TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi
Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.
maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör adaylarının Rektörlük Personel
Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Profesör kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile
Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi
Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını
belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın
listesi (başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 nüsha halinde
vereceklerdir.
Yardımcı Doçent kadrolarına,
2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile
Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi
Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile
yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
BĐRĐM/ BÖLÜM/ANABĐLĐM
DALI/PROGRAM
BALKAN ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ
BALKAN SĐYASETĐ VE ULUSL. ĐLĐŞKĐLER
BALKAN TARĐHĐ
DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ
ORTODONTĐ
EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ
MÜTERCĐM TERCÜMANLIK (ĐNGĐLĐZCE)
EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ
ZĐHĐN ENGELLĐLER EĞĐTĐMĐ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĐ
ĐLETĐŞĐM SANATLARI
RESĐM
KEŞAN MESLEK YÜKSEKOKULU
KADRO UNVANI /
ADET
Yardımcı
Profesör
Doçent
1
1
Açıklama
Bulgaristan ve Balkan Türkleri üzerine çalışmaları
bulunmak.
Karadağ üzerine çalışmaları bulunmak.
1
3
Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl ders
verme tecrübesine sahip olmak.
1
Alanında doktora yapmış olmak.
1
Grafik alanında sanatta yeterlilik yapmış olmak.
Resim alanında lisans, yüksek lisans ve sanatta
yeterlilik yapmış olmak.
1
Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl ders
LABORANT VE VETERĐNER SAĞLIK
1
verme tecrübesine sahip olmak.
KEŞAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU
ÇOCUK GELĐŞĐMĐ
2
Alanında doktora yapmış olmak.
KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYGULAMALI BĐLĐMLER YÜKSEKOKULU
BANKACILIK VE SĐGORTACILIK
1
GÜMRÜK ĐŞLETME
1
ĐŞLETME BĐLGĐ YÖNETĐMĐ
1
MĐMARLIK FAKÜLTESĐ
BĐNA BĐLGĐSĐ
1
Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.
MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ
Makine Mühendisliği doktoralı olup, Mekanik
MEKANĐK
1
alanında yayınları bulunmak.
Makine Mühendisliği doktoralı olup,
TERMODĐNAMĐK
1
Termodinamik alanında yayınları bulunmak.
SAĞLIK BĐLĐMLERĐ FAKÜLTESĐ
ERGOTERAPĐ
1
TIP FAKÜLTESĐ
GÖZ HASTALIKLARI
1
TIBBĐ BĐYOLOJĐ
1
Genetik alanında çalışmaları bulunmak.
Download

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı