KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
KAYSERİ EĞİTİM
VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
GİRİŞİMSEL İŞLEMLER
LİSTESİ
01.01.2015
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 1
5 Temmuz 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29051
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE
GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (o)
bendine “ameliyathane”ibaresinden sonra gelmek üzere “anjiyo üniteleri” ibaresi eklenmiştir.
“Başhekim, inceleme heyeti üyelerini; mesleğinde en az 10 yıl çalışmış, yok ise daha az çalışmış ve inceleme
heyeti raporuna istinaden disiplin cezası almamış olan tabip veya diş tabipleri arasından seçer. Heyet
başkanı heyetüyelerinin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir. İnceleme heyeti üye sayısı 3’ten az, 12’den
fazla olamaz.İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibarıyla sona erer. Görev süresi sona eren üye
tekrar seçilebilir. Lüzumu halinde aynı takvim yılı içerisinde başhekim tarafından inceleme heyeti üyesi görevden
alınabilir veya yeni görevlendirme yapılabilir. İnceleme heyeti üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların
eşitliği halinde, heyet başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. İnceleme heyetinin çalışmaları sırasında
ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve kayıtlar ilgili birimlerce ivedilikle temin edilerek heyete sunulur. Heyetin
sekretaryası idari ve mali hizmetler müdürlüğünce yapılır. Hekimler, ilgili dönemde gerçekleştirdikleri muayene ve
girişimsel işlemlerin doğruluğunu, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (r) bendi kapsamında çıkarılacak Yönergeye ekli
listelerdeki açıklama ve hükümlere uygunluğunu sağlık tesisinin bilgi yönetim sistemi üzerinden düzenli olarak
kontrol etmekle yükümlüdür. Hekimlerin inceleme heyeti toplantısı öncesine kadar başhekimliğe bildirilmiş yazılı bir
düzeltme talebi yok ise adına kayıtlı işlemlerin doğruluğu onaylanmış sayılır. İnceleme heyeti; sağlık tesisi
kayıtlarında yapıldığı bildirilen muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığını, 5 inci maddenin birinci
fıkrasının (r) bendi kapsamında çıkarılacak Yönergeye ekli listelerdeki açıklama ve hükümler ile tıp etiğine
uygunluğunu inceler, işlemleri yerindelik, nitelik ve nicelik yönünden değerlendirir. Her ek ödeme dönemi
için; kriter katsayılarını belirler, ilgili personelin birim performans katsayılarının tespitine ilişkin tüm işlemleri
yürütür. Girişimsel işlemlerle ilgili itiraz ve şikâyetleri inceler ve karara bağlar. İlgili dönem için yapacağı inceleme ve
değerlendirme sonucunda hazırlayacağı raporu döner sermaye komisyonu toplantısı öncesinde başhekime
sunar. İnceleme heyeti tarafından, sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen girişimsel işlemlerin, 5 inci maddenin
birinci fıkrasının (r) bendi kapsamında çıkarılacak Yönergeye ekli listelerdeki açıklamalar kısmında yer alan
hükümlere açıkça uygun olmadığının tespit edildiği durumlarda, söz konusu işlemlere ait puanlar heyet tarafından iptal
edilir. Bu husus haricinde hekimlerce gerçekleştirildiği bildirilen muayene ve girişimsel işlemlerle ilgili olarak
inceleme heyeti tarafından herhangi bir düzenleme yapılamaz. Başhekim; inceleme heyeti çalışmalarının takibinden ve
inceleme heyeti raporlarının gereğinin uygulanmasından sorumludur, inceleme heyeti kararlarına istinaden
ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar, önceki ek ödeme dönemleri için de inceleme
yaptırabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmişve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(3) İkinci fıkranın (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi
aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca her üye için birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları hastane
yöneticisi tarafından yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.
(4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar
seçilmek mümkündür.”
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 2
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4 sayılı tablosunun (A) bölümünün 2 numaralı satırı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, 8 inci satırında yer alan “Aile hekimi ile ilişkilendirilmemiş olan” ibaresi metinden çıkarılmış,
16 ncı satırıaşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tablonun (B) bölümünün 4 üncü ve 5 inci satırlarının
4 üncü sütunlarına “uzman tabipler için (1,50)” ibaresinden sonra gelmek üzere “,eğitim görevlileri için (2,00)” ibaresi
eklenmiş ve aynı tablonun (C) bölümünün 1 inci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“
Meclis Devlet Hastanesinde görev yapan tüm personele
Genel Sekreterlik tarafından belirlenen sağlık tesislerinden
2
Süresiz
Sağlık tesisi puan
ortalamasından
”
“
16
Birlik gözlemcileri ile Bakanlık, Valilik veya Genel
Sekreterlik Onayı ile denetim, değerlendirme,
ruhsatlandırma ve seviyelendirme amacıyla görevlendirilen
personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden
Görevlendirme
süresince
Sağlık tesisi puan
ortalamasından
”
“
Sağlık tesislerinde, branşı ile ilgili altyapı ve cihaz
eksikliklerinin giderilmesi sürecinde veya hizmet gereği
görevlendirilmesine rağmen branşında hasta yetersizliği
bulunan uzman tabipler (Başhekimin teklifi ve hastane
yöneticisinin onayı ile)
1
İlgili
dönem
için
Sağlık tesisi puan ortalamasının
%80’ine kadar belirlenen oran ile
tabip muayene ve girişimsel işlem
puanları birlikte değerlendirilerek
yüksek bulunan net performans
puanı esas
alınır. İlgili branştauzman
tabibinin tek olması halinde bu
oran % 100’üne kadar
belirlenebilir.
”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5 sayılı tablosunun 12 numaralı satırında yer alan “aile hekimi ile
ilişkilendirilmemiş olan” ibaresi metinden çıkarılmış ve aynı tabloya aşağıdaki 14 numaralı satır eklenmiştir.
“
14
İlk ve acil yardım kliniklerinde, acil
servis/polikliniklerinde görevlendirilen pratisyen
tabipler
Görevlendirildiği
sürece
%20
”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
12-
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
14/2/2013
28559 Mükerrer
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
14/9/2013
28765
8/5/2014
28994
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 3
EK –1
TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR
Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler
Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine
göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri
Pratisyen tabip ve diş tabipleri
Eczacılar
Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık
ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis-poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM,
çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil
üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan personel
Bunların dışında kalan diğer personel
Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler
Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine
göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri
Pratisyen tabip ve diş tabipleri
Eczacılar
Ameliyathanede görev yapan personel
Bunların dışında kalan diğer personel
Mesai İçi Tavan Ek
Ödeme Tutarına Esas
Katsayılar
8
7
5
2,5
2
1,5
Mesai Dışı Tavan Ek
Ödeme Tutarına Esas
Katsayılar
4,00
2,10
1,50
0,50
0,40
0,30
EK - 2
İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ HİZMET ALANI-KADRO UNVAN KATSAYILARI
Hizmet-alanları, kadrolar ve unvanlar
Klinisyenler (Uzman tabip)
Yan dal uzmanı
Uzman diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri dışında kalan sağlık
tesislerinde çalışan diş tabipleri
Tabip, diş tabipleri
Biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ve tıpta
uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde
görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde
çalışan klinisyenuzman tabipler
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan temel tıp
bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler
İlk ve acil yardım servis/polikliniklerinde görev yapan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen
tabipler
Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip,
diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabibi ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji
vb.)
Eczacılar
Avukat, sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal
çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzerleri
Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık
ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk
izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi
özellikli hizmetlerde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli
Sağlık hizmetleri sınıfı personeli
Tıbbi teknolog
Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile teknikerler
Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık
ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk
izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi
özellikli hizmetlerde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı
hizmetler sınıfı personeli
Katsayı
2,50
3,00
1,30
1,10
2,50
2,50
1,20
1,40
0,80
0,70
0,40
0,50
0,40
0,40
0,35
0,30
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 4
Genel idare hizmetleri sınıfı personeli
Teknik hizmetler sınıfı personeli
Yardımcı hizmetler sınıfı personeli
0,25
0,25
0,25
EK - 3
ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ HİZMET ALANI-KADRO UNVAN KATSAYILARI
Hizmet-alanları, kadrolar ve unvanlar
Katsayı
Eğitim sorumlusu
3,45
Eğitim sorumlusu (yan dal)
3,95
Eğitim görevlisi
3,35
Eğitim görevlisi (yan dal)
3,85
Başasistan
2,50
Başasistan (yan dal)
3,10
Klinisyenler (uzman tabip)
2,40
Klinisyenler (yan dal uzman tabip)
3,00
Yan dal asistanı
2,40
Uzman diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri dışında kalan sağlık
1,30
tesislerinde çalışan diş tabipleri
Asistan
1,10
Tabip, diş tabipleri
1,10
Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş
0,80
tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabipleri ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji vb.)
Biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ve tıpta
2,40
uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde
görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan klinisyen uzman
2,40
tabipler
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan temel tıp bilimleri
1,20
uzmanları ile pratisyen tabipler
İlk ve acil yardım kliniklerinde, acil servis/polikliniklerinde görev yapan temel tıp bilimleri
1,40
uzmanları ile pratisyen tabipler
Eczacılar
0,70
Avukat, sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal
0,40
çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzerleri
Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık
ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme
0,50
merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli
hizmetlerde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli
Sağlık hizmetleri sınıfı personeli
0,40
Tıbbi teknolog
0,40
Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile teknikerler
0,35
Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık
ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme
merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli
0,30
hizmetlerde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı
personeli
Genel idare hizmetleri sınıfı personeli
0,25
Teknik hizmetler sınıfı personeli
0,25
Yardımcı hizmetler sınıfı personeli
0,25
1
2
3
EK-6
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE PUANLARI*
Birinci isim
İkinci isim
SCI veya SCI Expanded tarafından taranan dergilerde
yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemede
Üçüncü isim ve
sonraki
SCI veya SCI Expanded tarafından taranan dergilerde
yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir
isim için
SCI veya SCI Expanded haricindeki uluslararası indeksler
tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma
2500 puan
2000 puan
1500 puan
1000 puan
Birinci isim
İkinci isim
1500 puan
1000 puan
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 5
makalesinde veya derlemede
Üçüncü isim ve
sonraki
4
SCI veya SCI Expanded haricindeki uluslararası indeksler
tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış vaka
takdiminde veya editöre mektupta her bir isim için
500 puan
5
Türk Tıp dizini tarafından taranan ulusal dergilerde
yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemede
Birinci isim
İkinci isim
Üçüncü isim ve
sonraki
6
Türk Tıp dizini tarafından taranan ulusal dergilerde
yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir
isim için
250 puan
7
Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde
sunulan sözlü bildirilerde
8
9
10
11**
750 puan
500 puan
400 puan
300 puan
Birinci isim
500 puan
İkinci isim
300 puan
Üçüncü isim ve
150 puan
sonraki
Birinci isim
300 puan
Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde
İkinci isim
150 puan
sunulan posterlerde
Üçüncü isim ve
100 puan
sonraki
Birinci isim
250 puan
Ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan
İkinci isim
150 puan
sözlü bildirilerde
Üçüncü isim ve
75 puan
sonraki
Birinci isim
150 puan
Ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan
İkinci isim
75 puan
posterlerde
Üçüncü isim ve
50 puan
sonraki
Atıf alan ve atıf yapan yayınların her ikisinin de SCI veya SCI Expanded tarafından taranması
kaydıyla, atıf yapan her bir yayın için atıf alan yayına 250 puan
Atıf alan ve atıf yapan yayınların her ikisinin de Türk Tıp dizini, ulusal veya uluslararası indeksler
tarafından taranması kaydıyla atıfta bulunan her bir yayın için atıf alan yayına 50 puan
* İlgili ek ödeme dönemi net performans puan hesaplamasında bilimsel çalışma puanları toplamı 10.000 puanı
geçemez.
** İlgili ek ödeme dönemi net performans puan hesaplamasında atıf puanı toplamı 5000 puanı geçemez.
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 6
Değişiklik Yapılan İşlemler
2. HEKİM MUAYENELERİ ve RAPORLAR
520.010, 520.011, 520.012,
520,013, 520.014, 520.020, 520.021
ve 520.032 kodlu işlemler hariç, tüm
muayene işlemleri aynı branşta 10
gün içinde bir kez puanlandırılır. Bu
başlık altındaki işlemler diş hekimi
ve doktoralı/uzman diş hekimi için
puanlandırılmaz.
520.010
Konsültasyon, diğer ayaktan hasta
10
520.011
Konsültasyon, poliklinik
10
520.012
Konsültasyon, servis yatan hasta
15
520.033
Ruh sağlığı ve hastalıkları, Çocuk ve Ergen
ruh sağlığı ve hastalıkları, İç hastalıkları uzman
hekim normal poliklinik muayenesi
520.034
Yan dal uzman hekim normal poliklinik
muayenesi, ikinci basamak sağlık tesislerinde
520.035
Yan dal uzman hekim normal poliklinik
muayenesi, üçüncü basamak sağlık
tesislerinde
520.038
Çocuk muayenesi (0-24 ay arası)
520.039
Çocuk muayenesi (25 ay-6 yaş arası)
520.040
Çocuk muayenesi (6 yaş üzeri)
520.041
Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzman
hekim normal poliklinik muayenesi
520.042
65 yaş üstü hasta muayenesi
530.420
Torasentez, tanısal
Ruh sağlığı ve hastalıkları
uzmanınca yapılan ilk 10, Çocuk ve
Ergen ruh sağlığı ve hastalıkları
uzmanınca yapılan ilk 15, İç
hastalıkları uzmanınca yapılan ilk 20
muayene için 30 puan verilir. Daha
sonraki muayeneler ilgili diğer
muayene kodları üzerinden
puanlandırılır.
Yan dal uzmanınca (Çocuk sağlığı
ve hastalıkları yan dal uzmanları
hariç) aynı gün yapılan ilk 20
muayene için 40 puan verilir. Daha
sonraki muayeneler ilgili diğer
muayene kodları üzerinden
puanlandırılır.
Yan dal uzmanınca (Çocuk sağlığı
ve hastalıkları yan dal uzmanları
hariç) aynı gün yapılan ilk 35
muayene için 40 puan verilir. Daha
sonraki muayeneler ilgili diğer
muayene kodları üzerinden
puanlandırılır.
Pratisyen ve uzman Tüm hekimler
için puanlandırılır. 520.030 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Pratisyen ve uzman Tüm hekimler
için puanlandırılır. 520.030 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Pratisyen ve uzman Tüm hekimler
için puanlandırılır. 520.030 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan
dal uzmanlarınca, yaş grubuna
bakılmaksızın yapılan tüm çocuk
muayenelerini kapsar.
Pratisyen ve uzman Tüm hekimler
için puanlandırılır. 520.030 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Aynı gün içinde 530.421, 701.190
ve 803.292 ile birlikte
puanlandırılmaz. Günde bir kez
30
40
40
35
30
21
45
30
50
60
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 7
puanlandırılır.
530.421
Torasentez, terapötik
550.090
Muayene anestezisi, ameliyathane dışında
550.100
Muayene anestezisi, ameliyathanede
Radyofrekans Termokoagülasyon
(RFT)/Kriyoablasyon
Aynı gün içinde 530.420, 701.190
ve 803.293 ile birlikte
puanlandırılmaz. Günde bir kez
puanlandırılır.
Hastanın ağrılı uyaranlara
yanıtsızlık oluşturacak düzeyde
bilincinin baskılandığı, LMA ve/veya
maske ile ventilasyonu gerektirecek
düzeyde anestezi derinliğinin
sağlandığı durumlarda
puanlandırılır. Sedasyon amacıyla
yapılan uygulamalar bu kapsamda
değerlendirilmez. 551.340 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Hastanın ağrılı uyaranlara
yanıtsızlık oluşturacak düzeyde
bilincinin baskılandığı, LMA ve/veya
maske ile ventilasyonu gerektirecek
düzeyde anestezi derinliğinin
sağlandığı durumlarda
puanlandırılır. Sedasyon amacıyla
yapılan uygulamalar bu kapsamda
değerlendirilmez. 551.340 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Üçüncü basamak sağlık
tesislerinde ve yılda bir kez
puanlandırılır.
Toplam sayı dahil
60
75
100
75
50
550.970
Anuloplasti RFT
550.980
Faset eklem RFT/Kriyoablasyon
Toplam sayı dahil
250
550.990
Glossofaringeal RFT/Kriyoablasyon
Toplam sayı dahil
350
551.010
Paravertebral RFT, lomber
Toplam sayı dahil
250
Toplam sayı dahil
250
Toplam sayı dahil
250
551.020
551.030
Paravertebral RFT, torakal
Perkütan faset sinir denervasyon
RFT/Kriyoablasyon
Toplam sayı dahil Disk içerisine
RFT uygulaması - IDET
350
551.040
Perkütan intradiskal RFT/Kriyoablasyon
250
551.050
PİRFT intradiskal
551.060
RFT/Kriyoablasyon Nörotomi
Toplam sayı dahil
250
551.070
Sakroiliak eklem RFT/Kriyoablasyon
Toplam sayı dahil
200
250
551.080
Servikal Dorsal Root Gangliyonu
RFT/Kriyoablasyon (Her bir seviye)
Toplam sayı dahil
250
551.081
Torakal Dorsal Root Gangliyonu
RFT/Kriyoablasyon (Her bir seviye)
Toplam sayı dahil
250
551.082
Lomber Dorsal Root Gangliyonu
RFT/Kriyoablasyon (Her bir seviye)
Toplam sayı dahil
250
551.083
Sakral Dorsal Root Gangliyonu
RFT/Kriyoablasyon (Her bir seviye)
Toplam sayı dahil
250
551.090
Sfenopalatin gangliyon RFT/Kriyoablasyon
Toplam sayı dahil
300
551.100
Stellat gangliyon RFT/Kriyoablasyon
Toplam sayı dahil
250
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 8
551.110
Trigeminal veya gasser gangliyon RFT
551.340
SEDO-analjezi
590.001
600.640
603.330
603.340
603.940
Yenidoğan/çocuk/erişkin tedavisel soğutma
(Terapötik hipotermi)
Limberg, Rhomboid, Karydakis flep
ameliyatları
Mediastinal tümör eksizyonu, malign
Mediastinoskopi
Diyafragmatik herni onarımı, travmatik,
kronik, greft ile
Toplam sayı dahil
Aynı gün genel anestezi ile birlikte
puanlandırılmaz. Lokal ya da
rejyonel anestezi altında cerrahi
girişim uygulanan hastalara ayrıca
tanı veya tedavi amaçlı bir girişim
uygulanacak hastaların sedatize
edilmesi amacıyla Anestezi
uzmanınca uygulandığında
puanlandırılır. 550.090 ve 550.100
ile birlikte puanlandırılmaz.
Üçüncü seviye
yenidoğan/çocuk/erişkin yoğun
bakım ünitesi olan sağlık
tesislerinde, hipoksik iskemik
ensefalopati tanısında ve
kardiyopulmoner resusitasyon
sonrası spontan sistemik dolaşımın
sağlandığı komatöz hastalarda
(Glasgow koma skalası
< 9) ilk 12 saat içinde başlanmak
koşuluyla en fazla 72 saat süre ile
sadece üçüncü seviye yoğun
bakımlarda uygulanırdığında
puanlandırılır. Aynı yatış döneminde
en fazla üç kez puanlandırılır.
610.625 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Sternotomi, torakotomi dahil
Yenidoğan dışında
Sitoredüktif cerrahiye ait tüm
işlemler dahildir. Üçüncü basamak
sağlık tesislerinde birlikte Debulking
ve peritonektomi uygulandığında
puanlandırılır. Aynı seansta başka
bir ameliyatla birlikte
puanlandırılmaz.
300
29
100
300
C
1200
1500
A3
250
500
DB
1236
1500
A3
604.155
Sitoredüktif cerrahi ile hipertermik
intraperitoneal kemoterapi
604.712
Minimal invaziv replasman, mitral kapak
(MVR)
Minitorakotomi ile
1750
A3
604.713
Minimal invaziv replasman, mitral kapak ile
birlikte triküspit annüloplasti
Minitorakotomi ile
1850
A3
50
10
E
A3
607.770
Kanayan küçük arter, ven bağlanması
2000
A2
608.280
Bronkoplasti, stenoz veya tümör eksizyonu
ve anastomoz, greft onarımı var veya yok
1200
1500
608.310
Bronkoskopi, tanısal (fleksible/rijit), bronşial
Diğer bronkoskopik işlemlerle
lavaj ile birlikte veya değil
birlikte puanlandırılmaz.
150
180
608.320
Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim
çıkarılması amacıyla
250
300
608.330
Bronkoskopik lazer veya koter veya diatermi
Bronkoskopi puanı dahil. 608.310
veya kriyoterapi
ile birlikte puanlandırılmaz.
500
600
608.310 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 9
608.370
Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın
terapötik aspirasyonu ile birlikte
608.310 ile birlikte
puanlandırılmaz.
170
200
608.371
Bronkoskopik volüm azaltıcı girişim
Bronkoskopi ayrıca
puanlandırılmaz.
400
500
CB
1600
2000
A3 A2
1600
2000
A3 A2
2000
2500
A2
608.540
Akciğer rezeksiyonu, göğüs duvarı
rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezli veya
protezsiz
608.570
Bronkial sleeve lobektomi
608.580
Bronkovasküler sleeve lobektomi
608.600
Dekortikasyon, pulmoner, total
608.280, 608.290, 608.690,
608.700 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.280, 608.290 ile birlikte
puanlandırılmaz.
1000
1500
A3
Göğüs duvarı, diyafragma,
perikard vb.
1800
2250
A3 A2
Patoloji raporu gereklidir.
1000
1500
A3
608.620
Ekstended akciğer rezeksiyonları
608.680
Konjenital akciğer malformasyonları
rezeksiyonu
608.720
Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası
akciğer rezeksiyonları
1800
2400
A3 A2
609.600
Özofagus perforasyonu onarımı, servikal,
torakal
1200
1500
A3
250
300
DC
580
B
610.625
611.021
611.120
Pilonidal sinüs eksizyonu
Büyük kemik eklem içi kırıkları cerrahi
tedavisi, açık
Pilon kırığı cerrahi tedavisi
611.131
Pelvis/Asetabulum kırığı, basit
611.132
Pelvis/Asetabulum kırığı, kompleks
611.460
611.630
611.631
612.235
Kıkırdak/Osteoartiküler kemik grefti
alınması
Dupuytren cerrahisi, basit, avuç içinde
sınırlı, tek parmak
Dupuytren cerrahisi, kompleks, birden fazla
parmak
Yarık el, basit tip
612.236
Yarık el, ağır tip
612.275
El bileği artroplastisi revizyonu, total
612.276
El bileği artroplastisi, total
600.640 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Plak, tel, unilateral eksternal
fiksatör, perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Tek duvar ve/veya tek kolon kırığı
açık redüksiyon + fiksasyon
630
Birden fazla duvar ve/veya kolon
kırığı (açık redüksiyon + fiksasyon)
180
Bir kez puanlandırılır.
Bir kez puanlandırılır.
612.277 ile birlikte
puanlandırılmaz.
612.275 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Artrodez sonrası, protrüzyon,
kısaltma ve/veya asetabular greft
gereken olgular
30 dereceden fazla fleksiyon veya
varus kontraktürü/artrodez
sonrası/valgus diz/30 dereceden az
eklem hareket açıklığı olan
vakalarda
B
600
B
680
B
200
D
315
C
420
C
500
B
700
B
950
A3
770
B
400
C
900
A3
800
B
612.277
El bileği artroplastisi, total, çıkartma
612.341
Kalça eklemi total protezleri, kompleks
612.421
Diz artroplastisi, total, kompleks
612.450
Büyük eklem yüzey artroplastisi
500
B
612.451
Orta/küçük eklem yüzey artroplastisi
400
C
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 10
612.500
Kalçadan hemiartroplasti protezi
çıkartılması
612.501
Kalça total protezin çıkarılması
612.551
Omuz ters (reverse) artroplastisi
612.650
612.651
612.710
612.720
612.730
612.731
613.030, 613.140, 613.220 ile
birlikte puanlandırılmaz. Debridman
dahil
613.030, 613.140, 613.220 ile
birlikte puanlandırılmaz. Debridman
dahil
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.651, 612.710,
612.720, 612.730, 612.731, 612.732,
612.740, 612.750, 612.751, 612.760,
612.770, 612.810, 612.820, 612.830,
612.840, 612.850, 612.860, 612.865,
Artroskopi, tanısal
612.870, 612.880, 612.890, 612.900,
612.910, 612.920, 612.930, 612.940,
612.950, 612.960, 612.970, 613.001,
613.211 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı ekleme ait başka bir
artroskopik işlem ile birlikte
puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.710,
612.720, 612.730, 612.731, 612.732,
612.740, 612.750, 612.751, 612.760,
612.770, 612.810, 612.820, 612.830,
6128.40, 612.850, 612.860, 612.865,
Artroskopi, girişimsel
612.870, 612.880, 612.890, 612.900,
612.910, 612.920, 612.930, 612.940,
612.950, 612.960, 612.970, 613.001,
613.211 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı ekleme ait başka bir
artroskopik işlem ile birlikte
puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.651,
Artroskopik mozaikplasti
612.750, 612.865 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye
Artroskopik Osteo Kondritis Dissekans
yapılması halinde 612.650, 612.651,
612.750, 612.865 ile birlikte
(OCD) fiksasyonu
puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.651,
612.710, 612.720, 612.740, 612.750,
612.760, 612.770, 612.810, 612.820,
Artroskopik eklem kıkırdağı debridmanı ile
612.830, 612.840, 612.850, 612.860,
birlikte drill ya da mikrokırık
612.865, 612.870, 612.880, 612.890,
612.900, 612.910, 612.920, 612.930,
612.940, 612.950, 612.960, 612.970
ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.651
Artroskopik otolog kondrosit implantasyonu ile birlikte puanlandırılmaz. Aynı
anatomik bölge için bir kez
puanlandırılır.
405
C
500
B
810
B
250
360
D
320
C
675
B
540
B
450
C
500
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 11
B
612.732
612.740
Artroskopik hücresiz matriks/skafold ile
kıkırdak tamiri
Artroskopik artrodez
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.651
ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.651,
612.710, 612.720, 612.730, 612.750,
612.760, 612.770, 612.810, 612.820,
612.830, 612.840, 612.850, 612.860,
612.865, 612.870, 612.880, 612.890,
612.900, 612.910, 612.920, 612.930,
612.940, 612.950, 612.960, 612.970
ile birlikte puanlandırılmaz.
500
540
B
B
Kalça Artroskopisi
612.750
Girişimsel kalça artroskopisi
612.751
Artroskopik kalça ekleminde labrum tamiri
612.820
Artroskopik eklem içi kırık fiksasyonu
612.820
Artroskopik eminensia fiksasyonu, diz
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.651,
612.710, 612.720, 612.730, 612.740,
612.751, 612.820 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.651
ve 612.750 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.651,
612.750, 612.865 ile birlikte
puanlandırılmaz.
450
C
500
B
675
B
675
B
Ayak Bileği Artroskopisi
612.865
612.975
612.976
Girişimsel ayak bileği artroskopisi
Otolog kondrosit implantasyonu cerrahisi,
açık
Hücresiz matriks/skafold ile kıkırdak tamiri,
açık
612.977
Kalça kontrollü çıkık ile labrum tamir veya
rekonstrüksiyonu
613.001
Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu
revizyonu, diz
613.030
Büyük eklem debridmanı
613.140
Küçük eklem debridmanı
613.211
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu revizyonu,
diz
613.220
Orta eklem debridmanı
613.261
Bankart onarımı, omuz
614.171
614.310
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.651,
612.710, 612.720, 612.730, 612.740,
612.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
Perkütan omurga tümör ablasyon tedavisi
Eksternal fiksatör ile ayak deformitesi
düzeltilmesi
612.650, 612.651 ile birlikte
puanlandırılmaz.
612.500, 612.501, 613.140,
613.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.500, 612.501 ile birlikte
puanlandırılmaz.
612.650, 612.651 ile birlikte
puanlandırılmaz.
612.500, 612.501 ile birlikte
puanlandırılmaz.
400
C
450
C
450
C
450
C
800
B
405
C
270
D
675
315
C
450
Beyin ve sinir cerrahisi, Ortopedi
ve travmatoloji, Girişimsel radyoloji
uzmanı hekimlerce uygulandığında
puanlandırılır.
Diğer açık girişimler dahil
B
C
600
720
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 12
B
Eksternal Fiksatör ile Kemik
Uzatma/Deformite düzeltme cerrahisi
614.320
Büyük kemik, eksternal fiksatör ile
uzatma/Deformite düzeltme cerrahisi
540
B
614.330
Orta kemik, eksternal fiksatör ile
uzatma/Deformite düzeltme cerrahisi
450
C
614.340
Küçük kemik, eksternal fiksatör ile
uzatma/Deformite düzeltme cerrahisi
360
C
615.895
Transsakral kamera eşliğinde lazer
diskektomi
615.950
Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile
servikal diskektomi ve intervertebral greftkafes-disk protezi uygulaması, tek mesafe
615.971
615.995
615.998
616.330
616.331
616.332
616.430
616.431
616.440
616.441
616.450
616.451
617.000
617.410
617.670
620.160
575
Servikal ve diğer omurlar
İnterbody füzyon ameliyatı (ekstrem lateral,
Minimal invaziv teknik ile. Bir kez
direkt lateral)
puanlandırılır.
Minimal invaziv foraminoplasti tek/çift
taraflı
Transsakral kamera eşliğinde adezyolizis
616.331, 616.332 ile birlikte
Brakial pleksus eksplorasyonları
puanlandırılmaz.
616.330, 616.430, 616.431,
Brakiyal pleksus Erb Palsi rekonstrüksiyonu 616.440, 616.441, 616.450, 616.451
(Greft veya sinir transferleri ile 3 sinire kadar) ile birlikte puanlandırılmaz. Fotoğraf
ile belgelenmelidir.
616.330, 616.430, 616.431,
Brakiyal pleksus Erb Palsi rekonstrüksiyonu 616.440, 616.441, 616.450, 616.451
(Greft veya sinir transferleri ile 4 sinir ve üzeri) ile birlikte puanlandırılmaz. Fotoğraf
ile belgelenmelidir.
Dijital veya diğer saf duyu sinir onarımı, tek
616.331, 616.332 ile birlikte
sinir
puanlandırılmaz.
616.331, 616.332 ile birlikte
Motor veya mikst sinir onarımı, tek bir sinir
puanlandırılmaz.
Dijital veya diğer saf duyu sinir onarımı,
616.331, 616.332 ile birlikte
greft ile, tek sinir
puanlandırılmaz.
Motor veya mikst sinir onarımı, greft ile, tek
616.331, 616.332 ile birlikte
bir sinir
puanlandırılmaz.
616.440 işlemine ilave
Dijital veya diğer saf duyu sinir onarımı,
puanlandırılır. 616.331, 616.332 ile
greft ile, ilave her sinir
birlikte puanlandırılmaz.
616.441 işlemine ilave
Motor veya mikst sinir onarımı, greft ile,
puanlandırılır. 616.331, 616.332 ile
ilave her bir sinir
birlikte puanlandırılmaz.
Üçüncü basamak sağlık
Amnion zarı ile yüzey rekonstrüksiyonu
tesislerinde puanlandırılır.
617.340, 617.341 ve 617.342
işlemi yapılan hastaya işlem sonrası
Lazer kapsülotomi-sineşiotomi
altı (6) ay içinde, aynı sağlık
tesisinde yapılması halinde
puanlandırılmaz.
Üçüncü basamak sağlık
Pnömatik retinopeksi
tesislerinde puanlandırılır.
Terapötik küretaj, teşhis ve tedavi amaçlı
Düşükler dahil. 620.050, 620.120,
620.150, 620.370 ve 620.380 ile
1155
A3
1100
A3
450
C
575
B
1690
578
693
289
B
A3
2500
A2
3500
A1
550
B
600
B
660
B
720
B
275
D
300
C
250
D
200
D
400
C
148
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 13
birlikte puanlandırılmaz.
620.370
Tıbbi nedenli tahliye (10 hafta ve üstü)
620.990
Laparoskopi, tanısal
700.201
İlaç/besin desensitizasyonu
Psikiyatrik Çalışmalar
702.690
Anestezili EKT protokolü, EKT + EEG
703.050
EEG veya Serebral fonksiyon (aEEG)
monitorizasyonu
703.130
EMG, genel tarama (üç ekstremite)
802.891
Akut inmede trombektomi
803.150
Perkütan nefrostomi
803.191
Perkütan tümör ablasyon tedavisi
803.200
Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi
803.220
Perkütan sistostomi
803.230
Perkütan sistoüretografi
803.260
Perkütan üreteral stent konması
F - Ultrasonografik Tetkikler
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir. 620.160 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Obstetrik ve jinekolojik
endikasyonlar için. 621.000 ile
birlikte puanlandırılmaz. Diğer
laparaskopik işlemlerle birlikte
puanlandırılmaz.
Erişkin/çocuk immunoloji ve alerji
uzmanı hekimlerince yapılması
halinde puanlandırılır. Besin
desensitizasyonu için deri prick testi
ya da spesifik IgE pozitifliği şartı
aranır. Bir kez puanlandırılır.
702.660-702.810 arası çalışmalar
Ruh sağlığı ve hastalıkları ile Çocuk
ve Ergen ruh sağlığı ve hastalıkları
uzmanı hekim için puanlandırılır.
AMATEM ve ÇAMATEM
merkezlerinde yapılan işlem
puanları % 30 artırılır.
Anestezi işlemi 550.190 kodlu
işlem üzerinden puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
İğne EMG'si eşliğinde yapıldığında
puanlandırılır. Diğer EMG tetkikleri
ile birlikte puanlandırılmaz.
353
250
D
100
60
200
35
150
1500
Üroloji uzmanı tarafından
uygulandığında da puanlandırılır.
RF, mikrodalga, kriyo, lazer
yöntemiyle solid organ
tümörlerinde, üçüncü basamak
sağlık tesislerinde puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır. Üroloji uzmanı
tarafından uygulandığında da
puanlandırılır.
Kateterizasyon ile uygulandığında
puanlandırılır. Üroloji uzmanı
tarafından uygulandığında da
puanlandırılır.
Üroloji uzmanı tarafından
uygulandığında da puanlandırılır.
Floroskopi eşliğinde
uygulandığında puanlandırılır.
Üroloji uzmanı tarafından
uygulandığında da puanlandırılır.
Aksi belirtilmedikçe Radyoloji
uzmanı tarafından (803.602 kodlu
işlem hariç) raporlandığında
puanlandırılır.
400
600
400
200
400
600
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 14
803.602
Ultrason, genel
G - Renkli Doppler İncelemeleri
Radyoloji uzmanı haricindeki
diğer hekimlerce yapılan US/renkli
Doppler US. Bulguların ayrıntılı
olarak hastane bilgi yönetim
sistemine kaydedilmesi durumunda
puanlandırılır. Radyoloji uzmanı
tarafından yapılan US/renkli Doppler
US ile birlikte puanlandırılmaz. Aynı
hastaya aynı branş için günde bir kez
puanlandırılır.
Aksi belirtilmedikçe Sadece
Radyoloji uzmanı tarafından
(803.650 kodlu işlem hariç)
raporlandığında puanlandırılır.
17
GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ
İŞLEM
KODU
510.010
510.070
510.080
510.090
510.100
510.110
510.120
510.121
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
1. YATAK ve VİZİT
Standart yatak tarifesi
Kuvöz
Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım
Yoğun bakım
Steril oda
İzole radyoaktif tedavi odası
Gündüz yatak tarifesi
Refakat
AMELİYAT
GRUPLARI
0
0
0
0
0
0
0
0
510.124, 530.074, 552.001,
552.002, 552.003,552.004, 552.005,
552.006, 552.007, 552.008, 552.009
Dahili branşlardaki servislerde günde en az ve 552.010 ile birlikte
510.123 iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her
puanlandırılmaz. Her hasta için,
günde en az iki kez hasta başı vizit
hasta için
yapılması halinde yapılan vizitlerin
tamamı için günlük bir kez işlem
puanı verilir.
510.123, 530.074, 552.001,
552.002, 552.003, 552.004,
552.005, 552.006, 552.007,
Cerrahi branşlardaki servislerde günde en 552.008, 552.009 ve 552.010 ile
510.124 az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her birlikte puanlandırılmaz. Her hasta
hasta için
için, günde en az iki kez hasta başı
vizit yapılması halinde yapılan
vizitlerin tamamı için günlük bir kez
işlem puanı verilir.
2. HEKİM MUAYENELERİ ve RAPORLAR
İŞLEM
PUANI
21
21
520.010, 520.012, 520,013,
520.014, 520.020, 520.021 ve
520.032 kodlu işlemler hariç, tüm
muayene işlemleri aynı branşta 10
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 15
gün içinde bir kez puanlandırılır. Bu
başlık altındaki işlemler diş hekimi
ve doktoralı/uzman diş hekimi için
puanlandırılmaz.
520.010
520.012
520.013
520.014
520.020
Konsültasyon, ayaktan hasta
Konsültasyon, yatan hasta
Konsültasyon, acil
Konsültasyon, başka hastaneden gelen
Acil poliklinik muayenesi
520.021
Yeşil alan muayenesi
520.030
520.031
520.032
Normal poliklinik muayenesi
Sevki yapılan muayene
İcapçı nöbetinde yapılan muayene
520.033
520.034
520.035
520.036
520.037
520.038
10
15
21
60
21
Başka bir işlem ile birlikte
puanlandırılmaz.
21
21
5
30
Ruh sağlığı ve hastalıkları
uzmanınca yapılan ilk 10, Çocuk ve
Ergen ruh sağlığı ve hastalıkları
Ruh sağlığı ve hastalıkları, Çocuk ve Ergen uzmanınca yapılan ilk 15, İç
ruh sağlığı ve hastalıkları, İç hastalıkları
hastalıkları uzmanınca yapılan ilk 20
uzman hekim normal poliklinik muayenesi
muayene için 30 puan verilir. Daha
sonraki muayeneler ilgili diğer
muayene kodları üzerinden
puanlandırılır.
Yan dal uzmanınca (Çocuk sağlığı
ve hastalıkları yan dal uzmanları
hariç) aynı gün yapılan ilk 20
Yan dal uzman hekim normal poliklinik
muayene için 40 puan verilir. Daha
muayenesi, ikinci basamak sağlık tesislerinde
sonraki muayeneler ilgili diğer
muayene kodları üzerinden
puanlandırılır.
Yan dal uzmanınca (Çocuk sağlığı
ve hastalıkları yan dal uzmanları
Yan dal uzman hekim normal poliklinik
hariç) aynı gün yapılan ilk 35
muayenesi, üçüncü basamak sağlık
muayene için 40 puan verilir. Daha
tesislerinde
sonraki muayeneler ilgili diğer
muayene kodları üzerinden
puanlandırılır.
Sadece meslek hastalıkları
hastanesinde, mesleki risk
Meslek hastalıkları muayenesi
faktörlerine maruz kalan hasta için
puanlandırılır
Hastayı ilk muayene eden
hekimin izinli, raporlu, ameliyatta
olması durumunda, hastanın aynı
Kontrol muayenesi
branştan başka bir hekim tarafından
tekrar muayene edilmesi
durumunda bir kez puanlandırılır.
Tüm hekimler için puanlandırılır.
Çocuk muayenesi (0-24 ay arası)
520.030 ile birlikte puanlandırılmaz.
30
40
40
30
21
35
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 16
520.039
Çocuk muayenesi (25 ay-6 yaş arası)
520.040
Çocuk muayenesi (6 yaş üzeri)
520.041
520.042
Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzman
hekim normal poliklinik muayenesi
65 yaş üstü hasta muayenesi
Sağlık kurulu raporu
Uzman hekim raporu
Meslek hastalıklarının tespiti için hekim
520.052
görüş raporu
Tüm hekimler için puanlandırılır.
520.030 ile birlikte puanlandırılmaz.
Tüm hekimler için puanlandırılır.
520.030 ile birlikte puanlandırılmaz.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan
dal uzmanlarınca, yaş grubuna
bakılmaksızın yapılan tüm çocuk
muayenelerini kapsar.
Tüm hekimler için puanlandırılır.
520.030 ile birlikte puanlandırılmaz.
520.050
520.051
520.070
Genel anestezi altında muayene
520.080
Birinci basamak poliklinik muayenesi
520.090
Doğrudan gözetimli tedavi (DGT)
530.010
3. GENEL UYGULAMALAR ve GİRİŞİMLER
Anne sütü sağılması
530.020
Apse veya hematom drenajı, Organ ve
derin yumuşak doku
530.030
Apse veya hematom drenajı, Deri ve
subkutan dokular
530.050
Biyopsi, iğne
530.060
Biyopsi, derin (cerrahi)
21
45
30
0
0
Meslek hastalıkları hastaneleri
için puanlandırılır.
550.090 ve 550.100 kodlu
işlemler hariç, başka bir anestezi
işlemi ile birlikte puanlandırılmaz.
Birinci basamak sağlık
kuruluşlarında puanlandırılır.
Birinci basamaktan sevk halinde poliklinik
muayenesi
520.098
30
40
75
20
5
Tüberküloz hastalarında günde
bir kez puanlandırılır.
5
0
Başka kod altında özel olarak
belirtilmemiş ise bu kod ile
puanlandırılır.
Başka kod altında özel olarak
belirtilmemiş ise bu kod ile
puanlandırılır.
Aynı organ için 614.370, 621.330,
800.951 ve 802.930 ile birlikte
puanlandırılmaz. Aynı organın çoklu
biyopsilerinin tamamı bir kez
puanlandırılır.
604.160, 607.690, 607.790,
608.140, 608.150, 608.160,
608.320, 608.780, 608.840,
608.860, 608.910, 614.350,
614.360, 614.370, 615.050,
615.210, 616.670, 618.040,
618.450, 618.590, 619.120,
619.410, 619.520, 620.050,
620.110, 620.120, 620.970,
621.320, 621.330, 621.700,
700.750, 701.280, 701.380,
701.400, 701.550, 703.480,
703.490, 704.740, 802.930 ile
birlikte puanlandırılmaz.
60
E
50
E
45
150
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 17
D
530.070
Biyopsi, yüzeyel (deri veya derialtı)
530.071
Beyin ölümü tespiti (Organ nakli için)
530.072
Kadavra donör bakımı (Organ nakli için)
530.073
Transplantasyon hazırlığı
530.074
Kadavradan nakil aday hazırlığı
Transplantasyon sonrası günlük hasta
530.075 takibi (Günde en az iki kez yapılan hasta başı
vizit, günlük her hasta için)
530.080
530.090
530.100
530.110
530.120
Damar yolu açılması
Diyabetli hasta eğitimi
Elektrokardiyogram
Enteral hiperalimantasyon takibi
Fototerapi (4 saatlik seansı)
530.130
Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması
530.140
İntramusküler enjeksiyon
604.160, 607.690, 607.790,
608.140, 608.150, 608.160,
608.320, 608.780, 608.840,
608.860, 608.910, 614.350,
614.360, 614.370, 615.050,
615.210, 616.670, 618.040,
618.450, 618.590, 619.120,
619.410, 619.520, 620.050,
620.110, 620.120, 620.970,
621.320, 621.330, 621.700,
700.750, 701.280, 701.380,
701.400, 701.550, 703.480,
703.490, 704.740, 802.930 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Sadece bir kez, beyin ölümü
gerçekleştiğinde, beyin ölümü tespit
tutanağı imzalandığı an, Nöroloji,
Kardiyoloji, Beyin Cerrahisi, Anestezi
Uzmanı olmak üzere her bir hekim
için puanlandırılır.
Dört saatte bir, hastanın bakımını
üstlenen hekim için, vizit yapması
halinde puanlandırılır.
Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemine
yeni kaydı yapılan veya canlı
vericiden nakil yapılan hastaları,
transplantasyona hazırlayan
sorumlu uzman hekim için bir kez
puanlandırılır.
Kadavradan nakil için aday
hastaların transplantasyon öncesi
hazırlığını yapan sorumlu uzman
hekim için puanlandırılır.
Transplantasyon sonrası hastanın
bakımını üstlenen uzman hekim için
ilk bir aylık sürede puanlandırılır.
510.123, 510.124, 552.001,
552.002, 552.003, 552.006, 552.007
ve 552.008 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Yılda iki kez puanlandırılır.
12 derivasyonlu, EKG trase çekimi
530.800, 550.030, 608.500,
608.510 kodlu işlemlerden en az biri
ile birlikte puanlandırılır. Tek başına
puanlandırılmaz.
70
700
250
400
100
50
0
21
0
0
0
50
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 18
E
530.150
530.160
530.170
530.180
530.190
530.200
530.210
530.220
530.230
530.231
530.240
530.241
530.260
530.270
530.280
530.290
530.300
530.301
530.310
İntravenöz enjeksiyon
İntravenöz ilaç infüzyonu
Kan gazları takibi
Kan veya ürünleri transfüzyonu
0
0
0
0
10 cm'den büyük veya bir çok
alanda. Bir kez puanlandırılır.
530.200 ve 530.210 ile birlikte
Kesi sütürasyonu, büyük
puanlandırılmaz. Kesi boyut ve sayı
bilgisi Hastane bilgi yönetim
sistemine veya hasta dosyasına
kaydedildiğinde puanlandırılır.
5 cm'den küçük, tek bir alanda.
Bir kez puanlandırılır. 530.190 ve
530.210 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kesi sütürasyonu, küçük
Kesi boyut ve sayı bilgisi Hastane
bilgi yönetim sistemine veya hasta
dosyasına kaydedildiğinde
puanlandırılır.
5-10 cm arası, tek bir alanda. Bir
kez puanlandırılır. 530.190 ve
530.200 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kesi sütürasyonu, orta
Kesi boyut ve sayı bilgisi Hastane
bilgi yönetim sistemine veya hasta
dosyasına kaydedildiğinde
puanlandırılır.
Tek başına puanlandırılır. Diğer
Kist ponksiyonu
cerrahi ve biyopsi işlemleri ile
birlikte puanlandırılmaz.
Kist veya benign tümör çıkarılması, derin,
614.380 ile birlikte
1-3 adet
puanlandırılmaz.
Kist veya benign tümör çıkarılması, derin, 4
614.381 ile birlikte
veya daha fazla sayıda
puanlandırılmaz.
Kist veya benign tümör çıkarılması,
614.410 ile birlikte
yüzeyel, 1-3 adet
puanlandırılmaz.
Kist veya benign tümör çıkarılması,
614.411 ile birlikte
yüzeyel, 4 veya daha fazla sayıda
puanlandırılmaz.
Lavman
601.690, 603.660, 603.670,
603.750, 608.000, 608.020,
608.030, 608.050, 608.060,
608.100, 608.110, 608.140,
Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu
608.150, 608.160, 608.170,
608.180, 608.530, 620.790, 621.340
ile birlikte puanlandırılmaz.
Lenf bezi ponksiyonu veya aspirasyonu
Lokal anestezi
Lomber ponksiyon
Pansuman dahil
BOS yayması değerlendirilmesi
Mesane sonda uygulaması
120
E
40
E
80
E
40
150
D
230
D
70
E
125
E
0
150
40
0
60
15
15
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 19
D
530.320
Mide yıkama
530.330
Monitorizasyon
530.340
Nazogastrik sonda uygulaması
530.350
530.360
Nebülizatör ile ilaç uygulaması
Oksijen inhalasyon tedavisi, saatlik
530.380
Parasentez, tanısal
530.381
Parasentez, terapötik
530.390
530.410
Subkutan enjeksiyon
Sütür alınması
530.420
Torasentez, tanısal
530.421
Torasentez, terapötik
530.430
530.340 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Günlük
Diğer girişimlerde yapılan
nazogastrik uygulamalar o işlemin
bir parçası olarak kabul görür ve
ayrıca bu kod üzerinden
puanlandırılmaz. Günde bir kez
puanlandırılır. 530.320 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Uyarı ve baskılama testleri
530.480
530.490
Vena seksiyonu (Cut-down)
Ventilatör ile takip
530.500
Yanık debridmanı, büyük
530.510
Yanık debridmanı, küçük
530.520
Yanık debridmanı, orta
0
20
0
0
Aynı gün içinde 530.381 ve
803.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
Aynı gün içinde 530.380 ve
803.291 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
50
60
0
0
Aynı gün içinde 530.421, 701.190
ve 803.292 ile birlikte
puanlandırılmaz. Günde bir kez
puanlandırılır.
Aynı gün içinde 530.420, 701.190
ve 803.293 ile birlikte
puanlandırılmaz. Günde bir kez
puanlandırılır.
Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi, 24
saat
530.470
30
60
75
0
Uygulama ve takip dahil. Endokrin
sistemin değerlendirilmesinde
kullanılan, uyarı ve baskılama amaçlı
testler. 705.450, 705.460, 705.470,
705.480 ve 705.490 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi dahil
Sekiz saatte bir kez puanlandırılır.
%30’dan büyük vücut yüzey
alanında. Pansuman dahil. İki günde
bir kez puanlandırılır. 530.510,
530.520 ile birlikte puanlandırılmaz.
%10'dan küçük vücut yüzey
alanında. Pansuman dahil. İki günde
bir kez puanlandırılır. 530.500,
530.520 ile birlikte puanlandırılmaz.
%10-30 arası vücut yüzey
alanında. Pansuman dahil. İki günde
bir kez puanlandırılır. 530.500,
530.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
20
100
10
200
64
107
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 20
E
530.530
Yanık pansumanı, küçük
530.531
Yanık pansumanı, orta
530.532
Yanık pansumanı, büyük
530.560
Yara debridmanı
530.561
Dekübit yara debridmanı
530.562
Yara debridmanı, anestezi altında
530.580
530.581
Yara pansumanı
Dekübit yara pansumanı
530.585
İntradermal test
530.586
530.587
Ria takılması
Ria çıkarılması
530.588
İmplant uygulaması
530.589
İmplant çıkarılması
Kateter İşlemleri
530.590
Arter kateterizasyonu
530.620
Hood içi oksijen ölçümü
530.625
İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü
530.650
İntravenöz port yerleştirilmesi
530.660
Kalıcı tünelli kateter çıkarılması
%10’dan küçük vücut yüzey
alanında. Günde bir bir kez
puanlandırılır. 530.531, 530.532 ile
birlikte puanlandırılmaz.
%10-30 arası vücut yüzey
alanında. Günde bir bir kez
puanlandırılır. 530.530, 530.532 ile
birlikte puanlandırılmaz.
%30’dan büyük vücut yüzey
alanında. Günde en fazla iki kez
puanlandırılır. 530.530, 530.531 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Pansuman dahil, günde bir kez
puanlandırılır. 530.561 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Pansuman dahil, günde bir kez
puanlandırılır. 530.560 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Genel veya rejyonel anestezi
uygulanan hastalarda, 7 gün
içerisinde bir kez puanlandırılır.
530.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
Allerji ve klinik immünoloji
uzmanı tarafından yapılıp, işlem ve
sonucun raporlanması halinde, bir
kez puanlandırılır.
8
21
45
40
40
200
5
10
40
40
50
Hormon replasman tedavisi için
subkutan implantasyon uygulaması
Hormon replasman tedavisi için
uygulanan subkutan implantın
çıkarılması
Bu başlık altındaki işlemlere lokal
anestezi dahildir.
4 günde bir kez puanlandırılır.
530.625, 530.690 ile birlikte
puanlandırılmaz.
40
40
90
0
4 günde bir kez puanlandırılır.
530.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kemik iliği transplantasyonu veya
kemoterapi amaçlı yapılan işlemler
için bu kod üzerinden puanlandırılır.
Hickman, boviac kateter veya
benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi
enstrümanların çıkarılması, açık
cerrahi girişim ile ameliyathanede
100
190
75
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 21
gerçekleştirilir.
530.670
Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi
530.680
Kateter pansumanı ve bakımı
530.690
530.700
530.710
530.711
530.720
530.730
530.740
530.750
530.760
530.770
530.780
530.790
530.800
530.810
530.820
530.830
530.840
530.850
530.860
530.870
530.880
530.890
530.900
530.910
530.920
530.930
530.940
530.950
530.960
Hickman, veya boviac kateter
veya benzeri diğer kemoterapi
cihazı gibi enstrümanların subkutan
tünelle yerleştirilmesi
250
D
0
14 günde bir kez puanlandırılır.
Aksi takdirde tıbbi gerekçe
Kateter revizyonu ve/veya değişimi
belirtilmelidir. 530.590 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması
Günde bir kez puanlandırılır.
Periton dializi için kalıcı kateter takılması
Periton diyalizi için kalıcı kateterin
çıkarılması
Periton dializi için kateter yerleştirme
Perkütan silastik kateterizasyon
Santral ven kateterizasyonu, femoral ven,
perkutan
Santral ven kateterizasyonu, juguler veya
subklavyen ven, perkutan
Santral ven kateterizasyonu, periferik ven,
perkutan
Subklavyen katater takılması, cerrahi
yöntemle
Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi
Pulmoner arter kateteri
Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter
Günde en fazla 3 kez
Wedge basınç ölçülmesi
puanlandırılır.
Yenidoğan Uygulamaları
Endotrakeal entübasyon, yenidoğan
Exchange transfüzyon, yenidoğan
Göbek arter kateterizasyonu
Göbek granülomu koterizasyonu
Göbek ven kateterizasyonu
Göz pansumanı, yenidoğan
İntramusküler enjeksiyon, yenidoğan
İntravenöz mayi takılması, yenidoğan
İntravenöz enjeksiyon, yenidoğan
Nitrik oksit tedavisi takibi, yenidoğan
Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan
Subdural illüminasyon
Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan
Günde bir kez puanlandırılır.
Transport kuvözle hastane dışı nakil
Transport kuvözle hastane içi nakil
Vücut temizliği, yenidoğan
Günlük, göbek bakımı dahil
Yenidoğan monitörizyonu
Günlük
100
20
300
75
105
30
75
100
50
150
150
70
50
144
105
12
105
0
0
0
0
0
81
0
60
50
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 22
D
530.970
Yenidoğan arteriyel tansiyon ölçümü
530.980
Yenidoğanın canlandırılması
530.982
Yenidoğanın ilk bakımı
530.983
Yenidoğanın ilk muayenesi
4. AMELİYATLAR
AMELİYAT ve GİRİŞİM GRUPLARI
(Ameliyat grubu sütununda yer alan
gruplandırma esas alınacaktır, bu sütunda
gruplandırılmayan girişimler, ameliyat dışı
girişimsel işlemlerdir.)
A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve
girişimler)
A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve
girişimler)
A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve
girişimler)
Günlük
Yenidoğana uygulanan pozitif
basınçlı ventilasyon ve kalp masajı
gibi işlemleri kapsar. Normal doğum
veya sezaryen sonrası bebeğin
ısıtılması, hava yolunun açılması,
kurulama, taktil uyarı,
pozisyonlama, suplemental oksijen
verilmesi gibi işlemler yenidoğan
canlandırılması kapsamında yer
almaz.
Ameliyathanede veya
doğumhanede, doğumu hemen
takiben, yenidoğana ilk bakımı
uzman hekim tarafından
yapıldığında puanlandırılır.
Doğumu takiben anne yanında
yatan yenidoğanın, Çocuk uzmanı
tarafından yapılan ilk muayenesini
kapsar. 520.038 ile birlikte
puanlandırılmaz .
Aynı seansta birden fazla
ameliyatın yapıldığı durumlarda;
aynı kesiden yapılan ameliyatlarda
puanı yüksek olan ameliyatın puanı
tam, sonraki ameliyatların puanları
ise her birinin % 30' u alınarak, ayrı
kesiden yapılan ameliyatlarda puanı
yüksek olan ameliyatın puanı tam,
sonraki ameliyatların puanları ise
her birinin % 50'si alınarak
puanlandırılır. Yukarıdaki işlemler
farklı branşlarda yapılmışsa yüzdelik
oranlar 25 puan artırılarak (% 30
oranı % 55, % 50 oranı % 75 olarak)
uygulanır.
Radikal organ rezeksiyon
ameliyatları sonrası aynı seansta
yapılan rekonstrüktif işlemler ayrıca
puanlandırılmaz.
0
50
30
21
İşlem Puanı
3000 ve üzeri
2000-2999
900-1999
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 23
B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler)
C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler)
D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler)
E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler)
Yenidoğan (0-28 gün) olguların
ameliyatlarında, epikrizde doğum tarihi
belirtilmek kaydıyla, ameliyat puanına
aşağıdaki puanlar eklenir.
540.010
540.020
540.030
540.040
540.050
540.060
540.070
Yenidoğan ek puanı, A1 grubu
Yenidoğan ek puanı, A2 grubu
Yenidoğan ek puanı, A3 grubu
Yenidoğan ek puanı, B grubu
Yenidoğan ek puanı, C grubu
Yenidoğan ek puanı, D grubu
Yenidoğan ek puanı, E grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyatlarda,
ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir.
540.081
540.082
540.083
540.084
540.085
540.086
540.087
550.010
550.020
550.030
500-899
300-499
150-299
0-149
Aynı seansta birden fazla
ameliyatın yapılması halinde, puanı
en yüksek olan ameliyat için
öngörülen yenidoğan ek puanı,
ameliyat puanına eklenir.
1500
900
600
360
240
120
60
İcapçı cerrahi branş uzmanı ile
icapçı anestezi uzmanı için
puanlandırılır.
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı,
A1 grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı,
A2 grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı,
A3 grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı,
B grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı,
C grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı,
D grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı,
E grubu
5. ANESTEZİ ve REANİMASYON
Tanı, Tedavi ve Yoğun Bakım Amaçlı
Uygulamalar
Anestezi öncesi muayene
Apne testi
Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı
Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül
550.040
değişimi
400
250
145
70
40
25
10
Anestezi uzmanı hekim tarafından
yapılması halinde puanlandırılır.
Muayene ve konsültasyon işlemleri
ile birlikte puanlandırılmaz.
21
Günde bir kez puanlandırılır.
200
25
Günde bir kez puanlandırılır.
20
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 24
550.050
Hasta kontrollü analjezi (Epidural,
intravenöz vb.)
550.060
İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks
ölçümü
550.070
Kardiyopulmoner ressüsitasyon
550.080
Laringeal maske uygulaması (LMA)
550.090
Muayene anestezisi, ameliyathane dışında
550.100
Muayene anestezisi, ameliyathanede
550.110
Nazal entübasyon, ameliyathane dışı
550.120
Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve
indeks ölçümü
Anestezi ve Uygulama İlkeleri
Özel programlanabilir bir cihaz ile
hastanın ağrısı olduğunda aktive
ettiği bir analjezi uygulama
yöntemidir. Günde en az iki kez
yapılan hasta başı ağrı
değerlendirmesinin
raporlandırılması sonucunda günde
bir kez puanlandırılır. 551.290 ile
birlikte puanlandırılmaz .
Kateterizasyon hariç. Günde bir
kez puanlandırılır.
530.330, 530.130, 530.350,
530.360, 551.251 ile birlikte
puanlandırılmaz.
20
30
200
20
Hastanın ağrılı uyaranlara
yanıtsızlık oluşturacak düzeyde
bilincinin baskılandığı, LMA ve/veya
maske ile ventilasyonu gerektirecek
düzeyde anestezi derinliğinin
sağlandığı durumlarda
puanlandırılır. Sedasyon amacıyla
yapılan uygulamalar bu kapsamda
değerlendirilmez. 551.340 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Hastanın ağrılı uyaranlara
yanıtsızlık oluşturacak düzeyde
bilincinin baskılandığı, LMA ve/veya
maske ile ventilasyonu gerektirecek
düzeyde anestezi derinliğinin
sağlandığı durumlarda
puanlandırılır. Sedasyon amacıyla
yapılan uygulamalar bu kapsamda
değerlendirilmez. 551.340 ile
birlikte puanlandırılmaz.
75
50
30
Ekokardiyografi başlığı altında yer
alan işlemlerle birlikte
puanlandırılmaz.
Aynı gün 551.251 ile birlikte
puanlandırılmaz. Anestezi amacıyla
ilgili uzman tarafından yapılan
rejionel anestezi uygulamaları,
"Anestezi uygulama ilkeleri" başlığı
altındaki anestezi puanlarına ilave
edilerek puanlandırılır.
17
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 25
Anestezi uygulamalarının
puanlandırılabilmesi için anestezi
indüksiyonu, idamesi ve uyandırma
dönemlerindeki anesteziye ait
girişimsel işlemlerin tamamının
(entübasyon, ekstübasyon,
kateterizasyon, regionel blok
uygulamaları, vb.) ikinci basamak
sağlık tesislerinde bizzat Anestezi
uzmanı veya Anestezi uzmanı
eşliğinde Anestezi
teknisyeni/teknikeri tarafından,
üçüncü basamak sağlık tesislerinde
ise bizzat Anestezi uzmanı
tarafından veya Anestezi uzmanı
eşliğinde Anestezi asistanı/
teknisyeni/teknikeri tarafından
yapılması gerekmektedir.
550.130
550.140
550.150
550.160
550.170
550.180
550.190
550.200
550.210
550.220
550.230
550.240
Anestezi puanı, A1 grubu
Anestezi puanı, A2 grubu
Anestezi puanı, A3 grubu
Anestezi puanı, B grubu
Anestezi puanı, C grubu
Anestezi puanı, D grubu
Anestezi puanı, E grubu
Aynı seansta birden fazla ameliyatın
yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi
puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının
hesaplanmasında, yapılan ameliyatların
(aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin
indirimli toplam puanları, %100 + %50 + ....
veya %100 + %30 ...) toplam puanları
değerlendirilir. Kullanılacak olan artırılmış
anestezi puanları aşağıdadır.
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi
puanı.
Toplam indirimli ameliyat puanı 3000 ve üzeri
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi
puanı.
Toplam indirimli ameliyat puanı 2000-2999
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi
puanı.
Toplam indirimli ameliyat puanı 900-1999
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi
puanı.
