Yöneticiler için Rekabet Kuralları Eğitimi
İstanbul ▪ 28.04.2014
Evren Güldoğan
Okuma Versiyonu Eğitim sunumunun referans amaçlı hazırlanmış
versiyonudur. Slaytlar gerçekleştirilen sunuma göre farklılık göstermektedir.
Giriş
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
Yöneticiler için Rekabet Kuralları Eğitimi’nin
amacı 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanun’un esas düzenlemeleri olduğu
kadar Kanun’un icrasında yetkili ve görevli idari
organ olan Rekabet Kurumu’nun uygulamaları
hakkında bilgi temin etmektir.
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
Giriş
TÜDOKSAD bünyesinde rekabet kuralları eğitimi yapılmasının üç amacı
bulunmaktadır.
1
Kanunlara uymak hem TÜDOKSAD
hem de üyeleri için zorunludur.
2
CAEF rekabet kuralları konusunda özel
düzenlemelere sahiptir.
3
Rekabet Kurumu derneklere ve üyelerine yönelik
soruşturmalar yürütmekte ve cezalar vermektedir.
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
I. Rekabet Kurallarının Kökeni
II. Rekabet Kurallarının Kapsamı
III. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma,
Uyumlu Eylem ve Kararlar
IV. Hakim Durum ve Kötüye
Kullanılması
V. Menfi Tespit ve Muafiyet
VI. Birleşme ve Devralmaların
Kontrolü
VII. Rekabet Kurumu’nun
Uygulamaları
VIII. Rekabet Kurallarına Uyum
Stratejileri
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
I. Rekabet Kurallarının Kökeni
II. Rekabet Kurallarının Kapsamı
III. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma,
Uyumlu Eylem ve Kararlar
IV. Hakim Durum ve Kötüye
Kullanılması
V. Menfi Tespit ve Muafiyet
VI. Birleşme ve Devralmaların
Kontrolü
VII. Rekabet Kurumu’nun
Uygulamaları
VIII. Rekabet Kurallarına Uyum
Stratejileri
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
Rekabet Kurallarının
Temelleri
Sonrası Rakı Pazarı
Rakip firmaların varlığı tüketiciler ve toplum için fayda sağlar: Daha çok
çeşit, daha düşük fiyatlar, AR-GE, inovasyon…
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
Rekabet Kurallarının
Temelleri
Rekabet hukuku ve mikroiktisat bir madalyonun iki yüzü gibidir. Rekabet
kurallarının uygulanmasında iktisadi ilkeler dikkate alınır. İktisadın temel
bulgularından bir tanesi tekellerin ya da piyasa gücü sahibi diğer oluşumların
arzı kısıtlayıp tüketici aleyhine rant, toplum için ise kayıp yaratabilecekleridir.
RANT
REKABET
HUKUKU
=
MİKROİKTİSAT
KAYIP
Tekel, piyasa gücünün bir çeşididir.
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
Rekabet Kurallarının
Temelleri
Rekabet Kurumu
çalışmaktadır.
bu nedenle
piyasaları piyasa gücünden korumaya
Piyasalar Piyasa
Gücünden Nasıl
Korunur?
Oluşmasının
Önlenmesi
Rekabeti
Sınırlayıcı
Anlaşma, Uyumlu
Eylem ve Kararlar
Mevcut Olanın
Denetlenmesi
Birleşme ve
Devralmaların
Kontrolü
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Hakim Durumun
Kötüye
Kullanılması
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
I. Rekabet Kurallarının Kökeni
II. Rekabet Kurallarının Kapsamı
III. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma,
Uyumlu Eylem ve Kararlar
IV. Hakim Durum ve Kötüye
Kullanılması
V. Menfi Tespit ve Muafiyet
VI. Birleşme ve Devralmaların
Kontrolü
VII. Rekabet Kurumu’nun
Uygulamaları
VIII. Rekabet Kurallarına Uyum
Stratejileri
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
Rekabet kurallarının kapsamı ve Rekabet Kurumu’nun görevi konusunda
karışıklık olabilmektedir.
Aşağıda
rekabet
kurallarından
Rekabet
Kurumu
Ne
Yapar? farklı bazı konular
ve bu konulardan sorumlu kurumlara yer verilmektedir.
• Haksız rekabetin engellenmesi
Mahkemeler, savcılıklar
• Tüketicinin korunması
Tüketici hakem heyetleri, tüketici
mahkemeleri, ilgili idareler
• İthalata karşı koruma
Ekonomi Bakanlığı
• Küçük işletmelerin korunması
KOSGEB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
• Rekabet gücünün arttırılması
Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
• Rekabet ortamı sağlayan
mevzuat hazırlanması
TBMM, ilgili idareler
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
Rekabet Kurallarının
Temelleri
Rekabet Kurumu’nun görevi ne rakiplerin ne
de müşterilerin korunması değil, rekabet
sürecinin kendisinin korunmasıdır.
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
Rekabet Kurallarının
Temelleri
Rekabet Kuralları Kime Uygulanır?
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun teşebbüsler, teşebbüs birlikleri ve
teşebbüs çalışanlarını kapsamaktadır.
• Teşebbüsler: “Piyasada mal veya hizmet üreten,
pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bağımsız
karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün
teşkil eden birimler”
örneğin
“Teşebbüslerin
belirli
amaçlara ulaşmak için oluşturduğu tüzel kişiliği
haiz ya da tüzel kişiliği olmayan her türlü birlikleri”
• Teşebbüs birlikleri:
• Çalışanlar:
Rekabet ihlalinde belirleyici rolü
olan çalışanlar (hissedar ya da yönetici olsun
olmasın)
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
Rekabet Kuralları Nerede Uygulanır?
Türkiye mal ve hizmet piyasalarında “ilgili coğrafi pazarda”. İlgili coğrafi pazar
Türkiye’nin bir bölgesi ya da ilçesi gibi daha dar bir alan da olabilir. Yabancı
firmaların Türkiye’yi etkileyen faaliyetleri de Kanun kapsamındadır.
Türkiye Mal ve Hizmet Piyasaları
Rekabete
Aykırı
Anlaşma
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
Rekabet Kuralları Nasıl Uygulanır?
“İlgili ürün pazarında”. Mal ve hizmet üretim zincirinin her aşaması ayrı bir
ilgili ürün pazarıdır. Aynı aşamada faaliyet gösteren teşebbüsler arasında
yatay, alt ve üst pazarlarda faaliyet gösterenler arasında dikey ilişki vardır.
Lastik Üreticisi
YATAY İLİŞKİ
Otomobil Üreticisi
Distribütör
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
DİKEY İLİŞKİ
Otomobil Üreticisi
Distribütör
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
I. Rekabet Kurallarının Kökeni
II. Rekabet Kurallarının Kapsamı
III. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma,
Uyumlu Eylem ve Kararlar
IV. Hakim Durum ve Kötüye
Kullanılması
V. Menfi Tespit ve Muafiyet
VI. Birleşme ve Devralmaların
Kontrolü
VII. Rekabet Kurumu’nun
Uygulamaları
VIII. Rekabet Kurallarına Uyum
Stratejileri
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
ANLAŞMA
• Medeni hukuktaki sözleşme kavramından farklı
Geçerlilik şartı
Đspat şartı
• Đradelerin uyuşması yeterli
• Anlaşma metni lazım değil!
• Münferit anlaşma / Tek ve devam eden anlaşma
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
YATAY ANLAŞMA
DİKEY ANLAŞMA
• Fiyat tespiti
• Yeniden satış fiyatının tespiti
• Satış koşullarının tespiti
• Pasif satışların engellenmesi
• Arzın kısıtlanması
• Ağır rekabet yasakları
• Müşteri paylaşımı
• Ayrımcılık
• Bölge paylaşımı
• İhalelere danışıklı teklif verilmesi
• Ortak boykot
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
UZLAŞMA = UYUMLU EYLEM
• 4054 sayılı Kanun Madde 4/2:
“Bir anlaşmanın varlığının ispatlanamadığı durumlarda piyasadaki fiyat
değişmelerinin veya arz ve talep dengesinin ya da teşebbüslerin faaliyet
bölgelerinin, rekabetin engellendiği, bozulduğu veya kısıtlandığı
piyasalardakine benzerlik göstermesi, teşebbüslerin uyumlu eylem içinde
olduklarına karine teşkil eder.”
