DESTEK PROGRAMLARI
Mayıs 2015
GENEL BİLGİ
1. KOBİ’ler ve KOSGEB
Türkiye’de KOBİ tanımı
KOBİ tanımı
250’den az çalışan istihdam eden,
Yıllık bilanço veya net satış hasılatı
40 milyon TL geçmeyen işletmeler
Ölçek
Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon TL) Net Satış (Milyon TL)
Mikro
<10
≤1
≤1
Küçük
<50
≤8
≤8
Orta
<250
≤ 40
≤ 40
KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Açıdan Önemi
KOBİ’lerin ekonomideki payı;
Toplam işletmelerin %99,77’si
Toplam istihdamın %78’i
Toplam katma değerin %55’i
Toplam satışların %65,5’i
Toplam yatırımların %50’si
Toplam ihracatın %60’ı
Toplam kredilerin %24’ü
%99,77 (2.966.236)
%0,23 (6.880)
Ölçeksel Dağılım
0,5 Orta(50-249)
3,77 Küçük (10-49)
95,62 Mikro (1-9)
Kaynak: TUİK iş kayıtları
1-249 Toplam KOBİ
250+ Büyük İşletme
KOSGEB ve Kuruluş Amacı
KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu.
Amacı Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında
küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin)
Payını ve etkinliğini artırmak,
Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek
Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek
KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “ilgili kuruluşu”dur.
KOSGEB’in hedef kitlesini; 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda
belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler oluşturmaktadır.
Sanayi
Hizmet ve Ticaret
Madencilik
İmalat
Enerji
İnşaat
Ticaret
Ulaştırma
Turizm
Bilgi ve İletişim
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
İdari ve destek hizmet faaliyetleri
KOSGEB Hedef Kitlesi
5891 sayılı Kanun ile KOSGEB hedef kitlesinin genişletilmesinin amacı:
KOSGEB’in “KOBİ’lerden sorumlu ulusal kuruluş” statüsüne taşınması
Katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli artan hizmet ve ticaret
sektörlerinin de KOSGEB desteklerinden yararlandırılması
2009 Öncesi
2009 Sonrası
(5981 sayılı Kanun ile genişleyen hedef kitle)
Sektör
İmalat sanayi sektöründeki
KOBİ’ler
Sanayi, hizmet ve ticaret
sektörlerindeki KOBİ’ler
İşletme Sayısı
400 Bin
3,2 Milyon
8 Kat Artış
KOSGEB Destek ve Hizmetleri
2. Destek Mevzuatının
Genel Yapısı
KOSGEB Destek ve Hizmetleri
Destek
Programları
Finansman
Destekleri
(Kredi Faiz)
Laboratuvar
Hizmetleri
Bilgilendirme,
Yönlendirme ve
İşbirlikleri
KOSGEB Destekleri
1. KOBİ Proje Destek Programı (Çağrı Esaslı)
2. a) Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
b) Endüstriyel Uygulama Destek Programı
3. İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
4. Tematik Proje Destek Programı
5. Girişimcilik Destek Programı
6. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı
7. Genel Destek Programı
Her işletme aynı
anda 3 programdan
faydalanabilir.
* Kredi Faiz Destek Programı
Destek Programları
2. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
PROGRAMIN AMACI:
Yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi
için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin
desteklenmesi suretiyle;
Bilim ve teknolojiye dayalı
yeni fikir ve buluşlara
sahip KOBİ ve
girişimcilerin geliştirilmesi,
Teknolojik fikirlere sahip
tekno-girişimcilerin
desteklenmesi,
KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin
yaygınlaştırılması ve Ar-Ge
kapasitesinin artırılması,
Ar-Ge ve İnovasyon proje
sonuçlarının
ticarileştirilmesi ve
endüstriyel uygulamasına
destek sağlanması
Destek Programları
2. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Bu Program 2 (iki)
alt programdan
oluşur.
Ar-Ge ve İnovasyon
Programı,
Endüstriyel
Uygulama Programı
Destek Programları
2. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
a) AR-GE ve İnovasyon Destek Programı
Kurul kararı ile 12
(on iki) aya kadar
ek süre verilebilir
Ek Süre için Proje
Bitiş Tarihinden 1
Ay Öncesine
kadar başvuru
yapılmalıdır
En az 12 Ay - En
Çok 24 Ay
Proje
Süresi
Destek Programları
2. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
a) AR-GE ve İnovasyon Destek Programı
AR-GE, İNOVASYON DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTLERİ
İşlik Desteği (Girişimci)
Kira Desteği (Girişimci)
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve
Hizmet Alımı Giderleri Desteği
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım
ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
İşliklerden bedel alınmaz
12.000
75
Geri
Ödemesiz
100.000
75
Geri Ödemeli
Personel Gideri Desteği
Başlangıç Sermayesi Desteği (Girişimci)
200.000
75
100.000
20.000
75
100
Proje Danışmanlık Desteği
25.000
Eğitim Desteği
5.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
Proje
Geliştirme Desteği
Destek Üst Destek
Limiti (TL) Oranı (%)
Proje Tanıtım Desteği
Geri
Ödemesiz
25.000
5.000
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar
Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti
Desteği
15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği
25.000
75
Destek Programları
2. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
b) Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Başvuru İçin Ön Koşullar
1. Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek
başarıyla tamamlanmış projelerin,
2. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin
3. Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması
tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir.
Ar-Ge ve İnovasyon Projesi sahibi işletmelerin, projenin başarı ile
tamamlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde Endüstriyel Uygulama
Programına proje başvurularını yapmaları esastır.
