DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
DOĞ.PR.01
27.01.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
-
1/8
1.AMAÇ: Hastanemize başvurarak Kadın Doğum polikliniğinden veya acil servisten yatış
kararı verilen doğum yapacak gebelerin takibini, normal doğumunu gerekli görülen hallerde
sezaryen operasyonu hazırlığını genel işleyiş çerçevesinde tanımlamak.
2.KAPSAM: Kadın Doğum Polikliniği, Acil Servis Polikliniği, Kadın Doğum Servisi,
Doğumhane birimlerini kapsar.
3.SORUMLULAR:
 Başhekim Yardımcısı
 Kadın Doğum Uzman Hekimi
 Çocuk Hastalıkları Uzman Hekimi
 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
 İdari Mali Hizmetler Müdürü
 İdari Mali Hizmetler Müdürü Müdür Yardımcısı
 İdari Mali Hizmetler Müdürü Müdür Yardımcısı
 Servis Sorumlu Hemşiresi
 Servis Hemşiresi, Ebe, Sağlık Memuru, ATT
 Kat Sekreteri
 Vezne Memuru
 Nöbetçi Memur
 Poliklinik Sekreteri
 Bilgi İşlem Elemanı
4.UYGULAMA
4.1 Acil Biriminden Yatış İşlemleri:
 Muayenesi yapılan hastanın hastane bilgi yönetim sistemine kaydı yapılır.
 Muayene ve tetkikler sonunda yatışına karar verilen hastanın bilgileri HBYS
üzerinden ve yakınlarından doğrulatılarak sistemden Hastane Giriş Kağıdı çıktısı alınır. Hasta
veya yakınından imza alınır.
 HBYS üzerinden ilgili klinik için yatış işlemi yapılarak, çalışma listelerinde belirtilen uzman
hekim adına hastanın yatışı yapılır. Hasta/hasta yakınlarına yatırılacağı klinik hakkında
bilgilendirme yapılır.
 Hasta tanımlama bilekliği takılır.
 Acil servis çalışanları tarafından ilgili birim sorumlu hemşiresine ya da hemşirelerineyatış
hakkında bilgi verilir.
 İlgili birim sorumlu hemşiresine ya da hemşirelerine yatış hakkında bilgi verilir.
 Hastanın acil servisten ilgili birime transferi; YÖN.TL.09 Hasta Transport
 Talimatına doğrultusunda YÖN.FR.05 Kurum İçi Hasta Transfer Formu doldurularak ilgili
birim hemşiresine teslim edilir.
4.2 Poliklinikten Yatış İşlemleri:
 Hekim hastanın yatışına karar verdiğinde ve hasta bu kararı kabul ettiğinde yatış işlemleri
başlar.
DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
DOĞ.PR.01
27.01.2014





Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
-
2/8
Hastaya hekim tarafından yapılacak tedavi ve girişimsel işlemler ile ilgili bilgi verilerek, ilgili
onam formları hasta veya yakınına (hasta kendisi onay veremeyecek durumda ise) okutulur
ve onay tarihi, saati yazılarak karşılıklı olarak imzalatılır.
Hekim ilgili birimin boş yataklarını sistem üzerinden belirler ya da ilgili birimin sağlık
personelinden bilgi alır.
Yatışına karar verilen hastaların Hastane Giriş Kağıdı üzerindeki kimlik ve adres bilgileri
kontrol edilir, eksiklikleri tamamlanır.
Hastanın yatışı yapılan birim ve yatış nedeni hususunda hasta ve hasta sahiplerine bilgi verilir.
Poliklinikten hasta yatışı konusunda ilgili birimin sorumlu hemşiresine ya da hemşirelerine
bilgi verilir.

4.3 Klinikte Yatış İşlemleri:
 Hastayı Kadın Doğum Servisinde ebe teslim alır.
 Kat sekreteri, hastanın cinsiyetine göre oda ve yatak numarasını HBYS üzerinden belirleyerek
yatışını yapar.
 Hastanın birime yatışı ilgili birim sekreteri tarafından TC kimlik numarası otomasyon
sistemine girilerek hastanın bilgileri kontrol edilir. Eksik bilgiler hasta ve hasta yakınına
sorularak doldurulup, dosyayı düzenleyerek gerekli yerlere hasta veya yakınlarının imzalarını
alır.
 Hastanın yatış dosyası hazırlanır.
 Doktor uygun görürse, refakat gerektiren hasta yakınlarına refakatçi kartı verilir.
 Sekreter tarafından, sağlık personeline dosya teslim edilir.
 Hasta servise geldiğinde ilgili servis hemşiresi tarafından protokol defterine yatış kaydı yapılır,
hasta bilekliği YÖN.PR.09 Hasta Kimliği Tanımlanması ve Doğrulanması Prosedürü uygun
olarak takılır. Hastanın alerji öyküsü varsa hasta bilekliği kırmızı renk hasta bilekliği ile
değiştirilir. Hasta tabelasına ve hemşire gözlem kağıdına alerji durumu belirtilir.
 Hastaya kendisinden sorumlu olan ekip tanıtılır.
 İlgili hemşire HBH.FR.07 Hemşirelik Süreci hasta Tanımlama Formu doldurulur.
 Bası yarası risk skoru belirlenir ve hemşire gözlem formuna yazılır.
 Hastanın düşme riski YÖN.FR.29 İtaki Düşme Riski Değerlendirme Formu ile değerlendirilir,
0-16 yaş yatan hastalarda YÖN.FR.30 Harizmi Düşme Riski Değerlendirme Formu kullanılır.
Skor hem forma kaydedilir. Değerlendirme sonucunda, risk düzeyine ve düşme riski tespit
edilen(var olan) risk faktörlerine göre önlem alınır. Yüksek riskli hastaları ayırt etmek ve
gerekli önlemleri almak için,
düşme riski yüksek hastalarda "Dört Yapraklı Yeşil Yonca" figürü kullanılır.
 Düşme riski yüksek olan hastalarda YÖN.TL.04 Hasta Düşme Riski Değerlendirme
Talimatına uygun olarak önlemler alınır. Hasta odasını kapısına veya yatağının
ayakucuna dört yapraklı yeşil yonca simgesi asılır.
 Hasta cerrahi operasyon için yatırılmışsa tetkik, konsültasyon ve anestezi onayları kontrol
edilir.
 Hasta odasına yerleştiğinde yatağın kullanımı, hemşire çağrı sistemi, televizyon, telefon,
banyo, dolaplar, etajerler gibi ekipmanların nasıl kullanılacağı anlatılarak odanın tanıtımı
yapılır. Kahvaltı ve yemek saatleri, hastanenin genel kuralları, hasta ve yakınının uyması
gereken kuralları, ziyaret saatleri, hekimin vizit saatleri gibi genel bilgiler verilir. HBH.FR.07
Hemşirelik Süreci hasta Tanımlama Formu ve YÖN.FR.23 Hasta ve Hasta Yakını Eğitim
Formuna imza alınır, eğitimi veren kişi tarafından da form imzalanır.
DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
DOĞ.PR.01
27.01.2014

Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
-
3/8
YÖN.PR.17 Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Prosedürü da belirtilmiş olan zorunlu eğitimler
verilerek YÖN.FR.23 Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formuna imza alınır, eğitimi veren kişi
tarafından da form imzalanır.
4.5.NORMAL DOĞUM İÇİN YAPILAN UYGULAMALAR
 Doğum için yatışı yapılan gebe, ebe tarafından Kadın Doğum Servisinde karşılanıp
muayene odasına alınır.
 Ebe tarafından gebenin yaşı, gebelik ve doğum sayısı, son adet tarihi, daha önce
doğum yapmış ise doğum hikayesi, önemli bilinen kronik bir hastalığı olup olmadığı,
geçirmiş olduğu ameliyatlar, en son Kadın Doğum Doktoru izlem ve muayenesine dair
usg sonucu, hemogram, hematogrit, Hbs Ag, Anti Hbs, HIV, HCV, kan grubu, idrarda
 rotein gibi tetkik sonuçları hakkında anamnez alır.
