Sertifika Referans numarası
Certificate reference number
Model Milk-HTC/HTC Model Süt
Ek-1
AB’ne İthal Edilecek Olan ve 605/2010 Sayılı Tüzük’e (EU) Ek I Sütun C’de İzin Verilen Üçüncü Ülke veya Ülke Kısımlarından Gelen,
İnsan Tüketimine Yönelik Süt Ürünleri İçin Sağlık Sertifikası
Kısım I. Sevk edilen Malın Detayları
Part I. Details of dispatched consignment
Health certificate for dairy products for human consumption from third countries or parts thereof authorised in column C of Annex I to
Regulation (EU) No 605/2010 intended for importation into to the European Union.
Ülke/Country
AB İçin Veteriner Sağlık Sertifikası/
Veterinary Certificate To EU
I.1. Gönderenin/Consignor
I.2.Sertifika Referans numarası
I.2.a
Adı/Name
Certificate reference number
Adres/Address
I.3. Merkezi Yetkili Otorite/Central Competent Authority
Tel No./Tel No.
I.4 Yerel Yetkili Otorite/Local Competent Authority
I.5. Alıcının/Consignee
Adı/Name
I.6
Adres/Address
Posta kodu/Postal code
Tel No./Tel No
I.7. Orijin ülkesi
Country of
origin
ISO
kodu
ISO
code
I.8 Orijin bölgesi
Region of origin
Kodu
Code
I.11. Orijin yerinin/Place of origin
Adı/Name
I.9 Varış Ülkesi
Country of destination
ISO code
ISO kodu
I.10
I.12
Onay Numarası/Approval No.
Adres/Address
I.13.Yükleme yeri/Place of loading
I.14. Çıkış tarihi/Date of departure
I.15. Nakliye aracı/Means of transport
Uçak 
Aeroplane
Gemi
Ship
I.16. AB giriş BIP’i/Entry BIP in EU
Tren vagonu
Railway wagon
Otoyol aracı
Road vehicle
I.17.
Other
Diğer 
Kimlik/Identification:
Doküman referansları/Documentary references:
I.18 Malın tanımı/Description of commodity
I.19 Malın kodu (HS kodu)/Commodity code (HS code)
I.20 Miktar/ Quantity
I.22. Paketlerin sayısı/.Number of packages
I.21. Ürünün sıcaklık derecesi/Temperature of product
Oda sıcaklığı 
Ambient
Soğutulmuş 
Chilled
Dondurulmuş 
Frozen
I.23. Konteynırın tanımı/Mühür numarası/ Identification of container/Seal number
I.24.Paketlemenin türü/Type of packaging
I.25. Malın Sertifikalandırılma Amacı/Commodities certified for
İnsan tüketimi /Human consumption 
I.27 AB’ye İthalat veya kabul/for import or admission into EU
I.26

I.28 Malların tanımı/Identification of the commodities
Türü
(Bilimsel adı)
Species
(Scientific name)
Üretim yeri
Manufacturing plant
Paketlerin sayısı
Number of packages
Net Ağırlık
Net weight
Parti Numarası
Batch number
1/4
Sertifika Referans numarası
Certificate reference number
II.Sağlık Bilgileri /Health Information
II.a. Sertifika referans numarası Certificate
reference number
II.b.
