KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
KLN.PR.01
27.01.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
-
1/8
1. AMAÇ: Hastanemize başvurarak acil servis ve polikliniklerde muayene olan ve yatış kararı
verilen hastaların kabul ve yatış-çıkış hizmetlerinin düzenli bir algoritma ile çalışmasını,
Bolvadin Devlet Hastanesi kliniklerinin genel işleyişinin tanımlanmasını sağlamak.
2. KAPSAM: Hasta yatışı yapılan dahili ve harici tüm klinikleri kapsar.
3.KISALTMALAR:
4. TANIMLAR
4.1 Yeşil Yonca: Düşme riski yüksek olan hastaları belirlemek amacıyla kullanılan figür.
4.2 HBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi.
5. SORUMLULAR
 Başhekim Yardımcısı
 Uzman Hekimler
 İdari-Mali Hizmetleri Müdürü
 İdari-Mali Hizmetleri Müdür Yardımcısı
 Sağlıkta Bakım Hizmetleri Müdürü
 Servis Sorumlu Hemşiresi
 Servis Hemşiresi, Ebe, Sağlık Memuru, ATT
 Kat Sekreteri
 Vezne Memuru
 Nöbetçi Memur
 Poliklinik sekreteri
 Bilgi İşlem Elemanı
6. FAALİYET AKIŞI
6.1 Yatış İşlemleri:
6.1.1 Acil Biriminden Yatış İşlemleri:
 Muayenesi yapılan hastanın hastane bilgi yönetim sistemine kaydı yapılır.
 Muayene ve tetkikler sonunda yatışına karar verilen hastanın bilgileri HBYS üzerinden
ve yakınlarından doğrulatılarak Hastane Giriş Formu doldurulur. Hasta ve yakınından
imza alınır.
 Adli ve trafik vakası olup yatışı yapılan hastanın yatış dosyasına kırmızı renkli ADLİTRAFİK yazılır ve Acil Hasta Muayene ve Triaj Formu ( ACL.FR.01 ) fotokopileri ilave
edilir. Hastanın çekilen grafileri deftere kayıt edilir ve yattığı klinikten görevli
geldiğinde imza karşılığı teslim edilir.
 HBYS üzerinden ilgili klinik için yatış işlemi yapılarak, çalışma listelerinde belirtilen
uzman hekim adına hastanın yatışı yapılır. Hasta/hasta yakınlarına yatırılacağı klinik
hakkında bilgilendirme yapılır.
 Hasta tanımlama bilekliği takılır.
KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
KLN.PR.01
27.01.2014
2/8
 Acil servis çalışanları tarafından ilgili birim sorumlu hemşiresine ya da hemşirelerine
yatış hakkında bilgi verilir.
 Kimsesiz ya da refakatçisi bulunmayan hastanın elbise, para, değerli eşya vb. Hastane
güvenlik görevlisi ve ilgili sağlık personeli tarafından sayılarak teslim edilir, Hastane
Giriş Formunda ilgili bölümü ve hazırlanan tutanak imzalanır. Teslim alınan bu eşyalar
özel dolaplarda muhafaza edilir. Taburcu olan, sevkli olarak hastaneden çıkan veya
yakını gelen hastaların, teslim alınan malzemeleri yine görevli personel tarafından
sayılarak imza karşılığında iade edilir.
 Hastanın acil servisten ilgili birime transferi; Hastanın Güvenli Transferi Prosedürüne
uygun olarak yapılır ve hasta ilgili birim hemşiresine teslim edilir.
6.1.2 Poliklinikten Yatış İşlemleri:
 Hekim hastanın yatışına karar verdiğinde ve hasta bu kararı kabul ettiğinde yatış
işlemleri başlar.
 Hastaya hekim tarafından yapılacak tedavi ve girişimsel işlemler ile ilgili bilgi verilir,
ilgili rız belgeleri hasta veya yakınına (hasta kendisi onay veremeyecek durumda ise)
okutulur ve onay tarihi, saati yazılarak imzalanır.
