HBYS Nedir?
HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en
aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi
cihazların verimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla
geliştirdiğimiz yazılımlardan biridir.
 Doğru ve düzenli verilerle bölgenin sağlık kültürünü ve
gereksinimlerini belirleyebilmek amacıyla dünya
standartlarındaki teknolojiler kullanılarak üretilmiştir.
 Bir sağlık kurumu bakışının iç içe yansıtıldığı HBYS'nde hem
hastane işleyişi etlilik ve verimlilik kazanmakta, hem de
insan yaşamının konu olduğu bu kurumlarda hata ve risk
oranı azaltılmaktadır.
 Yönetimsel, Tıbbi ve Finansal olarak üç boyutta
geliştirilmiştir. Bu üç boyutta ele alınan tüm işlemler hem
hızlı ve kolay yapabilmekte, hem de aralarındaki ilişkiler
rahatça izlenerek kurumun kayıpları en aza indirilmektedir.

Genel Özellikler











A - Hasta bilgilerine doğrudan etkin, güvenli ve hızlı olarak erişilir.
B - Hastalar için (ayakta tedavi ve yatan) tüm işlemler ve tüm
istatiksel değerlendirmeler yapılır.
C - Hastanın tüm kayıtlarının tek bir "Dosya No'su" altında
toplanarak tıbbi ve finansal arşivleme gerçekleştirilir.
D - Gerek yerel gerek uluslararası hastalık kodlamasına uygunluk
sağlar.
E - Poliklinik ve kliniklerden tüm laboratuarlara doğrudan tetkik
isteğinde bulunulur.
F - Masraflar faturalandırılır, masraf denetleme yapılır.
G - Faturalama işlemleri muhasebe ile birleşik olarak çalışır.
H - Eczane Bilgi Yönetim Sistemi ile tam uyumlu olarak çalışır.
I - Hastane için gerek duyulan tüm vezne işlemleri gerçekleştirilir.
J - Değişik ölçütlere göre sorgulama olanağı sağlar.
K - Çok yönlü raporlama olanağı vardır.
Müracaat

Hasta ilk gelişinde tüm bilgileri girilir daha
sonraki gelişlerinde ise kimlik numarası girilerek
sadece gideceği poliklinik seçilerek müracaatı
sağlanır. Hastalarda internet üzerinden
müracaat modülünden çıkmadan PROVİZYON
sorgulaması yapılır.
Poliklinik

Müracaat eden hasta Poliklinik Modülünde
poliklinik sırasına göre görülür. Laboratuar
ve Röntgenden Tetkik tedavi istekleri
yapılır Hasta ile ilgili Tıbbi Bilgiler Saklanır
Hasta ile ilgili tüm geçmiş bilgiler anında
sorgulanabilir. Laboratuardan istenen
tetkiklerin sonuçları laboratuardan çıktığı
anda Poliklinik programında görülür.
Tetkik Kodlama

İsteğe bağlı olarak yatan ve ayaktan
poliklinik hastalarının laboratuar ve
radyoloji tetkiklerinin birimlerde gözükmesi
ve hastanın kurum faturasına işlemesi için
tetkik kayıtları işlenir.
Yatış İşlemleri (Karantina)

Yatışına karar verilmiş olan hastanın
hastaneye ait karantina numarası alarak
doktorun onaylamış olduğu servise yatışı
sağlanır. Burada servis seçildiğinde hasta
servis modülünde otomatik olarak görünür.
Servis İşlemleri

Yatışı onaylanan hasta bu modülde servise ait
kodlanmış olan oda ve yatak seçilerek servise
yatışı sağlanır. Servis defter numarası alır,
hastaya laboratuar ve röntgenden tetkikler
istenilebilir, eczaneden kullanılacak ilaçlar
buradan seçilebilir bu seçilen ilaçlar eczane de
otomatik olarak görünür. Hasta gözlem bilgileri
ve epikriz dökümü bu modülden alınabilir.
Laboratuardan istenen tetkik tedavi sonuçları
çalışıldığında sonuçlar otomatik olarak bu
modüle yansır.
Laboratuar

Hastaya istenen tetkik, tahlil bilgileri bu
modülde otomatik görülür. Defter no
verilerek onaylama işlemi yapılabilir. Bu
modülde kullanılan malzemeler ile ilgili
stok takibi yapılabilir. Laboratuar defteri bu
modülden çıkartılır ayrıca elden kayıt
yapılması gerekmez.
Ameliyat

