EK D E‐TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ Başvuru dosyasının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması ve dilekçe ekinde gönderilmesi gerekmektedir.
A. ÖN ONAYLI OLMAYAN SİTELER İÇİN BAŞVURU BELGELERİ
1. E-Ticaret Sitesi Ön Onay Formu (EK D-4)
Bu form, ön onay başvurusuna muhatap site Türkiye’de temsilciliği bulunmayan yurt dışı merkezli e-ticaret sitesi ise
başvuruda bulunan şirket tarafından; Türkiye merkezli e-ticaret sitesi ise ilgili site tarafından doldurulur.
2. E-Ticaret Sitesi – Kaynak ve Etkinlik Formu (EK D-6)
Türkiye’de yerleşik e-ticaret siteleri tarafından doldurulur.
B. ÖN ONAYLI SİTELER İÇİN ÖDEME BAŞVURU BELGELERİ
1. Ödeme Talep Formu (EK D-1),
2. Taahhütname (EK D-2),
3. Beyanname (EK D-3),
4. İmza Sirküleri,
5. Fatura,
6. Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği,
7. Üye olunan sitede yer alan şirket profil sayfası çıktıları,
8. Başvuru yapan firmanın web sayfasına ait Türkçe ve yabancı dil ara yüz çıktıları,
9. Bakanlık tarafından talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.
C. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Başvuruların ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile Bakanlığın (EK
E)’de belirtilen Bölge Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
İmza sirküleri ve fatura aslı veya Noter, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ya da Bakanlığın aslını görerek
onayladığı nüshaları ibraz edilmelidir.
EK D-1, EK D-2, EK D-3, EK D-4, EK D-6 şirket kaşesiyle kaşelenerek şirket imza sirkülerinde tatbik imzası
bulunan, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat
edilmesi gerekmektedir.
Şirketlerin bu destekten yararlanabilmeleri için üye olmak istedikleri e-ticaret sitesinin Bakanlıktan ön onay almış
olması gerekmektedir. Ön onaylı siteler Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yayımlanmaktadır.
Başvuru yapılan e-ticaret sitesinin ön onay alabilmesi için EK D-5’te yer alan Ön Onay Kriterlerini taşıması
gerekmektedir.
Ön onay başvurusu e-ticaret sitesi tarafından yapıldığı takdirde EK D-4 ve EK D-6’nın doldurulması yeterlidir.
Destekten yararlanmak isteyen şirketlerin ticari faaliyetiyle ilgili en az bir yabancı dilde yayımlanan internet sitesi
olması zorunludur.
Bu destekten şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 (üç) yıl süresince
yararlanabilir. Söz konusu 3 (üç) yıl birbirini takip eden ya da etmeyen dönemler halinde olabilir.
Site başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek verilir.
E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.
İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen harcama/ödeme belgelerinin ve sözleşmelerin yeminli tercüman
tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir. Ancak, İngilizce haricindeki belgelerde içeriği anlaşılabilenler
için tercüme aranmayabilir.
Harcamaların destek kapsamında değerlendirilmesi için ilgili ödemelerin şirket tarafından bankacılık kanalıyla
yapılması gerekir.
Ödeme belgesi olarak sunulacak dekont, kredi kartı ekstresi ya da hesap bildirim cetveli banka onaylı olmalıdır.
Ödemelerin şirket çalışanı adına tahsis edilmiş şirket kredi kartı ile yapılması durumunda ibraz edilen ekstrede
kartın şirket kartı olduğuna dair bir bilgi yer almıyorsa, söz konusu kartın şirket kartı olduğuna ve şirket çalışanı adına
tahsis edildiğine dair ilgili bankadan yazı alınması gerekmektedir.
Download

EK D E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