AKPET GAZ A.Ş.
DEPOLAMA TANKI VE EKĐPMAN TAŞIMA ĐHALESĐ
TEKNĐK ŞARTNAMESĐ
TANIMLAR:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Đdare: Bu teknik şartnamede işin sahibi durumundaki Akpet Gaz A.Ş. “ĐDARE”
Yüklenici: Sözleşme yapılarak işi yapacak firma ‘’YÜKLENĐCĐ’’ diye anılacaktır.
LPG: Sıvılaştırılmış Petrol Gazı
LNG: Sıvılaştırılmış Doğalgaz
Low-Bed: Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre standart ölçüler dışında olan
ürünlerin taşınmasında kullanılacak araç tipidir.
Treyler: Genişliği max. 2,55 m., Boyu max. 13,60 m., olan ürünlerin taşınmasında
kullanılacak araç tipidir.
Kamyon: Genişliği max. 2,40 m., Boyu max. 7,30 m., olan ürünlerin taşınmasında
kullanılacak araç tipidir.
Yakın Bölge: Tek yön uzaklığı 0-500 km arasında olan bölgedir.
Orta Bölge: Tek yön uzaklığı 501-1000 km arasında olan bölgedir.
Uzak Bölge: Tek yön uzaklığı 1001 ve üzeri km arasında olan bölgedir.
MADDE–1: ĐŞĐN KONUSU:
Akpet Gaz A.Ş, Türkiye çapında, LNG ve LPG satışı yapmak amacıyla, LNG ve LPG
ekipmanları kurulumları yapmaktadır. YÜKLENĐCĐ, kurulumu, sökümü, depodan depoya
transferi yapılacak EK-1’de detayı verilmiş olan, bu ekipmanların Türkiye çapında taşıma
hizmetlerini verecektir.
MADDE–2 TEKNĐK DETAYLAR:
•
•
•
•
•
•
•
YÜKLENĐCĐ, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen, yetki
belgelerinden yetki belgelerinden, işin konusunu kapsayacak her hangi birine sahip olmak ve
bu belgeyi ĐDARE’ye ibraz etmekle yükümlüdür.
Araçlara yasal mevzuatın öngördüğü miktar ve ölçülerin üzerinde kesinlikle yükleme
yapılmayacak, aksi halde doğacak her türlü zarar ve ziyandan YÜKLENĐCĐ sorumlu olacaktır.
YÜKLENĐCĐ tüm personelinin, konusu geçen hizmetleri ifa etmek için, yetkin, yeterince
becerili ve eğitimli olmalarını, bu durumlarını korumalarını ve çalışanlarının yasal mevzuata
uygun davranmasını, tüm emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlayacaktır.
YÜKLENĐCĐ, çalışanlarının, yukarıda belirtilen emniyet kuralları ve mevzuatta belirtilen
tedbirleri almaması ve anılan kuralları ihlal etmelerinden dolayı çevre, ĐDARE ve üçüncü
kişilerin uğrayacağı her tür zarar ve ziyanı, tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
Taşıma esnasında, araç sürücüsünün hafif ihmal, ihmal, ağır ihmal ve/veya kusuru sonucunda,
taşıması yapılan ürünlerin her ne şekilde olursa olsun zayii edilmesi, kısmen veya tamamen
eksilmesi halinde, ĐDARE’nin uğramış olduğu zarar ve ziyanlar YÜKLENĐCĐ tarafından
karşılanır. Bu zarar ve ziyana ekipmanların zamanında yetiştirilememesinden doğan iş kaybı
da dâhildir.
YÜKLENĐCĐ, kendisine taşınması için teslim edilen tüm ekipmanları kapsayacak şekilde,
Nakliye Sigortalarını yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca YÜKLENĐCĐ tüm araçları için zorunlu
trafik sigortaları ve kasko poliçelerini düzenleyecektir.
YÜKLENĐCĐ, sürücülerinin iş kanunu gerektirdiği şekilde, sağlık durumunun çalışmaya
elverişli olduğunu, adli sicil kaydının temiz olduğunu ve zorunlu belgelere sahip olduğunu
kontrol edecektir.
•
YÜKLENĐCĐ her sefer öncesi, ĐDARE tarafından kendisinden istenecek araç ve sürücü için
zorunlu belgeleri ibraz edecektir.
MADDE–3 YÜKLEME VE BOŞALTMANIN YAPILACAĞI YERLER:
Ekipmanların yükleme ve boşaltma yerleri ve adresleri, gelecek talepler doğrultusunda, müşteri/proje
bazında ĐDARE tarafından belirlenecek ve YÜKLENĐCĐ’ye önceden bildirilecektir.
YÜKLENĐCĐ, teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi
taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla
yükümlüdür. Bu makul süre aşağıdaki tabloda yer alan süreleri geçemez.
