Mustafa Burak DOĞRUEL
: +90 312 2126720 - 1366
: +90 533 7745483
: [email protected]
: [email protected]
ĐLETĐŞĐM
BĐLGĐLERĐ
Ankara Üniversitesi
Fen Fakültesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü EBlok No: 223
Dögol Cad. 06100 Tandoğan, Ankara
ARAŞTIRMA
ALANLARI
Fotometri, tayf, örten çift yıldızlar, değişen yıldızlar, ötegezegen transit
ışık eğrileri
MESLEKĐ
DENEYĐM
Araştırma Görevlisi – Ankara Üniversitesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
EĞĐTĐM
Yüksek Lisans; Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim
Dalı
• Tez Başlığı: “Bazı oEA Türü Örten Çift
Yıldızların Fotometrik ve Tayfsal Đncelemesi”
• Danışman: Doç. Dr. Birol Gürol
Temmuz 2014
Lisans; Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Matematik Bölümü (Çift Anadal)
Haziran 2009
Lisans; Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
Haziran 2008
ÖDÜLLER
Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bölümü’nden ikincilik derecesi ile mezuniyet
Haziran 2008
ÖĞRETĐM
DENEYĐMĐ
Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bölümü, yardımcı öğretim elemanlığı yapılan dersler:
• Astronomide Veri Analizi
• Işık Ölçümü
• Çift Yıldızlar
• Değişen Yıldızlar
• Pratik Astronomi
• Gözlemsel Astronomi
DĐĞER
AKADEMĐK
FAALĐYETLER
Kısa sunum & poster: “Exoplanets around binary
stars: A brief review” – Sagan Exoplanet Summer
Workshop, Pasadena, CA, USA
1
Ağustos 2011 – Halen
devam etmekte
21 – 25 Temmuz
2014
GÖZLEM
DENEYĐMĐ
Poster: “SN2012AW Süpernovasının Fotometrik
Đncelemesi” – 18. Ulusal Astronomi Kongresi,
Malatya, Türkiye
27 Ağustos – 1
Eylül, 2012
Yaz okulu: “Lisans Öğrencileri Yaz Programı” –
TUBITAK Ulusal Gözlemevi (TUG), Antalya,
Türkiye
1 – 7 Eylül 2008
RTT150 (Russian-Turkish Telescope, TUBITAK 19 – 20 Mart 2013
Ulusal Gözlemevi, Antalya) – TFOSC (TUG
24 Mart 2013
Faint Object Spectrograph and Camera) odak
7 – 8 Temmuz 2013
düzlemi aleti; ‘Bazı oEA Türü Örten Çift
Yıldızların Tayfsal Đncelemesi’ (13ARTT150413-1)
T100 (TUBITAK Ulusal Gözlemevi, Antalya) –
SI 1100 CCD Kamera & Bessel UBVRI filtre
seti; ‘ Bazı oEA Türü Örten Çift Yıldızların
Fotometrik Đncelemesi’ (13CT100-528)
24 Ekim 2013
26 – 27 Ekim 2013
26 Aralık 2013
Kreiken T40 (Ankara Üniversitesi Kreiken
Rasathanesi, Ankara) – CCD Kamera, Johnson
BVRI & Stromgren uvbyHβ filtre setleri, Ankara
Üni. Ast. Bölümü’nün ötegezegen ve örten çift
yıldızlar ile ilgili gözlem projeleri ve kendi
yüksek lisans tezime yönelik projeler
Ağustos 2011’den beri
haftada bir gece
KONFERANS
TEBLĐĞLERĐ
Doğruel, M. B.,“SN2012AW Süpernovasının Fotometrik Đncelemesi” –
18. Ulusal Astronomi Kongresi, Malatya, Türkiye, 27 Ağustos – 1 Eylül,
2012
DĐĞER
YAYINLAR
“Minima Times of Some Eclipsing Binary Stars”, Gokay, G., Demircan,
Y., Gursoytrak, H., Terzioglu, Z., Okan, A., Dogruel, M. B., Saral, G.,
Cerit, S., Semuni, M., Kilic, Y., Coker, D., Derman, E., Gurol, B. 2012,
IBVS No: 6039.
BĐLGĐSAYAR
•
•
•
Astronomi Yazılımları: IRAF, PHOEBE, Period04
Đşletim Sistemleri: Unix/Linux, Windows
Diğer: Word, Excel, Powerpoint ve görüntü işleme yazılımları
2
Download

Ankara Üniversitesi