YÖK GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KOD
510010
510070
510080
510090
510100
510110
510120
510121
İŞLEM ADI
Standart yatak tarifesi
Kuvöz
Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım
Yoğun bakım
Steril oda
İzole radyoaktif tedavi odası
Gündüz yatak tarifesi
Refakat
Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan
510123 hasta başı vizit, günlük, her hasta için
Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan
hasta başı vizit, günlük, her hasta için
Konsültasyon, diğer
Konsültasyon, acil
Acil poliklinik muayenesi
Yeşil alan muayenesi
Normal poliklinik muayenesi
İcapçı nöbetinde yapılan muayene
AÇIKLAMA
530.074 ile birlikte puanlandırılmaz.
Ameliyat olan hastaların ameliyat günü ve sonraki günleri için puanlandırılmaz.
530.074 ile birlikte puanlandırılmaz.
PUAN
0
0
0
0
0
0
0
0
21
10
11
12
13
14
15
16
510124
520010
520013
520020
520021
520030
520032
17
Psikiyatri-Çocuk psikiyatrisi, uzman ve gelişimsel pediatri
520033 yandal uzman hekim muayenesi
18
520035 Yan dal uzman hekim muayenesi, üçüncü basamak sağlık tesislerinde
19
520036 Meslek hastalıkları muayenesi
20
21
22
520050 Sağlık kurulu raporu
520051 Uzman hekim raporu
520052 Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu
23
24
25
520070 Genel anestezi altında muayene
530020 Apse veya hematom drenajı, Organ ve derin yumuşak doku
530030 Apse veya hematom drenajı, Deri ve subkutan dokular
75
66
50
26
530050
45
27
530060
28
530070
29
30
530071
530072
31
530073
32
530074
33
34
35
36
37
38
530075
530080
530090
530100
530110
530120
39
40
41
42
43
44
530130
530140
530150
530160
530170
530180
45
530190
46
530200
47
48
49
50
51
52
53
530210
530220
530230
530231
530240
530241
530260
54
55
56
530270
530280
530290
Psikiyatri uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 10 hasta için 33 puan,
çocuk psikiyatrisi ve gelişimsel pediatri yandal uzmanınca yapılan muayenelerde
ilk 10 hasta için 45 puan verilir. Sonraki muayeneler için 23 puan verilir.
Yan dal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 20 hasta için 30 puan,
sonraki muayeneler için 23 puan verilir.
Yan dal uzmanınca yapılan muayenelerde ilk 20 hasta için 30 puan,
sonraki muayeneler için 23 puan verilir.
Genel kurul oturumu yapılan raporlar için geçerlidir.
Herbir üye için, hasta başına, puanlanır
550.090 ve 550.100 kodlu işlemler hariç, başka bir anestezi işlemi ile birlikte
puanlandırılmaz.
Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile puanlandırılır.
Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile puanlandırılır.
614.370, 621.330, 802.930 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için,
Biyopsi, iğne
bir kez puanlandırılır.
604.160, 607.690, 607.790, 608.140, 608.150, 608.160, 608.320, 608.780, 608.840,
608.860, 608.910, 614.350, 614.360, 614.370, 615.050, 615.210, 616.670, 618.040,
618.450, 618.590, 619.120, 619.410, 619.520, 620.050, 620.110, 620.120, 620.970,
621.320, 621.330, 621.700, 700.750, 701.280, 701.380, 701.400, 701.550, 703.480,
Biyopsi, derin (cerrahi)
703.490, 704.740, 802.930 ile birlikte puanlandırılmaz.
604.160, 607.690, 607.790, 608.140, 608.150, 608.160, 608.320, 608.780, 608.840,
608.860, 608.910, 614.350, 614.360, 614.370, 615.050, 615.210, 616.670, 618.040,
618.450, 618.590, 619.120, 619.410, 619.520, 620.050, 620.110, 620.120, 620.970,
621.320, 621.330, 621.700, 700.750, 701.280, 701.380, 701.400, 701.550, 703.480,
Biyopsi, yüzeyel (deri veya derialtı)
703.490, 704.740, 802.930 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sadece bir kez, beyin ölümü gerçekleştiğinde, beyin ölümü tespit tutanağı imzalandığı an,
Nöroloji, Kardiyoloji, Beyin Cerrahisi, Anestezi Uzmanı olmak üzere her bir hekim için
Beyin ölümü tespiti (Organ nakli için)
puanlandırılır.Apne testi ile birlikte puanlandırılamaz
Kadavra donör bakımı (Organ nakli için)
Dört saatte bir, hastanın bakımını üstlenen hekim için, vizit yapması halinde puanlandırılır.
Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemine yeni kaydı yapılan veya canlı vericiden nakil yapılan
Transplantasyon hazırlığı
hastaları, transplantasyona hazırlayan sorumlu uzman hekim için bir kez puanlandırılır.
Kadavradan nakil için aday hastaların transplantasyon öncesi hazırlığını yapan sorumlu
Kadavradan nakil aday hazırlığı
uzman hekim için puanlandırılır.
Transplantasyon sonrası hastanın bakımını üstlenen uzman hekim için ilk bir aylık sürede
puanlandırılır. İşlem paket puanı ile birlikte puanlanmaz. Birden fazla anabilim dalı için
aynı anda uygulanabilir. Herbir anabilim dalı için günde bir kez uygulanır. Nakil türüne
Transplantasyon sonrası günlük hasta takibi (günde en az iki kez yapılan hast göre ilgili olan anabilim dalları üniversite yönetim kurulunca belirlenir.
Damar yolu açılması
Diyabetli hasta eğitimi
Endokrinolji uzmanları için, yılda iki kez puanlandırılır.
Elektrokardiyogram
Enteral hiperalimantasyon takibi
Fototerapi (4 saatlik seansı)
530.800, 550.030, 608.500, 608.510 kodlu işlemlerden en az biri ile birlikte puanlandırılır.
Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması
Tek başına puanlandırılmaz.
İntramusküler enjeksiyon
İntravenöz enjeksiyon
İntravenöz ilaç infüzyonu
Kan gazları takibi
Kan veya ürünleri transfüzyonu
10 cm'den büyük veya bir çok alanda. Bir kez puanlandırılır. 530.200 ve 530.210 ile birlikte
puanlandırılmaz. Kesi boyut ve sayı bilgisi Hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta
Kesi sütürasyonu, büyük
dosyasına kaydedildiğinde puanlandırılır.
5 cm'den küçük, tek bir alanda. Bir kez puanlandırılır. 530.190 ve 530.210 ile birlikte
puanlandırılmaz. Kesi boyut ve sayı bilgisi Hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta
dosyasına kaydedildiğinde puanlandırılır.
Kesi sütürasyonu, küçük
5-10 cm arası, tek bir alanda. Bir kez puanlandırılır. 530.190 ve 530.200 ile birlikte
puanlandırılmaz. Kesi boyut ve sayı bilgisi Hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta
dosyasına kaydedildiğinde puanlandırılır.
Kesi sütürasyonu, orta
Kist ponksiyonu
Tek başına puanlandırılır. Diğer cerrahi ve biyopsi işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Kist veya benign tümör çıkarılması, derin, 1-3 adet
614.380 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kist veya benign tümör çıkarılması, derin, 4 veya daha fazla sayıda
614.381 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kist veya benign tümör çıkarılması, yüzeyel, 1-3 adet
614.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kist veya benign tümör çıkarılması, yüzeyel, 4 veya daha fazla sayıda
614.411 ile birlikte puanlandırılmaz.
Lavman
601.690, 603.660, 603.670, 603.750, 608.000, 608.020, 608.030, 608.050, 608.060, 608.100,
608.110, 608.140, 608.150, 608.160, 608.170, 608.180, 608.530, 620.790, 621.340 ile
Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu
birlikte puanlandırılmaz.
Lenf bezi ponksiyonu veya aspirasyonu
Lokal anestezi
21
10
23
23
23
23
30
33
30
30
5
0
30
150
50
700
400
600
100
80
0
10
0
0
0
50
0
0
0
0
0
100
40
80
40
120
230
70
100
0
150
40
0
SIRA
NO
57
58
59
60
61
KOD
530300
530301
530310
530320
530330
İŞLEM ADI
Lomber ponksiyon
BOS yayması değerlendirilmesi
Mesane sonda uygulaması
Mide yıkama
Monitorizasyon
62
63
64
65
66
67
68
530340
530350
530360
530380
530381
530390
530410
Nazogastrik sonda uygulaması
Nebülizatör ile ilaç uygulaması
Oksijen inhalasyon tedavi seansı, saatlik
Parasentez, tanısal
Parasentez, terapötik
Subkutan enjeksiyon
Sütür alınması
69
530420 Torasentez, tanısal
70
71
530421 Torasentez, terapötik
530430 Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi, 24 saat
72
73
530470 Uyarı ve baskılama testleri
530480 Vena seksiyonu (Cut-down)
74
530490 Ventilatör ile takip
75
530500 Yanık debridmanı, büyük
76
530510 Yanık debridmanı, küçük
77
530520 Yanık debridmanı, orta
78
530530 Yanık pansumanı, küçük
79
530531 Yanık pansumanı, orta
80
530532 Yanık pansumanı, büyük
81
82
83
84
85
530560
530561
530562
530580
530581
Yara debridmanı
Dekübit yara debridmanı
Yara debridmanı, anestezi altında
Yara pansumanı
Dekübit yara pansumanı
86
87
88
89
90
91
530585
530586
530587
530590
530620
530625
İntradermal test
Ria takılması
Ria çıkarılması
Arter kateterizasyonu
Hood içi oksijen ölçümü
İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü
92
530650 İntravenöz port yerleştirilmesi
93
530660 Kalıcı tünelli kateter çıkarılması
94
95
530670 Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi
530680 Kateter pansumanı ve bakımı
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
530690
530700
530710
530711
530720
530730
530740
530750
530760
530770
530780
530790
530800
530810
530820
530830
530840
530850
530860
530870
530880
530890
530900
530910
530920
530930
530940
530950
530960
530970
530980
Kateter revizyonu ve/veya değişimi
Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması
Periton dializi için kalıcı kateter takılması
Periton diyalizi için kalıcı kateterin çıkarılması
Periton dializi için kateter yerleştirme
Perkütan silastik kateterizasyon
Santral ven kateterizasyonu, femoral ven, perkutan
Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven, perkutan
Santral ven kateterizasyonu, periferik ven, perkutan
Subklavyen katater takılması, cerrahi yöntemle
Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi
Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi
Endotrakeal entübasyon, yenidoğan
Exchange transfüzyon, yenidoğan
Göbek arter kateterizasyonu
Göbek granülomu koterizasyonu
Göbek ven kateterizasyonu
Göz pansumanı, yenidoğan
İntramusküler enjeksiyon, yenidoğan
İntravenöz mayi takılması, yenidoğan
İntravenöz enjeksiyon, yenidoğan
Nitrik oksit tedavisi takibi, yenidoğan
Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan
Subdural illüminasyon
Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan
Transport küvezle hastane dışı nakil
Transport küvezle hastane içi nakil
Vücut temizliği, yenidoğan
Yenidoğan monitörizyonu
Yenidoğan arteriyel tansiyon ölçümü
Yenidoğanın canlandırılması
AÇIKLAMA
Pansuman dahil
530.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer girişimlerde yapılan nazogastrik uygulamalar o işlemin bir parçası olarak kabul görür
ve ayrıca bu kod üzerinden puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır. 530.320 ile birlikte
puanlandırılmaz.
530.381, 803.290 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır.
530.380, 803.291 ile birlikte puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır.
Aynı gün içinde 530.421, 701.190 ve 803.292 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
Aynı gün içinde 530.420, 701.190 ve 803.293 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
Uygulama ve takip dahil. Endokrin sistemin değerlendirilmesinde kullanılan,
uyarı ve baskılama amaçlı testler. 705.450, 705.460, 705.470, 705.480 ve 705.490 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Lokal anestezi dahil
Yoğun bakım dışında takip edilen hastalar için,yoğun bakım hastası gibi ve günde bir kez
puanlanır
%30’dan büyük vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez puanlandırılır.
530.510, 530.520 ile birlikte puanlandırılmaz.
%10'dan küçük vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez puanlandırılır.
530.500, 530.520 ile birlikte puanlandırılmaz.
%10-30 arası vücut yüzey alanında. Pansuman dahil. İki günde bir kez puanlandırılır.
530.500, 530.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
%10’dan küçük vücut yüzey alanında. Günde bir bir kez puanlandırılır. 530.531, 530.532 ile
birlikte puanlandırılmaz.
%10-30 arası vücut yüzey alanında. Günde bir bir kez puanlandırılır. 530.530, 530.532 ile
birlikte puanlandırılmaz.
%30’dan büyük vücut yüzey alanında. Günde en fazla iki kez puanlandırılır. 530.530, 530.531
ile birlikte puanlandırılmaz.
Pansuman dahil, günde bir kez puanlandırılır. 530.561 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sadece cerrahi branşlar için puanlanabilir.
Pansuman dahil, günde bir kez puanlandırılır. 530.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez ve cerrahi branşlarda puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
Allerji ve klinik immünoloji uzmanı tarafından yapılıp, işlem ve sonucun raporlanması halinde,
panel başına ve bir kez puanlandırılır.
4 günde bir kez puanlandırılır. 530.625, 530.690 ile birlikte puanlandırılmaz.
4 günde bir kez puanlandırılır. 530.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kemik iliği transplantasyonu veya kemoterapi amaçlı yapılan işlemler için bu kod üzerinden
puanlandırılır.
Hickman, boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların çıkarılması,
açık cerrahi girişim ile ameliyathanede gerçekleştirilir.
Hickman, veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların
subkutan tünelle yerleştirilmesi
14 günde bir kez puanlandırılır. Aksi takdirde tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 530.590 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
Pulmoner arter kateteri
Günde en fazla 3 kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
Doğumhanede, yenidoğanlar için
PUAN
60
15
15
30
0
20
0
0
50
50
0
0
50
50
0
20
100
200
64
107
8
21
45
20
40
200
3
10
40
40
50
90
0
25
190
75
250
0
100
20
300
75
105
30
75
100
50
150
150
70
50
160
105
4
105
0
0
0
0
0
81
0
60
50
0
0
0
0
50
SIRA
NO
KOD
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
530983
540010
540020
540030
540040
540050
540060
540070
540081
540082
540083
540084
540085
540086
540087
Yenidoğanın ilk muayenesi
Yenidoğan ek puanı, A1 grubu
Yenidoğan ek puanı, A2 grubu
Yenidoğan ek puanı, A3 grubu
Yenidoğan ek puanı, B grubu
Yenidoğan ek puanı, C grubu
Yenidoğan ek puanı, D grubu
Yenidoğan ek puanı, E grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A1 grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A2 grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, A3 grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, B grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, C grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, D grubu
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyat ek puanı, E grubu
142
143
144
145
550010
550020
550030
550040
Anestezi öncesi muayene
Apne testi
Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı
Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi
İŞLEM ADI
146
147
148
149
550050
550060
550070
550080
Hasta kontrollü analjezi (Epidural, intravenöz vb.)
İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü
Kardiyopulmoner ressüsitasyon
Laringeal maske uygulaması (LMA)
150
550090 Muayene anestezisi, ameliyathane dışında
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
550100
550110
550120
550130
550140
550150
550160
550170
550180
550190
550200
550210
550220
550230
550231
550240
550241
550250
550251
550260
550261
550270
550280
550290
550300
550301
550310
550311
550320
550321
550330
550331
550350
550360
550370
550380
550390
550400
550410
550420
550430
550440
550450
550460
550470
550480
550490
550500
550510
550520
550530
550540
550550
550560
550570
550580
AÇIKLAMA
Yenidoğana uygulanan pozitif basınçlı ventilasyon ve kalp masajı gibi işlemleri kapsar.
Normal doğum veya sezaryen sonrası bebeğin ısıtılması, hava yolunun açılması, kurulama,
taktil uyarı, pozisyonlama, suplemental oksijen verilmesi gibi işlemler yenidoğan
canlandırılması kapsamında yer almaz.
Anestezi uzmanı hekim tarafından yapılması halinde puanlandırılır. Muayene ve konsültasyon
işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
530071 ile birlikte puanlanamaz
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır.
Özel programlanabilir bir cihaz ile hastanın ağrısı olduğunda aktive ettiği bir analjezi
uygulama yöntemidir. Günde en az iki kez yapılan hasta başı ağrı değerlendirmesinin
raporlandırılması sonucunda günde bir kez puanlandırılır. 551.290 ile birlikte puanlandırılmaz .
Kateterizasyon hariç. Günde bir kez puanlandırılır.
530.330, 530.130, 530.350, 530.360, 551.251 ile birlikte puanlandırılmaz.
PUAN
30
1500
900
600
360
240
120
60
400
250
145
70
40
25
10
21
200
25
20
20
30
200
10
Hastanın ağrılı uyaranlara yanıtsızlık oluşturacak düzeyde bilincinin baskılandığı, LMA ve/veya
maske ile ventilasyonu gerektirecek düzeyde anestezi derinliğinin sağlandığı durumlarda puanlandırılır.
100
Hastanın ağrılı uyaranlara yanıtsızlık oluşturacak düzeyde bilincinin baskılandığı, LMA ve/veya
Muayene anestezisi, ameliyathanede
maske ile ventilasyonu gerektirecek düzeyde anestezi derinliğinin sağlandığı durumlarda puanlandırılır.
Nazal entübasyon, ameliyathane dışı
Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü
Anestezi puanı, A1 grubu
Anestezi puanı, A2 grubu
Anestezi puanı, A3 grubu
Anestezi puanı, B grubu
Anestezi puanı, C grubu
Anestezi puanı, D grubu
Anestezi puanı,E grubu
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 3000 ve ü
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 2000-2999
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 900-1999
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 500-899
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 500-899, u
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 300-499
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 300-499, u
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 150-299
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 150-299, u
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149
Birden fazla ameliyatın yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149, uzm
Yeni doğan anestezi puanı, A1 grubu
Yeni doğan anestezi puanı, A2 grubu
Yeni doğan anestezi puanı, A3 grubu
Yeni doğan anestezi puanı, B grubu
Yeni doğan anestezi puanı, B grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
Yeni doğan anestezi puanı, C grubu
Yeni doğan anestezi puanı, C grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
Yeni doğan anestezi puanı, D grubu
Yeni doğan anestezi puanı, D grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
Yeni doğan anestezi puanı, E grubu
Yeni doğan anestezi puanı, E grubu, uzman ve anestezi teknisyeni birlikte
Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi
Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Proloterapi
Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif gelişimi indükleme
Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi
Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Aksiller pleksus sinir bloğu
Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları
Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları
Faset mediyan sinir bloğu
Total sayı dahil
Fasiyal sinir sinir bloğu
Femoral sinir bloğu, üçlü
Gasser gangliyon sinir bloğu
Total sayı dahil
Glossofaringeal/vagus/frenik/aksesoryus sinir bloğu
Greater ve lesser oksipital sinir bloğu
Total sayı dahil
İlave periferik alt ekstremite sinir bloğu, her biri
İlave periferik üst ekstremite sinir bloğu, her biri
İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu
İnterkostal sinir bloğu, tek seviye
Bir kez puanlandırılır.
İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye
550.530 işlemine ilave puanlandırılır.
İnterskalen sinir bloğu
Laringeal sup/rek sinir bloğu
Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu
Maksiller/mandibüler sinir bloğu
50
30
30
1200
750
450
210
120
75
50
1440
900
540
252
84
144
48
90
30
60
20
2160
1350
810
378
126
216
72
135
45
90
30
150
15
35
15
65
15
100
30
30
50
75
75
200
100
50
15
15
75
30
15
100
75
50
50
SIRA
NO
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
KOD
550590
550600
550610
550611
550620
550630
550640
550650
550660
550670
550680
550690
550700
550710
550720
550730
550740
550750
550760
İŞLEM ADI
Paraservikal (serviks) sinir bloğu
Peroneal/tibial/sural sinir bloğu
Pudental sinir bloğu
Penil blok
Radial/ulnar/medial sinir bloğu
Sakral/koksigeal sinir bloğu
Selektif sinir kökü bloğu, tek
Servikal/brakial pleksus sinir bloğu
Siyatik sinir bloğu
Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu
Supraskapuler sinir bloğu
Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu
İmpar gangliyon sinir bloğu
Paravertebral/torakal/lomber/psoas kompartman sinir bloğu, tek
Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu
Splanknik blok
Stellat gangliyon sinir bloğu
Epidural blok (kateter ve port veya pompa implantı)
Epidural kan veya serum yaması
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
550770
550780
550790
550800
550810
550820
550830
550831
550840
550850
550860
550870
550880
550890
550900
550910
550920
550930
550940
550950
550960
550970
550980
550990
551010
551020
551030
551040
551050
551060
551070
551080
551081
551082
551083
551090
551100
551110
551120
551130
551140
551150
551160
551170
551180
551190
551200
551210
551220
551230
551240
551250
551251
551260
551270
551280
Kombine spinal epidural analjezi veya blok (kontinu)
Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon
Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon
Spinal blok, kateter ve port veya pompa implantı ile
Subaraknoid blok, lomber veya kaudal spinal blok ile
Subaraknoid kateterizasyon
Transforaminal anterior epidural enjeksiyon veya kateter
Perinöral kateterizasyon
Hipofiz adenolizisi
Nörolitik sinir bloğu, subaraknoid
Nörolitik sinir bloğu, epidural (Servikal-torakal)
Nörolitik sinir bloğu, epidural (Lomber-kaudal)
Nörolitik interkostal sinir bloğu, tek seviye
Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye
Trigeminal/gasser gangliyon sinir bloğu
Nörolitik stellat gangliyon sinir bloğu
Nörolitik sinir bloğu, paravertebral (Torakal-lomber)
Nörolitik çölyak veya hipogastrik sinir bloğu
Nörolitik impar gangliyon sinir bloğu
Nörolitik periferik sinir bloğu, tek
Nörolitik splanknik sinir bloğu
Anuloplasti RFT
Faset eklem RFT, tek
Glossofaringeal RFT
Paravertebral RFT, lomber
Paravertebral RFT, torakal
Perkütan faset sinir denervasyon RFT, tek
Perkütan intradiskal RFT
PİRFT intradiskal
RFT Nörotomi
Sakroiliak eklem RFT, tek
Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye)
Torakal Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye)
Lomber Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye)
Sakral Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye)
Sfenopalatin gangliyon RFT
Stellat gangliyon RFT
Trigeminal veya gasser gangliyon RFT
Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis
Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis
Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis
İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant
İmplantasyon spinal-epidural
Nörostimülatör elektronik analiz/programlama
Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması
Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi
Periferik sinir elektrod implantasyonu
Perkütan elektrod revizyonu veya çıkartılması
Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu
Pompa veya port programlaması veya doldurması
Port veya pompa revizyonu veya çıkartılması
Bispektral indeks (BİS) monitorizasyonu
Derin trakeal aspirasyon
Epidural blok (kontinu)
Epidural veya spinal diferansiyel blok
Gastrik intramukozal pH, tonometri
282
283
284
285
286
551290
551300
551310
551320
551330
Günlük yatan hasta ağrı takibi
İntravenöz lidokain testi
İntraplevral kateterizasyon ile blok, kontinü
İntravenöz rejyonel blok (RİVA)
Kontinu perineural opiat analjezisi
287
551340 SEDO-analjezi
288
552001 1. Basamak yoğun bakım viziti
289
552002 2. Basamak yoğun bakım viziti
AÇIKLAMA
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Total sayı dahil
Otolog kanın epidural mesafeden verilmesi
Alt ekstremite ve batın cerrahisinde rejyonel anestezi uygulamasında spinal ve epidural
anestezinin özel bir set ile uygulanması
Floroskopi eşliğinde transforaminal olarak epidural steroid uygulaması
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu
Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu
Trigeminal nevraljide nörolitik ajan enjeksiyonu
Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, sempatik gangliyon bloğu
Lomber sempatik blokları da içerir.
Kanser ağrısı tedavisinde uygulanır.
Toplam sayı dahil
Toplam sayı dahil
Toplam sayı dahil
Toplam sayı dahil
Toplam sayı dahil
Disk içerisine RFT uygulaması - IDET
Üç günlük bir programdır. Bu süreçte 1 kez puanlandırılır.
Üç günlük bir programdır. Bu süreçte 1 kez puanlandırılır.
Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve rezervuarı cilt altına implante edilen ağrı pompaları
Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve ucu dışarı açık tünelize edilmiş kateterler
Sadece programlama ve analizi içerir, cihaz implantasyon işlemlerini içermez.
Nörostimülatör elektrodunu periferik sinir üzerine yerleştirmek için küçük cerrahi işlem
Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların doldurulma ve/veya programlama işlemi
Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların cerrahi revizyonu ya da çıkartılması
Günde en fazla 1 kez puanlandırılır. Anestezi uygulamaları ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
Epidural kateterli hastalarda, Anestezi uzmanınca günde en az iki kez yapılan hasta başı ağrı
değerlendirmesinin raporlandırılması sonucunda, günde bir kez puanlandırılır. 550.050 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Nöropatik ağrı tedavisinde
Aynı gün genel anestezi ile birlikte puanlandırılmaz. Lokal ya da rejyonel anestezi altında
cerrahi girişim uygulanan hastalara ayrıca tanı veya tedavi amaçlı bir girişim uygulanacak
hastaların sedatize edilmesi amacıyla uygulandığında puanlandırılır.
Günde bir defa puanlanır. Aynı anabilim/bilim dalındaki öğretim üyelerine,aynı hasta için
ameliyat dışında başka puan girişi yapılamaz.
Günde bir defa puanlanır. Aynı anabilim/bilim dalındaki öğretim üyelerine,aynı hasta için
ameliyat dışında başka puan girişi yapılamaz.
PUAN
40
50
50
20
50
50
75
100
75
50
50
200
150
75
150
200
75
300
100
175
150
170
300
75
150
170
170
400
200
300
250
75
30
200
125
125
300
250
75
300
350
250
350
250
250
250
250
250
250
200
250
250
250
250
300
250
300
300
300
300
300
300
20
150
350
350
100
350
20
150
20
5
200
90
30
20
20
150
75
60
29
60
120
SIRA
NO
KOD
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
Günde bir defa puanlanır. Aynı anabilim/bilim dalındaki öğretim üyelerine,aynı hasta için
ameliyat dışında başka puan girişi yapılamaz.
290
552003 3. Basamak yoğun bakım viziti
291
590001 Yenidoğan/çocuk/erişkin tedavisel soğutma (Terapötik hipotermi)
292
293
294
295
600010
600020
600030
600040
Dermabrazyon, bir alanda
Dermabrazyon, tüm yüze
İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans
Malign deri tümörlerinin eksizyonu
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
600050
600060
600070
600090
600091
600100
600110
600111
600120
600130
600140
600150
600160
600170
600180
600190
600200
600210
600220
600230
600240
600250
600260
600270
600280
600290
322
323
600300
600310
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
600320
600330
600350
600360
600370
600390
600400
600410
600420
600430
600440
600450
600460
600470
600480
600490
600500
600510
600520
600530
600540
600550
600560
600570
600580
600590
600600
600610
600620
600630
600640
600650
600660
600670
600680
600690
600700
600701
600710
600720
600730
600740
600770
600800
600830
369
370
371
600860
600870
600880
Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greft ile
Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütur ile
Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması, bir seans
Yanıkta eskarektomi
Toraks hariç, her bir anatomik alan için
Yanıkta toraks eskarektomisi
Yanıkta eskarotomi
Her bir anatomik alan için
Yanıkta fasiyotomi
Her bir anatomik alan için
Yanıkta fasiyotomi kapatma
Her bir anatomik alan için
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması
100 cm² lik bir alan için
Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması, ilave her uygulama İlave her 100 cm² lik alan için. 600.120 işlemine ilave puanlandırılır.
Yaygın iyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyon/ kriyoterapisi
Genel anestezi ile. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım
Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım
Skar revizyonu, küçük
3 cm'den küçük. Herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
Skar revizyonu, orta
3-10 cm. Herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
Skar revizyonu, büyük
10 cm'den büyük. Herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, küçük
3 cm'den küçük
Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, orta
3-10 cm
Hemanjiom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu, büyük
10 cm'den büyük
Hemanjiom, lenfanjiyom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile
Vasküler malformasyonlar ve lenfanjiyom için sklerozan madde enjeksiyonu İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Split thickness deri grefti, küçük
5 cm² den küçük
Split thickness deri grefti, orta
5-10 cm²
Split thickness deri grefti, büyük
10 cm² den büyük
Full thickness deri grefti, küçük
5 cm² den küçük
Full thickness deri grefti, büyük
5 cm² den büyük
10 cm² den büyük. Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük
oluşturulmasından sonra. 620.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, orta
5-10 cm². Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar oluşturulmasından sonra.
5 cm² den küçük. Deperioste saçlı deri defektleri için kemikte kanamalı odaklar
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük
oluşturulmasından sonra.
Kısmi kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, ilave
İlave her el ayası kadar alanın onarımı
Kompozit greft uygulaması
Mukoza grefti alınması
Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, büyük
5 cm² den büyük
Tam kalınlıkta deri grefti ile defekt onarımı, küçük
5 cm² den küçük
Yağ grefti uygulamalası
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Abbe flebi, birinci seans
Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu
Abbe flebi, ikinci seans
Dudak, göz kapağı gibi yapıların flep ile rekonstrüksiyonu
Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler
Alın flebi, birinci seans
Alın flebi, ikinci seans
Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri
600.730 ile birlikte puanlandırılmaz.
Çapraz bacak flebi, birinci seans
Çapraz bacak flebi, ikinci seans
Çapraz parmak flebi, birinci seans
Çapraz parmak flebi, ikinci seans
Dil flebi, birinci seans
Dil flebi, ikinci seans
Doku genişletici uygulamaları, birinci seans
Doku genişletme ünitesinin uygulanması ve takip eden tüm genişletme enjeksiyonları dahil
Doku genişletici uygulamaları, ikinci seans
Doku genişletici, çıkarma işlemi, fibröz kapsülün komplet eksizyonu dahil
Fasiyokütan flep
İki farklı doku içeren serbest kompozit flep
Latissimus dorsi kas deri flebi, fibula osteokütan flebi vb.
İki loblu flep
İnterpolasyon flepleri, birinci seans
Kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vb.
İnterpolasyon flepleri, ikinci seans
Kasık flebi, abdominal flep, subpektoral flep, infraklavikuler flep vb.
Kas flebi
Kas flebi ile birlikte deri grefti
Kas-deri flebi
K-M plasti
Limberg, Rhomboid, Karydakis flep ameliyatları
Mukoza flebi
Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi
Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi ile birlikte deri grefti
Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi
Tek bir doku içeren serbest flep
Fibula flebi, kasık flebi, grasilis kas flebi vb.
Tek loblu lokal deri flebi
Bir flep için (Nota flebi, banner flebi vb.)
Tek loblu lokal deri flebi, ilave her flep için
600.700 işlemine ilave puanlandırılır.
Üç farklı dokuyu birlikte içeren serbest flep
Subskapuler arter tabanlı osteomuskulokütan flep
V-Y ilerletme deri flebi
Z-Plasti, tekli
Bir kez puanlandırılır. 600.460 ile birlikte puanlandırılmaz.
Vasküler lezyon, lazer
En fazla 5 seans puanlandırılır.
Vasküler lezyon, eksizyonel lazer
Deri tümörlerinde eksizyonel lazer
Pigmentli lezyon, eksizyonel olmayan lazer
Medikal tedavi sonrası uygulanabilir. Tümöral olmayan lezyonlar içindir. En fazla 3 seans
Blow-out kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi
puanlandırılır.
Etmoidal arter ligasyonu
Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
Üçüncü seviye yenidoğan/çocuk/erişkin yoğun bakım ünitesi olan sağlık tesislerinde,
hipoksik iskemik ensefalopati tanısında uygulanır. Aynı yatış döneminde en fazla üç kez puanlandırılır.
Yanık, akne sonucu oluşmuş ileri düzeyde şekilsiz skar nedeni ile, bir alan ile sınırlı
abraziv yaklaşım
Yanık, akne sonucu oluşmuş ileri düzeyde şekilsiz skar nedeni ile, tüm yüz için abraziv yaklaşım
Keloid vb oluşumlar için
Lokal flep ile kapatılamayan tümörler için, patoloji raporu gereklidir.
Patoloji raporu gereklidir. 600.430, 600.550, 600.560, 600.570, 600.580, 600.590, 600.600,
600.610, 600.640, 600.650, 600.660, 600.670, 600.690, 600.700, 600.710, 600.720, 600.730,
600.300, 600.330, 600.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
Patoloji raporu gereklidir.
PUAN
250
100
200
400
15
180
400
200
50
150
200
100
150
200
250
30
350
150
550
150
200
300
200
400
600
700
200
200
300
400
300
400
480
360
250
32
200
100
400
300
250
300
150
600
450
150
460
400
150
300
150
400
150
500
500
400
2013
350
403
173
460
525
630
420
300
315
300
500
500
1650
300
100
2300
368
263
100
100
175
100
500
300
400
SIRA
NO
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
KOD
600890
600900
600910
600920
600930
600940
600950
600960
600970
600980
600990
601000
601010
601020
601030
601040
601050
601060
601070
601080
601090
601100
601110
601120
601130
601140
601141
601150
601160
601170
601180
601190
601200
601210
601220
601230
601240
601250
601260
601270
601280
İŞLEM ADI
Fronto-orbital ilerletme
Habitüel temporomandibular eklem (TME) dislokasyonları için eminektomi
Kafatası kemiği ekstensiv tümör ameliyatları
Kafatası kemiği basit tümöral kitleleri
Kalvarial şekillendirme, total
Kistik lenfangiom eksizyonu
Kondilektomi
Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer
Kranioplasti ameliyatları, otojen greft ile
Kranioplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları
Kraniyosinostoz ameliyatları, tek veya çok sayıda sütür ile
Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ile rekonstrüksiyonu
Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu
LeFort II osteotomisi ve/veya kemik grefti
LeFort I osteotomisi ve/veya kemik grefti
Lefort III osteotomisi ve/veya kemik grefti
Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit
Maksillektomi, parsiyel
Maksillektomi, total
Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile
Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj
Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu
Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve plak ile rekonstrüksiyon
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve vaskülarize kemik grefti ile onarımı
Maksillomandibüler ilerletme cerrahisi
Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı
Mandibuler osteotomi, deformite onarımı için
Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için
Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve internal tespit
Orbital distopi düzeltilmesi
Orbital hipertelorizm düzeltilmesi
Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması
Tiroglossal kist veya fistül eksizyonu
TME ankilozu için 'gap' artroplastisi
TME artroplasti
TME luksasyonu kapalı redüksiyon
Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu
Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit
Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon
413
414
415
416
601290
601300
601310
601320
Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon
Alın flebi ile total burun kaybı onarımında ikinci seans
Burun eksternal cerrahi onarımı, greft ve/veya flep ile
Burun eksternal cerrahisi
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
601330
601340
601350
601360
601370
601380
601390
601400
601410
601420
Burun içi konka elektrokoterizasyonu
Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu
Burun mukozası koterizasyonu
Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel
Burun rekonstrüksiyonu, total
Burun tamponu çıkarılması
Burun tamponu konması, arka
Burun tamponu konması, ön
Burundan yabancı cisim çıkarılması
Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi
427
428
429
430
431
432
433
434
601430
601440
601450
601460
601470
601480
601490
601500
Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır 'saddle nose' deformitesi onarımı
Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraflı
Konka lateralizasyonu
Konka submukozal rezeksiyonu, iki taraf
Konka submukozal rezeksiyonu, tek taraf
Septal fraktür onarımı
Nazal ansefalosel, kraniotomi ile
Nazal fraktür onarımı
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
601510
601520
601530
601540
601550
601560
601570
601580
601590
601600
601610
601620
601630
601640
601650
450
451
452
453
454
455
456
457
601660
601670
601680
601690
601700
601710
601720
601730
AÇIKLAMA
Kranyal çatı bozuklukları, patolojik gelişim nedenli, kranyal volüm artırımı vb.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Temporomandibular eklem kondilar operasyon
Nazal ansefalosel ameliyatları haricindekiler
Kostaplasti vb. Kot alınması hariç
Polisomnografi ile ağır derecede OSAS olduğunun tespiti halinde puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 601.430, 601.480 ve 601.620 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Rinofima, dermoid kist, bazal hücreli kanser, travma tanılarında
Rinofima, dermoid kist, bazal hücreli kanser, travma tanılarında
Tek veya çift taraflı. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. Bir yıl içerisinde en fazla iki kez
puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi endikasyonu belgelenenler puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi endikasyonu belgelenenler puanlandırılır.
601.400 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.390 ile birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 601.290, 601.480, 601.620 ve 601.660
ile birlikte puanlandırılmaz.
601.460 , 601.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.450 , 601.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.450, 601.460 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.620 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.180, 602.190, 602.200, 602.210, 602.220, 602.230, 602.250, 602.260, 602.270, 602.280,
Nazal polipektomi
602.290, 602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
Nazal septal perforasyon onarımı
Nazal septal buton tatbiki
Nazal valv cerrahisi, iki taraf
Nazal valv cerrahisi, tek taraf
Rinofima eksizyonu ve alın flebi birinci seans
Rinofima eksizyonu ve alın flebi ikinci seans
Rinofima eksizyonu ve deri grefti
Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeye bırakılması
Rinoplasti, komplike olmayan, greft kullanılmaksızın
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Rinoplasti komplike, greft ile
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Septoplasti veya submukozal rezeksiyon (SMR)
601.610, 601.330, 601.450, 601.460, 602.230, 602.240 ile birlikte puanlandırılmaz.
Septorinoplasti
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Sineşi, veb açılması
Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi ve iskelet yapı oluşturulma
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 601.290, 601.430, 601.480, 601.620
Yalnızca kıkırdak kaybı içeren 'saddle nose' deformitesi onarımı
ile birlikte puanlandırılmaz.
Alar defektlerin rekonstrüksiyonu
Aritenoidektomi, endolaringeal
Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel, tek taraf
601.700 ile birlikte puanlandırılmaz.
Boyun eksplorasyonu
601.690 ile birlikte puanlandırılmaz.
Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu
Patoloji raporu gereklidir.
Damak fistülü onarımı
Eksternal karotid arter ligasyonu
PUAN
2000
350
450
150
2200
800
400
600
600
400
1000
900
750
1200
1000
1500
450
250
1000
1400
750
300
750
350
1000
1600
1600
1200
600
400
600
1100
1500
400
600
500
500
50
1600
400
200
500
400
400
200
100
100
20
400
600
10
100
10
40
150
600
400
80
240
160
400
750
80
200
400
70
300
150
450
150
350
200
400
600
300
500
134
1000
400
400
550
1000
400
600
350
300
SIRA
NO
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
KOD
601740
601750
601760
601770
601780
601790
601800
601810
601820
601830
601840
İŞLEM ADI
Endolaringeal lazer cerrahisi
Endolaringeal mikrocerrahi ile larinks poliplerine girişim
Faringolarinjektomi
Faringolarinjoözefajektomi
Hiyoid süspansiyonu
İntralaringeal enjeksiyonla medializasyon
Kordektomi veya stripping
Kosta grefti alınması
Krikotiroidopeksi
Laringeal fraktür tedavisi, kapalı
Laringeal reinnervasyon, nöromüsküler flep ile
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
601850
601860
601870
601880
601881
601890
601900
601901
601910
601920
601930
601940
601950
601960
601970
601971
601972
601980
601990
602000
602010
602020
602030
602031
602032
602040
602050
602060
602070
602080
602090
602100
602110
602120
602130
602140
602150
602160
602180
602190
602200
602210
602220
602230
602240
602250
602260
602270
602280
602290
602300
602310
Laringofissür
Laringoplasti, fraktür için açık redüksiyon
Laringoplasti, medializasyon, tek taraflı
Laringoplasti, yanıklar, rekonstrüksiyon
Laringeal stenoz cerrahisi
Laringosel çıkarılması
Laringoskopi, direkt
Laringoskopi ve biyopsi
Laringoskopi, fleksible fiberoptik
Laringostroboskopi
Larinjektomi, parsiyel
Larinjektomi, total
Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile
Larinks papillomu
Larinksten yabancı cisim çıkarılması
Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu
Larenkste radyofrekans ile kordotomi veya kordektomi
Lateral rinotomi ile yaklaşım
Maksiller arter ligasyonu
Obturator tatbiki
Suprahyoid boyun diseksiyonu
Tirohyoid suspansiyon
Tiroplasti
Trakeoözofajial fistül açılması, primer
Trakeoözofajial fistül açılması, sekonder
Tortikollis düzeltilmesi
Antrokoanal polip eksizyonu
BOS rinoresi cerrahisi, eksternal yaklaşım
Caldwell-Luc ameliyatı, tek taraflı
Caldwell-Luc ameliyatı, iki taraflı
Eksternal etmoidektomi
Frontal sinusotomi, trepanasyon
Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, iki taraflı
Frontal sinüs cerrahisi, osteoplastik flep ile, tek taraflı
Maksiller sinüs poksiyonu ve lavajı
Ozenaya cerrahi girişim
Piterigopalatin fossa cerrahisi
Transnazal etmoidektomi
Endoskopik BOS rinoresi cerrahisi
Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi
Endoskopik dakriyosistorinostomi (DSR)
Endoskopik frontal sinüs cerrahisi
Endoskopik koanal atrezi açılması
Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu
Endoskopik konka redüksiyonu
Endoskopik medial maksillektomi
Endoskopik meningosel, ensefalosel cerrahisi
Endoskopik optik sinir dekompresyonu
Endoskopik orbita dekompresyonu
Endoskopik septoplasti
Endoskopik sfenoid sinüs cerrahisi
Fleksible fiberoptik nazofaringoskopi
521
602320 Fonksiyonal endoskopik sinüs cerrahisi, iki taraf
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
602330
602340
602350
602360
602370
602380
602390
602400
602410
602420
602430
602440
602450
602460
602470
602480
602490
602500
602510
602520
602530
602540
602550
602560
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, tek taraf
Maksiller sinüse endoskopik müdahale
Nazofarinks biyopsisi
Temporomandibuler eklem endoskopisi, diagnostik
Temporomandibuler eklem endoskopisi, cerrahi
Adenoidektomi
Adenoidektomi ve tüp
Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu
Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu ve lokal flep uygulaması
Ağız tabanı ve dil laserasyonları onarımı
Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri
Ağız vestibülü apse, kist veya hematom drenajı
Ağız vestibülü mukozasının donör greft olarak eksizyonu ve onarımı
Ağız vestibülündeki lezyonların fizik yöntemlerle destrüksiyonu
Ağız vestibülünden mukoza ve submukoza eksizyonu ve onarımı
Alveolar yarık onarımı
Anterior damak fistülü onarımı
Damağa radyofrekans uygulanması
Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu
Damak ve uvula lezyonlarının onarımı, flep ile
Damak yarığı onarımı ve faringeal flep
Damak yarığı onarımı, inkomplet
Damak yarığı onarımı, komplet
Deri grefti kullanarak sulkoplasti
AÇIKLAMA
Laringeal polip, nodül, kist, papillom eksizyonu, stripping vb. için, yapılan eksizyon dahil
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.900 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kordektomi ve larenks papillom eksizyonu dahildir. Başka bir larenks operasyonu ile birlikte
puanlandırılmaz.
601.790, 601.901 ile birlikte puanlandırılmaz.
601.900 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.500, 608.510 ve 601.940 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.500, 608.510 ve 601.930 ile birlikte puanlandırılmaz.
Tümör, perforasyon cerrahisi vb.
602.080, 602.320 ve 602.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.070, 602.320 ve 602.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
Obliterasyon dahildir.
Obliterasyon dahildir. 602.110 ile birlikte puanlandırılmaz. Bir kez puanlandırılır.
602.210, 602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.210, 602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.210, 602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.210, 602.300, 602.320, 602.330, 602.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 602.370, 602.300, 602.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 602.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 602.280, 602.330, 602.360, 602.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.350 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.070, 602.080, 602.180, 602.190, 602.200, 602.210, 602.240, 622.250, 602.260, 602.270,
602.280, 602.310, 602.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.070, 602.080, 602.180, 602.190, 602.200, 602.210, 602.240, 622.250, 602.260, 602.270,
602.280, 602.310, 602.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.310 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 602.280, 602.330, 602.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı taraf için 602.280, 602.330, 602.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.390, 603.080, 603.090, 603.100, 603.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.380, 603.080, 603.090, 603.100, 603.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Patoloji raporu gerekir.
Patoloji raporu gerekir.
Lazer, şimik, termal
601.210, 601.720, 602.490, 602.950, 602.970, 603.000 ile birlikte puanlandırılmaz.
602.480 ile birlikte puanlandırılmaz.
Polisomnografi raporu gerekir. Yılda en fazla 3 kez puanlandırılır.
PUAN
750
300
1800
2000
600
400
400
200
600
250
700
500
450
600
600
600
600
140
150
15
40
1200
1100
115
450
180
375
750
400
600
20
300
500
550
130
350
300
200
500
250
350
350
250
500
400
50
300
500
350
600
800
400
600
450
350
300
500
500
700
700
350
600
15
500
350
300
75
200
350
200
300
250
400
100
850
100
300
100
150
400
400
200
200
300
600
400
450
300
SIRA
NO
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
KOD
602570
602580
602590
602600
602610
602620
602630
602640
602650
602660
602670
602680
602690
602700
602710
602720
602730
602740
602750
602760
602770
602780
602790
602800
602810
602820
602830
602840
602850
602860
602870
602880
602890
602900
602910
602920
602930
602940
602950
602960
602970
602980
602990
603000
603010
603020
603030
603040
603050
603060
603070
603080
603090
603100
603110
603120
603130
603140
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
603150
603160
603170
603180
603190
603200
603210
603220
603230
603240
603250
603260
603270
603280
603290
603300
603310
603320
603330
603340
603350
603360
603370
603380
603390
603400
603410
603420
603430
603440
603450
603460
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
Deri grefti kullanmaksızın posterior dudak sulkusu açılması
Dil köküne radyofrekans uygulanması
Dil kökü süspansiyonu ve/veya dil kökünden doku çıkarılması
Dil lezyonu eksizyonu
Dil lezyonu eksizyonu ve onarımı, dil flebi ile
Dil ve ağız tabanı, apse, kist, hematom vb. çıkarılması
Dudak adezyonu
Dudak malign tümör rezeksiyonu ve suprahyoid boyun diseksiyonu, Estlande
Dudak malign tümör rezeksiyonu veya biyopsisi ve Estlander, Bernard vb. fle
Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu veya biyopsisi
Dudak veya dilden kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım
Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomisiz
Dudak yarığı burnu onarımı, osteotomi ile
Dudak yarığı onarımı, tek taraf
Dudak yarığı onarımı, iki taraf
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı
Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu ve lokal flepler ile onarımı ve LAP biyops
Faringeal flep
Farinks duvarının rezeksiyonu ve onarımı, myokutan flep ile
Frenilum linguale plastiği
Genioglossal ilerletme
Genioplasti, implant ile
Genioplasti, osteotomi ile
Glossektomi, parsiyel
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
Glossektomi, total
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
Hemiglossektomi
608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
Hipertrofik lingual frenulum düzeltilmesi
Islık çalan ağız deformitesi onarımı
Whistling deformitesi
Kolumella uzatılması
İntraoral tümör eksizyonu,mandibula rezeksiyonu ve boyun diseksiyonu (Ko 601.690 ile birlikte puanlandırılmaz.
Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu
Lazer asiste uvulektomi
Lazer asiste uvulopalatofaringoplasti
Lingual tonsil eksizyonu
Mentoplasti
Sağlık kurulu raporu ile tbbi gerekçe belirtilmelidir.
Nadir yüz yarığı onarımı
Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım
Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal
Nazolabial fistül onarımı
Onarılmış dudak yarığı revizyonu
Oro-antral fistüllerin onarımı
Orofaringeal ve nazofaringeal postoperatif kanama için girişim
Peritonsiller apse açılması
Posterior damak fistülü onarımı
Premaksiller segmentin geri alınması
Ranulaya girişim
Retrofaringeal veya parafaringeal apse drenajı
Sert damaktan tümör eksizyonu, greft ile onarım
Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım
Stiloid proçes elongasyonu eksizyonu
Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu, flepler ile
Tonsillektomi
602.380, 602.390, 603.090, 603.100, 603.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Tonsillektomi ve adenoidektomi
602.380, 602.390, 603.080, 603.100, 603.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp
602.380, 602.390, 603.080, 603.090, 603.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Tonsillektomi ve tüp
602.380, 602.390, 603.080, 603.090, 603.100 ile birlikte puanlandırılmaz.
