T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KREDİ KARTI ÜYELİK VE KREDİ SÖZLEŞMESİ
MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME
1 / 17
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KREDİ KARTI ÜYELİK VE KREDİ SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme ile Bankaca, üye/ek
kart
hamil(ler)inin
talebine
istinaden
verilen
tüm
kredi
kartlarının, kredi kartı sistemlerine
dâhil yurt içi ve yurt dışındaki üye
işyerlerinde mal ve hizmet alımı
karşılığı
ödeme
aracı
olarak,
Bankalarda,
ATM’lerde ve diğer
dağıtım kanallarında ise nakit çekim
ve kendilerine
tanınan/tanınacak
diğer
tasarruflarda
kullanım
koşulları ve numara ve şifrelerinin
kullanım
esasları
belirlenmekte,
Banka ile üye/ek kart hamil(ler)i
arasındaki hukuki ve mali ilişkiler
ile tarafların birbirlerine karşı olan
hak
ve
yükümlülükleri
düzenlenmektedir.
İşbu sözleşme, Banka’nın üyesi
olduğu (Visa, MasterCard) kartlı
sistem kuruluşlarının temsilcisi olma
sıfatıyla Banka tarafından çıkartılıp,
yurt içinde ve yurt dışında geçerli
kredi
kartlarına
ve/veya
bu
kuruluşlara
bağlı
olmaksızın
doğrudan
Banka
tarafından
çıkartılan tüm kredi kartlarına
ilişkin ilişkiyi düzenlemekte olup,
Banka başka bir kartlı sisteme de
üye olduğu takdirde üye/ek kart
hamil(ler)inin
münferit
talebi
alınmak kaydıyla mevcut kredi
kartlarının yanı sıra yeni kart
sisteminin
kredi
kartını
uygun
gördüğü üyeye/ek kart hamil(ler)ine
verebilir, bu takdirde ayrı bir
sözleşme imzalanmamışsa söz konusu
kredi kartlarına da işbu sözleşme
hükümleri uygulanır.
Banka, kredi kartlarını başka bir
firmanın/kuruluşun
amblemi/logosu/adı
bulunmak
suretiyle de üretebilir. Bu takdirde
işbu sözleşmedeki hükümler bu
kartlar hakkında da aynen geçerli
olup,
Banka
bu
kartlarda
da
alacağını tahsile tek taraflı olarak
yetkili ve hak sahibidir. Üyenin/ek
kart hamil(ler)inin, kredi kartı
üzerinde amblemi/logosu/adı yazılı
firma/kuruluşa
kredi
kartından
kaynaklanan itirazlarını yöneltme
hakkı yoktur.
Üye/ek kart hamil(ler)inin münferit
talebi
alınmak
kaydıyla
Banka
tarafından verilen kredi kartlarında,
kartın türü, özellikleri, taksit yapma
veya nakit çekme hakkı veya diğer
her özellik münhasıran Banka’nın
uygun bulmasına bağlıdır. Banka,
çıkarttığı kartlara dilediği adları ve
dizaynı verebilir ve/veya bunları
değiştirebilir.
MADDE 1- TANIMLAR
İşbu sözleşmede yer alan;
Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'dir.
Ticaret
Sicil
Numarası
1148,
Merkezi
Doğanbey
Mahallesi
Atatürk
Bulvarı
No:8
Altındağ/ANKARA, Internet Sitesi
Adresi www.ziraatbank.com.tr’dir.
Üye (Kart Hamili) : Bu sözleşmeyi
borçlu sıfatıyla imzalamış olan,
Banka tarafından adına kredi kartı
hesabı açılan ve herhangi bir kredi
kartı sistemi dâhilinde üye/ek kart
hamil(ler)inin
münferit
talebine
istinaden
verilen
kredi
kartı/kartlarını
doğrudan
kullanmaya yetkili, kredi kartı
hizmetlerinden
yararlanan,
kart
hesap/hesaplarına
bağlı
tüm
kartların,
kart
numaraları
ve
şifrelerinin kullanımından doğmuş
ve doğacak tüm borçlardan sorumlu
olan, kartlarını ve/veya kart numara
ve şifrelerini uluslararası kredi kartı
kurallarına, bu sözleşme içeriğine ve
Bankanın belirleyeceği ve hesap
özeti
veya
diğer
yöntemlerle
bildirebileceği kurallara ve bu yolla
yapacağı
değişikliklere
göre
kullanmayı taahhüt eden kart hamili
gerçek kişidir.
Ek Kart Hamili: Üyenin kredi
kartı/kullanım limiti dâhilinde ayrı
bir kart ile harcama ve nakit çekme
yetkisi verdiği, ek kartın, ek kartın
numara
ve
şifrelerinin
kullanımından doğmuş ve doğacak
tüm borçlar için üye ile birlikte
müşterek ve müteselsil borçlu olan
gerçek kişilerdir.
Kredi Kartı-Kart: Mülkiyet hakkı
Bankaya ait olup, üye/ek kart
hamil(ler)inin
münferit
talebine
istinaden,
Bankanın üye/ek kart
hamil(ler)ine kredi kartı/kullanım
limiti dâhilinde yurt içi ve/veya yurt
dışı üye işyerlerinde nakit kullanımı
gerekmeksizin mal ve hizmet alımı
ile yetkili nakit ödeme birimlerinden
veya ATM’lerden nakit çekmede ve
Bankaca imkan tanınan ve ileride
dâhil olabilecek ek hizmetlerde
kullanılmak üzere verdiği basılı
kredi kartı ve buna bağlı ek hizmet
kartları ile asıl kartın limit ve
statülerine aynen bağlı olarak işlem
gören,
internet,
e-ticaret,
telefon/mail order vb. üzerinden
harcama belgesi imzalanmaksızın
yapılan
alışverişlerde
kullanılan,
fiziki
varlığı
bulunmayan
kart
numarasıdır.
2 / 17
Temassız Kart Okuyucusu: POS’lara
ya da kredi kartı ile ödeme
yapabilen otomat, validatör, turnike
vb.
tüm
cihazlara
dışarıdan
bağlanabilen ya da bu cihazlara
entegre edilmiş olan, temassız işlem
de
yapabilen
kartları
okuyan
makineyi ifade eder.
Temassız Kart: Mevcut kredi kartı
özelliklerine ek olarak, üzerindeki
teknoloji
ile
temassız
kart
okuyucusunda kart hamilinin isteği
doğrultusunda
kart
uzaktan
okutulmak
suretiyle,
Bankaca
belirlenen tutarın altındaki işlemleri
şifresiz de yapabilen kartlardır.
Uzaktan
okutularak
yapılan
ödemeler çevrimiçi (online) ya da
çevrimdışı (offline) gerçekleşebilir.
Ek Kart: Bankaca üyeye tanınan
azami kredi kartı/kullanım limiti
dâhilinde, mal ve hizmet alımı ile
işbu sözleşmede belirtilen yerlerden
nakit
çekmede
ve
kendilerine
tanınan/tanınacak
diğer
tasarruflarda kullanılması için bir
kredi kartı sistemi dâhilinde ek kart
hamil(ler)ine
kart
hamil(ler)inin
talebine istinaden verilen kredi
kartlarıdır.
Kredi Kartı Hesabı: Üye adına
Banka tarafından açılan üye ve ek
kart hamiline kredi kartı, kredi
kartı numarası ve (imza ve/veya)
şifreyle yapacakları işlemlerin ve
bunlara ilişkin faiz, ücret vb. tüm
borç ve alacakların kaydedildiği
alacaklı
ve borçlu cari
hesap
şeklinde çalışabilen hesaptır.
Kefil:
Üye
ve/veya
ek
kart
hamil(ler)ine verilecek olan kredi
kartlarından doğacak her türlü borç
ve yükümlülüklerden üye ve varsa ek
kart hamil(ler)i ile birlikte, işbu
sözleşme
hükümleri
çerçevesinde
kefalet hükümlerine göre sorumlu
olan gerçek kişidir.
Kartlı Sistem Kuruluşu: Bankaca
üye/ek kart hamil(ler)inin talebine
istinaden verilen kartlarda logosu
bulunan ve Bankanın doğrudan üyesi
bulunduğu kart sistemlerini kuran
ve/veya bu sistemlere göre kart
çıkarma ve kart kabulü konusunda
üye işyeri anlaşması yapma yetkisini
veren uluslararası kuruluşlar ile
ileride Bankanın üye olacağı benzeri
ulusal ve uluslararası kuruluşlardır.
Üye
İşyeri:
Kartlı
sistem
kuruluşlarına üye herhangi bir
Banka veya mali kuruluşla, üye/ek
kart hamil(ler)ine her türlü mal ve
hizmet
alımında
kart
kullanım
imkanı veren, Banka ile sözleşme
imzalamış ve yetki verilmesi halinde
nakit temin etmeyi de kabul eden
gerçek veya tüzel kişidir.
Harcama Belgesi: Kredi kartı ile
yapılan işlemler ile ilgili olarak üye
işyeri
tarafından
düzenlenen,
üyenin/ek
kart
hamil(ler)inin
işlemden doğan borcu ile diğer
bilgileri gösteren ve üyenin/ek kart
hamil(ler)inin kimliğinin bir kod
numarası,
şifre
veya
kimliği
belirleyici
başka
bir
yöntemle
belirlendiği haller dışında üye/ek
kart
hamil(ler)i
tarafından
imzalanan, işlemi kanıtlayan ve
ödeme taahhüdü niteliğinde olan
belgedir.
Alacak
Belgesi:
Kredi
kartı
kullanılarak alınmış olan malın
iadesi veya hizmetin alımından
vazgeçilmesi veya yapılan işlemin
iptali halinde kart hamillerinin
hesabına alacak kaydedilmek üzere
üye işyeri tarafından düzenlenen
belgedir.
Nakit Çekme / Nakit Avans / Nakit
Ödeme Belgesi: Bankalarca veya
yetkili üye işyerlerince kredi kartı
hamillerine
yapılan
nakit
ödemelerde düzenlenerek, üyenin/ek
kart hamil(ler)inin kimliğinin bir
kod numarası, şifre veya kimliği
belirleyici
başka
bir
yöntemle
belirlendiği haller dışında üye/ek
kart
hamil(ler)i
tarafından
imzalanan belge ile ATM ve diğer
kanallar aracılığıyla nakit çekim
yapıldığı takdirde ise oluşan Banka
kayıtlarını/ATM tarafından basılan
belgeyi ifade eder ve tüm bu
durumlarda
ödeme
taahhüdü
doğurur.
