt başlığında yer alan
GREFTLER bölümündeki 600.360 ve 600.400 kodlu işlemler ile FLEPLER
bölümündeki 600.650, 600.660, 600.670 ve 600.680 kodlu işlemler EL
ve MİKROCERRAHİ kapsamında değildir. DERİ ve DERİALTI
bölümündeki 600.250, 600.260, 600.270, 600.280 ve 600.290 kodlu
işlemler EL ve MİKROCERRAHİ kapsamına dahildir.
Kemiğe müdahale halinde
Genel anestezi altında
Bu kod halluks valgus cerrahisinde birinci metatarsın osteotomisini ve
ayrıca gerekli olduğu durumlarda internal fiksasyonunu içermektedir.
28
C
C
C
D
D
D
611.690
611.691
611.700
611.710
Gangliyon eksizyonu, büyük eklem
Gangliyon eksizyonu, küçük eklem
Güdük kapatılması
Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları
Bunyonektomi dahil
248
248
135
405
D
D
E
C
611.720
Heterotopik revaskülarize uzvun ortotopik transplantasyonu
4800
A1
611.730
611.740
611.750
611.760
611.770
611.780
İnguinal ve subpektoral lambo
Karpal instabilite cerrahisi
Karpal kemik rezeksiyonları
Kontraktür açılması, büyük eklem
Kontraktür açılması, küçük eklem
Kontraktür açılması, orta eklem
414
450
450
450
270
360
C
C
C
C
D
C
611.790
Majör replantasyonlar
7750
A1
611.800
Mallet finger cerrahisi
248
D
5800
A1
3850
A1
1750
297
1400
720
540
90
270
1350
2330
540
466
180
A3
D
A3
B
B
E
D
A3
A2
B
C
D
611.810
Minör replantasyonlar
611.840
Parmak replantasyonu, tek bir parmak
611.850
611.860
611.870
611.880
611.890
611.900
611.910
611.920
611.930
611.940
611.950
611.951
Parmak replantasyonu, ilave her parmak için
Parmak ucu amputasyonlarında lokal flep uygulamaları
Pediküllü kas ve kemik nakli
PEV rekurrens yumuşak doku ameliyatı
Pollisizasyon
Pulley rekonstrüksiyonu
Pulley sistemi kaybının onarımı
Rhizotomi
Serbest doku nakilleri
Servikal kosta ve diğer torasik çıkış sendromu girişimleri
Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için
Fleksör tendon onarımı, tek bir tendon için
El bileği, ayak bileği veya üstü replantasyonlar majör replantasyon
olarak kabul edilir.
MP eklemden el ve/veya ayak bileği arası olan replantasyonlar minör
replantasyon olarak kabul edilir.
Mikro cerrahi, MP ekleme kadar olan replantasyonlar parmak
replantasyonu olarak kabul edilir.
611.840 işlemine ilave puanlandırılır.
Kemik, kas, ayaktan ele nakiller
611.440 ile birlikte puanlandırılmaz
611.952
Ekstensör tendon onarımı, tek bir tendon için
140
E
611.960
611.961
611.970
611.980
611.990
612.000
Aşil/patellar/quadriceps tendon tamiri, tek bir tendon için
Tendon onarımı, ilave her tendon için
Tendon protezi uygulanması
Tendon transferi, tek tendon
Tendon transferi, ilave her tendon için
Tenodezler
259
68
311
450
135
360
D
E
C
C
C
C
611.951, 611.952 işlemine ilave puanlandırılır.
611.980 işlemine ilave puanlandırılır.
612.010
Tenoliz
Aynı anatomik bölge için başka bir işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
270
D
612.020
612.030
612.040
612.050
612.060
612.070
612.080
612.090
Tenoplasti, myoplasti, fasiya gevşetilmesi, tek
Tenoplasti, myoplasti, fasiya gevşetilmesi, çok sayıda
Tenotomi, myotomi
Tetik parmak cerrahi tedavisi
Tırnak çekilmesi, her biri
Tırnak yatak revizyonu, her biri
Topuk defektleri için lateral kalkaneal flep
Topuk defektleri için ters akımlı sural flep
612.030 ile birlikte puanlandırılmaz. Bir kez puanlandırılır.
612.020 ile birlikte puanlandırılmaz. Bir kez puanlandırılır.
270
450
248
180
68
48
567
567
D
C
D
D
E
E
B
B
612.100
Tuzak nöropati, cerrahi tedavi (kübital ve tarsal tünel vb.)
360
C
612.110
612.120
612.130
612.140
Vasküler saplı ada flebi
Volkmann iskemik kontraktürü cerrahisi
Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı
Yumuşak doku sinovektomileri
Konjenital Anomaliler
Konjenital büyük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu
Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu
Konjenital orta eklem çıkığı rekonstrüksiyonu
Makrodaktili cerrahi tedavileri
Polidaktili eksizyonu, basit
Polidaktili eksizyonu, komplike
Radial club hand cerrahi tedavileri
Sindaktili düzeltilmesi, basit
Sindaktili düzeltilmesi, komplike
Ulnar agenezi cerrahi tedavileri
Yüksek skapula rekonstrüksiyonu
Artroplastiler
Antibiyotikli hazır spacer uygulanması
Antibiyotikli imalat spacer uygulanması, ameliyathanede
Ayak bileği artroplastisi revizyonu, total
Ayak bileği artroplastisi, total
Ayak bileği artroplastisi, total, çıkartma
Basit Core-dekompresyon ameliyatı
Büyük eklem parsiyel protezleri, primer
Büyük eklem rezeksiyon interpozisyon artroplastisi
Kalça eklemi total protezleri, primer
Büyük trokanterin osteomisi ve transferi
Core-dekompresyon ve greftleme
Core-dekompresyon ve vaskülarize greft
Dirsek artroplastisi çıkartma, total
Dirsek artroplastisi revizyonu, total
Dirsek artroplastisi, total
518
675
360
270
B
B
C
D
675
270
450
396
270
446
776
284
425
540
776
B
D
C
C
D
C
B
D
C
B
B
135
180
900
720
360
450
585
540
810
360
540
1350
360
1125
700
E
D
A3
B
C
C
B
B
B
C
B
A3
C
A3
B
612.150
612.160
612.170
612.180
612.190
612.200
612.210
612.220
612.230
612.240
612.250
612.260
612.270
612.280
612.290
612.300
612.310
612.320
612.330
612.340
612.350
612.360
612.370
612.380
612.390
612.400
Endoskopi dahil. 612.010, 612.230 ve 612.650 ile birlikte
puanlandırılmaz.
612.280 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
29
612.460
612.470
612.471
612.472
Dirsek artroplastisi, total, 10 dereceden az hareketli dirsekte veya
20 dereceden fazla kemik deformitesinde
Diz artroplastisi, total
Diz artroplastisi, total protez çıkarma
Diz revizyon artroplastisi, total
Diz artroplastisi parsiyel revizyonu (tibial veya femoral
komponent)
Diz artroplastisi, total, polietilen değiştirme
Kalça artroplastisi, asetebular liner değiştirilmesi, total
Kalça asetebular revizyonu (parsiyel)
Kalça femoral sistem revizyonu (parsiyel)
612.480
Kalça revizyon artroplastisi, total
612.490
Kalça revizyon artroplastisi, total
612.500
Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması
405
C
612.510
Kısaltma ve/veya asetabular greft ile yapılan kalça artroplastisi
990
A3
612.520
612.530
612.540
612.550
612.560
612.570
612.580
Küçük eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi
Omuz artroplastisi çıkartılması
Omuz artroplastisi revizyonu
Omuz total artroplastisi
Orta eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi
Orta eklem ve küçük eklem protezleri, primer
Unikompartmantal diz artroplastisi
Artrodezler
Büyük eklem artrodezi
Orta eklem artrodezi
Küçük eklem artrodezi
Osteomyelit
Büyük kemik osteomyelit tedavisi
Orta kemik osteomyelit tedavisi
Küçük kemik osteomyelit tedavisi
Artroskopiler
270
450
1125
810
450
360
585
D
C
A3
B
C
C
B
675
450
270
B
C
D
405
270
180
C
D
D
250
D
360
C
675
B
540
B
450
C
540
B
495
1215
495
675
675
810
810
900
C
A3
C
B
B
B
B
A3
540
540
675
405
675
405
495
495
B
B
B
C
B
C
C
C
612.410
612.420
612.430
612.440
612.441
612.590
612.600
612.610
612.620
612.630
612.640
612.650
Artroskopi, tanısal
612.651
Artroskopi, girişimsel
612.710
Artroskopik mozaikplasti
612.720
Artroskopik Osteo Kondritis Dissekans (OCD) fiksasyonu
612.730
Artroskopik eklem kıkırdağı debridmanı ile birlikte drill ya da
mikrokırık
612.740
Artroskopik artrodez
Diz Artroskopisi
612.760
612.770
612.810
612.820
612.830
612.840
612.850
612.860
612.471, 612.472, 612.480, 612.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.470, 612.472, 612.480, 612.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.470, 612.471, 612.480, 612.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
Her iki komponent allogreft kullanılmadan. 612.470, 612.471,
612.472, 612.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
Her iki komponent allogreft veya metal kafesler kullanılarak. 612.470,
612.471, 612.472, 612.480 ile birlikte puanlandırılmaz.
613.030, 613.140, 613.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
Artroskopik SLAP onarımı, omuz
Artroskopik kapsüler kaydırma, omuz
Artroskopik bankart onarımı, omuz
Artroskopik rotator kılıf debridmanı, omuz
Artroskopik rotator kılıf onarımı, omuz
Artroskopik bursoskopi ve bursektomi, omuz
Artroskopik akromioplasti, omuz
Artroskopik akromioklaviküler eklem rezeksiyonu
Dirsek ve El Bileği Artroskopisi
900
A3
700
360
1125
B
C
A3
640
B
360
450
900
900
C
C
A3
A3
1350
A3
1530
A3
Drenaj, sekestrektomi, dekortikasyon, fenestrasyon v.b.
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.651, 612.710,
612.720, 612.730, 612.740, 612.760, 612.770, 612.810, 612.820,
612.830, 612.840, 612.850, 612.860, 612.870, 612.880, 612.890,
612.900, 612.910, 612.920, 612.930, 612.940, 612.950, 612.960,
612.970 ile birlikte puanlandırılmaz. Aynı ekleme ait başka bir
artroskopik işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.710,
612.720, 612.730, 612.740, 612.760, 612.770, 612.810, 612.820,
612.830, 6128.40, 612.850, 612.860, 612.870, 612.880, 612.890,
612.900, 612.910, 612.920, 612.930, 612.940, 612.950, 612.960,
612.970 ile birlikte puanlandırılmaz. Aynı ekleme ait başka bir
artroskopik işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.651 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.651 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.651,
612.710, 612.720, 612.740, 612.760, 612.770, 612.810, 612.820,
612.830, 612.840, 612.850, 612.860, 612.870, 612.880, 612.890,
612.900, 612.910, 612.920, 612.930, 612.940, 612.950, 612.960,
612.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.651,
Bu başlık altındaki işlemler aynı seansta, aynı bölge için 612.650,
612.651 ile birlikte puanlandırılmaz.
Artroskopik menisküs onarımı, diz
Artroskopik menisküs transplantasyonu, diz
Artroskopik lateral gevşetme ve medial plikasyon, diz
Artroskopik eminensia fiksasyonu, diz
Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz
Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyon revizyonu, diz
Artroskopik arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz
Artroskopik arka çapraz bağ rekonstrüksiyon revizyonu, diz
Omuz Artroskopisi
612.870
612.880
612.890
612.900
612.910
612.920
612.930
612.940
Bu kod dirsek artroplastisinin çıkarılmasını da içermektedir. 612.400
ile birlikte puanlandırılmaz.
Bu başlık altındaki işlemler aynı seansta, aynı bölge için 612.650,
612.651 ile birlikte puanlandırılmaz.
SLAP: Superior labrum anteroposterior lezyonu, ankor ile
Debridman dahil.
Bursektomi dahil, 612.920 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bursektomi dahil, 612.920 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bu başlık altındaki işlemler aynı seansta, aynı bölge için 612.650,
612.651 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.950
Artroskopik radius başı rezeksiyonu
405
C
612.960
Artroskopik triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) debridmanı
405
C
612.970
Artroskopik triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) onarımı
450
C
30
612.980
612.990
613.000
613.010
613.020
613.030
613.031
613.040
613.050
613.060
613.070
613.080
613.090
613.100
613.110
613.120
613.130
613.140
613.150
613.160
613.170
613.180
613.190
613.200
613.210
613.220
613.230
613.240
613.250
613.260
613.270
613.280
613.290
613.300
613.310
613.320
613.330
613.340
613.350
613.360
613.370
613.380
613.390
613.400
613.410
613.420
Eklem Açık Cerrahi
Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu
Akromioplasti
Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu
Ayak bileği kollateral ligament primer onarım
Ayak bileği kollateral ligament rekonstrüksiyonu
Büyük eklem debridmanı
Yara evantrasyonunda revizyon
Dirsek kollateral ligament rekonstrüksiyonu
Diz dış yan bağ, primer onarımı
Diz dış yan bağ, rekonstrüksiyonu
Diz iç yan bağ, primer onarımı
Diz iç yan bağ, rekonstrüksiyonu
Eklem ponksiyonu ve ilaç verme
Eminensiya kırık fiksasyonu
Greft alınması (Patellar tendon, hamstring veya fasia lata)
Kondral debridman
Korakoakromial ligament rekonstrüksiyonu
Küçük eklem debridmanı
Küçük eklem ligament rekonstrüksiyonu
Menisektomi
Menisküs kisti eksizyonu
Menisküs onarımı
Menisküs transplantasyonu
Mozaikplasti
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu
Orta eklem debridmanı
Patella distal ve proksimal dizilim cerrahisi
Patella distal dizilim cerrahisi
Patella proksimal dizilim cerrahisi
Rotator kılıf onarımı
Septik artrit, büyük eklem cerrahisi
Septik artrit, küçük eklem cerrahisi
Septik artrit, orta eklem cerrahisi
Sinovektomi, büyük eklem
Sinovektomi, küçük-orta eklem
Tekrarlayan Çıkıklarda Rekonstrüksiyon
Büyük eklem habitüel çıkık onarımı
Orta eklem habitüel çıkık onarımı
Küçük eklem habitüel çıkık onarımı
Pediatrik Ortopedi
Aşiloplasti
Aşiloplasti ve posterior kapsül gevşetmesi
Ayak komplet subtalar gevşetme
Ayak posteromedial gevşetme
Chiari osteotomisi
Gelişimsel kalça çıkığı, açık redüksiyon
Gelişimsel kalça çıkığı, kapalı redüksiyon ve pelvipedal alçı
Gelişimsel kalça çıkığında pelvik osteotomiler, açık redüksiyon
dahil
405
405
675
405
540
405
80
405
450
675
360
540
18
450
270
360
405
270
270
270
270
405
1000
540
540
315
675
450
450
450
450
135
315
315
248
C
D
C
C
D
D
D
D
C
A3
B
B
C
B
C
C
C
C
E
C
C
D
540
405
315
B
C
C
D
C
B
B
B
C
610.880, 610.650, 610.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
270
360
765
540
675
450
315
611.190, 611.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
720
B
613.140, 613.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sadece diz çıkığında
Drill ve mikrokırık dahil
613.030 ile birlikte puanlandırılmaz.
613.140 ile birlikte puanlandırılmaz.
613.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
613.030 ile birlikte puanlandırılmaz.
613.140, 613.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
613.350 ile birlikte puanlandırılmaz.
C
C
B
C
B
C
E
C
C
B
C
B
613.430
Gelişimsel kalça çıkığında periasetabular osteotomiler, Ganz vb
611.190, 611.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
1080
A3
613.440
Gelişimsel kalça çıkığı, radikal redüksiyon (açık redüksiyon ile
pelvik ve femoral osteotomiler dahil)
611.190, 611.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
900
A3
613.450
Gelişimsel kalça çıkığında üçlü pelvik osteotomiler, Steel vb.
810
B
613.460
613.470
613.480
613.490
613.500
613.510
613.520
Osteoklazi
Pes Ekinovarus (PEV) alçısı (manipülasyon dahil)
Plantar fasia ve adduktor tendonların gevşetilmesi
Shelf osteotomisi
Üçlü artrodez
Trokanter majör transferi
Vertikal talus ameliyatları
Pelvis ve Kalça Eklemi
Tenotomi, kalça adduktorları, kapalı, subkutan
Tenotomi, kalça adduktorları, açık
Tenotomi, iliopsoas, açık
Omurga Cerrahisi
Vertebra Enfeksiyonları
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve korpektomi ile birlikte
90
113
135
450
450
450
675
E
E
C
C
C
B
225
360
360
D
C
C
Torakotomi, laparatomi dahil
613.560, 614.090, 616.060 ile birlikte puanlandırılmaz. Torakotomi613.560, 613.920, 613.930, 614.090, 616.060 ile birlikte
puanlandırılmaz. Torakotomi-laparatomi ve korpektomi ile birlikte
strut greft
613.560, 614.020, 614.030, 614.040, 614.050, 614.060, 614.090,
616.060 ile birlikte puanlandırılmaz. Torakotomi-laparatomi ve
korpektomi ile birlikte strut greft
860
1700
B
A3
1910
A3
1800
A3
675
B
613.600, 614.090, 616.060 ile birlikte puanlandırılmaz.
1350
A3
613.600, 614.020, 614.030, 614.040, 614.050, 614.060, 614.090,
616.060 ile birlikte puanlandırılmaz. Korpektomi ile birlikte strut
greftleme
1800
A3
613.530
613.540
613.550
613.560
613.570
613.580
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve anterior
enstrümentasyon
613.590
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve posterior
enstrümentasyon
613.600
613.610
613.620
Posterior girişim ile vertebra abse drenajı
Posterior girişim ile vertebra abse drenajı ve korpektomi ile birlikte
strut greftleme
Posterior girişim ile vertebra abse drenajı ve posterior
enstrümentasyon
Faset denervasyonu dahil
31
613.630
Osteotomi
Posterior elemanların osteotomisi, tek vertebra segmenti
675
B
613.640
Posterior elemanlar ve anterior korpusu da içeren osteotomiler
1080
A3
613.650
Spinal osteotomi, tek vertebra segmenti, anterior yaklaşım ile
1030
A3
613.660
Konkav veya konveks kosta osteotomisi, her seviye için
Omurga Kırık ve Çıkıklarının Tedavisi
Vertebra kırıklarının redüksiyonu, manipülasyonsuz veya
traksiyonsuz
45
E
613.670
613.680
613.690
613.700
613.710
613.720
613.730
613.740
613.750
310
Vertebra kırıklarının kapalı tedavisi, manipülasyon veya traksiyonla
Alçı veya breys, gerektiren ve içeren
Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, posterior yaklaşımla,
4 seviyeye kadar
Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, posterior yaklaşımla,
4 seviyeden fazla
Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, anterior yaklaşımla, 4
seviyeye kadar
Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, anterior yaklaşımla, 4
seviyeden fazla
Vertebra kırığı veya çıkığı, anterior dekompresyon,
enstrümentasyon ve füzyon (4 seviyeye kadar) ile birlikte posterior
enstrümentasyon ve füzyon
Artrodez
Otogreft alınması, iliak kanat
Nonvaskülarize fibular strut greft alınması
Torakal ve/veya lomber vertebrada, posterior dekompresyon ve
füzyon dahil
Torakal ve/veya lomber vertebrada, posterior dekompresyon ve
füzyon dahil
Torakal ve/veya lomber vertebrada, anterior dekompresyon ve füzyon
dahil
Torakal ve/veya lomber vertebrada, anterior dekompresyon ve füzyon
dahil
Torakal ve/veya lomber vertebra
460
1220
A3
1450
A3
1350
A3
1700
A3
1910
A3
270
360
D
C
A3
613.760
Artrodez anterior, transoral veya ekstraoral yolla
Clivus, C1-C2 odontoid proses eksizyonu yapılarak veya yapılmadan
1420
613.770
Artrodez anterior, interbody tekniği ile
Artrodez anterior, interbody tekniği ile, her ek vertebra segmenti
için
C2 altı tüm vertebralar için tek seviye
630
B
C2 altı vertebralar
400
C
613.780
Posterior-posterolateral veya lateral transvers yaklaşım, servikal
613.790
613.800
613.810
Kranioservikal artrodez, posterior teknik ile
Atlas-aksis artrodez, posterior teknik ile
Servikal artrodez, posterior-posterolateral teknik ile
Oksiput-C2 vertebra
C1-C2 vertebra
C2 altı vertebralar için, tek seviye
1080
1080
810
A3
A3
B
613.820
Her ek vertebra için, artrodez posterior-posterolateral teknik ile
C2 altı vertebralar
460
C
613.830
613.840
613.850
613.860
1500
1650
1650
1650
A3
A3
A3
A3
613.870
613.880
Artrodez anterior, 3 vertebral segmente kadar
Artrodez anterior, 4 veya daha fazla vertebra segmenti
Kifotik deformite için anterior trikortikal strut greftleme
Kifotik deformite için vaskülarize kosta ile greftleme
Posterior-posterolateral veya lateral transvers yaklaşım, torakal,
lomber
Artrodez posterior, 7 vertebral segmente kadar
Artrodez posterior, 8 veya daha fazla vertebral segment
1030
1260
A3
A3
613.890
Artrodez posterior, tek disk aralığı
580
B
613.900
613.910
370
820
C
B
613.920
Artrodez posterior, ilave her disk aralığı
Spinal füzyon eksplorasyonu
Spinal Enstrümantasyon
Anterior enstrumantasyon; 3 vertebra segmentine kadar
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
1300
A3
613.930
Anterior enstrumantasyon; 4 veya daha fazla vertebra segmenti
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
1610
A3
613.940
613.950
613.960
613.970
613.980
613.990
614.000
Tek veya iki vida ile
1150
950
660
1150
1000
500
1350
A3
A3
B
A3
A3
B
A3
1370
A3
614.020
614.030
Anterior odontoid fiksasyonu
Anterior sakroiliak fiksasyon
Crutchfield takılması
Enstrumantasyon çıkartılması, 6 seviyeden fazla
Enstrumantasyon çıkartılması, 6 seviyeye kadar
Halo fiksasyon uygulanması
Pelvik fiksasyon, sakrum dışında (Spinal enstrumantasyonun alt
Posterior C1-C2 enstrümentasyon + vida rod + transartiküler vida +
lamina, spinöz proses telleme
Posterior oksipitoservikal enstrümentasyon
Posterior sakroiliak fiksasyon
Servikal 0-2 vertebralarda
Perkütan veya açık
1620
760
A3
B
614.040
Posterior segmental enstrumantasyon, 2 ila 6 vertebra segmenti
Aynı seansta bir kez puanlandırılır. 614.050 ile birlikte puanlandırılmaz
1350
A3
Aynı seansta bir kez puanlandırılır. 614.040 ile birlikte puanlandırılmaz
1740
A3
500
560
900
B
B
A3
Allogreft, otogreft, cage, çimento dahil
610
B
Vertebral segment rezeksiyonu, cisim ve posterior elemanlar dahil
1820
A3
En fazla 2 seviye puanlandırılır.
720
1620
2120
630
B
A3
A2
B
Anterior veya anterolateral yaklaşım, torakal-lomber-sakral
614.010
614.050
614.060
614.070
614.080
614.090
Posterior segmental enstrumantasyon, 7 veya daha fazla vertebra
segmenti
Posterior segmental olmayan enstrumantasyon
Spinöz proseslerin tellenmesi ile internal spinal fiksasyon
Translaminar faset eklem vida fiksasyonu, tek seviye
Vertebra defektlerine, strüktürel, strut greft veya prostetik
materyal yerleştirilmesi
Diğer İşlemler
614.100
Kifektomi
614.110
614.120
614.130
614.140
Spondilolizis pars kırık onarımı
Sakretomi, parsiyel
Sakrektomi, total
Vertebroplasti, tek seviye
İnterbody veya transforaminal interbody tekniği ile. Bir kez
puanlandırılır. İlave aralıklar 613.900 kodlu işlem üzerinden
puanlandırılır.
İnterbody veya transforaminal interbody tekniği.
Herhangi bir spinal cerrahi işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
Stabilizasyon veya traksiyon amaçlı
32
614.150
Kifoplasti, her seviye için
614.160
Faset eklem blokajı
614.170
Spondilolistezis cerrahi redüksiyon
Eksternal Fiksatör Tedavileri
Büyük kemik, bifokal
Büyük kemik, defektli psödoartrozu
Büyük kemik, psödoartrozu
Küçük kemik, defektli psödoartrozu
Küçük kemik, psödoartrozu
Orta kemik, defektli psödoartrozu
Orta kemik, psödoartrozu
Hemikallotazis-Kallotazis ile Deformite Düzeltilmesi
614.180
614.190
614.200
614.210
614.220
614.230
614.240
540
Tüm blokaj uygulamaları dahil. İşlemin tamamı için bir kez
puanlandırılır.
Diğer işlemlere ilave
3 cm'den fazla
1 cm'den fazla
2 cm'den fazla
B
160
580
B
810
765
675
450
405
540
473
B
B
B
C
C
B
C
614.250
Büyük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi
540
B
614.260
Orta kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi
450
C
614.270
Küçük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi
360
C
614.280
Hemikondrodiastazis büyük kemik
Eksternal Fiksatör ile Eklem Kontraktürü Açılması
Büyük eklem kontraktürünün eksternal fiksatör ile açılması
Küçük eklem kontraktürünün eksternal fiksatör ile açılması
Eksternal fiksatör ile ayak deformitesi düzeltilmesi
Eksternal Fiksatör ile Kemik Uzatma
Büyük kemik, eksternal fiksatör ile uzatma
Orta kemik, eksternal fiksatör ile uzatma
Küçük kemik, eksternal fiksatör ile uzatma
Ortopedik Onkoloji
Örnekleme Yöntemi
Kemik tümörü açık biyopsisi, (büyük kemik)
Kemik tümörü açık biyopsisi, (orta/küçük kemik)
Kapalı kemik biyopsisi
Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi
Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi, pelvis içi
Rezeksiyonlar
Benign yumuşak doku tümörü, derin, 1-3 adet
540
B
540
360
720
B
C
B
540
450
360
B
C
C
400
350
250
300
200
C
C
530.230 ile birlikte puanlandırılmaz.
150
D
530.231 ile birlikte puanlandırılmaz.
230
D
675
B
C
E
614.290
614.300
614.310
614.320
614.330
614.340
614.350
614.351
614.353
614.360
614.370
614.380
614.381
Benign yumuşak doku tümörü, derin, 4 veya daha fazla sayıda
Diğer açık girişimler dahil
C
614.400
614.410
Benign yumuşak doku tümörü, kompleks (Damar, sinir, kemik veya
eklem tutulumu)
Benign yumuşak doku tümörü, pelvis içi
Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel, 1-3 adet
530.240 ile birlikte puanlandırılmaz.
360
70
614.411
Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel, 4 veya daha fazla sayıda
530.241 ile birlikte puanlandırılmaz.
125
E
614.420
Büyük kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu
810
B
614.430
Büyük kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu
540
B
614.440
Küçük kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu
180
D
614.390
614.450
Küçük kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu
360
C
614.460
614.470
614.480
614.490
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, derin
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, kompleks
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, pelvis içi
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, yüzeyel
450
1040
540
225
C
A3
B
D
614.500
Orta kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu
540
B
Orta kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu
360
C
675
B
990
A3
990
810
A3
B
2250
2250
450
900
1620
675
540
270
450
540
A2
A2
C
A3
A3
B
B
D
C
B
1125
A3
614.510
614.520
614.530
614.540
614.550
614.560
614.570
614.580
614.590
614.600
614.610
614.620
614.630
614.640
614.650
614.660
614.670
Damar, sinir, kemik veya eklem tutulumlu
Pelvis veya vertebraların benign kemik tümörü veya kistinin
küretaj veya rezeksiyonu
Pelvis veya vertebraların malign kemik tümörünün geniş veya
radikal rezeksiyonu
Total kapalı eklem rezeksiyonu, büyük eklem
Total kapalı eklem rezeksiyonu, orta eklem
Rekonstrüksiyonlar
Biyolojik Rekonstrüksiyonlar
Damarlı kemik transplantasyonu
Eklem transplantasyonu, total
Kemik defektlerinin yonga greft ile doldurulması
Kemik kaydırma yöntemi ile rekonstrüksiyon
Kısmi eklem transplantasyonu
Masif allogreft ile rekonstrüksiyon
Rezeksiyon artrodezi, büyük eklem
Rezeksiyon artrodezi, küçük eklem
Rezeksiyon artrodezi, orta eklem
Segmental greft ile rekonstrüksiyon
Prostetik Rekonstrüksiyonlar
Modüler tümör protezi ile rekonstrüksiyon
6.8. SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ
Elektrofizyolojik Testler İçin Cerrahi
Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonu
130
33
614.680
614.690
614.700
614.710
614.840
614.850
614.860
614.870
614.880
614.890
614.900
Ventriküler ponksiyon
Eksternal ventriküler drenaj sistemi yerleştirilmesi
İntrakranial basınç monitorizasyon kateteri yerleştirilmesi
Eksternal lomber drenaj sistemi yerleştirilmesi
Uzun süreli video EEG amaçlı subdural elektrod konması için
cerrahi girişim
Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrodu için cerrahi
girişim
Uzun süreli video EEG amaçlı derin elektrot konması için cerrahi
girişim
Kortikal stimülasyon
Elektrokortikografi
Orta Kafa Çukuru Yaklaşımları
Vestibüler nörektomi, transkanal
MAI dekompresyonu
BOS fistüllerinin onarımı
Temporal kemik tümör eksizyonu
Akustik tümör eksizyonu
Retro Labirenter ve Retrosigmoid Yaklaşımlar
Vestibüler nörektomi, retrosigmoid-retrolabirenter
Dekompresyon ameliyatı (AICA)
Stereotaksik ve Fonksiyonel Nöroşirürjikal Ameliyatlar
Açık kordotomi
Baklofen pompa implantasyonu
Derin beyin nörostimülatörü implantasyonu, iki taraflı
Derin beyin nörostimulatörü implantasyonu, tek taraflı
Dorsal kolon stimülasyonu
Eksternal radyoşirürji
Faset denervasyonu
614.910
Mikroelektrod kayıt
614.920
Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi, iki taraflı
Günde bir kez puanlandırılır. 614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
2250
A2
614.930
Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır. 614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
1760
A3
614.940
Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi, iki taraflı
Günde bir kez puanlandırılır. 614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
2250
A2
614.720
614.730
614.740
614.750
614.760
614.770
614.780
614.790
614.800
614.810
614.820
614.830
PEG elektrod
Ameliyata ek olarak puanlandırılır.
Laminektomiye ek
Tüm denervasyon uygulamaları dahil, bir kez puanlandırılır.
614.920, 614.930, 614.940, 614.950, 614.960 ile birlikte
puanlandırılmaz.
180
280
240
230
D
D
550
B
430
C
620
B
550
390
B
1710
1500
1190
1500
1710
A3
A3
A3
A3
A3
1710
1500
A3
A3
700
550
1870
1560
470
1190
150
B
B
A3
A3
C
A3
605
614.950
Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır. 614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
1760
A3
614.960
614.970
614.980
614.990
615.000
615.010
615.020
615.030
615.040
615.050
615.060
Mikroelektrod kayıtla nörostimulatör implantasyonu
Mikrovasküler dekompresyon
Nöronavigasyonla kitle rezeksiyonu
Perkütan foramen ovale gasser gangliyon bloğu
Perkütan foramen ovale gasser gangliyonu RF termokoagülasyonu
Perkütan kordotomi
Perkütan sempatik blokaj
Perkütan traktotomi
Selektif dorsal rizotomi
Stereotaksik biyopsi
Stereotaksik brakiterapi
614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
2250
1350
1800
440
490
860
490
860
1410
770
1200
A2
A3
A3
B
C
B
A3
B
A3
615.070
Stereotaksik talamotomi, iki taraflı
Günde bir kez puanlandırılır. 615.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
2030
A2
615.080
Stereotaksik talamotomi, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır. 615.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
1520
A3
615.090
615.100
Stereotaktik kateterizasyon
Stereotaktik kraniotomi
880
1360
B
A3
615.110
Stereotaktik pallidotomi, iki taraflı
Günde bir kez puanlandırılır. 615.120 ile birlikte puanlandırılmaz.
2030
A2
615.120
Stereotaktik pallidotomi, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır. 615.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
615.130
615.140
615.150
Stereotaktik singulotomi-kapsulotomi
Trigeminal nörektomi
Vestibüler neurotomi
Kranial Cerrahiler
Hidrosefali ameliyatları, şant
Hidrosefali ameliyatları, üçüncü ventrikulostomi
615.160
615.170
615.100 ile birlikte puanlandırılmaz.
1520
A3
1560
1320
1460
A3
A3
A3
900
1100
A3
A3
615.180
BOS fistülünün kraniyotomi ile ameliyatları, transkraniyal yolla
1100
A3
615.190
615.200
615.201
615.202
615.203
615.204
615.205
615.210
615.220
BOS fistülü ameliyatları, transsfenoidal yolla
Kafa kaidesinde dura onarımı, kraniotomi ile
Dekompresif kraniektomi
Chiari malformasyonu dekompresyon ve duraplasti
Kisto-peritoneal şant takılması
Eksternal ventriküler veya lomber drenaj seti uygulanması
Syringomyeli şantları
Endoskopik tümör biyopsisi
Endoskopik aquaduktoplasti
Kafa Travma Ameliyatları
Burr Hole eksplorasyonu, tek
Burr Hole eksplorasyonu, her bir ilave için
Epidural hematom drenajı, kraniektomi ile
Epidural hematom drenajı, kraniotomi ile
1150
1320
800
1150
770
420
890
1030
1100
A3
A3
B
A3
B
C
B
A3
A3
344
206
680
740
C
D
B
B
615.230
615.240
615.250
615.260
34
615.270
Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, tek taraf
Günde bir kez puanlandırılır. 615.280 ile birlikte puanlandırılmaz.
