YURT DIŞINDAN
ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2014
YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI
BAŞVURU KILAVUZU
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI
SÜYÖS-2014
BAŞVURU KILAVUZU
2
SÜYÖS-2014 / Başvuru Kılavuzu
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE
İran'da sınavın yürütülmesi ile il-
KURALLAR
gili işlemleri (sınav başvuru kayıtlarının
- Selçuk Üniversitesi Yurt Dışından
alınması, sınav salonlarının hazırlanması vs)
Öğrenci Seçme Sınavı (SÜYÖS), Selçuk
Selçuk Üniversitesi adına
Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans
“TABA ELM International Institute”
düzeyinde, birinci ve ikinci öğretim
(http://www.tabaelm.com/ Adres:
programlarında öğrenim görmek istey-
No:18 Roudaki Sq, Valiasr, Tabriz, İran)
en yurt dışından veya yabancı uyruklu
yapacaktır.
öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu
kuruma kabul için başvururken kullana-
- SÜYÖS sonuçları, iki yıl süre ile geçerlidir.
bilecekleri bir sınavdır. Bu sınav, Selçuk
Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek
- Adaylar SÜYÖS-2013 sonuçları ile başvuru
öğrencilerin seçimiyle ilgili sınav işlemlerini
yapabileceklerdir. Bunun için başvuru for-
gerçekleştiren SÜYÖS Koordinatörlüğü’nce
mundaki ilgili seçenek seçilerek aday bilg-
yapılmaktadır.
ileri düzenlenmelidir.
- Bu kılavuz, 2014-2015 eğitim-öğretim
- SÜ Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı
yılı için Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim
Koordinatörlüğü ile adaylar arasındaki
görmek üzere Yurt Dışından Öğrenci Seçme
haberleşmede (e-posta, posta, faks vb.)dil
Sınavına başvurmak isteyenler için sınav
olarak sadece Türkçe kullanılır.
süreç ve hükümlerini kapsamaktadır.
- Haberleşme sırasında, aday tarafından
- SÜYÖS sınavı Konya'da Selçuk Üni-
verilen eksik, hatalı iletişim bilgilerinden,
versitesi Kampüsü’nde, Azerbaycan
haberleşme araçlarındaki (posta, inter-
Bakü’de, İran’da ve Almanya Dortmund’ta
net…) gecikme ve hatalardan kaynaklanan
yapılacaktır.
aksaklıklardan SÜYÖS Koordinatörlüğü
sorumlu değildir.
Azerbaycan'da sınavın yürütülmesi ile
- Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı
ilgili işlemleri (sınav başvuru kayıtlarının
sonuçları yalnız önlisans ve lisans düzey-
alınması, sınav salonlarının hazırlanması vs)
inde öğrenim görmek isteyen öğrenciler
Selçuk Üniversitesi adına
içindir. Bir yükseköğretim kurumunda
“Zefer Eğitim Kurumları”
okumakta olanların SÜ’ye geçiş (trans-
(http://zefer.edu.az/ Adres: H.Aliyev 135
fer işlemleri) işlemleri ile SÜ lisansüstü
A, Tel: (012) 480 26 32, (012) 511-62-67)
programlarında öğrenim görmek isteyen-
yapacaktır.
lerin işlemleri, SÜ Yurt Dışından Öğrenci
Seçme Sınavı Koordinatörlüğü birimi faaliyet sahası dışındadır.
3
- SÜ Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı
2. BAŞVURU KOŞULLARI
Koordinatörlüğü, öğrencilerin barınma,
Adayların ortaöğrenimlerinin son sınıfında
burs, geçim ve Türkiye'de oturma izni gibi
olmaları ya da mezun durumunda
işlemleriyle ilgilenmez.
bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanların,
- SÜ Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı
Koordinatörlüğü, adayların sınava girmek
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri
için ülkelerinden çıkış için gerekli resmi
Bakanlığından Türk vatandaşlığından
izin almaları ya da kendilerine pasaport
çıkma izni alanlar ve bunların Türk
çıkartılması konularında sorumluluk almaz
vatandaşlığından çıkma belgesinde
ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.
kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk
Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı
- Adaylardan alınan sınav ücretleri gel-
Tanınan Hakların Kullanılmasına ilişkin
ecek yıllara devredilmez. Başvuru ücretini
belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen,
(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun
başvurusu geçersiz sayılan, her ne nedenle
7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya
olursa olsun sınava girmeyen veya gire-
dışında Türk vatandaşı ana veya babadan
meyen, sınava alınmayan veya sınavdan
evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk
çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan
vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup,
veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektir-
yurt dışından kabul kontenjanlarına
meyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı
başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı
işlem için birden fazla ödeme yapmış olan
Kanununu incelemelerinde yarar
adayların ücretleri geri verilmez.
bulunmaktadır.),
- Bu kılavuzda yer alan süreç ve hükümler,
c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha
Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli
sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift
kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda
uyrukluların,
izlenecek yol, SÜ Yurt Dışından Öğrenci
4
Seçme Sınavı Koordinatörlüğü tarafından
d) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin
saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen du-
tamamını KKTC hariç yabancı bir ül-
rumlar da, SÜ Yurt Dışından Öğrenci Seçme
kede tamamlayanların, (ortaöğretiminin
Sınavı Koordinatörlüğü tarafından verilen
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede-
kararlara göre işlem yapılır.
ki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
SÜYÖS-2014 kılavuzunun basımı ve
e) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet
dağıtımı yapılmayacaktır. SÜYÖS-2014
eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tama-
kılavuzuna sadece internet üzerinden
mlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip
erişim mümkündür.
olanların,
SÜYÖS-2014 / Başvuru Kılavuzu
f) 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkel-
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav
erdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim
sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç),
alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip
olan veya sahip olacak KKTC uyruklu
e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde
öğrencilerin,
bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan
başvuruları kabul edilecektir.
yabancı liselerde öğrenimlerini gören
T.C. uyruklu olan veya b maddesinde
Adaylardan;
tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan
a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin
çift uyrukluların,
tamamını Türkiye’de veya KKTC’de
başvuruları kabul edilmez.
tamamlayanların,
b) KKTC uyruklu olanların
4. BAŞVURU İŞLEMLERİ
(ortaöğreniminin tamamını KKTC liseler-
SÜYÖS-2014 sınavına başvuruda aşağıdaki
inde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar
adımlar izlenmelidir:
ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim
Azerbaycan'da sınava girecek adaylar için
alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip
başvuruları ve başvuru ücretlerini
olanlar veya olacaklar hariç),
“Zefer Eğitim Kurumları”
(http://zefer.edu.az/ Adres: H.Aliyev
c) Uyruğundan birisi T.C. olan çift
135 A, Tel: (012) 480 26 32, (012) 511-62-67)
uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını
alacaktır. Azerbaycan'da sınava girecek
KKTC dışında yabancı bir ülkede tamam-
adaylar için başvuru ücreti 115$(USD)'dır.
layanlar ile doğumla yabancı uyruklu olup
sonradan T.C. vatandaşlığına geçen çift
İran’da sınava girecek adaylar için
uyruklular hariç),
başvuruları ve başvuru ücretlerini
“TABA ELM International Institute”
d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift
(http://www.tabaelm.com/ Adres: No:18
uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını
Roudaki Sq, Valiasr, Tabriz, İran) alacaktır.
KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonu-
İran'da sınava girecek adaylar için başvuru
cuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri
ücreti 115$(USD)'dır.
arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
3. BAŞVURU TARİHLERİ
BAŞVURU ve SINAV SONUÇLARININ İLAN TAKVİMİ
3 - 18 Nisan 2014
SÜYÖS-2014 Sınavı Başvurusu
1 Haziran 2014
SÜYÖS-2014 Sınavı
20 Haziran 2014
SÜ-YÖS Sınav Sonuçlarının Açıklanması
5
Türkiye’de ve Almanya’da sınava girmek
sınava alınmazsınız.
isteyen öğrenciler için; Yurt içinden ve yurt
dışından SÜYÖS-2014 sınavına başvurular,
- Başvuru formuna yükleyeceğiniz fotoğraf
SÜ Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı
son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.
Koordinatörlüğü
Fotoğrafta yüzünüz açık ve net bir şekilde
(http://suyos.selcuk.edu.tr) web sitesin-
görülmeli ve ön cepheden çekilmiş
den yapılacaktır. Sınava katılmak isteyen
olmalıdır.
tüm adaylar; “SÜYÖS-2014 Sınavı Başvuru
Formu”nu, başvurma süresi içinde SÜ
- Başvuru bilgilerinde hata ve eksiklik
Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı
olması durumunda başvurunuz geçersiz
Koordinatörlüğü’nün web sayfasından
sayılır.
çevrimiçi (online) olarak doldurmalıdır.
Online başvuru dışında sınav başvurusu
kabul edilmeyecektir. Sınav başvuru
- Online başvurunuzu tamamladıktan sonra
ücreti online başvuru formu doldurulması
bilgilerinizde değişiklik yapmanız gerekirse,
esnasında kredi kartı ile tahsil edilecektir.
başvuru tarihi sona ermeden “Aday Bilgi
Güncelleme” sayfasından başvuru bilgile-
Sınav başvuru ücretleri;
rinizi düzenleyebilirsiniz.
Türkiye’de sınava girmek isteyenler için
120 Türk Lirası,
Aday Numarasının Elde Edilmesi
Almanya’da sınava girmek isteyenler için
Aday Numarası, “SÜYÖS-2014 Sınavı
150 Türk Lirası,
Başvuru Formu”nu internet üzerinden
doldurup gönderdikten sonra bu formda
İran’da veya Azerbaycan’da sınava girmek
belirttiğiniz e-posta adresine daha sonra
isteyenler için ise 115$(USD)’dır.
otomatik olarak gönderilecek ve aynı zamanda kayıt formu ekranında görüntül-
Başvuru tarihi sona erdikten sonra,
enecektir. Bu aday numarası, ayrıca
“SÜYÖS-2014 Sınavı Giriş Belgesi” başvuru
başvurunuzun kabul edilmesi durumunda
formunda belirttiğiniz e-posta adresinize
e-posta yoluyla gönderilecek “SÜYÖS-2014
gönderilecektir.
Sınavı Giriş Belgesi” üzerinde de yazılı
olacaktır. Aday Numarası sadece bir kez edinilebilir. Aday numarası, bu sınavın bütün
Sınav Başvuru Formunun
aşamalarında gerekli olacağından aday
doldurulmasında dikkat edilecek hususlar
tarafından özenle saklanmalıdır.
- Verilen bilgilerin, pasaportunuzdaki
bilgilerle aynı olması gerekir. Aksi takdirde
6
SÜYÖS-2014 / Başvuru Kılavuzu
SÜYÖS-2013 sınavına başvuru yapmış
Azerbaycan’da sınava girecek adaylar,
olan adaylar, başvurularını 2013 yılında
sınava giriş belgelerini başvurular sona er-
aldıkları aday numaraları ile yapacaklardır.
dikten sonra “Zefer Eğitim Kurumları”ndan
Aday numarasını hatırlamayan adaylar
alabileceklerdir.
“Adı Soyadı”, “Doğum Yeri” ve “Doğum
Tarihi” bilgilerini [email protected]
İran’da sınava girecek adaylar, sınava giriş
e-posta adresine “Aday No Hatırlatma”
belgelerini başvurular sona erdikten sonra
başlığıyla göndermeleri durumunda, Aday
“TABA ELM International Institute” den
Numaraları e-posta adreslerine gönderil-
alabileceklerdir.
ecektir.
SÜYÖS-2014’e başvurduktan sonra
6. SÜYÖS-2014 HAKKINDA
koordinatörlüğümüzle yapılacak her türlü
SÜYÖS-2014, 1 Haziran 2014 Pazar günü ve
yazışmada "Aday Numarası"nın belirtilmesi
Türkiye saati ile saat: 13.00’da yapılacaktır.
zorunludur. Aday Numarası belirtilmeyen
Adayların, sınava girecekleri bina adı, salon
dilekçeler işleme konulmaz.
no ve yer no bilgileri SÜYÖS-2014 Sınavı
Giriş Belgesi üzerinde yazılı olacaktır.
5. SÜYÖS-2014 SINAVI GİRİŞ BELGESİ
Sınava girecek adayların, SÜYÖS-2014
İnceleme sonunda başvurusu kabul edilen
Sınavı Giriş Belgesi ile Pasaport belgelerini,
ve sınava girmeye uygun bulunan adaylar
(Azerbaycan’da, İran’da ve Almanya’da
için fotoğraflı “SÜYÖS-2014 SINAVI GİRİŞ
sınava girecekler için pasaport yerine
BELGESİ” düzenlenir. Düzenlenen bu belge
fotoğraflı resmi kimlik belgesini) sınav
e-posta adresinize gönderilir. Adaylar bu
başlamadan önce sınav sırası üzerinde
belgenin çıktısını almalı ve sınav esnasında
bulundurmaları zorunludur.
yanlarında bulundurmalıdır.
Adayların, sınava gelirken yanlarında,
Adaylar, “SÜYÖS-2014 SINAVI GİRİŞ
yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalem
BELGESİ” olmadan hiçbir şekilde sınava
açacağı bulundurmaları gereklidir; sınav
giremezler.
sırasında teknolojik haberleşme/resim veya
video çekme özelliği olmayan kol saati
Geçerli bir nedenden dolayı “SÜYÖS-2014
dışında hiçbir alet, cihaz, araç veya gereç
Sınavı Giriş Belgesi” ulaşmayan adaylar
bulundurmamaları gerekir. Şeffaf ambalajlı
23 Mayıs 2014 tarihine kadar bu belgeyi
su ve şekerleme türleri serbesttir.
şahsen SÜYÖS Koordinatörlüğü’nden edinebilirler.
Adaylar, sınav günü, Türkiye saati ile saat
12.30'da üst kontrolleri yapılarak sınav
7
binasına alınacaklardır.
Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru
cevabını bularak, A, B, C, D, E şıklarından
Sınav Türkiye saati ile 13.00’da
doğru cevap şıkkını Cevap Kâğıdına
başlayacaktır.
işaretlemektir. Cevap Kâğıdında, bir soru
için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya
Adayların en az bir saat önce sınav
bir seçenek için ayrılan yer (küçük içi boş
yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav
daire) gelişigüzel işaretlenmişse o soru için
salonlarına zamanında alınabilmeleri
verilen cevap yanlış sayılacaktır.
açısından son derece önemlidir.
Cevapların, “Cevap Kâğıdına” yukarıda
Hiçbir aday ‘SÜYÖS-2014 Sınavı Giriş
belirtildiği gibi doğru bir şekilde
Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir
işaretlenmiş olması gerekir. Soru
yerde sınava giremez.
Kitapçığına işaretlenen cevaplar dikkate
alınmayacaktır. Sınav süresince adayların,
SÜYÖS, Genel Yetenek, Matematik ve
konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya
Geometri alanlarından oluşan 80 soruluk bir
vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle
testtir.
davrandığı herhangi bir yolla saptanan
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Test kitapçığınızın türü ile cevap
kâğıdınızın türü aynı olmalıdır. Çünkü
Sınav sonunda her aday, kullandığı “Soru
cevaplarınız, test kitapçığı türünün cevap
Kitapçığı” ve “Cevap Kâğıdı”nı kurallara
anahtarına göre puanlanacaktır.
uygun olarak salon görevlilerine teslim
edecektir.