• Ekonomik ve
kanıtlanabilir.
rasyonel
gerekçelerle
uyumlu
eylem
olmadığı
• Fiyat Hareketlerinde Paralellik + Sıkı Koordinasyon = Ceza!
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
FAĐZ ORANLARI KARARI (2008)
• Hukuksal değil, iktisadi değerlendirme!
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
GÖRÜŞME = TEŞEBBÜS BİRLİĞİ KARARLARI
• Kanunun verdiği yetkiye dayanmayan asgari ücret tarifeleri
• Üyelerin satış koşullarının belirlenmesi
• Piyasaya girişin zorlaştırılması
• Boykot kararları vb.
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
GÖRÜŞME = HASSAS BİLGİ PAYLAŞIMI
• Uygulanan / Planlanan
•
•
•
•
Fiyatlar
Fiyatları belirleyen parametreler
İndirimler
Satış koşulları
• Maliyet bilgileri
• Stok miktarları
• Kapasite ve kapasite kullanım oranları
• Satış strateji ve hedefleri …
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
CAEF = TÜDOKSAD KURALLARI I
• Toplantı Öncesinde
• Yazılı davet
• Gerekliyse gündem
• Toplantıda
• Tutanak tutulması
• Gündeme uyulması
• Rekabet ihlali yaratacak konuların tartışılmaması
• Şüpheli konularda öncelikle şüpheni giderilmesi
• Gerekirse toplantının terk edilmesi ve durumun tutanağa
geçirilmesi
• Toplantı Sonrasında
• Tutanağın kontrol edilmesi
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
CAEF = TÜDOKSAD KURALLARI II
• Görüşülmeyecek konular
• Ürün fiyatları: Fiyatlandırma, fiyatlandırma stratejileri,
maliyet artışlarının etkisi, kurumsal satış koşulları vb.
• Müşteriler/tedarikçiler: piyasa paylaşımı, ferdi müşteri
İlişkileri, hacim kısıtlamaları, “centilmenlik”, boykotlar
• Maliyet ve stok bilgileri
• Geleceğe yönelik piyasa davranışları
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
OTOMOTĐV DAĞITIM KARARI (2011)
Otomotiv dağıtım
firmalarına yaklaşık 280
milyon TL ceza kesilmesine
neden olan delillere
örnekler.
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
I. Rekabet Kurallarının Kökeni
II. Rekabet Kurallarının Kapsamı
III. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma,
Uyumlu Eylem ve Kararlar
IV. Hakim Durum ve Kötüye
Kullanılması
V. Menfi Tespit ve Muafiyet
VI. Birleşme ve Devralmaların
Kontrolü
VII. Rekabet Kurumu’nun
Uygulamaları
VIII. Rekabet Kurallarına Uyum
Stratejileri
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
Hakim Durum
Belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri ve
müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım
miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücü
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
HAKĐM DURUM DEĞERLENDĐRMESĐ
• Pazar tanımı
• Ürün pazarı
• Öncül/Ardıl pazar
• Coğrafi pazar
• Pazar payı
• Pazarın yapısı: Giriş engelleri, doğal tekel özellikleri, sınai mülkiyet
hakları
• Ekonomik bağımlılık: Đkame ürünler, alternatif temin kaynakları
• Dengeleyici güçler
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
KÖTÜYE KULLANMA HALLERĐ
• Fiyat bazlı uygulamalar
•
•
•
•
•
•
Yıkıcı fiyat
Seçici fiyat
Fiyat ayrımcılığı
Sadakat indirimler
Aşırı fiyat
…
• Davranışsal uygulamalar
•
•
•
•
•
Mal vermeyi reddetme
Anlaşma yapmayı reddetme
Ürün bağlama / paketleme
Piyasayı kapatma
…
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
I. Rekabet Kurallarının Kökeni
II. Rekabet Kurallarının Kapsamı
III. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma,
Uyumlu Eylem ve Kararlar
IV. Hakim Durum ve Kötüye
Kullanılması
V. Menfi Tespit ve Muafiyet
VI. Birleşme ve Devralmaların
Kontrolü
VII. Rekabet Kurumu’nun
Uygulamaları
VIII. Rekabet Kurallarına Uyum
Stratejileri
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
MENFĐ TESPĐT
• Rekabet hukukuna aykırılık olmadığının tespiti
• Teşebbüs ya da teşebbüs birliğinin usulüne uygun başvurusu üzerine
verilir.
• Geri alınabilir.
• Yürürlükte olduğu süre boyunca yaptırım uygulanmaz.
• Kanun değişikliği ile kaldırılması düşünülmekle beraber fiiliyatta
bireysel muafiyet talebi ile ikame edilebilir.
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
MUAFĐYET
•
4054 sayılı Kanun Madde 5/2:
a) Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni
gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin
sağlanması,
b) Tüketicinin bundan yarar sağlaması,
c) Đlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan
kalkmaması,
d) Rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki amaçların elde edilmesi için
zorunlu olandan fazla sınırlanmaması
•
Bireysel Muafiyet / Grup Muafiyeti
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
GRUP MUAFĐYETĐ TEBLĐĞLERĐ
•
2002/2: Dikey Anlaşmalara Đlişkin Grup Muafiyeti Tebliği
•
2005/4: Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu
Eylemlere Đlişkin Grup Muafiyeti Tebliği
•
2003/2: Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına Đlişkin Grup Muafiyeti
Tebliği
•
2008/2:
Tebliği
•
2008/3: Sigorta Sektörüne Đlişkin Grup Muafiyeti Tebliği
•
2013/3: Uzmanlaşma Anlaşmalarına Đlişkin Grup Muafiyeti Tebliği
•
Kılavuzlar
Teknoloji Transferi Anlaşmalarına Đlişkin Grup Muafiyeti
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
I. Rekabet Kurallarının Kökeni
II. Rekabet Kurallarının Kapsamı
III. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma,
Uyumlu Eylem ve Kararlar
IV. Hakim Durum ve Kötüye
Kullanılması
V. Menfi Tespit ve Muafiyet
VI. Birleşme ve Devralmaların
Kontrolü
VII. Rekabet Kurumu’nun
Uygulamaları
VIII. Rekabet Kurallarına Uyum
Stratejileri
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
Amaç Hakim Durum Oluşumun Engellenmesi
Kanun değişikliği ile amacın rekabetin azalmasının engellenmesi haline
getirilmesi öngörülmektedir.
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
BĐRLEŞME VEYA DEVRALMA SAYILAN HALLER
•
TTK’dan farklı!
•
Đki veya daha fazla teşebbüsün birleşmesi
•
Bir veya daha fazla teşebbüsün tamamının ya da bir kısmının
doğrudan veya dolaylı kontrolünün, hisse ya da mal varlığının satın
alınmasıyla, sözleşmeyle veya diğer bir yolla devralınması
•
Kontrol: Ayrı ayrı ya da birlikte, fiilen ya da hukuken bir teşebbüs
üzerinde belirleyici etki uygulama olanağı sağlanması
•
Ortak girişimler ayrı bir teşebbüs teşkil ediyorsa devralma sayılır.