770
B
615.280
Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, iki taraf
Günde bir kez puanlandırılır. 615.270 ile birlikte puanlandırılmaz.
1200
A3
615.290
Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, tek taraf
Günde bir kez puanlandırılır. 615.300 ile birlikte puanlandırılmaz.
460
C
615.300
Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, iki taraf
Günde bir kez puanlandırılır. 615.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
615.310
615.320
615.330
615.331
615.340
Depresyon fraktürü, basit
Depresyon fraktürü, komplike
Duraplasti, galeal greft ile
Duraplasti, diğer greftler ile (sentetik vb)
Duraplasti, fasia lata grefti ile
Kitle ve Vasküler Ameliyatlar
3. ventrikül içi tümörleri
615.350
615.360
Anevrizma ameliyatları, aynı keside çoklu
615.370
Anevrizma ameliyatları, ayrı keside çoklu
615.380
615.390
615.400
615.410
615.420
615.430
615.440
615.450
615.460
615.470
615.480
615.490
615.500
615.510
615.520
615.530
615.540
615.690
615.700
Anevrizma ameliyatları
Arteriovenöz malformasyon ameliyatları
Beyin apsesi, Burr Hole ile aspirasyon
Beyin apsesi cerrahisi, kraniotomi ile
Beyin intraparankimal kist hidatik çıkarılması
Glial tümör eksizyonu
Glial tümör eksizyonu, mikroşirürjikal teknik ile
Glial tümör eksizyonu, lobektomi ilavesi ile
İntraorbital tümör eksizyonu, kraniotomi ile
İntraserebral hematom boşaltılması, Burr Hole ile
İntraserebral hematom boşaltılması, kraniotomi ile
Kaide tümörleri
Karotid endarterektomi
Karotikokavernöz fistül veya anevrizması
Konveksite tümörleri cerrahisi
Köşe tümörleri cerrahisi
Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi
Parasagital (interhemisferik), tentoriyel açıklık vb. yerleşimli
tümörlerin cerrahisi
Pineal kitle ameliyatları
Posterior fossa tümörleri cerrahisi
Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi
Petroklival bölge tümör cerrahisi
Kavernöz sinus tümör cerrahisi
Kavernom ameliyatları
Mikrocerrahi kist fenestrasyonu
Subdural veya epidural abse ameliyatları
Uyanık kraniyotomi ile tümör eksizyonu
Serebral by-pass ameliyatları
Transsfenoidal hipofizektomi
Epilepsi Ameliyatları
Ekstratemporal rezeksiyonlar
Hemidekortikasyon
Hemisferektomi
Korpus kallozotomi
Selektif amigdalohipokampektomi
Subpial insizyon
Serebral lobektomi total, mediyal veya lateral
Vagal stimülatör takılması
Konjenital Spinal Cerrahi
Spinal meningosel eksizyonu
Spinal meningomyelosel eksizyonu
615.710
Spinal disrafizm, kapalı ameliyatları
615.720
615.730
615.750
Sakrokoksigeal teratom eksizyonu
İntradural İntramedüller Spinal Cerrahi
Diskografi, tek seviye
İntradural, intramedüller vertebra absesi drenajı
615.760
Lomber intradural tümör eksizyonu
615.770
Lomber spinal kord AVM eksizyonu
615.800
Servikal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu
615.810
Servikal intramedüller tümör eksizyonu
615.820
Servikal spinal kord AVM eksizyonu
615.550
615.560
615.570
615.580
615.581
615.582
615.583
615.584
615.585
615.586
615.590
615.600
615.610
615.620
615.630
615.640
615.650
615.660
615.670
615.680
615.830
Spinal syringomyeli drenajı eksizyonu
615.831
Servikal anterior oblik korpektomi, tek omurga
615.840
Torakal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu
615.370 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için bir kez
puanlandırılır.
615.360 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için bir kez
puanlandırılır.
İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır.
Servikal ve kranial yaklaşım ile
Adenomektomi
Diastematomyeli, lipomyelomeningosel, dermal sinüs, kısa filum
terminale
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi
dahil. 616.020 ile birlikte puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi
dahil. 616.020 ile birlikte puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi
dahil. 616.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi
dahil. 616.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi
dahil. 616.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
Laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.020,
616.070, 616.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi
dahil. 616.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
35
780
B
600
810
630
350
825
B
B
B
C
B
1850
A3
2200
A2
2750
A2
2000
2380
650
1000
1100
1030
1400
1500
1550
650
1000
2190
1450
2000
1060
2000
1910
A2
A2
B
A3
A3
A3
A3
A3
A3
B
A3
A2
A3
A2
A3
A2
A3
1550
A3
2000
2000
1790
2020
2020
1500
1100
750
1575
2380
1570
A2
A2
A3
A2
A2
A3
A3
B
A3
A2
A3
825
1650
2070
1230
1770
825
1650
825
B
A3
A2
A3
A3
B
A3
B
810
1020
B
A3
1100
A3
1230
A3
440
1320
A3
1170
A3
2020
A2
1370
A3
1630
A3
2460
A2
980
A3
1400
A3
1250
A3
615.850
Torakal intramedüller tümör eksizyonu
615.860
Torakal spinal kord AVM eksizyonu
Disk Cerrahisi
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi
dahil. 616.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi
dahil. 616.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
615.880-615.990 arasındaki işlemler 614.900 ile birlikte
puanlandırılmaz.
1560
A3
2240
A2
615.880
Lomber diskektomi, tek seviye
Klasik, laminotomi ile birlikte. 615.890 ile birlikte puanlandırılmaz.
660
B
615.890
Lomber diskektomi, tek seviye, iki taraf
Klasik, laminotomi ile birlikte. 615.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
820
B
615.900
615.910
615.920
615.930
615.910, 616.020 ile birlikte puanlandırılmaz.
615.900, 616.020 ile birlikte puanlandırılmaz.
Klasik, laminotomi ile birlikte
Klasik, laminotomi ile birlikte
820
660
820
1010
B
B
B
A3
Servikal ve diğer omurlar
880
B
Servikal ve diğer omurlar
1155
A3
615.960
Lomber laminektomi ve iki taraflı diskektomi
Lomber laminektomi ve tek taraf diskektomi
Lomber mikrocerrahi ile diskektomi, tek seviye
Lomber mikrocerrahi ile iki taraflı diskektomi, tek seviye
Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile servikal diskektomi, tek
mesafe
Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile servikal diskektomi ve
intervertebral greft-kafes uygulaması, tek mesafe
Servikal laminektomi ve disk boşaltılması
840
B
615.970
Torakal disk eksizyonu
Tek mesafe disk
Klasik, laminotomi veya laminektomi ile birlikte. 616.100, 616.110 ile
birlikte puanlandırılmaz.
1060
A3
615.980
615.990
Torakal kostatransversektomi ile disk eksizyonu
Torakal transtorasik disk eksizyonu
Eksizyon ve Dekompresyon
Kraniovertebral junction anomalisi ameliyatları veya
dekompresyon
1230
1430
A3
A3
1080
A3
615.940
615.950
616.000
616.010
Lomber hemilaminektomi-laminotomi, parsiyel/total, tek omurga
616.020
616.030
616.040
616.050
616.060
616.070
616.080
616.090
616.100
616.110
616.120
616.130
616.140
Lomber laminektomi, tek omurga
Lomber laminoplasti, tek omurga
Lomber parsiyel korpektomi, tek omurga
Servikal hemilaminektomi-laminotomi, tek omurga
Servikal,torakal veya lomber korpektomi, tek omurga
Servikal laminektomi, tek omurga
Servikal laminoplasti, tek omurga
Servikal veya torakal parsiyel korpektomi, tek omurga
Torakal hemilaminektomi-laminotomi, tek omurga
Torakal laminektomi, tek omurga
Torakal laminoplasti, tek omurga
Total omurga rezeksiyonu
Transoral odontoidektomi
Fasiyal Paralizinin Tedavisine Yönelik İşlemler
Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar
Fasiya veya tendon grefti ile askı ameliyatları
Kas transpozisyonu veya grefti ile düzeltme
Fasial sinir onarımı
Fasial sinirin greftle onarımı
Hipoglossal sinir transpozisyonu
Mikronörovasküler teknik ile kas transferi
Yumuşak doku süspansiyonu
Üst Ekstremite
616.150
616.160
616.170
616.180
616.190
616.200
616.210
616.220
616.230
Neuroliz
616.231
616.240
616.250
616.260
616.270
616.280
616.290
616.300
Sempatektomi, aksiller, tek taraflı
Sempatektomi, lomber, tek taraflı
Sempatektomi, lomber, iki taraflı
Sempatektomi, servikal, tek taraflı
Sempatektomi, servikal, iki taraflı
Periferik arter sklerizasyonu
Torakal sempatektomi, tek taraflı
Torakal sempatektomi, iki taraflı
Periferik Sinir Cerrahisi
Sinir grefti alınması
Sinir için torasik çıkım sendromu ameliyatları
Brakial pleksus eksplorasyonları
Lomber pleksus eksplorasyonları
Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, travmatik
Nervus medianusun dekompresyonu
Nervus ulnaris transpozisyonu
Supraskapüler sinir kompresyon sendromu ve dekompresyon
cerrahisi
Nervus radialis posterior interosseous kompresyon sendromu,
dekompresyon cerrahisi
Meralgia parestetika dekompresyon ameliyatı
Tarsal tünel sendromu dekompresyon ameliyatı
Kranial sinirlerin mikrovasküler dekompresyonu
Mikro Cerrahi
Sinir onarımı, tek sinir
Sinir onarımı, greft ile, tek sinir
Sinir onarımı, greft ile, ilave her sinir
Dijital sempatektomi
6.9. GÖZ ve ADNEKSLERİ
Perioküler Bölgenin Cerrahi Girişimleri
616.310
616.320
616.330
616.340
616.350
616.360
616.370
616.380
616.390
616.400
616.410
616.420
616.430
616.440
616.450
616.460
615.900, 615.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
615.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
615.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
Enblok spondilektomi
Aynı anatomik bölge için herhangi bir ameliyat ile birlikte
puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
Hemanjiom, A-V malformasyonlar vb.
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır.
Karpal tünel sendromu
616.440 işlemine ilave puanlandırılır.
İşlem puanları tek göz içindir
36
330
C
330
440
920
550
1100
550
660
920
530
530
660
2050
1720
C
C
A3
B
A3
B
B
A3
B
B
B
A2
A3
330
440
495
660
770
715
1650
440
C
C
C
B
B
B
A3
C
440
C
330
330
660
440
880
660
550
1100
C
C
B
C
B
B
B
A3
275
1320
1690
1490
170
330
440
D
A3
A3
A3
D
C
C
490
C
490
C
490
490
1230
C
C
A3
578
693
289
550
B
B
D
B
616.470
616.480
616.490
616.500
616.510
616.520
616.530
616.540
616.550
616.560
616.570
616.580
616.590
616.600
616.610
Ayarlanabilir sütür, ptozis
Blefaroplasti, her bir göz kapağı için
Dermoid kist eksizyonu
Distikiyaziste uygulanan elektroliz ameliyatı
Ektropiyum için cerrahi girişim
Entropiyum için cerrahi girişim
Epikantus onarımı
Frontale asma teknikleri, ptozis
Görüş alanına engel yaratan pseudopitoz tedavisi
Göz kapağı deri defektlerinin rekonstrüksiyonu
Göz kapağı tam kat defektlerinin rekonstrüksiyonu
Göz kapağına altın implantasyonu
Kantoplasti
Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'den fazla
Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'ye kadar
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Her bir kapak kenarı için
Fasiyal paralizi tedavisinde
300
250
250
100
250
250
250
300
300
300
450
250
250
100
75
C
D
D
E
D
D
D
C
C
C
C
D
D
E
E
616.620
Kapak kesisi sütüre edilmesi, kirpikli kenar, kaş veya tars onarımı
150
D
616.630
616.640
616.670
616.680
616.690
616.700
616.710
616.720
616.730
450
250
100
60
100
75
300
30
500
C
D
E
300
C
125
300
E
C
200
450
450
300
400
300
300
60
40
10
200
100
30
500
D
C
C
C
C
C
C
616.910
616.920
616.930
616.940
Kapak rekonstrüksiyonu, greft veya fleple
Kapak tümörü ameliyatı
Kapak veya konjoktiva biyopsisi
Kapaklara kriyo aplikasyonu
Kapakta kist ve şalazyon ameliyatı
Kemodenervasyon
Levator prosedürleri, ptozis
Rejional oküler anestezi
Saçlı deriden ada flep yardımı ile kaş rekonstrüksiyonu
Saçlı derinin kompozit greft olarak kullanıldığı kaş
rekonstrüksiyonu
Tarsorafi
Telekantüs onarımı
Gözyaşı Drenaj Yolları ile İlgili İşlemler
Alt konka kırılması
Dakriosistorinostomi (DSR), eksternal
Dakriosistorinostomi (DSR), endonazal
Göz yaşı yolları entübasyonu
Göz yaşı yolları entübasyonu ve alt konka kırılması
Kanalikül kesisi reperasyonu
Kese ablasyonu
Kese flegmonu drenajı
Lakrimal tıkaç yerleştirilmesi
Nazal mukoza ve cilt infiltrasyon anestezisi
Nazolakrimal balon uygulamaları
Nazolakrimal kanal oklüzyonuna girişim-probing
Punktum açılması, dilatasyonu, lavajı
Tüp implantlı konjonktival rinostomi
Şaşılık ve Pediatrik Oftalmoloji
Rektuslara geriletme veya rezeksiyon, her biri
Rektuslara geriletme ve rezeksiyon, aynı göz
Her iki gözde birer rektusa geriletme ve/veya rezeksiyon
Tenotomi, myotomi, şaşılıkta
300
400
500
200
C
C
B
D
616.950
Botulinum toksini enjeksiyonu (EMG eşliğinde her bir göz kası için)
50
616.960
616.970
616.980
300
300
300
C
C
C
400
C
617.000
617.010
617.020
617.030
617.040
617.050
Adele transpozisyonu
Ayarlanabilir sütür, şaşılık
Faden ameliyatı
Nystagmus cerrahisi, her iki gözde tüm horizontal kaslara
geriletme
Konjonktiva-Kornea-Kontakt Lens-Ön Segment
Amnion zarı ile yüzey rekonstrüksiyonu
Delici göz yaralanmaları tamiri
Fototerapotik keratektomi (PTK)
İntraoküler yabancı cisimlerin çıkartılması
Keratoplasti
Keratoprotez uygulaması
250
500
400
500
800
650
D
B
C
B
B
B
617.051
Korneal Cross-Linking uygulaması
250
D
617.052
İntrakorneal halka uygulaması
450
C
617.060
617.070
617.090
617.091
617.100
617.110
617.120
Konjonktiva örtmesi
Konjonktiva plastiği, greft ile
Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması
Konjonktiva kesisi sütürasyonu
Konjonktivadan yabancı cisim çıkarılması
Konkresyon küretajı
Kornea hazırlanması, transplantasyon için
125
400
150
80
30
60
288
E
C
D
E
616.740
616.750
616.760
616.770
616.780
616.790
616.800
616.810
616.820
616.830
616.840
616.850
616.860
616.870
616.880
616.890
616.900
616.990
Çocuk yaş grubunda anestezi ile yapılan sondalama
Punktumda keseye kadar olan probing ve dilatasyonu kapsar
Aynı gözde işlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Aynı göz için bir kez puanlandırılır.
İki göz için bir kez puanlandırılır.
Topografi ve pakimetre ile tanı konulmuş keratokonus veya postlasik
ektazi veya pellusid marginal degenerasyonda, üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
Topografi ve pakimetre ile tanı konulmuş keratokonus veya postlasik
ektazi veya pellusid marginal degenerasyonda, üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
İşlemin tamamı bir kez puanlandırılır
Her bir kornea için puanlandırılır.
617.121
Kornea alınması
Bakanlıkça yayımlanacak ilgili formların doldurulması ve ilgili yerlere
gönderilmesi kaydıyla puanlandırılır. Her bir kornea için puanlandırılır.
617.122
Kornea donörü bildirimi
Donörden kornea alınması kaydıyla bildirimde bulunan hekim için
puanlandırılır. Her bir donör için bir kez puanlandırılır.
617.130
Kornea kesisi sütürasyonu
1500
200
200
37
E
C
B
D
E
B
D
D
617.140
Korneadan yabancı cisim çıkarılması
617.150
617.160
617.170
617.180
Korneal debridman
Korneal-skleral sütür alınması
Limbal kök kücre transplantasyonu
Ön kamara ponksiyonu ve/veya injeksiyonu, tanısal
Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından yapıldığında puanlandırılır.
50
30
30
375
50
E
C
617.190
Ön kamara ile birlikte vitreus ponksiyon veya enjeksiyonu, tanısal
75
617.200
617.210
617.211
617.220
Ön kamara lavajı
Pterjium ameliyatı
Otogreftli pterjium ameliyatı
Subkonjonktival ve subtenon enjeksiyon
200
175
250
25
D
D
D
400
400
300
250
300
300
C
C
C
D
C
C
140
E
Refraktif Cerrahi
617.230
617.240
617.250
617.260
617.270
617.280
İşlemin tamamı için, günde bir kez puanlandırılır.
Bilateral -5D ve üzeri miyop olup, iki göz arasında en az 3D
anizometropi olan olgularda, bilateral +3D ve üzeri hipermetrop olup
iki göz arasında en az 3D anizometropi olan olgularda, bir gözü
emetrop olup diğer gözünde 3D ve üzeri refraktif bozukluk olan
olgularda, iki göz arasında 4D ve üzeri sferik fark olan olgularda sağlık
kurulu raporu ile puanlandırılır.
617.290
Şeffaf lens ekstraksiyonu
Yüksek miyopide negatif lens implantasyonu
Fotoretraktif keratoplasti (PRK), excimer lazer ile
Lasik, Lasek
Radyal keratotomi
Astigmatik keratotomi
İris ve Lens ile İlgili İşlemler
Açı revizyonu
617.300
Dissizyon veya kapsülektomi
Aynı göz için 617.310, 617.320, 617.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
200
D
617.310
Dissizyon-lens aspirasyonu
Aynı göz için 617.300, 617.320, 617.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
300
C
617.320
Dissizyon-lens aspirasyonu ve ön vitrektomi
Aynı göz için 617.300, 617.310, 617.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
450
C
Aynı göz için 617.300, 617.310, 617.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
C
617.341 ve 617.342 ile birlikte puanlandırılmaz.
350
C
617.340 ve 617.342 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
C
617.340 ve 617.341 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı göz için bir kez puanlandırılır.
Aynı göz için bir kez puanlandırılır.
Aynı göz için bir kez puanlandırılır.
420
140
200
315
100
300
250
C
E
D
C
E
C
D
200
D
350
300
250
C
C
D
150
D
200
D
617.330
617.340
Dissizyon-lens aspirasyonu ve ön vitrektomi ile birlikte İOL
implantasyonu
Fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu
617.341
Kataraktta fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu
(multifokal, astigmatik veya torik, multifokal ve torik)
617.342
617.350
617.360
617.370
617.380
617.390
617.400
Femtosaniye lazer ile katarakt cerrahisi
İridodiyaliz düzeltilmesi, 3 saat kadranı kadar
İridodiyaliz düzeltilmesi, 4-6 saat kadranı kadar
İridodiyaliz düzeltilmesi, 6 saat kadranından çok
Kapsül germe halkası yerleştirilmesi
Kapsül içine sekonder intraoküler lens implantasyonu
Lazer iridotomi
617.410
Lazer kapsülotomi-sineşiotomi
617.420
617.430
617.440
Lens ekstraksiyonu ve intraoküler lens implantasyonu
Lens ekstraksiyonu, ekstrakapsüler
Lens ekstraksiyonu, intrakapsüler
617.441
İntraoküler lens repozisyonu işlemi
617.442
İntraoküler lens çıkarılması
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
617.340, 617.341 ve 617.342 işlemi yapılan hastaya işlem sonrası altı
(6) ay içinde, aynı sağlık tesisinde yapılması halinde puanlandırılmaz.
617.330, 617.340, 617.380, 617.390, 617.420, 617.450, 617.470,
617.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
617.330, 617.340, 617.380, 617.390, 617.420, 617.450, 617.470,
617.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
617.450
Ön kamara veya sulkusa sekonder intraoküler lens implantasyonu
350
C
617.451
617.460
617.470
617.480
617.490
617.500
Ön kamaradan silikon alınması
Parsplana lensektomi
Parsplana lensektomi ve intraoküler lens implantasyonu
Periferik iridektomi
Pupilloplasti
Sineşiotomi
150
500
600
200
200
150
D
B
B
D
D
D
617.510
Skleral fiksasyon ile sekonder intraoküler lens implantasyonu
500
B
617.520
617.525
Travmatik paralitik midriyazis için pupillaplasti
Vitreus Wick sendromu YAG lazer uygulaması
Glokom
Ankiste bleb revizyonu
Glokomla kombine katarakt ameliyatları
Gonyotomi, trabekülotomi
Lazer gonyoplasti, trabekuloplasti
Seton ameliyatı (tüp, molteno vb.)
Siklodiyaliz
Siklofotokoagülasyon
Siklokrioterapi
Trabekülektomi
Viskokanalostomi
Retina-Vitreus
350
200
C
D
175
750
400
250
500
250
125
125
500
600
D
B
C
D
B
D
E
E
B
B
617.530
617.540
617.550
617.560
617.570
617.580
617.590
617.600
617.610
617.620
617.630
Fotokoagülasyon, her bir seans
617.631
Prematüre retinopatisinde lazer tedavisi
Her bir göz için. Beş seansın üzerinde sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
150
450
38
C
617.632
Yeni doğan fundoskopik inceleme
617.640
617.650
617.660
617.661
617.670
617.680
617.690
617.700
617.710
617.720
617.730
617.740
Vitrektomi, anterior
Vitrektomi, pars plana
Vitroretinal cerrahi, tüm işlemler
Premature retinopatisinde vitroretinal cerrahi
Pnömatik retinopeksi
Dekolman ameliyatları, krio aplikasyonu
Dekolman ameliyatları, sörklaj, lokal
Makula dejenerasyonu için fotodinamik tedavi
Silikon yağı çıkarılması
İntravitreal ponksiyon ve/veya injeksiyon
Ekvatoryel krioterapi
Orbita-Okuler Onkoloji
Deri veya mukoza grefti kullanarak soket onarımı
617.750
Ekzanterasyon ve alın flebi ile birlikte deri grefti
617.760
617.770
617.780
617.790
617.800
617.810
617.820
617.830
617.840
617.850
617.860
617.870
617.880
617.890
617.900
617.910
617.920
617.930
617.940
617.950
Ekzanterasyon ve deri grefti
Ekzanterasyon ve temporal kas flebi ile birlikte deri grefti
Ekzanterasyon ve ikincil iyileşmeye bırakmak
Ekzoftalmus için orbital dekompresyon, iki taraf
Enükleasyon veya evisserasyon
Hidroksiapatit implant için peg takılması
İntraorbital tümör
İntraorbital yabancı cisimlerin çıkartılması
Mobil hidroksiapatit implantı
Mobil implantlı enükleasyon
Optik sinir dekompresyon operasyonu
Orbita dekompresyon operasyonu
Orbitotomi
Protez yapılması, göz
Radyoaktif plak çıkartılması
Radyoaktif plak uygulaması
Retrobulber ve peribulber enjeksiyon
Soket revizyonu, göz
Sr90 Göz aplikasyonu
Stafilom tashihi
6.10. KULAK ve KULAK BÖLGESİNİN CERRAHİSİ
Prematüre retinopati muayenesi işleme dahildir. Binoküler
oftalmoskopi yöntemiyle, prematüreler için, 5 günde bir kez
puanlandırılır.
Başka bir vitroretinal cerrahi işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
Başka bir vitroretinal cerrahi işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
600.300, 600.330, 600.360, 600.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
600.300, 600.330, 600.370, 600.440, 600.450 ile birlikte
puanlandırılmaz.
600.300, 600.330, 600.360, 600.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
Enükleasyon sonrası geç dönem
Fasia lata, duramater, vb
150
500
700
900
1450
400
200
650
300
700
50
125
B
B
A3
A3
C
D
B
B
600
B
800
B
600
1000
500
800
400
200
550
500
500
500
550
650
500
650
250
500
25
500
50
250
B
A3
B
B
C
D
B
B
B
B
B
B
B
B
D
B
B
D
617.960
Ampute kulak kepçesinin kompozit greft olarak sütüre edilmesi
400
C
617.970
617.980
617.990
618.000
618.010
618.020
618.021
618.030
618.040
618.050
618.060
618.070
618.080
618.090
618.100
618.110
618.120
618.130
Aural polip eksizyonu
Aurikula apse, hematom drenajı
Aurikula eksizyonu, basit
Aurikula eksizyonu, total
Basit mastoidektomi
Buşon, lavaj ve manipülasyon
Canal Wall Down timpanoplasti
Dış kulak yolu atrezisi
Dış kulak yolu biyopsisi
Dış kulak yolu, eksositoz eksizyonu
Dış kulak yolu, malign kısımların radikal eksizyonu
Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması
Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması, cerrahi
Eksploratif timpanotomi
Endolenfatik sak operasyonu, şant ile
Endolenfatik sak operasyonu, şant olmaksızın
Fasiyal sinir dekompresyonu
Fasiyal sinir sütürü
E
E
D
C
C
Diğer bir kulak bölgesi cerrahisi ile birlikte puanlandırılmaz.
618.090, 618.190, 618.250, 618.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.090, 618.190, 618.250, 618.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.010, 618.380 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.010, 618.380 ile birlikte puanlandırılmaz.
100
70
200
400
470
5
900
760
75
220
460
60
160
400
750
700
700
800
618.010, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
A3
B
E
D
C
D
C
B
B
B
B
618.140
Glomus tümör eksizyonu, genişletilmiş eksternal yaklaşım ile
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
1500
A3
618.150
618.160
618.170
618.171
618.172
618.173
618.180
Glomus tümör eksizyonu, transmastoid yaklaşım ile
Glomus tümör eksizyonu, transmeatal yaklaşım ile
İki loblu kulak memesinin onarımı
İnfratemporal fossa tip A cerrahisi
İnfratemporal fossa tip B cerrahisi
İnfratemporal fossa tip C cerrahisi
Kemik iletimi işitme dekompresyonu
Mastoidektomi dahil
950
500
300
2500
2500
2500
350
A3
B
C
A2
A2
A2
C
618.190
Kepçe kulak onarımı
400
C
618.200
Koklear implant yerleştirilmesi
1100
A3
618.201
Orta kulağa implante edilebilir işitme cihazları yerleştirilmesi
1000
A3
618.202
Kemiğe implante edilebilir işitme cihazları yerleştirilmesi
600
B
618.203
İşitsel beyin sapı implantı yerleştirilmesi
2000
A2
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
18 yaşını doldurmuş kişiler için üç ruh sağlığı ve hastalıkları uzman
hekimince "major ruhsal sorunlara neden olduğunun" belirtildiği sağlık
kurulu raporu gerekir.
618.021, 618.090, 618.100, 618.201, 618.202, 618.203, 618.250,
618.340, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
618.021, 618.090, 618.100, 618.200, 618.202, 618.203, 618.250,
618.340, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
618.021, 618.090, 618.100, 618.200, 618.201, 618.203, 618.250,
618.340, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
618.021, 618.090, 618.100, 618.200, 618.201, 618.202, 618.250,
618.340, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
39
618.210
618.220
618.240
618.250
618.260
618.270
618.280
618.290
618.300
618.310
618.320
618.330
Kriptotia düzeltilmesi
Kulak kepçesi replantasyonu
Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon ve
primer sütür
Kulak memesi delinmesi
Kulak rekonstrüksiyonu, tek aşamalı
Labirentektomi (TALK operasyonu)
Labirentektomi, mastoidektomi ile
Labirentektomi, transkanal
Makrotia düzeltilmesi
Mastoidektomi kavitesi debridmanı
Meatoplasti, stenozlarda
Mikrotia onarımı için lobül transpozisyonu
Mikrotia onarımı için posterior sulkus oluşturulması
618.340
Mikrotia onarımı için kıkırdak çatı hazırlanması-yerleştirilmesi
618.350
Miringoplasti
618.360
618.370
618.380
618.390
618.391
618.400
Miringotomi
Petröz apeks rezeksiyonu ve radikal mastoidektomi
Radikal veya çoklu modifiye radikal mastoidektomi
Stapedektomi
Koterizasyon ile kulak perforasyonu onarımı
Temporal kemik rezeksiyonu
618.410
Timpanoplasti, mastoidektomi ve kemikcik zincir onarımı dahil
618.010, 618.021 ile birlikte puanlandırılmaz.
700
B
618.411
Ventilasyon tüpü uygulaması, tek taraf
6.11. ENDOKRİN SİSTEM CERRAHİSİ
Timektomi, basit
Timektomi, maksimal
Substernal tiroidektomi, intratorasik
Tiroid biyopsisi, cerrahi
Tiroidektomi, subtotal, tek taraf
Tiroidektomi, subtotal, iki taraf
Tiroidektomi, total, tek taraf
Tiroidektomi, total, iki taraf
Tiroidektomi, totale yakın, iki taraflı
Tiroidektomi, bir taraf total ve karşı taraf subtotal
Tiroidektomi, totale tamamlayıcı
Paratiroid kas implantasyonu, otogreft
Paratiroidektomi, adenom için
Paratiroidektomi, hiperplazi veya kanser için
Sürrenalektomi, transperitoneal, tek taraf
Sürrenalektomi, transperitoneal, tek taraf, laparoskopik
Sürrenalektomi, lomber, ekstra peritoneal, tek taraf
Nöroblastom eksizyonu
6.12. ÜRİNER SİSTEM CERRAHİSİ
Böbrek
Atnalı böbrek revizyonu, istmektomi
Böbrek biyopsisi, açık, cerrahi
Böbrek kisti rezeksiyonu
Böbrek transplantasyonu
Böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu
Endopyelotomi
ESWL 1. seans
ESWL 2. seans
ESWL 3. seans
ESWL 1. seans
ESWL 2. seans
ESWL 3. seans
Laparoskopik nefrektomi
Nefrektomi, basit
Nefrektomi, canlı donör
Nefrektomi, parsiyel
Nefrektomi, radikal
Nefrektomi, subkapsüler
Nefrokütanöz fistül onarımı
Nefrolitotomi
Nefrolitotomi, anatrofik
Nefrolitotomi, perkütan
Nefropeksi
Nefropyelolitotomi
Nefrostomi kapatılması
Nefrostomi, açık cerrahi
Nefroüreterektomi
Nefroüreterektomi ve parsiyel sistektomi
Nefrovezikal stent yerleştirilmesi, subkütan
Perirenal apse drenajı, cerrahi
Pyelolitotomi
Pyeloplasti
Pyelostomi
Renal arter plastik operasyonu
Wilm’s tümörü çıkarılması
Miringotomi dahil. 618.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
200
D
618.430 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.420 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sternal split veya total sternotomi
1030
1236
1030
206
550
640
720
920
920
800
870
258
618
876
1500
1800
1100
1500
A3
A3
A3
D
B
B
B
A3
A3
B
B
D
B
B
A3
A3
A3
A3
1200
400
500
8750
1200
1000
20
20
20
200
200
200
1000
650
1000
715
1000
750
1000
800
1300
1300
400
800
400
600
800
1500
1200
300
600
850
450
1200
1400
A3
C
B
A1
A3
A3
618.230
618.420
618.430
618.440
618.450
618.460
618.470
618.480
618.490
618.491
618.500
618.510
618.520
618.530
618.540
618.550
618.551
618.560
618.570
618.580
618.590
618.600
618.610
618.620
618.630
618.640
618.641
618.642
618.643
618.644
618.645
618.650
618.660
618.670
618.680
618.690
618.700
618.710
618.720
618.730
618.740
618.750
618.760
618.770
618.780
618.790
618.800
618.810
618.820
618.830
618.840
618.850
618.860
618.861
618.090, 618.100, 618.190, 618.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.010, 618.380, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.021, 618.090, 618.100, 618.190, 618.250, 618.390, 618.391 ve
618.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.021 ile birlikte puanlandırılmaz.
TCA, patch, fat plasti vb
Hemşire, teknisyen vb. tarafından uygulandığında
Hemşire, teknisyen vb. tarafından uygulandığında
Hemşire, teknisyen vb. tarafından uygulandığında
Uzman hekimin bizzat kendisi tarafından uygulandığında
Uzman hekimin bizzat kendisi tarafından uygulandığında
Uzman hekimin bizzat kendisi tarafından uygulandığında
618.840 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.830, 619.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
40
400
2250
C
A2
400
C
10
1200
400
750
600
400
50
500
200
500
A3
C
B
B
C
E
B
D
B
500
B
450
C
70
1250
900
1000
200
1450
E
A3
A3
A3
D
A3
A3
B
A3
B
A3
B
A3
B
A3
A3
C
B
C
B
B
A3
A3
C
B
B
C
A3
A3
618.870
618.880
618.890
618.900
Renal kist eksizyonu, laparoskopik
Renal rüptür onarımı
Retrograd pyelografi, endoskopi dahil
Travmatik böbrek rüptüründe onarım
Üreter
618.910
Endoskopik üreter taşı tedavisi
618.920
Retrograd üreteral kateterizasyon
618.930
618.940
618.950
Transüreteroüreterostomi
Urakus kist ve fistül eksizyonu
Üreter tümöründe üreterektomi ve anastomoz
618.960
Üreteral J stent takılması
618.970
618.980
Üreteral balon dilatasyonu
Double J harici kalıcı üreteral stent yerleştirilmesi
500
1000
190
750
B
A3
D
B
618.920, 618.960, 618.970, 618.980, 619.010, 619.530, 619.560,
621.090 ile birlikte puanlandırılmaz.
800
B
Aynı taraf üreter için 618.910 ve 618.960 ile birlikte puanlandırılmaz.
150
D
700
600
850
B
B
B
150
D
150
300
D
C
Endoskopi dahil. Aynı taraf üreter için 618.920 ile birlikte
puanlandırılmaz.
618.990
Üreteral stent çıkartılması
619.130 ile birlikte puanlandırılmaz. Sistoskopi ayrıca puanlandırılmaz.
150
D
619.000
619.010
619.020
619.030
619.040
619.050
619.060
Üreteral substitüsyonlar (ileal üreter)
Üretere basket konulması, transüreterolitotomi
Üreterektomi
Üreterokalisiyel anastamoz
Üreterokütaneostomi
Üreterokütaneostomi kapatılması
Üreterolitotomi
Barsak cerrahisi dahil
Endoskopi dahil, 618.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
1500
450
850
1000
700
500
500
A3
C
B
A3
B
B
B
619.070
Üreterolizis
1200
A3
619.080
619.090
619.100
619.110
619.120
619.130
Üreteroneosistostomi, iki taraf
Üreteroneosistostomi, tek taraf
Üreteroplasti
Üreteroplasti, megaüreterde
Üreterorenoskopi, biyopsi
Üreterorenoskopi, tanısal
1000
700
600
600
600
400
A3
B
B
B
B
C
619.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bir kez puanlandırılır. 619.060 ile birlikte puanlandırılmaz. Herhangi
bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
Bir kez puanlandırılır. 619.090 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bir kez puanlandırılır. 619.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.130, 619.530 ve 619.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.120, 619.530 ve 619.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.140
Üreterorenoskopi, tümör tedavisi
Lazer, koterizasyon, rezeksiyon ve üreterorenoskopi işleme dahildir.
800
B
619.150
619.160
619.170
619.180
619.190
619.200
619.210
619.220
619.230
619.240
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
750
500
800
500
600
1500
2000
1000
1500
B
B
B
B
B
B
A3
A2
A3
A3
619.250
619.260
619.270
619.280
619.290
619.300
619.310
619.320
619.330
619.340
619.350
619.360
619.370
619.380
619.390
619.400
619.410
619.420
619.430
619.440
619.450
619.460
619.470
619.480
Üreterosel eksizyonu veya insizyonu
Üreterosel, açık eksizyonel tedavi
Üreterosel, endoskopik tedavi
Üreterosigmoidostomi
Üreterostomi
Üreteroüreterostomi
Üriner diversiyon, ileal loop
Üriner diversiyon, kontinan
Üriner diversiyon, üreterokutanöz anastomoz
Üriner diversiyon, üreterosigmoidostomi
Mesane
Artifisyel sfinkter takılması
Artifisyel sfinkter çıkartılması
Augmentasyon sistoplasti
Ekstrofi vezikalis, mesane boynu onarımı
Ekstrofi vezikalis, primer onarım
Ekstrofi vezikalis, üretroplasti
Barsaktan mesane substitüsyonları
Divertikülektomi
Mesane süspansiyonu, laparoskopik
Mesane boynu rezeksiyonu
Mesane boynuna inkontinansta madde injeksiyonu
Mesane divertikülü eksizyonu
Mesane perforasyon onarımı
Mesane ponksiyonu, suprapubik
Mesane tümörü (TUR) (< 3 cm)
Mesane tümörü (TUR) (≥ 3 cm)
Mesane tümörü (TUR) biyopsisi
Mesane tümörü rezeksiyonu, cerrahi
Mesane tümöründe lazerle tedavi
Mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon
Mitrofanof veya Monti prosedürü
Sakral implant yerleştirilmesi
Sistektomi, basit
Sistektomi, parsiyel
1000
800
1500
1000
1000
1000
1725
600
1000
400
600
600
600
30
700
1000
400
600
500
500
1000
1200
1000
700
A3
B
A3
A3
A3
A3
A3
B
A3
C
B
B
B
619.490
Sistektomi, total
2000
A2
619.500
619.510
619.520
Sistolitotomi, açık cerrahi
Sistolitotomi, endoskopik
Sistoskopi ve mesaneden "punch" biyopsi
450
500
175
C
B
D
619.530
Sistoskopi, tanısal
619.540
619.550
Sistostomi, açık
Sistostomi, perkütan
619.560
Sistoüretroskopi
Barsak cerrahisi dahil
Barsak cerrahisi dahil
Barsak cerrahisi dahil
621.420 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.520, 619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.530, 619.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
Barsak cerrahisi dahil
Prostatektomi ve kadında histerektomi, bilateral ooferektomi ve vajen
cuff'ı çıkarılması dahil. Yapılması durumunda pelvik lenf nodu
diseksiyonu işleme dahildir.
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.410, 619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.910, 619.120, 619.130, 619.150, 619.160, 619.390, 619.400,
619.410, 619.430, 619.440, 619.510, 619.520, 619.560, 619.760 ile
birlikte puanlandırılmaz.
150
400
150
618.910, 619.120, 619.130, 619.440, 619.530, 619.760 ile birlikte
puanlandırılmaz.
41
B
A3
C
B
B
B
A3
A3
A3
B
150
C
D
619.570
619.580
619.590
619.600
619.610
619.620
619.630
619.640
619.650
619.660
619.670
619.681
619.682
619.690
619.700
619.710
619.720
619.730
619.740
619.750
619.760
619.770
619.780
619.790
619.800
619.810
619.820
619.830
619.840
619.850
619.860
619.870
619.880
619.890
619.900
Travmatik mesane rüptüründe onarım
Vezikoplasti
Vezikorektal fistül onarımı
Vezikoservikal fistül onarımı
Vezikovajinal fistül onarımı
Vezikostomi
Vezikostomi kapatılması
Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon, iki taraf
Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon, tek taraf
Üretra
Epispadias onarımı
Hipospadias onarımı, distal
Hipospadias onarımı, penoskrotal
Hipospadias onarımı, perineal
İnternal üretrotomi
Posterior üretral valv rezeksiyonu
Distal üretra yaralanmalarında primer onarım
Rail-road kateterizasyon (travmatik üretra ruptüründe)
Retropubik üretropeksi ve sling ameliyatları
Üretra yaralanmalarında transpubik onarım
Üretra dilatasyonu
Üretra veya mesaneden taş veya yabancı cisim çıkartılması
Üretral balon dilatasyonu ve/veya stent yerleştirilmesi
Üretral divertikülektomi
Üretral fistül onarımı
Üretral instilasyon
Üretral kordi onarımı
Üretrektomi
Üretrolitotomi, açık
Üretrolizis
Üretroplasti
Üretroplasti, flep ile
Üretroplasti, transpubik
Üretroplastiler, hipospadias-epispadias dışı
Üretrostomi
Üretrovajinal fistül operasyonu
6.13. KADIN GENİTAL ve ÜREME SİSTEMİ UYGULAMALARI
Doğum
619.750 ile puanlandırılmaz.
619.530, 619.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer ürolojik cerrahi girişimlerle birlikte puanlandırılmaz.
600
800
945
900
900
250
300
500
350
B
B
A3
A3
A3
D
C
B
C
800
500
850
950
400
350
500
600
1000
1000
125
300
300
400
400
50
450
800
300
800
800
1000
1000
450
350
900
B
B
B
A3
C
C
B
B
A3
A3
C
C
C
C
C
B
C
B
B
A3
A3
C
C
A3
Bu başlık altında yer alan işlemler birlikte puanlandırılmaz. Epizyotomi
puana dahildir.
619.910
619.911
619.912
619.913
619.920
619.921
619.922
619.923
619.925
619.926
619.927
Müdahaleli doğum
Müdahaleli ilk doğum
Müdahaleli doğum, çoğul gebelik
Müdahaleli ilk doğum, çoğul gebelik
Normal doğum
Normal ilk doğum
Epidural anestezi ile doğum
Epidural anestezi ile doğum, çoğul gebelik
Suda doğum
Normal doğum, çoğul gebelik
Normal ilk doğum, çoğul gebelik
310
410
320
420
300
400
425
445
425
320
420
619.928
Ebe eşliğinde yapılan doğum
619.929
619.930
619.931
619.932
619.940
619.950
619.960
Sezaryen, çoğul gebelik
Sezaryen
Sezaryen, çoğul gebelik, mükerrer
Sezaryen, mükerrer
Gebelikte Teşhis ve Tedavi İçin Yapılan Girişimler
Amnioinfüzyon
Amniyosentez
Fetal kan numunesi (Kordosentez)
619.970
Fetosid
619.980
619.990
620.000
620.010
620.020
620.030
620.040
İntrauterin cerrahi
İntrauterin transfüzyon
Korion villus alınması
McDonald-Schirodkar
Jinekoloji
Bartholin kisti çıkarılması
Douglas ponksiyonu
Eksfoliatif sitoloji (smear alınması)
620.050
Endometrial biyopsi
Tanı amacıyla yapılan tüm küretajlar dahil. 620.160 ve 620.970 ile
birlikte puanlandırılmaz.
47
620.051
Endometrial inaktivasyon
Lazer, mikrodalga, kimyasal veya fiziksel metodlarla uterin girişim
268
620.060
620.070
620.080
620.090
620.101
620.110
620.120
620.130
İmperfore himen açılması
Kolpotomi
Kriyoterapi, jinekoloji
Labial füzyon açılması
Bumm küretaj
Servikal biyopsi
Servikal biyopsi ve tanısal küretaj
Servikal koterizasyon
Doğum sırasında Kadın hastalıkları ve doğum uzmanının
doğumhanede bulunması halinde puanlandırılır.
75
300
150
350
300
C
D
C
C
177
118
350
Her bir fetüs için, perinatoloji ünitesinde uygulandığında
puanlandırılır.
620.120 ile birlikte puanlandırılmaz.
620.110, 620.150 ve 620.160 ile birlikte puanlandırılmaz.
42
94
1250
450
177
235
A3
100
24
12
E
294
148
47
118
150
71
150
59
D
D
E
E
620.140
Servikal polip çıkarılması
620.150
Servikal polipektomi ve tanısal küretaj
620.160
Terapötik küretaj, teşhis ve tedavi amaçlı
620.170
620.190
Vaginadan yabancı cisim çıkarılması
Vulvar koterizasyon
620.191
Uterus görüntüleme hazırlığı
620.200
620.210
620.220
620.230
620.240
620.250
620.260
620.270
620.280
620.290
620.300
620.310
620.320
620.321
620.330
620.340
620.350
620.360
620.370
620.380
620.390
620.400
620.410
620.411
620.419
620.420
620.421
Vajinal Operasyonlar
Anal sfinkter yetmezliği operasyonu
Bartholin apse drenajı
Bartholin kisti koterizasyonu, gümüş nitrat ile
Gartner veya inklüzyon kisti eksizyonu
Kolposkopi
Kondilom koterizasyonu
Konizasyon operasyonu
LEEP operasyonu
Mancherster-Fothergill operasyonu
Pelvis absesinin vaginal yolla drenajı
Perinoplasti
Rektosel
Servikal stump çıkarılması
Servikosakropeksi
Sistorektosel operasyonu
Sistosel operasyonu
Skinning vulvektomi
Stumdorf operasyonu
Tıbbi nedenli tahliye (10 hafta ve üstü)
Dilatasyon ve küretaj (10 haftadan küçük)
Üretral karunkül operasyonu
Üretral kist operasyonu
Vajen darlığının genişletilmesi, cerrahi
Vajene doğmuş myomun çıkarılması
Vajinal histerektomi
Vajinal histerektomi ve rektosel operasyonu
Vajinal histerektomi ve sistosel operasyonu
620.150 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
620.120, 620.140 ve 620.160 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin
tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Düşükler dahil. 620.050, 620.120, 620.150 ve 620.380 ile birlikte
puanlandırılmaz.
150
D
177
D
148
24
70
Spekulum yerleştirilmesi, kanülasyon ve radyoopak madde/salin
infüzyonu uygulamalarının tamamını kapsar.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
620.160 ile birlikte puanlandırılmaz.
620.310, 620.330, 620.419 ile birlikte puanlandırılmaz.
620.340, 620.419 ile birlikte puanlandırılmaz.
50
353
60
15
235
35
235
177
177
353
294
500
353
353
450
353
294
589
294
353
177
177
177
177
177
514
589
589
C
E
D
D
D
C
D
B
C
C
C
C
D
B
D
D
D
D
D
B
B
B
620.430
Vajinal histerektomi ve salpingoooferektomi, tek veya iki taraf
620.630, 620.419 ile birlikte puanlandırılmaz.
883
B
620.440
620.450
620.460
620.461
620.462
620.470
620.480
620.490
620.330, 620.419 ile birlikte puanlandırılmaz.
706
353
883
190
190
589
765
1500
B
C
B
D
D
B
B
A3
294
294
471
589
D
D
C
B
620.560
620.570
620.580
620.590
620.591
620.600
620.610
620.620
620.630
620.640
620.650
620.660
Vajinal histerektomi ve sistorektosel operasyonu
Vajinal yolla enterosel tamiri
Vajinektomi
Klitoroplasti
Labioplasti
Vajinal rekonstrüksiyon, deri grefti ile
Vajina rekonstrüksiyonu, deri flepleri ile
Vajina rekonstrüksiyonu, barsak segmenti transferi ile
Abdominal Operasyonlar
Baldy Webster süspansiyon
Dış gebelik operasyonu
Endometrioma ve endometriozis operasyonu
Histerektomi, abdominal (TAH)
Histerektomi ile birlikte salpingo-ooferektomi, abdominal (TAH +
USO veya TAH + BSO)
Tüp ligasyonu
Myomektomi
Ooferektomi, tek veya iki taraflı
Over transpozisyonu
Over detorsiyonu
Ovarial veya paraovarial kist eksizyonu
Over wedge rezeksiyon, tek veya iki taraflı
Postpartum tüp ligasyonu
Salpingo-ooferektomi, tek veya iki taraflı
Salpinjektomi, tek veya iki taraflı
Sterilizasyon operasyonları
Subtotal histerektomi
620.661
Subtotal histerektomi ve salpingooforektomi, tek veya iki taraflı
620.662
620.670
620.680
620.690
Uterus perforasyonu veya rüptürü onarımı
Uterosakral ligamentin kısaltılması
Özelliği Olan Operasyonlar
Abdominal ve kombine entorosel tamiri
Burch operasyonu
620.701
Debulking ameliyatı
620.710
620.720
620.730
620.740
620.750
620.760
Double needle operasyonu
Hipogastrik arter ligasyonu
Kuldoplasti
Laparoskopik histerektomi
Lash operasyonu
Le Forte operasyonu (kolpokleizis)
620.500
620.510
620.520
620.530
620.540
Konjenital anomalilerde
Konjenital anomalilerde
600.300 ile birlikte ile birlikte puanlandırılmaz.
620.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
Total sayı dahil
Radyoterapi alacak hastalarda
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
620.660, 620.630 ile birlikte puanlandırılmaz.
Karın ve pelvis içinde invaze tümörlü görünen tüm dokuların
çıkartılmasıdır. Aynı seansta başka bir ameliyat ile birlikte
puanlandırılmaz.
43
883
B
294
530
353
353
300
353
353
294
647
353
353
530
D
B
C
C
C
C
C
D
B
C
C
B
550
B
350
353
C
C
706
706
B
B
1766
A3
589
942
471
942
589
589
B
A3
C
A3
B
B
620.770
620.771
620.780
620.790
620.800
620.810
620.820
620.821
620.830
620.840
620.850
620.860
620.870
620.880
620.890
620.900
620.910
620.920
620.921
620.940
620.950
Marshall- Marchetti Kranz operasyonu
Paravajinal onarım
Pereyra operasyonu
Periaortik pelvik lenf diseksiyonu
Postoperatif cuff prolapsus tamiri (Abdominal fasial süspansiyon
ile kolpopeksi)
Vajinal sakrospinoz ligamentopeksi
Presakral nörektomi
Promontofiksasyon
Radikal anterior rezeksiyon
Radikal posterior rezeksiyon
Radikal vulvektomi
Raz operasyonu
Rektovajinal fistül
Richardson composite operasyonu
Sakrokolpopeksi
Shauta Emmerich operasyonu
Sling operasyonu (IVS-TVT dahil)
Total pelvik rezeksiyon
Transobturator tape uygulaması
Vulvektomi
Wertheim ameliyatı (radikal histerektomi)
620.951
Radikal parametrektomi
620.960
620.970
620.980
William Dolores süspansiyon
İnfertilite Ameliyatları
Histeroskopi, diagnostik
Histeroskopi, operatif
620.990
Laparoskopi, tanısal
621.000
621.010
621.020
621.030
621.040
621.045
621.046
621.050
621.060
621.070
621.071
621.080
İnfertilitede laparoskopik cerrahi
Metroplasti
Mikrocerrahi ile miyomektomi, her biri
Tuboplasti
Vajinal rekonstrüksiyon (Mc Indoe)
İnvitro fertilizasyon (İVF)
Freezing işlemi uygulanan embriyonun transferi
6.14. ERKEK GENİTAL SİSTEMİ CERRAHİSİ
Penis
Ekspoze olmuş penil implantın çıkarılması
Ekspoze olmuş penil implantın üzerinin örtülmesi
Fimozis açılması
Sünnet
Korpus kavernozum drenajı (priapismus)
621.090
Meatotomi
621.100
621.110
621.120
621.130
621.140
621.150
621.160
621.170
621.180
621.190
621.200
Mikrocerrahi ile penis rekonstrüksiyonu ve penil implant
yerleştirilmesi
Parafimozis redüksiyonu
Penektomi, parsiyel
Penil dorsal ven ligasyonu
Penil fraktür onarımı
Penil plikasyon
Çok parçalı penil protezin çıkarılması
Tek parçalı penil protezin çıkarılması
Çok parçalı penil protez implantasyonu
Tek parçalı penil protez implantasyonu
Penil revaskülarizasyon
Doğum işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Pelvik veya paraaortik lenf nodu diseksiyonu hariç
Geçirilmiş basit histerektomi sonrasında ve patoloji sonucunda kanser
tespit edilmesi durumunda uygulanır. Lenf nodu diseksiyonu dahil.
620.050, 620.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
620.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
Obstetrik ve jinekolojik endikasyonlar için. 621.000 ile birlikte
puanlandırılmaz.
620.990 ile birlikte puanlandırılmaz. Laparoskopi, tanısal dahil.
Bir kez puanlandırılır.
550.640, 621.071, 621.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
550.640, 621.070, 621.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Üretradan yapılan endoskopik cerrahilerle birlikte puanlandırılmaz.
550.640, 621.070, 621.071 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.170 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.160 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.190 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.180 ile birlikte puanlandırılmaz.
706
471
706
1059
B
C
B
A3
589
B
589
1059
353
1500
1500
1350
706
1059
1059
530
1177
1000
1500
589
1059
1550
B
A3
C
A3
A3
A3
B
A3
A3
B
A3
A3
A3
B
A3
A3
1550
A3
177
D
150
235
D
250
D
353
353
530
530
1059
80
158
C
C
B
B
A3
300
350
50
175
200
C
C
D
D
100
E
1500
A3
125
1000
500
750
500
700
500
1000
800
1200
A3
B
B
B
B
B
A3
B
A3
621.210
Penis rekonstrüksiyonu, mikrocerrahi gerektiren bir teknik ile
621.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
1600
A3
621.220
621.230
621.240
621.250
621.260
621.270
621.210 ile birlikte puanlandırılmaz.
900
4700
500
750
1000
1500
A3
A1
B
B
A3
A3
850
B
850
750
B
B
621.310
621.320
621.330
621.340
621.350
Penis rekonstrüksiyonu, regional flep ile
Penis replantasyonu
Penis uzatma
Peyronie plak eksizyonu
Peyronie plak eksizyonu, greft ile
Radikal penektomi
Regional flep ile penis rekonstrüksiyonu ve penil protez
implantasyonu
Safeno-kavernozal şant (priapismus)
Spongio-kavernozal şant (priapismus)
Prostat
Prostat apsesinin perineal drenajı
Prostat iğne biyopsisi, çoklu
Prostat iğne biyopsisi, ultrason kılavuzluğunda, çoklu
Prostat kanserinde laparoskopik lenfadenektomi, iki taraf
Prostat masajı, her bir seans
800
70
100
1000
5
B
621.360
Prostata lazer tedavisi
621.370
Prostata termoterapi
621.380
Prostata TUNA
621.280
621.290
621.300
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
621.260 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.250 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.180, 621.190, 621.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.540 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.380, 621.390, 621.391,
621.400, 621.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
800
619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.360, 621.390, 621.391,
621.400, 621.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
A3
B
400
44
C
621.390
Prostatektomi, unipolar TUR
621.391
Prostatektomi, bipolar TUR
621.400
Prostatektomi, açık
621.410
Prostatektomi, radikal
621.420
621.430
621.440
621.450
621.460
621.470
621.480
621.490
621.500
621.510
621.520
621.530
621.540
Transüretral prostat insizyonu
İntraprostatik stent yerleştirilmesi
Testis-Epididim-Skrotum
Ejakülatör kanal rezeksiyonu
Epididim kisti eksizyonu
Epididimektomi
Fournier gangreni için debridman
Funiküler kist eksizyonu
Hematoselektomi
Hemiskrotektomi
Hidroselektomi, tek taraflı
Hidroselektomi ve hernioplasti
İnguinal eksplorasyon, inmemiş testis için
İnguinal orşiektomi, tek taraf
621.550
İnmemiş testis cerrahisi, herni onarımı dahil
621.560
İnmemiş testis cerrahisi, iki taraf, herni onarımı, iki taraf
621.570
İnmemiş testis cerrahisi, iki taraf, herni onarımı, tek taraf
621.580
İnmemiş testis cerrahisi, tek taraf, herni onarımı, iki taraf
621.590
621.600
621.610
621.620
621.630
621.640
621.650
621.651
621.652
621.660
621.670
621.680
621.690
621.700
621.710
621.720
621.730
621.740
621.770
621.780
621.790
621.800
700.010
Kord eksizyonu
Laparoskopik ektopik testis araştırılması
Laparoskopik orşiopeksi
Epididimal sperm aspirasyonu, mikrocerrahi ile
Epididimal sperm aspirasyonu, perkütan
Ön üretradan papillom koterizasyonu
Seminal vezikülektomi
Skrotal orşiektomi, tek taraf
Skrotal orşiektomi, iki taraf
Spermatoselektomi
Testiküler fiksasyon, iki taraf
Testiküler fiksasyon, tek taraf
Testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE)
Testis biyopsileri, açık
Testis detorsiyonu, açık
Testis detorsiyonu, kapalı
Testis protezi yerleştirilmesi
Varikoselektomi, tek taraf
Varikoselektomi, iki taraf
Vazektomi
Vazoepididimostomi
Vazovazostomi
7. TIBBİ UYGULAMALAR
7.1. DERMİS ve EPİDERMİS
Akne tedavisi, komedon, kist ve püstül temizlenmesi
700.020
Botulinum toksini enjeksiyonu, bölgesel
700.030
700.040
Deri lezyonlarının küretajı
Deri pH ölçülmesi, deri tipi tayini
700.050
Deri prick testi
700.060
Deri ve mukozada mantar aranması
700.070
Deri ve mukoza smearleri
700.080
Deri yama testi
700.090
Dermatolojik banyo tedavisi, her bir seans
700.100
700.130
700.140
700.141
700.142
700.160
700.170
700.180
700.190
Dermatoskopi
Elektro/lazer epilasyon cm² başına
Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 1-5 adet
Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 6-10 adet
Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 11 ve üstü
Fotodinamik tedavi, her bir seans
Fotokemoterapi (PUVA), genel, her bir seans
Fotokemoterapi (PUVA), lokal, her bir seans
Fototerapi (dbUVB), genel, her bir seans
619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.360, 621.380, 621.391,
621.400, 621.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.360, 621.380, 621.390,
621.400, 621.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.500, 619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.360, 621.380,
621.390, 621.391, 621.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.000, 619.520, 619.530, 619.750, 620.790, 621.090, 621.360,
621.380, 621.390, 621.391, 621.400 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.510, 621.520 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bir hafta içinde bir kez puanlandırılır.
621.450 ve 621.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.450 ve 621.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.450, 621.510, 621.530, 621.560, 621.570, 621.580, 621.670,
621.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.450, 621.510, 621.530, 621.550, 621.570, 621.580, 621.670,
621.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.450, 621.510, 621.530, 621.550, 621.560, 621.580, 621.670,
621.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.450, 621.510, 621.530, 621.550, 621.560, 621.570, 621.670,
621.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.600, 621.670, 621.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
TESE
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. İşlemin tamamı
için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır. Ayrıntılı sonuç belgesi
istenir. Dermatoloji, göğüs hastalıkları, erişkin/çocuk allerji veya
immünoloji uzman hekimleri için puanlandırılır.
Mikroskobik inceleme ile yapıldığında, işlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
Giemsa, wright, gram vs.
İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır. Ayrıntılı sonuç belgesi
istenir. Sadece dermatoloji, erişkin/çocuk allerji veya immünoloji
uzman hekimlerince yapılması halinde puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. Yatan hastalarda
puanlandırılır.
Bilgisayarlı da dahil. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
700.180 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.170 ile birlikte puanlandırılmaz.
45
800
B
800
B
800
B
1800
A3
500
300
B
C
500
400
400
1000
400
350
500
400
500
250
300
B
C
C
A3
C
C
B
C
B
D
C
500
B
800
B
700
B
700
B
400
750
1000
400
300
250
500
300
420
400
500
350
400
250
300
100
350
300
500
150
500
500
C
B
A3
C
20
85
20
0
30
11
0
32
20
5
2
30
45
70
30
25
15
15
D
B
C
C
C
B
C
C
D
C
C
C
B
D
B
B
700.200
İlaç ve gıdalarla provokasyon testi
700.210
700.211
700.212
700.220
700.230
700.240
İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 1-5 adet
İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 6-10 adet
İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 11 ve üstü
İontoforez (hiperhidrozis tedavisi için)
Karanlık saha testi (spiroket aranması)
Kimyasal koterizasyon
700.250
Kimyasal peeling bölgesel, her bir seans
700.260
Kimyasal peeling tüm yüz, her bir seans
700.270
Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı 1-5 adet
700.271
Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı 6 ile 10 arası
Yapılan işlemi ve sonucunu belgeleyen ayrıntılı raporun sunulması
gereklidir. Sadece dermatoloji, göğüs hastalıkları, erişkin/çocuk allerji
veya immünoloji uzman hekimlerince yapılması halinde seansı
puanlandırılır.
Kortizon, bleomycin, vs.
Kortizon, bleomycin, vs.
Kortizon, bleomycin, vs.
Tüm koterizasyon uygulamaları dahil
Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda
puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda
puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. 700.271, 700.272 ile birlikte
puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. 700.270, 700.272 ile birlikte
puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. 700.270, 700.271 ile birlikte
puanlandırılmaz.
60
20
30
40
15
0
10
10
10
25
40
700.272
Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı 11 ve üstü
700.280
Kriyoterapi, malign lezyonlar, her bir seans
700.290
Kültür, fungal izolasyon, her bir bölge
700.350
700.360
Minimal eritem dozu tayini
Paterji testi
700.370
Triklorasetik asit, podofilin atuşmanı veya benzeri uygulamalar
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
10
700.380
700.390
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
30
7
Tromboflebit, arterit, lenfanjit vb.
İntermitant pozitif basınç
0
0
700.420
700.430
Trikogram
Wood ışığı muayenesi
7.2. KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
Enfekte periferik vaskülit tıbbi tedavisi
Jobbst uygulaması, her bir seans
Klinik Kardiyoloji
Medikal Kardiyoversiyon
Elektriksel kardiyoversiyon
10
50
700.440
Noninvaziv kardiyak hemodinami
Yatan hastalarda puanlandırılır.
Anestezi hariç
Yoğun bakım şartlarında izlenmesi ve tedavisi gereken hastalar için
(NİKAH) (Bomed)
700.450
NİKAH + SaO2
Yoğun bakım şartlarında izlenmesi ve tedavisi gereken hastalar için
0
700.460
NİKAH + SaO2 + ET CO2
Yoğun bakım şartlarında izlenmesi ve tedavisi gereken hastalar için
0
700.400
700.410
700.470
Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat)
700.480
700.490
700.491
700.500
700.510
700.520
700.530
Ankle-Branchial indeksi (ABİ)
Elektrokardiyografi (Ekg)
Elektrokardiyogram, evde çekim
Elektrokardiyogram, < 4 yaş çocuk
Telefonik ya da telemetrik ritm EKG
Telemetrik kardiyak monitorizasyon (24 saat)
Telefonik kardiyak monitorizasyon
Kardiyovasküler stress test
700.540
24 saat EKG kaydı (Holter)
700.550
700.560
700.570
700.580
Head-up tilt test
Geç potansiyel (LP) ve/veya kalp hızı değişkenliği (HRV)
Event recorder (gün başına)
Kalp pili veya ICD kontrolü
Ekokardiyografi
50
50
700.060 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
20
0
10
En az 22 saatlik kaydının olması durumunda puanlandırılır. Aynı sağlık
hizmeti sunucusunca yılda bir kez puanlandırılır.
Bütün ekstremiteler
Treadmill, bisiklet, farmakolojik
En az 22 saatlik kaydının olması durumunda puanlandırılır. Aynı sağlık
hizmeti sunucusunca yılda bir kez puanlandırılır.
0
10
0
0
0
0
0
0
10
10
0
0
0
0
Bu başlık altındaki işlemler 550.120 ve 700.942 ile birlikte
puanlandırılmaz, bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim
sistemine kaydedilmesi durumunda puanlandırılır.
700.590
700.600
700.601
700.610
700.611
700.620
700.630
Kontrast ekokardiyografi
Transtorasik ekokardiyografi
Transtorasik ekokardiyografi, < 4 yaş çocuk
Transözofageal ekokardiyografi
Transözofageal ekokardiyografi, çocuk
Egzersiz (eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi
Fetal ekokardiyografi
Kalp Pili (Pacemaker) ve ICD
700.640
Geçici transvenöz kalp pili, atriyal veya ventriküler, ilk işlem
100
700.660
700.670
700.680
700.690
700.691
Geçici kalp pili elektrodunun yeniden yerleştirilmesi, her bir
uygulama
Kalıcı kalp pili takılması, atriyal veya ventriküler, ilk işlem
Kalıcı kalp pili takılması, atriyoventriküler
Kalıcı kalp pili takılması, biventriküler, 3 elektrodlu
Kalıcı kalp pili değiştirilmesi, jeneratör
Kalıcı kalp pili veya ICD elektrodu değiştirilmesi
550
650
800
400
500
700.700
ICD (Implantable cardioverter defibrillator) takılması, tek elektrod
750
700.710
ICD (Implantable cardioverter defibrillator) takılması, iki elektrod
850
700.720
700.730
ICD batarya değiştirilmesi
Biventriküler ICD takılması, 3 elektrodlu
300
1000
700.650
Sedasyon işlemi dahil
Genel anestezi hariç
50
20
65
100
120
100
120
50
46
700.731
700.740
700.750
700.760
700.770
700.780
700.800
Kalıcı kalp pili lead çıkartılması
Tanısal Kalp Kateterizasyonu
Sağ kalp kateterizasyonu
Endomiyokardiyal biyopsi
Sol kalp kateterizasyonu
Transseptal sol kalp kateterizasyonu
Sağ ve sol kalp kateterizasyonu
Kardiyak debi ve indeks ölçümü
Lazer veya RF kateter hariç
700
700.760, 700.780 ile birlikte puanlandırılmaz.
125
250
125
250
250
85
700.801
Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi
700.810
Selektif koroner anjiyografi
700.811
Basınç veya doppler teli ile intrakoroner hemodinamik çalışma
Tanısal veya terapötik girişime ek olarak
170
700.820
Selektif koroner anjiyografi ve ventrikülografi ve/veya aortografi
700.760, 700.810 ile birlikte puanlandırılmaz.
340
700.830
Selektif sağ-sol koroner anjiyografi ve by-pass kontrolu
700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
380
700.840
Selektif koroner anjiyografi ve sağ ve sol kalp kateterizasyonu
700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
465
700.740, 700.780 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.740, 700.760 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağ-sol kalp kateterizasyonuna ek olarak, %100 Oksijen veya
vasodilatör ilaç öncesi ve sonrası 2 kez kardiyak debi ve indeks
ölçümü. 700.846, 700.847 ile birlikte puanlandırılmaz.
150
300
Doğumsal Kalp Hastalıklarında (DKH) Tanısal Kateterizasyon
700.841
700.842
700.843
700.844
700.845
Asiyanotik doğumsal kalp hastalığında tanısal kalp kateterizasyonu
Siyanotik doğumsal kalp hastalığında tanısal kalp kateterizasyonu
2 yaş altı doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp
kateterizasyonu
Yenidoğan doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp
kateterizasyonu
Doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp kateterizasyonu ve
selektif koroner anjiyografi
700.846
Kardiyak debi ve indeks ölçümü
700.847
Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi
Tedavi Amaçlı Kalp Kateterizasyonu
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte
puanlandırılmaz.
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte
puanlandırılmaz.
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte
puanlandırılmaz.
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte
puanlandırılmaz.
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte
puanlandırılmaz.
700.801,700.847 ile birlikte puanlandırılmaz. Tanısal kalp
kateterizasyonuna ek olarak.
Tanısal kalp kateterizasyonuna ek olarak, %100 O2 veya vasodilatör
ilaç öncesi ve sonrası 2 kez kardiyak debi ve indeks ölçümü. 700.801,
700.846 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
650
650
700
700
70
150
Tanısal amaçlı Koroner Anjiyografi tetkikleri ile birlikte yapıldığı
durumlarda anjiyografi tetkiklerinin %25'i puanlandırılır.
700.850
700.860
700.870
Trombolitik (fibrinolitik) tedavi, intrakoroner
Trombolitik tedavi (diğer arterler-pulmoner vb.)
Trombolitik tedavi uygulaması, venöz yoldan
700.810 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.740, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
500
300
50
700.880
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, tek damar, balon
Bir kez puanlandırılır.
