FlexKobi Üye İşyeri Sözleşmesi
FLEXKOBİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR :
1- FlexKom İnternet Pazarlama Bilişim ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Mimarlık Mühendislik Otomotiv
Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, bundan böyle kısaca FlexKom olarak anılacaktır.
2-İş bu sözleşme üye iş yeri sözleşmesini imza altına alan Bundan böyle Flexkobi olarak anılacaktır.
SÖZLEŞMENİN KONUSU :
1-İşbu sözleşme FlexCard sahibi müşterilerin, Flexkom üye işyeri olan Flexkobilerden nakit ve/
veya kredi kartı ile peşin ve/veya taksitli alış-veriş yapmasını ve bu alışverişlerinden Flexmoney
kazanmalarını konu eder, FlexCard kart sahipleri, ibraz edecekleri FlexCard ile Flexkobi tarafından
sağlanacak avantajları kapsar. Kazanılan FlexMoney’ ler sadece www.flexkom.com.tr adresinde veya FlexKobi üye işyeri sözleşmesi imzalamış olan üye işyerlerinde kullanılabilir. FlexKobi
işyerlerinde indirim vs şeklinde kullanılamaz, taahhüt edilemez.
TANIMLAR :
1- FlexCard, Flexkom tarafından müşterilerine sağlanan Flexkobi üye işyerlerinde ve Flexkom’ un
internet alışveriş sitesinde yaptığı alış-verişlerinden Flexmoney kazandıran Kart.
2- FlexKobi, Flexkom ile ‘FlexKobi Üye İşyeri Sözleşmesi’ İmzalamış Tüzel Kişiliğe haiz veya haiz olmayan işyerleri.
3- FlexMoney, müşterilerin FlexKobi’den veya Flexkom online alışveriş adreslerinden yaptığı
alışverişler neticesinde kazandığı puanlar. (Kazanılan FlexMoney’ ler, FlexMoney kazanılan alış-veriş’
in yapıldığı üye işyerinde kullanılabilir, başka bir FlexKobi üye işyerinde veyahut www.flexkom.
com adresinde kullanılamaz.)
YASAK İŞLEMLER :
1- Flexkobiler, Flexkom’ un rekabet ettiği firmaların POS cihazlarını bulunduramazlar ve bu
firmaların müşterilerine kullandırdığı kartları dağıtamaz, işyerinde kullandıramaz ve hiçbir şekilde
tanıtım ve reklamını yapamazlar.
2- Flexkobi işyeri sahibi, çalışanları ya da üçüncü kişilerin, ihmal ve/veya kötü niyetli davranışları ile
yapılan sahte ve usulsüz işlemler, taklit, tahrifat vs. nedenlerle Flexkom’un, müşterilerine ve diğer
gerçek ve tüzel kişilere yapacağı her türlü ödemeden bizzat Flexkobi işyeri sahibi sorumlu olup;
böyle bir durumun ortaya çıkması halinde Flexkobi, Flexkom’un ödemek zorunda kalacağı tutarı,
ödemenin yapıldığı tarihten, Flexkom’a iade edeceği tarihe kadar geçen günler için hesaplanacak
temerrüt faizi ile birlikte Flexkom’a geri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Flexkobi, üçüncü
kişiler tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık veya diğer sahtecilik işlemlerinden kaynakla- nan
zararlarından hiçbir şekil ve surette Flexkom’ u sorumlu tutmadığını, Flexkom’ a karşı herhangi bir
tazminat veya talepte bulunmayacağını, söz konusu dolandırıcılık veya diğer sahtecilik işlemlerini
öğrendiği gün Flexkom’a bildireceğini ve ayrıca suç duyurusunda bulunacağını kabul beyan ve
taahhüt eder.
3- POS cihazı belirtilen adresten farklı bir yerde bulundurulamaz ve devredilemez.
4- Flexkom’un Flexkobi’ ye faaliyeti için devrettiği kartların ve POS cihazının mülkiyeti Flexkom’ a
aittir. Mülkiyeti Flexkom’ a ait olan FlexCard, Pos cihazı ve bilumum materyaller FlexKom’ un onay
vermediği amaçlarda, cihazlarda ve şekillerde kullanılamaz.