Toplam indirimli ameliyat puanı 500-899
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi
puanı.
Toplam indirimli ameliyat puanı 300-499
1200
750
450
210
120
75
50
1440
900
540
252
144
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 26
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi
550.250 puanı.
Toplam indirimli ameliyat puanı 150-299
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anestezi
550.260 puanı.
Toplam indirimli ameliyat puanı 1-149
Yenidoğan (0-28 gün) olgularında
aşağıdaki anestezi puanları uygulanır.
550.270
Yenidoğan anestezi puanı, A1 grubu
550.280
Yenidoğan anestezi puanı, A2 grubu
550.290
Yenidoğan anestezi puanı, A3 grubu
550.300
Yenidoğan anestezi puanı, B grubu
550.310
Yenidoğan anestezi puanı, C grubu
550.320
Yenidoğan anestezi puanı, D grubu
550.330
Yenidoğan anestezi puanı, E grubu
ALGOLOJİ - AĞRI TEDAVİSİ
UYGULAMALARI
Enjeksiyonlar
Atlantoaksial ve atlantooksipital
550.350
enjeksiyon, ağrı tedavisi
550.360
Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi
550.370
Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi
550.380
Proloterapi
550.390
Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi
Tetik nokta veya tendon kılıfı veya
ligament enjeksiyonu
Somatik Sinir Blokları-Tanı ve Tedavi
550.410
Aksiller pleksus sinir bloğu
550.420
Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları
550.430
Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları
550.400
550.440
550.450
550.460
550.470
Faset mediyan sinir bloğu
Fasiyal sinir sinir bloğu
Femoral sinir bloğu, üçlü
Gasser gangliyon sinir bloğu
Glossofaringeal/vagus/frenik/aksesoryus
550.480
sinir bloğu
550.490
Greater ve lesser oksipital sinir bloğu
550.500
İlave periferik alt ekstremite sinir bloğu,
90
60
2160
1350
810
378
216
135
90
150
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır. Görüntüleme
eşliğinde uygulandığında
puanlandırılır.
Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile
proliferatif gelişimi indükleme. Aynı
anatomik bölge için bir kez
puanlandırılır.
Görüntüleme eşliğinde
uygulandığında puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
15
35
15
35
15
100
30
30
Total sayı dahil. Görüntüleme
eşliğinde uygulandığında
puanlandırılır.
Total sayı dahil
50
75
75
200
100
Total sayı dahil
50
15
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 27
her biri
İlave periferik üst ekstremite sinir bloğu,
550.510
her biri
İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik
550.520
sinir bloğu
550.530
İnterkostal sinir bloğu, tek seviye
550.540
İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye
15
75
Bir kez puanlandırılır.
550.530 işlemine ilave
puanlandırılır.
550.550
550.560
İnterskalen sinir bloğu
Laringeal sup/rek sinir bloğu
Lateral femoral kutanöz/obturator sinir
550.570
bloğu
550.580
Maksiller/mandibüler sinir bloğu
550.590
Paraservikal (serviks) sinir bloğu
550.600
550.610
550.611
550.620
550.630
Peroneal/tibial/sural sinir bloğu
Pudental sinir bloğu
Penil blok
Radial/ulnar/medial sinir bloğu
Sakral/koksigeal sinir bloğu
550.640
Selektif sinir kökü (root) bloğu, tek
50
50
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
550.700
İmpar gangliyon sinir bloğu
Paravertebral/torakal/lomber/psoas
kompartman sinir bloğu
550.720
Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu
550.710
550.730
Splanknik blok
550.740
Stellat gangliyon sinir bloğu
İntraspinal Sinir Blokları
Epidural blok (port veya pompa implantı)
550.750
550.760
550.770
Epidural kan veya serum yaması
Kombine spinal epidural analjezi veya blok
(kontinu)
40
50
50
20
50
50
621.070, 621.071 ve 621.110 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Görüntüleme eşliğinde
uygulandığında puanlandırılır.
Servikal/brakial pleksus sinir bloğu
Siyatik sinir bloğu
Supraorbital/intraorbital/troklear sinir
550.670
bloğu
550.680
Supraskapuler sinir bloğu
Sempatik Sinir Blokları
Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu
15
100
75
550.650
550.660
550.690
30
75
100
75
50
50
Görüntüleme eşliğinde
uygulandığında puanlandırılır.
Görüntüleme eşliğinde
uygulandığında puanlandırılır.
Total sayı dahil
Total sayı dahil
Görüntüleme eşliğinde
uygulandığında puanlandırılır.
200
150
75
150
200
75
300
Otolog kanın epidural mesafeden
verilmesi
Alt ekstremite veya batın
cerrahisinde rejyonel anestezi
uygulamasında spinal ve epidural
anestezinin özel bir set ile
100
175
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 28
uygulanması
550.780
550.790
550.800
550.810
550.820
550.830
550.831
550.840
550.850
Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya
kateterizasyon
Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya
kateterizasyon
Spinal blok, kateter ve port veya pompa
implantı ile
Subaraknoid blok, lomber veya kaudal
spinal blok ile
Subaraknoid kateterizasyon
Transforaminal anterior epidural
enjeksiyon veya kateter
Nörolitik sinir bloğu, subaraknoid
Nörolitik sinir bloğu, epidural (servikaltorakal)
550.870
Nörolitik sinir bloğu, epidural (lomberkaudal)
Nörolitik interkostal sinir bloğu, tek seviye
550.890
Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her
seviye
550.900
Trigeminal/gasser gangliyon sinir bloğu
550.910
Nörolitik stellat gangliyon sinir bloğu
550.920
550.930
550.940
550.950
550.960
Nörolitik sinir bloğu, paravertebral
(Torakal-lomber)
Nörolitik çölyak veya hipogastrik sinir
bloğu
Nörolitik impar gangliyon sinir bloğu
Nörolitik periferik sinir bloğu, tek
Nörolitik splanknik sinir bloğu
Radyofrekans Termokoagülasyon
(RFT)/Kriyoablasyon
550.970
550.980
170
300
75
150
Floroskopi eşliğinde
transforaminal olarak epidural
steroid uygulaması
Perinöral kateterizasyon
Sinir Blokları-Destrüktif/Nörolitik
Hipofiz adenolizisi
550.860
550.880
150
Anuloplasti RFT
Faset eklem RFT/Kriyoablasyon
170
170
400
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt
vermeyen ağrılarda intratekal
nörolitik ajan enjeksiyonu
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt
vermeyen ağrılarda epidural
nörolitik ajan enjeksiyonu
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt
vermeyen ağrılarda epidural
nörolitik ajan enjeksiyonu
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt
vermeyen göğüs ağrılarında
nörolitik ajan enjeksiyonu
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt
vermeyen göğüs ağrılarında
nörolitik ajan enjeksiyonu
Trigeminal nevraljide nörolitik
ajan enjeksiyonu
Nörolitik ajan enjeksiyonu ile,
sempatik gangliyon bloğu
Lomber sempatik blokları da
içerir.
Kanser ağrısı tedavisinde
uygulanır.
200
300
250
75
30
200
125
125
300
250
75
300
Üçüncü basamak sağlık
tesislerinde ve yılda bir kez
puanlandırılır.
Toplam sayı dahil
Toplam sayı dahil
350
250
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 29
550.990
551.120
Glossofaringeal RFT/Kriyoablasyon
Perkütan faset sinir denervasyon
RFT/Kriyoablasyon
Perkütan intradiskal RFT/Kriyoablasyon
RFT/Kriyoablasyon Nörotomi
Sakroiliak eklem RFT/Kriyoablasyon
Servikal Dorsal Root Gangliyonu
RFT/Kriyoablasyon
Torakal Dorsal Root Gangliyonu
RFT/Kriyoablasyon
Lomber Dorsal Root Gangliyonu
RFT/Kriyoablasyon
Sakral Dorsal Root Gangliyonu
RFT/Kriyoablasyon
Sfenopalatin gangliyon RFT/Kriyoablasyon
Stellat gangliyon RFT/Kriyoablasyon
Trigeminal veya gasser gangliyon RFT
Nöroplasti-Adezyonolizis
Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis
551.130
Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis
551.140
Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis
551.030
551.040
551.060
551.070
551.080
551.081
551.082
551.083
551.090
551.100
551.110
Toplam sayı dahil
350
Toplam sayı dahil
250
Toplam sayı dahil
Toplam sayı dahil
Toplam sayı dahil
250
250
200
Toplam sayı dahil
250
Toplam sayı dahil
250
Toplam sayı dahil
250
Toplam sayı dahil
250
Toplam sayı dahil
Toplam sayı dahil
Toplam sayı dahil
300
250
300
300
Üç günlük bir programdır. Bu
süreçte 1 kez puanlandırılır.
Üç günlük bir programdır. Bu
süreçte 1 kez puanlandırılır.
300
300
Nöromodülasyon
İmplantasyon port/rezervuar/pompa
551.150
implant
551.160
551.170
İmplantasyon spinal-epidural
Nörostimülatör elektronik
analiz/programlama
Epidural veya intratekal olarak
yerleştirilen ve rezervuarı cilt altına
implante edilen ağrı pompaları
Epidural veya intratekal olarak
yerleştirilen ve ucu dışarı açık
tünelize edilmiş kateterler
Sadece programlama ve analizi
içerir, cihaz implantasyon işlemlerini
içermez.
Nörostimülatör pulse jeneratör
revizyonu/çıkartılması
Nörostimülatör pulse jeneratör
551.190
yerleştirilmesi
551.180
551.200
Periferik sinir elektrod implantasyonu
Nörostimülatör elektrodunu
periferik sinir üzerine yerleştirmek
için küçük cerrahi işlem
Perkütan elektrod revizyonu veya
çıkartılması
Perkütan nörostimülatör elektrod
551.220
implantasyonu
551.210
Pompa veya port programlaması veya
551.230
doldurması
Rezervuarlı portlar veya
programlanabilir pompaların
doldurulma ve/veya programlama
işlemi
300
C
300
C
20
150
D
350
C
350
C
100
E
350
C
20
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 30
551.240
551.250
Port veya pompa revizyonu veya
çıkartılması
Diğer
Bispektral indeks (BİS) monitorizasyonu
551.251
Derin trakeal aspirasyon
551.260
551.270
551.280
Epidural blok (kontinu)
Epidural veya spinal diferansiyel blok
Gastrik intramukozal pH, tonometri
551.290
Günlük yatan hasta ağrı takibi
551.300
İntravenöz lidokain testi
İntraplevral kateterizasyon ile blok,
551.310
kontinü
551.320
İntravenöz rejyonel blok (RİVA)
Kontinu perineural (periferik sinir) opiat
551.330
analjezisi
551.340
SEDO-analjezi
Erişkin ve Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri
552.001
Rezervuarlı portlar veya
programlanabilir pompaların cerrahi
revizyonu ya da çıkartılması
1. Basamak yoğun bakım viziti
552.002
2. Basamak yoğun bakım hasta takibi,
mesai saatleri içi
552.003
3. Basamak yoğun bakım hasta takibi,
mesai saatleri içi
150
20
Günde en fazla 3 kez
puanlandırılır. Anestezi
uygulamaları ile birlikte
puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
Epidural kateterli hastalarda,
Anestezi uzmanınca günde en az iki
kez yapılan hasta başı ağrı
değerlendirmesinin
raporlandırılması sonucunda, günde
bir kez puanlandırılır. 550.050 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Nöropatik ağrı tedavisinde
5
200
90
30
20
20
150
75
60
Aynı gün genel anestezi ile birlikte
puanlandırılmaz. Lokal ya da
rejyonel anestezi altında cerrahi
girişim uygulanan hastalara ayrıca
tanı veya tedavi amaçlı bir girişim
uygulanacak hastaların sedatize
edilmesi amacıyla Anestezi
uzmanınca uygulandığında
puanlandırılır. 550.090 ve 550.100
ile birlikte puanlandırılmaz.
Bu başlık altındaki işlemler
510.123, 510.124, 552.006,
552.007, 552.008, 552.009 ve
552.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
Erişkin/çocuk reanimasyon ve
yoğun bakım ünitelerinde, her hasta
için, günde en az iki kez hasta başı
vizit yapılması halinde yapılan
vizitlerin tamamı için günlük bir kez
işlem puanı verilir.
Erişkin/çocuk reanimasyon ve
yoğun bakım ünitelerinde, mesai
saatleri içinde yapılan hasta takibi.
Erişkin/çocuk reanimasyon ve
yoğun bakım ünitelerinde, mesai
29
30
50
70
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 31
D
saatleri içinde yapılan hasta takibi.
552.004
2. Basamak yoğun bakım hasta takibi,
mesai saatleri dışı
552.005
3. Basamak yoğun bakım hasta takibi,
mesai saatleri dışı
Yenidoğan Yoğun Bakım Hizmetleri
552.006
Yenidoğan 1. Basamak yoğun bakım viziti
552.007
Yenidoğan 2. Basamak yoğun bakım hasta
takibi, mesai saatleri içi
552.008
Yenidoğan 3. Basamak yoğun bakım hasta
takibi, mesai saatleri içi
552.009
Yenidoğan 2. Basamak yoğun bakım hasta
takibi, mesai saatleri dışı
552.010
Yenidoğan 3. Basamak yoğun bakım hasta
takibi, mesai saatleri dışı
590.001
Yenidoğan/çocuk/erişkin tedavisel
soğutma (Terapötik hipotermi)
Erişkin/çocuk reanimasyon ve
yoğun bakım ünitelerinde, mesai
saatleri dışında yapılan hasta takibi.
Her sekiz (8) saatlik takip için bir kez
puanlandırılır.
Erişkin/çocuk reanimasyon ve
yoğun bakım ünitelerinde, mesai
saatleri dışında yapılan hasta takibi.
Her sekiz (8) saatlik takip için bir kez
puanlandırılır.
Bu başlık altındaki işlemler
510.123, 510.124, 552.001,
552.002, 552.003, 552.004 ve
552.005 ile birlikte puanlandırılmaz.
Yenidoğan reanimasyon ve yoğun
bakım ünitelerinde, her hasta için,
günde en az iki kez hasta başı vizit
yapılması halinde yapılan vizitlerin
tamamı için günlük bir kez işlem
puanı verilir.
Yenidoğan reanimasyon ve yoğun
bakım ünitelerinde, mesai saatleri
içinde yapılan hasta takibi.
Yenidoğan reanimasyon ve yoğun
bakım ünitelerinde, mesai saatleri
içinde yapılan hasta takibi.
Yenidoğan reanimasyon ve yoğun
bakım ünitelerinde, mesai saatleri
dışında yapılan hasta takibi. Her
sekiz (8) saatlik takip için bir kez
puanlandırılır.
Yenidoğan reanimasyon ve yoğun
bakım ünitelerinde, mesai saatleri
dışında yapılan hasta takibi. Her
sekiz (8) saatlik takip için bir kez
puanlandırılır.
Üçüncü seviye
yenidoğan/çocuk/erişkin yoğun
bakım ünitesi olan sağlık
tesislerinde, hipoksik iskemik
ensefalopati tanısında ve
kardiyopulmoner resusitasyon
sonrası spontan sistemik dolaşımın
sağlandığı komatöz hastalarda
(Glasgow koma skalası
< 9) ilk 12 saat içinde başlanmak
koşuluyla en fazla 72 saat süre ile
sadece üçüncü seviye yoğun
bakımlarda uygulandığında
25
40
30
50
70
25
40
100
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 32
puanlandırılır. Aynı yatış döneminde
en fazla üç kez puanlandırılır.
6.1. DERMİS ve EPİDERMİS CERRAHİSİ
Deri
600.010
Dermabrazyon, bir alanda
600.020
Dermabrazyon, tüm yüze
600.030
600.040
600.050
İntralezyonal steroid enjeksiyonu, her bir
seans
Malign deri tümörlerinin eksizyonu
Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep
veya greft ile
Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer
sütur ile
Seboreik keratoz gibi lezyonların
600.070
tıraşlanarak çıkarılması, her bir seans
600.060
600.090
Yanıkta eskarektomi
600.091
600.100
600.110
600.111
Yanıkta toraks eskarektomisi
Yanıkta eskarotomi
Yanıkta fasiyotomi
Yanıkta fasiyotomi kapatma
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti
600.120
uygulaması
600.130
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti
uygulaması, ilave her uygulama
Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların
elektrokoterizasyon veya kriyoterapisi
Deri ve Derialtı
600.150
Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım
600.140
Yanık, akne sonucu oluşmuş ileri
düzeyde şekilsiz skar nedeni ile, bir
alan ile sınırlı abraziv yaklaşım
Yanık, akne sonucu oluşmuş ileri
düzeyde şekilsiz skar nedeni ile, tüm
yüz için abraziv yaklaşım
Keloid vb. oluşumlar için
Lokal flep ile kapatılamayan
tümörler için, patoloji raporu
gereklidir.
Patoloji raporu gereklidir.
600.430, 600.550, 600.560,
600.570, 600.580, 600.590,
600.600, 600.610, 600.640,
600.650, 600.660, 600.670,
600.690, 600.700, 600.710,
600.720, 600.730, 600.300,
600.330, 600.370 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Patoloji raporu gereklidir.
200
D
400
C
15
180
D
400
C
200
D
50
Toraks hariç, her bir anatomik
alan için
150
D
Her bir anatomik alan için
Her bir anatomik alan için
Her bir anatomik alan için
200
100
150
200
D
E
D
D
100 cm² lik bir alan için
250
D
30
D
350
C
150
D
İlave her 100 cm² lik alan için.
600.120 işlemine ilave
puanlandırılır.
Genel anestezi ile. İşlemin
tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 33
600.160
Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım
600.170
Skar revizyonu, küçük
600.180
Skar revizyonu, orta
600.190
Skar revizyonu, büyük
3 cm'den küçük. Herhangi bir
ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
3-10 cm. Herhangi bir ameliyat ile
birlikte puanlandırılmaz.
10 cm'den büyük. Herhangi bir
ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
550
B
150
D
200
D
300
C
600.200
Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler
malformasyon eksizyonu, küçük
3 cm'den küçük
200
D
600.210
Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler
malformasyon eksizyonu, orta
3-10 cm
400
C
600.220
Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler
malformasyon eksizyonu, büyük
10 cm'den büyük
600
B
600.230
Hemanjiom, lenfanjiyom eksizyonu ve
rekonstrüksiyonu, deri grefti ile
700
B
600.240
600.250
600.260
600.270
600.280
600.290
Vasküler malformasyonlar ve lenfanjiyom
için sklerozan madde enjeksiyonu
Split thickness deri grefti, küçük
Split thickness deri grefti, orta
Split thickness deri grefti, büyük
Full thickness deri grefti, küçük
Full thickness deri grefti, büyük
Greftler
600.300
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt
onarımı, büyük
600.310
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt
onarımı, orta
600.320
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt
onarımı, küçük
600.330
600.350
600.360
600.370
600.390
600.400
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt
onarımı, ilave
Kompozit greft uygulaması
Mukoza grefti alınması
Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı,
büyük
Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı,
küçük
Yağ grefti uygulamalası
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
5 cm² den küçük
5-10 cm²
10 cm² den büyük
5 cm² den küçük
5 cm² den büyük
200
200
300
400
300
400
D
C
C
C
C
480
C
360
C
250
D
32
D
200
100
D
E
5 cm² den büyük
400
C
5 cm² den küçük
300
C
250
D
300
C
150
D
10 cm² den büyük. Deperioste
saçlı deri defektleri için kemikte
kanamalı odaklar oluşturulmasından
sonra. 620.470 ile birlikte
puanlandırılmaz.
5-10 cm². Deperioste saçlı deri
defektleri için kemikte kanamalı
odaklar oluşturulmasından sonra.
5 cm² den küçük. Deperioste saçlı
deri defektleri için kemikte kanamalı
odaklar oluşturulmasından sonra.
İlave her el ayası kadar alanın
onarımı
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
Flepler
600.410
Abbe flebi, birinci seans
600.420
Abbe flebi, ikinci seans
Dudak, göz kapağı gibi yapıların
flep ile rekonstrüksiyonu
Dudak, göz kapağı gibi yapıların
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 34
flep ile rekonstrüksiyonu
600.430
600.440
600.450
Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler
Alın flebi, birinci seans
Alın flebi, ikinci seans
600.460
Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri
600.470
600.480
600.490
600.500
600.510
600.520
Çapraz bacak flebi, birinci seans
Çapraz bacak flebi, ikinci seans
Çapraz parmak flebi, birinci seans
Çapraz parmak flebi, ikinci seans
Dil flebi, birinci seans
Dil flebi, ikinci seans
600.530
600.540
600.550
600.560
600.570
600.580
600.590
600.600
600.610
600.620
600.630
600.640
600.650
600.660
600.670
600.680
600.690
600.700
600.701
600.710
600.730 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Doku genişletme ünitesinin
Doku genişletici uygulamaları, birinci seans uygulanması ve takip eden tüm
genişletme enjeksiyonları dahil
Doku genişletici, çıkarma işlemi,
Doku genişletici uygulamaları, ikinci seans fibröz kapsülün komplet eksizyonu
dahil
Fasiyokütan flep
Latissimus dorsi kas deri flebi,
İki farklı doku içeren serbest kompozit flep
fibula osteokütan flebi vb.
İki loblu flep
Kasık flebi, abdominal flep,
İnterpolasyon flepleri, birinci seans
subpektoral flep, infraklavikuler flep
vb.
Kasık flebi, abdominal flep,
İnterpolasyon flepleri, ikinci seans
subpektoral flep, infraklavikuler flep
vb.
Kas flebi
Kas flebi ile birlikte deri grefti
Kas-deri flebi
K-M plasti
Limberg, Rhomboid, Karydakis flep
610.625 ile birlikte
ameliyatları
puanlandırılmaz.
Mukoza flebi
Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi
Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi
ile birlikte deri grefti
Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme
flebi
Fibula flebi, kasık flebi, grasilis kas
Tek bir doku içeren serbest flep
flebi vb.
Bir flep için (Nota flebi, banner
Tek loblu lokal deri flebi
flebi vb.)
600.700 işlemine ilave
Tek loblu lokal deri flebi, ilave her flep için
puanlandırılır.
Subskapuler arter tabanlı
Üç farklı dokuyu birlikte içeren serbest flep
osteomuskulokütan flep
600
450
150
B
C
D
460
C
400
150
300
150
400
150
C
D
C
D
C
D
500
B
500
B
400
C
2013
A2
350
C
403
C
173
D
460
525
630
420
C
B
B
C
300
C
315
300
C
C
500
B
500
B
1650
A3
300
C
100
C
2300
A2
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 35
600.720
V-Y ilerletme deri flebi
600.730
Z-Plasti, tekli
600.740
600.770
600.800
Lazer Tedavi Uygulamaları
Vasküler lezyon, lazer
Vasküler lezyon, eksizyonel lazer
Deri tümörlerinde eksizyonel lazer
600.830
600.860
600.870
600.880
600.890
600.900
600.910
600.920
600.930
600.940
600.950
600.960
600.970
600.980
600.990
601.000
601.010
601.020
601.030
601.040
601.050
Bir kez puanlandırılır. 600.460 ile
birlikte puanlandırılmaz.
En fazla 5 seans puanlandırılır.
Medikal tedavi sonrası
uygulanabilir. Tümöral olmayan
Pigmentli lezyon, eksizyonel olmayan lazer
lezyonlar içindir. En fazla 3 seans
puanlandırılır.
6.2. BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ ve
YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ
Baş ve Boyun Cerrahisi
Blow-out kırığı, orbita tabanına greft veya
biyomateryal yerleştirilmesi
Etmoidal arter ligasyonu
Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve
internal tespit
Kranyal çatı bozuklukları,
Fronto-orbital ilerletme
patolojik gelişim nedenli, kranyal
volüm artırımı vb.
Habitüel temporomandibular eklem (TME)
dislokasyonları için eminektomi
Kafatası kemiği ekstensiv tümör
İşlemin tamamı için, bir kez
ameliyatları
puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez
Kafatası kemiği basit tümöral kitleleri
puanlandırılır.
Kalvarial şekillendirme, total
Kistik lenfangiom eksizyonu
Temporomandibular eklem
Kondilektomi
kondilar operasyon
Nazal ansefalosel ameliyatları
Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer
haricindekiler
Kranioplasti ameliyatları, otojen greft ile
Kostaplasti vb. Kot alınması hariç
Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim
implantasyonu ameliyatları
Kraniyosinostoz ameliyatları, tek veya çok
sayıda sütür ile
Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile
rekonstrüksiyonu
Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile
rekonstrüksiyonu
LeFort II osteotomisi ve/veya kemik grefti
LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti
Lefort III osteotomisi ve/veya kemik grefti
Maksilla veya mandibula kırığı, açık
redüksiyon ve internal tespit
368
C
263
D
100
100
175
E
D
100
500
B
300
C
400
C
1700
A3
350
C
450
C
150
D
2200
800
A2
B
400
C
600
B
600
B
400
C
1000
A3
900
A3
750
B
1200
1000
1500
A3
A3
A3
450
C
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 36
601.060
601.070
601.080
601.090
601.100
601.110
601.120
601.130
601.140
601.141
601.150
601.160
601.170
601.180
601.190
601.200
601.210
601.220
601.230
601.240
601.250
601.260
601.270
601.280
Maksilla veya mandibula kırığı,
intermaksiller tespit
Maksillektomi, parsiyel
Maksillektomi, total
Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu,
kemik grefti ile
Mandibula veya maksilladaki kistik
oluşumlara küretaj
Mandibula veya maksilladan
ameloblastoma rezeksiyonu
Mandibula veya maksilladan küçük çaplı
tümör rezeksizyonu
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve plak
ile rekonstrüksiyon
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve
vaskülarize kemik grefti ile onarımı
Maksillomandibüler ilerletme cerrahisi
Polisomnografi ile ağır derecede
OSAS olduğunun tespiti halinde
puanlandırılır.
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş
zamanlı kemik grefti ile onarımı
Mandibuler osteotomi, deformite onarımı
için
Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu
için
Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon
ve internal tespit
Orbital distopi düzeltilmesi
Orbital hipertelorizm düzeltilmesi
Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin
kapatılması
Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu
TME ankilozu için 'gap' artroplastisi
TME artroplasti
TME luksasyonu kapalı redüksiyon
Vaskülarize kemik grefti ile mandibula
rekonstrüksiyonu
Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal
tespit
Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon
Burun
Açık rinoplasti ile total septal
601.290
rekonstrüksiyon
Alın flebi ile total burun kaybı onarımında
ikinci seans
Burun eksternal cerrahi onarımı, greft
601.310
ve/veya flep ile
250
D
1000
1400
A3
A3
750
B
300
C
750
B
350
C
1000
A3
1600
A3
1600
A3
1200
A3
600
B
400
C
600
B
1100
1500
A3
A3
400
C
600
500
500
50
B
B
B
1600
A3
400
C
200
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir. 601.430,
601.480 ve 601.620 ile birlikte
puanlandırılmaz.
601.300
Rinofima, dermoid kist, bazal
hücreli kanser, travma tanılarında
500
B
400
C
400
C
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 37
601.320
Burun eksternal cerrahisi
601.330
Burun içi konka elektrokoterizasyonu
601.340
601.350
Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu
Burun mukozası koterizasyonu
601.360
Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel
601.370
Burun rekonstrüksiyonu, total
601.380
Burun tamponu çıkarılması
601.390
Burun tamponu konması, arka
601.400
Burun tamponu konması, ön
601.410
Burundan yabancı cisim çıkarılması
601.420
Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi
Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır 'saddle
601.430
nose' deformitesi onarımı
601.440
Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraflı
601.450
Konka lateralizasyonu
601.460
Konka submukozal rezeksiyonu, iki taraf
601.470
Konka submukozal rezeksiyonu, tek taraf
601.480
Septal fraktür onarımı
601.490
601.500
Nazal ansefalosel, kraniotomi ile
Nazal fraktür onarımı
601.510
601.520
601.530
601.540
601.550
Nazal polipektomi
Nazal septal perforasyon onarımı
Nazal septal buton tatbiki
Nazal valv cerrahisi, iki taraf
Nazal valv cerrahisi, tek taraf
Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci
601.560
seans
Rinofima, dermoid kist, bazal
hücreli kanser, travma tanılarında
Tek veya çift taraflı. İşlemin
tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Bir yıl içerisinde en fazla iki kez
puanlandırılır.
200
D
100
100
20
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
endikasyonu belgelenenler
puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
endikasyonu belgelenenler
puanlandırılır.
400
C
600
B
10
601.400 ile birlikte
puanlandırılmaz.
601.390 ile birlikte
puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir. 601.290,
601.480, 601.620 ve 601.660 ile
birlikte puanlandırılmaz.
601.460, 601.470 ile birlikte
puanlandırılmaz.
601.450, 601.470 ile birlikte
puanlandırılmaz.
601.450, 601.460 ile birlikte
puanlandırılmaz.
601.620 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.180, 602.190, 602.200,
602.210, 602.220, 602.230,
602.250, 602.260, 602.270,
602.280, 602.290, 602.300,
602.320, 602.330, 602.340 ile
birlikte puanlandırılmaz.
100
10
40
150
D
600
B
400
C
100
E
300
C
200
D
400
C
750
100
B
200
D
400
70
300
150
C
C
D
450
C
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 38
601.570
601.580
Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans
Rinofima eksizyonu ve deri grefti
Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye
601.590
bırakılması
Rinoplasti, komplike olmayan, greft
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
601.600
kullanılmaksızın
gerekçe belirtilmelidir.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
601.610
Rinoplasti komplike, greft ile
gerekçe belirtilmelidir.
601.330, 601.450, 601.460,
601.470, 601.510, 602.230,
601.620
Septoplasti
602.240, 602.290 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
601.630
Septorinoplasti
gerekçe belirtilmelidir.
601.640
Sineşi, veb açılması
Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda
601.650 alın flebi ve iskelet yapı oluşturulması, birinci
seans
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
Yalnızca kıkırdak kaybı içeren 'saddle nose' gerekçe belirtilmelidir. 601.290,
601.660
deformitesi onarımı
601.430, 601.480, 601.620 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Boyun ve Larinks
601.670
Alar defektlerin rekonstrüksiyonu
601.680
Aritenoidektomi, endolaringeal
Boyun diseksiyonu, radikal veya
601.700 ile birlikte
601.690
fonksiyonel, tek taraf
puanlandırılmaz.
601.690 ile birlikte
601.700
Boyun eksplorasyonu
puanlandırılmaz.
601.710
Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu
Patoloji raporu gereklidir.
601.720
Damak fistülü onarımı
601.730
Eksternal karotid arter ligasyonu
601.740
Endolaringeal lazer cerrahisi
Laringeal polip, nodül, kist,
Endolaringeal mikrocerrahi ile larinks
601.750
papillom eksizyonu, stripping vb.
poliplerine girişim
için, yapılan eksizyon dahil
608.500, 608.510 ile birlikte
601.760
Faringolarinjektomi
puanlandırılmaz.
608.500, 608.510 ile birlikte
601.770
Faringolarinjoözefajektomi
puanlandırılmaz.
601.780
Hiyoid süspansiyonu
601.900 ile birlikte
601.790
İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon
puanlandırılmaz.
601.800
Kordektomi veya stripping
601.810
Kosta grefti alınması
601.820
Krikotiroidopeksi
601.830
Laringeal fraktür tedavisi, kapalı
Laringeal reinnervasyon, nöromüsküler
601.840
flep ile
150
350
D
C
200
D
400
C
600
B
300
C
500
B
35
E
800
B
400
C
400
550
C
B
1000
A3
400
C
600
350
300
750
B
C
C
B
300
C
1500
A3
2000
A2
600
B
400
C
400
200
600
200
C
D
B
700
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 39
601.850
Laringofissür
601.860
601.870
601.880
601.881
601.890
Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon
Laringoplasti, medializasyon, tek taraflı
Laringoplasti, yanıklar, rekonstrüksiyon
Laringeal stenoz cerrahisi
Laringosel çıkarılması
601.900
Laringoskopi, direkt
601.901
Laringoskopi ve biyopsi
601.910
601.920
Laringoskopi, fleksible fiberoptik
Laringostroboskopi
601.930
Larinjektomi, parsiyel
601.940
Larinjektomi, total
601.950
601.960
601.970
601.971
601.972
601.980
601.990
602.000
602.010
602.020
602.030
602.031
602.032
602.040
Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile
Larinks papillomu
Larinksten yabancı cisim çıkarılması
Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu
Larenkste radyofrekans ile kordotomi veya
kordektomi
Lateral rinotomi ile yaklaşım
Maksiller arter ligasyonu
Obturator tatbiki
Suprahyoid boyun diseksiyonu
Tirohyoid suspansiyon
Tiroplasti
Trakeoözofajial fistül açılması, primer
Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder
Tortikollis düzeltilmesi
Paranazal Sinüsler
602.050
602.060
Antrokoanal polip eksizyonu
BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım
602.070
Caldwell-Luc ameliyatı, tek taraflı
602.080
Caldwell-Luc ameliyatı, iki taraflı
602.090
602.100
Eksternal etmoidektomi
Frontal sinusotomi, trepanasyon
Kordektomi ve larenks papillom
eksizyonu dahildir. Başka bir larenks
operasyonu ile birlikte
puanlandırılmaz.
601.790, 601.901 ile birlikte
puanlandırılmaz.
601.900 ile birlikte
puanlandırılmaz.
500
B
450
600
600
600
600
C
B
B
B
B
140
150
15
40
608.500, 608.510 ve 601.940 ile
birlikte puanlandırılmaz.
608.500, 608.510 ve 601.930 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Tümör, perforasyon cerrahisi vb.
1200
A3
1100
A3
130
450
180
500
E
C
750
B
400
600
20
300
500
550
130
350
300
C
B
C
B
B
E
C
C
200
500
D
B
250
D
350
C
350
250
C
D
B
Tüm burun ve paranazal sinüs
ameliyatları aynı organın bölümleri
kabul edilerek tüm ikincil
ameliyatlar %30 oranında
puanlandırılır.
602.080, 602.320 ve 602.330 ile
birlikte puanlandırılmaz.
602.070, 602.320 ve 602.330 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 40
602.110
602.120
602.130
602.140
602.150
602.160
602.180
602.190
602.200
602.210
602.220
602.230
602.240
602.250
602.260
602.270
602.280
602.290
602.300
602.310
602.320
602.330
Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile,
iki taraflı
Obliterasyon dahildir.
Obliterasyon dahildir. 602.110 ile
Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile,
birlikte puanlandırılmaz. Bir kez
tek taraflı
puanlandırılır.
Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı
Ozenaya cerrahi girişim
Piterigopalatin fossa cerrahisi
Transnazal etmoidektomi
Endoskopi
602.210, 602.300, 602.320,
Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi
602.330, 602.340 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.210, 602.300, 602.320,
Endoskopik burun ve nazofarinks tümör
602.330, 602.340 ile birlikte
cerrahisi
puanlandırılmaz.
Endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR)
602.300, 602.320, 602.330,
Endoskopik frontal sinüs cerrahisi
602.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endoskopik koanal atrezi açılması
Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu
Endoskopik konka redüksiyonu
602.210, 602.300, 602.320,
Endoskopik medial maksillektomi
602.330, 602.340 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.210, 602.300, 602.320,
Endoskopik meningosel, ensefalosel
602.330, 602.340 ile birlikte
cerrahisi
puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 602.370, 602.300,
Endoskopik optik sinir dekompresyonu
602.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 602.330 ile birlikte
Endoskopik orbita dekompresyonu
puanlandırılmaz.
601.330, 601.450, 601.460,
601.470, 601.510, 601.620,
Endoskopik septoplasti
602.230, 602.240 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 602.280, 602.330,
Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi
602.360, 602.370 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.350 ile birlikte
Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi
puanlandırılmaz.
602.070, 602.080, 602.180,
602.190, 602.200, 602.210,
Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, iki
602.240, 622.250, 602.260,
taraf
602.270, 602.280, 602.310, 602.330
ile birlikte puanlandırılmaz.
602.070, 602.080, 602.180,
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek 602.190, 602.200, 602.210,
taraf
602.240, 622.250, 602.260,
602.270, 602.280, 602.310, 602.320
500
B
400
C
50
300
500
350
C
B
C
600
B
800
B
400
C
600
B
450
350
300
C
C
C
500
B
500
B
700
B
700
B
350
C
500
B
15
500
B
350
C
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 41
ile birlikte puanlandırılmaz.
602.340
Maksiller sinüse endoskopik müdahale
602.350
Nazofarinks biyopsisi
602.360
602.370
Temporomandibuler eklem endoskopisi,
diagnostik
Temporomandibuler eklem endoskopisi,
cerrahi
Ağız, Dudak, Dil ve Farinkse Yönelik
Girişimler
602.380
Adenoidektomi
602.390
Adenoidektomi ve tüp
602.400
602.410
602.420
602.430
602.440
602.450
Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin
rezeksiyonu
Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve
lokal flep uygulaması
Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı
Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu
gerektiren malign tümörleri
Ağız vestibülü apse, kist veya hematom
drenajı
Ağız vestibülü mukozasının donör greft
olarak eksizyonu ve onarımı
602.460
Ağız vestibülündeki lezyonların fizik
yöntemlerle destrüksiyonu
602.470
Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza
eksizyonu ve onarımı
300
602.310 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 602.280, 602.330,
602.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 602.280, 602.330,
602.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.390, 603.080, 603.090,
603.100, 603.110 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.380, 603.080, 603.090,
603.100, 603.110 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Patoloji raporu gerekir.
Patoloji raporu gerekir.
Lazer, şimik, termal
601.210, 601.720, 602.490,
602.950, 602.970, 603.000 ile
birlikte puanlandırılmaz.
602.480 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Polisomnografi raporu gerekir.
Yılda en fazla 3 kez puanlandırılır.
C
75
200
D
350
C
200
D
300
C
250
D
400
C
100
E
850
B
100
E
300
C
100
150
D
400
C
400
C
602.480
Alveolar yarık onarımı
602.490
Anterior damak fistülü onarımı
602.500
Damağa radyofrekans uygulanması
602.510
Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu
Damak ve uvula lezyonlarının onarımı, flep
230
D
300
C
Damak yarığı onarımı ve faringeal flep
Damak yarığı onarımı, inkomplet
Damak yarığı onarımı, komplet
Deri grefti kullanarak sulkoplasti
Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak
600
400
450
300
200
B
C
C
C
D
602.520
602.530
602.540
602.550
602.560
602.570
ile
230
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 42
602.580
602.590
602.600
602.610
602.620
602.630
602.640
602.650
602.660
602.670
602.680
602.690
602.700
602.710
602.720
602.730
602.740
602.750
602.760
602.770
602.780
602.790
sulkusu açılması
Dil köküne radyofrekans uygulanması
Dil kökü süspansiyonu ve/veya dil
kökünden doku çıkarılması
Dil lezyonu eksizyonu
Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı, dil flebi
ile
Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb.
çıkarılması
Dudak adezyonu
Dudak malign tümör rezeksiyonu ve
suprahyoid boyun diseksiyonu, Estlander,
Bernard vb. fleb ile
Dudak malign tümör rezeksiyonu veya
biyopsisi ve Estlander, Bernard vb. flebi
kullanımı
Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu
veya biyopsisi
Dudak veya dilden kama şeklinde doku
rezeksiyonu ve primer onarım
Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomisiz
Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomi ile
Dudak yarığı onarımı, tek taraf
Dudak yarığı onarımı, iki taraf
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve
lokal flepler ile onarımı
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve
lokal flepler ile onarımı ve LAP biyopsisi
Faringeal flep
Farinks duvarının rezeksiyonu ve onarımı,
myokutan flep ile
Frenilum linguale plastiği
Genioglossal ilerletme
Genioplasti, implant ile
Genioplasti, osteotomi ile
602.800
Glossektomi, parsiyel
602.810
Glossektomi, total
602.820
Hemiglossektomi
602.830
602.840
602.850
200
608.500, 608.510 ile birlikte
puanlandırılmaz.
608.500, 608.510 ile birlikte
puanlandırılmaz.
608.500, 608.510 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi
Islık çalan ağız deformitesi onarımı
Whistling deformitesi
Kolumella uzatılması
İntraoral tümör eksizyonu,mandibula
601.690 ile birlikte
602.860 rezeksiyonu ve boyun diseksiyonu (Komando
puanlandırılmaz.
ameliyatı)
602.870
Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs
400
C
200
D
400
C
100
E
250
D
750
B
550
B
350
C
350
C
350
400
350
500
C
C
C
B
550
B
600
B
400
C
1500
A3
100
400
350
400
E
C
C
C
350
C
850
B
500
B
200
300
300
D
C
C
1650
A3
1200
A3
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 43
rezeksiyonu
602.880
Lazer asiste uvulektomi
602.890
Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti
602.900
Lingual tonsil eksizyonu
602.910
602.920
602.930
602.940
602.950
602.960
602.970
602.980
602.990
603.000
603.010
603.020
603.030
603.040
603.050
603.060
603.070
Mentoplasti
Sağlık kurulu raporu ile tbbi
gerekçe belirtilmelidir.
Nadir yüz yarığı onarımı
Nazofaringeal lezyon eksizyonu,
infratemporal fossaya yaklaşım
Nazofaringeal lezyon eksizyonu,
transpalatal
Nazolabial fistül onarımı
Onarılmış dudak yarığı revizyonu
Oro-antral fistüllerin onarımı
Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif
kanama için girişim
Peritonsiller apse açılması
Posterior damak fistülü onarımı
Premaksiller segmentin geri alınması
Ranulaya girişim
Retrofaringeal veya parafaringeal apse
drenajı
Sert damaktan tümör eksizyonu, greft ile
onarım
Sert damaktan tümör eksizyonu, primer
onarım
Stiloid proçes elongasyonu eksizyonu
Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal
rezeksiyonu, flepler ile
603.080
Tonsillektomi
603.090
Tonsillektomi ve adenoidektomi
603.100
Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp
603.110
Tonsillektomi ve tüp
603.120
603.130
Transpalatal ilerletme
Uvulektomi
603.140
Uvulofaringoplasti
602.380, 602.390, 603.090,
603.100, 603.110 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.380, 602.390, 603.080,
603.100, 603.110 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.380, 602.390, 603.080,
603.090, 603.110 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.380, 602.390, 603.080,
603.090, 603.100 ile birlikte
puanlandırılmaz.
602.380, 602.390, 603.090,
603.100, 603.110 ile birlikte
puanlandırılmaz.
300
400
270
C
C
D
700
B
600
B
2000
A2
400
C
300
350
350
C
C
C
200
D
100
300
400
300
E
C
C
C
200
D
800
B
600
B
420
C
670
B
400
C
400
C
425
C
400
C
500
315
B
C
380
C
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 44
603.150
Vestibuloplasti, tek veya iki taraf
603.160
Salgı Bezlerine Yönelik Cerrahi
Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu
603.170
Parotidektomi, total
603.180
Parotidektomi, yüzeyel
Submukozal veya açık girişim, kas
ve cilt eksizyonu veya mukozal greft
uygulanması işleme dahildir.
600.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
250
D
300
C
800
B
600
B
100
175
300
200
400
E
D
C
D
C
300
C
600
B
150
D
480
C
300
50
600
300
1000
1500
500
C
B
C
A3
A3
B
600
B
400
C
Osteomyelit ve tümör için
1600
A3
Osteomyelit ve tümör için
1200
A3
100
500
250
B
1200
A3
800
B
1200
A3
Aynı taraf için 603.180 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 603.170 ile birlikte
puanlandırılmaz.
603.190
603.200
603.210
603.220
603.230
Parotis apse drenajı
Sialolitotomi, cerrahi
Sublingual tükrük bezi eksizyonu
Submaksiller veya sublingual apse drenajı
Submandibuler tükrük bezi eksizyonu
Tükrük bezinin plastik onarımı,
603.240
sialodokoplasti
6.3. GÖVDEDE YAPILAN CERRAHİLER
Toraks Duvarı
603.250
603.260
603.270
603.280
603.290
603.300
603.310
603.320
603.330
603.340
603.350
603.360
603.370
603.380
603.390
603.400
603.410
603.420
603.430
603.440
Geç sternal dehiscence onarımı
Fasiyatomi
Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin
onarımı
Kot fraktürü tedavisi, açık
Kot fraktürü tedavisi, kapalı
Kot rezeksiyonu, ekstraplevral
Kot rezeksiyonu, parsiyel
Mediastinal kist veya tümör eksizyonu
Mediastinal tümör eksizyonu, malign
Mediastinoskopi
Mediastinotomi ile eksplorasyon
Sternal debridman
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon,
protezli
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon,
protezsiz
Sternal tel çıkarılması
Sternum fraktürü fiksasyonu, açık
Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı
Torakoplasti, bronkoplevral fistül
kapatılması ile birlikte
Torakoplasti, schede tipi veya ekstraplevral
Toraks duvarı deformiteleri, pectus
excavatum, carinatum için cerrahi girişim
Mediastenin tekrar açılması ve tel
uygulaması dahil
Herhangi bir seviye
Herhangi bir seviye
Tüm seviyeler (miyoplasti için)
Sternotomi, torakotomi dahil
Sternotomi, torakotomi dahil
Biyopsi, drenaj veya yabancı cisim
çıkartılması için
Tüm seviyeler
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 45
Toraks duvarı rezeksiyonu ve
rekonstrüksiyonu, protez ile
Toraks duvarı rezeksiyonu ve
603.460
rekonstrüksiyonu, protezsiz
TOS, transaksiller girişim, servikal kot
603.470
ve/veya 1. kot rezeksiyonu
Tümör eksizyonu, intratorasik,
603.480
ekstrapulmoner
603.450
Tümör veya kist eksizyonu (toraks duvarı
603.490
lezyonlarında)
1800
A3
1400
A3
900
A3
800
B
Yumuşak doku, subkutan, derin,
subfasiyal, intramuskuler (benign
cilt lezyonları hariç). İşlemin tamamı
için, bir kez puanlandırılır.
200
D
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir. Karında
vertikal, iki sıra deri görünümünde
deri ve deri altı dokusu fazlalıkları
içindir.
800
B
1200
A3
70
E
200
D
300
2000
500
C
A2
B
600
B
1200
400
100
A3
C
E
515
B
515
B
309
C
Skalen disseksiyon ve/veya fibröz
bant disseksiyonu dahil
Gövde ve Karın Duvarına Yapılan
Müdahaleler
603.500
Abdominoplasti
603.510
Gastroşizis onarımı
603.520
Göbek granülomu veya polipi eksizyonu
603.530
Karın duvarı benign tümörleri için girişim
603.540
603.550
603.560
Karın duvarı malign tümörleri için girişim
Kloakal ekstrofi onarımı
Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı
Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü
eksizyonu
Omfalosel primer onarımı
Rektus diyastazı onarımı
Rektus kılıfı hematomu için girişim
Meme
603.570
603.580
603.590
603.600
603.610
Büyütme mammoplastisi, iki taraf
603.620
Jinekomasti düzeltilmesi, iki taraf
603.630
Jinekomasti düzeltilmesi, tek taraf
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
Deri hariç. İşlemin tamamı için,
bir kez puanlandırılır.
Deri hariç
5 cm'den büyük çaplı
Sağlık kurulu raporu ile hipoplazik
meme için tıbbi gerekçe
belirtilmelidir. 603.680 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu
raporu ile belgelenmelidir. 603.630
ile birlikte puanlandırılmaz.
Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu
raporu ile belgelenmelidir. 603.620,
603.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 46
603.640
Küçültme mammoplastisi, iki taraf
603.650
Mastektomi, basit
603.660
Mastektomi, radikal
603.670
Mastektomi, modifiye radikal
603.680
Meme asimetrisinin düzeltilmesi
603.690
603.700
603.710
603.720
603.730
Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü
TRAM flep ile
Meme rekonstrüksiyonu, latissimus dorsi
kas deri flebi ve implant ile
Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler
anastomozlu
Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant
ile
Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü
TRAM flebi ile
603.740
Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu
603.750
Segmental mastektomi
Klinik bulgusu olan makromasti
hastalarında yaş kısıtlaması
olmaksızın, meme büyüklüğüne
eşlik eden bulgulardan; “(N64.4),
(L30.4), (M54), (M75.9), (M40.1)
(M70.8), (E66.8) (E66.9)” ICD-10
kodlu hastalıklardan en az üçünün
veya “(Q83.9), (N60)” ICD-10 kodlu
hastalıklardan en az birinin
varlığının üçüncü basamak sağlık
tesislerince düzenlenen sağlık
kurulu raporunda belirtilmiş olması
halinde puanlandırılır. 603.680 ile
birlikte puanlandırılmaz.
608.150 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Aksiller diseksiyon dahil. 608.150
ile birlikte puanlandırılmaz.
Aksiller diseksiyon dahil. 608.150
ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir. 603.610,
603.630, 603.640 ve 603.760 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
Sağlık kurulu raporu ile nipple
areolar kompleks için tıbbi gerekçe
belirtilmelidir.
Parsiyel mastektomi,
kadranektomi dahil. Patoloji raporu
gerekir. 530.270, 608.150 ile birlikte
puanlandırılmaz.
603.751
Memeden kist-benign tümör çıkarılması
Segmental mastektomi ile birlikte aksiller
603.752
sentinel lenf nodu eksizyonu
Segmental mastektomi ile birlikte aksiller
603.753
diseksiyon
603.754
Meme duktoskopi ve duktal lavaj
603.755
Meme duktus eksizyonu
Üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
Üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
773
B
600
B
1000
A3
900
A3
618
B
1500
A3
850
B
2200
A2
412
C
900
A3
309
C
360
C
250
D
650
B
700
B
150
200
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 47
D
603.760
Tüberoz meme onarımı
Herniler
603.770
603.771
603.780
603.781
603.782
603.783
603.790
603.791
603.800
603.801
603.802
603.803
603.804
603.805
603.806
603.807
603.680 ile birlikte
puanlandırılmaz.
604.080 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Greftsiz inguinal herni onarımı, inkarsere
veya strangüle
Greftli inguinal herni onarımı, inkarsere
veya strangüle
Greftsiz inguinal herni onarımı, tek taraf
Greftli inguinal herni onarımı, tek taraf
Greftsiz inguinal herni onarımı, iki taraf
Greftli inguinal herni onarımı, iki taraf
İnguinal herni onarımı, tek taraf,
laparoskopik
İnguinal herni onarımı, iki taraf,
laparoskopik
Greftsiz insizyonel herni onarımı
Greftli İnsizyonel herni onarımı
Greftli femoral herni onarımı, tek taraf
Greftsiz femoral herni onarımı, tek taraf
Greftli femoral herni onarımı, iki taraf
Greftsiz femoral herni onarımı, iki taraf
Femoral herni onarımı, tek taraf,
laparoskopik
Femoral herni onarımı, iki taraf,
laparoskopik
603.810
Lomber herni onarımı
603.820
603.830
603.831
603.840
603.841
603.842
603.843
603.844
603.845
603.846
603.850
603.851
Parastomal herniasyonda girişim
Spiegel hernisi onarımı
Spiegel hernisi onarımı, laparoskopik
Greftsiz umblikal herni onarımı
Greftli umblikal herni onarımı
Umblikal herni onarımı, laparoskopik
Greftli epigastrik herni onarımı
Greftsiz epigastrik herni onarımı
Epigastrik herni onarımı, laparoskopik
Greftli perineal herni onarımı
Umblikal kord hernisi onarımı
Greft/Mesh çıkarılması
603.860
Ventral herni onarımı
603.870
603.880
Diafragma Cerrahisi
Bochdalek hernisi onarımı, abdominal
Bochdalek hernisi onarımı, torakal
Petit: İnferior lomber triangle;
Grynfelt: superior lomber triangle
bölgelerinde oluşan hernileşme
Omfalosele, gastroşizise veya
bochdalek herni ameliyatlarına
sekonder
618
B
515
B
567
B
412
453
600
660
C
C
B
B
618
B
700
B
400
440
453
412
660
600
C
C
C
C
B
B
618
B
700
B
309
C
463
309
600
360
396
600
425
400
600
600
515
200
C
C
B
C
C
B
C
C
B
B
B
D
2060
A2
1030
1030
A3
A3
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 48
603.890
603.900
603.910
603.920
603.930
603.940
603.950
603.960
603.970
603.980
603.990
604.000
604.010
Diyafragma laserasyonu, primer onarım
Diyafragmatik herni onarımı, kombine,
torakoabdominal yaklaşımla
Diyafragmatik herni onarımı, transtorasik
yaklaşımla
Diyafragmatik herni onarımı, travmatik,
akut
Diyafragmatik herni onarımı, travmatik,
kronik
Diyafragmatik herni onarımı, travmatik,
kronik, greft ile
Diyafragma evantrasyonu, primer onarım
Diyafragma rezeksiyonu ve
rekonstrüksiyonu, protezli
Diyafragma rezeksiyonu ve
rekonstrüksiyonu, protezsiz
Diyafragmatik pace uygulaması
Diyafragmada evisserasyon veya
evantrasyon düzeltilmesi
Morgagni hernisi onarımı
Periton Boşluğu
Apendiks epiploika torsiyonu
773
B
Özefajiyal, hiatal
1030
A3
Özefajiyal, hiatal
824
B
Yenidoğan dışında
824
B
Yenidoğan dışında
1030
A3
Yenidoğan dışında
1500
A3
618
B
1236
A3
773
B
773
B
600
B
1030
A3
360
C
250
D
360
463
C
C
515
B
350
C
Diğer laparoskopik işlemlerle
birlikte puanlandırılmaz.
604.020
Laparoskopi, tanısal
604.030
604.040
Laparostomi
Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi
604.050
Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda
604.060
Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla
604.070
Laparotomi, tanısal
Aynı seansta batın içi başka bir
ameliyatla birlikte puanlandırılmaz.
250
D
604.071
Laparotomi, packing
Aynı seansta batın içi başka bir
ameliyatla birlikte puanlandırılmaz.
515
B
400
C
400
C
450
200
C
D
309
C
400
C
1030
515
A3
B
412
C
604.075
Batın içi abdomen (eviserasyonevanterasyon) düzeltilmesi
604.080
Omentum torsiyonunda omentektomi
604.090
604.100
Omentum kisti veya tümörü eksizyonu
Periton lavajı, tanısal
Peritoneal tuvalet ve debridman, her bir
seans
Peritoneal veya mezenterik tümör, kist
eksizyonu
Peritoneo-venöz şant yapılması
Pleuroperitoneal şant uygulaması
Radikal peritoneal debridman, her bir
seans
604.110
604.120
604.130
604.140
604.150
Barsak yapışıklığı veya konjenital
bantlara bağlı
Herniler başlığı altındaki 603.770
- 603.861 arasındaki işlemler ile
birlikte puanlandırılmaz.
Asit tedavisinde
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 49
604.155
Sitoredüktif cerrahi ile hipertermik
intraperitoneal kemoterapi
Sitoredüktif cerrahiye ait tüm
işlemler dahildir. Üçüncü basamak
sağlık tesislerinde puanlandırılır.
Aynı seansta başka bir ameliyatla
birlikte puanlandırılmaz.
2000
A2
350
C
850
B
Retroperiton
604.160
Retroperitoneal tümörden biyopsi
604.170
Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu
Böbrek ve adrenal bez dışında.
618.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
Böbrek ve adrenal bez dışında.
618.600 ve 618.620 ile birlikte
puanlandırılmaz.
6.4. KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN ve
LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ
Perikard
604.180
Perikardiyosentez
604.190
604.200
604.210
604.220
604.230
604.240
604.250
604.260
604.270
604.280
604.290
604.300
604.310
604.320
Tüp perikardiyostomi
100
Perikardial tüp drenajı. Diğer
kardiyovasküler operasyonlarla
birlikte puanlandırılmaz.
Pıhtı veya yabancı cisim çıkartılması için
perikardiyotomi, primer
Drenaj için. Diğer kardiyovasküler
Perikardiyal pencere açılması veya parsiyel
operasyonlarla birlikte
rezeksiyon
puanlandırılmaz.
Diğer kardiyovasküler
Perikardiyektomi, subtotal veya tam,
operasyonlarla birlikte
kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
puanlandırılmaz.
Perikardiyektomi, kardiyopulmoner bypass ile
Diğer kardiyovasküler
Perikardiyal kist veya tümör eksizyonu
operasyonlarla birlikte
puanlandırılmaz.
Kalp Tümörleri
İntrakardiyak tümör eksizyonu,
Miksoma vb.
kardiyopulmoner by-pass ile
Eksternal kardiyak tümör rezeksiyonu
Kardiak kist hidatik eksizyonu
kardiyopulmoner by-pass ile
Kardiak kist hidatik eksizyonu
kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Kalp Pili, Otomatik KardioverterDefibrilatör (AICD)
AICD yastıkları ve elektrodlarının revizyonu
veya çıkarılması
Aritmojenik odağın veya yolun cerrahi
ablasyonu, kardiyopulmoner by-pass ile
Kalıcı pacemaker çıkartılması
Kalıcı pil ve epikardial elektrod
yerleştirilmesi, torakotomi ile
200
D
640
B
680
B
800
B
1160
A3
760
B
2000
A2
1200
A3
1400
A3
1200
A3
880
B
920
A3
200
D
840
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 50
604.330
Kalıcı pil ve epikardial elektrod
yerleştirilmesi, xiphoid yaklaşımı ile
604.340
Otomatik implantabl kardioverter
defibrilatör yastıklarının implantasyonu
604.350
Otomatik implantabl kardioverter
defibrilatör yastıklarının implantasyonu
604.360
604.370
604.380
604.390
604.400
604.410
604.430
604.440
604.450
604.460
600
B
Sensing elektrodları ile birlikte
veya değil
1120
A3
AICD pulse jeneratörü
yerleştirilmesi ile birlikte
1280
A3
320
C
280
D
200
D
240
D
1000
A3
1280
A3
1300
A3
840
B
1800
A3
1440
A3
2240
A2
1800
A3
1320
A3
960
A3
1600
A3
2000
A2
2000
A2
1600
A3
960
A3
Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün
tekrar yerleştirilmesi ile birlikte
Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar
Pil veya AICD cebinin revizyonu veya
relokasyonu
Sadece pil veya AICD takılması/tekrar
yerleştirilmesi
Supraventriküler aritmojenik odağın veya
604.560 ve 605.880 ile birlikte
yolun cerrahi ablasyonu kardiyopulmoner bypuanlandırılmaz.
pass olmaksızın
Supraventriküler aritmojenik odağın veya
604.560 ve 605.880 ile birlikte
yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner
puanlandırılmaz.
by-pass ile birlikte
Transvenöz elektrot çıkartılması,
kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Transvenöz elektrot çıkartılması,
torakotomi ile
Kalp ve Büyük Damar Yaralanmaları
Aort/büyük damarların sütür onarımı,
kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Aort/büyük damarların sütür onarımı,
kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük
damarlar, kardiyopulmoner by-pass ile
Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük
604.480 damarlar, kardiyopulmoner by-pass
olmaksızın
Kalp yaralanması onarımı,
604.490
kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
604.470
604.500
Kalp yaralanması onarımı,
kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
604.510
Kalp yaralanması, koroner arter hasarı,
koroner by-pass ile birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile veya
değil
Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiriKardiyopulmoner by-pass ile veya
replasmanı, koroner by-pass
değil
Kalp yaralanması, ventriküler septal defekt
604.530
Kardiyopulmoner by-pass ile
onarımı
Yabancı cisim çıkartılmasını
Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner
604.540
kapsar. 604.200 ile birlikte
by-pass ile birlikte
puanlandırılmaz.
Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner
Yabancı cisim çıkartılmasını
604.550
by-pass olmaksızın
kapsar. 604.200 ile birlikte
604.520
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 51
puanlandırılmaz.
Kalp Kapakları-Aortik Kapak
Apiko-aortik konduit konstruksiyonu
AVR, aortik anulus genişletmesi ile birlikte,
604.570
nonkoroner kusp
AVR, transventriküler aortik anulus
604.580
genişletmesi ile birlikte
Diskret subvalvular aort darlığında
604.590
subvalvular rezeksiyon veya insizyon
604.560
604.600
2000
A2
1840
A3
2000
A2
1700
A3
1700
A3
1700
A3
2500
1700
A2
A3
1700
A3
1600
A3
1280
A3
1650
A3
1650
A3
1650
A3
1650
A3
1700
A3
1800
A3
Minitorakotomi ile
1750
A3
Minitorakotomi ile
1850
A3
1600
A3
1600
A3
1640
A3
1900
A3
1400
A3
Konno
İHSS (asimetrik septal hipertrofi)'de
ventrikülomyotomi (myektomi)
Aort kapağı replasmanı (AVR)
(Kardiopulmoner by-pass ile birlikte)
604.620
Ross ameliyatı
604.630
Supravalvular stenozda aortoplasti
604.610
604.640
Valvotomi, aort kapağı (komissurotomi)
604.650
Valvuloplasti, aort kapağı, açık
604.660
Kalp Kapakları-Mitral Kapak
Valvotomi, mitral kapak, kapalı
604.670
Valvotomi, mitral kapak, açık
604.680
Valvuloplasti, mitral kapak
604.690
604.700
604.710
Valvuloplasti, mitral kapak, prostetik ring
ile
Valvuloplasti, mitral kapak, açık, radikal
rekonstrüksiyon
Replasman, mitral kapak (MVR)
Replasman, mitral kapak ile birlikte
triküspid annüloplasti
Minimal invaziv replasman, mitral kapak
604.712
(MVR)
Minimal invaziv replasman, mitral kapak ile
604.713
birlikte triküspit annüloplasti
Kalp Kapakları-Triküspid Kapak
604.711
604.720
Valvotomi, triküspid kapak
Valvuloplasti veya annuloplasti, triküspid
kapak
604.740
Replasman, triküspit kapak (TVR)
Ebstein anomalisinde triküspid kapak
604.750
repozisyonu veya plikasyonu
Kalp Kapakları-Pulmoner Kapak
604.760
Ana pulmoner arter veya dallarında darlık
604.730
Kardiyopulmoner by-pass ile
birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile
birlikte
Komissurotomi
Kardiyopulmoner by-pass ile
birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile
birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile
birlikte
Ring ile veya değil
Kardiyopulmoner by-pass ile
birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile
birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile
birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile
birlikte
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 52
nedeniyle onarım
604.770
Aort root genişletmesi ile birlikte aort
replasmanı, mitral kapak rekonstruksiyonu
Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve
mitral kapak replasmanı
604.790
Çift kapak replasmanı
Bir kapak replasmanı ile birlikte bir kapak
604.791
valvuloplasti, ring ile birlikte veya değil
İnfundibular stenozda sağ ventriküler
604.800
rezeksiyon
604.780
604.810
Outflow trakt büyütmesi (yama)
Komissurotomi ile birlikte veya
değil
Valvotomi veya infundubuler
rezeksiyon ile birlikte veya değil
604.820
604.830
Pulmoner arter anevrizması
Üç kapak replasmanı
İki kapak replasmanı ile birlikte bir kapak
604.831
valvuloplasti, ring ile veya değil
604.840
604.850
604.851
604.860
Valvotomi, pulmoner kapak, açık
Valvotomi, pulmoner kapak, açık, inflow
oklüzyon ile
Pulmoner kapak replasmanı
Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı
(transventriküler)
Koroner Arter ile İlgili İşlemler
604.870
604.880
604.890
604.900
604.910
604.920
604.930
604.940
604.950
Komissurotomi, kardiyopulmoner
by-pass ile birlikte
Komissurotomi
Kardiyopulmoner by-pass ile
birlikte
Komissurotomi
A2
2250
A2
2100
A2
1800
A3
1680
A3
1680
A3
1500
2500
A3
A2
2300
A2
1600
A3
1560
A3
1700
A3
1400
A3
1240
A3
1600
A3
1120
A3
1200
A3
2500
A2
1840
A3
1600
A3
1480
A3
1720
A3
By-pass yapılan damarların
ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim
sistemine kaydedilmesi halinde
puanlandırılır.