 Yatışına karar verilen hastaların otomasyon üzerinden yatışı verildikten sonra hasta
veya yakını hasta kabule yönlendirilir.
 Hasta kabulde hasta veya hasta yakını dosyasını çıkartır servise yönlendirilir.
 Poliklinikten hasta yatışı konusunda ilgili birimin sorumlu hemşiresine ya da
hemşirelerine bilgi verilir.
 Doktor uygun görürse, refakat gerektiren hasta yakınlarına Refakatçı Belgesi Formu
doldurulur.
6.1.3 Sağlık Kuruluşundan Sevkli Gelen Hastanın Yatış İşlemleri:
 Sevkli gelen hasta Acil birimine veya ilgili branş polikliniğine müracaat eder.
 Acilden giriş yapan hastanın işlemleri madde 6.1.1’e göre yapılır.
 Poliklinikten yatışı yapılan hastanın işlemleri madde 6.1.2’ye göre yapılır.
6.1.4 Klinikte Yatış İşlemleri:
 Hastayı ilgili birim hemşiresi teslim alır.
 Kat sekreteri, hastanın cinsiyetine göre oda ve yatak numarasını HBYS üzerinden
belirleyerek TC kimlik numarasından hasta bilgilerini kontrol eder eksik bilgiler
tamamlanarak hastanın yatışını yapar. Mahkum hasta ise mahkum koğuşuna yatış
yapılır.
Dosyanın ilgili bölümleri hasta veya hasta yakınına imzalatılır.
 Sekreter tarafından, sağlık personeline dosya teslim edilir.
 Hasta bilekliği uygun olarak takılır. Hastanın alerji öyküsü varsa hasta bilekliği kırmızı
renk hasta bilekliği ile değiştirilir. Hasta tabelasına ve hemşire gözlem kağıdına alerji
durumu belirtilir. Kırmızı kalemle belirtilir.
 Aynı klinikte aynı isimli hasta olduğunda kırmızı kalemle belirtilir.
 Hasta kendi için hazırlanmış olan yatağa alınır. Mahkum hasta ise hasta mahkum
koğuşuna yatırılır.
KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
KLN.PR.01
27.01.2014
3/8
 Hastaya kendisinden sorumlu olan ekip tanıtılır.
 İlgili hemşire doldurur.
 Bası yarası risk skoru belirlenir ve hemşire gözlem formuna yazılır.
 Hastanın düşme riski İtaki Düşme Riski Değerlendirme Formu ile değerlendirilir, ( 0-16
yaş yatan hastalarda Harizmi Düşme Riski Değerlendirme Formu kullanılır.) Skor hem
forma hem de.Hemşire Gözlem Formuna kaydedilir. Değerlendirme sonucunda, risk
düzeyine ve düşme riski faktörlerine göre önlem alınır.
 Düşme riski yüksek olan Hastaların Düşme Riski Değerlendirme Talimatı ( YÖN.TL.04 )
uygun olarak önlemler alınır. Hasta odasını kapısına ve yatağının başucuna, dört
yapraklı yeşil yonca simgesi asılır.
 Hasta cerrahi operasyon için yatırılmışsa tetkik, konsültasyon ve anestezi onayları
kontrol edilir.
 Adli veya trafik kazası olan hastaların varsa grafileri acil servisten imza karşılığı teslim
alınır, hasta dosyasına adli veya trafik olduğu kırmızı kalemle görülecek şekilde
yazılır.
 Hasta odasına yerleştiğinde yatağın kullanımı, hemşire çağrı sistemi, televizyon,
telefon, banyo, dolaplar, etejerler gibi ekipmanların nasıl kullanılacağı anlatılarak
odanın tanıtımı yapılır. Kahvaltı ve yemek saatleri, hastanenin genel kuralları, hasta
ve yakınının uyması gereken kurallar, ziyaret saatleri, hekimin vizit saatleri gibi genel
bilgiler verilir. Yatan Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formu ( YÖN.FR.23 ) imza alınır,
eğitimi veren kişi tarafından da form imzalanır. Broşürler anlatılarak teslim edilir.
 Eğitim Prosedüründe belirtilmiş olan zorunlu eğitimler verilerek imza alınır, eğitimi
veren kişi tarafından da form imzalanır.
6.2. Yatan Hasta Takip Ve Tedavi İşlemleri:
6.2.1 Hasta Tedavisi:
 Operasyon için yatırılmış olan hastalarda eksik tetkik, konsültasyon ve onamlar
kontrol edilerek eksikler tamamlanır. Hasta göre ameliyata hazırlanır.
 Hastaya uygulanacak tıbbi tedaviler ve bakımlar ilgili hekim tarafından Hasta
Tabelası’na order edilir.
 Hastanın yanında getirdiği ilaçları Hasta İlaç bilgi Kayıt ve Teslim Formu ( KLN.FR.06 )
Yanında Getirdiği İlaçlara Ait Teslim formunun miyad kontrolleri yapılıp adet
belirtilerek yazılır, gerekli imzalar alınır. Hastanın hekimi tarafından kontrol edilerek
kullanılacak olanlar hasta tabelasına order edilir.
 Order ilgili hemşire tarafından tedavi defteri’ne kayıt edilir.
 Nabız, derece, tansiyon, solunum takibi yapılır ve Hemşire Gözlem Formu’na kayıt
edilir.
 İlaçların muhafazası, raf düzenlemesi vb. ilaç listelerine uygun olarak yapılır.
 Hastaya yapılan tüm tedaviler göre uygun olarak yapılır. Hemşire Gözlem Formu’na
kayıt edilir ve imzalanır.
 Orderında kan transfüzyonu yazılı olan hastanın kan istemi Kan Bileşeni İstek Formu
ile yapılır, tedavisi Tranfüzyon Merkezi İşleyiş Prosedürü’ne göre yapılır ve izlemleri
de Kan Bileşeni Transfer ve Transfüzyonu İzlem Formu doldurulur.
KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
KLN.PR.01
27.01.2014
4/8
 Kan Transfüzyonunda reaksiyon geliştiğinde kan Transfüzyon Merkezi İşleyiş
Prosedürüne göre doldurulan Transfüzyon Merkezi Hemovijilans Kayıtları Formu (
TRF.FR.19 ) ile birlikte transfüzyon merkezine gönderilir.
 Yatırıldığı serviste yer olmaması durumlarında hastanın takibi yatırıldığı birimin
çalışanları tarafından yapılır.
 Hastanın tedavileri ordera göre planlanır, tedavi defterine kayıt edilir ve plana uygun
olarak yapılır. Yapılan tedavi hemşire gözlem formuna uygulamayı yapan hemşire
tarafından yazılır, işaretlenir ve imzalanır.
 Hastanın hemşiresi tarafından tespit edilen hemşirelik tanıları ve tanılara yönelik
hemşirelik bakımları hemşiresi tarafından Hemşire Bakım Planı’na kaydedilir.
 Yatan hastada bası yarasının oluşmasını önlemek ya da var olan bası yarasını
iyileştirmek amacıyla Bası Yarası Önleme Prosedürü’ne uygun olarak hemşirelik
bakımı verilir.
 Hasta, sabah ve akşam olmak üzere iki kez hekimi tarafından vizitleri yapılarak
değerlendirilir.
 Birime yatan hastaların diyetleri günlük olarak kontrol edilir.
 Opere olan hastaların takipleri Postop Hasta Takibi Talimatı’na göre yapılır.
Hastalara, tedavi sürecinde eğitimler (Kullanacağı ilaçlar, tıbbi cihazlar, beslenmeleri,
egzersizleri, kontrol zamanı ve bakıma ilişkin dikkat edilecek hususlar, El hijyeni,
Sigara kullanan hastalara sigarayı bırakma tavsiye eğitimi ve akılcı ilaç kullanımı
eğitimi verilir ve Hasta Eğitim Formu’ eğitimi veren kişi ve eğitimi alan kişi tarafından
imzalanır.