Şifre:
Bankaca,
üyeye/ek
kart
hamil(ler)ine gizli tutmak kaydıyla
verilen, mal ve hizmet alımı ile kart
hamillerine
ATM’ler
ve
diğer
dağıtım kanallarına erişim ve işlem
yapma yetkisi tanıyan, üye/ek kart
hamil(ler)i
tarafından
Bankanın
sağladığı kanallardan değiştirilmesi
mümkün
olan
gizli
rakamlar
grubudur.
Hesap Özeti: Banka tarafından
belirlenen hesap kesim tarihlerinde,
yine Bankaca karar verilen yapıya
uygun olarak üye ve/veya ek kart
hamil(ler)ine
gönderilen,
sahiplerinin o dönem içerisindeki ve
önceki
dönemlerden
devreden
harcama, nakit çekme, akdi (dönem)
faizi ile gecikme faizi, her türlü
ücret, komisyon ve benzeri borç ve
alacak kayıtları ile asgari ödeme
tutarı ve borcun son ödeme tarihini
gösteren, yurt içi harcamalar için
TL, yurt dışı harcamalar için ise
TL/USD/EURO
üzerinden
düzenlenen
belge
olup,
ilgili
Kanunda yer verilen ödeme planı
hükmündedir.
3 / 17
Hesap Kesim Tarihi: Bankanın;
üyenin/ek kart hamil(ler)inin yapmış
olduğu borç ve alacak hareketlerini
hesap özetine dökerek, üyenin/ek
kart
hamil(ler)inin
borcunu/alacağını saptadığı tarihtir.
Son Ödeme Tarihi: Kart hamilinin
dönem
borcunu
veya
ödemesi
gereken asgari tutarını gecikmeye
düşmeden ödeyebileceği son gün
olarak hesap özetinde bildirilen
tarihtir.
Toplam
Dönem
Borcu/
Dönem
Borcu: Hesap kesim tarihine kadar
oluşan borç ve alacak kayıtlarının
bakiyesi ile önceki hesap özeti
bakiyesinin toplamıdır.
Asgari
Ödeme
Tutarı:
Dönem
borcunun ödenmesi gereken en az
tutarıdır. Hesap özetinde yer alan
toplam dönem borcunun Bankaca
belirlenen yüzde oranı ile çarpımı
sonucu bulunan tutardır.
Posta, Telefon, Faks ve Internet
Emirleri:
Üyenin/ek
kart
hamil(ler)inin, yurt içi ve/veya yurt
dışı üye işyerlerinde, kredi kartını
fiziken kullanmaksızın, bir form
doldurarak ve/veya imzalayarak ya
da kredi kartı numarası belirterek
posta, telefon, faks ve internet
aracılığıyla kredi kartından harcama
yapmasını ifade eder.
Başvuru
Formu:
Üye/ek
kart
hamil(ler)inin,
Banka’nın
bu
sözleşme kapsamında sunduğu ve
aracılık
ettiği
hizmetlerden
yararlanmak için Bankaya verdiği
bilgi ve talimatları içeren, bu
sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası
olan formları ve talimatları ifade
eder.
Ödül
Programı:
Üye/ek
kart
hamil(ler)inin yapacakları işlemler
karşılığında
ödül
kazanımını
sağlayan, usul ve esasları Bankaca
belirlenen tüm programlardır.
Taksitli Satış: Bankanın yetkili üye
işyerine verdiği yetki doğrultusunda
taksitli kart ürünleriyle yapılan
alışverişlerin üzerine herhangi bir
bedel
eklenmeksizin
üye
işyeri
tarafından alışveriş tutarının eşit
oranlı
ve
birden
fazla
sayıya
bölünerek vadelere ayrıldığı ve
bölünen satışın vadeleri geldikçe
hesap
özetine
borç
olarak
kaydedildiği satış tipidir.
Vade Farklı Satış: Bankanın yetkili
üye
işyerine
verdiği
yetki
doğrultusunda
taksitli
kart
ürünleriyle yapılan satışlarda, satış
bedelleri üzerine belli oranda bir
vade farkı bedeli eklenerek bulunan
yeni tutarın vadelere ayrıldığı ve
bölünen satışın vadeleri geldikçe
hesap
özetine
borç
olarak
kaydedildiği satış tipidir.
Akdi (Dönem) Faiz: Toplam dönem
borcuna hesap kesim tarihi ile son
ödeme tarihi arasında, son ödeme
tarihinde asgari tutarın ödenmiş
olması
kaydıyla
kalan
hesap
bakiyesine son ödeme tarihinden bir
sonraki hesap kesim tarihine kadar
işletilen, ilgili Yasa uyarınca yetkili
kurumca belirlenerek ilan edilen
azami kredi (dönem) faiz oranı
aşılmamak kaydıyla Bankaca tespit
edilen faiz oranıdır.
Taksit Faizi: Ödenmeyen taksitli
alışveriş tutarları için tahakkuk
eden faizdir.
Gecikme Faiz Oranı: Hesap özetinde
belirtilen son ödeme tarihinde asgari
tutarın ödenmemesi veya asgari
tutarın altında ödeme yapılması
halinde
veya
bu
sözleşmede
belirtilen
diğer
muacceliyet
hallerinde
işletilen,
ilgili
Yasa
uyarınca
yetkili
kurumca
belirlenerek
ilan
edilen
azami
gecikme
faiz
oranı
aşılmamak
kaydıyla Bankaca tespit edilen faiz
oranıdır.
Nakit Avans Faizi: Nakit avans
işlemlerine; işlem tarihinden ödeme
tarihine
kadar
günlük
olarak
tahakkuk ettirilen faizdir.
TL/YP Nakit Avans Ücreti: Yurt içi
ve yurt dışı nakit çekimlerde
Bankaca belirlenen oran ve/veya
miktarda
işlem
bazında
alınan
ücrettir.
Limit Aşım Faizi: Kredi kartı
limitinin üye/ek kart hamil(ler)inin
harcamalarıyla
aşılması
halinde,
aşılan miktara işlem tarihi ile ödeme
tarihi arasındaki süre için akdi faiz
oranı üzerinden yürütülen faizdir.
Kart Ücreti: Kart basımından sonra
tahakkuk ettirilen ve gönderilen ilk
hesap özetinde talep edilen ücrettir.
Kart Yenileme Ücreti: Yenilemeden
sonra gönderilen hesap özetinde
Bankaca talep edilen ücrettir.
Üyelik
Ücreti:
Kartın
basıldığı
tarihten itibaren, kartın verildiği ilk
yıl ve yenilendiği yıllar hariç her yıl
müşteriden alınan üyelik bedelidir.
Fatura İşlem Ücreti: Üye/ek kart
hamil(ler)inin, kredi kartı limitinden
fatura ödemesi yapılmasına dair
talimat vermesi halinde, Bankaca
fatura başına belli bir oran/tutarda
ve/veya dönemsel olarak talep edilen
ücrettir.
Gecikme Bildirim Ücreti: Üye/ek
kart
hamil(ler)inin,
ödenmesi
gereken asgari borç miktarını hesap
özetinde
belirtilen
son
ödeme
tarihine kadar ödememeleri halinde,
yapılacak her türlü bildirimden
bildirim
başına
belli
bir
oran/tutarda talep edilen ücrettir.
4 / 17
Banka, kredi kartının tesliminde
üyeye/ek kart hamil(ler)ine kartın
kullanımına
ilişkin
yazılı
bilgilendirme yapar.
MADDE
2UYGULANACAK
HÜKÜMLER
Üye/ek kart hamil(ler)i, kefil/kefiller
ve rehin veren sözleşme imzalandığı
ve kredi kartının kart hamil(ler)inin
zilyetliğine geçtiği veya fizikî varlığı
bulunmayan
kart
numarasının
öğrenildiği andan, kredi kartının
iptal
edileceği/borcun
tamamen
tahsil ve tasfiye edileceği tarihe
kadar
işbu
sözleşme
hükümlerinin/Bankanın belirleyeceği
ve
hesap
özeti
veya
diğer
yöntemlerle bildirebileceği sözleşme
değişikliklerinin
logosu
bulunan
kartlı sistem kuruluşlarının tüm
dünyada
geçerli
olan
düzenlemelerinin
ve
uluslararası
kredi
kartı
kurallarının
da
uygulanacağını kabul ve taahhüt
ederler.
MADDE 4- TEMİNAT
Üye/ek kart hamil(ler)i, Bankanın bu
sözleşme ile uygun göreceği her türlü
teminat karşılığında kredi kartı
verebileceğini,
Bankanın
ilave
teminat
istemeye
yetkili
bulunduğunu
kabul,
beyan
ve
taahhüt eder.
Üye/ek kart hamil(ler)i/kefil/rehin
veren, bu sözleşmeye göre verdiği
veya vereceği her türlü teminatların,
bu teminatlarla ilgili olarak elde
edilen her türlü hak ve alacakların,
Bankanın
merkez
ve
tüm
şubelerinden herhangi birinin, her
ne suretle olursa olsun mevcut veya
ileride doğabilecek, vadesiz, vadesi
gelmiş veya gelecek tüm alacaklarına
da teminat teşkil ettiğini ve bunların
bu sebeple de Bankaya rehinli
bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.
MADDE
3ÜYEYE/EK
KART
HAMİL(LER)İNE KREDİ KARTI
VERİLMESİ
Üyenin/ek kart hamil(ler)inin bu
sözleşmeyi
imzalamış
olması,
Bankaya kart hesabı açma ve kredi
kartı verme yükümlülüğü getirmez.
Banka, kredi kartı almak üzere
yapılan
başvuruları
değerlendirmekte
ve
bu
değerlendirme sonucunda üyeye/ek
kart hamil(ler)ine kredi kartı verip
vermemekte,
kredi
kartlarının
verileceği süreyi tayinde serbesttir.
Mevcut
sözleşme
hükümlerinde
kefilin
sorumluluğunu
artıracak
değişikliklerin ve kart limitindeki
artışın
kefil
açısından
geçerli
olabilmesi kefilin yazılı onayına
bağlıdır.
Kefil/kefiller,
üye/ek
kart
hamil(ler)inin bu sözleşmeden ötürü
borçlandığı ve borçlanacağı tutarı
aşağıda imza bölümünde belirtilen
miktara kadar kefil olarak sorumlu
olduklarını, kefalet miktarlarına; bu
kredi kartı hesabına sözleşmeye
binaen uygulanan akdi faiz, gecikme
faizi, BSMV, her türlü ücret, masraf
ve komisyonlar,
vekâlet ücreti,
mahkeme giderleri, takip masrafları
ve her türlü gider ile bunlara isabet
eden vergi, resim, harç ve fonların
dahil olduğunu ve sorumluluklarının
tüm bu hususları kapsayacağını, işbu
sözleşmenin, kefaletlerinin niteliğine
aykırı
olmayan
hükümlerinin
tamamının kendi haklarında da
aynen
uygulanmasını
kabul
ve
taahhüt ederler.
Banka, üyenin talebi halinde, bir
kredi kartına bağlı birden çok ek
kart ve bunlara bağlı ek hizmet
kartlarını uygun göreceği kişilere
verebilir. Ek kart vermemesi sebebi
ile Bankaya herhangi bir sorumluluk
yüklenemez.
İşbu
sözleşmenin
imzalanmasından sonra üye/ek kart
hamil(ler)inin münferit
talebine
istinaden ileride verilecek kartlar ile
ek
kartlar
da
bu
sözleşme
kapsamındadır.
Banka, talepte bulunmuş ve sözleşme
imzalamış
üyeye/ek
kart
hamil(ler)ine kart verilmesini uygun
bulduğu
takdirde,
üye/ek
kart
hamil(ler)i adına bir kredi kartı ve
bu kart ile birlikte kullanılacak
şifreyi üreterek uygun göreceği
herhangi bir yolla gönderir veya
Bankaca belirlenecek bir yöntemle
kart
hamili
tarafından
talep
edilmesini/oluşturulmasını
sağlar.
Banka, kredi kartlarının üyeye
teslim
edilmesini
sağlayacak
önlemleri alır, reşit olmayan ek kart
hamilleri adına düzenlenen kredi
kartlarının
da
üyeye
teslimini
sağlar. Ek kartın üyeye teslimi de ek
kart hamiline teslim hükmündedir.
Üye/ek kart hamil(ler)i/rehin veren,
gerek işbu sözleşmeden, gerekse
Banka ile imzalamış bulunduğu
başka
sözleşmelerden
ve/veya
herhangi bir nedenden doğmuş ve
doğacak borçlarının teminatı olarak,
işbu sözleşmede belirtilen mevduat
veya yatırım hesabındaki değerin
kredi kartı limitinin belirli bir marj
fazlasını
karşılayacak
kısmını
Bankaya rehin ettiğini ve kredi
kartının iptaline/borcun tasfiyesine
kadar Bankanın uygun göreceği
5 / 17
tutardaki rehnin devamını sağlamayı
kabul, beyan ve taahhüt ederler.
alıkonulmasını sağlayabilir, iptal
edebilir.
Üye/ek kart hamil(ler)i, kartın ve
kartın kullanılması için gerekli şifre
bilgilerinin
kaybedilmesinden,
çalınmasından, herhangi bir şekilde
zilyetliğinden çıkması ve üzerinde
tahrifat yapılmasından sorumludur.
Üye/ek kart hamil(ler)i, kartın ve
kartın kullanılması için gerekli şifre
bilgilerinin kaybolması, çalınması,
herhangi bir şekilde zilyetliğinden
çıkması
veya
kullanılmayacak
şekilde bozulması, iradesi dışında
gerçekleşmiş herhangi bir işlemi
öğrenmesi hallerinde derhal durumu
Bankanın çağrı merkezine veya
hesap özetinde belirtilen telefon
numaralarına
bildirmekle
yükümlüdür.
Kartın
kullanıma
kapatılması
işleminin
Bankaca
tamamlanmasından itibaren kartla
üçüncü kişilerce gerçekleştirilecek
işlemlerden-bildirim
öncesinde
yapılıp
da
Banka
kayıtlarına
bildirim sonrasında intikal eden
harcamalar
ve
temassız
işlem
yapabilme özelliği bulunan kartlar
ile bu özellik kullanılarak yapılan
işlemler
hariçüye/ek
kart
hamil(ler)i sorumlu tutulmaz.
İşbu sözleşmenin, 17. maddesinde
belirtilen durumların ortaya çıkması
halinde;
üye/ek
kart
hamil(ler)i/rehin veren, Banka’ca
teminata alınan hesabın/hesapların
tamamının veya bir kısmının, bu
hesapların vadesinden önce veya
vadesinde herhangi bir ihbara,
protesto keşide edilmesine veya
kanuni merasime başvurulmaksızın,
işlemiş faizleri ile birlikte riske ve
borca mahsup edilmesini, böyle bir
durumun ortaya çıkmasında yapılan
işleme
itiraz
etmeyeceklerini,
vadenin bozulması nedeniyle veya
sair herhangi bir nedenle meydana
gelecek faiz ve diğer kayıp ve
zararlardan
Banka’nın
sorumlu
olmayacağını,
bu
sebeplerle
Banka’yı
şimdiden
ve
gayrikabilirücu
ibra
ettiklerini
kabul ve taahhüt ederler. Diğer
taraftan,
üye/ek
kart
hamil(ler)i/rehin
veren
rehinli
hesabın herhangi bir suretle riske
veya borca mahsubundan sonra
kalacak bakiyesini Banka’nın üye/ek
kart hamil(ler)i ve/veya rehin veren
adına açılacak vadesiz bir mevduat
hesabında tutabileceğini kabul ve
taahhüt ederler.
Üye/ek kart hamil(ler)i/rehin veren
Banka’ya
rehnedilen
TL/döviz,
vadeli mevduat, yatırım ve sair
hesabının vadesinin, kredi kartının
iptali ile Banka’ya olan asaleten ve
kefaleten tüm borçları tamamen
tasfiye edilinceye kadar, Banka’nın
rehin hakkı devam etmek üzere
Banka’ca re’sen temdit edilmesini
veya
karşılıklarının
geçici
bir
hesapta bekletilmesini kabul ve
taahhüt ederler.
Banka, asaleten ve kefaleten tüm
borçlar tamamen ödendiği takdirde,
üyenin/ek kart hamil(ler)inin/rehin
verenin, Banka’ya müracaat etmesi
halinde
teminatını
geri
verecek/serbest bırakacaktır.
MADDE 6- KARTIN GEÇERLİLİK
SÜRESİ VE YENİLENMESİ
Üye/ek kart hamil(ler)i, kartların,
üzerinde yazılı olan son kullanma
tarihindeki ayın son gününe kadar
geçerli olacağını ve bu tarihten
sonra kullanılamayacağını kabul ve
taahhüt ederler. Geçerlilik süresi
dolan kart, kart numarası ve
şifresinin kullanılmasından doğacak
her türlü mali, hukuki ve cezai
sorumluluk
üyeye/ek
kart
hamil(ler)ine
aittir.
Ek
kart
hamilinin
sorumlulukları
üyenin
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
Banka
süresi
dolan
kartları
yenileyip
yenilememekte
serbest
olup, yenilemediği takdirde üyeye/ek
kart hamil(ler)ine herhangi bir
ihbarda bulunmak zorunda değildir.
MADDE 5- KARTIN MÜLKİYETİ,
KAYBOLMA VE ÇALINMA HALİ
Kartın mülkiyeti Bankaya aittir.
Banka,
sözleşmede
belirtilen
iade/iptal şartları oluştuğunda veya
kartları istediğinde, üye/ek kart
hamil(ler)i, kartları (ek kart ve
hizmet
kartları
dahil)
derhal
Bankaya iade etmekle yükümlüdür.
Gerekli
görüldüğünde
Banka
kartların kullanımını durdurabilir,
kartlı sistem kuruluşları ve üye
işyerleri aracılığı ile bunlara el
koyabilir
veya
ATM’lerce
Üye/ek kart hamil(ler)i kartının
yenilenmesini
istemiyor
ise
bu
durumu son kullanma tarihinden iki
ay önce Bankaya yazılı olarak veya
çağrı merkezi kanalıyla ihbar etmek
zorundadır.
MADDE 7- KARTIN KULLANIMI
Kart, kredi kartı kullanım amacına
uygun
olarak
üye
işyerlerinde,
Banka
şube
ve
ATM’lerinde,
elektronik Bankacılık işlemlerinde
Bankanın ve/veya uluslararası kart
kuruluşlarının
yetki
verdiği
birimlerde mal/hizmet alımlarında
6 / 17
ve/veya
nakit
çekimler
için
kullanılabilir.
Kart sadece adına tanzim edilmiş
kişi, yani üye/ek kart hamil(ler)i
tarafından
kullanılabilir.
Nakit
ihtiyacını temin, ticari kullanım
amacıyla ve kötü niyetli olarak;
önceden satış fişi temin edilip
doldurulması, kredi kartının bir
başkası aracılığıyla kullanılması,
ticari amaçla kullanılması, kendi üye
işyerinde kullanılması, hep aynı
işyerinde
kullanılması,
borç
karşılığında
harcama
belgesi
düzenlenmesi,
derhal
paraya
çevrilebilir alımlarda kullanılması
ve benzeri işlemler yasaktır.
Üye/ek
kart
hamil(ler)i,
kredi
kartını Banka nezdindeki bir veya
birden fazla hesabına bağlatabilecek
ve kredi kartı ve/veya şifresi ile bu
hesaplarına (ATM’ler veya internet
kanalıyla) ulaşarak Bankaca olanak
sağlanması halinde,
Bankacılık
işlemlerini
yapabilecektir.
Bu
durumda
üye,
ek
kart
hamili/hamillerinin de kartları ile
kendisine ait kart hesabına bağlı
vadesiz hesap ve/veya vadesiz hesaba
bağlı her türlü hesap bilgilerine
ulaşarak işlem yapabileceğini ve
bundan
Bankanın
hiçbir
sorumluluğu olmayacağını kabul ve
taahhüt
eder.
Üye/ek
kart
hamil(ler)i, bu kapsamda Bankaca
olanak
sağlanarak
yapılacak
bankacılık
işlemlerinin
aynı
zamanda Bankaca düzenlenen ve
taraflarca imza altına alınan ilgili
diğer
sözleşmelerde
yer
alan
hükümlere de tabi olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
Banka, üyenin/ek kart hamil(ler)inin
kart
kullanımıyla
ilgili
olarak
yapacağı
şikayet
ve
itiraz
başvurularını başvuru tarihinden
itibaren yirmi gün içinde hamilin
başvuru yöntemini kullanarak ve
gerekçeli bir şekilde cevaplandırır.
imzalanmamasından
ve
kartın
başkasının
kullanımına
verilmesinden doğacak olan her
türlü
mali,
hukuki
ve
cezai
sorumluluk
üyeye/ek
kart
hamil(ler)ine aittir.
