ESKİ HALİ
YENİ HALİ
TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve
TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve
Merkezi
Merkezi
Madde-1:
Madde-1:
Derneğin Adı: “TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ Derneği” dir.
Derneğin Adı: “TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ Derneği” dir. Derneğin
Aşağıdaki maddelerde (Dernek) kısa adı anılmıştır.
merkezi İstanbul’dur. Başka şubesi yoktur ve
Madde-2:
açılmayacaktır.
Derneğin merkezi İstanbul ilidir.İstanbul Büyükşehir sınırları içinde
Bu tüzükle 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygunluğu sağlanmıştır.
faaliyet gösterecektir. Şubesi açılmayacaktır.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe
Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde-3:
Madde-2:
Memleketimizdeki Tromboz-Hemostaz ve yakın bilim dalları ile ilgili çalışma
Derneğin amacı ülkemizdeki Tromboz-Hemostaz-Anjioloji ve yakın bilim
ve araştırmaları geliştirmek, araştırmacıya imkanlar sağlamak, Türk
dalları ile ilgili çalışma ve araştırmaları geliştirmek, bu alanda çalışanlarla
Trombus ve Hemostazını dünyaya tanıtmak ve temsil etmektir. Üyelerin
iletişimi sağlamak, araştırmacıya imkanlar sağlamak, Türk Tromboz ve
mesleki inkişaf ve gereksinimlerinin karşılanması için her türlü yardımlarda
Hemostazını dünyaya tanıtmak ve ulusal-uluslararası alanda en üst düzeyde
bulunur. Üyelerinin çalışmalarının geliştirilmesi zımmında yabancı
temsil etmektir. Bu amaçla;
memleketlere eleman gönderir.
Üyeleri için gerekli alet, edevat ve vasıtaların temin ve tedarikine
çalışır.
a) Üyelerinin mesleki açıdan gelişmeleri ve gereksinimlerinin
karşılanabilmesi için her türlü yardımda (araç, gereç, sarf
malzemeleri), bulunur.
1
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1- Derneğin faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için
araştırmalar yapmak,
2- Üyeleri için gerekli alet, edevat ve vasıtaların temin ve tedarikine
çalışır.
b) Ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum,
seminer, kurs, vs.) düzenler ve yayınlar yapar.
c) Derneğin faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için
araştırmalar yapar ve yapılan araştırmalara destek olur.
d) Tromboz-Hemostaz ve ilgili bilim dallarında mezuniyet öncesi, uzmanlık
3- Üyelerin mesleki inkişaf ve gereksinimlerinin karşılanması için her türlü
ve mezuniyet sonrası kurs, seminer, çalıştay vb. bilimsel, aydınlatıcı
yardımlarda bulunur.
aktiviteleri planlar, düzenler ya da düzenlenmesine katkıda bulunur.
4- Üyelerinin çalışmalarının geliştirilmesi zımmında memleketlere
İlgili resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yetkiyle aktiviteler sonunda
eleman gönderir.
belirleyeceği ölçütlere uygun olarak başarı gösterenlere katılım
5-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları
sertifikası ve ayni ve/veya nakdi ödül verebilir. İlgili resmi kurum ve
düzenlemek,
kuruluşlardan alınan yetkiyle katılımcılara sertfika verilebilir.
6-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge,
e) Yasa ve tüzük kurallarına uygun olarak Güncel mevzuata uygun gerekli
doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,
izinleri almak koşuluyla Tromboz-Hemostaz ile ilgili ulusal ve
çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap
uluslararası dernek ve kuruluşlara üye olur, bu gibi kuruluşları kurar
gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme
veya kurulmasına katkıda bulunur. Bu kuruluşlarla proje bazında ortak
bültenleri çıkarmak,
çalışmalar yapar veya yardımlaşır.
7- Deprem su baskını yangın ve benzeri doğal afetlere maruz kalan
f) Amacına yönelik vakıflar ve bu vakıflar nezdinde iktisadi işletmeler
üyelere maddi ve manevi yardımda bulunulur.
kurabilir ya da başka bir vakfın kurucu üyeliğine katılabilir. Gerekli
8-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını
izinleri alarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar. Gelirleri
sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye
dernek amaçlarına tahsis edilmek üzere iktisadi işletme kurabilir.
malzemelerini temin etmek,
g) Yönetim kurulunun hazırlayacağı yönergelere göre bilimsel
2
9-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak
araştırmaları destekler ve ödüllendirir. Hizmet ödülleri verebilir.
ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, 10-Tüzük amaçlarının
Üyelerine, eğitim ve öğretim faaliyetleri için burs adı altında ayni ve
gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla
nakdi desteklerde bulunabilir, bilimsel yayın ve çalışmalarını
iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
destekler.
11-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için
h) İlgili güncel mevzuatın izin verdiği ölçüde araştırma merkezi ya da
lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
laboratuvar, klinik, poliklinik ve hastane kurar ve işletir ya da bu
12-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam
ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi
kuruluşları destekler.
i)
ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür
etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
eder.
j)
13-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak,
14-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf
gezi, kermes, sergi, spor yarışmaları, vb.) bulunur.
k) Her türlü, taşınır ve taşınmaz mallar alır ve gereksinim
duymadıklarını satar. Taşınır ve taşınmaz malları kiralar ya da
kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli
kiraya verir. İpotek ve diğer ayni hakları kurar ve kaldırır.
izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, 15Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara
üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya
yardımlaşmak,
Derneğe gelir sağlama amacına yönelik olarak çeşitli bilimsel ve
sosyal etkinliklerde (bilimsel toplantı, piyango, balo, eğlence, temsil,
satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis
etmek,
Gerektiğinde yurt dışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet
l)
Amaçları doğrultusunda kamu oyunu ve ilgili kişi, sağlık çalışanları ve
kuruluşları her türlü araçla bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerde
bulunur.