6.2.2 Sözel Order Alınması:
 Doktor tarafından verilen sözel order. Sözlü veya Telefonla Order Alma Talimatı’na
uygun olarak alınır. Sözlü veya Telefonla Order Formu doldurularak en geç 24 saat
içinde sözlü veya telefonla order veren hekim tarafından, sözel order yazılı hale
getirilerek imzalanır.
6.2.3 Mavi Kod:
 Acil arabası kontrolleri Acil Arabası-Acil müdahale Seti Kontrol Talimatı’na göre
yapılır. Acil Arabası İlaç ve Malzeme Kontrol Formu ile kayıt altına alınır.
 Birimde mavi kod gerçekleştiğinde Mavi Kod Talimatına uygun hareket edilir. ve olaya
müdahaleden sonra Mavi Kod Olay Bildirim Formu doldurulur ve Kalite Yönetim
Birimine teslim edilir.
 Çalışan ve Hasta Güvenliği ile ilgili uygulamalar da Hasta Güvenliği ( YÖN.PL.33 ) Planı
,Hasta Güvenlik Planı ve Klinik Hasta Güvenlik Planı’na göre davranılır.
6.2.4 Nöbet Teslim ve Değişikliği:
 Nöbet devir teslimleri göre yapılır.
 Nöbet değişikliği durumunda nöbet değişiklik formu doldurularak, nöbet değişikliği
isteğinde bulunulur.
6.2.5 İlaç Talebi:
 İlaç Yönetimi Prosedürü ve eczane işleyiş prosedürüne uygun olarak yapılır.
KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
KLN.PR.01
27.01.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
-
5/8
6.3 Tetkik Talebi ve Tetkiki Gerçekleştirilmesi:
6.3.1 Laboratuar:
 İlgili hekim istediği tetkikleri Hasta Tabelası’na order eder.
 Servis hemşiresi orderı kat sekreterine teslim ederek, HBYS üzerinden laboratuardan
istem yapılmasını sağlar.
 Kan alım bilgileri HBYS sistemine kayıt edilir, kat sekreteri barkot yazıcıdan çıkan
barkotları ilgili hemşireye teslim eder.
 Numuneler, ilgili birim hemşiresi tarafından Biyokimya Test Rehberi’ne göre alınır ve
hasta barkotları uygun tüplere yapıştırılır.
 Alınan Numuneler Bölümün Belirlediği Numune Toplama alanında toplanır.
 İstenen tetkikler için numuneler, test rehberlerine uygun şekilde ilgili laboratuarlara
gönderilir.
 Tahlil sonuçları otomasyon sistemi üzerinden takip edilir.
 Çıkan sonuçlar içersinde Kritik ve Panik değerlerde olanlar hekime bildirilir. Yeni ilave
edilen tetkik ve tedaviler otomasyona giriş yapılarak takibi yukarıdaki sıraya göre
yapılır.
 Kliniklerde Hasta Başı Test Cihazları ile (glukometre ile kan sekeri ölçümü yapıldı ise
)ilgili tabibe haber verilir.
 Laboratuardan bildirimi yapılan Panik/kritik değer test sonucunun çalışan-çalışan
bilgilendirilmesi yapılır ve hekim talimatına uygun hasta tedavi, bakım uygulamaları
yapılır.
6.3.2 Radyoloji:
 Hastanın doktoru tarafından istenmiş tetkikler için istemler HBYS üzerinden girişleri
yapılır.
 Yatan hasta acil durumlar hariç önceden belirlenmiş çekim saatlerine göre radyoloji
bölümüne personel ve gerekli durumlarda istem yapılır Görüntüleme Hizmetleri İstek
Formuna ile gönderilir.
 Çıkan sonuçlar hasta ile birlikte veya personel aracılığıyla servise gönderilir.
 Yeni ilave edilen tetkik ve tedaviler HBYS giriş yapılarak takibi yukarıdaki sıraya göre
yapılır.