Üye/ek kart hamil(ler)i, kendisine
tevdi
edilen
kartı
ve
kartın
kullanılması bir kod numarası, şifre
veya kimliği belirleyici başka bir
yöntemin
kullanılmasını
gerektiriyorsa, bu bilgileri güvenli
bir şekilde korumak ve başkaları
tarafından
kullanılmasına
engel
olacak önlemleri
almak, kartın
kaybolması, çalınması veya iradesi
dışında gerçekleşmiş herhangi bir
işlemi
öğrenmesi
halinde
kart
çıkaran kuruluşu derhal haberdar
etmek zorundadır.
Üye/ek kart hamil(ler)i, kendisine
tevdi edilen kredi kartının veya
kartın kullanımına imkan sağlayan
kod numarası, şifre veya kimliği
belirleyici
diğer
bilgilerin
kaybolması veya çalınması halinde,
kart çıkaran kuruluşa yapacağı
bildirimden önceki yirmi dört saat
içinde gerçekleşen hukuka aykırı
kullanımdan doğan zararlardan ilgili
kanunda belirtilen miktar ile sınırlı
olmak üzere sorumludur. Hukuka
aykırı
kullanımın
hamilin
ağır
ihmaline veya kastına dayanması
veya bildirimin yirmi dört saat
içinde yapılmaması hallerinde bu
sınır uygulanmaz, doğan zararların
tamamından
kart
hamili
sorumludur.
Kredi
kartının
ve
kartın kullanımına imkân sağlayan
kod numarasının veya şifrenin veya
kimliği belirleyici diğer bilgilerin
beraber
kaybedilmesi,
şifre
girilmeksizin alışveriş yapma imkanı
tanıyan temassız işlem yapabilme
özelliği bulunan kartın kaybedilmesi
ağır ihmal sayılır. Banka, yapılacak
talep ve ilgili sigorta prim bedelinin
kart hamilince ödenmesi koşulu ile
kart
hamilinin
ilgili
kanunda
belirtilen
sorumluluğunun
sigortalanmasını
sağlamakla
yükümlüdür.
Kart
hamili
kart
çıkaran kuruluş tarafından tercih
edilen
sigorta
şirketini
kabul
etmediği takdirde kendisi tarafından
belirlenen sigorta şirketi aracılığıyla
sigorta
işlemlerini
yapmakta
serbesttir.
MADDE
8ÜYE/EK
KART
HAMİL(LER)İNİN SORUMLULUĞU
VE SİGORTA
Kart
kullanımından
doğan
sorumluluk, sözleşme imzalandığı ve
kartın zilyetliğine geçtiği veya fizikî
varlığı
bulunmayan
kart
numarasının
öğrenildiği
andan
itibaren üye/ek kart hamil(ler)ine
aittir.
Kartların arka yüzündeki imza
bantları kartın üzerinde adı yazılı
kişiler
tarafından
derhal
imzalanmak zorundadır. Kredi kartı
ve/veya ek kart, asıl ve ek kart
hamili/hamilleri dışında herhangi
bir kişi tarafından imzalanamaz,
kullanılamaz.
Kartın
Üye/ek kart hamil(ler)i, kredi kartı,
kart numarası ve kart şifresini
kimseye
vermeyecek,
kullandırmayacak
ve
bunların
üçüncü şahısların eline geçmesinin
önlenmesi için gerekli tedbirleri
alacaktır. Üye/ek kart hamil(ler)i,
7 / 17
kart numarası ve şifresi ile yapılan
tüm
harcama
ve
nakit
avans
çekimleri ile yararlandıkları ek
hizmet bedellerinden faiz, vergi, fon,
masraf, ücret ve komisyonlardan;
kart numarası, şifre ve kartların
kötüye kullanılmasından müştereken
ve müteselsilen sorumludur. Kartın
ve şifrenin kullanılması suretiyle
veya temassız kart özelliği bulunan
kartlar ile bu özellik kullanılarak
gerçekleşen işlemler, üçüncü bir
şahıs tarafından yapılmış olsa dahi
üye ve ek kart hamil(ler)i tarafından
sayılacaktır.
gerçekleştirilmiş
Üye/ek kart hamil(ler)i, temassız
kredi
kartının
temassız
limiti
nedeniyle bu kartların kullanımının
doğurabileceği risklerin farkında
olduğunu, bu riskleri bilmesine ve
kavramasına rağmen temassız kart
kullanmayı tercih etmesi halinde; bu
konuda sorumluluklarını bildiğini ve
bilgisi dışında gerçekleşen temassız
işlemlerden
Bankayı
sorumlu
tutmayacağını,
bu
kartların
kullanılmasında ve saklanmasında
bu
azami
özen
göstereceğini,
kartların kullanımında şifre, kod
ve/veya imza aranmamış olması
ve/veya provizyon alınmamış olması
halinde bu sebeple Bankayı sorumlu
gayrikabilirücu
tutmayacağını
olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
doğabilecek tüm ihtilaflardan ve
bunların
sonuçlarından
sorumlu
olacaklardır.
Üye/ek
kart
hamil(ler)i,
adres
bildirimlerinde Türkiye dışında bir
adres belirleyemeyeceklerini, yurt
dışı bir adres bildirseler dahi
Bankaca bunun dikkate alınmayıp
Türkiye’de bildirdikleri son adrese
yapılacak
tebligatların
geçerli
olacağını beyan, kabul ve taahhüt
eder.
Üye/ek
kart
hamil(ler)i,
kendilerine
Banka
tarafından
yapılacak tebligatlar için, başvuru
formunda
belirtilen,
hesap
özetlerinin gönderilmesini istedikleri
adresi, yasal tebligat adresi olarak
belirlediklerini beyan ile adres
değişikliklerini değişiklik tarihinden
itibaren on beş gün içerisinde yazılı
olarak veya Banka çağrı merkezi
kanalıyla
Bankaya
bildirmeyi,
bildirmedikleri
takdirde,
önceki
adrese yapılacak her türlü tebligatın
kendilerine yapılmış sayılacağını ve
geçerli olacağını kabul ve taahhüt
ederler. Üye/ek kart hamil(ler)i, işbu
sözleşmeye ve kart(lar)a ilişkin her
türlü
tebligatın
kendilerinden
herhangi
birine
gönderilmesinin
yeterli olduğunu, bu gönderimin her
ikisi için de geçerli olacağını kabul,
beyan ve taahhüt eder.
Üye/ek kart hamil(ler)i, kefil/kefiller
ve rehin veren işbu sözleşmede
beyan
ettikleri
adresi
kanuni
ikametgâh edindiklerini ve sözü
geçen yere yapılacak tebliğlerin
kendilerine yapılmış sayılmasını, o
yerde bulunmasalar bile, tebligatın
iade edilmeyip Tebligat Kanunu’nun
21. maddesinin uygulanmasını kabul
ve taahhüt ederler.
Banka,
bu
sözleşme
gereği
düzenleyeceği dekont, mektup ve
ihbar/ihtarları
Müşteriye,
Kefil/Kefillere ve Rehin Verene
gönderdiği
takdirde,
Müşteri,
Kefil/Kefiller ve Rehin Veren söz
konusu
dekont,
mektup
ve
ihbar/ihtarların diğerleri için de
hüküm ifade edeceğini kabul eder ve
süresi
içinde itiraz
etmedikleri
takdirde bildirimin içeriğini kabul
etmiş sayılır.
Üye/ek
kart
hamil(ler)i,
Banka
nezdinde açtırdığı ve açtıracağı her
türlü hesaplarda (mevduat / kredi /
kredi kartları / kiralık kasa /
yatırım
hesabı
vb.),
yapacağı
işlemlerde ve kullandığı/kullanacağı
kredilerde kendi adına ve kendi
hesabına hareket ettiğini, başkası
hesabına hareket etmediğini ve
başkası hesabına hareket etmesi
halinde, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında
Kanun’a
uygun
olarak
kimin
Kartların
kendileri
dışındaki
kişilerce kullanılmasından doğacak
her
türlü
hukuki
ve
cezai
sorumluluk üye/ek kart hamil(ler)ine
ait olup, bu nedenle Bankanın
uğrayabileceği zararları ödemekle
yükümlüdürler.
Üye/ek kart hamil(ler)i bu konudan
doğabilecek her türlü zarar ve
ziyanını müşterek ve müteselsil
borçlu sıfatıyla karşılamayı kabul ve
taahhüt ederler. Bankanın üye/ek
kart hamil(ler)inden herhangi birine
veya hepsine aynı anda başvurma
hakkı saklıdır.
MADDE 9- ÜYENİN/EK KART
HAMİL(LER)İNİN BİLGİLERİNİN
DOĞRULUĞU
VE
BİLGİ
DEĞİŞİKLİKLERİNİ
BANKAYA
BİLDİRME ZORUNLULUĞU
Üye/ek kart hamil(ler)i, başvuru
formunda/sözleşmede belirtilen isim,
soyadı, adres, diğer iletişim bilgileri
ile mali bilgiler ve diğer bilgi ve
belgelerin
doğruluğunu
taahhüt
ettikleri gibi bu bilgi ya da
belgelerdeki değişiklikleri, değişiklik
tarihinden itibaren en geç on beş
gün içinde yazılı olarak veya Banka
çağrı merkezi kanalıyla Bankaya
bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde,
8 / 17
hesabına işlem yaptığını ve bu
kişinin kimlik bilgilerini, işlemin
yapılmasından önce Bankaya yazılı
olarak bildireceğini kabul, beyan ve
taahhüt ederler.
sayıldığını, borca itirazının ödeme
yükümlülüğünü
ortadan
kaldırmadığını ve bu halde hesap
özetlerinin İcra ve İflas Kanunu’nun
68/1 maddesinde anılan belgelerden
sayıldığını,
ödeme
yapılmamışsa
Bankanın
üyeye/ek
kart
hamil(ler)ine
hiçbir
bildirimde
bulunmaksızın diğer talep ve dava
hakları
saklı
kalmak
kaydıyla
sözleşmenin fesih ve kartların iptal
edilebileceğini kabul eder. Üye/ek
kart hamil(ler)i, daha önce Banka
tarafından gönderilmiş olan hesap
özetlerinden 3 aydan öncesine ait
olanları tekrar talep etmesi halinde
hesap özetine yansıtılacak ücreti
ödemekle yükümlüdür.
Hesap özetinde, faiz oranı ve diğer
değişikliklere
ilişkin
yapılan
bildirim
ihbar
hükmündedir.
Bankaca, kredi kartı sözleşmelerinde
yapılacak değişiklikler üye/ek kart
hamil(ler)ine
hesap
özeti
ile
bildirilir. Bu değişiklikler bildirimin
yapıldığı döneme ilişkin son ödeme
tarihinden itibaren hüküm ifade
eder.