5- FlexKobi, Müşterilerin FlexKobi’lerden yapacağı alışverişlerde, müşteriye ait FlexCard’ ını
kullandırmakla yüküm- lüdür. FlexCard ın kullanımı dışında herhangi bir indirim, promosyon vs
taahhüt edilemez.
6- FlexCard, her bir gerçek veya tüzel kişiliğe ait olup, şahsına münhasırdır. Bir gerçek şahıs veya
tüzel kişiliğin birden fazla FlexCard sahibi olması mümkün olmamakla beraber, bu durumun tespiti
halinde FlexKobi tarafından, müşteriye ait FlexCard’ ların kart numaraları FlexKom’ a bildirilir. Yeni
tarihli olan FlexCard haksız rekabet koşulları gereğince FlexKom tarafından iptal edilebilir.
FlexKobi Üye İşyeri Sözleşmesi
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH :
1- İşbu Sözleşme imza altına alındığı tarihten itibaren 3 ( üç ) yıl süre ile geçerlidir.
2- Sözleşme süresinin bitimi tarihinden bir ay evvelinde Noter aracılığı ile tebliğ olunacak fesih
bildirimi ile taraflar sözleşmeyi sona erdirebilirler. Aksi takdirde sözleşme aynı hükümler ve aynı
süre ile yenilenmiş kabul edilir.
3- Devir Yasağı ve Sözleşmenin Feshi. İşbu sözleşmeden doğacak hak ve yükümlülükler, hiçbir şekil
ve surette üçüncü kişilere devredilemez. Flexkobi, işyerini kapatması veyahut devretmesi halinde
durumu derhal Flexkom’ a bildirecek- tir. Bu durumda sözleşme, bildirimin Flexkom’a ulaştığı tarihte
feshedilmiş sayılır. Flexkobi, Sözleşmenin feshi halinde kendisine Flexkom’ca verilmiş tüm matbu
evrak, P.O.S. donanımını uhdesinde bulunan FlexCard’ ları ( elinde bulu- nan FlexCard’ ların bedeli
FlexKobi tarafından ödenmiş olması halinde, iade edilen FlexCard’ ların bedeli, diğer iade etmekle
yükümlü olduğu malzeme ve evrakların bedelinden mahsup edilemeyecektir ) ve diğer malzemeleri tam ve sağlam şekilde, çalışır durumda (7) gün içinde Flexkom’ a iade etmekle yükümlüdür.
Flexkobi bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda, doğacak zarardan sorumlu olduğunu;
bu malzeme ve evrakların Flexkom’ ca sap- tanacak bedellerini ya da teslim makbuzunda gösterilen bedellerini Flexkom’ a ödemeyi peşinen kabul ve taah- hüt eder. Sözleşmenin feshi veya
her hangi bir nedenle iptal edilmesi tarafların sözleşme nedeniyle doğmuş hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar, Sözleşmenin bitiminden sonra dahi işbu sözleşmenin yürürlüğü
esnasında yapılan işlemler nedeniyle ifa etmekle yükümlü olduğu her türlü vecibelerini süresi
içinde yerine getirmek zorundadır.
4- FlexKobi, gerçekleştirilecek olan iadelerden ( POS cihazı, FlexCard vs ) ötürü FlexKom’ dan herhangi bir bedel talep edemeyecektir. Cihaz veya kart bedellerinin iadesi mümkün değildir.
5- Sözleşme yükümlülükleri gereğini yerine getirmekte iyiniyet kuralları ve ticari vecibelere aykırı
davranışların tespi- ti halinde FlexKobi bu davranışı nedeniyle FlexKom tarafından öncelikle
ihtar edilir. İhtar edilmesine sebebiyet veren davranışın devamının tespiti halinde Flexkom işbu
sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkını saklı tutar.
FLEXKOBİ’ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
1- FlexKobi, dağıtımını yaptığı FlexCard’ ların hamillerine ait bilgilerin doğruluğunu sağlamakla ve
FlexKom’ a bu bilgileri bildirmekle yükümlüdür.
2- FlexCard tanımlarını ve kullanım koşullarını müşteriye aktarmakla yükümlüdür.