Anormal koroner arter, greft ile,
kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Anormal koroner arter, greft ile,
kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Anormal koroner arter, ligasyon
Koroner anjioplasti, koroner by-pass ile
birlikte
Koroner arter by-pass, karotid
endarterektomi ile birlikte patch plasti
Koroner arter by-pass, otojen greft
(safen/IMA vb.), dört ve daha çok koroner
grefti, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Koroner arter by-pass, otojen greft
(safen/IMA vb.), iki koroner grefti,
kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Koroner arter by-pass, otojen greft
(safen/IMA vb.), tek koroner grefti,
kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Koroner arter by-pass, otojen greft
(safen/IMA vb.), üç koroner grefti,
kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
2100
Endarterektomi
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 53
Koroner arter by-pass, otojen greft
604.960 (safen/IMA vb.), beş koroner grefti,
kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft
604.970 (safen/IMA vb.), beşten fazla koroner grefti,
kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft
604.980 (safen/IMA vb.), dört koroner grefti,
kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft
604.990 (safen/IMA vb.), iki koroner grefti,
kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft
605.000 (Safen/IMA vb.), tek koroner grefti,
kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arter by-pass, otojen greft
605.010 (safen/IMA vb.), üç koroner grefti,
kardiyopulmoner by-pass ile
Koroner arteriyovenöz veya
605.020 arteriyokardiak fistül onarımı,
kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Myokardial rezeksiyon (örn. ventriküler
605.030
anevrizmektomi)
Postinfarkt VSD onarımı, myokardial
605.040
rezeksiyon ile birlikte veya değil
605.050
Ventriküler küçültme ameliyatı (Batista)
Septal Defekt
Atrial septal defekt onarımı, sekundum,
605.060
primer onarım
Atrial septal defekt onarımı, sekundum,
605.070
yama ile
605.080
605.090
605.100
605.110
605.120
605.130
605.140
605.150
Ek olarak yapılacak her by-pass
için 100 puan eklenir.
Ek olarak yapılacak her by-pass
için 100 puan eklenir.
605.070 ve 605.080 ile birlikte
puanlandırılmaz.
605.060 ve 605.080 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Anormal pulmoner venöz drenaj
Atriyal septal defekt ve sinüs venosus
var veya yok. 605.060, 605.070 ile
onarımı, primer veya yama ile
birlikte puanlandırılmaz.
Atrial septal defekt ve VSD kombine
605.175 ile birlikte
onarımı, primer veya patch ile
puanlandırılmaz.
Mitral ve/veya triküspid kleft
Parsiyel A-V kanal defekti onarımı, yama ile onarımı var/yok. 605.110, 605.120
ile birlikte puanlandırılmaz.
Parsiyel A-V kanal defekti ve VSD onarımı,
605.100, 605.120 ile birlikte
yama ile
puanlandırılmaz.
Komplet atrioventriküler kanal onarımı,
605.100, 605.110 ile birlikte
prostetik kapak ile/olmaksızın
puanlandırılmaz.
Ventriküler Septal Defekt (VSD)
605.140, 605.150, 605.160 ve
kapatılması, primer
605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
Ventriküler Septal Defekt (VSD)
605.130, 605.150, 605.160 ve
kapatılması, yama ile
605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
Asiyanotik VSD kapatılması ve pulmoner
605.130, 605.140, 605.160 ve
valvotomi/infund. rezeksiyonu
605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
2000
A2
2100
A2
1900
A3
1700
A3
1600
A3
1800
A3
1500
A3
1840
A3
2000
A2
2500
A2
1400
A3
1400
A3
1480
A3
1500
A3
1720
A3
1880
A3
1920
A3
1440
A3
1500
A3
1760
A3
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 54
605.160
VSD kapatılması, ve pulmoner arter bandı
çıkarılması, yama ile/olmaksızın
605.170
Pulmoner arterin bandlanması
605.130, 605.140, 605.150 ve
605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
605.175
605.090, 605.130, 605.140,
605.150, 605.160 ile birlikte
puanlandırılmaz.
605.180
605.190
605.200
605.210
605.220
605.230
605.240
605.250
Kateter ile ASD ve VSD kapatılması
Diğer Doğumsal Olgular
Cor triatriatum
Triküspid atrezisi onarımı (Fontan,
Modifiye Fontan işlemleri gibi)
Korrekte TGA'da VSD
Korrekte TGA'da kapak plastisi
Korrekte TGA'da kapak replasmanı
Korrekte TGA'da PS ile birlikte VSD
Fallot tetralojisi komplet onarımı,
transannuler yama olmaksızın
Fallot tetralojisi komplet onarımı,
transannuler yama ile birlikte
Fallot tetralojisi komplet onarımı, önceki
shunt'ın kapatılması ile birlikte
Çift çıkışlı veya girişli sağ veya sol ventrikül
605.270
cerrahisi
Sinus Valsalva
Sinus valsalva fistülü onarımı,
605.280
kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
605.260
605.290
Sinus valsalva fistülü onarımı, ventriküler
septal defekt onarımı ile birlikte
605.300
Sinus valsalva anevrizması onarımı
605.310
Aortikoventriküler tünel onarımı
Total Anormal Pulmoner Venöz Drenaj
605.320
Anormal venöz dönüşün komplet onarımı
605.330
605.340
605.350
605.360
605.370
605.380
605.390
Shunt İşlemleri
Atrial septektomi veya septostomi, kapalı
Atrial septektomi, açık
Shunt, subklavyen-pulmoner arter
Shunt, asendan aorta-pulmoner arter
Shunt, desendan aorta-pulmoner arter
Shunt, santral, prostetik greft
Shunt, vena cava-pulmoner arter
605.400
Bidirectional kavopulmoner anastomoz
Büyük Arterlerin Transpozisyonu
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı,
605.410 Atrial Baffle işlemi, kardiyopulmoner by-pass
ile birlikte
605.130, 605.140 ve 605.150 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Kardiyopulmoner by-pass ile
birlikte
Suprakardiyak, intrakardiyak veya
infrakardiyak tipler
Blalock-Hanlon tipi operasyon
Blalock-Taussig tipi operasyon
Waterston tipi operasyon
Potts-Smith tipi operasyon
Glenn tipi operasyon
Kardiyopulmoner by-pass ile
birlikte
1760
A3
960
A3
1000
A3
1400
A3
2000
A2
1600
1900
1900
2000
A3
A3
A3
A2
1760
A3
1800
A3
2200
A2
2200
A2
1600
A3
1760
A3
1640
A3
1600
A3
1750
A3
1040
1120
1200
1200
1200
1040
1200
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
1400
A3
2000
A2
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 55
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı,
605.420 Atrial Baffle işlemi, pulmoner bant
çıkartılması ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı,
605.430 Atrial Baffle işlemi, ventriküler septal defekt
kapatılması ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı,
605.440 Atrial Baffle işlemi, subpulmonik darlık
onarılması ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı,
605.450
arteryel rekonstruksiyon (jaten)
2100
A2
2300
A2
2200
A2
2500
A2
605.460
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı,
pulmoner bant çıkartılması ile birlikte
2550
A2
605.470
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı,
ventriküler septal defekt kapatılması
2600
A2
2550
A2
2500
A2
2600
A2
2250
A2
Vasküler ring
960
A3
Vasküler ring
1120
A3
1320
A3
1200
A3
1500
A3
1100
A3
1320
A3
1320
A3
1560
A3
1120
A3
2000
A2
1650
A3
850
B
605.480
605.490
605.500
605.510
605.520
605.530
605.540
605.550
605.560
605.570
605.580
605.590
605.600
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı,
subpulmonik darlık onarılması
Büyük arterlerin transpozisyonunda
Rastelli operasyonu
İntraventriküler re-routing ameliyatları
Trunkus Arteriosus
Trunkus arteriosus, total onarım, Rastelli
tipi ameliyat
Aortik Anomaliler
Aberan damar divizyonu
Aberan damar divizyonu, reanastomoz ile
birlikte
Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var veya
yok, greft ile rekonstrüksiyon
Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var veya
yok, uç-uca anastomoz
Aort koarktasyonu onarımı,
kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Aort koarktasyonu, greft ile by-pass
Aort koarktasyonu, prostetik materyal
kullanarak plasti
Aort koarktasyonu, sol subklavyen arter ile
flep aortoplasti
Aortopulmoner pencere kapatılması,
kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Aortopulmoner pencere kapatılması,
kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
605.620
Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı
Hipoplastik veya interrupted aortik ark,
605.630
otojen veya prostetik materyal ile onarım
605.640
Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu
605.610
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 56
605.650
605.660
605.670
605.680
605.700
605.701
605.710
Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu,
by-pass ile birlikte
Patent Duktus Arteriosus (PDA) ligasyonu,
primer
Trakea dekompresyonu için aortik
suspension
Torasik Aort Anevrizması Onarımı
Asendan aorta grefti, koroner implant var,
kapak replasmanı ile birlikte + transvers aort
ark grefti
Asendan aort replasmanı ve kapak
resüspansiyonu
Asendan aort replasmanı
Asendan aort grefti, koroner implant yok,
kapak replasmanı ile birlikte
605.720
Asendan aort grefti, koroner implant var,
kapak replasmanı ile birlikte
605.721
Asendan aort grefti, koroner implant var
605.722
605.730
605.740
605.750
605.760
605.780
605.781
605.790
605.800
605.801
605.802
605.803
605.804
1520
A3
700
B
Aortopeksi
800
B
Bentall + total arkus replasmanı
2850
A2
Akut/kronik diseksiyon tamiri
2500
A2
2000
A2
Wheat ameliyatı
2200
A2
Bentall ameliyatı
2400
A2
2400
A2
2300
A2
2700
A2
2800
A2
2400
A2
2700
A2
3000
A1
1700
A3
2500
A2
1800
A3
3500
A1
2000
A2
2100
A2
2500
A2
Kapak koruyucu teknikler (David
Yacoub,vs)
Asendan aort replasmanı ve hemiarkus
replasmanı
Asendan aort grefti, kapak süspansiyon var
ve transvers aort ark grefti
Asendan aort grefti, koroner implant yok,
kapak replasmanı ile birlikte ve transvers aort
Wheat + total arkus replasmanı
ark grefti
Asendan aort grefti ve transvers aort ark
Koroner implant yok, kapak
grefti
replasmanı yok
Asendan aort grefti, koroner implant var
Kapak koruyucu teknikler (David
ve transvers aort ark grefti
Yacoub, vs)
Kardiyopulmoner by-pass ile,
Asendan aort grefti, transvers aort ark
koroner implant var, kapak
grefti, arkus damarlarına bypassla birlikte
replasmanı ile birlikte
Asendan aorttan arkus dallarına bypass/interpozisyon (debranching)
Total arkus replasmanı ve desenden
(Elephant trunk vb.), Median
aortaya arkus aorta içinden ulaşarak greft
sternotomi ile
implantasyonu
Desendan torasik aorta grefti,
Torasik insizyonla
kardiyopulmoner by-pass yok
Asendan, arkus ve desendan aort
Torakosternotomi insizyonu ile
replasmanı
Desendan aort ve distal arkus replasmanı
Sol torakotomi ile
Desendan aort ve proksimal abdominal
aort replasmanı (Visseral arter
Torakoabdominal kesi ile
reimplantasyonu olmadan)
Desendan aort ve abdominal aort
replasmanı (Visseral/renal reimplantasyon
Torakoabdominal kesi ile
var)
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 57
Desendan ve abdominal aort ve iliyak arter
605.805 replasmanı (Visseral/renal reimplantasyon
Torakoabdominal kesi ile
var)
Torasik aort anevrizmalarında
605.820
endovasküler greft implantasyonu
Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by605.840
pass ile
Pulmoner Arter
Pulmoner arter embolektomi,
605.870 ile birlikte
605.850
kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
puanlandırılmaz.
605.860
605.870
Pulmoner arter embolektomi,
kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Pulmoner tromboendarterektomi,
kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Diğer İşlemler
605.890
Donör kardiektomi
605.900
Donör kardiyo-pnömonektomi
IABP, arter onarımını da içerecek şekilde
balon çıkartılması, greftli veya greftsiz
605.920
İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP)
Embolektomi var/yok. 605.850 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Homogreftin hazırlanması ile
birlikte
Homogreftin hazırlanmasıyla
birlikte
605.910
605.930
Kalp transplantasyonu
605.940
Kalp-akciğer transplantasyonu
605.960
605.970
605.980
605.990
606.000
606.010
606.020
606.030
Kardiyopulmoner by-pass cerrahi işlemi, ilk
gün pompa takibi dahil
Sağ ve/veya sol ventriküle yardımcı cihaz
takılması veya çıkartılması
Arteryel Embolektomi veya Trombektomi
Embolektomi veya trombektomi, karotid,
subklavyen veya innominate arter, boyun
insizyonu ile, kateter var veya yok
Embolektomi veya trombektomi, karotid,
subclavyen veya innominate arter, torasik
insizyon ile, kateter var veya yok
Embolektomi veya trombektomi, aksiller,
brakiyal, innominate, subclavyen arter, kol
insizyonu ile, katater var veya yok
Embolektomi veya trombektomi, radiyal
veya ulnar arter, kol insizyonu ile, kateter var
veya yok
Embolektomi veya trombektomi, renal,
çölyak, mezenter, aortoiliak arter, abdominal
insizyon ile, kateter var veya yok
Embolektomi veya trombektomi,
femoropopliteal, aortoiliak arter, bacak
Sadece yerleştirme
Alıcıya kardiektomi yapılmış veya
değil
Alıcıya kardiyektomipnömonektomi ile birlikte
Ek cerrahi işlem olmaksızın
2600
A2
1350
A3
2200
A2
1520
A3
1080
A3
1720
A3
1500
A3
1600
A3
320
C
400
15000
A1
17500
A1
800
B
1250
A3
800
B
800
B
320
C
320
C
800
B
400
C
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 58
insizyonu ile, kateter var veya yok
606.040
606.050
606.060
606.070
606.080
606.090
606.091
606.100
606.110
606.120
606.130
606.140
606.150
606.151
606.152
606.153
606.154
606.160
606.170
606.180
606.190
Embolektomi veya trombektomi, popliteal,
tibiyoperoneal arter, bacak insizyonu ile
kateter var veya yok
Venöz Trombektomi
Trombektomi, vena kava, iliak ven,
606.060, 606.070 ile brilikte
abdominal insizyon ile
puanlandırılmaz.
Trombektomi, vena kava, iliak,
606.050, 606.070 ile brilikte
femoropopliteal ven, bacak insizyonu ile
puanlandırılmaz.
Trombektomi, vena cava, iliak,
606.050, 606.060 ile birlikte
femoropopliteal ven, bacak insizyonu ve
puanlandırılmaz.
abdominal insizyon ile
Trombektomi, subklavyen ven, boyun
insizyonu ile
Trombektomi, aksiller ve subklavyen ven,
kol insizyonu ile
Akut eksternal tromboze
Trombektomi, diğer
hemoroidde vb.
Venöz Rekonstrüksiyon
Valvuloplasti, femoral ven
Venöz kapak transpozisyonu, herhangi bir
donör ven
Venöz sisteme cross-over ven grefti
Safenopopliteal ven anastomozu
Vena kava superior sendromunda by-pass
Direkt Anevrizma Onarımı veya Eksizyonu
Abdominal aort anevrizmalarında
endovasküler greft implantasyonu
İliyak arter anevrizmalarında yan dallı greft
implantasyonu
Aort anevrizmalarında fenestre
endovasküler stent greft implantasyonu
Rüptüre torasik aort anevrizmalarında
endovasküler greft implantasyonu
Rüptüre abdominal aort anevrizmalarında
endovasküler greft implantasyonu
Abdominal aort dallarının veya periferik
arterlerin anevrizmalarında endovasküler
greft implantasyonu
Anevrizma veya oklüziv hastalık, aksillerbrakial arter, kol insizyonu ile
Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv
hastalık, visseral damarları da içeren
abdominal aorta lezyonu
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif
hastalık
Mezenterik, çölyak, renal
Common femoral arter, profunda
femoris, superficial femoral arter
480
C
480
C
320
C
600
B
400
C
280
D
100
E
480
C
600
B
1000
680
1000
A3
B
A3
1000
A3
600
B
1600
A3
1800
A3
1600
A3
800
B
720
B
1600
A3
720
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 59
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif
606.200 hastalık, iliak damarları içeren abdominal
aorta lezyonu
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif
606.210
hastalık, iliak arter
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif
606.220
hastalık, vertebral arter
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif
606.230 hastalık, innominate, subklavyen arter,
torasik insizyon ile
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif
606.240
hastalık, abdominal aorta
Common, hipogastrik, eksternal
1500
A3
Common, hipogastrik, eksternal
1000
A3
500
B
720
B
1400
A3
720
B
1200
A3
800
B
720
B
900
A3
800
B
880
B
1900
A3
920
A3
720
B
1400
A3
Common, hipogastrik, eksternal
1120
A3
Common, hipogastrik, eksternal
2000
A2
920
A3
1000
A3
1000
1300
A3
A3
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif
hastalık, diğer arterler
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif
606.260 hastalık, hepatik, çölyak, renal, mezenterik
arter
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif
606.270
hastalık, popliteal arter
606.250
606.280
606.290
606.300
606.310
606.320
606.330
606.340
606.350
606.360
606.370
606.380
Anevrizma, false anevrizma veyaoklusif
hastalık, radial, ulnar arter
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif
hastalık, splenik arter
Direkt anevrizma veya false anevrizma
onarımı veya eksizyonu (parsiyel veya total)
ve greft yerleştirilmesi, karotid veya
subklavyen arterde anevrizma veya oklusif
hastalık, patch greft ile veya değil, boyun
insizyonu ile
Ruptüre anevrizma, common-profundasüperfisyel femoral arter
Ruptüre anevrizma, abdominal aorta
Ruptüre anevrizma, aksiller-brakiyal arter,
kol insizyonu ile
Ruptüre anevrizma, diğer arterler
Ruptüre anevrizma, hepatik, çölyak, renal
veya mezenterik arter
Ruptüre anevrizma, iliak arter
Ruptüre anevrizma, iliak damarları da
içeren abdominal aorta lezyonu
Ruptüre anevrizma, innominate,
subklavyen arter, torasik insizyon ile
Ruptüre anevrizma, karotid, subklavyen
arter, boyun insizyonu ile
606.400
Ruptüre anevrizma, popliteal arter
606.410
Ruptüre anevrizma, splenik arter
606.390
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 60
606.420
606.430
606.440
606.450
606.460
606.470
606.480
606.490
606.500
606.510
606.520
606.530
606.540
606.550
606.560
606.570
606.580
606.590
606.600
606.610
606.620
606.630
606.640
606.650
Ruptüre anevrizma, visseral damarları da
içeren abdominal aorta lezyonu
Arteriovenöz Fistül Onarımı
Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, baş
ve boyun
Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital,
toraks ve abdomen
Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital,
ekstremiteler
Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya
travmatik, baş ve boyun
Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya
travmatik, toraks ve abdomen
Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya
travmatik, ekstremiteler
Arteriovenöz fistüllerde endovasküler greft
implantasyonu
Fistül Dışında Damar Onarımı
Damar onarımı, direkt, boyun
Damar onarımı, direkt, üst ekstremite
Damar onarımı, direkt, el, parmak
Damar onarımı, direkt, intratorasik, bypass ile
Damar onarımı, direkt, intratorasik, bypass ile değil
Damar onarımı, direkt, intraabdominal
Damar onarımı, direkt, alt ekstremite
Ven grefti ile damar onarımı, boyun
Ven grefti ile damar onarımı, üst
ekstremite
Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik,
by-pass ile
Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik,
by-pass ile değil
Ven grefti ile damar onarımı,
intraabdominal
Ven grefti ile damar onarımı, alt ekstremite
Ven dışında başka bir greftle damar
onarımı, boyun
Ven dışında başka bir greftle damar
onarımı, üst ekstremite
Ven dışında başka bir greftle damar
onarımı, intratorasik, by-pass ile
Ven dışında başka bir greftle damar
onarımı, intratorasik, by-pass yapılmaksızın
Ven dışında başka bir greftle damar
606.670
onarımı, intraabdominal
606.680
Ven dışında başka bir greftle damar
606.660
Mezenterik, çölyak, renal
2000
A2
800
B
1040
A3
800
B
880
B
1280
A3
880
B
800
B
840
840
840
B
B
B
1320
A3
960
A3
1080
640
1040
A3
B
A3
1040
A3
1480
A3
1000
A3
1300
A3
900
A3
640
B
640
B
1280
A3
880
B
800
B
760
B
Patch greft ile veya değil
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 61
606.690
606.700
606.710
606.720
606.730
606.740
606.750
606.760
606.770
606.780
606.790
606.800
606.810
606.820
606.830
606.840
606.850
606.860
606.870
606.880
606.890
606.900
606.910
606.920
606.930
606.940
606.950
606.960
606.970
606.980
onarımı, alt ekstremite
Tromboendarterektomi
Tromboendarterektomi, karotid, vertebral,
subklavyen, boyun insizyonu ile, patch greft
ile veya değil
Tromboendarterektomi, subklavyen,
innominate, torasik insizyon ile
Tromboendarterektomi, aksiller, brakial
Tromboendarterektomi, abdominal aorta
Tromboendarterektomi, mezenterik,
çölyak veya renal
Tromboendarterektomi, iliak
Tromboendarterektomi, iliofemoral
Tromboendarterektomi, kombine
aortoiliak
Tromboendarterektomi, kombine
aortoiliofemoral
Tromboendarterektomi, common femoral
Tromboendarterektomi, derin (profunda)
femoral
Tromboendarterektomi, femoral ve/veya
popliteal ve/veya tibioperoneal
Tromboendarterektomi, femoral
superfisyel, lokalize
By-pass Greft-Ven
By-pass greft, ven ile, karotid
By-pass greft, ven ile, karotid-subklavyen
By-pass greft, ven ile, subklavyen-karotid
By-pass greft, ven ile, karotid-vertebral
By-pass greft, ven ile, karotid-karotid
By-pass greft, ven ile, subklavyensubklavyen
By-pass greft, ven ile, subklavyen-vertebral
By-pass greft, ven ile, subklavyen-aksiller
By-pass greft, ven ile, aksiller-aksiller
By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral
By-pass greft, ven ile, aortosubklavyen
veya karotid
By-pass greft, ven ile, aortoçölyak veya
aortomezenterik
By-pass greft, ven ile, aksiller-femoralfemoral
By-pass greft, ven ile, splenorenal
By-pass greft, ven ile, aortoiliak
By-pass greft, ven ile, aortofemoral veya
bifemoral
By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral,
unilateral
1000
A3
1000
A3
720
960
B
A3
880
B
880
920
B
A3
960
A3
1040
A3
720
B
760
B
800
B
720
B
900
900
900
900
900
A3
A3
A3
A3
A3
900
A3
900
900
900
1000
A3
A3
A3
A3
1200
A3
1200
A3
1200
A3
1100
1000
A3
A3
1000
A3
1040
A3
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 62
606.990
607.000
607.010
607.020
607.030
607.040
607.050
607.060
607.070
By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral,
bilateral
By-pass greft, ven ile, aortofemoralpopliteal
By-pass greft, ven ile, femoral-popliteal
By-pass greft, ven ile, femoral-femoral
By-pass greft, ven ile, aortorenal
By-pass greft, ven ile, ilioiliak
By-pass greft, ven ile, iliofemoral
By-pass greft, ven ile, femoral-anterior
tibial, posterior tibial, peroneal arter veya
diğer distal damarlar
By-pass greft, ven ile, popliteal-tibial,
peroneal arter veya diğer distal damarlar
İnsitu Ven By-pass
607.080
İnsitu ven by-pass, aortofemoral-popliteal
607.090
İnsitu ven by-pass, femoral-popliteal
İnsitu ven by-pass, femoral-anterior tibial,
posterior tibial veya peroneal arter
İnsitu ven by-pass, popliteal-tibial,
peroneal
By-pass Greft, Ven Dışındakilerle
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotidsubklavyen
By-pass greft, ven dışındakilerle,
subklavyen-subklavyen
By-pass greft, ven dışındakilerle,
subklavyen-aksiller
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksillerfemoral
By-pass greft, ven dışındakilerle,
aortosubklavyen veya karotid
607.100
607.110
607.120
607.130
607.140
607.150
607.160
607.170
By-pass greft, ven dışındakilerle,
aortoçölyak, aortomezenterik, aortorenal
By-pass greft, ven dışındakilerle,
607.190
splenorenal
By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral607.200
karotid transpozisyonu
607.180
By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebralsubklavyen transpozisyonu
607.220
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoiliak
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid607.230
vertebral
By-pass greft, ven dışındakilerle,
607.240
subklavyen-vertebral
607.210
Sadece femoropopliteal kısmı
insitu
1120
A3
1200
A3
1040
880
1100
960
1100
A3
B
A3
A3
A3
1040
A3
1000
A3
960
A3
920
A3
960
A3
960
A3
960
A3
960
A3
960
A3
960
A3
960
A3
1120
A3
1120
A3
1120
A3
960
A3
960
A3
1280
A3
1280
A3
1280
A3
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 63
607.250
607.260
607.270
607.280
607.290
607.300
607.310
607.320
607.330
By-pass greft, ven dışındakilerle,
aortofemoral veya bifemoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksilleraksiller
By-pass greft, ven dışındakilerle,
aortofemoral-popliteal
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksillerfemoral-femoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoralpopliteal
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoralfemoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, ilioiliak
By-pass greft, ven dışındakilerle,
iliofemoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoralanterior tibial, posterior tibial veya peroneal
By-pass greft, ven dışındakilerle, poplitealtibial veya peroneal arter
607.350
By-pass greft, kompozit (greft + ven)
607.340
Eksplorasyon
607.360
607.370
607.380
607.390
607.400
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan,
arter diseksiyonu ile birlikte/değil
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan,
karotid arter
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan,
femoral arter
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan,
popliteal arter
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan,
diğer damarlar
Postoperatif Eksplorasyon
607.410
607.420
607.430
607.440
607.450
607.460
607.470
607.480
607.490
Arterial veya venöz grefte trombektomi
ve/veya onarım
Enfekte greftin eksizyonu, abdominal
Enfekte greftin eksizyonu, ekstremite
Enfekte greftin eksizyonu,
revaskülarizasyon ile birlikte
Enfekte greftin eksizyonu,
revaskülarizasyon ile birlikte femoral-anterior
tibial, posterior tibial veya peroneal arter
Enfekte greftin eksizyonu,
revaskülarizasyon ile birlikte popliteal-tibial
veya peroneal arter
Greft-enterik fistül onarımı
Postoperatif eksplorasyon, abdomen
Postoperatif eksplorasyon, boyun
Travmatik olgularda
puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
Kanama, tromboz veya
enfeksiyon için
1400
A3
880
B
1300
A3
1120
A3
1000
A3
800
B
960
A3
960
A3
1040
A3
960
A3
960
A3
120
E
120
E
120
E
120
E
120
E
520
B
600
320
B
C
1000
A3
1040
A3
960
A3
1400
600
400
A3
B
C
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 64
607.500
607.510
Postoperatif eksplorasyon, ekstremite
Postoperatif eksplorasyon, göğüs
İntravasküler Kanülasyon ve Shunt (Ayrı
İşlem)
607.530
Arteriovenöz anevrizmanın plastik onarımı
Arteriovenöz fistül revizyonu, trombektomi
607.560
ile veya değil, otojen veya nonotojen greft
Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant
yapılması veya kapatılması
Kardiyopulmoner yetmezlikte uzamış
ekstrakorporeal dolaşım için kanül(ler)
607.640
yerleştirilmesi ve dolaşım desteğinin
sağlanması
360
800
C
B
840
B
560
B
350
C
Kanül(ler) değişimi halinde de
puanlandırılır.
440
C
Kalp veya kalp-akciğer nakli
listesinde bekleyen ve ekstrakorporeal dolaşım desteği yapılan
hastalar. Günde bir kez
puanlandırılır.
600
607.600
Ekstra-korporeal dolaşım desteği yapılan
607.680 hastalarda ileri kardiyopulmoner bakım
hizmeti
607.690
607.700
607.710
607.720
607.730
607.740
607.750
607.760
607.770
607.780
607.790
607.800
Transkateter Tedavi ve Biopsi
Transkateter biyopsi
Transkateter tedavi, koroner dışında
tromboliz için infüzyon
Transkateter tedavi, tromboliz dışında
başka bir amaç için infüzyon
Ligasyon ve Diğer İşlemler
Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde
enjeksiyonu
İnternal jugular ven ligasyonu
İnterruption, parsiyel veya komplet, sütür,
ligasyon, plikasyon, klip, ekstravasküler,
intravasküler (umbrella cihazı) yolla vena
kavanın
İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon,
intravasküler cihaz ile femoral venin
İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon,
intravasküler cihaz ile iliak venin
Kanayan küçük arter, ven bağlanması
Karotid body tümör çıkarılması
Ligasyon veya biyopsi, temporal arter
Ligasyon, eksternal karotid arter
Ligasyon, internal veya common karotid
607.810 arter, kademeli oklüzyon ile Silverstone veya
Crutchfield klempi kullanıldığı gibi
Ligasyon, internal veya common karotid
607.820
arter
607.830
Ligasyon, major arter, abdomen
607.840
Ligasyon, major arter, boyun
320
480
Herhangi bir tip. 7 günde bir kez
puanlandırılır.
10
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
40
400
C
600
B
280
D
400
C
10
900
60
300
E
A3
E
C
400
C
320
C
600
320
B
C
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 65
607.850
607.860
607.870
607.871
607.880
607.890
607.900
607.910
607.920
607.930
Ligasyon, major arter, ekstremite
Ligasyon, major arter, göğüs
Linton tipi deri grefti ile perforatör venlerin
ligasyonu, subfasiyal
Perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal,
En fazla 4 ligasyon puanlandırılır.
her biri
Reküren veya sekonder variköz venlerin
ligasyon ve/veya divizyonu
Safenofemoral birleşim yerinde vena
safena magna ligasyon ve divizyonu veya
distal intterruptionlar
Vena safena magna ve parvanın ligasyon
(ikisi birden), divizyon ve komplet strippingi
Varislerde lokal pake eksizyonu, her biri
En fazla 4 pake puanlandırılır.
Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu,
Aynı gün bir, tüm tedavi boyunca
her bir seans
iki seans puanlandırılır.
Vena safena magna/parvanın ligasyon,
divizyon ve komplet strippingi
Vena safena magna ve/veya parvanın
endovenöz ablasyonu (RF/lazer)
Vena safena magna/parvanın ligasyon,
divizyon ve komplet strippingi ile birlikte
607.940 radikal ülser eksizyonu ve deri grefti ve/veya
alt ekstremite kominikan venlerin
bağlanması, derin fasiya eksizyonu ile birlikte
Vena safena parvanın safenopopliteal
607.950
birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu
Kan ve Lenf Sistemleri
Dalak
607.931
607.960
Splenorafi
607.970
Splenektomi, parsiyel
607.971
Splenektomi, parsiyel, laparoskopik
607.980
Splenektomi, total
607.981
Splenektomi, total, laparoskopik
607.990
Lenf Nodları ve Lenfatik Kanallar
İnsizyon
Boyun diseksiyonu, tek taraf
608.000
İlioinguinal lenf nodu disseksiyonu
608.010
Koltuk altı diseksiyonu
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı,
608.020
basit
608.030
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı,
Ayrı işlem
607.970, 607.971, 607.980,
607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
607.960, 607.971, 607.980,
607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
607.960, 607.970, 607.980,
607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
607.960, 607.970, 607.971,
607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
607.960, 607.970, 607.971,
607.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
400
400
C
C
800
B
50
E
50
E
160
D
400
C
50
E
40
300
C
300
C
700
B
80
E
660
B
715
B
800
B
500
B
560
B
700
B
500
B
300
C
50
E
60
E
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 66
608.040
608.050
608.060
608.070
608.080
yaygın
Lenfanjiotomi veya lenf kanallarına diğer
işlemler
Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu
Sentinel lenfadenektomi
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu,
abdominal yaklaşım ile
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu,
servikal yaklaşım ile
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu,
torasik yaklaşım ile
Eksizyon
608.100
Diseksiyon, derin jugular nodlar
Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi
608.110
(ayrı işlem), pelvik ve paraaortik
608.090
608.120
608.130
608.140
608.150
608.160
608.161
608.170
608.180
608.190
608.200
608.210
608.220
608.230
608.240
608.250
608.260
Kistik higroma eksizyonu, basit
Derin nörovasküler diseksiyon
olmadan
Kistik higroma eksizyonu, kompleks
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, derin
aksiller nodlar
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu,
603.650, 603.660, 603.670,
internal mammary nodlar (ayrı işlem)
603.750 ile puanlandırılmaz.
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen
yağ yastıkçığı eksizyonu ile birlikte derin
servikal nodlar
Yüzeyel lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu
Alt Ekstremiteye Yönelik Girişimler
Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi
diseksiyonu
Tek yanlı süperfisiyel ile birlikte derin
inguinal lenf bezi diseksiyonu
Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı,
tüm uyluk bölgesinde
Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı,
sınırlı bir alanda
Lenfödem tedavisi için Thompson
ameliyatı
Lenfödemde lenfadenovenöz veya
lenfatikovenöz şant
Lenfödem için Charles radikal eksizyon ve
deri grefti
Lenfödem için omentum transpozisyonu
Mikrocerrahi
Mikrocerrahi ile damar onarımı
Mikrocerrahi ile damar grefti kullanılarak
yapılan vasküler girişim
6.5. SOLUNUM SİSTEMİ CERRAHİSİ
200
D
1200
200
A3
D
560
B
200
D
560
B
240
D
400
C
275
D
420
C
150
D
275
D
210
D
70
E
500
B
600
B
1200
A3
400
C
600
B
600
B
900
A3
750
B
600
B
800
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 67
608.270
608.280
608.290
608.300
608.310
608.320
608.330
608.340
Trakea ve Bronş
Bronkobiliyer fistül onarımı
Bronkoplasti, stenoz veya tümör eksizyonu
ve anastomoz
Bronkoplasti, travmatik rüptür
Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama
amaçlı
Bronkoskopi, tanısal (fleksible/rijit),
bronşial lavaj ile birlikte veya değil
Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim
çıkarılması amacıyla
Bronkoskopik lazer veya koter veya
diatermi veya kriyoterapi
Bronkoskopi, eksizyon dışı bir metodla
tümör destrüksiyonu veya stenozun açılması
Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal
stent yerleştirilmesi ile birlikte
Bronkoskopi, trakeal veya bronşial
608.360
dilatasyon ile birlikte
Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın
608.370
terapötik aspirasyonu ile birlikte
608.350
608.371
Bronkoskopik volüm azaltıcı girişim
608.372
Bronkoskopik fırçalama
608.373
Transkarineal/bronşiyal iğne aspirasyonu
608.380
Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması,
plastik onarım ile birlikte
608.390
608.400
608.410
608.420
608.430
Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması,
plastik onarım olmadan
Eksternal trakeal yaralanma, primer sütür
Karinal rekonstrüksiyon
Pretrakeal fasya açılması
Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz,
servikal, greft onarımı var veya yok
Fibrin glue, syanoakrilat vb.
608.310 ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer bronkoskopik işlemlerle
birlikte puanlandırılmaz.
608.310 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Bronkoskopi puanı dahil. 608.310
ile birlikte puanlandırılmaz.
608.310 ile birlikte
puanlandırılmaz.
608.310 ile birlikte
puanlandırılmaz.
608.310 ile birlikte
puanlandırılmaz.
608.310 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Bronkoskopi ayrıca
puanlandırılmaz.
Bronkoskopi ayrıca
puanlandırılmaz.
Bronkoskopi ayrıca
puanlandırılmaz.
Mediastinal amfizemde
1500
A3
1500
A3
1000
A3
300
180
300
600
600
400
250
200
500
B
220
220
200
D
120
E
1100
2000
100
A3
A2
E
1200
A3
608.440
Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz,
torasik, greft onarımı var veya yok
1400
A3
608.450
Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu,
servikal, greft onarımı var veya yok
1200
A3
1400
A3
1200
1200
200
250
200
A3
A3
D
D
D
608.460
608.470
608.480
608.490
608.500
608.510
Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu,
torasik, greft onarımı var veya yok
Trakeofaringeal fistül onarımı
Trakeoözofageal fistül, primer onarımı
Trakeostomi stenozu açılması
Trakeotomi açılması, acil
Trakeotomi açılması, planlı
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 68
608.520
608.530
608.540
608.550
608.560
Akciğerler ve Plevra
Akciğer ile birlikte karaciğer hidatik kisti,
aynı seans, frenotomi ile
Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf
nodu diseksiyonu
Akciğer rezeksiyonu, göğüs duvarı
rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezli
veya protezsiz
Akciğer transplantasyonu, global
Ampiyem kesesi enükleasyonu
(Ampiyemektomi)
608.570
Bronkial sleeve lobektomi
608.580
Bronkovasküler sleeve lobektomi
608.590
608.600
608.610
Dekortikasyon, pulmoner, parsiyel
Dekortikasyon, pulmoner, total
Donör pnömonektomi
608.620
Ekstended akciğer rezeksiyonları
608.630
608.730
608.740
İntraplöral lavaj, her tür teknikle
Kateter torakostomi, kapalı sistem
uygulama
Kimyasal plörodez, ayrıca tüp torakostomi
veya kateter torakostomi eklenecek
Kist hidatik ameliyatları, akciğer
Kist hidatik ameliyatları, akciğer, mediyan
sternotomi ile, iki taraf
Konjenital akciğer malformasyonları
rezeksiyonu
Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile
birlikte
Lobektomi veya segmentektomi
Major bronşial fistülün açık cerrahi ile
kapatılması
Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası
akciğer rezeksiyonları
Pnömonektomi
Pnömonektomi ekstraplevral
608.750
Pnömonektomi ve major damar cerrahisi
608.640
608.650
608.660
608.670
608.680
608.690
608.700
608.710
608.720
608.760
608.770
608.280, 608.290, 608.690,
608.700 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.280, 608.290 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Göğüs duvarı, diyafragma,
perikard vb.
Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj
ile birlikte
Torakotomi, bül eksizyon-plikasyonu ile
608.790
birlikte
A3
1600
A3
2000
A2
20000
A1
1000
A3
2000
A2
2500
A2
700
1500
1300
B
A3
A3
2250
A2
200
608.880 ile birlikte
puanlandırılmaz.
150
D
100
Patoloji raporu gereklidir.
VCS ve aorta rezeksiyonu ve
rekonstrüksiyonu ile birlikte
Pnömonostomi, apse veya kistin açık
drenajı ile birlikte
Sleeve pnömonektomi
1500
608.280, 608.290 ile birlikte
puanlandırılmaz.
608.780
Plevral işlem var veya yok
750
B
1500
A3
1500
A3
1500
A3
1000
A3
1200
A3
2400
A2
1500
1700
A3
A3
3000
A1
700
B
2500
A2
250
D
800
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 69
608.800
608.810
608.820
608.830
608.840
608.850
608.860
608.870
608.880
608.890
608.900
608.910
608.920
608.930
608.940
608.950
608.960
608.961
608.962
608.970
608.980
608.990
609.000
609.010
609.020
Torakotomi, intraplevral yabancı cisim
Torakotomi, intrapulmoner yabancı cisim
çıkartılması ile birlikte
Torakotomi, kanama kontrolü ve/veya
akciğer yırtığı onarımı
Torakotomi, kardiak masaj ile birlikte
Torakotomi, major, eksplorasyon ve
biyopsi ile birlikte
Torakotomi, postoperatif kanama, hava
kaçağı kontrolü
Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra
608.960 ile birlikte
biyopsisi için
puanlandırılmaz.
Torakotomi, volüm küçültücü ameliyat, tek
taraflı
Torakal cerrahi işlemlerle birlikte
Tüp torakostomi (göğüs tüpüyle sualtı
puanlandırılmaz. 608.640 ile birlikte
drenajı), tek taraf
puanlandırılmaz.
Günde 1 kez puanlandırılır.
Tüp ve katater torakostomi takibi
Pansuman dahil
Videotorakoskopi, bül eksizyonu ile birlikte
Biyopsi, drenaj ve diğer
videotorakoskopik işlemlerle birlikte
Videotorakoskopi, ekploratris
puanlandırılmaz. 608.900, 608.920,
608.930, 608.940, 608.950 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Videotorakoskopi, lobektomi
Videotorakoskopi, pnömonektomi
Üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
Videotorakoskopi, torakal sempatektomi
Hiperhidroz (diğer endikasyonlar
hariç) için sağlık kurulu raporu ile
tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Videotorakoskopi, wedge rezeksiyon
İşlemin tamamı için, bir kez
Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda)
puanlandırılır. 608.860 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Plevra biyopsisi, perkütan
Transbronşiyal akciğer biyopsisi
Bronkoskopi dahildir.
6.6. SİNDİRİM SİSTEMİ CERRAHİSİ
Karaciğer
Hepatektomi, total
Hepatik arter ligasyonu veya
kateterizasyonu
Hepatikojejunostomi
İntrahepatik bilioenterik diversiyonlar
Karaciğerin safra sistemi ile ilişkili çok
sayıda apsesinin (komplike) drenajı,
laparatomi ile
Karaciğer tek basit apse drenajı,
700
B
800
B
700
B
800
B
600
B
600
B
500
B
1200
A3
300
C
21
700
B
250
D
1500
1600
A3
A3
700
B
900
A3
750
B
150
275
2500
A2
309
C
1545
1288
A3
A3
824
B
412
C
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 70
609.030
609.040
609.050
609.051
609.052
609.060
609.070
609.071
609.080
609.090
609.100
609.101
609.110
609.111
609.120
609.121
609.122
609.130
609.140
609.150
609.160
609.170
609.180
609.190
609.191
609.200
609.210
609.220
laparatomi ile
Karaciğer kist hidatiğinde dışa drenaj
Karaciğer kist hidatiğinde internal drenaj
Karaciğer kist hidatiğinde kistotomi veya
kistektomiyle ile birlikte poş küçültücü
işlemler
Karaciğer kist hidatiğinde total
perikistektomi
Karaciğer hemanjiyomunda enükleasyon
Karaciğer konjenital kistlerde internal veya
eksternal drenaj veya kistektomi
Kapitonaj, omentopeksi
Patoloji raporu ile
segmentektominin teyidi gerekir.
Karaciğer segmentektomi, her bir segment
Üçten fazla olması halinde 609.110
üzerinden puanlandırılır.
Patoloji raporu ile
Karaciğer segmentektomi, her bir segment, segmentektominin teyidi gerekir.
laparoskopik
Üçten fazla olması halinde 609.111
üzerinden puanlandırılır.
Karaciğer transplantasyonu, tüm cerrahi
işlemler dahil
Karaciğer yaralanmalarında primer sütür,
İşlemin tamamı için, bir kez
tek laserasyon
puanlandırılır.
Karaciğer yaralanmalarında primer sütür,
İşlemin tamamı için, bir kez
çok sayıda laserasyon
puanlandırılır.
Karaciğer tümörlerinde laparoskopi veya
laparotomi ile radyofrekans ablasyonu
Lobektomi veya hepatektomi, subtotal
Lobektomi veya hepatektomi, subtotal,
laparoskopik
Metastazektomi, her bir metastaz
Metastazektomi, laparoskopik
Karaciğer biyopsisi
Portoenterostomi
Safra Yolları
İntraoperatif kolanjiyografi
İntraoperatif koledokoskopi
İntraoperatif safra yolları basınç çalışması
İntraoperatif safra yolları ultrasonografi
Koledok darlıkları ve kisti için girişimler
Koledokoenterostomi
Ekstrahepatik safra yolu tümörleri için
rezeksiyon ve rekonstrüksiyon
Koledokotomi-koledokoduodenostomi
Koledokotomi-sfinkterotomi veya
sfinkteroplasti
Koledokotomi ile birlikte T-drenaj
İkiden fazla puanlandırılmaz.
İkiden fazla puanlandırılmaz.
Roux-n-y diversiyon
463
515
C
B
618
B
750
B
750
B
773
B
1030
A3
1236
A3
15000
A1
360
C
773
B
450
C
2060
A2
2472
A2
412
500
360
1545
C
B
C
A3
52
155
72
70
773
1500
B
A3
2000
A2
824
B
824
B
618
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 71
609.230
609.235
609.240
609.250
609.260
609.270
609.280
609.290
609.300
609.310
609.320
609.330
609.340
609.341
609.350
609.360
609.370
609.380
609.390
609.400
609.410
609.420
609.430
609.440
609.450
609.451
609.460
609.470
609.480
609.490
609.491
609.500
609.510
Kolesistektomi
Kolesistektomi, laparoskopik
Kolesistoenterostomi
Kolesistostomi
Safra fistülleri için girişimler, basit
Safra fistülleri için girişimler, komplike
Safra kesesi ve safra yolları yaralanmaları
için girişimler
Pankreas
Aberan pankreas eksizyonu
Adacık hücre transplantasyonu
Akut pankreatitte, debridman, lavaj ve
drenaj
Distal pankreatektomi, parsiyel
Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi
Pankreas adenomlarında total eksizyon
Pankreas adenomlarında total eksizyon,
laparoskopik
Pankreas fistülü onarımı
Pankreas kistlerinde eksternal drenaj
Pankreas kistlerinde internal drenaj
Pankreas kistlerinde total eksizyon
Pankreas transplantasyonu, total
Pankreas yaralanmalarında drenaj
Pankreas yaralanmalarında
pankreatektomi, subtotal
Pankreas yaralanmalarında
pankreatektomi, total
Pankreas yaralanmalarında
pankreatikojejunostomi
Pankreatektomi, subtotal
Pankreatektomi, total duodenektomiyle
birlikte
Pankreatektomi, total duodenektomiyle
birlikte, laparoskopik
Whipple operasyonu
Özofagus
Asitte peritoneovenöz şant uygulaması
Distal özofagus rezeksiyonu ve
rekonstrüksiyonu, sol torakofrenotomi ve
intratorasik anastomoz ile
Özefajektomi, transhiatal
Özefajektomi, laparoskopik
Özofagial tüp veya balon uygulaması,
özofagus varis kanamasında
Özofagogastrik devaskülarizasyon, portal
hipertansiyonda
Enükleasyon
Tüm işlemler dahil
Tüm cerrahi işlemler dahil
515
566
412
360
773
1030
B
B
C
C
B
A3
773
B
824
1575
B
A3
618
B
773
1030
927
B
A3
A3
1150
A3
1030
463
618
773
15000
618
A3
C
B
B
A1
B
1200
A3
1400
A3
1200
A3
1800
A3
2000
A2
2400
A2
3000
A1
1030
A3
1600
A3
1500
1800
A3
A3
158
1030
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 72
A3
609.520
Özofagogastromyotomi
609.521
Özefagogastromyotomi, laparoskopik
609.530
609.540
609.550
609.551
609.560
609.570
609.580
609.590
609.630
609.640
Özofagostomi, servikal
Özofagus atrezisi primer onarımı
Özofagus cerrahisi, benign patolojiler için
Krikofaringeal myotomi
Özofagus darlıklarında cerrahi girişim
Özofagus divertikül eksizyonu, servikal
Özofagus divertikül eksizyonu, torakal
Özofagus fistülü onarımı, servikal, torakal
Özofagus perforasyonu onarımı, servikal,
torakal
Özofagus replasmanı için interpozisyon
ameliyatları
Özofagus varisinde koroner ven ligasyonu
ve splenektomi
Özofagus varisinde özofageal transection
Özofajektomi, transtorakal
609.650
Parsiyel özofajektomi ve rekonstrüksiyon
609.600
609.610
609.620
609.660
609.670
609.680
609.690
609.700
609.710
609.711
609.720
609.730
609.740
609.750
Heller ameliyatı; abdominal yada
torakal yolla fundoplikasyon ile
birlikte veya değil
Heller ameliyatı; abdominal ya da
torakal yolla fundoplikasyon ile
birlikte veya değil
607.960, 607.970, 607.980 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Laparatomi ve sağ torakotomi ile
intratorasik anastomoz
Portosistemik şantlar, portal
hipertansiyonda
Laparatomi, servikal kesi ve
transmediastinal yaklaşım ile kalıcı
Total faringolaringoözofajektomi ve gastrik
trakeostomi ve servikal anastomoz.
veya kolon rekonstrüksiyonu
608.500, 608.510 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Totale yakın özofajektomi ve
Sağ torakotomi, laparatomi ve
rekonstrüksiyon
servikal kesi ile servikal anastomoz
Transözofageal varis ligasyonu
Mide-Duodenum
Bezoar veya yabancı cisim
çıkarılması,laparotomi ile
Peptik ülsere bağlı duedonum
perforasyonunda primer onarım
Peptik ülsere bağlı duedonum
perforasyonunda primer onarım,
laparoskopik
Travmatik duedonum perforasyonunda
primer onarım
Dumping veya diarede reverse loop
operasyonları
Duodenoenterostomi
Duodenum divertikülü eksizyonu
824
B
990
A3
1030
1236
1400
600
1236
700
900
1200
A3
A3
A3
B
A3
B
A3
A3
1500
A3
2500
A2
618
B
1030
2000
A3
A2
2200
A2
2400
A2
3000
A1
2400
A2
463
C
566
B
566
B
680
B
566
B
1030
A3
824
824
B
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 73
609.760
609.770
609.780
Duodenum yaralanmasında primer onarım
Duodenumdan lokal tümör eksizyonu
Fundoplikasyon
609.781
Fundoplikasyon, laparoskopik
609.782
LES gevsekliğinde, krurafi
posterior dahil.
Hiatal herni operasyonu (fundoplikasyon
dahil), laparoskopik
609.790
Gastrektomi, radikal, total
609.791
609.792
609.800
609.801
609.810
609.820
609.830
609.840
609.850
609.851
609.860
Gastrektomi, radikal, subtotal
Gastrektomi radikal, total, laparoskopik
Gastrektomi, subtotal
Gastrektomi subtotal, laparoskopik
Gastroenterostomi
Gastropeksi, mide volvulusunda
Gastrotomi veya gastrostomi, cerrahi
Mide divertikülü eksizyonu
Midede wedge rezeksiyon
Midede wedge rezeksiyonu, laparoskopik
Mideden benign tümör eksizyonu
609.871
Obezite, by-pass, laparoskopik veya açık
cerrahi ile
609.872
Obezite, sleeve, laparoskopik veya açık
cerrahi ile
609.873
Obezite, banding, laparoskopik veya açık
cerrahi ile
609.877
Duedonal switch ve biliopankreatik
diversiyon, laparoskopik veya açık cerrahi ile
Nüks ülser, dumping veya reflu gastritte
rezeksiyon
Peptik ülsere bağlı veya travmatik
609.890 gastroduodenal perforasyonlarda primer
onarım
Peptik ülsere bağlı veya travmatik
609.891 gastroduodenal perforasyonlarda primer
onarım, laparoskopik
607.960, 607.970, 607.980 ile
birlikte puanlandırılmaz.
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde.
Tıbbi endikasyonun Endokrinoloji
uzman hekiminin de yer aldığı sağlık
kurulu raporu ile belgelenmesi
halinde puanlandırılır.
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde.
Tıbbi endikasyonun Endokrinoloji
uzman hekiminin de yer aldığı sağlık
kurulu raporu ile belgelenmesi
halinde puanlandırılır.
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde.
Tıbbi endikasyonun Endokrinoloji
uzman hekiminin de yer aldığı sağlık
kurulu raporu ile belgelenmesi
halinde puanlandırılır.
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde.
Tıbbi endikasyonun Endokrinoloji
uzman hekiminin de yer aldığı sağlık
kurulu raporu ile belgelenmesi
halinde puanlandırılır.
609.880
Total sütur sayısı dahil
773
824
1030
B
B
A3
1236
A3
1300
A3
1500
A3
1030
1546
850
1020
566
1030
464
566
515
618
566
A3
A3
B
A3
B
A3
C
B
B
B
B
1585
A3
1450
A3
1415
A3
1585
A3
1030
A3
567
B
690
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 74
609.900
609.910
609.911
609.920
609.930
609.940
609.941
609.950
609.960
609.961
609.970
609.980
609.990
610.000
610.010
610.020
610.030
610.040
610.050
610.060
610.061
610.062
610.063
610.070
610.080
610.090
610.100
610.101
610.110
610.111
610.120
Peptik ülsere bağlı perforasyonlarda
primer onarım, trunkal vagotomi ve drenaj
Piloromyotomi, hipertrofik pilor
stenozunda
Gastroduodenal arter ligasyonu veya
duodenotomi ile birlikte arter ligasyonu
Selektif vagotomi ve antrektomi
Selektif vagotomi ve drenaj
Yüksek selektif vagotomi
Trunkal vagotomi ve drenaj
Jejunum veya İleum
Konjenital atrezi düzeltilmesi, jejunal ve
ileal
Beslenme jejunotomisi
Beslenme jejunotomisi, laparoskopik
Bilier intestinal diversiyonlar
Enterokütan fistül ameliyatları
Gastrointestinal diversiyonlar
Gastrointestinal fistül ameliyatları, internal
İnce barsak perforasyonunda primer sütür
İnce barsak transplantasyonu
İnvaginasyon rezeksiyonu
İnvaginasyonda manüel redüksiyon
Jejunum veya ileum duplikasyonları, total
eksizyon
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, subtotal
Jejunum veya ileum rezeksiyonu,
segmenter
Jejunum veya ileum rezeksiyonu,
segmenter, laparoskopik
Striktüroplasti
Jejunum, ileum enterostomi kapatılması
Jejunum, ileum enterotomi ve enterostomi
Ladd bantı eksizyonu, malrotasyonlarda
Brid ileusta laparatomi ve bridektomi
Brid ileusta bridektomi, laparoskopik
Laparatomi, ileusta
Midgut volvulus (orta barsak) düzeltilmesi
Meckel divertikülü eksizyonu
Appendiks
610.130
Appendektomi
610.131
Appendektomi, laparoskopik
Kolon
Akut apandisit, perfore veya
periapendiküler apse drenajı ile
birlikte. Bu endikasyonlar dışında
herhangi bir cerrahi işleme ek olarak
yapıldığında puanlandırılmaz.
875
B
515
B
515
B
875
721
721
721
B
B
B
B
1030
A3
463
560
1500
1030
700
773
515
16250
875
412
C
B
A3
A3
B
B
B
A1
B
C
515
B
773
B
618
B
740
B
560
566
463
773
515
620
412
770
515
B
B
C
B
B
B
C
B
B
420
C
462
C
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 75
610.150
Hemikolektomi, sağ veya sol
610.151
Hemikolektomi, sağ veya sol, laparoskopik
610.152
Segmenter kolon rezeksiyonu
610.153
Segmenter kolon rezeksiyonu,
laparoskopik
610.160
Kolektomi, subtotal
610.170
Kolektomi, subtotal ve ileoproktostomi
610.171
Kolektomi subtotal ve ileoproktostomi,
laparoskopik
610.180
Kolektomi total ve ileal poş yapılması
610.290 ile birlikte
puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte
puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte
puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte
puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte
puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte
puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte
puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Kolektomi total ve ileal poş yapılması,
laparoskopik
610.190
Kolektomi total ve ileoanal anastomoz
Kolektomi total ve ileoanal anastomoz,
610.191
laparoskopik
610.181
610.200
Kolektomi total ve terminal ileostomi
Kolektomi total ve terminal ileostomi,
laparoskopik
610.210
Kolokütanöz fistül kapatılması
610.201
610.220
Kolon duplikasyonu total eksizyonu
610.230
Kolon invaginasyonda manüel redüksiyon
610.240
Kolon perforasyonda primer sütür
Kolon Pull-through, abdominoperineal
veya perineal yaklaşımla
Kolon Pull-through,
610.260
sakroabdominoperineal yaklaşımla
Kolon Pull-through, sakroperineal
610.270
yaklaşımla
610.280
Kolonda detorsiyon ve peksi operasyonları
610.250
610.290
Kolostomi açılması
610.291
Kolostomi revizyonu
610.300
610.310
610.311
Kolostomi bakımı
Kolostomi kapatılması
Hartman kapatılması
Kolotomi ile polip veya yabancı cisim
610.320
çıkarılması
610.080 ile birlikte
puanlandırılmaz.
610.080 ile birlikte
puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte
puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
610.080 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Kolektomi operasyonlarıyla
birlikte puanlandırılmaz. 610.220,
610.410 ve 610.411 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Mevcut kolostominin revize
edilmesi
875
B
1050
A3
800
B
960
A3
1030
A3
1130
A3
1240
A3
1800
A3
2160
A2
1545
A3
1854
A3
1390
A3
1668
A3
927
A3
515
B
412
C
515
B
1030
A3
1545
A3
1545
A3
309
C
566
B
360
C
15
566
600
B
B
566
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 76
610.330
Sigmoid volvulus redüksiyonu
610.340
Total barsak irrigasyonu
610.348
610.349
610.350
610.360
610.361
610.370
610.380
610.390
610.400
Low anterior rezeksiyon
610.411
Low anterior rezeksiyon, laparoskopik
610.430
610.440
610.441
610.450
610.460
610.470
610.480
610.490
610.500
610.510
610.520
610.530
610.531
610.532
Preoperatif mekanik temizlik
amacıyla yüksek sulu lavman
Rektum
Abdominoperineal rezeksiyon,
laparoskopik
Abdominoperineal rezeksiyon
Perirektal enjeksiyon, rektal prolapsusta
Rektal polip eksizyonu, anal yolla
Rektal myektomi-Hirschsprung hastalığı
Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı
çıkarılması
Rektosigmoid tümörlerde anterior
rezeksiyon
Rektum tümöründe abdominosakral
rezeksiyon
Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler
610.410
610.420
412
C
51
1800
A3
1500
103
155
850
A3
D
B
50
610.290 ile birlikte
puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Rektal prolapsusta sakroperineal onarım
Rektal prolapsusta sörklaj veya Tiersch
ameliyatı
Rektal prolapsusta transabdominal onarım
Rektal prolapsusta transabdominal onarım,
laparoskopik
Transanal rektal prolapsus tamiri
Anüs
Anal stenozda dilatasyon
Anal ve perineal bening lezyonların lokal
İşlemin tamamı için, bir kez
eksizyonu
puanlandırılır.
Anoplasti
Hipertrofik cilt plisi eksizyonu
Fissürektomi
dahildir.
Aynı seansta bir kez
Hemoroidde elektrokoagülasyon, seansı
puanlandırılır.
Aynı seansta bir kez
Hemoroidde lastik band ligasyonu, seansı
puanlandırılır.
Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi,
Aynı seansta bir kez
seansı
puanlandırılır.
Hemoroidektomi
Tüm pakeler dahildir.
610.490, 610.610 ile birlikte
Hemoroidektomi ile birlikte sfinkterotomi
puanlandırılmaz.
Grade 3 veya 4 hemoroidde veya
rektal mukozal prolapsusta
Hemoroidopeksi
puanlandırılır. 610.490, 610.530,
610.531, 610.610 ile birlikte
puanlandırılmaz.
875
B
1500
A3
257
D
1500
A3
1800
A3
515
B
206
D
515
B
620
B
412
C
50
206
D
412
C
206
D
100
100
100
283
D
328
C
340
C
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 77
610.540
İnfrared ile hemoroid tedavisi
İnkontinans tedavisinde kas
610.550
transpozisyonu
610.560
Perianal apse drenajı
610.570
Perianal fistülotomi veya fistülektomi
610.575
Anal fistülde seton uygulaması
75
Hipertrofik cilt plisi eksizyonu
dahildir. 610.490, 610.530, 610.531,
610.532, 610.575, 610.610 ile
birlikte puanlandırılmaz.
610.570 ile birlikte
puanlandırılmaz.
610.580
610.590
Perianal sinüs eksizyonu
Perineoplasti
Sfinkteroplasti, komplet perine
610.600
yırtıklarında ve inkontinansda
610.610
Sfinkterotomi
Sfinkterotomi ile anüsten yabancı cisim
çıkarma
610.621
Anal transpozisyon operasyonu
Hipertrofik cilt plisi eksizyonu
dahildir.
