2014
KOSGEB DESTEKLERİ
NEVŞEHİR YATIRIM
DESTEK OFİSİ
KOSGEB DESTEKLERİ
İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı
Amaç
KOBİ’lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü
zayıflığı ve finansman gibi “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretebilmeleri
amaçlanmaktadır.
Kimler Başvurabilir
Programa en az 5 işletmenin bir araya gelerek başvuru yapması gerekmektedir.
Destek Miktarı ve Oranı
Program kapsamında verilecek destek üst limiti 750.000 (yedi yüz elli bin) TL olup, bu
miktarın 250.000 (iki yüz elli bin) TL’lik kısmı geri ödemesiz, 500.000 (beş yüz bin) TL’lik
kısmı ise geri ödemelidir. Proje destek oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 50 (elli) olup; 3., 4., 5.
ve 6. Bölgelerde bu oran % 60 (altmış) olarak uygulanır.
Desteklenen Alanlar
a) Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin
edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
b) Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla
ortak imalat, tasarım ve hizmet sunumu,
c) Ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak amacıyla ortak pazarlama,
ç) Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet
avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler desteklenir.
Destek Unsurları
Personel gideri, makine, teçhizat ve donanım gideri, danışmanlık, etüt, fizibilite giderleri,
proje ile ilgili malzeme ve hammadde gideri ve desteklenmeyecek giderler haricinde ve bu
yazılanlar dışında KOSGEB’in uygun bulduğu diğer giderler desteklenir.
Önemli Hususlar
 Ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince % 30 (otuz)’dan fazla
olamaz.
 Proje başvurusu yapan işletmelerin en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve en az 3
(üç)’ünün aynı sektörde faaliyet göstermesi veya bir birini tamamlayan sektörlerde
faaliyet göstermesi şartı aranır.
Detaylı Bilgi
http://www.kosgeb.gov.tr/
NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ
Sayfa 1
KOSGEB DESTEKLERİ
Tematik Proje Destek Programı
Amaç
KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri, bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması ve
KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır.
Kimler Başvurabilir
KOBİ’ler ve meslek kuruluşları başvuru gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı ve Oranı
Destek üst limiti 150.000 TL olup destek oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 50 (elli); 3., 4., 5. ve
6. Bölgelerde bu oran % 60 (altmış) olarak uygulanır.
Desteklenen Alanlar
İstihdam, pazarlama, insan kaynaklarının geliştirilmesi, çevre ve enerji verimliliği, iş
güvenliği ve teknik mevzuat gibi konularda projeler program kapsamında desteklenmektedir.
Destek Unsurları





Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
Yeni makine-ekipman, donanım ve yazılım alınması ya da kiralanması giderleri,
Sarf malzemesi giderleri,
Hizmet alım giderleri,
İletişim, posta, elektrik, su, ısınma giderleri
Önemli Hususlar
 Proje süresi 24 aydır.
 Çağrı Esaslı Tematik Program Proje Teklif Çağrısında belirtilen başvuru dönemleri
dışında gelen proje başvuruları kabul edilmez.
Detaylı Bilgi
http://www.kosgeb.gov.tr/
NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ
Sayfa 2
KOSGEB DESTEKLERİ
ARGE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Amaç
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin
yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, mevcut Ar-Ge desteklerinin
geliştirilmesi, inovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve inovasyon proje sonuçlarının
ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç
duyulması amaçlanmaktadır.
Kimler Başvurabilir
KOBİ’ler ve girişimciler programa başvuru gerçekleştirebilirler.
Destek Miktarı ve Oranı
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK
PROGRAMI
Ar-Ge ve İnovasyon Programı
İşlik Desteği
Kira Desteği
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
Giderleri Desteği
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
Personel Gideri Desteği
Başlangıç Sermayesi Desteği
Proje Danışmanlık Desteği
Eğitim Desteği
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
Proje
Proje Tanıtım Desteği
Geliştirme Desteği
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar
Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği
Endüstriyel Uygulama Programı
Kira Desteği
Personel Gideri Desteği
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid.
Desteği
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri
Desteği (Geri Ödemeli)
Destek Üst
Limiti(TL)
DESTEK ORANI
(%)
İşliklerden bedel alınmaz
12.000
75
100.000
75
200.000
75
100.000
20.000
25.000
5.000
25.000
5.000
75
100
75
15.000
25.000
18.000
100.000
75
75
150.000
75
200.000
75
Desteklenen Alanlar
KOBİ ve girişimcilerin Ar-Ge ve inovasyona dayalı projeleri desteklenmektedir.
Önemli Hususlar
 Endüstriyel Uygulama Programına Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları
ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış, patent belgesi ile koruma altına alınmış ve
prototip aşaması tamamlanmış fikirlerin sahipleri başvurabilir.
Detaylı Bilgi
http://www.kosgeb.gov.tr/
NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ
Sayfa 3
KOSGEB DESTEKLERİ
KOBİ Proje Destek Programı
Amaç
KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme
kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke
ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılmasıdır.
Kimler Başvurabilir
KOBİ’ler başvuru gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı ve Oranı
Desteklerin oranı 1. ve 2. bölge illeri için %50 oranında 150.000 TL hibe, 3., 4., 5., 6. bölge
illeri için %60 oranında 150.000 TL hibe şeklindedir.
Desteklenen Alanlar
İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler
ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.
Destek Unsurları
Proje bütçesinin en fazla %10’u makine, teçhizat, hammadde, malzeme gideri olabilir. Proje
bütçesinin en fazla %40’ı yazılım, hizmet, personel gideri olabilir. Danışmanlık desteği tutarı
en fazla 1.500 TL olabilir.