Transpalatal ilerletme
Uvulektomi
Uvulofaringoplasti
602.380, 602.390, 603.090, 603.100, 603.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Submukozal veya açık girişim, kas ve cilt eksizyonu veya mukozal greft uygulanması işleme
Vestibuloplasti, tek veya iki taraf
dahildir. 600.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu
Parotidektomi, total
Aynı taraf için 603.180 ile birlikte puanlandırılmaz.
Parotidektomi, yüzeyel
Aynı taraf için 603.170 ile birlikte puanlandırılmaz.
Parotis apse drenajı
Sialolitotomi, cerrahi
Sublingual tükrük bezi eksizyonu
Submaksiller veya sublingual apse drenajı
Submandibuler tükrük bezi eksizyonu
Tükrük bezinin plastik onarımı, sialodokoplasti
Geç sternal dehiscence onarımı
Mediastenin tekrar açılması ve tel uygulaması dahil
Fasiyatomi
Göğüs duvarından olan akciğer hernisinin onarımı
Kot fraktürü tedavisi, açık
Herhangi bir seviye
Kot fraktürü tedavisi, kapalı
Herhangi bir seviye
Kot rezeksiyonu, ekstraplevral
Tüm seviyeler (miyoplasti için)
Kot rezeksiyonu, parsiyel
Mediastinal kist veya tümör eksizyonu
Sternotomi, torakotomi dahil
Mediastinal tümör eksizyonu, malign
Sternotomi, torakotomi dahil
Mediastinoskopi
Mediastinotomi ile eksplorasyon
Biyopsi, drenaj veya yabancı cisim çıkartılması için
Sternal debridman
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli
Osteomyelit ve tümör için
Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz
Osteomyelit ve tümör için
Sternal tel çıkarılması
Sternum fraktürü fiksasyonu, açık
Sternum fraktürü fiksasyonu, kapalı
Torakoplasti, bronkoplevral fistül kapatılması ile birlikte
Torakoplasti, schede tipi veya ekstraplevral
Tüm seviyeler
Toraks duvarı deformiteleri, pectus excavatum, carinatum için cerrahi girişim
Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protez ile
Toraks duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz
PUAN
200
200
400
200
400
100
250
750
550
350
350
350
400
424
500
550
600
400
1800
100
400
350
400
350
850
500
200
300
300
2000
1200
300
400
270
700
600
2000
400
300
350
350
200
100
300
400
300
200
800
600
420
670
400
400
425
400
500
315
380
250
300
800
600
100
175
300
200
400
300
600
150
480
300
50
600
300
1000
1200
250
600
400
1600
1200
100
500
250
1200
800
1200
1800
1400
SIRA
NO
636
637
KOD
İŞLEM ADI
603470 TOS, transaksiller girişim, servikal kot ve/veya 1. kot rezeksiyonu
603480 Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner
638
603490 Tümör veya kist eksizyonu (toraks duvarı lezyonlarında)
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
603500
603510
603520
603530
603540
603550
603560
603570
603580
603590
603600
650
651
603610 Büyütme mammoplastisi, iki taraf
603620 Jinekomasti düzeltilmesi, iki taraf
652
603630 Jinekomasti düzeltilmesi, tek taraf
653
654
655
656
603640
603650
603660
603670
Küçültme mammoplastisi, iki taraf
Mastektomi, basit
Mastektomi, radikal
Mastektomi, modifiye radikal
657
658
659
660
661
662
663
603680
603690
603700
603710
603720
603730
603740
Meme asimetrisinin düzeltilmesi
Meme rekonstrüksiyonu, çift pediküllü TRAM flep ile
Meme rekonstrüksiyonu, latissimus dorsi kas deri flebi ve implant ile
Meme rekonstrüksiyonu, mikrovasküler anastomozlu
Meme rekonstrüksiyonu, sadece implant ile
Meme rekonstrüksiyonu, tek pediküllü TRAM flebi ile
Meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
603750
603751
603752
603753
603754
603755
603760
603770
603771
603780
603781
603782
603783
603790
603791
603800
603801
603802
603803
603804
603805
603806
603807
603810
603820
603830
603831
603840
603841
603842
603843
603844
603845
603846
603850
603851
603860
603870
603880
603890
603900
603910
603920
603930
603940
603950
603960
603970
603980
603990
604000
604010
604020
Abdominoplasti
Gastroşizis onarımı
Göbek granülomu veya polipi eksizyonu
Karın duvarı benign tümörleri için girişim
Karın duvarı malign tümörleri için girişim
Kloakal ekstrofi onarımı
Omfalomezenterik kanal açıklığı onarımı
Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu
Omfalosel primer onarımı
Rektus diyastazı onarımı
Rektus kılıfı hematomu için girişim
Segmental mastektomi
Memeden kist-benign tümör çıkarılması
Segmental mastektomi ile birlikte aksiller sentinel lenf nodu eksizyonu
Segmental mastektomi ile birlikte aksiller diseksiyon
Meme duktoskopi ve duktal lavaj
Meme duktus eksizyonu
Tüberoz meme onarımı
Greftsiz inguinal herni onarımı, inkarsere veya strangüle
Greftli inguinal herni onarımı, inkarsere veya strangüle
Greftsiz inguinal herni onarımı, tek taraf
Greftli inguinal herni onarımı, tek taraf
Greftsiz inguinal herni onarımı, iki taraf
Greftli inguinal herni onarımı, iki taraf
İnguinal herni onarımı, tek taraf, laparoskopik
İnguinal herni onarımı, iki taraf, laparoskopik
Greftsiz insizyonel herni onarımı
Greftli İnsizyonel herni onarımı
Greftli femoral herni onarımı, tek taraf
Greftsiz femoral herni onarımı, tek taraf
Greftli femoral herni onarımı, iki taraf
Greftsiz femoral herni onarımı, iki taraf
Femoral herni onarımı, tek taraf, laparoskopik
Femoral herni onarımı, iki taraf, laparoskopik
Lomber herni onarımı
Parastomal herniasyonda girişim
Spiegel hernisi onarımı
Spiegel hernisi onarımı, laparoskopik
Greftsiz umblikal herni onarımı
Greftli umblikal herni onarımı
Umblikal herni onarımı, laparoskopik
Greftli epigastrik herni onarımı
Greftsiz epigastrik herni onarımı
Epigastrik herni onarımı, laparoskopik
Greftli perineal herni onarımı
Umblikal kord hernisi onarımı
Greft/Mesh çıkarılması
Ventral herni onarımı
Bochdalek hernisi onarımı, abdominal
Bochdalek hernisi onarımı, torakal
Diyafragma laserasyonu, primer onarım
Diyafragmatik herni onarımı, kombine, torakoabdominal yaklaşımla
Diyafragmatik herni onarımı, transtorasik yaklaşımla
Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, akut
Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik
Diyafragmatik herni onarımı, travmatik, kronik, greft ile
Diyafragma evantrasyonu, primer onarım
Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezli
Diyafragma rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezsiz
Diyafragmatik pace uygulaması
Diyafragmada evisserasyon veya evantrasyon düzeltilmesi
Morgagni hernisi onarımı
Apendiks epiploika torsiyonu
Laparoskopi, tanısal
AÇIKLAMA
Skalen disseksiyon ve/veya fibröz bant disseksiyonu dahil
Yumuşak doku, subkutan, derin, subfasiyal, intramuskuler (benign cilt lezyonları hariç).
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. Karında vertikal, iki sıra deri görünümünde deri ve
deri altı dokusu fazlalıkları içindir.
Deri hariç. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Deri hariç
5 cm'den büyük çaplı
Sağlık kurulu raporu ile hipoplazik meme için tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 603.680 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir. 603.630 ile birlikte puanlandırılmaz.
Tıbbi endikasyonu sağlık kurulu raporu ile belgelenmelidir. 603.620, 603.680 ile birlikte
puanlandırılmaz. Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
Klinik bulgusu olan makromasti hastalarında yaş kısıtlaması olmaksızın, meme büyüklüğüne
eşlik eden bulgulardan; “(N64.4), (L30.4), (M54), (M75.9), (M40.1) (M70.8), (E66.8) (E66.9)”
ICD-10 kodlu hastalıklardan en az üçünün veya “(Q83.9), (N60)” ICD-10 kodlu hastalıklardan
en az birinin varlığının üçüncü basamak sağlık tesislerince düzenlenen sağlık kurulu raporunda
belirtilmiş olması halinde puanlandırılır. 603.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
608.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aksiller diseksiyon dahil. 608.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aksiller diseksiyon dahil. 608.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 603.610, 603.630, 603.640 ve 603.760 ile
birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Sağlık kurulu raporu ile nipple areolar kompleks için tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Parsiyel mastektomi, kadranektomi dahil. Patoloji raporu gerekir. 530.270, 608.150 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
603.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
Petit: İnferior lomber triangle; Grynfelt: superior lomber triangle bölgelerinde oluşan hernileşme
Omfalosele, gastroşizise veya bochdalek herni ameliyatlarına sekonder
Özefajiyal, hiatal
Özefajiyal, hiatal
Yenidoğan dışında
Yenidoğan dışında
Yenidoğan dışında
Diğer laparaskopik işlemlerle birlikte puanlandırılmaz.
PUAN
900
800
200
500
1200
70
200
300
2000
500
600
1200
400
100
515
515
309
773
515
875
773
618
1500
850
2200
412
900
309
360
200
530
600
150
200
618
515
567
412
453
600
660
618
770
400
440
453
412
660
600
618
700
309
463
309
600
360
396
600
425
400
600
600
515
200
2060
1030
1030
773
1030
824
824
1030
1236
618
1236
773
773
600
1030
360
250
SIRA
NO
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
KOD
604030
604040
604050
604060
604070
604071
604080
604090
604100
604110
604120
604130
604140
604150
İŞLEM ADI
Laparostomi
Laparostomi, fermuar-mesh yöntemi
Laparotomi, intestinal obstrüksiyonlarda
Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla
Laparotomi, tanısal
Laparotomi, packing
Omentum torsiyonunda omentektomi
Omentum kisti veya tümörü eksizyonu
Periton lavajı, tanısal
Peritoneal tuvalet ve debridman, her bir seans
Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu
Peritoneo-venöz şant yapılması
Pleuroperitoneal şant uygulaması
Radikal peritoneal debridman, her bir seans
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
604155
604160
604170
604180
604190
604200
604210
604220
604230
604240
604250
604260
604270
604280
604290
604300
604310
604320
604330
604340
604350
604360
604370
604380
604390
604400
604410
604430
604440
604450
604460
604470
604480
604490
604500
604510
604520
604530
604540
604550
604560
604570
604580
604590
604600
604610
604620
604630
604640
604650
604660
604670
604680
604690
604700
604710
604711
604720
604730
604740
604750
604760
604770
604780
604790
604791
604800
604810
604820
604830
604831
604840
604850
604851
604860
604870
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde birlikte Debulking ve peritonektomi uygulandığında
Sitoredüktif cerrahi ile hipertermik intraperitoneal kemoterapi
puanlandırılır.
Retroperitoneal tümörden biyopsi
Böbrek ve adrenal bez dışında. 618.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu
Böbrek ve adrenal bez dışında. 618.600 ve 618.620 ile birlikte puanlandırılmaz.
Perikardiyosentez
Tüp perikardiyostomi
Perikardial tüp drenajı. Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte puanlandırılmaz.
Pıhtı veya yabancı cisim çıkartılması için perikardiyotomi, primer
Perikardiyal pencere açılması veya parsiyel rezeksiyon
Drenaj için. Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte puanlandırılmaz.
Perikardiyektomi, subtotal veya tam, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte puanlandırılmaz.
Perikardiyektomi, kardiyopulmoner by-pass ile
Perikardiyal kist veya tümör eksizyonu
Diğer kardiyovasküler operasyonlarla birlikte puanlandırılmaz.
İntrakardiyak tümör eksizyonu, kardiyopulmoner by-pass ile
Miksoma vb.
Eksternal kardiyak tümör rezeksiyonu
Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiyopulmoner by-pass ile
Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
AICD yastıkları ve elektrodlarının revizyonu veya çıkarılması
Aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyopulmoner by-pass
Kalıcı pacemaker çıkartılması
Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, torakotomi ile
Kalıcı pil ve epikardial elektrod yerleştirilmesi, xiphoid yaklaşımı ile
Otomatik implantabl kardioverter defibrilatör yastıklarının implantasyonu Sensing elektrodları ile birlikte veya değil
Otomatik implantabl kardioverter defibrilatör yastıklarının implantasyonu AICD pulse jeneratörü yerleştirilmesi ile birlikte
Pacemaker onarımı, pulse jeneratörünün tekrar yerleştirilmesi ile birlikte
Pacemaker onarımı, sadece elektrodlar
Pil veya AICD cebinin revizyonu veya relokasyonu
Sadece pil veya AICD takılması/tekrar yerleştirilmesi
Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu kardiyopu604.560 ve 605.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
Supraventriküler aritmojenik odağın veya yolun cerrahi ablasyonu, kardiyop 604.560 ve 605.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
Transvenöz elektrot çıkartılması, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Transvenöz elektrot çıkartılması, torakotomi ile
Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Aort/büyük damarların sütür onarımı, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner by-pass ile
Greft yerleştirilmesi, aort veya büyük damarlar, kardiyopulmoner by-pass ol
Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Kalp yaralanması onarımı, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Kalp yaralanması, koroner arter hasarı, koroner by-pass ile birlikte
Kardiyopulmoner by-pass ile veya değil
Kalp yaralanması, valvül hasarı, tamiri-replasmanı, koroner by-pass
Kardiyopulmoner by-pass ile veya değil
Kalp yaralanması, ventriküler septal defekt onarımı
Kardiyopulmoner by-pass ile
Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Yabancı cisim çıkartılmasını kapsar. 604.200 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kardiotomi, eksploratris, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Yabancı cisim çıkartılmasını kapsar. 604.200 ile birlikte puanlandırılmaz.
Apiko-aortik konduit konstruksiyonu
AVR, aortik anulus genişletmesi ile birlikte, nonkoroner kusp
AVR, transventriküler aortik anulus genişletmesi ile birlikte
Konno
Diskret subvalvular aort darlığında subvalvular rezeksiyon veya insizyon
İHSS (asimetrik septal hipertrofi)'de ventrikülomyotomi (myektomi)
Aort kapağı replasmanı (AVR) (Kardiopulmoner by-pass ile birlikte)
Ross ameliyatı
Supravalvular stenozda aortoplasti
Valvotomi, aort kapağı (komissurotomi)
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Valvuloplasti, aort kapağı, açık
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Valvotomi, mitral kapak, kapalı
Komissurotomi
Valvotomi, mitral kapak, açık
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Valvuloplasti, mitral kapak
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Valvuloplasti, mitral kapak, prostetik ring ile
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Valvuloplasti, mitral kapak, açık, radikal rekonstrüksiyon
Ring ile veya değil
Replasman, mitral kapak (MVR)
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Replasman mitral kapak ile birlikte triküspid annüloplasti
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Valvotomi, triküspid kapak
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Valvuloplasti veya annuloplasti, triküspid kapak
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Replasman, triküspit kapak (TVR)
Ebstein anomalisinde triküspid kapak repozisyonu veya plikasyonu
Ana pulmoner arter veya dallarında darlık nedeniyle onarım
Aort root genişletmesi ile birlikte aort replasmanı, mitral kapak rekonstruksi
Aort root genişletmesi ile birlikte aort ve mitral kapak replasmanı
Çift kapak replasmanı
Bir kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvuloplasti, ring ile birlikte veya d
İnfundibular stenozda sağ ventriküler rezeksiyon
Komissurotomi ile birlikte veya değil
Outflow trakt büyütmesi (yama)
Valvotomi veya infundubuler rezeksiyon ile birlikte veya değil
Pulmoner arter anevrizması
Üç kapak replasmanı
İki kapak replasmanı ile birlikte bir kapak valvuloplasti, ring ile veya değil
Valvotomi, pulmoner kapak, açık
Komissurotomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Valvotomi, pulmoner kapak, açık, inflow oklüzyon ile
Komissurotomi
Pulmoner kapak replasmanı
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Valvotomi, pulmoner kapak, kapalı (transventriküler)
Komissurotomi
Anormal koroner arter, greft ile, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
AÇIKLAMA
Barsak yapışıklığı veya konjenital bantlara bağlı
Aynı seansta batın içi başka bir ameliyatla birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta batın içi başka bir ameliyatla birlikte puanlandırılmaz.
Herniler başlığı altındaki 603.770 - 603.861 arasındaki işlemler ile birlikte puanlandırılmaz.
Asit tedavisinde
PUAN
360
463
515
350
250
515
400
450
100
309
400
1030
515
412
2000
350
850
100
200
710
730
880
1160
760
2000
1200
1400
1200
880
920
200
840
600
1120
1280
320
280
200
240
1000
1280
1300
840
1800
1440
2240
1800
1320
1133
1600
2000
2000
1600
960
2000
1840
2000
1700
1700
1700
2500
1700
1700
1600
1280
1650
1650
1650
1650
1700
1800
1600
1600
1640
1900
1400
2100
2250
2100
1800
1680
1680
1500
2500
2300
1600
1560
1700
1400
1240
SIRA
NO
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
KOD
604880
604890
604900
604910
604920
604930
604940
604950
604960
604970
604980
604990
605000
605010
605020
605030
605040
605050
605060
605070
605080
605090
605100
605110
605120
605130
605140
605150
605160
605170
605175
605180
605190
605200
605210
605220
605230
605240
605250
605260
605270
605280
605290
605300
605310
605320
605330
605340
605350
605360
605370
605380
605390
605400
605410
605420
605430
605440
605450
605460
605470
605480
605490
605500
605510
605520
605530
605540
605550
605560
605570
605580
605590
605600
605610
605620
605630
605640
605650
605660
605670
605680
605690
605700
605710
605720
605730
605740
605750
605760
605770
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
Anormal koroner arter, greft ile, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Anormal koroner arter, ligasyon
Koroner anjioplasti, koroner by-pass ile birlikte
Endarterektomi
Koroner arter by-pass, karotid endarterektomi ile birlikte patch plasti
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), dört ve daha çok korone
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), iki koroner grefti, kardiy
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardi
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), üç koroner grefti, kardiy
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beş koroner grefti, kard
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), beşten fazla koroner gre
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), dört koroner grefti, kard
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), iki koroner grefti, kardiy
Koroner arter by-pass, otojen greft (Safen/IMA vb.), tek koroner grefti, kardi
Koroner arter by-pass, otojen greft (safen/IMA vb.), üç koroner grefti, kardiy
Koroner arteriyovenöz veya arteriyokardiak fistül onarımı, kardiyopulmoner
Myokardial rezeksiyon (örn. ventriküler anevrizmektomi)
Ek olarak yapılacak her by-pass için 100 puan eklenir.
Postinfarkt VSD onarımı, myokardial rezeksiyon ile birlikte veya değil
Ek olarak yapılacak her by-pass için 100 puan eklenir.
Ventriküler küçültme ameliyatı (Batista)
Atrial septal defekt onarımı, sekundum, primer onarım
605.070 ve 605.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
Atrial septal defekt onarımı, sekundum, yama ile
605.060 ve 605.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
Atriyal septal defekt ve sinüs venosus onarımı, primer veya yama ile
Anormal pulmoner venöz drenaj var veya yok. 605.060, 605.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
Atrial septal defekt ve VSD kombine onarımı, primer veya patch ile
605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
Parsiyel A-V kanal defekti onarımı, yama ile
Mitral ve/veya triküspid kleft onarımı var/yok. 605.110, 605.120 ile birlikte puanlandırılmaz.
Parsiyel A-V kanal defekti ve VSD onarımı, yama ile
605.100, 605.120 ile birlikte puanlandırılmaz.
Komplet atrioventriküler kanal onarımı, prostetik kapak ile/olmaksızın
605.100, 605.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, primer
605.140, 605.150, 605.160 ve 605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
Ventriküler Septal Defekt (VSD) kapatılması, yama ile
605.130, 605.150, 605.160 ve 605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
Asiyanotik VSD kapatılması ve pulmoner valvotomi/infund. rezeksiyonu
605.130, 605.140, 605.160 ve 605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
VSD kapatılması, ve pulmoner arter bandı çıkarılması, yama ile/olmaksızın 605.130, 605.140, 605.150 ve 605.175 ile birlikte puanlandırılmaz.
Pulmoner arterin bandlanması
Kateter ile ASD ve VSD kapatılması
605.090, 605.130, 605.140, 605.150, 605.160 ile birlikte puanlandırılmaz.
Cor triatriatum
Triküspid atrezisi onarımı (Fontan, Modifiye Fontan işlemleri gibi)
Korrekte TGA'da VSD
Korrekte TGA'da kapak plastisi
Korrekte TGA'da kapak replasmanı
Korrekte TGA'da PS ile birlikte VSD
Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama olmaksızın
Fallot tetralojisi komplet onarımı, transannuler yama ile birlikte
Fallot tetralojisi komplet onarımı, önceki shunt'ın kapatılması ile birlikte
Çift çıkışlı veya girişli sağ veya sol ventrikül cerrahisi
Sinus valsalva fistülü onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Sinus valsalva fistülü onarımı, ventriküler septal defekt onarımı ile birlikte 605.130, 605.140 ve 605.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sinus valsalva anevrizması onarımı
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Aortikoventriküler tünel onarımı
Anormal venöz dönüşün komplet onarımı
Suprakardiyak, intrakardiyak veya infrakardiyak tipler
Atrial septektomi veya septostomi, kapalı
Blalock-Hanlon tipi operasyon
Atrial septektomi, açık
Shunt, subklavyen-pulmoner arter
Blalock-Taussig tipi operasyon
Shunt, asendan aorta-pulmoner arter
Waterston tipi operasyon
Shunt, desendan aorta-pulmoner arter
Potts-Smith tipi operasyon
Shunt, santral, prostetik greft
Shunt, vena cava-pulmoner arter
Glenn tipi operasyon
Bidirectional kavopulmoner anastomoz
Kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, kardiyopulmon
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, pulmoner bant
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, ventriküler sep
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, Atrial Baffle işlemi, subpulmonik d
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, arteryel rekonstruksiyon (jaten)
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, pulmoner bant çıkartılması ile birli
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, ventriküler septal defekt kapatılma
Büyük arterlerin transpozisyonu onarımı, subpulmonik darlık onarılması
Büyük arterlerin transpozisyonunda Rastelli operasyonu
İntraventriküler re-routing ameliyatları
Trunkus arteriosus, total onarım, Rastelli tipi ameliyat
Aberan damar divizyonu
Vasküler ring
Aberan damar divizyonu, reanastomoz ile birlikte
Vasküler ring
Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var veya yok, greft ile rekonstrüksiyon
Aort koarktasyonu eksizyonu, PDA var veya yok, uç-uca anastomoz
Aort koarktasyonu onarımı, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Aort koarktasyonu, greft ile by-pass
Aort koarktasyonu, prostetik materyal kullanarak plasti
Aort koarktasyonu, sol subklavyen arter ile flep aortoplasti
Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Aortopulmoner pencere kapatılması, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Hipoplastik sol kalp sendromu onarımı
Hipoplastik veya interrupted aortik ark, otojen veya prostetik materyal ile on
Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu
Patent Duktus Arteriosus (PDA) divizyonu, by-pass ile birlikte
Patent Duktus Arteriosus (PDA) ligasyonu, primer
Trakea dekompresyonu için aortik suspension
Aortopeksi
Asendan aorta grefti, kapak replasmanı ve transvers aort ark grefti, kardiyop
Asendan aorta grefti, kardiyo-pulmoner by-pass ile, koroner implantasyon d
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kap
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kap
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kap
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kap
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kap
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kap
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kap
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant yok, kap
PUAN
1600
1120
1200
2500
1840
1600
1480
1720
2000
2100
1900
1700
1600
1800
1500
1840
2000
2500
1400
1400
1480
1500
1720
1880
1920
1440
1500
1760
1760
1344
1000
1400
2360
1600
1900
1900
2380
1920
1800
2200
2200
1600
1760
1640
1600
2060
1477
1120
1350
1200
1350
1150
1350
1650
2350
2100
2700
2200
2950
3000
3100
2550
2950
2600
2650
1050
1453
1320
1560
1500
1450
1700
1700
1560
1120
2350
1650
1200
1520
770
800
2700
2100
1980
2200
2200
2700
2600
2600
2600
2500
SIRA
NO
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
KOD
605780
605790
605800
605810
605820
605830
605840
605850
605860
605870
605880
605890
605900
605910
605920
605930
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
605940
605950
605960
605970
605980
605990
606000
606010
606020
606030
606040
606050
606060
606070
606080
606090
606091
606100
606110
606120
606130
606140
606150
606160
606170
606180
606190
606200
606210
606220
606230
606240
606250
606260
606270
606280
606290
606300
606310
606320
606330
606340
606350
606360
606370
606380
606390
606400
606410
606420
606430
606440
606450
606460
606470
606480
606490
606500
606510
606520
606530
606540
606550
606560
606570
606580
606590
606600
606610
606620
606630
606640
606650
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
Asendan aorta grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, koroner implant var, kap
Desendan aortaya arkus aorta içinden ulaşarak, greft implantasyonu, media
Desendan torasik aorta grefti, torasik insizyon ile, kardiyopulmoner by-pass
Torakoabdominal aort anevrizması, torasik veya torakoabdominal insizyon i
Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu
Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile
Transvers ark grefti, kardiyopulmoner by-pass ile, arkus damarlarına by-pass
Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
605.870 ile birlikte puanlandırılmaz.
Pulmoner arter embolektomi, kardiyopulmoner by-pass olmaksızın
Pulmoner tromboendarterektomi, kardiyopulmoner by-pass ile birlikte
Embolektomi var/yok. 605.850 ile birlikte puanlandırılmaz.
Pulmoner banding
Donör kardiektomi
Homogreftin hazırlanması ile birlikte
Donör kardiyo-pnömonektomi
Homogreftin hazırlanmasıyla birlikte
IABP, arter onarımını da içerecek şekilde balon çıkartılması, greftli veya greft
İntraaortik balon kontrpulsasyonu (IABP)
Sadece yerleştirme
Kalp transplantasyonu
Alıcıya kardiektomi yapılmış veya değil
Alıcıya kardiyektomi-pnömonektomi ile birlikte, aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte
puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili öğretim üyelerine yatış süresince başka puan
Kalp-akciğer transplantasyonu
verilmez.
Kardiyopulmoner yetmezlik nedeni ile uzamış ekstrakorporeal dolaşım
Günde bir kez puanlandırılır.
Kardiyopulmoner by-pass cerrahi işlemi, ilk gün pompa takibi dahil
Ek cerrahi işlem olmaksızın
Sağ ve/veya sol ventriküle yardımcı cihaz takılması veya çıkartılması
Embolektomi veya trombektomi, karotid, subklavyen veya innominate arter
Embolektomi veya trombektomi, karotid, subclavyen veya innominate arter
Embolektomi veya trombektomi, aksiller, brakiyal, innominate, subclavyen a
Embolektomi veya trombektomi, radiyal veya ulnar arter, kol insizyonu ile, k
Embolektomi veya trombektomi, renal, çölyak, mezenter, aortoiliak arter, ab
Embolektomi veya trombektomi, femoropopliteal, aortoiliak arter, bacak ins
Embolektomi veya trombektomi, popliteal, tibiyoperoneal arter, bacak insizy
Trombektomi, vena kava, iliak ven, abdominal insizyon ile
606.060 , 606.070 ile brilikte puanlandırılmaz.
Trombektomi, vena kava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ile
606.050 , 606.070 ile brilikte puanlandırılmaz.
Trombektomi, vena cava, iliak, femoropopliteal ven, bacak insizyonu ve abd 606.050, 606.060 ile birlikte puanlandırılmaz.
Trombektomi, subklavyen ven, boyun insizyonu ile
Trombektomi, aksiller ve subklavyen ven, kol insizyonu ile
Trombektomi, diğer
Akut eksternal tromboze hemoroidde vb.
Valvuloplasti, femoral ven
Venöz kapak transpozisyonu, herhangi bir donör ven
Venöz sisteme cross-over ven grefti
Safenopopliteal ven anastomozu
Vena kava superior sendromunda by-pass
Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu
Abdominal aort dallarının veya periferik arterlerin anevrizmalarında endova
Anevrizma veya oklüziv hastalık, aksiller-brakial arter, kol insizyonu ile
Anevrizma, false anevrizma veya oklüziv hastalık, visseral damarları da içereMezenterik, çölyak, renal
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık
Common femoral arter, profunda femoris, superficial femoral arter
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak damarları içeren abdo Common, hipogastrik, eksternal
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, iliak arter
Common, hipogastrik, eksternal
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, vertebral arter
Anevrizma, false anevrizma/ veya oklusif hastalık, innominate, subklavyen a
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, abdominal aorta
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, diğer arterler
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, hepatik, çölyak, renal, mez
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, popliteal arter
Anevrizma, false anevrizma veyaoklusif hastalık, radial, ulnar arter
Anevrizma, false anevrizma veya oklusif hastalık, splenik arter
Direkt anevrizma veya false anevrizma onarımı veya eksizyonu (parsiyel veya
Ruptüre anevrizma, common-profunda-süperfisyel femoral arter
Ruptüre anevrizma, abdominal aorta
Ruptüre anevrizma, aksiller-brakiyal arter, kol insizyonu ile
Ruptüre anevrizma, diğer arterler
Ruptüre anevrizma, hepatik, çölyak, renal veya mezenterik arter
Ruptüre anevrizma, iliak arter
Common, hipogastrik, eksternal
Ruptüre anevrizma, iliak damarları da içeren abdominal aorta lezyonu
Common, hipogastrik, eksternal
Ruptüre anevrizma, innominate, subklavyen arter, torasik insizyon ile
Ruptüre anevrizma, karotid, subklavyen arter, boyun insizyonu ile
Ruptüre anevrizma, popliteal arter
Ruptüre anevrizma, splenik arter
Ruptüre anevrizma, visseral damarları da içeren abdominal aorta lezyonu Mezenterik, çölyak, renal
Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, baş ve boyun
Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, toraks ve abdomen
Arteriovenöz fistül onarımı, konjenital, ekstremiteler
Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, baş ve boyun
Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, toraks ve abdomen
Arteriovenöz fistül onarımı, edinsel veya travmatik, ekstremiteler
Arteriovenöz fistüllerde endovasküler greft implantasyonu
Damar onarımı, direkt, boyun
Damar onarımı, direkt, üst ekstremite
Damar onarımı, direkt, el, parmak
Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile
Damar onarımı, direkt, intratorasik, by-pass ile değil
Damar onarımı, direkt, intraabdominal
Damar onarımı, direkt, alt ekstremite
Ven grefti ile damar onarımı, boyun
Ven grefti ile damar onarımı, üst ekstremite
Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile
Ven grefti ile damar onarımı, intratorasik, by-pass ile değil
Ven grefti ile damar onarımı, intraabdominal
Ven grefti ile damar onarımı, alt ekstremite
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, boyun
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, üst ekstremite
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intratorasik, by-pass ile
PUAN
2800
2800
1800
2000
1200
2240
2400
1520
1080
1720
1200
1500
1600
320
400
18000
20000
500
880
2500
800
800
320
320
800
400
530
480
320
600
400
280
100
480
600
1000
680
1000
1500
800
720
1600
720
1500
1000
500
720
1400
720
1200
800
720
900
800
880
1900
920
720
1400
1120
2000
920
1000
1000
1300
2000
800
1040
800
880
1280
880
800
840
840
840
1320
960
1080
640
1040
1040
1480
1000
1300
900
640
640
1280
SIRA
NO
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
KOD
606660
606670
606680
606690
606700
606710
606720
606730
606740
606750
606760
606770
606780
606790
606800
606810
606820
606830
606840
606850
606860
606870
606880
606890
606900
606910
606920
606930
606940
606950
606960
606970
606980
606990
607000
607010
607020
607030
607040
607050
607060
607070
607080
607090
607100
607110
607120
607130
607140
607150
607160
607170
607180
607190
607200
607210
607220
607230
607240
607250
607260
607270
607280
607290
607300
607310
607320
607330
607340
607350
607360
607370
607380
607390
607400
607410
607420
607430
607440
607450
607460
607470
607480
607490
607500
607510
607530
607560
607600
607640
607680
İŞLEM ADI
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intratorasik, by-pass yapılmaks
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, intraabdominal
Ven dışında başka bir greftle damar onarımı, alt ekstremite
Tromboendarterektomi, karotid, vertebral, subklavyen, boyun insizyonu ile,
Tromboendarterektomi, subklavyen, innominate, torasik insizyon ile
Tromboendarterektomi, aksiller, brakial
Tromboendarterektomi, abdominal aorta
Tromboendarterektomi, mezenterik, çölyak veya renal
Tromboendarterektomi, iliak
Tromboendarterektomi, iliofemoral
Tromboendarterektomi, kombine aortoiliak
Tromboendarterektomi, kombine aortoiliofemoral
Tromboendarterektomi, common femoral
Tromboendarterektomi, derin (profunda) femoral
Tromboendarterektomi, femoral ve/veya popliteal ve/veya tibioperoneal
Tromboendarterektomi, femoral superfisyel, lokalize
By-pass greft, ven ile, karotid
By-pass greft, ven ile, karotid-subklavyen
By-pass greft, ven ile, subklavyen-karotid
By-pass greft, ven ile, karotid-vertebral
By-pass greft, ven ile, karotid-karotid
By-pass greft, ven ile, subklavyen-subklavyen
By-pass greft, ven ile, subklavyen-vertebral
By-pass greft, ven ile, subklavyen-aksiller
By-pass greft, ven ile, aksiller-aksiller
By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral
By-pass greft, ven ile, aortosubklavyen veya karotid
By-pass greft, ven ile, aortoçölyak veya aortomezenterik
By-pass greft, ven ile, aksiller-femoral-femoral
By-pass greft, ven ile, splenorenal
By-pass greft, ven ile, aortoiliak
By-pass greft, ven ile, aortofemoral veya bifemoral
By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, unilateral
By-pass greft, ven ile, aortoiliofemoral, bilateral
By-pass greft, ven ile, aortofemoral-popliteal
By-pass greft, ven ile, femoral-popliteal
By-pass greft, ven ile, femoral-femoral
By-pass greft, ven ile, aortorenal
By-pass greft, ven ile, ilioiliak
By-pass greft, ven ile, iliofemoral
By-pass greft, ven ile, femoral-anterior tibial, posterior tibial, peroneal arter
By-pass greft, ven ile, popliteal-tibial, peroneal arter veya diğer distal damar
İnsitu ven by-pass, aortofemoral-popliteal
Sadece femoropopliteal kısmı insitu
İnsitu ven by-pass, femoral-popliteal
İnsitu ven by-pass, femoral-anterior tibial, posterior tibial veya peroneal arte
İnsitu ven by-pass, popliteal-tibial, peroneal
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-subklavyen
By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-subklavyen
By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-aksiller
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortosubklavyen veya karotid
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoçölyak, aortomezenterik, aortorenal
By-pass greft, ven dışındakilerle, splenorenal
By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-karotid transpozisyonu
By-pass greft, ven dışındakilerle, vertebral-subklavyen transpozisyonu
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortoiliak
By-pass greft, ven dışındakilerle, karotid-vertebral
By-pass greft, ven dışındakilerle, subklavyen-vertebral
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral veya bifemoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-aksiller
By-pass greft, ven dışındakilerle, aortofemoral-popliteal
By-pass greft, ven dışındakilerle, aksiller-femoral-femoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-popliteal
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-femoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, ilioiliak
By-pass greft, ven dışındakilerle, iliofemoral
By-pass greft, ven dışındakilerle, femoral-anterior tibial, posterior tibial veya
By-pass greft, ven dışındakilerle, popliteal-tibial veya peroneal arter
By-pass greft, kompozit (greft + ven)
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, arter diseksiyonu ile birlikte/değil İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, karotid arter
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, femoral arter
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, popliteal arter
Eksplorasyon, cerrahi onarım yapılmayan, diğer damarlar
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Arterial veya venöz grefte trombektomi ve/veya onarım
Enfekte greftin eksizyonu, abdominal
Enfekte greftin eksizyonu, ekstremite
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte femoral-anterior tibi
Enfekte greftin eksizyonu, revaskülarizasyon ile birlikte popliteal-tibial veya
Greft-enterik fistül onarımı
Postoperatif eksplorasyon, abdomen
Postoperatif eksplorasyon, boyun
Postoperatif eksplorasyon, ekstremite
Postoperatif eksplorasyon, göğüs
Arteriovenöz anevrizmanın plastik onarımı
Arteriovenöz fistül revizyonu, trombektomi ile veya değil, otojen veya nonot
Hemodiyaliz amacıyla A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması
Kardiyopulmoner yetmezlikte uzamış ekstrakorporeal dolaşım için kanül(ler)
Uzamış ekstrakorporeal dolaşım bakımı
AÇIKLAMA
PUAN
880
800
760
1000
1000
720
960
880
880
920
960
1040
720
760
800
720
900
900
900
900
900
900
900
900
900
1000
1200
1200
1200
1100
1000
1000
1040
1120
1200
1040
880
1100
960
1100
1040
1000
960
920
960
960
960
960
960
960
960
1120
1120
1120
960
960
1280
1280
1280
1400
880
1300
1120
1000
800
960
960
1040
960
960
150
130
120
120
120
520
600
320
1000
1040
960
1400
600
400
360
800
840
560
350
440
1050
SIRA
NO
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
KOD
607690
607700
607710
607720
607730
607740
607750
607760
607770
607780
607790
607800
607810
607820
607830
607840
607850
607860
607870
607871
607880
607890
607900
607910
607920
607930
607931
607940
607950
607960
607970
607971
607980
607981
607990
608000
608010
608020
608030
608040
608050
608060
608070
608080
608090
608100
608110
608120
608130
608140
608150
608160
608161
608170
608180
608190
608200
608210
608220
608230
608240
608250
608260
608270
608280
608290
608300
608310
608320
608330
608340
608350
608360
608370
608371
608372
608373
608380
608390
608400
608410
608420
608430
608440
608450
608460
608470
608480
608490
608500
608510
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
Transkateter biyopsi
Transkateter tedavi, koroner dışında tromboliz için infüzyon
Transkateter tedavi, tromboliz dışında başka bir amaç için infüzyon
Herhangi bir tip. 7 günde bir kez puanlandırılır.
Eski-yüzeysel varis, sklerozan madde enjeksiyonu
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İnternal jugular ven ligasyonu
İnterruption, parsiyel veya komplet, sütür, ligasyon, plikasyon, klip, ekstrava
İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile femoral veni
İnterruption, parsiyel/komplet, ligasyon, intravasküler cihaz ile iliak venin
Kanayan küçük arter, ven bağlanması
Karotid body tümör çıkarılması
Ligasyon veya biyopsi, temporal arter
Ligasyon, eksternal karotid arter
Ligasyon, internal veya common karotid arter, kademeli oklüzyon ile Silverst
Ligasyon, internal veya common karotid arter
Ligasyon, major arter, abdomen
Ligasyon, major arter, boyun
Ligasyon, major arter, ekstremite
Ligasyon, major arter, göğüs
Linton tipi deri grefti ile perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal
Perforatör venlerin ligasyonu, subfasiyal, her biri
En fazla 4 ligasyon puanlandırılır.
Reküren veya sekonder variköz venlerin ligasyon ve/veya divizyonu
Safenofemoral birleşim yerinde vena safena magna ligasyon ve divizyonu ve
Vena safena magna ve parvanın ligasyon (ikisi birden), divizyon ve komplet s
Varislerde lokal pake eksizyonu, her biri
En fazla 4 pake puanlandırılır.
Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi
Vena safena magna ve/veya parvanın endovenöz ablasyonu (RF/lazer)
Vena safena magna/parvanın ligasyon, divizyon ve komplet strippingi ile birl
Vena safena parvanın safenopopliteal birleşim yerinde ligasyon ve divizyonu Ayrı işlem
Splenorafi
607.970, 607.971, 607.980, 607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
Splenektomi, parsiyel
607.960, 607.971, 607.980, 607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
Splenektomi, parsiyel, laparoskopik
607.960, 607.970, 607.980, 607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
Splenektomi, total
607.960, 607.970, 607.971, 607.981 ile birlikte puanlandırılmaz.
Splenektomi, total, laparoskopik
607.960, 607.970, 607.971, 607.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
Boyun diseksiyonu, tek taraf
İlioinguinal lenf nodu disseksiyonu
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Koltuk altı diseksiyonu
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, basit
Lenf nodu apsesi veya lenfadenit drenajı, yaygın
Lenfanjiotomi veya lenf kanallarına diğer işlemler
Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu
Sentinel lenfadenektomi
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, abdominal yaklaşım ile
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, servikal yaklaşım ile
Torasik duktusun sütür ve/veya ligasyonu, torasik yaklaşım ile
Diseksiyon, derin jugular nodlar
Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi (ayrı işlem), pelvik ve paraaortik
Kistik higroma eksizyonu, basit
Derin nörovasküler diseksiyon olmadan
Kistik higroma eksizyonu, kompleks
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, derin aksiller nodlar
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, internal mammary nodlar (ayrı işlem) 603.650, 603.660, 603.670, 603.750 ile puanlandırılmaz.
Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen yağ yastıkçığı eksizyonu ile birlikt
Yüzeyel lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu
Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu
Tek yanlı süperfisiyel ile birlikte derin inguinal lenf bezi diseksiyonu
Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı, tüm uyluk bölgesinde
Lenfödem tedavisi için Charles ameliyatı, sınırlı bir alanda
Lenfödem tedavisi için Thompson ameliyatı
Lenfödemde lenfadenovenöz veya lenfatikovenöz şant
Lenfödem için Charles radikal eksizyon ve deri grefti
Lenfödem için omentum transpozisyonu
Mikrocerrahi ile damar onarımı
Mikrocerrahi ile damar grefti kullanılarak yapılan vasküler girişim
Bronkobiliyer fistül onarımı
Bronkoplasti, stenoz veya tümör eksizyonu ve anastomoz, greft onarımı var
Bronkoplasti, travmatik rüptür
Bronkoskopi, bronşiyal fistül kapama amaçlı
Fibrin glue, syanoakrilat vb
Bronkoskopi, tanısal (fleksible/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil
Diğer bronkoskopik işlemlerle birlikte puanlandırılmaz.
Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla
5 yaştan küçükler için % 25 artırılarak uygulanır
Bronkoskopik laser veya koter veya diatermi veya kriyoterapi
Bronkoskopi puanı dahil. 608.310 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bronkoskopi, eksizyon dışı bir metodla tümör destrüksiyonu veya stenozun a
Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte
Bronkoskopi, trakeal veya bronşial dilatasyon ile birlikte
Bronkoskopi, trakeobronşial ağacın terapötik aspirasyonu ile birlikte
Bronkoskopik volüm azaltıcı girişim
Bronkoskopi ayrıca puanlandırılmaz.
Bronkoskopik fırçalama
Bronkoskopi ayrıca puanlandırılmaz.
Transkarineal/bronşiyal iğne aspirasyonu
Bronkoskopi ayrıca puanlandırılmaz.
Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım ile birlikte
Cerrahi trakeostomi veya fistül kapatılması, plastik onarım olmadan
Eksternal trakeal yaralanma, primer sütür
Karinal rekonstrüksiyon
Pretrakeal fasya açılması
Mediastinal amfizemde
Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, servikal, greft onarımı var veya yok
Trakeal stenoz eksizyonu ve anastomoz, torasik, greft onarımı var veya yok
Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, servikal, greft onarımı var veya yo
Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, torasik, greft onarımı var veya yok
Trakeofaringeal fistül onarımı
Trakeoözofageal fistül, primer onarımı
Yenidoğanda
Trakeostomi stenozu açılması
Trakeotomi açılması, acil
Trakeotomi açılması, planlı
PUAN
320
480
10
8
400
600
280
400
50
900
60
300
400
320
600
320
400
400
800
50
50
160
400
50
40
300
300
700
80
725
790
800
550
560
826
500
300
50
60
200
1200
200
560
200
560
240
400
275
460
150
275
210
70
500
600
1200
400
600
600
900
750
660
960
1500
1200
1000
300
150
295
500
600
400
250
170
400
220
220
200
120
1100
2000
100
1200
1400
1200
1400
1200
1416
200
250
200
SIRA
NO
1169
1170
1171
KOD
İŞLEM ADI
608520 Akciğer ile birlikte karaciğer hidatik kisti, aynı seans, frenotomi ile
608530 Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu
608540 Akciğer rezeksiyonu, göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, protezl
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
608550
608560
608570
608580
608590
608600
608610
608620
608630
608640
608650
608660
608670
608680
608690
608700
608710
608720
608730
608740
608750
608760
608770
608780
608790
608800
608810
608820
608830
608840
608850
608860
608870
608880
608890
608900
1208
1209
1210
608910 Videotorakoskopi, ekploratris
608920 Videotorakoskopi, lobektomi
608930 Videotorakoskopi, pnömonektomi
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
608940
608950
608960
608961
608962
608970
608980
608990
609000
609010
609020
609030
609040
609050
609051
609052
609060
1228
609070
1229
609071
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
609080
609090
609100
609101
609110
609111
609120
609121
609122
609130
609140
609150
609160
609170
609180
609190
609191
609200
609210
609220
609230
609235
609240
AÇIKLAMA
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta
Akciğer transplantasyonu, global
üzerinden ilgili öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
Ampiyem kesesi enükleasyonu (Ampiyemektomi)
Bronkial sleeve lobektomi
608.280, 608.290, 608.690, 608.700 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bronkovasküler sleeve lobektomi
608.280, 608.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
Dekortikasyon, pulmoner, parsiyel
Dekortikasyon, pulmoner, total
Donör pnömonektomi
Ekstended akciğer rezeksiyonları
Göğüs duvarı, diyafragma, perikard vb.
İntraplöral lavaj, her tür teknikle
Kateter torakostomi, kapalı sistem uygulama
608.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kimyasal plörodez, ayrıca tüp torakostomi veya kateter torakostomi eklenec
Kist hidatik ameliyatları, akciğer
Kist hidatik ameliyatları, akciğer, mediyan sternotomi ile, iki taraf
Konjenital akciğer malformasyonları rezeksiyonu
Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile birlikte
Lobektomi veya segmentektomi
Major bronşial fistülün açık cerrahi ile kapatılması
Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonları
Pnömonektomi
Pnömonektomi ekstraplevral
Pnömonektomi ve major damar cerrahisi
VCS ve aorta rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu ile birlikte
Pnömonostomi, apse veya kistin açık drenajı ile birlikte
Sleeve pnömonektomi
608.280, 608.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte
Torakotomi, bül eksizyon-plikasyonu ile birlikte
Plevral işlem var veya yok
Torakotomi, intraplevral yabancı cisim
Torakotomi, intrapulmoner yabancı cisim çıkartılması ile birlikte
Torakotomi, kanama kontrolü ve/veya akciğer yırtığı onarımı
Torakotomi, kardiak masaj ile birlikte
Torakotomi, major, eksplorasyon ve biyopsi ile birlikte
Torakotomi, postoperatif kanama, hava kaçağı kontrolü
Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi için
608.960 ile birlikte puanlandırılmaz.
Torakotomi, volüm küçültücü ameliyat, tek taraflı
Tüp torakostomi (göğüs tüpüyle sualtı drenajı), tek taraf
Torakal cerrahi işlemlerle birlikte puanlandırılmaz. 608.640 ile birlikte puanlandırılmaz.
Tüp ve katater torakostomi takibi
Günde 1 kez puanlandırılır. Pansuman dahil
Videotorakoskopi, bül eksizyonu ile birlikte
Biyopsi, drenaj ve diğer videotorakoskopik işlemlerle birlikte puanlandırılmaz. 608.900, 608.920,
608.930, 608.940, 608.950 ile birlikte puanlandırılmaz.