m) Monografi, kitap, süreli yayın, broşür vb. yayınlar yapar. Amacın
gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve
yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,
3
16- Üyelerin hukuki haklarının tanınmasını ve korunmasını sağlamak
çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap
17-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve
gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme
diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
bültenleri çıkarır.
sandık kurmak,
18- Üyelerin hak ve menfaatleri için idari ve yasal girişimlerde
bulunmak, dava açmak, üyelerinine maddi ve mhukuki yardım
sağlamak,
19- Derneğin mali imkanları ve yönetim Kurulu’nca alınacak kararlar
doğrultusunda; muhtaç durumdaki üyelerine ayni ve yardım yapmak,
tahsildeki çocuklarına karşılıksız burs vermek, ölen üyeleri için cenaze
n) Deprem, su baskını yangın ve benzeri doğal afetlere maruz kalan
üyelere maddi ve manevi yardımda bulunur.
o) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde
bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir.
p) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri
için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurabilir.
q) Üyelerin hukuki haklarının tanınmasını ve korunmasını sağlar.
yardımı yapmak,
Üyelerin hak ve çıkarları için idari ve yasal girişimlerde bulunmak,
20- yemekli, yemeksiz toplantılar, eğlence geceleri, çekiliş ve
dava açmak, üyelerinine maddi ve hukuki yardım sağlayabilir.
piyangolar düzenlemek,
r) Derneğin mali imkanları ve Yönetim Kurulu’nca alınacak kararlar
21- Taşınmaz mal satın almak, gerektiğinde taşınmaz mallarını kiraya
doğrultusunda; muhtaç durumdaki üyelerine ayni ve nakdi yardım
vermek veya satmaka, edindiği taşınmaz mallar üzerinde ayni haklar
yapmak, tahsildeki çocuklarına karşılıksız burs vermek, ölen üyeleri için
(intifa, ipotek, irtifak) tesis etmek ve bunları terkin etmek,
cenaze yardımı yapmaktır.
22- Dernek, faliyetlerinin yürütülebilmesi için yurt içinde il ve
s) Dernek mülkiyetinde bulunan arsalar üzerinde inşaat yaptırabilir.
ilçelerde gerek görülen yerlerde genel kurul kararıyla şubeler ve
temsilcilik açabilir,
23- Dernek mülkiyetinde bulunan arsalar üzerinde inşaat yaptırmak.
4
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Derneğe Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde-5:
Madde-3: Derneğin, asil üye, onursal üye ve fahri üye olmak üzere üç
a) Fiil ehliyetine sahip
türlü üyesi vardır.
b) 18 yaşını bitirmiş,
Derneğe asil üye olmak için;
c) En az 2 dernek üyesince tavsiye edilmiş olmak,
a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
d) Biyolojik bilimler, tıp ve temel bilimler, Trombus ve Hemostaz
b) 18 yaşını bitirmiş olmak,
hastalıkları ve konusu ile ilgili alanlarda araştırmacı olmak ve çalışmak.
c) En az iki dernek üyesince tavsiye edilmiş olmak,
e) Tıpta uzman olmak veya Tromboz-Hemostaz ile ilgili olabilecek bir temel
d) Biyolojik bilimler, tıp ve temel bilimler, Tromboz, Hemostaz, Anjioloji
bilim dalında doktorasını yapmış olması gerekmektedir.
ve konusu ile ilgili alanlarda araştırmacı olmak, çalışmak veya bu
konularda yayın yapmış olmak,
e) Tıpta uzman olmak veya Tromboz-Hemostaz ile ilgili olabilecek bir temel
Yukarıdaki maddelere haiz olanlar, derneğin amaç ve ilkelerini
bilim dalında doktorasını yapmış olması gerekmektedir. Yukarıdaki
benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın
niteliklere sahip kişiler, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu
öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma
doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını
hakkına sahiptir.
taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek
yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi
yönetim kurulunca başvurudan sonraki ilk yönetim kurulunda, üyelik
şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
şartlarını sağlayıp sağlamadığını kontrol edip üyeliğe kabul veya reddine
karar verir. Sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul
edilen üye, bu amaçla tutulan üyelik deftere
5
Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine
üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Dernek
yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine
yönetimine katılma hakkı vardır.
üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe Onursal Üye Olarak Kabul Edilme;
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve
Tromboz, Hemostaz, Anjioloji ve ilgili alanlarda uluslararası katkılarda
yönetimine katılma hakkı vardır.
bulunmuş dernek üyesi olmayan Türk ya da yabancı bilim insanları
yönetim kurulunun veya üyelerden birinin önerisi ve
Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olurlar. Onursal üyelerden ödenti
alınmaz. Onursal üyeler Genel Kurul'a oy hakkı olmaksızın
katılabilirler.
Derneğe Fahri Üye Olarak Kabul Edilme;
Derneğe maddi ve manevi katkı sağlayan özel ve tüzel kişiler yönetim
kurulu'nun veya üyelerden birinin öneri ve yönetim kurulu kararı ile
fahri üye olurlar. Fahri üyeler istedikleri takdirde ödenti verebilirler ve
Genel Kurul toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilirler.
Üyelikten Çıkma
Madde-8:
Hiç kimse, dernekte üye olmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak
Üyelikten Çıkma
Madde-4:
Hiç kimse, dernekte üye olmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak
bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa
6
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri
dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri başlamış, yönetim
sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş
kurulu kararı sonrası sonuçlanmış sayılır. Yönetim kurulu kararı istifa etmiş
borçlarını sona erdirmez.
kişiye yazılı olarak bildirilir ve üye kayıt defterinden üyelik bilgileri silinir.
Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş
borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
Madde-9:
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller. a-
Üyelikten Çıkarılma
Madde-5:
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren durumlar: a-
Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, b-
Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, b-
Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
c-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, d-
c-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını öngörülen süre içinde
Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
ödememek veya ödememekte direnmek
e-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
d-Dernek organlarınca verilen kararlara bilinçli bir şekilde uymamak. e-
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu
Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
kararı ile üyelikten çıkarılır.
f- Tıbbi ve bilimsel etiğe uymayan davranışlarda bulunmak, Yukarıda
Dernek üyeliğinden çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.
sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulunun önerisi ile
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek
üye ile ilgili durum disiplin kuruluna gönderilip,
malvarlığında hak iddia edemez.
disiplin kurulundan görüş alınır. Alınan görüş üzerine Yönetim Kurulu
kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernek üyeliğinden çıkarılanların genel kurula
itiraz hakları vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt
defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.
7
Üyelikten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona
erdirmez.
İstifa ve ödenti borcu nedeniyle üyeliği sonlandırılanlar en erken bir yıl
sonra üyeliğe başvurabilirler. Yeniden üyelik işlemleri ödenti borçları
ve varsa yasal faizi ödendikten sonra başlar.
Yıllık Ödenti
Madde -6
Derneğin üyeleri yönetim kurulunca belirlenecek yıllık ödentiyi
ödemekle yükümlüdürler. 65 yaşına girmiş üyelerden ve onursal
üyelerden yıllık ödenti alınmaz.
Dernek Organları
Dernek Organları
Madde-7:
Madde-10:
Derneğin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
ve Disiplin kurulu’ndan oluşmaktadır.
a-Genel kurul,
kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun
b-Yönetim kurulu,
görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
c-Denetleme kurulu,
d-Disiplin kurulu
Dernek, başka organlarda kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul
Dernek, başka organlarda
ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
8
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Madde-11:
Madde-8:
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden
üyelerden oluşur.
oluşur. Olağan genel kurul, iki yılda bir, Mart ayı içerisinde, yönetim
Olağan genel kurul, iki (2) yılda bir, MAYIS ayı içerisinde, yönetim
kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul;
Genel kurul;
a-Dernek tüzüğünde belli edilen zamanda olağan,
a-Dernek tüzüğünde belli edilen zamanda olağan,
b-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek
b-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek
üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü
üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü
toplanır. Genel kurul toplantısını düzenleme yönetim kurulunca yapılır.
toplanır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin
başvurusu üzerine Denetleme Kurulu genel kurulu toplantıya çağırmakla
görevlendirir.
başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla
görevlendirir.
Genel Kurula Çağrı Usulü
Madde-12:
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az
onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek
Genel Kurula Çağrı Usulü
Madde-9:
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az
onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya
derneğin internet sayfasında ilan edilmek,
veya yazılı yada elektronik posta ile
9
bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması
yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da
sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde
iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları
yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi
kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması
günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması
sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde
sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma
yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi
sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne
günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması
uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya,
birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Genel Kurul Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı
Madde-13:
Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulduğu yerde yapılır. Genel
kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği
ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı,
yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma
sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne
uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya,
birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Genel Kurul Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı
Madde-10:
Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Ancak
Yönetim Kurulu dernek merkezinden başka bir yerde olağan Genel Kurul
toplantısının yapılmasına karar verebilir. Bu durumda belirlenen yer
toplantı tarihinin en az kırkbeş gün öncesinde ulusal bir gazetede ilan edilir
veya üyelerin dernek nezdindeki yazılı posta ve
/veya eposta adreslerine veya dernek internet sayfasından bildirilir.
10
Genel kurul toplantısı yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve
Genel Kurul Toplantı Usulü
Madde -14
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır
bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş
saatte toplanır. Genel kurul, Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin
yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. Ancak, tüzük değişikliği ve
derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; Çoğunluğun
sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci
kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı,
görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim
yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.
kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine
girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile
genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu
kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını
izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit
edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim
kurulu
Genel Kurul Toplantı Usulü
Madde -11:
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır
bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş
kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca
görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim
kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine
girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile
genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu
kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını
izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit
edilir ve
11
üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması
toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu
halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar
halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan
başkan vekili ile yazman seçilerek divan kurulu oluşturulur. Dernek
üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki
organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan
isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve
üyelerinhazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla
Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla
sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu
sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu
şahsen kullanmak zorundadır.
şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan
başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda,
tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim
kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim
kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyım
kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte
imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu
başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin
korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim
etmekten sorumludur.
atanması veya medeni Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasına göre
görevlendirme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen
görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
12
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde-15:
Madde-12:
Genel kurulda, genel başkan, yönetim ve denetleme kurulu üyelerin
Genel kurulda, yönetim ve denetleme kurulu üyelerin seçimleri gizli
seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar
oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık
alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından
olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş
mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği
kağıtların veya mühürlenmiş oy pusulalarının üyeler tarafından gereği
yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin
yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin
bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel
Açık oylamada, genel kurul (divan) başkanının belirteceği yöntem
kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar
uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt
ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan
çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak
üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Her üyenin
genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Genel Kurul
toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak,
toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen
konular gündeme alınır.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde-16:
Madde-13:
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. a-
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. a-
Dernek organlarının seçilmesi,
Dernek organlarının iki yıl süre ile seçilmesi,
13
b-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
b-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve karara
c-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve karara
bağlanması
bağlanması
d-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya
d-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya
değiştirilerek kabul edilmesi,
değiştirilerek kabul edilmesi,
e-Derneğin gerekli görülen yerlerde Temsilcilik ve Şube açma ve
e- Yönetim Kurulu'nun yıllık çalışma raporu ile Denetleme Kurulu
kapatma konusunda Karar almak ve Yönetim Kurulu’na yetki
raporunu görüşerek Yönetim Kurulu'nu aklanması,
verilmesi.
f-Derneğin gerekli görülen yerlerde Temsilcilik açma ve kapatma ve
f-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut
İktisadi işletme kurulması konusunda karar almak ve Yönetim
taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
Kurulu’na yetki verilmesi.
