ÖYP BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
PROGRAM
• Açılış
• Rektörümüz Sn. Prof.Dr. Sadettin
HÜLAGÜ’nün konuşması
• ÖYP Koordinatörlüğünün bilgilendirme
sunumu
• Sorular ve Cevaplar
• Kapanış
27/02/2015
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
ÖYP KOORDİNATÖRLÜĞÜ
27/02/2015
SUNUM İÇERİĞİ
•
•
•
•
•
•
27/02/2015
ÖYP Programı Genel Tanıtımı
Üniversitemizde ÖYP Programı
ÖYP Yabancı Dil Eğitimi İşleyişi
ÖYP Kaynak Kullanımı İşleyişi
ÖYP Bilgi Formu
Soru-Cevap
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME
PROGRAMI (ÖYP)
AMAÇ
• ÖYP, lisansüstü eğitim verme imkanına sahip
olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim
üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim
kurumlarının araştırma görevlilerine
lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla öğretim
üyesi yetiştirilmesine yönelik bir programdır.
27/02/2015
Üniversitemizde ÖYP
Kocaeli Üniversitesi’nde 2015 Şubat ayı itibarıyla 130 adet
ÖYP’li araştırma görevlisi lisansüstü eğitimlerine devam
etmektedir.
Tabi Olduğu Maddeye Göre
ÖYP Dağılımı
Enstitüler Bazında
ÖYP Dağılımı
Fen Bilimleri Enstitüsü
46
(35. Madde kapsamında başka kurumlara giden)
109
(15)
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
24
35. Madde kapsamında KOÜ’ye gelen
21
Sosyal Bilimler Enstitüsü
60
Toplam
130
Toplam
130
33. Madde kapsamında KOÜ’de görevli
27/02/2015
KOÜ ÖYP KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Koordinatör
: Doç. Dr. Ümit ALNIAÇIK
Koordinatör Yrd : Yrd. Doç.Dr. Başar UYAR
Mali İşler
: Sezen GÜRLÜK
Adres : Öğrenci Yemekhanesi Üst Katı
Telefon: 38 84
E-posta: [email protected]
Web : oyp.kocaeli.edu.tr
27/02/2015
ÖYP USUL VE ESASLAR
http://www.yok.gov.tr/web/oyp/usul-ve-esaslar
ÖYP Araştırma Görevlilerinin Sorumlulukları
• Araştırma görevlileri, yükseköğretim
kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve
deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca
verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim
yardımcılarıdır.
• ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlileri,
lisansüstü eğitim yaptıkları yükseköğretim
kurumunun ilgili kararlarına uymakla
yükümlüdür.
27/02/2015
ÖYP YABANCI DİL EĞİTİMİ
(YURT İÇİNDE)
• ÖYP kapsamında yükseköğretim kurumlarına atanan ve
yabancı dil puanı 65'in altında olan araştırma görevlileri
ÖYP puanları ve tercihleri esas alınarak merkezi
yerleştirme sistemi ile YÖK’ün belirlediği yurtiçindeki
yükseköğretim kurumlarına altı ay süreyle dil eğitimi
almak üzere yerleştirilir.
– 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre görevlendirilirler
– Eğitimlere katılım ve devam zorunlu...
– Dil eğitimine mazeretsiz olarak toplam 10 (on) iş günü devam
etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir.
27/02/2015
ÖYP YABANCI DİL EĞİTİMİ
(YURT DIŞINDA)
ÖYP araştırma görevlileri, istekleri halinde yabancı
dil eğitimi için en fazla altı ay süreyle yurtdışına
gönderilebilir. Koşullar:
a) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olmak
kaydıyla, eğitim almak istedikleri yabancı dile ilişkin
yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da
eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil
sınavlarından eşdeğer puan almış olmak,
b) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan yabancı
dil eğitimi için antetli ve imzalı kabul belgesi almak.
27/02/2015
YABANCI DİL EĞİTİMİNİN
TAMAMLANMASI
• Yurtiçindeki yabancı dil eğitimini tamamlayan ÖYP
araştırma görevlileri, başkaca bir işleme gerek
kalmaksızın kadrolarının bulunduğu yükseköğretim
kurumlarına dönerler ve kurumlarını bilgilendirirler.
• Ancak ÖYP araştırma görevlisi olarak atandığı
tarihten itibaren;
– yabancı dil puanı 50'nin altında olan araştırma
görevlilerinin bir yılın sonunda,
– yabancı dil puanı 65'in altında olan araştırma görevlilerinin
ise iki yılın sonunda kadroları ile ilişikleri kesilir.
27/02/2015
ÖĞRENİM SÜRESİ
ÖYP araştırma görevlilerinin öğrenim süreleri
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
belirlenen azami öğrenim süreleridir.