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
ĐZNE BAĞLI BĐRLEŞME VE DEVRALMALAR
•
Ciro bazlı kriter
•
Đşlem tarafı / Đlgili teşebbüs farkı
•
Đşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yüz milyon TL’yi ve
işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı otuz
milyon TL’yi geçmesi
•
Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme
işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun
otuz milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya
cirosunun beş yüz milyon TL’yi geçmesi
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
I. Rekabet Kurallarının Kökeni
II. Rekabet Kurallarının Kapsamı
III. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma,
Uyumlu Eylem ve Kararlar
IV. Hakim Durum ve Kötüye
Kullanılması
V. Menfi Tespit ve Muafiyet
VI. Birleşme ve Devralmaların
Kontrolü
VII. Rekabet Kurumu’nun
Uygulamaları
VIII. Rekabet Kurallarına Uyum
Stratejileri
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
YETKĐLER
•
Bilgi – belge isteme
•
Soruşturma açma
•
Yerinde inceleme
•
Đhlale son verilmesini talep etme
•
Geçici tedbir alma
•
Para cezası verme
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
Rekabet Kurulu nasıl
harekete geçer?
• Rakipler
• Müşteriler
• Kamu kurumları
İHBAR
ŞİKAYET
ÖNARAŞTIRMA
ÖNARAŞTIRMA /
SORUŞTURMA
RESEN
PİŞMANLIK
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
Yerinde Đncelemeler (Şafak Baskınları)
•
Rekabet uzmanları randevu almaz!
•
Yetkileri (ve ilgileri) geniştir!
•
Dikkatli hareket etmek gerekir!
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
Yerinde Đncelemelerde Neler Yapılmamalı?
•
•
•
•
Uzun süre bekletme
“Şahsi bilgisayarım, evden getirdim.”
Belge imhası
Dosya silinmesi
Örnek
Karar
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
İhlalde cironun
%10’una kadar
İdari Para
Cezaları
YAPTIRIMLAR
Yanlış bilgi %0,1
Yerinde inceleme
engeli %0,5
Süreli Para Cezaları
Her gün için
cironun %0.5’i
Çalışanlara Para
Cezaları
Teşebbüse
verilenin %5’ine
kadar
Hukuksal ve
Davranışlar
Tedbirler
“Şirket bölünsün”!
Üç Kata Kadar
Tazminat
Mahkemeler
Anlaşmaların
Geçersizliği
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
Rekabet Kurumu Toplam Para Cezaları (Milyon TL)
1400
1300
1200
1000
800
600
463
400
200
100
27,5
62
45
0
2008
2009
2010
2011
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
2012
2013
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
I. Rekabet Kurallarının Kökeni
II. Rekabet Kurallarının Kapsamı
III. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma,
Uyumlu Eylem ve Kararlar
IV. Hakim Durum ve Kötüye
Kullanılması
V. Menfi Tespit ve Muafiyet
VI. Birleşme ve Devralmaların
Kontrolü
VII. Rekabet Kurumu’nun
Uygulamaları
VIII. Rekabet Kurallarına Uyum
Stratejileri
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
•
Rekabete uyumdan sorumlu yönetici
belirlenmesi
•
Đşlem (anlaşma) bazlı olarak analiz:
•
•
•
•
Menfi tespit alır mı?
Grup muafiyetine girer mi?
Bireysel muafiyet lazım mı?
Süreç bazlı
•
•
“Compliance” kültürü
Uyum programları yürütülmesi
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
TÜDOKSAD Yöneticiler için
Rekabet Kuralları Eğitimi
Rekabet Kurumu ve Özel
Hukuk Yaptırımları
Uzun Lafın Kısası: Rekabet Kurallarına Uyum hem TÜDOKSAD
hem de üyeleri için son derece önemlidir.
AYRICA CAEF DOKÜMANLARINA
BAKINIZ
© 2014, Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
Okuma Versiyonu
Yöneticiler için Rekabet Kuralları Eğitimi
Evren Güldoğan
[email protected]
Promaya Danışmanlık ve Ekonomik Araştırmalar Ltd. Şti.
8. Gazeteciler Sitesi 2. Söltaş Evleri Hare Sokak No. 20
Levent 34255 Beşiktaş İSTANBUL
T: 90-212-324 42 42 (Say Santral) ▪ F: 90-212-2345800
www.promaya.com.tr ▪ [email protected]
Download

Yöneticiler İçin Rekabet Kuralları