Prof.Dr. Nadi Bakırcı
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı A.D.
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
 İhmal edilen bir konu olarak “iş sağlığı ve güvenliği”
 Bu konuda ihmal edilen bir grup olarak “sağlık
çalışanları”
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
Sağlık hizmeti veren ve bu kuruluşlarda çalışan tüm
işçiler:
 Sağlık meslekleri (doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire,
ebe, sağlık teknikerleri,...)
 Temizlik elemanları,
 Sekreterler,
 …
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
 Dünyada 60 milyon sağlık çalışanı
 Türkiye’de yaklaşık 500000 sağlık personeli, 250000
hizmet alımı
 Sağlık sektörü, “Çok Tehlikeli İşler” listesinde
İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi
Tebliği
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
Sağlık iş kolunda çalışan işçilerin
özellikleri
Çocuk ve genç çalışan yok
Kadın işçiler çoğunlukta
Genel olarak eğitimli
Deneyim gerektiriyor
İş sağlığı aşağıdaki amaçları içeren bir hizmet zinciridir:
• Çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halini en üst
düzeye ulaştırmak,
• Olumsuz çalışma koşullarının işçilerin sağlığını
bozmasını önlemek,
• Her işçiyi fiziksel ve ruhsal yeteneklerine uygun işlerde
çalıştırmak
• Yapılan iş ile işçi arasında uyum sağlamak
•
WHO / ILO, 1950
ÇALIŞMA
ORTAMI
ve ETKEN
TANIMLAMA
DEĞERLENDİRME
KORUMA
İŞÇİ
-Etken (ler)?
-Çevrede bulunma ve
dağılma özellikleri
-Çalışana nasıl ulaşıyor?
-Vücuda nasıl giriyor?
-Çalışanlar kimler?
-Yaş, cinsiyet, eğitim,.
-Önceki işleri
-Maruz kalım öyküleri
-Etkenin çevredeki düzeyi?
-İşçiye ne kadar ulaşıyor?
-Sınır değerlerin neresinde?
-Çalışanlar etkilenmiş midir?
-Etkene yönelik
taramalar –Erken tanı
-Maruz kalımın kontrolü
-Kaynakta,
-Ortamda
-Kişide
-İş organizasyonu ile
-Kişiye yönelik koruyucu
önlemler
-Erken tanı ve tedavi
 Fiziksel ve Ergonomik Etkenler







Kaza etkenleri (batma, kesilme)
Ayakta durma
Ağır taşıma
Radyasyon
Gürültü
Vibrasyon
Sıcaklık-soğukluk
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
 Kimyasal Etkenler








Anestezi ilaçları
Kanser ilaçları
Antibiyotikler
Solventler
Lateks
Ağır metaller
Temizlik malzemesi
Yanıcı ve patlayıcı maddeler (oksijen tüpleri, alkol,..)
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
 Biyolojik Etkenler
 Enfeksiyonlar
(Solunum, kan-vücut sıvıları, deri yoluyla)







Tbc
Brusella
İnfluenza
Solunum sistemi enfeksiyonları
Difteri, su çiçeği, kızamık, boğmaca,..
HBV, HCV
HIV
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
 Psikososyal Etkenler