g-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak
g-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut
yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, h-Dernek
taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve
h-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan
üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile
ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile
dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve
dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve
yolluk miktarlarının tespit edilmesi, i-Derneğin federasyona katılması ve
yolluk miktarlarının tespit edilmesi, i-Derneğin federasyona katılması ve
ayrılmasının kararlaştırılması, j-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması,
yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
k-Derneğin fesih edilmesi,
ayrılmasının kararlaştırılması, j-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması,
yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
k-Derneğin fesih edilmesi,
14
l-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, m-
l-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, m-
Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine
Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine
getirilmesi,
getirilmesi,
Yönetim Kurulunun Teşkili
Yönetim Kurulunun Teşkili
Madde-17:
Madde-14:
-Yönetim kurulu, 7 (yedi) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak gizli oyla
Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 11 (onbir) asil ve 7
seçilir.
(yedi) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu ve yedek üyelerin
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev
seçimi gizli oylama ile yapılır. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk
bölüşümü yaparak bir Genel başkan, bir II. Genel Başkan, bir genel
toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak asil olarak
Sekreter, ve bir Sayman ve Üyeleri belirler.
seçilenler arasından bir yönetim kurulu başkanı, bir ikinci başkan, bir
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya
genel sekreter, bir araştırma sekreteri, bir sayman ve altı üyeyi belirler.
çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile
Yedek üyeler aldıkları oya göre sıralamaya tabi tutulurlar.
toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
İhtiyaç olduğunda bu sıralamaya göre göreve çağrılırlar.
alınır.
Asil üyeliklerde boşalma olma durumunda birinci yedek üye göreve
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı
çağrılır. Yedek üyenin görevi yönetim kurulu tarafından belirlenir ve
boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre
gerekirse yönetim kurulu içerisinde görev değişikliğine gidilebilinir.
yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de
getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse,
Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu
tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması
durumunda dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine , dernek
15
merkezinin bulunduğu yerin sulh hakimi duruşma yaparak dernek
üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul'u
toplamakla görevlendirir.
Yönetim Kurulunun Görevleri
Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri
Madde-18:
Madde-15:
a-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya
Yönetim Kurulu en az üç ayda bir Başkanın çağrısı ile dernek merkezinde,
birkaçına yetki vermek,
varsa iktisadi işletmenin bulunduğu yerde veya toplantı için uygun bulunan
b-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesaplar yapmak ve gelecek
başka bir yerde toplanır ve gündemdeki konuları karara bağlar. Üye
döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, c-Derneğin
tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. İvedilikle
çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına
sunmak
d-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait
taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira
sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis
ettirmek,
karar verilmesini gerekli kılan haller dışında, yönetim kurulu toplantı yer ve
zamanının en az on gün önce üyelere duyurulması gerekir. Kararlar oy
çokluğu ile alınır. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılmayan Yönetim
Kurulu üyesi çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nun görev süresi iki yıldır. İki
yılda bir yapılan her
e-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu seçimi yenilenir. Aynı
f-Dernek şubelerinin ve temsilciliklerin açılmasıyla Genel Kurulun onayının
üyeler Yönetim Kurulu'na ve diğer kurullara yeniden
alınmasından sonra Şube veya temsilcilik kurucularına yetki vermek.
seçilebilirler.
g-Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu
Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:
çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel
a.
Derneği her alanda temsil etmek ya da bu konuda Yönetim
Kurulu üyelerinden birine ya da birkaçına yetki vermek,
16
kurula sunmak.
b.
Derneğin amaçları doğrultusunda her türlü çalışmada bulunmak,
h- Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak. i-Derneğe
c.
Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
d.
Görev dönemine ilişkin çalışma raporunu ve gelecek döneme ait
j-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve
bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
uygulamak,
e.
Genel Kurulca alınan kararları uygulamak,
k-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri
f.
Üye olmak isteyenlerin başvurularını inceleyerek
kullanmak,
sonuçlandırmak,
g.
Derneğin bilimsel etkinliklerinin yürütülmesi için bilimsel alt
komiteler oluşturmak, var olan alt komiteleri ortadan kaldırmak,
denetlemek ve bu amaca yönelik yönergeler hazırlamak,
h.
Gerektiğinde üyelere uyarıda bulunmak, Disiplin Kurulu'na
göndermek ve disiplin kurulu kararlarında önerilmesi halinde
üyeliklerine son vermek,
i.
Ulusal ya da uluslararası kongre ya da her türlü diğer bilimsel
toplantıların yapılmasını kararlaştırmak ve bu etkinlikleri düzenlemek,
j.
Tüzük değişikliği gerektiğinde önerilerini Genel Kurul'a
sunmak,
k.
Dernek iktisadi işletme yönetim kurulunu atamak, çalışma usul ve
esaslarını belirlemek ve diğer tüm işlemleri yapmak veya yaptırmak,
17
Dernek amaçları doğrultusunda her türlü gayrimenkulu kiralamak veya
kiraya vermek, ödünç almak ve benzeri şekillerde kullanım haklarını
edinmek,
m. Bu tüzükte ya da mevzuatta Yönetim Kurulu'nca yapılması
belirtilen diğer görevleriyerine getirmek.
Genel Başkanın Görev Ve Yetkileri
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Yetki ve Görevleri
Madde-23:
Madde 16.
Dernek genel başkanın derneği her surette temsil eder. Genel Merkez
yönetim kurulu adına hareket etmeye yetkilidir. Görevi iki yıl olup aynı
şahsın tekrar seçilmesi mümkündür. Genel başkan genel merkez yönetim
kuruluna başkanlık eder. Derneğin ve yönetim kurulunun nazımıdır. Genel
kurul tarafından onaylanan bütçe ve faaliyetlerin ve
şube çalışmalarının dernek yararına olmasını temin etmekle
görevlidir.Şubelerdeki vaki olacak taleplerin merkez yönetim kurulunda
müzakere ve uygulanmasını sağlar. Tüzüğün kendisine verdiği diğer
görevleri yapar.Genel başkanın bulunmadığı hallerde yerine II.Başkan
vekalet eder. II.Başkanın da bulunmadığı hallerde genel sekreter kurula
başkanlık eder.