610.620
610.625
Pilonidal sinüs eksizyonu
Konjenital anomalilerde
600.640 ile birlikte
puanlandırılmaz.
1030
A3
250
D
412
C
412
C
309
500
C
B
515
B
155
D
206
D
830
B
300
C
6.7. KEMİK ve EKLEM HASTALIKLARI
CERRAHİSİ
Büyük Kemikler: Skapula, humerus, radius,
ulna, pelvis, femur, tibia
610.630
610.640
610.650
610.660
610.670
610.680
610.690
610.700
610.710
Orta Kemikler: Tarsal, karpal, klavikula,
patella, fibula, koksiks
Küçük Kemikler: Metatars, metakarp ve
parmak kemikleri
Büyük Eklemler: Omuz, dirsek, el bileği,
kalça, symfizis pubis, sakroiliak, diz, ayak
bileği
Orta Eklemler: İntertarsal, interkarpal,
akromioklavikular, tibiofibular sindezmoz,
distal radioulnar, proksimal radioulnar,
sternoklavikular, kostasternal
Küçük Eklemler: Metatarsofalangeal,
interfalangeal
Alçı ve Ateller
Gövde alçısı (minerva)
Gövde-ekstremite alçısı
Pelvipedal alçı (10 yaş altı)
Pelvipedal alçı (10 yaş üstü)
Kısa kol alçı (Dirsek altı)
Kısa kol atel (Dirsek altı)
Uzun kol alçı (Dirsek üstü)
Uzun kol atel (Dirsek üstü)
Kısa bacak alçı (Diz altı)
Torakobrakial
90
135
135
180
39
32
54
48
54
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 78
610.720
610.730
610.740
610.750
610.760
610.770
Kısa bacak atel (Diz altı)
Uzun bacak alçı (Diz üstü)
Uzun bacak atel (Diz üstü)
Parmak ateli (alüminyum) veya alçısı
Cast-brace
PTB alçısı
610.780
Alçı çıkarma
610.790
Sekiz bandajı, Jones bandajı
610.800
Velpeau (Kol gövde) bandajı
610.810
U ateli veya atel + velpeau
610.820
ESWT
610.830
610.840
610.850
Traksiyon
İskelet traksiyonu geçilmesi
Cilt traksiyonu uygulanması
Halo-femoral veya halo traksiyon
Çıkıkların Kapalı Redüksiyonu
610.860
610.870
610.880
610.890
610.900
48
77
54
7
135
72
Sirküler alçı çıkarma
puanlandırılır. Atel hariç
12
32
610.810 ile birlikte
puanlandırılmaz.
610.800 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Ekstrakorporal şok dalgası,
toplam tedavi
32
62
25
90
27
180
Alçı, sargı dahil. 610.640,
610.650, 610.660, 610.670,
610.690, 610.700, 610.710,
Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu
610.730, 610.750, 610.770,
610.790, 610.800 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Alçı, sargı dahil. 610.640,
610.650, 610.660, 610.670,
Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu (Bakıcı 610.690, 610.700, 610.710,
610.730, 610.750, 610.770,
dirseği dahil)
610.790, 610.800 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Alçı, sargı dahil. 610.640,
610.650, 610.660, 610.670,
610.690, 610.700, 610.710,
Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu
610.730, 610.750, 610.770,
610.790, 610.800 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Kırıkların Kapalı Redüksiyonu
Alçı, sargı dahil. 610.640,
610.650, 610.660, 610.670,
610.690, 610.700, 610.710,
Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu
610.730, 610.750, 610.770,
610.790, 610.800 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Alçı, sargı dahil. 610.640,
610.650, 610.660, 610.670,
Orta kemik kırığı kapalı redüksiyonu
610.690, 610.700, 610.710,
610.730, 610.750, 610.770,
40
80
160
45
90
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 79
E
D
610.790, 610.800 ile birlikte
puanlandırılmaz.
610.910
610.920
610.930
610.940
610.950
610.960
610.970
610.980
610.990
611.000
611.010
611.020
611.021
611.030
611.040
611.050
611.060
611.070
611.080
611.090
611.100
611.110
611.130
Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu
Anestezi Altında Eklem Mobilizasyonu
Küçük eklemin anestezi altında
mobilizasyonu
Orta eklemin anestezi altında
mobilizasyonu
Büyük eklemin anestezi altında
mobilizasyonu
Kırıkların Cerrahi Tedavisi
Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme,
küçük
Açık kırıklarda, debridman dahil
kapatılması, büyük
Açık kırıklarda, debridman dahil
kapatılması, orta
Bimalleolar kırık cerrahi tedavisi
Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, açık
IMN
Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi,
kapalı IMN
Büyük kemik kırıkları cerrahisi ve damar
sinir eksplorasyonu
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, açık
IMN
Büyük kemik eklem içi kırıkları cerrahi
tedavisi, açık
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi,
kapalı IMN
Alçı, sargı dahil. 610.640,
610.650, 610.660, 610.670,
610.690, 610.700, 610.710,
610.730, 610.750, 610.770,
610.790, 610.800 ile birlikte
puanlandırılmaz.
180
45
90
180
1 cm'ye kadar
90
E
10 cm'den büyük
270
D
1-10 cm
180
D
450
C
450
C
563
B
580
B
563
B
580
B
630
B
630
B
270
D
338
C
360
C
315
396
C
C
405
C
630
B
315
C
Perkütan pinleme dahil
Plak, tel, unilateral eksternal
fiksatör, perkütan pinleme dahil
Minimal invaziv, sirküler fiksatör,
perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Plak, tel, unilateral eksternal
fiksatör, perkütan pinleme dahil
Plak, tel, unilateral eksternal
fiksatör, perkütan pinleme dahil
Minimal invaziv, sirküler fiksatör,
perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme ve enstruman
Büyük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi
çıkarma dahil
Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi
Perkütan pinleme dahil
Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi
Perkütan pinleme dahil
tedavisi
Perkütan pinleme ve enstruman
Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi
çıkarma dahil
Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi
Perkütan pinleme dahil
Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme ve enstruman
Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi
çıkarma dahil
Önkol çift kemik kırığı
Perkütan pinleme dahil
Tek malleol veya epikondil kırığı cerrahi
Perkütan pinleme dahil
tedavisi
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 80
611.131
Pelvis/Asetabulum kırığı, basit
611.132
Pelvis/Asetabulum kırığı, kompleks
611.140
611.150
611.160
611.170
611.180
611.190
611.200
611.210
611.220
611.230
611.240
611.250
611.260
611.270
611.280
611.290
611.300
611.310
611.320
611.330
Trimalleolar kırık cerrahi tedavisi
Çıkıkların Cerrahi Tedavisi
Küçük eklem çıkığı, açık redüksiyon
Küçük eklem kırıklı çıkığı, açık redüksiyon
ve fiksasyon
Orta eklem çıkığı, açık redüksiyon
Orta eklem kırıklı çıkık, açık redüksiyon ve
fiksasyon
Büyük eklem çıkığı, açık redüksiyon
Büyük eklem kırıklı çıkık veya sinir
eksplorasyonlu çıkık cerrahisi
Tek duvar ve/veya tek kolon kırığı
açık redüksiyon + fiksasyon
Birden fazla duvar ve/veya kolon
kırığı (açık redüksiyon + fiksasyon)
Perkütan pinleme dahil
Aynı anatomik alan için 611.150
ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı anatomik alan için 611.170
ile birlikte puanlandırılmaz.
Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hafta ve üzeri)
ilave edilecek puan
Amputasyon, Dezartikülasyon
Büyük kemik ve eklem amputasyonu,
dezartikülasyonu
Orta kemik ve eklem amputasyonu,
dezartikülasyonu
Küçük kemik ve eklem amputasyonu,
dezartikülasyonu
Kalça dezartikülasyonu amputasyonu,
dezartikülasyonu
Hindquarter amputasyonu,
dezartikülasyonu
Hemipelvektomi, eksternal
Hemipelvektomi, internal
Osteotomiler
Büyük kemik osteotomi ve fiksasyon
Orta kemik osteotomi ve fiksasyon
Küçük kemik osteotomi ve fiksasyon
İmplant Çıkarma
Pin çıkarma
Eksternal fiksatör çıkarma
611.340
Büyük kemik implant çıkarma
611.350
Büyük kemik sinir eksplorasyonu
gerektiren implantların çıkartılması
611.360
Orta kemik implant çıkarma
611.370
Küçük kemik implant çıkarma
600
B
680
B
540
B
270
D
338
C
315
C
396
C
450
C
600
B
180
612.010 ile birlikte
puanlandırılmaz.
612.010 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Malleolden veya epikondilden
implant çıkarma. 612.010 ile birlikte
puanlandırılmaz.
612.010 ile birlikte
puanlandırılmaz.
450
C
315
C
270
D
450
C
675
B
1000
1300
A3
A3
450
360
270
C
C
D
60
150
D
220
D
450
C
203
D
135
E
Yumuşak Doku Laserasyonu Cerrahisi
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 81
611.380
611.390
Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile
fasiyotomi kapatılması
Yumuşak doku laserasyonu, derin yabancı
cisimler
Tendon kılıfı, eklem içi, derin
adele içi yabancı cisim çıkarılması.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
Yumuşak doku laserasyonu, fasiyotomi
kapatma
Yumuşak doku laserasyonu, tek
611.410
kompartman fasiyotomisi
Yumuşak doku laserasyonu, skopi eşliğinde
İşlemin tamamı için, bir kez
611.420
yabancı cisim çıkarılması
puanlandırılır.
Yumuşak doku laserasyonu, yabancı cisim
İşlemin tamamı için, bir kez
611.430
çıkarılması
puanlandırılır.
6.1. DERMİS VE EPİDERMİS
CERRAHİSİ alt başlığında yer alan
GREFTLER bölümündeki 600.360 ve
600.400 kodlu işlemler ile FLEPLER
bölümündeki 600.650, 600.660,
EL ve MİKROCERRAHİ, EKSTREMİTE
600.670 ve 600.680 kodlu işlemler
CERRAHİSİ
EL ve MİKROCERRAHİ kapsamında
değildir. DERİ ve DERİALTI
bölümündeki 600.250, 600.260,
600.270, 600.280 ve 600.290 kodlu
işlemler EL ve MİKROCERRAHİ
kapsamına dahildir.
611.450
Kemik grefti alınması
Kıkırdak/Osteoartiküler kemik grefti
611.460
alınması
Akut düğme iliği deformitesi için
611.470
santralizasyon
611.480
Ampute parmak için güdük onarımı
Kemiğe müdahale halinde
Ampute uzvun heterotopik
611.500
revaskülarizasyonu
611.520
Ayaktan ele parmak nakli
611.530
Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu
Botulinum toksini uygulama derin kas, her
611.540
Genel anestezi altında
bir kas için
Botulinum toksini uygulama yüzeyel kas,
611.550
her bir kas için
Bu kod halluks valgus
cerrahisinde birinci metatarsın
611.560
Bunion-Bunionette eksizyonu
osteotomisini ve ayrıca gerekli
olduğu durumlarda internal
fiksasyonunu içermektedir.
Butonier deformitesi, "swan neck"
611.570
deformitesi cerrahisi
611.580
Çekiç parmak için açık redüksiyon
611.590
Çekiç parmak için kapalı redüksiyon
611.600
Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük
611.400
450
C
200
D
270
D
150
D
135
E
70
E
180
D
200
D
270
D
180
D
776
B
5000
405
A1
C
25
15
270
D
270
D
315
130
450
C
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 82
C
611.620
611.630
611.631
611.640
611.650
611.680
611.690
611.691
611.700
611.710
611.720
611.730
611.740
611.750
611.760
611.770
611.780
onarımı
Distal radioulnar eklem operasyonları
Dupuytren cerrahisi, basit, avuç içinde
sınırlı, tek parmak
Dupuytren cerrahisi, kompleks, birden
fazla parmak
Eklem faresi çıkartılması
El bileği gangliyon eksizyonu
Flep ayrılması
Gangliyon eksizyonu, büyük eklem
Gangliyon eksizyonu, küçük eklem
Güdük kapatılması
Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları
Heterotopik revaskülarize uzvun ortotopik
transplantasyonu
İnguinal ve subpektoral lambo
Karpal instabilite cerrahisi
Karpal kemik rezeksiyonları
Kontraktür açılması, büyük eklem
Kontraktür açılması, küçük eklem
Kontraktür açılması, orta eklem
611.790
Majör replantasyonlar
611.800
Mallet finger cerrahisi
611.810
Minör replantasyonlar
611.840
Parmak replantasyonu, tek bir parmak
611.850
611.860
611.870
611.880
611.890
611.900
611.910
611.920
611.930
611.940
611.950
611.951
360
C
Bir kez puanlandırılır.
315
C
Bir kez puanlandırılır.
420
C
Bunyonektomi dahil
225
270
207
248
248
135
405
D
D
D
D
D
E
C
4800
A1
414
450
450
450
270
360
C
C
C
C
D
C
7750
A1
248
D
5800
A1
3850
A1
1750
A3
297
D
1400
720
540
90
270
1350
2330
A3
B
B
E
D
A3
A2
540
B
466
C
180
D
El bileği, ayak bileği veya üstü
replantasyonlar majör replantasyon
olarak kabul edilir.
MP eklemden el ve/veya ayak
bileği arası olan replantasyonlar
minör replantasyon olarak kabul
edilir.
Mikro cerrahi, MP ekleme kadar
olan replantasyonlar parmak
replantasyonu olarak kabul edilir.
611.840 işlemine ilave
puanlandırılır.
Parmak replantasyonu, ilave her parmak
için
Parmak ucu amputasyonlarında lokal flep
uygulamaları
Pediküllü kas ve kemik nakli
PEV rekurrens yumuşak doku ameliyatı
Pollisizasyon
Pulley rekonstrüksiyonu
Pulley sistemi kaybının onarımı
Rhizotomi
Serbest doku nakilleri
Kemik, kas, ayaktan ele nakiller
Servikal kosta ve diğer torasik çıkış
sendromu girişimleri
Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon
611.440 ile birlikte
için
puanlandırılmaz
Fleksör tendon onarımı, tek bir tendon için
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 83
Ekstensör tendon onarımı, tek bir tendon
için
Aşil/patellar/quadriceps tendon tamiri, tek
611.960
bir tendon için
611.952
611.961
Tendon onarımı, ilave her tendon için
611.970
611.980
Tendon protezi uygulanması
Tendon transferi, tek tendon
611.990
Tendon transferi, ilave her tendon için
612.000
Tenodezler
612.010
Tenoliz
612.020
Tenoplasti, myoplasti, fasiya gevşetilmesi,
tek
612.030
Tenoplasti, myoplasti, fasiya gevşetilmesi,
çok sayıda
612.040
612.050
612.060
612.070
612.080
612.090
Tenotomi, myotomi
Tetik parmak cerrahi tedavisi
Tırnak çekilmesi, her biri
Tırnak yatak revizyonu, her biri
Topuk defektleri için lateral kalkaneal flep
Topuk defektleri için ters akımlı sural flep
612.100
612.110
612.120
612.130
612.140
612.150
612.160
612.170
612.180
612.190
612.200
612.210
612.220
612.230
612.235
612.236
Tuzak nöropati, cerrahi tedavi (kübital ve
tarsal tünel vb.)
Vasküler saplı ada flebi
Volkmann iskemik kontraktürü cerrahisi
Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı
Yumuşak doku sinovektomileri
Konjenital Anomaliler
Konjenital büyük eklem çıkığı
rekonstrüksiyonu
Konjenital küçük eklem çıkığı
rekonstrüksiyonu
Konjenital orta eklem çıkığı
rekonstrüksiyonu
Makrodaktili cerrahi tedavileri
Polidaktili eksizyonu, basit
Polidaktili eksizyonu, komplike
Radial club hand cerrahi tedavileri
Sindaktili düzeltilmesi, basit
Sindaktili düzeltilmesi, komplike
Yarık el, basit tip
Yarık el, ağır tip
611.951, 611.952 işlemine ilave
puanlandırılır.
611.980 işlemine ilave
puanlandırılır.
Aynı anatomik bölge için başka
bir işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
612.030 ile birlikte
puanlandırılmaz. Bir kez
puanlandırılır.
612.020 ile birlikte
puanlandırılmaz. Bir kez
puanlandırılır.
Endoskopi dahil. 612.010,
612.230 ve 612.650 ile birlikte
puanlandırılmaz.
140
E
259
D
68
E
311
450
C
C
135
C
360
C
270
D
270
D
450
C
248
180
68
48
567
567
D
D
E
E
B
B
360
C
518
675
360
270
B
B
C
D
675
B
270
D
450
C
396
270
446
776
284
425
500
700
C
D
C
B
D
C
B
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 84
612.240
612.250
Ulnar agenezi cerrahi tedavileri
Yüksek skapula rekonstrüksiyonu
Artroplastiler
612.260
Antibiyotikli hazır spacer uygulanması
Antibiyotikli imalat spacer uygulanması,
612.270
ameliyathanede
612.275
El bileği artroplastisi revizyonu, total
612.276
El bileği artroplastisi, total
612.277
El bileği artroplastisi, total, çıkartma
612.280
612.290
Ayak bileği artroplastisi revizyonu, total
Ayak bileği artroplastisi, total
612.300
Ayak bileği artroplastisi, total, çıkartma
612.277 ile birlikte
puanlandırılmaz.
612.275 ile birlikte
puanlandırılmaz.
612.280 ile birlikte
puanlandırılmaz.
612.310
612.320
Basit Core-dekompresyon ameliyatı
Büyük eklem parsiyel protezleri, primer
Büyük eklem rezeksiyon interpozisyon
612.330
artroplastisi
612.340
Kalça eklemi total protezleri, primer
612.341
Kalça eklemi total protezleri, kompleks
612.350
612.360
612.370
612.380
612.390
Büyük trokanterin osteomisi ve transferi
Core-dekompresyon ve greftleme
Core-dekompresyon ve vaskülarize greft
Dirsek artroplastisi çıkartma, total
Dirsek artroplastisi revizyonu, total
612.400
Dirsek artroplastisi, total
Dirsek artroplastisi, total, 10 dereceden az
612.410 hareketli dirsekte veya 20 dereceden fazla
kemik deformitesinde
612.420
Diz artroplastisi, total
612.421
612.430
612.440
612.441
612.450
612.451
612.460
612.470
Diz artroplastisi, total, kompleks
Artrodez sonrası, protrüzyon,
kısaltma ve/veya asetabular greft
gereken olgular
612.410 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Bu kod dirsek artroplastisinin
çıkarılmasını da içermektedir.
612.400 ile birlikte puanlandırılmaz.
30 dereceden fazla fleksiyon veya
varus kontraktürü/artrodez
sonrası/valgus diz/30 dereceden az
eklem hareket açıklığı olan
vakalarda
Diz artroplastisi, total, protez çıkarma
Diz revizyon artroplastisi, total
Diz artroplastisi parsiyel revizyonu (tibial
veya femoral komponent)
Büyük eklem yüzey artroplastisi
Orta/küçük eklem yüzey artroplastisi
Diz artroplastisi, total, polietilen değiştirme
Kalça artroplastisi, asetebular liner
612.471, 612.472, 612.480,
değiştirilmesi, total
612.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
540
776
B
B
135
E
180
D
950
A3
770
B
400
C
900
720
A3
B
360
C
450
585
C
B
540
B
810
B
900
A3
360
540
1350
360
1125
C
B
A3
C
A3
700
B
900
A3
700
B
800
B
360
1125
C
A3
640
B
500
400
360
B
C
C
450
C
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 85
612.471
Kalça asetebular revizyonu (parsiyel)
612.472
Kalça femoral sistem revizyonu (parsiyel)
612.480
Kalça revizyon artroplastisi, total
612.490
Kalça revizyon artroplastisi, total
612.500
Kalçadan hemiartroplasti protezi
çıkartılması
612.501
Kalça total protezin çıkarılması
612.510
612.520
612.530
612.540
612.550
612.551
612.560
612.570
612.580
612.590
612.600
612.610
Kısaltma ve/veya asetabular greft ile
yapılan kalça artroplastisi
Küçük eklem rezeksiyon, interpozisyon
artroplastisi
Omuz artroplastisi çıkartılması
Omuz artroplastisi revizyonu
Omuz total artroplastisi
Omuz ters (reverse) artroplastisi
Orta eklem rezeksiyon, interpozisyon
artroplastisi
Orta eklem ve küçük eklem protezleri,
primer
Unikompartmantal diz artroplastisi
Artrodezler
Büyük eklem artrodezi
Orta eklem artrodezi
Küçük eklem artrodezi
Osteomyelit
612.620
612.630
612.640
612.650
612.470, 612.472, 612.480,
612.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.470, 612.471, 612.480,
612.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
Her iki komponent allogreft
kullanılmadan. 612.470, 612.471,
612.472, 612.490 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Her iki komponent allogreft veya
metal kafesler kullanılarak. 612.470,
612.471, 612.472, 612.480 ile
birlikte puanlandırılmaz.
613.030, 613.140, 613.220 ile
birlikte puanlandırılmaz. Debridman
dahil
613.030, 613.140, 613.220 ile
birlikte puanlandırılmaz. Debridman
dahil
A3
900
A3
1350
A3
1530
A3
405
C
500
B
990
A3
270
D
450
1125
810
810
C
A3
B
B
450
C
360
C
585
B
675
450
270
B
C
D
405
270
180
C
D
D
250
D
Drenaj, sekestrektomi,
dekortikasyon, fenestrasyon v.b.
Büyük kemik osteomyelit tedavisi
Orta kemik osteomyelit tedavisi
Küçük kemik osteomyelit tedavisi
Artroskopiler
Artroskopi, tanısal
900
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.651, 612.710,
612.720, 612.730, 612.731,
612.732, 612.740, 612.750,
612.751, 612.760, 612.770,
612.810, 612.820, 612.830,
612.840, 612.850, 612.860,
612.865, 612.870, 612.880,
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 86
612.890, 612.900, 612.910,
612.920, 612.930, 612.940,
612.950, 612.960, 612.970,
613.001, 613.211 ile birlikte
puanlandırılmaz. Aynı ekleme ait
başka bir artroskopik işlem ile
birlikte puanlandırılmaz.
612.651
Artroskopi, girişimsel
612.710
Artroskopik mozaikplasti
612.720
Artroskopik Osteo Kondritis Dissekans
(OCD) fiksasyonu
612.730
Artroskopik eklem kıkırdağı debridmanı ile
birlikte drill ya da mikrokırık
612.731
Artroskopik otolog kondrosit
implantasyonu
612.732
Artroskopik hücresiz matriks/skafold ile
kıkırdak tamiri
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.710,
612.720, 612.730, 612.731,
612.732, 612.740, 612.750,
612.751, 612.760, 612.770,
612.810, 612.820, 612.830,
6128.40, 612.850, 612.860,
612.865, 612.870, 612.880,
612.890, 612.900, 612.910,
612.920, 612.930, 612.940,
612.950, 612.960, 612.970,
613.001, 613.211 ile birlikte
puanlandırılmaz. Aynı ekleme ait
başka bir artroskopik işlem ile
birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.651,
612.750, 612.865 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.651,
612.750, 612.865 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.651,
612.710, 612.720, 612.740,
612.750, 612.760, 612.770,
612.810, 612.830, 612.840,
612.850, 612.860, 612.865,
612.870, 612.880, 612.890,
612.900, 612.910, 612.920,
612.930, 612.940, 612.950,
612.960, 612.970 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.651
ile birlikte puanlandırılmaz. Aynı
anatomik bölge için bir kez
puanlandırılır.
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.651
ile birlikte puanlandırılmaz.
320
C
675
B
540
B
450
C
500
B
500
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 87
612.740
Artroskopik artrodez
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.651,
612.710, 612.720, 612.730,
612.750, 612.760, 612.770,
612.810, 612.830, 612.840,
612.850, 612.860, 612.865,
612.870, 612.880, 612.890,
612.900, 612.910, 612.920,
612.930, 612.940, 612.950,
612.960, 612.970 ile birlikte
puanlandırılmaz.
540
B
450
C
500
B
675
B
495
C
1215
A3
495
C
675
B
810
B
810
B
900
A3
400
C
540
B
Kalça Artroskopisi
612.750
612.751
612.820
612.760
612.770
612.810
612.830
612.840
612.850
612.860
612.865
612.870
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.651,
Girişimsel kalça artroskopisi
612.710, 612.720, 612.730,
612.740, 612.751, 612.820 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.651
Artroskopik kalça ekleminde labrum tamiri
ve 612.750 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.651,
Artroskopik eklem içi kırık fiksasyonu
612.750, 612.865 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Bu başlık altındaki işlemler aynı
Diz Artroskopisi
seansta, aynı bölge için 612.650,
612.651 ile birlikte puanlandırılmaz.
Artroskopik menisküs onarımı, diz
Artroskopik menisküs transplantasyonu,
diz
Artroskopik lateral gevşetme ve medial
plikasyon, diz
Artroskopik ön çapraz bağ
rekonstrüksiyonu, diz
Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyon
revizyonu, diz
Artroskopik arka çapraz bağ
rekonstrüksiyonu, diz
Artroskopik arka çapraz bağ
rekonstrüksiyon revizyonu, diz
Ayak Bileği Artroskopisi
Aynı seansta aynı bölgeye
yapılması halinde 612.650, 612.651,
Girişimsel ayak bileği artroskopisi
612.710, 612.720, 612.730,
612.740, 612.820 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Bu başlık altındaki işlemler aynı
Omuz Artroskopisi
seansta, aynı bölge için 612.650,
612.651 ile birlikte puanlandırılmaz.
Artroskopik SLAP onarımı, omuz
SLAP: Superior labrum
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 88
anteroposterior lezyonu, ankor ile
612.880
612.890
612.900
612.910
Artroskopik kapsüler kaydırma, omuz
Artroskopik bankart onarımı, omuz
Artroskopik rotator kılıf debridmanı, omuz
Artroskopik rotator kılıf onarımı, omuz
Artroskopik bursoskopi ve bursektomi,
612.920
omuz
612.930
612.940
Artroskopik akromioplasti, omuz
Artroskopik akromioklaviküler eklem
rezeksiyonu
Dirsek ve El Bileği Artroskopisi
612.950
612.960
612.970
612.975
612.976
612.977
612.980
612.990
613.000
613.001
613.010
613.020
613.030
613.031
613.040
613.050
613.060
613.070
613.080
613.090
613.100
613.110
Debridman dahil.
Bursektomi dahil, 612.920 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Bursektomi dahil, 612.920 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Bu başlık altındaki işlemler aynı
seansta, aynı bölge için 612.650,
612.651 ile birlikte puanlandırılmaz.
Artroskopik radius başı rezeksiyonu
Artroskopik triangüler fibrokartilaj
kompleks (TFCC) debridmanı
Artroskopik triangüler fibrokartilaj
kompleks (TFCC) onarımı
Eklem Açık Cerrahi
Otolog kondrosit implantasyonu cerrahisi,
açık
Hücresiz matriks/skafold ile kıkırdak tamiri,
açık
Kalça kontrollü çıkık ile labrum tamir veya
rekonstrüksiyonu
Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu
Akromioplasti
Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu
Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu
612.650, 612.651 ile birlikte
revizyonu, diz
puanlandırılmaz.
Ayak bileği kollateral ligament primer
onarım
Ayak bileği kollateral ligament
rekonstrüksiyonu
612.500, 612.501, 613.140,
Büyük eklem debridmanı
613.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
Yara evantrasyonunda revizyon
Dirsek kollateral ligament
rekonstrüksiyonu
Diz dış yan bağ, primer onarımı
Diz dış yan bağ, rekonstrüksiyonu
Diz iç yan bağ, primer onarımı
Sadece diz çıkığında
Diz iç yan bağ, rekonstrüksiyonu
Eklem ponksiyonu ve ilaç verme
Eminensiya kırık fiksasyonu
Greft alınması (Patellar tendon, hamstring
veya fasia lata)
540
675
405
675
B
B
C
B
405
C
495
C
495
C
405
C
405
C
450
C
450
C
450
C
450
C
405
405
675
C
C
B
800
B
405
C
540
B
405
C
80
E
405
C
450
675
360
540
18
450
C
B
C
B
270
D
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 89
C
613.120
613.130
Kondral debridman
Korakoakromial ligament rekonstrüksiyonu
613.140
Küçük eklem debridmanı
613.150
613.160
613.170
613.180
613.190
613.200
613.210
Drill ve mikrokırık dahil
612.500, 612.501 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Küçük eklem ligament rekonstrüksiyonu
Menisektomi
Menisküs kisti eksizyonu
Menisküs onarımı
Menisküs transplantasyonu
Mozaikplasti
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu revizyonu,
612.650, 612.651 ile birlikte
613.211
diz
puanlandırılmaz.
612.500, 612.501 ile birlikte
613.220
Orta eklem debridmanı
puanlandırılmaz.
613.230
Patella distal ve proksimal dizilim cerrahisi
613.240
Patella distal dizilim cerrahisi
613.250
Patella proksimal dizilim cerrahisi
613.260
Rotator kılıf onarımı
613.261
Bankart onarımı, omuz
613.030 ile birlikte
613.270
Septik artrit, büyük eklem cerrahisi
puanlandırılmaz.
613.140 ile birlikte
613.280
Septik artrit, küçük eklem cerrahisi
puanlandırılmaz.
613.220 ile birlikte
613.290
Septik artrit, orta eklem cerrahisi
puanlandırılmaz.
613.030 ile birlikte
613.300
Sinovektomi, büyük eklem
puanlandırılmaz.
613.140, 613.220 ile birlikte
613.310
Sinovektomi, küçük-orta eklem
puanlandırılmaz.
Tekrarlayan Çıkıklarda Rekonstrüksiyon
613.320
Büyük eklem habitüel çıkık onarımı
613.330
Orta eklem habitüel çıkık onarımı
613.340
Küçük eklem habitüel çıkık onarımı
Pediatrik Ortopedi
613.350
Aşiloplasti
613.350 ile birlikte
613.360
Aşiloplasti ve posterior kapsül gevşetmesi
puanlandırılmaz.
613.370
Ayak komplet subtalar gevşetme
613.380
Ayak posteromedial gevşetme
613.390
Chiari osteotomisi
613.400
Gelişimsel kalça çıkığı, açık redüksiyon
Gelişimsel kalça çıkığı, kapalı redüksiyon ve
610.880, 610.650, 610.660 ile
613.410
pelvipedal alçı
birlikte puanlandırılmaz.
Gelişimsel kalça çıkığında pelvik
611.190, 611.290 ile birlikte
613.420
osteotomiler, açık redüksiyon dahil
puanlandırılmaz.
360
405
C
C
270
D
270
270
270
405
1000
540
540
D
D
D
C
A3
B
B
675
B
315
C
675
450
450
450
450
B
C
C
C
C
450
C
135
E
315
C
315
C
248
D
540
405
315
B
C
C
270
D
360
C
765
540
675
450
B
B
B
C
315
720
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 90
B
613.430
613.440
613.450
613.460
613.470
613.480
613.490
613.500
613.510
613.520
613.530
613.540
613.550
613.560
Gelişimsel kalça çıkığında periasetabular
osteotomiler, Ganz vb
Gelişimsel kalça çıkığı, radikal redüksiyon
(açık redüksiyon ile pelvik ve femoral
osteotomiler dahil)
Gelişimsel kalça çıkığında üçlü pelvik
osteotomiler, Steel vb.
Osteoklazi
Pes Ekinovarus (PEV) alçısı (manipülasyon
dahil)
Plantar fasia ve adduktor tendonların
gevşetilmesi
Shelf osteotomisi
Üçlü artrodez
Trokanter majör transferi
Vertikal talus ameliyatları
Pelvis ve Kalça Eklemi
Tenotomi, kalça adduktorları, kapalı,
subkutan
Tenotomi, kalça adduktorları, açık
Tenotomi, iliopsoas, açık
Omurga Cerrahisi
Vertebra Enfeksiyonları
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı
613.570
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı
ve korpektomi ile birlikte strut greftleme
613.580
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı
ve anterior enstrümentasyon
613.590
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı
ve posterior enstrümentasyon
Posterior girişim ile vertebra abse drenajı
Posterior girişim ile vertebra abse drenajı
613.610
ve korpektomi ile birlikte strut greftleme
611.190, 611.290 ile birlikte
puanlandırılmaz.
1080
A3
611.190, 611.290 ile birlikte
puanlandırılmaz.
900
A3
810
B
90
E
113
Posterior girişim ile vertebra abse drenajı
ve posterior enstrümentasyon
Osteotomi
Posterior elemanların osteotomisi, tek
613.630
vertebra segmenti
E
450
450
450
675
C
C
C
B
225
D
360
360
C
C
860
B
1700
A3
1910
A3
1800
A3
675
B
1350
A3
1800
A3
675
B
Faset denervasyonu dahil
Torakotomi, laparatomi dahil
613.560, 614.090, 616.060 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Torakotomi-Laparatomi
613.560, 613.920, 613.930,
614.090, 616.060 ile birlikte
puanlandırılmaz. Torakotomilaparatomi ve korpektomi ile birlikte
strut greft
613.560, 614.020, 614.030,
614.040, 614.050, 614.060,
614.090, 616.060 ile birlikte
puanlandırılmaz. Torakotomilaparatomi ve korpektomi ile birlikte
strut greft
613.600
613.620
135
613.600, 614.090, 616.060 ile
birlikte puanlandırılmaz.
613.600, 614.020, 614.030,
614.040, 614.050, 614.060,
614.090, 616.060 ile birlikte
puanlandırılmaz. Korpektomi ile
birlikte strut greftleme
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 91
613.640
Posterior elemanlar ve anterior korpusu da
içeren osteotomiler
Spinal osteotomi, tek vertebra segmenti,
anterior yaklaşım ile
Konkav veya konveks kosta osteotomisi,
613.660
her seviye için
Omurga Kırık ve Çıkıklarının Tedavisi
Vertebra kırıklarının redüksiyonu,
613.670
manipülasyonsuz veya traksiyonsuz
613.650
613.680
613.690
613.700
613.710
613.720
613.730
613.740
613.750
613.760
613.770
613.780
613.790
613.800
613.810
613.820
613.830
Vertebra kırıklarının kapalı tedavisi,
manipülasyon veya traksiyonla
Vertebra kırık veya çıkığı,
enstrümentasyon, posterior yaklaşımla, 4
seviyeye kadar
Vertebra kırık veya çıkığı,
enstrümentasyon, posterior yaklaşımla, 4
seviyeden fazla
Vertebra kırık veya çıkığı,
enstrümentasyon, anterior yaklaşımla, 4
seviyeye kadar
Vertebra kırık veya çıkığı,
enstrümentasyon, anterior yaklaşımla, 4
seviyeden fazla
Vertebra kırığı veya çıkığı, anterior
dekompresyon, enstrümentasyon ve füzyon
(4 seviyeye kadar) ile birlikte posterior
enstrümentasyon ve füzyon
Artrodez
Otogreft alınması, iliak kanat
Nonvaskülarize fibular strut greft alınması
Artrodez anterior, transoral veya
ekstraoral yolla
Artrodez anterior, interbody tekniği ile
Artrodez anterior, interbody tekniği ile, her
ek vertebra segmenti için
Posterior-posterolateral veya lateral
transvers yaklaşım, servikal
Kranioservikal artrodez, posterior teknik ile
Atlas-aksis artrodez, posterior teknik ile
Servikal artrodez, posterior-posterolateral
teknik ile
Her ek vertebra için, artrodez posteriorposterolateral teknik ile
Anterior veya anterolateral yaklaşım,
torakal-lomber-sakral
Artrodez anterior, 3 vertebral segmente
1080
A3
1030
A3
45
E
310
Alçı veya breys, gerektiren ve
içeren
Torakal ve/veya lomber
vertebrada, posterior
dekompresyon ve füzyon dahil
Torakal ve/veya lomber
vertebrada, posterior
dekompresyon ve füzyon dahil
Torakal ve/veya lomber
vertebrada, anterior dekompresyon
ve füzyon dahil
Torakal ve/veya lomber
vertebrada, anterior dekompresyon
ve füzyon dahil
460
1220
A3
1450
A3
1350
A3
1700
A3
1910
A3
270
360
D
C
1420
A3
630
B
C2 altı vertebralar
400
C
Oksiput-C2 vertebra
C1-C2 vertebra
1080
1080
A3
A3
C2 altı vertebralar için, tek seviye
810
B
C2 altı vertebralar
460
C
1500
A3
Torakal ve/veya lomber vertebra
Clivus, C1-C2 odontoid proses
eksizyonu yapılarak veya
yapılmadan
C2 altı tüm vertebralar için tek
seviye
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 92
613.840
613.850
613.860
613.870
613.880
kadar
Artrodez anterior, 4 veya daha fazla
vertebra segmenti
Kifotik deformite için anterior trikortikal
strut greftleme
Kifotik deformite için vaskülarize kosta ile
greftleme
Posterior-posterolateral veya lateral
transvers yaklaşım, torakal, lomber
Artrodez posterior, 7 vertebral segmente
kadar
Artrodez posterior, 8 veya daha fazla
vertebral segment
613.890
Artrodez posterior, tek disk aralığı
613.900
Artrodez posterior, ilave her disk aralığı
613.910
Spinal füzyon eksplorasyonu
613.920
613.930
613.940
613.950
613.960
613.970
613.980
613.990
Spinal Enstrümantasyon
Anterior enstrumantasyon; 3 vertebra
segmentine kadar
Anterior enstrumantasyon; 4 veya daha
fazla vertebra segmenti
Anterior odontoid fiksasyonu
Anterior sakroiliak fiksasyon
Crutchfield takılması
Enstrumantasyon çıkartılması, 6 seviyeden
fazla
Enstrumantasyon çıkartılması, 6 seviyeye
kadar
Halo fiksasyon uygulanması
Pelvik fiksasyon, sakrum dışında (Spinal
614.000 enstrumantasyonun alt ucunun pelvik kemik
yapılara tespiti)
Posterior C1-C2 enstrümentasyon + vida
614.010 rod + transartiküler vida + lamina, spinöz
proses telleme
Posterior oksipitoservikal
614.020
enstrümentasyon
614.030
Posterior sakroiliak fiksasyon
614.040
Posterior segmental enstrumantasyon, 2
ila 6 vertebra segmenti
İnterbody veya transforaminal
interbody tekniği ile. Bir kez
puanlandırılır. İlave aralıklar
613.900 kodlu işlem üzerinden
puanlandırılır.
İnterbody veya transforaminal
interbody tekniği.
Herhangi bir spinal cerrahi işlem
ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta bir kez
puanlandırılır.
Aynı seansta bir kez
puanlandırılır.
Tek veya iki vida ile
Aynı seansta bir kez
puanlandırılır.
Aynı seansta bir kez
puanlandırılır.
Stabilizasyon veya traksiyon
amaçlı
Servikal 0-2 vertebralarda
Perkütan veya açık
Aynı seansta bir kez
puanlandırılır. 614.050 ile birlikte
puanlandırılmaz
1650
A3
1650
A3
1650
A3
1030
A3
1260
A3
580
B
370
C
820
B
1300
A3
1610
A3
1150
950
660
A3
A3
B
1150
A3
1000
A3
500
B
1350
A3
1370
A3
1620
A3
760
B
1350
A3
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 93
614.050
Posterior segmental enstrumantasyon, 7
veya daha fazla vertebra segmenti
Posterior segmental olmayan
enstrumantasyon
Spinöz proseslerin tellenmesi ile internal
614.070
spinal fiksasyon
Translaminar faset eklem vida fiksasyonu,
614.080
tek seviye
Vertebra defektlerine, strüktürel, strut
614.090
greft veya prostetik materyal yerleştirilmesi
Diğer İşlemler
Aynı seansta bir kez
puanlandırılır. 614.040 ile birlikte
puanlandırılmaz
1740
A3
500
B
560
B
900
A3
Allogreft, otogreft, cage, çimento
dahil
610
B
Vertebral segment rezeksiyonu,
cisim ve posterior elemanlar dahil
1820
A3
720
1620
2120
630
540
B
A3
A2
B
B
614.060
614.100
Kifektomi
614.110
614.120
614.130
614.140
614.150
Spondilolizis pars kırık onarımı
Sakretomi, parsiyel
Sakrektomi, total
Vertebroplasti, tek seviye
Kifoplasti, her seviye için
614.160
Faset eklem blokajı
614.170
Spondilolistezis cerrahi redüksiyon
614.171
Perkütan omurga tümör ablasyon tedavisi
614.180
614.190
614.200
614.210
614.220
614.230
614.240
614.250
614.260
614.270
614.280
614.290
Eksternal Fiksatör Tedavileri
Büyük kemik, bifokal
Büyük kemik, defektli psödoartrozu
Büyük kemik, psödoartrozu
Küçük kemik, defektli psödoartrozu
Küçük kemik, psödoartrozu
Orta kemik, defektli psödoartrozu
Orta kemik, psödoartrozu
Hemikallotazis-Kallotazis ile Deformite
Düzeltilmesi
Büyük kemik kallo-hemikallotazis ile
deformite düzeltilmesi
Orta kemik kallo-hemikallotazis ile
deformite düzeltilmesi
Küçük kemik kallo-hemikallotazis ile
deformite düzeltilmesi
Hemikondrodiastazis büyük kemik
Eksternal Fiksatör ile Eklem Kontraktürü
Açılması
Büyük eklem kontraktürünün eksternal
fiksatör ile açılması
En fazla 2 seviye puanlandırılır.
Tüm blokaj uygulamaları dahil.
İşlemin tamamı için bir kez
puanlandırılır.
Diğer işlemlere ilave
Beyin ve sinir cerrahisi, Ortopedi
ve travmatoloji, Girişimsel radyoloji
uzmanı hekimlerce uygulandığında
puanlandırılır.
3 cm'den fazla
1 cm'den fazla
2 cm'den fazla
160
580
B
600
810
765
675
450
405
540
473
B
B
B
C
C
B
C
540
B
450
C
360
C
540
B
540
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 94
614.300
614.320
614.330
614.340
614.350
614.351
614.353
614.360
614.370
614.380
614.381
614.390
614.400
614.410
614.411
Küçük eklem kontraktürünün eksternal
fiksatör ile açılması
Kemik Uzatma/Deformite düzeltme
cerrahisi
Büyük kemik uzatma/Deformite düzeltme
cerrahisi
Orta kemik uzatma/Deformite düzeltme
cerrahisi
Küçük kemik uzatma/Deformite düzeltme
cerrahisi
Ortopedik Onkoloji
Örnekleme Yöntemi
Kemik tümörü açık biyopsisi, (büyük kemik)
Kemik tümörü açık biyopsisi, (orta/küçük
kemik)
Kapalı kemik biyopsisi
Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis
içi
Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne
biyopsisi, pelvis içi
Rezeksiyonlar
Benign yumuşak doku tümörü, derin, 1-3
adet
Benign yumuşak doku tümörü, derin, 4
veya daha fazla sayıda
Benign yumuşak doku tümörü, kompleks
(Damar, sinir, kemik veya eklem tutulumu)
Benign yumuşak doku tümörü, pelvis içi
Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel, 1-3
adet
Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel, 4
veya daha fazla sayıda
360
C
540
B
450
C
360
C
400
C
350
C
250
300
C
200
530.230 ile birlikte
puanlandırılmaz.
530.231 ile birlikte
puanlandırılmaz.
530.240 ile birlikte
puanlandırılmaz.
530.241 ile birlikte
puanlandırılmaz.
150
D
230
D
675
B
360
C
70
E
125
E
614.420
Büyük kemik malign tümörünün geniş veya
radikal rezeksiyonu
810
B
614.430
Büyük kemik benign tümörü veya kistinin
küretaj veya rezeksiyonu
540
B
614.440
Küçük kemik benign tümörü veya kistinin
küretaj veya rezeksiyonu
180
D
360
C
450
C
1040
A3
540
B
225
D
614.450
614.460
614.470
614.480
614.490
Küçük kemik malign tümörünün geniş veya
radikal rezeksiyonu
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu,
derin
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu,
Damar, sinir, kemik veya eklem
kompleks
tutulumlu
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu,
pelvis içi
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu,
yüzeyel
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 95
614.500
614.510
614.520
614.530
614.540
614.550
614.560
614.570
614.580
614.590
614.600
614.610
614.620
614.630
614.640
614.650
614.660
614.670
614.680
614.690
614.700
614.710
614.720
614.730
Orta kemik malign tümörünün geniş veya
radikal rezeksiyonu
Orta kemik benign tümörü veya kistinin
küretaj veya rezeksiyonu
Pelvis veya vertebraların benign kemik
tümörü veya kistinin küretaj veya
rezeksiyonu
Pelvis veya vertebraların malign kemik
tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu
Total kapalı eklem rezeksiyonu, büyük
eklem
Total kapalı eklem rezeksiyonu, orta eklem
Rekonstrüksiyonlar
Biyolojik Rekonstrüksiyonlar
Damarlı kemik transplantasyonu
Eklem transplantasyonu, total
Kemik defektlerinin yonga greft ile
doldurulması
Kemik kaydırma yöntemi ile
rekonstrüksiyon
Kısmi eklem transplantasyonu
Masif allogreft ile rekonstrüksiyon
Rezeksiyon artrodezi, büyük eklem
Rezeksiyon artrodezi, küçük eklem
Rezeksiyon artrodezi, orta eklem
Segmental greft ile rekonstrüksiyon
Prostetik Rekonstrüksiyonlar
Modüler tümör protezi ile rekonstrüksiyon
6.8. SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ
Elektrofizyolojik Testler İçin Cerrahi
Subdural ponksiyon ve effüzyon
aspirasyonu
Ventriküler ponksiyon
Eksternal ventriküler drenaj sistemi
yerleştirilmesi
İntrakranial basınç monitorizasyon kateteri
yerleştirilmesi
Eksternal lomber drenaj sistemi
yerleştirilmesi
Uzun süreli video EEG amaçlı subdural
elektrod konması için cerrahi girişim
Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen
ovale elektrodu için cerrahi girişim
Uzun süreli video EEG amaçlı derin elektrot
konması için cerrahi girişim
614.750
Kortikal stimülasyon
614.760
Elektrokortikografi
540
B
360
C
675
B
990
A3
990
A3
810
B
2250
2250
A2
A2
450
C
900
A3
1620
675
540
270
450
540
A3
B
B
D
C
B
1125
A3
130
180
280
D
240
D
230
PEG elektrod
614.740
Ameliyata ek olarak
550
B
430
C
620
B
550
390
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 96
puanlandırılır.
614.770
614.780
614.790
614.800
614.810
614.820
614.830
614.840
614.850
614.860
614.870
614.880
614.890
Orta Kafa Çukuru Yaklaşımları
Vestibüler nörektomi, transkanal
MAI dekompresyonu
BOS fistüllerinin onarımı
Temporal kemik tümör eksizyonu
Akustik tümör eksizyonu
Retro Labirenter ve Retrosigmoid
Yaklaşımlar
Vestibüler nörektomi, retrosigmoidretrolabirenter
Dekompresyon ameliyatı (AICA)
Stereotaksik ve Fonksiyonel Nöroşirürjikal
Ameliyatlar
Açık kordotomi
Baklofen pompa implantasyonu
Derin beyin nörostimülatörü
implantasyonu, iki taraflı
Derin beyin nörostimulatörü
implantasyonu, tek taraflı
Dorsal kolon stimülasyonu
Eksternal radyoşirürji
614.900
Faset denervasyonu
614.910
Mikroelektrod kayıt
614.920
614.930
614.940
614.950
614.960
614.970
614.980
614.990
615.000
615.010
615.020
615.030
615.040
615.050
Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi,
iki taraflı
Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi,
tek taraflı
Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi,
iki taraflı
Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi,
tek taraflı
Mikroelektrod kayıtla nörostimulatör
implantasyonu
Mikrovasküler dekompresyon
Nöronavigasyonla kitle rezeksiyonu
Perkütan foramen ovale gasser gangliyon
bloğu
Perkütan foramen ovale gasser gangliyonu
RF termokoagülasyonu
Perkütan kordotomi
Perkütan sempatik blokaj
Perkütan traktotomi
Selektif dorsal rizotomi
Stereotaksik biyopsi
Laminektomiye ek
Tüm denervasyon uygulamaları
dahil, bir kez puanlandırılır.
614.920, 614.930, 614.940,
614.950, 614.960 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
614.910 ile birlikte
puanlandırılmaz.
1710
1500
1190
1500
1710
A3
A3
A3
A3
A3
1710
A3
1500
A3
700
550
B
B
1870
A3
1560
A3
470
1190
C
A3
150
605
2250
A2
1760
A3
2250
A2
1760
A3
2250
A2
1350
1800
A3
A3
440
490
615.100 ile birlikte
860
490
860
1410
770
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 97
B
C
B
A3
B
puanlandırılmaz.
615.060
Stereotaksik brakiterapi
615.070
Stereotaksik talamotomi, iki taraflı
615.080
Stereotaksik talamotomi, tek taraflı
615.090
615.100
Stereotaktik kateterizasyon
Stereotaktik kraniotomi
615.110
Stereotaktik pallidotomi, iki taraflı
615.120
Stereotaktik pallidotomi, tek taraflı
615.130
615.140
615.150
615.160
615.170
615.180
615.190
615.200
615.201
615.202
615.203
615.204
615.205
615.210
615.220
615.230
615.240
615.250
615.260
615.270
615.280
615.290
615.300
615.310
Stereotaktik singulotomi-kapsulotomi
Trigeminal nörektomi
Vestibüler neurotomi
Kranial Cerrahiler
Hidrosefali ameliyatları, şant
Hidrosefali ameliyatları, üçüncü
ventrikulostomi
BOS fistülünün kraniyotomi ile
ameliyatları, transkraniyal yolla
BOS fistülü ameliyatları, transsfenoidal
yolla
Kafa kaidesinde dura onarımı, kraniotomi
ile
Dekompresif kraniektomi
Chiari malformasyonu dekompresyon ve
duraplasti
Kisto-peritoneal şant takılması
Eksternal ventriküler veya lomber drenaj
seti uygulanması
Syringomyeli şantları
Endoskopik tümör biyopsisi
Endoskopik aquaduktoplasti
Kafa Travma Ameliyatları
Burr Hole eksplorasyonu, tek
Burr Hole eksplorasyonu, her bir ilave için
Epidural hematom drenajı, kraniektomi ile
Epidural hematom drenajı, kraniotomi ile
Subdural hematomun kraniyotomi ile
drenajı, tek taraf
Subdural hematomun kraniyotomi ile
drenajı, iki taraf
Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı,
tek taraf
Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı,
iki taraf
Depresyon fraktürü, basit
Günde bir kez puanlandırılır.
615.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
615.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
615.120 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
615.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
615.280 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
615.270 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
615.300 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
615.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
1200
A3
2030
A2
1520
A3
880
1360
B
A3
2030
A2
1520
A3
1560
1320
1460
A3
A3
A3
900
A3
1100
A3
1100
A3
1150
A3
1320
A3
800
B
1150
A3
770
B
420
C
890
1030
1100
B
A3
A3
344
206
680
740
C
D
B
B
770
B
1200
A3
460
C
780
B
600
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 98
615.320
615.330
615.331
615.340
615.350
Depresyon fraktürü, komplike
Duraplasti, galeal greft ile
Duraplasti, diğer greftler ile (sentetik vb)
Duraplasti, fasia lata grefti ile
Kitle ve Vasküler Ameliyatlar
3. ventrikül içi tümörleri
615.360
Anevrizma ameliyatları, aynı keside çoklu
615.370
Anevrizma ameliyatları, ayrı keside çoklu
615.380
Anevrizma ameliyatları
615.390
615.400
615.410
615.420
615.430
615.440
615.450
615.460
615.470
615.480
615.490
615.500
615.510
615.520
615.530
615.540
615.550
615.560
615.570
615.580
615.581
615.582
615.583
615.584
615.585
615.586
615.590
Arteriovenöz malformasyon ameliyatları
Beyin apsesi, Burr Hole ile aspirasyon
Beyin apsesi cerrahisi, kraniotomi ile
Beyin intraparankimal kist hidatik
çıkarılması
Glial tümör eksizyonu
Glial tümör eksizyonu, mikroşirürjikal
teknik ile
Glial tümör eksizyonu, lobektomi ilavesi ile
İntraorbital tümör eksizyonu, kraniotomi
ile
İntraserebral hematom boşaltılması, Burr
Hole ile
İntraserebral hematom boşaltılması,
kraniotomi ile
Kaide tümörleri
Karotid endarterektomi
Karotikokavernöz fistül veya anevrizması
Konveksite tümörleri cerrahisi
Köşe tümörleri cerrahisi
Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi
Parasagital (interhemisferik), tentoriyel
açıklık vb. yerleşimli tümörlerin cerrahisi
Pineal kitle ameliyatları
Posterior fossa tümörleri cerrahisi
Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi
Petroklival bölge tümör cerrahisi
Kavernöz sinus tümör cerrahisi
Kavernom ameliyatları
Mikrocerrahi kist fenestrasyonu
Subdural veya epidural abse ameliyatları
Uyanık kraniyotomi ile tümör eksizyonu
Serebral by-pass ameliyatları
615.370 ile birlikte
puanlandırılmaz. İşlemin tamamı
için bir kez puanlandırılır.
615.360 ile birlikte
puanlandırılmaz. İşlemin tamamı
için bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için bir kez
puanlandırılır.
Servikal ve kranial yaklaşım ile
810
630
350
825
B
B
C
B
1850
A3
2200
A2
2750
A2
2000
A2
2380
650
1000
A2
B
A3
1100
A3
1030
A3
1400
A3
1500
A3
1550
A3
650
B
1000
A3
2190
1450
2000
1060
2000
1910
A2
A3
A2
A3
A2
A3
1550
A3
2000
2000
1790
2020
2020
1500
1100
750
1575
2380
A2
A2
A3
A2
A2
A3
A3
B
A3
A2
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 99
615.600
615.690
615.700
Transsfenoidal hipofizektomi
Epilepsi Ameliyatları
Ekstratemporal rezeksiyonlar
Hemidekortikasyon
Hemisferektomi
Korpus kallozotomi
Selektif amigdalohipokampektomi
Subpial insizyon
Serebral lobektomi total, mediyal veya
lateral
Vagal stimülatör takılması
Konjenital Spinal Cerrahi
Spinal meningosel eksizyonu
Spinal meningomyelosel eksizyonu
615.710
Spinal disrafizm, kapalı ameliyatları
615.610
615.620
615.630
615.640
615.650
615.660
615.670
615.680
Adenomektomi
Diastematomyeli,
lipomyelomeningosel, dermal sinüs,
kısa filum terminale
615.720
Sakrokoksigeal teratom eksizyonu
İntradural İntramedüller Spinal Cerrahi
615.730
Diskografi, tek seviye
İntradural, intramedüller vertebra absesi
615.750
drenajı
615.760
Lomber intradural tümör eksizyonu
615.770
Lomber spinal kord AVM eksizyonu
615.800
Servikal intradural ekstramedüller tümör
eksizyonu
615.810
Servikal intramedüller tümör eksizyonu
615.820
Servikal spinal kord AVM eksizyonu
615.830
Spinal syringomyeli drenajı eksizyonu
615.831
Servikal anterior oblik korpektomi, tek
omurga
1570
A3
825
1650
2070
1230
1770
825
B
A3
A2
A3
A3
B
1650
A3
825
B
810
1020
B
A3
1100
A3
1230
A3
440
Korpektomi veya laminaplasti ile
yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi
dahil. 616.020 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile
yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi
dahil. 616.020 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile
yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi
dahil. 616.070 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile
yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi
dahil. 616.070 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile
yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi
dahil. 616.070 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Laminaplasti ile yapılmışsa ilave
edilir. Laminektomi dahil. 616.020,
616.070, 616.110 ile birlikte
puanlandırılmaz.
1320
A3
1170
A3
2020
A2
1370
A3
1630
A3
2460
A2
980
A3
1400
A3
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 100
Torakal intradural ekstramedüller tümör
615.840
eksizyonu
615.850
Torakal intramedüller tümör eksizyonu
615.860
Torakal spinal kord AVM eksizyonu
Disk Cerrahisi
615.880
Lomber diskektomi, tek seviye
615.890
Lomber diskektomi, tek seviye, iki taraf
615.895
615.900
615.910
615.920
615.930
615.940
Transsakral kamera eşliğinde lazer
diskektomi
Lomber laminektomi ve iki taraflı
diskektomi
Lomber laminektomi ve tek taraf
diskektomi
Lomber mikrocerrahi ile diskektomi, tek
seviye
Lomber mikrocerrahi ile iki taraflı
diskektomi, tek seviye
Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile
servikal diskektomi, tek mesafe
Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile
615.950 servikal diskektomi ve intervertebral greftkafes-disk protezi uygulaması, tek mesafe
615.960
Servikal laminektomi ve disk boşaltılması
615.970
Torakal disk eksizyonu
615.971
615.980
615.990
615.995
615.998
616.000
İnterbody füzyon ameliyatı (ekstrem
lateral, direkt lateral)
Torakal kostatransversektomi ile disk
eksizyonu
Torakal transtorasik disk eksizyonu
Minimal invaziv foraminoplasti tek/çift
taraflı
Transsakral kamera eşliğinde adezyolizis
Eksizyon ve Dekompresyon
Kraniovertebral junction anomalisi
ameliyatları veya dekompresyon
Korpektomi veya laminaplasti ile
yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi
dahil. 616.110 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile
yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi
dahil. 616.110 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile
yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi
dahil. 616.110 ile birlikte
puanlandırılmaz.
615.880-615.990 arasındaki
işlemler 614.900 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Klasik, laminotomi ile birlikte.
615.890 ile birlikte puanlandırılmaz.
1250
A3
1560
A3
2240
A2
660
B
820
B
575
B
820
B
660
B
Klasik, laminotomi ile birlikte
820
B
Klasik, laminotomi ile birlikte
1010
A3
Servikal ve diğer omurlar
880
B
Servikal ve diğer omurlar
1155
A3
840
B
1060
A3
1100
A3
1230
A3
1430
A3
450
C
575
B
1080
A3
Klasik, laminotomi ile birlikte.
615.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
615.910, 616.020 ile birlikte
puanlandırılmaz.
615.900, 616.020 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Tek mesafe disk
616.100, 616.110 ile birlikte
puanlandırılmaz. Klasik, laminotomi
veya laminektomi ile birlikte.
Minimal invaziv teknik ile. Bir kez
puanlandırılır.
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 101
616.010
616.020
616.030
616.040
616.050
616.060
616.070
616.080
616.090
616.100
616.110
616.120
616.130
616.140
616.150
616.160
616.170
616.180
616.190
616.200
616.210
616.220
616.230
616.231
616.240
616.250
616.260
616.270
616.280
616.290
616.300
Lomber hemilaminektomi-laminotomi,
parsiyel/total, tek omurga
Lomber laminektomi, tek omurga
615.900, 615.910 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lomber laminoplasti, tek omurga
Lomber parsiyel korpektomi, tek omurga
Servikal hemilaminektomi-laminotomi, tek
omurga
Servikal,torakal veya lomber korpektomi,
tek omurga
Servikal laminektomi, tek omurga
Servikal laminoplasti, tek omurga
Servikal veya torakal parsiyel korpektomi,
tek omurga
Torakal hemilaminektomi-laminotomi, tek
615.970 ile birlikte
omurga
puanlandırılmaz.
615.970 ile birlikte
Torakal laminektomi, tek omurga
puanlandırılmaz.
Torakal laminoplasti, tek omurga
Total omurga rezeksiyonu
Enblok spondilektomi
Transoral odontoidektomi
Fasiyal Paralizinin Tedavisine Yönelik
İşlemler
Yalnızca deriye müdahale ile statik
onarımlar
Fasiya veya tendon grefti ile askı
ameliyatları
Kas transpozisyonu veya grefti ile düzeltme
Fasial sinir onarımı
Fasial sinirin greftle onarımı
Hipoglossal sinir transpozisyonu
Mikronörovasküler teknik ile kas transferi
Yumuşak doku süspansiyonu
Üst Ekstremite
Aynı anatomik bölge için herhangi
Neuroliz
bir ameliyat ile birlikte
puanlandırılmaz.
Sempatektomi, aksiller, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Sempatektomi, lomber, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Sempatektomi, lomber, iki taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Sempatektomi, servikal, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Sempatektomi, servikal, iki taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Hemanjiom, A-V malformasyonlar
Periferik arter sklerizasyonu
vb.
Torakal sempatektomi, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Torakal sempatektomi, iki taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Periferik Sinir Cerrahisi
330
C
330
C
440
920
C
A3
550
B
1100
A3
550
660
B
B
920
A3
530
B
530
B
660
2050
1720
B
A2
A3
330
C
440
C
495
660
770
715
1650
440
C
B
B
B
A3
C
440
C
330
330
660
440
880
C
C
B
C
B
660
B
550
1100
B
A3
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 102
616.310
Sinir grefti alınması
Sinir için torasik çıkım sendromu
616.320
ameliyatları
616.330
616.331
616.332
616.340
616.350
616.360
616.370
616.380
616.390
616.400
616.410
616.420
616.430
616.431
616.440
616.441
616.450
616.451
616.460
616.470
616.480
616.331, 616.332 ile birlikte
puanlandırılmaz.
616.330, 616.430, 616.431,
Brakiyal pleksus Erb Palsi rekonstrüksiyonu 616.440, 616.441, 616.450, 616.451
(Greft veya sinir transferleri ile 3 sinire kadar) ile birlikte puanlandırılmaz. Fotoğraf
ile belgelenmelidir.
616.330, 616.430, 616.431,
Brakiyal pleksus Erb Palsi rekonstrüksiyonu
616.440, 616.441, 616.450, 616.451
(Greft veya sinir transferleri ile 4 sinir ve
ile birlikte puanlandırılmaz. Fotoğraf
üzeri)
ile belgelenmelidir.
Lomber pleksus eksplorasyonları
Her türlü periferik sinir eksplorasyonu,
İşlemin tamamı için bir kez
travmatik
puanlandırılır.
Nervus medianusun dekompresyonu
Karpal tünel sendromu
Nervus ulnaris transpozisyonu
Supraskapüler sinir kompresyon sendromu
ve dekompresyon cerrahisi
Nervus radialis posterior interosseous
kompresyon sendromu, dekompresyon
cerrahisi
Meralgia parestetika dekompresyon
ameliyatı
Tarsal tünel sendromu dekompresyon
ameliyatı
Kranial sinirlerin mikrovasküler
dekompresyonu
Mikro Cerrahi
Dijital veya diğer saf duyu sinir onarımı, tek
616.331, 616.332 ile birlikte
sinir
puanlandırılmaz.
616.331, 616.332 ile birlikte
Motor veya mikst sinir onarımı, tek bir sinir
puanlandırılmaz.
Dijital veya diğer saf duyu sinir onarımı,
616.331, 616.332 ile birlikte
greft ile, tek sinir
puanlandırılmaz.
Motor veya mikst sinir onarımı, greft ile,
616.331, 616.332 ile birlikte
tek bir sinir
puanlandırılmaz.
616.440 işlemine ilave
Dijital veya diğer saf duyu sinir onarımı,
puanlandırılır. 616.331, 616.332 ile
greft ile, ilave her sinir
birlikte puanlandırılmaz.
616.441 işlemine ilave
Motor veya mikst sinir onarımı, greft ile,
puanlandırılır. 616.331, 616.332 ile
ilave her bir sinir
birlikte puanlandırılmaz.
Dijital sempatektomi
6.9. GÖZ ve ADNEKSLERİ
İşlem puanları tek göz içindir
Perioküler Bölgenin Cerrahi Girişimleri
Ayarlanabilir sütür, ptozis
Blefaroplasti, her bir göz kapağı için
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
Brakial pleksus eksplorasyonları
275
D
1320
A3
1690
A3
2500
A2
3500
A1
1490
A3
170
D
330
440
C
C
490
C
490
C
490
C
490
C
1230
A3
550
B
600
B
660
B
720
B
275
D
300
C
550
B
300
250
C
D
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 103
gerekçe belirtilmelidir.
616.490
616.500
616.510
616.520
616.530
616.540
616.550
616.560
616.570
616.580
616.590
616.600
616.610
616.620
616.630
616.640
616.670
616.680
616.690
616.700
616.710
616.720
616.730
616.740
616.750
616.760
616.770
616.780
616.790
616.800
616.810
616.820
616.830
616.840
616.850
616.860
Dermoid kist eksizyonu
Distikiyaziste uygulanan elektroliz
ameliyatı
Ektropiyum için cerrahi girişim
Entropiyum için cerrahi girişim
Epikantus onarımı
Frontale asma teknikleri, ptozis
Görüş alanına engel yaratan pseudopitoz
tedavisi
Göz kapağı deri defektlerinin
rekonstrüksiyonu
Göz kapağı tam kat defektlerinin
rekonstrüksiyonu
Göz kapağına altın implantasyonu
Kantoplasti
Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'den fazla
Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'ye kadar
Kapak kesisi sütüre edilmesi, kirpikli kenar,
kaş veya tars onarımı
Kapak rekonstrüksiyonu, greft veya fleple
Kapak tümörü ameliyatı
Kapak veya konjoktiva biyopsisi
Kapaklara kriyo aplikasyonu
Kapakta kist ve şalazyon ameliyatı
Kemodenervasyon
Levator prosedürleri, ptozis
Rejional oküler anestezi
Saçlı deriden ada flep yardımı ile kaş
rekonstrüksiyonu
Saçlı derinin kompozit greft olarak
kullanıldığı kaş rekonstrüksiyonu
Tarsorafi
Telekantüs onarımı
Gözyaşı Drenaj Yolları ile İlgili İşlemler
Alt konka kırılması
Dakriosistorinostomi (DSR), eksternal
Dakriosistorinostomi (DSR), endonazal
Göz yaşı yolları entübasyonu
Göz yaşı yolları entübasyonu ve alt konka
kırılması
Kanalikül kesisi reperasyonu
Kese ablasyonu
Kese flegmonu drenajı
Lakrimal tıkaç yerleştirilmesi
Nazal mukoza ve cilt infiltrasyon anestezisi
Her bir kapak kenarı için
Fasiyal paralizi tedavisinde
250
D
100
E
250
250
250
300
D
D
D
C
300
C
300
C
450
C
250
250
100
75
D
D
E
E
150
D
450
250
100
60
100
75
300
30
C
D
E
500
B
300
C
125
300
E
C
200
450
450
300
D
C
C
C
400
C
300
300
60
40
10
C
C
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 104
E
C
616.870
Nazolakrimal balon uygulamaları
Nazolakrimal kanal oklüzyonuna girişim616.880
probing
616.890
616.900
616.910
616.920
616.930
616.940
616.950
616.960
616.970
616.980
616.990
Punktum açılması, dilatasyonu, lavajı
Tüp implantlı konjonktival rinostomi
Şaşılık ve Pediatrik Oftalmoloji
Rektuslara geriletme veya rezeksiyon, her
biri
Rektuslara geriletme ve rezeksiyon, aynı
göz
Her iki gözde birer rektusa geriletme
ve/veya rezeksiyon
Tenotomi, myotomi, şaşılıkta
Botulinum toksini enjeksiyonu (EMG
eşliğinde her bir göz kası için)
Adele transpozisyonu
Ayarlanabilir sütür, şaşılık
Faden ameliyatı
Nystagmus cerrahisi, her iki gözde tüm
horizontal kaslara geriletme
Konjonktiva-Kornea-Kontakt Lens-Ön
Segment
617.000
Amnion zarı ile yüzey rekonstrüksiyonu
617.010
617.020
617.030
617.040
617.050
Delici göz yaralanmaları tamiri
Fototerapotik keratektomi (PTK)
İntraoküler yabancı cisimlerin çıkartılması
Keratoplasti
Keratoprotez uygulaması
617.051
Korneal Cross-Linking uygulaması
617.052
İntrakorneal halka uygulaması
617.060
617.070
617.090
617.091
Konjonktiva örtmesi
Konjonktiva plastiği, greft ile
Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması
Konjonktiva kesisi sütürasyonu
617.100
Konjonktivadan yabancı cisim çıkarılması
Çocuk yaş grubunda anestezi ile
yapılan sondalama
Punktumda keseye kadar olan
probing ve dilatasyonu kapsar
Aynı gözde işlemin tamamı için,
bir kez puanlandırılır.
Aynı göz için bir kez
puanlandırılır.
İki göz için bir kez puanlandırılır.
200
D
100
E
30
500
B
300
C
400
C
500
B
200
D
50
Üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
Topografi ve pakimetre ile tanı
konulmuş keratokonus veya
postlasik ektazi veya pellusid
marginal degenerasyonda, üçüncü
basamak sağlık tesislerinde
puanlandırılır.
Topografi ve pakimetre ile tanı
konulmuş keratokonus veya
postlasik ektazi veya pellusid
marginal degenerasyonda, üçüncü
basamak sağlık tesislerinde
puanlandırılır.
İşlemin tamamı bir kez
puanlandırılır
300
300
300
C
C
C
400
C
250
D
500
400
500
800
650
B
C
B
B
B
250
D
450
C
125
400
150
80
E
C
D
E
30
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 105
617.110
617.120
Konkresyon küretajı
Kornea hazırlanması, transplantasyon için
617.121
Kornea alınması
617.122
Kornea donörü bildirimi
617.130
Kornea kesisi sütürasyonu
617.140
Korneadan yabancı cisim çıkarılması
617.150
617.160
617.170
617.200
617.210
617.211
Korneal debridman
Korneal-skleral sütür alınması
Limbal kök kücre transplantasyonu
Ön kamara ponksiyonu ve/veya
injeksiyonu, tanısal
Ön kamara ile birlikte vitreus ponksiyon
veya enjeksiyonu, tanısal
Ön kamara lavajı
Pterjium ameliyatı
Otogreftli pterjium ameliyatı
617.220
Subkonjonktival ve subtenon enjeksiyon
617.180
617.190
Refraktif Cerrahi
617.230
617.240
617.250
617.260
617.270
617.280
617.290
Şeffaf lens ekstraksiyonu
Yüksek miyopide negatif lens
implantasyonu
Fotoretraktif keratoplasti (PRK), excimer
lazer ile
Lasik, Lasek
Radyal keratotomi
Astigmatik keratotomi
İris ve Lens ile İlgili İşlemler
Açı revizyonu
Her bir kornea için puanlandırılır.
Bakanlıkça yayımlanacak ilgili
formların doldurulması ve ilgili
yerlere gönderilmesi kaydıyla
puanlandırılır. Her bir kornea için
puanlandırılır.
Donörden kornea alınması
kaydıyla bildirimde bulunan hekim
için puanlandırılır. Her bir donör için
bir kez puanlandırılır.
60
288
1500
200
200
Göz hastalıkları uzman hekimi
tarafından yapıldığında
puanlandırılır.
D
D
50
30
30
375
E
C
50
75
200
175
250
İşlemin tamamı için, günde bir kez
puanlandırılır.
Bilateral -5D ve üzeri miyop olup,
iki göz arasında en az 3D
anizometropi olan olgularda,
bilateral +3D ve üzeri hipermetrop
olup iki göz arasında en az 3D
anizometropi olan olgularda, bir
gözü emetrop olup diğer gözünde
3D ve üzeri refraktif bozukluk olan
olgularda, iki göz arasında 4D ve
üzeri sferik fark olan olgularda sağlık
kurulu raporu ile puanlandırılır.
D
D
D
25
400
C
400
C
300
C
250
300
300
D
C
C
140
E
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 106
617.300
Dissizyon veya kapsülektomi
Aynı göz için 617.310, 617.320,
617.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
200
D
617.310
Dissizyon-lens aspirasyonu
Aynı göz için 617.300, 617.320,
617.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
300
C
Aynı göz için 617.300, 617.310,
617.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
450
C
400
C
350
C
400
C
420
C
140
E
200
D
315
C
100
E
300
C
250
D
200
D
350
C
300
250
C
D
150
D
200
D
350
C
150
500
D
B
600
B
200
200
150
D
D
D
617.320
Dissizyon-lens aspirasyonu ve ön
vitrektomi
Dissizyon-lens aspirasyonu ve ön
vitrektomi ile birlikte İOL implantasyonu
Fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens
617.340
implantasyonu
Kataraktta fakoemülsifikasyon ve
617.341 intraoküler lens implantasyonu (multifokal,
astigmatik veya torik, multifokal ve torik)
617.330
617.342
617.350
617.360
617.370
617.380
617.390
617.400
Femtosaniye lazer ile katarakt cerrahisi
İridodiyaliz düzeltilmesi, 3 saat kadranı
kadar
İridodiyaliz düzeltilmesi, 4-6 saat kadranı
kadar
İridodiyaliz düzeltilmesi, 6 saat
kadranından çok
Kapsül germe halkası yerleştirilmesi
Kapsül içine sekonder intraoküler lens
implantasyonu
Lazer iridotomi
Aynı göz için 617.300, 617.310,
617.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
617.341 ve 617.342 ile birlikte
puanlandırılmaz.
617.340 ve 617.342 ile birlikte
puanlandırılmaz.
617.340 ve 617.341 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Aynı göz için bir kez
puanlandırılır.
Aynı göz için bir kez
puanlandırılır.
Aynı göz için bir kez
puanlandırılır.
Üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
617.410
Lazer kapsülotomi-sineşiotomi
Lens ekstraksiyonu ve intraoküler lens
617.420
implantasyonu
617.430
Lens ekstraksiyonu, ekstrakapsüler
617.440
Lens ekstraksiyonu, intrakapsüler
617.441
İntraoküler lens repozisyonu işlemi
617.442
İntraoküler lens çıkarılması
617.450
617.451
617.460
617.470
617.480
617.490
617.500
Ön kamara veya sulkusa sekonder
intraoküler lens implantasyonu
Ön kamaradan silikon alınması
Parsplana lensektomi
Parsplana lensektomi ve intraoküler lens
implantasyonu
Periferik iridektomi
Pupilloplasti
Sineşiotomi
617.330, 617.340, 617.380,
617.390, 617.420, 617.450,
617.470, 617.510 ile birlikte
puanlandırılmaz.
617.330, 617.340, 617.380,
617.390, 617.420, 617.450,
617.470, 617.510 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 107
617.510
617.520
617.525
617.530
617.540
617.550
617.560
617.570
617.580
617.590
617.600
617.610
617.620
Skleral fiksasyon ile sekonder intraoküler
lens implantasyonu
Travmatik paralitik midriyazis için
pupillaplasti
Vitreus Wick sendromu YAG lazer
uygulaması
Glokom
Ankiste bleb revizyonu
Glokomla kombine katarakt ameliyatları
Gonyotomi, trabekülotomi
Lazer gonyoplasti, trabekuloplasti
Seton ameliyatı (tüp, molteno vb.)
Siklodiyaliz
Siklofotokoagülasyon
Siklokrioterapi
Trabekülektomi
Viskokanalostomi
Retina-Vitreus
617.630
Fotokoagülasyon, her bir seans
617.631
Prematüre retinopatisinde lazer tedavisi
617.632
Yenidoğan fundoskopik inceleme
617.640
617.650
Vitrektomi, anterior
Vitrektomi, pars plana
617.660
Vitroretinal cerrahi, tüm işlemler
617.661
617.670
617.680
617.690
617.700
617.710
617.720
617.730
617.740
617.750
Premature retinopatisinde vitroretinal
cerrahi
Pnömatik retinopeksi
Dekolman ameliyatları, krio aplikasyonu
Dekolman ameliyatları, sörklaj, lokal
Makula dejenerasyonu için fotodinamik
tedavi
Silikon yağı çıkarılması
İntravitreal ponksiyon ve/veya injeksiyon
Ekvatoryel krioterapi
Orbita-Okuler Onkoloji
Deri veya mukoza grefti kullanarak soket
onarımı
Ekzanterasyon ve alın flebi ile birlikte deri
grefti
Her bir göz için. Beş seansın
üzerinde sağlık kurulu raporu ile
tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
500
B
350
C
200
D
175
750
400
250
500
250
125
125
500
600
D
B
C
D
B
D
E
E
B
B
150
450
Prematüre retinopati muayenesi
işleme dahildir. Binoküler
oftalmoskopi yöntemiyle,
prematüreler için, 5 günde bir kez
puanlandırılır.
Başka bir vitroretinal cerrahi
işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
Başka bir vitroretinal cerrahi
işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
Üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
600.300, 600.330, 600.360,
600.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
600.300, 600.330, 600.370,
600.440, 600.450 ile birlikte
puanlandırılmaz.
C
150
500
700
B
B
900
A3
1450
A3
400
C
200
650
D
B
300
700
50
125
B
600
B
800
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 108
617.760
617.770
617.780
617.790
617.800
617.810
617.820
617.830
617.840
617.850
617.860
617.870
617.880
617.890
617.900
617.910
617.920
617.930
617.940
617.950
617.960
617.970
617.980
617.990
618.000
618.010
618.020
618.021
Ekzanterasyon ve deri grefti
Ekzanterasyon ve temporal kas flebi ile
birlikte deri grefti
Ekzanterasyon ve ikincil iyileşmeye
bırakmak
Ekzoftalmus için orbital dekompresyon, iki
taraf
Enükleasyon veya evisserasyon
Hidroksiapatit implant için peg takılması
İntraorbital tümör
İntraorbital yabancı cisimlerin çıkartılması
Mobil hidroksiapatit implantı
Mobil implantlı enükleasyon
Optik sinir dekompresyon operasyonu
Orbita dekompresyon operasyonu
Orbitotomi
Protez yapılması, göz
Radyoaktif plak çıkartılması
Radyoaktif plak uygulaması
Retrobulber ve peribulber enjeksiyon
Soket revizyonu, göz
Sr90 Göz aplikasyonu
Stafilom tashihi
6.10. KULAK ve KULAK BÖLGESİNİN
CERRAHİSİ
Ampute kulak kepçesinin kompozit greft
olarak sütüre edilmesi
Aural polip eksizyonu
Aurikula apse, hematom drenajı
Aurikula eksizyonu, basit
Aurikula eksizyonu, total
Basit mastoidektomi
Buşon, lavaj ve manipülasyon
Canal Wall Down timpanoplasti
Dış kulak yolu atrezisi
Dış kulak yolu biyopsisi
Dış kulak yolu, eksositoz eksizyonu
Dış kulak yolu, malign kısımların radikal
618.060
eksizyonu
618.070
Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması
Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması,
618.080
cerrahi
600.300, 600.330, 600.360,
600.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
Enükleasyon sonrası geç dönem
Fasia lata, duramater, vb
618.010, 618.410 ile birlikte
puanlandırılmaz.
618.030
618.040
618.050
618.090
Eksploratif timpanotomi
618.100
Endolenfatik sak operasyonu, şant ile
618.010 ile birlikte
puanlandırılmaz.
600
B
1000
A3
500
B
800
B
400
200
550
500
500
500
550
650
500
650
250
500
25
500
50
250
C
D
B
B
B
B
B
B
B
B
D
B
400
C
100
70
200
400
470
5
E
E
D
C
C
900
A3
760
75
220
B
E
D
460
C
B
D
60
Diğer bir kulak bölgesi cerrahisi
ile birlikte puanlandırılmaz.
618.090, 618.190, 618.250,
160
D
400
C
750
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 109
618.110
Endolenfatik sak operasyonu, şant
olmaksızın
618.120
Fasiyal sinir dekompresyonu
618.130
Fasiyal sinir sütürü
Glomus tümör eksizyonu, genişletilmiş
eksternal yaklaşım ile
Glomus tümör eksizyonu, transmastoid
618.150
yaklaşım ile
Glomus tümör eksizyonu, transmeatal
618.160
yaklaşım ile
618.170
İki loblu kulak memesinin onarımı
618.140
618.171
İnfratemporal fossa tip A cerrahisi
618.172
İnfratemporal fossa tip B cerrahisi
618.173
İnfratemporal fossa tip C cerrahisi
618.180
Kemik iletimi işitme dekompresyonu
618.190
Kepçe kulak onarımı
618.200
Koklear implant yerleştirilmesi
618.201
Orta kulağa implante edilebilir işitme
cihazları yerleştirilmesi
618.202
Kemiğe implante edilebilir işitme cihazları
yerleştirilmesi
618.203
İşitsel beyin sapı implantı yerleştirilmesi
618.210
Kriptotia düzeltilmesi
618.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.090, 618.190, 618.250,
618.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.010, 618.380 ile birlikte
puanlandırılmaz.
618.010, 618.380 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Yaklaşım için kullanılan tüm
girişimler dahil
Mastoidektomi dahil
Yaklaşım için kullanılan tüm
girişimler dahil
Yaklaşım için kullanılan tüm
girişimler dahil
Yaklaşım için kullanılan tüm
girişimler dahil
18 yaşını doldurmuş kişiler için üç
ruh sağlığı ve hastalıkları uzman
hekimince "major ruhsal sorunlara
neden olduğunun" belirtildiği sağlık
kurulu raporu gerekir.
618.021, 618.090, 618.100,
618.201, 618.202, 618.203,
618.250, 618.340, 618.410 ile
birlikte puanlandırılmaz. Üçüncü
basamak sağlık tesislerinde
puanlandırılır.
618.021, 618.090, 618.100,
618.200, 618.202, 618.203,
618.250, 618.340, 618.410 ile
birlikte puanlandırılmaz. Üçüncü
basamak sağlık tesislerinde
puanlandırılır.
618.021, 618.090, 618.100,
618.200, 618.201, 618.203,
618.250, 618.340, 618.410 ile
birlikte puanlandırılmaz. Üçüncü
basamak sağlık tesislerinde
puanlandırılır.
618.021, 618.090, 618.100,
618.200, 618.201, 618.202,
618.250, 618.340, 618.410 ile
birlikte puanlandırılmaz. Üçüncü
basamak sağlık tesislerinde
puanlandırılır.
700
B
700
B
800
B
1500
A3
950
A3
500
B
300
C
2500
A2
2500
A2
2500
A2
350
C
400
C
1100
A3
1000
A3
600
B
2000
A2
400
C
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 110
618.220
Kulak kepçesi replantasyonu
Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için
618.230
tam kat rezeksiyon ve primer sütür
618.240
Kulak memesi delinmesi
618.250
Kulak rekonstrüksiyonu, tek aşamalı
618.260
Labirentektomi (TALK operasyonu)
618.270
Labirentektomi, mastoidektomi ile
618.090, 618.100, 618.190,
618.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.010, 618.380, 618.410 ile
birlikte puanlandırılmaz.
618.280
618.290
618.300
618.310
618.320
Labirentektomi, transkanal
Makrotia düzeltilmesi
Mastoidektomi kavitesi debridmanı
Meatoplasti, stenozlarda
Mikrotia onarımı için lobül transpozisyonu
Mikrotia onarımı için posterior sulkus
618.330
oluşturulması
Mikrotia onarımı için kıkırdak çatı
618.340
hazırlanması/yerleştirilmesi
618.350
618.360
618.370
618.380
618.390
618.391
618.400
618.410
618.411
618.420
618.430
618.440
618.450
618.460
618.470
618.480
618.490
618.491
618.500
Miringoplasti
618.021, 618.090, 618.100,
618.190, 618.250, 618.390, 618.391
ve 618.410 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Miringotomi
Petröz apeks rezeksiyonu ve radikal
mastoidektomi
Radikal veya çoklu modifiye radikal
618.021 ile birlikte
mastoidektomi
puanlandırılmaz.
Stapedektomi
Koterizasyon ile kulak perforasyonu
TCA, patch, fat plasti vb
onarımı
Temporal kemik rezeksiyonu
Timpanoplasti, mastoidektomi ve kemikcik
618.010, 618.021 ile birlikte
zincir onarımı dahil
puanlandırılmaz.
Miringotomi dahil. 618.360 ile
Ventilasyon tüpü uygulaması, tek taraf
birlikte puanlandırılmaz.
6.11. ENDOKRİN SİSTEM CERRAHİSİ
618.430 ile birlikte
Timektomi, basit
puanlandırılmaz.
618.420 ile birlikte
Timektomi, maksimal
puanlandırılmaz.
Substernal tiroidektomi, intratorasik
Sternal split veya total sternotomi
Tiroid biyopsisi, cerrahi
Tiroidektomi, subtotal, tek taraf
Tiroidektomi, subtotal, iki taraf
Tiroidektomi, total, tek taraf
Tiroidektomi, total, iki taraf
Tiroidektomi, totale yakın, iki taraflı
Tiroidektomi, bir taraf total ve karşı taraf
2250
A2
400
C
10
1200
A3
400
C
750
B
600
400
50
500
200
B
C
E
B
D
500
B
500
B
450
C
70
E
1250
A3
900
A3
1000
A3
200
D
1450
A3
700
B
200
D
1030
A3
1236
A3
1030
206
550
640
720
920
920
800
A3
D
B
B
B
A3
A3
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 111
618.510
618.520
618.530
618.540
618.550
618.551
618.560
618.570
618.580
618.590
618.600
618.610
618.620
618.630
subtotal
Tiroidektomi, totale tamamlayıcı
Paratiroid kas implantasyonu, otogreft
Paratiroidektomi, adenom için
Paratiroidektomi, hiperplazi veya kanser
için
Sürrenalektomi, transperitoneal, tek taraf
Sürrenalektomi, transperitoneal, tek taraf,
laparoskopik
Sürrenalektomi, lomber, ekstra peritoneal,
tek taraf
Nöroblastom eksizyonu
6.12. ÜRİNER SİSTEM CERRAHİSİ
Böbrek
Atnalı böbrek revizyonu, istmektomi
Böbrek biyopsisi, açık, cerrahi
Böbrek kisti rezeksiyonu
Böbrek transplantasyonu
Böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu
Endopyelotomi
618.640
ESWL 1. seans
618.641
ESWL 2. seans
618.642
ESWL 3. seans
618.643
ESWL 1. seans
618.644
ESWL 2. seans
618.645
ESWL 3. seans
618.650
618.660
618.670
618.680
618.690
618.700
618.710
618.720
618.730
618.740
618.750
618.760
618.770
618.780
618.790
Laparoskopik nefrektomi
Nefrektomi, basit
Nefrektomi, canlı donör
Nefrektomi, parsiyel
Nefrektomi, radikal
Nefrektomi, subkapsüler
Nefrokütanöz fistül onarımı
Nefrolitotomi
Nefrolitotomi, anatrofik
Nefrolitotomi, perkütan
Nefropeksi
Nefropyelolitotomi
Nefrostomi kapatılması
Nefrostomi, açık cerrahi
Nefroüreterektomi
Hemşire, teknisyen vb. tarafından
uygulandığında
Hemşire, teknisyen vb. tarafından
uygulandığında
Hemşire, teknisyen vb. tarafından
uygulandığında
Uzman hekimin bizzat kendisi
tarafından uygulandığında
Uzman hekimin bizzat kendisi
tarafından uygulandığında
Uzman hekimin bizzat kendisi
tarafından uygulandığında
870
258
618
B
D
B
876
B
1500
A3
1800
A3
1100
A3
1500
A3
1200
400
500
8750
1200
1000
A3
C
B
A1
A3
A3
20
20
20
200
200
200
1000
650
1000
715
1000
750
1000
800
1300
1300
400
800
400
600
800
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 112
A3
B
A3
B
A3
B
A3
B
A3
A3
C
B
C
B
B
618.800
618.810
618.820
Nefroüreterektomi ve parsiyel sistektomi
Nefrovezikal stent yerleştirilmesi, subkütan
Perirenal apse drenajı, cerrahi
618.830
Pyelolitotomi
618.840
Pyeloplasti
618.850
618.860
618.861
618.870
618.880
618.890
618.900
Pyelostomi
Renal arter plastik operasyonu
Wilm’s tümörü çıkarılması
Renal kist eksizyonu, laparoskopik
Renal rüptür onarımı
Retrograd pyelografi, endoskopi dahil
Travmatik böbrek rüptüründe onarım
Üreter
618.910
Endoskopik üreter taşı tedavisi
618.920
Retrograd üreteral kateterizasyon
618.840 ile birlikte
puanlandırılmaz.
618.830, 619.070 ile birlikte
puanlandırılmaz.
618.920, 618.960, 618.970,
618.980, 619.010, 619.530,
619.560, 621.090 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Aynı taraf üreter için 618.910 ve
618.960 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.930
618.940
Transüreteroüreterostomi
Urakus kist ve fistül eksizyonu
Üreter tümöründe üreterektomi ve
618.950
anastomoz
618.960
Üreteral J stent takılması
Endoskopi dahil. Aynı taraf üreter
için 618.920 ile birlikte
puanlandırılmaz.
618.970
Üreteral balon dilatasyonu
Double J harici kalıcı üreteral stent
618.980
yerleştirilmesi
618.990
619.000
619.010
619.020
619.030
619.040
619.050
Üreteral stent çıkartılması
Üreteral substitüsyonlar (ileal üreter)
Üretere basket konulması,
transüreterolitotomi
Üreterektomi
Üreterokalisiyel anastamoz
Üreterokütaneostomi
Üreterokütaneostomi kapatılması
619.060
Üreterolitotomi
619.070
Üreterolizis
619.080
Üreteroneosistostomi, iki taraf
619.130 ile birlikte
puanlandırılmaz. Sistoskopi ayrıca
puanlandırılmaz.
Barsak cerrahisi dahil
Endoskopi dahil, 618.910 ile
birlikte puanlandırılmaz.
619.070 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Bir kez puanlandırılır. 619.060 ile
birlikte puanlandırılmaz. Herhangi
bir ameliyat ile birlikte
puanlandırılmaz.
Bir kez puanlandırılır. 619.090 ile
1500
1200
300
A3
A3
C
600
B
850
B
450
1200
1400
500
1000
190
750
C
A3
A3
B
A3
D
B
800
B
150
D
700
600
B
B
850
B
150
D
150
D
300
C
150
D
1500
A3
450
C
850
1000
700
500
B
A3
B
B
500
B
1200
A3
1000
A3
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 113
619.090
Üreteroneosistostomi, tek taraf
619.100
619.110
Üreteroplasti
Üreteroplasti, megaüreterde
619.120
Üreterorenoskopi, biyopsi
619.130
Üreterorenoskopi, tanısal
619.140
Üreterorenoskopi, tümör tedavisi
619.150
Üreterosel eksizyonu veya insizyonu
619.160
Üreterosel, açık eksizyonel tedavi
619.170
619.180
619.190
619.200
619.210
619.220
619.230
619.240
619.250
619.260
619.270
619.280
619.290
619.300
619.310
619.320
619.330
619.340
Üreterosel, endoskopik tedavi
Üreterosigmoidostomi
Üreterostomi
Üreteroüreterostomi
Üriner diversiyon, ileal loop
Üriner diversiyon, kontinan
Üriner diversiyon, üreterokutanöz
anastomoz
Üriner diversiyon, üreterosigmoidostomi
Mesane
Artifisyel sfinkter takılması
Artifisyel sfinkter çıkartılması
Augmentasyon sistoplasti
Ekstrofi vezikalis, mesane boynu onarımı
Ekstrofi vezikalis, primer onarım
Ekstrofi vezikalis, üretroplasti
Barsaktan mesane substitüsyonları
Divertikülektomi
Mesane süspansiyonu, laparoskopik
Mesane boynu rezeksiyonu
birlikte puanlandırılmaz.
Bir kez puanlandırılır. 619.080 ile
birlikte puanlandırılmaz.
619.130, 619.530 ve 619.560 ile
birlikte puanlandırılmaz.
619.120, 619.530 ve 619.560 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Lazer, koterizasyon, rezeksiyon ve
üreterorenoskopi işleme dahildir.
619.530 ile birlikte
puanlandırılmaz.
619.530 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Barsak cerrahisi dahil
Barsak cerrahisi dahil
Barsak cerrahisi dahil
621.420 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Mesane boynuna inkontinansta madde
injeksiyonu
619.360
Mesane divertikülü eksizyonu
619.370
Mesane perforasyon onarımı
619.380
Mesane ponksiyonu, suprapubik
619.350
619.390
Mesane tümörü (TUR) (< 3 cm)
619.400
Mesane tümörü (TUR) (≥ 3 cm)
619.410
Mesane tümörü (TUR) biyopsisi
619.530 ile birlikte
puanlandırılmaz.
619.530 ile birlikte
puanlandırılmaz.
619.520, 619.530 ile birlikte
puanlandırılmaz.
700
B
600
600
B
B
600
B
400
C
800
B
500
B
750
B
500
800
500
600
1500
2000
B
B
B
B
A3
A2
1000
A3
1500
A3
1000
800
1500
1000
1000
1000
1725
600
1000
A3
B
A3
A3
A3
A3
A3
B
A3
400
C
600
B
600
600
30
B
B
700
B
1000
A3
400
C
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 114
619.420
Mesane tümörü rezeksiyonu, cerrahi
619.430
Mesane tümöründe lazerle tedavi
619.440
619.450
619.460
619.470
619.480
Mesanenin prekanseröz lezyonlarında
fulgurasyon
Mitrofanof veya Monti prosedürü
Sakral implant yerleştirilmesi
Sistektomi, basit
Sistektomi, parsiyel
619.490
Sistektomi, total
619.500
Sistolitotomi, açık cerrahi
619.510
Sistolitotomi, endoskopik
619.520
Sistoskopi ve mesaneden "punch" biyopsi
619.530
Sistoskopi, tanısal
619.540
619.550
Sistostomi, açık
Sistostomi, perkütan
619.560
619.570
619.580
619.590
619.600
619.610
619.620
619.630
619.640
619.650
619.660
619.670
619.681
619.682
619.690
619.700
Sistoüretroskopi
Travmatik mesane rüptüründe onarım
Vezikoplasti
Vezikorektal fistül onarımı
Vezikoservikal fistül onarımı
Vezikovajinal fistül onarımı
Vezikostomi
Vezikostomi kapatılması
Vezikoüreteral reflüde subüreterik
injeksiyon, iki taraf
Vezikoüreteral reflüde subüreterik
injeksiyon, tek taraf
Üretra
Epispadias onarımı
Hipospadias onarımı, distal
Hipospadias onarımı, penoskrotal
Hipospadias onarımı, perineal
İnternal üretrotomi
Posterior üretral valv rezeksiyonu
619.530 ile birlikte
puanlandırılmaz.
619.530, 619.560 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Barsak cerrahisi dahil
Prostatektomi ve kadında
histerektomi, bilateral ooferektomi
ve vajen cuff'ı çıkarılması dahil.
Yapılması durumunda pelvik lenf
nodu diseksiyonu işleme dahildir.
619.530 ile birlikte
puanlandırılmaz.
619.410, 619.530 ile birlikte
puanlandırılmaz.
618.910, 619.120, 619.130,
619.150, 619.160, 619.390,
619.400, 619.410, 619.430,
619.440, 619.510, 619.520,
619.560, 619.760 ile birlikte
puanlandırılmaz.
600
B
500
B
500
B
1000
1200
1000
700
A3
A3
A3
B
2000
A2
450
C
500
B
175
D
150
400
150
618.910, 619.120, 619.130,
619.440, 619.530, 619.760 ile
birlikte puanlandırılmaz.
619.750 ile puanlandırılmaz.
C
D
150
600
800
945
900
900
250
300
B
B
A3
A3
A3
D
C
500
B
350
C
800
500
850
950
400
350
B
B
B
A3
C
C
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 115
619.710
619.720
619.730
619.740
619.750
619.760
619.770
619.780
619.790
619.800
619.810
619.820
619.830
619.840
619.850
619.860
619.870
619.880
619.890
619.900
Distal üretra yaralanmalarında primer
onarım
Rail-road kateterizasyon (travmatik üretra
ruptüründe)
Retropubik üretropeksi ve sling
ameliyatları
Üretra yaralanmalarında transpubik
onarım
Üretra dilatasyonu
Üretra veya mesaneden taş veya yabancı
cisim çıkartılması
Üretral balon dilatasyonu ve/veya stent
yerleştirilmesi
Üretral divertikülektomi
Üretral fistül onarımı
Üretral instilasyon
619.910
619.911
619.912
619.913
619.920
619.921
619.922
619.923
619.925
619.926
619.927
619.928
619.530, 619.560 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Diğer ürolojik cerrahi girişimlerle
birlikte puanlandırılmaz.
600
B
1000
A3
1000
A3
300
C
300
C
400
400
C
C
50
450
800
300
800
800
1000
1000
450
350
900
Bu başlık altında yer alan işlemler
birlikte puanlandırılmaz. Epizyotomi
puana dahildir.
Müdahaleli doğum
Müdahaleli ilk doğum
Müdahaleli doğum, çoğul gebelik
Müdahaleli ilk doğum, çoğul gebelik
Normal doğum
Normal ilk doğum
Epidural anestezi ile doğum
Epidural anestezi ile doğum, çoğul gebelik
Suda doğum
Normal doğum, çoğul gebelik
Normal ilk doğum, çoğul gebelik
Ebe eşliğinde yapılan doğum
B
125
Üretral kordi onarımı
Üretrektomi
Üretrolitotomi, açık
Üretrolizis
Üretroplasti
Üretroplasti, flep ile
Üretroplasti, transpubik
Üretroplastiler, hipospadias-epispadias dışı
Üretrostomi
Üretrovajinal fistül operasyonu
6.13. KADIN GENİTAL ve ÜREME SİSTEMİ
UYGULAMALARI
Doğum
500
310
410
320
420
300
400
425
445
425
320
420
Doğum sırasında Kadın
hastalıkları ve doğum uzmanının
doğumhanede bulunması halinde
puanlandırılır.
75
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 116
C
B
C
B
B
A3
A3
C
C
A3
619.929
619.930
619.931
619.932
Sezaryen, çoğul gebelik
Sezaryen
Sezaryen, çoğul gebelik, mükerrer
Sezaryen, mükerrer
Gebelikte Teşhis ve Tedavi İçin Yapılan
Girişimler
619.940
Amnioinfüzyon
619.950
Amniyosentez
619.960
Fetal kan numunesi (Kordosentez)
619.970
Fetosid
619.980
619.990
620.000
620.010
620.020
620.030
620.040
İntrauterin cerrahi
İntrauterin transfüzyon
Korion villus alınması
McDonald-Schirodkar
Jinekoloji
Bartholin kisti çıkarılması
Douglas ponksiyonu
Eksfoliatif sitoloji (smear alınması)
620.050
Endometrial biyopsi
620.051
Endometrial inaktivasyon
620.060
620.070
620.080
620.090
620.101
İmperfore himen açılması
Kolpotomi
Kriyoterapi, jinekoloji
Labial füzyon açılması
Bumm küretaj
620.110
Servikal biyopsi
620.120
Servikal biyopsi ve tanısal küretaj
620.130
Servikal koterizasyon
620.140
Servikal polip çıkarılması
620.150
Servikal polipektomi ve tanısal küretaj
620.160
Terapötik küretaj, teşhis ve tedavi amaçlı
620.170
620.190
Vaginadan yabancı cisim çıkarılması
Vulvar koterizasyon
300
150
350
300
C
D
C
C
177
118
350
Her bir fetüs için, perinatoloji
ünitesinde uygulandığında
puanlandırılır.
Tanı amacıyla yapılan tüm
küretajlar dahil. 620.160 ve 620.970
ile birlikte puanlandırılmaz.
Lazer, mikrodalga, kimyasal veya
fiziksel metodlarla uterin girişim
94
1250
450
177
235
A3
100
24
12
E
47
268
294
148
47
118
150
620.120 ile birlikte
puanlandırılmaz.
620.110, 620.150 ve 620.160 ile
birlikte puanlandırılmaz.
D
D
E
E
71
150
59
620.150 ile birlikte
puanlandırılmaz. İşlemin tamamı
için, bir kez puanlandırılır.
620.120, 620.140 ve 620.160 ile
birlikte puanlandırılmaz. İşlemin
tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Düşükler dahil. 620.050, 620.120,
620.150, 620.370 ve 620.380 ile
birlikte puanlandırılmaz.
150
D
177
D
148
24
70
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 117
Spekulum yerleştirilmesi,
kanülasyon ve radyoopak
madde/salin infüzyonu
uygulamalarının tamamını kapsar.
620.191
Uterus görüntüleme hazırlığı
620.200
620.210
Vajinal Operasyonlar
Anal sfinkter yetmezliği operasyonu
Bartholin apse drenajı
Bartholin kisti koterizasyonu, gümüş nitrat
353
60
620.230
Gartner veya inklüzyon kisti eksizyonu
235
620.240
Kolposkopi
620.250
Kondilom koterizasyonu
620.260
620.270
620.280
620.290
620.300
620.310
620.320
620.321
620.330
620.340
620.350
620.360
Konizasyon operasyonu
LEEP operasyonu
Mancherster-Fothergill operasyonu
Pelvis absesinin vaginal yolla drenajı
Perinoplasti
Rektosel
Servikal stump çıkarılması
Servikosakropeksi
Sistorektosel operasyonu
Sistosel operasyonu
Skinning vulvektomi
Stumdorf operasyonu
620.370
Tıbbi nedenli tahliye (10 hafta ve üstü)
620.380
Dilatasyon ve küretaj (10 haftadan küçük)
620.220
50
C
E
15
ile
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
35
235
177
177
353
294
500
353
353
450
353
294
589
294
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir. 620.160 ile
birlikte puanlandırılmaz.
620.160 ile birlikte
puanlandırılmaz.
620.390
620.400
620.410
620.411
620.419
D
D
D
C
D
B
C
C
C
C
D
B
D
353
177
Üretral karunkül operasyonu
Üretral kist operasyonu
Vajen darlığının genişletilmesi, cerrahi
Vajene doğmuş myomun çıkarılması
Vajinal histerektomi
Vajinal histerektomi ve rektosel
620.420
operasyonu
177
177
177
177
514
D
D
D
D
B
589
B
620.421
589
B
883
B
706
B
353
883
190
C
B
D
620.430
620.440
620.450
620.460
620.461
620.310, 620.330, 620.419 ile
birlikte puanlandırılmaz.
620.340, 620.419 ile birlikte
Vajinal histerektomi ve sistosel operasyonu
puanlandırılmaz.
Vajinal histerektomi ve
620.630, 620.419 ile birlikte
salpingoooferektomi, tek veya iki taraf
puanlandırılmaz.
Vajinal histerektomi ve sistorektosel
620.330, 620.419 ile birlikte
operasyonu
puanlandırılmaz.
Vajinal yolla enterosel tamiri
Vajinektomi
Klitoroplasti
Konjenital anomalilerde
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 118
620.462
Labioplasti
620.470
Vajinal rekonstrüksiyon, deri grefti ile
620.480
620.490
620.500
620.510
620.520
620.530
620.540
620.560
620.570
620.580
620.590
620.591
620.600
620.610
620.620
620.630
620.640
620.650
620.660
620.661
620.662
620.670
620.680
620.690
620.701
620.710
620.720
620.730
620.740
620.750
620.760
620.770
Vajina rekonstrüksiyonu, deri flepleri ile
Vajina rekonstrüksiyonu, barsak segmenti
transferi ile
Abdominal Operasyonlar
Baldy Webster süspansiyon
Dış gebelik operasyonu
Endometrioma ve endometriozis
operasyonu
Histerektomi, abdominal (TAH)
Histerektomi ile birlikte salpingoooferektomi, abdominal (TAH + USO veya
TAH + BSO)
Tüp ligasyonu
Myomektomi
Ooferektomi, tek veya iki taraflı
Over transpozisyonu
Over detorsiyonu
Ovarial veya paraovarial kist eksizyonu
Over wedge rezeksiyon, tek veya iki taraflı
Postpartum tüp ligasyonu
Konjenital anomalilerde
600.300 ile birlikte ile birlikte
puanlandırılmaz.
620.530 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Total sayı dahil
Radyoterapi alacak hastalarda
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
Salpingo-ooferektomi, tek veya iki taraflı
Salpinjektomi, tek veya iki taraflı
Sterilizasyon operasyonları
Subtotal histerektomi
Subtotal histerektomi ve
620.660, 620.630 ile birlikte
salpingooforektomi, tek veya iki taraflı
puanlandırılmaz.
Uterus perforasyonu veya rüptürü onarımı
Uterosakral ligamentin kısaltılması
Özelliği Olan Operasyonlar
Abdominal ve kombine entorosel tamiri
Burch operasyonu
Karın ve pelvis içinde invaze
tümörlü görünen tüm dokuların
Debulking ameliyatı
çıkartılmasıdır. Aynı seansta başka
bir ameliyat ile birlikte
puanlandırılmaz.
Double needle operasyonu
Hipogastrik arter ligasyonu
Kuldoplasti
Laparoskopik histerektomi
Lash operasyonu
Le Forte operasyonu (kolpokleizis)
Marshall- Marchetti Kranz operasyonu
190
D
589
B
765
B
1500
A3
294
294
D
D
471
C
589
B
883
B
294
530
353
353
300
353
353
D
B
C
C
C
C
C
294
D
647
353
353
530
B
C
C
B
550
B
350
353
C
C
706
706
B
B
1766
A3
589
942
471
942
589
589
706
B
A3
C
A3
B
B
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 119
620.771
620.780
620.790
Paravajinal onarım
620.810
620.820
620.821
620.830
620.840
620.850
620.860
620.870
620.880
620.890
620.900
620.910
620.920
620.921
620.940
Pereyra operasyonu
Periaortik pelvik lenf diseksiyonu
Postoperatif cuff prolapsus tamiri
(Abdominal fasial süspansiyon ile kolpopeksi)
Vajinal sakrospinoz ligamentopeksi
Presakral nörektomi
Promontofiksasyon
Radikal anterior rezeksiyon
Radikal posterior rezeksiyon
Radikal vulvektomi
Raz operasyonu
Rektovajinal fistül
Richardson composite operasyonu
Sakrokolpopeksi
Shauta Emmerich operasyonu
Sling operasyonu (IVS-TVT dahil)
Total pelvik rezeksiyon
Transobturator tape uygulaması
Vulvektomi
620.950
Wertheim ameliyatı (radikal histerektomi)
620.951
Radikal parametrektomi
620.960
William Dolores süspansiyon
İnfertilite Ameliyatları
620.970
Histeroskopi, diagnostik
620.980
Histeroskopi, operatif
620.990
Laparoskopi, tanısal
621.000
İnfertilitede laparoskopik cerrahi
621.010
621.020
621.030
621.040
621.045
621.046
Metroplasti
Mikrocerrahi ile miyomektomi, her biri
Tuboplasti
Vajinal rekonstrüksiyon (Mc Indoe)
İnvitro fertilizasyon (İVF)
Freezing işlemi uygulanan embriyonun
620.800
Doğum işlemleri ile birlikte
puanlandırılmaz.
Pelvik veya paraaortik lenf nodu
diseksiyonu hariç
Geçirilmiş basit histerektomi
sonrasında ve patoloji sonucunda
kanser tespit edilmesi durumunda
uygulanır. Lenf nodu diseksiyonu
dahil.
620.050, 620.980 ile birlikte
puanlandırılmaz.
620.970 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Obstetrik ve jinekolojik
endikasyonlar için. Diğer
laparaskopik işlemlerle birlikte
puanlandırılmaz.
620.990 ile birlikte
puanlandırılmaz. Laparoskopi,
tanısal dahil.
Bir kez puanlandırılır.
471
C
706
1059
B
A3
589
B
589
1059
353
1500
1500
1350
706
1059
1059
530
1177
1000
1500
589
1059
B
A3
C
A3
A3
A3
B
A3
A3
B
A3
A3
A3
B
A3
1550
A3
1550
A3
177
D
150
235
D
250
D
353
C
353
530
530
1059
80
158
C
B
B
A3
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 120
transferi
6.14. ERKEK GENİTAL SİSTEMİ CERRAHİSİ
Penis
621.050
Ekspoze olmuş penil implantın çıkarılması
Ekspoze olmuş penil implantın üzerinin
621.060
örtülmesi
621.070
Fimozis açılması
621.071
Sünnet
621.080
Korpus kavernozum drenajı (priapismus)
621.090
Meatotomi
621.100
550.640, 621.071, 621.110 ile
birlikte puanlandırılmaz.
550.640, 621.070, 621.110 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Üretradan yapılan endoskopik
cerrahilerle birlikte puanlandırılmaz.
Mikrocerrahi ile penis rekonstrüksiyonu ve
penil implant yerleştirilmesi
621.110
Parafimozis redüksiyonu
621.120
621.130
621.140
621.150
Penektomi, parsiyel
Penil dorsal ven ligasyonu
Penil fraktür onarımı
Penil plikasyon
621.160
Çok parçalı penil protezin çıkarılması
621.170
Tek parçalı penil protezin çıkarılması
621.180
Çok parçalı penil protez implantasyonu
621.190
Tek parçalı penil protez implantasyonu
Penil revaskülarizasyon
Penis rekonstrüksiyonu, mikrocerrahi
621.210
gerektiren bir teknik ile
550.640, 621.070, 621.071 ile
birlikte puanlandırılmaz.
621.170 ile birlikte
puanlandırılmaz.
621.160 ile birlikte
puanlandırılmaz.
621.190 ile birlikte
puanlandırılmaz.
621.180 ile birlikte
puanlandırılmaz.
621.200
621.220
Penis rekonstrüksiyonu, regional flep ile
621.230
Penis replantasyonu
621.240
Penis uzatma
621.250
Peyronie plak eksizyonu
621.260
Peyronie plak eksizyonu, greft ile
621.270
621.280
621.290
621.300
621.310
621.220 ile birlikte
puanlandırılmaz.
621.210 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
621.260 ile birlikte
puanlandırılmaz.
621.250 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Radikal penektomi
Regional flep ile penis rekonstrüksiyonu ve
621.180, 621.190, 621.220 ile
penil protez implantasyonu
birlikte puanlandırılmaz.
Safeno-kavernozal şant (priapismus)
Spongio-kavernozal şant (priapismus)
Prostat
Prostat apsesinin perineal drenajı
300
C
350
C
50
175
D
200
D
100
E
1500
A3
125
1000
500
750
500
A3
B
B
B
700
B
500
B
1000
A3
800
B
1200
A3
1600
A3
900
A3
4700
A1
500
B
750
B
1000
A3
1500
A3
850
B
850
750
B
B
800
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 121
621.320
Prostat iğne biyopsisi, çoklu
Prostat iğne biyopsisi, ultrason
621.330
kılavuzluğunda, çoklu
Prostat kanserinde laparoskopik
621.340
lenfadenektomi, iki taraf
621.350
Prostat masajı, her bir seans
621.360
Prostata lazer tedavisi
621.370
Prostata termoterapi
621.380
Prostata TUNA
621.390
Prostatektomi, unipolar TUR
621.391
Prostatektomi, bipolar TUR
621.400
Prostatektomi, açık
621.410
Prostatektomi, radikal
621.420
Transüretral prostat insizyonu
621.430
İntraprostatik stent yerleştirilmesi
Testis-Epididim-Skrotum
Ejakülatör kanal rezeksiyonu
621.440
621.450
Epididim kisti eksizyonu
621.460
Epididimektomi
621.470
Fournier gangreni için debridman
621.480
621.490
621.500
Funiküler kist eksizyonu
Hematoselektomi
Hemiskrotektomi
621.510
Hidroselektomi, tek taraflı
621.520
Hidroselektomi ve hernioplasti
70
803.540 ile birlikte
puanlandırılmaz.
100
1000
A3
5
619.520, 619.530, 619.750,
621.090, 621.380, 621.390,
621.391, 621.400, 621.410 ile
birlikte puanlandırılmaz.
800
B
400
619.520, 619.530, 619.750,
621.090, 621.360, 621.390,
621.391, 621.400, 621.410 ile
birlikte puanlandırılmaz.
619.520, 619.530, 619.750,
621.090, 621.360, 621.380,
621.391, 621.400, 621.410 ile
birlikte puanlandırılmaz.
619.520, 619.530, 619.750,
621.090, 621.360, 621.380,
621.390, 621.400, 621.410 ile
birlikte puanlandırılmaz.
619.500, 619.520, 619.530,
619.750, 621.090, 621.360,
621.380, 621.390, 621.391, 621.410
ile birlikte puanlandırılmaz.
608.000, 619.520, 619.530,
619.750, 620.790, 621.090,
621.360, 621.380, 621.390,
621.391, 621.400 ile birlikte
puanlandırılmaz.
619.340 ile birlikte
puanlandırılmaz.
621.510, 621.520 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Bir hafta içinde bir kez
puanlandırılır.
621.450 ve 621.660 ile birlikte
puanlandırılmaz.
621.450 ve 621.660 ile birlikte
puanlandırılmaz.
400
C
800
B
800
B
800
B
1800
A3
500
B
300
C
500
B
400
C
400
C
1000
A3
400
350
500
C
C
B
400
C
500
B
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 122
621.530
621.540
İnguinal eksplorasyon, inmemiş testis için
İnguinal orşiektomi, tek taraf
İnmemiş testis cerrahisi, herni onarımı
621.550
dahil
621.560
İnmemiş testis cerrahisi, iki taraf, herni
onarımı, iki taraf
621.570
İnmemiş testis cerrahisi, iki taraf, herni
onarımı, tek taraf
621.580
İnmemiş testis cerrahisi, tek taraf, herni
onarımı, iki taraf
621.590
Kord eksizyonu
621.600
Laparoskopik ektopik testis araştırılması
621.610
Laparoskopik orşiopeksi
621.620
621.630
621.640
621.650
621.651
621.652
621.660
621.610 ile birlikte
puanlandırılmaz.
621.600, 621.670, 621.680 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Epididimal sperm aspirasyonu,
mikrocerrahi ile
Epididimal sperm aspirasyonu, perkütan
Ön üretradan papillom koterizasyonu
Seminal vezikülektomi
Skrotal orşiektomi, tek taraf
Skrotal orşiektomi, iki taraf
Spermatoselektomi
621.670
Testiküler fiksasyon, iki taraf
621.680
Testiküler fiksasyon, tek taraf
621.690
621.700
621.710
621.720
621.730
621.740
621.770
621.780
621.790
621.800
Testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE)
Testis biyopsileri, açık
Testis detorsiyonu, açık
Testis detorsiyonu, kapalı
Testis protezi yerleştirilmesi
Varikoselektomi, tek taraf
Varikoselektomi, iki taraf
Vazektomi
Vazoepididimostomi
Vazovazostomi
7. TIBBİ UYGULAMALAR
7.1. DERMİS ve EPİDERMİS
Akne tedavisi, komedon, kist ve püstül
700.010
621.450, 621.510, 621.530,
621.560, 621.570, 621.580,
621.670, 621.680 ile birlikte
puanlandırılmaz.
621.450, 621.510, 621.530,
621.550, 621.570, 621.580,
621.670, 621.680 ile birlikte
puanlandırılmaz.
621.450, 621.510, 621.530,
621.550, 621.560, 621.580,
621.670, 621.680 ile birlikte
puanlandırılmaz.
621.450, 621.510, 621.530,
621.550, 621.560, 621.570,
621.670, 621.680 ile birlikte
puanlandırılmaz.
621.610 ile birlikte
puanlandırılmaz.
621.610 ile birlikte
puanlandırılmaz.
TESE
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
250
300
D
C
500
B
800
B
700
B
700
B
400
C
750
B
1000
A3
400
C
300
250
500
300
420
400
D
B
C
C
C
500
B
350
C
400
250
300
100
350
300
500
150
500
500
C
D
C
20
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 123
C
C
B
D
B
B
temizlenmesi
700.020
Botulinum toksini enjeksiyonu, bölgesel
700.030
Deri lezyonlarının küretajı
700.040
Deri pH ölçülmesi, deri tipi tayini
700.050
Deri prick testi
700.060
Deri ve mukozada mantar aranması
700.070
Deri ve mukoza smearleri
700.080
Deri yama testi
700.090
Dermatolojik banyo tedavisi, her bir seans
700.100
Dermatoskopi
700.130
Elektro/lazer epilasyon cm² başına
700.140
700.141
700.142
700.160
700.170
700.180
700.190
700.200
gerekçe belirtilmelidir.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir. İşlemin
tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
85
20
0
İşlemin tamamı için bir kez
puanlandırılır. Ayrıntılı sonuç belgesi
istenir. Dermatoloji, göğüs
hastalıkları, erişkin/çocuk allerji
veya immünoloji uzman hekimleri
için puanlandırılır.
Mikroskobik inceleme ile
yapıldığında, işlemin tamamı için,
bir kez puanlandırılır.
Giemsa, wright, gram vs.
İşlemin tamamı için bir kez
puanlandırılır. Ayrıntılı sonuç belgesi
istenir. Sadece dermatoloji,
erişkin/çocuk allerji veya
immünoloji uzman hekimlerince
yapılması halinde puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir. Yatan
hastalarda puanlandırılır.
Bilgisayarlı da dahil. İşlemin
tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 1-5 adet
Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 6-10 adet
Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 11 ve
üstü
Fotodinamik tedavi, her bir seans
Fotokemoterapi (PUVA), genel, her bir
700.180 ile birlikte
seans
puanlandırılmaz.
Fotokemoterapi (PUVA), lokal, her bir
700.170 ile birlikte
seans
puanlandırılmaz.
Fototerapi (dbUVB), genel, her bir seans
Yapılan işlemi ve sonucunu
belgeleyen ayrıntılı raporun
sunulması gereklidir. Sadece
dermatoloji, göğüs hastalıkları,
İlaç ve gıdalarla provokasyon testi
erişkin/çocuk allerji veya
immünoloji uzman hekimlerince
yapılması halinde seansı
puanlandırılır.
30
11
0
32
20
5
2
30
45
70
30
25
15
15
60
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 124
700.201
700.210
700.211
700.212
700.220
700.230
İlaç/besin desensitizasyonu
İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 1-5
adet
İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 6-10
adet
İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 11 ve
üstü
İontoforez (hiperhidrozis tedavisi için)
Karanlık saha testi (spiroket aranması)
700.240
Kimyasal koterizasyon
700.250
Kimyasal peeling bölgesel, her bir seans
700.260
Kimyasal peeling tüm yüz, her bir seans
700.270
Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı
1-5 adet
700.271
Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı
6 ile 10 arası
700.272
Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı
11 ve üstü
700.280
Kriyoterapi, malign lezyonlar, her bir seans
700.290
Kültür, fungal izolasyon, her bir bölge
Minimal eritem dozu tayini
Paterji testi
Triklorasetik asit, podofilin atuşmanı veya
700.370
benzeri uygulamalar
Erişkin/çocuk immunoloji ve alerji
uzmanı hekimlerince yapılması
halinde puanlandırılır. Besin
desensitizasyonu için deri prick testi
ya da spesifik IgE pozitifliği şartı
aranır. Bir kez puanlandırılır.
Kortizon, bleomycin, vs.
20
Kortizon, bleomycin, vs.
30
Kortizon, bleomycin, vs.
40
15
0
Tüm koterizasyon uygulamaları
dahil
Sağlık kurulu raporu ile
belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda
puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile
belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda
puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır. 700.271, 700.272 ile
birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır. 700.270, 700.272 ile
birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır. 700.270, 700.271 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Trikogram
700.390
Wood ışığı muayenesi
700.400
700.410
700.420
700.430
7.2. KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
Enfekte periferik vaskülit tıbbi tedavisi
Jobbst uygulaması, her bir seans
Klinik Kardiyoloji
Medikal Kardiyoversiyon
Elektriksel kardiyoversiyon
10
10
10
25
40
50
50
700.060 ile birlikte
puanlandırılmaz. İşlemin tamamı
için, bir kez puanlandırılır.
700.350
700.360
700.380
100
20
0
10
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
10
30
7
Tromboflebit, arterit, lenfanjit vb.
İntermitant pozitif basınç
0
0
Yatan hastalarda puanlandırılır.
Anestezi hariç
10
50
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 125
700.440
Noninvaziv kardiyak hemodinami
700.450
NİKAH + SaO2
700.460
NİKAH + SaO2 + ET CO2
700.470
Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat)
700.480
700.490
700.491
700.500
700.510
700.520
700.530
700.540
Ankle-Branchial indeksi (ABİ)
Elektrokardiyografi (Ekg)
Elektrokardiyogram, evde çekim
Elektrokardiyogram, < 4 yaş çocuk
Telefonik ya da telemetrik ritm EKG
Telemetrik kardiyak monitorizasyon (24
saat)
Telefonik kardiyak monitorizasyon
Kardiyovasküler stress test
24 saat EKG kaydı (Holter)
Yoğun bakım şartlarında
izlenmesi ve tedavisi gereken
hastalar için (NİKAH) (Bomed)
Yoğun bakım şartlarında
izlenmesi ve tedavisi gereken
hastalar için
Yoğun bakım şartlarında
izlenmesi ve tedavisi gereken
hastalar için
En az 22 saatlik kaydının olması
durumunda puanlandırılır. Aynı
sağlık hizmeti sunucusunca yılda bir
kez puanlandırılır.
Bütün ekstremiteler
Kontrast ekokardiyografi
Transtorasik ekokardiyografi
Transtorasik ekokardiyografi, < 4 yaş çocuk
Transözofageal ekokardiyografi
Transözofageal ekokardiyografi, çocuk
Egzersiz (eforlu) veya farmakolojik stres
700.620
ekokardiyografi
700.630
Fetal ekokardiyografi
Kalp Pili (Pacemaker) ve ICD
Geçici transvenöz kalp pili, atriyal veya
700.640
ventriküler, ilk işlem
0
10
0
0
Treadmill, bisiklet, farmakolojik
En az 22 saatlik kaydının olması
durumunda puanlandırılır. Aynı
sağlık hizmeti sunucusunca yılda bir
kez puanlandırılır.
Head-up tilt test
Geç potansiyel (LP) ve/veya kalp hızı
700.560
değişkenliği (HRV)
700.570
Event recorder (gün başına)
700.580
Kalp pili veya ICD kontrolü
700.590
700.600
700.601
700.610
700.611
0
0
0
0
700.550
Ekokardiyografi
0
0
10
10
0
0
0
0
Bu başlık altındaki işlemler
550.120 ve 700.942 ile birlikte
puanlandırılmaz, bulguların ayrıntılı
olarak hastane bilgi yönetim
sistemine kaydedilmesi durumunda
puanlandırılır.
Sedasyon işlemi dahil
Genel anestezi hariç
50
20
65
100
120
100
120
100
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 126
700.650
700.660
700.670
700.680
700.690
700.691
700.700
Geçici kalp pili elektrodunun yeniden
yerleştirilmesi, her bir uygulama
Kalıcı kalp pili takılması, atriyal veya
ventriküler, ilk işlem
Kalıcı kalp pili takılması, atriyoventriküler
Kalıcı kalp pili takılması, biventriküler, 3
elektrodlu
Kalıcı kalp pili değiştirilmesi, jeneratör
Kalıcı kalp pili veya ICD elektrodu
değiştirilmesi
ICD (Implantable cardioverter defibrillator)
takılması, tek elektrod
ICD (Implantable cardioverter defibrillator)
takılması, iki elektrod
700.720
ICD batarya değiştirilmesi
700.730
Biventriküler ICD takılması, 3 elektrodlu
700.731
Kalıcı kalp pili lead çıkartılması
Tanısal Kalp Kateterizasyonu
50
550
650
800
400
500
750
700.710
700.740
Sağ kalp kateterizasyonu
700.750
Endomiyokardiyal biyopsi
700.760
Sol kalp kateterizasyonu
700.770
Transseptal sol kalp kateterizasyonu
700.780
Sağ ve sol kalp kateterizasyonu
700.800
Kardiyak debi ve indeks ölçümü
700.801
Pulmoner vasküler reaktivite
değerlendirilmesi
Selektif koroner anjiyografi
Basınç veya doppler teli ile intrakoroner
700.811
hemodinamik çalışma
850
Lazer veya RF kateter hariç
700.760, 700.780 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Selektif koroner anjiyografi ve
ventrikülografi ve/veya aortografi
Selektif sağ-sol koroner anjiyografi ve by700.830
pass kontrolu
Selektif koroner anjiyografi ve sağ ve sol
700.840
kalp kateterizasyonu
Doğumsal Kalp Hastalıklarında (DKH)
Tanısal Kateterizasyon
Asiyanotik doğumsal kalp hastalığında
700.841
tanısal kalp kateterizasyonu
125
250
700.740, 700.780 ile birlikte
puanlandırılmaz.