II.1 Hayvan Sağlığı Şartları, Animal Health Attestation
Aşağıda imzası bulunan resmi veteriner olarak ben, 2002/99/EC sayılı Yönerge’nin ve 853/2004 sayılı Tüzük’ün (EC) ilgili
hükümlerinin farkında olduğumu beyan eder ve bu vesile ile aşağıda tanımlanan süt ürününün aşağıdaki nitelikleri taşıdığını
tasdik ederim:
I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions of Directive 2002/99/EC and of
Regulation (EC) No 853/2004 and hereby certify that the dairy product described above:
(a)Süt ürünü aşağıdaki koşulları sağlayan hayvanlardan elde edilmiştir:
has been obtained from animals:
resmi veteriner servisinin kontrolü altında tutulan,
under the control of the official veterinary service,
(ii) şap hastalığı veya sığır vebasından dolayı kısıtlama altında bulunmayan, ve
belonging to holdings which were not under restrictions due to foot-and-mouth disease or Rinderpest, and,
(iii) 853/2004 sayılı Tüzük’e (EC) Ek III Bölüm IX Kısım I’de ve 2002/99/EC sayılı Yönerge’de belirtilen hayvan
sağlığı koşullarını tatmin ettiğinden emin olmak için, düzenli veteriner kontrollerinden geçen,
subject to regular veterinary inspections to ensure that they satisfy the animal health conditions laid down in
Chapter I of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 and in Directive 2002/99/EC,
(i)
Kısım 2: Sertifikasyon
Part 2: Certification
(1) ya [(b) İnek, koyun, keçi veya mandadan alınan çiğ sütten elde edilmiş süt ürünleri söz konusu ise, bu ürünler Avrupa
Birliği’ne ithalattan önce aşağıdaki işlemlerden geçirilmiştir:
(1) either [(b) in the case of dairy products made from raw milk sourced from cows, ewes, goats or buffaloes have undergone,
prior to import into the territory of the European Union:
(1) ya
(1) either
(1) ya da
(1) or
(1) ya da
(1) or
(1) ya da
(1) or
(1) ya da
(1) or
(1) ya da
(1) or
(1) ya
(1) either
(1) ya
(1) either
(1) ya da
(1) or
(1) ya
(1) either
(1) ya da
(1) or
[(i) üçe denk veya üçten yüksek bir F0 değerine ulaşmak için bir sterilizasyon süreci;]
[(i) a sterilisation process, to achieve an F0 value equal to or greater than three;]
[(ii) uygun bir tutma süresi ile en az 135C’de çok yüksek sıcaklıkta işleme (UHT);]
[(ii) an ultra high temperature (UHT) treatment at not less than 135 C in combination with a suitable holding
time;]
[(iii) 7.0’a denk veya 7.0’dan yüksek bir pH değerine sahip süte 72C’de 15 saniye boyunca iki kez uygulanan
yüksek sıcaklıkta kısa süreli pastörizasyon işlemi (HTST) ve uygun olduğu hallerde, bu işlem sayesinden,
ısıl işlemden hemen sonra uygulanan bir alkalin fosfataz testine negatif reaksiyon elde edilmesi ;]
[(iii) a high temperature short time pasteurisation treatment (HTST) at 72C for 15 seconds applied twice to
milk with a pH equal to or greater than 7.0 achieving, where applicable, a negative reaction to an
alkaline phosphatase test, applied immediately after the heat treatment;]
[(iv) (iii)’te sunulan işleme denk bir pastörizasyon etkisi sağlayan ve uygun olduğu hallerde ısıl işlemden
hemen sonra uygulanan bir alkalin fosfataz testine negatif reaksiyon elde edilmesini sağlayan bir işlem;]
[(iv) a treatment with an equal pasteurisation effect to point (iii) achieving, where applicable, a negative
reaction to an alkaline phosphatase test, applied immediately after the heat treatment;]
[(v) 7.0’dan düşük bir pH değeriyle HTST işlemi;]
[(v) a HTST treatment with a pH below 7.0;]
[(vi) aşağıdaki yöntemlerle diğer bir fiziksel işlemle birleştirilen HTST işlemi
[(vi) a HTST treatment combined with another physical treatment by
[(vi) (1) pH değerinin bir saat boyunca 6’nın altına düşürülmesi;]
[(vi) (1) lowering the pH below 6 for one hour;]
[(vi) (2) kurutmayla birlikte, 72C’ye denk veya 72C’den yüksek sıcaklıkta ilave ısıtma;]
[(vi) (2) additional heating equal to or greater than 72C or more, combined with desiccation;]
[(b) İnek, koyun, keçi veya manda haricindeki hayvanlardan alınan çiğ sütten elde edilmiş süt ürünleri söz
konusu ise, bu ürünler Avrupa Birliği’ne ithalattan önce aşağıdaki işlemlerden geçirilmiştir:
[(b) in the case of dairy products made from raw milk sourced from animals other than cows, ewes, goats or
buffaloes have undergone, prior to import into the territory of the European Union:
[(i) üçe denk veya üçten yüksek bir F0 değerine ulaşmak için bir sterilizasyon süreci;]