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır. Hiperhidroz (diğer endikasyonlar hariç) için
Videotorakoskopi, torakal sempatektomi
sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Videotorakoskopi, wedge rezeksiyon
Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda)
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. 608.860 ile birlikte puanlandırılmaz.
Plevra biyopsisi, perkütan
Transbronşiyal akciğer biyopsisi
Bronkoskopi dahildir.
Hepatektomi, total
Hepatik arter ligasyonu veya kateterizasyonu
Hepatikojejunostomi
İntrahepatik bilioenterik diversiyonlar
Karaciğerin safra sistemi ile ilişkili çok sayıda apsesinin (komplike) drenajı, la
Karaciğer tek basit apse drenajı, laparatomi ile
Karaciğer kist hidatiğinde dışa drenaj
Karaciğer kist hidatiğinde internal drenaj
Karaciğer kist hidatiğinde kistotomi veya kistektomiyle ile birlikte poş küçült Kapitonaj, omentopeksi
Karaciğer kist hidatiğinde total perikistektomi
Karaciğer hemanjiyomunda enükleasyon
Karaciğer konjenital kistlerde internal veya eksternal drenaj veya kistektomi
Patoloji raporu ile segmentektominin teyidi gerekir. Üçten fazla olması halinde 609.110
Karaciğer segmentektomi, her bir segment
üzerinden puanlandırılır.
Patoloji raporu ile segmentektominin teyidi gerekir. Üçten fazla olması halinde 609.111
Karaciğer segmentektomi, her bir segment, laparoskopik
üzerinden puanlandırılır.
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta
Karaciğer transplantasyonu, tüm cerrahi işlemler dahil
üzerinden ilgili öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, tek laserasyon
Karaciğer yaralanmalarında primer sütür, çok sayıda
Karaciğer tümörlerinde laparoskopi veya laparotomi ile radyofrekans ablasy
Lobektomi veya hepatektomi, subtotal
Lobektomi veya hepatektomi, subtotal, laparoskopik
Metastazektomi, her bir metastaz
İkiden fazla puanlandırılmaz.
Metastazektomi, laparoskopik
İkiden fazla puanlandırılmaz.
Karaciğer biyopsisi
Biyopsi yapan öğretim üyesi için puanlanır
Portoenterostomi
İntraoperatif kolanjiyografi
İntraoperatif koledokoskopi
İntraoperatif safra yolları basınç çalışması
İntraoperatif safra yolları ultrasonografi
Koledok darlıkları ve kisti için girişimler
Koledokoenterostomi
Roux-n-y diversiyon
Ekstrahepatik safra yolu tümörleri için rezeksiyon ve rekonstrüksiyon
Koledokotomi-koledokoduodenostomi
Koledokotomi-sfinkterotomi veya sfinkteroplasti
Koledokotomi ile birlikte T-drenaj
Kolesistektomi
Kolesistektomi, laparoskopik
Kolesistoenterostomi
PUAN
1500
1920
1920
18000
1000
1600
2000
770
1000
1300
1800
200
150
100
750
1500
1100
1500
1000
1200
1800
1500
1700
3540
700
2500
250
800
700
800
770
800
600
600
500
1200
300
21
700
250
1500
1600
770
900
750
150
275
2500
309
1800
1288
824
412
463
515
618
750
750
773
1030
1236
20000
360
773
450
2060
2472
412
500
360
1545
52
155
72
70
773
1500
2000
824
824
618
515
566
412
SIRA
NO
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
KOD
609250
609260
609270
609280
609290
609300
609310
609320
609330
609340
609341
609350
609360
609370
609380
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
609390
609400
609410
609420
609430
609440
609450
609451
609460
609470
609480
609490
609491
609500
609510
609520
609521
609530
609540
609550
609551
609560
609570
609580
609590
609600
609610
609620
609630
609640
609650
609660
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
609670
609680
609690
609700
609710
609711
609720
609730
609740
609750
609760
609770
609780
609781
609782
609790
609791
609792
609800
609801
609810
609820
609830
609840
609850
609851
609860
1327
609871 Obezite, by-pass, laparoskopik veya açık cerrahi ile
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı
sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde puanlandırılır.
1585
609872 Obezite, sleeve, laparoskopik veya açık cerrahi ile
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı
sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde puanlandırılır.
1500
609873 Obezite, banding, laparoskopik veya açık cerrahi ile
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı
sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde puanlandırılır.
1415
BMI ≥ 40 kg/m2 olan kişilerde. Tıbbi endikasyonun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı
Duedonal switch ve biliopankreatik diversiyon, laparoskopik veya açık cerrahsağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde puanlandırılır.
Nüks ülser, dumping veya reflu gastritte rezeksiyon
Peptik ülsere bağlı veya travmatik gastroduodenal perforasyonlarda primer Total sütur sayısı dahil
Peptik ülsere bağlı veya travmatik gastroduodenal perforasyonlarda primer
Peptik ülsere bağlı perforasyonlarda primer onarım, trunkal vagotomi ve dre
Piloromyotomi, hipertrofik pilor stenozunda
Gastroduodenal arter ligasyonu veya duodenotomi ile birlikte arter ligasyon
1585
1030
567
690
875
515
515
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
609877
609880
609890
609891
609900
609910
609911
İŞLEM ADI
Kolesistostomi
Safra fistülleri için girişimler, basit
Safra fistülleri için girişimler, komplike
Safra kesesi ve safra yolları yaralanmaları için girişimler
Aberan pankreas eksizyonu
Adacık hücre transplantasyonu
Akut pankreatitte, debridman, lavaj ve drenaj
Distal pankreatektomi, parsiyel
Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi
Pankreas adenomlarında total eksizyon
Pankreas adenomlarında total eksizyon, laparoskopik
Pankreas fistülü onarımı
Pankreas kistlerinde eksternal drenaj
Pankreas kistlerinde internal drenaj
Pankreas kistlerinde total eksizyon
AÇIKLAMA
Enükleasyon
Tüm işlemler dahil, aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
Pankreas transplantasyonu, total
Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
Pankreas yaralanmalarında drenaj
Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, subtotal
Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, total
Pankreas yaralanmalarında pankreatikojejunostomi
Pankreatektomi, subtotal
Pankreatektomi, total duodenektomiyle birlikte
Pankreatektomi, total duodenektomiyle birlikte, laparoskopik
Whipple operasyonu
Tüm cerrahi işlemler dahil
Asitte peritoneovenöz şant uygulaması
Distal özofagus rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, sol torakofrenotomi ve in
Özefajektomi, transhiatal
Özefajektomi, laparoskopik
Özofagial tüp veya balon uygulaması, özofagus varis kanamasında
Özofagogastrik devaskülarizasyon, portal hipertansiyonda
Özofagogastromyotomi
Heller ameliyatı; abdominal yada torakal yolla fundoplikasyon ile birlikte veya değil
Özefagogastromyotomi, laparoskopik
Heller ameliyatı; abdominal ya da torakal yolla fundoplikasyon ile birlikte veya değil
Özofagostomi, servikal
Özofagus atrezisi primer onarımı
Özofagus cerrahisi, benign patolojiler için
Krikofaringeal myotomi
Özofagus darlıklarında cerrahi girişim
Özofagus divertikül eksizyonu, servikal
Özofagus divertikül eksizyonu, torakal
Özofagus fistülü onarımı, servikal, torakal
Özofagus perforasyonu onarımı, servikal, torakal
Özofagus replasmanı için interpozisyon ameliyatları
Özofagus varisinde koroner ven ligasyonu ve splenektomi
607.960, 607.970, 607.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
Özofagus varisinde özofageal transection
Özofajektomi, transtorakal
Parsiyel özofajektomi ve rekonstrüksiyon
Laparatomi ve sağ torakotomi ile intratorasik anastomoz
Portosistemik şantlar, portal hipertansiyonda
Laparatomi, servikal kesi ve transmediastinal yaklaşım, ile kalıcı trakeostomi, ve servikal
Total faringolaringoözofajektomi ve gastrik veya kolon rekonstrüksiyonu
anastomoz. 608.500, 608.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
Totale yakın özofajektomi ve rekonstrüksiyon
Sağ torakotomi, laparatomi ve servikal kesi, ile servikal anastomoz
Transözofageal varis ligasyonu
Bezoar veya yabancı cisim çıkarılması,laparotomi ile
Peptik ülsere bağlı duedonum perforasyonunda primer onarım
Peptik ülsere bağlı duedonum perforasyonunda primer onarım, laparoskopi
Travmatik duedonum perforasyonunda primer onarım
Dumping veya diarede reverse loop operasyonları
Duodenoenterostomi
Duodenum divertikülü eksizyonu
Duodenum yaralanmasında primer onarım
Duodenumdan lokal tümör eksizyonu
Fundoplikasyon
Fundoplikasyon, laparoskopik
LES gevsekliğinde, krurafi posterior dahil.
Hiatal herni operasyonu (fundoplikasyon dahil), laparoskopik
Gastrektomi, radikal, total
607.960, 607.970, 607.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
Gastrektomi, radikal, subtotal
Gastrektomi radikal, total, laparoskopik
Gastrektomi, subtotal
Gastrektomi subtotal, laparoskopik
Gastroenterostomi
Gastropeksi, mide volvulusunda
Gastrotomi veya gastrostomi, cerrahi
Mide divertikülü eksizyonu
Midede wedge rezeksiyon
Midede wedge rezeksiyonu, laparoskopik
Mideden benign tümör eksizyonu
PUAN
360
773
1030
773
824
1800
618
773
1030
927
1150
1030
463
618
773
20000
618
1200
1400
1200
1800
2000
2400
3000
1030
1600
1500
1800
190
1030
824
990
1030
1236
1400
600
1236
770
990
1200
1200
2950
618
1030
2000
2200
2400
3000
2400
463
566
566
680
566
1030
824
824
773
824
1030
1236
1300
1400
1030
1546
850
1130
566
1030
464
566
515
618
566
SIRA
NO
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
KOD
609920
609930
609940
609941
609950
609960
609961
609970
609980
609990
610000
610010
İŞLEM ADI
Selektif vagotomi ve antrektomi
Selektif vagotomi ve drenaj
Yüksek selektif vagotomi
Trunkal vagotomi ve drenaj
Konjenital atrezi düzeltilmesi, jejunal ve ileal
Beslenme jejunotomisi
Beslenme jejunotomisi, laparoskopik
Bilier intestinal diversiyonlar
Enterokütan fistül ameliyatları
Gastrointestinal diversiyonlar
Gastrointestinal fistül ameliyatları, internal
İnce barsak perforasyonunda primer sütür
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
610020
610030
610040
610050
610060
610061
610062
610063
610070
610080
610090
610100
610101
610110
610111
610120
İnce barsak transplantasyonu
İnvaginasyon rezeksiyonu
İnvaginasyonda manüel redüksiyon
Jejunum veya ileum duplikasyonları, total eksizyon
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, subtotal
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter
Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter, laparoskopik
Striktüroplasti
Jejunum, ileum enterostomi kapatılması
Jejunum, ileum enterotomi ve enterostomi
Ladd bantı eksizyonu, malrotasyonlarda
Brid ileusta laparatomi ve bridektomi
Brid ileusta bridektomi, laparoskopik
Laparatomi, ileusta
Midgut volvulus (orta barsak) düzeltilmesi
Meckel divertikülü eksizyonu
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
610130
610131
610150
610151
610152
610153
610160
610170
610171
610180
610181
610190
610191
610200
610201
610210
610220
610230
610240
610250
610260
610270
610280
610290
610291
610300
610310
610320
610330
610340
610348
610349
610350
610360
610361
610370
610380
610390
610400
610410
610411
610420
610430
610440
610441
610450
610460
610470
610480
610490
610500
610510
610520
610530
610531
Appendektomi
Appendektomi, laparoskopik
Hemikolektomi, sağ veya sol
Hemikolektomi, sağ veya sol, laparoskopik
Segmenter kolon rezeksiyonu
Segmenter kolon rezeksiyonu, laparoskopik
Kolektomi, subtotal
Kolektomi, subtotal ve ileoproktostomi
Kolektomi subtotal ve ileoproktostomi, laparoskopik
Kolektomi total ve ileal poş yapılması
Kolektomi total ve ileal poş yapılması, laparoskopik
Kolektomi total ve ileoanal anastomoz
Kolektomi total ve ileoanal anastomoz, laparoskopik
Kolektomi total ve terminal ileostomi
Kolektomi total ve terminal ileostomi, laparoskopik
Kolokütanöz fistül kapatılması
Kolon duplikasyonu total eksizyonu
Kolon invaginasyonda manüel redüksiyon
Kolon perforasyonda primer sütür
Kolon Pull-through, abdominoperineal veya perineal yaklaşımla
Kolon Pull-through, sakroabdominoperineal yaklaşımla
Kolon Pull-through, sakroperineal yaklaşımla
Kolonda detorsiyon ve peksi operasyonları
Kolostomi açılması
Kolostomi revizyonu
Kolostomi bakımı
Kolostomi kapatılması
Kolotomi ile polip veya yabancı cisim çıkarılması
Sigmoid volvulus redüksiyonu
Total barsak irrigasyonu
Abdominoperineal rezeksiyon, laparoskopik
Abdomino perineal rezeksiyon
Perirektal enjeksiyon, rektal prolapsusta
Rektal polip eksizyonu, anal yolla
Rektal myektomi-Hirschsprung hastalığı
Rektal tuşe ile yabancı cisim veya dışkı taşı çıkarılması
Rektosigmoid tümörlerde anterior rezeksiyon
Rektum tümöründe abdominosakral rezeksiyon
Rektum tümöründe lokal terapötik işlemler
Rektum tümöründe low anterior rezeksiyon
Rektum tümöründe low anterior rezeksiyon, laparoskopik
Rektal prolapsusta sakroperineal onarım
Rektal prolapsusta sörklaj veya Tiersch ameliyatı
Rektal prolapsusta transabdominal onarım
Rektal prolapsusta transabdominal onarım, laparoskopik
Transanal rektal prolapsus tamiri
Anal stenozda dilatasyon
Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu
Anoplasti
Fissürektomi
Hemoroidde elektrokoagülasyon
Hemoroidde lastik band ligasyonu
Hemoroidde sklerozan madde ile tedavi, her biri
Hemoroidektomi
Hemoroidektomi ile birlikte sfinkterotomi
1420
1421
1422
1423
610532
610540
610550
610560
Hemoroidopeksi
İnfrared ile hemoroid tedavisi
İnkontinans tedavisinde kas transpozisyonu
Perianal apse drenajı
AÇIKLAMA
Roux-n-y diversiyon
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta
üzerinden ilgili öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
Akut apandisit, perfore veya periapendiküler apse drenajı ile birlikte. Bu endikasyonlar dışında
herhangi bir cerrahi işleme ek olarak yapıldığında puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
610.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kolektomi operasyonlarıyla birlikte puanlandırılmaz. 610.220, 610.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
Mevcut kolostominin revize edilmesi
Preoperatif mekanik temizlik amacıyla yüksek sulu lavman
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Hipertrofik cilt plisi eksizyonu dahildir.
Günde en fazla üç kez puanlandırılır.
Tüm pakeler dahildir.
610.490, 610.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
Grade 3 veya 4 hemoroidde veya rektal mukozal prolapsusta puanlandırılır. 610.490, 610.530,
610.531, 610.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
PUAN
875
721
721
721
1030
463
560
1500
1030
700
773
515
20000
875
412
515
773
618
740
560
566
463
773
515
620
412
770
515
470
462
875
1050
800
960
1030
1130
1240
1800
2160
1545
1854
1390
1668
927
515
412
515
1030
1545
1545
309
566
312
15
566
566
412
51
1800
1500
103
155
850
50
875
1500
257
1500
1800
515
206
515
620
412
50
206
412
206
100
75
30
283
328
340
75
1030
250
SIRA
NO
KOD
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
610570
610575
610580
610590
610600
610610
610620
610621
610625
610630
610640
610650
610660
610670
610680
610690
610700
610710
610720
610730
610740
610750
610760
610770
610780
610790
610800
610810
610820
610830
610840
610850
1456
610860 Küçük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu
1457
610870 Orta eklem çıkığı kapalı redüksiyonu (Bakıcı dirseği dahil)
1458
610880 Büyük eklem çıkığı kapalı redüksiyonu
1459
610890 Küçük kemik kırığı kapalı redüksiyonu
1460
610900 Orta kemik kırığı kapalı redüksiyonu
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
610910
610920
610930
610940
610950
610960
610970
610980
610990
611000
611010
611020
611030
611040
611050
611060
611070
611080
611090
611100
611110
611120
611130
611140
611150
611160
611170
611180
611190
611200
611210
611220
611230
611240
611250
611260
611270
611280
611290
611300
611310
611320
611330
611340
611350
611360
611370
İŞLEM ADI
Perianal fistülotomi veya fistülektomi
Anal fistülde seton uygulaması
Perianal sinüs eksizyonu
Perineoplasti
Sfinkteroplasti, komplet perine yırtıklarında ve inkontinansda
Sfinkterotomi
Sfinkterotomi ile anüsten yabancı cisim çıkarma
Anal transpozisyon operasyonu
Pilonidal sinüs eksizyonu
Gövde alçısı (minerva)
Gövde-ekstremite alçısı
Pelvipedal alçı (10 yaş altı)
Pelvipedal alçı (10 yaş üstü)
Kısa kol alçı (Dirsek altı)
Kısa kol atel (Dirsek altı)
Uzun kol alçı (Dirsek üstü)
Uzun kol atel (Dirsek üstü)
Kısa bacak alçı (Diz altı)
Kısa bacak atel (Diz altı)
Uzun bacak alçı (Diz üstü)
Uzun bacak atel (Diz üstü)
Parmak ateli (alüminyum) veya alçısı
Cast-brace
PTB alçısı
Alçı çıkarma
Sekiz bandajı, Jones bandajı
Velpeau (Kol gövde) bandajı
U ateli veya atel + velpeau
ESWT
İskelet traksiyonu geçilmesi
Cilt traksiyonu uygulanması
Halo-femoral veya halo traksiyon
Büyük kemik kırığı kapalı redüksiyonu
Küçük eklemin anestezi altında mobilizasyonu
Orta eklemin anestezi altında mobilizasyonu
Büyük eklemin anestezi altında mobilizasyonu
Açık kırıklarda kapalı kırık haline getirme, küçük
Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, büyük
Açık kırıklarda, debridman dahil kapatılması, orta
Bimalleolar kırık cerrahi tedavisi
Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, açık IMN
Büyük kemik kırıkları cerrahi tedavisi, kapalı IMN
Büyük kemik kırıkları cerrahisi ve damar sinir eksplorasyonu
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, açık IMN
Büyük kemik parçalı kırıkları cerrahisi, kapalı IMN
Büyük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi
Küçük kemik kırıkları cerrahi tedavisi
Küçük kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi
Küçük kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi
Orta kemik kırıkları cerrahi tedavisi
Orta kemik parçalı kırıkları cerrahi tedavisi
Orta kemik psödoartrozu cerrahi tedavisi
Önkol çift kemik kırığı
Pilon kırığı cerrahi tedavisi
Tek malleol veya epikondil kırığı cerrahi tedavisi
Trimalleolar kırık cerrahi tedavisi
Küçük eklem çıkığı, açık redüksiyon
Küçük eklem kırıklı çıkığı, açık redüksiyon ve fiksasyon
Orta eklem çıkığı, açık redüksiyon
Orta eklem kırıklı çıkık, açık redüksiyon ve fiksasyon
Büyük eklem çıkığı, açık redüksiyon
Büyük eklem kırıklı çıkık veya sinir eksplorasyonlu çıkık cerrahisi
Çıkık, gecikmiş olgularda (3 hafta ve üzeri) ilave edilecek puan
Büyük kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
Orta kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
Küçük kemik ve eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
Kalça dezartikülasyonu amputasyonu, dezartikülasyonu
Hindquarter amputasyonu, dezartikülasyonu
Hemipelvektomi, eksternal
Hemipelvektomi, internal
Büyük kemik osteotomi ve fiksasyon
Orta kemik osteotomi ve fiksasyon
Küçük kemik osteotomi ve fiksasyon
Pin çıkarma
Eksternal fiksatör çıkarma
Büyük kemik implant çıkarma
Büyük kemik sinir eksplorasyonu gerektiren implantların çıkartılması
Orta kemik implant çıkarma
Küçük kemik implant çıkarma
AÇIKLAMA
Hipertrofik cilt plisi eksizyonu dahildir. 610.490, 610.530, 610.531, 610.532, 610.575, 610.610
ile birlikte puanlandırılmaz.
610.570 ile birlikte puanlandırılmaz.
Hipertrofik cilt plisi eksizyonu dahildir.
Konjenital anomalilerde
Torakobrakial
Sirküler alçı çıkarma puanlandırılır. Atel hariç
610.810 ile birlikte puanlandırılmaz.
610.800 ile birlikte puanlandırılmaz.
Ekstrakorporal şok dalgası, toplam tedavi
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690, 610.700, 610.710, 610.730,
610.750, 610.770, 610.790, 610.800 ile birlikte puanlandırılmaz.
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690, 610.700, 610.710, 610.730,
610.750, 610.770, 610.790, 610.800 ile birlikte puanlandırılmaz.
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690, 610.700, 610.710, 610.730,
610.750, 610.770, 610.790, 610.800 ile birlikte puanlandırılmaz.
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690, 610.700, 610.710, 610.730,
610.750, 610.770, 610.790, 610.800 ile birlikte puanlandırılmaz.
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690, 610.700, 610.710, 610.730,
610.750, 610.770, 610.790, 610.800 ile birlikte puanlandırılmaz.
Alçı, sargı dahil. 610.640, 610.650, 610.660, 610.670, 610.690, 610.700, 610.710, 610.730,
610.750, 610.770, 610.790, 610.800 ile birlikte puanlandırılmaz.
1 cm'ye kadar
10 cm'den büyük
1-10 cm
Perkütan pinleme dahil
Plak, tel, unilateral eksternal fiksatör, perkütan pinleme dahil
Minimal invaziv, sirküler fiksatör, perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Plak, tel, unilateral eksternal fiksatör, perkütan pinleme dahil
Minimal invaziv, sirküler fiksatör, perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme ve enstruman çıkarma dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme ve enstruman çıkarma dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme ve enstruman çıkarma dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Perkütan pinleme dahil
Aynı anatomik alan için 611.150 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı anatomik alan için 611.170 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
Malleolden veya epikondilden implant çıkarma. 612.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
PUAN
412
412
309
580
515
155
206
830
250
90
135
135
180
39
32
54
48
54
48
77
54
7
135
72
12
32
32
62
25
90
27
180
40
80
160
45
90
180
45
90
180
90
270
180
450
495
620
832
620
690
690
300
365
400
350
430
500
700
700
350
600
270
360
315
396
450
600
180
495
315
270
600
730
1000
1300
495
360
270
60
150
240
450
203
135
SIRA
NO
1508
KOD
İŞLEM ADI
611380 Yumuşak doku laserasyonu, cilt grefti ile fasiyotomi kapatılması
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
611390
611400
611410
611420
611430
611450
611460
611470
611480
611500
611520
611530
611540
611550
Yumuşak doku laserasyonu, derin yabancı cisimler
Yumuşak doku laserasyonu, fasiyotomi kapatma
Yumuşak doku laserasyonu, tek kompartman fasiyotomisi
Yumuşak doku laserasyonu, skopi eşliğinde yabancı cisim çıkarılması
Yumuşak doku laserasyonu, yabancı cisim çıkarılması
Kemik grefti alınması
Kıkırdak grefti alınması
Akut düğme iliği deformitesi için santralizasyon
Ampute parmak için güdük onarımı
Ampute uzvun heterotopik revaskülarizasyonu
Ayaktan ele parmak nakli
Baş parmak veya parmak rekonstrüksiyonu
Botulinum toksini uygulama derin kas, her bir kas için
Botulinum toksini uygulama yüzeyel kas, her bir kas için
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
611560
611570
611580
611590
611600
611620
611630
611640
611650
611680
611690
611691
611700
611710
611720
611730
611740
611750
611760
611770
611780
611790
611800
Bunion-Bunionette eksizyonu
Butonier deformitesi, "swan neck" deformitesi cerrahisi
Çekiç parmak için açık redüksiyon
Çekiç parmak için kapalı redüksiyon
Eski ampute edilmiş ekstremitelerde güdük onarımı
Distal radioulnar eklem operasyonları
Dupuytren cerrahisi
Eklem faresi çıkartılması
El bileği gangliyon eksizyonu
Flep ayrılması
Gangliyon eksizyonu, büyük eklem
Gangliyon eksizyonu, küçük eklem
Güdük kapatılması
Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları
Heterotopik revaskülarize uzvun ortotopik transplantasyonu
İnguinal ve subpektoral lambo
Karpal instabilite cerrahisi
Karpal kemik rezeksiyonları
Kontraktür açılması, büyük eklem
Kontraktür açılması, küçük eklem
Kontraktür açılması, orta eklem
Majör replantasyonlar
Mallet finger cerrahisi
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
611810
611840
611850
611860
611870
611880
611890
611900
611910
611920
611930
611940
611950
611951
611952
611960
611961
611970
611980
611990
612000
612010
612020
612030
612040
612050
612060
612070
612080
612090
612100
612110
612120
612130
612140
612150
612160
612170
612180
612190
612200
612210
612220
612230
612240
612250
612260
612270
612280
612290
Minör replantasyonlar
Parmak replantasyonu, tek bir parmak
Parmak replantasyonu, ilave her parmak için
Parmak ucu amputasyonlarında lokal flep uygulamaları
Pediküllü kas ve kemik nakli
PEV rekurrens yumuşak doku ameliyatı
Pollisizasyon
Pulley rekonstrüksiyonu
Pulley sistemi kaybının onarımı
Rhizotomi
Serbest doku nakilleri
Servikal kosta ve diğer torasik çıkış sendromu girişimleri
Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için
Fleksör tendon onarımı, tek bir tendon için
Ekstensör tendon onarımı, tek bir tendon için
Aşil/patellar/quadriceps tendon tamiri, tek bir tendon için
Tendon onarımı, ilave her tendon için
Tendon protezi uygulanması
Tendon transferi, tek tendon
Tendon transferi, ilave her tendon için
Tenodezler
Tenoliz
Tenoplasti myoplasti, fasiya gevşetilmesi, tek
Tenoplasti myoplasti, fasiya gevşetilmesi, çok
Tenotomi, myotomi
Tetik parmak cerrahi tedavisi
Tırnak çekilmesi, her biri
Tırnak yatak revizyonu, her biri
Topuk defektleri için lateral kalkaneal flep
Topuk defektleri için ters akımlı sural flep
Tuzak nöropati, cerrahi tedavi (kübital ve tarsal tünel vb.)
Vasküler saplı ada flebi
Volkmann iskemik kontraktürü cerrahisi
Yerleşik düğme iliği deformitesi onarımı
Yumuşak doku sinovektomileri
Konjenital büyük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu
Konjenital küçük eklem çıkığı rekonstrüksiyonu
Konjenital orta eklem çıkığı rekonstrüksiyonu
Makrodaktili cerrahi tedavileri
Polidaktili eksizyonu, basit
Polidaktili eksizyonu, komplike
Radial club hand cerrahi tedavileri
Sindaktili düzeltilmesi, basit
Sindaktili düzeltilmesi, komplike
Ulnar agenezi cerrahi tedavileri
Yüksek skapula rekonstrüksiyonu
Antibiyotikli hazır spacer uygulanması
Antibiyotikli imalat spacer uygulanması, ameliyathanede
Ayak bileği artroplastisi revizyonu, total
Ayak bileği artroplastisi, total
AÇIKLAMA
Tendon kılıfı, eklem içi, derin adele içi yabancı cisim çıkarılması. İşlemin tamamı için, bir kez
puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Kemiğe müdahale halinde
Genel anestezi altında
Bu kod halluks valgus cerrahisinde birinci metatarsın osteotomisini ve ayrıca gerekli olduğu
durumlarda internal fiksasyonunu içermektedir.
Bunyonektomi dahil
El bileği, ayak bileği veya üstü replantasyonlar majör replantasyon olarak kabul edilir.
MP eklemden el ve/veya ayak bileği arası olan replantasyonlar minör replantasyon olarak kabul
edilir.
Mikro cerrahi, MP ekleme kadar olan replantasyonlar parmak replantasyonu olarak kabul edilir.
611.840 işlemine ilave puanlandırılır.
Kemik, kas, ayaktan ele nakiller
611.440 ile birlikte puanlandırılmaz
611.951, 611.952 işlemine ilave puanlandırılır.
611.980 işlemine ilave puanlandırılır.
Aynı anatomik bölge için başka bir işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
612.030 ile birlikte puanlandırılmaz.
612.020 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endoskopi dahil. 612.010, 612.230 ve 612.650 ile birlikte puanlandırılmaz.
PUAN
450
200
270
150
135
70
180
180
270
200
776
3440
405
20
10
270
300
315
130
450
360
350
225
270
207
248
248
135
405
2400
414
450
450
450
270
360
3300
248
2500
1850
900
297
1200
800
600
90
270
1350
1553
605
500
200
160
259
68
340
495
135
360
270
270
450
248
180
68
48
567
567
360
518
750
360
270
750
300
495
480
270
446
900
310
460
600
900
135
180
900
720
SIRA
NO
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
KOD
612300
612310
612320
612330
612340
612350
612360
612370
612380
612390
612400
612410
612420
612430
612440
612441
612460
612470
612471
612472
1616
612480
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
612490
612500
612510
612520
612530
612540
612550
612560
612570
612580
612590
612600
612610
612620
612630
612640
1633
612650
1634
1635
1636
612651
612710
612720
1637
612730
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
612740
612760
612770
612810
612820
612830
612840
612850
612860
612870
612880
612890
612900
612910
612920
612930
612940
612950
612960
612970
612980
612990
613000
613010
613020
613030
613031
613040
613050
613060
613070
613080
613090
613100
613110
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
Ayak bileği artroplastisi, total, çıkartma
612.280 ile birlikte puanlandırılmaz.
Basit Core-dekompresyon ameliyatı
Büyük eklem parsiyel protezleri, primer
Büyük eklem rezeksiyon interpozisyon artroplastisi
Kalça eklemi total protezleri, primer
Büyük trokanterin osteomisi ve transferi
Core-dekompresyon ve greftleme
Core-dekompresyon ve vaskülarize greft
Dirsek artroplastisi çıkartma, total
Dirsek artroplastisi revizyonu, total
Dirsek artroplastisi, total
612.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
Dirsek artroplastisi, total, 10 dereceden az hareketli dirsekte veya 20 derece Bu kod dirsek artroplastisinin çıkarılmasını da içermektedir. 612.400 ile birlikte puanlandırılmaz.
Diz artroplastisi, total
Diz artroplastisi, total protez çıkarma
Diz revizyon artroplastisi, total
Diz artroplastisi parsiyel revizyonu (tibial veya femoral komponent)
Diz artroplastisi, total, polietilen değiştirme
Kalça artroplastisi, asetebular liner değiştirilmesi, total
612.471, 612.472, 612.480, 612.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kalça asetebular revizyonu (parsiyel)
612.470, 612.472, 612.480, 612.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kalça femoral sistem revizyonu (parsiyel)
612.470, 612.471, 612.480, 612.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
Her iki komponent allogreft kullanılmadan. 612.470, 612.471, 612.472, 612.490 ile birlikte
Kalça revizyon artroplastisi, total
puanlandırılmaz.
Her iki komponent allogreft veya metal kafesler kullanılarak. 612.470, 612.471, 612.472, 612.480
ile birlikte puanlandırılmaz.
Kalça revizyon artroplastisi, total
Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması
613.030, 613.140, 613.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kısaltma ve/veya asetabular greft ile yapılan kalça artroplastisi
Küçük eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi
Omuz artroplastisi çıkartılması
Omuz artroplastisi revizyonu
Omuz total artroplastisi
Orta eklem rezeksiyon, interpozisyon artroplastisi
Orta eklem ve küçük eklem protezleri, primer
Unikompartmantal diz artroplastisi
Büyük eklem artrodezi
Orta eklem artrodezi
Küçük eklem artrodezi
Büyük kemik osteomyelit tedavisi
Orta kemik osteomyelit tedavisi
Küçük kemik osteomyelit tedavisi
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.651, 612.710, 612.720, 612.730, 612.740,
612.760, 612.770, 612.810, 612.820, 612.830, 612.840, 612.850, 612.860, 612.870, 612.880,
612.890, 612.900, 612.910, 612.920, 612.930, 612.940, 612.950, 612.960, 612.970 ile birlikte
Artroskopi, tanısal
puanlandırılmaz. Aynı ekleme ait başka bir artroskopik işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.710, 612.720, 612.730, 612.740,
612.760, 612.770, 612.810, 612.820, 612.830, 6128.40, 612.850, 612.860, 612.870, 612.880,
612.890, 612.900, 612.910, 612.920, 612.930, 612.940, 612.950, 612.960, 612.970 ile birlikte
puanlandırılmaz. Aynı ekleme ait başka bir artroskopik işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
Artroskopi, girişimsel
Artroskopik mozaikplasti
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.651 ile birlikte puanlandırılmaz.
Artroskopik Osteo Kondritis Dissekans (OCD) fiksasyonu
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.651 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.651, 612.710, 612.720, 612.740,
612.760, 612.770, 612.810, 612.820, 612.830, 612.840, 612.850, 612.860, 612.870, 612.880,
612.890, 612.900, 612.910, 612.920, 612.930, 612.940, 612.950, 612.960, 612.970 ile birlikte
Artroskopik eklem kıkırdağı debridmanı ile birlikte drill ya da mikrokırık
puanlandırılmaz.
Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.650, 612.651, 612.710, 612.720, 612.730,
612.760, 612.770, 612.810, 612.820, 612.830, 612.840, 612.850, 612.860, 612.870, 612.880,
612.890, 612.900, 612.910, 612.920, 612.930, 612.940, 612.950, 612.960, 612.970 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Artroskopik artrodez
Artroskopik menisküs onarımı, diz
Artroskopik menisküs transplantasyonu, diz
Artroskopik lateral gevşetme ve medial plikasyon, diz
Artroskopik eminensia fiksasyonu, diz
Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz
Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyon revizyonu, diz
Artroskopik arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu, diz
Artroskopik arka çapraz bağ rekonstrüksiyon revizyonu, diz
Artroskopik SLAP onarımı, omuz
SLAP: Superior labrum anteroposterior lezyonu, ankor ile
Artroskopik kapsüler kaydırma, omuz
Artroskopik bankart onarımı, omuz
Artroskopik rotator kılıf debridmanı, omuz
Artroskopik rotator kılıf onarımı, omuz
Debridman dahil.
Artroskopik bursoskopi ve bursektomi, omuz
Artroskopik akromioplasti, omuz
Bursektomi dahil, 612.920 ile birlikte puanlandırılmaz.
Artroskopik akromioklaviküler eklem rezeksiyonu
Bursektomi dahil, 612.920 ile birlikte puanlandırılmaz.
Artroskopik radius başı rezeksiyonu
Artroskopik triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) debridmanı
Artroskopik triangüler fibrokartilaj kompleks (TFCC) onarımı
Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu
Akromioplasti
Arka çapraz bağ rekonstrüksiyonu
Ayak bileği kollateral ligament primer onarım
Ayak bileği kollateral ligament rekonstrüksiyonu
Büyük eklem debridmanı
613.140, 613.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
Yara evantrasyonunda revizyon
Dirsek kollateral ligament rekonstrüksiyonu
Diz dış yan bağ, primer onarımı
Diz dış yan bağ, rekonstrüksiyonu
Diz iç yan bağ, primer onarımı
Sadece diz çıkığında
Diz iç yan bağ, rekonstrüksiyonu
Eklem ponksiyonu ve ilaç verme
Eminensiya kırık fiksasyonu
Greft alınması (Patellar tendon, hamstring veya fasia lata)
PUAN
360
450
640
540
810
360
540
1350
360
1125
770
900
700
360
1300
640
360
450
900
900
1480
1650
405
1080
270
450
1250
890
450
360
585
675
450
270
445
300
200
250
395
675
540
450
540
495
900
495
675
675
810
810
900
600
620
675
405
675
405
495
495
405
405
450
405
405
675
405
540
405
80
405
450
675
360
540
18
450
270
SIRA
NO
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
KOD
613120
613130
613140
613150
613160
613170
613180
613190
613200
613210
613220
613230
613240
613250
613260
613270
613280
613290
613300
613310
613320
613330
613340
613350
613360
613370
613380
613390
613400
613410
613420
613430
613440
613450
613460
613470
613480
613490
613500
613510
613520
613530
613540
613550
613560
613570
1719
613580 Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve anterior enstrümentasyon
1720
1721
1722
613590 Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve posterior enstrümentasyon
613600 Posterior girişim ile vertebra abse drenajı
613610 Posterior girişim ile vertebra abse drenajı ve korpektomi ile birlikte strut gre 613.600, 614.090, 616.060 ile birlikte puanlandırılmaz.
613.600, 614.020, 614.030, 614.040, 614.050, 614.060, 614.090, 616.060 ile birlikte
613620 Posterior girişim ile vertebra abse drenajı ve posterior enstrümentasyon
puanlandırılmaz. Korpektomi ile birlikte strut greftleme
613630 Posterior elemanların osteotomisi, tek vertebra segmenti
613640 Posterior elemanlar ve anterior korpusu da içeren osteotomiler
613650 Spinal osteotomi, tek vertebra segmenti, anterior yaklaşım ile
613660 Konkav veya konveks kosta osteotomisi, her seviye için
613670 Vertebra kırıklarının redüksiyonu, manipülasyonsuz veya traksiyonsuz
613680 Vertebra kırıklarının kapalı tedavisi, manipülasyon veya traksiyonla
Alçı veya breys, gerektiren ve içeren
613690 Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, posterior yaklaşımla, 4 seviyeye Torakal ve/veya lomber vertebrada, posterior dekompresyon ve füzyon dahil
613700 Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, posterior yaklaşımla, 4 seviyedeTorakal ve/veya lomber vertebrada, posterior dekompresyon ve füzyon dahil
613710 Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, anterior yaklaşımla, 4 seviyeye Torakal ve/veya lomber vertebrada, anterior dekompresyon ve füzyon dahil
613720 Vertebra kırık veya çıkığı, enstrümentasyon, anterior yaklaşımla, 4 seviyedenTorakal ve/veya lomber vertebrada, anterior dekompresyon ve füzyon dahil
613730 Vertebra kırığı veya çıkığı, anterior dekompresyon, enstrümentasyon ve füzy Torakal ve/veya lomber vertebra
613740 Otogreft alınması, iliak kanat
613750 Nonvaskülarize fibular strut greft alınması
613760 Artrodez anterior, transoral veya ekstraoral yolla
Clivus, C1-C2 odontoid proses eksizyonu yapılarak veya yapılmadan
613770 Artrodez anterior, interbody tekniği ile
C2 altı tüm vertebralar için tek seviye
613780 Artrodez anterior, interbody tekniği ile, her ek vertebra segmenti için
C2 altı tüm vertebralar
613790 Kranioservikal artrodez, posterior teknik ile
Oksiput-C2 vertebra
613800 Atlas-aksis artrodez, posterior teknik ile
C1-C2 vertebra
613810 Servikal artrodez, posterior-posterolateral teknik ile
Tek seviye C2 altı vertebralar
613820 Her ek vertebra için, artrodez posterior-posterolateral teknik ile
C2 altı vertebralar
613830 Artrodez anterior, 3 vertebral segmente kadar
613840 Artrodez anterior, 4 veya daha fazla vertebra segmenti
613850 Kifotik deformite için anterior trikortikal strut greftleme
613860 Kifotik deformite için vaskülarize kosta ile greftleme
613870 Artrodez posterior, 7 vertebral segmente kadar
613880 Artrodez posterior, 8 veya daha fazla vertebral segment
İnterbody veya transforaminal interbody tekniği ile. Bir kez puanlandırılır. İlave aralıklar 613.900
613890 Artrodez posterior, tek disk aralığı
kodlu işlem üzerinden puanlandırılır.
613900 Artrodez posterior, her disk aralığı
İnterbody veya transforaminal interbody tekniği.
613910 Spinal füzyon eksplorasyonu
Herhangi bir spinal cerrahi işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
613920 Anterior enstrumantasyon; 3 vertebra segmentine kadar
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
613930 Anterior enstrumantasyon; 4 veya daha fazla vertebra segmenti
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
613940 Anterior odontoid fiksasyonu
Tek veya iki vida ile
613950 Anterior sakroiliak fiksasyon
613960 Crutchfield takılması
613970 Enstrumantasyon çıkartılması, 6 seviyeden fazla
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
613980 Enstrumantasyon çıkartılması, 6 seviyeye kadar
Aynı seansta bir kez puanlandırılır.
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
Kondral debridman
Drill ve mikrokırık dahil
Korakoakromial ligament rekonstrüksiyonu
Küçük eklem debridmanı
Küçük eklem ligament rekonstrüksiyonu
Menisektomi
Menisküs kisti eksizyonu
Menisküs onarımı
Menisküs transplantasyonu
Mozaikplasti
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu
Orta eklem debridmanı
Patella distal ve proksimal dizilim cerrahisi
Patella distal dizilim cerrahisi
Patella proksimal dizilim cerrahisi
Rotator kılıf onarımı
Septik artrit, büyük eklem cerrahisi
613.030 ile birlikte puanlandırılmaz.
Septik artrit, küçük eklem cerrahisi
613.140 ile birlikte puanlandırılmaz.
Septik artrit, orta eklem cerrahisi
613.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sinovektomi, büyük eklem
613.030 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sinovektomi, küçük-orta eklem
613.140, 613.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
Büyük eklem habitüel çıkık onarımı
Orta eklem habitüel çıkık onarımı
Küçük eklem habitüel çıkık onarımı
Aşiloplasti
Aşiloplasti ve posterior kapsül gevşetmesi
613.350 ile birlikte puanlandırılmaz.
Ayak komplet subtalar gevşetme
Ayak posteromedial gevşetme
Chiari osteotomisi
Gelişimsel kalça çıkığı, açık redüksiyon
Gelişimsel kalça çıkığı, kapalı redüksiyon ve pelvipedal alçı
610.880, 610.650, 610.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
Gelişimsel kalça çıkığında pelvik osteotomiler, açık redüksiyon dahil
611.190, 611.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
Gelişimsel kalça çıkığında periasetabular osteotomiler, Ganz vb
611.190, 611.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
Gelişimsel kalça çıkığı, radikal redüksiyon (açık redüksiyon ile pelvik ve femo 611.190, 611.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
Gelişimsel kalça çıkığında üçlü pelvik osteotomiler, Steel vb.
Osteoklazi
Pes Ekinovarus (PEV) alçısı (manipülasyon dahil)
Plantar fasia ve adduktor tendonların gevşetilmesi
Shelf osteotomisi
Üçlü artrodez
Trokanter majör transferi
Vertikal talus ameliyatları
Tenotomi, kalça adduktorları, kapalı, subkutan
Tenotomi, kalça adduktorları, açık
Tenotomi, iliopsoas, açık
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı
Torakotomi, laparatomi dahil
Anterior girişim ile vertebra abse drenajı ve korpektomi ile birlikte strut gref 613.560, 614.090, 616.060 ile birlikte puanlandırılmaz. Torakotomi-Laparatomi
613.560, 613.920, 613.930, 614.090, 616.060 ile birlikte puanlandırılmaz. Torakotomi-laparatomi
ve korpektomi ile birlikte strut greft
613.560, 614.020, 614.030, 614.040, 614.050, 614.060, 614.090, 616.060 ile birlikte
puanlandırılmaz. Torakotomi-laparatomi ve korpektomi ile birlikte strut greft
PUAN
360
405
270
300
270
270
405
750
540
540
315
675
450
450
450
495
150
350
350
275
540
450
315
270
360
765
540
675
450
315
720
1080
900
810
90
113
135
450
450
450
675
225
360
360
675
1350
1575
1800
675
1350
1800
675
1080
900
45
270
360
1190
1350
1500
1575
1980
270
360
1080
700
315
860
720
600
270
1500
1650
1650
1650
900
1080
450
225
270
1080
1350
990
900
360
900
720
SIRA
NO
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
KOD
613990
614000
614010
614020
614030
614040
614050
614060
614070
614080
614090
614100
614110
614120
614130
614140
614150
614160
614170
614180
614190
614200
614210
614220
614230
614240
614250
614260
614270
614280
614290
614300
614310
614320
614330
614340
614350
614360
614370
614380
614381
614390
614400
614410
614411
614420
614430
614440
614450
614460
614470
614480
614490
614500
614510
614520
614530
614540
614550
614560
614570
614580
614590
614600
614610
614620
614630
614640
614650
614660
614670
614680
614690
614700
614710
614720
614730
614740
614750
614760
614770
614780
614790
614800
614810
614820
614830
614840
614850
614860
614870
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
Halo fiksasyon uygulanması
Stabilizasyon veya traksiyon amaçlı
Pelvik fiksasyon, sakrum dışında (Spinal enstrumantasyonun alt ucunun pelv
Posterior C1-C2 enstrümentasyon + vida rod + transartiküler vida + lamina, s
Posterior oksipitoservikal enstrümentasyon
Servikal 0-2 vertebralarda
Posterior sakroiliak fiksasyon
Perkütan veya açık
Posterior segmental enstrumantasyon, 2 ila 6 vertebra segmenti
Aynı seansta bir kez puanlandırılır. 614.050 ile birlikte puanlandırılmaz
Posterior segmental enstrumantasyon, 7 veya daha fazla vertebra segmenti Aynı seansta bir kez puanlandırılır. 614.040 ile birlikte puanlandırılmaz
Posterior segmental olmayan enstrumantasyon
Spinöz proseslerin tellenmesi ile internal spinal fiksasyon
Translaminar faset eklem vida fiksasyonu, tek seviye
Vertebra defektlerine, strüktürel, strut greft veya prostetik materyal yerleşti Allogreft, otogreft, cage, çimento dahil
Kifektomi
Vertebral segment rezeksiyonu, cisim ve posterior elemanlar dahil
Spondilolizis pars kırık onarımı
Sakretomi, parsiyel
Sakrektomi, total
Vertebroplasti, tek seviye
Kifoplasti, her seviye için
Faset eklem blokajı
Tüm blokaj uygulamaları dahil. İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır.
Spondilolistezis cerrahi redüksiyon
Diğer işlemlere ilave
Büyük kemik, bifokal
Büyük kemik, defektli psödoartrozu
3 cm'den fazla
Büyük kemik, psödoartrozu
Küçük kemik, defektli psödoartrozu
1 cm'den fazla
Küçük kemik, psödoartrozu
Orta kemik, defektli psödoartrozu
2 cm'den fazla
Orta kemik, psödoartrozu
Büyük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi
Orta kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi
Küçük kemik kallo-hemikallotazis ile deformite düzeltilmesi
Hemikondrodiastazis büyük kemik
Büyük eklem kontraktürünün eksternal fiksatör ile açılması
Küçük eklem kontraktürünün eksternal fiksatör ile açılması
Eksternal fiksatör ile ayak deformitesi düzeltilmesi
Diğer açık girişimler dahil
Büyük kemik, eksternal fiksatör ile uzatma
Orta kemik, eksternal fiksatör ile uzatma
Küçük kemik, eksternal fiksatör ile uzatma
Kemik tümörü açık biyopsisi, pelvis veya vertebra
Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi
Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi, pelvis içi
Benign yumuşak doku tümörü, derin, 1-3 adet
530.230 ile birlikte puanlandırılmaz.
Benign yumuşak doku tümörü, derin, 4 veya daha fazla sayıda
530.231 ile birlikte puanlandırılmaz.
Benign yumuşak doku tümörü, kompleks (Damar, sinir, kemik veya eklem tutulumu)
Benign yumuşak doku tümörü, pelvis içi
Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel, 1-3 adet
530.240 ile birlikte puanlandırılmaz.
Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel, 4 veya daha fazla sayıda
530.241 ile birlikte puanlandırılmaz.
Büyük kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu
Büyük kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu
Küçük kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu
Küçük kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, derin
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, kompleks
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, pelvis içi
Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, yüzeyel
Orta kemik malign tümörünün geniş veya radikal rezeksiyonu
Orta kemik benign tümörü veya kistinin küretaj veya rezeksiyonu
Pelvis veya vertebraların benign kemik tümörü veya kistinin küretaj veya rez
Pelvis veya vertebraların malign kemik tümörünün geniş veya radikal rezeks
Total kapalı eklem rezeksiyonu, büyük eklem
Total kapalı eklem rezeksiyonu, orta eklem
Damarlı kemik transplantasyonu
Eklem transplantasyonu, total
Damar, sinir, kemik veya eklem tutulumlu
Kemik defektlerinin yonga greft ile doldurulması
Kemik kaydırma yöntemi ile rekonstrüksiyon
Kısmi eklem transplantasyonu
Masif allogreft ile rekonstrüksiyon
Rezeksiyon artrodezi, büyük eklem
Rezeksiyon artrodezi, küçük eklem
Rezeksiyon artrodezi, orta eklem
Segmental greft ile rekonstrüksiyon
Modüler tümör protezi ile rekonstrüksiyon
Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonu
Ventriküler ponksiyon
Eksternal ventriküler drenaj sistemi yerleştirilmesi
İntrakranial basınç monitorizasyon kateteri yerleştirilmesi
Eksternal lomber drenaj sistemi yerleştirilmesi
Uzun süreli video EEG amaçlı subdural elektrod konması için cerrahi girişim
Uzun süreli video EEG amaçlı Foramen ovale elektrodu için cerrahi girişim PEG elektrod
Uzun süreli video EEG amaçlı derin elektrot konması için cerrahi girişim
Kortikal stimülasyon
Elektrokortikografi
Ameliyata ek olarak puanlandırılır.
Vestibüler nörektomi, transkanal
MAI dekompresyonu
BOS fistüllerinin onarımı
Temporal kemik tümör eksizyonu
Akustik tümör eksizyonu
Vestibüler nörektomi, retrosigmoid-retrolabirenter
Dekompresyon ameliyatı (AICA)
Açık kordotomi
Laminektomiye ek
Baklofen pompa implantasyonu
Derin beyin nörostimülatörü implantasyonu, iki taraflı
Derin beyin nörostimulatörü implantasyonu, tek taraflı
PUAN
270
1350
1040
1080
900
1350
1575
270
900
900
540
1575
810
1200
1500
630
540
100
495
810
765
675
450
405
540
473
540
450
360
540
540
360
790
540
450
360
400
300
200
150
230
675
400
70
125
1062
540
180
478
495
1150
650
225
650
360
675
1200
990
810
1500
1500
450
1080
1080
750
540
270
450
540
1350
28
55
110
110
83
550
275
550
550
275
1500
1500
990
1500
1500
1500
1500
275
550
2200
1925
SIRA
NO
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
KOD
614880
614890
614900
614910
614920
614930
614940
614950
614960
614970
614980
614990
615000
615010
615020
615030
615040
615050
615060
615070
615080
615090
615100
615110
615120
615130
615140
615150
615160
615170
615180
615190
615200
615201
615202
615203
615204
615205
615210
615220
615230
615240
615250
615260
615270
615280
615290
615300
615310
615320
615330
615331
615340
615350
615360
615370
615380
615390
615400
615410
615420
615430
615440
615450
615460
615470
615480
615490
615500
615510
615520
615530
615540
615550
615560
615570
615580
615581
615582
615583
615584
615585
615586
615590
615600
615610
615620
615630
615640
615650
615660
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
Dorsal kolon stimülasyonu
Eksternal radyoşirürji
Faset denervasyonu
Tüm denervasyon uygulamaları dahil, bir kez puanlandırılır.
Mikroelektrod kayıt
614.920, 614.930, 614.940, 614.950, 614.960 ile birlikte puanlandırılmaz.
Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi, iki taraflı
Günde bir kez puanlandırılır. 614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
Mikroelektrod kayıt eşliğinde pallidotomi, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır. 614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi, iki taraflı
Günde bir kez puanlandırılır. 614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
Mikroelektrod kayıt eşliğinde talamotomi, tek taraflı
Mikroelektrod kayıtla nörostimulatör implantasyonu
614.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
Mikrovasküler dekompresyon
Nöronavigasyonla kitle rezeksiyonu
Perkütan foramen ovale gasser gangliyon bloğu
Perkütan foramen ovale gasser gangliyonu RF termokoagülasyonu
Perkütan kordotomi
Perkütan sempatik blokaj
Perkütan traktotomi
Selektif dorsal rizotomi
Stereotaksik biyopsi
615.100 ile birlikte puanlandırılmaz.
Stereotaksik brakiterapi
Stereotaksik talamotomi, iki taraflı
Günde bir kez puanlandırılır. 615.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
Stereotaksik talamotomi, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır. 615.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
Stereotaktik kateterizasyon
Stereotaktik kraniotomi
Stereotaktik pallidotomi, iki taraflı
Günde bir kez puanlandırılır. 615.120 ile birlikte puanlandırılmaz.
Stereotaktik pallidotomi, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır. 615.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Stereotaktik singulotomi-kapsulotomi
Trigeminal nörektomi
Vestibüler neurotomi
Hidrosefali ameliyatları, şant
Hidrosefali ameliyatları, üçüncü ventrikulostomi
BOS fistülünün kraniyotomi ile ameliyatları, transkraniyal yolla
BOS fistülü ameliyatları, transsfenoidal yolla
Kafa kaidesinde dura onarımı, kraniotomi ile
Dekompresif kraniektomi
Chiari malformasyonu dekompresyon ve duraplasti
Kisto-peritoneal şant takılması
Eksternal ventriküler veya lomber drenaj seti uygulanması
Syringomyeli şantları
Endoskopik tümör biyopsisi
Endoskopik aquaduktoplasti
Burr Hole eksplorasyonu, tek
Burr Hole eksplorasyonu, her bir ilave için
Epidural hematom drenajı, kraniektomi ile
Epidural hematom drenajı, kraniotomi ile
Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, tek taraf
Günde bir kez puanlandırılır. 615.280 ile birlikte puanlandırılmaz.
Subdural hematomun kraniyotomi ile drenajı, iki taraf
Günde bir kez puanlandırılır. 615.270 ile birlikte puanlandırılmaz.
Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, tek taraf
Günde bir kez puanlandırılır. 615.300 ile birlikte puanlandırılmaz.
Subdural hematomun Burr Hole ile drenajı, iki taraf
Günde bir kez puanlandırılır. 615.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
Depresyon fraktürü, basit
Depresyon fraktürü, komplike
Duraplasti, galeal greft ile
Duraplasti, diğer greftler ile (sentetik vb)
Duraplasti, fasia lata grefti ile
3. ventrikül içi tümörleri
Anevrizma ameliyatları, aynı keside çoklu
615.370 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır.
Anevrizma ameliyatları, ayrı keside çoklu
615.360 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır.
Anevrizma ameliyatları, tek
Arteriovenöz malformasyon ameliyatları
Beyin apsesi, Burr Hole ile aspirasyon
Beyin apsesi cerrahisi, kraniotomi ile
Servikal ve kranial yaklaşım ile
Beyin intraparankimal kist hidatik çıkarılması
Glial tümör eksizyonu
Glial tümör eksizyonu, mikroşirürjikal teknik ile
Glial tümör eksizyonu, lobektomi ilavesi ile
İntraorbital tümör eksizyonu, kraniotomi ile
İntraserebral hematom boşaltılması, Burr Hole ile
İntraserebral hematom boşaltılması, kraniotomi ile
Kaide tümörleri
Karotid endarterektomi
Karotikokavernöz fistül veya anevrizması
Konveksite tümörleri cerrahisi
Köşe tümörleri cerrahisi
Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi
Parasagital (interhemisferik), tentoriyel açıklık vb. yerleşimli tümörlerin cerr
Pineal kitle ameliyatları
Posterior fossa tümörleri cerrahisi
Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi
Petroklival bölge tümör cerrahisi
Kavernöz sinus tümör cerrahisi
Kavernom ameliyatları
Mikrocerrahi kist fenestrasyonu
Subdural veya epidural abse ameliyatları
Uyanık kraniyotomi ile tümör eksizyonu
Serebral by-pass ameliyatları
Transsfenoidal hipofizektomi
Adenomektomi
Ekstratemporal rezeksiyonlar
Hemidekortikasyon
Hemisferektomi
Korpus kallozotomi
Selektif amigdalohipokampektomi
Subpial insizyon
PUAN
385
1100
85
605
2750
1925
2750
1925
2750
1350
2035
220
330
660
330
660
1540
830
1320
2200
1320
880
1925
2200
1320
1430
330
880
770
1100
1100
990
1320
900
1150
550
450
550
1100
1100
344
206
600
650
825
1375
550
963
413
550
688
350
825
1650
2200
2750
2000
2000
650
1000
1100
900
1400
1500
1400
650
1000
2000
1450
2000
970
2000
1800
1400
2000
2000
1500
1575
1575
1575
1100
750
1575
2000
1450
825
1650
2200
1198
1800
825
SIRA
NO
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
KOD
615670
615680
615690
615700
615710
615720
615730
615750
1950
615760 Lomber intradural tümör eksizyonu
İŞLEM ADI
Serebral lobektomi total, mediyal veya lateral
Vagal stimülatör takılması
Spinal meningosel eksizyonu
Spinal meningomyelosel eksizyonu
Spinal disrafizm, kapalı ameliyatları
Sakrokoksigeal teratom eksizyonu
Diskografi tek seviye
İntradural, intramedüller vertebra absesi drenajı
AÇIKLAMA
Diastematomyeli, lipomyelomeningosel, dermal sinüs, kısa filum terminale
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.020 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.020 ile birlikte
puanlandırılmaz.
PUAN
1650
825
440
770
850
1200
440
825
950
1100
440
1951
1952
615770 Lomber spinal kord AVM eksizyonu
615780 Myelografi
1953
615800 Servikal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.070 ile birlikte
puanlandırılmaz.
950
1954
615810 Servikal intramedüller tümör eksizyonu
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.070 ile birlikte
puanlandırılmaz.
1100
1955
1956
1957
615820 Servikal spinal kord AVM eksizyonu
615830 Spinal syringomyeli drenajı eksizyonu
615831 Servikal anterior oblik korpektomi, tek omurga
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.070 ile birlikte
puanlandırılmaz.
2200
Laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.020, 616.070, 616.110 ile birlikte puanlandır 770
1500
1958
615840 Torakal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.110 ile birlikte
puanlandırılmaz.
660
615850 Torakal intramedüller tümör eksizyonu
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.110 ile birlikte
puanlandırılmaz.
924
Korpektomi veya laminaplasti ile yapılmışsa ilave edilir. Laminektomi dahil. 616.110 ile birlikte
Torakal spinal kord AVM eksizyonu
puanlandırılmaz.
Lomber diskektomi, tek seviye
Klasik, laminotomi ile birlikte. 615.890 ile birlikte puanlandırılmaz.
Lomber diskektomi, tek seviye, iki taraf
Klasik, laminotomi ile birlikte. 615.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
Lomber laminektomi ve iki taraflı diskektomi
615.910, 616.020 ile birlikte puanlandırılmaz.
Lomber laminektomi ve tek taraf diskektomi
615.900, 616.020 ile birlikte puanlandırılmaz.
Lomber mikrocerrahi ile diskektomi, tek seviye
Klasik, laminotomi ile birlikte
Lomber mikrocerrahi ile iki taraflı diskektomi, tek seviye
Klasik, laminotomi ile birlikte
Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile servikal diskektomi, tek mesafe
Servikal ve diğer omurlar
Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile servikal diskektomi ve intervertebral gServikal ve diğer omurlar
Servikal laminektomi ve disk boşaltılması
Tek mesafe disk
Torakal disk eksizyonu
Klasik, laminotomi veya laminektomi ile birlikte. 616.100, 616.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Torakal kostatransversektomi ile disk eksizyonu
Torakal transtorasik disk eksizyonu
Kraniovertebral junction anomalisi ameliyatları veya dekompresyon
Lomber hemilaminektomi-laminotomi, parsiyel/total, tek omurga
Lomber laminektomi, tek omurga
615.900, 615.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
Lomber laminoplasti, tek omurga
Lomber parsiyel korpektomi, tek omurga
Servikal hemilaminektomi-laminotomi, tek omurga
Servikal,torakal veya lomber korpektomi, tek omurga
Servikal laminektomi, tek omurga
Servikal laminoplasti, tek omurga
Servikal veya torakal parsiyel korpektomi, tek omurga
Torakal hemilaminektomi-laminotomi, tek omurga
615.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
Torakal laminektomi, tek omurga
615.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
Torakal laminoplasti, tek omurga
Total omurga rezeksiyonu
Enblok spondilektomi
Transoral odontoidektomi
Yalnızca deriye müdahale ile statik onarımlar
Fasiya veya tendon grefti ile askı ameliyatları
Kas transpozisyonu veya grefti ile düzeltme
Fasial sinir onarımı
Fasial sinirin greftle onarımı
Hipoglossal sinir transpozisyonu
Mikronörovasküler teknik ile kas transferi
Yumuşak doku süspansiyonu
Neuroliz
Aynı anatomik bölge için herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
Sempatektomi, aksiller, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Sempatektomi, lomber, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Sempatektomi, lomber, iki taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Sempatektomi, servikal, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Sempatektomi, servikal, iki taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Periferik arter sklerizasyonu
Hemanjiom, A-V malformasyonlar vb.
Torakal sempatektomi, tek taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Torakal sempatektomi, iki taraflı
Günde bir kez puanlandırılır.
Sinir grefti alınması
Sinir için torasik çıkım sendromu ameliyatları
Brakial pleksus eksplorasyonları
Lomber pleksus eksplorasyonları
Her türlü periferik sinir eksplorasyonu, travmatik
İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır.
Nervus medianusun dekompresyonu
Karpal tünel sendromu
Nervus ulnaris transpozisyonu
Supraskapüler sinir kompresyon sendromu ve dekompresyon cerrahisi
Nervus radialis posterior interosseous kompresyon sendromu, dekompresyo
Meralgia parestetika dekompresyon ameliyatı
Tarsal tünel sendromu dekompresyon ameliyatı
Kranial sinirlerin mikrovasküler dekompresyonu
Sinir onarımı, tek bir sinir
Sinir onarımı, greft ile, tek bir sinir
Sinir onarımı, greft ile, ilave her bir sinir
616.440 işlemine ilave puanlandırılır.
Dijital sempatektomi
1770
660
770
770
660
770
880
880
1155
715
660
1200
1200
880
330
330
440
825
550
1100
550
660
825
440
440
550
1200
1380
330
440
495
660
770
715
1650
440
440
330
330
660
440
880
660
550
1100
275
825
850
850
120
330
440
440
440
440
440
1100
578
693
289
550
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
615860
615880
615890
615900
615910
615920
615930
615940
615950
615960
615970
615980
615990
616000
616010
616020
616030
616040
616050
616060
616070
616080
616090
616100
616110
616120
616130
616140
616150
616160
616170
616180
616190
616200
616210
616220
616230
616231
616240
616250
616260
616270
616280
616290
616300
616310
616320
616330
616340
616350
616360
616370
616380
616390
616400
616410
616420
616430
616440
616450
616460
SIRA
NO
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
KOD
616470
616480
616490
616500
616510
616520
616530
616540
616550
616560
616570
616580
616590
616600
616610
616620
616630
616640
616670
616680
616690
616700
616710
616720
616730
616740
616750
616760
616770
616780
616790
616800
616810
616820
616830
616840
616850
616860
616870
616880
616890
616900
616910
616920
616930
616940
616950
616960
616970
616980
616990
617000
617010
617020
617030
617040
617050
2078
617051 Korneal Cross-Linking uygulaması
İŞLEM ADI
Ayarlanabilir sütür, ptozis
Blefaroplasti, her bir göz kapağı için
Dermoid kist eksizyonu
Distikiyaziste uygulanan elektroliz ameliyatı
Ektropiyum için cerrahi girişim
Entropiyum için cerrahi girişim
Epikantus onarımı
Frontale asma teknikleri, ptozis
Görüş alanına engel yaratan pseudopitoz tedavisi
Göz kapağı deri defektlerinin rekonstrüksiyonu
Göz kapağı tam kat defektlerinin rekonstrüksiyonu
Göz kapağına altın implantasyonu
Kantoplasti
Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'den fazla
Kapak kesisi sütürasyonu, 1 cm'ye kadar
Kapak kesisi sütüre edilmesi, kirpikli kenar, kaş veya tars onarımı
Kapak rekonstrüksiyonu, greft veya fleple
Kapak tümörü ameliyatı
Kapak veya konjoktiva biyopsisi
Kapaklara kriyo aplikasyonu
Kapakta kist ve şalazyon ameliyatı
Kemodenervasyon
Levator prosedürleri, ptozis
Rejional oküler anestezi
Saçlı deriden ada flep yardımı ile kaş rekonstrüksiyonu
Saçlı derinin kompozit greft olarak kullanıldığı kaş rekonstrüksiyonu
Tarsorafi
Telekantüs onarımı
Alt konka kırılması
Dakriosistorinostomi (DSR), eksternal
Dakriosistorinostomi (DSR), endonazal
Göz yaşı yolları entübasyonu
Göz yaşı yolları entübasyonu ve alt konka kırılması
Kanalikül kesisi reperasyonu
Kese ablasyonu
Kese flegmonu drenajı
Lakrimal tıkaç yerleştirilmesi
Nazal mukoza ve cilt infiltrasyon anestezisi
Nazolakrimal balon uygulamaları
Nazolakrimal kanal oklüzyonuna girişim-probing
Punktum açılması, dilatasyonu, lavajı
Tüp implantlı konjonktival rinostomi
Rektuslara geriletme veya rezeksiyon, her biri
Rektuslara geriletme ve rezeksiyon, aynı göz
Her iki gözde birer rektusa geriletme ve/veya rezeksiyon
Tenotomi, myotomi, şaşılıkta
Botulinum toksini enjeksiyonu (EMG eşliğinde her bir göz kası için)
Adele transpozisyonu
Ayarlanabilir sütür, şaşılık
Faden ameliyatı
Nystagmus cerrahisi, her iki gözde tüm horizontal kaslara geriletme
Amnion zarı ile yüzey rekonstrüksiyonu
Delici göz yaralanmaları tamiri
Fototerapotik keratektomi (PTK)
İntraoküler yabancı cisimlerin çıkartılması
Keratoplasti
Keratoprotez uygulaması
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
617052
617060
617070
617090
617091
617100
617110
617120
İntrakorneal halka uygulaması
Konjonktiva örtmesi
Konjonktiva plastiği, greft ile
Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması
Konjonktiva kesisi sütürasyonu
Konjonktivadan yabancı cisim çıkarılması
Konkresyon küretajı
Kornea hazırlanması, transplantasyon için
2087
617121 Kornea alınması
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
617122
617130
617140
617150
617160
617170
617180
617190
617200
617210
617211
617220
617230
617240
617250
617260
617270
617280
Kornea donörü bildirimi
Kornea kesisi sütürasyonu
Korneadan yabancı cisim çıkarılması
Korneal debridman
Korneal-skleral sütür alınması
Limbal kök kücre transplantasyonu
Ön kamara ponksiyonu ve/veya injeksiyonu, tanısal
Ön kamara ile birlikte vitreus ponksiyon veya enjeksiyonu, tanısal
Ön kamara lavajı
Pterjium ameliyatı
Otogreftli pterjium ameliyatı
Subkonjonktival ve subtenon enjeksiyon
Şeffaf lens ekstraksiyonu
Yüksek miyopide negatif lens implantasyonu
Fotoretraktif keratoplasti (PRK), excimer lazer ile
Lasik, Lasek
Radyal keratotomi
Astigmatik keratotomi
AÇIKLAMA
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Her bir kapak kenarı için
Fasiyal paralizi tedavisinde
Çocuk yaş grubunda anestezi ile yapılan sondalama
Punktumda keseye kadar olan probing ve dilatasyonu kapsar
Aynı gözde işlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Aynı göz için bir kez puanlandırılır.
İki göz için bir kez puanlandırılır.
Topografi ve pakimetre ile tanı konulmuş keratokonus veya postlasik ektazi veya pellusid marginal
degenerasyonda, üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
Topografi ve pakimetre ile tanı konulmuş keratokonus veya postlasik ektazi veya pellusid marginal
degenerasyonda, üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
İşlemin tamamı bir kez puanlandırılır
Her bir kornea için puanlandırılır.
Bakanlıkça yayımlanacak ilgili formların doldurulması ve ilgili yerlere gönderilmesi kaydıyla
puanlandırılır. Her bir kornea için puanlandırılır.
Donörden kornea alınması kaydıyla bildirimde bulunan hekim için puanlandırılır. Her bir donör
için bir kez puanlandırılır.
Göz hastalıkları uzman hekimi tarafından yapıldığında puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, günde bir kez puanlandırılır.
PUAN
300
250
250
100
250
250
250
300
300
300
450
250
250
100
75
150
450
280
100
60
100
75
300
30
500
300
125
300
200
450
450
300
400
300
300
60
40
25
200
100
24
500
300
400
500
200
50
300
300
300
400
300
500
400
500
800
650
250
450
125
350
150
80
30
54
430
1000
200
200
40
30
30
300
50
75
200
150
250
25
400
400
300
250
300
300
SIRA
NO
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
KOD
617290
617300
617310
617320
617330
617340
617341
617350
617360
617370
617380
617390
617400
İŞLEM ADI
Açı revizyonu
Dissizyon veya kapsülektomi
Dissizyon-lens aspirasyonu
Dissizyon-lens aspirasyonu ve ön vitrektomi
Dissizyon-lens aspirasyonu ve ön vitrektomi ile birlikte İOL implantasyonu
Fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu
Kataraktta fakoemilsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu (multifokal
İridodiyaliz düzeltilmesi, 3 saat kadranı kadar
İridodiyaliz düzeltilmesi, 4-6 saat kadranı kadar
İridodiyaliz düzeltilmesi, 6 saat kadranından çok
Kapsül germe halkası yerleştirilmesi
Kapsül içine sekonder intraoküler lens implantasyonu
Lazer iridotomi
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
617410
617420
617430
617440
617441
617442
617450
617451
617460
617470
617480
617490
617500
617510
617520
617525
617530
617540
617550
617560
617570
617580
617590
617600
617610
617620
617630
617631
Lazer kapsülotomi-sineşiotomi
Lens ekstraksiyonu ve intraoküler lens implantasyonu
Lens ekstraksiyonu, ekstrakapsüler
Lens ekstraksiyonu, intrakapsüler
İntraoküler lens repozisyonu işlemi
İntraoküler lens çıkarılması
Ön kamara veya sulkusa sekonder intraoküler lens implantasyonu
Ön kamaradan silikon alınması
Parsplana lensektomi
Parsplana lensektomi ve intraoküler lens implantasyonu
Periferik iridektomi
Pupilloplasti
Sineşiotomi
Skleral fiksasyon ile sekonder intraoküler lens implantasyonu
Travmatik paralitik midriyazis için pupillaplasti
Vitreus Wick sendromu YAG lazer uygulaması
Ankiste bleb revizyonu
Glokomla kombine katarakt ameliyatları
Gonyotomi, trabekülotomi
Lazer gonyoplasti, trabekuloplasti
Seton ameliyatı (tüp, molteno vb.)
Siklodiyaliz
Siklofotokoagülasyon
Siklokrioterapi
Trabekülektomi
Viskokanalostomi
Fotokoagülasyon, her bir seans
Prematüre retinopatisinde lazer tedavisi
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
617632
617640
617650
617660
617661
617670
617680
617690
617700
617710
617720
617730
617740
617750
617760
617770
617780
617790
617800
617810
617820
617830
617840
617850
617860
617870
617880
617890
617900
617910
617920
617930
617940
617950
617960
617970
617980
617990
618000
618010
618020
618021
618030
618040
618050
618060
618070
Yeni doğan fundoskopik inceleme
Vitrektomi, anterior
Vitrektomi, pars plana
Vitroretinal cerrahi, tüm işlemler
Premature retinopatisinde vitroretinal cerrahi
Pnömatik retinopeksi
Dekolman ameliyatları, krio aplikasyonu
Dekolman ameliyatları, sörklaj, lokal
Makula dejenerasyonu için fotodinamik tedavi
Silikon yağı çıkarılması
İntravitreal ponksiyon ve/veya injeksiyon
Ekvatoryel krioterapi
Deri veya mukoza grefti kullanarak soket onarımı
Ekzanterasyon ve alın flebi ile birlikte deri grefti
Ekzanterasyon ve deri grefti
Ekzanterasyon ve temporal kas flebi ile birlikte deri grefti
Ekzanterasyon ve ikincil iyileşmeye bırakmak
Ekzoftalmus için orbital dekompresyon, iki taraf
Enükleasyon veya evisserasyon
Hidroksiapatit implant için peg takılması
İntraorbital tümör
İntraorbital yabancı cisimlerin çıkartılması
Mobil hidroksiapatit implantı
Mobil implantlı enükleasyon
Optik sinir dekompresyon operasyonu
Orbita dekompresyon operasyonu
Orbitotomi
Protez yapılması, göz
Radyoaktif plak çıkartılması
Radyoaktif plak uygulaması
Retrobulber ve peribulber enjeksiyon
Soket revizyonu, göz
Sr90 Göz aplikasyonu
Stafilom tashihi
Ampute kulak kepçesinin kompozit greft olarak sütüre edilmesi
Aural polip eksizyonu
Aurikula apse, hematom drenajı
Aurikula eksizyonu, basit
Aurikula eksizyonu, total
Basit mastoidektomi
Buşon, lavaj ve manipülasyon
Canal Wall Down timpanoplasti
Dış kulak yolu atrezisi
Dış kulak yolu biyopsisi
Dış kulak yolu, eksositoz eksizyonu
Dış kulak yolu, malign kısımların radikal eksizyonu
Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması
AÇIKLAMA
Aynı göz için 617.310, 617.320, 617.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı göz için 617.300, 617.320, 617.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı göz için 617.300, 617.310, 617.330 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı göz için 617.300, 617.310, 617.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı göz için bir kez puanlandırılır.
Aynı göz için bir kez puanlandırılır.
Aynı göz için bir kez puanlandırılır.
617.340 işlemi yapılan hastaya işlem sonrası üç ay içinde, aynı sağlık tesisinde yapılması halinde
puanlandırılmaz.
617.330, 617.340, 617.380, 617.390, 617.420, 617.450, 617.470, 617.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
617.330, 617.340, 617.380, 617.390, 617.420, 617.450, 617.470, 617.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
Her bir göz için. Beş seansın üzerinde sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Prematüre retinopati muayenesi işleme dahildir. Binoküler oftalmoskopi yöntemiyle, prematüreler
için, 5 günde bir kez puanlandırılır.
Başka bir vitroretinal cerrahi işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
Başka bir vitroretinal cerrahi işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
600.300, 600.330, 600.360, 600.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
600.300, 600.330, 600.370, 600.440, 600.450 ile birlikte puanlandırılmaz.
600.300, 600.330, 600.360, 600.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
Enükleasyon sonrası geç dönem
Fasia lata, duramater, vb
618.010, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
PUAN
140
200
300
450
440
350
400
140
200
315
100
300
250
200
350
300
250
150
200
350
150
500
600
200
200
150
500
300
200
175
750
400
250
500
250
125
125
500
600
150
421
150
500
700
900
1400
400
250
650
300
700
50
125
600
800
600
1000
500
800
400
200
650
550
500
500
550
650
550
650
250
550
25
500
50
280
400
100
70
200
400
470
5
900
830
75
220
550
50
SIRA
NO
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
KOD
618080
618090
618100
618110
618120
618130
618140
618150
618160
618170
618171
618172
618173
618180
2208
618190 Kepçe kulak onarımı
2209
618200 Koklear implant yerleştirilmesi
2210
618201 Orta kulağa implante edilebilir işitme cihazları yerleştirilmesi
2211
618202 Kemiğe implante edilebilir işitme cihazları yerleştirilmesi
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
618203
618210
618220
618230
618250
618260
618270
618280
618290
618300
618310
618320
618330
618340
618350
618360
618370
618380
618390
618391
618400
618410
618411
618420
618430
618440
618450
618460
618470
618480
618490
618491
618500
618510
618520
618530
618540
618550
618551
618560
618570
618580
618590
618600
İşitsel beyin sapı implantı yerleştirilmesi
Kriptotia düzeltilmesi
Kulak kepçesi replantasyonu
Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon ve primer sütür
Kulak rekonstrüksiyonu, tek aşamalı
Labirentektomi (TALK operasyonu)
Labirentektomi, mastoidektomi ile
Labirentektomi, transkanal
Makrotia düzeltilmesi
Mastoidektomi kavitesi debridmanı
Meatoplasti, stenozlarda
Mikrotia onarımı için lobül transpozisyonu
Mikrotia onarımı için posterior sulkus oluşturulması
Mikrotia onarımı için kıkırdak çatı hazırlanması-yerleştirilmesi
Miringoplasti
Miringotomi
Petröz apeks rezeksiyonu ve radikal mastoidektomi
Radikal veya çoklu modifiye radikal mastoidektomi
Stapedektomi
Koterizasyon ile kulak perforasyonu onarımı
Temporal kemik rezeksiyonu
Timpanoplasti, mastoidektomi ve kemikcik zincir onarımı dahil
Ventilasyon tüpü uygulaması, tek taraf
Timektomi, basit
Timektomi, maksimal
Substernal tiroidektomi, intratorasik
Tiroid biyopsisi, cerrahi
Tiroidektomi, subtotal, tek taraf
Tiroidektomi, subtotal, iki taraf
Tiroidektomi, total, tek taraf
Tiroidektomi, total, iki taraf
Tiroidektomi, totale yakın, iki taraflı
Tiroidektomi, bir taraf total ve karşı taraf subtotal
Tiroidektomi, totale tamamlayıcı
Paratiroid kas implantasyonu, otogreft
Paratiroidektomi, adenom için
Paratiroidektomi, hiperplazi veya kanser için
Sürrenalektomi, transperitoneal, tek taraf
Sürrenalektomi, transperitoneal, tek taraf, laparoskopik
Sürrenalektomi, lomber, ekstra peritoneal, tek taraf
Nöroblastom eksizyonu
Atnalı böbrek revizyonu, istmektomi
Böbrek biyopsisi, açık, cerrahi
Böbrek kisti rezeksiyonu
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
618610
618620
618630
618640
618641
618642
618643
618644
618645
618650
618660
618670
618680
618690
618700
618710
618720
618730
618740
618750
618760
618770
618780
Böbrek transplantasyonu
Böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu
Endopyelotomi
ESWL 1. seans
ESWL 2. seans
ESWL 3. seans
ESWL 1. seans
ESWL 2. seans
ESWL 3. seans
Laparoskopik nefrektomi
Nefrektomi, basit
Nefrektomi, canlı donör
Nefrektomi, parsiyel
Nefrektomi, radikal
Nefrektomi, subkapsüler
Nefrokütanöz fistül onarımı
Nefrolitotomi
Nefrolitotomi, anatrofik
Nefrolitotomi, perkütan
Nefropeksi
Nefropyelolitotomi
Nefrostomi kapatılması
Nefrostomi, açık cerrahi
İŞLEM ADI
Dış kulak yolu, yabancı cisim çıkarılması, cerrahi
Eksploratif timpanotomi
Endolenfatik sak operasyonu, şant ile
Endolenfatik sak operasyonu, şant olmaksızın
Fasiyal sinir dekompresyonu
Fasiyal sinir sütürü
Glomus tümör eksizyonu, genişletilmiş eksternal yaklaşım ile
Glomus tümör eksizyonu, transmastoid yaklaşım ile
Glomus tümör eksizyonu, transmeatal yaklaşım ile
İki loblu kulak memesinin onarımı
İnfratemporal fossa tip A cerrahisi
İnfratemporal fossa tip B cerrahisi
İnfratemporal fossa tip C cerrahisi
Kemik iletimi işitme dekompresyonu
AÇIKLAMA
Diğer bir kulak bölgesi cerrahisi ile birlikte puanlandırılmaz.
618.090, 618.190, 618.250, 618.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.090, 618.190, 618.250, 618.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.010, 618.380 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.010, 618.380 ile birlikte puanlandırılmaz.
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
Mastoidektomi dahil
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
Yaklaşım için kullanılan tüm girişimler dahil
18 yaşını doldurmuş kişiler için üç ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimince "major ruhsal
sorunlara neden olduğunun" belirtildiği sağlık kurulu raporu gerekir.
618.021, 618.090, 618.100, 618.201, 618.202, 618.203, 618.250, 618.340, 618.410 ile birlikte
puanlandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
618.021, 618.090, 618.100, 618.200, 618.202, 618.203, 618.250, 618.340, 618.410 ile birlikte
puanlandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
618.021, 618.090, 618.100, 618.200, 618.201, 618.203, 618.250, 618.340, 618.410 ile birlikte
puanlandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
618.021, 618.090, 618.100, 618.200, 618.201, 618.202, 618.250, 618.340, 618.410 ile birlikte
puanlandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
618.090, 618.100, 618.190, 618.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.010, 618.380, 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.021, 618.090, 618.100, 618.190, 618.250, 618.390, 618.391 ve 618.410 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.021 ile birlikte puanlandırılmaz.
TCA, patch, fat plasti vb
618.010, 618.021 ile birlikte puanlandırılmaz.
Miringotomi dahil. 618.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.430 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.420 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sternal split veya total sternotomi
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden
ilgili öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
Hemşire, teknisyen vb. tarafından uygulandığında, seans başına
Hemşire, teknisyen vb. tarafından uygulandığında, seans başına
Hemşire, teknisyen vb. tarafından uygulandığında, seans başına
Uzman hekimin bizzat kendisi tarafından uygulandığında,seans başına
Uzman hekimin bizzat kendisi tarafından uygulandığında,seans başına
Uzman hekimin bizzat kendisi tarafından uygulandığında,seans başına
618.840 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.830, 619.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
PUAN
160
440
750
700
700
800
1500
950
550
300
2500
2500
2500
350
400
1300
1000
600
2000
400
1500
440
1200
400
825
660
400
50
500
220
550
550
450
70
1250
900
1000
200
1450
700
200
1030
1236
1030
206
515
592
670
876
876
747
824
258
618
876
1500
1800
1100
1500
1200
400
500
8000
1320
1000
20
20
20
200
200
200
1000
715
1000
790
1000
825
1000
800
1300
1300
400
800
400
600
SIRA
NO
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
KOD
618790
618800
618810
618820
618830
618840
618850
618860
618861
618870
618880
618890
618900
618910
618920
618930
618940
618950
618960
618970
618980
618990
619000
619010
619020
619030
619040
619050
619060
İŞLEM ADI
Nefroüreterektomi
Nefroüreterektomi ve parsiyel sistektomi
Nefrovezikal stent yerleştirilmesi, subkütan
Perirenal apse drenajı, cerrahi
Pyelolitotomi
Pyeloplasti
Pyelostomi
Renal arter plastik operasyonu
Wilm's tümörü çıkarılması
Renal kist eksizyonu, laparoskopik
Renal rüptür onarımı
Retrograd pyelografi, endoskopi dahil
Travmatik böbrek rüptüründe onarım
Endoskopik üreter taşı tedavisi
Retrograd üreteral kateterizasyon
Transüreteroüreterostomi
Urakus kist ve fistül eksizyonu
Üreter tümöründe üreterektomi ve anastomoz
Üreteral J stent takılması
Üreteral balon dilatasyonu
Double J harici kalıcı üreteral stent yerleştirilmesi
Üreteral stent çıkartılması
Üreteral substitüsyonlar (ileal üreter)
Üretere basket konulması, transüreterolitotomi
Üreterektomi
Üreterokalisiyel anastamoz
Üreterokütaneostomi
Üreterokütaneostomi kapatılması
Üreterolitotomi
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
619070
619080
619090
619100
619110
619120
619130
619140
619150
619160
619170
619180
619190
619200
619210
619220
619230
619240
619250
619260
619270
619280
619290
619300
619310
619320
619330
619340
619350
619360
619370
619380
619390
619400
619410
619420
619430
619440
619450
619460
619470
619480
Üreterolizis
Üreteroneosistostomi, iki taraf
Üreteroneosistostomi, tek taraf
Üreteroplasti
Üreteroplasti, megaüreterde
Üreterorenoskopi, biyopsi
Üreterorenoskopi, tanısal
Üreterorenoskopi, tümör tedavisi
Üreterosel eksizyonu veya insizyonu
Üreterosel, açık eksizyonel tedavi
Üreterosel, endoskopik tedavi
Üreterosigmoidostomi
Üreterostomi
Üreteroüreterostomi
Üriner diversiyon, ileal loop
Üriner diversiyon, kontinan
Üriner diversiyon, üreterokutanöz anastomoz
Üriner diversiyon, üreterosigmoidostomi
Artifisyel sfinkter takılması
Artifisyel sfinkter çıkartılması
Augmentasyon sistoplasti
Ekstrofi vezikalis, mesane boynu onarımı
Ekstrofi vezikalis, primer onarım
Ekstrofi vezikalis, üretroplasti
Barsaktan mesane substitüsyonları
Divertikülektomi
Mesane süspansiyonu, laparoskopik
Mesane boynu rezeksiyonu
Mesane boynuna inkontinansta madde injeksiyonu
Mesane divertikülü eksizyonu
Mesane perforasyon onarımı
Mesane ponksiyonu, suprapubik
Mesane tümörü (TUR) (< 3 cm)
Mesane tümörü (TUR) (? 3 cm)
Mesane tümörü (TUR) biyopsisi
Mesane tümörü rezeksiyonu, cerrahi
Mesane tümöründe lazerle tedavi
Mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon
Mitrofanof veya Monti prosedürü
Sakral implant yerleştirilmesi
Sistektomi, basit
Sistektomi, parsiyel
2350
2351
2352
2353
619490
619500
619510
619520
Sistektomi, total
Sistolitotomi, açık cerrahi
Sistolitotomi, endoskopik
Sistoskopi ve mesaneden "punch" biyopsi
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
619530
619540
619550
619560
619570
619580
619590
619600
619610
619620
619630
Sistoskopi, tanısal
Sistostomi, açık
Sistostomi, perkütan
Sistoüretroskopi
Travmatik mesane rüptüründe onarım
Vezikoplasti
Vezikorektal fistül onarımı
Vezikoservikal fistül onarımı
Vezikovajinal fistül onarımı
Vezikostomi
Vezikostomi kapatılması
AÇIKLAMA
618.920, 618.970, 618.980, 619.010, 619.530, 619.560, 621.090 ile birlikte puanlandırılmaz.
Aynı taraf üreter için 618.910 ve 618.960 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endoskopi dahil. Aynı taraf üreter için 618.920 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.130 ile birlikte puanlandırılmaz. Sistoskopi ayrıca puanlandırılmaz.
Barsak cerrahisi dahil
Endoskopi dahil, 618.910 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bir kez puanlandırılır. 619.060 ile birlikte puanlandırılmaz. Herhangi bir ameliyat ile birlikte
puanlandırılmaz.
Bir kez puanlandırılır. 619.090 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bir kez puanlandırılır. 619.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.130, 619.530 ve 619.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.120, 619.530 ve 619.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
Lazer, koterizasyon, rezeksiyon ve üreterorenoskopi işleme dahildir.
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
Barsak cerrahisi dahil
Barsak cerrahisi dahil
Barsak cerrahisi dahil
621.420 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.520, 619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.530, 619.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
Barsak cerrahisi dahil
Prostatektomi ve kadında histerektomi, bilateral ooferektomi ve vajen cuff'ı çıkarılması dahil.
Yapılması durumunda pelvik lenf nodu diseksiyonu işleme dahildir.
619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.410, 619.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.910, 619.120, 619.130, 619.150, 619.160, 619.390, 619.400, 619.410, 619.430, 619.440, 619.510,
619.520, 619.560, 619.760 ile birlikte puanlandırılmaz.
618.910, 619.120, 619.130, 619.440, 619.530, 619.760 ile birlikte puanlandırılmaz.
PUAN
800
1500
1200
300
600
850
450
1200
1500
500
1000
190
825
800
150
770
600
850
150
150
300
150
1500
450
850
1000
700
500
500
1200
1000
700
600
600
600
400
800
500
750
500
800
500
600
1650
2000
1000
1650
1100
800
1650
1200
1100
1200
1900
600
1000
400
600
660
600
30
700
1000
400
660
500
500
1100
1200
1100
700
2000
450
500
175
150
400
150
150
600
800
1070
1040
1040
250
300
SIRA
NO
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
KOD
619640
619650
619660
619670
619681
619682
619690
619700
619710
619720
619730
619740
619750
619760
619770
619780
619790
619800
619810
619820
619830
619840
619850
619860
619870
619880
619890
619900
619910
619911
619912
619913
619920
619921
619922
619923
619925
619926
619927
619929
619930
619940
619950
619960
619970
619980
619990
620000
620010
620020
620030
620040
620050
620051
620060
620070
620080
620090
620101
620110
620120
620130
620140
620150
620160
620170
620190
620200
620210
620220
620230
620240
620250
620260
620270
620280
620290
620300
620310
620320
620321
620330
620340
620350
620360
620370
620380
620390
620400
620410
620411
İŞLEM ADI
Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon, iki taraf
Vezikoüreteral reflüde subüreterik injeksiyon, tek taraf
Epispadias onarımı
Hipospadias onarımı, distal
Hipospadias onarımı, penoskrotal
Hipospadias onarımı, perineal
İnternal üretrotomi
Posterior üretral valv rezeksiyonu
Distal üretra yaralanmalarında primer onarım
Rail-road kateterizasyon (travmatik üretra ruptüründe)
Retropubik üretropeksi ve sling ameliyatları
Üretra yaralanmalarında transpubik onarım
Üretra dilatasyonu
Üretra veya mesaneden taş veya yabancı cisim çıkartılması
Üretral balon dilatasyonu ve/veya stent yerleştirilmesi
Üretral divertikülektomi
Üretral fistül onarımı
Üretral instilasyon
Üretral kordi onarımı
Üretrektomi
Üretrolitotomi, açık
Üretrolizis
Üretroplasti
Üretroplasti, flep ile
Üretroplasti, transpubik
Üretroplastiler, hipospadias-epispadias dışı
Üretrostomi
Üretrovajinal fistül operasyonu
Müdahaleli doğum
Müdahaleli ilk doğum
Müdahaleli doğum, çoğul gebelik
Müdahaleli ilk doğum, çoğul gebelik
Normal doğum
Normal ilk doğum
Epidural anestezi ile doğum
Epidural anestezi ile doğum, çoğul gebelik
Suda doğum
Normal doğum, çoğul gebelik
Normal ilk doğum, çoğul gebelik
Sezaryen, çoğul gebelik
Sezaryen
Amnioinfüzyon
Amniyosentez
Fetal kan numunesi (Kordosentez)
Fetosid
İntrauterin cerrahi
İntrauterin transfüzyon
Korion villus alınması
McDonald-Schirodkar
Bartholin kisti çıkarılması
Douglas ponksiyonu
Eksfoliatif sitoloji (smear alınması)
Endometrial biyopsi
Endometrial inaktivasyon
İmperfore himen açılması
Kolpotomi
Kriyoterapi, jinekoloji
Labial füzyon açılması
Bumm küretaj
Servikal biyopsi
Servikal biyopsi ve tanısal küretaj
Servikal koterizasyon
Servikal polip çıkarılması
Servikal polipektomi ve tanısal küretaj
Terapötik küretaj, teşhis ve tedavi amaçlı
Vaginadan yabancı cisim çıkarılması
Vulvar koterizasyon
Anal sfinkter yetmezliği operasyonu
Bartholin apse drenajı
Bartholin kisti koterizasyonu, gümüş nitrat ile
Gartner veya inklüzyon kisti eksizyonu
Kolposkopi
Kondilom koterizasyonu
Konizasyon operasyonu
LEEP operasyonu
Mancherster-Fothergill operasyonu
Pelvis absesinin vaginal yolla drenajı
Perinoplasti
Rektosel
Servikal stump çıkarılması
Servikosakropeksi
Sistorektosel operasyonu
Sistosel operasyonu
Skinning vulvektomi
Stumdorf operasyonu
Tıbbi nedenli tahliye (10 hafta ve üstü)
Tıbbi nedenli tahliye (10 haftadan küçük)
Üretral karunkül operasyonu
Üretral kist operasyonu
Vajen darlığının genişletilmesi, cerrahi
Vajene doğmuş myomun çıkarılması
AÇIKLAMA
619.750 ile puanlandırılmaz.
619.530, 619.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer ürolojik cerrahi girişimlerle birlikte puanlandırılmaz.
Her bir fetüs için, perinatoloji ünitesinde uygulandığında puanlandırılır.
Tanı amacıyla yapılan tüm küretajlar dahil. 620.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
Lazer, mikrodalga, kimyasal veya fiziksel metodlarla uterin girişim
620.120 ile birlikte puanlandırılmaz.
620.110, 620.160 ile birlikte puanlandırılmaz.
620.150 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
620.140 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Düşükler dahil. 620.120, 620.380 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. 620.160 ile birlikte puanlandırılmaz.
PUAN
500
350
800
500
850
950
400
350
550
600
1000
1100
125
300
300
400
400
50
450
800
300
800
880
1100
1000
495
350
900
250
350
270
370
250
350
375
395
375
270
370
300
270
177
118
350
94
1500
600
177
235
100
24
12
47
268
294
148
47
118
150
71
150
59
150
177
130
24
70
353
60
15
235
35
235
177
177
353
294
500
353
353
450
353
294
589
294
353
177
177
177
177
177
SIRA
NO
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
KOD
620419
620420
620421
620430
620440
620450
620460
620461
620462
620470
620480
620490
620500
620510
620520
620530
620540
620560
620570
620580
620590
620591
620600
620610
620620
620630
620640
620650
620660
620661
620662
620670
620680
620690
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
Vajinal histerektomi
Vajinal histerektomi ve rektosel operasyonu
620.310, 620.330, 620.419 ile birlikte puanlandırılmaz.
Vajinal histerektomi ve sistosel operasyonu
620.340, 620.419 ile birlikte puanlandırılmaz.
Vajinal histerektomi ve salpingoooferektomi, tek veya iki taraf
620.330, 620.419 ile birlikte puanlandırılmaz.
Vajinal histerektomi ve sistorektosel operasyonu
620.330, 620.419 ile birlikte puanlandırılmaz.
Vajinal yolla enterosel tamiri
Vajinektomi
Klitoroplasti
Konjenital anomalilerde
Labioplasti
Konjenital anomalilerde
Vajinal rekonstrüksiyon, deri grefti ile
600.300 ile birlikte ile birlikte puanlandırılmaz.
Vajina rekonstrüksiyonu, deri flepleri ile
Vajina rekonstrüksiyonu, barsak segmenti transferi ile
Baldy Webster süspansiyon
Dış gebelik operasyonu
Endometrioma ve endometriozis operasyonu
Histerektomi, abdominal (TAH)
Histerektomi ile birlikte salpingo-ooferektomi, abdominal (TAH + USO veya T620.530 ile birlikte puanlandırılmaz.
Tüp ligasyonu
Myomektomi
Total sayı dahil
Ooferektomi, tek veya iki taraflı
Over transpozisyonu
Radyoterapi alacak hastalarda
Over detorsiyonu
Ovarial veya paraovarial kist eksizyonu
Over wedge rezeksiyon, tek veya iki taraflı
Postpartum tüp ligasyonu
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Salpingo-ooferektomi, tek veya iki taraflı
Salpinjektomi, tek veya iki taraflı
Sterilizasyon operasyonları
Subtotal histerektomi
Subtotal histerektomi ve salpingooforektomi, tek veya iki taraflı
620.660, 620.630 ile birlikte puanlandırılmaz.
Uterus perforasyonu veya rüptürü onarımı
Uterosakral ligamentin kısaltılması
Abdominal ve kombine entorosel tamiri
Burch operasyonu
PUAN
514
589
589
883
706
353
883
190
190
589
765
1500
294
294
471
589
883
294
530
353
353
300
353
353
294
647
353
353
530
550
350
353
706
706
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
620701
620710
620720
620730
620740
620750
620760
620770
620771
620780
620790
620800
620810
620820
620821
620830
620840
620850
620860
620870
620880
620890
620900
620910
620920
620921
620940
620950
Karın ve pelvis içinde invaze tümörlü görünen tüm dokuların çıkartılmasıdır. Aynı seansta başka bir
Debulking ameliyatı
ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz.
Double needle operasyonu
Hipogastrik arter ligasyonu
Kuldoplasti
Laparoskopik histerektomi
Lash operasyonu
Le Forte operasyonu (kolpokleizis)
Marshall- Marchetti Kranz operasyonu
Paravajinal onarım
Doğum işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Pereyra operasyonu
Periaortik pelvik lenf diseksiyonu
Postoperatif cuff prolapsus tamiri (Abdominal fasial süspansiyon ile kolpope
Vajinal sakrospinoz ligamentopeksi
Presakral nörektomi
Promontofiksasyon
Radikal anterior rezeksiyon
Radikal posterior rezeksiyon
Radikal vulvektomi
Raz operasyonu
Rektovajinal fistül
Richardson composite operasyonu
Sakrokolpopeksi
Shauta Emmerich operasyonu
Sling operasyonu (IVS-TVT dahil)
Total pelvik rezeksiyon
Transobturator tape uygulaması
Vulvektomi
Wertheim ameliyatı (radikal histerektomi)
Pelvik veya paraaortik lenf nodu diseksiyonu hariç
1766
589
942
471
942
589
589
706
471
706
1059
589
589
1059
353
1500
1500
1350
706
1059
1059
530
1177
1000
1500
589
1059
1550
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
620951
620960
620970
620980
620990
621000
621010
621020
621030
621040
621045
621046
621050
621060
621070
621071
621080
621090
621100
621110
621120
621130
621140
621150
621160
Radikal parametrektomi
William Dolores süspansiyon
Histeroskopi, diagnostik
Histeroskopi, operatif
Laparoskopi, tanısal
İnfertilitede laparoskopik cerrahi
Metroplasti
Mikrocerrahi ile miyomektomi, her biri
Tuboplasti
Vajinal rekonstrüksiyon (Mc Indoe)
İnvitro fertilizasyon (İVF)
Freezing işlemi uygulanan embriyonun transferi
Ekspoze olmuş penil implantın çıkarılması
Ekspoze olmuş penil implantın üzerinin örtülmesi
Fimozis açılması
Sünnet
Korpus kavernozum drenajı (priapismus)
Meatotomi
Mikrocerrahi ile penis rekonstrüksiyonu ve penil implant yerleştirilmesi
Parafimozis redüksiyonu
Penektomi, parsiyel
Penil dorsal ven ligasyonu
Penil fraktür onarımı
Penil plikasyon
Çok parçalı penil protezin çıkarılması
Geçirilmiş basit histerektomi sonrasında ve patoloji sonucunda kanser tespit edilmesi durumunda
uygulanır. Lenf nodu diseksiyonu dahil.
620.050, 620.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
620.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
Obstetrik ve jinekolojik endikasyonlar için. 621.000 ile birlikte puanlandırılmaz.
620.990 ile birlikte puanlandırılmaz. Laparoskopi, tanısal dahil.
Bir kez puanlandırılır.
621.071, 621.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.070, 621.110 ile birlikte puanlandırılmaz.
Üretradan yapılan endoskopik cerrahilerle birlikte puanlandırılmaz.
621.070, 621.071 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.170 ile birlikte puanlandırılmaz.
1550
177
135
235
250
353
353
530
530
1059
90
158
300
350
50
150
200
90
1500
125
1000
500
750
500
700
SIRA
NO
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
KOD
621170
621180
621190
621200
621210
621220
621230
621240
621250
621260
621270
621280
621290
621300
621310
621320
621330
621340
621350
2562
2563
621360 Prostata lazer tedavisi
621370 Prostata termoterapi
2564
621380 Prostata TUNA
2565
621390 Prostatektomi, unipolar TUR
2566
621391 Prostatektomi, bipolar TUR
2567
621400 Prostatektomi, açık
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
621410
621420
621430
621440
621450
621460
621470
621480
621490
621500
621510
621520
621530
621540
621550
621560
621570
621580
621590
621600
621610
621620
621630
621640
621650
621651
621652
621660
621670
621680
621690
621700
621710
621720
621730
621740
621770
621780
621790
621800
700010
700020
700030
700040
2612
2613
2614
700050 Deri prick testi
700060 Deri ve mukozada mantar aranması
700070 Deri ve mukoza smearleri
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
700080
700090
700100
700130
700140
700141
700142
700160
700170
700180
İŞLEM ADI
Tek parçalı penil protezin çıkarılması
Çok parçalı penil protez implantasyonu
Tek parçalı penil protez implantasyonu
Penil revaskülarizasyon
Penis rekonstrüksiyonu, mikrocerrahi gerektiren bir teknik ile
Penis rekonstrüksiyonu, regional flep ile
Penis replantasyonu
Penis uzatma
Peyronie plak eksizyonu
Peyronie plak eksizyonu, greft ile
Radikal penektomi
Regional flep ile penis rekonstrüksiyonu ve penil protez implantasyonu
Safeno-kavernozal şant (priapismus)
Spongio-kavernozal şant (priapismus)
Prostat apsesinin perineal drenajı
Prostat iğne biyopsisi, çoklu
Prostat iğne biyopsisi, ultrason kılavuzluğunda, çoklu
Prostat kanserinde laparoskopik lenfadenektomi, iki taraf
Prostat masajı, her bir seans
Prostatektomi, radikal
Transüretral prostat insizyonu
İntraprostatik stent yerleştirilmesi
Ejakülatör kanal rezeksiyonu
Epididim kisti eksizyonu
Epididimektomi
Fournier gangreni için debridman
Funiküler kist eksizyonu
Hematoselektomi
Hemiskrotektomi
Hidroselektomi, tek taraflı
Hidroselektomi ve hernioplasti
İnguinal eksplorasyon, inmemiş testis için
İnguinal orşiektomi, tek taraf
İnmemiş testis cerrahisi, herni onarımı dahil
İnmemiş testis cerrahisi, iki taraf, herni onarımı, iki taraf
İnmemiş testis cerrahisi, iki taraf, herni onarımı, tek taraf
İnmemiş testis cerrahisi, tek taraf, herni onarımı, iki taraf
Kord eksizyonu
Laparoskopik ektopik testis araştırılması
Laparoskopik orşiopeksi
Epididimal sperm aspirasyonu, mikrocerrahi ile
Epididimal sperm aspirasyonu, perkütan
Ön üretradan papillom koterizasyonu
Seminal vezikülektomi
Skrotal orşiektomi, tek taraf
Skrotal orşiektomi, iki taraf
Spermatoselektomi
Testiküler fiksasyon, iki taraf
Testiküler fiksasyon, tek taraf
Testiküler sperm ekstraksiyonu (TESE)
Testis biyopsileri, açık
Testis detorsiyonu, açık
Testis detorsiyonu, kapalı
Testis protezi yerleştirilmesi
Varikoselektomi, tek taraf
Varikoselektomi, iki taraf
Vazektomi
Vazoepididimostomi
Vazovazostomi
Akne tedavisi, komedon, kist ve püstül temizlenmesi
Botulinum toksini enjeksiyonu, bölgesel
Deri lezyonlarının küretajı
Deri pH ölçülmesi, deri tipi tayini
Deri yama testi
Dermatolojik banyo tedavisi, her bir seans
Dermatoskopi
Elektro/lazer epilasyon cm² başına
Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 1-5 adet
Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 6-10 adet
Elektrokoterizasyon lezyon sayısı 11 ve üstü
Fotodinamik tedavi, her bir seans
Fotokemoterapi (PUVA), genel, her bir seans
Fotokemoterapi (PUVA), lokal, her bir seans
AÇIKLAMA
PUAN
500
1000
800
1200
1600
900
1875
500
750
1000
1500
850
850
750
800
70
100
1000
5
621.160 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.190 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.180 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.210 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
621.260 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.250 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.180, 621.190, 621.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.540 ile birlikte puanlandırılmaz.
619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.380, 621.390, 621.391, 621.400, 621.410 ile birlikte
puanlandırılmaz.
619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.360, 621.390, 621.391, 621.400, 621.410 ile birlikte
puanlandırılmaz.
619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.360, 621.380, 621.391, 621.400, 621.410 ile birlikte
puanlandırılmaz.
619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.360, 621.380, 621.390, 621.400, 621.410 ile birlikte
puanlandırılmaz.
619.500, 619.520, 619.530, 619.750, 621.090, 621.360, 621.380, 621.390, 621.391, 621.410 ile
birlikte puanlandırılmaz.
608.000, 619.520, 619.530, 619.750, 620.790, 621.090, 621.360, 621.380, 621.390, 621.391, 621.400
ile birlikte puanlandırılmaz.
619.340 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.510, 621.520 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bir hafta içinde bir kez puanlandırılır.
621.450 ve 621.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.450 ve 621.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.450, 621.510, 621.530, 621.560, 621.570, 621.580, 621.670, 621.680,
621.450, 621.510, 621.530, 621.550, 621.570, 621.580, 621.670, 621.680,
621.450, 621.510, 621.530, 621.550, 621.560, 621.580, 621.670, 621.680,
621.450, 621.510, 621.530, 621.550, 621.560, 621.570, 621.670, 621.680,
ile birlikte puanlandırılmaz.
ile birlikte puanlandırılmaz.
ile birlikte puanlandırılmaz.
ile birlikte puanlandırılmaz.
621.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.600, 621.670, 621.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
621.610 ile birlikte puanlandırılmaz.
TESE
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır. Ayrıntılı sonuç belgesi istenir. Dermatoloji,
göğüs hastalıkları, erişkin/çocuk allerji veya immünoloji uzman hekimleri için puanlandırılır.
Mikroskobik inceleme ile yapıldığında, işlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Giemsa, wright, gram vs.
İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır. Ayrıntılı sonuç belgesi istenir. Sadece dermatoloji,
erişkin/çocuk allerji veya immünoloji uzman hekimlerince yapılması halinde puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir. Yatan hastalarda puanlandırılır.
Bilgisayarlı da dahil. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
700.180 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.170 ile birlikte puanlandırılmaz.
800
400
400
800
800
800
1800
500
300
500
400
400
1100
400
350
500
400
500
250
300
500
800
700
700
400
750
1000
400
300
250
500
300
420
400
500
350
400
250
300
100
350
300
500
150
500
500
20
70
20
0
30
11
0
32
20
5
10
30
45
70
30
25
15
SIRA
NO
2625
KOD
İŞLEM ADI
700190 Fototerapi (dbUVB), genel, her bir seans
AÇIKLAMA
Yapılan işlemi ve sonucunu belgeleyen ayrıntılı raporun sunulması gereklidir. Sadece dermatoloji,
göğüs hastalıkları, erişkin/çocuk allerji veya immünoloji uzman hekimlerince yapılması halinde seansı
puanlandırılır.
Kortizon, bleomycin, vs.
Kortizon, bleomycin, vs.
Kortizon, bleomycin, vs.
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
700200
700210
700211
700212
700220
700230
700240
700250
700260
700270
700271
700272
700280
700290
700350
700360
700370
700380
700390
700400
700410
700420
700430
700440
700450
700460
İlaç ve gıdalarla provokasyon testi
İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 1-5 adet
İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 6-10 adet
İntralezyonel enjeksiyon lezyon sayısı 11 ve üstü
İontoforez (hiperhidrozis tedavisi için)
Karanlık saha testi (spiroket aranması)
Kimyasal koterizasyon
Kimyasal peeling bölgesel, her bir seans
Kimyasal peeling tüm yüz, her bir seans
Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı 1-5 adet
Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı 6 ile 10 arası
Kriyoterapi, benign lezyonlar, lezyon sayısı 11 ve üstü
Kriyoterapi, malign lezyonlar, her bir seans
Kültür, fungal izolasyon, her bir bölge
Minimal eritem dozu tayini
Paterji testi
Triklorasetik asit, podofilin atuşmanı veya benzeri uygulamalar
Trikogram
Wood ışığı muayenesi
Enfekte periferik vaskülit tıbbi tedavisi
Jobbst uygulaması, her bir seans
Kardiyoversiyon
Elektriksel kardiyoversiyon
Noninvaziv kardiyak hemodinami
NİKAH + SaO2
NİKAH + SaO2 + ET CO2
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
700470
700480
700490
700491
700500
700510
700520
700530
Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat)
Ankle-Branchial indeksi (ABİ)
Elektrokardiyogram, evde çekim
Elektrokardiyogram, < 4 yaş çocuk
Telefonik ya da telemetrik ritm EKG
Telemetrik kardiyak monitorizasyon (24 saat)
Telefonik kardiyak monitorizasyon
Kardiyovasküler stress test
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
700540
700550
700560
700570
700580
700590
700600
700601
700610
700611
700620
700630
700640
700650
700660
700670
700680
700690
700691
700700
700710
700720
700730
700731
700740
700750
700760
700770
700780
700800
24 saat EKG kaydı (Holter)
Head-up tilt test
Geç potansiyel (LP) ve/veya kalp hızı değişkenliği (HRV)
Event recorder (gün başına)
Kalp pili veya ICD kontrolü
Kontrast ekokardiyografi
Transtorasik ekokardiyografi
Transtorasik ekokardiyografi, < 4 yaş çocuk
Transözofageal ekokardiyografi
Transözofageal ekokardiyografi, çocuk
Ekzersiz (eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi
Fetal ekokardiyografi
Geçici transvenöz kalp pili, atriyal veya ventriküler, ilk işlem
Geçici kalp pili elektrodunun yeniden yerleştirilmesi, her bir uygulama
Kalıcı kalp pili takılması, atriyal veya ventriküler, ilk işlem
Kalıcı kalp pili takılması, atriyoventriküler
Kalıcı kalp pili takılması, biventriküler, 3 elektrodlu
Kalıcı kalp pili değiştirilmesi, jeneratör
Kalıcı kalp pili veya ICD elektrodu değiştirilmesi
ICD (Implantable cardioverter defibrillator) takılması, tek elektrod
ICD (Implantable cardioverter defibrillator) takılması, iki elektrod
ICD batarya değiştirilmesi
Biventriküler ICD takılması, 3 elektrodlu
Kalıcı kalp pili lead çıkartılması
Sağ kalp kateterizasyonu
Endomiyokardiyal biyopsi
Sol kalp kateterizasyonu
Transseptal sol kalp kateterizasyonu
Sağ ve sol kalp kateterizasyonu
Kardiyak debi ve indeks ölçümü
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
700801
700810
700811
700820
700830
700840
700841
700842
700843
700844
700845
700846
Sağ-sol kalp kateterizasyonuna ek olarak, %100 Oksijen veya vasodilatör ilaç öncesi ve sonrası 2 kez
Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi
kardiyak debi ve indeks ölçümü. 700.846, 700.847 ile birlikte puanlandırılmaz.
Selektif koroner anjiyografi
Basınç veya doppler teli ile intrakoroner hemodinamik çalışma
Tanısal veya terapötik girişime ek olarak
Selektif koroner anjiyografi ve ventrikülografi ve/veya aortografi
700.760, 700.810 ile birlikte puanlandırılmaz.
Selektif sağ-sol koroner anjiyografi ve by-pass kontrolu
700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
Selektif koroner anjiyografi ve sağ ve sol kalp kateterizasyonu
700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
Asiyanotik doğumsal kalp hastalığında tanısal kalp kateterizasyonu
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
Siyanotik doğumsal kalp hastalığında tanısal kalp kateterizasyonu
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
2 yaş altı doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp kateterizasyonu
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
Yenidoğan doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp kateterizasyonu
700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
Doğumsal kalp hastalıklarında tanısal kalp kateterizasyonu ve selektif koron 700.740, 700.760, 700.780, 700.810, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kardiyak debi ve indeks ölçümü
700.801,700.847 ile birlikte puanlandırılmaz. Tanısal kalp kateterizasyonuna ek olarak.
2702
2703
2704
2705
700847
700850
700860
700870
Pulmoner vasküler reaktivite değerlendirilmesi
Trombolitik (fibrinolitik) tedavi, intrakoroner
Trombolitik tedavi (diğer arterler-pulmoner vb.)
Trombolitik tedavi uygulaması, venöz yoldan
Tüm koterizasyon uygulamaları dahil
Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda puanlandırılır.
Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. 700.271, 700.272 ile birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. 700.270, 700.272 ile birlikte puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır. 700.270, 700.271 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.060 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
Tromboflebit, arterit, lenfanjit vb.
İntermitant pozitif basınç
Anestezi hariç
Yoğun bakım şartlarında izlenmesi ve tedavisi gereken hastalar için (NİKAH) (Bomed)
Yoğun bakım şartlarında izlenmesi ve tedavisi gereken hastalar için
Yoğun bakım şartlarında izlenmesi ve tedavisi gereken hastalar için
En az 22 saatlik kaydının olması durumunda puanlandırılır. Aynı sağlık hizmeti sunucusunca yılda
bir kez puanlandırılır.
Bütün ekstremiteler
Treadmill, bisiklet, farmakolojik
En az 22 saatlik kaydının olması durumunda puanlandırılır. Aynı sağlık hizmeti sunucusunca yılda
bir kez puanlandırılır.
Sedasyon işlemi dahil
Genel anestezi hariç
Lazer veya RF kateter hariç
700.760, 700.780 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.740, 700.780 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.740, 700.760 ile birlikte puanlandırılmaz.
Tanısal kalp kateterizasyonuna ek olarak, %100 O2 veya vasodilatör ilaç öncesi ve sonrası 2 kez
kardiyak debi ve indeks ölçümü. 700.801, 700.846 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.810 ile birlikte puanlandırılmaz.
700.740, 700.820 ile birlikte puanlandırılmaz.
PUAN
15
60
20
30
40
15
0
10
10
10
25
40
50
50
20
0
10
10
30
7
0
0
50
50
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
10
10
0
0
0
0
50
20
65
110
140
100
120
100
50
550
650
800
400
500
750
850
300
1000
700
125
300
125
250
250
85
170
300
170
340
380
465
500
650
650
700
700
70
150
500
300
50
SIRA
NO
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
KOD
700880
700890
700900
700910
700920
700921
700922
700923
700930
700940
700941
700942
700943
700990
700991
701000
701001
701002
701003
701004
701005
701006
701007
701008
701009
701010
701011
701012
701013
701014
701015
701016
701017
701018
701019
701021
701022
701030
701031
701040
701041
701050
701060
701061
701062
701063
701075
701076
701077
701078
701079
701080
701081
701090
701100
701110
701120
701130
701131
701140
701150
701160
701161
701170
701180
701190
701200
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, tek damar, balon
Bir kez puanlandırılır.
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, ilave her damar için
700.880 işlemine ilave puanlandırılır.
Perkütan transluminal koroner aterektomi, balon anjiyoplasti dahil
700.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, tek damar
700.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti ve stent, ilave her damar için
700.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
Perkütan transluminal koroner artere direkt stent
Perkütan transluminal koroner artere direkt stent, ilave her damar için
Perkütan transkateter antiembolik filtre uygulaması, balon ve/veya stente e
Perkütan balon valvuloplasti, mitral kapak için
Perkütan balon valvuloplasti, edinsel aort stenozu için
Transkateter protez kapak implantasyonu (replasmanı)
Perkütan perikard sıvısı drenajı (floroskopi veya ekokardiyografi altında)
700.590, 700.600, 700.601, 700.610, 700.611, 700.620, 801.570 ile birlikte puanlandırılmaz.
Perkütan mitral kapak onarımı
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde puanlandırılır.
Lazer anjiyoplasti, koroner arter
Perkütan septal alkol ablasyonu, hipertrofik kardiyomyopatide
Perkütan intraaortik balon yerleştirilmesi
Perkütan pulmoner balon valvuloplasti
Perkütan pulmoner balon valvuloplasti, yenidoğan
Perkütan aort balon valvuloplasti,
Perkütan aort balon valvuloplasti, yenidoğan
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjioplasti, preoperatif veya p
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjioplasti, yenidoğan, preope
Doğumsal kalp hastalıklarında perkütan balon anjioplasti ve stent, preoperat
Balon atriyal septostomi
Tanısal kalp kateteri dahil
Balon atriyal septoplasti ve septostomi
Temel tanısal elektrofizyolojik çalışma
Programlı stimulasyon dahil
Transözofajial elektrofizyolojik çalışma
Blade atriyal septostomi ve balon septostomi
Perkütan transkateter PDA kapatılması (ductus oklüzyonu)
Perkütan trans kateter aorto-pulmoner kollateral, venovenöz kollateral veya
Perkütan transkateter koroner-kameral fistül okluzyonu
Perkütan transkateter guide-wire ile atretik kapak perforasyonu ve balon va 701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
Perkütan transkateter atretik kapak perforasyonu ve balon valvuloplasti ile d701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
Perkütan ductus arteriosusa stent implantasyonu
Perkütan transkateter device ile ASD veya PFO kapatılması
Perkütan transkateter device ile VSD kapatılması
Perventriküler transkateter device ile VSD kapatılması
Radyofrekans kateter ile ablasyon, supraventriküler
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kriyoablasyon, supraventriküler
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
Radyofrekans kateter ile ablasyon, ventriküler
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kriyoablasyon, ventriküler
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
AV nod ablasyonu
701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
Radyofrekans kateter ile ablasyon, atriyal fibrilasyon, pulmoner ven izolasyo 701.001, 701.002, 701.003, 701.004 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan RF kateter ablasyonu
701.010, 701.011 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kriyobalon ile ablasyon, atrial fibrilasyon, pulmoner ven izolasyonu
701.010, 701.011, 701.030, 701.040, 701.060, 701.061 ile birlikte puanlandırılmaz.
Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan kriyoablasyon
701.010, 701.011 ile birlikte puanlandırılmaz.
Astımlı hasta eğitimi
Bir hasta için yılda bir kez puanlandırılır.
KOAH'lı hasta eğitimi
Göğüs Hastalıkları uzmanı için, bir hasta için yılda iki kez puanlandırılabilir.
İnhaler cihaz eğitimi
Göğüs Hastalıkları uzmanı için, bir hasta için yılda iki kez puanlandırılabilir.
Konsantratör cihazı eğitimi
Göğüs Hastalıkları uzmanı için, bir hasta için yılda iki kez puanlandırılabilir.
Noninvazif cihaz eğitimi (BiPAP, CPAP, Oto-CPAP vs.)
Bir hasta için yılda bir kez puanlandırılır
Bronkoalveoler lavaj
701.081 ile birlikte puanlandırılmaz.
Total akciğer lavajı
701.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
Bronkografi için intrabronşial kateter yerleştirilmesi
Buhar tedavisi, 4 saatlik
COhb, METhb ve SULFhb düzeyleri
Eforlu solunum testi
Egzersiz testi (6 dakika)
Ekspiryum havasında karbonmonoksit ölçülmesi
Göğüs içi basınç ölçülmesi
Helyum dilüsyon testi
İnvitro Bazofil degranülasyon testi
Karbonmonoksit diffüzyon testi
Plörodezis
Plevra boşluğunun lavajı
Plevral drenaj, pleurocan ile
530.420 ile birlikte puanlandırılmaz.
PPD testi uygulaması ve değerlendirmesi
701.220 ile birlikte puanlandırılmaz. Göğüs hastalıkları, çocuk ve erişkin Allerji-İmmunoloji,
Dahiliye ve Çocuk hastalıkları uzmanları tarafından işlem sonucunun hastane bilgi yönetim sistemine
701210 Provokasyonlu solunum testleri
veya hasta dosyasına kaydedildiğinde puanlandırılır.
701220
701221
701222
701223
701.210 ve 701.230 işlemleri ile birlikte puanlandırılamaz. Göğüs hastalıkları, çocuk ve erişkin
Allerji-İmmunoloji, Dahiliye ve Çocuk hastalıkları uzmanları tarafından işlem sonucunun hastane
bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde puanlandırılır.
Solunum fonksiyon testleri
İndükte balgam örneği alınması
Endobronşial ultrasonografi, tanısal
Bronkoskopi ayrıca puanlandırılmaz. 608.310, 608.320 ve 701.223 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endobronşial ultrasonografi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla 608.310, 608.320 ve 701.222 ile birlikte puanlandırılmaz.
2778
701230 Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi
Göğüs hastalıkları, Çocuk ve Erişkin Allerji-İmmunoloji, Dahiliye ve Çocuk Hastalıkları uzmanları
tarafından işlem sonucunun hastane bilgi yönetim sistemine veya hasta dosyasına kaydedildiğinde
puanlandırılır. 701.220 ile birlikte puanlandırılmaz.
2779
701231 Sigara bırakma danışmanlık hizmeti
Hastanın sigara bırakma polikliniğindeki ilk muayenesini kapsar. 30 dakikalık seans için, bir kez
puanlandırılır. Muayene puanı dahildir.
2780
2781
2782
2783
701232
701250
701260
701270
Hastanın ilk muayenesinden sonra yapılan kontrol muayeneleri kapsar. Her hasta için, yılda en fazla
8 kez puanlandırılır. Muayene puanı dahildir.
Sigara bırakma kontrol muayenesi
24 saatlik pH monitorizasyon uygulaması veya 24 saatlik empedans ölçümü Gastroenteroloji uzmanı tarafından yapıldığında puanlanır
Akalazyada balon dilatasyonu
701.540 ile birlikte puanlandırılmaz. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
Alt ve/veya üst GİS kanamalarda heater prob veya injeksiyon tedavisi veya k Kolonoskopi hariç,< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
PUAN
600
100
750
750
150
750
100
100
750
750
1200
250
1200
750
1200
300
600
750
750
1180
700
700
750
700
700
400
300
700
700
800
1000
1200
1400
950
950
1000
1100
1000
1500
1000
1500
800
1200
1000
1500
1600
10
10
8
8
8
75
85
25
0
0
10
10
10
15
0
0
20
40
40
60
5
30
10
10
200
300
20
50
21
100
150
66
SIRA
NO
2784
KOD
İŞLEM ADI
701280 Duodenum, ince barsak (özel kapsülle) biyopsisi
2785
701281 Kapsül endoskopi
2786
2787
2788
701282 Çift balonlu enteroskopi
701290 Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi
701300 Endoskopik biliyer dilatasyon
Üç gastroenteroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
Üç gastroenteroloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
2789
701310 Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi
701.320 ile birlikte puanlandırılmaz. Endoskopi hariç, < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak
uygulanır
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
701320
701330
701340
701350
701360
701370
701380
701390
701400
701410
701411
701420
701430
701440
701450
2805
701451 Kolonoskopi, total ile biyopsi
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
701460
701470
701480
701490
701500
701510
701520
701530
Kolonoskopik polipektomi
Mekanik litotiripsi
Mide/safra tubajı
Nazobiliyer drenaj
Nazopankreatik drenaj
Özel kolon temizliği (lavman hariç)
Özofageal motilite
Özofagoskopi, gastroskopi ile yabancı cisim çıkarılması
2814
2815
2816
2817
2818
701540
701550
701560
701570
701572
Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi (biri veya hepsi)
Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi ile biyopsi
Özofagus/mide/intestinal/kolon motilitesi
Özofagus varislerinde sklerozan tedavi, her bir seans
Özofagus varislerinde bant ligasyonu
Endoskopik biliyer stend yerleştirilmesi
Endoskopik kisto-duodenostomi
Endoskopik kisto-gastrostomi
Endoskopik perkütan gastrostomi
Endoskopik retrograd kolanjiopankreotografi
Endoskopik sifinkterotomi
Endosonografi eşliğinde aspirasyon biyopsisi
Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi
Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi ile biyopsi
Gastroskopik polipektomi
Endoskopik mukoza rezeksiyonu
Gastrointestinal sistem darlıklarında balon veya buji dilatasyonu
Gastrointestinal sistem darlıklarında stent yerleştirilmesi
Koledokdan balon veya basketle taş çıkarılması
Kolonoskopi, total
AÇIKLAMA
701.310 ile birlikte puanlandırılmaz. Endoskopi hariç, < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak
uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
701.400 ile birlikte puanlandırılmaz. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
701.390 ile birlikte puanlandırılmaz. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
Total sayı dahil, < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
701.451, 701.460 ile birlikte puanlandırılmaz. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
701.450, 701.460 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır.
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
701.450, 701.451 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için bir kez puanlandırılır.
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
< 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
701.310, 701.320, 701.550, ile birlikte puanlandırılmaz. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak
uygulanır
701.540 ile birlikte puanlandırılmaz. < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
Endoskopi hariç, < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
Endoskopi hariç, < 12 yaşındaki hastalar için % 25 artırılarak uygulanır
PUAN
25
100
180
25
200
200
200
138
240
165
300
200
132
72
90
135
135
150
240
150
150
175
175
180
9
60
120
0
66
180
90
110
66
220
180
2819
701580 Adale testi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Spor hekimliği,
Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. Test sonucunun
kayıt altına alınması halinde puanlandırılır.
2820
701590 Ampute değerlendirmesi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında
puanlandırılır. Değerlendirme sonucunun kayıt altına alınması halinde puanlandırılır.
23
701600 Bilgisayarlı izokinetik test
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından
uygulandığında puanlandırılır. Bilgisayarlı izokinetik cihaz ile yapılarak, test sonucunun kayıt altına
alınması halinde puanlandırılır.
23
701640 El beceri testleri
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı
tarafından uygulandığında puanlandırılır. Kullanılan değerlendirme ölçeğinin kayıt altına alınması
ve skorlanması halinde puanlandırılır.
10
701650 Elektrodiagnostik testler
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından
uygulandığında puanlandırılır. Alçak frekanslı akımlarla reobaz ve kronaksi ölçümünün yapılması
ve kayıt altına alınması halinde puanlandırılır.
23
701660 Günlük yaşam aktiviteleri testi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Gelişimsel Pediatri, Tıbbi ekoloji ve
hidroklimatoloji, Geriatri uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. Kullanılan değerlendirme
ölçeğinin kayıt altına alınması ve skorlanması halinde puanlandırılır.
5
701670 Kas gücünün dinamometre ile ölçümü (tek ekstremite)
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Spor hekimliği,
Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji, Geriatri uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
Dinamometre ve Pinchmetre ile ölçüm sonuçlarının kayıt altına alınması halinde puanlandırılır.
10
701680 Mesleki değerlendirme
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında
puanlandırılır. Kullanılan değerlendirme ölçeğinin kayıt altına alınması ve skorlanması halinde
puanlandırılır.
23
701690 Nörofizyolojik değerlendirme
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından
uygulandığında puanlandırılır. Kullanılan değerlendirme ölçeğinin kayıt altına alınması ve skorlanması
halinde puanlandırılır.
23
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
5
SIRA
NO
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
KOD
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
PUAN
701700 Postur Analizi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Romatoloji, Spor hekimliği, Nöroloji, Çocuk
nörolojisi, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
Kullanılan değerlendirme ölçeğinin kayıt altına alınıması halinde, yatan hastalarda; yatışın yapıldığı gün
ile taburcu edildiği gün puanlandırılır.
5
701710 Skolyoz değerlendirmesi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Ortopedi ve travmatoloji, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı
tarafından uygulandığında puanlandırılır. Postür analizi değerlendirme ölçeği ile radyolojik ölçümlerin
yapılarak kayıt altına alınması halinde puanlandırılır.
5
701720 Yürüme analizi
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Nöroloji, Çocuk nörolojisi, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji,
Geriatri uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. Kullanılan değerlendirme ölçeğinin
kayıt altına alınması ve skorlanması halinde puanlandırılır.
5
701730
701740
701741
701750
701760
701770
701780
701790
701800
701810
701820
701830
701840
701850
701860
701870
701880
701890
701900
701910
701920
701930
701940
701950
701960
701970
701980
701990
702000
702010
702020
702030
702040
702050
702060
702070
702080
702090
702100
702110
702120
702130
702140
702150
702160
702170
702180
702190
702200
702210
702220
702230
702240
702250
702260
702270
702280
Yürüme analizi (Bilgisayar sistemli kinetik-kinematik analiz)
Coldpack
Soğuk tedavi termik şok yöntemi
Diyadinamik akım
Dört hücre galvani
Enfraruj
Fango, lokal
Faradizasyon
FES (Fonksiyonel elektriksel stimülasyon)
Fluidoterapi
Galvanik akım
Hotpack
Işık banyosu (Baker)
İnterferansiyel akım
İyontoforez
Kısa dalga diatermi
Lazer
Klasik masaj, bölgesel
Klasik masaj, tüm vücut
Konnektif doku masajı
Mikrodalga (radar)
Paleidoterapi (çamur tedavisi)
Parafin
TENS
Terapötik elektrik stimülasyon
Traksiyon, elektrikli
Traksiyon, mekanik
Ultrason
Ultraviyole
Vibrasyon masajı
Banyo-kaplıca
Girdap banyosu
Kontrast banyo
Sauna ve tazyikli duş
Stangerbath
Su içi basınçlı masaj
Su içi egzersiz
Ampute rehabilitasyonu
Biofeedback
Bel-boyun okulu
EMG biofeedback
Denge/koordinasyon eğitimi
Devamlı pasif hareket cihazı (CPM) ile egzersiz
Ergometrik egzersizi
Eklem enjeksiyonları
Eklem hareket açıklığı egzersizi
Eklem lavajı
El rehabilitasyonu
Elektroterapi
Ev programı/aile eğitimi
Geriatrik rehabilitasyon
Germe egzersizi
Gevşeme egzersizleri
Görme özürlü rehabilitasyonu
Gözetmeli grup egzersizi
İzokinetik egzersizler
İş-uğraşı tedavisi
2888
2889
2890
2891
2892
702290
702300
702310
702320
702330
Kardiak rehabilitasyon
Kognitif (bilişsel) rehabilitasyon
Mekanik egzersiz istasyonu
Manipulasyon
Nörofizyolojik egzersizler
2893
2894
2895
2896
2897
2898
702340
702350
702360
702370
702380
702390
Nörolojik rehabilitasyon
Obstetrik/Jinekolojik rehabilitasyon
Ortopedik rehabilitasyon
Protez eğitimi
Postur egzersizi
Postural drenaj
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği, Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından
uygulandığında puanlandırılır. Bilgisayarlı yürüme analizi sistemine (Vicon v.b.) sahip ünitelerin
bulunduğu sağlık tesislerinde uygulanması ve kayıt altına alınması halinde puanlandırılır.
Medikal gaz ile uygulanması halinde
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
Ultrason veya elektroterapi ile
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve Ortopedi ve travmatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır. A
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve Ortopedi ve travmatoloji uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon programları. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Spor hekimliği uzmanı tarafından
yatan hastalarda uygulandığında puanlandırılır. Gelişimsel pediatri yandal uzmanı için çocuğun evdeki
destekleme tedavisinin öğretilmesi halinde puanlandırılır. Bir kez puanlandırılır.
Gelişimsel pedatri yandal uzmanı tarafından yapılması halinde
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından rehabilitasyon ünitesinde uygulandığında puanlandırılır.
Diğer rehabilitasyon işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Gelişimsel pedatri yandal uzmanı tarafından yapılması halinde
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tarafından rehabilitasyon ünitesinde uygulandığında puanlandırılır.
Diğer rehabilitasyon işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
28
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
50
0
0
10
0
0
0
0
0
0
20
25
20
0
0
0
25
0
0
0
0
0
SIRA
NO
2899
2900
2901
KOD
İŞLEM ADI
702400 Progresif dirençli egzersiz
702410 Propioseptif eğitim
702420 Propioseptif nöromusküler fasilitasyon (PNF)
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
702430
702440
702450
702460
702470
702480
702490
702500
702510
702520
702530
702550
702560
702570
702580
702590
702591
702600
702610
702620
702630
702640
702650
Pulmoner rehabilitasyon
Rehabilitasyon amacıyla kullanılan yardımcı cihaz eğitimi
Romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon
Serebral palsi rehabilitasyonu
Skolyoz egzersizleri
Solunum egzersizleri
Spor sakatlıkları rehabilitasyonu
Yutkunma rehabilitasyonu
Yürüme egzersizleri
Rekompresyon tedavisi, Tip I Dekompresyon Hastalığı
Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalığı
Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip I Dekompresyon Hastalığı
Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip II Dekompresyon Hastalığı
Rekompresyon tedavisi, arteriyel gaz embolisi
Hiperbarik oksijen tedavisi, 1-2 ATA seansı
Hiperbarik oksijen tedavisi, 2-3 ATA seansı
Karbonmonoksit zehirlenmesinde hiperbarik oksijen tedavisi, birinci seans
Hiperbarik ortamda transkutanöz pO2 (TcpO2) ölçümü
Oksijen tolerans testi
Basınç testi
Tüp havası analizi, her parametre
Sualtı hekimliği danışmanlık, saati
İntermittan basınç siplinti her ekstremite
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
702660
702670
702679
702680
702690
702700
702710
702711
Aile görüşme-değerlendirme
Aile tedavisi
Toplum ruh sağlığı merkezi hizmetleri
Aile, iş yeri ya da okul ziyareti
Anestezili EKT protokolü, EKT + EEG
Bireysel psikoterapi, her bir seans
Elektrokonvülsiv tedavi (EKT)
EKT sonrası bilinç ve oryantasyon takibi
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
702712
702720
702730
702740
702750
702760
702770
702780
702790
702800
702810
702820
702830
702840
702850
702860
702870
702880
702890
702900
702910
702920
702930
702940
702950
702960
702970
702980
702990
703000
703010
703020
703050
703060
703070
703080
703090
703100
703110
703120
703130
703140
703150
703160
703170
703180
703190
703200
703210
703220
Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS)
Gelişim testleri, her biri
Grup psikoterapisi, kişi başına
Kişilik testleri, her biri
Klinik değerlendirme ölçekleri, her biri
Nöropsikolojik test bataryası
Nöropsikolojik testler, her biri
Projektif testler, her biri
Psikiyatrik değerlendirme
Psikiyatrik tanı koydurucu ölçekler
Zeka testleri (her biri)
Poligrafik uyku tetkiki
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + CPAP titrasyonu
Poligrafik uyku tetkiki + Noktürnal Penil Tümesans (NPT)
Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Bacak EMG kaydı
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + NPT
Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Aktivasyon amaçlı EEG
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + NPT
Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + Aktivasyon amaçlı EEG
Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG + NPT
İlk gece uyku apnesi tanısı alanların CPAP/BPAP titrasyonu yönüyle izlemi
NR-EE 1400 (Brain mapping)
2-4 kanal arası poligrafik uyku tetkiki
5 - 8 kanal arası poligrafik uyku tetkiki
8 kanaldan fazla poligrafik uyku tetkiki
Auto-CPAP ile titrasyon
Aktivasyonlu EEG (Farmakolojik aktivasyon)
Ameliyatta EEG monitorizasyonu (Elektrokortikografi)
Rutin EEG (çocuk-büyük)
EEG veya Serebral fonksiyon (aEEG) monitorizasyonu
Uyku aktivasyonu
Video-EEG monitorizasyon
Video-EEG, sfenoid elektrotlar ile
Video-EEG, skalp elektrotları ile
Video-EEG, subdural stripler ile
Video-EEG + kortikal stimülasyon ve beyin haritalaması
Wada testi sırasında EEG kaydı
EMG, genel tarama (üç ekstremite)
EMG, hareket hastalığı protokolü
EMG, kranial nöropati protokolü
EMG, motor nöron hastalığı protokolü
EMG, myasteni protokolü
EMG, myopati protokolü
EMG, periodik paralizi protokolü
EMG, polinöropati protokolü
EMG, radikülopati ve pleksus protokolü
EMG, tuzak nöropati protokolü, iki taraf
AÇIKLAMA
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, Göğüs hastalıkları uzmanı tarafından rehabilitasyon ünitesinde
uygulandığında puanlandırılır. Diğer rehabilitasyon işlemleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Anamnez'den farklı olarak hasta durumunun ayrıntılı olarak değerlendirildiği, ebeveyn görüşmesidir.
Görüşme süresi 10 dakikadan az olamaz. 18 yaş altı hastalarda her görüşme için puanlandırılır.
Psikoz, bipolar bozukluk, yaygın gelişimsel bozukluklar, zeka geriliği tanılarında ve "Acil serviste intihar
girişimlerine psikososyal destek ve krize müdahale" kapsamında yapılan hasta görüşmelerinde,
her görüşme için puanlandırılır. Diğer tanılarda yılda en fazla üç kez puanlandırılır.
Listeden çıkarılmalıdır-ÜÖ
Listeden çıkarılmalıdır-ÜÖ
Anestezi işlemi 550.190 veya 550.191 kodlu işlemler üzerinden puanlandırılır.
Seans süresi 30 dakikadan az olamaz. 10 günde bir kez puanlandırılır.
Üçüncü basamak sağlık tesislerinde, üç ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu
raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Gelişimsel pedatri yandal uzmanı tarafından yapılması halinde
Haftada en fazla 3 kez puanlandırılır.
Aynı değerlendirme ölçeği ile yapılan değerlendirmelerin tamamı bir kez puanlandırılır.
520.030, 520.033 ile birlikte puanlandırılmaz. Yatan hastalarda puanlandırılır. Haftada bir kez puanlandırılır
Farmakolojik aktivasyonlar
Elektrokortikografi
Günde bir kez puanlandırılır. < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
1 saatlik kayıt
Grid veya derinlik veya kombine elektrodlarla, < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
24 saat
24 saat
24 saat
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz.
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
PUAN
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
120
180
120
180
180
18
18
22
0
0
0
0
0
0
5
30
70
30
60
40
40
0
40
40
10
0
10
20
0
0
15
0
0
70
85
85
90
85
85
90
88
88
88
88
88
90
25
25
25
25
25
25
30
23
23
23
25
25
25
25
25
25
150
85
50
110
150
60
85
85
85
50
SIRA
NO
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
KOD
703230
703240
703250
703260
703270
703280
703290
703300
703310
703320
703341
703342
703350
703361
703365
703370
703371
703372
703380
3002
703390 Motor uyarılmış potansiyeller (MEP), üst ve alt ekstremiteler
3003
3004
703400 Motor uyarılmış potansiyeller (MEP), üst veya alt ekstremiteler
703410 P 300 komponenti
3005
703420 Somatosensoryel UP (SEP), üst ve alt ekstremiteler
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
703430
703440
703450
703460
703470
703480
703490
703500
703510
703520
703530
703540
703550
703560
703570
703580
703590
Somatosensoryel UP (SEP), üst veya alt ekstremiteler
Vizüel UP (VEP)
Penil uyarılmış potansiyeller
Botulinum toksini enjeksiyonu, bölgesel
Botilinum toksini enjeksiyonu, EMG eşliğinde
Kas biyopsisi, herhangi bir kastan
Kas-sinir biyopsisi
Prostigmin/Tensilon testi
Sinir lifi ayrımı (Nerve teasing)
Tensilon testi
Pozisyonel nistagmus araştırılması
Okulo-motor testler
100 Hue testi
Az görenlere yardım cihazı muayenesi
Bilgisayarlı görme alanı incelemesi
Biometri
Cam terapi, toplam tedavi
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
703600
703610
703620
703630
703640
703650
703660
703670
703680
703690
703700
703710
703720
703730
703740
703750
703760
703770
703780
703790
703800
703810
703820
703830
703840
703850
703860
703870
703880
703890
703900
703910
703920
703930
703940
703950
703960
703970
703980
703990
703991
704000
704010
704020
704030
Çocuklarda görme muayeneleri
Ekzoftalmometri
Elektroretinografi ERG-VER-EOG, her biri
ERG-VER-EOG (ikisi birden)
ERG-VER-EOG (üçü birden)
Fluorescein Fundus Anjiografi (FFA), iki göz
Fresnel prizması uygulaması
Gonyoskopi ve kornea çapı ölçümü, bebek için
Gonyoskopi
Görme alanı incelemesi (manuel perimetri)
Göz içi basıncı ölçümü, bebek için
Göz muayenesi, ultrason eşliğinde
Göz muayenesi, bebek için, genel anestezi altında
Hess perdesi incelemesi
ICG anjiografisi (iki göz)
Kontakt lens muayene ve uygulaması, iki göz
Kontrast duyarlılık testi
Kornea topografisi
Kuru göz teşhis testleri, her biri
Nerve Fiber Analyzer (NFA)
OCT (Optik Koherens Tomografisi)
Ön segment anjiografisi, iki göz
Ön ve arka segment renkli resmi
Ortoptik tedavi, her bir seans
Pakimetri
Renk hissi muayenesi, iki göz
Scanning lazer oftalmoskopi
Sinoptophor muayenesi, iki göz, her bir seans
Speküler mikroskopi
Tonografi
Oküler ultrason ve biyometri, iki göz
Ultrasonografik biomikroskopi
Aerodinamik ses analizi
Akustik rinometri
Akustik ses analizi (akustik refrektometri)
Bekesy odyometresi, iki kulak
Beyin sapı uyarılmış yanıt odyometresi (BERA), iki taraf
Çocuk odyometresi (komple)
Elektrokokleografi
ENG
Videonistagmografi (VNG)
ENOG
İşitme cihazı tatbiki
Çocuk işitme eğitimi, her bir seans
Kalorik test (ENG kayıtlı), iki taraf
İŞLEM ADI
EMG, distoni protokolü
Refleks çalışmaları, her bir refleks
Repetetif sinir uyarımı
R-R interval varyasyonu analizi
Rutin EMG taraması/Elektrodiagnostik konsültasyon
Sempatik deri cevapları
Sinir iletim çalışması
Tek lif EMG'si
Tremor kaydı
Tremor kaydı ve spektral frekans analizi
Ameliyatta SEP veya BAEP veya VEP monitörizasyonu
Ameliyatta periferik/kraniyal sinir monitörlenmesi
Ameliyatta MEP monitorizasyonu
Ameliyatta EMG monitörizasyonu
Ameliyatta nöromonitorizasyon
İşitsel beyinsapı UP (BAEP)
Vestibüler uyarılmış myojenik potansiyeller (VEMP)
İşitsel devamlı durum cevapları (ASSR)
Kranial sinir SEP
AÇIKLAMA
Diğer EMG tetkikleri ile birlikte puanlandırılmaz. < 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
Nöroloji ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından uygulanması halinde puanlandırılır.
Nöroloji ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından uygulanması halinde puanlandırılır.
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
703.400 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
703.390 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
703.430 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
703.420 ile birlikte puanlandırılmaz. İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Sağlık kurulu raporu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
ENG kayıtlı
ENG kayıtlı, saccade, tracking, optokinetik test
520.030 işlemi ile birlikte puanlandırılamaz. 520.038, 520.039, 520.040 kodlu işlemlerden birine ilave
puanlandırılır.
İ.v. fluorescein ve fundus fotoğrafı işleme dahildir.
703.680 ile birlikte puanlandırılmaz.
703.670 ile birlikte puanlandırılmaz.
Muayene işlemi ayrıca puanlandırılır.
520.070 ile birlikte puanlandırılmaz.
ICG: Indocyanine Green Angiography.
Her iki göz için, bir kez puanlandırılır.
Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda puanlandırılır.
PUAN
50
30
60
30
30
30
30
85
30
85
120
120
120
120
120
70
70
70
50
50
50
50
50
50
70
60
70
110
70
70
30
30
30
30
30
20
50
0
17
0
10
6
36
65
100
100
20
50
7
0
50
17
75
14
100
40
13
40
5
43
20
30
30
14
10
2
20
15
30
10
50
30
0
0
0
0
30
0
25
25
25
25
0
0
28
SIRA
NO
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
KOD
704040
704050
704060
704070
704080
704090
704100
704110
704120
704130
704140
704150
704160
704170
704180
704190
3084
704200 Vestibüler rehabilitasyon, iki taraf
20 dakikalık seansı puanlandırılır. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı, odyolog ve fizyoterapist
tarafından birlikte yapıldığında puanlandırılır.
25
704210 Hemodiyaliz, acil
Yoğun bakım veya serviste yatan hasta başında yapılan acil diyaliz ile diyaliz programına alınmış
hastalar dışında dializ servisinde yapılan acil diyalizi kapsar. Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan
diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır. 704.230 ile birlikte
puanlandırılmaz.
120
3086
3087
704230 Hemodiyaliz
704231 Hemodiyaliz için kateter yerleştirilmesi
Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim
tarafından yapılan hasta başı vizit, günlük her hasta için puanlandırılır. 704.210 ile birlikte
puanlandırılmaz.
< 8 yaşta puanlar % 25 artırılarak uygulanır
8
100
3088
3089
3090
704233 Ev hemodiyalizi
704234 Periton diyalizi hasta eğitimi
704235 Sürekli ayaktan periton diyalizi hasta ev programı/aile eğitimi
Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için
puanlandırılır. 704.230 ile birlikte aynı gün puanlandırılmaz.
Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır. Ay içerisinde bir kez puanlandırılır.
Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır. Bir ay içerisinde bir kez puanlandırılır.
50
10
10
3091
704240 Hemoperfüzyon
Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için
puanlandırılır.
26
3092
704250 İzole ultrafiltrasyon
Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzmanı hekim için
puanlandırılır.
26
3093
3094
704255 Hemodiyaliz planlaması, yeterliliği değerlendirmesi ve hasta eğitimi
704260 Periton dializi takibi
Diyaliz ünitesinde sürekli çalışmayan diyaliz sertifikalı uzman hekim veya Nefroloji uzman hekim
tarafından yapıldığında, ayda bir kez puanlandırılır.
Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır. Günlük takip. Ayda en çok iki kez puanlandırılır.
80
53
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
704270
704280
704290
704300
704310
704320
704330
704340
704350
704360
704370
704371
704380
704390
704400
704410
704420
704430
704440
704450
704460
704470
704480
704490
704491
Peritoneal eşitlenme testi (PET)
Regional heparinizasyon
Sürekli hemodiafiltrasyon/hemofiltrasyon tedavisi
Basınç akım çalışması
Boney ve Q tip testleri
Elektroejakülasyon
Empotansta nörolojik değerlendirmeler (BCP-SEPP)
Empotansta uyku çalışmaları (NPT)
İnkontinans tedavisinde magnetik innervasyon, her bir seans
İntrakavernozal ilaç enjeksiyonu
İntrakaviter kemo veya immünoterapi
İntrakaviter kemo veya immünoterapi ile birlikte intrakaviter hipertermi
Kavernozografi
Kavernozometri
Penil arter basınç ölçümü (PBI)
Perkütan sinir incelemesi (PNE), mesane için
Seminal vezikülografi
Sistometri
Sistometri ve EMG
Sistometri ve üroflowmetri
Ürodinamik çalışma
Üroflowmetri
Vaza vezikülografi, iki taraf
Videoürodinami
Prostat Mikrodalga Termoterapisi
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
704499
704500
704510
704520
704530
704540
704541
704550
704560
704570
704580
704590
704600
704610
704620
704630
704640
704641
Eklampsi takibi
Fetal akustik stimülasyon
Fetal elektrokardiyogram
Fetal kan gazları
Non-stres test (NST)
Oksitosin challenge test (OCT)
Sürekli fetal monitorizasyon
Antisperm antibody (ASA)
Artifisiel inseminasyon, her bir seans
Kruger testi
Özel sperm tektiki
Postkoital test
Sperm mar testi
Sperm penatrasyon testi (SPT)
Sperm yıkama
Sperma değerlendirilmesi (bilgisayarla)
Spermogram
Oosit aspirasyonu
3085
İŞLEM ADI
Koku testleri
Komple vestibüler inceleme, iki taraf
Konuşma, protez değiştirilmesi
Konuşma, protez uygulaması
Konuşma terapisi ve fonasyon eğitimi (seansı)
Larenjektomi uygulanmış hastada konuşma tedavisi
Mikroskopik kulak muayenesi, iki taraf
Odiometri ve timpanometri, iki taraf
Odyolojik tetkik komple, iki taraf
Otoakustik emisyon, iki taraf
Posturografi
Rinomanometri, iki taraf
Odyolojik araştırma, iki taraf (Saf ses, tone decay ve sisi dahil)
Saf ses odyometrisi, iki taraf
Tinnitus tedavisi
Timpanometrik inceleme
AÇIKLAMA
Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır. Sürekli periton diyalizi işlemine başlandıktan veya peritonit
geçirdikten sonra bir ay içerisinde, daha sonra yılda bir kez puanlanır.
Nefroloji uzmanı hekim için puanlandırılır.
PBI: Penobrakiyel indeks
704.440, 704.450 ile birlikte puanlandırılmaz.
704.430, 704.450 ile birlikte puanlandırılmaz.
704.430, 704.440 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sistometri + EMG. 704.440 ile birlikte puanlandırılmaz.
704.450 ile birlikte puanlandırılmaz. Test sonucunun kayıt altına alınması halinde puanlandırılır.
Günlük. 510.123, 510.124, 552.001, 552.002, 552.003, 552.006, 552.007 ve 552.008 ile birlikte
puanlandırılmaz.
PUAN
15
0
25
25
0
0
10
0
0
0
25
10
0
0
0
0
60
0
37
0
0
0
0
0
0
25
50
70
70
70
50
600
300
25
70
40
70
20
200
100
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
263
SIRA
NO
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
KOD
704642
704643
704644
704645
704650
704660
704670
704680
704690
704700
704710
704720
704730
704740
704750
704760
704770
704780
704790
704800
3158
3159
704801 Onkoloji hastası kemoterapi planlaması
704802 Onkoloji hastası kemoterapi etkinlik ve yan etki değerlendirilmesi
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
704803
704810
704820
704830
704840
704850
704860
704870
704880
704890
704900
704910
704920
704930
704940
704941
704950
704960
704970
704971
704972
704973
704980
704981
704990
705000
705010
705020
705030
705040
705060
705070
705080
705090
705100
705110
705120
705130
705140
705150
705160
705170
705180
705190
705200
705210
705220
705230
705240
705250
705260
705270
705280
705290
705300
705310
705320
705330
705340
705350
705360
705370
705380
705390
705400
705410
705420
İŞLEM ADI
Sperm-oosit hazırlanması ve inkübasyonu
Embriyo transferi
ICSI (Mikro enjeksiyon)
Embriyo Freeezing
CD 34 seleksiyon işlemi
Çoklu infüzyon kemoterapi
Devamlı infüzyon kemoterapi
İmmünoadsorbsiyon, her bir seans
İnfüzyon kemoterapisi
İntrakaviter ve rejyonal kemoterapi, her bir seans
İntratekal tedavi, her bir seans
Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesi
Kemik iliği aspirasyonu
Kemik iliği biyopsisi
Kemik iliği imprint değerlendirilmesi
Lenf bezi aspirasyonu-ponksiyonu
Periferik kan yayması değerlendirilmesi
Steril ünitede bakım hizmeti
Terapötik flebotomi, her bir seans
Turnike testi
AÇIKLAMA
Günde bir kez puanlandırılır. 704.690 ile birlikte puanlandırılmaz.
Günde bir kez puanlandırılır.
Günde bir kez puanlandırılır. 704.660 ile birlikte puanlandırılmaz.
Hematoloji uzmanı hekim tarafından yapıldığında puanlandırılır.
Hematoloji uzmanı hekim tarafından yapıldığında puanlandırılır.
Hematoloji ve/veya onkoloji uzmanları için, ayda 1 kez, yatan hastalarda uygulanır.
İlgili uzman olmaması halinde diğer uzmanlar için puanlandırılabilir.
Hematoloji ve/veya onkoloji uzmanları için, ayda 1 kez uygulanır.
Her kemoterapi kürü için, yatan hastada, eğitim ve bilgilendirmenin yapılması halinde, bir kez
puanlandırılır. İlgili uzman olmaması halinde diğer uzmanlar için puanlandırılabilir.
Onkoloji hastası kemoterapi eğitimi ve bilgilendirme
Aferez, donör trombosit aferezi (1 seans)
Aferez, donör granülosit aferezi (1 seans)
Aferez, donör eritrosit aferezi (1 seans)
Aferez, lökosit (1 seans)
Aferez, donör plazma aferezi (1 seans)
Aferez, hasta başı (acil) hemaferezis işlemi farkı
Aferez, IgG (kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi) (1 seans)
Aferez, lipid (kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi ile) (1 seans)
Aferez, stem hücre toplanması (1 seans)
Aferez, terapötik eritrositaferez (1 seans)
Aferez, terapötik lökoferez (1 seans)
Aferez, terapötik plazma değişimi (1 seans)
Plazmaferezis
Aferez, terapötik trombositaferez (1 seans)
Aferez, fotoferezis (1 seans)
Ekstrakorpereal fotoferez tedavisi (1 seans)
Her türlü tıbbi- teknik işlemler dahildir.
Ameliyathanede genel anestezi altında allojeneik kemik iliği alınması
Hematopoietik kök hücre ayrımı
Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Kardeş veya akrabadan, HLA tam uyumPaket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili bilim dalı öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Akraba dışından, HLA tam uyumlu)
Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili bilim dalı öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
Haploidentik nakil, allojenik (En az 2 HLA antijeni uyumsuz nakiller)
Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili bilim dalı öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
Kordon kanı nakli
Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili bilim dalı öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
Hematopoietik hücre nakli, otolog
Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili bilim dalı öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
Mezenkimal kök hücre nakli (Mezenkimal kök hücre üretimi dahil)
Kemik iliği nakli amaçlı hematopoetik kök hücre pozitif seleksiyonu
CD 34 pozitif
Kemik iliği nakli amaçlı kullanılmak üzere hematopoetik kök hücrelerin kanse
Kemik iliği nakli-operasyon aşaması
Kemik iliği ürününden eritrosit deplesyonu
Kordon kanından kök hücre nakli
Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden ilgili bilim dalı öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
Kök hücre dondurulması
Kök hücre saklanması (kord kanına uygulanmaz)
En fazla üç ay süreyle, hasta başına, günlük
Kök hücre infüzyonu
Kök hücre mobilizasyonu
Yurt içi doku veri bankalarınca uluslararası doku veri bankalarında akraba olm1. Aşama
Yurt içi doku veri bankalarınca uluslararası doku veri bankalarında akraba olmAdres serolojik yöntem doku tipi doğrulama ve onay alma dahil, her donör için ayrı
Yurt içi doku veri bankalarınca yurt içindeki doku veri bankalarında akraba o 1. Aşama
Yurt içi doku veri bankalarınca yurt içindeki doku veri bankalarında akraba o Adres serolojik yöntem doku tipi doğrulama ve onay alma dahil, her donör için ayrı
ABO + Rh tayini (forward gruplama) + ABO reverse gruplama
ABO + Rh tayini (forward gruplama)
Adsorbsiyon testi
Alt kan grup tiplendirmesi (her bir grup)
Anti-A, Anti-B veya Anti D-titrajı
Antikor tanımlama
Buffy coat deplesyonu, her bir ünite
Cross match
Direkt coombs testi (polispesifik)
Direkt coombs testi (Ig G)
Direkt coombs (kompleman)
Donör muayenesi
Elüsyon testi
Eritrosit süspansiyonu yıkama
Fibrin glue hazırlama
Hemoglobin küveti ile otomatik sistemde hemoglobin tayini
İndirekt coombs testi
Lökositten arındırılmış kan ürünü hazırlama, her bir ünite
Sellüler kan ürünlerinin ışınlanması, her bir ünite
Soğuk aglütininler
Steril tüp birleştirme, her bir bağlantı
Taze donmuş plazma/kriyopresipitat eritilmesi, her bir ünite
Aferez trombosit süspansiyonu
Aferez granülosit süspansiyonu
Eritrosit süspansiyonu
Granülosit süspansiyonu (random donör, 1 ünite)
Kriyopresipitat
Otolog tam kan
Otolog fibrin yapıştırıcı
Tam kan (torbada)
PUAN
0
180
0
0
0
80
35
0
60
60
77
46
75
110
45
50
8
0
0
0
120
30
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
500
200
15000
15000
20000
15000
8000
300
150
150
500
100
15000
100
5
100
400
20
20
10
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SIRA
NO
3227
3228
KOD
İŞLEM ADI
705430 Taze donmuş plazma
705440 Trombosit süspansiyonu (random donör trombositi, 1 ünite)
3229
705450 L-dopa ile büyüme hormonu testi
3230
705460 İnsülin-Büyüme hormonu testi
3231
705470 İnsülin-Kortizol testi
3232
705480 L-dopa-Prolaktin baskılama testi
3233
705490 Su kısıtlama testi
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı tarafından uygulandığında puanlandırılır.
530.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
3234
750000 Ekstremite nakli (Tek kol veya tek bacak)
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden
ilgili öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
750010
800010
800020
800030
800040
800050
800060
3242
800070 Basit eksternal radyoterapi tasarımı
3243
800080 Orta eksternal radyoterapi tasarımı
3244
800090 Kompleks eksternal radyoterapi tasarımı
Aynı volüme yönlendirilmiş üç veya daha fazla alanlar ve/veya iki farklı tedavi volümünü ve/veya multipl
blok ve/veya konvansiyonel olmayan fraksiyon şemalarını içerir.
Hastaya özel blok yapımı ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya özel wedge'ler ve/veya kompanzatuar filtre
uygulaması ve/veya üç veya daha fazla tedavi volümü ve/veya rotasyonel tedaviler ve/veya multileaf
kollimatör uygulamaları ve/veya değişik tedavi modalitelerini içerir.
3245
800100 Konformal eksternal radyoterapi tasarımı
Kişiye özel blok veya multileaf kolimatörle yapılan hedefe yönelik 3 boyutlu tedaviler. Tüm vücut
ışınlamada bu grupta değerlendirilir.
250
3246
3247
800110 IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında eksternal radyoterapi tasarımı
800111 Basit brakiterapi tasarımı
Inverse planning ve farklı doz yoğunlukları ile yapılan çok alanlı tedavileri içerir. Stereotaktik radyoterapi
bu grupta değerlendirilir.
Tek kanallı intrakaviter uygulamalar
250
100
3248
800112 Orta brakiterapi tasarımı
Çok kanallı iki boyutlu planlamalı tedaviler. 10 dan az kaynak-tel aplikasyonu, 12'den az kaynakla
yapılan afterloading tedaviler.
150
3249
800113 Kompleks brakiterapi tasarımı
Multiplan izodoz planı, 10’dan fazla kaynak-tel aplikasyonu veya 12’den fazla kaynakla yapılan
afterloading tedaviler.
250
3250
800114 Konformal brakiterapi tasarımı
BT, MR görüntüleri klavuzluğunda hedef ve kritik organların konturlanarak 3 boyutlu ve Doz Volüm
Histogram (DVH) aracılığı ile uygulanan tedaviler.
250
3251
800120 Basit radyoterapi planlama
Tek tedavi volümlü, tek alan veya karşılıklı paralel alanlardan tek bloklu veya bloksuz alanlarla
simülasyon işlemi
110
3252
800130 Orta radyoterapi planlama
Üç veya daha fazla alanlardan tek tedavi volümünün ve/veya iki farklı tedavi volümünün ve/veya
multipl bloklu alanların simülasyonlarını içerir
250
800140 Kompleks radyoterapi planlama
Tanjansiyel alanları ve/veya üç veya daha fazla tedavi volümünü ve/veya hastaya özgü koruma
bloklamalı alanları ve/veya brakiterapi kaynak teyit işlemini ve/veya hipertermi probe teyit işlemi
ve/veya rotasyon veya ark tedavi ve/veya kontrast materyal kullanarak yapılan simülasyonları içerir.
400
3254
3255
800150 Üç Boyutlu (Konformal) radyoterapi planlama
800160 IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında radyoterapi planlama
Direkt BT veya MR yardımıyla aynı veya farklı planlar kullanılarak, tümör volümü ve çevre kritik normal
yapıların bilgisayarla yeniden üç-boyutlu oluşturulması. Simülasyonda hareketli veya multipl sabit
alanların üç boyutlu "beam's-eye-view" doz-volüm histogramları kullanılır. Üç boyutlu volüme dair
dökümanlar ve doz dağılımları puanlandırma için gereklidir. Tüm vücut ışınlamada bu grupta
değerlendirilir.
Hacimsel yoğunluk ayarlı ark tedavisi, stereotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir.
400
400
3256
3257
800170 Temel radyasyon doz hesapları
800180 Basit eksternal radyoterapi doz hesapları
Santral aks derin doz ve tedavi süresi hesapları ve/veya TDF, NDS, gap hesapları ve/veya santral aks dışı
hesaplar ve/veya doku inhomojenite faktörü hesapları gibi temel radyoterapi fiziğini kapsar.
Tek alanla veya tek volüme yönelmiş karşılıklı paralel alanlardan yapılan ışınlamaların izodoz planları
10
20
3258
800190 Orta eksternal radyoterapi doz hesapları
Tek bir tedavi volümüne yönelmiş üç veya daha fazla alandan yapılan tedavilerin izodoz planları
ve/veya wedge kullanılan alanlar
30
3259
3260
3261
Mantle ve/veya ters-Y ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya kompanzatuar filtre kullanımı ve/veya
rotasyonel tedavi ve/veya irregüler alan blok hesapları ve/veya multi-leaf kolimatör hesapları
800200 Kompleks eksternal radyoterapi doz hesapları
800210 Konformal eksternal radyoterapi doz hesapları
800220 IMRT veya Tomoterapi uygulamalarında eksternal radyoterapi doz hesapları Hacimsel yoğunluk ayarlı ark tedavisi, stereotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir.
3262
800230 Özel eksternal radyoterapi doz hesapları
Özel teleterapi planı (parçacık -nötron, proton gibi- ışınları ve/veya yarım vücut ve/veya tüm vücut
ışınlamaları)
50
3263
800235 Temel radyasyon doz hesapları
Santral aks derin doz ve tedavi süresi hesapları ve/veya TDF, NDS, gap hesapları ve/veya santral aks dışı
hesaplar ve/veya doku inhomojenite faktörü hesapları gibi temel radyoterapi fiziğini kapsar.
10
3253
Yüz Nakli
10 gün ve altındaki tedaviler
11-20 gün süreli tedaviler
21-30 gün süreli tedaviler
30 günden uzun süreli tedaviler
Brakiterapi
Stereotaktik radyoterapi
AÇIKLAMA
Aynı seansta herhangi bir ameliyat ile birlikte puanlandırılmaz. Paket puanıdır, aynı hasta üzerinden
ilgili öğretim üyelerine yatış süresince başka puan verilmez.
Eksternal tedavisiz, tek başına uygulama
Tek veya çok fraksiyon
Bir tedavi volümüyle ilgili tek veya karşılıklı paralel alanlardan bloksuz veya tek bloklu tedavi planlarını
içerir.
PUAN
0
0
25
25
25
25
25
15000
20000
350
450
550
600
250
1100
100
150
250
50
50
50
SIRA
NO
KOD
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
Bir planda 1-4 arası kaynak veya tel aplikasyonu veya 1-8 arası kaynaklı afterloading uygulamalarının
izodoz hesapları
Multiplan doz hesapları, 5-10 kaynak veya telin aplikasyonu veya 9-12 kaynaklı afterloading
uygulamalarının izodoz hesapları
PUAN
3264
800240 Basit brakiterapi doz hesapları
3265
800250 Orta brakiterapi doz hesapları
3266
3267
3268
800260 Kompleks brakiterapi doz hesapları
800270 Özel Dozimetre: TLD, mikrodozimetre
800280 Basit tedavi aletleri tasarım ve yapımı
3269
800290 Orta tedavi aletleri tasarım ve yapımı
Multiplan izodoz planı, 10'dan fazla kaynak-tel aplikasyonu veya 12'den fazla kaynakla yapılan
afterloading doz hesapları
Sadece tüm beden ışınlanmasında ve tüm beden elektron tedavisinde en fazla bir kez puanlandırılır.
Termoplastik Fiksasyon Maskeleri
Kişiye özgü blok yapımı ve/veya kişiye özgü protez yapımı veya kişiye özgü bolus üretimi ve/veya tüm
vücut
fiksasyonuna yönelik kalıp tasarım ve yapımı, her bir malzeme için. Planlama sayısı kadar puanlandırılır.
3270
3271
800300 Kompleks tedavi aletleri tasarım ve yapımı
800310 Film
Kişiye özel kompanzatuar filtre yapımı ve/veya mould uyulamaları, her bir malzeme için. Planlama sayısı
kadar puanlandırılır.
800.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
50
10
3272
800320 Digital
800.310 ile birlikte puanlandırılmaz. Görüntülemenin yapıldığı tarih ve sayıların bilgisayar çıktısı
eklendiğinde puanlandırılır.
10
3273
800330 Basit eksternal radyoterapi uygulaması
Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin bir
fraksiyonu
5
3274
800340 Orta eksternal radyoterapi uygulaması
İki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha fazla alanlarla tedavisi multipl blok
ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin bir fraksiyonu
7
3275
3276
3277
800350 Kompleks eksternal radyoterapi uygulaması
800360 Tek fraksiyonlu radyoterapi uygulaması
800370 Özel tedavi uygulamaları: tüm vücut/yarım vücut ışınlamaları
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
Üç veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin
ve/veya mantle veya ters-Y tedavilerinin ve/veya tanjansiyel alanların veya wedge'lerin veya
kompanzatuar filtrelerin kullanıldığı tedavilerin her bir fraksiyonu
60
96
138
25
30
50
Bir tedavi sürecinde en fazla bir kez puanlandırılır.
10
20
50
800380 Basit lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin bir
fraksiyonu
5
800390 Orta lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
İki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha fazla alanlarla tedavisi, multipl blok
ve/veya özel blok kullanılan tedavilerin bir fraksiyonu
7
800400
800410
800420
800430
800440
800450
800460
800470
800480
800490
800500
800510
800520
800530
800540
800550
800560
800570
800580
800590
800600
800610
800615
800616
800620
800640
800641
800660
800661
800670
800671
800680
800681
800682
800690
800710
800720
800730
800735
800740
800750
800755
800760
800770
800781
800800
800810
800830
Üç veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin ve/veya
mantle veya ters-Y tedavilerinin ve/veya tanjansiyel alanların veya wedge'lerin veya kompanzatuar
filtrelerin veya multi-leaf kollimatör işlemlerinin kullanıldığı tedavilerin her bir fraksiyonu
Kompleks lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
Konformal lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
Tek fraksiyonlu lineer akseleratör radyoterapi uygulaması
Özel tedavi uygulaması: tüm veya yarım vücut ışınlamaları
Seansı
Lineer akseleratör radyoterapi ile IMRT veya Tomoterapi uygulamaları, her bHacimsel yoğunluk ayarlı ark tedavisi, stereotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir.
Eksternal yüzeyel hipertermi
4 cm derinliğe kadar olan
Eksternal derin hipertermi
4 cm'den fazla derinlikte
İntertisiyel hipertermi (5 veya daha az aplikatör)
İntertisiyel hipertermi (5'den fazla aplikatör)
İntrakaviter hipertermi
Basit intrakaviter brakiterapi uygulaması
1-4 arası kaynak pozisyonu/tel uygulamasının seansı
Orta intrakaviter brakiterapi uygulaması
5-10 arası kaynak pozisyonu/tel uygulamasının seansı
Kompleks intrakaviter brakiterapi uygulaması
10'dan çok kaynak pozisyonu/tel uygulamasının seansı
Basit intertisiyel brakiterapi uygulaması
1-4 arası kateter/özel iğne uygulaması, seansı
Orta intertisiyel brakiterapi uygulaması
5-10 arası kateter/özel iğne uygulaması, seansı
Kompleks intertisiyel brakiterapi uygulaması
10'dan çok kateter/özel iğne uygulaması, seansı
After-loading brakiterapi uygulaması: 1-4 arası kaynak pozisyonlu uygulama
After-loading brakiterapi uygulaması: 5-8 arası kaynak pozisyonlu uygulama
After-loading brakiterapi uygulaması: 9-12 arası kaynak pozisyonlu uygulam
After-loading brakiterapi uygulaması: 12'den fazla kaynak pozisyonlu uygula
Yüzeyel radyoaktif element uygulaması
Radyoaktif elementin hazırlanması ve uygulanması
Gammaknife
Cyberknife
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, Planar
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, SPECT
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, Planar'a eklenir.
Akciğer perfüzyon sintigrafisi, Kantitatif
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, Planar (Aerosol)
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, SPECT (Aerosol)
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar'a (Aerosol) eklenir.
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, Planar (Technegas)
Akciğer ventilasyon sintigrafisi, SPECT (Technegas)
Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar'a (Technegas) eklenir.
Beyin perfüzyon SPECT (Tc-99m HMPAO)
Beyin perfüzyon SPECT (Tc-99m ECD)
Beyin perfüzyon SPECT, iktal çalışma (Tc-99m ECD)
Beyin PET
Konvansiyonel beyin sintigrafisi
Dinamik ve/veya statik
Sisternografi (In-111 DTPA)
Sisternografi (Tc-99m DTPA)
Beyin reseptör çalışması, SPECT (I-123 IBZM)
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Ventriküler şant açıklığının araştırılması
Miyokard perfüzyon SPECT (Tl-201)
Miyokard sempatik innervasyon sintigrafisi (I-123 MIBG)
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), istirahat
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), SPECT
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), istirahat'e eklenir.
Miyokard perfüzyon SPECT, reinjeksiyon (Tl-201)
Miyokard perfüzyon SPECT (Tl-201)'e eklenir
Miyokard perfüzyon SPECT, GATED (Tc-99m kompleksleri)
Miyokard perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri)'ne eklenir.
Miyokard perfüzyon SPECT, GATED (Tl-201)
Miyokard perfüzyon SPECT (Tl-201)'e eklenir.
Miyokard perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri)
10
10
20
40
10
50
65
50
65
50
56
85
113
65
95
138
145
155
170
180
15
15
1000
1500
65
70
70
60
70
65
70
110
110
120
225
20
40
40
100
40
121
100
40
90
120
120
120
121
SIRA
NO
3328
3329
3330
3331
3332
KOD
800840
800841
800851
800860
800861
İŞLEM ADI
Miyokard PET, viabilite çalışması
Miyokard PET, perfüzyon çalışması
Radyonüklid venografi
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), stres
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), SPECT, stres
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
800862
800863
800870
800880
800890
800900
800901
800902
800920
800930
800940
800942
800950
800951
800960
800970
800971
800990
800991
800995
801010
801020
801030
801031
801040
801050
801060
801070
801090
801091
801092
801110
801120
801121
801122
801140
801141
801150
801160
801170
801180
801190
801191
801200
801210
801211
801220
801230
801240
801260
801271
801280
801290
801310
801330
801331
801340
801341
801350
801351
801360
801361
801362
801363
801364
801370
801380
801381
801382
801383
801390
801391
Farmakolojik stres
Miyokard attenüasyon düzeltme
Artrosintigrafi
Kemik sintigrafisi, üç fazlı
Kemik sintigrafisi, tüm vücut
Kemik sintigrafisi, SPECT
Kemik PET
Anatomik korelasyon iskelet sistemi uygulamaları için
Perklorat kovma testi
Adrenal korteks sintigrafisi (I-131 Norkolesterol)
Paratiroid sintigrafisi, Dual faz (Tc-99m MIBI)
Paratiroid sintigrafisi, SPECT (Tc-99m MIBI)
Tiroid sintigrafisi
Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, görüntüleme yöntemleri eşliğinde
Tiroid uptake çalışması (Tc-99m Perteknetat)
Tiroid uptake çalışması (I-131)
Anatomik korelasyon tiroid ve paratiroid sintigrafileri için
Gastrointestinal kanama çalışması (Tc-99m Kolloid)
Gastrointestinal kanama çalışması (Tc-99m RBC)
Gastrointestinal protein kaybı çalışması
Gastroösefajial reflü çalışması
Hepatobiliyer sintigrafi
Karaciğer dalak sintigrafisi, Planar
Karaciğer dalak sintigrafisi, SPECT
Mekkel divertikülü araştırması
Mide boşalma çalışması
Ösefagus transit çalışması
Tükrük bezi sintigrafisi
Böbrek sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m DTPA)
Böbrek sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m MAG-3)
Böbrek sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m EC)
Böbrek parankim sintigrafisi, SPECT (Tc-99m DMSA)
GFR ölçümü, İn vitro (Tc-99m kompleksleri)
GFR ölçümü, Kamera metodu (Tc-99m kompleksleri)
GFR ölçümü, İn vitro (Cr-51 EDTA)
Böbrek sintigrafisi, ACE inhibitörlü (Tc-99m MAG-3)
Böbrek sintigrafisi, ACE inhibitörlü (Tc-99m DTPA)
Vezikoüreteral reflü sintigrafisi, Direk
Vezikoüreteral reflü sintigrafisi, İndirek
Böbrek parankim sintigrafisi, Planar (Tc-99m DMSA)
Testis sintigrafisi
Enfeksiyon odağı araştırması, İşaretli lökosit
Enfeksiyon odağı araştırması, SPECT
Enfeksiyon odağı araştırması (Tc-99m HIG)
Enfeksiyon odağı araştırması (Tc-99m Nanokolloid)
Lökosit işaretlemesi
Dalak sekestrasyon çalışması
Eritrosit yaşam süresi saptanması
Eritrosit/Plazma/Total kan volümü tayini
Hepatik arter perfüzyon çalışması
Hemanjiom görüntüleme, SPECT, işaretli eritrosit ile
Kemik iliği sintigrafisi
Lenfosintigrafi
Selektif dalak sintigrafisi (Tc-99m işaretli denatüre eritrosit)
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tc-99m V-DMSA)
Tümör görüntüleme, SPECT (Tc-99m V-DMSA)
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Ga-67)
Tümör görüntüleme, SPECT (Ga-67)
İyot-131 Tüm vücut tarama, Tanısal
İyot-131 Tüm vücut tarama, Tedavi sonrası
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (In-111 Oktreotid)
Tümör görüntüleme, SPECT (In-111 Oktreotid)
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tc-99m işaretli peptid)
Tümör görüntüleme, SPECT (Tc-99m işaretli peptid)
Onkolojik PET (Ga-68 peptid)
İntraoperatif gama prop uygulaması
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (I-131 MIBG)
Tümör görüntüleme, SPECT (I-131 MIBG)
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (I-123 MIBG)
Tümör görüntüleme, SPECT (I-123 MIBG)
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tc-99m Kompleksleri ile)
Tümör görüntüleme, SPECT (Tc-99m Kompleksleri ile)
3405
801400 Radyoimmünosintigrafi, Tüm vücut
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
801401
801410
801420
801430
801431
801440
801460
Radyoimmünosintigrafi, SPECT
Sentinel lenf nodu çalışması
Meme sintigrafisi
Tümör görüntüleme, Tüm vücut (Tl-201)
Tümör görüntüleme, SPECT (Tl-201)
Onkolojik PET (F-18 FDG)
Radyonüklid sinovektomi
AÇIKLAMA
N-13, Rb-82 veya O-15 ile.
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA), stres'e eklenir.
Dobutamin, adenozin ve dipiridamol kullanılarak yapılan farmakolojik stres için geçerlidir. Miyokard
perfüzyon sintigrafisine eklenir.
Miyokard perfüzyon sintigrafisine eklenir.
PUAN
300
300
80
80
70
Tc-99m MIBI veya Tc-99m tetrofosmin ile tümör görüntülemesine eklenir.
20
10
30
75
75
90
300
20
20
80
80
100
35
70
20
20
17
35
70
20
55
75
35
120
35
45
45
20
75
75
60
110
40
40
40
110
120
50
40
50
40
140
150
50
50
40
20
20
20
120
95
40
80
120
50
100
160
85
70
65
155
70
160
70
330
90
170
90
275
70
85
85
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile
tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
85
Tüm vücut veya üç fazlı kemik sintigrafisine eklenir.
SPECT-BT cihazları için geçerlidir. Kemik SPECT'e eklenir.
Paratiroid Sintigrafisi, Dual Faz'a (Tc-99m MIBI) eklenir.
Tiroid ve paratiroid sintigrafisi ile birlikte yapılan korelatif USG uygulamaları için geçerlidir.
Karaciğer dalak sintigrafisi, Planar'a eklenir.
Böbrek Parankim Sintigrafisi, Planar'a (Tc-99m DMSA) eklenir.
Dinamik Böbrek sintigrafisine eklenir.
Çift çalışma
Çift çalışma
Dinamik Böbrek sintigrafisine eklenir.
Tüm vücut enfeksiyon odağı çalışmalarına eklenir.
İşaretli Lökosit ile yapılan enfeksiyon odağı araştırmasına eklenir.
Tc-99m V DMSA tümör görüntülemesine eklenir.
Ga-67 tüm vücut taramasına eklenir.
In-111 Oktreotid ile tümör görüntülemesine eklenir.
Tc-99m işaretli peptid ile tümör görüntülemesine eklenir.
I-131 MIBG sintigrafisine eklenir.
I-123 MIBG sintigrafisine eklenir.
Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi
gerekçe belirtilmelidir. Radyoimmun sintigrafiye eklenir.
Bölgesel ve/veya SPECT
Tl-201 tümör görüntülemeye eklenir.
Bir eklem için
80
70
40
85
80
300
50
SIRA
NO
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
KOD
801470
801471
801472
801473
801474
801475
801476
801480
801481
801482
801483
801490
801491
801500
801510
801520
801530
801540
801541
801542
801543
801544
801545
801546
İŞLEM ADI
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131
Radyonüklid tedavi, I-131 MIBG
Radyonüklid tedavi, I-131 MIBG
Radyonüklid tedavi, P-32
Radyonüklid tedavi, Re-186
Radyonüklid tedavi, Sm-153
Radyonüklid tedavi, Sr-89
Radyoimmünoterapi, Y-90 anti CD-20 antikor
Somatostatin reseptör tedavisi (In-111 Pentetreotide)
Radyonüklid tedavi radyasyon monitorizasyonu
Radyonüklid tedavi, İntraarteriyal, I-131 Lipiodol
Radyonüklid tedavi, İntraarteriyal, Y-90 mikroküre
Somatostatin reseptör tedavisi (Y-90 veya Lu-177 işaretli peptid)
Radyonüklid tedavi planlama, dozimetri
3437
3438
3439
3440
801547
801550
801557
801560
Radyonüklid tedavi uygulamaları için radyofarmasötik hazırlama hizmeti
Dakriosintigrafi
Organ kan akımı çalışması (Tc-99m kompleksleri ile)
El-bilek grafisi (tek film)
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
801561
801570
801580
801590
801591
801600
801610
801620
801630
801640
801650
801660
801670
801680
801690
801700
801710
801720
801730
801740
801750
801760
801770
801780
801790
801800
801810
801820
801830
801840
801850
801860
801870
801880
801890
801900
801910
801920
801930
801940
801950
801960
801970
801980
801990
802000
802010
802020
802030
802040
802050
802060
802070
802080
802090
802100
802110
802120
802130
Kemik yaşı tayini
Floroskopi
Kemik survey
Mammografi (tek meme)
Mammogafi (KETEM' de çift kör okuma tekniği ile yapılan mammografi)
Mandibula (tek yön)
Schuller grafisi (mukayeseli)
Sella spot grafisi
Sinüs (Waters) grafisi (tek yön)
Skolyoz tetkiki
Stenvers grafisi (mukayeseli)
Temporamandibular eklem
Uzun kemikler (tek film) (tek yön)
Kopya film (her bir film için)
Akciğer grafisi (iki yön)
Akciğer grafisi (üç yön) baryumlu
Akciğer grafisi (üç yön)
Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
Bacak uzunluk grafisi
Düz karın grafisi
Eklem grafisi (iki yön) mukayeseli
Eklem grafisi (tek yön) mukayeseli
Eklem grafisi (tek yön) tek eklem
Eklem grafisi(iki yön) tek eklem
Eklem grafisi(üç yön)
Kafa grafisi (dört yön)
Kafa grafisi (iki yön)
Kafa grafisi (tek yön)
Kalp teleradyogramlar (iki yön)
Kalp teleradyogramlar (tek yön)
Kalp teleradyogramlar (üç yön), baryumlu
Kalp teleradyogramlar (üç yön)
Pelvis grafisi (tek yön)
Pelvis grafisi (üç yön)
Pelvimetri (iki yön)
Vertebra grafileri, servikal (dört yön)
Vertebra grafileri, servikal (iki yön)
Vertebra grafileri, servikal (tek yön)
Vertebra grafileri, servikal (üç yön)
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (dört yön )
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (iki yön )
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (tek yön )
Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (üç yön )
L5-S1 spot grafisi
Anterograd pyelografi, var olan kateterden
Anterograd pyelografi, ince iğne ile, işlemin tümü
Artrografi
Bronkografı
Çift kontrast kolon tetkiki
Çift kontrast mide tetkiki
Dakriosistografi
Defekografi
Distal kolon grafisi
Duktografi-galaktografi
Enteroklizis
Faringografi
Faringo-ozefagografi
Fistülografi
Histerosalpingografi (HSG)
AÇIKLAMA
5 mCi
10 mCi
15 mCi
20 mCi
30 mCi
50 mCi
75 mCi
100 mCi
125 mCi
150 mCi
200 mCi
50 mCi
100 mCi
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Yatan hasta için günde 1 kez
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.
Sadece 801.490, 801.491, 801.540, 801.541, 801.543, 801.544, 801.545 kodlu tedavilerin uygulandığı
hastalar için geçerlidir.
6 ayda bir, çocuk endokrinoloji ve radyoloji uzmanı tarafından yapıldığında uygulanır. 801.560 ile birlikte
puanlandırılmaz.
Listeden çıkarılmalıdır-ÜÖ
Mukayeseli/Ağız açık-kapalı
RAPORLAMA
PUAN
125
125
125
125
175
175
175
175
175
175
175
150
150
50
60
60
60
150
150
0
60
150
150
25
25
20
20
4
5
10
10
10
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
12
12
15
12
12
15
12
12
12
12
20
12
15
12
12
SIRA
NO
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
KOD
802140
802150
802160
802170
802180
802190
802200
802210
802220
802230
802240
802250
802260
802270
802280
802290
802300
802310
802320
802330
802340
802350
802351
802360
802370
802380
802390
802400
802430
802440
802450
802460
802470
802480
802490
802500
802510
802520
802530
802540
802550
802560
802570
802580
802590
802600
802610
802620
802630
802640
802650
802660
802670
802680
802690
802700
802701
802702
802703
802710
802720
802730
802740
802750
802760
802770
802780
802790
802800
802810
802820
802830
802831
802840
802850
802860
802870
802880
802890
802900
802910
802920
802930
802940
802950
802960
802970
802971
802980
802990
803000
İŞLEM ADI
İnravenöz piyelografi (İVP)
İnravenöz piyelografi (İVP) (dakikalık)
İnce barsak tetkiki
Kolon tetkiki
Laringografi
Lenfanjiografi
Mide duedonum tetkiki
Miyelografi
Oral kolesistografi
Özefagografi
Peroperatuar kolanjiografi
Poş grafisi
Retrograd pyelografi
Retrograd üretrografi
Sialografi (iki taraf)
Sialografi (tek taraf)
Sine özefagografi
Sistogram (üç film)
T tüp kolanjiografi
Velofaringeal sinefloroskopi
Voiding sistoüretrografi
Aorto-femoro-popliteal arteriografi
Bronşial arteriografi
Aortografi, torakal
Aortografi, abdominal
Çölyak anjiografi ve arteriel portografi
Selektif renal anjiografi, iki taraf
İnferior mesenterik anjiografi
Pelvik arteriografi
Pulmoner anjiografi
Superior mesenterik angiografi
Üst ekstremite arteriografi, tek taraf
Femoro-popliteal arteriografi, tek taraf
Selektif renal anjiografi, tek taraf
Translomber aorto-femoro-popliteal arteriografi
Transplant renal anjiografi
Amytal testi (VADA)
Arkus aortografi
Selektif karotid anjiografi, iki taraf
4 sistem selektif serebral anjiografi
Orbital flebografi
Petrozal sinüs kan örneklemesi
Selektif vertebral anjiografi, iki taraf
Spinal anjiografik tarama
Selektif karotid anjiografi, tek taraf
Dializ fistülogram
Hepatik venografi ve wedge venografi
Surrenal venografi, iki taraf
Gonadal venografi, iki taraf
İnferior veya superior vena kavagrafi
Portal venöz kan örneklemesi
Renal venografi ve renal ven kan örnekleri alınması
Santral venöz kateter patensi kontrastlı değerlendirmesi
Splenoportografi
Surrenal venografi, tek taraf
Gonadal venografi, tek taraf
Adrenal venöz örnekleme
Paratiroid venöz örnekleme
Pelvik venografi, iki taraf
Venografi, alt ekstremite, tek taraf
Venografi, üst ekstremite, tek taraf
Aortik stent-greft uygulaması
Beyin AVM embolizasyonu/AV fistül tedavileri
Diğer organ ve tümör embolizasyon tedavileri
Endovasküler serebral anevrizma tedavisi
Geçici kateter yerleştirilmesi
Perkütan translüminal anjiyoplasti (PTA) işlemleri
Pseudoanevrizma tedavisi, renkli Doppler ile
Selektif trombolitik tedavi işlemleri
Subkütan port çıkarılması
Subkütan port yerleştirilmesi
Supraaortik/Visseral intravasküler stent yerleştirilmesi
İnfraaortik stent yerleştirilmesi
Transarteriyel kemo-embolizasyon tedavileri (TAKE)
Transjuguler intrahepatik porto-sistemik şant (TIPS)
Tünelli kateter çıkarılması
Tünelli kateter yerleştirilmesi
Vena kava'ya filtre/stent yerleştirilmesi
Periferik aterektomi, trombektomi veya lazer, tek lezyon
Kemik dansitometresi, lokal
Kemik dansitometresi, tüm vücut
Dakriosistoplasti, balon ile
Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne)
Gastrointestinal stent yerleştirilmesi
İnvajinasyon, baryumlu kolon ile redüksiyon
İnvajinasyon, ultrason eşliğinde redüksiyon
Nazolakrimal kanala stent yerleştirilmesi
Nazojejunal beslenme tüpü yerleştirilmesi, floroskopi eşliğinde
Özefagus dilatasyonu
Perkütan akciğer absesi drenajı
Perkütan alkol ablasyon tedavisi
AÇIKLAMA
Endoskopi hariç
802.290 ile birlikte puanlandırılmaz.
802.280 ile birlikte puanlandırılmaz.
Anjio sırasında
Stepping
802.530, 802.570, 802.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
Varis işlemleri bu kod üzerinden puanlandırılmaz.
İşlemin tamamı için, bir kez puanlandırılır.
PUAN
12
12
15
15
12
20
15
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15
252
221
252
252
298
298
252
252
157
252
252
252
252
252
252
229
229
350
450
157
271
350
450
229
86
150
150
150
106
350
107
86
150
107
107
107
107
107
66
66
1429
1429
714
1429
86
414
100
643
86
300
714
714
643
1071
86
300
714
714
0
0
429
70
714
300
300
429
214
214
714
643
SIRA
NO
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
KOD
803010
803020
803030
803040
803050
803060
803070
803080
803090
803100
803110
803120
803130
803140
803150
803160
803170
803180
803190
803200
803210
803220
803230
803240
803250
803260
803270
803280
803281
803290
803291
803292
803293
803300
803310
803320
803330
803340
803350
803360
803370
803380
803390
803400
803410
803420
803430
803440
803441
803450
803460
803470
803480
803490
803500
803510
803520
803530
803540
803550
803560
803570
803580
803590
803600
803601
İŞLEM ADI
Perkütan ampiyem drenajı
Perkütan apse drenajı
Perkütan asit, plevral effüzyon drenajı
Perkütan bilier drenaj
Perkütan bilier stent konması
Perkütan bilier taş çıkarılması
Perkütan çölyak gangliyon blokajı
Perkütan enterik fistül tedavisi
Perkütan gastrojejunostomi
Perkütan gastrostomi
Perkütan kist hidatik tedavisi, tek lezyon
Perkütan koledok dilatasyonu
Perkütan koleksiyon/kist tedavisi
Perkütan lenfosel tedavisi
Perkütan nefrostomi
Perkütan pankreatik kanal girişimleri
Perkütan pnömotoraks tedavisi
Perkütan psödokist tedavisi
Perkütan ablasyon tedavisi
Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi
Perkütan safra kesesi drenajı
Perkütan sistostomi
Perkütan sistoüretografi
Perkütan stenoz dilatasyonu
Perkütan transhepatik kolanjiografi (PTK)
Perkütan üreteral stent konması
Stent yerleştirilmesi
Stereotaktik meme işaretleme
Stereotaktik vakumlu kor meme biyopsisi
Ultrasonografi eşliğinde parasentez, tanısal
Ultrasonografi eşliğinde parasentez, terapötik
Ultrasonografi eşliğinde torasentez, tanısal
Ultrasonografi eşliğinde torasentez, terapötik
Vertebroplasti
3-Boyutlu US
Boyun US
Renal US, dinamik
Eklem US (tek taraf)
Endoskopik US
Follikülometri (transabdominal follikülometri )
Follikülometri (transvajinal follikülometri )
Kontrastlı Doppler harmonik ultrasonografi (her bir bölge için)
Hepatobilier US
İntravasküler US (IVUS)
İntroperatif US
Kalça eklemi US (tek taraf)
Meme US, iki taraf
Meme US, tek taraf
Elastografi US
Obstetrik US
Orbita US, iki taraf (A veya B mod)
Parotis bezi US
Renal US
Skrotal US
Submandibuler bez US
Tiroid US
Toraks US
Transkranial veya transfontanel US
Transrektal US
Transvajinal US
Suprapubik pelvik US
Abdomen US, tüm
Üriner sistem US
Abdomen US, üst
Yüzeyel doku US
Ultrason, diğer
3657
3658
3659
3660
3661
803602
803610
803620
803630
803640
Ultrason, genel
3-boyutlu renkli Doppler US
Abdominal aorta renkli Doppler US
Abdominal renkli Doppler US
Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler US, tek taraflı
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
803650
803670
803680
803690
803700
803710
803720
803730
803740
803750
803760
803770
803780
803790
803800
Fötal biyometri ve biyofizik skorlama
İntraoperatif renkli Doppler US
Karotis renkli Doppler US, tek, bilateral
Kitle lezyonu renkli Doppler US
Meme renkli Doppler US
Obstetrik renkli Doppler US
Orbita renkli Doppler US
Pelvik renkli Doppler US
Penil renkli Doppler US
Portal ven renkli Doppler US
Renal renkli Doppler US, iki taraf
Skrotal renkli Doppler US
Alt ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı
Alt ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı
Üst ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı
AÇIKLAMA
RF, mikrodalga, kriyo, lazer yöntemiyle
803.281 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.280 ile birlikte puanlandırılmaz.
530.380 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır.
530.381 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz.
530.420 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz. Günde bir kez puanlandırılır.
530.421 ile birlikte aynı gün içinde puanlandırılmaz.
803.470, 803.500, 803.510, 803.600 ile birlikte puanlandırılmaz.
Endoskopik işlem ayrıca puanlandırılmaz.
803.370 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.360 ile birlikte puanlandırılmaz.
Tüm batın USG'leri ve/veya üst batın USG'leri ile birlikte puanlandırılmaz.
803.440, 803.600, 803.700 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.430, 803.600, 803.700 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sadece 803.430, 803.510 ile birlikte puanlandırılır.
803.710 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.570, 803.580 ve 803.590 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.320 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.320, 803.600 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.730 ve diğer Abdomen US'leri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer Batın USG'leri ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer Batın USG'leri ile birlikte puanlandırılmaz.
803.480 ve diğer Abdomen US'leri ile birlikte puanlandırılmaz.
803.320, 803.470 ile birlikte puanlandırılmaz.
Radyoloji uzmanı haricindeki diğer hekimlerce yapılan US. Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi
yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda puanlandırılır. Radyoloji uzmanı tarafından yapılan US ile
birlikte puanlandırılmaz.
Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı tarafından yapılması ve bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi
yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda da puanlandırılır.
803.430 ve 803.440 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.450 ile birlikte puanlandırılmaz.
Her iki orbitayı içerir.
803.560 ile birlikte puanlandırılmaz.
Her iki skrotal bölge birlikte incelenir. 803.490 ile birlikte puanlandırılmaz.
PUAN
429
429
429
714
714
714
571
429
857
714
857
857
429
714
429
857
429
714
780
429
429
114
429
429
600
857
857
221
300
50
60
50
60
929
86
26
27
18
95
26
31
43
21
50
50
18
32
24
4
42
34
17
20
22
19
22
30
29
34
34
17
44
24
30
17
17
17
83
40
40
40
17
65
40
40
40
53
53
40
53
40
55
40
40
40
40
SIRA
NO
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
KOD
803810
803820
803830
803840
803850
803860
803861
803870
803880
803890
803900
803910
803920
803930
803940
803950
803960
803970
803980
803990
804000
804010
804020
804030
804040
804050
804060
804070
804080
804090
804100
804101
804102
804103
804110
804120
804130
804140
804150
804160
804170
804180
804190
804200
804210
804220
804230
804240
804250
804260
804270
804280
804281
804290
804300
804310
804320
804330
804340
804350
804360
804370
804380
804390
804400
804410
804411
804412
804413
804414
804415
804416
804420
804430
804440
804450
804460
804470
804480
804490
804500
804510
900010
900020
900030
900040
900050
900060
900070
900080
900090
İŞLEM ADI
Üst ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı
Tiroid bezi renkli Doppler US
Transkranial veya transfontanel renkli Doppler US
Transrektal renkli Doppler US
Vertebral arter renkli Doppler US, tek, bilateral
Vezikoüreteral reflüks renkli Doppler US
Doppler US, diğer
BT, 3 boyutlu görüntüleme
BT, angiografi, tek anatomik bölge için
BT, abdomen, alt
BT, beyin (aksiyel + koronal)
BT, beyin
BT, boyun
BT, dental
BT, extremite (20-50 cm bölge)
BT, hava veya opaklı sisternografi
BT, hipofiz
BT, kantitatif (kalsiyum skorlaması, kemik mineral dansitesi gibi)
BT, larenks
BT, maksillofasial, aksiyel
BT, maksillofasial, koronal
BT, nazofarinks
BT, orbita
BT, paranazal sinüs
BT, radyoterapi planlaması için
BT, tempomandibular eklem
BT, temporal kemik YRBT, tek düzlem
BT, toraks
BT, diğer
BT, üst abdomen
BT, vertebra, servikal
BT, vertebra torakal
BT, vertebra lumbal
BT, artrografi
BT eşliğinde girişimsel tetkik
BT perfüzyon çalışmaları
BT sanal endoskopi
BT, dinamik, trifazik, bifazik inceleme
BT, yüksek rezolusyonlu akciğer
BT, yüksek rezolusyonlu akciğer, ekspiratuar
MR, akciğer ve mediasten
MR, abdomen, alt
MR, beyin
MR, BOS akım
MR, boyun
MR, diffüzyon
MR, dinamik
MR, eklem, tek
MR, ekstremite tek taraflı
MR, fonksiyonel
MR, hipofiz
MR, kardiyak
MR, kardiyak T2 star
MR, kardiak fonksiyon
MR, kardiak perfüzyon
MR, kulak
MR, vertebra, lomber
MR, meme
MR, anjiyografi
MR, kolanjiyografi
MR, myelografi
MR, spektroskopi (tek voksel tek eko)
MR, spektroskopi (multivoksel tek eko)
MR, ürografi
MR, artrografi
MR, diğer
MR, karaciğer T2 star
MR, enteroklizis
MR, fetal
MR, sisternografi
MR, difüzyon tensör görüntüleme, Traktografi
MR, 3-boyutlu görüntüleme
MR, nazofarinks
MR, orbita
MR, perfüzyon
MR, vertebra, servikal
MR, temporomandibuler eklem (tek eklem)
MR, vertebra, torakal
MR, abdomen, üst
MR, tüm vücut metastaz tarama, hareketli masa ile
MR, girişimsel
MR, yüz
1,25-Dihidroksi Vitamin D
1,4-Delta androstenedion
2,3-Difosfogliserik asit
3-Alfa androstenedion glukuronid
5' Pridimidin nükleotidaz
5-Fosforibozil-4-(n-succinilcarboxamide)-5-aminoinidazol
5' Nükleotidaz
6-Keto prostaglandin F1
7-Dehidrokolesterol (GC/MS)
AÇIKLAMA
803.510 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.970 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.980 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.880 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.920 ile birlikte puanlandırılmaz.
804.000 ile birlikte puanlandırılmaz.
803.990 ile birlikte puanlandırılmaz.
804.030 ile birlikte puanlandırılmaz.
804.010 ile birlikte puanlandırılmaz.
Sağ sol, ağız açık kapalı dahil
804.140 ile birlikte puanlandırılmaz.
804.090 ile birlikte puanlandırılmaz.
Diğer MR işlemleri ile birlikte yapılması halinde işlem puanı %50 azaltılır.
804.270 ile birlikte puanlandırılmaz.
804.230 ile birlikte puanlandırılmaz.
Ağız açık/kapalı dahil
PUAN
40
40
40
40
40
40
30
22
22
20
20
20
20
20
20
20
20
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
24
24
20
24
20
20
20
20
20
20
22
20
20
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
24
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
121
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SIRA
NO
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
KOD
900100
900110
900120
900130
900135
900140
900160
900170
900180
900190
900200
900210
900220
900230
900240
900250
900260
900270
900280
900290
900310
900320
900330
900340
900350
900360
900361
900370
900380
900410
900420
900430
900440
900450
900460
900470
900475
900480
900490
900500
900510
900511
900520
900530
900540
900550
900560
900570
900571
900580
900585
900590
900610
900620
900630
900640
900650
900660
900670
900680
900681
900690
900700
900710
900720
900740
900750
900760
900770
900780
900790
900800
900810
900820
900830
900840
900850
900860
900870
900871
900880
900890
900900
900901
900930
900940
900950
900970
900990
901000
901010
İŞLEM ADI
11-Deoksikortizol
17-Hidroksikortikoidler (HPLC)
17-Hidroksiprogesteron
25-Hidroksi Vitamin D
5 Hidroksi indol asetik asit
ACTH stimülasyon testi
Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA)
Adenozin nükleotid fosforilaz
Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
Aerotolerans test
Alanin aminotransferaz (ALT)
Albümin
Aldolaz
Aldosteron
Alfa- atrial natriüretik peptit (ANP)
Alfa- feto protein (AFP)
Alfa- fukozidaz
Alfa- galaktozidaz
Alfa- glukozidaz
Alfa- hCG
Alfa-1 antitripsin
Alfa-1 asitglikoprotein
Alfa-1 mikroglobulin
Alkalen fosfataz
Alkalen fosfataz (kemiğe spesifik)
Alkalen fosfataz izoenzimleri
Alüminyum (atomik absorbsiyon)
Amilaz
Amino asit (her biri)
Amonyak (NH3)
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG
Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM
Anti diuretik hormon (ADH)
Anti glomerul bazal membran
Anti hemofilik globulin (AHG)
Antimüllerien hormon
Anti TPO
Apolipoprotein A alt grupları, her biri
Apolipoprotein B alt grupları, her biri
Aril sülfataz A
Arsenik (atomik absorbsiyon)
Asit beta galaktosidaz
Asit esteraz
Asit fosfataz
Asit seramidaz
ASO (lateks aglutinasyon)
ASO (türbidimetrik)
ASO (nefelometrik)
Aspartat transaminaz (AST)
Anti skin antikor
Bakır
Bence-Jones proteini
Beta-2 mikroglobulin
Beta-galaktosidaz
Beta-glukosidaz
Beta-hCG (total hCG)
Beta-hidroksi bütirat
Beyaz küre sayımı
BH 4 yükleme testi
Bikarbonat
Bilirubin (total,direkt), her biri
Biotinidaz aktivitesi
BOS immunelektroforez
Böbrek taşı analizi
Büyüme hormonu
C peptit
C1 esteraz inhibitörü
Üre nefes testi
C3c
C4
C5a aktivitesi
CA-125
CA-15-3
CA-19-9
CA-72-4
Cephalin cholesterol (CCF)
CH 50 Kompleman aktivitesi
Cholecystokinin
Civa (atomik absorbsiyon)
CK-MB
CRP, lateks
CRP, türbidimetrik
CRP, nefelometrik
Cyclosporin A
Cytokeratin 21
Çinko
Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS)
Dehidroepiandrosteron (DHEA)
Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-SO4)
Dehidrotestosteron (DHT)
AÇIKLAMA
PUAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SIRA
NO
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
KOD
901020
901030
901040
901050
901060
901061
901062
901070
901080
901090
901100
901110
901120
901130
901140
901145
901146
901150
901160
901170
901180
901190
901200
901201
901210
901220
901221
901230
901240
901250
901260
901270
901280
901290
901300
901310
901320
901330
901340
901350
901370
901380
901390
901400
901420
901430
901440
901450
901460
901470
901480
901490
901500
901510
901520
901530
901540
901550
901560
901570
901580
901590
901600
901610
901620
901630
901640
901650
901660
901670
901680
901690
901700
901710
901720
901730
901740
901750
901770
901780
901790
901791
901800
901810
901820
901830
901840
901850
901860
901870
901880
İŞLEM ADI
Demir (serum)
Demir 3 klorür (FeCl3) (idrarda)
Demir bağlama kapasitesi
Deoksipiridinolin (DPD) (idrar)
Deksametazon supresyon testi, her biri
Desmoglein 1
Desmoglein 3
Dışkıda hHb (monoklonal)
Diepoksi butazon (DEB) testi
Doku laktik dehidrogenaz
Doku transglutaminaz Ig A
Doku transglutaminaz Ig G
Down sendrom1 (PAPP-A + Serbest beta HCG)
D-xylose
Elastin
Elektroforez, İzoelektrik odaklama BOS
Elektroforez, Kapiller immun çıkarım
Eritrosit plasmalogen analizi (C:16 DMA,C:DMA) (GC/MS)
Estradiol
Estriol (E3)
Etanol
Etanol jel testi
Ethosuximide
Everolimus
Fenilanin yükleme testi
Ferritin
FFN (fötal fibronektin) testi
Fitanik asit analizi (GC/MS)
Folat
Fosfolipid
Fosfor (P)
Fruktozamin
FSH
Fumaril asetoasetaz
Gaita steatokrit
Gaitada nitrojen tayini (24 saatlik)
Gaitada pH
Gaitada sindirim durumu
Gaitada sterkobilin aranması
Gaitada şeker kromotografisi (her biri)
Galaktoz
Gama naphtil c-butirat esteraz
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Gastrin
Gebelik testi (idrarda)
Gıda katkı maddeleri provokasyon testleri
Glikojen (lökosit veya karaciğer)
Glikozile hemoglobin (Hb A1C) (HPLC ile)
Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
Glukagon
Glukagon testi
Gluko test (hastabaşı, glukometrik)
Glukoz
Glukoz 6-fosfat dehidrogenez (G-6-PD)
Glukoz tolerans testi
Glukoz-6-fosfataz
Glukoz-STH testi
Haptoglobin
HbA2
hCG testi
HDL kolesterol
Hekzosaminidaz A
Hematokrit (manuel)
Hemoglobin (idrarda)
Tam Kan (Hemogram)
5 Hidroksitriptamin (seratonin)
Hidroksipirolin
High resolution boyama tekniği
High resolution protein elektroforezi
Histamin
Homosistein
Human plasental laktojen
Hücre sayımı (vücut sıvıları)
Ig D
Ig G indexi
İdrar mikroskobisi
İdrar ozmolaritesi
İdrar tetkiki (Strip ile)
İdrar tetkiki (tam otomatik tarama amaçlı)
İdrar tetkiki (tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
İlaç düzeyi (FPIA, EMIT, Nefelometrik) (Her bir ilaç için)
İlaç düzeyi (HPLC)
İmmün kompleks (her biri)
İmmün yetmezlik paneli
İmmünofiksasyon elektroforezi
İnhibin A
İnsülin
İnsülin like growth faktör bağlayan protein-3
İnsülin-ACTH-kortizol testi
İnsülin-STH testi
İyonize kalsiyum
AÇIKLAMA
İmmünoloji yandal uzmanları tarafından raporlanması halinde
PUAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
SIRA
NO
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
KOD
901890
901900
901910
901920
901940
901950
901960
901970
901980
901990
902000
902010
902020
902030
902040
902050
902060
902070
902080
902090
902100
902110
902120
902130
902140
902150
902160
902170
902180
902190
902200
902210
902220
902221
902231
902240
902250
902260
902270
902280
902290
902300
902310
902320
902330
902340
902350
902360
902370
902380
902390
902400
902410
902420
902450
902460
902470
902480
902490
902500
902510
902520
902540
902550
902570
902580
902590
902600
902610
902620
902630
902640
902650
902660
902670
902680
902690
902700
902710
902720
902730
902740
902750
902760
902770
902780
902790
902800
902810
902820
902830
İŞLEM ADI
İyot (idrarda)
Kalsitonin
Kalsiyum (Ca)
Kan gazları
Kan üre azotu (BUN)
Kantitatif aminoasit analizi (20 aminoasit)
Kapiller serum protein elektroforezi
Kappa hafif zincir (total, serbest)
Karanlık alan incelemesi
Karboksihemoglobin
Karma antijen komple immünizasyonu
Karnitin
Karnitin/açilkarnitin analizi (Tandem MS)
Karsinoembriyonik antijen (CEA)
Katekolaminler ve metabolitleri
Ketoasitler
Keton
Kinidin
Klonidin ya da L-Dopa ile büyüme testi
Klor (Cl)
Klorpromazin ile prolaktin stimülasyon testi (ilaç hariç)
Kolesterol
Kollejen tip I N terminal (NTx) (serum, idrar) her biri; Ctx (idrar)
Kompleman antijenleri (her biri)
Kompleman komponent faktör H
Kompleman komponent faktör I
Kompleman komponent properdin
Kortizol
Kreatin
Kreatin kinaz (CK)
Kreatin kinaz izoenzimleri
Kreatinin
Kreatinin klerens testi
Krom (atomik absorbsiyon)
Kurşun
Kütle CK-MB
Laktat
Laktik Dehidrogenaz (LDH)
Lambda hafif zincir (total, serbest), her biri
LDH izoenzimleri (elektroforez)
LDL kolesterol
L-dopa-prolaktin supresyon testi
Lesitin sfingomyelin (L/S) amniyon sıvısı
Lipaz
Lipid elektroforezi
Lipoprotein a
Lityum
Lizozomal prenatal tanı, en az 5 test
Lökosit sayımı (manuel)
Lökosit izolasyonu, her numune için
Lösin amino peptidaz
LRH testi
Lüteinleştiren hormon (LH)
Magnezyum
Mannitol klerensi (CMN)
Melatonin
Methotrexate
Metil malonik asit
Metil malonik asit (Özel kromatografi)
Metirapon testi
MIF testi
Mide suyu analizi
Mikroalbumin
Mikroprotein
Miyoglobin
Morfin aranması (özel kit ile)
Mukopolisakkaridoz tip IX-L-Idurinidoz enzim tayini
Mukopolisakkarit
Mukopolisakkarit analizi (idrarda)(yüksek rezolüsyonlu elektroforez)
Mukopolisakkarit tayini (idrarda)(semikantitatif)
NaOH testi
Naphtol-as-D asetat-esteraz
N-asetilglikoz aminidaz (NAG)
Nazal provokasyon testleri
Nazal sekresyon incelenmesi
NBT (kalitatif)
NBT (kantitatif)
Neonatal bilirubin
Neonatal TSH
Nikel
Nitrik oksit
Nitroprussitad testi
Nöromiyelitis optika IgG (NMO IgG)
Nöron spesifik enolaz
Nötralizasyon testi
Nükleer matriks protein (NMP 22)
Oksalat
Oligoklonal BOS, immünoglobulin bant elektroforezi
Oligosakkarit analizi
Organik asidemilerin prenatal tanıları (GC/MS)
Organik asit analizi (idrarda)
AÇIKLAMA
PUAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SIRA
NO
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
KOD
902840
902850
902860
902870
902880
902890
902900
902910
902920
902940
902950
902980
903000
903010
903020
903030
903040
903050
903060
903070
903080
903090
903100
903110
903120
903130
903140
903150
903160
903170
903180
903200
903210
903220
903230
903240
903250
903260
903280
903290
903300
903310
903320
903330
903340
903350
903360
903370
903380
903381
903390
903399
903400
903410
903420
903430
903440
903450
903460
903470
903480
903490
903500
903510
903520
903530
903540
903550
903560
903570
903580
903590
903600
903610
903620
903630
903640
903660
903670
903680
903690
903710
903720
903750
903760
903780
903790
903800
903805
903810
903820
İŞLEM ADI
Organik asitler (özel kromatografi) (her biri)
Ornitin karbamil transferaz
Ornitin tayini (idrarda)
Orotik asit tayini (idrarda)
Osteokalsin
Otoradyografi
Ozmolarite
Östron
Özel kromatografi (her biri)
Pankreas amilazı
PAPP-A (Pregnant Associated Plasma Protein A)
Parathormon (PTH)
PCO2
Performe 17-ketostreroidler
Periferik yayma (formül lökosit) (manuel)
Peroksisomal hastalıkların prenatal tanıları (GC/MS)
Piruvat
Pitresin ACTH kortizol (6 ACTH, 6 kortizol)
Pitresin STH testi (6 HGH)
PO2
Polyansature yağ asitleri (PUFA) analizi (GC/MS)
Porfirin (kalitatif)
Porfirin (Kantitatif)
Porfobilinojen (kantitatif) (idrarda)
Post prandial kan şekeri (tokluk kan şekeri)
Potasyum
Prealbumin
Pristanik asit analizi (GC/MS)
Pro-BNP (pro-brain natriuretic peptide), BNP (brain natriuretic peptide)
Procalcitonin
Progesteron
Prokollajen III (N terminal propeptit)
Prolaktin
Prostat spesifik antijen (PSA)
Prostatik asit fosfataz (PAP)
Protein (serum ve vucut sıvıları) (her biri)
Protein elektroforezi (serum ve vücut sıvıları)
Protein kantitatif (idrarda)
PSA (Serbest)
Pseudokolin esteraz
QT disperisyon değerlendirilmesi
Radio-allergo sorbent test (RAST) spesifik IgE, tek allerjen ile
Radyoaktif invitro globin zincir sentezi
Renin
Retinol binding protein (RBP)
Revers T-3 (R-T-3)
Ring testi
Rivalta
Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)
Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik)
Rotavirüs RNA elektroforezi
S100 proteini
Sedimentasyon
Seks hormon bağlayıcı globulin (SHBG)
Selenyum
Sensitif CRP, Mikro CRP
Serbest beta HCG
Serbest hemoglobin
Serbest kortizol (İdrar)
Serbest T3
Serbest T4
Serbest testosteron
Serbest tiroksin indeksi (FTI)
Serebrosid beta galaktosidaz
Seruloplazmin (Nefelometri dışı)
Seruloplazmin (Nefelometrik)
Serum ACE düzeyi
Serum Amiloid A
Serum immünelektroforezi
Serumda prolin tayini
Setling testi
Sfingomyelinaz
Shwartz-Watson testi
Sialik asit
Sifra (Cyfra)
Sistatin C
Sistin (idrarda)
Sitrat (idrarda)
Sodyum (Na) (serum ve vücut sıvılarında) (her biri)
Somatomedin-C
Somatotropin (STH)
Spesifik IgE (5'li miks)
Spesifik IgE
Su kısıtlama testi
Su yükleme testi
Sükroz gradient testi
Şeker kromotografisi her biri, idrarda
Şeker su testi
Sirolimus kan düzeyi tayini
Takrolimus (FK 506)
Teofilin süpresor
AÇIKLAMA
PUAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SIRA
NO
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
KOD
903830
903840
903850
903860
903870
903880
903890
903900
903930
903950
903960
903970
903980
903990
903991
904000
904010
904020
904030
904040
904050
904060
904070
904075
904080
904090
904100
904110
904120
904130
904140
904150
904160
904170
904200
904210
904220
904230
904240
904250
904260
904270
904280
904290
904300
904310
904320
904330
904340
904350
904360
904370
904380
904390
904400
904410
904420
904430
904440
904445
904450
904460
904470
904480
904490
904500
904510
904520
904530
904540
904550
904560
904570
904580
904590
904600
904610
904620
904630
904640
904650
904660
904670
904680
904690
904700
904710
904720
904730
904740
904750
İŞLEM ADI
Tiroglobulin
Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI)
Tiroksin bağlayan globulin (TBG)
Tiroksin bağlayan inhibitör immünoglobulin (TBII)
Tolbutamid testi
Total anti-oksidan aktivite (TAOA)
Total lgE
Total lipid
Total testesteron
Transferrin
TRF testi
TRH prolaktin testi
TRH stimülasyon testi
Trigliserid
Tripsinojen-2, idrarda
Triptaz
Troponin I
Troponin T
TSH
TSH reseptor bloke edici antikor (TRB)
TSH stimülasyon testi
TSH stimülasyon testi (ilaç dahil)
Tuz yükleme testi
Ter testi
Uzun zincirli yağ asitleri (her biri için)
Üçlü test (E3-HCG-AFP)
Üre klerensi
Üreaz testi (Helicobacter pylori)
Ürik asit
Vanil mandelik asit (VMA)
Vitamin A (karoten)
Vitamin B12
Vitamin C
Vitamin E
Vücut sıvılarının PH ölçümü
Weinberg testi
Yağ asidi (gaz kromotografisi)
Yenidoğan taraması (Tandem MS)
aCPT (CARD test)
Alfa-2 antiplazmin
Alfa-2 antiplazmin - plazmin komplex
Alfa-2 makroglobulin
Aktive protein C rezistansı
APTT
APTT-LA
APTT (CARD Test)
Anormal hemoglobin taraması
Anti Faktör II a
Anti Faktör X a
Anti Thrombin 3 aktivitesi
Antijene özgün sitotoksik yanıt
Asit hemoliz testi (Asit Ham testi)
Beta-tromboglobulin
D-dimer (kalitatif)
D-dimer (kantitatif)
Demir boyası
Demir, idrarda
Doku Plazminojen aktivatör (TPA)
Dört basamaklı doku tiplendirmesi (Kök hücre nakli,her lokus için)
Donör spesifik antikor (DSA)
Eozinofil katyonik protein
Eozinofil sayımı
Eritropoetin
Eritrosit agregasyonu
Eritrosit enzim paneli
Euglobulin lizis
F8 antikoru
F9 antikoru
Faktör 2-13 (Her bir faktör için)
Faktör 7 antijeni
Faktör inhibitör tayini
Fetal hemoglobin (Hb. F-Singer testi)
Fetal hemoglobin boyası
Fetal hücre
Fibrin monomerleri
Fibrin yıkım ürünleri (kantitatif)
Fibrinojen
Fibrinopeptidaz
Fibronektin
Global fibrinolitik kapasite
Hb H Boyası
Hb S
HbH (alfa talasemi paneli)
Heinz-body aranması
Hemoglobin elektroforezi HPLC ile
Hemoglobin elektroforezi Aqar jel ile
Hemoglobin zincir analizi (HPLC)
Heparin
Heparin kofaktör II
HLA-ABC, serolojik
HLA-DR,DQ serolojik
AÇIKLAMA
PUAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SIRA
NO
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
KOD
904760
904770
904780
904790
904800
904810
904820
904830
904840
904850
904860
904870
904880
904890
904900
904910
904920
904930
904940
904950
904960
904970
904980
904990
905000
905010
905020
905030
905040
905050
905060
905070
905080
905090
905100
905110
905120
905130
905140
905150
905160
905170
905180
905190
905195
905200
905210
905220
905230
905240
905250
905260
905270
905280
905290
905300
905310
905320
905330
905340
905350
905360
905370
905380
905390
905395
905400
905410
905420
905430
905440
905450
905460
905470
905480
905490
905500
905510
905520
905530
905540
905550
905560
905570
905580
905590
905600
905610
905640
905650
905660
İŞLEM ADI
HLA A, B, C moleküler yüksek çözünürlükte
HLA B27
HLA DP, DR, DQ moleküler yüksek çözünürlükte
HLA uygun donör taranması, aile içi
HLA-A,B,C moleküler düşük çözünürlükte
HLA-DR,DP,DQ moleküler düşük çözünürlükte
In vitro doku kültürü (semi solid agar)
In vitro doku kültürü değerlendirilmesi, her bir koloni tipi
İnvitro ilaç duyarlılığı, her bir ilaç
Kanama zamanı
Kemotaksis (nötrofil-monosit)
Koagulasyon faktör inhibitör testi
Kollajen ADP (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)
Kollajen epinephrin (tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)
Kriyofibrinojen tayini
Kriyoglobulin
Lenfosit alt grupları
Lenfosit izolasyonu
Lenfosit kemotaksis
Lenfosit transformasyon (komple)
Lökosit adhezivite
Lökosit fonksiyonları testi
Lökosit sistin izolasyonu (HPLC)
Lökositlerin antijen histamin salınımı
Lupus antikoagülan (doğrulama testi ile)
Lupus antikoagülan taraması
Lupus eritematozis (LE) hücresi
Lymphokine Activated Killer (LAK)
Mikst lenfosit kültürü (her bir donör için)
Minör HLA antijenleri (her biri)
Methemoglobin redüktaz
Methemoglobin tayini
Monoklonal antikor (her biri)
Nükleik asit teknolojisi ile (NAT) HBs, HCV, HIV1 tayini
Oksihemoglobin
Oraklaşma testi
Ozmotik frajilite testi
Özel hematolojik boyalar PAS, Peroksidaz, Sudan Black, LAP vb.
PAC-1 kompleks (flow sitometri)
PAI-1 (Plazminojen aktivatör inhibitör 1)
Panel reaktif antikor (PRA) class I antijene spesifik
Panel reaktif antikor (PRA) class I tarama
Panel reaktif antikor (PRA) class II antijene spesifik
Panel reaktif antikor (PRA) class II tarama
PRA (anti-HLA antikoru) high resolution
Pıhtı retraksiyonu
Pıhtılaşma zamanı
Piruvat kinaz
Platelet F4
Plazminojen
Plazminojen Aktivatör (PA)
Protein C
Protein C antijeni
Protein S
Protein S antijeni
Protrombin fragman 1+2
Protrombin kompleksi
Protrombin zamanı (koagülometre)
Rekalsifikasyon zamanı
Reptilaz zamanı
Retikülosit sayımı
Retikülosit sayımı (otomatik sistem)
Serum opsonik aktivite
Sitotoksik lenfosit alt grupları (panel)
T ve B Lenfosit çapraz karşılaştırma, tek donör, total
T ve B Lenfosit çapraz karşılaştırma, tek donör (Akım sitometresi)
Stem hücre viyabilite testi
Tissue factor pathway inhibitor (TFPI), serbest
Tissue factor pathway inhibitor (TFPI), total
Trombin aktive fibrinoliz inhibitörü (TAFI)
Trombin zamanı
Trombin ve anti-trombin kompleks (TAT)
Tromboelastogram, her bir kartuş
Trombomodulin
Tromboplastin jenerasyon testi (TGT)
Trombopoetin
Trombosit adezivite testi
Trombosit faktör 3 veya faktör 4
Trombosit fonk. agregasyon (her bir agregan için)
Trombosit fonk. sekresyon (her bir agregan için)
Trombospondin
Tromboksan
Unstabil hemoglobin-S presipitasyon testi
Von Willebrant faktör antijeni
Von Willebrant faktör, ristosetin kofaktör
Actinomyces kültürü
Anaerob kültür
Antibiyotik duyarlılık testi
Antifungal duyarlılık (E test), her biri
Antifungal duyarlılık testi, her biri
Antituberküloz duyarlılık (E test), her biri
AÇIKLAMA
İmmünoloji yandal uzmanları tarafından raporlanması halinde
İmmünoloji yandal uzmanları tarafından raporlanması halinde
İmmünoloji yandal uzmanları tarafından raporlanması halinde
İmmünoloji yandal uzmanları tarafından raporlanması halinde
İmmünoloji yandal uzmanları tarafından raporlanması halinde
PUAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
20
0
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SIRA
NO
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
KOD
905661
905670
905671
905672
905673
905674
905675
905676
905677
905679
905680
905690
905691
905700
905710
905720
905730
905740
905750
905760
905770
905780
905800
905810
905820
905830
905840
905850
905860
905870
905871
905880
905881
905890
905900
905920
905930
905931
905940
905950
905960
905970
905980
905990
906000
906001
906010
906020
906040
906041
906050
906060
906070
906080
906090
906091
906120
906130
906140
906141
906150
906160
906170
906180
906190
906200
906210
906220
906221
906222
906223
906224
906240
906250
906260
906270
906271
906280
906290
906300
906320
906330
906340
906350
906360
906370
906380
906390
906400
906410
906420
İŞLEM ADI
Aspirat kültürü
Boğaz kültürü
İdrar Kültürü
Gaita kültürü
Kulak kültürü
Yara kültürü
Balgam Kültürü
Vagen cerviks
Burun kültürü
Konjunktiva kültürü
Bakteri tanımlanması
Bakteri tanımlanması (otomatik sistem)
Otomatik rezidüel antimikrobial aktivite
Bakteri tanımlanması (yarı otomatik sistem)
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (otomatik sistem)
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (yarı otomatik sistem)
Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü (özel zenginleştirme ile)
Boğmaca kültürü
BOS lateks aglütinasyon testi
Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
Boyasız direkt mikroskobik inceleme
Campylobacter kültürü
Chlamydia kültürü
Clostridium difficile kültürü
Cryptococcus neoformans antijeni
Cryptosporidium antijeni
Çevresel allerjenik mantar saptanması
Difteri kültürü
Direkt parazit incelenmesi, cihaz ile
Direkt parazit incelenmesi, manuel
Doku biyopsi kültürü
E.coli 0157 H7 kültürü
Eklem sıvısı kültürü
Eritrosit antijenleri (C, c, K, E, e gibi, her bir antijen için)
Ev tozu (mite) akarlarının aranması
Gaitada amib-giardia aranması
Gaitada gizli kan aranması, manuel
Gaitada gizli kan aranması, otomatik cihaz ile
Gardnerella vaginalis kültürü
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL)
Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test)
Gonokok kültürü
Grup A streptokok tayini (Lateks veya Elisa)
Haemophilus kültürü
Helicobacter pylori kültürü
Kanda parazit arama
Kan kültürü (aerob-anaerob)
Kan kültürü (aerob-anaerob), otomatik sistem
Katalaz testi
Kateter kültürü
Kolmer kompleman fiksasyon (CCF)
Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT)
Legionella kültürü
Leishmania (Kan yayması)
Leishmania kültürü
Mantar aranması (KOH ile)
Mantar kültürü
Mantar tanımlanması (otomatik sistem )
Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık testi (otomatik sistem)
Mikobakteri aranması (ARB), direkt mikroskopi
Mikobakteri antibiyotik duyarlılık testi (otomatik sistem), her biri
Mikobakteri kültürü
Mikobakteri kültürü (Üreme kontrollü otomatik sistem)
Mikobakteri tiplendirmesi
Mikoplasma kültürü
Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik duyarlılık testi
Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC)
Minimal inhibitör konsantrasyonu (E testi ile)
Nazofarenks kültürü
Periton sıvı kültürü
Plevral sıvı kültürü
Safra sıvısı kültürü
Serum antibiotik bakterisidal aktivite
Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü
Streptokok grup tayini
Trichomonas kültürü
Tricrom boyama
Ureaplasma kültürü
VDRL-RPR
Virus izolasyonu ve tiplendirme (her bir virus için)
Adacık hücre antikoru (Islet cell antikoru-ICA)
Adenovirus antijeni (DFA)
Anti asetilkolin reseptör antikoru
Anti CMV IgG (ELISA)
Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti CMV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti CMV lgM (ELISA)
Anti DNA
Anti DNAse B
Anti ds DNA
Anti düz kas antikoru (ASMA)
AÇIKLAMA
PUAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SIRA
NO
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
KOD
906430
906440
906450
906460
906470
906480
906490
906500
906510
906520
906530
906540
906550
906560
906570
906580
906590
906600
906610
906620
906630
906640
906650
906660
906670
906680
906690
906700
906710
906720
906730
906740
906750
906760
906770
906780
906790
906800
906810
906820
906830
906840
906850
906860
906870
906880
906890
906900
906910
906920
906930
906940
906950
906960
906970
906980
906990
907000
907010
907020
907021
907030
907031
907040
907050
907060
907070
907080
907090
907091
907092
907100
907101
907110
907120
907130
907140
907150
907160
907170
907180
907190
907200
907210
907220
907230
907240
907250
907260
907270
907280
İŞLEM ADI
Anti endomisyum antikor
Anti fosfatidilserin IgA
Anti fosfatidilserin IgG
Anti fosfatidilserin IgM
Anti fosfolipid IgG
Anti fosfolipid IgM
Anti Gliadin lgA
Anti Gliadin lgG
Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HAV IgG (ELISA)
Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HAV IgM (ELISA)
Anti Hbc IgG (ELISA)
Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HBc IgM (ELISA)
Anti HBc IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti Hbe (ELISA)
Anti HBe (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HBs (ELISA)
Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti HCV (ELISA)
Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
Anti Hepatit E (HEV)
Anti HIV (ELISA)
Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti HIV Core
Anti HIV Envelope
Anti histon antikor
Anti insülin antikor
Anti Jo-1
Anti kardiyolipin lgG
Anti kardiyolipin lgM
Anti mikrozomal antikor
Anti mitokondriyal antikor (AMA)
Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil
Anti nükleer antikor (ANA)
Anti pariyetal antikor (APA)
Anti ribozomal P protein
Anti rubella IgG (ELISA)
Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti rubella IgM (ELISA)
Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti Scl 70
Anti sentromer (IFA)
Anti Sm D1
Anti tiroglobulin antikor
Anti toxoplazma IgA
Anti toxoplazma IgG (ELISA)
Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti toxoplazma IgM (ELISA)
Anti toxoplazma IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
Anti trombin 3 antijeni
Antifosfolipid antikor
Anti-GAD antikoru
Anti-HCV (doğrulama dahil)
Anti-Jo1 (İmmunoblotting)
Anti-Scl 70 (İmmunoblotting)
Anti-Sm (İmmunoblotting)
Anti-Sm/RNP (İmmunoblotting)
Anti-SSA (İmmunoblotting)
Anti-SSA (ELISA)
Anti-SSB (İmmunoblotting)
Anti-SSB (ELISA)
Borrelia burgdorferi antikor (Western blot)
Borrelia burgdorferi IgG
Borrelia burgdorferi IgM
Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)
Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile)
Brucella tüp aglütinasyonu
Brucella Ig G (ELISA)
Brucella Ig M (ELISA)
Candidomannan
Cyclic citrullinated peptide (CCP)
Chlamydia antijeni (CARD test)
Chlamydia pneumoniae IgA
Chlamydia pneumoniae IgG
Chlamydia pneumoniae IgM
Chlamydia trachomatis (DFA)
Chlamydia trachomatis IgG
Chlamydia trachomatis IgM
Clostridium difficile toxin-A
Clostridium difficile toxin-A ve B
CMV antijenemia viral yük (IFA)
CMV Early antigen
CMV IgG avidite
Delta antijeni
Delta antikoru
Difteri antitoksin
E. Coli O157 H7 (lateks aglütinasyon)
EA rozet testi
EBV EA
AÇIKLAMA
PUAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SIRA
NO
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
KOD
907290
907300
907310
907320
907330
907340
907350
907360
907370
907380
907390
907400
907410
907420
907430
907440
907450
907460
907470
907480
907490
907500
907510
907520
907530
907540
907550
907560
907570
907580
907590
907600
907610
907620
907621
907630
907631
907640
907641
907660
907680
907690
907700
907710
907720
907730
907740
907750
907760
907770
907780
907790
907800
907810
907820
907830
907840
907850
907860
907870
907871
907880
907890
907900
907910
907920
907930
907940
907950
907970
907980
907990
908000
908010
908030
908040
908050
908060
908070
908080
908090
908100
908110
908120
908130
908140
908150
908160
908170
908171
908180
İŞLEM ADI
EBV EBNA lgG
EBV EBNA lgM
EBV VCA lgG
EBV VCA lgM
EHEC toksin
Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (anti-ENA)
Entamoeba histolyica adezin antijeni (dışkı)
Entamoeba histolyica antikor (İHA)
Enterik adenovirus antijeni
E-rozet testi
Galaktomannan antijeni
Giardia antijeni
HBeAg (ELISA)
HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri)
HBsAg (CARD test)
HBsAg (ELISA)
HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
HCV (CARD test)
HCV (ELISA)
HCV (Kemoluminesans veya benzeri)
Helicobacter pylori direk antijen
Helicobacter pylori IgA (ELISA)
Helicobacter pylori IgG (ELISA)
Herpes simpleks tip 1 IgG
Herpes simpleks tip 1 IgM
Herpes simpleks tip 1/2 IgG
Herpes simpleks tip 1/2 IgM
Herpes simpleks tip 2 IgG
Herpes simpleks tip 2 IgM
Heterofil antikor deneyi
HIV 1/2 (hızlı test)
HIV doğrulama (Western-blot)
HIV konfirmasyon
IgA (Nefelometrik )
IgA Türbidimetrik)
IgG (Nefelometrik )
IgG (Türbidimetrik)
IgM (Nefelometrik)
IgM (Türbidimetrik)
İnfluenza virus antijeni (DFA)
Kabakulak antikoru (Hemaglütinasyon önlenim)
Kabakulak IgG (ELISA)
Kabakulak IgM (ELISA)
Kızamık lgG
Kızamık lgM
Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)
Kollajen Tip I C Terminal (CICP)
Legionella antijeni (idrar)
Legionella pneumophila (DFA)
Legionella pneumophila IgG (ELISA)
Legionella pneumophila IgM (ELISA)
lg G alt sınıfları
Listeria aglütinasyonu
Liver kidney mikrozomal antikor (IFA)
Malaria hızlı test (Labor)
Mono test (tam heterofil antikorlar)
MPO ANCA
Mycoplasma pneumonia (DFA)
Mycoplasma pneumoniae IgG (ELISA)
Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA)
Nükleosom
p-ANCA (Antimiyeloperoksidaz) (ELISA)
Parainfluenza virus antijeni (DFA)
Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 IgM
Plasmodium aranması (Kalın damla-periferik yayma)
Pneumocystis carinii (DFA)
Pnömokok antikor
PR3 ANCA
Romatoid faktör (RF) (Lateks aglütinasyon)
Rotavirus antijeni
Rubella antikor
Rubella IgG avidite
S-adezyon molekulleri (her biri)
Sitokin ölçümü (her bir sitokin için)
Solunum sinsityal virusu (RSV, DFA)
Tetanoz antikor
Toxoplasma hemaglütinasyon testi
Toxoplasma IgG avidite
Toxoplasma immünfloresan
Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA)
Varicella zoster virus (VZV) IgG
Varicella zoster virus (VZV) IgM
Candida PCR
Chlamydia PCR
CMV PCR
HBV-DNA, kantitatif
HCV genotiplendirme
HCV-RNA, kantitatif
HDV-RNA, kantitatif
Helicobacter PCR
AÇIKLAMA
PUAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SIRA
NO
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
KOD
908190
908200
908210
908220
908230
908240
908250
908280
908290
908300
908310
908320
908330
908340
908350
908360
908370
908380
908390
908400
908410
908420
908430
908441
908451
908461
908471
908481
908491
908501
908711
908712
908713
908714
908715
908716
908717
908718
908719
908720
908721
908722
908723
908724
908725
908726
908727
908728
908729
908730
908731
908732
908733
908734
908735
908736
908737
908738
908739
908740
908741
908742
908743
909210
909250
909260
909300
909330
909340
909360
909410
909430
909440
909450
909460
909470
909480
909490
909500
909510
909520
909530
909540
909550
909560
909570
909580
909590
909600
909610
909620
İŞLEM ADI
Hepatit G PCR
Herpes PCR (her biri)
HIV PCR
HIV RNA, kantitatif
Human papilloma virus (HPV)
Hücre siklusu ve DNA paneli
İnsitu hibridizasyon ve insitu PCR tetkikleri, test başına
Legionella PCR
Mikobakteri (PCR)
Mikobakteri tiplendirilmesi (PCR)
Moleküler analiz öncesi lökosit alt grup saflaştırma, her bir grup
Mycoplasma PCR
Parvovirus PCR
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da CMV saptanması
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da EBV saptanması
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da HSV-1 saptanması
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da HSV-2 saptanması
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da HV-6 saptanması
PCR-mikrowell hibridizasyon yöntemi ile BOS'da VZV saptanması
Transformasyon Con A ile
Transformasyon PHA ile
Transformasyon PPD ile
Transformasyon tetanoz toksini ile
Amniyon sıvısından kromozom analizi
Düşük materyali/ Gonad biyopsisinden/diğer dokulardan kromozom analizi
Fetal kandan kromozom analizi
Kemik iliğinden kromozom analizi (Direkt/24, 48, 72 ve 96 saatlik kültür çalış
Koryon villus örneğinden kromozom analizi (Direkt/en az iki kültür, bantlam
Kromozomal kırık sendromları ve mutajenite çalışmaları için kromozom ana 908.501 ile birlikte puanlandırılmaz.
Periferik kandan kromozom analizi
908.491 ile birlikte puanlandırılmaz.
Blot analiz (southern, northern, western )
DNA dizi analizi 1 çift
DNA dizi analizi 2-5 çift
DNA dizi analizi 6-10 çift
DNA dizi analizi 11-15 çift
DNA dizi analizi 16-20 çift
DNA dizi analizi 21 ve üzeri çift
FISH (1-2 bölge)
FISH (3-4 bölge)
FISH (5-6 bölge)
FISH (7-12 bölge)
FISH (13-16 bölge)
FISH (17 ve üzeri bölge)
MLPA
PCR
PCR Multiplex
Real time PCR 1 çift
Real time PCR 2-5 çift
Real time PCR 6-10 çift
Real time PCR 11 ve üzeri çift
ReverseTranscriptase PCR
ReverseTranscriptase PCR Multiplex
RFLP 1 enzim
RFLP 2 ve üzeri
Revers Dot Blot (1-5 mutasyon)
Revers Dot Blot (6-12 mutasyon için)
Revers Dot Blot (13 ve üzeri mutasyon için)
STR analizi (1-5 STR aralığı için)
STR analizi (6-10 STR aralığı için)
STR analizi (11-16 STR aralığı için)
STR analizi (17 ve üzeri STR aralığı için)
Microarray
Array CGH
İmprint
Filtre preparatı hazırlanması ve incelenmesi
Hücre bloğu hazırlanması ve incelenmesi
İnce iğne aspirasyonu, sitolojisinin değerlendirilmesi
Sıvı bazlı sitoloji
Servikal veya vajinal sitoloji
Vücut sıvıları ve eksfoliatif sitoloji
Abortus
Apse materyali
Akciğer, transbronşial biyopsi
Anevrizma, arteryal/ventriküler
Anüs, polipoid gelişme (tag)
Apendiks, insidental, asıl ameliyata ek
Arter, aterom plağı
Bartholin bezi kisti
Bronkus, biyopsi
Bursa/synovial kist
Burun mukozası, biyopsi
Burun, sinüs polipleri inflamatuar
Deri, punch/insizyonel/shave biyopsi
Divertikul-özefagus/ince barsak
Duodenum, biyopsi
Dupuytren kontraktürü dokusu
Eklem, gevşek cisim
Endometrium, küretaj/biyopsi
Endoserviks, küretaj/biyopsi
Femur başı, kırık dışında
Fissür/fistül
AÇIKLAMA
PUAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
145
96
142
150
155
60
143
66
100
150
200
250
300
150
200
250
300
350
450
48
30
36
50
70
100
130
30
130
45
60
162
200
230
120
162
190
330
295
260
21
11
11
53
18
18
18
17
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
SIRA
NO
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
KOD
909630
909640
909650
909660
909670
909680
909690
909700
909720
909730
909740
909750
909760
909770
909780
909790
909800
909810
909820
909830
909840
909850
909860
909870
909880
909890
909900
909910
909920
909930
909940
909950
909960
909970
909980
909990
910000
910010
910030
910040
910050
910060
910080
910090
910100
910110
910120
910130
910150
910160
910180
910190
910200
910220
910230
910240
910250
910260
910270
910280
910290
910300
910310
910320
910330
910340
910350
910360
910370
910380
910390
910400
910410
910420
910430
910440
910450
910460
910470
910480
910490
910491
910500
910505
910510
910520
910530
910540
910550
910560
910570
İŞLEM ADI
Gangliyon kisti
Hematom
Hemoroidler
Herni kesesi, herhangi bir bölgede
Hidrosel kesesi
İnce barsak, biyopsi
İntervertebral disk
Karpal tünel dokusu
Kemik iliği biyopsisi, patoloji
Kıkırdak, shaving
Kolesteatoma
Kolon, kolostomi stoması
Kolon, biyopsi
Konjonktiva, biyopsi/pterygium
Kornea
Larinks, biyopsi
Menisküs
Mesane, biyopsi
Mide, biyopsi
Mukosel, tükrük
Nazofarinks/orofarinks, biyopsi
Nöroma-morton/travmatik
Özofagus, biyopsi
Paratubal kistler (Morgagni hidati)
Parmaklar, el/ayak, amputasyon, travmatik, iskemik
Pilonidal kist/sinüs
Plasenta
Plevra/perikard, biyopsi
Polip, kolorektal
Polip, mide/ince barsak
Polip, servikal/endometrial
Prostat, iğne biyopsisi
Safra kesesi
Sempatik gangliyon
Sinir, vagotomi ve benzeri girişim
Sinüs, paranasal biyopsi
Spermatosel
Sünnet derisi
Tendon/ tendon kılıfı, tümör dışı
Testiküler apendiks
Testis, kastrasyon
Tonsil ve/veya adenoidler
Trakea, biyopsi
Trombüs veya embolus
Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon
Üreter, biyopsi
Üretra biyopsi
Vajina, biyopsi
Varikosel
Vas deferens
Ven, varis
Yumuşak doku, debridman
Yumuşak doku lipom eksizyonu veya biyopsi
Ağız mukozası/gingiva biyopsi
Apendiks, insidental dışında
Arter, biyopsi
Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında
Böbrek, biyopsi iğne
Deri, eksizyonel biyopsi
Dil, biyopsi
Diş/odontojenik kist
Dudak, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu
Eklem, rezeksiyon
Ekstremite, amputasyon, travmatik
Femur başı, kırık
Hipofiz tümörü
Kalp kapakçığı
Karaciğer, biyopsi iğne/wedge (kama)
Kas, biyopsi
Kemik, ekzositoz
Lenf düğümü, biyopsi
Meme, biyopsi
Meme/reduksiyon mammoplasti
Myom(lar), myomektomi, uterus hariç
Omentum, biyopsi
Over, biyopsi/wedge (kama) rezeksiyonu
Over (+/- tuba), neoplastik değil
Pankreas, biyopsi
Paratiroid bezi
Parmak el/ayak, amputasyon, travma dışı
Periton, biyopsi
Prostat, iğne biyopsisi
Prostat, TUR
Plevral dekortikasyon
Serviks, biyopsi
Sinir, biyopsi
Synovium
Testis, biyopsi
Testis, tümör/biyopsi/kastrasyon dışında
Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti
Tuba uterina, ektopik gebelik
AÇIKLAMA
1-4 kadran
5-9 kadran
PUAN
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
SIRA
NO
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
KOD
910580
910590
910600
910610
910620
910640
910650
910660
910670
910680
910690
910700
910710
910720
910730
910740
910750
910760
910770
910780
910790
910800
910810
910820
910830
910840
910851
910860
910861
910870
910871
910880
910890
910900
910910
910930
910940
910950
910951
910960
910961
910962
910970
910980
910990
911000
911001
911005
911010
911020
911030
911040
911050
911060
911070
911080
911090
911100
911110
911120
911130
911140
4831
911141 Dosya üzerinden adli rapor tanzimi
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
911150
911160
911170
911180
911190
911200
911201
911210
911220
911230
911240
911250
911260
911290
911300
911310
911320
911330
911340
911350
911360
911370
911380
911390
911400
İŞLEM ADI
Tükrük bezi, biyopsi
Uterus, prolapsus için (+/- tuba ve overler)
Üreter, rezeksiyon
Vulva/labia, biyopsi
Yumuşak doku basit eksizyon, lipom hariç
Adrenal (sürrenal), rezeksiyon
Akciğer, kama biyopsisi
Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu
Beyin, biyopsi
Böbrek, parsiyel/total nefrektomi
Dalak
Göz, enükleasyon/evisserasyon
İnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında
Karaciğer, kısmi rezeksiyon
Kemik-biyopsi/küretaj materyali
Kemik fragmanları
Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle
Larinks, parsiyel/total rezeksiyon
Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (diseksiyon)
Mediasten, kitle
Meme, parsiyel/basit rezeksiyon
Mesane, TUR
Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenle
Myokard, biyopsi
Odontojenik tümör
Over, (+/- tuba), neoplastik
Prostat, iğne biyopsisi
Prostat, radikal rezeksiyon dışında
Sentinel lenf nodülü incelemesi
Serviks, konizasyon
Stereotaktik beyin biyopsisi
Timus, tümör
Tiroid, total/lobektomi
Tükrük bezi (tümör dahil)
Uterus (+/- adneksler), tümör ve prolapus hariç
Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu
Ağız/dil/tonsil tümör içeren rezeksiyon
Ekstremite, disartikülasyon
Epilepsi ameliyatları materyali incelemesi
Fetus, diseksiyonla inceleme
Göz, eksentrasyon
İnce barsak, tümör için rezeksiyon
Kemik, rezeksiyon
Kolon, total rezeksiyon
Kolon, tümör için segmental rezeksiyon
Larinks, parsiyel/total + boyun lenf nodları
Lobektomi, beyin
Mandibulektomi/maksillektomi, her biri
Meme, mastektomi + aksilla lenf nodları
Mesane, parsiyel/total rezeksiyon
Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon
Özofagus, parsiyel/total rezeksiyon
Pankreas, total/subtotal rezeksiyon
Prostat, radikal rezeksiyon
Testis, tümör
Uterus, neoplastik (+/- tubalar ve overler)
Vulva, total/subtotal rezeksiyon
Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon
Tahnit
Otopsi, tıbbi amaçlı, fetus dışında
Otopsi, tıbbi amaçlı, fetus
Adli muayene ve rapor tanzimi
Frozen İncelemesi
Histokimyasal boyamalar
İmmünfloresan mikroskopi
İmmünhistokimyasal İnceleme
Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok
İn Situ Hibridizasyon için doku hazırlanması
Kromojenik in situ hibridizasyon
Flow Sitometri incelemesi için doku hazırlanması
Bloktan elektron mikroskopik kesit hazırlanması
Bloktan ışık mikroskopi kesit hazırlanması
Doku örneğinin blok haline getirilmesi
Kesit görüntülerinin basılması (her resim için)
Kesitlerin elektron mikroskopik incelenmesi
Kromatografi ile yapılan tetkikler (her biri)
İdrarda hippürik asit (manuel)
Kanda methemoglobin
Kanda çinkoprotoporfirin
Kanda siyanür
Kanda CoHB tayini
Kanda Asetilkolinesteraz
İdrarda ALA-PROTO-PORFO
İdrarda TCA ve TCE
İdrarda fenol
EDTA provakasyon testi
Hastane ve işyerinde provakasyon
AÇIKLAMA
PUAN
61
61
61
61
61
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
10 ve üzeri kadran
64
64
64
64
64
64
64
64
64
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
377
270
95
Resmi kurumların yazılı talebi üzerine Adli Tıp uzmanı tarafından yapıldığında puanlandırılır. Muayene dahil 100
Resmi kurumların yazılı talebi üzerine Adli Tıp uzmanı tarafından yapıldığında puanlandırılır.
