KOSGEB
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ
BAŞKANLIĞI
Hamit SUCU
ADANA HİZMET MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
KAPSAM
 KOSGEB’İN GÖREVİ VE HEDEF KİTLESİ
 KOBİ’LER
 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
2
KOSGEB
1990 yılında,
kurulmuştur.
3624
sayılı
Kanun
ile
Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal
ihtiyaçlarının karşılanmasında
küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin;
Ekonomideki
arttırmak,
Payını
Rekabet
güçlerini
yükseltmek,
4
ve
ve
Sanayide
entegrasyonu
gelişmelere
uygun
gerçekleştirmektir.
etkinliğini
düzeylerini
ekonomik
biçimde
KOSGEB’in Hizmet ve faaliyetleri
KOSGEB Kurulduğu 1990 yılından, 2003 yılına kadar; ülkenin ve
KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda,
 İşletmelerin, ulusal ve uluslar arası pazarda, rekabet güç ve
düzeylerini yükseltmek için ihtiyaç duydukları ;
eğitim, danışmanlık, bilgilendirme ve teknolojik destekler sunmuş,
özellikle imalat sektörünün gelişmesi için muhtelif faaliyetler
göstermiştir.
 KOSGEB, 2003 yılından itibaren, sürdürdüğü hizmetlere ilaveten,
KOBİ’lere finansal destekler de sunmaya başlamıştır.
5
KOSGEB’in HEDEF KİTLESİ
 2009 yılında yayımlanan 5891 sayılı kanunla,
KOSGEB’in hedef kitlesi genişletilerek imalat dışı
sektörlerin de kapsam içine alınması sağlanmıştı.
 Aynı kanunda, KOSGEB’in hedef kitlesini ve destek
kapsamına alınacak sektörlerin belirlenmesi görevi,
Bakanlar Kuruluna verilmiştir.
 KOSGEB; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
ilgili kuruluşudur.
6
KOSGEB’in HEDEF KİTLESİ
5 Mayıs 2009’da Yürürlüğe Giren, 5891 Sayılı Kanunla, KOSGEB Desteklerinden
yararlanabilecek sektörler yeniden belirlendi:
Önceki hedef
kitle
İmalat sanayi
KOBİ’leri iken
Yeni hedef
kitle
Tüm
KOBİ’ler*
KOSGEB
Hedef Kitlesi; 400 Binden 3.2 Milyon KOBİ’ye çıkmıştır.
7
*Tarım, sağlık ve eğitim sektörleri hariç
KOBİ’ler Hakkında Genel Bilgi
8
KOBİ’LERİN TANIMI
 Ülke ekonomisinin temel taşlarını teşkil eden küçük
ve orta büyüklükteki işletmeler; Kısaca KOBİ olarak
nitelendirilmektedir.
 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 18
Mayıs 2006’da yürürlüğe giren “Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile KOBİ’lerin
tanımı yapılmıştır.
 Bu yönetmeliğe göre KOBİ’ler; istihdam, bilanço/net
satış hasılatına göre sınıflandırılmıştır.
9
KOBİ’ ler ve sınıflandırılması:
250’den az çalışan istihdam eden ve
Yıllık bilanço veya net satış hasılatı
40 Milyon TL’yi geçmeyen işletmeler
KOBİ olarak nitelendirilmektedir.
KOBİ’lerin sınıflandırılması:
Bilanço
( Milyon
TL)
Net Satış
(Milyon TL)
Tanımın
dayanağı:
Mikro
< 10
<1
<1
Küçük
< 50
<5
<5
Orta
< 250
< 40
<40
Ölçek
10
Çalışan
Sayısı
İŞLETMELERİN DAĞILIMI
3.329; 0,10%
BÜYÜK
ÖLÇEKLİ
İŞLETME
SAYISI
KOBİ SAYISI
KOBİ SAYISI
3.222.133;
99,90%
11
BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME SAYISI
16.204; 0,50% KOBİLERİN DAĞILIMI
121.746; 3,78%
ORTA ÖLÇEKLİ KOBİLER
MİKRO ÖLÇEKLİ İŞLETMELER
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER
3.084.183;
95,72%
12
KOSGEB Destek Sistemi ve
Destek Programları
14
KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri
Temel Yaklaşım ve Prensipleri
 İşletme üzerinde gözlemlenebilir etki yaratacak düzeyde etkili,
erişimi ve modelleri sade, anlaşılabilir, dinamik ve ulaşılabilir
bir destekleme mekanizması oluşturulması,
 KOBİ’leri ve Meslek Kuruluşlarını kapsayan, nitelikli KOBİ’lere
daha nitelikli destekler sağlanan, desteklerin bir araç olduğu
destek mekanizması geliştirmek,
 KOSGEB’in KOBİ’lerin temsilcisi, KOBİ temelli stratejilere
yön veren, Politikalar oluşturan, KOBİ destek mekanizması
içinde “model üreten” bir kurum olması,
 Proje bazlı destekleme (proje + yaygın destek) amaç olmuştur.
15
KOSGEB Destek Programları
16
DESTEKLER
KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
VERİLEN
YÖNETMELİK KAPSAMINDA
KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
İŞBİRLİĞİ-GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL
UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
GENEL DESTEK PROGRAMI
GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI
17
1.
KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
18
KOBİ Proje Destek Programı
Programın Amacı:
İşletmelere
özgü
sorunların
işletmeler
projelendirildiği
ve
projelendirilen
desteklenebildiği bu program ile,
tarafından
maliyetlerin
 KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
 İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
 KOBİ’lerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış
ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve
ilişkili
bunlarla
alanlarda
desteklenmesi hedeflenmiştir.
19
sunacakları
projelerin
KOBİ Proje Destek Programı
Program ve Proje Limitleri
Program Süresi
Proje Süresi
Destek Üst Limiti
Destek Oranı
20
3 yıl
6-24 ay (+ 12 ay)
150.000 TL
1. ve 2. Bölge %% 50
Diğer bölgeler %% 60
KOBİ Proje Destek Programı
Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve
malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar
verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz.
 Desteklenecek Proje Konuları:
İşletmelerin;
üretim, yönetim-organizasyon, standardizasyon ve çevre,
pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler, finans ve
bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler
desteklenir.
21
2.
TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
22
Tematik Proje Destek Programı
Programın Amacı
 KOBİ’lerde Makro strateji dokümanlarında işaret edilen
öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda
bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
Uluslararası
mevzuat
uyumunun sağlanması,
ve
önceliklere
KOBİ’lerin
Meslek Kuruluşlarının; üyelerini ve KOBİ’leri geliştirmek
amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,
işletme ve meslek kuruluşları projelerinin desteklenmesi.
23
Tematik Proje Destek Programı
Programın Kapsamı ve Hedef Kitle
Çağrı Esaslı Tematik
Programı
KOBİ’ler
24
Meslek Kuruluşları
Meslek Kuruluşu Proje
Destek Programı
Meslek Kuruluşları
Tematik Proje Destek Programı
Tematik Destek Programı Destek Unsurları
Program Süresi
Proje Süresi
Destek Oranı
Destek Üst25Limiti
Çağrı Esaslı Tematik
Program
Meslek Kuruluşu Proje Destek
Programı
-
3 Yıl
Proje Teklif Çağrısında
Belirlenir
24 Ay (+12 Ay)
1. ve 2. Bölgede % 50
1. ve 2. Bölgede %50
Diğer bölgelerde % 60
Diğer bölgelerde % 60
Proje Teklif Çağrısında
Belirlenir
150.000 TL
Tematik Proje Destek Programı
Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri
 Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
 Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması
giderleri (azami % 25),
 Sarf malzemesi giderleri,
 Hizmet alım giderleri,
 Genel idari giderler (azami %10).
26
İşbirliği-Güç birliği Destek Programı
3.
İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK
PROGRAMI
27
İşbirliği-Güç birliği Destek Programı
Desteklenecek Proje Konuları
 Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve
ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
 Ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni
pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
 Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar
paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın
ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
 Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
 Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini
artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında
sunulacak KOBİ projeleri desteklenir.
28
İşbirliği-Güç birliği Destek Programı
Program ve Proje Limitleri
Program Süresi
3 yıl
Proje Süresi
6-24 ay
Destek Üst Limiti
250.000 TL. Geri Ödemesiz
(+ 12 ay)
500.000 TL. Geri Ödemeli
Destek Oranı
29
1. ve 2. Bölgelerde %50
Diğer Bölgelerde % 60
4.
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL
UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
30
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama
Programın Amacı
Yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve
ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel
uygulama projelerinin desteklenmesi suretiyle;
 Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve
girişimcilerin geliştirilmesi,
 Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
 KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin
kapasitesinin artırılması,
yaygınlaştırılması
ve
Ar-Ge
 Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve
endüstriyel uygulamasına destek sağlanasıdır.
31
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
Destek Üst
Limiti (TL)
DESTEK ORANI
(%)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı
İşlik Desteği
İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği
12.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
100.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
(Geri Ödemeli)
200.000
75
Personel Gideri Desteği
100.000
75
20.000
100
Başlangıç Sermayesi Desteği
Proje Geliştirme
Desteği
Proje Danışmanlık Desteği
25.000
Eğitim Desteği
5.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
25.000
Proje Tanıtım Desteği
5.000
Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği
15.000
Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği
25.000
75
Endüstriyel Uygulama Programı
Kira Desteği
18.000
75
Personel Gideri Desteği
100.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği
150.000
75
32
Makine-Teçhizat, Donanım,
Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği
(Geri Ödemeli)
200.000
75
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama
Proje Süresi
 Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok
24 (yirmi dört) ay,
 Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
 Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek
süre verilebilir.
33
5.
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
34
Girişimcilik Destek Programı
Program Amacı
Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümüne katkı
sağlamak amacı ile;
 Girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
 Uygulamalı girişimcilik eğitimleri, yeni girişimci ve İŞGEM
Kurma ve İşletme desteklerinin sağlanması,
 Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,
 Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
 İstihdamın artırılmasıdır.
35
Girişimcilik Destek Programı
Kapsam
Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:
 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 Yeni Girişimci Desteği
 İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
36
Girişimcilik Destek Programları
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 Minimum 70 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan
eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması,
iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)
 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum
ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye
v.b. tarafından düzenlenebilir,
 Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar,
dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,
 Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.
37
Girişimcilik Destek Programı
Yeni Girişimci Desteği
Bu destekten;
 Uygulamalı
girişimcilik
hazırlayan ve işini kuran
 İŞGEM girişimcileri
faydalanabilir.
38
eğitimini
girişimciler,
tamamlayarak
iş
planı
Girişimcilik Destek Programı
Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları
ÜST
LİMİT
(TL)
DESTEK UNSURU
İşletme Kuruluş
Desteği
Geri
ödemesiz
3.000
Kuruluş Dönemi
Makine, Teçhizat ve
Ofis Donanım Desteği
Geri
ödemesiz
15.000
İşletme Giderleri
Desteği
Geri
ödemesiz
12.000
Geri
ödemeli
70.000
Sabit Yatırım Desteği
39
DESTEK ORANI
(%)
(1. ve 2 . Bölge)
DESTEK ORANI
(%)
(Diğer Bölgeler)
60
70
(Kadın veya özürlü
girişimci:70)
(Kadın veya özürlü
girişimci:80)
Girişimcilik Destek Programı
İş Geliştirme Merkezi Desteği
İş Geliştirme Merkezleri İŞGEMLER;
 Bünyesinde barındırdığı işletmelere,
iş kurma, yönetim ve
iş geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri
mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunan,
 işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir
şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan
ve işletilen merkezlerdir.
 İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler,
üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek
kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından
münferiden veya birlikte yapılabilir.
40
Girişimcilik Destek Programı
İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları
DESTEK UNSURU
İŞGEM Kuruluş
Desteği (18 ay)
Geri
ödemesiz
•Bina tadilatı
•Mobilya Donanım
•İŞGEM Yönetim
İŞGEM İşletme
Desteği (36 ay)
•Personel
•Eğitim, Danışmanlık
•Küçük tadilat
41
ÜST
LİMİT
(TL)
DESTEK ORANI
(%)
(1. ve 2 . Bölge)
DESTEK ORANI
(%)
(Diğer Bölgeler)
750.000
60
70
60
70
600.000
125.000
25.000
Geri
ödemesiz
100.000
30.000
50.000
20.000
6.
GENEL DESTEK PROGRAMI
42
Genel Destek Programı
Programın Amacı
 KOBİ’lere yönelik işletme genel işletme geliştirme destekleri
sağlanarak rekabet gücünü artırıcı bireysel faaliyetlerin
desteklenmesi,
 Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef
kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut
KOSGEB desteklerinden faydalanması,
 KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin
sağlanması,
 Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla
KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
 KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.
43
Genel Destek Programı
Program Destek Üst Limit ve Oranları
GENEL DESTEK PROGRAMI
DESTEKLERİ
DESTEK
ÜST LİMİTİ (TL)
1
Yurt İçi Fuar Desteği
30.000
2
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
10.000
3
Tanıtım Desteği
15.000
4
Eşleştirme Desteği
15.000
5
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
20.000
6
Danışmanlık Desteği
15.000
7
Eğitim Desteği
10.000
8
Enerji Verimliliği Desteği
30.000
9
Tasarım Desteği
15.000
10
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
20.000
11
Belgelendirme Desteği
10.000
12
Test, Analiz ve Kalibrasyon
Desteği
20.000
44
Genel Destek Programının süresi üç yıldır.
DESTEK ORANI (%)
1. ve 2. Bölgeler
Diğer Bölgeler
% 50
% 60
7.
GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI
KOBİ DESTEK PROGRAMI
45
GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ
DESTEK PROGRAMI
 KOBİ’ lerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)
Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin
sağlanması,
 KOBİ’ lere Sermaye piyasalarından fon temin
edilmesine imkan sağlanması
 Bu maksatla KOBİ’lere danışmanlık destekleri
sunmaktır.
46
KOSGEB DESTEKLERİNDEN NASIL FAYDALANIRIM?
Öncelikle, KOSGEB veritabanına işletme kaydının
yapılması gerekmektedir.
 Veri tabanına, KOSGEB’in kurumsal web
adresinden kayıt yapılmaktadır.
 Veri tabanı, sizi yönlendirmekte ve işletmeyle
ilgili bilgiler girilmektedir.
 Veri tabanına girilen bilgilerin çıktıları alınarak,
ilgili diğer evraklarla birlikte KOSGEB
Müdürlüğüne teslim edilmesi yeterli olmaktadır.
 KOSGEB web adresi: www.kosgeb.gov.tr
47
TEŞEKKÜR EDERİZ
KOSGEB
ADANA HİZMET MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Tel:(322) 428 91 30 Pbx
Faks:(322) 428 69 78
Web Adresi: http://www.kosgeb.gov.tr
e-mail:[email protected]
48
[email protected]
Download

kosgeb - Endüstriyel Simbiyoz Endüstriyel Ekoloji