6.3.3 Kısıtlama Gerektiren Hasta Bakımı:
 Ajite, konfüze ve demanslı hastaların yataktan düşmesini önlemek, hastaları
sakinleştirmek, hasta hareketlerini kontrol altında tutarak tüp, dren ve tıbbi araç
bağlantılarını çekip çıkarmasını ve kendisine zarar vermesini önlemek, yatağa bağımlı
hastalarda uygun postürü koruyarak kas ve eklem kontraktürü gelişmesini önlemek,
hastanın takip ve tedavisinin sağlana bilmesi için, hasta hekiminin onayıyla (ordera
yazılması gerekiyor) kısıtlama altına alınır.
6.3.4. Konsültasyon Talebi:
 Hasta için konsültasyon istemleri Konsültasyon İstek Talimatı’na uygun olarak yapılır.
KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
KLN.PR.01
27.01.2014
6/8
 Hastanın hekimi tarafından Konsütasyon İstek Formu doldurulur.
 Konsültasyon talebini ilgili birim hemşiresi, istenen branş hekimine iletir.
 Konsültasyonlar mümkün olan en kısa süre içerisinde ve mutlaka aynı günde
cevaplandırılır.
 Cevaplanan konsültasyonlar hastanın hekimine, ilgili hemşiresi tarafından bildirilir.
6.3.5 Yatan Hastanın Servisler Arası Nakli:
 Yatan hastanın tıbbi gerekçeler ile yattığı servisten bir başka servise nakledilmesine
ilgi hekim ya da hekimler tarafından karar vermiş ise Hasta Transfer Formu doldurulur
ve Hasta Transport Prosedürü ( YÖN.PR.03 ) ne uygun olarak hastanın ilgili birime
transferi yapılır.
6.3.6 Yatan Hasta Sevk İşlemleri:
 Servise yatan hastaların herhangi bir nedenle (ileri tetkik, tedavi vb.) bir başka
kuruma sevk edilmesine ilgili branş hekimi karar verir.
 Hastaya ait epikriz eksiksiz olarak doldurulur.
 Hastanın sevk edileceği karşı hastane ilgili branş hekimi ile hastayı sevk eden uzman
hekim iletişim kurar, hasta gideceği hastaneye hasta sevk formu ile birlikte gönderilir.
 Hastanın servisten diğer hastaneye hangi araçla (112 veya hastane nakil ambulansı )
ve nasıl gideceğine ilgili branş hekimi karar verir.
 Hasta eğer 112 ambulansıyla, hekim ve sağlık personeli ile beraber sevk edilmek
isteniyorsa 112 il ambulans servisi komuta merkezi aranarak durum bildirilir. Hastanın
Güvenli Transferi Prosedürüne göre hareket edilir.
6.3.7 Yatan Hasta Ex İşlemleri:
 Serviste ölen hastalar için ilgili hekim veya mesai saatleri dışında nöbetçi uzman
hekim hastayı görür ve ölüm kararını verir.
 Hekim hastanın teşhisini, tarihini, saatini, yaptığı müdahaleleri belirterek hasta
dosyasına ex olduğuna dair not düşer, kaşeler ve imzalar.
6.3.8 Yatan Hasta Taburcu İşlemleri:
 Taburculuk kararı ilgili hekim tarafından verilir. Hastanın taburculuğu Hasta Taburcu
Talimatı uygun olarak yapılır.
 Taburcu olan hastaya Taburcu Sonrası Bilgilendirme Formu doldurulur bir kopyası
hasta dosyasında kalır, diğer nüshası hastaya eğitim verilerek teslim edilir.
6.3.9 Enfeksiyon Kontrolü:
 Enfeksiyon kontrolleri Enfeksiyon Komitesinin çalışmalarına uygun olarak yapılır.
Hazırlanmış olan talimat ve prosedüre uyulur.
 İzolasyon odasının giriş kapısında uygulanan izolasyon yöntemini gösteren bir
tanımlayıcı bulundurulur.