3- FlexKobi, FlexCard’ ı bir bedel karşılığı dağıtabilir. Ancak bu bedel, FlexCard’ larda FlexKom
tarafından yüklenmiş olan FlexMoney tutarının %30’ unu geçemez.
4- FlexKom’ a ait POS cihazı kullanılamaz durumda olduğu hallerde arıza formunu doldurup onaylayarak FlexKom’ a iletmekle yükümlüdür.
5- FlexKobi, işlemlerin sağlıklı ve hızlı yürütülebilmesi için FlexKom’ un bildirdiği bankanın,
bulunduğu yer şubesinde hesap açtırmakla yükümlüdür.
6- FlexKobi, kendisine ve FlexCard kullanıcısı müşterilerine ait adreslerinin doğruluğunu sağlamakla
yüküm- lüdür. FlexKom’ un bildirilen adreslere ait herhangi bir sorumluluğu bulunmamakla birlikte, muhatabın adreste bulunmaması hallerinde de sorumlu değildir.
FLEXKOBİ’NİN İNDİRİM YAPACAĞI MAL VE HİZMETLERİN ORAN LİSTESİ :
1- Bu Liste beş kategoriden oluşup FlexKobi tarafından, FlexKobi adına açılacak olan Back Office’
ine FlexKobi tarafından aktarılacaktır.
2- İndirim yapılacak ve Back Office’ de belirtilen ürünler ve oranlar karşılıklı mutabakat sağlanarak
revizyon yapılarak işleme konacaktır
FlexKobi Üye İşyeri Sözleşmesi
FLEXKOBİ İÇİN SINIRLAMALAR :
1- Birden fazla şubesi olan işyerlerinde FlexKobi anlaşması yapılması için, işyerinin, şirket merkezi
ile görüşmeler yapılacaktır. FlexKobi sözleşmesi yapılacak olan şirketin hem merkezi ile hem de
şubesi ile görüşme yapılamaz. Şirket merkezi ile yapılacak olan görüşmeler neticesinde, anlaşma
yapılması halinde, FlexKobi sözleşmesi şubeleri de kap- sar.
ÖDEMELER :
1- Müşterilerin yapmış olduğu alışverişlerinden, dağılıma ayrılacak kısmın 50,00 TL ve üzeri meblağa
ulaşması halinde Flexkom’un banka hesabına havale edilir. Havale edilen tutarlara ilişkin olarak
faturalandırma işlemi ay sonunda gerçekleşir. Müşteri tarafından yapılan alışverişin kredi kartı ile
ödenmesi halinde, FlexKobi ile alış veriş bedelinin tahsil edileceği banka arasında ki hükümlere
göre işlem yapılacaktır.
2- Müşterilerin, FlexCard’ ları ile alış veriş yapmaları ; müşteri tarafından yapılan alış verişin bir kısmı
veyahut tamamının, müşterinin hamili olduğu FlexCard’ da biriken FlexMoney ile ödeme yapılması
halinde kullanılan Flex- Money karşılığı olan bedel, alış verişe ilişkin belgenin ve ödemeye ilişkin
faturanın FlexKom’ a tebliğini izleyen ilk 2 ila 4 hafta arasında, FlexKobi’ nin bildirmiş olduğu banka
hesabına havale edilecektir. FlexMoney harcamaları ko- nusunda bir anlaşmazlık olması durumunda FlexKom’ a ait veri tabanı kayıtları kesin delil hükmünde olup, yapılan harcamalar FlexKom’ a ait
veri tabanından kontrol edilecektir.
3- Süresinde yapılmayan ödemeler neticesinde FlexKom, ilk olarak ,FlexKobi’ nin sözleşmenin
dondurulacağı ihtar eder. İhtarda belirtilecek sürede ifada bulunulmaz ise FlexKobi’ nin sözleşmesi
dondurulur.
4- Sözleşmesi dondurulduğu halde dağılıma giren kısım FlexKobi tarafından, Flexkom hesabına
havale edilmediği takdirde gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.
5- Fesih işlemi neticesinde doğacak tüm zararlardan ve Yasal Masraflardan FlexKobi sorumludur.
GENEL HÜKÜMLER :
1- FlexKobi’ ye verilecek POS cihazların ilk kurulum, montaj ve SIM kart giderleri İlk yıl Flexkom’ a
aittir. İlk yıldan sonra ki bakım, onarım ve bilumum (SIM gideri vs ) giderleri FlexKobi’ ye aittir.
2-İşbu sözleşme hükümlerine aykırılık halinde yetkili yer Mahkeme ve İcra Daireleri Ankara
Mahkeme ve İcra Daire- leridir.
3- Flexkom, Flexkobi’ ye coğrafi bir münhasırlık vermeyip, başka Flexkobiler atamakta veya
müşterilere doğrudan kendisi hizmet vermekte ve Ürün satışı yapmakta serbesttir. Bu takdirde
Flexkobi, herhangi bir hak iddia edemey- ecektir.
4- FlexKobi’ nin reklam ve tanıtımı amacıyla ve yapacağı promosyonların tanıtımı amacıyla
Flexkom internet adresin- de, FlexKobi’ nin kendisine ait reklam ve promosyonları FlexKom’ un
FlexKobi’ ye ayıracağı bölümde yayınlanacaktır. FlexKobi, FlexKom’un internet sitesinde FlexKobi
hakkında yayınlayacağı ve tanıtım için kullanacağı slaytlar, görüntül- er ve bilumum reklam ve
tanıtım araçlarından ötürü Flexkom’ dan herhangi bir bedel talep edemez.Sözleşme süres- ince,
yayınlanacak reklam ve tanıtım araçlarının yayınlanmasının durdurulmasını talep edemez.
5- FlexKobi, müşterilerin FlexCard kullanımına teşvik ve takip etmekle yükümlüdür.
6- FlexKobi’ ler müşterilerini ve primlerini www.flexkobi.com adresinde ki Back Office’ lerinden
takip edeceklerdir.
7- FlexKobiler, FlexKobi anlaşması imzalandıktan veya sanal ortamda onaylandıktan sonra Flexkom
tarafından ver- ilen logo ve sticker ları işyerlerinin önyüzlerinden görülebilecek bir şekilde iç kısma
yapıştırırlar. POS cihazlarını göre- bilecekleri yerlerde bulunduracaklardır.
8- FlexKobi, POS cihazlarında bir arıza bulunması halinde bu arızayı 7 gün içerisinde Flexkom’ a
bildirmekle yüküm- lüdür. Yine, FlexCard’ larda hata tespit edilmesi halinde 7 gün içerisinde hatalı
FlexCardları Flexkom’ a iade etmekle yükümlüdür.
- Yıldırım düşmesi ve şehir şebekesinden oluşabilecek ani voltaj değişikliklerinden doğacak arıza
ve hasarlar,
- FlexKobi’ nin, FlexKom’ a haber vermeden POS’ larda yaptığı müdahale ve yer değişikliği sonucunda ( binalar veya mağazalar arasında v.b. ) oluşacak arıza ve hasarlar ve/veya POS’ lara başka
cihazların bağlanmasından dolayı oluşacak arıza ve hasarlar,
- FlexKom’ un yetkilendireceği teknik servis dışında yetkili olmayan kişi ve/veya kurum tarafından
arızaya yapılan müdahaleleler sonucu oluşan hasarlar ve belirtilen mücbir sebep halleri.
KANUNİ TEBLİGATLAR VE İKAMETGAH :
1-Tarafların tebligat adresleri aşağıda belirtilmiş olup, değişiklik karşı tarafa yazılı olarak
bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılacak her türlü tebligat geçerli sayılacaktır.
İşbu .../...../...... tarihli sözleşme beş sahife ve iki ekinden ibaret olup üç nüsha halinde düzenlenmiş,
tarafların sarih beyanları ile imza altına alınmış ve birer sureti taraflar nezdinde bir sureti ise işbu
sözleşmenin imzalanmasına aracı olan Distribütör nezdindedir.
FlexKobi Üye İşyeri Sözleşmesi
FlexCard dağıtımı yapmak istiyorum.
FlexCard dağıtımı yapmak istemiyorum.
Online FlexKobi POS sistemi kullanmak istiyorum.
Download

FLEXKOBİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1