Genel II. Başkanın Görev Ve Yetkileri
Madde-24:
Genel başkanın bulunmadığı hallerde başkana vekalet eder. Dernek
l.
a) Yönetim Kurulu Başkanı:
Derneğin idari ve bilimsel temsilcisidir. Gerekli gördüğü zaman Yönetim
Kurulu'nu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
Yönetim Kurulu'nun vereceği yetkiye dayanarak Dernek adına borç ve hak
sağlayıcı işlemler yapar. Dernek yararına gördüğü işlemleri gerçekleştirir.
Dernek adına bankalarda hesap açıp
kapatmaya, bu hesaplardan ilgilisi ile birlikte para çekmeye yetkilidir.
Tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yapar. Genel başkanın
bulunmadığı hallerde yerine II.Başkan vekalet eder. II.Başkanın da
bulunmadığı hallerde genel sekreter kurula başkanlık eder.
b) İkinci Başkan:
Başkanın yokluğunda başkan tarafından yapılması gereken görevleri
yerine getirir. Dernek genel yönetiminde başkana yardımcı olur.
c) Genel Sekreter:
Genel sekreter derneğin sözcüsüdür. Dernek faaliyetleri hakkında ve diğer
genel yönetiminde başkana yardımcı olur. Derneğe ait tesisler olduğu hususlarda yönetim kurulunca kararlaştırılan faaliyetleri açıklar. Derneğin
taktirde bunların denetimini sağlar ve dernek yararınaolan çalışmalarda üye kayıt defterini ve gelen-giden evrak defterini tutar, yazışmaları yapar,
başkana yardımcı olur.
Genel Sekreter Görev Ve Yetkileri
Madde-25:
Genel sekreter derneğin sözcüsüdür. Dernek faaliyetleri hakkında ve diğer
hususlarda yönetim kurulunca kararlaştırılan faaliyetleri açıklar. Genel
Başkan ve II. Başkanın bulunmadığı hallerde merkez yönetim kuruluna
başkanlık eder. Dernek büro hizmetlerinin tanzim ve yürütülmesini temin
eder. Toplantı gündemini hazırlatır. Yazışmaların usülüne uygun olarak
dosyaların düzenli tutulmasını, Yönetim Kurulu
gündeminin hazırlanmasını sağlar. Başkan ve ikinci başkanın yokluğunda
onların görevlerini üstlenir. Dernek yayın organlarının gününde yayın ve
dağıtımını sağlar. Ve bu yayınların yöneticisi olarak görev yapar. Büro
personel ve hizmetlerinin çalışmalarını kontrol eder. Genel Sekreterin
bulunmadığı hallerde bu görevleri Araştırma
Sekreteri yerine getirir.
d) Araştırma Sekreteri:
yürütülmesini temin eder. Dernek yayın organlarının gününde yayın ve
Dernekle ilgili bilimsel araştırmaların yürütülmesinde ve bilimsel alt
dağıtımını sağlar. Ve bu yayınların
komitelerin çalışmalarında yardımcı olur.
yöneticisi olarak görev yapar. Büro personel ve hizmetlerinin
e) Sayman:
çalışmalarını kontrol eder. Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde bu
Derneğin Gelir-Gider defterini, Bütçe defterini ve Demirbaş defterini
görevleri Araştırma Sekreteri yerine getirir.
tutar. Tahmini gelir ve gider bütçesini hazırlar. Derneğin mali
Araştırma Sekreterinin Görev Ve Yetkileri
durumunu yönlendirir. Sarf ve gelir belgelerini düzenli biçimde korur.
MADDE-26:
Ödemelere ait belgeleri, ödenti, bağış ve benzeri gelirlere ilişkin
Dernek içi ve dışı hematoloji araştırmalarının yürütülmesine yardımcı
makbuzları imzalar. Toplanan paraları Yönetim Kurulunca belirlenen
olur.
bankalara yatırır. Yönetim Kurulu'na bu işlemler konusunda bilgi verir. Acil
Sayman Üyenin Görev Ve Yetkileri
Madde-27:
masraflar için kasada bulunan paraları muhafaza eder. Dernek
Sayman üye dernek gelir ve giderlerinin kaydını yapar. Derneğin
mutemedi olarak makbuzlarla tahsil ve tediye emirlerini imza eder
dernek alacaklarının tahsil edilmesini izler ve gereğinin yapılmasını
temin eder. Ödeme ve tahsil fişlerinin tanzimi ile bilanço fasıllarının genel
kurul kararına uygun olarak yürütülmesini sağlar.Derneğe ait kıymetli
evrakı muhafaza eder. Acil masraflar için kasada bulunan paraları
gelirlerinin çoğalması halinde muhasebe kayıtlarının ücretli personele
yaptırılması mümkün olup muhasipüye bu personelin çalışmasında ve
yapacakları hatalardan sorumludur.
f) Üyeler:
Yönetim kurulunun verdiği işleri yaparlar. Sorumlulukları başkana ve
yönetim kuruluna karşıdır.
muhafaza eder. Dernek gelirlerinin çoğalması halinde muhasebe
kayıtlarının ücretli personele yaptırılması mümkün olup muhasipüye bu
personelin çalışmasında ve yapacakları hatalardan
sorumludur.
Denetim Kurulunun Teşkili
Madde-19:
Denetim kurulu, üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak genel kurulca gizli
oyla seçilir.