Üye/ek
kart
hamil(ler)i
tarafından bildirimin ait olduğu
döneme ilişkin son ödeme tarihinden
sonra kartın kullanılmaya devam
edilmesi
halinde,
sözleşmede
meydana gelen değişiklikler kabul
edilmiş sayılır.
MADDE 10- HESAP ÖZETİ
Üye, kendisinin ve/veya ek kart
hamil(ler)inin
kredi
kartı
kullanımından doğan borç ve alacak
kayıtlarının Bankanın belirleyeceği
dönemlerde
hesap
özetine
yazdırılarak
Banka
tarafından,
başvuru
formunda
belirttiği
yöntemle gönderileceğini kabul eder.
Bu
gönderim
usulü
ek
kart
hamil(ler)i
için
de
geçerlidir.
Bankanın
ayrıca
ek
kart
hamil(ler)ine hesap özeti gönderme
yükümlülüğünün olmadığını üye/ek
kart hamil(ler)i kabul ve beyan eder.
Üyeye gönderilen hesap özeti ek kart
hamil(ler)ine de gönderilmiş sayılır.
Üye/ek
kart
hamil(ler)i,
hesap
özetinin elektronik ortam veya başka
etkin
yollarla
(e-posta,
SMS,
Bankanın Internet Bankacılığı, ATM
vb.)
gönderilmesi/bildirilmesi
halinde bu bildirimlerin geçerli
olacağını ve bu durumda hesap
özetinin
kendilerine
gönderilmediğinden/bildirilmediğind
en bahisle borcu ödemekten imtina
edemeyeceğini kabul ederler. Kart
hamili Bankaya vereceği yazılı veya
kayıt altına alınan sözlü talimat ile
hesap özetinin gönderim yönteminin
değiştirilmesini talep edebilir.
Üye/ek
kart
hamil(ler)i,
kredi
kartının
borcunu
takip
etmek,
Bankanın sunduğu (telefon, SMS, eposta,
ATM
vb.)
imkanları
kullanarak öğrenmekle yükümlüdür.
Bu nedenle hesap özeti son ödeme
tarihine kadar eline geçmese dahi
üye/ek kart hamil(ler)i, Bankaca
belirlenen
sürelerde
borcunu
ödemeyi, hesap özetinin kendisine
ulaşmadığını
öne
sürerek
borç
rakamı ve buna ilişkin, faiz, fon,
vergi
yükümlülüklerine
itiraz
etmeyeceğini kabul etmiş sayılır.
Üyeye/ek
kart
hamil(ler)ine
gönderilen bir önceki döneme ait
hesap özetinde takip eden dönemin
hesap kesim ve son ödeme tarihi
bildirilmiş
olduğundan,
ödeme
yapmayan üye/ek kart hamil(ler)i,
temerrüde
düşmediğini
iddia
edemez.
Üye/ek kart hamil(ler)i, Bankaca
gönderilen hesap özetlerine, son
ödeme tarihinden itibaren on gün
içinde
hesap
özetinin
hangi
unsurlarına itiraz ettiğini belirtmek
suretiyle
yazılı
olarak
itirazda
bulunmadığı takdirde hesap özetinde
belirtilen
borcu
kabul
etmiş
MADDE 11- HARCAMA BELGESİ
VE NAKİT ÖDEME BELGESİNİN
DÜZENLENMESİ
Harcama Belgesi veya Nakit Ödeme
Belgesinin
düzenlendiği
işlemler
sırasında üye/ek kart hamil(ler)i
kimliğini kanıtlamak için yanında
resmi nitelikli bir kimlik belgesi
bulundurmak
ve
istendiğinde
göstermek zorundadır. Üyenin/ek
kart hamil(ler)inin Bankaya borcu,
harcama
veya
nakit
ödeme
belgesinin imzalandığı/şifre girişinin
yapıldığı/ATM’den
nakit
çekim
yapıldığı/temassız işlemlerde kartın
okuyucuya okutulduğu anda doğar.
Üye/ek kart hamil(ler)i, harcama
veya
nakit
ödeme
belgesini
imzaladıktan veya şifre girişini
yaptıktan sonra, temassız işlemlerde
kart okutucuya okutulduktan sonra
belge üzerindeki hususlara itirazda
veya
tedbir
talebinde
bulunmayacağını
taahhüt
eder.
Üye/ek
kart
hamil(ler)i,
kartın
işleyişini takip amacıyla nakit ödeme
belgesi ya da Banka dekontu ile üye
işyerlerinde düzenlenen harcama
belgesinin üye işyeri tarafından
kendisine
verilen
nüshasını
saklamayı
ve
itirazlarda
ibraz
etmeyi kabul ve taahhüt eder.
9 / 17
MADDE 12- NAKİT ÇEKME
Üye/ek
kart
hamil(ler)i,
kredi
kartıyla Bankadan, Bankanın veya
Bankanın anlaşma yaptığı yurt içi ya
da yurt dışı diğer Bankaların
ATM’lerinden
veya
üye
işyerlerinden ya da Banka Internet
şubesinden şifre kullanarak veya
nakit ödeme belgesi imzalayarak
Bankaca
belirlenen
şartlar
ve
limitlerde para çekebilir. Üye/ek
kart hamil(ler)i, bu işlemlerin ancak
şifre
ve
kredi
kartlarının
kullanımıyla
gerçekleşebileceğini,
ATM’lerden veya Banka Internet
şubesinden gerçekleşen işlemlerde
imzalı
belge
olamayacağını
bildiklerini teyit ve kabul ederler.
Üyece/ek
kart
hamil(ler)ince,
ATM’lerden yapılan nakit avans
çekme işlemlerinde ATM tarafından
basılan belge, işlemin şifre girilmek
suretiyle
tamamlanmış
olduğunu
göstermekte olup, üyenin/ek kart
hamil(ler)inin sorumluluğuna esas
teşkil edecektir.
Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı’nda
belirtilen
kıymetli
maden, taş ve eşyaların (her türlü
altın, gümüş, elmas, pırlanta, yakut,
zümrüt, inci, safir vb.) alımları ile
döviz alımları, kart sahibinin başka
bir
kredi
kartının
borcunu
kapatması amacıyla yaptığı borç
transferleri, kişi veya kurumlara
yapılan tüm ödemeler, Bankaca
imkan tanınan düzenli ödeme/fatura
ödemeleri (cep telefonu faturası,
üyelik aidatlarının ödenmesi vb.),
talih
ve
şans
oyunları,
borsa
işlemleri/menkul kıymet alımları,
seyahat çekleri, havale işlemleri
nakit
çekme
olarak
değerlendirilebilecektir.
Harcamaların
derhal
nakde
dönüşebileceği
üye
işyerlerinde
yapılan işlemler ile kredi kartından
başka kredi kartına veya diğer
hesaplara
yapılan
virman
ve
ödemeler nakit çekme hükmündedir.
Nakit kullanımına ilişkin borçlarda
faizin başlangıç tarihi olarak işlem
tarihi esas alınır. Üye/ek kart
hamil(ler)i, nakit çekme işlemleri
için
sözleşmenin
20.maddesinde
belirtilen, hesap özetlerinde yer alan
oran ve/veya tutarlar üzerinden
nakit avans ücreti ve faizi ödemeyi
kabul ve taahhüt eder.
tutarların faiz, ücret, komisyon,
KKDF, BSMV gibi tüm fer’ileri ile
birlikte
kredi
kartına
borç
kaydedilmesini,
yapılacak
ödemelerin de aynı karta alacak
kaydını kabul ve taahhüt ederler.
Kart ile Banka veya kartlı sistem
kuruluşlarının
ATM’lerinden
yapılacak nakit çekme işlemleri ya
da sadece kart numarası ve/veya
şifre
bilgilerinin
kullanımı
ile
internet ve her türlü sesli, görüntülü
ve/veya data transferi sağlayan
şebeke
ağları
ile
elektronik
ortamlarda
yapılacak
Bankacılık
işlemlerinde, alışverişlerde ve kart
numarası belirtilerek telefon, faks
vs. aracılığı ile gerçekleştirilecek
işlemlerde, üye/ek kart hamil(ler)i
tarafından işlemi gösteren belge
imzalanması mümkün olmadığından,
işlem/borç kesin olarak, siparişin
verildiği, görüşmenin yapıldığı ya da
sair
suretteki
Bankacılık/ödeme
işleminin
Banka
kayıtlarında
tamamlandığı anda doğacaktır.
Üye/ek
kart
hamil(ler)i,
posta,
telefon, faks ve internet aracılığıyla
yapacağı harcamaların ve vereceği
siparişlerin
karşılığını
Bankaya
ödeyeceğini, bu yollarla yapılan
harcamalarda
üye/ek
kart
hamil(ler)i işlemin gerçekleştiğini
gösterir belge olmadığı ya da mevcut
belgeler
üzerindeki
imzanın
kendisine ait olmadığı gibi itirazlar
öne sürerek Bankaya karşı bu
sözleşmeden
kaynaklanan
yükümlülüklerinin
ifasından
kaçınmayacağını,
ayrıca
bu
konularda çıkacak anlaşmazlıkların
öncelikle üye/ek kart hamil(ler)i ile
işyeri
arasında
çözümleneceğini
kabul ve taahhüt eder. Kredi kartına
alacak kaydedilmek üzere nakden,
havale ve EFT yoluyla yapılan
ödemeler, Banka sistemine dâhil
olduğu tarih esas alınarak kredi
kartına yansıtılır. Ayrıca, kredi
kartının
iptal
edilmesi
ve/veya
yenilenmemesi halinde, kredi kartı
ile yapılan harcamaların tamamının
kredi kartına borç kaydedilmesini
üye/ek kart hamil(ler)i kabul eder.
Hesap kat ihtarından sonra aynı
hesaba yeni gelen borç kayıtları,
hiçbir ihbara gerek kalmaksızın
borca eklenir.
Üyenin/ek
kart
hamil(ler)inin,
Bankaca imkan tanınan düzenli
ödeme/fatura
ödemeleri
(cep
telefonu faturası, üyelik aidatlarının
ödenmesi vb.) talimatını başvuru
formunda veya daha sonra yazılı
veya sözlü olarak (internet, çağrı
merkezleri, telefon sistemleri vb.)
Bankaya vermesi halinde, provizyon
MADDE 13- KREDİ KARTINA
BORÇ VE ALACAK KAYITLARI
Üye/ek kart hamil(ler)i kart ve/veya
kart şifresi ve/veya kart numarası ile
gerçekleştirilen mal/hizmet alımı ve
nakit çekim işlemleri tutarı kadar
Bankaya borçlanacaklarını ve bu
10 / 17
alınmak
suretiyle
kredi
kartı
Bankaca re’sen borçlandırılacak,
provizyon verilmesi ile Bankaya
karşı borç kesin olarak doğacak ve
anılan tutarlara ilişkin itirazlar
Bankaya
karşı
ileri
sürülemeyecektir.