600
700.890
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, ilave her damar için
700.880 işlemine ilave puanlandırılır.
100
700.900
Perkütan transluminal koroner aterektomi, balon anjiyoplasti dahil
700.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
750
700.910
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, tek damar
700.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
750
700.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
150
700.943
700.990
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, ilave her
damar için
Perkütan transluminal koroner artere direkt stent
Perkütan transluminal koroner artere direkt stent, ilave her damar
için
Perkütan transkateter antiembolik filtre uygulaması, balon
ve/veya stente ek olarak
Perkütan balon valvuloplasti, mitral kapak için
Perkütan balon valvuloplasti, edinsel aort stenozu için
Transkateter protez kapak implantasyonu (replasmanı)
Perkütan perikard sıvısı drenajı (floroskopi veya ekokardiyografi
altında)
Perkütan mitral kapak onarımı
Lazer anjiyoplasti, koroner arter
700.991
Perkütan septal alkol ablasyonu, hipertrofik kardiyomyopatide
1200
701.000
Perkütan intraaortik balon yerleştirilmesi
Doğumsal Kalp Hastalıklarında (DKH) Tedavi Amaçlı Girişimsel
Kateterizasyon
Perkütan pulmoner balon valvuloplasti
Perkütan pulmoner balon valvuloplasti, yenidoğan
Perkütan aort balon valvuloplasti,
Perkütan aort balon valvuloplasti, yenidoğan
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjioplasti,
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjioplasti,
yenidoğan, preoperatif veya post-operatif
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjioplasti ve stent,
preoperatif veya post-operatif
Balon atriyal septostomi
Balon atriyal septoplasti ve septostomi
Blade atriyal septostomi ve balon septostomi
Perkütan transkateter PDA kapatılması (ductus oklüzyonu)
Perkütan trans kateter aorto-pulmoner kollateral, venovenöz
kollateral veya arteriovenöz fistül okluzyonu
300
700.920
700.921
700.922
700.923
700.930
700.940
700.941
700.942
701.001
701.002
701.003
701.004
701.005
701.006
701.007
701.008
701.009
701.012
701.013
701.014
750
100
100
750
750
1200
700.590, 700.600, 700.601, 700.610, 700.611, 700.620, 801.570 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
250
1200
750
600
750
750
1000
600
700
750
Tanısal kalp kateteri dahil
700
700
700
700
800
47
A3
701.015
Perkütan transkateter koroner-kameral fistül okluzyonu
701.016
Perkütan transkateter guide-wire ile atretik kapak perforasyonu ve
balon valvuloplasti
701.017
701.018
701.019
701.021
701.022
Perkütan transkateter atretik kapak perforasyonu ve balon
valvuloplasti ile duktal stent implantasyonu
Perkütan ductus arteriosusa stent implantasyonu
Perkütan transkateter device ile ASD veya PFO kapatılması
Perkütan transkateter device ile VSD kapatılması
Perventriküler transkateter device ile VSD kapatılması
Elektrofizyolojik Çalışma (EFÇ) ve Ablasyon
701.010
701.011
701.030
701.031
701.040
701.041
701.050
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
1200
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
1400
950
950
1000
1100
12 yaş altında herhangi bir endikasyon sınırlaması olmaksızın, 12 yaş
üstünde ise septal kökenli supraventriküler taşikardilerde, frenik sinire
yakın fokal atrial taşikardilerde, koroner sinüs bölgesi ile HİS bölgesine
yakın ventriküler taşikardilerde, epikardiyal aksesuar yollarda yapılan
Kriyoablasyon işlemleri puanlandırılır. 701.031, 701.041, 701.062,
701.063 işlemleri üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
701.010, 701.011 ile birlikte puanlandırılmaz.
701.010, 701.011 ile birlikte puanlandırılmaz.
701.010, 701.011 ile birlikte puanlandırılmaz.
701.010, 701.011 ile birlikte puanlandırılmaz.
701.010, 701.011 ile birlikte puanlandırılmaz.
400
300
1000
1500
1000
1500
800
701.010, 701.011 ile birlikte puanlandırılmaz.
1200
Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan RF kateter ablasyonu
701.010, 701.011 ile birlikte puanlandırılmaz.
1000
701.010, 701.011, 701.030, 701.040, 701.060, 701.061 ile birlikte
puanlandırılmaz.
701.010, 701.011 ile birlikte puanlandırılmaz.
701.075
701.076
701.077
701.078
701.079
701.080
701.081
701.090
701.100
701.110
701.120
701.130
701.131
701.140
701.150
Kriyobalon ile ablasyon, atrial fibrilasyon, pulmoner ven
izolasyonu
Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan kriyoablasyon
7.3. SOLUNUM SİSTEMİ
Astımlı hasta eğitimi
KOAH'lı hasta eğitimi
İnhaler cihaz eğitimi
Konsantratör cihazı eğitimi
Noninvazif cihaz eğitimi (BiPAP, CPAP, Oto-CPAP vs.)
Bronkoalveoler lavaj
Total akciğer lavajı
Bronkografi için intrabronşial kateter yerleştirilmesi
Buhar tedavisi, 4 saatlik
COhb, METhb ve SULFhb düzeyleri
Eforlu solunum testi
Egzersiz testi (6 dakika)
Ekspiryum havasında karbonmonoksit ölçülmesi
Göğüs içi basınç ölçülmesi
Helyum dilüsyon testi
701.160
İnvitro Bazofil degranülasyon testi
0
701.161
701.170
701.180
701.190
701.200
Karbonmonoksit diffüzyon testi
Plörodezis
Plevra boşluğunun lavajı
Plevral drenaj, pleurocan ile
PPD testi uygulaması ve değerlendirmesi
20
40
40
60
5
701.210
Provokasyonlu solunum testleri
701.220 ile birlikte puanlandırılmaz. Göğüs hastalıkları, çocuk ve
erişkin Allerji-İmmunoloji, İç Hastalıkları ve Çocuk hastalıkları
uzmanları tarafından işlem sonucunun hastane bilgi yönetim
sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde puanlandırılır.
30
701.220
Solunum fonksiyon testleri
701.210 ve 701.230 işlemleri ile birlikte puanlandırılamaz. Göğüs
Cerrahisi, Göğüs hastalıkları, çocuk ve erişkin Allerji-İmmunoloji, İç
Hastalıkları ve Çocuk hastalıkları uzmanları tarafından işlem
sonucunun hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına
kaydedildiğinde puanlandırılır.
10
701.221
İndükte balgam örneği alınması
701.222
Endobronşial ultrasonografi, tanısal
Bronkoskopi ayrıca puanlandırılmaz. 608.310, 608.320 ve 701.223 ile
birlikte puanlandırılmaz.
170
701.223
Endobronşial ultrasonografi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması
amacıyla
608.310, 608.320 ve 701.222 ile birlikte puanlandırılmaz.
250
701.060
701.061
701.062
701.063
Temel tanısal elektrofizyolojik çalışma
Transözofajial elektrofizyolojik çalışma
Radyofrekans kateter ile ablasyon, supraventriküler
Kriyoablasyon, supraventriküler
Radyofrekans kateter ile ablasyon, ventriküler
Kriyoablasyon, ventriküler
AV nod ablasyonu
Radyofrekans kateter ile ablasyon, atriyal fibrilasyon, pulmoner
ven izolasyonu
1000
Programlı stimulasyon dahil
Bir hasta için yılda bir kez puanlandırılır.
Bir hasta için yılda bir kez puanlandırılır.
Bir hasta için yılda bir kez puanlandırılır
Bir hasta için yılda bir kez puanlandırılır
Bir hasta için yılda bir kez puanlandırılır
701.081 ile birlikte puanlandırılmaz.
701.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
530.420 ile birlikte puanlandırılmaz.
1500
1600
5
5
5
5
5
75
85
25
0
0
10
10
10
15
0
10
48
701.230
Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi
Göğüs hastalıkları, Çocuk ve Erişkin Allerji-İmmunoloji, İç Hastalıkları
ve Çocuk Hastalıkları uzmanları tarafından işlem sonucunun hastane
bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde
puanlandırılır. 701.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
10
701.231
Sigara bırakma danışmanlık hizmeti
Hastanın sigara bırakma polikliniğindeki ilk muayenesini kapsar. 30
dakikalık seans için, bir kez puanlandırılır. Muayene puanı dahildir.
50
701.232
Sigara bırakma kontrol muayenesi
Hastanın ilk muayenesinden sonra yapılan kontrol muayeneleri
kapsar. Her hasta için, yılda en fazla 8 kez puanlandırılır. Muayene
puanı dahildir.
21
7.4. SİNDİRİM SİSTEMİ
Bu başlık altındaki işlemler Çocuk Gastroenterolojisi uzmanı tarafından
yapıldığında işlemlerin puanı %20 artırılır. 701.300, 701.310, 701.320,
701.360, 701.370, 701.440, 701.470, 701.490 ve 701.500 kodlu
işlemlerin aynı seansta birlikte yapılması durumunda; puanı yüksek
olan işlemin puanı tam, sonraki işlemler ise her bir işlem puanının %
30'u alınarak puanlandırılır.
701.250
24 saatlik pH monitorizasyon uygulaması veya 24 saatlik
empedans ölçümü uygulaması
701.260
Akalazyada balon dilatasyonu
701.280
Alt ve/veya üst GİS kanamalarda heater prob veya injeksiyon
tedavisi veya klip uygulaması
Duodenum, ince barsak (özel kapsülle) biyopsisi
701.281
Kapsül endoskopi
701.282
Balonlu enteroskopi
701.290
701.300
701.310
701.320
701.330
701.340
701.350
701.360
701.370
701.380
701.390
701.400
701.410
701.411
Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi
Endoskopik biliyer dilatasyon
Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi
Endoskopik biliyer stend yerleştirilmesi
Endoskopik kisto-duodenostomi
Endoskopik kisto-gastrostomi
Endoskopik perkütan gastrostomi
Endoskopik retrograd kolanjiopankreotografi (ERCP)
Endoskopik sifinkterotomi
Endosonografi eşliğinde aspirasyon biyopsisi
Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi
Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi ile biyopsi
Gastroskopik polipektomi
Endoskopik mukoza rezeksiyonu
701.270
Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine
kaydedilmesi durumunda puanlandırılır.
Endoskopi işlem puanı dahildir. 701.540 ve 701.550 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Endoskopi ve/veya kolonoskopi işlem puanı hariçtir.
30
150
70
25
Üç gastroenteroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
Üç gastroenteroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir. Endoskopi ve/veya kolonoskopi işlem puanı
hariçtir.
Endoskopi işlem puanı hariçtir.
ERCP işlem puanı hariçtir.
ERCP işlem puanı hariçtir.
ERCP işlem puanı hariçtir.
Endoskopi işlem puanı hariçtir.
ERCP işlem puanı hariçtir.
701.400 ile birlikte puanlandırılmaz.
701.390 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endoskopi işlem puanı hariçtir. Total sayı dahil
Endoskopi ve/veya kolonoskopi işlem puanı hariçtir.
150
180
25
192
200
192
240
240
150
240
180
132
72
90
50
160
701.420
Gastrointestinal sistem darlıklarında balon veya buji dilatasyonu
Endoskopi ve/veya kolonoskopi işlem puanı hariçtir.
130
701.430
701.440
701.450
Gastrointestinal sistem darlıklarında stent yerleştirilmesi
Koledokdan balon veya basketle taş çıkarılması
Kolonoskopi, total
200
150
150
701.451
Kolonoskopi, total ile biyopsi
Endoskopi ve/veya kolonoskopi işlem puanı hariçtir.
ERCP işlem puanı hariçtir.
701.451, 701.460 ile birlikte puanlandırılmaz.
701.450, 701.460 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için bir
kez puanlandırılır.
701.450, 701.451 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için bir
kez puanlandırılır.
ERCP işlem puanı hariçtir.
170
701.460
Kolonoskopik polipektomi
701.470
Mekanik litotiripsi
190
150
701.480
Mide/safra tubajı
701.490
Nazobiliyer drenaj
ERCP işlem puanı hariçtir.
60
9
701.500
Nazopankreatik drenaj
ERCP işlem puanı hariçtir.
90
701.510
Özel kolon temizliği (lavman hariç)
0
701.520
Özofageal motilite
Endoskopi işlem puanı hariçtir. Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi
yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda puanlandırılır. İşlemin
tamamı için bir kez puanlandırılır.
701.530
Özofagoskopi, gastroskopi ile yabancı cisim çıkarılması
Endoskopi işlem puanı hariçtir.
90
701.540
Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi (biri veya hepsi)
701.260 ve 701.550 ile birlikte puanlandırılmaz.
90
701.550
Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi ile biyopsi
701.260 ve 701.540 ile birlikte puanlandırılmaz.
110
701.560
Özofagus/mide/intestinal/kolon/anal motilitesi ve basınç çalışması
Endoskopi işlem puanı hariçtir. Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi
yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda puanlandırılır. İşlemin
tamamı için ve 10 günde bir kez puanlandırılır.
66
701.570
Özofagus varislerinde sklerozan tedavi, her bir seans
Endoskopi işlem puanı hariçtir. Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
180
49
66
701.572
Özofagus varislerinde bant ligasyonu
Endoskopi işlem puanı hariçtir. Aynı seansta endoskopi işlemi ile
sadece bir kez birlikte puanlandırılır. Bant ligasyonu işleminin aynı
seansta birden fazla yapılması durumunda; ilk işlemin puanı tam,
sonraki her bir işlem puanının % 30'u alınarak puanlandırılır.
180
7.5. FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON
Değerlendirmeler
701.580 - 701.730 arasındaki işlemlerin puanlandırabilmesi için, ilgili
uzman hekim tarafından, her bir işlem için öngörülen form, skala ve
test gibi değerlendirme ölçekleri kullanılarak hastaya uygulanması ve
yapılan işlem ve sonucunun kayıt altına alınması gerekmektedir.
701.580
Adale testi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Nöroloji, Çocuk
nörolojisi, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı
tarafından uygulandığında puanlandırılır. Test sonucunun kayıt altına
alınması halinde puanlandırılır.
5
701.590
Ampute değerlendirmesi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı
tarafından uygulandığında puanlandırılır. Değerlendirme sonucunun
kayıt altına alınması halinde puanlandırılır.
23
701.600
Bilgisayarlı izokinetik test
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve
hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
Bilgisayarlı izokinetik cihaz ile yapılarak, test sonucunun kayıt altına
alınması halinde puanlandırılır.
23
701.610
Denge/koordinasyon testleri
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Beyin
cerrahisi, Spor hekimliği, Kulak Burun Boğaz, Tıbbi ekoloji ve
hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. Test
sonucunun kayıt altına alınması halinde puanlandırılır.
5
701.620
Duyu-algı-motor değerlendirmesi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Beyin
cerrahisi, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı
tarafından uygulandığında puanlandırılır. Kullanılan değerlendirme
ölçeğinin kayıt altına alınması ve skorlanması halinde puanlandırılır.
5
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Romatoloji,
Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından
uygulandığında puanlandırılır. Gonyometri ile, ölçüm sonuçlarının
kayıt altına alınması halinde puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Tıbbi ekoloji
ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
Kullanılan değerlendirme ölçeğinin kayıt altına alınması ve skorlanması
halinde puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve
hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
Alçak frekanslı akımlarla reobaz ve kronaksi ölçümünün yapılması ve
kayıt altına alınması halinde puanlandırılır.
20
701.630
Eklem hareket açıklığı ölçümü
701.640
El beceri testleri
701.650
Elektrodiagnostik testler
701.660
Günlük yaşam aktiviteleri testi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Tıbbi ekoloji
ve hidroklimatoloji, Geriatri uzmanı tarafından uygulandığında
puanlandırılır. Kullanılan değerlendirme ölçeğinin kayıt altına alınması
ve skorlanması halinde puanlandırılır.
20
701.670
Kas gücünün dinamometre ile ölçümü (tek ekstremite)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Nöroloji, Çocuk
nörolojisi, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji, Geriatri
uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. Dinamometre ve
Pinchmetre ile ölçüm sonuçlarının kayıt altına alınması halinde
puanlandırılır.
10
701.680
Mesleki değerlendirme
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı
tarafından uygulandığında puanlandırılır. Kullanılan değerlendirme
ölçeğinin kayıt altına alınması ve skorlanması halinde puanlandırılır.
23
701.690
Nörofizyolojik değerlendirme
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve
hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
Kullanılan değerlendirme ölçeğinin kayıt altına alınması ve skorlanması
halinde puanlandırılır.
23
701.700
Postur analizi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Romatoloji,
Spor hekimliği, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Tıbbi ekoloji ve
hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
Kullanılan değerlendirme ölçeğinin kayıt altına alınması halinde, yatan
hastalarda, yatışın yapıldığı gün ile taburcu edildiği gün puanlandırılır.
Yatan hasta haricinde puanlandırılmaz.
15
701.710
Skolyoz değerlendirmesi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Tıbbi ekoloji ve
hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
Postür analizi değerlendirme ölçeği ile radyolojik ölçümlerin yapılarak
kayıt altına alınması halinde puanlandırılır.
20
701.720
Yürüme analizi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Nöroloji, Çocuk nörolojisi,
Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji, Geriatri uzmanı tarafından
uygulandığında puanlandırılır. Kullanılan değerlendirme ölçeğinin
kayıt altına alınması ve skorlanması halinde puanlandırılır.
15
Yürüme analizi (Bilgisayar sistemli kinetik-kinematik analiz)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve
hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
Bilgisayarlı yürüme analizi sistemine (Vicon v.b.) sahip ünitelerin
bulunduğu sağlık tesislerinde uygulanması ve kayıt altına alınması
halinde puanlandırılır.
28
701.730
50
4
23
701.740
701.741
701.750
701.760
701.770
701.780
701.790
Fizik tedavi uygulamaları
Coldpack
Soğuk tedavi termik şok yöntemi
Diyadinamik akım
Dört hücre galvani
Enfraruj
Fango, lokal
Faradizasyon
701.800
FES (Fonksiyonel elektriksel stimülasyon)
701.810
701.820
701.830
701.840
701.850
701.860
701.870
701.880
701.890
701.900
701.910
701.920
701.930
701.940
701.950
701.960
701.970
701.980
701.990
702.000
702.010
702.090
702.100
Fluidoterapi
Galvanik akım
Hotpack
Işık banyosu (Baker)
İnterferansiyel akım
İyontoforez
Kısa dalga diatermi
Lazer
Klasik masaj, bölgesel
Klasik masaj, tüm vücut
Konnektif doku masajı
Mikrodalga (radar)
Paleidoterapi (çamur tedavisi)
Parafin
TENS
Terapötik elektrik stimülasyon
Traksiyon, elektrikli
Traksiyon, mekanik
Ultrason
Ultraviyole
Vibrasyon masajı
Hidroterapi-Balneoterapi
Banyo-kaplıca
Girdap banyosu
Kontrast banyo
Sauna ve tazyikli duş
Stangerbath
Su içi basınçlı masaj
Su içi egzersiz
Rehabilitasyon uygulamaları
Ampute rehabilitasyonu
Biofeedback
702.110
Bel-boyun okulu
702.120
702.130
702.140
EMG biofeedback
Denge/koordinasyon eğitimi
Devamlı pasif hareket cihazı (CPM) ile egzersiz
702.150
Ergometrik egzersizi
702.160
Eklem enjeksiyonları
702.170
Eklem hareket açıklığı egzersizi
702.180
Eklem lavajı
702.190
702.200
El rehabilitasyonu
Elektroterapi
702.210
Ev programı/aile eğitimi
702.220
702.230
702.240
702.250
702.260
702.270
702.280
Geriatrik rehabilitasyon
Germe egzersizi
Gevşeme egzersizleri
Görme özürlü rehabilitasyonu
Gözetmeli grup egzersizi
İzokinetik egzersizler
İş-uğraşı tedavisi
702.290
Kardiak rehabilitasyon
702.300
702.310
702.320
702.330
Kognitif (bilişsel) rehabilitasyon
Mekanik egzersiz istasyonu
Manipulasyon
Nörofizyolojik egzersizler
702.340
Nörolojik rehabilitasyon
702.350
702.360
702.370
702.380
702.390
Obstetrik/Jinekolojik rehabilitasyon
Ortopedik rehabilitasyon
Protez eğitimi
Postur egzersizi
Postural drenaj
702.020
702.030
702.040
702.050
702.060
702.070
702.080
Medikal gaz ile uygulanması halinde
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından uygulandığında
puanlandırılır.
Ultrason veya elektroterapi ile
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bel, boyun problemi olan hastalarda grup olarak eğitim verilmesi ve
ayrıca grup egzersizlerinin yapılması işlemleri.
CPM: Continuous Passive Motion
0
0
0
0
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve Ortopedi ve travmatoloji uzmanı
tarafından uygulandığında puanlandırılır. Aynı anatomik bölge için bir
kez puanlandırılır.
15
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve Ortopedi ve travmatoloji uzmanı
tarafından uygulandığında puanlandırılır.
50
0
0
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon programları. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon,
Spor hekimliği uzmanı tarafından yatan hastalarda uygulandığında
puanlandırılır. Bir kez puanlandırılır.
10
0
0
0
0
0
0
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından rehabilitasyon
ünitesinde uygulandığında puanlandırılır. Diğer rehabilitasyon
işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
25
0
0
0
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından rehabilitasyon
ünitesinde uygulandığında puanlandırılır. Diğer rehabilitasyon
işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
25
0
0
0
0
0
51
702.400
702.410
702.420
Progresif dirençli egzersiz
Propioseptif eğitim
Propioseptif nöromusküler fasilitasyon (PNF)
702.430
Pulmoner rehabilitasyon
702.440
702.450
702.460
702.470
702.480
702.490
Rehabilitasyon amacıyla kullanılan yardımcı cihaz eğitimi
Romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon
Serebral palsi rehabilitasyonu
Skolyoz egzersizleri
Solunum egzersizleri
Spor sakatlıkları rehabilitasyonu
702.500
Yutkunma rehabilitasyonu
702.510
702.600
702.610
Yürüme egzersizleri
7.6. SU ALTI HEKİMLİĞİ ve HİPERBARİK TIP UYGULAMALARI
Rekompresyon tedavisi, Tip I Dekompresyon Hastalığı
Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalığı
Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip I Dekompresyon
Hastalığı
Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip II Dekompresyon
Hastalığı
Rekompresyon tedavisi, arteriyel gaz embolisi
Hiperbarik oksijen tedavisi, 1-2 ATA seansı
Hiperbarik oksijen tedavisi, 2-3 ATA seansı
Karbonmonoksit zehirlenmesinde hiperbarik oksijen tedavisi,
birinci seans
Hiperbarik ortamda transkutanöz pO2 (TcpO2) ölçümü
Oksijen tolerans testi
702.620
Basınç testi
0
702.630
702.640
702.650
Tüp havası analizi, her parametre
Sualtı hekimliği danışmanlık, saati
İntermittan basınç siplinti her ekstremite
7.7. SİNİR SİSTEMİ
0
0
0
702.520
702.530
702.550
702.560
702.570
702.580
702.590
702.591
0
0
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Göğüs hastalıkları uzmanı tarafından
rehabilitasyon ünitesinde uygulandığında puanlandırılır. Diğer
rehabilitasyon işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
25
0
0
0
0
0
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı
tarafından rehabilitasyon ünitesinde uygulandığında puanlandırılır.
Diğer rehabilitasyon işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
15
0
120
180
120
180
180
21
21
25
0
0
Psikiyatrik Çalışmalar
702.660-702.810 arası çalışmalar Ruh sağlığı ve hastalıkları ile Çocuk
ve Ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı hekim için puanlandırılır.
702.660
Aile görüşme-değerlendirme
Anamnez'den farklı olarak hasta durumunun ayrıntılı olarak
değerlendirildiği, ebeveyn görüşmesidir. Görüşme süresi 10 dakikadan
az olamaz. 18 yaş altı hastalarda her görüşme için puanlandırılır.
Psikoz, bipolar bozukluk, yaygın gelişimsel bozukluklar, zeka geriliği
tanılarında ve "Acil serviste intihar girişimlerine psikososyal destek ve
krize müdahale" kapsamında yapılan hasta görüşmelerinde, her
görüşme için puanlandırılır. Diğer tanılarda yılda en fazla üç kez
puanlandırılır.
702.670
Aile tedavisi
21
702.679
Toplum ruh sağlığı merkezi hizmetleri
702.680
702.690
Aile, iş yeri ya da okul ziyareti
Anestezili EKT protokolü, EKT + EEG
Bir ay içinde en fazla üç kez puanlandırılır. "Acil serviste intihar
girişimlerine psikososyal destek ve krize müdahale kapsamında"
yapılan tedaviler de bu şekilde puanlandırılır. İşlem süresi 15
dakikadan az olamaz.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde yapılan tüm işlemler dahildir. En az
4 saatlik işlem için, günde bir kez puanlandırılır.
Yılda bir kez puanlandırılır.
Anestezi işlemi 550.190 kodlu işlem üzerinden puanlandırılır.
702.700
Bireysel psikoterapi, her bir seans
Seans süresi 30 dakikadan az olamaz. 10 günde bir kez puanlandırılır.
702.710
702.711
Elektrokonvülsiv tedavi (EKT)
EKT sonrası bilinç ve oryantasyon takibi
702.712
Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS)
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde, üç ruh sağlığı ve hastalıkları
uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe
belirtilmelidir.
40
702.720
702.730
702.740
Gelişim testleri, her biri
Grup psikoterapisi, kişi başına
Kişilik testleri, her biri
Haftada en fazla 3 kez puanlandırılır.
0
10
0
702.750
Klinik değerlendirme ölçekleri, her biri
Aynı değerlendirme ölçeği ile yapılan değerlendirmelerin tamamı bir
kez puanlandırılır.
10
702.760
702.770
702.780
Nöropsikolojik test bataryası
Nöropsikolojik testler, her biri
Projektif testler, her biri
702.790
Psikiyatrik değerlendirme
702.800
702.810
Psikiyatrik tanı koydurucu ölçekler
Zeka testleri (her biri)
Laboratuvarda Yapılan Uyku Araştırmaları
30
70
30
60
100
40
0
0
0
0
520.030, 520.033 ile birlikte puanlandırılmaz. Yatan hastalarda
puanlandırılır. Haftada bir kez puanlandırılır.
15
0
0
EEG, EOG, EMG, EKG dahil. Tüm gece laboratuvarda
52
702.820
702.830
702.840
Poligrafik uyku tetkiki
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı
55
60
60
702.850
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + CPAP titrasyonu
70
702.860
702.870
Poligrafik uyku tetkiki + Noktürnal Penil Tümesans (NPT)
Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG
60
60
702.880
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Bacak EMG kaydı
70
702.890
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + NPT
65
702.900
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Aktivasyon amaçlı EEG
65
702.910
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + NPT
65
702.920
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + Aktivasyon amaçlı EEG
65
702.930
Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG + NPT
İlk gece uyku apnesi tanısı alanların CPAP/BPAP titrasyonu yönüyle
izlemi
NR-EE 1400 (Brain mapping)
Evde Yapılan Uyku Araştırmaları
2-4 kanal arası poligrafik uyku tetkiki
5 - 8 kanal arası poligrafik uyku tetkiki
8 kanaldan fazla poligrafik uyku tetkiki
Auto-CPAP ile titrasyon
65
702.940
702.950
702.960
702.970
702.980
702.990
Elektroensefalografik İncelemeler
703.000
703.010
703.020
703.050
703.060
703.090
703.100
703.110
703.120
Aktivasyonlu EEG (Farmakolojik aktivasyon)
Ameliyatta EEG monitorizasyonu (Elektrokortikografi)
Rutin EEG (çocuk-büyük)
EEG veya Serebral fonksiyon (aEEG) monitorizasyonu
Uyku aktivasyonu
Noninvaziv Video-EEG monitörizasyon
İnvaziv Video-EEG monitörizasyon
Video-EEG + kortikal stimülasyon ve beyin haritalaması
Wada testi sırasında EEG kaydı
Elektromiyografik İncelemeler
703.130
703.140
703.150
703.160
703.170
703.180
703.190
703.200
703.210
703.220
703.230
703.240
703.250
703.260
703.270
703.280
703.290
703.300
703.310
703.320
703.365
703.370
703.371
703.372
703.380
EMG, genel tarama (üç ekstremite)
EMG, hareket hastalığı protokolü
EMG, kranial nöropati protokolü
EMG, motor nöron hastalığı protokolü
EMG, myasteni protokolü
EMG, myopati protokolü
EMG, periodik paralizi protokolü
EMG, polinöropati protokolü
EMG, radikülopati ve pleksus protokolü
EMG, tuzak nöropati protokolü, iki taraf
EMG, distoni protokolü
Refleks çalışmaları, her bir refleks
Repetetif sinir uyarımı
R-R interval varyasyonu analizi
Rutin EMG taraması/Elektrodiagnostik konsültasyon
Sempatik deri cevapları
Sinir iletim çalışması
Tek lif EMG'si
Tremor kaydı
Tremor kaydı ve spektral frekans analizi
Uyarılmış Potansiyeller (UP)
Intraoperatif nöromonitörizasyon
İşitsel beyinsapı UP (BAEP)
Vestibüler uyarılmış myojenik potansiyeller (VEMP)
İşitsel devamlı durum cevapları (ASSR)
Kranial sinir SEP
703.390
Motor uyarılmış potansiyeller (MEP), üst ve alt ekstremiteler
703.400
Motor uyarılmış potansiyeller (MEP), üst veya alt ekstremiteler
703.410
P 300 komponenti
703.420
Somatosensoryel UP (SEP), üst ve alt ekstremiteler
703.430
Somatosensoryel UP (SEP), üst veya alt ekstremiteler
703.440
703.450
Vizüel UP (VEP)
Penil uyarılmış potansiyeller
Diğer
Botulinum toksini enjeksiyonu, bölgesel
Botilinum toksini enjeksiyonu, EMG eşliğinde
Kas biyopsisi, herhangi bir kastan
Kas-sinir biyopsisi
Prostigmin/Tensilon testi
Sinir lifi ayrımı (Nerve teasing)
Tensilon testi
Pozisyonel nistagmus araştırılması
703.460
703.470
703.480
703.490
703.500
703.510
703.520
703.530
70
20
20
20
20
20
703.000 - 703.110 arasındaki işlemler; Çocuk nörolojisi uzmanı
tarafından yapıldığında işlem puanı %20 artırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
1 saatlik kayıt
24 saat veya üzeri
24 saat veya üzeri
703.130 - 703.230 arası işlemler; Çocuk nörolojisi uzmanı tarafından
yapıldığında işlem puanı %20 artırılır.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
30
60
20
200
35
200
250
250
35
150
85
50
110
150
60
85
85
85
50
50
30
60
30
30
30
30
85
30
85
100
70
70
70
50
703.400 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
703.390 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
50
50
50
703.430 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
703.420 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
50
50
70
60
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
ENG kayıtlı
53
85
110
70
70
30
30
30
30
E
E
703.540
703.550
703.560
703.570
703.580
703.590
Okulo-motor testler
7.8. GÖZ ve ADNEKSLERİ
100 Hue testi
Az görenlere yardım cihazı muayenesi
Bilgisayarlı görme alanı incelemesi
Biometri
Cam terapi, toplam tedavi
703.600
Çocuklarda görme muayeneleri
703.610
703.620
703.630
703.640
703.650
703.660
703.670
703.680
703.690
703.700
703.710
703.720
703.730
703.740
703.750
703.760
703.770
703.780
703.790
Ekzoftalmometri
Elektroretinografi ERG-VER-EOG, her biri
ERG-VER-EOG (ikisi birden)
ERG-VER-EOG (üçü birden)
Fluorescein Fundus Anjiografi (FFA), iki göz
Fresnel prizması uygulaması
Gonyoskopi ve kornea çapı ölçümü, bebek için
Gonyoskopi
Görme alanı incelemesi (manuel perimetri)
Göz içi basıncı ölçümü, bebek için
Göz muayenesi, ultrason eşliğinde
Göz muayenesi, bebek için, genel anestezi altında
Hess perdesi incelemesi
ICG anjiografisi (iki göz)
Kontakt lens muayene ve uygulaması, iki göz
Kontrast duyarlılık testi
Kornea topografisi
Kuru göz teşhis testleri
Nerve Fiber Analyzer (NFA)
703.800
OCT (Optik Koherens Tomografisi)
703.810
703.820
703.830
703.840
703.850
703.860
703.870
703.880
703.890
703.900
703.910
Ön segment anjiografisi, iki göz
Ön ve arka segment renkli resmi
Ortoptik tedavi, her bir seans
Pakimetri
Renk hissi muayenesi, iki göz
Scanning lazer oftalmoskopi
Sinoptophor muayenesi, iki göz, her bir seans
Speküler mikroskopi
Tonografi
Oküler ultrason ve biyometri, iki göz
Ultrasonografik biomikroskopi
7.9. SES VE İŞİTME İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Aerodinamik ses analizi
Akustik rinometri
Akustik ses analizi (akustik refrektometri)
Bekesy odyometresi, iki kulak
Beyin sapı uyarılmış yanıt odyometresi (BERA), iki taraf
Çocuk odyometresi (komple)
Elektrokokleografi
ENG
Videonistagmografi (VNG)
ENOG
İşitme cihazı tatbiki
Çocuk işitme eğitimi, her bir seans
Kalorik test (ENG kayıtlı), iki taraf
Koku testleri
Komple vestibüler inceleme, iki taraf
Konuşma, protez değiştirilmesi
Konuşma, protez uygulaması
Konuşma terapisi ve fonasyon eğitimi (seansı)
Larenjektomi uygulanmış hastada konuşma tedavisi
Mikroskopik kulak muayenesi, iki taraf
Odiometri ve timpanometri, iki taraf
Odyolojik tetkik komple, iki taraf
Otoakustik emisyon, iki taraf
Posturografi
Rinomanometri, iki taraf
703.920
703.930
703.940
703.950
703.960
703.970
703.980
703.990
703.991
704.000
704.010
704.020
704.030
704.040
704.050
704.060
704.070
704.080
704.090
704.100
704.110
704.120
704.130
704.140
704.150
ENG kayıtlı, saccade, tracking, optokinetik test
703.550-703.910 arası işlemler iki gözü kapsar.