125
250
700.740, 700.760 ile birlikte
puanlandırılmaz.
250
85
Sağ-sol kalp kateterizasyonuna ek
olarak, %100 Oksijen veya
vasodilatör ilaç öncesi ve sonrası 2
kez kardiyak debi ve indeks ölçümü.
700.846, 700.847 ile birlikte
puanlandırılmaz.
700.810
700.820
300
1000
700
150
300
Tanısal veya terapötik girişime ek
olarak
700.760, 700.810 ile birlikte
puanlandırılmaz.
700.810, 700.820 ile birlikte
puanlandırılmaz.
700.810, 700.820 ile birlikte
puanlandırılmaz.
700.740, 700.760, 700.780,
700.810, 700.820 ile birlikte
puanlandırılmaz.
170
340
380
465
500
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 127
700.842
Siyanotik doğumsal kalp hastalığında
tanısal kalp kateterizasyonu
700.843
2 yaş altı doğumsal kalp hastalıklarında
tanısal kalp kateterizasyonu
700.844
Yenidoğan doğumsal kalp hastalıklarında
tanısal kalp kateterizasyonu
Doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp
700.845 kateterizasyonu ve selektif koroner
anjiyografi
700.846
700.847
Kardiyak debi ve indeks ölçümü
Pulmoner vasküler reaktivite
değerlendirilmesi
Tedavi Amaçlı Kalp Kateterizasyonu
700.850
700.860
700.870
700.880
700.890
Trombolitik (fibrinolitik) tedavi,
intrakoroner
Trombolitik tedavi (diğer arterlerpulmoner vb.)
Trombolitik tedavi uygulaması, venöz
yoldan
Perkütan transluminal koroner
anjiyoplasti, tek damar, balon
Perkütan transluminal koroner
anjiyoplasti, ilave her damar için
700.740, 700.760, 700.780,
700.810, 700.820 ile birlikte
puanlandırılmaz.
700.740, 700.760, 700.780,
700.810, 700.820 ile birlikte
puanlandırılmaz.
700.740, 700.760, 700.780,
700.810, 700.820 ile birlikte
puanlandırılmaz.
700.740, 700.760, 700.780,
700.810, 700.820 ile birlikte
puanlandırılmaz.
700.801,700.847 ile birlikte
puanlandırılmaz. Tanısal kalp
kateterizasyonuna ek olarak.
Tanısal kalp kateterizasyonuna ek
olarak, %100 O2 veya vasodilatör
ilaç öncesi ve sonrası 2 kez kardiyak
debi ve indeks ölçümü. 700.801,
700.846 ile birlikte puanlandırılmaz.
Tanısal amaçlı Koroner Anjiyografi
tetkikleri ile birlikte yapıldığı
durumlarda anjiyografi tetkiklerinin
%25'i puanlandırılır.
700.810 ile birlikte
puanlandırılmaz.
700.740, 700.820 ile birlikte
puanlandırılmaz.
650
650
700
700
70
150
500
300
50
Bir kez puanlandırılır.
600
700.880 işlemine ilave
puanlandırılır.
100
700.900
Perkütan transluminal koroner aterektomi,
700.880 ile birlikte
balon anjiyoplasti dahil
puanlandırılmaz.
750
700.910
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti
700.880 ile birlikte
ve stent, tek damar
puanlandırılmaz.
750
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti
700.880 ile birlikte
ve stent, ilave her damar için
puanlandırılmaz.
Perkütan transluminal koroner artere
700.921
direkt stent
Perkütan transluminal koroner artere
700.922
direkt stent, ilave her damar için
700.920
Perkütan transkateter antiembolik filtre
uygulaması, balon ve/veya stente ek olarak
Perkütan balon valvuloplasti, mitral kapak
700.930
için
700.940
Perkütan balon valvuloplasti, edinsel aort
700.923
150
750
100
100
750
750
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 128
stenozu için
Transkateter protez kapak implantasyonu
700.941
(replasmanı)
700.942
700.943
700.990
700.991
701.000
701.001
701.002
701.003
701.004
701.005
701.006
701.007
701.008
701.009
701.012
701.013
701.014
701.015
701.016
701.017
701.018
701.019
Perkütan perikard sıvısı drenajı (floroskopi
veya ekokardiyografi altında)
Perkütan mitral kapak onarımı
1200
700.590, 700.600, 700.601,
700.610, 700.611, 700.620, 801.570
ile birlikte puanlandırılmaz.
Üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
Lazer anjiyoplasti, koroner arter
Perkütan septal alkol ablasyonu,
hipertrofik kardiyomyopatide
Perkütan intraaortik balon yerleştirilmesi
Doğumsal Kalp Hastalıklarında (DKH)
Tedavi Amaçlı Girişimsel Kateterizasyon
Perkütan pulmoner balon valvuloplasti
Perkütan pulmoner balon valvuloplasti,
yenidoğan
Perkütan aort balon valvuloplasti,
Perkütan aort balon valvuloplasti,
yenidoğan
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan
balon anjioplasti, preoperatif veya postoperatif
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan
balon anjioplasti, yenidoğan, preoperatif
veya post-operatif
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan
balon anjioplasti ve stent, preoperatif veya
post-operatif
Balon atriyal septostomi
Tanısal kalp kateteri dahil
Balon atriyal septoplasti ve septostomi
Blade atriyal septostomi ve balon
septostomi
Perkütan transkateter PDA kapatılması
(ductus oklüzyonu)
Perkütan trans kateter aorto-pulmoner
kollateral, venovenöz kollateral veya
arteriovenöz fistül okluzyonu
Perkütan transkateter koroner-kameral
fistül okluzyonu
Perkütan transkateter guide-wire ile
701.001, 701.002, 701.003,
atretik kapak perforasyonu ve balon
701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
valvuloplasti
Perkütan transkateter atretik kapak
701.001, 701.002, 701.003,
perforasyonu ve balon valvuloplasti ile duktal
701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
stent implantasyonu
Perkütan ductus arteriosusa stent
implantasyonu
Perkütan transkateter device ile ASD veya
250
1200
750
1200
300
600
750
750
1000
600
700
750
700
700
700
700
800
1000
1200
1400
950
950
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 129
A3
PFO kapatılması
Perkütan transkateter device ile VSD
701.021
kapatılması
Perventriküler transkateter device ile VSD
701.022
kapatılması
Elektrofizyolojik Çalışma (EFÇ) ve
Ablasyon
701.010
701.011
Temel tanısal elektrofizyolojik çalışma
Transözofajial elektrofizyolojik çalışma
Radyofrekans kateter ile ablasyon,
701.030
supraventriküler
701.031
Kriyoablasyon, supraventriküler
701.040
Radyofrekans kateter ile ablasyon,
ventriküler
701.041
Kriyoablasyon, ventriküler
701.050
AV nod ablasyonu
701.060
Radyofrekans kateter ile ablasyon, atriyal
fibrilasyon, pulmoner ven izolasyonu
701.061
Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan
RF kateter ablasyonu
701.062
Kriyobalon ile ablasyon, atrial fibrilasyon,
pulmoner ven izolasyonu
701.063
701.075
701.076
701.077
701.078
701.079
Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan
kriyoablasyon
7.3. SOLUNUM SİSTEMİ
1000
1100
12 yaş altında herhangi bir
endikasyon sınırlaması olmaksızın,
12 yaş üstünde ise septal kökenli
supraventriküler taşikardilerde,
frenik sinire yakın fokal atrial
taşikardilerde, koroner sinüs bölgesi
ile HİS bölgesine yakın ventriküler
taşikardilerde, epikardiyal aksesuar
yollarda yapılan Kriyoablasyon
işlemleri puanlandırılır. 701.031,
701.041, 701.062, 701.063 işlemleri
üçüncü basamak sağlık tesislerinde
puanlandırılır.
Programlı stimulasyon dahil
701.010, 701.011 ile birlikte
puanlandırılmaz.
701.010, 701.011 ile birlikte
puanlandırılmaz.
701.010, 701.011 ile birlikte
puanlandırılmaz.
701.010, 701.011 ile birlikte
puanlandırılmaz.
701.010, 701.011 ile birlikte
puanlandırılmaz.
701.010, 701.011 ile birlikte
puanlandırılmaz.
701.010, 701.011 ile birlikte
puanlandırılmaz.
701.010, 701.011, 701.030,
701.040, 701.060, 701.061 ile
birlikte puanlandırılmaz.
701.010, 701.011 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Bir hasta için yılda bir kez
puanlandırılır.
Bir hasta için yılda bir kez
KOAH'lı hasta eğitimi
puanlandırılır.
Bir hasta için yılda bir kez
İnhaler cihaz eğitimi
puanlandırılır
Bir hasta için yılda bir kez
Konsantratör cihazı eğitimi
puanlandırılır
Noninvazif cihaz eğitimi (BiPAP, CPAP, OtoBir hasta için yılda bir kez
CPAP vs.)
puanlandırılır
Astımlı hasta eğitimi
400
300
1000
1500
1000
1500
800
1200
1000
1500
1600
5
5
5
5
5
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 130
701.080
Bronkoalveoler lavaj
701.081
Total akciğer lavajı
701.090
701.100
701.110
701.120
701.130
701.131
701.140
701.150
701.160
701.161
701.170
701.180
Bronkografi için intrabronşial kateter
yerleştirilmesi
Buhar tedavisi, 4 saatlik
COhb, METhb ve SULFhb düzeyleri
Eforlu solunum testi
Egzersiz testi (6 dakika)
Ekspiryum havasında karbonmonoksit
ölçülmesi
Göğüs içi basınç ölçülmesi
Helyum dilüsyon testi
İnvitro Bazofil degranülasyon testi
Karbonmonoksit diffüzyon testi
Plörodezis
Plevra boşluğunun lavajı
701.190
Plevral drenaj, pleurocan ile
701.200
PPD testi uygulaması ve değerlendirmesi
701.210
Provokasyonlu solunum testleri
701.220
Solunum fonksiyon testleri
701.221
İndükte balgam örneği alınması
701.222
701.223
701.081 ile birlikte
puanlandırılmaz.
701.080 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Endobronşial ultrasonografi, tanısal
Endobronşial ultrasonografi, biyopsi veya
yabancı cisim çıkarılması amacıyla
75
85
25
0
0
10
10
10
15
0
0
20
40
40
530.420 ile birlikte
puanlandırılmaz.
60
5
701.220 ile birlikte
puanlandırılmaz. Göğüs hastalıkları,
çocuk ve erişkin Allerji-İmmunoloji,
İç Hastalıkları ve Çocuk hastalıkları
uzmanları tarafından işlem
sonucunun hastane bilgi yönetim
sistemine veya hasta dosyasına
kaydedildiğinde puanlandırılır.
701.210 ve 701.230 işlemleri ile
birlikte puanlandırılamaz. Göğüs
Cerrahisi, Göğüs hastalıkları, çocuk
ve erişkin Allerji-İmmunoloji, İç
Hastalıkları ve Çocuk hastalıkları
uzmanları tarafından işlem
sonucunun hastane bilgi yönetim
sistemine veya hasta dosyasına
kaydedildiğinde puanlandırılır.
30
10
10
Bronkoskopi ayrıca
puanlandırılmaz. 608.310, 608.320
ve 701.223 ile birlikte
puanlandırılmaz.
608.310, 608.320 ve 701.222 ile
birlikte puanlandırılmaz.
170
250
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 131
701.230
701.231
701.232
701.250
701.260
701.270
701.280
701.281
701.282
701.290
Göğüs hastalıkları, Çocuk ve
Erişkin Allerji-İmmunoloji, İç
Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları
uzmanları tarafından işlem
Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi
sonucunun hastane bilgi yönetim
sistemine veya hasta dosyasına
kaydedildiğinde puanlandırılır.
701.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
Hastanın sigara bırakma
polikliniğindeki ilk muayenesini
Sigara bırakma danışmanlık hizmeti
kapsar. 30 dakikalık seans için, bir
kez puanlandırılır. Muayene puanı
dahildir.
Hastanın ilk muayenesinden
sonra yapılan kontrol muayeneleri
Sigara bırakma kontrol muayenesi
kapsar. Her hasta için, yılda en fazla
8 kez puanlandırılır. Muayene puanı
dahildir.
Bu başlık altındaki işlemler Çocuk
Gastroenterolojisi uzmanı
tarafından yapıldığında işlemlerin
puanı %20 artırılır. 701.300,
701.310, 701.320, 701.360,
701.370, 701.440, 701.470, 701.490
7.4. SİNDİRİM SİSTEMİ
ve 701.500 kodlu işlemlerin aynı
seansta birlikte yapılması
durumunda; puanı yüksek olan
işlemin puanı tam, sonraki işlemler
ise her bir işlem puanının % 30'u
alınarak puanlandırılır.
Bulguların ayrıntılı olarak hastane
24 saatlik pH monitorizasyon uygulaması
bilgi yönetim sistemine
veya 24 saatlik empedans ölçümü uygulaması kaydedilmesi durumunda
puanlandırılır.
Endoskopi işlem puanı dahildir.
Akalazyada balon dilatasyonu
701.540 ve 701.550 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Alt ve/veya üst GİS kanamalarda heater
Endoskopi ve/veya kolonoskopi
prob veya injeksiyon tedavisi veya klip
işlem puanı hariçtir.
uygulaması
Duodenum, ince barsak (özel kapsülle)
biyopsisi
Üç gastroenteroloji uzmanının yer
Kapsül endoskopi
aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
Üç gastroenteroloji uzmanının yer
aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi
Balonlu enteroskopi
gerekçe belirtilmelidir. Endoskopi
ve/veya kolonoskopi işlem puanı
hariçtir.
Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi
Endoskopi işlem puanı hariçtir.
10
50
21
30
150
70
25
150
180
25
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 132
701.300
701.310
701.320
701.330
701.340
701.350
701.360
701.370
701.380
Endoskopik biliyer dilatasyon
Endoskopik biliyer endoprotez
yerleştirilmesi
Endoskopik biliyer stend yerleştirilmesi
Endoskopik kisto-duodenostomi
Endoskopik kisto-gastrostomi
Endoskopik perkütan gastrostomi
Endoskopik retrograd
kolanjiopankreotografi (ERCP)
Endoskopik sifinkterotomi
Endosonografi eşliğinde aspirasyon
biyopsisi
701.390
Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi
701.400
Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi ile
biyopsi
701.410
Gastroskopik polipektomi
701.411
Endoskopik mukoza rezeksiyonu
Gastrointestinal sistem darlıklarında balon
veya buji dilatasyonu
Gastrointestinal sistem darlıklarında stent
701.430
yerleştirilmesi
Koledokdan balon veya basketle taş
701.440
çıkarılması
701.420
701.450
Kolonoskopi, total
701.451
Kolonoskopi, total ile biyopsi
701.460
Kolonoskopik polipektomi
701.470
701.480
701.490
701.500
701.510
Mekanik litotiripsi
Mide/safra tubajı
Nazobiliyer drenaj
Nazopankreatik drenaj
Özel kolon temizliği (lavman hariç)
701.520
Özofageal motilite
ERCP işlem puanı hariçtir.
192
ERCP işlem puanı hariçtir.
200
ERCP işlem puanı hariçtir.
192
240
240
150
Endoskopi işlem puanı hariçtir.
240
ERCP işlem puanı hariçtir.
132
701.400 ile birlikte
puanlandırılmaz.
701.390 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Endoskopi işlem puanı hariçtir.
Total sayı dahil
Endoskopi ve/veya kolonoskopi
işlem puanı hariçtir.
Endoskopi ve/veya kolonoskopi
işlem puanı hariçtir.
Endoskopi ve/veya kolonoskopi
işlem puanı hariçtir.
ERCP işlem puanı hariçtir.
701.451, 701.460 ile birlikte
puanlandırılmaz.
701.450, 701.460 ile birlikte
puanlandırılmaz. İşlemin tamamı
için bir kez puanlandırılır.
701.450, 701.451 ile birlikte
puanlandırılmaz. İşlemin tamamı
için bir kez puanlandırılır.
ERCP işlem puanı hariçtir.
ERCP işlem puanı hariçtir.
ERCP işlem puanı hariçtir.
Endoskopi işlem puanı hariçtir.
Bulguların ayrıntılı olarak hastane
bilgi yönetim sistemine
kaydedilmesi durumunda
puanlandırılır. İşlemin tamamı için
bir kez puanlandırılır.
Özofagoskopi, gastroskopi ile yabancı cisim
Endoskopi işlem puanı hariçtir.
çıkarılması
Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi
701.260 ve 701.550 ile birlikte
701.540
(biri veya hepsi)
puanlandırılmaz.
701.530
180
72
90
50
160
130
200
150
150
170
190
150
9
60
90
0
66
90
90
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 133
701.550
701.560
701.570
701.572
701.580
701.590
Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi
ile biyopsi
701.260 ve 701.540 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Endoskopi işlem puanı hariçtir.
Bulguların ayrıntılı olarak hastane
Özofagus/mide/intestinal/kolon/anal
bilgi yönetim sistemine
kaydedilmesi durumunda
motilitesi ve basınç çalışması
puanlandırılır. İşlemin tamamı için
ve 10 günde bir kez puanlandırılır.
Özofagus varislerinde sklerozan tedavi, her
Endoskopi işlem puanı hariçtir.
bir seans
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
Endoskopi işlem puanı hariçtir.
Aynı seansta endoskopi işlemi ile
sadece bir kez birlikte puanlandırılır.
Bant ligasyonu işleminin aynı
Özofagus varislerinde bant ligasyonu
seansta birden fazla yapılması
durumunda; ilk işlemin puanı tam,
sonraki her bir işlem puanının %
30'u alınarak puanlandırılır.
7.5. FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON
701.580 - 701.730 arasındaki
işlemlerin puanlandırabilmesi için,
ilgili uzman hekim tarafından, her
bir işlem için öngörülen form, skala
ve test gibi değerlendirme ölçekleri
kullanılarak hastaya uygulanması ve
yapılan işlem ve sonucunun kayıt
altına alınması gerekmektedir.
Değerlendirmeler
701.580 - 701.730 arasındaki
değerlendirme işlemlerinden hasta
başına, günde yalnızca bir işlem
puanlandırılır. Aynı hastaya farklı
değerlendirme işlemlerinin birlikte
yapılması halinde puanı yüksek olan
işlem puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon,
Ortopedi ve travmatoloji, Nöroloji,
Çocuk nörolojisi, Spor hekimliği,
Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji
Adale testi
uzmanı tarafından uygulandığında
puanlandırılır. Test sonucunun kayıt
altına alınması halinde
puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon,
Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji
uzmanı tarafından uygulandığında
Ampute değerlendirmesi
puanlandırılır. Değerlendirme
sonucunun kayıt altına alınması
halinde puanlandırılır.
110
66
180
180
5
23
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 134
701.600
Bilgisayarlı izokinetik test
701.610
Denge/koordinasyon testleri
701.620
Duyu-algı-motor değerlendirmesi
701.630
Eklem hareket açıklığı ölçümü
701.640
El beceri testleri
701.650
Elektrodiagnostik testler
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor
hekimliği, Tıbbi ekoloji ve
hidroklimatoloji uzmanı tarafından
uygulandığında puanlandırılır.
Bilgisayarlı izokinetik cihaz ile
yapılarak, test sonucunun kayıt
altına alınması halinde
puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon,
Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Beyin
cerrahisi, Spor hekimliği, Kulak
Burun Boğaz, Tıbbi ekoloji ve
hidroklimatoloji uzmanı tarafından
uygulandığında puanlandırılır. Test
sonucunun kayıt altına alınması
halinde puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon,
Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Beyin
cerrahisi, Spor hekimliği, Tıbbi
ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı
tarafından uygulandığında
puanlandırılır. Kullanılan
değerlendirme ölçeğinin kayıt altına
alınması ve skorlanması halinde
puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon,
Ortopedi ve travmatoloji,
Romatoloji, Spor hekimliği, Tıbbi
ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı
tarafından uygulandığında
puanlandırılır. Gonyometri ile,
ölçüm sonuçlarının kayıt altına
alınması halinde puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon,
Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Tıbbi
ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı
tarafından uygulandığında
puanlandırılır. Kullanılan
değerlendirme ölçeğinin kayıt altına
alınması ve skorlanması halinde
puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor
hekimliği, Tıbbi ekoloji ve
hidroklimatoloji uzmanı tarafından
uygulandığında puanlandırılır. Alçak
frekanslı akımlarla reobaz ve
kronaksi ölçümünün yapılması ve
kayıt altına alınması halinde
puanlandırılır.
23
5
5
4
20
23
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 135
701.660
701.670
Günlük yaşam aktiviteleri testi
Kas gücünün dinamometre ile ölçümü (tek
ekstremite)
701.680
Mesleki değerlendirme
701.690
Nörofizyolojik değerlendirme
701.700
Postur analizi
701.710
Skolyoz değerlendirmesi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon,
Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Tıbbi
ekoloji ve hidroklimatoloji, Geriatri
uzmanı tarafından uygulandığında
puanlandırılır. Kullanılan
değerlendirme ölçeğinin kayıt altına
alınması ve skorlanması halinde
puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon,
Ortopedi ve travmatoloji, Nöroloji,
Çocuk nörolojisi, Spor hekimliği,
Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji,
Geriatri uzmanı tarafından
uygulandığında puanlandırılır.
Dinamometre ve Pinchmetre ile
ölçüm sonuçlarının kayıt altına
alınması halinde puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon,
Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji
uzmanı tarafından uygulandığında
puanlandırılır. Kullanılan
değerlendirme ölçeğinin kayıt altına
alınması ve skorlanması halinde
puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor
hekimliği, Tıbbi ekoloji ve
hidroklimatoloji uzmanı tarafından
uygulandığında puanlandırılır.
Kullanılan değerlendirme ölçeğinin
kayıt altına alınması ve skorlanması
halinde puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon,
Ortopedi ve travmatoloji,
Romatoloji, Spor hekimliği, Nöroloji,
Çocuk nörolojisi, Tıbbi ekoloji ve
hidroklimatoloji uzmanı tarafından
uygulandığında puanlandırılır.
Kullanılan değerlendirme ölçeğinin
kayıt altına alınması halinde, yatan
hastalarda, yatışın yapıldığı gün ile
taburcu edildiği gün puanlandırılır.
Yatan hasta haricinde
puanlandırılmaz.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon,
Ortopedi ve travmatoloji, Tıbbi
ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı
tarafından uygulandığında
puanlandırılır. Postür analizi
değerlendirme ölçeği ile radyolojik
ölçümlerin yapılarak kayıt altına
alınması halinde puanlandırılır.
20
10
23
23
15
20
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 136
701.720
701.730
Yürüme analizi
Yürüme analizi (Bilgisayar sistemli kinetikkinematik analiz)
701.740
Fizik tedavi uygulamaları
Coldpack
701.741
Soğuk tedavi termik şok yöntemi
701.750
701.760
701.770
701.780
701.790
Diyadinamik akım
Dört hücre galvani
Enfraruj
Fango, lokal
Faradizasyon
701.800
FES (Fonksiyonel elektriksel stimülasyon)
701.810
701.820
701.830
701.840
701.850
701.860
701.870
701.880
701.890
701.900
701.910
701.920
701.930
701.940
701.950
701.960
701.970
701.980
Fluidoterapi
Galvanik akım
Hotpack
Işık banyosu (Baker)
İnterferansiyel akım
İyontoforez
Kısa dalga diatermi
Lazer
Klasik masaj, bölgesel
Klasik masaj, tüm vücut
Konnektif doku masajı
Mikrodalga (radar)
Paleidoterapi (çamur tedavisi)
Parafin
TENS
Terapötik elektrik stimülasyon
Traksiyon, elektrikli
Traksiyon, mekanik
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor
hekimliği, Nöroloji, Çocuk nörolojisi,
Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji,
Geriatri uzmanı tarafından
uygulandığında puanlandırılır.
Kullanılan değerlendirme ölçeğinin
kayıt altına alınması ve skorlanması
halinde puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor
hekimliği, Tıbbi ekoloji ve
hidroklimatoloji uzmanı tarafından
uygulandığında puanlandırılır.
Bilgisayarlı yürüme analizi sistemine
(Vicon v.b.) sahip ünitelerin
bulunduğu sağlık tesislerinde
uygulanması ve kayıt altına alınması
halinde puanlandırılır.
15
28
0
Medikal gaz ile uygulanması
halinde
0
0
0
0
0
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon
uzmanı tarafından uygulandığında
puanlandırılır.
Ultrason veya elektroterapi ile
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 137
701.990
702.000
702.010
702.020
702.030
702.040
702.050
702.060
702.070
702.080
702.090
702.100
702.110
Ultrason
Ultraviyole
Vibrasyon masajı
Hidroterapi-Balneoterapi
Banyo-kaplıca
Girdap banyosu
Kontrast banyo
Sauna ve tazyikli duş
Stangerbath
Su içi basınçlı masaj
Su içi egzersiz
Rehabilitasyon uygulamaları
Ampute rehabilitasyonu
Biofeedback
Bel-boyun okulu
EMG biofeedback
Denge/koordinasyon eğitimi
Devamlı pasif hareket cihazı (CPM) ile
702.140
egzersiz
702.150
Ergometrik egzersizi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bel, boyun problemi olan
hastalarda grup olarak eğitim
verilmesi ve ayrıca grup
egzersizlerinin yapılması işlemleri.
702.120
702.130
702.160
Eklem enjeksiyonları
702.170
Eklem hareket açıklığı egzersizi
702.180
Eklem lavajı
702.190
702.200
El rehabilitasyonu
Elektroterapi
702.210
Ev programı/aile eğitimi
702.220
702.230
702.240
702.250
702.260
702.270
Geriatrik rehabilitasyon
Germe egzersizi
Gevşeme egzersizleri
Görme özürlü rehabilitasyonu
Gözetmeli grup egzersizi
İzokinetik egzersizler
0
0
0
CPM: Continuous Passive Motion
0
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve
Ortopedi ve travmatoloji uzmanı
tarafından uygulandığında
puanlandırılır. Aynı anatomik bölge
için bir kez puanlandırılır.
15
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve
Ortopedi ve travmatoloji uzmanı
tarafından uygulandığında
puanlandırılır.
50
0
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon
programları. Fiziksel tıp ve
rehabilitasyon, Spor hekimliği
uzmanı tarafından yatan hastalarda
uygulandığında puanlandırılır. Bir
kez puanlandırılır.
10
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 138
702.280
İş-uğraşı tedavisi
702.290
Kardiak rehabilitasyon
702.300
702.310
702.320
702.330
Kognitif (bilişsel) rehabilitasyon
Mekanik egzersiz istasyonu
Manipulasyon
Nörofizyolojik egzersizler
702.340
Nörolojik rehabilitasyon
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon
uzmanı tarafından rehabilitasyon
ünitesinde uygulandığında
puanlandırılır. Diğer rehabilitasyon
işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
0
0
0
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon
uzmanı tarafından rehabilitasyon
ünitesinde uygulandığında
puanlandırılır. Diğer rehabilitasyon
işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
702.350
702.360
702.370
702.380
702.390
702.400
702.410
Obstetrik/Jinekolojik rehabilitasyon
Ortopedik rehabilitasyon
Protez eğitimi
Postur egzersizi
Postural drenaj
Progresif dirençli egzersiz
Propioseptif eğitim
Propioseptif nöromusküler fasilitasyon
702.420
(PNF)
702.430
702.440
702.450
702.460
702.470
702.480
702.490
702.500
702.510
Pulmoner rehabilitasyon
Yürüme egzersizleri
7.6. SU ALTI HEKİMLİĞİ ve HİPERBARİK TIP
UYGULAMALARI
Rekompresyon tedavisi, Tip I
702.520
Dekompresyon Hastalığı
25
0
0
0
0
0
0
0
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon,
Göğüs hastalıkları uzmanı tarafından
rehabilitasyon ünitesinde
uygulandığında puanlandırılır. Diğer
rehabilitasyon işlemleri ile birlikte
puanlandırılmaz.
Rehabilitasyon amacıyla kullanılan
yardımcı cihaz eğitimi
Romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon
Serebral palsi rehabilitasyonu
Skolyoz egzersizleri
Solunum egzersizleri
Spor sakatlıkları rehabilitasyonu
Yutkunma rehabilitasyonu
25
25
0
0
0
0
0
0
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon,
Kulak Burun Boğaz hastalıkları
uzmanı tarafından rehabilitasyon
ünitesinde uygulandığında
puanlandırılır. Diğer rehabilitasyon
işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
15
0
120
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 139
Rekompresyon tedavisi, Tip II
Dekompresyon Hastalığı
Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip I
702.550
Dekompresyon Hastalığı
702.530
702.560
702.570
702.580
702.590
702.591
702.600
702.610
702.620
702.630
702.640
702.650
180
120
Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip II
Dekompresyon Hastalığı
Rekompresyon tedavisi, arteriyel gaz
embolisi
Hiperbarik oksijen tedavisi, 1-2 ATA seansı
Hiperbarik oksijen tedavisi, 2-3 ATA seansı
Karbonmonoksit zehirlenmesinde
hiperbarik oksijen tedavisi, birinci seans
Hiperbarik ortamda transkutanöz pO2
(TcpO2) ölçümü
Oksijen tolerans testi
Basınç testi
Tüp havası analizi, her parametre
Sualtı hekimliği danışmanlık, saati
İntermittan basınç siplinti her ekstremite
7.7. SİNİR SİSTEMİ
Psikiyatrik Çalışmalar
702.660
Aile görüşme-değerlendirme
702.670
Aile tedavisi
180
180
21
21
25
0
0
0
0
0
0
702.660-702.810 arası çalışmalar
Ruh sağlığı ve hastalıkları ile Çocuk
ve Ergen ruh sağlığı ve hastalıkları
uzmanı hekim için puanlandırılır.
AMATEM ve ÇAMATEM
merkezlerinde yapılan işlem
puanları % 30 artırılır.
Anamnez'den farklı olarak hasta
durumunun ayrıntılı olarak
değerlendirildiği, ebeveyn
görüşmesidir. Görüşme süresi 10
dakikadan az olamaz. 18 yaş altı
hastalarda her görüşme için
puanlandırılır. Psikoz, bipolar
bozukluk, yaygın gelişimsel
bozukluklar, zeka geriliği tanılarında
ve "Acil serviste intihar girişimlerine
psikososyal destek ve krize
müdahale" kapsamında yapılan
hasta görüşmelerinde, her görüşme
için puanlandırılır. Diğer tanılarda
yılda en fazla üç kez puanlandırılır.
Bir ay içinde en fazla üç kez
puanlandırılır. "Acil serviste intihar
girişimlerine psikososyal destek ve
krize müdahale kapsamında"
yapılan tedaviler de bu şekilde
puanlandırılır. İşlem süresi 15
dakikadan az olamaz.
21
30
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 140
702.679
Toplum ruh sağlığı merkezi hizmetleri
702.680
702.690
Aile, iş yeri ya da okul ziyareti
Anestezili EKT protokolü, EKT + EEG
702.700
Bireysel psikoterapi, her bir seans
702.710
702.711
Elektrokonvülsiv tedavi (EKT)
EKT sonrası bilinç ve oryantasyon takibi
702.712
Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS)
702.720
Gelişim testleri, her biri
702.730
Grup psikoterapisi, kişi başına
702.740
Kişilik testleri, her biri
702.750
Klinik değerlendirme ölçekleri, her biri
702.760
702.770
702.780
Nöropsikolojik test bataryası
Nöropsikolojik testler, her biri
Projektif testler, her biri
702.790
Psikiyatrik değerlendirme
702.800
702.810
Psikiyatrik tanı koydurucu ölçekler
Zeka testleri (her biri)
Laboratuvarda Yapılan Uyku Araştırmaları
702.820
702.830
702.840
702.850
702.860
702.870
702.880
702.890
702.900
Poligrafik uyku tetkiki
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları +
CPAP titrasyonu
Poligrafik uyku tetkiki + Noktürnal Penil
Tümesans (NPT)
Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı
EEG
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları +
Bacak EMG kaydı
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları +
NPT
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları +
Aktivasyon amaçlı EEG
Toplum Ruh Sağlığı
Merkezlerinde yapılan tüm işlemler
dahildir. En az 4 saatlik işlem için,
günde bir kez puanlandırılır.
Yılda bir kez puanlandırılır.
Seans süresi 30 dakikadan az
olamaz. 10 günde bir kez
puanlandırılır.
70
30
60
100
40
0
Üçüncü basamak sağlık
tesislerinde, üç ruh sağlığı ve
hastalıkları uzman hekiminin yer
aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
40
0
Haftada en fazla 3 kez
puanlandırılır.
10
0
Aynı değerlendirme ölçeği ile
yapılan değerlendirmelerin tamamı
bir kez puanlandırılır.
10
0
0
0
520.030, 520.033 ile birlikte
puanlandırılmaz. Yatan hastalarda
puanlandırılır. Haftada bir kez
puanlandırılır.
15
0
0
EEG, EOG, EMG, EKG dahil. Tüm
gece laboratuvarda
55
60
60
70
60
60
70
65
65
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 141
702.910
702.920
702.930
702.940
702.950
702.960
702.970
702.980
702.990
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı +
NPT
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı +
Aktivasyon amaçlı EEG
Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı
EEG + NPT
İlk gece uyku apnesi tanısı alanların
CPAP/BPAP titrasyonu yönüyle izlemi
NR-EE 1400 (Brain mapping)
Evde Yapılan Uyku Araştırmaları
2-4 kanal arası poligrafik uyku tetkiki
5-8 kanal arası poligrafik uyku tetkiki
8 kanaldan fazla poligrafik uyku tetkiki
Auto-CPAP ile titrasyon
Elektroensefalografik İncelemeler
703.000
703.010
703.020
703.050
703.060
703.090
703.100
703.110
703.120
Aktivasyonlu EEG (Farmakolojik
aktivasyon)
Ameliyatta EEG monitorizasyonu
(Elektrokortikografi)
Rutin EEG (çocuk-büyük)
EEG veya Serebral fonksiyon (aEEG)
monitorizasyonu
Uyku aktivasyonu
Noninvaziv Video-EEG monitörizasyon
İnvaziv Video-EEG monitörizasyon
Video-EEG + kortikal stimülasyon ve beyin
haritalaması
Wada testi sırasında EEG kaydı
Elektromiyografik İncelemeler
703.130
EMG, genel tarama (üç ekstremite)
703.140
EMG, hareket hastalığı protokolü
703.150
EMG, kranial nöropati protokolü
703.160
EMG, motor nöron hastalığı protokolü
703.170
EMG, myasteni protokolü
703.180
EMG, myopati protokolü
703.190
EMG, periodik paralizi protokolü
65
65
65
70
20
20
20
20
20
703.000 - 703.110 arasındaki
işlemler; Çocuk nörolojisi uzmanı
tarafından yapıldığında işlem puanı
%20 artırılır.
30
60
20
Günde bir kez puanlandırılır.
35
1 saatlik kayıt
24 saat veya üzeri
24 saat veya üzeri
35
200
250
250
35
703.130 - 703.230 arası işlemler;
Çocuk nörolojisi uzmanı tarafından
yapıldığında işlem puanı %20
artırılır.
İğne EMG'si eşliğinde yapıldığında
puanlandırılır. Diğer EMG tetkikleri
ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte
puanlandırılmaz.
150
85
50
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte
puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte
puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte
puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte
puanlandırılmaz.
110
150
60
85
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 142
703.200
EMG, polinöropati protokolü
703.210
EMG, radikülopati ve pleksus protokolü
703.220
EMG, tuzak nöropati protokolü, iki taraf
703.230
EMG, distoni protokolü
703.240
703.250
703.260
703.270
703.280
703.290
703.300
703.310
703.320
703.365
703.370
703.371
703.372
703.380
Refleks çalışmaları, her bir refleks
Repetetif sinir uyarımı
R-R interval varyasyonu analizi
Rutin EMG taraması/Elektrodiagnostik
konsültasyon
Sempatik deri cevapları
Sinir iletim çalışması
Tek lif EMG'si
Tremor kaydı
Tremor kaydı ve spektral frekans analizi
Uyarılmış Potansiyeller (UP)
Intraoperatif nöromonitörizasyon
İşitsel beyinsapı UP (BAEP)
Vestibüler uyarılmış myojenik potansiyeller
(VEMP)
İşitsel devamlı durum cevapları (ASSR)
Kranial sinir SEP
Motor uyarılmış potansiyeller (MEP), üst
703.390
ve alt ekstremiteler
703.400
703.410
Motor uyarılmış potansiyeller (MEP), üst
veya alt ekstremiteler
Somatosensoryel UP (SEP), üst ve alt
ekstremiteler
703.430
Somatosensoryel UP (SEP), üst veya alt
ekstremiteler
703.440
703.450
Vizüel UP (VEP)
Penil uyarılmış potansiyeller
Diğer
703.460
Botulinum toksini enjeksiyonu, bölgesel
Botilinum toksini enjeksiyonu, EMG
eşliğinde
703.480
Kas biyopsisi, herhangi bir kastan
703.490
Kas-sinir biyopsisi
703.500
Prostigmin/Tensilon testi
85
85
50
50
30
60
30
30
30
30
85
30
85
100
70
70
70
50
703.400 ile birlikte
puanlandırılmaz. İşlemin tamamı
için, bir kez puanlandırılır.
703.390 ile birlikte
puanlandırılmaz. İşlemin tamamı
için, bir kez puanlandırılır.
P 300 komponenti
703.420
703.470
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte
puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte
puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte
puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte
puanlandırılmaz.
50
50
50
703.430 ile birlikte
puanlandırılmaz. İşlemin tamamı
için, bir kez puanlandırılır.
703.420 ile birlikte
puanlandırılmaz. İşlemin tamamı
için, bir kez puanlandırılır.
50
50
70
60
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
85
110
70
70
30
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 143
E
E
703.510
703.520
703.530
Sinir lifi ayrımı (Nerve teasing)
Tensilon testi
Pozisyonel nistagmus araştırılması
703.540
Okulo-motor testler
7.8. GÖZ ve ADNEKSLERİ
703.550
703.560
703.570
703.580
703.590
ENG kayıtlı
ENG kayıtlı, saccade, tracking,
optokinetik test
703.550-703.910 arası işlemler iki
gözü kapsar.
100 Hue testi
Az görenlere yardım cihazı muayenesi
Bilgisayarlı görme alanı incelemesi
Biometri
Cam terapi, toplam tedavi
703.600
Çocuklarda görme muayeneleri
703.610
703.620
703.630
703.640
Ekzoftalmometri
Elektroretinografi ERG-VER-EOG, her biri
ERG-VER-EOG (ikisi birden)
ERG-VER-EOG (üçü birden)
703.650
Fluorescein Fundus Anjiografi (FFA), iki göz
Fresnel prizması uygulaması
Gonyoskopi ve kornea çapı ölçümü, bebek
703.670
için
Gonyoskopi
703.690
703.700
Görme alanı incelemesi (manuel perimetri)
Göz içi basıncı ölçümü, bebek için
703.710
Göz muayenesi, ultrason eşliğinde
Göz muayenesi, bebek için, genel anestezi
altında
703.730
Hess perdesi incelemesi
703.720
703.740
ICG anjiografisi (iki göz)
520.030 işlemi ile birlikte
puanlandırılamaz. 520.038, 520.039,
520.040 kodlu işlemlerden birine
ilave puanlandırılır.
İ.v. fluorescein ve fundus
fotoğrafı işleme dahildir.
703.790
Nerve Fiber Analyzer (NFA)
703.800
OCT (Optik Koherens Tomografisi)
703.810
Ön segment anjiografisi, iki göz
100
20
703.680 ile birlikte
puanlandırılmaz.
703.670 ile birlikte
puanlandırılmaz.
50
7
0
50
Muayene işlemi ayrıca
puanlandırılır.
520.070 ile birlikte
puanlandırılmaz.
17
75
14
ICG: Indocyanine Green
Angiography.
Kontakt lens muayene ve uygulaması, iki
göz
703.760
Kontrast duyarlılık testi
703.770
Kornea topografisi
Kuru göz teşhis testleri
10
6
36
65
100
703.750
703.780
30
20
50
0
17
0
703.660
703.680
30
30
30
100
40
13
40
Her iki göz için, yapılan testlerin
tamamı bir kez puanlandırılır.
5
43
Bulguların ayrıntılı olarak hastane
bilgi yönetim sistemine
kaydedilmesi durumunda
puanlandırılır.
20
30
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 144
703.820
703.830
703.840
703.850
703.860
703.870
703.880
703.890
703.900
703.910
703.920
703.930
703.940
703.950
703.960
703.970
703.980
703.990
703.991
704.000
704.010
704.020
704.030
704.040
704.050
704.060
704.070
704.080
704.090
704.100
704.110
704.120
704.130
704.140
704.150
704.160
704.170
704.180
704.190
Ön ve arka segment renkli resmi
Ortoptik tedavi, her bir seans
Pakimetri
Renk hissi muayenesi, iki göz
Scanning lazer oftalmoskopi
Sinoptophor muayenesi, iki göz, her bir
seans
Speküler mikroskopi
Tonografi
Oküler ultrason ve biyometri, iki göz
Ultrasonografik biomikroskopi
7.9. SES VE İŞİTME İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Aerodinamik ses analizi
Akustik rinometri
Akustik ses analizi (akustik refrektometri)
Bekesy odyometresi, iki kulak
Beyin sapı uyarılmış yanıt odyometresi
(BERA), iki taraf
Çocuk odyometresi (komple)
Elektrokokleografi
ENG
Videonistagmografi (VNG)
ENOG
İşitme cihazı tatbiki
Çocuk işitme eğitimi, her bir seans
Kalorik test (ENG kayıtlı), iki taraf
Koku testleri
Komple vestibüler inceleme, iki taraf
Konuşma, protez değiştirilmesi
Konuşma, protez uygulaması
Konuşma terapisi ve fonasyon eğitimi
(seansı)
Larenjektomi uygulanmış hastada
konuşma tedavisi
Mikroskopik kulak muayenesi, iki taraf
Odiometri ve timpanometri, iki taraf
Odyolojik tetkik komple, iki taraf
Otoakustik emisyon, iki taraf
Posturografi
Rinomanometri, iki taraf
Odyolojik araştırma, iki taraf (Saf ses, tone
decay ve sisi dahil)
Saf ses odyometrisi, iki taraf
Tinnitus tedavisi
Timpanometrik inceleme
30
14
10
2
20
15
30
10
50
30
0
0
0
0
25
0
25
25
25
25
0
0
25
15
0
25
25
0
0
10
0
0
0
25
10
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 145
704.200
Vestibüler rehabilitasyon, iki taraf
20 dakikalık seansı puanlandırılır.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
uzmanı, odyolog ve fizyoterapist
tarafından birlikte yapıldığında
puanlandırılır.
25
7.10. ÜRİNER SİSTEM-NEFROLOJİ-DİYALİZ
704.210
Hemodiyaliz, acil
704.230
Hemodiyaliz
704.231
Hemodiyaliz için kateter yerleştirilmesi
704.233
Ev hemodiyalizi
704.234
Periton diyalizi hasta eğitimi
704.235
704.240
704.250
Sürekli ayaktan periton diyalizi hasta ev
programı/aile eğitimi
704.260
Periton dializi takibi
704.270
Peritoneal eşitlenme testi (PET)
Regional heparinizasyon
Sürekli hemodiafiltrasyon/hemofiltrasyon
704.290
tedavisi
704.300
Basınç akım çalışması
120
4
100
Diyaliz sertifikalı uzman hekim
veya Nefroloji uzmanı hekim için
puanlandırılır. 704.230 ile birlikte
aynı gün puanlandırılmaz.
Nefroloji uzmanı hekim için
puanlandırılır. Ay içerisinde bir kez
puanlandırılır.
Nefroloji uzmanı hekim için
puanlandırılır. Bir ay içerisinde bir
kez puanlandırılır.
Hemoperfüzyon
İzole ultrafiltrasyon
Hemodiyaliz planlaması, yeterliliği
704.255
değerlendirmesi ve hasta eğitimi
704.280
Yoğun bakım veya serviste yatan
hasta başında yapılan acil diyaliz ile
diyaliz programına alınmış hastalar
dışında diyaliz servisinde yapılan acil
diyalizi kapsar. Diyaliz sertifikalı
uzman hekim veya Nefroloji uzmanı
hekim için puanlandırılır. 704.230 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Diyaliz sertifikalı uzman hekim
veya Nefroloji uzmanı hekim
tarafından yapılan hasta başı vizit,
günlük, her hasta için puanlandırılır.
704.210 ile birlikte puanlandırılmaz.
50
60
10
26
26
Diyaliz sertifikalı uzman hekim
veya Nefroloji uzmanı hekim için
puanlandırılır. Bir ay içerisinde bir
kez puanlandırılır.
Günlük takip. Nefroloji uzmanı
hekim için puanlandırılır. Bir ay
içerisinde en fazla iki kez
puanlandırılır.
Nefroloji uzmanı hekim için
puanlandırılır. Sürekli periton
diyalizi işlemine başlandıktan veya
peritonit geçirdikten sonra bir ay
içerisinde, daha sonra yılda bir kez
puanlanır.
80
53
60
0
37
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 146
704.310
704.320
704.330
704.340
704.350
704.360
704.370
704.371
704.380
704.390
704.400
704.410
704.420
Boney ve Q tip testleri
Elektroejakülasyon
Empotansta nörolojik değerlendirmeler
(BCP-SEPP)
Empotansta uyku çalışmaları (NPT)
İnkontinans tedavisinde magnetik
innervasyon, her bir seans
İntrakavernozal ilaç enjeksiyonu
İntrakaviter kemo veya immünoterapi
İntrakaviter kemo veya immünoterapi ile
birlikte intrakaviter hipertermi
Kavernozografi
Kavernozometri
Penil arter basınç ölçümü (PBI)
Perkütan sinir incelemesi (PNE), mesane
için
Seminal vezikülografi
704.430
Sistometri
704.440
Sistometri ve EMG
704.450
Sistometri ve üroflowmetri
704.460
Ürodinamik çalışma
704.470
Üroflowmetri
704.480
704.490
704.491
704.499
704.500
704.510
704.520
704.530
704.540
704.541
704.550
704.560
0
0
0
0
0
25
50
70
PBI: Penobrakiyel indeks
600
300
704.440, 704.450 ile birlikte
puanlandırılmaz.
704.430, 704.450 ile birlikte
puanlandırılmaz.
704.430, 704.440 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Sistometri + EMG. 704.440 ile
birlikte puanlandırılmaz.
704.450 ile birlikte
puanlandırılmaz. Test sonucunun
kayıt altına alınması halinde
puanlandırılır.
Vaza vezikülografi, iki taraf
Videoürodinami
Prostat Mikrodalga Termoterapisi
7.11. KADIN GENİTAL ve ÜREME
SİSTEMLERİ
Eklampsi takibi
Doğum Öncesi Tetkikler
Fetal akustik stimülasyon
Fetal elektrokardiyogram
Fetal kan gazları
Non-stres test (NST)
Oksitosin challenge test (OCT)
Sürekli fetal monitorizasyon
İnfertilite Tetkikleri ve İşlemleri
Antisperm antibody (ASA)
Artifisiel inseminasyon, her bir seans
70
70
50
25
70
40
70
20
200
100
0
Günlük. 510.123, 510.124,
552.001, 552.002, 552.003,
552.006, 552.007 ve 552.008 ile
birlikte puanlandırılmaz.
40
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 147
704.570
704.580
704.590
704.600
704.610
704.620
704.630
704.640
704.641
704.642
704.643
704.644
704.645
Kruger testi
Özel sperm tektiki
Postkoital test
Sperm mar testi
Sperm penatrasyon testi (SPT)
Sperm yıkama
Sperma değerlendirilmesi (bilgisayarla)
Spermogram
Oosit aspirasyonu
Sperm-oosit hazırlanması ve inkübasyonu
Embriyo transferi
ICSI (Mikro enjeksiyon)
Embriyo Freeezing
7.12. HEMATOLOJİ-ONKOLOJİKEMOTERAPİ
704.650
CD 34 seleksiyon işlemi
704.660
Çoklu infüzyon kemoterapi
704.670
704.680
Devamlı infüzyon kemoterapi
İmmünoadsorbsiyon, her bir seans
704.690
İnfüzyon kemoterapisi
0
0
0
0
0
0
0
0
263
0
158
0
0
0
Günde bir kez puanlandırılır.
704.690 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
704.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
İntrakaviter ve rejyonal kemoterapi, her bir
seans
704.710
İntratekal tedavi, her bir seans
704.700
704.720
Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesi
704.730
704.740
Kemik iliği aspirasyonu
Kemik iliği biyopsisi
704.750
Kemik iliği imprint değerlendirilmesi
704.760
Lenf bezi aspirasyonu-ponksiyonu
704.770
Periferik kan yayması değerlendirilmesi
704.780
704.790
704.800
Steril ünitede bakım hizmeti
Terapötik flebotomi, her bir seans
Turnike testi
80
35
0
60
60
77
Hematoloji veya onkoloji uzmanı
hekim tarafından yapıldığında
puanlandırılır.
42
75
110
Hematoloji veya onkoloji uzmanı
hekim tarafından yapıldığında
puanlandırılır.
45
50
Bulguların ayrıntılı olarak hastane
bilgi yönetim sistemine
kaydedilmesi durumunda
puanlandırılır.
15
0
0
0
Antineoplastik kanser tedavisinin
ilk veya sağlık kurulu raporu ile
704.801
Onkoloji hastası kemoterapi planlaması
yeniden planlamasının belgelenmesi
halinde puanlandırılır.
Her kemoterapi küründen sonraki
Onkoloji hastası kemoterapi etkinlik ve yan
704.802
kontrol muayenesinde,
etki değerlendirilmesi
değerlendirmenin yapılması halinde,
120
30
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 148
bir kez puanlandırılır.
704.803
704.810
704.820
704.830
704.840
704.850
704.860
704.870
704.880
704.890
704.900
704.910
704.920
704.930
704.940
704.941
704.950
704.960
704.970
704.971
Onkoloji hastası kemoterapi eğitimi ve
bilgilendirme
Her kemoterapi kürü için, yatan
hastada, eğitim ve bilgilendirmenin
yapılması halinde, bir kez
puanlandırılır.
Aferez İşlemleri
Aferez, donör trombosit aferezi (1 seans)
Aferez, donör granülosit aferezi (1 seans)
Aferez, donör eritrosit aferezi (1 seans)
Aferez, lökosit (1 seans)
Aferez, donör plazma aferezi (1 seans)
Aferez, hasta başı (acil) hemaferezis işlemi
farkı
Aferez, IgG (kolon veya kaskad filtrasyon
yöntemi) (1 seans)
Aferez, lipid (kolon veya kaskad filtrasyon
yöntemi ile)
(1 seans)
Aferez, stem hücre toplanması (1 seans)
Aferez, terapötik eritrositaferez (1 seans)
Aferez, terapötik lökoferez (1 seans)
Aferez, terapötik plazma değişimi (1 seans)
Plazmaferezis
Aferez, terapötik trombositaferez (1 seans)
Aferez, fotoferezis (1 seans)
Ekstrakorpereal fotoferez tedavisi (1
Her türlü tıbbi-teknik işlemler
seans)
dahildir.
Kemik İliği Nakilleri
Ameliyathanede genel anestezi altında
allojeneik kemik iliği alınması
Hematopoietik kök hücre ayrımı
Hematopoietik hücre nakli, allojenik
(Kardeş veya akrabadan, HLA tam uyumlu)
Hematopoietik hücre nakli, allojenik
(Akraba dışından, HLA tam uyumlu)
Haploidentik nakil, allojenik (En az 2 HLA
antijeni uyumsuz nakiller)
704.973
Kordon kanı nakli
704.980
Hematopoietik hücre nakli, otolog
Mezenkimal kök hücre nakli (Mezenkimal
704.981
kök hücre üretimi dahil)
Kemik iliği nakli amaçlı hematopoetik kök
hücre pozitif seleksiyonu
Kemik iliği nakli amaçlı kullanılmak üzere
705.000 hematopoetik kök hücrelerin kanser
hücrelerinden arıtılması
705.010
Kemik iliği nakli-operasyon aşaması
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
750
300
6000
6000
704.972
704.990
5
6750
6000
3000
450
CD 34 pozitif
225
225
750
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 149
705.020
705.030
705.040
705.060
705.070
705.080
705.090
705.100
705.110
705.120
705.130
705.140
705.150
705.160
705.170
705.180
705.190
705.200
705.210
705.220
705.230
705.240
705.250
705.260
705.270
705.280
705.290
705.300
705.310
705.320
705.330
705.340
Kemik iliği ürününden eritrosit deplesyonu
Kordon kanından kök hücre nakli
Kök hücre dondurulması
Kök hücre saklanması (kord kanına
uygulanmaz)
Kök hücre infüzyonu
Kök hücre mobilizasyonu
Yurt içi doku veri bankalarınca uluslararası
doku veri bankalarında akraba olmayan
kemik iliği verici taraması
Yurt içi doku veri bankalarınca uluslararası
doku veri bankalarında akraba olmayan
kemik iliği verici taraması
Yurt içi doku veri bankalarınca yurt içindeki
doku veri bankalarında akraba olmayan
kemik iliği verici taraması
Yurt içi doku veri bankalarınca yurt içindeki
doku veri bankalarında akraba olmayan
kemik iliği verici taraması
Kan Bankası
ABO + Rh tayini (forward gruplama) + ABO
reverse gruplama
ABO + Rh tayini (forward gruplama)
Adsorbsiyon testi
Alt kan grup tiplendirmesi (her bir grup)
Anti-A, Anti-B veya Anti D-titrajı
Antikor tanımlama
Buffy coat deplesyonu, her bir ünite
Cross match
Direkt coombs testi (polispesifik)
Direkt coombs testi (Ig G)
Direkt coombs (kompleman)
Donör muayenesi
Elüsyon testi
Eritrosit süspansiyonu yıkama
Fibrin glue hazırlama
Hemoglobin küveti ile otomatik sistemde
hemoglobin tayini
İndirekt coombs testi
Lökositten arındırılmış kan ürünü
hazırlama, her bir ünite
Sellüler kan ürünlerinin ışınlanması, her bir
ünite
Soğuk aglütininler
Steril tüp birleştirme, her bir bağlantı
Taze donmuş plazma/kriyopresipitat
eritilmesi, her bir ünite
150
6000
150
En fazla üç ay süreyle, hasta
başına, günlük
5
150
600
1. Aşama
Adres serolojik yöntem doku tipi
doğrulama ve onay alma dahil, her
donör için ayrı
1. Aşama
Adres serolojik yöntem doku tipi
doğrulama ve onay alma dahil, her
donör için ayrı
20
20
10
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Antikor tarama, 2 veya 3'lü hücre
ile
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 150
705.350
705.360
705.370
705.380
705.390
705.400
705.410
705.420
705.430
705.440
Kan Bileşenleri
Aferez trombosit süspansiyonu
Aferez granülosit süspansiyonu
Eritrosit süspansiyonu
Granülosit süspansiyonu (random donör, 1
ünite)
Kriyopresipitat
Otolog tam kan
Otolog fibrin yapıştırıcı
Tam kan (torbada)
Taze donmuş plazma
Trombosit süspansiyonu (random donör
trombositi, 1 ünite)
7. 13. Çeşitli Testler ve Uygulamalar
705.450
L-dopa ile büyüme hormonu testi
705.460
İnsülin-Büyüme hormonu testi
705.470
İnsülin-Kortizol testi
705.480
L-dopa-Prolaktin baskılama testi
705.490
Su kısıtlama testi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Endokrinoloji ve Metabolizma
uzmanı tarafından uygulandığında
puanlandırılır. 530.470 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Endokrinoloji ve Metabolizma
uzmanı tarafından uygulandığında
puanlandırılır. 530.470 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Endokrinoloji ve Metabolizma
uzmanı tarafından uygulandığında
puanlandırılır. 530.470 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Endokrinoloji ve Metabolizma
uzmanı tarafından uygulandığında
puanlandırılır. 530.470 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Endokrinoloji ve Metabolizma
uzmanı tarafından uygulandığında
puanlandırılır. 530.470 ile birlikte
puanlandırılmaz.
25
25
25
25
25
Organ Transplantasyonu
750.000
Ekstremite nakli (tek kol veya tek bacak)
750.010
Yüz Nakli
Aynı seansta herhangi bir
ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta herhangi bir
ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
7250
A1
6250
A1
8. RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME ve
TEDAVİ
8.1. RADYASYON ONKOLOJİSİ
8.1.1. Klinik Onkolojik Değerlendirme
Hastanın Radyasyon Onkoloğu
tarafından ilk konsültasyonu,
hastanın tedavi öncesi
değerlendirilmesi, tedavi kararının
verilmesi ve tedavi bitimine kadar
olan bakım ve kontrolleri kapsar.
Tüm tedavi boyunca bir kez
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 151
puanlandırılır.
800.010
800.020
800.030
800.040
10 gün ve altındaki tedaviler
11-20 gün süreli tedaviler
21-30 gün süreli tedaviler
30 günden uzun süreli tedaviler
800.050
Brakiterapi
800.060
Stereotaktik radyoterapi
8.1.2. Radyoterapi Tasarımı
8.1.2.A. Eksternal radyoterapi tasarımı
800.070
Basit eksternal radyoterapi tasarımı
800.080
Orta eksternal radyoterapi tasarımı
800.090
Kompleks eksternal radyoterapi tasarımı
800.100
Konformal eksternal radyoterapi tasarımı
800.110
IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında
eksternal radyoterapi tasarımı
8.1.2.B. Brakiterapi tasarımı
800.111
Basit brakiterapi tasarımı
350
450
550
600
Eksternal tedavisiz, tek başına
uygulama
Tek veya çok fraksiyon
Tüm tedavi süresince; Eksternal
radyoterapi tasarımı işlemleri
birlikte puanlandırılmaz. Her işlem
bir kez puanlandırılır.
Bir tedavi volümüyle ilgili tek veya
karşılıklı paralel alanlardan bloksuz
veya tek bloklu tedavi planlarını
içerir.
Aynı volüme yönlendirilmiş üç
veya daha fazla alanlar ve/veya iki
farklı tedavi volümünü ve/veya
multipl blok ve/veya konvansiyonel
olmayan fraksiyon şemalarını içerir.
Hastaya özel blok yapımı ve/veya
tanjansiyel alanlar ve/veya özel
wedge'ler ve/veya kompanzatuar
filtre uygulaması ve/veya üç veya
daha fazla tedavi volümü ve/veya
rotasyonel tedaviler ve/veya
multileaf kollimatör uygulamaları
ve/veya değişik tedavi
modalitelerini içerir.
Kişiye özel blok veya multileaf
kolimatörle yapılan hedefe yönelik 3
boyutlu tedaviler. Tüm vücut
ışınlamada bu grupta değerlendirilir.
Inverse planning ve farklı doz
yoğunlukları ile yapılan çok alanlı
tedavileri içerir. Stereotaktik
radyoterapi bu grupta
değerlendirilir.
Tüm tedavi süresince; Brakiterapi
tasarımı işlemleri birlikte
puanlandırılmaz. Her işlem bir kez
puanlandırılır.
Tek kanallı intrakaviter
uygulamalar
250
800
100
150
250
250
250
100
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 152
800.112
800.113
800.114
800.120
800.130
800.140
800.150
Çok kanallı iki boyutlu planlamalı
tedaviler. 10 dan az kaynak-tel
Orta brakiterapi tasarımı
aplikasyonu, 12'den az kaynakla
yapılan afterloading tedaviler.
Multiplan izodoz planı, 10’dan
fazla kaynak-tel aplikasyonu veya
Kompleks brakiterapi tasarımı
12’den fazla kaynakla yapılan
afterloading tedaviler.
BT, MR görüntüleri
kılavuzluğunda hedef ve kritik
Konformal brakiterapi tasarımı
organların konturlanarak 3 boyutlu
ve Doz Volüm Histogram (DVH)
aracılığı ile uygulanan tedaviler.
Tüm tedavi süresince;
Radyoterapi planlama (Simülasyon)
işlemleri birlikte puanlandırılmaz.
800.120, 800.130 ve 800.140 kodlu
işlemler en fazla bir kez, 800.150 ve
8.1.3. Radyoterapi Planlama (Simülasyon) 800.160 kodlu işlemler ise gerekçesi
belirtilmek kaydıyla en fazla 3 kez
puanlandırılır. Konvansiyonel
röntgen cihazları ile yapılan
simülasyonlar basit kategoride
puanlandırılır.
Tek tedavi volümlü, tek alan veya
karşılıklı paralel alanlardan tek
Basit radyoterapi planlama
bloklu veya bloksuz alanlarla
simülasyon işlemi
Üç veya daha fazla alanlardan tek
tedavi volümünün ve/veya iki farklı
Orta radyoterapi planlama
tedavi volümünün ve/veya multipl
bloklu alanların simülasyonlarını
içerir
Tanjansiyel alanları ve/veya üç
veya daha fazla tedavi volümünü
ve/veya hastaya özgü koruma
bloklamalı alanları ve/veya
brakiterapi kaynak teyit işlemini
Kompleks radyoterapi planlama
ve/veya hipertermi probe teyit
işlemi ve/veya rotasyon veya ark
tedavi ve/veya kontrast materyal
kullanarak yapılan simülasyonları
içerir.
Direkt BT veya MR yardımıyla
aynı veya farklı planlar kullanılarak,
tümör volümü ve çevre kritik
Üç Boyutlu (Konformal) radyoterapi
normal yapıların bilgisayarla
planlama
yeniden üç-boyutlu oluşturulması.