[(i) a sterilisation process, to achieve an F0 value equal to or greater than three ;]
[(ii) uygun bir tutma süresi ile en az 135C’de çok yüksek sıcaklıkta işleme (UHT);]]
[(ii) an ultra high temperature (UHT) treatment at not less than 135 C in combination with a suitable holding
time;]]
2/4
Sertifika Referans numarası
Certificate reference number
II.2 Halk Sağlığı Şartları/ Public Health Attestation
Aşağıda imzası bulunan resmi denetçi olarak ben, 178/2002 (EC), 852/2004 (EC), 853/2004 (EC) ve 854/2004 (EC) sayılı
Tüzüklerin ilgili hükümlerinin farkında olduğumu beyan eder ve bu vesileyle, yukarıda tanımlanan süt ürününün hükümlere
uygun şekilde üretilmiş olduğunu ve özellikle de aşağıdaki nitelikleri taşıdığını tasdik ederim:
I, the undersigned official inspector, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulations (EC) No 178/2002
(EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 and hereby certify that the dairy product described above was
produced in accordance with provisions, in particular that:
(a) Süt ürünü, aşağıdaki şartları taşıyan çiğ sütten elde edilmiştir:
it was produced from raw milk:
(i)
852/2004 sayılı Tüzük’e (EC) göre kaydedilmiş ve 854/2004 sayılı Tüzük’e (EC) Ek IV’ye göre kontrol edilmiş
işletmelerden elde edilmiş;
which comes from holdings registered in accordance with Regulation (EC) No 852/2004 and checked in
accordance with Annex IV to Regulation (EC) No 854/2004;
(ii)
853/2004 sayılı Tüzük’e (EC) Ek III Bölüm IX Kısım I’de belirtilen hijyen koşullarına uygun şekilde üretilmiş,
toplanmış, soğutulmuş, saklanmış ve nakledilmiş;
which was produced, collected, cooled, stored and transported in accordance with the hygiene conditions laid
down in Chapter I of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004;
(iii) 853/2004 sayılı Tüzük’e (EC) Ek III Bölüm IX Kısım I’de belirtilen plak ve somatik hücre sayımı kriterlerini
karşılayan;
which meets the plate and somatic cell count criteria laid down in Chapter I of Section IX of Annex III to
Regulation (EC) No 853/2004;
(iv) 37/2010 sayılı Tüzük’ün (EU) Eki nezdinde izin verilen limitleri aşacak miktarda antibiyotik kalıntı içermeyen;
which does not contain antibiotic residues exceeding the limits authorised under the Annex to Regulation (EU)
No 37/2010;
(v)
396/2005 sayılı Tüzük (EC) ile izin verilen limitleri aşacak miktarda pestisit kalıntısı içermeyen, ve
which does not contain pesticide residues exceeding the limits authorized by Regulation (EC) No 396/2005, and
(vi) 1881/2006 sayılı Tüzük’te (EC) belirtilen maksimum toleransları aşacak miktarda kontaminant içermeyen;
which does not contain contaminants exceeding the maximum tolerances laid down by Regulation (EC) No
1881/2006.
(b) Süt ürünü, 852/2004 sayılı Tüzük’e (EC) uygun olarak HACCP ilkelerine dayalı bir programın uygulandığı bir
işletmeden elde edilmiştir,
it comes from an establishment implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with
Regulation (EC) No 852/2004,
(c) 852/2004 sayılı Tüzük’e (EC) Ek II’de ve 853/2004 sayılı Tüzük’e (EC) Ek III Bölüm IX Kısım II’de belirtilen ilgili
hijyen koşullarına uygun şekilde işlenmiş, saklanmış, sarılmış, paketlenmiş ve nakledilmiştir,
it has been processed, stored, wrapped, packaged and transported in accordance with the relevant hygiene
conditions laid down in Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 and Chapter II of Section IX of Annex III to
Regulation (EC) No 853/2004,
(d) 853/2004 sayılı Tüzük’e (EC) Ek III Bölüm IX Kısım II’de belirtilen ilgili kriterlere ve gıda maddelerinde
mikrobiyolojik kriterlere ilişkin 2073/2005 sayılı Tüzük’te (EC) belirtilen ilgili mikrobiyolojik kriterlere uygundur,
it meets the relevant criteria laid down in Chapter II of Section IX of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 and
the relevant microbiological criteria laid down in Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for
foodstuffs,
(e) 96/23/EC sayılı Yönerge’ye ve özellikle bu yönergenin 29. Maddesine uygun şekilde sunulmuş kalıntı planlarıyla
sağlanan canlı hayvan ve ürünlerine ilişkin teminatlar yerine getirilmiştir.
the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance
with Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled.