Hastaya defter no verilir . yapılan
ameliyatlar işlenerek ameliyat ekibi
hemşireler, teknisyenler, narkoz veren,
ameliyatı yapan doktor, ameliyat ile ilgili
tüm bilgiler girilerek, ameliyat kağıdı çıktısı
alınır. Ameliyathanede İlaç ve Sarf
malzemelerinin takibi yapılır.
Eczane

Servisten yapılmış olan isteklerin kabulü
yapılarak istenen ilaçlar hastanın kaydına
girmesi sağlanır. Yapılan kayıtlar
sonucunda stok kontrolü yapılabilir. Hasta
taburcu olmadan önce tabela dökümü
sayesinde kullanılan ilaçların ve
bedellerinin dökümü alınabilir. Bu tutarlar
Fatura modülüne otomatik olarak aktarılır.
Yıl sonunda ise Eczane Defteri bire bir
alınabilir.
Taburcu

Servisten taburcusu yapılan hastanın
dosyası taburcu işlem modülünden
düşürülerek dosya faturalamaya hazır hale
getirilir.
Sağlık Kurulu

Sağlık Kuruluna müracaat eden hastaların
müracaatta hangi heyet raporu için geldiği
belirlenerek, sağlık kuruluna otomatik
yansıması sağlanır, Ehliyet, ilaç, gemici
adamı, özürlü raporları yazıcıdan çıktı
alınır. Bunlara muayene formuda
çıkartılabilir. Geçmişe ait sorgulamalar
kolayca yapılabilir.
Vezne

Hastaya polikliniklerden ve servislerden
istenen tetkik ve tahlillerin vezneye ücret
yatırılmadıysa laboratuarda bu hasta için
işlem yapılması önlenmiştir. İstenen tetkik
ve tahliller hastanın ödeyeceği ücret
veznede otomatik olarak görülür. Günlük
kasa tahsilatları listesi alınır. Günlük
yapılan tahsilatlar, saymanlık programında
saymalık işlem fişi olarak aktarılır tekrar fiş
kalemlerinin girilmesi gerekmez.
Evrak Kontrol

Hastaya ait faturanın çıkarılmasından önce
yapılmış olan tüm işlemlerin kontrolünün
yapılması sağlanır.
Ayaktan Hasta

Ayaktan tedavi görmüş hastaların
kurumlara faturalarının kesildiği modüldür.
Kurumun talebine göre ister tek bir fatura
numarası altında gruplu olarak isterse her
hastaya tek bir numara verilerek
faturalandırılması sağlanılabilir.
Yatan Hasta

Yatarak tedavi görmüş hastaların
kurumlara faturalarının kesildiği modüldür.
Hastaya yapılan tüm işlemler faturasında
istenilirse detaylı olarak istenilirse gruplu
olarak basılabilir.Hastaya birimlerden
yapılmış olan tüm işlemler bu modüle
otomatik olarak yansır. Fatura numarası
otomatik yada kullanıcı isteğine göre
manuel olarak verilebilir.
Raporlamalar

Bu modülde hastanemize gelen hastaların,
yatışı ve çıkışı yapan hastaların, röntgen ve
laboratuar tetkiklerin, doktorların bakmış
olduğu hastaların detaylı dökümlerini tarih
aralığı vererek almamızı sağlar.
İstatistik

İstatistik modülü F-56A ve F-53A olarak
Sağlık Bakanlığının hastanelerden istemiş
olduğu genelgeye uygun olarak otomatik
hazırlar ve yazıcıdan çıktı alınmasını sağlar.
Depo - Ambar - Demirbaş

Hastane depo ve ambarlarında tutulan sarf
malzemelerine ilişkin stok işlemlerinin
yürütülmesini, demirbaş kayıtlarının
tutulmasını ve gerekli işlemlerin
yapılmasını amaçlar. Devlet ayniyat ve
muhasebe sisteminin gereklerini yerine
getirir.
Personel Özlük

Hastane personelinin kurum içi atama
hareketlerinin izlenmesi, atama, terfi,
kadro bilgileri ile hizmet içi eğitimlerinin
düzenlenmesi ve izlenmesi; izin, rapor,
nöbet, vardiya işlemlerinin düzenlenmesi
ve izlenmesi sağlar.
Download

( HBYS ) HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