Üye/ek
kart
hamil(ler)i,
yazılı
olarak
veya
Bankacılık kanalları ile bildireceği
kuruluşlar tarafından düzenlenecek
fatura bilgilerine göre üzerinde
yazılı
fatura
bedelinin,
fatura
tarihinin son günü onay (provizyon)
alınmak
suretiyle
kredi
kartı
hesabına borç kaydedilerek sürekli
bir şekilde ödenmesini, ilgili aydaki
ve/veya diğer aylara ait fatura
bedelinin muhteviyatı ile ilgili hiçbir
itirazı
Bankaya
karşı
ileri
sürmeyeceğini, fatura borç ve diğer
bilgilerinin
doğruluğundan
Bankanın
sorumlu
olmayacağını,
Bankanın müşterinin fatura ödemesi
yaptığı kişi/kuruluşlar nezdindeki
borcunu takip etmekle yükümlü
olmayacağını,
ilgili
kuruluşlara
yapacağı itirazların kredi kartı
hesabı
ile
ilgili
sözleşme
hükümlerinin
uygulanmasını
durdurmayacağını, anılan tarihte
kredi
kartı
hesabının
bakiye
yetersizliği
veya
herhangi
bir
nedenle müsait olmaması, kredi
kartının süresinin dolması, Banka
tarafından herhangi bir sebeple
kartının kapatılması, herhangi bir
nedenle
kartın/kart
numarasının
değişmesi
ve/veya
kartın
iptal
edilmesi
hallerinde
ödenmeyen
faturalardan dolayı Bankanın hiçbir
şekilde
sorumluluğunun
olmayacağını
kabul,
beyan
ve
taahhüt eder.
Kart, belirli bir işyerinde ya da
belirli bir marka mal/hizmet alımı
şartıyla verilmeyip, uluslararası kart
kuruluşlarının düzenlemelerine tabi
olduğundan; Banka, üye/ek kart
hamil(ler)i ile mal ve hizmeti sunan
satıcı/sağlayıcı gerçek veya tüzel
kişiler arasında kart ile alınacak mal
veya hizmetlerin cinsi, niteliği,
içeriği, miktarı, bedeli, taksit tutar
ve sayısı, ayıplı çıkması, teslim
edilmemesi, geç teslim edilmesi,
hizmetin eksik yapılması veya hiç
yapılmaması,
iptali,
iadesi
vs.
konularda herhangi bir sorumluluk
taşımadığı, herhangi bir araştırma
yapmak
veya
garanti
vermekle
yükümlü
olmadığı
gibi,
bu
hususlarda üye/ek kart hamil(ler)i
ile üye işyeri arasında doğabilecek
ihtilaflardan
da
hiçbir
şekilde
sorumlu değildir. Bu nedenlere
dayalı olarak Bankaya karşı bu
sözleşmeden
doğan
borçların
ödenmesi aksatılamaz ya da def’i
olarak
Bankaya
karşı
ileri
sürülemez.
Kart ile alınan mal ve/veya hizmet
bedelinin daha sonra herhangi bir
nedenle iadesi, söz konusu mal
ve/veya
hizmet
bedelinin
iade
edildiği tarihe kadar üye/ek kart
hamil(ler)inin Bankaya karşı anılan
işlemden
doğan
borç
ve
yükümlülüklerini
ortadan
kaldırmaz.
MADDE
16ÖDÜL/PUAN
PROGRAMI VE TAKSİTLİ SATIŞ
Karta bağlı ödül/puan programları
ile
kart
hamillerine
kampanya
nitelikli
dönemsel
avantajları
belirlemekte tek yetkili Bankadır.
Banka ödül/puan programları ile
kart hamillerine kampanya nitelikli
dönemsel
avantajları
belirlemekte/uygulayıp
uygulamamakta
ve
durdurmakta
tamamen serbesttir. Üye/ek kart
hamil(ler)i
Bankaca
belirlenen
kurallar
çerçevesinde
bu
avantajlardan yararlanabileceklerini
kabul ve taahhüt ederler.
Üye/ek
kart
hamil(ler)i
kartını
kullanmak suretiyle elde edeceği
ödüllerini,
Banka
tarafından
kendilerine
bildirilen/bildirilecek
olan
üye
işyerlerinde
kullanabileceklerini, ödül tutarlarını
üçüncü
şahıslara
devredemeyeceklerini ve bu tutarlar
karşılığında kendilerine nakit ödeme
yapılmasını
ve
kart
borçlarına
mahsup
edilmesini
talep
edemeyeceklerini,
Bankanın
uygulamakta olduğu ödül kazanma
esaslarını
değiştirebileceğini,
bunların kendileri için kazanılmış
MADDE 14- ALACAK BELGESİNİN
DÜZENLENMESİ
Üye işyeri tarafından düzenlenen
alacak
belgesinin
Bankaya
ulaşmasından sonra üyenin/ek kart
hamil(ler)inin kredi kartı, alacak
belgesindeki
tutar
kadar
alacaklandırılır.
Ancak,
alacak
belgesinin düzenlenmesi üyenin/ek
kart hamil(ler)inin söz konusu mal
ve hizmet bedeli için daha önce
imzalamış
olduğu
harcama
belgesindeki
borç
ve
yükümlülüklerini
ortadan
kaldırmaz. Üye/ek kart hamil(ler)i,
üye işyerinde bir malın ve/veya
hizmetin iadesi halinde kendisi ile
üye işyeri arasında çıkabilecek tüm
ihtilaflar ve bunların sonuçlarından
Bankanın
sorumlu
olmayacağını
kabul ve taahhüt eder.
MADDE
15AYIPLI OLMASI
MAL/HİZMETİN
11 / 17
ve/veya
vade
farklı
alışverişler
gerçekleştirilmişse;
üye/ek
kart
hamil(ler)i kendi kredi kartı/kartları
ve/veya ek kredi kartı/kartları ile
yapılan ve taksitli ve/veya vade
farklı satış işlemlerinden doğan
taksitlerden söz konusu taksitler
tamamen kapatılıncaya kadar kredi
kartı herhangi bir nedenden dolayı
iptal edilmiş ve/veya geçerlilik süresi
dolmuş olsa dahi sorumludur. Bu
durumda Banka, geçerlilik süresi
dolan ve yenilenmeyen kart/kartlarla
ilgili olarak vadeli borçlarından
dolayı üyeye hesap özeti göndermeye
devam eder. Üye/ek kart hamil(ler)i,
işbu vadeli borçlarını sözleşmede
düzenlenen hükümlere göre hesap
bildirim
cetvelinde
gösterilen
vadelerde ödemek zorundadır.
hak
teşkil
etmeyeceğini,
kazandıkları ödülün bir diğer cins
ödüle dönüştürülmesi
konusunda
Bankanın
tek
yetkili
olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Üye/ek
kart
hamil(ler)i
ödül
tutarlarının kullanımı neticesinde
almış oldukları mal ve/veya hizmeti
iade ettikleri takdirde, kullanılan
ödül tutarı ile ilgili olarak Bankadan
herhangi bir hak ve alacak talebinde
bulunamayacaklarını,
kendilerine
verilecek ödüller nedeni ile doğacak
her
türlü
vergi
ve
harçların
kendilerine
ait
olduğunu
ve
Bankanın bu tutarları kart hesabına
borç kaydetmeye yetkili olduğunu
kabul ve beyan ederler.
Üye/ek
kart
hamil(ler)i,
satın
alınırken ödül kazanılmış bir mal ve
hizmetin iadesi halinde ve kredi
kartı sistemleri kurallarına aykırı
kullanımlar
nedeniyle
kazanmış
oldukları
ödülün
toplam
ödül
tutarından
mahsubuna
Bankanın
yetkili olduğunu kabul ve beyan
ederler.
Herhangi bir sebeple kartın iptal
edilmesi/kart borcuna muacceliyet
verilmesi halinde, Bankaca verilen
ödül ve puanların kullanma hak ve
ortadan
imkanının
kendiliğinden
kalkacağını, bu konuda herhangi bir
hak iddia etmeyeceğini üye/ek kart
hamil(ler)i kabul ve taahhüt eder.
Kart kullanılmaksızın nakit olarak
yapılan
ödemelerden
ve
ödül
kullanılarak
yapılan
işlemlerde
kullanılan
ödül
para
tutarları
üzerinden ödül kazanılamaz.
Üye/ek kart hamil(ler)inin ödül
kullanımları,
kredi
kartlarının
kullanımı sonucunda ortaya çıkan
borçlarını
ödemede
temerrüde
düşmemeleri
ve
işbu
sözleşme
uyarınca yükümlülüklerini tamamen
yerine
getirmeleri
şartlarına
bağlıdır.
Banka ödül uygulamasında üye/ek
kart
hamil(ler)inin
biriktirmiş
olduğu ödül tutarlarının kazanım ve
kullanımında süre kısıtı koyma
hakkına sahiptir.
Üye/ek
kart
hamil(ler)i,
taksit
uygulaması olan kredi kartlarını
kullanarak
satın
alınacak
mal/hizmet bedelleri, üye işyeri
sözleşmesine göre her üye işyeri ve
hatta aynı üye işyerinde farklı
ürünler için dahi farklı taksitlerde
ve
taksit
sayısına
göre
farklı
fiyatlarda olabileceğini kabul ve
taahhüt ederler.
Bankanın taksitli ve vade farklı satış
yapan kredi kartlarından biri veya
birkaçına ait ve bu kredi kartları ile
yetki verilen üye işyerlerinde taksitli
MADDE 17- SÖZLEŞMENİN SONA
ERMESİ VE KARTIN İPTALİ,
BORÇLUNUN
TEMERRÜDE
DÜŞMESİNİN
HUKUKİ
SONUÇLARI
Bu
sözleşme,
taraflardan
biri
tarafından sona erdiği bildirilmediği
sürece devam eder. Banka, işbu
sözleşme hükümlerine veya taraflar
arasındaki
diğer
sözleşme
hükümlerine
aykırılık,
asgari
ödenmesi
gereken
tutarın
ödenmemesi,
kullanım
limitinin
aşılması, üye/ek kart hamil(ler)inin
Bankaca diğer bir işlem nedeniyle
takibe
alınması
veya
üçüncü
kişilerce yasal takibe maruz kalması,
diğer muacceliyet halleri ile kartın
usulsüz
kullanımı,
başka
kredi
borçlarına muacceliyet verilmesi,
ödeme gücünü kısmen veya tamamen
kaybetmeleri, Banka’ca yatırılmış
sigorta
primlerinin
ödenmemesi,
üçüncü
şahıslarca
haklarında
ihtiyati haciz veya haciz kararı
aldırılmış
olması,
kendilerinden
ilave teminat talep edilmiş olmasına
rağmen ilave teminat vermemeleri,
konkordato talebinde bulunmaları,
haklarında iflas kararı verilmiş
olması, iflasın ertelenmesi talebinde
bulunulması,
müşterinin
ölümü,
kısıtlanması, kayyım tayini vb.
nedenlerle tüm kredi kartlarını
kapatıp/iptal edip, sözleşmeyi tek
taraflı olarak sona erdirebilir.
Üye/ek kart hamil(ler)i, talep etmek
suretiyle kartı iptal ettirmek ve
sözleşmeyi
feshetmek
hakkına
sahiptir. Kartın iptal edilmesine ve
sözleşmenin
feshine
ilişkin
üye
tarafından yapılan talebin en geç
yedi gün içinde Bankaca yerine
getirilmesi zorunludur.
Üye/ek kart hamil(ler)i, yazılı olarak
yapacağı ihbar ile sözleşmeyi sona
erdirdiği takdirde, Bankaca bu
12 / 17
tutarları üzerinde de aynı şekilde
rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu
ve
bütün
alacaklarının
ve
hesaplarının Banka’ya rehin edilmiş
olduğunu
ve
bunların
veya
bedellerinin
Banka’ca
takas
ve
mahsup
edilebileceğini,
işverenlerinden doğmuş ve doğacak
her türlü hak ve alacaklarının
tamamını Banka’ya rehin ve temlik
ettiklerini,
temlik
ettikleri
alacakları işvereninden talep, tahsil
ve ahzu kabza Banka’nın yetkili
olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve
taahhüt ederler.
Üye/ek kart hamil(ler)i/kefil/rehin
veren, Banka’nın her tür alacağı
sebebiyle tüm hesap ve mevduatları
arasında dilediği zamanda, dilediği
miktarda kısmen/tamamen süresiz
virman
yapma
yetkisinin
bulunduğunu
kabul
ve
taahhüt
ederler. Keza, SSK, Emekli Sandığı,
Bağ-Kur vb.’den emekli olmaları
halinde
emekli
maaşlarının
takasına/mahsubuna,
haczine/rehnine hiçbir itiraz ileri
sürmeksizin muvafakat ettiklerini,
Banka’nın
rehinli
tüm
menkul
değerlerini satarak, rehin bedelini
tahsile
yetkili
olduğunu
gayrikabilirücu olarak kabul ve
taahhüt ederler.
sözleşme
uyarınca
üye/ek
kart
hamil(ler)inin
talebine
istinaden
kendisine
verilmiş
tüm
kredi
kartlarını iade etmek ve tüm borcu
fer’ileri
ile
birlikte
ödemekle
yükümlüdür. Üye/ek kart hamilleri,
Bankaca,
kullanım
ve
teknik
özellikleri itibariyle fiziken teslimi
gereken kredi kartlarının iptalinin
fiziken
iade
koşuluna
bağlanabileceğini kabul ve taahhüt
eder.
Üyenin/ek kart hamil(ler)inin ölümü,
iflası ve hacir altına alınması vb.
hallerde Banka bu sözleşmeyi sona
erdirmeye ve tüm borçları fer’ileri
ile birlikte talep etmeye yetkilidir.
Sözleşmenin
yürürlükte
olduğu
sürece Bankanın sözleşmeden doğan
yükümlülüklerini bilgi işlem veya
iletişim sistemlerinde veya çeşitli
makine ve teçhizatta ortaya çıkacak
arızalar, grev, işi bırakma veya
benzeri
toplumsal
olaylar
veya
mücbir sebepler nedeniyle yerine
getirilmemesi
hallerinden
dolayı
Bankaya herhangi bir sorumluluk
yüklenmeyecektir.
Üye/ek kart hamil(ler)i, başvuru
formundaki ve diğer belgelerdeki
bilgilerin doğruluğunu ve Bankanın
bu bilgilere dayanarak kredi kartı
tahsis ettiğini kabul ve taahhüt
ederler. Yanıltıcı bilgi verildiğinin
kredi
kullandırıldıktan
sonra
anlaşılması halinde ise Banka borcun
tamamını
muaccel
kılmaya
yetkilidir.
MADDE
19
BANKA
KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ
Taraflar işbu sözleşmeden ve kartlar
ve/veya
kart
no
ve
şifresinin
kullanımından
doğabilecek
tüm
uyuşmazlıklarda Bankanın ve işlemle
ilgili oldukları ölçüde uluslararası
kredi
kartı
kuruluşları
ve
Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin
defter, kayıt, mikrofilm, mikrofiş,
bilgisayar kayıt ve çıktılarının hesap
özetlerinin,
imzalanmış
makbuzların, başvuru formlarının,
gönderilen
ihtarname
ve
ihbarnamelerin,
Banka’nın
diğer
defter ve evraklarındaki kayıtlarının
delil niteliğini kabul ile bu delillerle
kanıtlanan konuların aksinin ancak
yazılı delillerle kanıtlanabileceğini
kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Müşteri, kredi kartları ile ilgili
olarak
Banka
ile
aralarında
yapılacak
telefon
görüşmelerinin
5464 sayılı Yasa uyarınca kayıt
altına alınmasını ve Bankaca uygun
görülecek
süreyle
saklanmasını
kabul eder.
MADDE
18- BANKANIN REHİN,
HAPİS VE TAKAS HAKKI
Üye/ek kart hamil(ler)i/kefil/rehin
veren,
Banka’ya
karşı
işbu
sözleşmeden ve/veya herhangi bir
sebepten doğmuş ve doğacak her
türlü borçlarının teminatını teşkil
etmek
üzere,
Banka’nın
bütün
Şubelerinde
mevcut
olan
veya
olabilecek vadesi gelmiş ya da
gelecek
her
tür
vadeli/vadesiz
mevduatları,
doğmuş/doğacak her
türlü hak ve alacakları, kendilerine
ait olup da Banka’da bulunan bütün
kıymetli evrak ve menkul kıymetleri,
hamiline ve nama yazılı mevduat
sertifikaları, bunların kuponları,
sermaye piyasası araçları ve sermaye
piyasası araçlarından doğan temettü,
faiz
vb.
hakları
ile
kıymetli
madenler, menkuller ve kiralık kasa
üzerinde Banka’nın rehin ve hapis
hakkının bulunduğunu bunların veya
bedellerinin
Banka’ca
takas
ve
mahsup
edilebileceğini,
yine
Banka’nın lehlerine gelmiş olan
havale tutarları üzerinde rehin ve
mahsup
hakkı,
ayrıca
Banka
marifetiyle
yapacakları
havale
MADDE
20FAİZ,
ÜCRET,
VERGİLER VE DİĞER FER’İLER
Üye/ek
kart
hamil(ler)i,
kredilendirmeyi
tercih
etmeyip,
borcun tamamını hesap özetinde
belirtilen son ödeme tarihine kadar
13 / 17
nakden veya hesaben ödeyebilir.
Ödemeyip kredilendirmeyi tercih
ettiği takdirde, ödenmesi gereken
asgari borç miktarını hesap özetinde
belirtilen son ödeme tarihine kadar
ödemekle yükümlüdür.
Dönem
borcunun
bir
kısmının
ödenmesi
halinde
kalan
hesap
bakiyesi üzerinden faiz hesaplanır.
Kalan hesap bakiyesine, asgarî tutar
ve
üzerinde
ödeme
yapılması
durumunda akdi faiz; asgari tutarın
altında ödeme yapılması durumunda
ise asgari tutarın ödenmeyen kısmı
için gecikme faizi, toplam dönem
borcunun asgari tutarı aşan kısmı
için akdi faiz uygulanır. Temerrüt
hali de dahil olmak üzere, kart
uygulamasından doğan borçlarda
bileşik faiz uygulanmaz.
Üye/ek kart hamil(ler)i, Bankanın
aşağıdaki tabloda belirtilen faiz ve
ücretlerin oran, miktar ve asgari
tutarlarındaki değişikliklerin hesap
özeti
ile
bildirilmesinin
yeterli
olacağını, ilgili Kanun gereğince faiz
artırımının 30 gün önceden hesap
özeti ile bildirileceğini, bu surette
yapılacak
değişikliklere
aynen
uyacaklarını kabul ve taahhüt eder.
Ancak,
faiz
artırımının
bildiriminden itibaren en geç 60 gün
içinde tüm borç ödenip, bu süre
içerisinde kredi kartının kullanımına
son verilmesi halinde faiz artışından
etkilenmez.
Üye/ek
kart
hamil(ler)i,
hesap
özetinde
bildirilen
oran
ve
miktarlarda yapılacak değişiklikler
ile kredi kartına borç kaydedilen
faiz, komisyon, ücret vb. tutarları ve
bunlara uygulanacak vergi, fon vb.
harç ve diğer fer’ileri ile birlikte
Bankaya ödemeyi, kredi kartına
yapılacak ödemelerin üye ya da ek
kart hamilinin hangi borcuna ya da
borcun aslına mı yoksa fer’ilerine mi
mahsup edileceği hususunun tayinine
Bankanın tek yetkili olduğunu kabul
ve
taahhüt
eder.
Üye/ek
kart
hamil(ler)i, kredi kartı kullanarak
yurt dışında yaptığı harcamalar
nedeniyle
yürürlükteki
kambiyo
mevzuatı
ile
diğer
mevzuattan
kaynaklanan
her
türlü
sorumluluğunu
kabul
ettiğini,
Bankanın, yurt dışı harcamalarını,
göndereceği
hesap
özetlerinde
belirteceği şekilde USD, bir başka
konvertibl döviz cinsi ya da TL
cinsinden istemeye yetkili olduğunu,
harcamaların yabancı para cinsinden
talep edilmesi halinde bu harcamalar
için
tahakkuk
ettirilecek
faiz,
komisyon ve ücretlerin de yabancı
para üzerinden kredi kartına borç
kaydedileceğini kabul ve taahhüt
eder.
Yurt dışı harcamalarının Bankaca
TL olarak talep edilmesi halinde,
USD veya diğer konvertibl döviz
cinsinden
belirlenmiş
yurt
dışı
harcamaları Bankanın cari döviz
satış kuru üzerinden işlem kaydının
Bankaya
ulaştığı
tarihte TL’ye
çevrilecek ve bu tutara Bankaca
belirlenen orana kadar kur dönüşüm
komisyonu eklenecektir. Bu çevirme
işlemi nedeniyle Banka döviz satış
komisyonu tahsil etmeye yetkilidir.