Önemli Hususlar
 Tanıtım materyalleri ve reklam giderleri için Yurt İçi Marka Tescil Belgesi aranır.
 Personel giderinde yeni istihdam şartı aranmaktadır.
 Proje süresi en az 6 ay, en fazla 24+12 ay olabilir.
Detaylı Bilgi
http://www.kosgeb.gov.tr/
NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ
Sayfa 4
KOSGEB DESTEKLERİ
Genel Destek Programı
Amaç
KOBİ’lerin proje hazırlama kapasitelerinin artırılması, kaliteli ve verimli mal/hizmet
üretmelerinin sağlanması, rekabet güçlerinin artırılması ve tanıtım ve pazarlama
faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Kimler Başvurabilir
KOBİ’ler başvuru gerçekleştirebilir.
Destek Miktarı ve Oranı
GENEL DESTEK PROGRAMI
DESTEKLERİ
DESTEK ÜST LİMİTİ
(TL)
Yurt İçi Fuar Desteği
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
Tanıtım Desteği
Eşleştirme Desteği
Bağımsız Denetim Desteği
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
Danışmanlık Desteği
Eğitim Desteği
Enerji Verimliliği Desteği
Tasarım Desteği
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
Belgelendirme Desteği
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
30.000
10.000
10.000
15.000
10.000
20.000
15.000
10.000
30.000
15.000
20.000
10.000
20.000
DESTEK ORANI
1. ve 2. Bölgeler
3., 4., 5., ve 6. Bölgeler
%50
%60
Desteklenen Alanlar
KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmaya yönelik projeler desteklenmektedir.
Önemli Hususlar
 Tanıtım desteği; broşür, ürün kataloğu giderlerini, yurtdışında yayınlanan veya
dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar.
 Tanıtım desteği, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir.
 Eşleştirme desteği; işletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı danışmanlık,
organizasyonel ve daimi sergi alanı hizmetlerini kapsar.
 Nitelikli eleman istihdam desteği, en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu
yeni eleman istihdamı için verilir.
 İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için nitelikli
eleman istihdam desteğinden yararlanabilir.
 Yurt içi fuar desteği kapsamında yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarında m2 başına 120
TL’ye kadar destek verilmektedir.
Detaylı Bilgi
http://www.kosgeb.gov.tr/
NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ
Sayfa 5
KOSGEB DESTEKLERİ
Girişimcilik Destek Programı
Amaç
Destek programı ile girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaşması ve başarılı işletmelerin
kurulması amaçlanmaktadır.
Kimler Başvurabilir
Uygulamalı Girişimcilik
gerçekleştirebilirler.
Eğitimini
almış
kişiler
destek
programına
başvuru
Destek Miktarı ve Oranı
ÜST
LİMİT
(TL)
DESTEK UNSURU
İşletme Kuruluş
Desteği
Kuruluş Dönemi
Makine, Teçhizat,
Ofis Donanım ve
Yazılım Desteği
İşletme Giderleri
Desteği
Sabit Yatırım
Desteği
DESTEK ORANI (%)
(1. Ve 2. Bölge)
DESTEK ORANI (%)
(3., 4., 5., ve 6. Bölge)
60
70
Kadın girişimciye ve özürlü
girişimciye %70 uygulanır.
Kadın girişimciye ve
özürlü girişimciye %80
uygulanır.
3.000
Geri Ödemesiz
15.000
12.000
Geri Ödemeli
70.000
Önemli Hususlar
 Girişimcilerin destek alabilmeleri için 70 saat olarak düzenlenen Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimine katılmaları ve iş planı hazırlayarak KOSGEB Hizmet
Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
 Girişimciler bu destekten en fazla bir kez yararlanabilmektedir.
 Girişimcinin kuracağı işletmenin 2 yıl içinde desteğe başvurması gerekmektedir.
 İşletme giderleri desteği kapsamında 24 ay boyunca personel, kira, elektrik, su,
makine ve teçhizata ait yakıt giderleri aylık en fazla 1.000 TL olmak koşulu ile
desteklenir.
 Sabit yatırım desteği kapsamında 24 ay içerisinde alınacak makine ve teçhizat için
teminat karşılığında ilk 2 yılı geri ödemesiz, sonraki 2 yılı faizsiz geri ödemeli 70.000
TL’ye kadar kredi desteği sağlanmaktadır.
Detaylı Bilgi
http://www.kosgeb.gov.tr/
NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ
Sayfa 6
KOSGEB DESTEKLERİ
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı
Amaç
“Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline
sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin; Borsa İstanbul (BİST) Gelişen İşletmeler
Piyasası’nda işlem görmesinin ve sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkân
sağlanması amaçlanmaktadır.
Kimler Başvurabilir
Ticari şirket statüsündeki KOBİ’ler başvuru gerçekleştirebilirler.
Destek Miktarı ve Oranı
Destek Unsurları
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl)
Bağımsız denetim hizmeti bedeli
SPK kurul kaydına alma ücreti
BİST Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu
Destek Ödemesi
Üst Limiti (TL)
60.000
20.000
Oranı (%)
75
75
10.000
100
10.000
75
Desteklenen Alanlar
Gelişen Piyasalar İşletmesi’nde işlem görmek üzere halka açılma sürecindeki KOBİ’ler
desteklenir.
Önemli Hususlar
 Başvuruların KOSGEB Hizmet Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.
Detaylı Bilgi
http://www.kosgeb.gov.tr/
NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ
Sayfa 7
Download

KOSGEB DESTEKLERİ