En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur. Denetim kurulu asıl
üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde
genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve
çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Teşkili
Madde-17:
Denetim kurulu, üç (3) asil ve üç (3) yedek üye olarak genel kurulca gizli
oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur. Eşit oy
alma durumunda üyeler başkanı kendi ararlarında seçerler. Denetim
kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma
olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek
üyelerin göreve çağrılması mecburi olup, çağırma işlemi yönetim kurulu
tarafından yapılır.
20
Denetim Kurulunun Görevleri
Denetim Kurulunun Görevleri
Madde-20:
Madde-18:
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın
gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları
gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları
doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların
doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların
mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek
tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla
denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve
toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya
mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek
tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen
aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim
kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu
toplantıya çağırır. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi,
çağırır Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve
belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya
kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim
verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin
yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi
yerine getirilmesi zorunludur.
zorunlodur.
Disiplin Kurulunun Teşkili
Madde-19:
Disiplin Kurulunun Teşkili
Disiplin Kurulu üç (3) asil , üç (3) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Madde-21:
Divan başkanının belirlediği yöntem uygulanır. Seçilen en kıdemli üye
Disiplin Kurulu üç (3) asil , üç (3) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla
başkan olur. En kıdemli üye
seçilir. En çok oy alan Disiplin Kurulu başkanı olur.
başkanlığı istemediği durumda kurul üyeleri aralarından birini başkan
Disiplin kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma
olarak seçerler.
olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek
Disiplin kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı
üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
21
boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre
yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Disiplin kurulunda boşalan
üyelik başkanlık ise, yedek üye ile tamamlanma sonrasında kurul yine kendi
arasında başkanını seçer.
Disiplin Kurulunun Görevleri
Disiplin Kurulunun Görevleri
Madde-22:
Madde-20:
Disiplin kurulu dernek üyeleri arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları tetkik ve
Üyelerden birinin yönetim kuruluna başvurması ile veya yönetim
halletmeye çalışır. Dernek amaç tüzüğüne aykırı hareketi görülenleri
kurulunun kendi kararı ile disiplin kuruluna başvuru yapılır. Yönetim
sorguya çeker. Suçun işleniş şekline göre ihtar, geçici ihraç ve ihraç kararı
Kurulundan bağımsız direkt disiplin kuruluna başvuru yapılamaz. Disiplin
vermeye yetkilidir. Her hangi bir konu Yüksek Disiplin kuruluna yazılı olarak
kurulu yönetim kurulu kararı ile yapılan başvuruyu, şikayetleri inceler,
gönderilir. Şubelerdeki anlaşmazlıklar şube yönetim kurullarınca genel
soruşturur, suçlanan üyenin yazılı ve gerektiğinde ayrıca sözlü savunmasını
merkez yönetim kuruluna tevdi edilir ve burada incelendikten sonra disiplin
alır ve en geç bir ay içinde bir karara bağlar. Süre kısıtlması nedeniyle en
kuruluna sevk olunur. Konuya ait evrak ve dosya disiplin kurulunca bir ay
fazla iki kez birer aylık uzatma
içinde tetkik ve karara bağlanır. Verilecek ceza kararları merkezde merkez
yönetim kurulunca şubelerde ise şube yönetim kurulunca uygulanır. Kesin
ihraç kararlarına ilgilinin ilk genel kurula itiraz hakkı vardır. Genel kurulun
vereceği karar kesindir.
isteyebilir. Süre uzatma yetkisi yönetim kurulunda olup, gerektiğinde
uzatma isteği onaylanmayabilir. Disiplin kurulunun aldığı karar yönetim
kuruluna bildirirlir. Yönetim Kurulu bu kararı uygulamakta serbesttir.
Kararlar üyenin aklanması ya da disiplin cezası verilmesi şeklinde olur.
Disiplin cezaları arasında yazılı uyarma, yazılı kınama ve üyeliğin
sonlandırılması yer alır. Disiplin kurulunun görevleri bir yönerge ile
ayrıntılı olarak belirlenir.
22
Dernek Görevlileri
Madde -21
Dernek hizmetlerini yürütmek amacıyla gerektiği sayıda görevli yönetim
kurulu tarafından atanabilir. Yönetim kurulu bu görevlilerin ücretlerini,
vasıf, çalışma koşulları ve sürelerini dikkate alarak
belirleme yetkisine sahiptir.
Derneğin Temsilcilik ve Şube Açması
Derneğin Temsilcilik ve Şube Açması
Madde-28:
Madde 22.
Dernek gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararı ile temsilcilik ve şube
Şube açılmayacaktır.
açabilir.
Bu amaçla, Dernek Yönetim Kurulu’nca yetki ve4rilen en az üç kişilik
kurucular kurulu tarafında şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine
yazılı müracaat yapılır. Mülki amirliği şube kuruluş
bildirimi ve gerekli belgelere verilir.
Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare
amirliğine yazılı olarak bildirilir. Şubeler temsilcilik açamazlar.
Şubelerin Kuruluşu Ve Hukuksal Durumu
Madde-29:
Şube açmaya yetkili kılınanlar, kurucuların ad ve soyadlarını, baba
23
adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını, ikametgah ve
uyruklarını, şube merkezi ile adresini, şube açacağı yerin en büyük mülki
amirliğine bildirirler.Bu bildirime dernek ana tüzüğünden iki örnek ile
kuruculuk yetki belgesini de eklerler. Bu bildirim ile şube kuruluşu
tamamlanmış olur.
Şubeler, kanunlar ve tüzük hükümleri gereğince Derneğe bağlı; Dernek
Merkezi ile ilişkileri ve karar yetkiler ”Şube Yönetmeliği” hükümleri ile
belirlenmiş; varlığı ve hakları dernek bünyesine dahil; Dernek Hizmet ve
Amaç konuları doğrultusunda YönetimKurulu Kararı ile özerk faaliyetleri
yapmakta görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından
ötürü Derneğin
Sorumlu olduğu, bağımsız konutlu Dernek iç organıdır.
Şubeler Dernek Genel Kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir.