 Gebe çocuk kalp sesleri ve kontraksiyonların değerlendirilmesi için NST cihazına
(YÖN.TL.25 NST Cihazı Kullanma Talimatı) bağlanır.
 Gebe muayene masasına alınır. Ebe vajinal muayenesini yapar. Dilatasyon, efasman,
prezantasyon, baş pelvis uygunluğu, önde gelen kısım vs. değerlendirir.
 Ebe tarafından gebenin vital bulguları alınır. Gebenin fiziksel bulguları ödem, varis,
boy ölçümü değerlendirilir.
 Hastanın doktoru aranarak bulgular ve değerlendirme ile ilgili bilgiler verilir.
 Gebenin rutin tetkikleri için kan örneği alınır HBYS’ne girişi yapılarak laboratuara
gönderilir.
 Vajinal muayeneden ve kadının doğumun aktif evresinde olduğunu yani serviksin en
az 4 cm açıldığını saptadıktan sonra, travay odasına alınır Partograf Formuna işlenir. (Dış
kaynaklı döküman)
 Doktor orderına göre doğum gerçekleşene kadar takibi;
-Annenin sağlık durumunu değerlendirmek için:
-Kan basıncı (her 4 saatte 1)
-Nabız (yarım saatte 1)
-Vücut ısısı (2 saatte 1)
 Bebeğin sağlık durumunu değerlendirmek için;
-Fetal kalp atım hızı (yarım saatte bir)
-Amnion zarlarının varlığı(her vajinal muayene sonrası sıvının rengi)
-Bebek başında moulding
 Doğumun değerlendirilmesi için;
Servical açıklık
Bebek başının düzeyi
Uterus kontraksiyonlarının 10 dakikadaki sıklığı ve süresi izlenir.
 Travay odasında takibi yapılan gebenin doğum süreci başladığında doğum salonuna
alınır. Doğum için gerekli hazırlık yapılır. Radyan ısıtıcı çalıştırılır, altına yeşil örtü
açılır. aspiratör ve vakum cihazı kontrol edilir. Çalışma talimatına uygun olarak
çalıştırılır. Kullanıma hazır hale getirilir.
 Hasta doğum masasına alınır. Steril doğum bohçası usulüne uygun olarak açılır. Ebe
ve varsa asiste edecek olan ikinci ebe box gömleğini giyer, steril cerrahi eldivenini
giyerek koruyucu önlemlerini alır. Hastanın üzerine steril yeşil örtü örtülerek doğum
için gerekli alet ve malzemelerin hazırlığı yapılır.
 İkinci ebe veya varsa personel hasta yakınlarından bebeğin kıyafetlerini ve bezini
alarak radyan ısıtıcının altına sererek ısınmasını sağlar.
DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
DOĞ.PR.01
27.01.2014













Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
-
4/8
Doğum eylemi usulüne uygun olarak ebe tarafından gerçekleştirilir ve doğum sırasında var
olan değişiklik ve sorunlar hastanın doktoruna anında haber verilir.
Bebek doğar doğmaz ağzı steril kompres ile silinir. Diğer ebenin veya personelin yardımı ile
göbeği klemplenerek kesilir. Radyan ısıtıcının altına alınır. Aynı anda gerekli kontrolleri
yapılarak kurulanır. Aspirasyon gerekiyorsa yapılır. Göbeğine pansuman yapılır ve steril gaz
spanç ile bezinin dışında kalacak şekilde kapatılır. Yeni doğana LİBAVİT-K AMP. ve HEPATİT-B
aşısı İM olarak uygulanır. Bebek ayak izi ve annenin başparmak izi ikinci ebe tarafından
DOĞ.FR.02 Bebek Ayak İzi Formuna alınır.
Bebeğin cinsiyetine göre YÖN.PR.09 Hasta Kimliği Doğrulama Prosedürüne uygun olarak
annenin kimlik tanımlayıcısı değiştirilir. Bebeğe ve anneye erkek bebekiçin mavi renkte, kız
bebek için pembe renkte doğum tarihinde belirtecek şekilde aynı seri numarasına sahip
bileklikleri takılır.
Yenidoğan bebek mesai saatleri içerisinde Uzman Çocuk Hekimi tarafından. Mesai saatleri
dışında acil hekimi tarafından değerlendirilir. DOĞ.FR.04 Yeni Doğanın Gözlem Formu ile
kayıt altına alınır.
Doğumu yaptıran ebe plesenta ve eklerini alır. Kanama kontrolü yapar. Epizyotomi ve perine
deşürü var ise usulüne uygun olarak stüre eder.
Diğer ebe tarafından doğumdan sonraki ilk yarım saat içerisinde anneye bebeği emzirmesi
için yardımcı olunur. Emzirme eğitimi verilir.
Bebek ex olur ise Çocuk Doktoru tarafından annenin dosyasının arkasına gerekli not düşülür
ve HBH.TL.01 EX Hasta İşlemleri Talimatına uygun olarak morga teslim edilir.
Doğumu tamamlanan sağlıklı anne ve bebek doğumu yaptıran ebe tarafından kadın doğum
servisine çıkartılır.
Ebe tarafından 3 nüsha doğum raporu düzenlenir. Kadın Doğum Uzmanı ve Başhekime
imzalatılır. Raporun iki nüshası anneye verilir, bir nüshası annenin dosyasına konur.
Doğum bilgileri doğum defterine kayıt edilir. Yapılmış olan hepatit B aşısı Hepatit Defterine
kayıt edilir. İnternet üzerinden aşı net’e girilerek yapılmış olan hepatit b aşısının barkodu
okutularak kayıt işlemleri tamamlanır.
Eğer doğum eylemi sezaryen ile gerçekleşecekse; HBH.TL.05 Pre-op Hasta Hazırlama
Talimatına uygun olarak hasta hazırlanır. YÖN.PR.12 Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının
Alınması Prosedürüne uygun olarak hastadan onam alınır.
Sezaryen ameliyatı sonunda bebeğe normal doğum sonrasındaki işlemler uygulanır.
Hastaya ameliyat sonrasında HBH.TL.06 Post-Op Hasta Takibi Talimatına uygun olarak servis
de bakımı yapılır.
4.6. DOĞUM SONRASI BAKIM UYGULAMALARI
 Kadın Doğum Servisinde yatağına alınan hastanın genel durumu değerlendirilir. Vital
bulguları alınır. KLN.FR.02 Hemşire Gözlem Formunda kayıt altına alınır.
 İlk bir saat 15 dakikada 1
 1-6 saat arası servise kabulünde ve 6. Saatte
 6-24 saat arası 6 saatte 1 vital bulgular alınır.(Doktorunun
değerlendirmesine göre ordere yazmış olduğu şekilde değiştirilebilir)
 Kanama ve uterus involusyonu takibi yapılır. Uterus kontrakte değil ise yumuşak
hareketlerle fundus masajı yapılır. Uterusun kontrakte olması ve kanamanın azalması
sağlanır. Durumuna uygun olarak HBYS Sistemi üzerinden Hemşirelik Bakım Planı çıkartılarak gerekli
izlem ve çalışmalara başlanır.
 Anneye yardımcı olarak uterin fundusu hissetmesi ve kendi kendine fundus masajı
yapması konusunda cesaretlendirilir.
DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
DOĞ.PR.01
27.01.2014










Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
-
5/8
Perine muayenesi yapılır. Epizyotomi hattı kontrol edilir. Hematom ve kanama yönünden
değerlendirilir.
Doktorun vizit sonrası uygun gördüğü tedavisine devam edilir.
Hasta ve yakınlarına yapması gerekenlerle ilgili bilgi verilir (emzirme, hastayı gezdirme)
Annenin kan grubu negatif ise bebek kan grubu istemi yapılarak değerlendirilir.
