08.12.2014
Sayı: 2014/013
Konu: AB Proje Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi
Sayın Yetkili
Yerel Hizmetler Proje Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (YAGEV) kent
yaşamında yöresel ve kamusal yararı gözeterek, yerel demokrasi ve kalkınmayı güçlendirme
amaçlı, yeniçağın gereksinimlerine uygun yerel projeler geliştirmek ve bu projeleri hayata
geçirmek için 1995 yılında kurulmuştur.
YAGEV, Türkiye’de kamu yönetimi sistemi içinde yerinden yönetim anlayışının
güçlendirilmesini ve bu bağlamada yerel yönetimlerimizin daha etkin ve verimli, daha
katılımcı ve kaliteli kentsel hizmet üretmelerinin mümkün hale gelmesini kendisine ilke
edinmiştir. Vakfımız, sürdürülebilir gelişme, yerel özerklik ve katılımcı demokrasi anlayışı
içinde yaşanabilirlik düzeyi yüksek ideal kente ulaşılması için kente ve kent hayatına ilişkin
sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesini, bu kapsamda hazırlanacak
olan projelerin de uygulamaya konulmasını amaçlanmaktadır.
Avrupa Birliği üyelik müzakereleri yürüten Türkiye'de AB finansal kaynakları ile
yürütülen projeler son 5 yılda oldukça artmıştır. Ancak özellikle AB projelerinin
geliştirilmesinde ve yönetiminde ihtiyaç duyulan proje uzmanı insan kaynağı için yetişmiş
insan gücü yeterli düzeyde değildir. Bu anlamda AB uzmanlığının yanı sıra AB projelerine
özel yönetim teknikleri ve proje uygulama kriterleri temelinde kapasite gelişimi de ancak AB
projeleri ile yapılabilmiştir. Belediyeler, dernek ve vakıf gibi sivil toplum örgütleri ve
KOBİ'ler AB başta olmak üzere çeşitli kurumların fonlarına başvurabildiklerinden AB projesi
yazımı ve yönetimi konularında deneyimli uzmanlara duyulan talep artmıştır. Ancak bu
çalışmalara yönelik olarak sürdürülebilir bir insan gücü oluşturmasında yeterli olamamıştır.
Bunun sonucu olarak Türkiye'nin yararlanabildiği sosyal kalkınmadan sanayi desteklerine
kadar çok farklı alanlarda açılan mali destek fonlarında proje başarı oranları oldukça düşüktür.
Eğitimin Amacı
AB Proje Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi, katılanların Avrupa Komisyonu başta olmak
üzere farklı fon kuruluşları tarafından açılan programlara proje teklifleri hazırlaması, Proje
Yönetimini kavraması ve AB Hibe Programları konularında eğitilmelerini amaçlamaktadır.
Eğitim sonunda katılımcılar AB projelerini formatlarına uygun şekilde hazırlayabilecek ve
sunacak duruma geleceklerdir. Eğitim programlarımız, teorik ve uygulamadan gelen bilgilerle
hazırlanmış dersler, seminerler, deneyimlerin anlatılması ve AB’ye daha önce sunulmuş proje
örneklerinin üzerinde yapılacak pratik uygulamalar şeklinde düzenlenmektedir.
Eğitim İçeriği
Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Aşamaları
Proje Nedir, Fikirden Projeye Geçiş, Proje Fikrini Belirleme, Tasarlama, Ön
Değerlendirme, Finansman, Uygulama, İzleme, Değerlendirme
Proje Hazırlama Aşamaları
Paydaş Analizi (Faydalanıcı ve Hedef Grup), Sorun Analizi, Hedef Analizi, Strateji
Analizi, Proje Amacı ve Genel Hedefler, Faaliyet Planlama ve Zaman Çizelgesi, Göstergeler
ve Doğrulama Kaynaklarının Tespiti, Risklerin Belirlenmesi ve Analizi, Mantıksal Çerçeve
Matrisinin Doldurulması, Bütçeleme
Proje Hazırlama Uygulama Çalışması
AB Fonları ve Kritertler, Proje Başvuru Formu, Gerekçe, Sürdürülebilirlik, Yöntem
Eğitimin Yeri ve Zamanı
Eğitim İstanbul kentinde yapılacaktır ve 2 gün sürecektir.
Download

AB Proje Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi