Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği
ASYOD
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1370. Sokak No: 20/2 Balgat, Çankaya/ANKARA
Telefon: 0312 287 86 66; Faks: 0312 287 96 66
Web Adres: www.akcigersagligi.org ; E-Posta: [email protected]
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına;
İLGİ 1: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11.03.2014 tarih ve 14928 sayılı yazısı
İLGİ 2: İlgi 1 Yazıya konu olan Yükseköğretim Genel Kurulunun 20.02.2014 tarihli kararı ile kabul edilen "Gelir Getirici Faaliyet Cetveli"
İLGİ 1 yazıya konu olan ve YÖK tarafından Gelir Getirici Faaliyet Cetveli (İLGİ 2) adı
altında yayınlanan ve http://www.yok.gov.tr/web/guest/strateji-gelistirme-dairesi-baskanligi
adresinden ulaşılan Girişimsel İşlemler Puan Cetvelinde 704.801 kod nolu Onkoloji hastası
kemoterapi planlaması ile 704.802 kod nolu Onkoloji hastası kemoterapi etkinlik ve yan
etki değerlendirilmesi isimli işlemler için, sadece hematoloji ve/veya onkoloji uzmanları
performans puanı alabilmektedir. Eğer kurumda hematoloji ve/veya onkoloji uzmanı yoksa,
bu durumda 704.801 nolu işlem için diğer uzmanlara puan verilebilmekte; ancak 704.802
nolu işlem için, bu durumda bile puan verilmemektedir.
Oysa Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun yayınladığı Girişimsel İşlemler
Listesinde, her iki işlem için uzmanlık alanı kısıtlaması olmaksızın, işlemi hangi hekim
yaparsa yapsın puan alabilmektedir.
YÖK listesindeki uygulama hatalı olup, gerçeklerle uyuşmamaktadır. Çünkü, üniversite
hastanelerinde hematoloji ve onkoloji uzmanının olmadığı bir hastane hemen hemen yoktur.
Aslında bu listede söz konusu işlemle ilgili olarak AÇIKLAMA sütununda yer alan "İlgili
uzman -yani hematoloji ve/veya onkoloji uzmanı- olmaması halinde" ifadesinin pratikte bir
karşılığı bulunmamaktadır. Yani işin gerçeği: bu kısıtlama bir istisnai durumu yansıtmayıp;
pratikte ülkemizdeki üniversite hastanelerinin neredeyse tümünde (yeni kurulmakta olan
sınırlı sayıda hastane hariç olabilir) hematoloji ve/veya onkoloji uzmanları dışında diğer
uzmanların tümünün bu işlemler için puan almasını önleyen genel bir yasaklama
getirmektedir.
Ayrıca, hastanede hematoloji ve/veya onkoloji uzmanı olsa bile; pratikte kemoterapi
uygulaması ve kemoterapi alan tüm hastaların takibi, her zaman hematoloji ve onkoloji
uzmanları tarafından değil, farklı branşlardan uzmanlarca yapılmaktadır. Çünkü ülkemizde
onkoloji uzmanı sayısı son derece az olup, çok sayıdaki onkoloji hastalarının tümünün takip
ve tedavisini yapabilecek yeterlilikte değildir. Oysa, kemoterapi planlaması ile etkinlik ve yan
etki değerlendirmesini yapan hematoloji ve onkoloji uzmanı bu işlemlerinden dolayı
performans puanı ve bunun karşılığı ek ödeme almaktadırlar. Ancak onlarla aynı hizmeti
veren, yani bu hastaların tanısını koyan, tedavisini planlayan, kemoterapiyi uygulayan, hastayı
izleyen ve komplikasyonları tedavi eden onkoloji ve hematoloji dışındaki branşın uzmanları
bu hizmetlerinden dolayı performans puanı alamamaktadırlar. Yani aynı hastanede, benzer
hastalara, aynı tedaviyi uygulayan iki hekimden biri verdiği hizmetin karşılığında ek
ödeme alırken, diğeri alamamaktadır. Bu açıkça bir haksızlıktır. Verilen hizmet aynıdır.
Eşit işe eşit olmayan bir ücretlendirme söz konusu olup, kabul edilemez bir durumdur.
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği
ASYOD
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1370. Sokak No: 20/2 Balgat, Çankaya/ANKARA
Telefon: 0312 287 86 66; Faks: 0312 287 96 66
Web Adres: www.akcigersagligi.org ; E-Posta: [email protected]
Bilindiği gibi YÖK'ün İlgi tutulan listesi yayınlanmadan önce Üniversite Hastanelerinde
YÖK'ün ilgili Yönetmeliği gereği Sağlık Bakanlığının Girişimsel İşlem Listesi
kullanılmaktaydı. Yani daha önce 704.801 ve 704.802 kod nolu işlemlerden puan almakta
olan hematoloji ve onkoloji dışındaki uzmanlar, artık puan alamaz hale gelmişlerdir. Bu
durum bazı branşları çok olumsuz olarak etkilemiştir. Bunların başında da Göğüs Hastalıkları
uzmanları gelmektedir. Ek ödemeye esas olan girişimsel işlemler listesine göre diğer
branşlara göre zaten puan üretemeyen ve ek ödemeden yararlanmada mağdur durumda
olan Göğüs Hastalıkları uzmanlarının puanları daha da azalmıştır. Zaten mağdur olan
bir kitle bu uygulama ile daha da mağdur hale getirilmiştir.
Diğer taraftan bu haksız puanlamanın sonucunda ilgili uzmanlar söz konusu hastaların takip
ve tedavisinden imtina edebilirler ki, bu durumda onkoloji hastalarının hepsinin zaten çok az
sayıda olan onkoloji ve hematoloji uzmanlarınca takip ve tedavisi gerekecektir. Bu da
hastaların ortada kalmasına, tedavilerin aksamasına ve ciddi etik ve hukuki sorunlara yol
açacaktır. Akciğer kanserleri, gerek Dünyada ve gerekse ülkemizde, hem erkeklerde hem
de kadınlarda en çok görülen, en çok öldüren ve en çok maluliyete neden olan kanser
türüdür. Akciğer kanserinin tanısı hemen her zaman bronkoskopi gibi sadece göğüs
hastalıkları uzmanının bilgi ve becerisini gerektiren işlemle olmaktadır. Akciğer
kanserli hastaların takip ve tedavi süreçlerinde ortaya çıkan atelektazi, plevral efüzyon,
pnömoni, pnömotoraks gibi ciddi komplikasyonları sadece göğüs hastalıkları uzmanları
tanı koyup tedavi edebilmektedirler. Göğüs uzmanlarını, zaten çok sorunlu ve zor olan
akciğer kanserli hastalarının takip ve tedavilerini üstlenmekten soğutacak bu haksız
uygulamanın, söz konusu hastaları da çok mağdur edeceği açıktır.
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi hekimlerinin uzmanlık derneği olan ASYOD Yönetim
Kurulu olarak, bu yanlıştan dönülmesini ve Girişimsel İşlemler Listesinde 704.801 ve
704.802 kod nolu işlemlerin yanındaki AÇIKLAMA sütununda yer alan istisnaların
kaldırılmasını ve her iki işlemi de kim yaparsa yapsın karşılığı olan puanın verilebilmesini
talep ediyoruz.
Prof. Dr. Akın KAYA
ASYOD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
EK: Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ün Girişimsel İşlemler Listesinde her iki işlemle ilgili puanlama durumu
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği
ASYOD
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1370. Sokak No: 20/2 Balgat, Çankaya/ANKARA
Telefon: 0312 287 86 66; Faks: 0312 287 96 66
Web Adres: www.akcigersagligi.org ; E-Posta: [email protected]
YÖK Girişimsel İşlemler Puan Cetveli
İşlem
Kodu
704.801
İşlemin Adı
AÇIKLAMA
Onkoloji hastası kemoterapi
planlaması
Hematoloji ve/veya onkoloji uzmanları
için, ayda 1 kez, yatan hastalarda
120
uygulanır. İlgili uzman olmaması halinde
diğer uzmanlar için puanlandırılabilir.
Onkoloji hastası kemoterapi
704.802 etkinlik ve yan etki
değerlendirilmesi
Hematoloji ve/veya onkoloji uzmanları
için, ayda 1 kez uygulanır.
PUAN
30
T.C. Sağlık Bakanlığı TKHK Girişimsel İşlemler Listesi
İşlem
Kodu
İşlemin Adı
AÇIKLAMA
PUAN
704.801
Onkoloji hastası kemoterapi
planlaması
Tanı konulduktan sonra yapılan ilk
planlama için, bir kez puanlandırılır.
120
Onkoloji hastası kemoterapi
704.802 etkinlik ve yan etki
değerlendirilmesi
Her kemoterapi küründen sonraki
kontrol muayenesinde,
30
değerlendirmenin yapılması halinde, bir
kez puanlandırılır.
Download

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği ASYOD