Simülasyonda hareketli veya multipl
sabit alanların üç boyutlu "beam'seye-view" doz-volüm histogramları
150
250
250
110
250
400
400
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 153
kullanılır. Üç boyutlu volüme dair
dökümanlar ve doz dağılımları
puanlandırma için gereklidir. Tüm
vücut ışınlamada bu grupta
değerlendirilir.
IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında
800.160
radyoterapi planlama
Hacimsel yoğunluk ayarlı ark
tedavisi, stereotaktik radyoterapi bu
grupta değerlendirilir.
400
8.1.4. Medikal Radyasyon Fiziği,
Dozimetre, Tedavi Aletleri ve Özel Hizmetler
8.1.4.A. Eksternal radyoterapi doz
hesapları
800.170
Temel radyasyon doz hesapları
800.180
Basit eksternal radyoterapi doz hesapları
800.190
Orta eksternal radyoterapi doz hesapları
800.200
Kompleks eksternal radyoterapi doz
hesapları
800.210
Konformal eksternal radyoterapi doz
hesapları
800.220
IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında
eksternal radyoterapi doz hesapları
800.230
Özel eksternal radyoterapi doz hesapları
Tüm tedavi süresince; 800.180,
800.190 ve 800.200 kodlu işlemler
birlikte puanlandırılmaz. 800.170,
800.180, 800.190 ve 800.200 kodlu
işlemler en fazla bir kez
puanlandırılır. 800.210 ve 800.220
kodlu işlemler planlama sayısı kadar
puanlandırılır.
Santral aks derin doz ve tedavi
süresi hesapları ve/veya TDF, NDS,
gap hesapları ve/veya santral aks
dışı hesaplar ve/veya doku
inhomojenite faktörü hesapları gibi
temel radyoterapi fiziğini kapsar.
Tek alanla veya tek volüme
yönelmiş karşılıklı paralel alanlardan
yapılan ışınlamaların izodoz planları
Tek bir tedavi volümüne yönelmiş
üç veya daha fazla alandan yapılan
tedavilerin izodoz planları ve/veya
wedge kullanılan alanlar
Mantle ve/veya ters-Y ve/veya
tanjansiyel alanlar ve/veya
kompanzatuar filtre kullanımı
ve/veya rotasyonel tedavi ve/veya
irregüler alan blok hesapları ve/veya
multi-leaf kolimatör hesapları
10
20
30
50
50
Hacimsel yoğunluk ayarlı ark
tedavisi, stereotaktik radyoterapi bu
grupta değerlendirilir.
Özel teleterapi planı (parçacık nötron, proton gibi- ışınları ve/veya
yarım vücut ve/veya tüm vücut
ışınlamaları)
50
50
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 154
8.1.4.B. Brakiterapi doz hesapları
800.235
Temel radyasyon doz hesapları
800.240
Basit brakiterapi doz hesapları
800.250
Orta brakiterapi doz hesapları
800.260
Kompleks brakiterapi doz hesapları
Tüm tedavi süresince; 800.240,
800.250 ve 800.260 kodlu işlemler
birlikte puanlandırılmaz. Her işlem
en fazla bir kez puanlandırılır.
Santral aks derin doz ve tedavi
süresi hesapları ve/veya TDF, NDS,
gap hesapları ve/veya santral aks
dışı hesaplar ve/veya doku
inhomojenite faktörü hesapları gibi
temel radyoterapi fiziğini kapsar.
Bir planda 1-4 arası kaynak veya
tel aplikasyonu veya 1-8 arası
kaynaklı afterloading
uygulamalarının izodoz hesapları
Multiplan doz hesapları, 5-10
kaynak veya telin aplikasyonu veya
9-12 kaynaklı afterloading
uygulamalarının izodoz hesapları
Multiplan izodoz planı, 10'dan
fazla kaynak-tel aplikasyonu veya
12'den fazla kaynakla yapılan
afterloading doz hesapları
10
60
96
138
8.1.4.C. Özel hizmetler ve yardımcı aletler
800.270
Özel Dozimetre: TLD, mikrodozimetre
800.280
Basit tedavi aletleri tasarım ve yapımı
800.290
Orta tedavi aletleri tasarım ve yapımı
800.300
Kompleks tedavi aletleri tasarım ve yapımı
8.1.4.D. Portal görüntüleme
800.310
Film
800.320
Digital
Sadece tüm beden
ışınlanmasında ve tüm beden
elektron tedavisinde en fazla bir kez
puanlandırılır.
Termoplastik Fiksasyon Maskeleri
Kişiye özgü blok yapımı ve/veya
kişiye özgü protez yapımı veya kişiye
özgü bolus üretimi ve/veya tüm
vücut fiksasyonuna yönelik kalıp
tasarım ve yapımı, her bir malzeme
için. Planlama sayısı kadar
puanlandırılır.
Kişiye özel kompanzatuar filtre
yapımı ve/veya mould uyulamaları,
her bir malzeme için. Planlama
sayısı kadar puanlandırılır.
Bu başlık altındaki işlemlerin
toplam sayısı fraksiyon sayısını
geçemez.
800.320 ile birlikte
puanlandırılmaz.
800.310 ile birlikte
puanlandırılmaz. Görüntülemenin
yapıldığı tarih ve sayıların bilgisayar
çıktısı eklendiğinde puanlandırılır.
25
30
50
50
10
10
8.1.5. Radyoterapi Uygulaması
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 155
8.1.5.A. Yüzeyel ve orta voltaj X-Ray
cihazları ve/veya telesezyum veya
telekobalt cihazları ile radyoterapi
uygulaması
800.330
Basit eksternal radyoterapi uygulaması
800.340
Orta eksternal radyoterapi uygulaması
800.350
800.360
Kompleks eksternal radyoterapi
uygulaması
Tek bir tedavi volümünün tek
veya paralel karşılıklı alanlarda
bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin
bir fraksiyonu
İki farklı tedavi volümü ve/veya
tek tedavi volümünün 3 veya daha
fazla alanlarla tedavisi multipl blok
ve/veya kişiye özel blok kullanılan
tedavilerin bir fraksiyonu
Üç veya daha fazla farklı tedavi
volümünün tedavisi ve/veya kişiye
özel blok kullanılan tedavilerin
ve/veya mantle veya ters-Y
tedavilerinin ve/veya tanjansiyel
alanların veya wedge'lerin veya
kompanzatuar filtrelerin kullanıldığı
tedavilerin her bir fraksiyonu
Tek fraksiyonlu radyoterapi uygulaması
Özel tedavi uygulamaları: tüm vücut/yarım
Bir tedavi sürecinde en fazla bir
800.370
vücut ışınlamaları
kez puanlandırılır.
8.1.5.B. Lineer akseleratör (Foton veya
elektron) ile yapıpılan radyoterapi
uygulaması
Tek bir tedavi volümünün tek
Basit lineer akseleratör radyoterapi
veya paralel karşılıklı alanlarda
800.380
uygulaması
bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin
bir fraksiyonu
İki farklı tedavi volümü ve/veya
tek tedavi volümünün 3 veya daha
Orta lineer akseleratör radyoterapi
800.390
fazla alanlarla tedavisi, multipl blok
uygulaması
ve/veya özel blok kullanılan
tedavilerin bir fraksiyonu
Üç veya daha fazla farklı tedavi
volümünün tedavisi ve/veya kişiye
özel blok kullanılan tedavilerin
ve/veya mantle veya ters-Y
Kompleks lineer akseleratör radyoterapi
tedavilerinin ve/veya tanjansiyel
800.400
uygulaması
alanların veya wedge'lerin veya
kompanzatuar filtrelerin veya multileaf kollimatör işlemlerinin
kullanıldığı tedavilerin her bir
fraksiyonu
Konformal lineer akseleratör radyoterapi
800.410
uygulaması
Tek fraksiyonlu lineer akseleratör
800.420
radyoterapi uygulaması
800.430
Özel tedavi uygulaması: tüm veya yarım
Seansı
5
7
10
20
50
5
7
10
10
20
40
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 156
vücut ışınlamaları
800.440
800.450
800.460
800.470
800.480
800.490
Lineer akseleratör radyoterapi ile IMRT
veya Tomoterapi uygulamaları, her bir seans
8.1.5.C. Hipertermi
Eksternal yüzeyel hipertermi
Eksternal derin hipertermi
İntertisiyel hipertermi (5 veya daha az
aplikatör)
İntertisiyel hipertermi (5'den fazla
aplikatör)
İntrakaviter hipertermi
8.1.5.D. Brakiterapi
8.1.5.D.1. İntrakaviter veya intertisyel
brakiterapi uygulaması
800.500
Basit intrakaviter brakiterapi uygulaması
800.510
Orta intrakaviter brakiterapi uygulaması
800.520
Kompleks intrakaviter brakiterapi
uygulaması
800.530
Basit intertisiyel brakiterapi uygulaması
800.540
Orta intertisiyel brakiterapi uygulaması
800.550
Kompleks intertisiyel brakiterapi
uygulaması
8.1.5.D.2. After-loading brakiterapi
uygulamaları
Hacimsel yoğunluk ayarlı ark
tedavisi, stereotaktik radyoterapi bu
grupta değerlendirilir.
4 cm derinliğe kadar olan
4 cm'den fazla derinlikte
10
50
65
50
65
50
Bu grup işlemlerden bir hastaya
her seans için sadece bir tanesi
puanlandırılır.
1-4 arası kaynak pozisyonu/tel
uygulamasının seansı
5-10 arası kaynak pozisyonu/tel
uygulamasının seansı
10'dan çok kaynak pozisyonu/tel
uygulamasının seansı
1-4 arası kateter/özel iğne
uygulaması, seansı
5-10 arası kateter/özel iğne
uygulaması, seansı
10'dan çok kateter/özel iğne
uygulaması, seansı
Bu grup işlemlerden bir hastaya
her seans için sadece bir tanesi
puanlandırılır.
56
85
113
65
95
138
800.560
After-loading brakiterapi uygulaması: 1-4
arası kaynak pozisyonlu uygulamaların seansı
145
800.570
After-loading brakiterapi uygulaması: 5-8
arası kaynak pozisyonlu uygulamaların seansı
155
800.580
800.590
800.600
800.610
800.615
800.616
After-loading brakiterapi uygulaması: 9-12
arası kaynak pozisyonlu uygulamaların seansı
After-loading brakiterapi uygulaması:
12'den fazla kaynak pozisyonlu uygulamaların
seansı
8.1.5.D.3. Diğer brakiterapi uygulamaları
Yüzeyel radyoaktif element uygulaması
Radyoaktif elementin hazırlanması ve
uygulanması
8.1.6. Stereotaktik Radyocerrahi
Gammaknife
Cyberknife
8.2. NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME ve
Nükleer tıp uzmanı tarafından
TEDAVİ
raporlandığında puanlandırılır.
170
180
15
15
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 157
800.620
Solunum Sistemi
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, Planar
800.640
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, SPECT
800.641
800.660
800.661
800.670
800.671
800.680
800.681
800.682
800.690
800.710
800.720
800.730
800.735
800.740
800.750
800.755
800.760
800.770
800.781
800.800
800.810
800.830
800.840
800.841
800.851
800.860
800.861
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, Kantitatif
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, Planar
(Aerosol)
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, SPECT
(Aerosol)
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, Planar
(Technegas)
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, SPECT
(Technegas)
Santral Sinir Sistemi
Beyin perfüzyon SPECT (Tc-99m HMPAO)
Beyin perfüzyon SPECT (Tc-99m ECD)
Beyin perfüzyon SPECT, iktal çalışma (Tc99m ECD)
Beyin PET
Konvansiyonel beyin sintigrafisi
Sisternografi (In-111 DTPA)
Sisternografi (Tc-99m DTPA)
Beyin reseptör çalışması, SPECT (I-123
IBZM)
65
Akciğer perfüzyon sintigrafisi,
Planar'a eklenir.
70
70
60
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi,
Planar'a (Aerosol) eklenir.
70
65
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi,
Planar'a (Technegas) eklenir.
70
110
110
120
Dinamik ve/veya statik
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer
aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
Ventriküler şant açıklığının araştırılması
Kardiyovasküler Sistem
Miyokard perfüzyon SPECT (Tl-201)
300
20
40
40
100
40
110
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer
Miyokard sempatik innervasyon sintigrafisi
aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi
(I-123 MIBG)
gerekçe belirtilmelidir.
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA),
istirahat
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA),
Radyonüklid ventrikülografi
SPECT
(MUGA), istirahat'e eklenir.
Miyokard perfüzyon SPECT, reinjeksiyon
Miyokard perfüzyon SPECT (Tl(Tl-201)
201)'e eklenir
Miyokard perfüzyon SPECT, GATED (TcMiyokard perfüzyon SPECT (Tc99m kompleksleri)
99m kompleksleri)'ne eklenir.
Miyokard perfüzyon SPECT (TlMiyokard perfüzyon SPECT, GATED (Tl-201)
201)'e eklenir.
Miyokard perfüzyon SPECT (Tc-99m
kompleksleri)
Miyokard PET, viabilite çalışması
Miyokard PET, perfüzyon çalışması
N-13, Rb-82 veya O-15 ile.
Radyonüklid venografi
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), stres
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA),
Radyonüklid ventrikülografi
100
40
90
120
120
120
110
300
300
80
80
70
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 158
SPECT, stres
800.862
Farmakolojik stres
800.863
Miyokard attenüasyon düzeltme
800.870
800.880
800.890
İskelet Sistemi
Artrosintigrafi
Kemik sintigrafisi, üç fazlı
Kemik sintigrafisi, tüm vücut
800.900
Kemik sintigrafisi, SPECT
800.901
800.902
800.920
800.930
800.940
Kemik PET
Anatomik korelasyon iskelet sistemi
uygulamaları için
Endokrin Sistem
Perklorat kovma testi
Adrenal korteks sintigrafisi (I-131
Norkolesterol)
Paratiroid sintigrafisi, Dual faz (Tc-99m
MIBI)
800.942
Paratiroid sintigrafisi, SPECT (Tc-99m MIBI)
800.950
Tiroid sintigrafisi
800.951
Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi,
görüntüleme yöntemleri eşliğinde
(MUGA), stres'e eklenir.
Dobutamin, adenozin ve
dipiridamol kullanılarak yapılan
farmakolojik stres için geçerlidir.
Miyokard perfüzyon sintigrafisine
eklenir.
Miyokard perfüzyon sintigrafisine
eklenir.
Tüm vücut veya üç fazlı kemik
sintigrafisine eklenir.
800.990
800.991
800.995
801.010
801.020
801.030
SPECT-BT cihazları için geçerlidir.
Kemik SPECT'e eklenir.
Karaciğer dalak sintigrafisi, SPECT
801.040
801.050
Mekkel divertikülü araştırması
Mide boşalma çalışması
20
20
80
80
Paratiroid Sintigrafisi, Dual Faz'a
(Tc-99m MIBI) eklenir.
100
35
530.050 ile birlikte
puanlandırılmaz. Görüntüleme işlem
puanı dahildir.
70
20
20
Tiroid ve paratiroid sintigrafisi ile
birlikte yapılan korelatif USG
uygulamaları için geçerlidir.
Gastrointestinal Sistem
Gastrointestinal kanama çalışması (Tc-99m
Kolloid)
Gastrointestinal kanama çalışması (Tc-99m
RBC)
Gastrointestinal protein kaybı çalışması
Gastroösefajial reflü çalışması
Hepatobiliyer sintigrafi
Karaciğer dalak sintigrafisi, Planar
801.031
90
380
Tiroid uptake çalışması (Tc-99m
Perteknetat)
800.970
Tiroid uptake çalışması (I-131)
Anatomik korelasyon tiroid ve paratiroid
sintigrafileri için
10
30
75
75
800.960
800.971
20
17
35
70
20
55
75
35
Karaciğer dalak sintigrafisi,
Planar'a eklenir.
120
35
45
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 159
801.060
801.070
Ösefagus transit çalışması
Tükrük bezi sintigrafisi
Genitoüriner Sistem
Böbrek sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m DTPA)
Böbrek sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m MAG-
801.090
801.091
801.092
801.110
801.120
801.121
801.122
801.140
801.141
801.150
801.160
801.170
801.180
801.190
801.191
801.200
801.210
801.211
801.220
801.230
801.240
801.260
801.271
801.280
801.290
801.310
801.330
45
20
75
75
3)
Böbrek sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m EC)
Böbrek parankim sintigrafisi, SPECT (TcBöbrek Parankim Sintigrafisi,
99m DMSA)
Planar'a (Tc-99m DMSA) eklenir.
GFR ölçümü, İn vitro (Tc-99m kompleksleri)
GFR ölçümü, Kamera metodu (Tc-99m
Dinamik Böbrek sintigrafisine
kompleksleri)
eklenir.
GFR ölçümü, İn vitro (Cr-51 EDTA)
Böbrek sintigrafisi, ACE inhibitörlü (Tc-99m
Çift çalışma
MAG-3)
Böbrek sintigrafisi, ACE inhibitörlü (Tc-99m
Çift çalışma
DTPA)
Vezikoüreteral reflü sintigrafisi, Direk
Dinamik Böbrek sintigrafisine
Vezikoüreteral reflü sintigrafisi, İndirek
eklenir.
Böbrek parankim sintigrafisi, Planar (Tc99m DMSA)
Testis sintigrafisi
Enfeksiyon Görüntüleme
Enfeksiyon odağı araştırması, İşaretli
lökosit
Tüm vücut enfeksiyon odağı
Enfeksiyon odağı araştırması, SPECT
çalışmalarına eklenir.
Enfeksiyon odağı araştırması (Tc-99m HIG)
Enfeksiyon odağı araştırması (Tc-99m
Nanokolloid)
İşaretli Lökosit ile yapılan
Lökosit işaretlemesi
enfeksiyon odağı araştırmasına
eklenir.
Nükleer Hematoloji
Dalak sekestrasyon çalışması
Eritrosit yaşam süresi saptanması
Eritrosit/Plazma/Total kan volümü tayini
Hepatik arter perfüzyon çalışması
Hemanjiom görüntüleme, SPECT, işaretli
eritrosit ile
Kemik iliği sintigrafisi
Lenfosintigrafi
Selektif dalak sintigrafisi (Tc-99m işaretli
denatüre eritrosit)
Nükleer Onkoloji
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tc-99m
V-DMSA)
60
110
40
40
40
110
120
50
40
50
40
140
150
50
50
40
20
20
20
120
95
40
80
120
50
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 160
Tümör görüntüleme, SPECT (Tc-99m VDMSA)
801.340
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Ga-67)
801.331
801.341
801.350
801.351
801.360
801.361
801.362
801.363
801.364
801.370
801.380
801.381
801.382
801.383
801.390
801.391
801.400
801.401
801.410
801.420
801.430
801.431
801.440
801.460
801.470
801.471
Tümör görüntüleme, SPECT (Ga-67)
Tc-99m V DMSA tümör
görüntülemesine eklenir.
100
160
Ga-67 tüm vücut taramasına
eklenir.
İyot-131 Tüm vücut tarama, Tanısal
İyot-131 Tüm vücut tarama, Tedavi sonrası
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (In-111
Oktreotid)
Tümör görüntüleme, SPECT (In-111
In-111 Oktreotid ile tümör
Oktreotid)
görüntülemesine eklenir.
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tc-99m
işaretli peptid)
Tümör görüntüleme, SPECT (Tc-99m
Tc-99m işaretli peptid ile tümör
işaretli peptid)
görüntülemesine eklenir.
Onkolojik PET (Ga-68 peptid)
İntraoperatif gama prop uygulaması
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (I-131
MIBG)
Tümör görüntüleme, SPECT (I-131 MIBG)
I-131 MIBG sintigrafisine eklenir.
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (I-123
MIBG)
Tümör görüntüleme, SPECT (I-123 MIBG)
I-123 MIBG sintigrafisine eklenir.
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tc-99m
Kompleksleri ile)
Tc-99m MIBI veya Tc-99m
Tümör görüntüleme, SPECT (Tc-99m
tetrofosmin ile tümör
Kompleksleri ile)
görüntülemesine eklenir.
Bir ve/veya daha fazla
görüntüleme dahil. Nükleer Tıp
Radyoimmünosintigrafi, Tüm vücut
Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı
rapor ile tıbbi gerekçe
belirtilmelidir.
Bir ve/veya daha fazla
görüntüleme dahil. Nükleer Tıp
Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı
Radyoimmünosintigrafi, SPECT
rapor ile tıbbi gerekçe
belirtilmelidir. Radyoimmun
sintigrafiye eklenir.
Sentinel lenf nodu çalışması
Meme sintigrafisi
Bölgesel ve/veya SPECT
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tl-201)
Tl-201 tümör görüntülemeye
Tümör görüntüleme, SPECT (Tl-201)
eklenir.
Onkolojik PET (F-18 FDG)
Radyonüklid Tedavi
Radyonüklid sinovektomi
Bir eklem için
Radyonüklid tedavi, I-131
5 mCi
Radyonüklid tedavi, I-131
10 mCi
85
70
65
155
70
160
70
330
90
170
90
275
70
85
85
85
80
70
40
85
80
300
50
105
105
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 161
801.472
801.473
801.474
801.475
801.476
801.480
801.481
801.482
801.483
801.490
801.491
801.500
801.510
801.520
801.530
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131 MIBG
Radyonüklid tedavi, I-131 MIBG
Radyonüklid tedavi, P-32
Radyonüklid tedavi, Re-186
Radyonüklid tedavi, Sm-153
Radyonüklid tedavi, Sr-89
801.540
Radyoimmünoterapi, Y-90 anti CD-20
antikor
801.541
Somatostatin reseptör tedavisi (In-111
Pentetreotide)
801.542
Radyonüklid tedavi radyasyon
monitorizasyonu
801.543
Radyonüklid tedavi, İntraarteriyal, I-131
Lipiodol
801.544
Radyonüklid tedavi, İntraarteriyal, Y-90
mikroküre
801.545
Somatostatin reseptör tedavisi (Y-90 veya
Lu-177 işaretli peptid)
801.546
Radyonüklid tedavi planlama, dozimetri
Radyonüklid tedavi uygulamaları için
801.547
radyofarmasötik hazırlama hizmeti
15 mCi
20 mCi
30 mCi
50 mCi
75 mCi
100 mCi
125 mCi
150 mCi
200 mCi
50 mCi
100 mCi
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer
aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer
aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
Yatan hasta için günde 1 kez
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer
aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer
aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer
aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir.
150
150
0
60
150
150
25
Sadece 801.490, 801.491,
801.540, 801.541, 801.543,
801.544, 801.545 kodlu tedavilerin
uygulandığı hastalar için geçerlidir.
Diğer İncelemeler
801.550
Dakriosintigrafi
Organ kan akımı çalışması (Tc-99m
801.557
kompleksleri ile)
8.3. RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME ve
TEDAVİ
105
105
150
150
150
150
150
150
150
150
150
50
60
60
60
25
20
20
Radyolojik işlemlerin başka bir
Radyoloji uzmanı tarafından ikinci
defa değerlendirilerek
raporlandırılması durumunda,
ikinci değerlendirmeyi yapan
hekime ilgili işlem puanı verilir.
Ancak, ikinci değerlendirme sonucu
elde edilen puanların toplamı, o
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 162
dönem ki toplam tabip muayene ve
girişimsel işlem puanının % 2'sini
geçemez.
A - Direkt Grafiler
801.560
El-bilek grafisi (tek film)
801.561
Kemik yaşı tayini
801.570
801.580
801.590
Floroskopi
Kemik survey
Mammografi (tek meme)
801.591
801.600
801.610
801.620
801.630
801.640
801.650
801.660
801.670
801.680
801.690
801.700
801.710
801.720
801.730
801.740
801.750
801.760
801.770
801.780
Mammogafi (KETEM' de çift kör okuma
tekniği ile yapılan mammografi)
Mandibula (tek yön)
Schuller grafisi (mukayeseli)
Sella spot grafisi
Sinüs (Waters) grafisi (tek yön)
Skolyoz tetkiki
Stenvers grafisi (mukayeseli)
Temporamandibular eklem
Uzun kemikler (tek film) (tek yön)
Kopya film (her bir film için)
Akciğer grafileri
Akciğer grafisi (iki yön)
Akciğer grafisi (üç yön) baryumlu
Akciğer grafisi (üç yön)
Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Bacak uzunluk grafileri
Bacak uzunluk grafisi
Düz karın grafisi
Düz karın grafisi
Eklemler
Eklem grafisi (iki yön) mukayeseli
Eklem grafisi (tek yön) mukayeseli
Eklem grafisi (tek yön) tek eklem
Eklem grafisi(iki yön) tek eklem
Resmi yazı ile veya hekim
tarafından raporlanmasının talep
edilmesi halinde Radyoloji uzmanı
hekim için puanlandırılır.
4
801.560 ile birlikte
puanlandırılmaz.
20
4
10
10
KETEM'de tarama amaçlı çekilen
mammografi işleminin çift kör
okuma tekniği ile başka bir radyoloji
uzmanı tarafından ikinci defa
değerlendirilerek raporlandırılması
durumunda, iki radyoloji uzmanı için
ayrı ayrı puanlandırılır.
Mukayeseli/Ağız açık-kapalı
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 163
801.790
801.800
801.810
801.820
801.830
801.840
801.850
801.860
801.870
801.880
801.890
801.900
801.910
801.920
801.930
801.940
801.950
801.960
801.970
801.980
Eklem grafisi(üç yön)
Kafa grafileri
Kafa grafisi (dört yön)
Kafa grafisi (iki yön)
Kafa grafisi (tek yön)
Kalp telekardiogramlar
Kalp teleradyogramlar (iki yön)
Kalp teleradyogramlar (tek yön)
Kalp teleradyogramlar (üç yön), baryumlu
Kalp teleradyogramlar (üç yön)
Pelvis grafileri
Pelvis grafisi (tek yön)
Pelvis grafisi (üç yön)
Pelvimetri (iki yön)
Vertebra grafileri
Vertebra grafileri, servikal (dört yön)
Vertebra grafileri, servikal (iki yön)
Vertebra grafileri, servikal (tek yön)
Vertebra grafileri, servikal (üç yön)
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (dört
yön)
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (iki
yön)
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (tek
yön)
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (üç
yön)
L5-S1 spot grafisi
B - Kontrastlı Tetkikler
801.990
802.000
802.010
802.020
802.030
802.040
802.050
802.060
802.070
802.080
802.090
802.100
802.110
802.120
802.130
Anterograd pyelografi, var olan kateterden
Anterograd pyelografi, ince iğne ile,
işlemin tümü
Artrografi
Bronkografı
Çift kontrast kolon tetkiki
Çift kontrast mide tetkiki
Dakriosistografi
Defekografi
Distal kolon grafisi
Duktografi-galaktografi
Enteroklizis
Faringografi
Faringo-ozefagografi
Fistülografi
Histerosalpingografi (HSG)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Radyoloji uzmanı tarafından
raporlandığında puanlandırılır.
12
12
Uterus görüntüleme hazırlığı
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 164
ayrıca puanlandırılır.
802.140
802.150
802.160
802.170
802.180
802.190
802.200
İnravenöz piyelografi (İVP)
İnravenöz piyelografi (İVP) (dakikalık)
İnce barsak tetkiki
Kolon tetkiki
Laringografi
Lenfanjiografi
Mide duedonum tetkiki
802.210
Myelografi
802.220
802.230
802.240
802.250
802.260
802.270
Oral kolesistografi
Özefagografi
Peroperatuar kolanjiografi
Poş grafisi
Retrograd pyelografi
Retrograd üretrografi
802.280
Sialografi (iki taraf)
802.290
Sialografi (tek taraf)
802.300
802.310
802.320
802.330
802.340
Sine özefagografi
Sistogram (üç film)
T tüp kolanjiografi
Velofaringeal sinefloroskopi
Voiding sistoüretrografi
C - Anjiografik Tetkikler
802.350
802.351
802.360
802.370
802.380
802.390
802.400
802.430
802.440
802.450
802.460
802.470
802.480
802.490
802.500
Normal anjiografik tetkikler
Aorto-femoro-popliteal arteriografi
Bronşial arteriografi
Aortografi, torakal
Aortografi, abdominal
Çölyak anjiografi ve arteriel portografi
Selektif renal anjiografi, iki taraf
İnferior mesenterik anjiografi
Pelvik arteriografi
Pulmoner anjiografi
Superior mesenterik angiografi
Üst ekstremite arteriografi, tek taraf
Femoro-popliteal arteriografi, tek taraf
Selektif renal anjiografi, tek taraf
Translomber aorto-femoro-popliteal
arteriografi
Transplant renal anjiografi
12
12
12
12
12
12
12
Lomber ponksiyon ayrıca
puanlandırılır.
Endoskopi hariç
802.290 ile birlikte
puanlandırılmaz.
802.280 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Anjio sırasında
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Bulguların ayrıntılı olarak hastane
bilgi yönetim sistemine
kaydedilmesi durumunda
puanlandırılır.
Stepping
252
221
252
252
298
298
252
252
157
252
252
252
252
252
252
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 165
802.510
802.520
802.530
Nöroradyolojik anjiografik tetkikler
Amytal testi (VADA)
Arkus aortografi
Selektif karotid anjiografi, iki taraf
802.540
4 sistem selektif serebral anjiografi
802.550
802.560
802.570
802.580
802.590
802.600
802.610
802.620
802.630
802.640
802.650
802.660
802.670
802.680
802.690
802.700
802.701
802.702
802.703
802.710
802.720
802.730
802.740
802.750
802.760
802.770
802.780
802.790
802.800
802.810
802.820
Orbital flebografi
Petrozal sinüs kan örneklemesi
Selektif vertebral anjiografi, iki taraf
Spinal anjiografik tarama
Selektif karotid anjiografi, tek taraf
Venografik tetkikler
Dializ fistülogram
Hepatik venografi ve wedge venografi
Surrenal venografi, iki taraf
Gonadal venografi, iki taraf
İnferior veya superior vena kavagrafi
Portal venöz kan örneklemesi
Renal venografi ve renal ven kan örnekleri
alınması
Santral venöz kateter patensi kontrastlı
değerlendirmesi
Splenoportografi
Surrenal venografi, tek taraf
Gonadal venografi, tek taraf
Adrenal venöz örnekleme
Paratiroid venöz örnekleme
Pelvik venografi, iki taraf
Venografi, alt ekstremite, tek taraf
Venografi, üst ekstremite, tek taraf
Görüntüleme Eşliğinde Vasküler
Girişimsel Radyolojik İşlemler
Aortik stent-greft uygulaması
Beyin AVM embolizasyonu/AV fistül
tedavileri
Diğer organ ve tümör embolizasyon
tedavileri
Endovasküler serebral anevrizma tedavisi
Geçici kateter yerleştirilmesi
Perkütan translüminal anjiyoplasti (PTA)
işlemleri
Pseudoanevrizma tedavisi, renkli Doppler
ile
Selektif trombolitik tedavi işlemleri
Subkütan port çıkarılması
Subkütan port yerleştirilmesi
229
229
420
802.530, 802.570, 802.590 ile
birlikte puanlandırılmaz.
450
157
271
350
450
229
86
150
150
150
106
350
107
86
150
107
107
107
107
107
66
66
1429
1760
714
1760
86
414
100
643
86
300
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 166
802.830
802.831
802.840
802.850
802.860
802.870
802.880
802.890
802.891
802.900
802.910
Supraaortik/Visseral intravasküler stent
yerleştirilmesi
İnfraaortik stent yerleştirilmesi
Transarteriyel kemo-embolizasyon
tedavileri (TAKE)
Transjuguler intrahepatik porto-sistemik
şant (TIPS)
Tünelli kateter çıkarılması
Tünelli kateter yerleştirilmesi
Vena kava'ya filtre/stent yerleştirilmesi
Periferik aterektomi, trombektomi veya
lazer, tek lezyon
Akut inmede trombektomi
D - Kemik Dansitometresi
Kemik dansitometresi, lokal
Kemik dansitometresi, tüm vücut
E - Görüntüleme Eşliğinde Nonvasküler
Girişimsel Radyolojik İşlemler
802.920
802.930
Dakriosistoplasti, balon ile
Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da
ince iğne)
714
714
643
1071
86
300
714
Varis işlemleri bu kod üzerinden
puanlandırılmaz.
1500
0
0
Aksi belirtilmedikçe Radyoloji
uzmanı tarafından ve görüntüleme
eşliğinde uygulandığında
puanlandırılır.
Göz, Kulak Burun Boğaz veya
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
uzmanı tarafından uygulandığında
da puanlandırılır.
Aynı organın çoklu biyopsilerinin
tamamı bir kez puanlandırılır.
530.050 ile birlikte puanlandırılmaz.
Görüntüleme işlem puanı dahildir.
802.940
Gastrointestinal stent yerleştirilmesi
İnvajinasyon, baryumlu kolon ile
802.950
redüksiyon
802.960
İnvajinasyon, ultrason eşliğinde redüksiyon
802.970
Nazolakrimal kanala stent yerleştirilmesi
803.000
Perkütan alkol ablasyon tedavisi
803.010
Perkütan ampiyem drenajı
803.020
Perkütan apse drenajı
70
400
320
Göz, Kulak Burun Boğaz veya
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
uzmanı tarafından uygulandığında
puanlandırılır.
Nazojejunal beslenme tüpü yerleştirilmesi,
floroskopi eşliğinde
802.980
Özefagus dilatasyonu
Perkütan akciğer absesi drenajı
400
800
802.971
802.990
714
400
300
400
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
Alkol veya diğer bir sıvı ajan ile
perkutan endokaviter skleroterapi.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
Kateterizasyon ile uygulandığında
puanlandırılır. İşlemin tamamı için,
500
200
500
400
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 167
bir kez puanlandırılır.
803.030
Perkütan asit, plevral effüzyon drenajı
803.040
Perkütan bilier drenaj
803.050
Perkütan bilier stent konması
803.060
Perkütan bilier taş çıkarılması
803.070
Perkütan çölyak gangliyon blokajı
803.080
803.090
803.100
803.110
803.120
Perkütan enterik fistül tedavisi
Perkütan gastrojejunostomi
Perkütan gastrostomi
Perkütan kist hidatik tedavisi, tek lezyon
Perkütan koledok dilatasyonu
803.130
Perkütan koleksiyon/kist tedavisi
803.140
Perkütan lenfosel tedavisi
803.150
Perkütan nefrostomi
803.160
Perkütan pankreatik kanal girişimleri
803.170
Perkütan pnömotoraks tedavisi
803.180
Perkütan psödokist tedavisi
803.190
Perkütan ablasyon tedavisi
803.191
Perkütan tümör ablasyon tedavisi
803.200
Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi
803.210
Perkütan safra kesesi drenajı
803.220
Perkütan sistostomi
Kateterizasyon ile uygulandığında
puanlandırılır. İşlemin tamamı için,
bir kez puanlandırılır.
803.050 ile birlikte
puanlandırılmaz.
803.040 ile birlikte
puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
BT eşliğinde uygulandığında
puanlandırılır.
Perkutan trakt embolizasyonu
Kateterizasyon ile uygulandığında
puanlandırılır. İşlemin tamamı için,
bir kez puanlandırılır.
Kateterizasyon ile uygulandığında
puanlandırılır. Aynı seansta bir kez
puanlandırılır.
Üroloji uzmanı tarafından
uygulandığında da puanlandırılır.
400
600
650
400
600
200
600
500
500
400
400
400
400
600
Kateterizasyon ile uygulandığında
puanlandırılır.
Kateterizasyon ile uygulandığında
puanlandırılır. İşlemin tamamı için,
bir kez puanlandırılır.
RF, mikrodalga, kriyo, lazer
yöntemiyle uygulandığında
puanlandırılır. Aynı seansta bir kez
puanlandırılır.
RF, mikrodalga, kriyo, lazer
yöntemiyle solid organ
tümörlerinde, üçüncü basamak
sağlık tesislerinde puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır. Üroloji uzmanı
tarafından uygulandığında da
puanlandırılır.
Kateterizasyon ile uygulandığında
puanlandırılır.
Kateterizasyon ile uygulandığında
puanlandırılır. Üroloji uzmanı
tarafından uygulandığında da
puanlandırılır.
400
400
600
600
400
400
200
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 168
803.230
Perkütan sistoüretografi
803.240
Perkütan stenoz dilatasyonu
803.250
Perkütan transhepatik kolanjiografi (PTK)
803.260
803.270
803.280
803.281
803.290
803.291
803.292
803.293
803.300
803.310
803.320
803.330
803.340
803.350
803.360
803.370
803.380
803.390
Üroloji uzmanı tarafından
uygulandığında da puanlandırılır.
Balon ile floroskopi eşliğinde
uygulandığında puanlandırılır.
400
600
Floroskopi eşliğinde
uygulandığında puanlandırılır.
Perkütan üreteral stent konması
Üroloji uzmanı tarafından
uygulandığında da puanlandırılır.
Floroskopi eşliğinde
Stent yerleştirilmesi
uygulandığında puanlandırılır.
803.281 ile birlikte
Stereotaktik meme işaretleme
puanlandırılmaz. İşlemin tamamı
için, bir kez puanlandırılır.
803.280 ile birlikte
Stereotaktik vakumlu kor meme biyopsisi puanlandırılmaz. İşlemin tamamı
için, bir kez puanlandırılır.
530.380 ile birlikte aynı gün
içinde puanlandırılmaz. Günde bir
Ultrasonografi eşliğinde parasentez, tanısal
kez puanlandırılır. Ultrasonografi
puanı dahildir.
530.381 ile birlikte aynı gün
Ultrasonografi eşliğinde parasentez,
içinde puanlandırılmaz.
terapötik
Ultrasonografi puanı dahildir.
530.420 ile birlikte aynı gün
içinde puanlandırılmaz. Günde bir
Ultrasonografi eşliğinde torasentez, tanısal
kez puanlandırılır. Ultrasonografi
puanı dahildir.
530.421 ile birlikte aynı gün
Ultrasonografi eşliğinde torasentez,
içinde puanlandırılmaz.
terapötik
Ultrasonografi puanı dahildir.
Vertebroplasti
Radyoloji uzmanı tarafından
F - Ultrasonografik Tetkikler
(803.602 kodlu işlem hariç)
raporlandığında puanlandırılır.
3-Boyutlu US
803.470, 803.500, 803.510,
Boyun US
803.600 ile birlikte puanlandırılmaz.
Renal US, dinamik
Eklem US (tek taraf)
Endoskopik işlem ayrıca
Endoskopik US
puanlandırılmaz.
Follikülometri (transabdominal
803.370 ile birlikte
follikülometri)
puanlandırılmaz.
803.360 ile birlikte
Follikülometri (transvajinal follikülometri)
puanlandırılmaz.
Kontrastlı Doppler harmonik ultrasonografi
(her bir bölge için)
Hepatobilier US
400
Tüm batın USG'leri ve/veya üst
batın USG'leri ile birlikte
600
600
150
200
75
100
75
100
630
86
26
27
22
95
26
31
43
27
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 169
puanlandırılmaz.
803.400
803.410
803.420
İntravasküler US (IVUS)
İntroperatif US
Kalça eklemi US (tek taraf)
803.430
Meme US, iki taraf
803.440
Meme US, tek taraf
803.441
Elastografi US
803.450
Obstetrik US
803.460
Orbita US, iki taraf (A veya B mod)
803.470
Parotis bezi US
803.480
Renal US
803.490
Skrotal US
803.500
Submandibuler bez US
803.510
Tiroid US
803.520
803.530
803.540
803.550
Toraks US
Transkranial veya transfontanel US
Transrektal US
Transvajinal US
803.560
Suprapubik pelvik US
803.570
Abdomen US, tüm
803.580
Üriner sistem US
803.590
Abdomen US, üst
803.600
Yüzeyel doku US
803.601
Ultrason, diğer
803.602
Ultrason, genel
44
44
22
803.440, 803.600, 803.700 ile
birlikte puanlandırılmaz.
803.430, 803.600, 803.700 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Sadece 803.430, 803.510,
803.590, 803.602 ile birlikte
puanlandırılır.
803.710 ile birlikte
puanlandırılmaz.
40
30
4
52
34
803.320 ile birlikte
puanlandırılmaz.
803.570, 803.580 ve 803.590 ile
birlikte puanlandırılmaz.
17
22
24
803.320 ile birlikte
puanlandırılmaz.
803.320, 803.600 ile birlikte
puanlandırılmaz.
22
22
34
29
34
34
803.730 ve diğer Abdomen US'leri
ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer Batın USG'leri ile birlikte
puanlandırılmaz.
Diğer Batın USG'leri ile birlikte
puanlandırılmaz.
803.480 ve diğer Abdomen US'leri
ile birlikte puanlandırılmaz.
803.320, 803.470 ile birlikte
puanlandırılmaz.
17
44
24
30
17
17
Radyoloji uzmanı haricindeki
diğer hekimlerce yapılan US/renkli
Doppler US. Bulguların ayrıntılı
olarak hastane bilgi yönetim
sistemine kaydedilmesi durumunda
puanlandırılır. Radyoloji uzmanı
tarafından yapılan US/renkli
Doppler US ile birlikte
puanlandırılmaz. Aynı hastaya aynı
branş için günde bir kez
17
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 170
puanlandırılır.
G - Renkli Doppler İncelemeleri
Sadece Radyoloji uzmanı
tarafından (803.650 kodlu işlem
hariç) raporlandığında
puanlandırılır.
803.610
803.620
803.630
3-boyutlu renkli Doppler US
Abdominal aorta renkli Doppler US
Abdominal renkli Doppler US
Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler
803.640
US, tek taraflı
803.650
Fötal biyometri ve biyofizik skorlama
83
40
40
40
Kadın Hastalıkları ve Doğum
uzmanı tarafından yapılması ve
bulguların ayrıntılı olarak hastane
bilgi yönetim sistemine
kaydedilmesi durumunda da
puanlandırılır. Üç günde bir kez
puanlandırılır. İşlemin yapıldığı gün
803.602 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.670
İntraoperatif renkli Doppler US
Karotis renkli Doppler US, tek veya
803.680
bilateral
803.690
Kitle lezyonu renkli Doppler US
803.700
Meme renkli Doppler US
803.710
Obstetrik renkli Doppler US
803.720
Orbita renkli Doppler US
803.730
Pelvik renkli Doppler US
803.740
803.750
803.760
Penil renkli Doppler US
Portal ven renkli Doppler US
Renal renkli Doppler US, iki taraf
803.770
Skrotal renkli Doppler US
803.780
803.790
803.800
803.810
803.820
Alt ekstremite arteriel sistem RDUS, tek
taraflı
Alt ekstremite venöz sistem RDUS, tek
taraflı
Üst ekstremite arteriel sistem RDUS, tek
taraflı
Üst ekstremite venöz sistem RDUS, tek
taraflı
Tiroid bezi renkli Doppler US
37
65
40
40
803.430 ve 803.440 ile birlikte
puanlandırılmaz.
803.450 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Her iki orbitayı içerir.
803.560 ile birlikte
puanlandırılmaz.
40
53
53
40
53
40
55
Her iki skrotal bölge birlikte
incelenir. 803.490 ile birlikte
puanlandırılmaz.
40
40
40
40
40
803.510 ile birlikte
40
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 171
puanlandırılmaz.
803.830
803.840
803.850
803.860
803.861
Transkranial veya transfontanel renkli
Doppler US
Transrektal renkli Doppler US
Vertebral arter renkli Doppler US, tek veya
bilateral
Vezikoüreteral reflüks renkli Doppler US
Doppler US, diğer
H - Bilgisayarlı Tomografiler
803.870
BT, 3 boyutlu görüntüleme
803.880
BT, angiografi, tek anatomik bölge için
803.890
803.900
803.910
BT, abdomen, alt
BT, beyin (aksiyel + koronal)
BT, beyin
803.920
BT, boyun
BT, dental
BT, extremite (20-50 cm bölge)
BT, hava veya opaklı sisternografi
BT, hipofiz
BT, kantitatif (kalsiyum skorlaması, kemik
803.970
mineral dansitesi gibi)
40
40
40
40
30
Radyoloji uzmanı tarafından
raporlandığında puanlandırılır.
20
803.970 ile birlikte
puanlandırılmaz.
20
20
20
803.980 ile birlikte
puanlandırılmaz.
803.930
803.940
803.950
803.960
803.980
BT, larenks
803.990
BT, maksillofasial, aksiyel
804.000
BT, maksillofasial, koronal
804.010
BT, nazofarinks
804.020
BT, orbita
804.030
BT, paranazal sinüs
804.040
804.050
804.060
804.070
804.080
BT, radyoterapi planlaması için
BT, tempomandibular eklem
BT, temporal kemik YRBT, tek düzlem
BT, toraks
BT, diğer
804.090
BT, üst abdomen
804.100
804.101
804.102
804.103
804.110
BT, vertebra, servikal
BT, vertebra torakal
BT, vertebra lumbal
BT, artrografi
BT eşliğinde girişimsel tetkik
30
20
20
20
20
20
803.880 ile birlikte
puanlandırılmaz.
803.920 ile birlikte
puanlandırılmaz.
804.000 ile birlikte
puanlandırılmaz.
803.990 ile birlikte
puanlandırılmaz.
804.030 ile birlikte
puanlandırılmaz.
30
20
20
20
20
20
804.010 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Sağ sol, ağız açık kapalı dahil
804.140 ile birlikte
puanlandırılmaz.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
35
20
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 172
804.120
804.130
BT perfüzyon çalışmaları
BT sanal endoskopi
804.140
BT, dinamik, trifazik, bifazik inceleme
30
30
804.090 ile birlikte
puanlandırılmaz.
804.150
BT, yüksek rezolusyonlu akciğer
BT, yüksek rezolusyonlu akciğer,
804.160
ekspiratuar
I - Manyetik Rezonans Görüntüleme
804.170
804.180
804.190
804.200
804.210
MR, diffüzyon
804.230
MR, dinamik
804.240
804.250
804.260
MR, eklem, tek
MR, ekstremite tek taraflı
MR, fonksiyonel
804.270
MR, hipofiz
804.280
804.281
804.290
804.300
804.310
804.320
804.330
804.340
804.350
804.360
804.370
804.380
804.390
804.400
804.410
804.411
804.412
804.413
804.414
20
20
Radyoloji uzmanı tarafından
raporlandığında puanlandırılır.
MR, akciğer ve mediasten
MR, abdomen, alt
MR, beyin
MR, BOS akım
MR, boyun
804.220
MR, kardiyak
MR, kardiyak T2 star
MR, kardiak fonksiyon
MR, kardiak perfüzyon
MR, kulak
MR, vertebra, lomber
MR, meme
MR, anjiyografi
MR, kolanjiyografi
MR, myelografi
MR, spektroskopi (tek voksel tek eko)
MR, spektroskopi (multivoksel tek eko)
MR, ürografi
MR, artrografi
MR, diğer
MR, karaciğer T2 star
MR, enteroklizis
MR, fetal
MR, sisternografi
MR, difüzyon tensör görüntüleme,
804.415
Traktografi
804.416
MR, 3-boyutlu görüntüleme
20
20
20
20
20
20
Diğer MR işlemleri ile birlikte
yapılması halinde işlem puanı %50
azaltılır.
804.270 ile birlikte
puanlandırılmaz.
20
20
20
20
40
804.230 ile birlikte
puanlandırılmaz.
20
40
40
40
40
20
20
20
30
30
30
20
20
30
35
20
30
30
30
20
30
20
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 173
804.420
804.430
804.440
804.450
804.460
804.470
804.480
804.490
804.500
804.510
900.010
900.020
900.030
900.040
900.050
900.060
900.070
900.080
MR, nazofarinks
MR, orbita
MR, perfüzyon
MR, vertebra, servikal
MR, temporomandibuler eklem (tek
eklem)
MR, vertebra, torakal
MR, abdomen, üst
MR, tüm vücut metastaz tarama, hareketli
masa ile
MR, girişimsel
MR, yüz
9. LABORATUVAR İŞLEMLERİ
Biyokimya
1,25-Dihidroksi Vitamin D
1,4-Delta androstenedion
2,3-Difosfogliserik asit
3-Alfa androstenedion glukuronid
5' Pridimidin nükleotidaz
5-Fosforibozil-4-(n-succinilcarboxamide)-5aminoinidazol
5' Nükleotidaz
6-Keto prostaglandin F1
900.090
7-Dehidrokolesterol (GC/MS)
900.100
900.110
900.120
900.130
900.135
900.140
900.160
900.170
900.180
900.190
900.200
900.210
900.220
900.230
900.240
900.250
900.260
900.270
900.280
900.290
900.310
11-Deoksikortizol
17-Hidroksikortikoidler (HPLC)
17-Hidroksiprogesteron
25-Hidroksi Vitamin D
5 Hidroksi indol asetik asit
ACTH stimülasyon testi
Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA)
Adenozin nükleotid fosforilaz
Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
Aerotolerans test
Alanin aminotransferaz (ALT)
Albümin
Aldolaz
Aldosteron
Alfa- atrial natriüretik peptit (ANP)
Alfa- feto protein (AFP)
Alfa- fukozidaz
Alfa- galaktozidaz
Alfa- glukozidaz
Alfa- hCG
Alfa-1 antitripsin
20
20
30
20
Ağız açık/kapalı dahil
20
20
20
20
120
20
0
0
0
0
0
SAICAR
0
0
0
Gaz kromatografisi/kütle
spektrometresi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 174
900.320
900.330
900.340
900.350
900.360
900.361
900.370
900.380
900.410
900.420
900.430
900.440
900.450
900.460
900.470
900.475
900.480
900.490
900.500
900.510
900.511
900.520
900.530
900.540
900.550
900.560
900.570
900.571
900.580
900.585
900.590
900.610
900.620
900.630
900.640
900.650
900.660
900.670
900.680
900.681
900.690
900.700
900.710
900.720
900.740
Alfa-1 asitglikoprotein
Alfa-1 mikroglobulin
Alkalen fosfataz
Alkalen fosfataz (kemiğe spesifik)
Alkalen fosfataz izoenzimleri
Alüminyum (atomik absorbsiyon)
Amilaz
Amino asit (her biri)
Amonyak (NH3)
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM
Anti diuretik hormon (ADH)
Glomerul bazal membran antikoru
Anti hemofilik globulin (AHG)
Antimüllerien hormon
Anti TPO
Apolipoprotein A alt grupları, her biri
Apolipoprotein B alt grupları, her biri
Aril sülfataz A
Arsenik (atomik absorbsiyon)
Asit beta galaktosidaz
Asit esteraz
Asit fosfataz
Asit seramidaz
ASO (lateks aglutinasyon)
ASO (türbidimetrik)
ASO (nefelometrik)
Aspartat transaminaz (AST)
Anti skin antikor
Bakır
Bence-Jones proteini
Beta-2 mikroglobulin
Beta-galaktosidaz
Beta-glukosidaz
Beta-hCG (total hCG)
Serum ketonları
Beyaz küre sayımı
BH 4 yükleme testi
Bikarbonat
Bilirubin (total,direkt), her biri
Biotinidaz aktivitesi
BOS immunelektroforez
Böbrek taşı analizi
Büyüme hormonu
Serum ve vücut sıvılarında
Kan dışı vücut sıvıları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 175
900.750
900.760
900.770
900.780
900.790
900.800
900.810
900.820
900.830
900.840
900.850
900.860
900.870
900.871
900.880
900.890
900.900
900.901
900.930
900.940
900.950
900.970
900.990
901.000
901.010
901.020
901.030
901.040
901.050
901.060
901.061
901.062
901.070
901.080
901.090
901.100
901.110
901.120
901.130
901.140
901.145
901.146
901.150
C peptit
C1 esteraz inhibitörü
Üre nefes testi
Kompleman 3 ( C3) düzeyi
C4
C5a aktivitesi
CA-125
CA-15-3
İnhibin A / B
CA-72-4
Cephalin cholesterol (CCF)
CH 50 Kompleman aktivitesi
Cholecystokinin
Civa (atomik absorbsiyon)
CK-MB
CRP, lateks
CRP, türbidimetrik
CRP, nefelometrik
Cyclosporin A
Sitokeratin 21
Çinko
Çok uzun zincirli yağ asidleri
(C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS)
Dehidroepiandrosteron (DHEA)
Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-SO4)
Dehidrotestosteron (DHT)
Demir (serum)
Demir 3 klorür (FeCl3) (idrarda)
Demir bağlama kapasitesi
Deoksipiridinolin (DPD) (idrar)
Deksametazon supresyon testi, her biri
Desmoglein 1
Desmoglein 3
Dışkıda hHb (monoklonal)
Diepoksi butazon (DEB) testi
Doku laktik dehidrogenaz
Doku transglutaminaz Ig A
Doku transglutaminaz Ig G
İkili test (PAPP-A+Serbest/total beta HCG)
Ksiloz tolerans testi
Elastin
Elektroforez, İzoelektrik odaklama BOS
Elektroforez, Kapiller immun çıkarım
Eritrosit plasmalogen analizi (C:16
DMA,C:DMA) (GC/MS)
Nefelometrik veya türbidimetrik
Nefelometrik veya türbidimetrik
İmmun inhibisyon
RIA harici yöntem
Gaz kromatografisi/kütle
spektrometresi
1, 2, 8 mg
Dsg 1
Dsg 3
Gaz kromatografisi/kütle
spektrometresi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 176
901.160
901.170
901.180
901.190
901.200
901.201
901.210
901.220
901.221
Estradiol
Estriol (E3)
Etanol
Etanol jel testi
Ethosuximide
Everolimus
Fenilanin yükleme testi
Ferritin
FFN (fötal fibronektin) testi
901.230
Fitanik asit analizi (GC/MS)
901.240
901.250
901.260
901.270
901.280
901.290
901.300
901.310
901.320
901.330
901.340
901.350
901.370
901.380
901.390
901.400
901.420
901.430
901.440
901.450
901.460
901.470
901.480
901.490
901.500
901.510
901.520
901.530
901.540
901.550
901.560
901.570
901.580
901.590
Folat
Fosfolipid
Fosfor (P)
Fruktozamin
FSH
Fumaril asetoasetaz
Gaita steatokrit
Gaitada nitrojen tayini (24 saatlik)
Gaitada pH
Gaitada sindirim durumu
Gaitada sterkobilin aranması
Gaitada şeker kromotografisi (her biri)
Galaktoz
Gama naphtil c-butirat esteraz
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Gastrin
Gebelik testi (idrarda)
Gıda katkı maddeleri provokasyon testleri
Glikojen (lökosit veya karaciğer)
Glikozile hemoglobin (Hb A1C) (HPLC ile)
Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
Glukagon
Glukagon testi
Gluko test (hastabaşı, glukometrik)
Glukoz
Glukoz 6-fosfat dehidrogenez (G-6-PD)
Glukoz tolerans testi
Glukoz-6-fosfataz
Glukoz-STH testi
Haptoglobin
HbA2
hCG testi
HDL kolesterol
Hekzosaminidaz A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gaz kromatografisi/kütle
spektrometresi
Tirozinemi tip 1 vakalarında
Oral veya intravenöz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 177
901.600
901.610
901.620
901.630
901.640
901.650
901.660
901.670
901.680
901.690
901.700
901.710
901.720
901.730
901.740
901.750
901.770
901.780
901.790
901.791
901.800
901.810
901.820
901.830
901.840
901.850
901.860
901.870
901.880
901.890
901.900
901.910
901.920
901.940
901.950
901.960
901.970
901.980
901.990
902.000
902.010
902.020
Hematokrit (manuel)
Hemoglobin (idrarda)
Tam Kan (Hemogram)
5 Hidroksitriptamin (seratonin)
Hidroksipirolin
High resolution boyama tekniği
High resolution protein elektroforezi
Histamin
Homosistein
Human plasental laktojen
Hücre sayımı (vücut sıvıları)
Ig D
Ig G indexi
İdrar mikroskobisi
İdrar ozmolaritesi
İdrar tetkiki (Strip ile)
İdrar tetkiki (tam otomatik tarama amaçlı)
İdrar tetkiki (tam otomatik idrar
biyokimyası ve mikroskopisi)
İlaç düzeyi (FPIA, EMIT, Nefelometrik) (Her
bir ilaç için)
İlaç düzeyi (HPLC)
İmmün kompleks (her biri)
İmmün yetmezlik paneli
İmmünofiksasyon elektroforezi
İnhibin A/B
İnsülin
İnsülin like growth faktör bağlayan protein3
İnsülin-ACTH-kortizol testi
İnsülin-STH testi
İyonize kalsiyum
İyot (idrarda)
Kalsitonin
Kalsiyum (Ca)
Kan gazları
Kan üre azotu (BUN)
Kantitatif aminoasit analizi (20 aminoasit)
Kapiller serum protein elektroforezi
Kappa hafif zincir (total, serbest)
Karanlık alan incelemesi
Karboksihemoglobin
Karma antijen komple immünizasyonu
Karnitin
Karnitin/açilkarnitin analizi (Tandem MS)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tüm parametreler dahil
Tandem MS
Her biri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 178
902.030
902.040
902.050
902.060
902.070
902.080
902.090
902.100
902.110
902.120
902.130
902.140
902.150
902.160
902.170
902.180
902.190
902.200
902.210
902.220
902.221
902.231
902.240
902.250
902.260
902.270
902.280
902.290
902.300
902.310
902.320
902.330
902.340
902.350
Karsinoembriyonik antijen (CEA)
Katekolaminler ve metabolitleri
Ketoasitler
Keton
Kinidin
Klonidin ya da L-Dopa ile büyüme testi
Klor (Cl)
Klorpromazin ile prolaktin stimülasyon
testi (ilaç hariç)
Kolesterol
Kollejen tip I N terminal (NTx) (serum,
idrar) her biri; Ctx (idrar)
Kompleman antijenleri (her biri)
Kompleman komponent faktör H
Kompleman komponent faktör I
Kompleman komponent properdin
Kortizol
Kreatin
Kreatin kinaz (CK)
Kreatin kinaz izoenzimleri
Kreatinin
Kreatinin klerens testi
Krom (atomik absorbsiyon)
Kurşun
Kütle CK-MB
Laktat
Laktik Dehidrogenaz (LDH)
Lambda hafif zincir (total, serbest), her biri
LDH izoenzimleri (elektroforez)
LDL kolesterol
L-dopa-prolaktin supresyon testi
Lesitin sfingomyelin (L/S) amniyon sıvısı
Lipaz
Lipoprotein elektroforezi
Lipoprotein a
Lityum
902.360
Lizozomal prenatal tanı, en az 5 test
902.370
902.380
902.390
902.400
Lökosit sayımı (manuel)
Lökosit izolasyonu, her numune için
Lösin amino peptidaz
LRH testi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total hekzosaminidaz,
Hekzosaminidaz A, Beta
galaktozidaz, Alfa galaktozidaz, Aril
sülfataz A, Galaktozil seramidaz,
Glikozil seramidaz testlerinden en az
5'i
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 179
902.410
902.420
902.450
902.460
902.470
902.480
902.490
902.500
902.510
902.520
902.540
902.550
902.570
902.580
902.590
902.600
902.610
902.620
902.630
902.640
902.650
902.660
902.670
902.680
902.690
902.700
902.710
902.720
902.730
902.740
902.750
902.760
902.770
902.780
902.790
902.800
902.810
902.820
902.830
902.840
Lüteinleştiren hormon (LH)
Magnezyum
Mannitol klerensi (CMN)
Melatonin
Methotrexate
Metil malonik asit
Metil malonik asit (Özel kromatografi)
Metirapon testi
MIF testi
Mide suyu analizi
Mikroalbumin
Mikroprotein
Miyoglobin
Morfin aranması (özel kit ile)
Mukopolisakkaridoz tip IX-L-Idurinidoz
enzim tayini
Mukopolisakkarit
Mukopolisakkarit analizi (idrarda)(yüksek
rezolüsyonlu elektroforez)
Mukopolisakkarit tayini
(idrarda)(semikantitatif)
NaOH testi
Naphtol-as-D asetat-esteraz
N-asetilglikoz aminidaz (NAG)
Nazal provokasyon testleri
Nazal sekresyon incelenmesi
NBT (kalitatif)
NBT (kantitatif)
Neonatal bilirubin
Neonatal TSH
Nikel
Nitrik oksit
Nitroprussitad testi
Nöromiyelitis optika IgG (NMO IgG)
Nöron spesifik enolaz
Nötralizasyon testi
Nükleer matriks protein (NMP 22)
Oksalat
Oligoklonal BOS, immünoglobulin bant
elektroforezi
Oligosakkarit analizi
Organik asidemilerin prenatal tanıları
(GC/MS)
Organik asit analizi (idrarda)
Organik asitler (özel kromatografi) (her
biri)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kromatografi
Gaz kromatografisi/kütle
spektrometresi
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 180
902.850
902.860
902.870
902.880
902.890
902.900
902.910
902.920
902.940
902.950
902.980
903.000
903.010
903.020
903.030
903.040
903.050
903.060
903.070
903.080
903.090
903.100
903.110
903.120
903.130
903.140
903.150
903.160
903.170
903.180
903.200
903.210
903.220
903.230
903.240
903.250
903.260
903.280
903.290
903.300
Ornitin karbamil transferaz
Ornitin tayini (idrarda)
Orotik asit tayini (idrarda)
Osteokalsin
Otoradyografi
Ozmolarite
Östron
Özel kromatografi (her biri)
Pankreas amilazı
PAPP-A (Pregnant Associated Plasma
Protein A)
Parathormon (PTH)
PCO2
17-ketosteroidler
Periferik yayma (formül lökosit) (manuel)
Peroksisomal hastalıkların prenatal tanıları
Gaz kromatografisi/kütle
(GC/MS)
spektrometresi
Piruvat
Pitresin ACTH kortizol (6 ACTH, 6 kortizol)
Pitresin STH testi (6 HGH)
PO2
Polyansature yağ asitleri (PUFA) analizi
Gaz kromatografisi/kütle
(GC/MS)
spektrometresi
Porfirin (kalitatif)
Porfirin (Kantitatif)
Porfobilinojen (kantitatif) (idrarda)
Post prandial kan şekeri (tokluk kan şekeri)
Potasyum
Prealbumin
Gaz kromatografisi/kütle
Pristanik asit analizi (GC/MS)
spektrometresi
Pro-BNP (pro-brain natriuretic peptide),
BNP (brain natriuretic peptide)
Procalcitonin
Progesteron
Prokollajen III (N terminal propeptit)
Prolaktin
Prostat spesifik antijen (PSA)
Prostatik asit fosfataz (PAP)
Protein (serum ve vucut sıvıları) (her biri)
Protein elektroforezi (serum ve vücut
sıvıları)
Protein kantitatif (idrarda)
PSA (Serbest)
Pseudokolin esteraz
QT disperisyon değerlendirilmesi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 181
903.310
903.320
903.330
903.340
903.350
903.360
903.370
903.380
903.381
903.390
903.399
903.400
903.410
903.420
903.430
903.440
903.450
903.460
903.470
903.480
903.490
903.500
903.510
903.520
903.530
903.540
903.550
903.560
903.570
903.580
903.590
903.600
903.610
903.620
903.630
903.640
903.660
903.670
903.680
903.690
903.710
903.720
Radio-allergo sorbent test (RAST) spesifik
IgE, tek allerjen ile
Radyoaktif invitro globin zincir sentezi
Renin
Retinol binding protein (RBP)
Revers T-3 (R-T-3)
Ring testi
Rivalta
Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)
Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik)
Rotavirüs RNA elektroforezi
S100 proteini
Sedimentasyon
Seks hormon bağlayıcı globulin (SHBG)
Selenyum
Sensitif CRP, Mikro CRP
Serbest beta HCG
Serbest hemoglobin
Serbest kortizol (İdrar)
Serbest T3
Serbest T4
Serbest testosteron
Serbest tiroksin indeksi (FTI)
Serebrosid beta galaktosidaz
Seruloplazmin (Nefelometri dışı)
Seruloplazmin (Nefelometrik)
Serum ACE düzeyi
Serum Amiloid A
Serum immünelektroforezi
Serumda prolin tayini
Setling testi
Sfingomyelinaz
Shwartz-Watson testi
Sialik asit
Sifra (Cyfra)
Sistatin C
Sistin (idrarda)
Sitrat (idrarda)
Sodyum (Na) (serum ve vücut sıvılarında)
(her biri)
Somatomedin-C
Somatotropin (STH)
Spesifik IgE (5'li miks)
Spesifik IgE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Normal CRP değeri cut off
değerinin altında ise talep edilebilir.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 182
903.750
903.760
903.780
903.790
903.800
903.805
903.810
903.820
903.830
903.840
903.850
903.860
903.870
903.880
903.890
903.900
903.930
903.950
903.960
903.970
903.980
903.990
903.991
904.000
904.010
904.020
904.030
904.040
904.050
904.060
904.070
904.075
904.080
904.090
904.100
904.110
904.120
904.130
904.140
904.150
904.160
904.170
904.200
904.210
Su kısıtlama testi
Su yükleme testi
Sükroz gradient testi
Şeker kromotografisi her biri, idrarda
Şeker su testi
Sirolimus kan düzeyi tayini
Takrolimus (FK 506)
Teofilin süpresor
Tiroglobulin
Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI)
Tiroksin bağlayan globulin (TBG)
Tiroksin bağlayan inhibitör
immünoglobulin (TBII)
Tolbutamid testi
Total anti-oksidan aktivite (TAOA)
Total lgE
Total lipid
Total testesteron
Transferrin
TRF testi
TRH prolaktin testi
TRH stimülasyon testi
Trigliserid
Tripsinojen-2, idrarda
Triptaz
Troponin I
Troponin T
TSH
TSH reseptor bloke edici antikor (TRB)
TSH stimülasyon testi
TSH stimülasyon testi (ilaç dahil)
Tuz yükleme testi
Ter testi
Uzun zincirli yağ asitleri (her biri için)
Üçlü test (E3-HCG-AFP)
Üre klerensi
Üreaz testi (Helicobacter pylori)
Ürik asit
Vanil mandelik asit (VMA)
Vitamin A (karoten)
Vitamin B12
Vitamin C
Vitamin E
Vücut sıvılarının PH ölçümü
Weinberg testi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 183
904.220
904.230
904.240
904.250
904.260
904.270
904.280
904.290
904.300
904.310
904.320
904.330
904.340
904.350
904.360
904.370
904.380
904.390
904.400
904.410
904.420
904.430
904.440
904.445
904.450
904.460
904.470
904.480
904.490
904.500
904.510
904.520
904.530
904.540
904.550
904.560
904.570
904.580
904.590
904.600
904.610
904.620
904.630
Yağ asidi (gaz kromotografisi)
Yenidoğan taraması (Tandem MS)
Hematoloji
aCPT (CARD test)
Alfa-2 antiplazmin
Alfa-2 antiplazmin - plazmin komplex
Alfa-2 makroglobulin
Aktive protein C rezistansı
APTT
APTT-LA
APTT (CARD Test)
Anormal hemoglobin taraması
Anti Faktör II a
Anti Faktör X a
Anti Thrombin 3 aktivitesi
Antijene özgün sitotoksik yanıt
Asit hemoliz testi (Asit Ham testi)
Beta-tromboglobulin
D-dimer (kalitatif)
D-dimer (kantitatif)
Demir boyası
Demir, idrarda
Doku Plazminojen aktivatör (TPA)
Dört basamaklı doku tiplendirmesi (Kök
hücre nakli, her lokus için)
Donör spesifik antikor (DSA)
Eozinofil katyonik protein
Eozinofil sayımı
Eritropoetin
Eritrosit agregasyonu
Eritrosit enzim paneli
Euglobulin lizis
F8 antikoru
F9 antikoru
Faktör 2-13 (Her bir faktör için)
Faktör 7 antijeni
Faktör inhibitör tayini
Fetal hemoglobin (Hb. F-Singer testi)
Fetal hemoglobin boyası
Fetal hücre
Fibrin monomerleri
Fibrin yıkım ürünleri (kantitatif)
Fibrinojen
Fibrinopeptidaz
Fibronektin
Her bir örnek için
Tetramer ile
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 184
904.640
904.650
904.660
904.670
904.680
904.690
904.700
904.710
904.720
904.730
904.740
904.750
904.760
904.770
904.780
904.790
904.800
904.810
904.820
904.830
904.840
904.850
904.860
904.870
904.880
904.890
904.900
904.910
904.920
904.930
904.940
904.950
904.960
904.970
904.980
904.990
905.000
905.010
905.020
905.030
905.040
Global fibrinolitik kapasite
Hb H boyası
Hb S
HbH (alfa talasemi paneli)
Heinz-body aranması
Hemoglobin elektroforezi HPLC ile
Hemoglobin elektroforezi Aqar jel ile
Hemoglobin zincir analizi (HPLC)
Heparin
Heparin kofaktör II
HLA-ABC, serolojik
HLA-DR,DQ serolojik
HLA A, B, C moleküler yüksek çözünürlükte
HLA B27
HLA DP, DR, DQ moleküler yüksek
çözünürlükte
HLA uygun donör taranması, aile içi
HLA-A,B,C moleküler düşük çözünürlükte
HLA-DR,DP,DQ moleküler düşük
çözünürlükte
In vitro doku kültürü (semi solid agar)
In vitro doku kültürü değerlendirilmesi, her
bir koloni tipi
İnvitro ilaç duyarlılığı, her bir ilaç
Kanama zamanı
Kemotaksis (nötrofil-monosit)
Koagulasyon faktör inhibitör testi
Kollajen ADP (tam otomatik cihazda
trombosit agregasyonu)
Kollajen epinephrin (tam otomatik cihazda
trombosit agregasyonu)
Kriyofibrinojen tayini
Kriyoglobulin
Lenfosit alt grupları
Lenfosit izolasyonu
Lenfosit kemotaksis
Lenfosit transformasyon (komple)
Lökosit adhezivite
Lökosit fonksiyonları testi
Lökosit sistin izolasyonu (HPLC)
Lökositlerin antijen histamin salınımı
Lupus antikoagülan (doğrulama testi ile)
Lupus antikoagülan taraması
Lupus eritematozis (LE) hücresi
Lymphokine Activated Killer (LAK)
Mikst lenfosit kültürü (her bir donör için)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 185
905.050
905.060
905.070
905.080
905.090
905.100
905.110
905.120
905.130
905.140
905.150
905.160
905.170
905.180
905.190
905.195
905.200
905.210
905.220
905.230
905.240
905.250
905.260
905.270
905.280
905.290
905.300
905.310
905.320
905.330
905.340
905.350
905.360
905.370
905.380
905.390
905.395
905.400
905.410
Minör HLA antijenleri (her biri)
Methemoglobin redüktaz
Methemoglobin tayini
Monoklonal antikor (Akım sitometresi)
Nükleik asit teknolojisi ile (NAT) HBs, HCV,
HIV1 tayini
Oksihemoglobin
Oraklaşma testi
Ozmotik frajilite testi
Özel hematolojik boyalar PAS, Peroksidaz,
Sudan Black, LAP vb.