30
20
50
0
17
0
520.030 işlemi ile birlikte puanlandırılamaz. 520.038, 520.039,
520.040 kodlu işlemlerden birine ilave puanlandırılır.
İ.v. fluorescein ve fundus fotoğrafı işleme dahildir.
703.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
703.670 ile birlikte puanlandırılmaz.
Muayene işlemi ayrıca puanlandırılır.
520.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
ICG: Indocyanine Green Angiography.
Her iki göz için, yapılan testlerin tamamı bir kez puanlandırılır.
Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine
kaydedilmesi durumunda puanlandırılır.
10
6
36
65
100
100
20
50
7
0
50
17
75
14
100
40
13
40
5
43
20
30
30
14
10
2
20
15
30
10
50
30
0
0
0
0
25
0
25
25
25
25
0
0
25
15
0
25
25
0
0
10
0
0
0
25
10
704.160
Odyolojik araştırma, iki taraf (Saf ses, tone decay ve sisi dahil)
0
704.170
704.180
704.190
Saf ses odyometrisi, iki taraf
Tinnitus tedavisi
Timpanometrik inceleme
0
0
0
704.200
Vestibüler rehabilitasyon, iki taraf
20 dakikalık seansı puanlandırılır. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
uzmanı, odyolog ve fizyoterapist tarafından birlikte yapıldığında
puanlandırılır.
25
Yoğun bakım veya serviste yatan hasta başında yapılan acil diyaliz ile
diyaliz programına alınmış hastalar dışında diyaliz servisinde yapılan
acil diyalizi kapsar. Diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji
uzmanı hekim için puanlandırılır. 704.230 ile birlikte puanlandırılmaz.
120
7.10. ÜRİNER SİSTEM-NEFROLOJİ-DİYALİZ
704.210
Hemodiyaliz, acil
54
704.230
Hemodiyaliz
704.231
Hemodiyaliz için kateter yerleştirilmesi
704.233
Ev hemodiyalizi
704.234
Periton diyalizi hasta eğitimi
704.235
Sürekli ayaktan periton diyalizi hasta ev programı/aile eğitimi
704.240
704.250
Hemoperfüzyon
İzole ultrafiltrasyon
Hemodiyaliz planlaması, yeterliliği değerlendirmesi ve hasta
eğitimi
704.255
704.260
Periton dializi takibi
704.270
Peritoneal eşitlenme testi (PET)
704.280
704.290
704.300
704.310
704.320
704.330
704.340
704.350
704.360
704.370
704.380
704.390
704.400
704.410
704.420
704.430
704.440
704.450
704.460
Regional heparinizasyon
Sürekli hemodiafiltrasyon/hemofiltrasyon tedavisi
Basınç akım çalışması
Boney ve Q tip testleri
Elektroejakülasyon
Empotansta nörolojik değerlendirmeler (BCP-SEPP)
Empotansta uyku çalışmaları (NPT)
İnkontinans tedavisinde magnetik innervasyon, her bir seans
İntrakavernozal ilaç enjeksiyonu
İntrakaviter kemo veya immünoterapi
İntrakaviter kemo veya immünoterapi ile birlikte intrakaviter
hipertermi
Kavernozografi
Kavernozometri
Penil arter basınç ölçümü (PBI)
Perkütan sinir incelemesi (PNE), mesane için
Seminal vezikülografi
Sistometri
Sistometri ve EMG
Sistometri ve üroflowmetri
Ürodinamik çalışma
704.470
Üroflowmetri
704.480
704.490
704.491
Vaza vezikülografi, iki taraf
Videoürodinami
Prostat Mikrodalga Termoterapisi
7.11. KADIN GENİTAL ve ÜREME SİSTEMLERİ
704.499
Eklampsi takibi
704.371
704.650
704.660
704.670
704.680
704.690
704.700
704.710
Doğum Öncesi Tetkikler
Fetal akustik stimülasyon
Fetal elektrokardiyogram
Fetal kan gazları
Non-stres test (NST)
Oksitosin challenge test (OCT)
Sürekli fetal monitorizasyon
İnfertilite Tetkikleri ve İşlemleri
Antisperm antibody (ASA)
Artifisiel inseminasyon, her bir seans
Kruger testi
Özel sperm tektiki
Postkoital test
Sperm mar testi
Sperm penatrasyon testi (SPT)
Sperm yıkama
Sperma değerlendirilmesi (bilgisayarla)
Spermogram
Oosit aspirasyonu
Sperm-oosit hazırlanması ve inkübasyonu
Embriyo transferi
ICSI (Mikro enjeksiyon)
Embriyo Freeezing
7.12. HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ-KEMOTERAPİ
CD 34 seleksiyon işlemi
Çoklu infüzyon kemoterapi
Devamlı infüzyon kemoterapi
İmmünoadsorbsiyon, her bir seans
İnfüzyon kemoterapisi
İntrakaviter ve rejyonal kemoterapi, her bir seans
İntratekal tedavi, her bir seans
704.720
Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesi
704.730
704.740
Kemik iliği aspirasyonu
Kemik iliği biyopsisi
704.500
704.510
704.520
704.530
704.540
704.541
704.550
704.560
704.570
704.580
704.590
704.600
704.610
704.620
704.630
704.640
704.641
704.642
704.643
704.644
704.645
Diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim tarafından
yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için puanlandırılır. 704.210
ile birlikte puanlandırılmaz.
4
100
Diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için
puanlandırılır. 704.230 ile birlikte aynı gün puanlandırılmaz.
Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır. Ay içerisinde bir kez
puanlandırılır.
Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır. Bir ay içerisinde bir kez
puanlandırılır.
50
60
10
26
26
Diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için
puanlandırılır. Bir ay içerisinde bir kez puanlandırılır.
Günlük takip. Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır. Bir ay
içerisinde en fazla iki kez puanlandırılır.
Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır. Sürekli periton diyalizi
işlemine başlandıktan veya peritonit geçirdikten sonra bir ay
içerisinde, daha sonra yılda bir kez puanlanır.
80
53
60
0
37
0
0
0
0
0
0
25
50
70
PBI: Penobrakiyel indeks
704.440, 704.450 ile birlikte puanlandırılmaz.
704.430, 704.450 ile birlikte puanlandırılmaz.
704.430, 704.440 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sistometri + EMG. 704.440 ile birlikte puanlandırılmaz.
704.450 ile birlikte puanlandırılmaz. Test sonucunun kayıt altına
alınması halinde puanlandırılır.
70
70
50
600
300
25
70
40
70
20
200
100
0
Günlük. 510.123, 510.124, 552.001, 552.002, 552.003, 552.006,
552.007 ve 552.008 ile birlikte puanlandırılmaz.
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
263
0
158
0
0
Günde bir kez puanlandırılır. 704.690 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır. 704.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
Hematoloji veya onkoloji uzmanı hekim tarafından yapıldığında
puanlandırılır.
0
80
35
0
60
60
77
42
75
110
55
704.750
Kemik iliği imprint değerlendirilmesi
704.760
Lenf bezi aspirasyonu-ponksiyonu
704.770
Periferik kan yayması değerlendirilmesi
704.780
704.790
704.800
Steril ünitede bakım hizmeti
Terapötik flebotomi, her bir seans
Turnike testi
704.801
Onkoloji hastası kemoterapi planlaması
704.802
Onkoloji hastası kemoterapi etkinlik ve yan etki değerlendirilmesi
704.803
Onkoloji hastası kemoterapi eğitimi ve bilgilendirme
704.810
704.820
704.830
704.840
704.850
704.860
704.870
Aferez İşlemleri
Aferez, donör trombosit aferezi (1 seans)
Aferez, donör granülosit aferezi (1 seans)
Aferez, donör eritrosit aferezi (1 seans)
Aferez, lökosit (1 seans)
Aferez, donör plazma aferezi (1 seans)
Aferez, hasta başı (acil) hemaferezis işlemi farkı
Aferez, IgG (kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi) (1 seans)
Hematoloji veya onkoloji uzmanı hekim tarafından yapıldığında
puanlandırılır.
45
Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine
kaydedilmesi durumunda puanlandırılır.
15
50
0
0
0
Antineoplastik kanser tedavisinin ilk veya sağlık kurulu raporu ile
yeniden planlamasının belgelenmesi halinde puanlandırılır.
Her kemoterapi küründen sonraki kontrol muayenesinde,
değerlendirmenin yapılması halinde, bir kez puanlandırılır.
Her kemoterapi kürü için, yatan hastada, eğitim ve bilgilendirmenin
yapılması halinde, bir kez puanlandırılır.
120
30
5
5
5
5
5
5
5
5
704.880
Aferez, lipid (kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi ile) (1 seans)
5
704.890
704.900
704.910
704.920
704.930
704.940
704.941
5
5
5
5
5
5
5
704.973
704.980
Aferez, stem hücre toplanması (1 seans)
Aferez, terapötik eritrositaferez (1 seans)
Aferez, terapötik lökoferez (1 seans)
Aferez, terapötik plazma değişimi (1 seans)
Aferez, terapötik trombositaferez (1 seans)
Aferez, fotoferezis (1 seans)
Ekstrakorpereal fotoferez tedavisi (1 seans)
Kemik İliği Nakilleri
Ameliyathanede genel anestezi altında allojeneik kemik iliği
alınması
Hematopoietik kök hücre ayrımı
Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Kardeş veya akrabadan, HLA
tam uyumlu)
Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Akraba dışından, HLA tam
uyumlu)
Haploidentik nakil, allojenik (En az 2 HLA antijeni uyumsuz
nakiller)
Kordon kanı nakli
Hematopoietik hücre nakli, otolog
704.981
Mezenkimal kök hücre nakli (Mezenkimal kök hücre üretimi dahil)
704.990
Kemik iliği nakli amaçlı hematopoetik kök hücre pozitif seleksiyonu
704.950
704.960
704.970
704.971
704.972
705.000
705.010
705.020
705.030
705.040
705.060
705.070
705.080
705.090
705.100
705.110
705.120
705.130
705.140
705.150
705.160
705.170
705.180
705.190
705.200
705.210
705.220
705.230
705.240
705.250
705.260
705.270
705.280
705.290
705.300
Kemik iliği nakli amaçlı kullanılmak üzere hematopoetik kök
hücrelerin kanser hücrelerinden arıtılması
Kemik iliği nakli-operasyon aşaması
Kemik iliği ürününden eritrosit deplesyonu
Kordon kanından kök hücre nakli
Kök hücre dondurulması
Kök hücre saklanması (kord kanına uygulanmaz)
Kök hücre infüzyonu
Kök hücre mobilizasyonu
Yurt içi doku veri bankalarınca uluslararası doku veri bankalarında
akraba olmayan kemik iliği verici taraması
Yurt içi doku veri bankalarınca uluslararası doku veri bankalarında
akraba olmayan kemik iliği verici taraması
Yurt içi doku veri bankalarınca yurt içindeki doku veri bankalarında
akraba olmayan kemik iliği verici taraması
Yurt içi doku veri bankalarınca yurt içindeki doku veri bankalarında
akraba olmayan kemik iliği verici taraması
Kan Bankası
ABO + Rh tayini (forward gruplama) + ABO reverse gruplama
ABO + Rh tayini (forward gruplama)
Adsorbsiyon testi
Alt kan grup tiplendirmesi (her bir grup)
Anti-A, Anti-B veya Anti D-titrajı
Antikor tanımlama
Buffy coat deplesyonu, her bir ünite
Cross match
Direkt coombs testi (polispesifik)
Direkt coombs testi (Ig G)
Direkt coombs (kompleman)
Donör muayenesi
Elüsyon testi
Eritrosit süspansiyonu yıkama
Fibrin glue hazırlama
Hemoglobin küveti ile otomatik sistemde hemoglobin tayini
İndirekt coombs testi
Lökositten arındırılmış kan ürünü hazırlama, her bir ünite
Plazmaferezis
Her türlü tıbbi-teknik işlemler dahildir.
750
300
6000
6000
6750
6000
3000
450
CD 34 pozitif
225
225
En fazla üç ay süreyle, hasta başına, günlük
750
150
6000
150
5
150
600
1. Aşama
20
Adres serolojik yöntem doku tipi doğrulama ve onay alma dahil, her
donör için ayrı
20
1. Aşama
10
Adres serolojik yöntem doku tipi doğrulama ve onay alma dahil, her
donör için ayrı
20
Antikor tarama, 2 veya 3'lü hücre ile
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
705.310
705.320
705.330
705.340
705.350
705.360
705.370
705.380
705.390
705.400
705.410
705.420
705.430
705.440
Sellüler kan ürünlerinin ışınlanması, her bir ünite
Soğuk aglütininler
Steril tüp birleştirme, her bir bağlantı
Taze donmuş plazma/kriyopresipitat eritilmesi, her bir ünite
Kan Bileşenleri
Aferez trombosit süspansiyonu
Aferez granülosit süspansiyonu
Eritrosit süspansiyonu
Granülosit süspansiyonu (random donör, 1 ünite)
Kriyopresipitat
Otolog tam kan
Otolog fibrin yapıştırıcı
Tam kan (torbada)
Taze donmuş plazma
Trombosit süspansiyonu (random donör trombositi, 1 ünite)
7. 13. Çeşitli Testler ve Uygulamalar
705.450
L-dopa ile büyüme hormonu testi
705.460
İnsülin-Büyüme hormonu testi
705.470
İnsülin-Kortizol testi
705.480
L-dopa-Prolaktin baskılama testi
705.490
Su kısıtlama testi
750.000
750.010
Organ Transplantasyonu
Ekstremite nakli (tek kol veya tek bacak)
Yüz Nakli
8. RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME ve TEDAVİ
8.1. RADYASYON ONKOLOJİSİ
8.1.1. Klinik Onkolojik Değerlendirme
800.010
800.020
800.030
800.040
800.050
800.060
10 gün ve altındaki tedaviler
11-20 gün süreli tedaviler
21-30 gün süreli tedaviler
30 günden uzun süreli tedaviler
Brakiterapi
Stereotaktik radyoterapi
8.1.2. Radyoterapi Tasarımı
8.1.2.A. Eksternal radyoterapi tasarımı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında
puanlandırılır. 530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında
puanlandırılır. 530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında
puanlandırılır. 530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında
puanlandırılır. 530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında
puanlandırılır. 530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
25
25
25
25
25
7250
6250
Hastanın Radyasyon Onkoloğu tarafından ilk konsültasyonu, hastanın
tedavi öncesi değerlendirilmesi, tedavi kararının verilmesi ve tedavi
bitimine kadar olan bakım ve kontrolleri kapsar. Tüm tedavi boyunca
bir kez puanlandırılır.
Eksternal tedavisiz, tek başına uygulama
Tek veya çok fraksiyon
Tüm tedavi süresince; Eksternal radyoterapi tasarımı işlemleri birlikte
puanlandırılmaz. Her işlem bir kez puanlandırılır.
Bir tedavi volümüyle ilgili tek veya karşılıklı paralel alanlardan bloksuz
veya tek bloklu tedavi planlarını içerir.
Aynı volüme yönlendirilmiş üç veya daha fazla alanlar ve/veya iki farklı
tedavi volümünü ve/veya multipl blok ve/veya konvansiyonel olmayan
fraksiyon şemalarını içerir.
Hastaya özel blok yapımı ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya özel
wedge'ler ve/veya kompanzatuar filtre uygulaması ve/veya üç veya
daha fazla tedavi volümü ve/veya rotasyonel tedaviler ve/veya
multileaf kollimatör uygulamaları ve/veya değişik tedavi modalitelerini
içerir.
350
450
550
600
250
800
800.070
Basit eksternal radyoterapi tasarımı
800.080
Orta eksternal radyoterapi tasarımı
800.090
Kompleks eksternal radyoterapi tasarımı
800.100
Konformal eksternal radyoterapi tasarımı
Kişiye özel blok veya multileaf kolimatörle yapılan hedefe yönelik 3
boyutlu tedaviler. Tüm vücut ışınlamada bu grupta değerlendirilir.
250
800.110
IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında eksternal radyoterapi
tasarımı
Inverse planning ve farklı doz yoğunlukları ile yapılan çok alanlı
tedavileri içerir. Stereotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir.
250
8.1.2.B. Brakiterapi tasarımı
800.111
Basit brakiterapi tasarımı
800.112
Orta brakiterapi tasarımı
800.113
Kompleks brakiterapi tasarımı
800.114
Konformal brakiterapi tasarımı
8.1.3. Radyoterapi Planlama (Simülasyon)
800.120
Basit radyoterapi planlama
800.130
Orta radyoterapi planlama
Tüm tedavi süresince; Brakiterapi tasarımı işlemleri birlikte
puanlandırılmaz. Her işlem bir kez puanlandırılır.
Tek kanallı intrakaviter uygulamalar
Çok kanallı iki boyutlu planlamalı tedaviler. 10 dan az kaynak-tel
aplikasyonu, 12'den az kaynakla yapılan afterloading tedaviler.
Multiplan izodoz planı, 10’dan fazla kaynak-tel aplikasyonu veya
12’den fazla kaynakla yapılan afterloading tedaviler.
BT, MR görüntüleri kılavuzluğunda hedef ve kritik organların
konturlanarak 3 boyutlu ve Doz Volüm Histogram (DVH) aracılığı ile
uygulanan tedaviler.
Tüm tedavi süresince; Radyoterapi planlama (Simülasyon) işlemleri
birlikte puanlandırılmaz. 800.120, 800.130 ve 800.140 kodlu işlemler
en fazla bir kez, 800.150 ve 800.160 kodlu işlemler ise gerekçesi
belirtilmek kaydıyla en fazla 3 kez puanlandırılır. Konvansiyonel
röntgen cihazları ile yapılan simülasyonlar basit kategoride
puanlandırılır.
Tek tedavi volümlü, tek alan veya karşılıklı paralel alanlardan tek
bloklu veya bloksuz alanlarla simülasyon işlemi
Üç veya daha fazla alanlardan tek tedavi volümünün ve/veya iki farklı
tedavi volümünün ve/veya multipl bloklu alanların simülasyonlarını
içerir
57
100
150
250
100
150
250
250
110
250
A1
A1
800.140
Kompleks radyoterapi planlama
800.150
Üç Boyutlu (Konformal) radyoterapi planlama
800.160
IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında radyoterapi planlama
Tanjansiyel alanları ve/veya üç veya daha fazla tedavi volümünü
ve/veya hastaya özgü koruma bloklamalı alanları ve/veya brakiterapi
kaynak teyit işlemini ve/veya hipertermi probe teyit işlemi ve/veya
rotasyon veya ark tedavi ve/veya kontrast materyal kullanarak yapılan
simülasyonları içerir.
Direkt BT veya MR yardımıyla aynı veya farklı planlar kullanılarak,
tümör volümü ve çevre kritik normal yapıların bilgisayarla yeniden üçboyutlu oluşturulması. Simülasyonda hareketli veya multipl sabit
alanların üç boyutlu "beam's-eye-view" doz-volüm histogramları
kullanılır. Üç boyutlu volüme dair dökümanlar ve doz dağılımları
puanlandırma için gereklidir. Tüm vücut ışınlamada bu grupta
değerlendirilir.
Hacimsel yoğunluk ayarlı ark tedavisi, stereotaktik radyoterapi bu
grupta değerlendirilir.
400
400
400
8.1.4. Medikal Radyasyon Fiziği, Dozimetre, Tedavi Aletleri ve
Özel Hizmetler
8.1.4.A. Eksternal radyoterapi doz hesapları
Tüm tedavi süresince; 800.180, 800.190 ve 800.200 kodlu işlemler
birlikte puanlandırılmaz. 800.170, 800.180, 800.190 ve 800.200 kodlu
işlemler en fazla bir kez puanlandırılır. 800.210 ve 800.220 kodlu
işlemler planlama sayısı kadar puanlandırılır.
800.170
Temel radyasyon doz hesapları
Santral aks derin doz ve tedavi süresi hesapları ve/veya TDF, NDS, gap
hesapları ve/veya santral aks dışı hesaplar ve/veya doku inhomojenite
faktörü hesapları gibi temel radyoterapi fiziğini kapsar.
10
800.180
Basit eksternal radyoterapi doz hesapları
Tek alanla veya tek volüme yönelmiş karşılıklı paralel alanlardan
yapılan ışınlamaların izodoz planları
20
800.190
Orta eksternal radyoterapi doz hesapları
Tek bir tedavi volümüne yönelmiş üç veya daha fazla alandan yapılan
tedavilerin izodoz planları ve/veya wedge kullanılan alanlar
30
800.200
Kompleks eksternal radyoterapi doz hesapları
Mantle ve/veya ters-Y ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya
kompanzatuar filtre kullanımı ve/veya rotasyonel tedavi ve/veya
irregüler alan blok hesapları ve/veya multi-leaf kolimatör hesapları
50
800.210
Konformal eksternal radyoterapi doz hesapları
IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında eksternal radyoterapi doz
hesapları
800.220
800.230
Özel eksternal radyoterapi doz hesapları
50
Hacimsel yoğunluk ayarlı ark tedavisi, stereotaktik radyoterapi bu
grupta değerlendirilir.
Özel teleterapi planı (parçacık -nötron, proton gibi- ışınları ve/veya
yarım vücut ve/veya tüm vücut ışınlamaları)
50
50
8.1.4.B. Brakiterapi doz hesapları
Tüm tedavi süresince; 800.240, 800.250 ve 800.260 kodlu işlemler
birlikte puanlandırılmaz. Her işlem en fazla bir kez puanlandırılır.
800.235
Temel radyasyon doz hesapları
Santral aks derin doz ve tedavi süresi hesapları ve/veya TDF, NDS, gap
hesapları ve/veya santral aks dışı hesaplar ve/veya doku inhomojenite
faktörü hesapları gibi temel radyoterapi fiziğini kapsar.
10
800.240
Basit brakiterapi doz hesapları
Bir planda 1-4 arası kaynak veya tel aplikasyonu veya 1-8 arası kaynaklı
afterloading uygulamalarının izodoz hesapları
60
800.250
Orta brakiterapi doz hesapları
Multiplan doz hesapları, 5-10 kaynak veya telin aplikasyonu veya 9-12
kaynaklı afterloading uygulamalarının izodoz hesapları
96
800.260
Kompleks brakiterapi doz hesapları
Multiplan izodoz planı, 10'dan fazla kaynak-tel aplikasyonu veya
12'den fazla kaynakla yapılan afterloading doz hesapları
138
8.1.4.C. Özel hizmetler ve yardımcı aletler
Sadece tüm beden ışınlanmasında ve tüm beden elektron tedavisinde
en fazla bir kez puanlandırılır.
Termoplastik Fiksasyon Maskeleri
Kişiye özgü blok yapımı ve/veya kişiye özgü protez yapımı veya kişiye
özgü bolus üretimi ve/veya tüm vücut fiksasyonuna yönelik kalıp
tasarım ve yapımı, her bir malzeme için. Planlama sayısı kadar
puanlandırılır.
800.270
Özel Dozimetre: TLD, mikrodozimetre
800.280
Basit tedavi aletleri tasarım ve yapımı
800.290
Orta tedavi aletleri tasarım ve yapımı
800.300
Kompleks tedavi aletleri tasarım ve yapımı
8.1.4.D. Portal görüntüleme
Bu başlık altındaki işlemlerin toplam sayısı fraksiyon sayısını geçemez.
800.310
Film
800.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
800.310 ile birlikte puanlandırılmaz. Görüntülemenin yapıldığı tarih ve
sayıların bilgisayar çıktısı eklendiğinde puanlandırılır.
800.320
Digital
Kişiye özel kompanzatuar filtre yapımı ve/veya mould uyulamaları, her
bir malzeme için. Planlama sayısı kadar puanlandırılır.
25
30
50
50
10
10
8.1.5. Radyoterapi Uygulaması
8.1.5.A. Yüzeyel ve orta voltaj X-Ray cihazları ve/veya
telesezyum veya telekobalt cihazları ile radyoterapi uygulaması
800.330
Basit eksternal radyoterapi uygulaması
800.340
Orta eksternal radyoterapi uygulaması
800.350
Kompleks eksternal radyoterapi uygulaması
800.360
Tek fraksiyonlu radyoterapi uygulaması
Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz
veya tek bloklu tedavilerinin bir fraksiyonu
İki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha
fazla alanlarla tedavisi multipl blok ve/veya kişiye özel blok kullanılan
tedavilerin bir fraksiyonu
Üç veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel
blok kullanılan tedavilerin ve/veya mantle veya ters-Y tedavilerinin
ve/veya tanjansiyel alanların veya wedge'lerin veya kompanzatuar
filtrelerin kullanıldığı tedavilerin her bir fraksiyonu
5
7
10
20
58
800.370
Özel tedavi uygulamaları: tüm vücut/yarım vücut ışınlamaları
Bir tedavi sürecinde en fazla bir kez puanlandırılır.
50
8.1.5.B. Lineer akseleratör (Foton veya elektron) ile yapıpılan
radyoterapi uygulaması
800.380
Basit lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
800.390
Orta lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
800.400
Kompleks lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
800.410
800.420
800.430
Konformal lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
Tek fraksiyonlu lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
Özel tedavi uygulaması: tüm veya yarım vücut ışınlamaları
Lineer akseleratör radyoterapi ile IMRT veya Tomoterapi
uygulamaları, her bir seans
8.1.5.C. Hipertermi
Eksternal yüzeyel hipertermi
Eksternal derin hipertermi
İntertisiyel hipertermi (5 veya daha az aplikatör)
İntertisiyel hipertermi (5'den fazla aplikatör)
İntrakaviter hipertermi
8.1.5.D. Brakiterapi
800.440
800.450
800.460
800.470
800.480
800.490
8.1.5.D.1. İntrakaviter veya intertisyel brakiterapi uygulaması
800.500
800.510
800.520
800.530
800.540
800.550
Basit intrakaviter brakiterapi uygulaması
Orta intrakaviter brakiterapi uygulaması
Kompleks intrakaviter brakiterapi uygulaması
Basit intertisiyel brakiterapi uygulaması
Orta intertisiyel brakiterapi uygulaması
Kompleks intertisiyel brakiterapi uygulaması
8.1.5.D.2. After-loading brakiterapi uygulamaları
800.680
800.681
800.682
800.690
800.710
800.720
800.730
After-loading brakiterapi uygulaması: 1-4 arası kaynak pozisyonlu
uygulamaların seansı
After-loading brakiterapi uygulaması: 5-8 arası kaynak pozisyonlu
uygulamaların seansı
After-loading brakiterapi uygulaması: 9-12 arası kaynak pozisyonlu
uygulamaların seansı
After-loading brakiterapi uygulaması: 12'den fazla kaynak
pozisyonlu uygulamaların seansı
8.1.5.D.3. Diğer brakiterapi uygulamaları
Yüzeyel radyoaktif element uygulaması
Radyoaktif elementin hazırlanması ve uygulanması
8.1.6. Stereotaktik Radyocerrahi
Gammaknife
Cyberknife
8.2. NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME ve TEDAVİ
Solunum Sistemi
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, Planar
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, SPECT
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, Kantitatif
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, Planar (Aerosol)
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, SPECT (Aerosol)
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, Planar (Technegas)
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, SPECT (Technegas)
Santral Sinir Sistemi
Beyin perfüzyon SPECT (Tc-99m HMPAO)
Beyin perfüzyon SPECT (Tc-99m ECD)
Beyin perfüzyon SPECT, iktal çalışma (Tc-99m ECD)
Beyin PET
Konvansiyonel beyin sintigrafisi
Sisternografi (In-111 DTPA)
Sisternografi (Tc-99m DTPA)
800.735
Beyin reseptör çalışması, SPECT (I-123 IBZM)
800.740
800.750
Ventriküler şant açıklığının araştırılması
Kardiyovasküler Sistem
Miyokard perfüzyon SPECT (Tl-201)
800.755
Miyokard sempatik innervasyon sintigrafisi (I-123 MIBG)
800.760
800.770
800.781
800.800
800.810
800.830
800.840
800.841
800.851
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), istirahat
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), SPECT
Miyokard perfüzyon SPECT, reinjeksiyon (Tl-201)
Miyokard perfüzyon SPECT, GATED (Tc-99m kompleksleri)
Miyokard perfüzyon SPECT, GATED (Tl-201)
Miyokard perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri)
Miyokard PET, viabilite çalışması
Miyokard PET, perfüzyon çalışması
Radyonüklid venografi
800.560
800.570
800.580
800.590
800.600
800.610
800.615
800.616
800.620
800.640
800.641
800.660
800.661
800.670
800.671
Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz
veya tek bloklu tedavilerinin bir fraksiyonu
İki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha
fazla alanlarla tedavisi, multipl blok ve/veya özel blok kullanılan
tedavilerin bir fraksiyonu
Üç veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel
blok kullanılan tedavilerin ve/veya mantle veya ters-Y tedavilerinin
ve/veya tanjansiyel alanların veya wedge'lerin veya kompanzatuar
filtrelerin veya multi-leaf kollimatör işlemlerinin kullanıldığı tedavilerin
her bir fraksiyonu
Seansı
Hacimsel yoğunluk ayarlı ark tedavisi, stereotaktik radyoterapi bu
grupta değerlendirilir.
4 cm derinliğe kadar olan
4 cm'den fazla derinlikte
Bu grup işlemlerden bir hastaya her seans için sadece bir tanesi
puanlandırılır.
1-4 arası kaynak pozisyonu/tel uygulamasının seansı
5-10 arası kaynak pozisyonu/tel uygulamasının seansı
10'dan çok kaynak pozisyonu/tel uygulamasının seansı
1-4 arası kateter/özel iğne uygulaması, seansı
5-10 arası kateter/özel iğne uygulaması, seansı
10'dan çok kateter/özel iğne uygulaması, seansı
Bu grup işlemlerden bir hastaya her seans için sadece bir tanesi
puanlandırılır.
5
7
10
10
20
40
10
50
65
50
65
50
56
85
113
65
95
138
145
155
170
180
15
15
0
0
Nükleer tıp uzmanı tarafından raporlandığında puanlandırılır.
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, Planar'a eklenir.
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar'a (Aerosol) eklenir.
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar'a (Technegas) eklenir.
Dinamik ve/veya statik
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
65
70
70
60
70
65
70
110
110
120
300
20
40
40
100
40
110
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), istirahat'e eklenir.
Miyokard perfüzyon SPECT (Tl-201)'e eklenir
Miyokard perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri)'ne eklenir.
Miyokard perfüzyon SPECT (Tl-201)'e eklenir.
N-13, Rb-82 veya O-15 ile.
59
100
40
90
120
120
120
110
300
300
80
800.860
800.861
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), stres
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), SPECT, stres
800.862
Farmakolojik stres
800.863
800.960
800.970
Miyokard attenüasyon düzeltme
İskelet Sistemi
Artrosintigrafi
Kemik sintigrafisi, üç fazlı
Kemik sintigrafisi, tüm vücut
Kemik sintigrafisi, SPECT
Kemik PET
Anatomik korelasyon iskelet sistemi uygulamaları için
Endokrin Sistem
Perklorat kovma testi
Adrenal korteks sintigrafisi (I-131 Norkolesterol)
Paratiroid sintigrafisi, Dual faz (Tc-99m MIBI)
Paratiroid sintigrafisi, SPECT (Tc-99m MIBI)
Tiroid sintigrafisi
Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, görüntüleme yöntemleri
eşliğinde
Tiroid uptake çalışması (Tc-99m Perteknetat)
Tiroid uptake çalışması (I-131)
800.971
Anatomik korelasyon tiroid ve paratiroid sintigrafileri için
800.870
800.880
800.890
800.900
800.901
800.902
800.920
800.930
800.940
800.942
800.950
800.951
801.190
801.191
801.200
801.210
Gastrointestinal Sistem
Gastrointestinal kanama çalışması (Tc-99m Kolloid)
Gastrointestinal kanama çalışması (Tc-99m RBC)
Gastrointestinal protein kaybı çalışması
Gastroösefajial reflü çalışması
Hepatobiliyer sintigrafi
Karaciğer dalak sintigrafisi, Planar
Karaciğer dalak sintigrafisi, SPECT
Mekkel divertikülü araştırması
Mide boşalma çalışması
Ösefagus transit çalışması
Tükrük bezi sintigrafisi
Genitoüriner Sistem
Böbrek sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m DTPA)
Böbrek sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m MAG-3)
Böbrek sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m EC)
Böbrek parankim sintigrafisi, SPECT (Tc-99m DMSA)
GFR ölçümü, İn vitro (Tc-99m kompleksleri)
GFR ölçümü, Kamera metodu (Tc-99m kompleksleri)
GFR ölçümü, İn vitro (Cr-51 EDTA)
Böbrek sintigrafisi, ACE inhibitörlü (Tc-99m MAG-3)
Böbrek sintigrafisi, ACE inhibitörlü (Tc-99m DTPA)
Vezikoüreteral reflü sintigrafisi, Direk
Vezikoüreteral reflü sintigrafisi, İndirek
Böbrek parankim sintigrafisi, Planar (Tc-99m DMSA)
Testis sintigrafisi
Enfeksiyon Görüntüleme
Enfeksiyon odağı araştırması, İşaretli lökosit
Enfeksiyon odağı araştırması, SPECT
Enfeksiyon odağı araştırması (Tc-99m HIG)
Enfeksiyon odağı araştırması (Tc-99m Nanokolloid)
801.211
Lökosit işaretlemesi
800.990
800.991
800.995
801.010
801.020
801.030
801.031
801.040
801.050
801.060
801.070
801.090
801.091
801.092
801.110
801.120
801.121
801.122
801.140
801.141
801.150
801.160
801.170
801.180
801.220
801.230
801.240
801.260
801.271
801.280
801.290
801.310
801.330
801.331
801.340
801.341
801.350
801.351
801.360
801.361
801.362
801.363
801.364
801.370
801.380
801.381
801.382
Nükleer Hematoloji
Dalak sekestrasyon çalışması
Eritrosit yaşam süresi saptanması
Eritrosit/Plazma/Total kan volümü tayini
Hepatik arter perfüzyon çalışması
Hemanjiom görüntüleme, SPECT, işaretli eritrosit ile
Kemik iliği sintigrafisi
Lenfosintigrafi
Selektif dalak sintigrafisi (Tc-99m işaretli denatüre eritrosit)
Nükleer Onkoloji
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tc-99m V-DMSA)
Tümör görüntüleme, SPECT (Tc-99m V-DMSA)
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Ga-67)
Tümör görüntüleme, SPECT (Ga-67)
İyot-131 Tüm vücut tarama, Tanısal
İyot-131 Tüm vücut tarama, Tedavi sonrası
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (In-111 Oktreotid)
Tümör görüntüleme, SPECT (In-111 Oktreotid)
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tc-99m işaretli peptid)
Tümör görüntüleme, SPECT (Tc-99m işaretli peptid)
Onkolojik PET (Ga-68 peptid)
İntraoperatif gama prop uygulaması
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (I-131 MIBG)
Tümör görüntüleme, SPECT (I-131 MIBG)
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (I-123 MIBG)
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), stres'e eklenir.