Şubelerin Yönetim Kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel
kurullarında her 10 üye adına seçilecek 1 delege de seçimlik delege olarak
temsilen Genel Kurul’a katılma hakkına
sahiptir.
Bu tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şube
kapsamında ve şubeye ilişkin geçerli olarak uygulanır. Uygulamaya ve
merkez şube ilişkilerine dair hükümler, Dernek Yönetim Kurulunca mevzuat
ve tüzük hükümlerine uygun olarak hazırlanacak şubeler
24
yönetmeliğine gösterilir.
Şubeler yıllık gelirlerinin % 5’i nispetindeki aidatı her yıl genel merkeze
ödemek zorundadırlar. İş bu yüzde beş gelir, şubenin o yıl temin ettiği
brüt geliri ifade eder.
Şubelerin Organları Görev Ve Yetkileri
Madde-30:
Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
A- Şube Genel Kurulu : Şubeye kayıtlı ve aidatlarını ödemiş üyelerin
katılması ile iki yılda bir toplanır. Toplantı en geç merkez genel kurulu
toplantısından 2 ay önce gerçekleştirilmek zorundadır. Şube genel
kurulunun toplantı ilkeleri, çağrı yöntemleri, olağanüstü toplantı ile görev
yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün
genel kurulla ilgili 11, 12, 13 ve diğer maddeleri kıyasen uygulanır.
B- Şube Yönetim Kurulu : Şube Genel Kurulunda gizli oyla seçilen 5 asil ve
5 yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimleri ile görev vr
yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak tüzüğün
yönetim kurulu ile ilgili 17. ve 18. maddeleri kıyasen uygulanır.
C- Denetleme Kurulu : Şube Genel Kurulunda gizli oyla seçilen üç asil ve üç
yedek üyeden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimleri ile
25
görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu
tüzüğün Denetleme Kurulu ile ilgili 19. ve 20. maddeler uygulanır.
Derneğin Gelir Kaynakları
Derneğin Gelir ve Giderleri
Madde-31:
Madde-23:
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
a- Üye Aidatı : Üye aidatları ve giriş aidatı her yıl için Genel Kurul
a- Üye Aidatı : Üye aidatları ve giriş aidatı her yıl için yönetim kurulu
tarafından tespit edilir.
b- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve
yardımlar.
tarafından tespit edilir.
b- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve
yardımlar.
c- Derneklerce yapılan yayınlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi
c- Derneklerce yapılan yayınlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi
ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerde
ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi
sağlanan gelirler.
faaliyetlerde sağlanan gelirler.
d- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
d- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
e- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak
e- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak
toplanacak bağış ve yardımlar.
f- Amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek
amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
g- Diğer gelirler.
toplanacak bağış ve yardımlar.
f- Amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek
amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
g- İktisadi işletme gelirleri hDiğer gelirler
Madde-24:
Derneğin giderleri şunlardır:
26
Genel Kurul giderleri,
b. Toplantı giderleri,
c. Yayımlanacak kitap ve benzeri basılı materyal giderleri,
d. Dernek amaçlarına uygun her türlü faaliyetin gerektirdiği diğer
giderler.
e. Üyelerinin bilimsel gelişmleri için yönetim kurulunun uygun
gördüğü burs, ödül ve benzeri (ayni-nakdi) yardımlarda bulunur.
Dernek mal ve hizmet alımlarını saydam, rekabete açık, eşitlik ve
güvenilirlik ilkelerine uygun biçimde dernek menfaatleri
doğrultusunda gerçekleştirir.
Defterler ve Kayıtlar
Tutulacak Defterler
Madde-25:
Madde-32:
Dernek kayıtları için Noter tarafından veya dernekler biriminden
Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.
onaylanmış aşağıdaki defterler tutulur.
A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar
a) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olanların kimlikleri, derneğe giriş
aşağıdaki gibidir.
tarihleri, yıllık aidatları bu deftere yazılır.
1- Karar Defteri : Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu
b) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları, tarih ve sayı verilerek bu
deftere yazılır ve kararlar altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 2- Üye
deftere yazılır. Kararlar toplantıya katılanBaşkan ve üyeler tarafından
kayıt Defteri :Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgiler,
imzalanır.
derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri
a.
c) Gelen-Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve sayı
27
giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
verilerek bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları, giden evrakın
3- Evrak kayıt defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası
ise kopyaları dosyalarında saklanır.
ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın
d) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan bütün paraların
kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden
alındıkları ve harcanan paralarının da verildikleri yerler, açık ve
evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
düzenli olarak bu deftere işlenir.
4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli
e) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu
ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini
belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade
dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
5- İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan
f) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşya, marka, satın alınış
giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
tarihi ve benzeri özellikleri belirtilerek bu deftere kaydedilir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra
İlk üç defterin gereği gibi tutulmasından Yönetim Kurulu'nun Genel
numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları
Sekreter üyesi, ikinci üç defterin tutulmasından ise sayman üye
ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
sorumludur.
B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki
Yukarıda sayılan defterler dışında 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11
gibidir.
inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca yönetmelikle belirlenen tutulması
1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço
zorunlu defterler ayrıca tutulur.
esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya
başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu
defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin
ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin
kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi
zorunludur.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin
tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye
Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliğleri esasına göre yapılır.
28
Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan
önce il dernekler müdürüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin
kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki
yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31
Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu”
düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise,
yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen
son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde-26:
Madde-33:
Gelir ve gider belgeleri;
Gelir ve gider belgeleri;
Derneğin her türlü geliri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine
Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin
uygun şekilde alındı belgesi ile, her türlü gideri de harcama belgesi ile
bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka tarafından düzenlenen
belgelendirilir. Alındı belgelerinde ilgilisinin açık kimliği ve imzası
dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
bulunacaktır. Bankalar aracılığı ile gelir toplanması halinde banka
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek
tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı
makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir
belgesi yerine geçer. Bu belgelerin beş yıl saklanması zorunludur.
Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında da bulunmayan
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri
ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir.
yönetim kurulu kararı ile mevzuatın öngördüğü koşullar dikkate
Dernek tarafından kişi kurum ve kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve
alınarak bastırılır.
hizmet teslimleri Ayni yardım teslimleri ise ayni Bağış alındı Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi
kabul edilir.
veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri yönetim
ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve
kurulu kararıyla bastırılır.
29
Alındı Belgelerinin Bastırılması Ve Kontrolü
Madde-34:
Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı
fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek
tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu
başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan
gelir tahsil edebilir.
işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir.
Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek
aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak
belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki
belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin
tarafından bir tutanak ile teslim alınır.
görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin
Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt
kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde,
Defterine kaydedilir.Alındı belgelerinin eski ve yeni saymanlar
verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde
arasında tutanakla devir teslimi yapılır.
teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her
zaman iptal edilebilir.
Alındı belgeleri,gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara,
sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza
karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde
gösterilir.
Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle
okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur.
Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte
bırakılır.Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı
ödemede bulunana verilmez.Asıl ve koçan yaprakların üzerine
“İPTAL”ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.
Yetki Belgesi
30
Madde-35:
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek
suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin
açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak
düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki
belgelerinin birer sureti dernekler
birimlerine verilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen
yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden
itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır.Yeni
seçilen yönetim kurullarının yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre
yenilemesi zorunludur.Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki
belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya
görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi
veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek
yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca gelir toplama
yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile
ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde
31
dernekler birimine bildirilir.
Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate
alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri,
harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı
kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun
olarak 5 yıl süre ile saklanır.
Derneğin İç Denetimi
Derneğin İç Denetimi
Madde-36:
Madde-27:
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç
denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim
denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim
yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim
yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim
kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun
kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Derneğin iç denetimi denetleme kurulu
Derneğin iç denetimi denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.
tarafından gerçekleştirilir.
Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi
Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi
Madde-37:
Madde-28:
Genel Kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde yönetim kurulu
Genel Kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde yönetim kurulu
başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer
organlarına seçilenlerin adı ve soyadları, TC Kimlik No, Baba adları, Doğum
yeri ve tarihleri, meslekleri ve adresleri, tahsil
başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer
organlarına seçilenlerin adı ve soyadları, TC Kimlik No, Baba adları, Doğum
yeri ve tarihleri, meslekleri ve adresleri, tahsil
32
durumları, nüfusa kayıtlı oldukları yerler ve diğerevraklarla birlikte bir yazı
durumları, nüfusa kayıtlı oldukları yerler ve diğerevraklarla birlikte bir yazı
ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.
ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde-38:
Madde-29:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için
Dernek üçüncü şahıslardan borç almaz.
ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.
Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi
nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları
ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne
düşürecek nitelikte yapılamaz.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde-39:
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Tüzük değişikliği ancak
genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunanların
Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi
Madde-30:
Tüzük değişikliği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine genel kurul kararı ile
yapılabilir. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya
onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak genel kurulca
toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme
görüşülebilir.
alınarak genel kurulca görüşülebilir. Tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için
Tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için dernek üyelerinin en az üçte ikisinin
genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin
toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk
toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk
sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıdaki üye
sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıdaki üye
33
sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği görüşülür. Tüzük değişikliğine ilişkin
sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az
karar toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır.
olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıya katılanların üçte ikisinin
oyu ile alınır. Tüzük değişikliği mevzuatın öngördüğü koşullara uygun olarak
Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli
ilan edilir.
Madde-40:
Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel
Madde-31:
kurulun feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel
hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 ‘sinin toplantıda hazır
kurulun feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma
bulunması gerekir. İlk toplantıda
hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 ‘sinin toplantıda hazır
bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Üye sayısı ne
bulunması gerekir. İlk toplantıda
olursa olsun fesih konusu görüşülür. Feshe ilişkin karar toplantıya
bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Katılan üye
katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır. Genel kurulda fesih kararı verilince
sayısı Yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az
derneğin feshi yönetim kurulunca beş gün içerisinde mahallin en büyük
olamaz. Feshe ilişkin karar toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile
mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
alınır. Genel kurulda fesih kararı verilince derneğin feshi yönetim
Derneğin feshine karar verilmesi ile derneğin mal ve para haklarının tasfiyesi
kurulunca beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile
için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Feshi halinde derneğin tüm
bildirilir.
mal ve para hakları Genel Kurul Kararı ile tespit edilir. Kara verilmemesi
Derneğin feshine karar verilmesi ile derneğin mal ve para haklarının
durumunda aynı amaçla kurulmuş olan ve üye sayısı çok olan derneğe
tasfiyesi Denetim kurulu tarafından yürütülür. Feshi halinde derneğin tüm
intikal ettirilir.
mal ve para hakları Genel Kurul kararı ile tespit edilir. Karar verilmemesi
durumunda derneğe ait mal ve paralar aynı amaçla kurulmuş olan ve üye
sayısı çok olan Tıp Derneklerinden birine intikal ettirilir.
34
Duyuru ve Bildirimler
Madde 32.
Dernek tarafından üyelere yapılacak tüm duyuru ve bildirimler üyelerin
dernek kayıtlarındaki posta veya elektronik posta adreslerine yapılacaktır.
Adres değişiklikleri üye tarafından derneğe bildirilmek zorundadır.
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde,
yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve
yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi
mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği
yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen
maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt
çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen
süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.
Tüzükte Yer Almayan Hüküm Eksiklikleri
Hüküm Eksikliği
Madde-33:
Madde-41:
Bu tüzükte yer almayan konularda 5253 sayılı Dernekler Kanunu
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni
hükümleri uygulanır.
Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve
ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygu
35
Download

ESKİ HALİ TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ DERNEĞİ