 Solunum izolasyonunda sarı yaprak,
 Damlacık izolasyonunda mavi çiçek,
 Temas ve sıkı temas izolasyonunda kırmızı yıldız figürleri bulundurmak.
KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
KLN.PR.01
27.01.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
-
7/8
6.3.10 Hasta Güvenliği:
 Hastanın yatış süresince Klinik Hasta Güvenlik Planı‘na uygun şekilde takip-tedavisi
yapılır.
 Ameliyat olan her hasta için Güvenli Cerrahi Kontrol Formu doldurulur.
 Hastanın düşmesini önlemeye yönelik Düşme Riskini Önleme Prosedürü uygulanır.
 Hasta İtaki Düşme Riski Değerlendirme Formu‘na göre düşme riski değerlendirilir.
Eğer hasta 16 yaş altında ise Harizmi Düşme Riski Değerlendirme Formu ile düşme
riski değerlendirilir.
 Alınan önlemlere rağmen hasta düştü ise Düşme Olayı Bildirim Formu doldurulur.
 Hasta güvenliğini tehdit eden bir olay geliştiğinde Güvenlik Raporlama Sistemi
Bildirim Formu doldurulur.
 Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik İşlemler
kalibrasyon laboratuarı ve klinik işbirliği ile belirlenen dönemde yapılır.
6.3.11 Çalışan Güvenliği:
Kişisel koruyucu ekipmanlar Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanım Planı’na uygun olarak
kullanılır.
Çalışan Sağlık Tarama Programı’na uygun çalışanların sağlık taramaları yapılır. Yapılan
tarama sonuçları Sağlık Tarama Formu’na doldurulup, birimde saklanır
 Çalışanların karşılaştığı veya karşılaşacağı olası şiddet, taciz vb. olaylarda, çalışan
güvenliğini sağlamak için Beyaz Kod Uygulama ve Bildirim Prosedürüne göre
davranılır, olay gerçekleşti ise Beyaz Kod Olay Bildirim Formunu doldurulur. kalite
yönetim birimine teslim edilir.
 Çalışan güvenliğini tehdit eden bir olay geliştiğinde, olayın türüne göre aşağıdaki
formlar doldurulur;
 Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu,
 Kan ve Vücut Sıvıları Sıçramasına Maruz Kalma Bildirim Formu
 Birime yeni gelen çalışanlara Eğitim Prosedürü’ne uygun olarak Adaptasyon Eğitimi
Takip Formu doldurulur, klinik sorumlu hemşiresi tarafından değerlendirilir.
Adaptasyon Eğitimi Takip Formu‘eğitim hemşiresine teslim edilir.
6.3.12 Atık Yönetimi:
 Atıkların toplanmasında ve ayrıştırılması
ATK.PL.01 ) göre yapılır.
Hastane Atık Yönetim prosedürüne (
6.3.13 Afet Ve Yangın Durumları:
 Afet durumlarında birimin tahliyesi Acil Durum ve Afet Yönetimi’nin talimatlarına
uygun olarak yapılır.
6.3.14 Birim Temizliği:
 Birimin temizliği Hastane Temizlik Planı’nın orta riskli alanlar bölümüne göre ve
Hastane Temizlik Prosedürü’ne göre yapılır. İlgili çek-listlerde kayıt altına alınır.
KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
KLN.PR.01
27.01.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
-
8/8
7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR
 Acil Hasta Muayene ve Triaj Formu ( ACL.FR.01 )
 Hastaların Düşme Riski Değerlendirme Talimatı ( YÖN.TL.04 )
 Yatan Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formu ( YÖN.FR.23 )
 Hasta İlaç bilgi Kayıt ve Teslim Formu ( KLN.FR.06 )
 Transfüzyon Merkezi Hemovijilans Kayıtları Formu ( TRF.FR.19 )
 Hasta Transport Prosedürü ( YÖN.PR.03 )
 Hasta Güvenliği Planı ( YÖN.PL.33 )
 Atık Yönetim prosedürüne ( ATK.PL.01 )
Download

kln.pr.01 klinik işleyiş prosedürü