Soru kitapçığının üzerinde boş bırakılan ilgili yerler aday tarafından sınav başlamadan
Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav
önce doldurulması gereklidir.
sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri
için sınavları geçersiz sayılan adayların
Sınav sonunda ilgili soru kitapçıkları topla-
cevap kâğıdı değerlendirme işlemlerine
nacak ve SÜ Yurt Dışı Öğrenci Seçme Sınavı
sokulmayacak ve bu adaylar için “Sınav
Koordinatörlüğü’nde tek tek incelenecektir.
Sonuç Belgesi” düzenlenmeyecektir.
Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik
çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Sınavın İçeriği
SÜYÖS, Genel Yetenek, Matematik ve
Soru Kitapçığındaki bütün sorular "çok-
Geometri alanlarından oluşan 80 soruluk
tan seçmeli" tipte sorulardır. Her soru için
bir testtir. Bu testin cevaplama süresi 120
beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan
dakikadır.
yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır.
8
SÜYÖS-2014 / Başvuru Kılavuzu
Sınavda Uyulacak Kurallar
6. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve
1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle
onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde
yasaktır. Aksi bir durumu tespit edilenlerin
görevlilerin de adaylarla yakından ve
sınavı iptal edilir.
alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların
birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri
2. Çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme
kesinlikle yasaktır.
araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu
dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her
7. Sınav sırasında görevlilerin her tür-
türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla
lü uyarılarına uymak zorundasınız.
ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde
Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yer-
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi
leri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli
olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap
sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına
cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla
uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı
da sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla
davranışta bulunur ve yapılacak uyarılara
sınava girmiş bulunan adayların bilgileri
uymazsanız kimliğiniz tutanağa yazılacak
mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak,
ve sınavınız geçersiz sayılacaktır.
bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
8. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye
3. Bu sınav, tek oturum halinde düzenle-
girişen, kopya veren, kopya çekilmesine
necektir ve sınav süresi 120 dakikadır.
yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon
Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların
4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk
sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler
eden aday, her ne sebeple olursa olsun
kopya çekmeye veya vermeye çalışanları
tekrar sınava alınmayacaktır.
uyarmak zorunda değildir. Sorumluluk
size aittir. Sınav sırasında cevap kâğıdınızı
5. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikası içinde
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde
hiçbir adayın dışarı çıkmasına izin ver-
tutmanız sizin için son derece önemlidir.
ilmeyecektir. Cevaplama işlemini ilk 30
Adayların sorulara verdikleri cevapların
dakikadan sonra ve son 15 dakikadan
dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle in-
önce tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve
celenecektir. Bu incelemelerden elde
soru kitapçığınızı salon görevlilerine tes-
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak
lim ederek salonu terk edebilirsiniz. Aksi
kopya çekildiğini gösterirse, kopya ey-
takdirde sınav süresinin sona erdiği ilan
lemine katılan adayların cevaplarının bir
edilene kadar yerlerinizde kalmalı ve tüm
kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Sınav
cevap kâğıtlarının ve soru kitapçıklarının
görevlileri, bir salonda sınavın kurallara
toplanmasını beklemelisiniz.
uygunbiçimde yapılmadığını, toplu kopya
girişiminde bulunulduğunu raporlarında
9
bildirdiği takdirde, SÜ Yurtdışından
11. Cevaplamaya geçmeden önce size ver-
Öğrenci Seçme Sınavı Koordinatörlüğü
ilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava
yere kurşun kalemle adınızı, soyadınızı,
giren adayların tümünün sınavını geçersiz
aday numaranızı ve bu salonun Salon
sayabilir.
Numarasını yazınız. Sınav sonunda soru
kitapçıkları toplanacak ve SÜ Yurtdışından
9. Cevap kâğıdında ilgili alanları
Öğrenci Seçme Sınavı Koordinatörlüğü’nde
doldurmanız gerekmektedir. Cevap
tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir
kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve
tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçer-
yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun
siz sayılacaktır.
kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve
dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yer-
Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
leri müsvedde için kullanabilirsiniz.
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen
cevaplar geçerli değildir.
13. Sınav sırasında, görevliler dâhil, kimse
sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecek ve
10. Sınav Görevlisinin talimatından sonra,
hiçbir şey yemeyecektir. Şeffaf ambalajlı su
sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta
içmek ve şeker yemek serbesttir.
basım hatalarının bulunup bulunmadığını
kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası
14. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz
eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi
cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı
için derhâl sınav görevlisine başvurunuz.
dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
Soru kitapçığının her sayfasında basılı
bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce,
ön kapağında basılı soru kitapçığı türüyle
soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon
aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
olması durumunda sınav görevlisinden
yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru
kitapçığınızın türünün değişik olduğunu
Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
daha sonra fark ederseniz, size o zamana
Adayların SÜYÖS-2014'te uygulanacak
kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız
testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış
bir soru kitapçığı verilmesi için sınav görev-
cevapları ayrı ayrı sayılacaktır. Doğru cevap
lisine başvurunuz. Cevap kâğıdınız ile
sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri
soru kitapçığı türünün aynı olması gerekir.
çıkarılarak ham puanlar bulunacaktır.
Farklı olması durumunda sınav görevlisine
başvurunuz.
10
SÜYÖS-2014 / Başvuru Kılavuzu
Sınav Sonuçlarının Duyurulması
başlayabilir.
Sınav sonuçları, sadece SÜ Yurtdışından
Öğrenci Seçme Sınavı Koordinatörlüğü’nün
-C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime
internet sayfasında yayınlanacaktır. Aday-
başlayabilir.
lar, sınav sonuçlarını SÜ Yurtdışından
Öğrenci Seçme Sınavı Koordinatörlüğü
-B2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda
internet sayfasından, adayın başvuru for-
gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak mezun
munda belirttiği e-posta adresine gönder-
olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1
ilen ve SÜYÖS-2014 Sınavı Giriş Belgesinde
veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.
yazılı bulunan Aday Numarası kullanmak
suretiyle öğrenilebilir. Sınav sonuç öğrenme
-B1 Düzeyi: Türkçe seviyesi, Üniversitem-
ekranı sınav sonuçları belli olunca aktif
izde öğrenime başlamaya yeterlidir, ancak
olacaktır. Bu nedenle ADAY NUMARA-
mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini
NIZI uygun bir yere kaydediniz ya da size
C1 veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.
otomatik olarak gönderilen e-posta mesajını
saklayınız veya sınav sonrasında sizde
-A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli
kalacak SÜYÖS-2014 Sınavı Giriş Belgesi’ni
sayılacağı 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle
muhafaza ediniz.
yükümlüdür. Türkçesini en az B1 düzeyine
çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir;
ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik
7. TÜRKÇE YETERLİK
düzeylerini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak
Öğretim dili Türkçe olan programlara
zorundadır.
kabul edilen adayların kaydolduktan
sonra öğrenimlerine başlayabilmeleri
-A1 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli
için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe
sayılacağı 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle
Öğretim Merkezi (TÖMER) Türkçe tes-
yükümlüdür. Türkçesini en az B1 düzeyine
tlerinden yeterli puan almaları gerekir.
çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir;
SÜ Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı
ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik
Koordinatörlüğü tarafından Türkçe
düzeyini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak
sınavı yapılmayacaktır. Ortaöğrenimini
zorundadır.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi
yeterli olarak kabul edilir. Avrupa Dil
8. SINAV SONUÇLARINA GÖRE
Portfolyosu’na göre düzenlenen Türkçe
ÜNİVERSİTEYE KABUL (YERLEŞTİRME)
yeterlik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir:
İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
Adayların sınav sonuçlarına göre Selçuk
-C2 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime
Üniversitesi tarafından ilan edilecek kon-
11
tenjanlar dahilinde başvuru yapabileceği ön
lisans ve lisans düzeyindeki programlara
başvuru koşulları ve kayıt için gerekli belgeler, web sayfamızda yer alan “SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ
YÖNERGESİ” nde belirtilmiştir.
12
Download

SÜYÖS-2014 / Başvuru Kılavuzu