Makul Teslimat Süreleri
Mesafe
Süre
Yakın Bölge 12 saat
Orta Bölge
24 saat
Uzak Bölge
48 saat
MADDE–4 ĐŞĐN YÜRÜTÜLMESĐ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Taşıma işlerinde, iş emri, YÜKLENĐCĐ’ye ĐDARE tarafından verilecektir. Đş emirlerini
düzenleyecek ĐDARE yetkilileri ihale sonrasında YÜKLENĐCĐ’ye yazılı olarak bildirilecektir.
ĐDARE yazılı olarak YÜKLENĐCĐ’ye bildirerek, iş emirleri konusunda farklı kişi ya da
firmaları yetkilendirebilir.
Tank taşıması yapacak araçlarda taşınacak yükün niteliğine tank altına koymak amacıyla en az
4 adet tahta takoz bulunması gerekmektedir.
Boşaltma ve yükleme faaliyetleri çeşitli nedenlerle değişiklik gösterebileceğinden, ĐDARE,
cumartesi ve çalışma günleri mesai saatleri dışında, Pazar ve diğer resmi tatil günlerinde de
yükleme/boşaltma yapmasını ve taşıma faaliyetinin devam etmesini YÜKLENĐCĐ’den talep
edebilir. Bu takdirde YÜKLENĐCĐ, ĐDARE’den ek ücret talep etmeyecektir.
ĐDARE tarafından YÜKLENĐCĐ’ye teslim edilen yükler herhangi bir nedenle ĐDARE’nin
müsaadesi alınmadan araçtan araca aktarılamaz. Araçtan araca aktarma faaliyetinin ĐDARE
tarafından onaylanması durumunda, yük ve çevre emniyetini sağlamak amacıyla gerekli olan
ve talep edilen tüm tedbirler YÜKLENĐCĐ tarafından alınacaktır.
ĐDARE tarafından müsaade edilmedikçe, teslim edilen yükün yanına başka bir malzeme(yük)
yüklenemez.
Taşıma faaliyeti sırasında oluşacak tüm masraflar YÜKLENĐCĐ’ye aittir.
YÜKLENĐCĐ, ekipmanların araca yüklendiği andan, araç üzerinden indirildiği ana kadar
sorumludur. Bu süreç içerisinde ürünün bir sebeple, kısmen veya tamamen hasara veya ziyana
uğraması, karışması, üçüncü kişilere veya çevreye zarar vermesi halinde, ĐDARE, hasara
uğrayan veya kullanılamaz hale gelen ürünün bedelini ve ürünün teslim edilememesinden
doğan iş ve gelir kaybını YÜKLENĐCĐ’den tahsil etmek hakkına haizdir.
YÜKLENĐCĐ, kendisine taşıması için teslim edilen ürünü ve ürün taşımasında kullanacağı
araçları sigortalamak ile yükümlüdür. Bu sigortalar hem taşınan ürün ve kullandığı araçlara
gelecek hem de üçüncü şahıslar ve çevreye verilebilecek her türlü zararları karşılayacak
içerikte olacaktır.
Ürünlerin hangi sınıfta araçlarla taşınacağı, yasal sınırlar çerçevesinde, ĐDARE ve
YÜKLENĐCĐ tarafından mutabık kalınarak belirlenecektir.
MADDE–5 KAZA VE ARIZA HALLERĐ:
Taşıma esnasında arızalanan veya kazaya maruz kalan aracın yola devam imkânı yoksa
YÜKLENĐCĐ tarafından durum en seri vasıta ile ĐDARE yetkililerine bildirilecektir.
YÜKLENĐCĐ tarafından tüm giderleri karşılanmak üzere, yolda kalan ekipmanlar için temin
edilecek vasıta ile taşıma işi tamamlanacaktır. YÜKLENĐCĐ tarafından bu işlemin
yapılmaması halinde, yolda kalan ekipmanların ĐDARE tarafından taşımanın tamamlanması
için temin edilecek araca sarf edilecek bedel ile sair giderler YÜKLENĐCĐ’den tahsil
edilecektir.
MADDE–6 FĐYATLANDIRMA VE ÖDEME:
Fiyatlandırma EK-2 deki tablolara istinaden yapılacaktır. Taşımada kullanılacak her bir araç
cinsi için, gidilecek mesafeye göre birim fiyat tablodan belirlenecek ve hak ediş
hesaplanacaktır. EK-2 de görülen tabloda her bir araç yakın-orta-uzak bölgeler için ayrı km
birim fiyatları belirlenmiştir. ĐDARE tarafından, YÜKLENĐCĐ’ye gidiş-dönüş çift yönlü yük
verilmesi durumunda, dönüş yolu için yapılacak taşıma liste fiyatının %50 oranında
fiyatlandırılacaktır.
YÜKLENĐCĐ, birim fiyat tablosundan hesaplanan hak edişine, gerekli olması ve ĐDARE
tarafından onaylanması durumunda, oluşacak feribot geçişi, köprü geçişi, yol izin belgesi,
eskort ücreti gibi ek giderleri ekleyecektir.
Araca verilecek yükün dönüş yolunda sayılabilmesi için, son yükün teslim edilecek noktanın,
ilk yükün teslim alındığı noktaya, ilk ürünün teslim edildiği noktadan daha yakın olması şartı
aranacaktır.(Örnek; Đzmit-Ankara gidiş seferi için, Ankara-Bolu seferi dönüş olarak kabul
edilecektir. Ankara-Kayseri seferi dönüş seferi olarak kabul edilmez.).
0-100 km arasında kalan kısa mesafeli taşımaların tutarı, tablodaki fiyatı ile 100 km’nin
çarpılması ile hesaplanır.
Đşin yürütüldüğü dönem içerisinde, 4 aylık süreçlerle, tablo fiyatlarının %40’lık kısmı,
Đstanbul-Pendik motorin pompa satış fiyatlarında meydana gelecek değişiklikler oranında
artırılacak ya da indirilecektir.
Ödemeler, proje bazında, işin sonlanmasını müteakip, YÜKLENĐCĐ tarafından düzenlenecek
fatura tarihinden itibaren 30 gün sonraki Salı günü, ĐDARE tarafından eft-havale yoluyla
yapılacaktır.
MADDE–7 ĐRTĐBAT BÜROSU
YÜKLENĐCĐ; ĐDARE’nin taşıma işini yürüttüğü süre içerisinde, kendisine veya yasal
vekiline günün 24 saatinde ulaşılması amacıyla Đstanbul’da, telefonlu büroda bu iş için görevli
bir personel bulundurmak zorundadır.
ĐDARE adına ilgili iş koluna ait operasyonu yönetecek yetkililer, iş emirleri, iş takibi ve
teslim etme sürecine kadar YÜKLENĐCĐ tarafından sözleşme kapsamında bildirilen ana ve
yedek sorumlular ile irtibat kuracaktır.
MADDE–8 SÜRE
YÜKLENĐCĐ, ihale konusu işi 2 yıl süre ile ihale şartlarında yapmayı kabul edecektir.
MADDE–9 ĐHALE BAŞVURUSUNDA ĐSTENEN BELGELER
a) T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilmiş, yapılacak
olan taşımanın sınıfına uygun yetki belgesinin noter onaylı sureti(K1-L1-C1 vs.)
b) Araç Ruhsatları(Fotokopi) (Her araç cinsi için en az 3 özmal araç ruhsatı)
c) Araçları kullanacak sürücülerin sürücü belgeleri(Fotokopi)
d) Araçları kullanacak sürücülere ait SRC belgeleri ve psikoteknik yeterlilik
raporları(Fotokopi)
e) Yüklenici şirket hakkında detaylı rapor(kuruluş yılı, sermaye dağılımı, araç sayısı,
referans vs. bilgilerini içerir şekilde)
f) Đş bitirme yazısı(Benzer taşıma projelerinde tamamlanmış işlere yönelik, işveren
firmalardan alınmış yazılar. Yazıların firmamızla benzer sektörlerde faaliyet gösteren
firmalardan alınması tercih sebebidir.).
MADDE–10 DEĞERLENDĐRME
a) Đhaleye en düşük fiyat teklifi veren firma ağırlıklı ortalama metoduna göre
belirlenecektir. Fiyat tablosunda yer alan her bölge ve araç taşıma fiyatının ayrı
ağırlıkları bulunmaktadır. Fiyatların ağırlıkları ĐDARE geçmiş dönem taşıma
sıklıkları göz önüne alınarak belirlenmiştir. Ağırlıklar aşağıdaki tablodaki gibidir.
LOW-BED
TREYLER
KAMYON
YAKIN
0,5X
2X
1X
ORTA
3X
4X
1X
UZAK
0,5X
0,5X
0,5X
TOPLAM: 13X
b) Açık eksiltme esnasında firmalardan, ortalama birim fiyatları üzerinden indirim
istenecek, oluşacak nihai birim fiyat, yine ağırlıklı ortalama metoduna göre tüm
fiyatlara yansıtılacaktır. Örnek hesaplama EK-4’te mevcuttur.
c) EK-2 Taşıma fiyat tablosunda ağırlıklı ortalama otomatik olarak hesaplanmaktadır.
Ayrıca yine aynı dosyanın indirim karşılaştırma sekmesinde, ortalama fiyatta
yapılacak indirimin, diğer fiyatları nasıl etkileyeceği kontrol edilebilmektedir.
d) Đhale toplantısında toplanan fiyat tekliflerine ek olarak ihale komitesi teknik
değerlendirme yapacak ve fiyat teklifleri ile birlikte değerlendirerek kazanan firmayı
belirleyecektir.
e) Đhaleyi kazanan firma, sözleşme imzalama aşamasında 30.000 TL değerinde teminat
mektubunu, imzalı sözleşmeyle beraber ĐDARE’ye sunmalıdır.
EKLER
EK-1 Taşınacak Tank ve Ekipman Bilgileri
EK-2 Taşıma Fiyat Tablosu
EK-4 Örnek Fiyat Teklifi
Download

akpet gaz a.ş. depolama tankı ve ekđpman taşıma đhalesđ