– Yabancı dil puanlarının 65′in altında olması nedeniyle
yabancı dil eğitimi almaları durumunda Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen azami
öğrenim sürelerine 6 ay eklenir
27/02/2015
ÖYP KAYNAK KULLANIMI
YÖK tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için öğrenimi
süresince eğitim‐öğretim ve araştırma faaliyetlerinde
kullanılmak üzere ilgili yükseköğretim kurumuna belirli
miktarda finansal kaynak aktarılır. Bu kaynak:
a) Proje Giderleri: Lisansüstü eğitim için gerekli alımlar, temel
ofis ekipmanları, sarf malzemeleri, makine-teçhizat ve hizmet
alım, bakım ve onarım harcamaları,
b) Seyahat Giderleri: ÖYP araştırma görevlilerinin ile bunların
danışmanlarının yılda 15 günü aşmayacak şekilde yurtiçi ve
yurtdışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları için kullanılır
27/02/2015
YENİ ATANAN ÖYP’LİLER İÇİN
KAYNAK AKTARIM TALEBİ
• ÖYP’li araştırma görevlisi kuruma atandıktan sonra,
YÖK’ten üniversiteye kendi adına kaynak aktarımı için
aşağıdaki belgelerle birlikte ÖYP Koordinatörlüğü’ne
başvurur.
–
–
–
–
Göreve Başlama yazısı.
Öğrenci Belgesi
Yabancı Dil Belgesi
Transkript
• Koordinatörlük tarafından “Yöksis Bilgi Sistemine” bilgi
girişleri yapılarak Üniversitemiz Yönetim Kurulunun
onayına sunulur.
• Onaylanan kaynak kullanım talepleri Rektörlük
aracılığıyla YÖK’e bildirilir.
27/02/2015
ÖYP KAYNAK KULLANIMI
YÖK Tarafından her bir ÖYP araştırma görevlisi için üniversitelere
aktarılan kaynak miktarı şöyledir:
Kullanım Amacı
Yüksek
Lisans
Doktora
Bütünleşik
Doktora
Proje Giderleri
10.000
10.000
20.000
Seyahat/Etkinlik Katılım
10.000
20.000
30.000
Toplam
20.000
30.000
50.000
•Bu kaynakların kullanılabilmesi için, ilgili bütçenin YÖK tarafından
Üniversitemiz hesaplarına aktarılmış olması ve kaynak kullanım
onayının verilmiş olması gereklidir.
•YÖK tarafından kaynak aktarımı yapılmayan ve
koordinatörlüğümüzce ödeneğinin olduğuna dair onay verilmeyen
Araştırma Görevlileri Mal ve hizmet alımı yapamazlar.
27/02/2015
PROJE GİDERLERİ İÇİN KAYNAK KULLANIMI
Ödenek dağılımı;
•03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı
(Kırtasiye vb. sarf malzemesi alımları)
•03.05 Mal ve Hizmet Alımları
(Yurtiçi Bilimsel Etkinlik katılım ücreti ödeme)
•03.07 Menkul Mal Alım Gideri
(Demirbaş alımları)
şeklinde yapılmaktadır.
27/02/2015
MAL VE HİZMET ALIM SÜRECİ
İlgili ÖYP’li için YÖK tarafından Üniversitemiz hesabına kaynak aktarımı
yapılmış ve kaynak kullanım onayı verilmiş olmalıdır.
SATIN ALMA ÖNCESİNDE
•Kaynak kullanma başvuru dilekçesi doldurulur. Danışman ve Araştırma
Görevlisi tarafından imzalanır.
•En az 3 firmadan fiyat teklifi alınır (Proforma faturalar temin edilir)
•Piyasa Fiyat Araştırma tutanağı KDV hariç tutarlar üzerinden doldurulur.
(Danışman ve Araştırma Görevlisi tarafından imzalanır)
•En düşük teklifi veren firmadan “vergi borcu yoktur” yazısı alınır.(2000TL üzeri)
•Bu evrakların hepsi bir dosya halinde onay için ÖYP Koordinatörlüğüne teslim
edilir.
ÖYP KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN ONAYINDAN SONRA
•En düşük teklifi veren firmadan alım yapılır (fatura KOÜ ÖYP Koordinatörlüğü
adına kesilmelidir)
•Ürünler teslim alındıktan sonra bağlı olunan Enstitü/Fakülte Muhasebe servisine
müracaat edilerek ayniyat işlemleri yapılır. (Malzeme Muayene raporu ve Taşınır
İşlem fişi hazırlanır)
•Ayniyat işlemleri tamamlandıktan sonra fatura ve diğer evraklar (asılları)
koordinatörlüğe teslim edilir.
•Koordinatörlük tarafından ihale onay belgesi ve muhasebe işlem fişi düzenlenerek
ödeme gerçekleştirilir.
27/02/2015
Kaynak Kullanma Başvuru Dilekçesi
27/02/2015
27/02/2015
ÖYP SEYAHAT KAYNAKLARININ KULLANIMI
1) ÖYP Seyahat desteği kullanacak olan araştırma
görevlisi öncelikle kadrosunun bulunduğu
fakülte/enstitüye yurtiçi/yurtdışı görevlendirme için
başvurur.
– Fakülte/Enstitü yönetim kurulunda ÖYP’li araştırma görevlisinin
seyahat başvurusu görüşülerek görevlendirme ile ilgili yönetim
kurulu kararı ve rektörlük onayı alınır.
– Enstitü/Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onay
yazısında “yolluk, yevmiye, katılım ücreti, konaklama giderleri
ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere” ifadesinin yer alması
gerekmektedir.
27/02/2015
ÖYP SEYAHAT KAYNAKLARININ KULLANIMI
2) Araştırma görevlisi seyahat kaynağı kullanma
başvuru dilekçesini doldurarak ekleriyle birlikte ÖYP
Koordinatörlüğü’ne ileterek başvurusunu yapar.
– Dilekçe Ekleri:
• İlgili Fakülte/Enstitü Yönetim Kurul Kararı ve Rektörlük oluru
• Bildiri kabul (davet) yazısı,
• Sempozyum/kongre yada bilimsel etkinliğin ilan edildiği web
sayfasında organizasyon komitesinin bulunduğu kısım
• Sunulacak olan bildirinin 1. sayfasının fotokopileri.
• Bilimsel etkinliğe danışman da dahil olacaksa dilekçenin
altına danışmanın da adı soyadı ve imzası dahil edilecektir.
– Yurtiçi görevlendirmelerde en az 30 gün, yurtdışı
görevlendirmelerde en az 60 gün öncesinden başvurunun
yapılması gerekmektedir.
27/02/2015
27/02/2015
ÖYP SEYAHAT KAYNAKLARININ KULLANIMI
3) Kısa süreli bu seyahatlerden, Danışmanlığını yaptığı ÖYP
araştırma görevlisinin alanı/tez çalışması ile ilintili olmak üzere
ve birlikte gidilmesi koşuluyla danışmanı da faydalanabilir
– Danışman yurtdışı seyahatte yüksek lisans süresince en fazla 1
kez; doktora süresince en fazla 2 kez ÖYP desteğinden
faydalanabilir.
– Danışmana ödeme yapılabilmesi için görevlendirme talep
dilekçesi ile birlikte, ilgili ÖYP Araştırma Görevlisinin Danışmanı
olduğuna ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu kararı da gerekmektedir.
– Bunun yanı sıra Danışmanın görevlendirme talep dilekçesi,
Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onay yazısında da
“yolluk, yevmiye ve katılım ücretinin Danışmanı olduğu ÖYP
Arş.Gör. …………….. ’nın ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere”
ifadesi yer alacaktır.
27/02/2015
ÖYP SEYAHAT KAYNAKLARININ KULLANIMI
4) Seyahat desteği, seyahatten önce (avans olarak) veya
seyahatten döndükten sonra ödenebilir:
– Avans talebinde bulunmak için ÖYP web sayfamızdaki formlar
kısmındaki avans talep formu(üç nüsha olarak hazırlanacaktır) ve hesap
dilekçesi doldurularak seyahate gitmeden 15 gün önceden
koordinatörlüğümüze başvurulmalıdır.
– Alınan avansın, hesaba geçtikten sonra bir ay içinde kapatılması
gerekmektedir. Aksi halde kanuni faiz işletilir.
– Avans, talep dilekçesinde belirtilmiş olan hesaba geçmeden fatura
kestirilmemelidir.(Uçak,Katılım,konaklama vb)
– Avanstan artan miktar olması durumunda, Üniversitemiz Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığı Veznesine “avans iadesi” yapılarak
dekontu avans kapatma evrakına eklenir.
27/02/2015
AVANS TALEP FORMU
27/02/2015
ÖYP SEYAHAT KAYNAKLARININ KULLANIMI
5) Seyahatten döndükten sonra yolluk beyannamesi formu
doldurularak ekinde;
– Türkçe tercümeleri ile beraber kongre davet yazısı
– Türkçe tercümeleri ile beraber katılım belgesi
– Türkçe tercümeleri ile beraber katılım ücreti alındı belgesi (ASLI
GİBİDİR kaşesi ve imzası olmak şartıyla; kongre davet yazısı,
katılım belgesi ve katılım ücreti alındı belgelerinin fotokopileri de
kabul edilebilir.)
– Otobüs/Tren/Uçak bileti/ faturası ve kabine biniş kartları
– Pasaportun, kimlik bilgilerinin ve ilgili ülkeye giriş-çıkış yaptığı
sayfaların fotokopisi
– Sempozyum/kongre program kapak ve sunulan bildirinin olduğu
sayfaların fotokopisi Muhasebe işlem fişi, yolluk bildirimi ve döviz
kur belgesi koordinatörlüğümüzde hazırlanacaktır.
27/02/2015
YOLLUK BEYANNAMESİ
27/02/2015
KOÜ ÖYP ARAŞTIRMA
GÖREVLİLERİ BİLGİ FORMU
Her Dönem sonunda koordinatörlüğe bilgi formu verilmelidir.
27/02/2015
Teşekkür Ederiz.
SORULAR
&
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
KOÜ ÖYP KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Koordinatör
: Doç. Dr. Ümit ALNIAÇIK
Koordinatör Yrd : Yrd. Doç.Dr. Başar UYAR
Mali İşler
: Sezen GÜRLÜK
27/02/2015
Download

öyp - Kocaeli Üniversitesi