Vardiyalı çalışma
Gece çalışması
Uzun süre çalışma
Aşırı iş yükü
Mesai saati kavramının olmaması
İş stres
Şiddet
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
 Meslek hastalıkları
 Enfeksiyon hastalıkları,
 Kas-iskelet sistemi hastalıkları
 Alerjik reaksiyonlar- LATEKS ALERJİSİ
 Dermatitler
 Mesleki astım
 Üreme sağlığı sorunları
 Psiko sosyal sorunlar
 İş doyumu, tükenmişlik,
 İşyerinde şiddet-travma
 Aşırı yorgunluk,
 Sosyal yaşamın etkilenmesi
 İş kazası
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
 İşe giriş muayenesi
 Öykü (iş öyküsü çok önemli)
 Fizik muayene
 Gerekli laboratuvar incelemeleri
• Periyodik muayeneler (riske yönelik izlem)
 Öykü
 Fizik muayene
 Riske yönelik laboratuvar ve görüntüleme
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
Sağlık kuruluşlarında
 Çok sayıda etkenle maruz kalım olması,
 Hasta güvenliğinin de konunun bir parçası olması,
İş sağlığı hizmetlerinde bütünlükçü ve entegre bir
yaklaşımı gerektirir.
İşçilerin bu hizmetin planlanmasına ve katılımı önemli
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
 Çalışana yönelik
 Riskin değerlendirilmesi ve TB kontrol planının
yapılması
 İki aşamalı bazal (işe girişte) Tüberkülin Deri Testi
 Bazal test sonucu negatif ise belirli aralıklarla test
edilmesi (6 veya 12 ayda bir)
 Çalışanların tanı ve tedavi açısından takibi
 Çalışanların eğitimi ve danışmanlık
 Aktif TB olgularının bildirilmesi
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
 Çalışma ortamına yönelik
 Çalışma ortamlarının ventilasyonu
 Ortak alanların ventilasyonu
 İzolasyon
 Negatif basınçlı odaların kullanımı
 İzolasyon odalarına giren personel sayısının en azda olması
 Günlük izlem ve periyodik bakım
 Odalardaki havanın en az 6 saatte bir değişimi
Ö.Ergönül,Klinik Gelişim, 2007, 20 (4)
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
 Benzer şekilde diğer tüm etkenler için bir izlem ve
korunma stratejisi oluşturulmalı ve bunlar bir arada
planlanmalı-uygulanmalı (bütünlükçü yaklaşım)
 Hasta güvenliği çalışmaları entegre edilmeli (entegre
yaklaşım)
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
 İşyerindeki risk faktörlerinin saptanması,




değerlendirilmesi
İşyeri risklerinin kontrolü
İşe giriş muayenesi- Uygun işe yerleştirme
Aralıklı kontrol muayenesi
İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerinin
örgütlenmesi
 İşyerinde birim oluşturma
 Işyeri hekimi, hemşiresi, iş güvenliği uzmanı,..
 Eğitimin sürekliliği
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
Ö.Ergönül,Klinik Gelişim, 2007, 20 (4)
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
 İşveren sorumlu ve yükümlü
 Giderler çalışanın görev yaptığı sağlık kuruluşu
tarafından karşılanacak
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
İşverenin genel yükümlülüğü
MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla
yükümlü olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin
alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması,
sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve
mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler,
denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu
göz önüne alır.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike
bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu 2012
MADDE 15- (4): Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve
bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence
karşılanır, çalışana yansıtılamaz
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
«Kişilere sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlenen
sağlık raporu bedelleri, SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan
rapor puanları esas alınarak sadece bir adet olarak
faturalandırılır. Ancak Kurum birimlerince sevk belgesi
düzenlenmek suretiyle maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol
muayeneleri vb nedenlerle sağlık hizmeti sunucusuna sevk
edilen kişiler için düzenlenen sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi
malzeme temini de dâhil olmak üzere tedavi amacıyla
düzenlenen sağlık raporları dışında kalan; özürlülük raporu,
ehliyet raporu, vasi tayini raporu, portör muayeneleri ve
işlemleri, tarama amaçlı muayene ve işlemler vb özel amaçla
kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri ile bu durumların
tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri Kurumca
karşılanmaz.»
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
 Sorunun boyutları bilinmiyor
 Yeterli izlem ve kayıt olmaması
 Kaza ve hastalıkların tespit edilmemesi
 İşyerindeki etkenlerin tanımlanmaması ve izlenmemesi
 Risklerin analiz edilmemesi
 Tıbbi izlemin (işe giriş ve periyodik muayeneler) yapılmaması
 Önlemler yeterli değil
 İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yetersiz
 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri oluşturulmamış
(Enfeksiyon Kontrol Komitesi bu ISG hizmetleri kapsamını karşılayamaz)
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu,
27 Mayıs 2014
Prof.Dr. Nadi Bakırcı
Acıbadem Üniversitesi Tıp
Fakültesi
Halk Sağlığı A.D.
[email protected]
Download

sunum için tıklayınız. - Eyüp Devlet Hastanesi