Harcama tutarının Bankaca yabancı
para
cinsinden
talep
edilmesi
durumunda, harcamadan sonraki ilk
hesap özetinde ödenmesi gereken
tutarlar
yabancı
para
olarak
düzenlenir,
ekstrede
belirtilen
tutarın
tamamının
ekstrede
belirtilen süre içinde ödenmemesi
halinde bir sonraki hesap kesim
tarihinde
önceki
hesap
kesim
tarihindeki Banka döviz satış kuru
üzerinden
TL’ye
dönüştürülür.
Üye/ek kart hamil(ler)i, yurt dışında
yaptığı harcamalar için ekstresine
yansıyacak borç kalemlerinde kur
farkından
doğacak
farklılıklara
itiraz etmeyeceğini beyan ve taahhüt
eder.
Uluslararası havayolları vb. yurt
dışı banka ya da yetkili kuruluşa üye
olup,
T.C.
sınırları
içerisinde
faaliyet
gösteren
işyerlerinde
yapılacak mal ve hizmet alımlarında,
uluslararası
kurallar
gereğince
harcama belgesi TL olsa bile, işlem
tutarı kart hamillerinin hesaplarına
yurt dışında yapılmış bir işlem gibi
USD veya diğer konvertibl döviz
cinsinden yansıtılır ve yurt dışı
kullanımdan
doğan
borçların
ödenmesine
ilişkin
yukarıda
belirtilen esaslar uygulanır.
Üye/ek kart hamil(ler)i, Bankaca
tahakkuk ettirilecek kart ücreti,
kart üyelik ücreti ve kart yenileme
ücretleri, kredi kartı hesabından
ödenen anlaşmalı kurumlara ait
faturalar için ücret, ilgili Yasa
uyarınca kartın haksız kullanımının
sigortalanması
nedeniyle
sigorta
ücreti/primi, taksitli işlemlerde aylık
taksit
tutarı
üzerinden
alınan
taksitli işlem ücreti, hesap özeti
gönderim ücreti vb. her türlü hizmet
ücret ve komisyonlar ile karta ilişkin
diğer
Banka
ve
kuruluşlara
Bankanın
ödeyeceği
provizyon,
haberleşme
gideri,
haksız
itirazlardan kaynaklanan inceleme
giderlerini
ödemeyi/kredi
kartı
hesabına borç kaydedilmesini kabul
ve
taahhüt
eder.
Üye/ek
kart
hamil(ler)i,
KKDF
ve
BSMV
oranlarında
meydana gelebilecek
değişikliklerin değişiklik tarihinden
itibaren üye/ek kart hamili/kefile
14 / 17
yansıtılacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
Üye/ek kart hamil(ler)i, ödenmesi
gereken asgari borç miktarının
hesap özetinde belirtilen son ödeme
tarihine kadar ödenmemesi halinde,
söz konusu gecikmelerden dolayı
Banka’nın
kendisine
yapacağı
bildirimlere ilişkin her türlü ücret,
masraf vb. giderleri ayrıca ihbara
gerek
kalmaksızın
Banka’ya
ödemekle yükümlü olduklarını kabul
ve taahhüt ederler.
Üyenin/ ek kart hamil(ler)inin, özel
amblemli (affinity, co-branded vb.)
kartları
talep
etmesi
halinde
aşağıdaki tabloda yer alan ücretlere
ek olarak kredi kartı üyelik ve
yenileme
dönemlerinde
yenileme
ücreti ve üyelik ücreti yanında, ilgili
kurum ve kuruluşlar ile Banka
arasındaki
protokol
hükümleri
uyarınca
miktarı
belirlenen
ve
ileride değişebilecek tutarda katılım
payı ve işlem ücretlerinin kredi
kartına borç kaydedilmek sureti ile
tahsili
ile
ilgili
kurum
ve
kuruluşlara
ödenmesine,
ayrıca
kimlik bilgilerinin de bu kurum ve
kuruluşlara aktarılmasına Bankanın
yetkili olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
Üye/ek kart hamil(ler)i, yabancı
para
üzerinden
gerçekleştirdiği
işlem
bedellerinin
kredi
kartı
sistemleri kurallarına ve dönüşüm
kurlarına tabi olduğunu ve bu
hususa ilişkin olarak Bankanın bir
sorumluluğunun
bulunmadığını
kabul ve beyan eder. Uluslararası
kart kuruluşlarınca kartın kullanımı
ile ilgili olarak herhangi bir ek mali
yükümlülük getirilmesi ve Bankaya
bildirilmesi halinde bunlar yasal
fer’ileri
ile
birlikte
Banka
tarafından TL’ye çevrilerek kart
hesabına borç kaydedilecek veya
yabancı
para
cinsinden
talep
edilebilecektir.
Banka, sözleşmede yer alan ve/veya
sözleşme değişikleri ile üye/ek kart
hamil(ler)ine
bildirilen
ücret,
komisyon, masraf ve vergiler dışında
kart kullanımına bağlı olarak kart
hamilinden herhangi bir isim altında
ödeme talep etmez ve hesabından
kesinti yapmaz.
Aşağıdaki faiz oranları ile ücret
tutarları,
işbu
sözleşme
tarihi
itibariyle cari bulunan KKDF ve
BSMV hariç oran ve tutarlardır.
kart numara ve şifresi kullanarak
yapabileceği Bankaca izin verilen
harcama veya nakit çekimlerinin
(faiz, ücret, kur farkı, komisyon ve
diğer giderler ile bunların vergi, fon
tahakkukları da dahil) aşılmaması
gereken azami sınırıdır.
Üye/ek kart hamil(ler)i, bu müşterek
ve
tek
olan
kullanım
limitini
aşmamayı kabul ve taahhüt eder.
Kullanım limitinin herhangi bir
şekilde
aşılması
halinde
Banka
aşılan kısmı da sözleşme şartlarında
talep etme hakkına sahiptir. Banka,
üyenin/ek kart hamil(ler)inin kredi
kartı limitini, yurt içi ve yurt dışı
kullanımların
tümü
için
TL
cinsinden tek limit olarak belirler.
Banka, üyenin/ek kart hamil(ler)inin
kredi
kartı
limitini
günün
koşullarına
ve
üyenin/ek
kart
hamil(ler)inin
durumuna
göre
azaltma, kısmen veya tamamen
kullanımını
durdurma
yetkisine
sahiptir. Üye/ek kart hamil(ler)i,
Bankanın kendisine hesap özeti ile
bildirdiği
kullanım
limiti
değişikliğine
bildirilen
tarihten
itibaren uyacağını ve değişiklikleri
bilmediği
hususunda
itirazda
bulunmayacağını peşinen kabul ve
taahhüt eder.
Bankaca, üyeden talep alınmadıkça
kart limitleri artırılamaz. Banka,
üyeden alacağı genel nitelikteki
talimata
istinaden,
yapacağı
değerlendirme
sonucuna
göre
periyodik limit artırımı yapabilir.
Üye, Bankaca kendisine periyodik
limit
artışının
gerçekleşeceği
tarihten on beş gün öncesinde
yapılan limit artış bildirimine itiraz
etmezse bu değişikliklere uyacağını
ve
değişiklikleri
bilmediği
hususunda itirazda bulunmayacağını
peşinen kabul, beyan ve taahhüt
eder.
Üye/ek kart hamil(ler)i, mal ve
hizmet alımlarında taksitlendirme
yapılması
durumunda,
yapılan
toplam harcama tutarının kredi
kartı limitinden düşüleceğini kabul
ve taahhüt eder.
Üye/ek
kart
hamil(ler)i,
kredi
kartını Bankaca belirlenen limitler
dahilinde kullanacağını, kredi kartı
limitini Bankanın inisiyatifi dışında
kendi
harcamalarıyla
aşması
durumunda veya tahsis edilen limitin
%20’sini geçmemek ve bir sonraki
hesap
döneminde
kapatmak
koşuluyla bir takvim yılında ikiden
fazla olmamak üzere, aşılan miktara
işlem
tarihi
ile
ödeme
tarihi
arasındaki
süre
için
Bankaca
belirlenen
ve
işbu
sözleşmede
belirtilen limit aşım faizi ve buna ait
KKDF ve BSMV’sinin kredi kartı
MADDE
21- KREDİ KARTI /
KULLANIM LİMİTİ
Kredi kartı/kullanım limiti, Banka
tarafından
belirlenen,
üyenin/ek
kart hamil(ler)inin kredi kartını
kullanmak suretiyle kart ve/veya
15 / 17
hesabına borç kaydedileceğini kabul
ve taahhüt eder.
Üye/ek kart hamil(ler)i, bu sözleşme
şartlarının
tümünün
müzakere
edildiğini ve her hususta mutabık
kaldıklarını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
16 / 17
21 maddeden oluşan bu sözleşme 2
nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca
imzalandıktan
sonra
bir
nüshası
üyeye/ek kart hamillerine/kefile teslim
edilmiş olup, Müşteri, Kefil/Kefiller ve
Rehin Veren/Verenler, son sayfası
imzalanan sözleşmenin her sayfasını
paraf etmeye gerek olmadığını, tüm
sözleşme
hükümlerinin
haklarında
geçerli olacağını kabul ve taahhüt
ederler.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
…………………………………..…ŞUBESİ
ÜYE
Adı
Soyadı
:
............................................................
........................................
Adresi
:...........................................................
................................................
............................................................
............................................................
..........
MÜTESELSİL
VERENİN
KEFİL
/
REHİN
Adı
Soyadı
:
............................................................
..........................................
Adresi
:
............................................................
.............................................
............................................................
............................................................
..........
Kefil olunan Miktar
:
............................................................
..............TL
Yalnız
............................................................
................................................TL
Kefalet Tarihi:
Kefalet Türü:
(Bu bölümün tamamı kefil tarafından kendi el
yazısıyla doldurulacaktır.)
İmza
İmza
EK
KART
TALEP
EDİLEN
(MÜŞTEREK
VE
MÜTESELSİL
BORÇLU) KİŞİNİN
Kefilin Eşinin Onayı:
………………………………………’nin
Bankanızdan
kullanacağı
…………………….. kredi kartının teminatı
olarak eşim …………………………….’nın
………………………
TL
üzerinden
müteselsil kefil sıfatıyla kefil olmasını
onaylıyorum.
Adı
Soyadı
:
............................................................
..........................................
Adresi
:
............................................................
....................................................
Tarih:
Adı-Soyadı:
............................................................
............................................................
..........
İmza
İmza
KSU-00004
17 / 17
Download

kredi kartı üyelik ve kredi sözleşmesi