PAC-1 kompleks (flow sitometri)
PAI-1 (Plazminojen aktivatör inhibitör 1)
Panel reaktif antikor (PRA) class I antijene
spesifik
Panel reaktif antikor (PRA) class I tarama
Panel reaktif antikor (PRA) class II antijene
spesifik
Panel reaktif antikor (PRA) class II tarama
PRA (anti-HLA antikoru) high resolution
Pıhtı retraksiyonu
Pıhtılaşma zamanı
Piruvat kinaz
Platelet F4
Plazminojen
Plazminojen Aktivatör (PA)
Protein C
Protein C antijeni
Protein S
Protein S antijeni
Protrombin fragman 1+2
Protrombin kompleksi
Protrombin zamanı (koagülometre)
Rekalsifikasyon zamanı
Reptilaz zamanı
Retikülosit sayımı
Retikülosit sayımı (otomatik sistem)
Serum opsonik aktivite
Sitotoksik lenfosit alt grupları (panel)
T ve B Lenfosit çapraz karşılaştırma, tek
donör, total
T ve B Lenfosit çapraz karşılaştırma, tek
donör (Akım sitometresi)
Stem hücre viyabilite testi
Tissue factor pathway inhibitor (TFPI),
serbest
0
0
0
0
0
0
0
0
Periferik kan-kemik iliği, her biri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 186
905.420
905.430
905.440
905.450
905.460
905.470
905.480
905.490
905.500
905.510
905.520
905.530
905.540
905.550
905.560
905.570
905.580
905.590
905.600
905.610
905.640
905.650
905.660
905.661
905.670
905.671
905.672
905.673
905.674
905.675
905.676
905.677
905.678
905.679
905.680
905.690
905.691
905.700
905.710
905.720
Tissue factor pathway inhibitor (TFPI), total
Trombin aktive fibrinoliz inhibitörü (TAFI)
Trombin zamanı
Trombin ve anti-trombin kompleks (TAT)
Tromboelastogram, her bir kartuş
Trombomodulin
Tromboplastin jenerasyon testi (TGT)
Trombopoetin
Trombosit adezivite testi
Trombosit faktör 3 veya faktör 4
Trombosit fonk. agregasyon (her bir
agregan için)
Trombosit fonk. sekresyon (her bir agregan
için)
Trombospondin
Tromboksan
Unstabil hemoglobin-S presipitasyon testi
Von Willebrant faktör antijeni
Von Willebrant faktör, ristosetin kofaktör
Mikrobiyoloji-Parazitoloji
Actinomyces kültürü
Anaerob kültür
Antibiyotik duyarlılık testi
Antifungal duyarlılık (E test), her biri
Antifungal duyarlılık testi, her biri
Antituberküloz duyarlılık (E test), her biri
Aspirat kültürü
Boğaz kültürü
İdrar Kültürü
Gaita kültürü
Kulak kültürü
Yara kültürü
Balgam Kültürü
Vagen cerviks
Burun kültürü
Diğer kültürler
Konjunktiva kültürü
Bakteri tanımlanması
Bakteri tanımlanması (otomatik sistem)
Otomatik rezidüel antimikrobial aktivite
Bakteri tanımlanması (yarı otomatik
sistem)
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi
(otomatik sistem)
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi
(yarı otomatik sistem)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 187
905.730
905.740
905.750
905.760
905.770
905.780
905.800
905.810
905.820
905.830
905.840
905.850
905.860
905.870
905.871
905.880
905.881
905.890
905.900
905.920
905.930
905.931
905.940
905.950
905.960
905.970
905.980
905.990
906.000
906.001
906.010
906.020
906.040
906.041
906.050
906.060
906.070
906.080
906.090
Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü (özel
zenginleştirme ile)
Boğmaca kültürü
BOS lateks aglütinasyon testi
Boyalı mikroskopik inceleme (Gram,
M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
Boyasız direkt mikroskobik inceleme
Campylobacter kültürü
Chlamydia kültürü
Clostridium difficile kültürü
Cryptococcus neoformans antijeni
Cryptosporidium antijeni
Çevresel allerjenik mantar saptanması
Difteri kültürü
Direkt parazit incelenmesi, cihaz ile
Direkt parazit incelenmesi, manuel
Doku biyopsi kültürü
E.coli 0157 H7 kültürü
Eklem sıvısı kültürü
Eritrosit antijenleri (C, c, K, E, e gibi, her bir
antijen için)
Ev tozu (mite) akarlarının aranması
Gaitada amib-giardia aranması
Gaitada gizli kan aranması, manuel
Gaitada gizli kan aranması, otomatik cihaz
ile
Gardnerella vaginalis kültürü
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz
(ESBL)
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz
(ESBL) ve sinerji (E test)
Gonokok kültürü
Grup A streptokok tayini (Lateks veya Elisa)
Haemophilus kültürü
Helicobacter pylori kültürü
Kanda parazit arama
Kan kültürü (aerob-anaerob)
Kan kültürü (aerob-anaerob), otomatik
sistem
Katalaz testi
Kateter kültürü
Kolmer kompleman fiksasyon (CCF)
Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT)
Legionella kültürü
Leishmania (Kan yayması)
Leishmania kültürü
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Disk diffüzyon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 188
906.091
906.120
906.130
906.140
906.141
906.150
906.160
906.170
906.180
906.190
906.200
906.210
906.220
906.221
906.222
906.223
906.224
906.240
906.250
906.260
906.270
906.271
906.280
906.290
906.300
906.320
906.330
906.340
906.350
906.360
Mantar aranması (KOH ile)
Mantar kültürü
Mantar tanımlanması (otomatik sistem)
Mantar tanımlanması ve antifungal
duyarlılık testi (otomatik sistem)
Mikobakteri aranması (ARB), direkt
mikroskopi
Mikobakteri antibiyotik duyarlılık testi
(otomatik sistem), her biri
Mikobakteri kültürü
Mikobakteri kültürü (Üreme kontrollü
otomatik sistem)
Mikobakteri tiplendirmesi
Mikoplasma kültürü
Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik
duyarlılık testi
Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC)
Minimal inhibitör konsantrasyonu (E testi
ile)
Nazofarenks kültürü
Periton sıvı kültürü
Plevral sıvı kültürü
Safra sıvısı kültürü
Serum antibiotik bakterisidal aktivite
Solunum sekresyonlarının kantitatif
kültürü
Streptokok grup tayini
Trichomonas kültürü
Tricrom boyama
Ureaplasma kültürü
VDRL-RPR
Virus izolasyonu ve tiplendirme (her bir
virus için)
Seroloji
Adacık hücre antikoru (Islet cell antikoruICA)
Adenovirus antijeni (DFA)
Anti asetilkolin reseptör antikoru
Anti CMV IgG (ELISA)
Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assayMEIA veya benzeri)
Anti CMV IgM (Mikropartikül immün assayMEIA veya benzeri)
906.380
Anti CMV lgM (ELISA)
906.390
Anti DNA
906.400
Anti DNAse B
906.370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 189
906.410
906.420
906.430
906.440
906.450
906.460
906.470
906.480
906.490
906.500
906.510
906.520
906.530
906.540
906.550
906.560
906.570
906.580
906.590
906.600
906.610
906.620
906.630
906.640
906.650
906.660
906.670
906.680
906.690
906.700
906.710
906.720
906.730
906.740
906.750
906.760
906.770
906.780
906.790
Anti ds DNA
Anti düz kas antikoru (ASMA)
Anti endomisyum antikor
Anti fosfatidilserin IgA
Anti fosfatidilserin IgG
Anti fosfatidilserin IgM
Anti fosfolipid IgG
Anti fosfolipid IgM
Anti Gliadin lgA
Anti Gliadin lgG
Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assayMEIA veya benzeri)
Anti HAV IgG (ELISA)
Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assayMEIA veya benzeri)
Anti HAV IgM (ELISA)
Anti Hbc IgG (ELISA)
Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assayMEIA veya benzeri)
Anti HBc IgM (ELISA)
Anti HBc IgM (Mikropartikül immün assayMEIA veya benzeri)
Anti Hbe (ELISA)
Anti HBe (Mikropartikül immün assayMEIA veya benzeri)
Anti HBs (ELISA)
Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA
veya benzeri)
Anti HCV (ELISA)
Anti HCV (Mikropartikül immün assayMEIA veya benzeri)
Anti Hepatit E (HEV)
Anti HIV (ELISA)
Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti HIV Core
Anti HIV Envelope
Anti histon antikor
Anti insülin antikor
Anti Jo-1
Anti kardiyolipin lgG
Anti kardiyolipin lgM
Anti mikrozomal antikor
Anti mitokondriyal antikor (AMA)
Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil
Anti nükleer antikor (ANA)
Anti pariyetal antikor (APA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 190
906.800
906.810
906.820
906.830
906.840
906.850
906.860
906.870
906.880
906.890
906.900
906.910
906.920
906.930
906.940
906.950
906.960
906.970
906.980
906.990
907.000
907.010
907.020
907.021
907.030
907.031
907.040
907.050
907.060
907.070
907.080
907.090
907.091
907.092
907.100
907.101
907.110
907.120
907.130
907.140
907.150
Anti ribozomal P protein
Anti rubella IgG (ELISA)
Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya
benzeri)
Anti rubella IgM (ELISA)
Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya
benzeri)
Anti Scl 70
Anti sentromer (IFA)
Anti Sm D1
Anti tiroglobulin antikor
Anti toxoplazma IgA
Anti toxoplazma IgG (ELISA)
Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya
benzeri)
Anti toxoplazma IgM (ELISA)
Anti toxoplazma IgM (Kemiluminesans
veya benzeri)
Anti trombin 3 antijeni
Antifosfolipid antikor
Anti-GAD antikoru
Anti-HCV (doğrulama dahil)
Anti-Jo1 (İmmunoblotting)
Anti-Scl 70 (İmmunoblotting)
Anti-Sm (İmmunoblotting)
Anti-Sm/RNP (İmmunoblotting)
Anti-SSA (İmmunoblotting)
Anti-SSA (ELISA)
Anti-SSB (İmmunoblotting)
Anti-SSB (ELISA)
Borrelia burgdorferi antikor (Western blot)
Borrelia burgdorferi IgG
Borrelia burgdorferi IgM
Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)
Brucella aglütinasyonu (Coombs
antiserumu ile)
Brucella tüp aglütinasyonu
Brucella Ig G (ELISA)
Brucella Ig M (ELISA)
Candidomannan
Cyclic citrullinated peptide (CCP)
Chlamydia antijeni (CARD test)
Chlamydia pneumoniae IgA
Chlamydia pneumoniae IgG
Chlamydia pneumoniae IgM
Chlamydia trachomatis (DFA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 191
907.160
907.170
907.180
907.190
907.200
907.210
907.220
907.230
907.240
907.250
907.260
907.270
907.280
907.290
907.300
907.310
907.320
907.330
907.340
907.350
907.360
907.370
907.380
907.390
907.400
907.410
907.420
907.430
907.440
907.450
907.460
907.470
907.480
907.490
907.500
907.510
907.520
907.530
907.540
907.550
907.560
907.570
907.580
907.590
Chlamydia trachomatis IgG
Chlamydia trachomatis IgM
Clostridium difficile toxin-A
Clostridium difficile toxin-A ve B
CMV antijenemia viral yük (IFA)
CMV Early antigen
CMV IgG avidite
Delta antijeni
Delta antikoru
Difteri antitoksin
E. Coli O157 H7 (lateks aglütinasyon)
EA rozet testi
EBV EA
EBV EBNA lgG
EBV EBNA lgM
EBV VCA lgG
EBV VCA lgM
EHEC toksin
Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı
antikor (anti-ENA)
Entamoeba histolyica adezin antijeni (dışkı)
Entamoeba histolyica antikor (İHA)
Enterik adenovirus antijeni
E-rozet testi
Galaktomannan antijeni
Giardia antijeni
HBeAg (ELISA)
HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri)
HBsAg (CARD test)
HBsAg (ELISA)
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
HCV (CARD test)
HCV (ELISA)
HCV (Kemoluminesans veya benzeri)
Helicobacter pylori direk antijen
Helicobacter pylori IgA (ELISA)
Helicobacter pylori IgG (ELISA)
Herpes simpleks tip 1 IgG
Herpes simpleks tip 1 IgM
Herpes simpleks tip 1/2 IgG
Herpes simpleks tip 1/2 IgM
Herpes simpleks tip 2 IgG
Herpes simpleks tip 2 IgM
Heterofil antikor deneyi
HIV 1/2 (hızlı test)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 192
907.600
907.610
907.620
907.621
907.630
907.631
907.640
907.641
907.660
907.680
907.690
907.700
907.710
907.720
907.730
907.740
907.750
907.760
907.770
907.780
907.790
907.800
907.810
907.820
907.830
907.840
907.850
907.860
907.870
907.871
907.880
907.890
907.900
907.910
907.920
907.930
907.940
907.950
907.970
907.980
907.990
908.000
908.010
HIV doğrulama (Western-blot)
HIV konfirmasyon
IgA (Nefelometrik)
IgA (Türbidimetrik)
IgG (Nefelometrik)
IgG (Türbidimetrik)
IgM (Nefelometrik)
IgM (Türbidimetrik)
İnfluenza virus antijeni (DFA)
Kabakulak antikoru (Hemaglütinasyon
önlenim)
Kabakulak IgG (ELISA)
Kabakulak IgM (ELISA)
Kızamık lgG
Kızamık lgM
Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)
Kollajen Tip I C Terminal (CICP)
Legionella antijeni (idrar)
Legionella pneumophila (DFA)
Legionella pneumophila IgG (ELISA)
Legionella pneumophila IgM (ELISA)
lg G alt sınıfları
Listeria aglütinasyonu
Liver kidney mikrozomal antikor (IFA)
Malaria hızlı test (Labor)
Mono test (tam heterofil antikorlar)
MPO ANCA
Mycoplasma pneumonia (DFA)
Mycoplasma pneumoniae IgG (ELISA)
Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA)
Nükleosom
p-ANCA (Antimiyeloperoksidaz) (ELISA)
Parainfluenza virus antijeni (DFA)
Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 IgM
Plasmodium aranması (Kalın damlaperiferik yayma)
Pneumocystis carinii (DFA)
Pnömokok antikor
PR3 ANCA
Romatoid faktör (RF) (Lateks aglütinasyon)
Rotavirus antijeni
Rubella antikor
Rubella IgG avidite
S-adezyon molekulleri (her biri)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hemaglütinasyon inhibisyon
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 193
908.020
908.030
908.040
908.050
908.060
908.070
908.080
908.090
908.100
908.110
908.120
908.130
908.140
908.150
908.160
908.170
908.171
908.180
908.190
908.200
908.210
908.220
908.230
908.240
908.250
908.280
908.290
908.300
908.310
908.320
908.330
908.340
Salmonella tüp aglütinasyonu (GruberWidal)
Sitokin ölçümü (her bir sitokin için)
Solunum sinsityal virusu (RSV, DFA)
Tetanoz antikor
Toxoplasma hemaglütinasyon testi
Toxoplasma IgG avidite
Toxoplasma immünfloresan
Treponema pallidum hemaglütinasyon
(TPHA)
Varicella zoster virus (VZV) IgG
Varicella zoster virus (VZV) IgM
9.A. MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ
Candida PCR
Chlamydia PCR
CMV PCR
HBV-DNA, kantitatif
HCV genotiplendirme
HCV-RNA, kantitatif
HDV-RNA, kantitatif
Helicobacter PCR
Hepatit G PCR
Herpes PCR (her biri)
HIV PCR
HIV RNA, kantitatif
Human papilloma virus (HPV)
Hücre siklusu ve DNA paneli
İnsitu hibridizasyon ve insitu PCR tetkikleri,
test başına
Legionella PCR
Mikobakteri (PCR)
Mikobakteri tiplendirilmesi (PCR)
Moleküler analiz öncesi lökosit alt grup
saflaştırma, her bir grup
Mycoplasma PCR
Parvovirus PCR
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile
BOS'da CMV saptanması
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
908.350
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile
BOS'da EBV saptanması
0
908.360
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile
BOS'da HSV-1 saptanması
0
908.370
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile
BOS'da HSV-2 saptanması
0
908.380
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile
BOS'da HV-6 saptanması
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 194
908.390
908.400
908.410
908.420
908.430
908.441
908.451
908.461
908.471
908.481
908.491
908.501
908.711
908.712
908.713
908.714
908.715
908.716
908.717
908.718
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile
BOS'da VZV saptanması
Transformasyon Con A ile
Transformasyon PHA ile
Transformasyon PPD ile
Transformasyon tetanoz toksini ile
9.B. SİTOGENETİK TETKİKLER
Tüm aşamaları dahildir.
Amniyon sıvısından kromozom analizi
Düşük materyali/ Gonad
biyopsisinden/diğer dokulardan kromozom
analizi
Fetal kandan kromozom analizi
Kemik iliğinden kromozom analizi
(Direkt/24, 48, 72 ve 96 saatlik kültür
çalışmaları dahil)
Koryon villus örneğinden kromozom analizi
(Direkt/en az iki kültür, bantlama ve en az 20
metafaz analiz dahil)
Kromozomal kırık sendromları ve
908.501 ile birlikte
mutajenite çalışmaları için kromozom analizi puanlandırılmaz.
908.491 ile birlikte
Periferik kandan kromozom analizi
puanlandırılmaz.
Preimplantasyon genetik
tetkikler, prenatal genetik tetkikler,
hematolojik maligniteler, organ ve
doku nakli merkezi bulunan sağlık
tesislerinde transplantasyon
yapılacak alıcı ve verici adaylarına
yapılacak tetkikler hariç bu başlık
altında yer alan işlemler birlikte
puanlandırılmaz. Yapılan işlemlere
9.C. MOLEKÜLER TETKİKLER
ait teknik açıklamayı içeren ayrıntılı
rapor ile imzalı orjinal cihaz çıktıları
sağlık tesislerinde saklanacaktır.
Hekim tarafından tetkik istem
formunda analiz endikasyonu, tanı
için gerekliliği ve tedavi protokolünü
değiştirip değiştirmediği
belirtilmelidir. Bu başlık altındaki
işlemler bir kez puanlandırılır.
Blot analiz (southern, northern, western)
DNA dizi analizi 1 çift
DNA dizi analizi 2-5 çift
DNA dizi analizi 6-10 çift
DNA dizi analizi 11-15 çift
DNA dizi analizi 16-20 çift
DNA dizi analizi 21 ve üzeri çift
FISH (1-2 bölge)
0
0
0
0
0
300
240
145
240
250
260
100
235
110
305
610
880
1370
1620
305
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 195
908.719
908.720
908.721
908.722
908.723
908.724
908.725
908.726
908.727
908.728
908.729
908.730
908.731
908.732
908.733
908.734
908.735
908.736
908.737
908.738
908.739
908.740
908.741
908.742
908.743
FISH (3-4 bölge)
FISH (5-6 bölge)
FISH (7-12 bölge)
FISH (13-16 bölge)
FISH (17 ve üzeri bölge)
MLPA
PCR
PCR Multiplex
Real time PCR 1 çift
Real time PCR 2-5 çift
Real time PCR 6-10 çift
Real time PCR 11 ve üzeri çift
ReverseTranscriptase PCR
ReverseTranscriptase PCR Multiplex
RFLP 1 enzim
RFLP 2 ve üzeri
Revers Dot Blot (1-5 mutasyon)
Revers Dot Blot (6-12 mutasyon için)
Revers Dot Blot (13 ve üzeri mutasyon için)
STR analizi (1-5 STR aralığı için)
STR analizi (6-10 STR aralığı için)
STR analizi (11-16 STR aralığı için)
STR analizi (17 ve üzeri STR aralığı için)
Microarray
Array CGH
9.D. PATOLOJİ
Sitolojik Materyaller
İmprint
Filtre preparatı hazırlanması ve
909.250
incelenmesi
909.210
415
595
880
1405
1780
80
50
60
135
340
700
1080
50
235
75
100
215
325
380
200
270
350
550
520
415
Patoloji raporu ile birlikte
puanlandırılır. Aynı organın çoklu
biyopsilerinde, her bir lezyonun
yada her bir anatomik bölgenin ayrı
ayrı puanlandırılması için patoloji
raporunda ayrıntılı bilgi olması
gerekmektedir. Sitolojik incelemeler
de bu kapsamda değerlendirilir.
Patoloji işlemlerinin başka bir
Patoloji uzmanı tarafından ikinci
defa değerlendirilerek
raporlandırılması durumunda, ikinci
değerlendirmeyi yapan hekime ilgili
işlemin puanı verilir. Ancak, ikinci
değerlendirme sonucu elde edilen
puanların toplamı, o dönem ki
toplam tabip muayene ve girişimsel
işlem puanının % 2'sini geçemez.
21
11
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 196
909.260
909.300
909.330
909.340
909.360
Hücre bloğu hazırlanması ve incelenmesi
İnce iğne aspirasyonu, sitolojisinin
değerlendirilmesi
Sıvı bazlı sitoloji
Servikal veya vajinal sitoloji
Vücut sıvıları ve eksfoliatif sitoloji
Histopatolojik İncelemeler
909.410
909.430
909.440
909.450
909.460
909.470
909.480
909.490
909.500
909.510
909.520
909.530
909.540
909.550
909.560
909.570
909.580
909.590
909.600
909.605
909.610
909.620
909.630
909.640
909.650
909.660
909.670
909.680
909.690
909.700
909.720
909.730
909.740
909.750
Birinci Düzey Histopatolojik İncelemeler
Abortus
Apse materyali
Akciğer, transbronşial biyopsi
Anevrizma, arteryal/ventriküler
Anüs, polipoid gelişme (tag)
Apendiks, insidental, asıl ameliyata ek
Arter, aterom plağı
Bartholin bezi kisti
Bronkus, biyopsi
Bursa/synovial kist
Burun mukozası, biyopsi
Burun, sinüs polipleri inflamatuar
Deri, punch/insizyonel/shave biyopsi
Divertikul-özefagus/ince barsak
Duodenum, biyopsi
Dupuytren kontraktürü dokusu
Eklem, gevşek cisim
Endometrium, küretaj/biyopsi
Endoserviks, küretaj/biyopsi
Epididim kist eksizyonu
Femur başı, kırık dışında
Fissür/fistül
Gangliyon kisti
Hematom
Hemoroidler
Herni kesesi, herhangi bir bölgede
Hidrosel kesesi
İnce barsak, biyopsi
İntervertebral disk
Karpal tünel dokusu
Kemik iliği biyopsisi, patoloji
Kıkırdak, shaving
Kolesteatoma
Kolon, kolostomi stoması
11
53
21
21
21
Buradaki işlemler sadece standart
patolojik incelemeleri kapsar.
İmmunhistokimya gibi özel
incelemeler ayrıca eklenir.
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 197
909.760
909.770
909.780
909.790
909.800
909.810
909.820
909.830
909.840
909.850
909.860
909.870
909.880
909.885
909.890
909.900
909.910
909.920
909.930
909.940
909.950
909.960
909.970
909.980
909.990
910.000
910.010
910.030
910.040
910.050
910.060
910.080
910.090
910.100
910.110
910.120
910.121
910.130
910.150
910.160
910.180
910.190
910.200
Kolon, biyopsi tek lokalizasyon
Konjonktiva, biyopsi/pterygium
Kornea
Larinks, biyopsi
Menisküs
Mesane, biyopsi
Mide, biyopsi tek lokalizasyon
Mukosel, tükrük
Nazofarinks/orofarinks, biyopsi
Nöroma-morton/travmatik
Özofagus, biyopsi
Paratubal kistler (Morgagni hidati)
Parmaklar, el/ayak, amputasyon,
travmatik, iskemik
Peyronie plak
Pilonidal kist/sinüs
Plasenta
Plevra/perikard, biyopsi
Polip, kolorektal
Polip, mide/ince barsak
Polip, servikal/endometrial
Prostat, iğne biyopsisi
Safra kesesi
Sempatik gangliyon
Sinir, vagotomi ve benzeri girişim
Sinüs, paranasal biyopsi
Spermatosel
Sünnet derisi
Tendon/ tendon kılıfı, tümör dışı
Testiküler apendiks
Testis, kastrasyon
Tonsil ve/veya adenoidler
Trakea, biyopsi
Trombüs veya embolus
Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon
Üreter, biyopsi
Üretra biyopsi
Üretral divertikül eksizyonu
Vajina, biyopsi
Varikosel
Vas deferens
Ven, varis
Yumuşak doku, debridman
Yumuşak doku lipom eksizyonu veya
biyopsi
Bir kez puanlandırılır.
Bir kez puanlandırılır.
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
1-4 kadran
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 198
910.220
910.230
910.240
910.250
910.260
910.270
910.280
910.290
910.300
910.310
910.320
910.325
910.330
910.335
910.340
910.350
910.360
910.365
910.370
910.380
910.390
910.400
910.410
910.420
910.430
910.431
910.440
910.450
910.460
910.470
910.480
910.485
910.489
910.490
910.491
910.500
910.505
910.508
910.510
910.520
910.530
910.540
İkinci Düzey Histopatolojik İncelemeler
Ağız mukozası/gingiva biyopsi
Apendiks, insidental dışında
Arter, biyopsi
Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu
dışında
Böbrek, biyopsi iğne
Deri, eksizyonel biyopsi 1-2 lezyon
Dil, biyopsi
Diş/odontojenik kist
Dudak, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu
Eklem, rezeksiyon
Ekstremite, amputasyon, travmatik
Epididim rezeksiyonu
Femur başı, kırık
Hematosel eksizyonu
Hipofiz tümörü
Kalp kapakçığı
Karaciğer, biyopsi iğne/wedge (kama)
Kardiyak tümör rezeksiyonu
Kas, biyopsi
Kemik, ekzositoz
Lenf düğümü, biyopsi
Meme, biyopsi
Meme/reduksiyon mammoplasti
Myom(lar), myomektomi, uterus hariç
Omentum, biyopsi
Omentum rezeksiyonu
Over, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu
Over (+/- tuba), neoplastik değil
Pankreas, biyopsi
Paratiroid bezi
Parmak el/ayak, amputasyon, travma dışı
Penis rezeksiyonu parsiyel
Peritoneal veya mezenterik tümör, kist
rezeksiyonu
Periton, biyopsi
Prostat, iğne biyopsisi
Prostat, TUR
Plevral dekortikasyon
Seminal vezikül,rezeksiyon
Serviks, biyopsi
Sinir, biyopsi
Synovium
Testis, biyopsi
69
69
69
69
Bir kez puanlandırılır.
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
5-9 kadran
69
69
69
69
69
69
69
69
69
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 199
910.550
910.560
910.570
910.580
910.590
910.600
910.603
910.610
910.620
910.640
910.650
910.660
910.670
910.680
910.690
910.695
910.700
910.710
910.715
910.720
910.721
910.730
910.740
910.750
910.751
910.760
910.770
910.780
910.790
910.800
910.810
910.811
910.820
910.830
910.840
910.845
910.851
910.860
910.861
910.870
910.871
Testis, tümör/biyopsi/kastrasyon dışında
Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti
Tuba uterina, ektopik gebelik
Tükrük bezi, biyopsi
Uterus, prolapsus için (+/- tuba ve overler)
Üreter, rezeksiyon
Üretra rezeksiyon
Vulva/labia, biyopsi
Yumuşak doku basit eksizyon, lipom hariç
Üçüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler
Adrenal (sürrenal), rezeksiyon
Akciğer, kama biyopsisi
Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu
Beyin, biyopsi
Böbrek, parsiyel/total nefrektomi
Dalak
Deri, eksizyonel biyopsi 3 ve üstü lezyon
Göz, enükleasyon/evisserasyon
İnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında
Kalp eksplantı
Karaciğer, kısmi rezeksiyon
Karaciğer eksplantı
Kemik-biyopsi/küretaj materyali
Kemik fragmanları
Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı
nedenle
Kolon, biyopsi çoklu lokalizasyon
Larinks, parsiyel/total rezeksiyon
Lenf düğümleri, regional rezeksiyon
(diseksiyon)
Mediasten, kitle
Meme, parsiyel/basit rezeksiyon
Mesane, TUR
Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı
nedenle
Mide, biyopsi çoklu lokalizasyon
Myokard, biyopsi
Odontojenik tümör
Over, (+/- tuba), neoplastik
Penis rezeksiyonu radikal
Prostat, iğne biyopsisi
Prostat, radikal rezeksiyon dışında
Sentinel lenf nodülü incelemesi
Serviks, konizasyon
Stereotaktik beyin biyopsisi
69
69
69
69
69
69
69
69
69
Bir kez puanlandırılır.
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
10 ve üzeri kadran
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 200
910.880
910.890
910.900
910.910
910.930
910.940
910.950
910.951
910.960
910.961
910.962
910.965
910.970
910.980
910.990
911.000
911.001
911.005
911.010
911.020
911.030
911.040
911.050
911.060
911.070
911.080
911.090
911.100
911.110
911.120
911.130
Timus, tümör
Tiroid, total/lobektomi
Tükrük bezi (tümör dahil)
Uterus (+/- adneksler), tümör ve prolapus
hariç
Dördüncü Düzey Histopatolojik
İncelemeler
Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu
Ağız/dil/tonsil tümör içeren rezeksiyon
Ekstremite, disartikülasyon
Epilepsi ameliyatları materyali incelemesi
Fetus, diseksiyonla inceleme
Göz, eksentrasyon
İnce barsak, tümör için rezeksiyon
Kalp-akciğer eksplantı
Kemik, rezeksiyon
Kolon, total rezeksiyon
Kolon, tümör için segmental rezeksiyon
Larinks, parsiyel/total + boyun lenf nodları
Lobektomi, beyin
Mandibulektomi/maksillektomi, her biri
Meme, mastektomi + aksilla lenf nodları
Mesane, parsiyel/total rezeksiyon
Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon
Özofagus, parsiyel/total rezeksiyon
Pankreas, total/subtotal rezeksiyon
Prostat, radikal rezeksiyon
Testis, tümör
Uterus, neoplastik (+/- tubalar ve overler)
Vulva, total/subtotal rezeksiyon
Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon
Otopsi Materyallerinin İncelenmesi
Tahnit
Otopsi, tıbbi amaçlı, fetus dışında
Otopsi, tıbbi amaçlı, fetus
Adli Tıp
911.140
Adli muayene ve rapor tanzimi
911.141
Dosya üzerinden adli rapor tanzimi
73
73
73
73
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
377
270
95
Resmi kurumların yazılı talebi
üzerine Adli Tıp, Ruh sağlığı ve
hastalıkları, Çocuk ve Ergen ruh
sağlığı ve hastalıkları uzmanı
tarafından yapıldığında
puanlandırılır. Muayene puanı dahil.
Resmi kurumların yazılı talebi
üzerine Adli Tıp, Ruh sağlığı ve
hastalıkları, Çocuk ve Ergen ruh
sağlığı ve hastalıkları uzmanı
tarafından yapıldığında
80
50
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 201
puanlandırılır. Başka bir işlem ile
birlikte puanlandırılmaz.
Özel Patolojik Tetkikler
911.150
Frozen İncelemesi
911.160
911.170
911.180
Histokimyasal boyamalar
İmmünfloresan mikroskopi
İmmünhistokimyasal İnceleme
911.190
Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok
911.200
İn Situ Hibridizasyon için doku hazırlanması
911.201
Kromojenik in situ hibridizasyon
911.210
Flow Sitometri incelemesi için doku
hazırlanması
Elektron Mikroskopik İncelemeler (EM)
911.220
911.230
911.240
911.250
911.260
911.290
911.300
911.310
911.320
911.330
911.340
911.350
911.360
911.370
Bloktan elektron mikroskopik kesit
hazırlanması
Bloktan ışık mikroskopi kesit hazırlanması
Doku örneğinin blok haline getirilmesi
Kesit görüntülerinin basılması (her resim
için)
Kesitlerin elektron mikroskopik
incelenmesi
9.E. MESLEK HASTALIKLARI
LABORATUVAR TETKİKLERİ
Kromatografi ile yapılan tetkikler (her biri)
İdrarda hippürik asit (manuel)
Kanda methemoglobin
Kanda çinkoprotoporfirin
Kanda siyanür
Kanda CoHB tayini
Kanda Asetilkolinesteraz
İdrarda ALA-PROTO-PORFO
İdrarda TCA ve TCE
Patoloji raporu gereklidir.
911.160, 911.170, 911.180 ve
911.201 kodlu işlemlerin
puanlandırılabilmesi için her bir test
ve boyama için değerlendirme
sonuçlarının ayrı ayrı raporda
belirtilmiş olması gerekmektedir.
Dondurma mikrotomunda kesit
alma ve/veya kazıma ya da
dokundurma sitolojisi ve/veya
sadece makroskopik inceleme ile
patolojik yorumu kapsar. Her
ameliyat için bir kez puanlandırılır.
Her bir boyama için
Her bir test için, frozen dahil
Her bir test için
Bir hasta için bir kez
puanlandırılır.
67
20
43
43
26
47
Üçüncü basamak sağlık
tesislerinde puanlandırılır.
47
26
Elektron mikroskopi raporu ile
birlikte puanlandırılır.
47
32
32
32
84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 202
911.380
911.390
911.400
911.430
İdrarda fenol
EDTA provakasyon testi
Hastane ve işyerinde provakasyon
İdrarda İOD Asit
Atomik absorpsiyon cihazı ile yapılan tetkik
911.440
(Biyolojik sıvılarda)
Atomik absorpsiyon cihazı ile yapılan tetkik
911.441
(Dokuda)
DİŞ
1. TEŞHİS ve TEDAVİ PLANLAMASI
401.010
401.020
401.030
401.040
401.050
401.060
401.070
401.080
401.090
401.100
401.110
401.120
401.130
401.150
401.160
Diş hekimi muayenesi
0
0
0
0
0
0
Bu başlık altındaki işlemlerin
(405.340 hariç) genel anestezi
altında uygulanması halinde, işlem
puanları %30 artırılır. Bu başlık
altındaki işlemler diş hekimi veya
doktoralı/uzman diş hekimi için
puanlandırılır.
Röntgen filmleri diş hekimi
tarafından çekilirse puanlandırılır.
10 gün içinde bir kez
puanlandırılır.
Uzman diş hekimi muayenesi
Konsültan diş hekimi muayenesi
Konsültan uzman diş hekimi muayenesi
Periapikal film, her biri
Oklüzal film, her biri
Ekstra-oral film, her biri
Ortopantomograf (panoramik) film
Sefalometrik film, her biri
Antero-posterior sefalometrik film, her biri
El-Bilek filmi, her biri
Temporomandibüler eklem (TME) filmi,
her biri
Siyalografi, her biri
Bite-wing film, her biri
Dijital radyografi
2. TEDAVİ ve ENDODONTİ
402.010
Amalgam dolgu, bir yüzlü
402.020
Amalgam dolgu, iki yüzlü
402.030
Amalgam dolgu, üç yüzlü
10
10
6
6
2
2
2
4
4
4
4
4
2
2
2
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı
diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı
diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı
diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı
diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı
diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı
58
63
75
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 203
diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
402.040
İnley dolgu, oklüzal
402.050
İnley dolgu, iki yüzlü
402.060
İnley dolgu, üç yüzlü
402.070
Kompozit dolgu, ön diş
402.080
Kompozit dolgu, arka diş
402.090
Işınlı Kompozit dolgu, ön diş
402.100
Işınlı kompozit dolgu, arka diş, bir yüzlü
402.110
Işınlı kompozit dolgu, arka diş, iki yüzlü
402.120
Işınlı kompozit dolgu, arka diş, üç yüzlü
402.130
Kuafaj (dolgu hariç)
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı
diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı
diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı
diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı
diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı
diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı
diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı
diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı
diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı
diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı
diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı
diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı
diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı
diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı
diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı
diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı
diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı
diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı
diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı
seansta aynı diş için; 402.010 402.120 ve 402.160 - 402.190
58
63
75
69
75
75
58
69
75
12
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 204
arasındaki işlemler ile birlikte
puanlandırılmaz.
402.140
Amputasyon (dolgu hariç)
402.150
Kanal tedavisi, tek kanal, üst dolgu hariç
402.152
Kanal tedavisi, iki kanal, üst dolgu hariç
402.153
Kanal tedavisi, üç kanal, üst dolgu hariç
402.154
Kanal tedavisi, ilave her kanal için
402.160
Black 5 (kole) dolgusu, amalgam
402.170
Black 5 (kole) dolgusu, cam iyonomer
402.180
Black 5 (kole) dolgusu, kompozit
402.190
Cam ionomer dolgu
402.200
Dentin pinli restorasyonu, her bir pin
402.240
Kanal içi post uygulaması, her bir diş
Lokal anestezi puanı dahil
402.152, 402.153, 402.154,
402.271, 402.272, 402.273 ile
birlikte, aynı seansta aynı diş için
puanlandırılmaz.
402.150, 402.153, 402.154,
402.271, 402.272, 402.273 ile
birlikte, aynı seansta aynı diş için
puanlandırılmaz.
402.150, 402.152, 402.154,
402.271, 402.272, 402.273 ile
birlikte, aynı seansta aynı diş için
puanlandırılmaz.
402.150, 402.152, 402.271,
402.272, 402.273 ile birlikte, aynı
seansta aynı diş için
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı
diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı
diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı
diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı
diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı
diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı
diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Aynı
diş için 180 günden önce
puanlandırılmaz. Aynı seansta, aynı
diş için 402.130 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Dolgu
hariç
Lokal anestezi puanı dahil. Dolgu
hariç
402.250
Aşırı kole hassasiyeti tedavisi, yarım çene
Gangren veya periapikal lezyon tedavisi,
402.270
her bir kanal
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte
402.271
kanal tedavisi, tek kanal (üst dolgu hariç)
35
100
138
195
46
40
40
40
40
10
20
3
25
402.272, 402.273 ile birlikte aynı
seansta aynı diş için
puanlandırılmaz.
108
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 205
402.272
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte
kanal tedavisi, iki kanal (üst dolgu hariç)
402.273
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte
kanal tedavisi, üç kanal (üst dolgu hariç)
402.300
402.320
402.340
403.010
403.020
403.030
403.040
403.050
403.060
403.070
403.080
403.090
403.100
403.110
404.010
404.020
404.030
404.040
404.050
404.060
404.070
404.080
404.090
404.100
404.110
404.120
404.130
404.140
404.150
404.160
404.170
404.180
404.181
404.182
Ekstirpasyon, her bir diş
Onley
Kompozit venner
3. PEDODONTİ
Fissur örtülmesi (sealant), her bir diş
Yerel flor uygulaması (çürük proflaksisi),
yarım çene
Prefabrike kron
Yer tutucu, sabit
Yer tutucu, hareketli
Çocuk protezi, akrilik, bölümlü (tek çene)
Çocuk protezi, tam (tek çene)
Strip kron
Kompomer dolgu, her bir diş
Açık apeksli dişte kanal tedavisi, her bir
kanal
Bilinçli sedasyon
4. PROTEZ
Akrilik tam protez, tek çene
Akrilik bölümlü protez, tek çene
Metal kaideli tam protez, tek çene
Metal kaideli bölümlü protez, tek çene
Akrilik immediat protez, tek çene
Rebazaj (kaide yenileme), tek çene
Proteze yumuşak akrilik uygulaması
Besleme, tek çene
Akrilik protezde kırık veya çatlak tamiri
Kroşe ilavesi
Metal iskelet tamiri
Diş ilavesi, tek diş
Gnatoloji, TME-kas muayenesi (oklüzyon
kontrolü)
Oklüzal aşındırmalar, tek çene
Gece plağı (bruksizm için)
Pinley ve çeşitleri
Tek parça döküm kron
Venner kron, akrilik
Venner kron, seramik
Köprü gövdesi (akrilik-seramik) (her gövde
üye için)
402.271, 402.273 ile birlikte aynı
seansta aynı diş için
puanlandırılmaz.
402.271, 402.272 ile birlikte aynı
seansta aynı diş için
puanlandırılmaz.
151
203
17
29
80
24
10
40
95
120
299
299
40
46
85
10
280
250
280
250
66
39
80
35
12
12
17
11
30
0
100
20
60
60
95
25
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 206
404.190
404.200
404.201
404.210
404.220
404.230
404.240
404.250
404.260
404.270
404.280
404.290
404.300
404.310
404.320
404.330
404.340
404.360
404.370
404.380
404.390
404.400
404.410
404.420
Pivo (çivili kron) veya post-core
Jaket kron, akrilik
Jaket kron, tam seramik kron (metal
desteksiz)
Teleskop primer kron, kopingli
Maryland (andheziv) köprü
Roach köprü
Geçici kron, her bir diş
Kron sökümü, her ayak üye için
Düşmüş kron-köprü simantasyonu, her
sabit tutucu için
Kron, köprü tamiri, her üye için
Damak yarığı protezi (over-denture)
Yenidoğan'da preoperatif aparey
Velum uzantılı konuşma apereyi
Geçici opturatör (cerrahi plaklar)
Basit çene defektlerine protetik tedavi
Komplike çene defektlerine protetik tedavi
Yüz protezleri
Hassas tutuculu kronlar
Hareketli periodontal protez, tek çene
Sabit periodontal protez, her üye için
Laminate veneer
İmplant üstü kron köprü, her üye için
İmplant üstü tam protez
İmplant üstü bölümlü protez
5. AĞIZ DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ
405.010
Diş çekimi, infiltrasyon anestezi ile
405.011
Diş çekimi, rejyonal anestezi ile
405.020
Komplikasyonlu diş çekimi, infiltrasyon
anestezi ile
405.021
Komplikasyonlu diş çekimi, rejyonal
anestezi ile
405.030
Gömülü diş çekimi, mukoza retansiyonlu
55
30
30
47
33
28
10
7
5
12
380
420
225
98
455
650
780
95
79
25
25
95
280
250
İnfiltrasyon anestezi puanı dahil.
405.080, 405.090, 405.100 ile
birlikte aynı seansta aynı diş için
puanlandırılmaz.
Rejyonel anestezi puanı dahil.
405.080, 405.090, 405.100 ile
birlikte aynı seansta aynı diş için
puanlandırılmaz.
İnfiltrasyon anestezi puanı dahil.
405.080, 405.090, 405.100 ile
birlikte aynı seansta aynı diş için
puanlandırılmaz.
Rejyonel anestezi puanı dahil.
405.080, 405.090, 405.100 ile
birlikte aynı seansta aynı diş için
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil.
405.080, 405.090, 405.100 ile
birlikte aynı seansta aynı diş için
puanlandırılmaz.
21
30
21
30
60
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 207
405.040
Gömülü diş çekimi, kemik retansiyonlu
405.050
Gömülü kanin-premolar diş çekimi
405.055
Diş kökü çekimi
405.056
Sürnümerer (artı) diş çekimi
405.060
Kök ucu rezeksiyonu, tek diş
405.070
405.080
405.090
405.100
405.110
405.120
405.130
405.140
405.150
405.160
405.170
405.180
405.190
405.200
405.210
405.220
405.230
405.240
405.250
405.260
405.270
405.280
405.290
405.300
Alveolit cerrahi tedavisi
Kanama müdahalesi
Alveol plastiği, yarım çene
Alveol düzeltilmesi, tek çene
Kist operasyonu, küçük
Kist operasyonu, büyük
Osteomiyelit operasyonu, tek çene
Çene lüksasyonu, basit
Vestibuloplasti operasyonu
Sinüs plastiği
Sert doku greftleme
Biopsi
Apse drenajı, ekstraoral
Fizik tedavi (infraruj), her bir seans
Reimplantasyon, tek diş
Ototransplantasyon
Subperiostal implant, tek ünite
Stomatit tedavisi, kısa süreli
Stomatit tedavisi, uzun süreli
Kemik içi implant uygulaması, tek ünite
Torus operasyonu, yarım çene
Odontojenik tümör operasyonu, küçük
Odontojenik tümör operasyonu, büyük
Cerrahi nevralgi tedavisi
Lokal anestezi puanı dahil.
405.080, 405.090, 405.100 ile
birlikte aynı seansta aynı diş için
puanlandırılmaz. Radyolojik tetkikle
birlikte puanlandırılır.
Lokal anestezi puanı dahil.
405.080, 405.090, 405.100 ile
birlikte aynı seansta aynı diş için
puanlandırılmaz. Radyolojik tetkikle
birlikte puanlandırılır.
Daha önceden çekilmiş fakat kökü
kalmış dişler için puanlandırılır.
405.010, 405.011, 405.020,
405.021, 405.030, 405.040,
405.050, 405.056 kodları ile birlikte
puanlandırılmaz. Diş çekimini ilk
yapan hekim tarafından
puanlandırılmaz.
405.010, 405.011, 405.020,
405.021, 405.030, 405.040,
405.050, 405.055 kodları ile birlikte
puanlandırılmaz.
Lokal anestezi puanı dahil. Dolgu
hariç
130
150
35
25
98
14
12
49
55
169
195
170
35
122
140
90
30
35
4
50
70
170
4
4
225
100
135
325
53
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 208
405.340
405.350
405.360
405.370
405.380
405.390
405.400
405.410
405.420
405.430
406.010
Narkozlu diş çekimi, genel anestezi ile
Oro-antral fistül tedavisi
Enjeksiyon
Premedikasyon ve sedasyon
Ortodontik tedavi amaçlı gömük dişlerin
üzerinin açılması
Temparomandibüler eklem mekanoterapi
Temparomandibüler eklem içi enjeksiyon,
tek taraf
Artrosentez, tek taraf
Lokal anestezi, infiltrasyon
Lokal anestezi, rejyonal
6. PERİODONTOLOJİ
Periodontal apse tedavisi
406.020
Detartraj (diş taşı temizliği), alt sol çene
406.021
Detartraj (diş taşı temizliği), alt sağ çene
406.022
Detartraj (diş taşı temizliği), üst sol çene
406.023
Detartraj (diş taşı temizliği), üst sağ çene
406.030
Subgingival küretaj, alt sol çene
406.031
Subgingival küretaj, alt sağ çene
406.032
Subgingival küretaj, üst sol çene
406.033
Subgingival küretaj, üst sağ çene
406.040
406.050
406.060
406.070
406.080
406.090
406.100
406.110
406.120
406.130
406.140
406.150
406.160
406.170
406.180
Gingivektomi, yarım çene
Flep operasyonu, yarım çene
Hemiseksion (kök amputasyonu)
Serbest diş eti grefti, yarım çene
Koronale kaydırma veya sliding flep, yarım
çene
Periodontal şine (splint), geçici tek çene
Periodontal şine (splint), devamlı tek çene
Aşırı kole hassasiyet tedavisi, yarım çene
Frenektomi
Gingivoplasti, yarım çene
Biomateryal uygulaması, diş başına
Tunnel operasyonu, diş başına
Membran uygulaması
Bağ dokusu grefti (diş başına)
Subgingival ilaç uygulaması
61
163
4
11
27
46
33
130
5
5
15
180 günden önce tekrar
puanlandırılmaz.
180 günden önce tekrar
puanlandırılmaz.
180 günden önce tekrar
puanlandırılmaz.
180 günden önce tekrar
puanlandırılmaz.
180 günden önce tekrar
puanlandırılmaz.
180 günden önce tekrar
puanlandırılmaz.
180 günden önce tekrar
puanlandırılmaz.
180 günden önce tekrar
puanlandırılmaz.
Kanal tedavisi hariç
10
10
10
10
20
20
20
20
33
175
33
130
104
33
180
3
52
17
49
33
70
90
5
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 209
7. ORTODONTİ
407.010
407.020
407.030
Sefalometrik film analizi
Antero-posterior sefalometrik film analizi
Bilgisayarlı sefalometrik film analizi
Bilgisayarlı büyük Temparomandibüler
407.040
eklem fonksiyon testi
407.050
Bilgisayarlı kas tonus analizi (EMG)
407.060
407.070
407.080
407.090
407.100
407.110
407.120
407.130
407.140
407.150
407.160
407.170
407.180
407.190
407.200
407.210
407.220
407.230
407.240
407.250
407.260
407.270
407.280
407.290
407.300
407.310
407.320
Kemik yaşı tayini
Ortodontik fotograf
Ortodontik fotograf analizi
Ortodontik model yapımı
(*) Ortodontik model analizi
(*) Angle sınıf 1 anomalilerin ortodontik
tedavisi
(*) Angle sınıf 2 anomalilerin ortodontik
tedavisi
(*) Angle sınıf 3 anomalilerin ortodontik
tedavisi
(*) Kısa süreli ortodontik tedavi
Önleyici ortodontik tedavisi (dil
paravanası)
(*) Pekiştirme tedavisi
Pekiştirme aygıtı (Havley pi)
Sabit pekiştirme aygıtı (Lingual ratainer)
(*) Tek çeneyi ilgilendiren aparey yapımı
(*) İki çeneyi ilgilendiren aparey yapımı
(Aktivatör)
(*) Ağız dışı aparey tatbiki (Headgearyüzarkı)
(*) Ağız dışı aparey tatbiki (Chinecapçenelik)
Kayıp apareyin yeniden yapımı, tek çene
Aparey tamiri
(*) Hızlı maksiller expansiyon apereyi
(*) Arkteli tatbiki, tek çene, her bir
uygulama
(*) Band (Braket) tatbiki, her bir diş
(*) Sefelometrik cerrahi planı
(*) Okluzal cerrahi splint
(*) Ortodontik ameliyat arkı, tek çene
Çıkan bantın tatbiki
(*) Açık kapanış ortodontik tedavisi
Bu başlık altındaki işlemler "7.1
Tanıya Dayalı Ortodontik Tedavi
İşlemleri" başlığı altında yer alan
işlemler ile birlikte puanlandırılmaz.
En fazla üç defa puanlandırılır.
En fazla üç defa puanlandırılır.
26
26
26
78
65
Resmi kurumların yazılı talebi
üzerine Diş hekimi tarafından
raporlandığında puanlandırılır.
En fazla üç defa puanlandırılır.
20
26
13
26
26
351
455
520
260
130
169
169
78
169
410
169
169
169
26
195
52
13
26
325
325
13
650
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 210
7.1 Tanıya Dayalı Ortodontik Tedavi
İşlemleri
Ortodontik tedavi, Sınıf I
407.361
407.362
407.363
Ortodontik tedavi, Sınıf I - Başlangıç
Ortodontik tedavi, Sınıf I - Tedavi
Ortodontik tedavi, Sınıf I - Pekiştirme
Ortodontik Tedavi, Sınıf II
407.371
407.372
407.373
400
1000
600
Tedavi paketi, hem fonksiyonel
hem kamuflaj tedavilerini içerir.
Open-bite, deep-bite, expansiyon
tedavileri işlem puanına dahildir. Bu
başlık altındaki işlemler SUT 407.351
kapsamında faturalandırılır.
Ortodontik tedavi, Sınıf II - Başlangıç
Ortodontik tedavi, Sınıf II - Tedavi
Ortodontik tedavi, Sınıf II - Pekiştirme
Ortodontik Tedavi, Sınıf III
407.381
407.382
407.383
Bu başlık altındaki işlemler,
birbirleri ile ve "7. Ortodonti" başlığı
altında yer alan işlemler ile birlikte
puanlandırılmaz. Bu başlık altında
yeralan işlemlerden her biri ömür
boyu bir kez puanlandırılır.
Başlangıç aşaması; hastanın
ortodontik tanı ve tedavi planlaması
yapıldıktan sonra ortodontik
tedaviye alınarak tedavi
mekaniklerinin uygulanması, Tedavi
aşaması; uygulanan mekanikler
sonrasında planlanan sonuçların
alınmaya başlanması veya belirli bir
aşamaya gelinmesi, Pekiştirme
aşaması; tedavinin tamamlanması
halinde puanlandırılır. Başlangıç
aşaması ile Tedavi aşaması arasında
en az 6 ay, Tedavi aşaması ile
Pekiştirme aşaması arasında en az 4
ay süre bulunması gerekir.
Open-bite, deep-bite, expansiyon
tedavileri işlem puanına dahildir. Bu
başlık altındaki işlemler SUT 407.350
kapsamında faturalandırılır.
620
1550
930
Tedavi paketi, hem ağız dışı
aparey uygulamasını hem kamuflaj
tedavisini içerir. Open-bite, deepbite, expansiyon tedavileri işlem
puanına dahildir. Bu başlık altındaki
işlemler SUT 407.352 kapsamında
faturalandırılır.
Ortodontik tedavi, Sınıf III - Başlangıç
Ortodontik tedavi, Sınıf III - Tedavi
Ortodontik tedavi, Sınıf III - Pekiştirme
Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavi
700
1750
1050
Open-bite, deep-bite, expansiyon
tedavileri işlem puanına dahildir. Bu
başlık altındaki işlemler SUT 407.353
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 211
kapsamında faturalandırılır.
Ortognatik Cerrahide Ortodontik tedavi,
Başlangıç
Ortognatik Cerrahide Ortodontik tedavi,
407.392
Tedavi
Ortognatik Cerrahide Ortodontik tedavi,
407.393
Pekiştirme
407.391
880
2200
1320
Bilgi İşlem Merkezi Yazılım Destek Birimi 212
Download

Girişimsel işlemler Listesi 01.05.2013 den itibaren