Bebek kan grubu pozitif ise; kan grubu anne dosyasına kayıt edilir. Doktoruna haber verilir.
Post partum ilk 72 saat içerisinde anti-D immünizasyonu yapılır.
Bebek kan grubu negatif ise; bebek kan grubu anne dosyasına kayıt edilir.
Annenin Hbs ag (+) ise ilk 72 saat içerisinde bebeğe hepatit immünglobulini yapılır. Anne
dosyasına kaydı yapılır.
Taburcu öncesi bebekten fenilketanüri kanı alınır. Neonatal Tarama Programı Formu,
fenilketanürü defterine kayıt edilir.
Doğum için yatışı yapılmış olan tüm anne adaylarına ve doğum yapmış annelere Anne sütü ve
Emzirme eğitimi verilir. YÖN.FR.23 Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formuna ile kayıt altına
alınır.
Taburcu öncesi anneye evde beslenme epizyotomi yeri bakımı,hijyen, kontrol tarihi.
Taburculuk sonrası kullanacağı ilaçlar, herhangi bir sorunla karşılaştığında nerelere
başvurulacagı, yapması gereken egzersizler ve sigaranın sağlığa zararları hakkında eğitim
verilir.
5.DOĞUMHANEDE MALZEME VE İLAÇ YÖNETİMİ TALİMATI
Malzeme ve İlaç İstemi: Doğumhane deposundaki malzeme ve ilaçların maksimum ve
minmum değerlerine bakılarak ihtiyaç olan malzeme ve ilaçlar sorumlu ebe teknisyeni
tarafından tespit edilir. HBYS üzerinden istemi yapılır. Narkotik ve Anestezik Ajanların
İstemi Ve Teslim Alınması: HBYS üzerinden istemi yapılır, eczacı imza karşılığı sorumlu
teknisyene teslim eder. Uygulanan ilaçların kayıtları narkotik kayıt defteri ve YÖN.FR.28 Narkotip ve
Piskotrop İlaç Kayıt ve Kontrol Formu ’na kayıt edilir.
Malzeme ve İlacın Teslim Alınması: Eczanede bilgisayar sistemi üzerinde görülen istemler
eczane tarafından hazırlanır. İstemin iki nüsha halinde çıktısı alınır, imza karşılığında sorumlu
ebe tarafından malzeme ve ilaçları teslim alır.
Depoya Malzeme ve İlacın Depoya Yerleştirilmesi: Doğumhanede teslim alınan ilaç ve
malzemeler sorumlu ebe tarafından depo planına uygun şekilde yerleştirilir.
Narkotik ve Anestezik Ajanların Yerleştirilmesi: Eczaneden sorumlu ebe tarafından teslim
alınan narkotik ve anestezik ajanlar kilitli dolap içine yerleştirilir.
6.DOĞUMHANENİN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON KURALLARI
Ameliyathanede ve hastada kullanılan malzemelerin sınıflandırılması, dezenfeksiyon ve
sterilisazyon işlemi STE.TL.01 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Talimatına uygun olarak
yapılmaktadır.
5.DOĞUMHANENİN TEMİZLİĞİ
�Doğumhane temizliği YÖN.PL.25 Doğumhane Temizlik Planına göre yapılır.
6.CERRAHİ ALETLERİN STERİLİSAZYONA GÖNDERİLMESİ
Kirli Cerrahi aletler, hemşire tarafından alet yıkama lavabosundaki ağzı kapaklı kaplar
içindeki dezenfektan solüsyona aletleri ağzı açık şekilde yerleştirilir.
Dezenfektan solüsyonun aletlerin üzerini kapatacak şekilde olmasına dikkat edilmelidir.
Cerrahi aletler 20 dakika sonunda dezenfektan solüsyonundan çıkartılarak bol su ile yıkanıp,
kurulandıktan sonra STE.TL.01 Sterilisazyon ve DezenfeksiyonTalimatına uygun olarak
DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
DOĞ.PR.01
27.01.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
-
6/8
hazırlanarak steril edilir.
7.DOĞUMHANEDE HASTA GÜVENLİĞİ
Amaç; süreçlerdeki basit hataların, hasta ve sağlık çalışanlarına zarar verecek şekilde ortaya
çıkmasını engellemek, hataların hasta ve sağlık çalışanlarına ulaşmadan önce belirlenmesini,
raporlanmasını ve düzeltilmesini sağlamaktır. YÖN.PR.23 Hasta Güvenliği Prosedürüne
uygun olarak hasta güvenliği sağlanmaktadır.
İlaç hatalarının önlenmesi için hastanın doğru kimliklendirilmesi ve 5 doğru ilkesi önemlidir.
Doğumhanede atıklar Enfeksiyon Kontrol Komitesinin belirlediği talimatlar doğrultusunda
yapılır.
1.�Evsel Atık: Siyah renk çöp torbası
2.�Tıbbi Atık: Kırmızı renk çöp torbası
3.�Cam ve plastik Atık: Mavi renk çöp torbası
4.�Kağıt Atık : Mavi renk çöp torbası
5.�Kesici-Delici Atıklar: Kesici delici atık kutusu
Hastaların düşmelerden kaynaklanan zarar göreme riskinin azaltılması için YÖN.TL.04
Hasta Düşme Riski Değerlendirme Talimatına göre işlem yapılır. Ameliyat masasında emniyet kemeri
ve bantların kullanımı gerekli ise kısıtlama, hastanın yalnız bırakılmaması hasta transferinin uygun
şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.
8.DOĞUMHANEDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
- Enfeksiyonlardan Korunma: Hastanemiz personellerinin maruz kalabilecekleri enfeksiyon
riskine karşılık alınacak önlemler “Çalışan Güvenliği Komitesi” ve “ Enfeksiyon Kontrol
Komitesi” tarafından belirlenir. Enfeksiyon riskine karşı alınacak önlemler Hastanemiz
“Enfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatlarında “ belirtilmiştir.
El hijyeni hem hasta hem de çalışan güvenliği açısından çok önemli olup, ENF.TL.12 El
Hijyeni ve Eldiven Kullanma Talimatında enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların
önlenmesi amacıyla sağlık personelinin uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemleri
belirlenmiştir.
Hastanemizde atıkların; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması,
taşınması, geçici olarak depolanması ve ilgili birimlere teslimi sağlanmaktadır. Konu ile ilgili
usul, esas ve sorumluluklar ATK.PL.01 Atık Yönetimi Planı ile belirlenmiş olup
amaç; tıbbi atıkların hastalarımıza, personelimize ve çevreye zarar vermeden bertaraf
edilmelerinin sağlanmasıdır.
- Personel Sağlık Taramaları
Hastanemiz personellerine ait sağlık taramalarının sıklığı ve ne şekilde yapılacağı Hastanemiz
Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından hazırlanan bir programda belirlenmiştir. Personel
sağlık taramaları Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından YÖN.FR.47 Kişisel Sağlık Bilgi Formu
kaydedilmiş ve Sağlık Personeli Tarama Periyotlarının takipleri yapılmaktadır.
Doğumhanede kesici- delici aletlerle yaralanan personel için Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
İND.FR.01 Delici Kesici Alet Yaralanmaları İzlem Formu doldurup, İND.FR.01
Delici Kesici Alet Yaralanmaları İzlem Formu ile takibini yapar.
- Kişisel Koruyucu Ekipmanlar:
Doğumhanede çalışan personellerimiz ile kan veya vücut sıvısının damlama-sıçrama riskinin
olduğu tüm hasta bakım ve müdahale bölgelerinde kişisel koruyucu ekipman ve malzemeler
olduğu tüm hasta bakım ve müdahale bölgelerinde kişisel koruyucu ekipman ve malzemeler
(eldiven, maske, bone, önlük vs.) hazır durumda bulundurulmaktadır. Tüm birim sorumluları
tarafından bu ekipmanlar eksildiğinde veya yeni ekipmana ihtiyaç olduğunda baştabipliğimize
DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
DOĞ.PR.01
27.01.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
-
7/8
talep yapıldığında temin edilecektir. YÖN.FR.44 Koruyucu Ekipman Tablosu’na göre koruyucu
ekipmanlar kullanılır.
- Eğitimler
Hastanemiz personellerine; tehlikeli ve riskli durumları azaltmaya, enfeksiyonların
kontrolü ve önlenmesine, kaza ve yaralanmaları önlemeye yönelik eğitimler verilir. Bu
eğitimlerin ne şekilde yapılacağı hastanemiz Eğitim Komitesi, Enfeksiyon Komitesi ve
Çalışan Güvenliği Komitesi tarafından belirlenir ve yıllık eğitim programları ile çalışanlara
duyurulur.
- Tehlikeli Maddeler
Anestezik ajanlar; eczanede olduğu sürece depolama talimatlarına uygun olarak
ambalajlarında belirtilen bilgiler göre depo sorumluları tarafından taşınır ve depolanırlar.
Doğumhanede olduğu sürece ise ilgili birim sorumlusu tarafından kullanıncaya kadar aynı
şekilde muhafaza edilirler. Bu ilaçlar mutlak surette anestezi uzmanının gözetiminde
kullanılmalıdır. İlaçların kullanıma hazırlanması sırasında hazırlayan personel eldiven ve
maske giyerek çalışmalıdır. Kullanımına ilişkin kayıtlar eczane bilgi sisteminde ve anestezi
bölümünde muhafaza edilir. Eğer miadı geçmiş veya kullanıma uygun olmayan ilaçlar
olduğunda değiştirilmesi veya imhası için eczacı ile irtibata geçirilir ve genel hükümler
uygulanır.
Doğumhanede atıklar; tıbbi atıklar, evsel nitelikli atıklar, ambalaj atıkları, kesici-delici atıklar
“Atık yönetim Talimatı”na uygun olarak toplanır.
Evsel nitelikli atıklar, kontamine olmamak koşulu ile tıbbi; tehlikeli ve ambalaj atıkları ile
karıştırılmadan siyah renkli poşetlerde toplanır.
Cam malzemeler, ambalaj atıkları olmamak koşulu ile mavi renkli poşetlerde toplanır.
Tıbbi atıklar, üzerinde “DİKKAT TIBBİ ATIK” ve “Uluslararası Biyotehlike” amblemi
bulunan kırmızı renkli poşetlerde ve ERA firması tarafından standart olarak verilen kırmızı
renkli tıbbi atık bidonlarında toplanır.
Kesici/Delici atıklar; “Uluslararası biyotehlike” ve “Dikkat Kesici ve Delici Tıbbi Atık”
ibaresi bulunan sarı renkli, özel koşulları olan efekte atık kutu ya da konteynırlarında toplanır.
Atıklar bulundukları yerde ayrıştırılarak toplanır.
Atık torbaları ağzına kadar doldurulmaz, torbadan torbaya boşaltılmaz, dörtte üç oranında
dolmuş atık torbası hemen yenisi ile değiştirilir, toplama ekipmanları atıkların kaynağına
yakın yerlerde bulundurulur.
Atıkları toplayan personel gerekli koruyucu ek ekipmana (maske, eldiven, gözlük)
kullanmalıdır.
Atıklar ameliyathanede görevli temizlik personeli tarafından toplanır.
Temizlik personeli her vaka sonrası ameliyat odasındaki tıbbi atıkları, evsel ve ambalaj
atıkları ile karıştırılmadan toplar ve kirli alan içinde bulunan geçici tıbbi atık toplama odasına
getirir.
Geçici tıbbi atık toplama odasına getirilen atıklar, ayrı atık toplama kaplarında biriktirilir.