Notlar/Notes
Bu sertifika, Avrupa Birliği’ne ithal edilecek olan ve 605/2010 sayılı Tüzük’e (EU) Ek I Sütun C’de izin verilen üçüncü ülke
veya ülke kısımlarından gelen, insan tüketimine yönelik süt ürünlerine yöneliktir.
This certificate is intended for dairy products for human consumption from third countries or parts thereof authorised in column
C of Annex I to Regulation (EU) No 605/2010 intended for importation into to the European Union.
3/4
Sertifika Referans numarası
Certificate reference number
Kısım I:/Part I:
- Kutu I.7: Ülkenin veya ülkenin belirli bölgesinin adını ve ISO kodunu 605/2010 sayılı Tüzük'te (EU) göründüğü şekilde
yazınız.
- Box reference I.7: Provide name and ISO code of the country or part thereof as appearing in Annex I to Regulation (EU) No
605/2010.
- Kutu I.11: Dağıtım işletmelerinin adı, adresi ve onay numarası.
- Box reference I.11: Name, address and approval number of establishments of dispatch.
- Kutu I.15: Kayıt numarası (tren vagonları veya konteynır ya da yol taşıtları), uçuş numarası (uçak) veya adı (gemi)
yazılmalıdır. Konteynırda sevk söz konusu ise, toplam konteynır sayısı, bunların kayıt numarası ve mührün seri numarası I.23
sayılı kutuda sunulmalıdır. Boşaltma ve yeniden yükleme yapılacaksa, alıcı Avrupa Birliği’ne girişteki sınır kontrol noktasına
bilgi vermelidir.
- Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and road vehicles), flight number (aircraft) or name
(ship) is to be provided. In the case of transport in containers, the total number of containers and their registration number and
where there is a serial number of the seal, it must be indicated in box I.23. In the case of unloading and reloading, the consignor
must inform the border inspection post of introduction into the European Union.
- Kutu I.19: Dünya Gümrük Örgütü’nün uygun Uyumlaştırılmış Sistem (HS) kodunu kullanınız: 04.01; 04.02; 04.03; 04.04;
04.05; 04.06; 19.01; 21.05; 21.06.90; 35.01 veya 35.02.
- Box reference I.19: Use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation: 04.01; 04.02;
04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 19.01; 21.05; 21.06.90; 35.01 or 35.02.
- Kutu I.20: Toplam brüt ağırlığı ve toplam net ağırlığı giriniz.
- Box reference I.20: Indicate total gross weight and total net weight.
- Kutu I.23: Konteynır veya kutular için, konteynır numarası ve, varsa, mühür numarası girilmelidir.
- Box reference I.23: For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) should be included.
- Kutu I.28: Üretim tesisi: Avrupa Birliği’ne ihracat iznine sahip işlem ve/veya işleme tesisinin/tesislerinin onay numarasını
giriniz.
- Box Reference I.28: Manufacturing plant: Introduce the approval number of the treatment and/or processing establishment(s)
approved for export to the European Union.
Kısım II:/Part II:
(1)Uygun şekilde tutunuz.
Keep as appropriate.
- İmzanın rengi, baskının renginden farklı olacaktır. Aynı kural, kabartmalı olanlar veya filigranlar haricindeki kaşeler
(damgalar) için de geçerlidir.
- The colour of the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to stamps other than those embossed
or watermark.
Resmi veteriner/Official veterinarian
Mesleği ve unvanı/Qualification and title:
Adı (Büyük Harfle)/Name (in capital letters):
İmzası/Signature:
Tarih/Date:
Kaşe/Stamp:
4/4
Download

Model_Milk-HTC