Başka bir işlem ile birlikte puanlandırılmaz.
200
Dondurma mikrotomunda kesit alma ve/veya kazıma ya da dokundurma sitolojisi ve/veya sadece
makroskopik inceleme ile patolojik yorumu kapsar. Her ameliyat için bir kez puanlandırılır.
Bir hasta için en fazla 3 boyama
Her bir test için, frozen dahil, patoloji ve immünoloji uzmanları raporlaması halinde
Her bir test için
Bir hasta için bir kez puanlandırılır.
75
16
38
38
16
30
30
22
39
26
26
26
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SIRA
NO
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
KOD
İŞLEM ADI
911430 İdrarda İOD Asit
911440 Atomik absorpsiyon cihazı ile yapılan tetkik (Biyolojik sıvılarda)
911441 Atomik absorpsiyon cihazı ile yapılan tetkik (Dokuda)
B00001
401010
401020
401030
401040
401050
401060
401070
401080
401090
401100
401110
401120
401130
401150
401160
402010
402020
402030
402040
402050
402060
402070
402080
402090
402100
402110
402120
402130
402140
402150
402152
402153
402154
402160
402170
402180
402190
402200
402240
402250
402270
402271
402272
402273
402300
402320
402340
403010
403020
403030
403040
403050
403060
403070
403080
403090
403100
403110
404010
404020
404030
404040
404050
404060
404070
404080
404090
404100
404110
404120
404130
404140
404150
404160
404170
404180
404181
404182
404190
404200
404201
AÇIKLAMA
Bizzat öğretim üyesi tarafından, araştırma görevlisi yardımı olmadan ve ek ücret alınmadan yapılması
halinde puanlanır. Normal poliklinik müracaatları bu kapsamda değerlendirilmez. Bir bilim/anabilim
dalında toplam öğretim üyesi muayenesi sayısı bölümün toplam poliklinik sayısının %50’sini aşmamaz.
• SGK’nın ödeme yapmadığı hasta muayeneleri öğretim üyesi muayenesi olarak değerlendirilmez.
Üniversite yönetim kurulu kararı ile uygulanabilir.
Öğretim Üyesi Muayenesi
Diş hekimi muayenesi
Uzman diş hekimi muayenesi
Konsültan diş hekimi muayenesi
Konsültan uzman diş hekimi muayenesi
Periapikal film, her biri
Raporlanması halinde puanlandırılır
Oklüzal film, her biri
Raporlanması halinde puanlandırılır
Ekstra-oral film, her biri
Raporlanması halinde puanlandırılır
Ortopantomograf (panoramik) film
Raporlanması halinde puanlandırılır
Sefalometrik film, her biri
Raporlanması halinde puanlandırılır
Antero-posterior sefalometrik film, her biri
Raporlanması halinde puanlandırılır
El-Bilek filmi, her biri
Raporlanması halinde puanlandırılır
Temporomandibüler eklem (TME) filmi, her biri
Raporlanması halinde puanlandırılır
Siyalografi, her biri
Raporlanması halinde puanlandırılır
Bite-wing film, her biri
Raporlanması halinde puanlandırılır
Dijital radyografi
Raporlanması halinde puanlandırılır
Amalgam dolgu, bir yüzlü
Amalgam dolgu, iki yüzlü
Amalgam dolgu, üç yüzlü
İnley dolgu, oklüzal
İnley dolgu, iki yüzlü
İnley dolgu, üç yüzlü
Kompozit dolgu, ön diş
Kompozit dolgu, arka diş
Işınlı Kompozit dolgu, ön diş
Işınlı kompozit dolgu, arka diş, bir yüzlü
Işınlı kompozit dolgu, arka diş, iki yüzlü
Işınlı kompozit dolgu, arka diş, üç yüzlü
Kuafaj (dolgu hariç)
Amputasyon (dolgu hariç)
Kanal tedavisi, tek kanal, üst dolgu hariç
Kanal tedavisi, iki kanal, üst dolgu hariç
Kanal tedavisi, üç kanal, üst dolgu hariç
Kanal tedavisi, ilave her kanal için
Black 5 (kole) dolgusu, amalgam
Black 5 (kole) dolgusu, cam iyonomer
Black 5 (kole) dolgusu, kompozit
Cam ionomer dolgu
Dentin pinli restorasyonu, her bir pin
Kanal içi post uygulaması, her bir diş
Aşırı kole hassasiyeti tedavisi, yarım çene
Gangren veya periapikal lezyon tedavisi, her bir kanal
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, tek kanal (üst dolgu hariç)
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, iki kanal (üst dolgu hariç)
Gangren veya periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi, üç kanal (üst dolgu hariç)
Ekstirpasyon, her bir diş
Onley
Kompozit venner
Fissur örtülmesi (sealant), her bir diş
Yerel flor uygulaması (çürük proflaksisi), yarım çene
Prefabrike kron
Yer tutucu, sabit
Yer tutucu, hareketli
Çocuk protezi, akrilik, bölümlü (tek çene)
Çocuk protezi, tam (tek çene)
Strip kron
Kompomer dolgu, her bir diş
Açık apeksli dişte kanal tedavisi, her bir kanal
Bilinçli sedasyon
Akrilik tam protez, tek çene
Akrilik bölümlü protez, tek çene
Metal kaideli tam protez, tek çene
Metal kaideli bölümlü protez, tek çene
Akrilik immediat protez, tek çene
Rebazaj (kaide yenileme), tek çene
Proteze yumuşak akrilik uygulaması
Besleme, tek çene
Akrilik protezde kırık veya çatlak tamiri
Kroşe ilavesi
Metal iskelet tamiri
Diş ilavesi, tek diş
Gnatoloji, TME-kas muayenesi (oklüzyon kontrolü)
Oklüzal aşındırmalar, tek çene
Gece plağı (bruksizm için)
Pinley ve çeşitleri
Tek parça döküm kron
Venner kron, akrilik
Venner kron, seramik
Köprü gövdesi (akrilik-seramik) (her gövde üye için)
Pivo (çivili kron) veya post-core
Jaket kron, akrilik
Jaket kron, tam seramik kron (metal desteksiz)
PUAN
0
0
0
100
10
0
6
0
3
3
4
6
6
6
5
5
5
3
4
45
50
60
30
30
30
60
60
60
60
60
65
10
23
80
110
150
46
32
32
32
32
10
11
4
25
85
120
180
17
30
70
15
8
26
60
72
180
180
26
30
65
25
240
220
240
220
66
39
64
28
10
10
14
8
24
0
60
20
60
60
60
20
55
30
50
SIRA
NO
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
KOD
404210
404220
404230
404240
404250
404260
404270
404280
404290
404300
404310
404320
404330
404340
404360
404370
404380
404390
404400
404410
404420
405010
405011
405020
405021
405030
405040
405050
405060
405070
405080
405090
405100
405110
405120
405130
405140
405150
405160
405170
405180
405190
405200
405210
405220
405260
405270
405280
405290
405300
405340
405350
405360
405370
405380
405390
405400
405410
405420
405430
406010
406020
406021
406022
406023
406030
406031
406032
406033
406040
406050
406060
406070
406080
406090
406100
406110
406120
406130
406140
406150
406160
406170
406180
407010
407020
407030
407040
407050
407060
407070
İŞLEM ADI
Teleskop primer kron, kopingli
Maryland (andheziv) köprü
Roach köprü
Geçici kron, her bir diş
Kron sökümü, her ayak üye için
Düşmüş kron-köprü simantasyonu, her sabit tutucu için
Kron, köprü tamiri, her üye için
Damak yarığı protezi (over-denture)
Yeni doğanda preoperatif aparey
Velum uzantılı konuşma apereyi
Geçici opturatör (cerrahi plaklar)
Basit çene defektlerine protetik tedavi
Komplike çene defektlerine protetik tedavi
Yüz protezleri
Hassas tutuculu kronlar
Hareketli periodontal protez, tek çene
Sabit periodontal protez, her üye için
Laminate veneer
İmplant üstü kron köprü, her üye için
İmplant üstü tam protez
İmplant üstü bölümlü protez
Diş çekimi, infiltrasyon anestezi ile
Diş çekimi, rejyonal anestezi ile
Komplikasyonlu diş çekimi, infiltrasyon anestezi ile
Komplikasyonlu diş çekimi, rejyonal anestezi ile
Gömülü diş çekimi, mukoza retansiyonlu
Gömülü diş çekimi, kemik retansiyonlu
Gömülü kanin-premolar diş çekimi
Kök ucu rezeksiyonu, tek diş
Alveolit cerrahi tedavisi
Kanama müdahalesi
Alveol plastiği, yarım çene
Alveol düzeltilmesi, tek çene
Kist operasyonu, küçük
Kist operasyonu, büyük
Osteomiyelit operasyonu, tek çene
Çene lüksasyonu, basit
Vestibuloplasti operasyonu
Sinüs plastiği
Sert doku greftleme
Biopsi
Apse drenajı, ekstraoral
Fizik tedavi (infraruj), her bir seans
Reimplantasyon, tek diş
Ototransplantasyon
Kemik içi implant uygulaması, tek ünite
Torus operasyonu, yarım çene
Odontojenik tümör operasyonu, küçük
Odontojenik tümör operasyonu, büyük
Cerrahi nevralgi tedavisi
Narkozlu diş çekimi, genel anestezi ile
Oro-antral fistül tedavisi
Enjeksiyon
Premedikasyon ve sedasyon
Ortodontik tedavi amaçlı gömük dişlerin üzerinin açılması
Temparomandibüler eklem mekanoterapi
Temparomandibüler eklem içi enjeksiyon, tek taraf
Artrosentez, tek taraf
Lokal anestezi, infiltrasyon
Lokal anestezi, rejyonal
Periodontal apse tedavisi
Detartraj (diş taşı temizliği), alt sol çene
Detartraj (diş taşı temizliği), alt sağ çene
Detartraj (diş taşı temizliği), üst sol çene
Detartraj (diş taşı temizliği), üst sağ çene
Subgingival küretaj, alt sol çene
Subgingival küretaj, alt sağ çene
Subgingival küretaj, üst sol çene
Subgingival küretaj, üst sağ çene
Gingivektomi, yarım çene
Flep operasyonu, yarım çene
Hemiseksion (kök amputasyonu)
Serbest diş eti grefti, yarım çene
Koronale kaydırma veya sliding flep, yarım çene
Periodontal şine (splint), geçici tek çene
Periodontal şine (splint), devamlı tek çene
Aşırı kole hassasiyet tedavisi, yarım çene
Frenektomi
Gingivoplasti, yarım çene
Biomateryal uygulaması, diş başına
Tunnel operasyonu, diş başına
Membran uygulaması
Bağ dokusu grefti (diş başına)
Subgingival ilaç uygulaması
Sefalometrik film analizi
Antero-posterior sefalometrik film analizi
Bilgisayarlı sefalometrik film analizi
Bilgisayarlı büyük Temparomandibüler eklem fonksiyon testi
Bilgisayarlı kas tonus analizi (EMG)
Kemik yaşı tayini
Ortodontik fotograf
AÇIKLAMA
Periodontal defektlerde puanlandırılır
PUAN
57
40
22
8
5
4
12
380
420
225
78
360
520
780
75
79
30
50
75
280
240
21
30
30
35
72
130
120
98
12
12
49
55
135
155
100
28
122
88
70
16
28
4
26
26
130
65
135
260
53
61
130
4
11
21
35
4
100
5
5
15
12
12
12
12
17
17
17
17
33
120
40
64
83
40
90
5
40
13
30
40
40
85
6
15
15
20
80
50
12
15
SIRA
NO
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
KOD
407080
407090
407100
407110
407120
407130
407140
407150
407160
407170
407180
407190
407200
407210
407220
407230
407240
407250
407260
407270
407280
407290
407300
407310
407320
P407350
P407350
P407350
P407351
P407351
P407351
P407352
P407352
P407352
P407353
P407353
P407353
İŞLEM ADI
Ortodontik fotograf analizi
Ortodontik model yapımı
(*) Ortodontik model analizi
(*) Angle sınıf 1 anomalilerin ortodontik tedavisi
(*) Angle sınıf 2 anomalilerin ortodontik tedavisi
(*) Angle sınıf 3 anomalilerin ortodontik tedavisi
(*) Kısa süreli ortodontik tedavi
Önleyici ortodontik tedavisi (dil paravanası)
(*) Pekiştirme tedavisi
Pekiştirme aygıtı (Havley pi)
Sabit pekiştirme aygıtı (Lingual ratainer)
(*) Tek çeneyi ilgilendiren aparey yapımı
(*) İki çeneyi ilgilendiren aparey yapımı (Aktivatör)
(*) Ağız dışı aparey tatbiki (Headgear-yüzarkı)
(*) Ağız dışı aparey tatbiki (Chinecap-çenelik)
Kayıp apareyin yeniden yapımı, tek çene
Aparey tamiri
(*) Hızlı maksiller expansiyon apereyi
(*) Arkteli tatbiki, tek çene, her bir uygulama
(*) Band (Braket) tatbiki, her bir diş
(*) Sefelometrik cerrahi planı
(*) Okluzal cerrahi splint
(*) Ortodontik ameliyat arkı, tek çene
Çıkan bantın tatbiki
(*) Açık kapanış ortodontik tedavisi
Ortodontik tedavi, Sınıf I - Tedavi
Ortodontik tedavi, Sınıf I - Pekiştirme
Ortodontik tedavi, Sınıf I - Başlangıç
Ortodontik tedavi, Sınıf II - Tedavi
Ortodontik tedavi, Sınıf II - Pekiştirme
Ortodontik tedavi, Sınıf II - Başlangıç
Ortodontik tedavi, Sınıf III - Tedavi
Ortodontik tedavi, Sınıf III - Pekiştirme
Ortodontik tedavi, Sınıf III - Başlangıç
Ortognatik Cerrahide Ortodontik tedavi, Tedavi
Ortognatik Cerrahide Ortodontik tedavi, Pekiştirme
Ortognatik Cerrahide Ortodontik tedavi, Başlangıç
AÇIKLAMA
EK AÇIKLAMALAR
520.010, 520.011, 520.012, 520,013, 520.014, 520.020, 520.021, 520.032 dışındaki tüm muayene
işlemleri aynı branşta 10 gün içinde bir kez puanlandırılır. Normal poliklinik muayenesinde hastanın
hazırlanması öğretim üyesi ve/veya araştırma görevlisi tarafından yapılır. Her durumda öğretim üyesi
tarafından konsulte edilerek sonuçlandırılması halinde puanlandırılır.. Öğretim üyesi muayenesi;
muayenenin tüm aşamalarının bizzat öğretim üyesi tarafından ve ek ücret alınmasızın yapılması halinde
puanlandırılır.
1
HEKİM MUAYENELERİ ve RAPORLAR
2
Kateter İşlemleri
Bu başlık altındaki işlemlere lokal anestezi dahildir.
AMELİYATLAR
Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı durumlarda; aynı kesiden yapılan ameliyatlarda puanı
yüksek olan ameliyatın puanı tam, sonraki ameliyatların puanları ise her birinin %30' u alınarak, ayrı
kesiden yapılan ameliyatlarda puanı yüksek olan ameliyatın puanı tam, sonraki ameliyatların puanları
ise her birinin %50' si alınarak puanlandırılır. Yukarıdaki işlemler farklı branşlarda yapılmışsa yüzdelik
oranlar 25 puan artırılarak (%30 oranı %55, %50 oranı %75 olarak) uygulanır.
3
A
B
C
D
E
F
G
AMELİYAT ve GİRİŞİM GRUPLARI (Ameliyat grubu sütununda yer alan
gruplandırma esas alınacaktır, bu sütunda gruplandırılmayan girişimler,
ameliyat dışı girişimsel işlemlerdir.)
A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler)
B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler)
C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler)
D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler)
E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler)
5
Anestezi ve Uygulama İlkeleri
4
3000 ve üzeri
2000-2999
900-1999
500-899
300-499
150-299
0-149
Aynı gün 551.251 ile birlikte puanlandırılmaz. Anestezi amacıyla ilgili uzman tarafından yapılan rejionel
anestezi uygulamaları, "Anestezi uygulama ilkeleri" başlığı altındaki anestezi puanlarına ilave edilerek
puanlandırılır.
Aynı seansta birden fazla ameliyatın yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış
anestezi puanının hesaplanmasında yapılan cerrahi işlemlerin (aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin
indirimli toplam puanları, %100 + %50 + .... veya %100 + %30 ...) toplam puanları değerlendirilir.
6
7
İşlem Puanı
Paranazal Sinüsler
Tüm burun ve paranazal sinüs ameliyatları aynı organın bölümleri kabul edilerek tüm ikincil ameliyatlar
%30 oranında puanlandırılır.
604.080 ile birlikte puanlandırılmaz.
By-pass yapılan damarların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi halinde
puanlandırılır.
Patch greft ile veya değil
Travmatik olgularda puanlandırılır.
Kanama, tromboz veya enfeksiyon için
8
Herniler
9
Koroner Arter ile İlgili İşlemler
10
11
12
Fistül Dışında Damar Onarımı
Eksplorasyon
Postoperatif Eksplorasyon
13
EL ve MİKROCERRAHİ, EKSTREMİTE CERRAHİSİ
6.1. DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ alt başlığında yer alan GREFTLER bölümündeki 600.360 ve
600.400 kodlu işlemler ile FLEPLER bölümündeki 600.650, 600.660, 600.670 ve 600.680 kodlu işlemler
EL ve MİKROCERRAHİ kapsamında değildir. DERİ ve DERİALTI bölümündeki 600.250, 600.260, 600.270,
600.280 ve 600.290 kodlu işlemler EL ve MİKROCERRAHİ kapsamına dahildir.
14
Osteomyelit
Drenaj, sekestrektomi, dekortikasyon, fenestrasyon v.b.
16
Diz Artroskopisi
Bu başlık altındaki işlemler aynı seansta, aynı bölge için 612.650, 612.651 ile birlikte puanlandırılmaz.
17
Omuz Artroskopisi
Bu başlık altındaki işlemler aynı seansta, aynı bölge için 612.650, 612.651 ile birlikte puanlandırılmaz.
18
Dirsek ve El Bileği Artroskopisi
Bu başlık altındaki işlemler aynı seansta, aynı bölge için 612.650, 612.651 ile birlikte puanlandırılmaz.
19
20
Omurga Cerrahisi
Disk Cerrahisi
Faset denervasyonu dahil
615.880-615.990 arasındaki işlemler 614.900 ile birlikte puanlandırılmaz.
PUAN
10
15
15
280
365
410
200
70
135
135
63
135
330
135
135
169
15
155
40
8
20
260
260
8
520
800
480
400
1.200
750
620
1.500
880
700
1.760
1.050
880
SIRA
NO
KOD
21
İŞLEM ADI
AÇIKLAMA
GÖZ ve ADNEKSLERİ
İşlem puanları tek göz içindir
22
Refraktif Cerrahi
Bilateral -5D ve üzeri miyop olup, iki göz arasında en az 3D anizometropi olan olgularda, bilateral +3D
ve üzeri hipermetrop olup iki göz arasında en az 3D anizometropi olan olgularda, bir gözü emetrop
olup diğer gözünde 3D ve üzeri refraktif bozukluk olan olgularda, iki göz arasında 4D ve üzeri sferik fark
olan olgularda sağlık kurulu raporu ile puanlandırılır.
23
Doğum
24
Ekokardiyografi
25
Tedavi Amaçlı Kalp Kateterizasyonu
26
Elektrofizyolojik Çalışma (EFÇ) ve Ablasyon
27
SİNDİRİM SİSTEMİ
28
Değerlendirmeler
29
Psikiyatrik Çalışmalar
30
Laboratuvarda Yapılan Uyku Araştırmaları
31
Elektroensefalografik İncelemeler
32
Elektromiyografik İncelemeler
Bu başlık altında yer alan işlemler birlikte puanlandırılmaz. Epizyotomi puana dahildir.
Bu başlık altındaki işlemler 700.942 ile birlikte puanlandırılmaz, bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi
yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda puanlandırılır.
Tanısal amaçlı Koroner Anjiyografi tetkikleri ile birlikte yapıldığı durumlarda anjiyografi tetkiklerinin
%25'i puanlandırılır.
12 yaş altında herhangi bir endikasyon sınırlaması olmaksızın, 12 yaş üstünde ise septal kökenli
supraventriküler taşikardilerde, frenik sinire yakın fokal atrial taşikardilerde, koroner sinüs bölgesi ile
HİS bölgesine yakın ventriküler taşikardilerde, epikardiyal aksesuar yollarda yapılan Kriyoablasyon
işlemleri puanlandırılır. 701031, 701041, 701062, 701063 işlemleri üçüncü basamak sağlık tesislerinde
puanlandırılır.
701.250 -701.572 arası işlemler Çocuk Gastroenterolojisi uzmanı tarafından yapıldığında işlemlerin
puanı %20 artırılır. 701.300, 701.320, 701.360, 701.370, 701.440 kodlu işlemlerin aynı seansta birlikte
yapılması durumunda; puanı yüksek olan işlemin puanı tam, sonraki işlemlerin puanları ise her bir işlem
puanının % 30'u alınarak puanlandırılır.
701.580-701.730 arasındaki işlemlerin puanlandırabilmesi için, ilgili uzman hekim tarafından, her bir
işlem için öngörülen form, skala ve test gibi değerlendirme ölçekleri kullanılarak hastaya uygulanması
ve yapılan işlem ve sonucunun kayıt altına alınması gerekmektedir. 701.580-701.730 arasındaki
değerlendirme işlemlerinden hasta başına, günde yalnızca bir işlem puanlandırılır. Aynı hastaya farklı
değerlendirme işlemlerinin birlikte yapılması halinde puanı yüksek olan işlem puanlandırılır.
37
Brakiterapi doz hesapları
38
Portal görüntüleme
39
RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME ve TEDAVİ
40
41
Direkt Grafiler
Kontrastlı Tetkikler
702.660-702.810 arası çalışmalar Çocuk veya erişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzman hekimi; 102.660,
702.670, 702.720, 102.740, 702.750, 702.760, 702.770, 702.780, 702.800, 702.810 kodlu çalışmalar
gelişimsel pediatri uzmanlı için puanlandırılır.
EEG, EOG, EMG, EKG dahil. Tüm gece laboratuvarda
703.000 - 703.110 arasındaki işlemler; Çocuk nörolojisi uzmanı tarafından yapıldığında işlem puanı %20
artırılır.
703.130 - 703.230 arası işlemler; Çocuk nörolojisi uzmanı tarafından yapıldığında işlem puanı %20
artırılır.
703.550-703.910 arası işlemler iki gözü kapsar.
Tüm tedavi süresince; Eksternal radyoterapi tasarımı işlemleri birlikte puanlandırılmaz. Her işlem bir
kez puanlandırılır.
Tüm tedavi süresince; Radyoterapi planlama (Simülasyon) işlemleri birlikte puanlandırılmaz. 800.120,
800.130 ve 800.140 kodlu işlemler en fazla bir kez, 800.140 ve 800.150 kodlu işlemler ise gerekçesi
belirtilmek kaydıyla en fazla 3 kez puanlandırılır. Konvansiyonel röntgen cihazları ile yapılan
simülasyonlar basit kategoride puanlandırılır.
Tüm tedavi süresince; 800.180, 800.190 ve 800.200 kodlu işlemler birlikte puanlandırılmaz. 800.170,
800.180, 800.190 ve 800.200 kodlu işlemler en fazla bir kez puanlandırılır. 800.210 ve 800.220 kodlu
işlemler planlama sayısı kadar puanlandırılır.
Tüm tedavi süresince; 800.240, 800.250 ve 800.260 kodlu işlemler birlikte puanlandırılmaz. Her işlem
en fazla bir kez puanlandırılır.
Bu başlık altındaki işlemlerin toplam sayısı fraksiyon sayısını geçemez.
Radyolojik işlemlerin başka bir Radyoloji uzmanı tarafından ikinci defa değerlendirilerek
raporlandırılması durumunda, ikinci değerlendirmeyi yapan hekime ilgili işlem puanı verilir. Ancak,
ikinci değerlendirme sonucu elde edilen puanların toplamı, o dönem ki toplam tabip muayene ve
girişimsel işlem puanının % 2'sini geçemez.
Radyoloji uzmanı tarafından raporlandığında puanlandırılır.
Radyoloji uzmanı tarafından raporlandığında puanlandırılır.
42
Anjiografik Tetkikler
Bulguların ayrıntılı olarak hastane bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi durumunda puanlandırılır.
MOLEKÜLER TETKİKLER
Preimplantasyon genetik tetkikler, prenatal genetik tetkikler, hematolojik maligniteler, organ ve doku
nakli merkezi bulunan sağlık tesislerinde transplantasyon yapılacak alıcı ve verici adaylarına yapılacak
tetkikler hariç bu başlık altında yer alan işlemler birlikte puanlandırılmaz. Yapılan işlemlere ait teknik
açıklamayı içeren ayrıntılı rapor ile imzalı orjinal cihaz çıktıları sağlık tesislerinde saklanacaktır. Hekim
tarafından tetkik istem formunda analiz endikasyonu, tanı için gerekliliği ve tedavi protokolünü
değiştirip değiştirmediği belirtilmelidir. Bu başlık altındaki işlemler bir kez puanlandırılır.
33
GÖZ ve ADNEKSLERİ
34
Eksternal radyoterapi tasarımı
35
Radyoterapi Planlama (Simülasyon)
36
Eksternal radyoterapi doz hesapları
43
44
PATOLOJİ
45
İkinci Cerrah Puanlaması
46
Özel Patolojik Tetkikler
47
Elektron Mikroskopik İncelemeler (EM)
48
İcabçı nöbetinde yapılan ameliyatlarda, ameliyat puanına aşağıdaki puanlar
eklenir.
49
Brakiterapi tasarımı
50
51
İntrakaviter veya intertisyel brakiterapi uygulaması
After-loading brakiterapi uygulamaları
52
DİŞ
53
Teşhis ve tedavi planlaması
54
Ortodonti
Patoloji raporu ile birlikte puanlandırılır. Aynı organın çoklu biyopsilerinde, her bir lezyonun yada her
bir anatomik bölgenin ayrı ayrı puanlandırılması için patoloji raporunda ayrıntılı bilgi olması
gerekmektedir. Sitolojik incelemeler de bu kapsamda değerlendirilir. Patoloji işlemlerinin başka bir
Patoloji uzmanı tarafından ikinci defa değerlendirilerek raporlandırılması durumunda, ikinci
değerlendirmeyi yapan hekime ilgili işlemin puanı verilir. Ancak, ikinci değerlendirme sonucu elde
edilen puanların toplamı, o dönem ki toplam tabip muayene ve girişimsel işlem puanının % 2'sini
geçemez.
SUT puanı 2000 ve üzerinde olan ameliyatların birden fazla öğretim üyesinin katılımı ile yapılması
halinde ilgili işlem puanının % 70'i birinci, % 30 'u ise ikinci cerraha verilir.
Patoloji raporu gereklidir. 911.160, 911.170, 911.180 ve 911.201 kodlu işlemlerin puanlandırılabilmesi
için her bir test ve boyama için değerlendirme sonuçlarının ayrı ayrı raporda belirtilmiş olması
gerekmektedir.
Elektron mikroskopi raporu ile birlikte puanlandırılır.
İcapçı cerrahi branş uzmanı ile icapçı anestezi uzmanı için puanlandırılır.Ameliyatlarda tek başına
yapılan anestezi uygulamalarının puanlandırılabilmesi için anestezi indüksiyonu, idamesi ve uyandırma
dönemlerindeki anesteziye ait girişimsel işlemlerin tamamının (entübasyon, ekstübasyon,
kateterizasyon, regionel blok uygulamaları, vb.) bizzat Anestezi uzmanı tarafından veya Anestezi uzmanı
kontrolünde asistan tarafından yapılması gerekmektedir.
Tüm tedavi süresince; Brakiterapi tasarımı işlemleri birlikte puanlandırılmaz. Her işlem bir kez
puanlandırılır.
Bu grup işlemlerden bir hastaya her seans için sadece bir tanesi puanlandırılır.
Bu grup işlemlerden bir hastaya her seans için sadece bir tanesi puanlandırılır.
Bu bölüm altındaki işlemlerin (405.340 hariç) genel anestezi altında uygulanması halinde, işlem puanları
%30 artırılır.
Röntgen filmleri diş hekimi tarafından çekilirse puanlandırılır.
Bu başlık altındaki işlemler "7.1 Tanıya Dayalı Ortodontik Tedavi İşlemleri" başlığı altında yer alan
işlemler ile birlikte puanlandırılmaz.
PUAN
SIRA
NO
KOD
A
İŞLEM ADI
Tanıya Dayalı Ortodontik Tedavi İşlemleri
AÇIKLAMA
PUAN
Bu başlık altındaki işlemler, birbirleri ile ve "7. Ortodonti" başlığı altında yer alan işlemler ile birlikte
puanlandırılmaz. Bu başlık altında yeralan işlemlerden her biri ömür boyu bir kez puanlandırılır.
Başlangıç aşaması; hastanın ortodontik tanı ve tedavi planlaması yapıldıktan sonra ortodontik tedaviye
alınarak tedavi mekaniklerinin uygulanması, Tedavi aşaması; uygulanan mekanikler sonrasında
planlanan sonuçların alınmaya başlanması veya belirli bir aşamaya gelinmesi, Pekiştirme aşaması;
tedavinin tamamlanması halinde puanlandırılır. Başlangıç aşaması ile Tedavi aşaması arasında en az 6
ay, Tedavi aşaması ile Pekiştirme aşaması arasında en az 4 ay süre bulunması gerekir.
B
C
Ortodontik tedavi, Sınıf I
Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri işlem puanına dahildir. Bu başlık altındaki işlemler SUT
407.350 kapsamında faturalandırılır.
D
Ortodontik Tedavi, Sınıf II
Tedavi paketi, hem fonksiyonel hem kamuflaj tedavilerini içerir. Open-bite, deep-bite, expansiyon
tedavileri işlem puanına dahildir. Bu başlık altındaki işlemler SUT 407.351 kapsamında faturalandırılır.
E
Ortodontik Tedavi, Sınıf III
F
Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavi
Tedavi paketi, hem ağız dışı aparey uygulamasını hem kamuflaj tedavisini içerir. Open-bite, deep-bite,
expansiyon tedavileri işlem puanına dahildir. Bu başlık altındaki işlemler SUT 407.352 kapsamında
faturalandırılır.
Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri işlem puanına dahildir. Bu başlık altındaki işlemler SUT
407.353 kapsamında faturalandırılır.
BİREYSEL ÖDEMELİ İŞLEMLER LİSTESİ
İŞLEM
KODU
100100
100110
100120
100130
100140
100150
100160
100180
100190
100200
100210
100220
100230
100250
100260
100270
100280
100290
100300
100320
100330
100340
100350
100360
100370
100380
100390
100400
100410
100420
100430
100440
100450
100460
100470
100480
100490
100500
100510
100520
100530
100540
100550
100560
100570
100580
İŞLEM ADI
TIBBİ UYGULAMALAR
CİLT BAKIMI
Cilt bakımı
KİMYASAL SOYMA (PEELING)
Yüzeyel
Tüm yüze
Yüzde sınırlı alanlara
Yüz dışı uygulamalar (Tek bölge)
Orta Derinlikte
Tüm yüze
Yüzde sınırlı alanlara
Yüz dışı uygulamalar (Tek bölge)
Derin
Tüm yüze
Yüzde sınırlı alanlara
Yüz dışı uygulamalar (Tek bölge)
ROLLER UYGULAMASI
Küçük (1-5 cm2'ye kadar)
Orta (5-50 cm2'ye kadar
Büyük (50-100 cm2'ye kadar)
Çok büyük (100 cm2'den büyük)
MİNİMAL İNVAZİV UYGULAMALAR
Botulinum Toksin Uygulamaları
Kırışıklık tedavisi - Yüz
Kırışıklık tedavisi - Boyun/Dekolte
Kırışıklık tedavisi - Yüz ve boyun/Dekolte
Terleme tedavisi - Koltuk altı (Çift taraflı)
Terleme tedavisi - El içi (Çift taraflı)
Terleme tedavisi - Ayak tabanı (Çift taraflı)
Dolgu maddesi uygulamaları
Dolgu maddesi enjeksiyonu - 1 ml başına
Trombositten Zengin Plazma uygulamaları (PRP)
PRP ile 4 cc'ye kadar
PRP ile 4 cc'den fazla
MEZOTERAPİ UYGULAMALARI
Yüz
Saçlı deri
Vücut
LAZER UYGULAMALARI
EPİLASYON AMAÇLI LAZER UYGULAMALARI
Kadın
Bacak alt
Bacak üst
Gluteal bölge
İnguinal bölge (bikini)
Genital bölge
Diz
Kol tüm
Kol yarım (alt)
Koltuk altı
Boyun
Çene
Dudak üstü
El üstü
Ayak üstü
Favori
Göbek çevresi
Meme arası
Meme ucu
Kaş üstü-arası
Bel bölgesi
Sakral bölge
Tüm yüz
Erkek
AÇIKLAMA
İŞLEM
PUANI
10
10
7
10
15
10
15
20
12
20
15
20
30
40
45
45
60
80
80
80
25
25
50
50
50
75
10
12
9
9
8
3
10
7
4
5
3
2
2
2
3
3
3
2
3
4
7
7
SIRA
NO
KOD
100590
100600
100610
100620
100630
100640
100650
100660
100670
100680
100690
100700
100710
100720
100730
100740
100750
100760
100770
100780
100790
100800
100810
İŞLEM ADI
Göbek çevresi
Meme arası
Boyun
Gövde arkası, tüm (sırt)
Gövde arkası, yarım (sırt)
Gövde önü, tüm (göğüs)
Gövde önü, yarım (göğüs)
Koltuk altı
Kol, yarım
Kol, tüm
Bacak, tüm
Tüm yüz
Sakal
Omuz
Kulak
Zigoma (elmacık)
El üstü
Ayak üstü
Ense
Favori
Sakral bölge
Gluteal bölge
Kaş arası ve üstü
DİĞER LAZER UYGULAMALARI
100820 Akne, hidradenit tedavisi için lazer uygulamaları, tek bölge
100830 Akne, hidradenit tedavisi için lazer uygulamaları, birden fazla bölge
100840
100850
100860
100870
100880
100890
100900
100910
100920
100930
100940
100950
100960
100970
100980
100990
101100
101125
101110
101120
101130
101140
101150
101160
101170
101180
101190
101200
101210
101220
101230
101240
101260
101270
101280
101290
101300
101310
101320
101330
101340
101360
101370
101380
Lazer ile deri gençleştirme
Non-ablatif lazer ile deri gençleştirme
Tüm yüz
Yüz sınırlı alan
Boyun ve dekolte
El sırtı
Akne skarı
Ablatif lazer ile deri gençleştirme
Tüm yüz
Yüz sınırlı alan
Boyun ve boyun V'si
El sırtı
Akne skarı
Non-ablatif lazer ile stria ve skar tedavisi
Küçük (5 cm2'ye kadar)
Orta (5-50 cm2'ye kadar
Büyük (50-100 cm2'ye kadar)
Çok büyük (100 cm2'den büyük)
Ablatif lazer ile stria ve skar tedavisi
Küçük (5cm2'ye kadar)
Orta (5-50 cm2'ye kadar
Büyük (50-100 cm2'ye kadar)
Çok büyük (100 cm2'den büyük)
Lazerle sellülit ve incelme tedavisi
Lazerle sellülit ve incelme tedavisi (Tek bölge)
Lazerle sellülit ve incelme tedavisi (İki bölge)
Lazerle sellülit ve incelme tedavisi (Yaygın)
Lazer lipoliz (Tek bölge)
Lazer lipoliz (İki bölge)
Lazer lipoliz (Yaygın)
Lazerle dövme silinmesi
Küçük (5 cm2'ye kadar)
Orta (10 cm2'ye kadar)
Büyük (20 cm2'ye kadar)
Çok büyük (20 cm2'den büyük)
Lazer dışı sellülit ve incelme (Ultrason, LPG endermoloji, radyofrekans,
karboksiterapi ve benzeri diğer cihazlar ile)
Lazer dışı sellülit ve incelme (Tek bölge)
Lazer dışı sellülit ve incelme (İki bölge)
Lazer dışı sellülit ve incelme (Yaygın)
DİĞER
İntralezyonel steroid enjeksiyonu
Kaş tatuajı
CERRAHİ UYGULAMALAR
BAŞ-BOYUN BÖLGESİ UYGULAMALARI
Saçlı Deri
Saç ekimi
Kaş ekimi
Kirpik ekimi
Göz Çevresi
Blefaroplasti - üst kapak
Blefaroplasti - her iki kapak
Kaş kaldırma basit
Kaş kaldırma (endoskopik)
Alın/şakak germe
Alın/şakak germe (endoskopik)
Burun
Primer rinoplasti - burun ucu
Primer rinoplasti
Primer septorinoplasti
Komplike/sekonder rinoplasti
Kulak
Kepçe/yelken kulak onarımı (Tek taraflı)
Kepçe/yelken kulak onarımı (Çift taraflı)
AÇIKLAMA
PUAN
7
10
5
20
10
20
10
5
7
5
35
10
8
6
3
3
3
3
5
3
7
10
3
25
35
25
12
12
12
25
50
25
25
25
50
6
12
17
25
12
25
35
50
20
30
40
35
50
60
25
35
50
75
10
15
20
15
500
0,5
375
500
350
500
300
500
550
650
300
400
500
600
250
400
SIRA
NO
KOD
İŞLEM ADI
101410 Makrotia düzeltilmesi
101420 Kulak lobülü onarımı
YÜZ VE BOYUN BÖLGESİ
101430 Dermabrazyon, bir alanda
101440 Dermabrazyon, tüm yüze
101450 Orta yüz germe
101460 Orta yüz germe, askı ile
101470 Tam yüz germe
101480 Endoskopik yüz germe
101490 Yüz germe ve boyun germe
101500 Boyun germe
101510 Submental yağ eksizyonu veya liposuction
101520 Malar büyütme (alloplastik implant ile)
101530 Genioplasti, ostetomi ile
101540 Genioplasti, implant ile
101550 Yağ grefti uygulaması (Her seans)
Dudağa estetik amaçlı cerrahi girişimler
MEME
101570 Büyütme mammoplastisi (İki taraflı)
101580 Meme implantı çıkarılması
101590 Küçültme mammoplastisi (Tek taraflı)
101600 Küçültme mammoplastisi (İki taraflı)
101610 Meme dikleştirme (Mastopeksi)
101620 Mastopeksi ve meme büyütme (Aynı seansta)
101630 Meme asimetrisinin düzeltilmesi
101640 İçe dönük meme ucunun düzeltilmesi
101650 Jinekomasti (Tek taraflı)
101660 Jinekomasti (Çift taraflı)
101670 Yağ grefti uygulaması (Her seans)
101680 Areola tatuajı
VÜCUT HATLARININ DÜZELTİLMESİ
Abdominoplasti
101700 Mini-abdominoplasti
101710 Abdominoplasti ve liposuction
101720 Belt lipektomi
101730 Umbilikoplasti
101740 Liposuction (Tek bölge)
101750 Liposuction (İki bölge)
101760 Liposuction (Yaygın)
101770 Lazer/Vaser ile liposuction
101780 Uyluk germe
101790 Uyluk germe ve liposuction
101800 Kol germe
101810 Baldır büyütme, implant ile
GENİTAL BÖLGE
Kadın
101820 Vajen darlığının genişletilmesi
101830 Vajen daraltılması
101840 Labium minus küçültülmesi
101850 Vulva ve vajene estetik amaçlı enjeksiyonlar
Erkek
101860 Penis uzatma
Penil protez yerleştirilmesi
Penil protez çıkarılması
DİĞER UYGULAMALAR
101890 Akupunktur
DİŞ TEDAVİLERİ
200100 ADEZİV SİMANTASYON (diş BAŞI)
200110 BİLGİSAYAR DESTEKLİ (CAD-CAM) GEÇİCİ KRON (ÜYE BAŞI)
200120 BİLGİSAYAR DESTEKLİ (CAD-CAM) İNLEY/ONLEY/LAMİNATE/POST RESTORASYON (Diş başına)
200130 BİLGİSAYAR DESTEKLİ (CAD-CAM) KRON (Her üye için)
200140 BİLGİSAYARLI OKLUZYON ANALİZİ (T-SCAN ANALİZİ)
200150 CERRAHİ OPERASYON PLAĞI
200160 Alveoler distraksiyon için osteotomi
200170 ÜÇ BOYUTLU DİJİTAL ORTODONTİK MODEL HAZIRLANMASI (TEK ÇENE)
200180 DENTAL İMPLANT ÇIKARILMASI (İMPLANT BAŞINA)
200190 DEVİTAL BEYAZLATMA (DİŞ BAŞINA)
200200 DİASTEMA KAPATILMASI
200220 DOLGU SÖKÜMÜ
200230 DOSYA ÜZERİNDEN RAPOR TANZİMİ
200240 DÖKÜM POST UYGULAMASI VEYA SÖKÜMÜ
200250 DÜŞMÜŞ YER TUTUCU SİMANTASYONU
200260 MTA KULLANIMI (DİŞ BAŞINA)
200270 FİBER İLE SABİT YERTUTUCU UYGULAMASI
200280 TRAVMA SPLİNTİ
2002900 FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOSİT RESTORASYON (DİŞ BAŞINA)
2003000 GEÇİCİ HAREKETLİ BÖLÜMLÜ PROTEZ tek çene
200310 GEÇİCİ HAREKETLİ TAM PROTEZ tek çene
200320 İMPLANT ÜZERİ ORGAN VE DOKU PROTEZLERİ
200330 SABİT FONKSİYONEL APAREY UYGULAMASI
200340 KANAL DOLGU SÖKÜMÜ (HER KANAL İÇİN)
200350 KANAL İÇİ FİBER/ZİRKON POST UYGULAMASI
200360 KANALDAN KIRIK ALET ÇIKARTILMASI
200370 KANAL İÇİ REZORPSİYON TEDAVİSİ (KANAL BAŞINA)
200380 DİŞ KRON KIRIĞI TEDAVİSİ
200390 KORTİKOTOMİ
200400 LAZERLE YUMUŞAK DOKU UYGULAMALARI
200410 LAZERLE SERT DOKU UYGULAMALALRI
200420 LİNGUAL ARK YAPIMI
200430 LİNGUAL BRAKET TATBİKİ (DİŞ başına)
200440 MİNİ VİDA UYGULAMASI (VİDA BAŞINA)
AÇIKLAMA
PUAN
400
150
200
400
600
400
1000
1000
1250
600
300
300
400
350
250
200
515
350
500
773
600
750
600
200
309
515
250
75
500
400
750
800
100
250
350
500
600
350
500
350
350
177
400
250
75
500
900
600
25
8
20
100
80
25
25
400
15
50
50
100
5
10
25
6
20
30
25
20
80
80
780
100
70
20
100
100
50
80
100
100
100
50
50
SIRA
NO
KOD
200450
200460
200470
200480
200490
200500
200510
200520
200530
200540
200550
200560
200570
200580
200590
123-
İŞLEM ADI
OBSTRUKTİF UYKU APNESİ APAREYİ
OKLUZAL SPLİNT (TME TEDAVİSİ AMAÇLI)
ORTODONTİK ANKRAJ AMAÇLI PLAK YERLEŞTİRİLMESİ
PERİ-İMPLANTİTİS TEDAVİSİ (İMPLANT BAŞINA)
ŞEFFAF PLAK UYGULAMASI (PLAK BAŞINA)
DUDAK DAMAK YARIĞININ POSTOPERATİF ORTODONTİK TEDAVİSİ
DUDAK DAMAK YARIĞININ PREOPERATİF ORTODONTİK TEDAVİSİ
RETROGRAT DOLGU
SÜRME REHBERLİĞİ TEDAVİSİ
ÜÇ BOYUTLU KATI MODELLEME (TEK ÇENE)
VİTAL AĞARTMA (diş başına)
KOPAN ORTODONTİK ATAÇMANIN YENİDEN YAPIŞTIRILMASI (ATAÇMAN BAŞINA)
PRF/PRP UYGULAMASI
İMPLANT REHBER STENTİ
PİVOT SPLİNT
AÇIKLAMALAR
Listede yer alan puanları % 50 oranında artırmaya ve azaltmaya
üniversite yönetim kurulları yetkilidir.
Bu cetvel, ödemenin tamamının bireysel olarak yapıldığı durumlarda
uygulanabilir.
Cetveldeki puanlar, işlem ücretlerinden bağımsızdır.
AÇIKLAMA
PUAN
150
150
80
100
100
200
200
30
400
50
3
5
50
40
30
Download

SIRA NO KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 1 - E