80
70
Dobutamin, adenozin ve dipiridamol kullanılarak yapılan farmakolojik
stres için geçerlidir. Miyokard perfüzyon sintigrafisine eklenir.
20
Miyokard perfüzyon sintigrafisine eklenir.
10
Tüm vücut veya üç fazlı kemik sintigrafisine eklenir.
SPECT-BT cihazları için geçerlidir. Kemik SPECT'e eklenir.
Paratiroid Sintigrafisi, Dual Faz'a (Tc-99m MIBI) eklenir.
530.050 ile birlikte puanlandırılmaz. Görüntüleme işlem puanı
dahildir.
30
75
75
90
380
20
20
80
80
100
35
70
20
20
Tiroid ve paratiroid sintigrafisi ile birlikte yapılan korelatif USG
uygulamaları için geçerlidir.
Karaciğer dalak sintigrafisi, Planar'a eklenir.
Böbrek Parankim Sintigrafisi, Planar'a (Tc-99m DMSA) eklenir.
Dinamik Böbrek sintigrafisine eklenir.
Çift çalışma
Çift çalışma
Dinamik Böbrek sintigrafisine eklenir.
Tüm vücut enfeksiyon odağı çalışmalarına eklenir.
İşaretli Lökosit ile yapılan enfeksiyon odağı araştırmasına eklenir.
17
35
70
20
55
75
35
120
35
45
45
20
75
75
60
110
40
40
40
110
120
50
40
50
40
140
150
50
50
40
20
20
20
120
95
40
80
120
Tc-99m V DMSA tümör görüntülemesine eklenir.
Ga-67 tüm vücut taramasına eklenir.
In-111 Oktreotid ile tümör görüntülemesine eklenir.
Tc-99m işaretli peptid ile tümör görüntülemesine eklenir.
I-131 MIBG sintigrafisine eklenir.
60
50
100
160
85
70
65
155
70
160
70
330
90
170
90
275
801.383
801.390
Tümör görüntüleme, SPECT (I-123 MIBG)
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tc-99m Kompleksleri ile)
801.391
Tümör görüntüleme, SPECT (Tc-99m Kompleksleri ile)
Tc-99m MIBI veya Tc-99m tetrofosmin ile tümör görüntülemesine
eklenir.
85
801.400
Radyoimmünosintigrafi, Tüm vücut
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. Nükleer Tıp Uzman
hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
85
801.401
Radyoimmünosintigrafi, SPECT
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. Nükleer Tıp Uzman
hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Radyoimmun sintigrafiye eklenir.
80
801.410
801.420
801.430
801.431
801.440
801.460
801.470
801.471
801.472
801.473
801.474
801.475
801.476
801.480
801.481
801.482
801.483
801.490
801.491
801.500
801.510
801.520
801.530
Sentinel lenf nodu çalışması
Meme sintigrafisi
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tl-201)
Tümör görüntüleme, SPECT (Tl-201)
Onkolojik PET (F-18 FDG)
Radyonüklid Tedavi
Radyonüklid sinovektomi
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131 MIBG
Radyonüklid tedavi, I-131 MIBG
Radyonüklid tedavi, P-32
Radyonüklid tedavi, Re-186
Radyonüklid tedavi, Sm-153
Radyonüklid tedavi, Sr-89
801.540
Radyoimmünoterapi, Y-90 anti CD-20 antikor
801.541
Somatostatin reseptör tedavisi (In-111 Pentetreotide)
801.542
Radyonüklid tedavi radyasyon monitorizasyonu
801.543
Radyonüklid tedavi, İntraarteriyal, I-131 Lipiodol
801.544
Radyonüklid tedavi, İntraarteriyal, Y-90 mikroküre
801.545
Somatostatin reseptör tedavisi (Y-90 veya Lu-177 işaretli peptid)
801.546
Radyonüklid tedavi planlama, dozimetri
Radyonüklid tedavi uygulamaları için radyofarmasötik hazırlama
hizmeti
Diğer İncelemeler
Dakriosintigrafi
Organ kan akımı çalışması (Tc-99m kompleksleri ile)
801.547
801.550
801.557
Tl-201 tümör görüntülemeye eklenir.
Bir eklem için
5 mCi
10 mCi
15 mCi
20 mCi
30 mCi
50 mCi
75 mCi
100 mCi
125 mCi
150 mCi
200 mCi
50 mCi
100 mCi
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
Yatan hasta için günde 1 kez
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
Resmi yazı ile veya hekim tarafından raporlanmasının talep edilmesi
halinde Radyoloji uzmanı hekim için puanlandırılır.
Mammogafi (KETEM' de çift kör okuma tekniği ile yapılan
mammografi)
Mandibula (tek yön)
Schuller grafisi (mukayeseli)
Sella spot grafisi
Sinüs (Waters) grafisi (tek yön)
Skolyoz tetkiki
Stenvers grafisi (mukayeseli)
Temporamandibular eklem
Uzun kemikler (tek film) (tek yön)
Kopya film (her bir film için)
Akciğer grafileri
Akciğer grafisi (iki yön)
Akciğer grafisi (üç yön) baryumlu
Akciğer grafisi (üç yön)
Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Bacak uzunluk grafileri
70
40
85
80
300
50
105
105
105
105
150
150
150
150
150
150
150
150
150
50
60
60
60
150
150
0
60
150
150
25
20
20
A - Direkt Grafiler
801.591
70
85
25
Sadece 801.490, 801.491, 801.540, 801.541, 801.543, 801.544,
801.545 kodlu tedavilerin uygulandığı hastalar için geçerlidir.
8.3. RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME ve TEDAVİ
El-bilek grafisi (tek film)
Kemik yaşı tayini
Floroskopi
Kemik survey
Mammografi (tek meme)
801.690
801.700
801.710
801.720
Bölgesel ve/veya SPECT
Radyolojik işlemlerin başka bir Radyoloji uzmanı tarafından ikinci defa
değerlendirilerek raporlandırılması durumunda, ikinci değerlendirmeyi
yapan hekime ilgili işlem puanı verilir. Ancak, ikinci değerlendirme
sonucu elde edilen puanların toplamı, o dönem ki toplam tabip
muayene ve girişimsel işlem puanının % 2'sini geçemez.
801.560
801.561
801.570
801.580
801.590
801.600
801.610
801.620
801.630
801.640
801.650
801.660
801.670
801.680
I-123 MIBG sintigrafisine eklenir.
801.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
KETEM'de tarama amaçlı çekilen mammografi işleminin çift kör okuma
tekniği ile başka bir radyoloji uzmanı tarafından ikinci defa
değerlendirilerek raporlandırılması durumunda, iki radyoloji uzmanı
için ayrı ayrı puanlandırılır.
Mukayeseli/Ağız açık-kapalı
4
20
4
10
10
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
61
801.730
801.740
801.750
801.760
801.770
801.780
801.790
801.800
801.810
801.820
801.830
801.840
801.850
801.860
801.870
801.880
801.890
801.900
801.910
801.920
801.930
801.940
801.950
801.960
801.970
801.980
801.990
802.000
802.010
802.020
802.030
802.040
802.050
802.060
802.070
802.080
802.090
802.100
802.110
802.120
802.130
802.140
802.150
802.160
802.170
802.180
802.190
802.200
802.210
802.220
802.230
802.240
802.250
802.260
802.270
802.280
802.290
802.300
802.310
802.320
802.330
802.340
Bacak uzunluk grafisi
Düz karın grafisi
Düz karın grafisi
Eklemler
Eklem grafisi (iki yön) mukayeseli
Eklem grafisi (tek yön) mukayeseli
Eklem grafisi (tek yön) tek eklem
Eklem grafisi(iki yön) tek eklem
Eklem grafisi(üç yön)
Kafa grafileri
Kafa grafisi (dört yön)
Kafa grafisi (iki yön)
Kafa grafisi (tek yön)
Kalp telekardiogramlar
Kalp teleradyogramlar (iki yön)
Kalp teleradyogramlar (tek yön)
Kalp teleradyogramlar (üç yön), baryumlu
Kalp teleradyogramlar (üç yön)
Pelvis grafileri
Pelvis grafisi (tek yön)
Pelvis grafisi (üç yön)
Pelvimetri (iki yön)
Vertebra grafileri
Vertebra grafileri, servikal (dört yön)
Vertebra grafileri, servikal (iki yön)
Vertebra grafileri, servikal (tek yön)
Vertebra grafileri, servikal (üç yön)
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (dört yön)
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (iki yön)
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (tek yön)
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (üç yön)
L5-S1 spot grafisi
B - Kontrastlı Tetkikler
Anterograd pyelografi, var olan kateterden
Anterograd pyelografi, ince iğne ile, işlemin tümü
Artrografi
Bronkografı
Çift kontrast kolon tetkiki
Çift kontrast mide tetkiki
Dakriosistografi
Defekografi
Distal kolon grafisi
Duktografi-galaktografi
Enteroklizis
Faringografi
Faringo-ozefagografi
Fistülografi
Histerosalpingografi (HSG)
İnravenöz piyelografi (İVP)
İnravenöz piyelografi (İVP) (dakikalık)
İnce barsak tetkiki
Kolon tetkiki
Laringografi
Lenfanjiografi
Mide duedonum tetkiki
Myelografi
Oral kolesistografi
Özefagografi
Peroperatuar kolanjiografi
Poş grafisi
Retrograd pyelografi
Retrograd üretrografi
Sialografi (iki taraf)
Sialografi (tek taraf)
Sine özefagografi
Sistogram (üç film)
T tüp kolanjiografi
Velofaringeal sinefloroskopi
Voiding sistoüretrografi
C - Anjiografik Tetkikler
802.350
802.351
802.360
802.370
802.380
802.390
802.400
802.430
802.440
802.450
802.460
Normal anjiografik tetkikler
Aorto-femoro-popliteal arteriografi
Bronşial arteriografi
Aortografi, torakal
Aortografi, abdominal
Çölyak anjiografi ve arteriel portografi
Selektif renal anjiografi, iki taraf
İnferior mesenterik anjiografi
Pelvik arteriografi
Pulmoner anjiografi
Superior mesenterik angiografi
Üst ekstremite arteriografi, tek taraf
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Radyoloji uzmanı tarafından raporlandığında puanlandırılır.
Uterus görüntüleme hazırlığı ayrıca puanlandırılır.
Lomber ponksiyon ayrıca puanlandırılır.
Endoskopi hariç
802.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
802.280 ile birlikte puanlandırılmaz.
Anjio sırasında
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine
kaydedilmesi durumunda puanlandırılır.
Stepping
62
252
221
252
252
298
298
252
252
157
252
252
802.470
802.480
802.490
802.500
802.510
802.520
802.530
802.540
802.550
802.560
802.570
802.580
802.590
802.600
802.610
802.620
802.630
802.640
802.650
802.660
802.670
802.680
802.690
802.700
802.701
802.702
802.703
802.710
802.720
Femoro-popliteal arteriografi, tek taraf
Selektif renal anjiografi, tek taraf
Translomber aorto-femoro-popliteal arteriografi
Transplant renal anjiografi
Nöroradyolojik anjiografik tetkikler
Amytal testi (VADA)
Arkus aortografi
Selektif karotid anjiografi, iki taraf
4 sistem selektif serebral anjiografi
Orbital flebografi
Petrozal sinüs kan örneklemesi
Selektif vertebral anjiografi, iki taraf
Spinal anjiografik tarama
Selektif karotid anjiografi, tek taraf
Venografik tetkikler
Dializ fistülogram
Hepatik venografi ve wedge venografi
Surrenal venografi, iki taraf
Gonadal venografi, iki taraf
İnferior veya superior vena kavagrafi
Portal venöz kan örneklemesi
Renal venografi ve renal ven kan örnekleri alınması
Santral venöz kateter patensi kontrastlı değerlendirmesi
Splenoportografi
Surrenal venografi, tek taraf
Gonadal venografi, tek taraf
Adrenal venöz örnekleme
Paratiroid venöz örnekleme
Pelvik venografi, iki taraf
Venografi, alt ekstremite, tek taraf
Venografi, üst ekstremite, tek taraf
252
252
252
252
802.530, 802.570, 802.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
229
229
420
450
157
271
350
450
229
86
150
150
150
106
350
107
86
150
107
107
107
107
107
66
66
Görüntüleme Eşliğinde Vasküler Girişimsel Radyolojik İşlemler
802.730
802.740
802.750
802.760
802.770
802.780
802.790
802.800
802.810
802.820
802.830
802.831
802.840
802.850
802.860
802.870
802.880
802.890
802.900
802.910
Aortik stent-greft uygulaması
Beyin AVM embolizasyonu/AV fistül tedavileri
Diğer organ ve tümör embolizasyon tedavileri
Endovasküler serebral anevrizma tedavisi
Geçici kateter yerleştirilmesi
Perkütan translüminal anjiyoplasti (PTA) işlemleri
Pseudoanevrizma tedavisi, renkli Doppler ile
Selektif trombolitik tedavi işlemleri
Subkütan port çıkarılması
Subkütan port yerleştirilmesi
Supraaortik/Visseral intravasküler stent yerleştirilmesi
İnfraaortik stent yerleştirilmesi
Transarteriyel kemo-embolizasyon tedavileri (TAKE)
Transjuguler intrahepatik porto-sistemik şant (TIPS)
Tünelli kateter çıkarılması
Tünelli kateter yerleştirilmesi
Vena kava'ya filtre/stent yerleştirilmesi
Periferik aterektomi, trombektomi veya lazer, tek lezyon
D - Kemik Dansitometresi
Kemik dansitometresi, lokal
Kemik dansitometresi, tüm vücut
E - Görüntüleme Eşliğinde Nonvasküler Girişimsel Radyolojik
İşlemler
802.920
Dakriosistoplasti, balon ile
802.930
Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne)
802.940
802.950
802.960
Gastrointestinal stent yerleştirilmesi
İnvajinasyon, baryumlu kolon ile redüksiyon
İnvajinasyon, ultrason eşliğinde redüksiyon
802.970
Nazolakrimal kanala stent yerleştirilmesi
802.971
Nazojejunal beslenme tüpü yerleştirilmesi, floroskopi eşliğinde
802.980
802.990
Özefagus dilatasyonu
Perkütan akciğer absesi drenajı
803.000
Perkütan alkol ablasyon tedavisi
803.010
Perkütan ampiyem drenajı
803.020
Perkütan apse drenajı
803.030
Perkütan asit, plevral effüzyon drenajı
803.040
803.050
803.060
803.070
803.080
803.090
Perkütan bilier drenaj
Perkütan bilier stent konması
Perkütan bilier taş çıkarılması
Perkütan çölyak gangliyon blokajı
Perkütan enterik fistül tedavisi
Perkütan gastrojejunostomi
Varis işlemleri bu kod üzerinden puanlandırılmaz.
1429
1760
714
1760
86
414
100
643
86
300
714
714
643
1071
86
300
714
714
0
0
Aksi belirtilmedikçe Radyoloji uzmanı tarafından görüntüleme
eşliğinde uygulandığında puanlandırılır.
Göz, Kulak Burun Boğaz veya Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı
tarafından uygulandığında puanlandırılır.
Aynı organın çoklu biyopsilerinin tamamı bir kez puanlandırılır.
530.050 ile birlikte puanlandırılmaz. Görüntüleme işlem puanı
dahildir.
400
70
800
400
320
Göz, Kulak Burun Boğaz veya Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı
tarafından uygulandığında puanlandırılır.
400
300
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Alkol veya diğer bir sıvı ajan ile perkutan endokaviter skleroterapi.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Kateterizasyon ile uygulandığında puanlandırılır. İşlemin tamamı için,
bir kez puanlandırılır.
Kateterizasyon ile uygulandığında puanlandırılır. İşlemin tamamı için,
bir kez puanlandırılır.
803.050 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.040 ile birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
BT eşliğinde uygulandığında puanlandırılır.
Perkutan trakt embolizasyonu
63
400
500
200
500
400
400
600
650
400
600
200
600
803.100
803.110
803.120
Perkütan gastrostomi
Perkütan kist hidatik tedavisi, tek lezyon
Perkütan koledok dilatasyonu
803.130
Perkütan koleksiyon/kist tedavisi
803.140
Perkütan lenfosel tedavisi
803.150
803.160
803.170
Perkütan nefrostomi
Perkütan pankreatik kanal girişimleri
Perkütan pnömotoraks tedavisi
803.180
Perkütan psödokist tedavisi
803.190
Perkütan ablasyon tedavisi
803.200
803.210
803.220
803.230
803.240
803.250
803.260
803.270
Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi
Perkütan safra kesesi drenajı
Perkütan sistostomi
Perkütan sistoüretografi
Perkütan stenoz dilatasyonu
Perkütan transhepatik kolanjiografi (PTK)
Perkütan üreteral stent konması
Stent yerleştirilmesi
803.280
Stereotaktik meme işaretleme
803.281
Stereotaktik vakumlu kor meme biyopsisi
803.290
Ultrasonografi eşliğinde parasentez, tanısal
803.291
Ultrasonografi eşliğinde parasentez, terapötik
803.292
Ultrasonografi eşliğinde torasentez, tanısal
803.293
Ultrasonografi eşliğinde torasentez, terapötik
803.300
Vertebroplasti
F - Ultrasonografik Tetkikler
803.310
803.320
803.330
803.340
803.350
803.360
803.370
3-Boyutlu US
Boyun US
Renal US, dinamik
Eklem US (tek taraf)
Endoskopik US
Follikülometri (transabdominal follikülometri)
Follikülometri (transvajinal follikülometri)
803.380
Kontrastlı Doppler harmonik ultrasonografi (her bir bölge için)
803.390
Hepatobilier US
803.400
803.410
803.420
803.430
803.440
İntravasküler US (IVUS)
İntroperatif US
Kalça eklemi US (tek taraf)
Meme US, iki taraf
Meme US, tek taraf
500
500
400
Kateterizasyon ile uygulandığında puanlandırılır. İşlemin tamamı için,
bir kez puanlandırılır.
Kateterizasyon ile uygulandığında puanlandırılır. Aynı seansta bir kez
puanlandırılır.
Kateterizasyon ile uygulandığında puanlandırılır.
Kateterizasyon ile uygulandığında puanlandırılır. İşlemin tamamı için,
bir kez puanlandırılır.
RF, mikrodalga, kriyo, lazer yöntemiyle uygulandığında puanlandırılır.
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Kateterizasyon ile uygulandığında puanlandırılır.
Kateterizasyon ile uygulandığında puanlandırılır.
Balon ile floroskopi eşliğinde uygulandığında puanlandırılır.
Floroskopi eşliğinde uygulandığında puanlandırılır.
Floroskopi eşliğinde uygulandığında puanlandırılır.
803.281 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
803.280 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
530.380 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz. Günde bir kez
puanlandırılır. Ultrasonografi puanı dahildir.
530.381 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz. Ultrasonografi
puanı dahildir.
530.420 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz. Günde bir kez
puanlandırılır. Ultrasonografi puanı dahildir.
530.421 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz. Ultrasonografi
puanı dahildir.
400
400
400
600
400
400
600
400
400
200
400
400
600
600
600
150
200
75
100
75
100
630
Aksi belirtilmedikçe Radyoloji uzmanı tarafından raporlandığında
puanlandırılır.
803.470, 803.500, 803.510, 803.600 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endoskopik işlem ayrıca puanlandırılmaz.
803.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
86
26
27
22
95
26
31
43
Tüm batın USG'leri ve/veya üst batın USG'leri ile birlikte
puanlandırılmaz.
803.440, 803.600, 803.700 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.430, 803.600, 803.700 ile birlikte puanlandırılmaz.
27
44
44
22
40
30
803.441
Elastografi US
Sadece 803.430, 803.510, 803.590, 803.602 ile birlikte puanlandırılır.
4
803.450
803.460
803.470
803.480
803.490
803.500
803.510
803.520
803.530
803.540
803.550
803.560
803.570
803.580
803.590
803.600
803.601
Obstetrik US
Orbita US, iki taraf (A veya B mod)
Parotis bezi US
Renal US
Skrotal US
Submandibuler bez US
Tiroid US
Toraks US
Transkranial veya transfontanel US
Transrektal US
Transvajinal US
Suprapubik pelvik US
Abdomen US, tüm
Üriner sistem US
Abdomen US, üst
Yüzeyel doku US
Ultrason, diğer
803.710 ile birlikte puanlandırılmaz.
52
34
17
22
24
22
22
34
29
34
34
17
44
24
30
17
17
803.602
Ultrason, genel
803.610
803.620
803.630
803.640
3-boyutlu renkli Doppler US
Abdominal aorta renkli Doppler US
Abdominal renkli Doppler US
Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler US, tek taraflı
G - Renkli Doppler İncelemeleri
803.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.570, 803.580 ve 803.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.320, 803.600 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.730 ve diğer Abdomen US'leri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer Batın USG'leri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer Batın USG'leri ile birlikte puanlandırılmaz.
803.480 ve diğer Abdomen US'leri ile birlikte puanlandırılmaz.
803.320, 803.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
Radyoloji uzmanı haricindeki diğer hekimlerce yapılan US. Bulguların
ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi
durumunda puanlandırılır. Radyoloji uzmanı tarafından yapılan US ile
birlikte puanlandırılmaz. Aynı hastaya aynı branş için günde bir
kezpuanlandırılır.
Aksi belirtilmedikçe Radyoloji uzmanı tarafından raporlandığında
puanlandırılır.
17
83
40
40
40
64
Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı tarafından yapılması ve bulguların
ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi
durumunda da puanlandırılır. Üç günde bir kez puanlandırılır. İşlemin
yapıldığı gün 803.602 ile birlikte puanlandırılmaz.
37
İntraoperatif renkli Doppler US
Karotis renkli Doppler US, tek veya bilateral
Kitle lezyonu renkli Doppler US
Meme renkli Doppler US
Obstetrik renkli Doppler US
Orbita renkli Doppler US
Pelvik renkli Doppler US
Penil renkli Doppler US
Portal ven renkli Doppler US
Renal renkli Doppler US, iki taraf
803.430 ve 803.440 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.450 ile birlikte puanlandırılmaz.
Her iki orbitayı içerir.
803.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
65
40
40
40
53
53
40
53
40
55
803.770
Skrotal renkli Doppler US
Her iki skrotal bölge birlikte incelenir. 803.490 ile birlikte
puanlandırılmaz.
40
803.780
803.790
803.800
803.810
803.820
803.830
803.840
803.850
803.860
803.861
Alt ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı
Alt ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı
Üst ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı
Üst ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı
Tiroid bezi renkli Doppler US
Transkranial veya transfontanel renkli Doppler US
Transrektal renkli Doppler US
Vertebral arter renkli Doppler US, tek veya bilateral
Vezikoüreteral reflüks renkli Doppler US
Doppler US, diğer
H - Bilgisayarlı Tomografiler
BT, 3 boyutlu görüntüleme
BT, angiografi, tek anatomik bölge için
BT, abdomen, alt
BT, beyin (aksiyel + koronal)
BT, beyin
BT, boyun
BT, dental
BT, extremite (20-50 cm bölge)
BT, hava veya opaklı sisternografi
BT, hipofiz
803.650
Fötal biyometri ve biyofizik skorlama
803.670
803.680
803.690
803.700
803.710
803.720
803.730
803.740
803.750
803.760
803.870
803.880
803.890
803.900
803.910
803.920
803.930
803.940
803.950
803.960
803.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
40
40
40
40
40
40
40
40
40
30
Radyoloji uzmanı tarafından raporlandığında puanlandırılır.
803.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
20
30
20
20
20
20
20
20
20
20
803.970
BT, kantitatif (kalsiyum skorlaması, kemik mineral dansitesi gibi)
803.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
30
803.980
803.990
804.000
804.010
804.020
804.030
804.040
804.050
804.060
804.070
804.080
804.090
804.100
804.101
804.102
804.103
804.110
804.120
804.130
804.140
804.150
804.160
803.920 ile birlikte puanlandırılmaz.
804.000 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.990 ile birlikte puanlandırılmaz.
804.030 ile birlikte puanlandırılmaz.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
35
20
30
30
20
20
20
804.170
804.180
804.190
804.200
804.210
BT, larenks
BT, maksillofasial, aksiyel
BT, maksillofasial, koronal
BT, nazofarinks
BT, orbita
BT, paranazal sinüs
BT, radyoterapi planlaması için
BT, tempomandibular eklem
BT, temporal kemik YRBT, tek düzlem
BT, toraks
BT, diğer
BT, üst abdomen
BT, vertebra, servikal
BT, vertebra torakal
BT, vertebra lumbal
BT, artrografi
BT eşliğinde girişimsel tetkik
BT perfüzyon çalışmaları
BT sanal endoskopi
BT, dinamik, trifazik, bifazik inceleme
BT, yüksek rezolusyonlu akciğer
BT, yüksek rezolusyonlu akciğer, ekspiratuar
I - Manyetik Rezonans Görüntüleme
MR, akciğer ve mediasten
MR, abdomen, alt
MR, beyin
MR, BOS akım
MR, boyun
804.220
MR, diffüzyon
804.230
804.240
804.250
804.260
804.270
804.280
804.281
804.290
804.300
804.310
804.320
804.330
804.340
MR, dinamik
MR, eklem, tek
MR, ekstremite tek taraflı
MR, fonksiyonel
MR, hipofiz
MR, kardiyak
MR, kardiyak T2 star
MR, kardiak fonksiyon
MR, kardiak perfüzyon
MR, kulak
MR, vertebra, lomber
MR, meme
MR, anjiyografi
804.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağ sol, ağız açık kapalı dahil
804.140 ile birlikte puanlandırılmaz.
804.090 ile birlikte puanlandırılmaz.
Radyoloji uzmanı tarafından raporlandığında puanlandırılır.
20
20
20
20
20
Diğer MR işlemleri ile birlikte yapılması halinde işlem puanı %50
azaltılır.
804.270 ile birlikte puanlandırılmaz.
804.230 ile birlikte puanlandırılmaz.
65
20
20
20
20
40
20
40
40
40
40
20
20
20
30
804.350
804.360
804.370
804.380
804.390
804.400
804.410
804.411
804.412
804.413
804.414
804.415
804.416
804.420
804.430
804.440
804.450
804.460
804.470
804.480
804.490
804.500
804.510
900.010
900.020
900.030
900.040
900.050
900.060
900.070
900.080
900.090
900.100
900.110
900.120
900.130
900.135
900.140
900.160
900.170
900.180
900.190
900.200
900.210
900.220
900.230
900.240
900.250
900.260
900.270
900.280
900.290
900.310
900.320
900.330
900.340
900.350
900.360
900.361
900.370
900.380
900.410
900.420
900.430
900.440
900.450
900.460
900.470
900.475
900.480
900.490
900.500
900.510
900.511
900.520
900.530
900.540
900.550
900.560
900.570
900.571
MR, kolanjiyografi
MR, myelografi
MR, spektroskopi (tek voksel tek eko)
MR, spektroskopi (multivoksel tek eko)
MR, ürografi
MR, artrografi
MR, diğer
MR, karaciğer T2 star
MR, enteroklizis
MR, fetal
MR, sisternografi
MR, difüzyon tensör görüntüleme, Traktografi
MR, 3-boyutlu görüntüleme
MR, nazofarinks
MR, orbita
MR, perfüzyon
MR, vertebra, servikal
MR, temporomandibuler eklem (tek eklem)
MR, vertebra, torakal
MR, abdomen, üst
MR, tüm vücut metastaz tarama, hareketli masa ile
MR, girişimsel
MR, yüz
9. LABORATUVAR İŞLEMLERİ
Biyokimya
1,25-Dihidroksi Vitamin D
1,4-Delta androstenedion
2,3-Difosfogliserik asit
3-Alfa androstenedion glukuronid
5' Pridimidin nükleotidaz
5-Fosforibozil-4-(n-succinilcarboxamide)-5-aminoinidazol
5' Nükleotidaz
6-Keto prostaglandin F1
7-Dehidrokolesterol (GC/MS)
11-Deoksikortizol
17-Hidroksikortikoidler (HPLC)
17-Hidroksiprogesteron
25-Hidroksi Vitamin D
5 Hidroksi indol asetik asit
ACTH stimülasyon testi
Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA)
Adenozin nükleotid fosforilaz
Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
Aerotolerans test
Alanin aminotransferaz (ALT)
Albümin
Aldolaz
Aldosteron
Alfa- atrial natriüretik peptit (ANP)
Alfa- feto protein (AFP)
Alfa- fukozidaz
Alfa- galaktozidaz
Alfa- glukozidaz
Alfa- hCG
Alfa-1 antitripsin
Alfa-1 asitglikoprotein
Alfa-1 mikroglobulin
Alkalen fosfataz
Alkalen fosfataz (kemiğe spesifik)
Alkalen fosfataz izoenzimleri
Alüminyum (atomik absorbsiyon)
Amilaz
Amino asit (her biri)
Amonyak (NH3)
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM
Anti diuretik hormon (ADH)
Glomerul bazal membran antikoru
Anti hemofilik globulin (AHG)
Antimüllerien hormon
Anti TPO
Apolipoprotein A alt grupları, her biri
Apolipoprotein B alt grupları, her biri
Aril sülfataz A
Arsenik (atomik absorbsiyon)
Asit beta galaktosidaz
Asit esteraz
Asit fosfataz
Asit seramidaz
ASO (lateks aglutinasyon)
ASO (türbidimetrik)
ASO (nefelometrik)
Ağız açık/kapalı dahil
SAICAR
Gaz kromatografisi/kütle spektrometresi
66
30
30
20
20
30
35
20
30
30
30
20
30
20
20
20
30
20
20
20
20
20
120
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900.580
900.585
900.590
900.610
900.620
900.630
900.640
900.650
900.660
900.670
900.680
900.681
900.690
900.700
900.710
900.720
900.740
900.750
900.760
900.770
900.780
900.790
900.800
900.810
900.820
900.830
900.840
900.850
900.860
900.870
900.871
900.880
900.890
900.900
900.901
900.930
900.940
900.950
900.970
900.990
901.000
901.010
901.020
901.030
901.040
901.050
901.060
901.061
901.062
901.070
901.080
901.090
901.100
901.110
901.120
901.130
901.140
901.145
901.146
901.150
901.160
901.170
901.180
901.190
901.200
901.201
901.210
901.220
901.221
901.230
901.240
901.250
901.260
901.270
901.280
901.290
901.300
901.310
901.320
901.330
901.340
901.350
901.370
Aspartat transaminaz (AST)
Anti skin antikor
Bakır
Bence-Jones proteini
Beta-2 mikroglobulin
Beta-galaktosidaz
Beta-glukosidaz
Beta-hCG (total hCG)
Serum ketonları
Beyaz küre sayımı
BH 4 yükleme testi
Bikarbonat
Bilirubin (total,direkt), her biri
Biotinidaz aktivitesi
BOS immunelektroforez
Böbrek taşı analizi
Büyüme hormonu
C peptit
C1 esteraz inhibitörü
Üre nefes testi
Kompleman 3 ( C3) düzeyi
C4
C5a aktivitesi
CA-125
CA-15-3
İnhibin A / B
CA-72-4
Cephalin cholesterol (CCF)
CH 50 Kompleman aktivitesi
Cholecystokinin
Civa (atomik absorbsiyon)
CK-MB
CRP, lateks
CRP, türbidimetrik
CRP, nefelometrik
Cyclosporin A
Sitokeratin 21
Çinko
Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS)
Dehidroepiandrosteron (DHEA)
Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-SO4)
Dehidrotestosteron (DHT)
Demir (serum)
Demir 3 klorür (FeCl3) (idrarda)
Demir bağlama kapasitesi
Deoksipiridinolin (DPD) (idrar)
Deksametazon supresyon testi, her biri
Desmoglein 1
Desmoglein 3
Dışkıda hHb (monoklonal)
Diepoksi butazon (DEB) testi
Doku laktik dehidrogenaz
Doku transglutaminaz Ig A
Doku transglutaminaz Ig G
İkili test (PAPP-A+Serbest/total beta HCG)
Ksiloz tolerans testi
Elastin
Elektroforez, İzoelektrik odaklama BOS
Elektroforez, Kapiller immun çıkarım
Eritrosit plasmalogen analizi (C:16 DMA,C:DMA) (GC/MS)
Estradiol
Estriol (E3)
Etanol
Etanol jel testi
Ethosuximide
Everolimus
Fenilanin yükleme testi
Ferritin
FFN (fötal fibronektin) testi
Fitanik asit analizi (GC/MS)
Folat
Fosfolipid
Fosfor (P)
Fruktozamin
FSH
Fumaril asetoasetaz
Gaita steatokrit
Gaitada nitrojen tayini (24 saatlik)
Gaitada pH
Gaitada sindirim durumu
Gaitada sterkobilin aranması
Gaitada şeker kromotografisi (her biri)
Galaktoz
Serum ve vücut sıvılarında
Kan dışı vücut sıvıları
Nefelometrik veya türbidimetrik
Nefelometrik veya türbidimetrik
İmmun inhibisyon
RIA harici yöntem
Gaz kromatografisi/kütle spektrometresi
1, 2, 8 mg
Dsg 1
Dsg 3
Gaz kromatografisi/kütle spektrometresi
Gaz kromatografisi/kütle spektrometresi
Tirozinemi tip 1 vakalarında
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
901.380
901.390
901.400
901.420
901.430
901.440
901.450
901.460
901.470
901.480
901.490
901.500
901.510
901.520
901.530
901.540
901.550
901.560
901.570
901.580
901.590
901.600
901.610
901.620
901.630
901.640
901.650
901.660
901.670
901.680
901.690
901.700
901.710
901.720
901.730
901.740
901.750
901.770
901.780
901.790
901.791
901.800
901.810
901.820
901.830
901.840
901.850
901.860
901.870
901.880
901.890
901.900
901.910
901.920
901.940
901.950
901.960
901.970
901.980
901.990
902.000
902.010
902.020
902.030
902.040
902.050
902.060
902.070
902.080
902.090
902.100
902.110
Gama naphtil c-butirat esteraz
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Gastrin
Gebelik testi (idrarda)
Gıda katkı maddeleri provokasyon testleri
Glikojen (lökosit veya karaciğer)
Glikozile hemoglobin (Hb A1C) (HPLC ile)
Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
Glukagon
Glukagon testi
Gluko test (hastabaşı, glukometrik)
Glukoz
Glukoz 6-fosfat dehidrogenez (G-6-PD)
Glukoz tolerans testi
Glukoz-6-fosfataz
Glukoz-STH testi
Haptoglobin
HbA2
hCG testi
HDL kolesterol
Hekzosaminidaz A
Hematokrit (manuel)
Hemoglobin (idrarda)
Tam Kan (Hemogram)
5 Hidroksitriptamin (seratonin)
Hidroksipirolin
High resolution boyama tekniği
High resolution protein elektroforezi
Histamin
Homosistein
Human plasental laktojen
Hücre sayımı (vücut sıvıları)
Ig D
Ig G indexi
İdrar mikroskobisi
İdrar ozmolaritesi
İdrar tetkiki (Strip ile)
İdrar tetkiki (tam otomatik tarama amaçlı)
İdrar tetkiki (tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
İlaç düzeyi (FPIA, EMIT, Nefelometrik) (Her bir ilaç için)
İlaç düzeyi (HPLC)
İmmün kompleks (her biri)
İmmün yetmezlik paneli
İmmünofiksasyon elektroforezi
İnhibin A/B
İnsülin
İnsülin like growth faktör bağlayan protein-3
İnsülin-ACTH-kortizol testi
İnsülin-STH testi
İyonize kalsiyum
İyot (idrarda)
Kalsitonin
Kalsiyum (Ca)
Kan gazları
Kan üre azotu (BUN)
Kantitatif aminoasit analizi (20 aminoasit)
Kapiller serum protein elektroforezi
Kappa hafif zincir (total, serbest)
Karanlık alan incelemesi
Karboksihemoglobin
Karma antijen komple immünizasyonu
Karnitin
Karnitin/açilkarnitin analizi (Tandem MS)
Karsinoembriyonik antijen (CEA)
Katekolaminler ve metabolitleri
Ketoasitler
Keton
Kinidin
Klonidin ya da L-Dopa ile büyüme testi
Klor (Cl)
Klorpromazin ile prolaktin stimülasyon testi (ilaç hariç)
Kolesterol
Oral veya intravenöz
Tüm parametreler dahil
Tandem MS
Her biri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
902.120
Kollejen tip I N terminal (NTx) (serum, idrar) her biri; Ctx (idrar)
0
902.130
902.140
902.150
902.160
902.170
902.180
902.190
902.200
902.210
Kompleman antijenleri (her biri)
Kompleman komponent faktör H
Kompleman komponent faktör I
Kompleman komponent properdin
Kortizol
Kreatin
Kreatin kinaz (CK)
Kreatin kinaz izoenzimleri
Kreatinin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
902.220
902.221
902.231
902.240
902.250
902.260
902.270
902.280
902.290
902.300
902.310
902.320
902.330
902.340
902.350
Kreatinin klerens testi
Krom (atomik absorbsiyon)
Kurşun
Kütle CK-MB
Laktat
Laktik Dehidrogenaz (LDH)
Lambda hafif zincir (total, serbest), her biri
LDH izoenzimleri (elektroforez)
LDL kolesterol
L-dopa-prolaktin supresyon testi
Lesitin sfingomyelin (L/S) amniyon sıvısı
Lipaz
Lipoprotein elektroforezi
Lipoprotein a
Lityum
902.360
Lizozomal prenatal tanı, en az 5 test
902.370
902.380
902.390
902.400
902.410
902.420
902.450
902.460
902.470
902.480
902.490
902.500
902.510
902.520
902.540
902.550
902.570
902.580
902.590
902.600
Lökosit sayımı (manuel)
Lökosit izolasyonu, her numune için
Lösin amino peptidaz
LRH testi
Lüteinleştiren hormon (LH)
Magnezyum
Mannitol klerensi (CMN)
Melatonin
Methotrexate
Metil malonik asit
Metil malonik asit (Özel kromatografi)
Metirapon testi
MIF testi
Mide suyu analizi
Mikroalbumin
Mikroprotein
Miyoglobin
Morfin aranması (özel kit ile)
Mukopolisakkaridoz tip IX-L-Idurinidoz enzim tayini
Mukopolisakkarit
Mukopolisakkarit analizi (idrarda)(yüksek rezolüsyonlu
elektroforez)
Mukopolisakkarit tayini (idrarda)(semikantitatif)
NaOH testi
Naphtol-as-D asetat-esteraz
N-asetilglikoz aminidaz (NAG)
Nazal provokasyon testleri
Nazal sekresyon incelenmesi
NBT (kalitatif)
NBT (kantitatif)
Neonatal bilirubin
Neonatal TSH
Nikel
Nitrik oksit
Nitroprussitad testi
Nöromiyelitis optika IgG (NMO IgG)
Nöron spesifik enolaz
Nötralizasyon testi
Nükleer matriks protein (NMP 22)
Oksalat
Oligoklonal BOS, immünoglobulin bant elektroforezi
Oligosakkarit analizi
Organik asidemilerin prenatal tanıları (GC/MS)
Organik asit analizi (idrarda)
Organik asitler (özel kromatografi) (her biri)
Ornitin karbamil transferaz
Ornitin tayini (idrarda)
Orotik asit tayini (idrarda)
Osteokalsin
Otoradyografi
Ozmolarite
Östron
Özel kromatografi (her biri)
Pankreas amilazı
PAPP-A (Pregnant Associated Plasma Protein A)
Parathormon (PTH)
PCO2
17-ketosteroidler
Periferik yayma (formül lökosit) (manuel)
Peroksisomal hastalıkların prenatal tanıları (GC/MS)
Piruvat
Pitresin ACTH kortizol (6 ACTH, 6 kortizol)
Pitresin STH testi (6 HGH)
PO2
Polyansature yağ asitleri (PUFA) analizi (GC/MS)
902.610
902.620
902.630
902.640
902.650
902.660
902.670
902.680
902.690
902.700
902.710
902.720
902.730
902.740
902.750
902.760
902.770
902.780
902.790
902.800
902.810
902.820
902.830
902.840
902.850
902.860
902.870
902.880
902.890
902.900
902.910
902.920
902.940
902.950
902.980
903.000
903.010
903.020
903.030
903.040
903.050
903.060
903.070
903.080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total hekzosaminidaz, Hekzosaminidaz A, Beta galaktozidaz, Alfa
galaktozidaz, Aril sülfataz A, Galaktozil seramidaz, Glikozil seramidaz
testlerinden en az 5'i
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kromatografi
Gaz kromatografisi/kütle spektrometresi
Gaz kromatografisi/kütle spektrometresi
Gaz kromatografisi/kütle spektrometresi
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
903.090
903.100
903.110
903.120
903.130
903.140
903.150
903.160
903.170
903.180
903.200
903.210
903.220
903.230
903.240
903.250
903.260
903.280
903.290
903.300
903.310
903.320
903.330
903.340
903.350
903.360
903.370
903.380
903.381
903.390
903.399
903.400
903.410
903.420
903.430
903.440
903.450
903.460
903.470
903.480
903.490
903.500
903.510
903.520
903.530
903.540
903.550
903.560
903.570
903.580
903.590
903.600
903.610
903.620
903.630
903.640
903.660
903.670
903.680
903.690
903.710
903.720
903.750
903.760
903.780
903.790
903.800
903.805
903.810
903.820
903.830
903.840
903.850
903.860
903.870
903.880
903.890
903.900
903.930
903.950
903.960
903.970
Porfirin (kalitatif)
Porfirin (Kantitatif)
Porfobilinojen (kantitatif) (idrarda)
Post prandial kan şekeri (tokluk kan şekeri)
Potasyum
Prealbumin
Pristanik asit analizi (GC/MS)
Pro-BNP (pro-brain natriuretic peptide), BNP (brain natriuretic
peptide)
Procalcitonin
Progesteron
Prokollajen III (N terminal propeptit)
Prolaktin
Prostat spesifik antijen (PSA)
Prostatik asit fosfataz (PAP)
Protein (serum ve vucut sıvıları) (her biri)
Protein elektroforezi (serum ve vücut sıvıları)
Protein kantitatif (idrarda)
PSA (Serbest)
Pseudokolin esteraz
QT disperisyon değerlendirilmesi
Radio-allergo sorbent test (RAST) spesifik IgE, tek allerjen ile
Radyoaktif invitro globin zincir sentezi
Renin
Retinol binding protein (RBP)
Revers T-3 (R-T-3)
Ring testi
Rivalta
Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)
Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik)
Rotavirüs RNA elektroforezi
S100 proteini
Sedimentasyon
Seks hormon bağlayıcı globulin (SHBG)
Selenyum
Sensitif CRP, Mikro CRP
Serbest beta HCG
Serbest hemoglobin
Serbest kortizol (İdrar)
Serbest T3
Serbest T4
Serbest testosteron
Serbest tiroksin indeksi (FTI)
Serebrosid beta galaktosidaz
Seruloplazmin (Nefelometri dışı)
Seruloplazmin (Nefelometrik)
Serum ACE düzeyi
Serum Amiloid A
Serum immünelektroforezi
Serumda prolin tayini
Setling testi
Sfingomyelinaz
Shwartz-Watson testi
Sialik asit
Sifra (Cyfra)
Sistatin C
Sistin (idrarda)
Sitrat (idrarda)
Sodyum (Na) (serum ve vücut sıvılarında) (her biri)
Somatomedin-C
Somatotropin (STH)
Spesifik IgE (5'li miks)
Spesifik IgE
Su kısıtlama testi
Su yükleme testi
Sükroz gradient testi
Şeker kromotografisi her biri, idrarda
Şeker su testi
Sirolimus kan düzeyi tayini
Takrolimus (FK 506)
Teofilin süpresor
Tiroglobulin
Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI)
Tiroksin bağlayan globulin (TBG)
Tiroksin bağlayan inhibitör immünoglobulin (TBII)
Tolbutamid testi
Total anti-oksidan aktivite (TAOA)
Total lgE
Total lipid
Total testesteron
Transferrin
TRF testi
TRH prolaktin testi
Gaz kromatografisi/kütle spektrometresi
0
0
0
0
0
0
0
0
Normal CRP değeri cut off değerinin altında ise talep edilebilir.
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
903.980
903.990
903.991
904.000
904.010
904.020
904.030
904.040
904.050
904.060
904.070
904.075
904.080
904.090
904.100
904.110
904.120
904.130
904.140
904.150
904.160
904.170
904.200
904.210
904.220
904.230
904.240
904.250
904.260
904.270
904.280
904.290
904.300
904.310
904.320
904.330
904.340
904.350
904.360
904.370
904.380
904.390
904.400
904.410
904.420
904.430
TRH stimülasyon testi
Trigliserid
Tripsinojen-2, idrarda
Triptaz
Troponin I
Troponin T
TSH
TSH reseptor bloke edici antikor (TRB)
TSH stimülasyon testi
TSH stimülasyon testi (ilaç dahil)
Tuz yükleme testi
Ter testi
Uzun zincirli yağ asitleri (her biri için)
Üçlü test (E3-HCG-AFP)
Üre klerensi
Üreaz testi (Helicobacter pylori)
Ürik asit
Vanil mandelik asit (VMA)
Vitamin A (karoten)
Vitamin B12
Vitamin C
Vitamin E
Vücut sıvılarının PH ölçümü
Weinberg testi
Yağ asidi (gaz kromotografisi)
Yenidoğan taraması (Tandem MS)
Hematoloji
aCPT (CARD test)
Alfa-2 antiplazmin
Alfa-2 antiplazmin - plazmin komplex
Alfa-2 makroglobulin
Aktive protein C rezistansı
APTT
APTT-LA
APTT (CARD Test)
Anormal hemoglobin taraması
Anti Faktör II a
Anti Faktör X a
Anti Thrombin 3 aktivitesi
Antijene özgün sitotoksik yanıt
Asit hemoliz testi (Asit Ham testi)
Beta-tromboglobulin
D-dimer (kalitatif)
D-dimer (kantitatif)
Demir boyası
Demir, idrarda
Doku Plazminojen aktivatör (TPA)
Her bir örnek için
Tetramer ile
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
904.440
Dört basamaklı doku tiplendirmesi (Kök hücre nakli, her lokus için)
0
904.445
904.450
904.460
904.470
904.480
904.490
904.500
904.510
904.520
904.530
904.540
904.550
904.560
904.570
904.580
904.590
904.600
904.610
904.620
904.630
904.640
904.650
904.660
904.670
904.680
904.690
904.700
904.710
904.720
904.730
904.740
904.750
904.760
904.770
Donör spesifik antikor (DSA)
Eozinofil katyonik protein
Eozinofil sayımı
Eritropoetin
Eritrosit agregasyonu
Eritrosit enzim paneli
Euglobulin lizis
F8 antikoru
F9 antikoru
Faktör 2-13 (Her bir faktör için)
Faktör 7 antijeni
Faktör inhibitör tayini
Fetal hemoglobin (Hb. F-Singer testi)
Fetal hemoglobin boyası
Fetal hücre
Fibrin monomerleri
Fibrin yıkım ürünleri (kantitatif)
Fibrinojen
Fibrinopeptidaz
Fibronektin
Global fibrinolitik kapasite
Hb H boyası
Hb S
HbH (alfa talasemi paneli)
Heinz-body aranması
Hemoglobin elektroforezi HPLC ile
Hemoglobin elektroforezi Aqar jel ile
Hemoglobin zincir analizi (HPLC)
Heparin
Heparin kofaktör II
HLA-ABC, serolojik
HLA-DR,DQ serolojik
HLA A, B, C moleküler yüksek çözünürlükte
HLA B27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
904.780
904.790
904.800
904.810
904.820
904.830
904.840
904.850
904.860
904.870
904.880
904.890
904.900
904.910
904.920
904.930
904.940
904.950
904.960
904.970
904.980
904.990
905.000
905.010
905.020
905.030
905.040
905.050
905.060
905.070
905.080
905.090
905.100
905.110
905.120
HLA DP, DR, DQ moleküler yüksek çözünürlükte
HLA uygun donör taranması, aile içi
HLA-A,B,C moleküler düşük çözünürlükte
HLA-DR,DP,DQ moleküler düşük çözünürlükte
In vitro doku kültürü (semi solid agar)
In vitro doku kültürü değerlendirilmesi, her bir koloni tipi
İnvitro ilaç duyarlılığı, her bir ilaç
Kanama zamanı
Kemotaksis (nötrofil-monosit)
Koagulasyon faktör inhibitör testi
Kollajen ADP (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)
Kollajen epinephrin (tam otomatik cihazda trombosit
agregasyonu)
Kriyofibrinojen tayini
Kriyoglobulin
Lenfosit alt grupları
Lenfosit izolasyonu
Lenfosit kemotaksis
Lenfosit transformasyon (komple)
Lökosit adhezivite
Lökosit fonksiyonları testi
Lökosit sistin izolasyonu (HPLC)
Lökositlerin antijen histamin salınımı
Lupus antikoagülan (doğrulama testi ile)
Lupus antikoagülan taraması
Lupus eritematozis (LE) hücresi
Lymphokine Activated Killer (LAK)
Mikst lenfosit kültürü (her bir donör için)
Minör HLA antijenleri (her biri)
Methemoglobin redüktaz
Methemoglobin tayini
Monoklonal antikor (Akım sitometresi)
Nükleik asit teknolojisi ile (NAT) HBs, HCV, HIV1 tayini
Oksihemoglobin
Oraklaşma testi
Ozmotik frajilite testi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
905.130
Özel hematolojik boyalar PAS, Peroksidaz, Sudan Black, LAP vb.
905.140
905.150
905.160
905.170
905.180
905.190
905.195
905.200
905.210
905.220
905.230
905.240
905.250
905.260
905.270
905.280
905.290
905.300
905.310
905.320
905.330
905.340
905.350
905.360
905.370
905.380
905.390
PAC-1 kompleks (flow sitometri)
PAI-1 (Plazminojen aktivatör inhibitör 1)
Panel reaktif antikor (PRA) class I antijene spesifik
Panel reaktif antikor (PRA) class I tarama
Panel reaktif antikor (PRA) class II antijene spesifik
Panel reaktif antikor (PRA) class II tarama
PRA (anti-HLA antikoru) high resolution
Pıhtı retraksiyonu
Pıhtılaşma zamanı
Piruvat kinaz
Platelet F4
Plazminojen
Plazminojen Aktivatör (PA)
Protein C
Protein C antijeni
Protein S
Protein S antijeni
Protrombin fragman 1+2
Protrombin kompleksi
Protrombin zamanı (koagülometre)
Rekalsifikasyon zamanı
Reptilaz zamanı
Retikülosit sayımı
Retikülosit sayımı (otomatik sistem)
Serum opsonik aktivite
Sitotoksik lenfosit alt grupları (panel)
T ve B Lenfosit çapraz karşılaştırma, tek donör, total
Periferik kan-kemik iliği, her biri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
905.395
T ve B Lenfosit çapraz karşılaştırma, tek donör (Akım sitometresi)
0
905.400
905.410
905.420
905.430
905.440
905.450
905.460
905.470
905.480
905.490
905.500
905.510
905.520
905.530
905.540
905.550
Stem hücre viyabilite testi
Tissue factor pathway inhibitor (TFPI), serbest
Tissue factor pathway inhibitor (TFPI), total
Trombin aktive fibrinoliz inhibitörü (TAFI)
Trombin zamanı
Trombin ve anti-trombin kompleks (TAT)
Tromboelastogram, her bir kartuş
Trombomodulin
Tromboplastin jenerasyon testi (TGT)
Trombopoetin
Trombosit adezivite testi
Trombosit faktör 3 veya faktör 4
Trombosit fonk. agregasyon (her bir agregan için)
Trombosit fonk. sekresyon (her bir agregan için)
Trombospondin
Tromboksan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
0
905.560
905.570
905.580
905.590
905.600
905.610
905.640
905.650
905.660
905.661
905.670
905.671
905.672
905.673
905.674
905.675
905.676
905.677
905.678
905.679
905.680
905.690
905.691
905.700
905.710
905.720
905.730
905.740
905.750
905.760
905.770
905.780
905.800
905.810
905.820
905.830
905.840
905.850
905.860
905.870
905.871
905.880
905.881
905.890
905.900
905.920
905.930
905.931
905.940
905.950
Unstabil hemoglobin-S presipitasyon testi
Von Willebrant faktör antijeni
Von Willebrant faktör, ristosetin kofaktör
Mikrobiyoloji-Parazitoloji
Actinomyces kültürü
Anaerob kültür
Antibiyotik duyarlılık testi
Antifungal duyarlılık (E test), her biri
Antifungal duyarlılık testi, her biri
Antituberküloz duyarlılık (E test), her biri
Aspirat kültürü
Boğaz kültürü
İdrar Kültürü
Gaita kültürü
Kulak kültürü
Yara kültürü
Balgam Kültürü
Vagen cerviks
Burun kültürü
Diğer kültürler
Konjunktiva kültürü
Bakteri tanımlanması
Bakteri tanımlanması (otomatik sistem)
Otomatik rezidüel antimikrobial aktivite
Bakteri tanımlanması (yarı otomatik sistem)
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (otomatik sistem)
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (yarı otomatik sistem)
Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü (özel zenginleştirme ile)
Boğmaca kültürü
BOS lateks aglütinasyon testi
Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, ZiehlNeelsen, vb)
Boyasız direkt mikroskobik inceleme
Campylobacter kültürü
Chlamydia kültürü
Clostridium difficile kültürü
Cryptococcus neoformans antijeni
Cryptosporidium antijeni
Çevresel allerjenik mantar saptanması
Difteri kültürü
Direkt parazit incelenmesi, cihaz ile
Direkt parazit incelenmesi, manuel
Doku biyopsi kültürü
E.coli 0157 H7 kültürü
Eklem sıvısı kültürü
Eritrosit antijenleri (C, c, K, E, e gibi, her bir antijen için)
Ev tozu (mite) akarlarının aranması
Gaitada amib-giardia aranması
Gaitada gizli kan aranması, manuel
Gaitada gizli kan aranması, otomatik cihaz ile
Gardnerella vaginalis kültürü
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Disk diffüzyon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
905.960
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test)
0
905.970
905.980
905.990
906.000
906.001
906.010
906.020
906.040
906.041
906.050
906.060
906.070
906.080
906.090
906.091
906.120
906.130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
906.141
Gonokok kültürü
Grup A streptokok tayini (Lateks veya Elisa)
Haemophilus kültürü
Helicobacter pylori kültürü
Kanda parazit arama
Kan kültürü (aerob-anaerob)
Kan kültürü (aerob-anaerob), otomatik sistem
Katalaz testi
Kateter kültürü
Kolmer kompleman fiksasyon (CCF)
Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT)
Legionella kültürü
Leishmania (Kan yayması)
Leishmania kültürü
Mantar aranması (KOH ile)
Mantar kültürü
Mantar tanımlanması (otomatik sistem)
Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık testi (otomatik
sistem)
Mikobakteri aranması (ARB), direkt mikroskopi
906.150
Mikobakteri antibiyotik duyarlılık testi (otomatik sistem), her biri
0
906.160
906.170
906.180
906.190
906.200
906.210
906.220
Mikobakteri kültürü
Mikobakteri kültürü (Üreme kontrollü otomatik sistem)
Mikobakteri tiplendirmesi
Mikoplasma kültürü
Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik duyarlılık testi
Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC)
Minimal inhibitör konsantrasyonu (E testi ile)
0
0
0
0
0
0
0
906.140
0
0
73
906.221
906.222
906.223
906.224
906.240
906.250
906.260
906.270
906.271
906.280
906.290
906.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
906.320
906.330
906.340
906.350
Nazofarenks kültürü
Periton sıvı kültürü
Plevral sıvı kültürü
Safra sıvısı kültürü
Serum antibiotik bakterisidal aktivite
Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü
Streptokok grup tayini
Trichomonas kültürü
Tricrom boyama
Ureaplasma kültürü
VDRL-RPR
Virus izolasyonu ve tiplendirme (her bir virus için)
Seroloji
Adacık hücre antikoru (Islet cell antikoru-ICA)
Adenovirus antijeni (DFA)
Anti asetilkolin reseptör antikoru
Anti CMV IgG (ELISA)
906.360
Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
0
906.370
Anti CMV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
0
906.380
906.390
906.400
906.410
906.420
906.430
906.440
906.450
906.460
906.470
906.480
906.490
906.500
Anti CMV lgM (ELISA)
Anti DNA
Anti DNAse B
Anti ds DNA
Anti düz kas antikoru (ASMA)
Anti endomisyum antikor
Anti fosfatidilserin IgA
Anti fosfatidilserin IgG
Anti fosfatidilserin IgM
Anti fosfolipid IgG
Anti fosfolipid IgM
Anti Gliadin lgA
Anti Gliadin lgG
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
906.510
Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
0
906.520
Anti HAV IgG (ELISA)
0
906.530
Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
0
906.540
906.550
906.560
906.570
Anti HAV IgM (ELISA)
Anti Hbc IgG (ELISA)
Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HBc IgM (ELISA)
0
0
0
0
0
0
0
0
906.580
Anti HBc IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
0
906.590
906.600
906.610
906.620
906.630
906.640
906.650
906.660
906.670
906.680
906.690
906.700
906.710
906.720
906.730
906.740
906.750
906.760
906.770
906.780
906.790
906.800
906.810
906.820
906.830
906.840
906.850
906.860
906.870
906.880
906.890
906.900
906.910
906.920
906.930
906.940
906.950
906.960
Anti Hbe (ELISA)
Anti HBe (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HBs (ELISA)
Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HCV (ELISA)
Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti Hepatit E (HEV)
Anti HIV (ELISA)
Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti HIV Core
Anti HIV Envelope
Anti histon antikor
Anti insülin antikor
Anti Jo-1
Anti kardiyolipin lgG
Anti kardiyolipin lgM
Anti mikrozomal antikor
Anti mitokondriyal antikor (AMA)
Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil
Anti nükleer antikor (ANA)
Anti pariyetal antikor (APA)
Anti ribozomal P protein
Anti rubella IgG (ELISA)
Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti rubella IgM (ELISA)
Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti Scl 70
Anti sentromer (IFA)
Anti Sm D1
Anti tiroglobulin antikor
Anti toxoplazma IgA
Anti toxoplazma IgG (ELISA)
Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti toxoplazma IgM (ELISA)
Anti toxoplazma IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti trombin 3 antijeni
Antifosfolipid antikor
Anti-GAD antikoru
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
906.970
906.980
906.990
907.000
907.010
907.020
907.021
907.030
907.031
907.040
907.050
907.060
907.070
907.080
907.090
907.091
907.092
907.100
907.101
907.110
907.120
907.130
907.140
907.150
907.160
907.170
907.180
907.190
907.200
907.210
907.220
907.230
907.240
907.250
907.260
907.270
907.280
907.290
907.300
907.310
907.320
907.330
907.340
907.350
907.360
907.370
907.380
907.390
907.400
907.410
907.420
907.430
907.440
907.450
907.460
907.470
907.480
907.490
907.500
907.510
907.520
907.530
907.540
907.550
907.560
907.570
907.580
907.590
907.600
907.610
907.620
907.621
907.630
907.631
907.640
907.641
907.660
907.680
907.690
907.700
907.710
907.720
907.730
Anti-HCV (doğrulama dahil)
Anti-Jo1 (İmmunoblotting)
Anti-Scl 70 (İmmunoblotting)
Anti-Sm (İmmunoblotting)
Anti-Sm/RNP (İmmunoblotting)
Anti-SSA (İmmunoblotting)
Anti-SSA (ELISA)
Anti-SSB (İmmunoblotting)
Anti-SSB (ELISA)
Borrelia burgdorferi antikor (Western blot)
Borrelia burgdorferi IgG
Borrelia burgdorferi IgM
Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)
Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile)
Brucella tüp aglütinasyonu
Brucella Ig G (ELISA)
Brucella Ig M (ELISA)
Candidomannan
Cyclic citrullinated peptide (CCP)
Chlamydia antijeni (CARD test)
Chlamydia pneumoniae IgA
Chlamydia pneumoniae IgG
Chlamydia pneumoniae IgM
Chlamydia trachomatis (DFA)
Chlamydia trachomatis IgG
Chlamydia trachomatis IgM
Clostridium difficile toxin-A
Clostridium difficile toxin-A ve B
CMV antijenemia viral yük (IFA)
CMV Early antigen
CMV IgG avidite
Delta antijeni
Delta antikoru
Difteri antitoksin
E. Coli O157 H7 (lateks aglütinasyon)
EA rozet testi
EBV EA
EBV EBNA lgG
EBV EBNA lgM
EBV VCA lgG
EBV VCA lgM
EHEC toksin
Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (anti-ENA)
Entamoeba histolyica adezin antijeni (dışkı)
Entamoeba histolyica antikor (İHA)
Enterik adenovirus antijeni
E-rozet testi
Galaktomannan antijeni
Giardia antijeni
HBeAg (ELISA)
HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri)
HBsAg (CARD test)
HBsAg (ELISA)
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
HCV (CARD test)
HCV (ELISA)
HCV (Kemoluminesans veya benzeri)
Helicobacter pylori direk antijen
Helicobacter pylori IgA (ELISA)
Helicobacter pylori IgG (ELISA)
Herpes simpleks tip 1 IgG
Herpes simpleks tip 1 IgM
Herpes simpleks tip 1/2 IgG
Herpes simpleks tip 1/2 IgM
Herpes simpleks tip 2 IgG
Herpes simpleks tip 2 IgM
Heterofil antikor deneyi
HIV 1/2 (hızlı test)
HIV doğrulama (Western-blot)
HIV konfirmasyon
IgA (Nefelometrik)
IgA (Türbidimetrik)
IgG (Nefelometrik)
IgG (Türbidimetrik)
IgM (Nefelometrik)
IgM (Türbidimetrik)
İnfluenza virus antijeni (DFA)
Kabakulak antikoru (Hemaglütinasyon önlenim)
Kabakulak IgG (ELISA)
Kabakulak IgM (ELISA)
Kızamık lgG
Kızamık lgM
Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
907.740
907.750
907.760
907.770
907.780
907.790
907.800
907.810
907.820
907.830
907.840
907.850
907.860
907.870
907.871
907.880
907.890
907.900
907.910
907.920
907.930
907.940
907.950
907.970
907.980
907.990
908.000
908.010
908.020
908.030
908.040
908.050
908.060
908.070
908.080
908.090
908.100
908.110
908.120
908.130
908.140
908.150
908.160
908.170
908.171
908.180
908.190
908.200
908.210
908.220
908.230
908.240
908.250
908.280
908.290
908.300
Kollajen Tip I C Terminal (CICP)
Legionella antijeni (idrar)
Legionella pneumophila (DFA)
Legionella pneumophila IgG (ELISA)
Legionella pneumophila IgM (ELISA)
lg G alt sınıfları
Listeria aglütinasyonu
Liver kidney mikrozomal antikor (IFA)
Malaria hızlı test (Labor)
Mono test (tam heterofil antikorlar)
MPO ANCA
Mycoplasma pneumonia (DFA)
Mycoplasma pneumoniae IgG (ELISA)
Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA)
Nükleosom
p-ANCA (Antimiyeloperoksidaz) (ELISA)
Parainfluenza virus antijeni (DFA)
Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 IgM
Plasmodium aranması (Kalın damla-periferik yayma)
Pneumocystis carinii (DFA)
Pnömokok antikor
PR3 ANCA
Romatoid faktör (RF) (Lateks aglütinasyon)
Rotavirus antijeni
Rubella antikor
Rubella IgG avidite
S-adezyon molekulleri (her biri)
Salmonella tüp aglütinasyonu (Gruber-Widal)
Sitokin ölçümü (her bir sitokin için)
Solunum sinsityal virusu (RSV, DFA)
Tetanoz antikor
Toxoplasma hemaglütinasyon testi
Toxoplasma IgG avidite
Toxoplasma immünfloresan
Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA)
Varicella zoster virus (VZV) IgG
Varicella zoster virus (VZV) IgM
9.A. MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ
Candida PCR
Chlamydia PCR
CMV PCR
HBV-DNA, kantitatif
HCV genotiplendirme
HCV-RNA, kantitatif
HDV-RNA, kantitatif
Helicobacter PCR
Hepatit G PCR
Herpes PCR (her biri)
HIV PCR
HIV RNA, kantitatif
Human papilloma virus (HPV)
Hücre siklusu ve DNA paneli
İnsitu hibridizasyon ve insitu PCR tetkikleri, test başına
Legionella PCR
Mikobakteri (PCR)
Mikobakteri tiplendirilmesi (PCR)
Hemaglütinasyon inhibisyon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
908.310
Moleküler analiz öncesi lökosit alt grup saflaştırma, her bir grup
0
908.320
908.330
Mycoplasma PCR
Parvovirus PCR
0
0
908.340
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da CMV saptanması
0
908.350
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da EBV saptanması
0
908.360
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da HSV-1 saptanması
0
908.370
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da HSV-2 saptanması
0
908.380
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da HV-6 saptanması
0
908.390
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da VZV saptanması
0
908.400
908.410
908.420
908.430
Transformasyon Con A ile
Transformasyon PHA ile
Transformasyon PPD ile
Transformasyon tetanoz toksini ile
9.B. SİTOGENETİK TETKİKLER
Amniyon sıvısından kromozom analizi
Düşük materyali/ Gonad biyopsisinden/diğer dokulardan
kromozom analizi
Fetal kandan kromozom analizi
0
0
0
0
908.441
908.451
908.461
Tüm aşamaları dahildir.
300
240
145
76
908.471
908.481
908.491
908.501
Kemik iliğinden kromozom analizi (Direkt/24, 48, 72 ve 96 saatlik
kültür çalışmaları dahil)
Koryon villus örneğinden kromozom analizi (Direkt/en az iki kültür,
bantlama ve en az 20 metafaz analiz dahil)
Kromozomal kırık sendromları ve mutajenite çalışmaları için
kromozom analizi
Periferik kandan kromozom analizi
9.C. MOLEKÜLER TETKİKLER
908.711
908.712
908.713
908.714
908.715
908.716
908.717
908.718
908.719
908.720
908.721
908.722
908.723
908.724
908.725
908.726
908.727
908.728
908.729
908.730
908.731
908.732
908.733
908.734
908.735
908.736
908.737
908.738
908.739
908.740
908.741
908.742
908.743
240
250
908.501 ile birlikte puanlandırılmaz.
260
908.491 ile birlikte puanlandırılmaz.
100
Preimplantasyon genetik tetkikler, prenatal genetik tetkikler,
hematolojik maligniteler, organ ve doku nakli merkezi bulunan sağlık
tesislerinde transplantasyon yapılacak alıcı ve verici adaylarına
yapılacak tetkikler hariç bu başlık altında yer alan işlemler birlikte
puanlandırılmaz. Yapılan işlemlere ait teknik açıklamayı içeren ayrıntılı
rapor ile imzalı orjinal cihaz çıktıları sağlık tesislerinde saklanacaktır.
Hekim tarafından tetkik istem formunda analiz endikasyonu, tanı için
gerekliliği ve tedavi protokolünü değiştirip değiştirmediği
belirtilmelidir. Bu başlık altındaki işlemler bir kez puanlandırılır.
Blot analiz (southern, northern, western)
DNA dizi analizi 1 çift
DNA dizi analizi 2-5 çift
DNA dizi analizi 6-10 çift
DNA dizi analizi 11-15 çift
DNA dizi analizi 16-20 çift
DNA dizi analizi 21 ve üzeri çift
FISH (1-2 bölge)
FISH (3-4 bölge)
FISH (5-6 bölge)
FISH (7-12 bölge)
FISH (13-16 bölge)
FISH (17 ve üzeri bölge)
MLPA
PCR
PCR Multiplex
Real time PCR 1 çift
Real time PCR 2-5 çift
Real time PCR 6-10 çift
Real time PCR 11 ve üzeri çift
ReverseTranscriptase PCR
ReverseTranscriptase PCR Multiplex
RFLP 1 enzim
RFLP 2 ve üzeri
Revers Dot Blot (1-5 mutasyon)
Revers Dot Blot (6-12 mutasyon için)
Revers Dot Blot (13 ve üzeri mutasyon için)
STR analizi (1-5 STR aralığı için)
STR analizi (6-10 STR aralığı için)
STR analizi (11-16 STR aralığı için)
STR analizi (17 ve üzeri STR aralığı için)
Microarray
Array CGH
9.D. PATOLOJİ
235
110
305
610
880
1370
1620
305
415
595
880
1405
1780
80
50
60
135
340
700
1080
50
235
75
100
215
325
380
200
270
350
550
520
415
Patoloji raporu ile birlikte puanlandırılır. Aynı organın çoklu
biyopsilerinde, her bir lezyonun yada her bir anatomik bölgenin ayrı
ayrı puanlandırılması için patoloji raporunda ayrıntılı bilgi olması
gerekmektedir. Sitolojik incelemeler de bu kapsamda değerlendirilir.
Patoloji işlemlerinin başka bir Patoloji uzmanı tarafından ikinci defa
değerlendirilerek raporlandırılması durumunda, ikinci değerlendirmeyi
yapan hekime ilgili işlemin puanı verilir. Ancak, ikinci değerlendirme
sonucu elde edilen puanların toplamı, o dönem ki toplam tabip
muayene ve girişimsel işlem puanının % 2'sini geçemez.
909.210
909.250
909.260
909.300
909.330
909.340
909.360
Sitolojik Materyaller
İmprint
Filtre preparatı hazırlanması ve incelenmesi
Hücre bloğu hazırlanması ve incelenmesi
İnce iğne aspirasyonu, sitolojisinin değerlendirilmesi
Sıvı bazlı sitoloji
Servikal veya vajinal sitoloji
Vücut sıvıları ve eksfoliatif sitoloji
Histopatolojik İncelemeler
909.410
909.430
909.440
909.450
909.460
909.470
909.480
909.490
909.500
909.510
909.520
21
11
11
53
21
21
21
Buradaki işlemler sadece standart patolojik incelemeleri kapsar.
İmmunhistokimya gibi özel incelemeler ayrıca eklenir.
Birinci Düzey Histopatolojik İncelemeler
Abortus
Apse materyali
Akciğer, transbronşial biyopsi
Anevrizma, arteryal/ventriküler
Anüs, polipoid gelişme (tag)
Apendiks, insidental, asıl ameliyata ek
Arter, aterom plağı
Bartholin bezi kisti
Bronkus, biyopsi
Bursa/synovial kist
Burun mukozası, biyopsi
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
77
909.530
909.540
909.550
909.560
909.570
909.580
909.590
909.600
909.605
909.610
909.620
909.630
909.640
909.650
909.660
909.670
909.680
909.690
909.700
909.720
909.730
909.740
909.750
909.760
909.770
909.780
909.790
909.800
909.810
909.820
909.830
909.840
909.850
909.860
909.870
909.880
909.885
909.890
909.900
909.910
909.920
909.930
909.940
909.950
909.960
909.970
909.980
909.990
910.000
910.010
910.030
910.040
910.050
910.060
910.080
910.090
910.100
910.110
910.120
910.121
910.130
910.150
910.160
910.180
910.190
910.200
910.220
910.230
910.240
910.250
910.260
910.270
910.280
910.290
910.300
910.310
910.320
910.325
910.330
910.335
910.340
910.350
Burun, sinüs polipleri inflamatuar
Deri, punch/insizyonel/shave biyopsi
Divertikul-özefagus/ince barsak
Duodenum, biyopsi
Dupuytren kontraktürü dokusu
Eklem, gevşek cisim
Endometrium, küretaj/biyopsi
Endoserviks, küretaj/biyopsi
Epididim kist eksizyonu
Femur başı, kırık dışında
Fissür/fistül
Gangliyon kisti
Hematom
Hemoroidler
Herni kesesi, herhangi bir bölgede
Hidrosel kesesi
İnce barsak, biyopsi
İntervertebral disk
Karpal tünel dokusu
Kemik iliği biyopsisi, patoloji
Kıkırdak, shaving
Kolesteatoma
Kolon, kolostomi stoması
Kolon, biyopsi tek lokalizasyon
Konjonktiva, biyopsi/pterygium
Kornea
Larinks, biyopsi
Menisküs
Mesane, biyopsi
Mide, biyopsi tek lokalizasyon
Mukosel, tükrük
Nazofarinks/orofarinks, biyopsi
Nöroma-morton/travmatik
Özofagus, biyopsi
Paratubal kistler (Morgagni hidati)
Parmaklar, el/ayak, amputasyon, travmatik, iskemik
Peyronie plak
Pilonidal kist/sinüs
Plasenta
Plevra/perikard, biyopsi
Polip, kolorektal
Polip, mide/ince barsak
Polip, servikal/endometrial
Prostat, iğne biyopsisi
Safra kesesi
Sempatik gangliyon
Sinir, vagotomi ve benzeri girişim
Sinüs, paranasal biyopsi
Spermatosel
Sünnet derisi
Tendon/ tendon kılıfı, tümör dışı
Testiküler apendiks
Testis, kastrasyon
Tonsil ve/veya adenoidler
Trakea, biyopsi
Trombüs veya embolus
Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon
Üreter, biyopsi
Üretra biyopsi
Üretral divertikül eksizyonu
Vajina, biyopsi
Varikosel
Vas deferens
Ven, varis
Yumuşak doku, debridman
Yumuşak doku lipom eksizyonu veya biyopsi
İkinci Düzey Histopatolojik İncelemeler
Ağız mukozası/gingiva biyopsi
Apendiks, insidental dışında
Arter, biyopsi
Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında
Böbrek, biyopsi iğne
Deri, eksizyonel biyopsi 1-2 lezyon
Dil, biyopsi
Diş/odontojenik kist
Dudak, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu
Eklem, rezeksiyon
Ekstremite, amputasyon, travmatik
Epididim rezeksiyonu
Femur başı, kırık
Hematosel eksizyonu
Hipofiz tümörü
Kalp kapakçığı
Bir kez puanlandırılır.
Bir kez puanlandırılır.
1-4 kadran
Bir kez puanlandırılır.
78
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
910.360
910.365
910.370
910.380
910.390
910.400
910.410
910.420
910.430
910.431
910.440
910.450
910.460
910.470
910.480
910.485
910.489
910.490
910.491
910.500
910.505
910.508
910.510
910.520
910.530
910.540
910.550
910.560
910.570
910.580
910.590
910.600
910.603
910.610
910.620
910.640
910.650
910.660
910.670
910.680
910.690
910.695
910.700
910.710
910.715
910.720
910.721
910.730
910.740
910.750
910.751
910.760
910.770
910.780
910.790
910.800
910.810
910.811
910.820
910.830
910.840
910.845
910.851
910.860
910.861
910.870
910.871
910.880
910.890
910.900
910.910
910.930
910.940
910.950
910.951
910.960
910.961
910.962
910.965
910.970
910.980
Karaciğer, biyopsi iğne/wedge (kama)
Kardiyak tümör rezeksiyonu
Kas, biyopsi
Kemik, ekzositoz
Lenf düğümü, biyopsi
Meme, biyopsi
Meme/reduksiyon mammoplasti
Myom(lar), myomektomi, uterus hariç
Omentum, biyopsi
Omentum rezeksiyonu
Over, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu
Over (+/- tuba), neoplastik değil
Pankreas, biyopsi
Paratiroid bezi
Parmak el/ayak, amputasyon, travma dışı
Penis rezeksiyonu parsiyel
Peritoneal veya mezenterik tümör, kist rezeksiyonu
Periton, biyopsi
Prostat, iğne biyopsisi
Prostat, TUR
Plevral dekortikasyon
Seminal vezikül,rezeksiyon
Serviks, biyopsi
Sinir, biyopsi
Synovium
Testis, biyopsi
Testis, tümör/biyopsi/kastrasyon dışında
Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti
Tuba uterina, ektopik gebelik
Tükrük bezi, biyopsi
Uterus, prolapsus için (+/- tuba ve overler)
Üreter, rezeksiyon
Üretra rezeksiyon
Vulva/labia, biyopsi
Yumuşak doku basit eksizyon, lipom hariç
Üçüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler
Adrenal (sürrenal), rezeksiyon
Akciğer, kama biyopsisi
Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu
Beyin, biyopsi
Böbrek, parsiyel/total nefrektomi
Dalak
Deri, eksizyonel biyopsi 3 ve üstü lezyon
Göz, enükleasyon/evisserasyon
İnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında
Kalp eksplantı
Karaciğer, kısmi rezeksiyon
Karaciğer eksplantı
Kemik-biyopsi/küretaj materyali
Kemik fragmanları
Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle
Kolon, biyopsi çoklu lokalizasyon
Larinks, parsiyel/total rezeksiyon
Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (diseksiyon)
Mediasten, kitle
Meme, parsiyel/basit rezeksiyon
Mesane, TUR
Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenle
Mide, biyopsi çoklu lokalizasyon
Myokard, biyopsi
Odontojenik tümör
Over, (+/- tuba), neoplastik
Penis rezeksiyonu radikal
Prostat, iğne biyopsisi
Prostat, radikal rezeksiyon dışında
Sentinel lenf nodülü incelemesi
Serviks, konizasyon
Stereotaktik beyin biyopsisi
Timus, tümör
Tiroid, total/lobektomi
Tükrük bezi (tümör dahil)
Uterus (+/- adneksler), tümör ve prolapus hariç
Dördüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler
Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu
Ağız/dil/tonsil tümör içeren rezeksiyon
Ekstremite, disartikülasyon
Epilepsi ameliyatları materyali incelemesi
Fetus, diseksiyonla inceleme
Göz, eksentrasyon
İnce barsak, tümör için rezeksiyon
Kalp-akciğer eksplantı
Kemik, rezeksiyon
Kolon, total rezeksiyon
5-9 kadran
Bir kez puanlandırılır.
10 ve üzeri kadran
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
79
910.990
911.000
911.001
911.005
911.010
911.020
911.030
911.040
911.050
911.060
911.070
911.080
911.090
911.100
911.110
911.120
911.130
Kolon, tümör için segmental rezeksiyon
Larinks, parsiyel/total + boyun lenf nodları
Lobektomi, beyin
Mandibulektomi/maksillektomi, her biri
Meme, mastektomi + aksilla lenf nodları
Mesane, parsiyel/total rezeksiyon
Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon
Özofagus, parsiyel/total rezeksiyon
Pankreas, total/subtotal rezeksiyon
Prostat, radikal rezeksiyon
Testis, tümör
Uterus, neoplastik (+/- tubalar ve overler)
Vulva, total/subtotal rezeksiyon
Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon
Otopsi Materyallerinin İncelenmesi
Tahnit
Otopsi, tıbbi amaçlı, fetus dışında
Otopsi, tıbbi amaçlı, fetus
Adli Tıp
911.140
Adli muayene ve rapor tanzimi
911.141
Dosya üzerinden adli rapor tanzimi
Özel Patolojik Tetkikler
911.150
Frozen İncelemesi
911.160
911.170
911.180
911.190
911.200
911.201
911.210
Histokimyasal boyamalar
İmmünfloresan mikroskopi
İmmünhistokimyasal İnceleme
Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok
İn Situ Hibridizasyon için doku hazırlanması
Kromojenik in situ hibridizasyon
Flow Sitometri incelemesi için doku hazırlanması
Elektron Mikroskopik İncelemeler (EM)
Bloktan elektron mikroskopik kesit hazırlanması
Bloktan ışık mikroskopi kesit hazırlanması
Doku örneğinin blok haline getirilmesi
Kesit görüntülerinin basılması (her resim için)
Kesitlerin elektron mikroskopik incelenmesi
9.E. MESLEK HASTALIKLARI LABORATUVAR TETKİKLERİ
Kromatografi ile yapılan tetkikler (her biri)
İdrarda hippürik asit (manuel)
Kanda methemoglobin
Kanda çinkoprotoporfirin
Kanda siyanür
Kanda CoHB tayini
Kanda Asetilkolinesteraz
İdrarda ALA-PROTO-PORFO
İdrarda TCA ve TCE
İdrarda fenol
EDTA provakasyon testi
Hastane ve işyerinde provakasyon
İdrarda İOD Asit
911.220
911.230
911.240
911.250
911.260
911.290
911.300
911.310
911.320
911.330
911.340
911.350
911.360
911.370
911.380
911.390
911.400
911.430
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
377
270
95
Resmi kurumların yazılı talebi üzerine Adli Tıp, Ruh sağlığı ve
hastalıkları, Çocuk ve Ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı
tarafından yapıldığında puanlandırılır. Muayene puanı dahil.
Resmi kurumların yazılı talebi üzerine Adli Tıp, Ruh sağlığı ve
hastalıkları, Çocuk ve Ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı
tarafından yapıldığında puanlandırılır. Başka bir işlem ile birlikte
puanlandırılmaz.
Patoloji raporu gereklidir. 911.160, 911.170, 911.180 ve 911.201
kodlu işlemlerin puanlandırılabilmesi için her bir test ve boyama için
değerlendirme sonuçlarının ayrı ayrı raporda belirtilmiş olması
gerekmektedir.
Dondurma mikrotomunda kesit alma ve/veya kazıma ya da
dokundurma sitolojisi ve/veya sadece makroskopik inceleme ile
patolojik yorumu kapsar. Her ameliyat için bir kez puanlandırılır.
Her bir boyama için
Her bir test için, frozen dahil
Her bir test için
Bir hasta için bir kez puanlandırılır.
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
80
50
67
20
43
43
26
47
47
26
Elektron mikroskopi raporu ile birlikte puanlandırılır.
47
32
32
32
84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
911.440
Atomik absorpsiyon cihazı ile yapılan tetkik (Biyolojik sıvılarda)
0
911.441
Atomik absorpsiyon cihazı ile yapılan tetkik (Dokuda)
0
DİŞ
401.010
401.020
401.030
401.040
401.050
401.060
401.070
401.080
401.090
401.100
401.110
401.120
401.130
401.150
401.160
1. TEŞHİS ve TEDAVİ PLANLAMASI
Diş hekimi muayenesi
Uzman diş hekimi muayenesi
Konsültan diş hekimi muayenesi
Konsültan uzman diş hekimi muayenesi
Periapikal film, her biri
Oklüzal film, her biri
Ekstra-oral film, her biri
Ortopantomograf (panoramik) film
Sefalometrik film, her biri
Antero-posterior sefalometrik film, her biri
El-Bilek filmi, her biri
Temporomandibüler eklem (TME) filmi, her biri
Siyalografi, her biri
Bite-wing film, her biri
Dijital radyografi
Bu başlık altındaki işlemlerin (405.340 hariç) genel anestezi altında
uygulanması halinde, işlem puanları %30 artırılır. Bu başlık altındaki
işlemler diş hekimi veya doktoralı/uzman diş hekimi için puanlandırılır.
Röntgen filmleri diş hekimi tarafından çekilirse puanlandırılır.
10 gün içinde bir kez puanlandırılır.
80
10
10
6
6
2
2
2
4
4
4
4
4
2
2
2
2. TEDAVİ ve ENDODONTİ
402.010
Amalgam dolgu, bir yüzlü
402.020
Amalgam dolgu, iki yüzlü
402.030
Amalgam dolgu, üç yüzlü
402.040
İnley dolgu, oklüzal
402.050
İnley dolgu, iki yüzlü
402.060
İnley dolgu, üç yüzlü
402.070
Kompozit dolgu, ön diş
402.080
Kompozit dolgu, arka diş
402.090
Işınlı Kompozit dolgu, ön diş
402.100
Işınlı kompozit dolgu, arka diş, bir yüzlü
402.110
Işınlı kompozit dolgu, arka diş, iki yüzlü
402.120
Işınlı kompozit dolgu, arka diş, üç yüzlü
402.130
Kuafaj (dolgu hariç)
402.140
Amputasyon (dolgu hariç)
402.150
Kanal tedavisi, tek kanal, üst dolgu hariç
402.152
Kanal tedavisi, iki kanal, üst dolgu hariç
402.153
Kanal tedavisi, üç kanal, üst dolgu hariç
402.154
Kanal tedavisi, ilave her kanal için
402.160
Black 5 (kole) dolgusu, amalgam
402.170
Black 5 (kole) dolgusu, cam iyonomer
402.180
Black 5 (kole) dolgusu, kompozit
402.190
Cam ionomer dolgu
402.200
402.240
402.250
402.270
Dentin pinli restorasyonu, her bir pin
Kanal içi post uygulaması, her bir diş
Aşırı kole hassasiyeti tedavisi, yarım çene
Gangren veya periapikal lezyon tedavisi, her bir kanal
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, tek kanal
(üst dolgu hariç)
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, iki kanal (üst
dolgu hariç)
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, üç kanal (üst
dolgu hariç)
Ekstirpasyon, her bir diş
Onley
Kompozit venner
3. PEDODONTİ
Fissur örtülmesi (sealant), her bir diş
Yerel flor uygulaması (çürük proflaksisi), yarım çene
Prefabrike kron
Yer tutucu, sabit
Yer tutucu, hareketli
Çocuk protezi, akrilik, bölümlü (tek çene)
Çocuk protezi, tam (tek çene)
Strip kron
Kompomer dolgu, her bir diş
402.271
402.272
402.273
402.300
402.320
402.340
403.010
403.020
403.030
403.040
403.050
403.060
403.070
403.080
403.090
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı seansta aynı diş için; 402.010 402.120 ve 402.160 - 402.190 arasındaki işlemler ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil
402.152, 402.153, 402.154, 402.271, 402.272, 402.273 ile birlikte,
aynı seansta aynı diş için puanlandırılmaz.
402.150, 402.153, 402.154, 402.271, 402.272, 402.273 ile birlikte,
aynı seansta aynı diş için puanlandırılmaz.
402.150, 402.152, 402.154, 402.271, 402.272, 402.273 ile birlikte,
aynı seansta aynı diş için puanlandırılmaz.
402.150, 402.152, 402.271, 402.272, 402.273 ile birlikte, aynı seansta
aynı diş için puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Dolgu hariç
Lokal anestezi puanı dahil. Dolgu hariç
58
63
75
58
63
75
69
75
75
58
69
75
12
35
100
138
195
46
40
40
40
40
10
20
3
25
402.272, 402.273 ile birlikte aynı seansta aynı diş için puanlandırılmaz.
108
402.271, 402.273 ile birlikte aynı seansta aynı diş için puanlandırılmaz.
151
402.271, 402.272 ile birlikte aynı seansta aynı diş için puanlandırılmaz.
203
17
29
80
24
10
40
95
120
299
299
40
46
81
403.100
403.110
404.010
404.020
404.030
404.040
404.050
404.060
404.070
404.080
404.090
404.100
404.110
404.120
404.130
404.140
404.150
404.160
404.170
404.180
404.181
404.182
404.190
404.200
404.201
404.210
404.220
404.230
404.240
404.250
404.260
404.270
404.280
404.290
404.300
404.310
404.320
404.330
404.340
404.360
404.370
404.380
404.390
404.400
404.410
404.420
Açık apeksli dişte kanal tedavisi, her bir kanal
Bilinçli sedasyon
4. PROTEZ
Akrilik tam protez, tek çene
Akrilik bölümlü protez, tek çene
Metal kaideli tam protez, tek çene
Metal kaideli bölümlü protez, tek çene
Akrilik immediat protez, tek çene
Rebazaj (kaide yenileme), tek çene
Proteze yumuşak akrilik uygulaması
Besleme, tek çene
Akrilik protezde kırık veya çatlak tamiri
Kroşe ilavesi
Metal iskelet tamiri
Diş ilavesi, tek diş
Gnatoloji, TME-kas muayenesi (oklüzyon kontrolü)
Oklüzal aşındırmalar, tek çene
Gece plağı (bruksizm için)
Pinley ve çeşitleri
Tek parça döküm kron
Venner kron, akrilik
Venner kron, seramik
Köprü gövdesi (akrilik-seramik) (her gövde üye için)
Pivo (çivili kron) veya post-core
Jaket kron, akrilik
Jaket kron, tam seramik kron (metal desteksiz)
Teleskop primer kron, kopingli
Maryland (andheziv) köprü
Roach köprü
Geçici kron, her bir diş
Kron sökümü, her ayak üye için
Düşmüş kron-köprü simantasyonu, her sabit tutucu için
Kron, köprü tamiri, her üye için
Damak yarığı protezi (over-denture)
Yeni doğanda preoperatif aparey
Velum uzantılı konuşma apereyi
Geçici opturatör (cerrahi plaklar)
Basit çene defektlerine protetik tedavi
Komplike çene defektlerine protetik tedavi
Yüz protezleri
Hassas tutuculu kronlar
Hareketli periodontal protez, tek çene
Sabit periodontal protez, her üye için
Laminate veneer
İmplant üstü kron köprü, her üye için
İmplant üstü tam protez
İmplant üstü bölümlü protez
5. AĞIZ DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ
405.010
Diş çekimi, infiltrasyon anestezi ile
405.011
Diş çekimi, rejyonal anestezi ile
405.020
Komplikasyonlu diş çekimi, infiltrasyon anestezi ile
405.021
Komplikasyonlu diş çekimi, rejyonal anestezi ile
405.030
Gömülü diş çekimi, mukoza retansiyonlu
405.040
Gömülü diş çekimi, kemik retansiyonlu
405.050
Gömülü kanin-premolar diş çekimi
405.055
Diş kökü çekimi
405.056
Sürnümerer (artı) diş çekimi
405.060
405.070
405.080
405.090
405.100
405.110
405.120
405.130
405.140
405.150
405.160
405.170
405.180
Kök ucu rezeksiyonu, tek diş
Alveolit cerrahi tedavisi
Kanama müdahalesi
Alveol plastiği, yarım çene
Alveol düzeltilmesi, tek çene
Kist operasyonu, küçük
Kist operasyonu, büyük
Osteomiyelit operasyonu, tek çene
Çene lüksasyonu, basit
Vestibuloplasti operasyonu
Sinüs plastiği
Sert doku greftleme
Biopsi
85
10
280
250
280
250
66
39
80
35
12
12
17
11
30
0
100
20
60
60
95
25
55
30
30
47
33
28
10
7
5
12
380
420
225
98
455
650
780
95
79
25
25
95
280
250
İnfiltrasyon anestezi puanı dahil. 405.080, 405.090, 405.100 ile birlikte
aynı seansta aynı diş için puanlandırılmaz.
Rejyonel anestezi puanı dahil. 405.080, 405.090, 405.100 ile birlikte
aynı seansta aynı diş için puanlandırılmaz.
İnfiltrasyon anestezi puanı dahil. 405.080, 405.090, 405.100 ile birlikte
aynı seansta aynı diş için puanlandırılmaz.
Rejyonel anestezi puanı dahil. 405.080, 405.090, 405.100 ile birlikte
aynı seansta aynı diş için puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. 405.080, 405.090, 405.100 ile birlikte aynı
seansta aynı diş için puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. 405.080, 405.090, 405.100 ile birlikte aynı
seansta aynı diş için puanlandırılmaz. Radyolojik tetkikle birlikte
puanlandırılır.
Lokal anestezi puanı dahil. 405.080, 405.090, 405.100 ile birlikte aynı
seansta aynı diş için puanlandırılmaz. Radyolojik tetkikle birlikte
puanlandırılır.
Daha önceden çekilmiş fakat kökü kalmış dişler için puanlandırılır.
405.010, 405.011, 405.020, 405.021, 405.030, 405.040, 405.050,
405.056 kodları ile birlikte puanlandırılmaz. Diş çekimini ilk yapan
hekim tarafından puanlandırılmaz.
405.010, 405.011, 405.020, 405.021, 405.030, 405.040, 405.050,
405.055 kodları ile birlikte puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Dolgu hariç
82
21
30
21
30
60
130
150
35
25
98
14
12
49
55
169
195
170
35
122
140
90
30
405.190
405.200
405.210
405.220
405.230
405.240
405.250
405.260
405.270
405.280
405.290
405.300
405.340
405.350
405.360
405.370
405.380
405.390
405.400
405.410
405.420
405.430
406.010
406.020
406.021
406.022
406.023
406.030
406.031
406.032
406.033
406.040
406.050
406.060
406.070
406.080
406.090
406.100
406.110
406.120
406.130
406.140
406.150
406.160
406.170
406.180
Apse drenajı, ekstraoral
Fizik tedavi (infraruj), her bir seans
Reimplantasyon, tek diş
Ototransplantasyon
Subperiostal implant, tek ünite
Stomatit tedavisi, kısa süreli
Stomatit tedavisi, uzun süreli
Kemik içi implant uygulaması, tek ünite
Torus operasyonu, yarım çene
Odontojenik tümör operasyonu, küçük
Odontojenik tümör operasyonu, büyük
Cerrahi nevralgi tedavisi
Narkozlu diş çekimi, genel anestezi ile
Oro-antral fistül tedavisi
Enjeksiyon
Premedikasyon ve sedasyon
Ortodontik tedavi amaçlı gömük dişlerin üzerinin açılması
Temparomandibüler eklem mekanoterapi
Temparomandibüler eklem içi enjeksiyon, tek taraf
Artrosentez, tek taraf
Lokal anestezi, infiltrasyon
Lokal anestezi, rejyonal
6. PERİODONTOLOJİ
Periodontal apse tedavisi
Detartraj (diş taşı temizliği), alt sol çene
Detartraj (diş taşı temizliği), alt sağ çene
Detartraj (diş taşı temizliği), üst sol çene
Detartraj (diş taşı temizliği), üst sağ çene
Subgingival küretaj, alt sol çene
Subgingival küretaj, alt sağ çene
Subgingival küretaj, üst sol çene
Subgingival küretaj, üst sağ çene
Gingivektomi, yarım çene
Flep operasyonu, yarım çene
Hemiseksion (kök amputasyonu)
Serbest diş eti grefti, yarım çene
Koronale kaydırma veya sliding flep, yarım çene
Periodontal şine (splint), geçici tek çene
Periodontal şine (splint), devamlı tek çene
Aşırı kole hassasiyet tedavisi, yarım çene
Frenektomi
Gingivoplasti, yarım çene
Biomateryal uygulaması, diş başına
Tunnel operasyonu, diş başına
Membran uygulaması
Bağ dokusu grefti (diş başına)
Subgingival ilaç uygulaması
7. ORTODONTİ
407.010
407.020
407.030
407.040
407.050
Sefalometrik film analizi
Antero-posterior sefalometrik film analizi
Bilgisayarlı sefalometrik film analizi
Bilgisayarlı büyük Temparomandibüler eklem fonksiyon testi
Bilgisayarlı kas tonus analizi (EMG)
407.060
Kemik yaşı tayini
407.070
407.080
407.090
407.100
407.110
407.120
407.130
407.140
407.150
407.160
407.170
407.180
407.190
407.200
407.210
407.220
407.230
407.240
407.250
407.260
407.270
407.280
407.290
407.300
407.310
407.320
Ortodontik fotograf
Ortodontik fotograf analizi
Ortodontik model yapımı
(*) Ortodontik model analizi
(*) Angle sınıf 1 anomalilerin ortodontik tedavisi
(*) Angle sınıf 2 anomalilerin ortodontik tedavisi
(*) Angle sınıf 3 anomalilerin ortodontik tedavisi
(*) Kısa süreli ortodontik tedavi
Önleyici ortodontik tedavisi (dil paravanası)
(*) Pekiştirme tedavisi
Pekiştirme aygıtı (Havley pi)
Sabit pekiştirme aygıtı (Lingual ratainer)
(*) Tek çeneyi ilgilendiren aparey yapımı
(*) İki çeneyi ilgilendiren aparey yapımı (Aktivatör)
(*) Ağız dışı aparey tatbiki (Headgear-yüzarkı)
(*) Ağız dışı aparey tatbiki (Chinecap-çenelik)
Kayıp apareyin yeniden yapımı, tek çene
Aparey tamiri
(*) Hızlı maksiller expansiyon apereyi
(*) Arkteli tatbiki, tek çene, her bir uygulama
(*) Band (Braket) tatbiki, her bir diş
(*) Sefelometrik cerrahi planı
(*) Okluzal cerrahi splint
(*) Ortodontik ameliyat arkı, tek çene
Çıkan bantın tatbiki
(*) Açık kapanış ortodontik tedavisi
35
4
50
70
170
4
4
225
100
135
325
53
61
163
4
11
27
46
33
130
5
5
180 günden önce tekrar puanlandırılmaz.
180 günden önce tekrar puanlandırılmaz.
180 günden önce tekrar puanlandırılmaz.
180 günden önce tekrar puanlandırılmaz.
180 günden önce tekrar puanlandırılmaz.
180 günden önce tekrar puanlandırılmaz.
180 günden önce tekrar puanlandırılmaz.
180 günden önce tekrar puanlandırılmaz.
Kanal tedavisi hariç
15
10
10
10
10
20
20
20
20
33
175
33
130
104
33
180
3
52
17
49
33
70
90
5
Bu başlık altındaki işlemler "7.1 Tanıya Dayalı Ortodontik Tedavi
İşlemleri" başlığı altında yer alan işlemler ile birlikte puanlandırılmaz.
En fazla üç defa puanlandırılır.
En fazla üç defa puanlandırılır.
26
26
26
78
65
Resmi kurumların yazılı talebi üzerine Diş hekimi tarafından
raporlandığında puanlandırılır.
20
En fazla üç defa puanlandırılır.
83
26
13
26
26
351
455
520
260
130
169
169
78
169
410
169
169
169
26
195
52
13
26
325
325
13
650
7.1 Tanıya Dayalı Ortodontik Tedavi İşlemleri
Bu başlık altındaki işlemler, birbirleri ile ve "7. Ortodonti" başlığı
altında yer alan işlemler ile birlikte puanlandırılmaz. Bu başlık altında
yeralan işlemlerden her biri ömür boyu bir kez puanlandırılır.
Başlangıç aşaması; hastanın ortodontik tanı ve tedavi planlaması
yapıldıktan sonra ortodontik tedaviye alınarak tedavi mekaniklerinin
uygulanması, Tedavi aşaması; uygulanan mekanikler sonrasında
planlanan sonuçların alınmaya başlanması veya belirli bir aşamaya
gelinmesi, Pekiştirme aşaması; tedavinin tamamlanması halinde
puanlandırılır. Başlangıç aşaması ile Tedavi aşaması arasında en az 6
ay, Tedavi aşaması ile Pekiştirme aşaması arasında en az 4 ay süre
bulunması gerekir.
Ortodontik tedavi, Sınıf I
407.361
407.362
407.363
Ortodontik tedavi, Sınıf I - Başlangıç
Ortodontik tedavi, Sınıf I - Tedavi
Ortodontik tedavi, Sınıf I - Pekiştirme
Ortodontik Tedavi, Sınıf II
407.371
407.372
407.373
Tedavi paketi, hem fonksiyonel hem kamuflaj tedavilerini içerir. Openbite, deep-bite, expansiyon tedavileri işlem puanına dahildir. Bu başlık
altındaki işlemler SUT 407.351 kapsamında faturalandırılır.
620
1550
930
Tedavi paketi, hem ağız dışı aparey uygulamasını hem kamuflaj
tedavisini içerir. Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri işlem
puanına dahildir. Bu başlık altındaki işlemler SUT 407.352 kapsamında
faturalandırılır.
Ortodontik tedavi, Sınıf III - Başlangıç
Ortodontik tedavi, Sınıf III - Tedavi
Ortodontik tedavi, Sınıf III - Pekiştirme
Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavi
407.391
407.392
407.393
400
1000
600
Ortodontik tedavi, Sınıf II - Başlangıç
Ortodontik tedavi, Sınıf II - Tedavi
Ortodontik tedavi, Sınıf II - Pekiştirme
Ortodontik Tedavi, Sınıf III
407.381
407.382
407.383
Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri işlem puanına dahildir. Bu
başlık altındaki işlemler SUT 407.350 kapsamında faturalandırılır.
700
1750
1050
Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri işlem puanına dahildir. Bu
başlık altındaki işlemler SUT 407.353 kapsamında faturalandırılır.
Ortognatik Cerrahide Ortodontik tedavi, Başlangıç
Ortognatik Cerrahide Ortodontik tedavi, Tedavi
Ortognatik Cerrahide Ortodontik tedavi, Pekiştirme
880
2200
1320
84
Download

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