Finansal Analiz Daire Başkanlığı
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
1-BAKANLAR KURULU KARARLARI
2-SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ EKİ
LİSTELERDEKİ KISITLAMALAR
3-BAKANLIĞIMIZ SOSYAL
POLİTİKALARI
17.10.2014
2
BEDELİ TAHSİL EDİLEMEYEN İŞ VE
İŞLEMLERE YÖNELİK MEVCUT DURUM
ANALİZİNİN YAPILMASI,
UYGULAMA BİRLİĞİ AÇISINDAN
SÜREÇLERE YÖNELİK
ALGORİTMALARININ OLUŞTURULMASI,
BAHSİ GEÇEN İŞLEMLERİN HER BİR
SAĞLIK TESİSİNE OLAN MALİ YÜKÜNÜN
HESAPLANABİLMESİ
SAĞLIK TESİSLERİMİZDE
FATURALANDIRMA İLE İLGİLİ YAŞANAN
PROBLEMLERİN TESPİTİ
17.10.2014
3
14.04.2014 tarihinde Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde
13.05.2014 tarihinde Ankara Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde
17-21 Mart 2014 tarihleri arasında
Antalya Değerlendirme Toplantıları
17.10.2014
4
Yapılan bu değerlendirme toplantıları sonucunda elde edilen
bulgulara göre Türkiye genelindeki sağlık tesislerimiz için mevcut
durum analizlerine yönelik algoritmalar hazırlanarak web
sayfamızda
yayımlanmıştır.
Yönetici
Karnelerinin
Değerlendirilmesi ve Ödenek Planlamaları açısından bu
5
17.10.2014
analizlerin tamamlanması büyük önem arz etmektedir.
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER İLE
BU İŞLEMLERE YÖNELİK ALGORTİMA ÖRNEKLERİ
1-ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE YÖNELİK İŞLEMLER
2-SAĞLIK KURULU RAPORLARI
3-SAĞLIK TARAMALARI
4-YABANCI UYRUKLU HASTALAR
17.10.2014
6
2014 YILI HESAP PLANI
HESAP
KODU
994
HESAP ADI
HESAP
DURUM
Faturalandırılmayan Tedavi Hizmeti Tahakkukları Hesabı
994.01
KETEM Fatura Tahakkukları
ALT HESAP
994.02
H.S.M.ye Bağlı İlçe Hastaneleri Tahakkukları
ALT HESAP
994.03
Halk Sağlığı Laboratuvarları Tahakkukları
ALT HESAP
994.04
H.S.M.ye Bağlı T.S.M. Tahakkukları
ALT HESAP
994.05
Faturalandırılamayan Sağlık Kurulu Raporu Tahakkukları
ALT HESAP
994.06
Acil Sağlık Hizmeti Tahakkukları
ALT HESAP
994.99
Diğer Faturalandırılamayan Tahakkuklar
ALT HESAP
995
Faturalandırılmayan Tedavi Hizmeti Tahakkukları Alacaklı Hesabı
995.01
KETEM Fatura Tahakkukları
ALT HESAP
995.02
H.S.M.ye Bağlı İlçe Hastaneleri Tahakkukları
ALT HESAP
995.03
Halk Sağlığı Laboratuvarları Tahakkukları
ALT HESAP
995.04
H.S.M.ye Bağlı T.S.M. Tahakkukları
ALT HESAP
995.05
Faturalandırılamayan Sağlık Kurulu Raporu Tahakkukları
ALT HESAP
995.06
Acil Sağlık Hizmeti Tahakkukları
ALT HESAP
17.10.2014Diğer Faturalandırılamayan Tahakkuklar
995.99
7
ALT HESAP
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
1-YEŞİL ALAN UYGULAMASI: 2014/13 SAYILI GENELGE
Acil serviste muayene sonucunda acil olduğu tespit edilenler için SUT’un
2.2.1.B-2 maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki ilgili hükümler
uygulanır. Ancak sağlık hizmeti sunucularınca acil servislerde
verilen ve SGK’ya acil sağlık hizmeti olarak faturalandırılan
hizmetlerin SGK’nın inceleme birimlerince yeşil alan muayenesi
olarak değerlendirilmesi halinde verilen sağlık hizmetlerinin
bedelleri karşılanmaz.
Hatalı Acil Sağlık Hizmetleri Konulu 22.07.2013 tarihli DUYURUMUZ.
17.10.2014
8
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
SUT eki EK-2/B Listesinde 520.021 kodlu “Yeşil alan muayenesi”
işlemin bedeli SGK tarafında karşılanır. Bu kodun açıklamasında
“SUT ve eklerinde yer alan diğer işlemlerle birlikte
faturalandırılmaz." denilmektedir.
17.10.2014
9
17.10.2014
10
17.10.2014
11
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
2-SAĞLIK KURULU RAPORLARI -(ASKERİ PERSONEL)
23/05/2013 tarih ve 2013/4762 sayılı) Bakanlar Kurulu Kararı:
Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatı gereğince görevde bulunan
personel ile askeri öğrencilerden talep edilen sağlık raporları için
kurumlarınca sevk edilmesi kaydıyla Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık
hizmeti sunucularında veya asker hastanelerinde verilen sağlık
hizmetlerinden ücret alınmaz.