Destek Programları
2. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
b) Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Kurul kararı ile 12
(on iki) aya kadar
ek süre verilebilir
Ek Süre için Proje
Bitiş Tarihinden 1
Ay Öncesine
kadar başvuru
yapılmalıdır
En Çok 18 Ay
Proje
Süresi
Destek Programları
2. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
b) Endüstriyel Uygulama Destek Programı
ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTLERİ
Kira Desteği (Girişimci)
Personel Gideri Desteği
Geri
Ödemesiz
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım
Giderleri Desteği
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım
Giderleri Desteği
Geri Ödemeli
Destek Üst Destek
Limiti (TL) Oranı (%)
18.000
75
100.000
75
150.000
75
200.000
75
Destek Programları
5. Girişimcilik Destek Programı
Programın Amacı :
Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan
girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,
Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,
İstihdamın artırılması,
Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.
Destek Programları
5. Girişimcilik Destek Programı
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
ÖN KOŞUL:
Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler, İŞGEM
girişimcileri ve yüksek öğretim kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen
girişimcilik derslerini başarı ile bitirenler faydalanabilir.
Destek Üst
Limiti (TL)
Yeni Girişimci Desteği
İşletme Kuruluş Desteği
Destek
Unsurları
Kuruluş Dönemi Makine,
Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği
Geri Ödemesiz
İşletme Giderleri Desteği
Sabit Yatırım Desteği
Destek
Oranı
3.000
15.000
12.000
Geri Ödemeli
70.000
1. ve 2. Bölgede % 60 3-4-5-6. Bölgelerde % 70
(Kadın girişimci ve engelli girişimci için, oran 10 puan artırılır.)
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
Başvuru Süreci
Eğitimin tamamlanma tarihinden sonra işletmenin resmi kuruluşunun gerçekleşmesi
(Eğitimi alan kişi kurulacak işletmede 30%’dan fazla hisseye sahip olmalı)
KOSGEB veritabanına kayıt (www.kosgeb.gov.tr )
KOSGEB E-Kobi sayfası üzerinden doldurulup çıktısı alınan KOBİ Beyannamesi , Bilgi Dökümanı
ve evrakların başvuru yapılan KOSGEB birimine teslimi
KOSGEB E-Kobi sayfası üzerinden Yeni Girişimci Desteği başvurusu yapılması ve işletmeden
sorumlu KOSGEB uzmanı tarafından verilen onay ardından dökümanların teslimi
Sunulan İş Planının KOSGEB Yeni Girişimci Kurulunda değerlendirilmesi
Kurul onayı verilmesi halinde, Yeni Girişimci Destek Programı Taahhütnamesi verilerek destek
programının başlaması
19
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
A. İşletme Kuruluş Desteği
 Üst limiti 3.000 (üç bin) TL ve Geri Ödemesiz
 Kapsamı:
 İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve
onaylanması,
 işletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi),
 İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması,
 İşletmenin sicil gazetesinde ilanı,
 Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki,
 İlgili odalara kayıt yaptırılması,
 İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması,
 Yazar kasa alımı,
 Mali müşavir ve muhasebeci ücreti (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca
hazırlanan ve her yıl yayımlanan asgari ücret tarifesindeki tutar).
20
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
B. Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis
Donanım Desteği
 İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 (on iki) ay içerisinde satın
alınan/alınacak
 Üst limiti 15.000 (onbeş bin) TL ve Geri Ödemesiz
 Satın alınan/alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış
faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir
21
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
C. İşletme Giderleri Desteği
 Üst limiti 12.000 (oniki bin) TL ve Geri Ödemesiz
 Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içerisinde gerçekleşen
 Kapsamı:
 Personel net ücretleri (yeni istihdam şartı aranmaz, asgari geçim indirimi net
ücrete dahil edilmez),
 İşyeri kirası
→ İşletme sahipleri, ortakları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğuna
ödenen ücretler personel giderleri desteği kapsamında DEĞİL
22
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
D. Sabit Yatırım Desteği
 Üst limiti 70.000 (yetmiş bin) TL ve Geri Ödemeli (Teminat Mektubu karşılığı)
 Geri ödemeli destek kapsamında işletme tarafından yapılacak geri ödemeler,
desteğin başlangıç tarihinden sonraki 24 (yirmi dört) ayı ödemesiz olmak üzere, 3
(üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır.
 Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içerisinde satın alıncak
MAKİNE ve TEÇHİZAT (yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi
itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında)
 Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde makine-teçhizatın yaşını belirlemek
için; ilk kullanıcıya satış faturası veya ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir
belge veya benzeri dokümanlarından herhangi birinin getirilmesi gerekli
Hizmet sağlayıcı; işletme sahipleri, ortakları ile bunların eşi, annesi, babası,
kardeşi veya çocuğu OLAMAZ.
23
Bilgilendirme, Yönlendirme ve İşbirliği Faaliyetleri
1. KOSGEB Çağrı Merkezi 444 1 567
 7 gün 24 saat çağdaş bilgilendirme hizmetleri
 Vergi Numarası ve T.C. Kimlik Numarası ile İşletme Durum Sorgulaması
2. WEB Sitesi www.kosgeb.gov.tr
 Online veri tabanına kayıt ve KOBİ beyannamesi işlemleri
 Destek Programlarına ve desteklerine online başvuru
 E-KOBİ işlemleri
Teşekkürler…
Selim Serkan ERCAN
KOSGEB Marmara Ünv. TEKMER
Download

KOSGEB`in