Tıbbi atıklar günde 2 kez görevli tıbbi atık toplama elemanı tarafından doğumhaneden
alınarak, bu iş için ayrılmış üzerinde “DİKKAT TIBBİ ATIK” VE “Uluslararası Biyotehlike”
amblemi bulunan tekerlekli, paslanmaz metal veya plastikten yapılmış, kekin kenarları
olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, dezenfeksiyonu kolay taşıma araçları ile geçici atık
deposuna götürülür.
Evsel ve ambalaj nitelikli atıklar temizlik personeli tarafından geçici atık deposuna götürülür.
Yüklenmiş atık taşıma aracı, insan trafiğinin yoğun olmadığı, belirlenmiş bir güzergahı
izleyerek geçici depo alanına ulaştırılır.
DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
DOĞ.PR.01
27.01.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa Sayısı
-
8/8
9.YANGIN GÜVENLİĞİ
Hastanemizde yangına karşı alınacak önlemler ve sorumluları AFT.TL.01 Yangın Tahliye talimatı’nda
tanımlanmıştır.
Hastanemizde yangın alarm sistemi ve yangın algılama ve ihbar sistemi kurulmuş olup,
olabilecek yangınlar için önlem alınmıştır.
Yangın çıkış levhaları hastane içinde uygun yerlere görülebilecek şekilde yerleştirilmiş,
yangın çıkış kapılarının açık olması Baştabip Yardımcı tarafından sağlanmaktadır.
Hastane Müdürü tarafından yangın söndürücüler uygun yerlere yerleştirilmiş, kontrolleri
düzenli olarak yapılmaktadır.
Hastanemizde yangın çıkma nedenlerini ortadan kaldırmak içim elektrik sisteminin kontrolleri
rutin olarak teknik servis tarafından yapılmaktadır. Çalışanlar ve hasta/ hasta yakınlarının
sigara içmesi kesinlikle önlenir.
10. İLGİLİ DOKÜMANLAR





























YÖN.TL.09 Hasta Transport Talimatına
YÖN.FR.05 Kurum İçi Hasta Transfer Formu
YÖN.PR.09 Hasta Kimliği Tanımlanması ve Doğrulanması Prosedürü
HBH.FR.07 Hemşirelik Süreci hasta Tanımlama Formu
YÖN.FR.29 İtaki Düşme Riski Değerlendirme Formu
YÖN.FR.30 Harizmi Düşme Riski Değerlendirme Formu
YÖN.TL.04 Hasta Düşme Riski Değerlendirme Talimatına
HBH.FR.07 Hemşirelik Süreci hasta Tanımlama Formu
YÖN.FR.23 Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formuna
YÖN.PR.17 Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Prosedürü
YÖN.TL.25 NST Cihazı Kullanma Talimatı
DOĞ.FR.02 Bebek Ayak İzi Formuna
DOĞ.FR.04 Yeni Doğanın Gözlem Formu
HBH.TL.01 EX Hasta İşlemleri Talimatına
HBH.TL.05 Pre-op Hasta Hazırlama Talimatı
YÖN.PR.12 Hastanın Bilgilendirilmesi ve Rızasının Alınması Prosedürü
HBH.TL.06 Post-Op Hasta Takibi Talimatı
KLN.FR.02 Hemşire Gözlem Formu
YÖN.FR.28 Narkotip ve Piskotrop İlaç Kayıt ve Kontrol Formu
STE.TL.01 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Talimatı
YÖN.PL.25 Doğumhane Temizlik Planı
YÖN.PR.23 Hasta Güvenliği Prosedürü
YÖN.TL.04Hasta Düşme Riski Değerlendirme Talimatı
ENF.TL.12 El Hijyeni ve Eldiven Kullanma Talimatı
ATK.PL.01 Atık Yönetimi Planı
YÖN.FR.47 Kişisel Sağlık Bilgi Formu
İND.FR.01 Delici Kesici Alet Yaralanmaları İzlem Formu
YÖN.FR.44 Koruyucu Ekipman Tablosu’na
AFT.TL.01 Yangın Tahliye talimatı
Download

doğ.pr.01 doğumhane işleyiş prosedürü