17.10.2014
12
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
2-SAĞLIK KURULU RAPORLARI –(EMNİYET SINIFI)
(23/05/2013 tarih ve 2013/4762 sayılı) Bakanlar Kurulu Kararı:
Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarına alınacak öğrenci
adayları ve ilk defa işe başlayacak olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı
adaylarından istenilecek sağlık kurulu raporları için Sağlık
Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucularında verilen sağlık
hizmetlerinden ücret alınmaz.
17.10.2014
13
17.10.2014
14
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
2-SAĞLIK KURULU RAPORLARI (ENGELLİLER)
08.02.2002 tarih ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda;
Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022
sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler
08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası
hükmünden muaf tutulmuştur. Anılan Karar hükmü kapsamında yer alan
kimselerin Devlet Hastanelerinde düzenlenen sağlık kurulu raporuna
istinaden geri ödeme kurumlarınca ödenmeyen kısmı için sağlık
kuruluna esas yapılan muayene, tetkik, tahlil vb. işlemlerden ücret talep
edilmemesi gerekmektedir.
17.10.2014
15
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
Konuyla ilgili SHGM'nün görüş yazısında; engelli sağlık kurulu raporu
almak için başvuranlardan ücret talep edilmesi ve bu ücretlendirmenin
engel oranına göre belirlenmesi, bu konuda bir ölçütün ve sınırın
belirlenmesinin mümkün olmadığı gibi, tersi bir uygulamanın engellilikle
ilgili
temel
politika
anlayışına
uygun
düşmeyeceğinin
değerlendirildiğinden, engelli sağlık raporu almak için başvuru yapan
vatandaşların engellilik oranı % 1 dahi olsa ücret alınmaması
gerekmektedir. Ancak halen belirsizlikler mevcut olduğundan daha net bir
genelge hazırlanması için SHGM'ne yazı gönderilmiştir.
17.10.2014
16
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
2-SAĞLIK KURULU RAPORLARI –(ÖĞRENCİLER)
08.02.2002 tarih ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda;
Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, özürlüler, öğrenciler ve 2022
sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler
08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası
hükmünden muaf tutulmuştur.
Anılan Karar hükmü kapsamında yer alan kimselerin Devlet
Hastanelerinde düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden geri
ödeme kurumlarınca ödenmeyen kısmı için sağlık kuruluna esas
yapılan muayene, tetkik, tahlil vb. işlemlerden ücret talep edilmemesi
gerekmektedir.
17.10.2014
17
17.10.2014
18
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
3-SAĞLIK TARAMALARI
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin
7.maddesinin (b) bendi kapsamında çalışanlara yönelik sağlık taramaları
yapılmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İşverenin genel yükümlülüğü
başlığının 4.Maddesinde: “işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve
güvenliğini sağlamakla yükümlüdür” hükmü ve aynı maddenin
4.fıkrasında da “işveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin
maliyetini çalışanlara yansıtamaz” hükmü yer almaktadır.
17.10.2014
19
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
3-SAĞLIK TARAMALARI
2013 yılı SUT 2.2.maddesinin 17. fıkrasında “Sağlık hizmeti
sunucularınca gerçekleştirilecek check-up, kampanya ya da tarama
kapsamında yapılan işlemler Kuruma faturalandırılmaz” hükmü yer
almaktadır.
17.10.2014
20
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
SUT 2.2-maddesinin 14’üncü fıkrasında; “Kişilere sağlanan sağlık
hizmetlerine ilişkin düzenlenen sağlık raporu bedelleri, SUT eki EK-2/B
Listesinde yer alan rapor puanları esas alınarak sadece bir adet olarak
faturalandırılır. Ancak Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek
suretiyle maluliyet, meslek hastalığı ve kontrol muayeneleri vb.
nedenlerle sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilen kişiler için düzenlenen
sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi malzeme temini de dâhil olmak üzere
tedavi amacıyla düzenlenen sağlık raporları dışında kalan; özürlülük
raporu, ehliyet raporu, vasi tayini raporu, portör muayeneleri ve
işlemleri, tarama amaçlı muayene ve işlemler vb. özel amaçla
kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri ile bu durumların tespitine
yönelik yapılan işlem bedelleri Kurumca karşılanmaz.” hükmüne yer
verilmiştir.
17.10.2014
21
17.10.2014
22
SAĞLIK TESİSLERİMİZCE
FATURALANDIRILMASINDA SORUN YAŞANAN İŞLEMLER
4-YABANCI UYRUKLU HASTALAR
•
•
•
•
•
SURİYELİ HASTALAR
MÜLTECİ,SIĞINMACI,VATANSIZ, BAŞVURU SAHİBİ
OTURMA İZNİ BULUNAN ULUSLARARASI HASTALAR
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER
ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ
HASTALAR
• SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI KAPSAMIDANKİ HASTALAR
17.10.2014
23
17.10.2014
24
17.10.2014
25
17.10.2014
26
17.10.2014
27
17.10.2014
28
17.10.2014
29
17.10.2014
30
17.10.2014
31
Teşekkürler
Download

PowerPoint Sunusu - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu