SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI
(SÜYÖS) KOORDİNATÖRLÜĞÜ
YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI
2015
BAŞVURU KILAVUZU
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI
SÜYÖS - 2015
BAŞVURU KILAVUZU
2
SÜYÖS-2015 / Başvuru Kılavuzu
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE
haberleşmede (e-posta, posta, faks vb.)dil
KURALLAR
olarak sadece Türkçe kullanılır.
- Selçuk Üniversitesi Yurt Dışından
Öğrenci Seçme Sınavı (SÜYÖS), Selçuk
- Haberleşme sırasında, aday tarafından
Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans
verilen eksik, hatalı iletişim bilgilerinden,
düzeyinde, birinci ve ikinci öğretim
haberleşme araçlarındaki (posta, inter-
programlarında öğrenim görmek istey-
net…) gecikme ve hatalardan kaynaklanan
en yurt dışından veya yabancı uyruklu
aksaklıklardan SÜYÖS Koordinatörlüğü
öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu
sorumlu değildir.
kuruma kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav, Selçuk
- Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı
Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek
sonuçları yalnız önlisans ve lisans düzey-
öğrencilerin seçimiyle ilgili sınav işlemlerini
inde öğrenim görmek isteyen öğrenciler
gerçekleştiren SÜYÖS Koordinatörlüğü’nce
içindir. Bir yükseköğretim kurumunda
yapılmaktadır.
okumakta olanların SÜ’ye geçiş (transfer işlemleri) işlemleri ile SÜ lisansüstü
- Bu kılavuz, 2015-2016 eğitim-öğretim
programlarında öğrenim görmek isteyen-
yılı için Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim
lerin işlemleri, SÜ Yurt Dışından Öğrenci
görmek üzere Yurt Dışından Öğrenci Seçme
Seçme Sınavı Koordinatörlüğü birimi faa-
Sınavına başvurmak isteyenler için sınav
liyet sahası dışındadır.
süreç ve hükümlerini kapsamaktadır.
- SÜ Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı
Koordinatörlüğü, öğrencilerin barınma,
- SÜYÖS sınavı Konya'da Selçuk Üniver-
burs, geçim ve Türkiye'de oturma izni gibi
sitesi Kampüsü’nde, Azerbaycan Bakü’de,
işlemleriyle ilgilenmez.
İran’da(Van’da) ve Almanya Dortmund’ta
yapılacaktır.
- SÜ Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı
Koordinatörlüğü, adayların sınava girmek
için ülkelerinden çıkış için gerekli resmi
izin almaları ya da kendilerine pasaport
- SÜYÖS sonuçları, iki yıl süre ile geçerlidir.
çıkartılması konularında sorumluluk almaz
ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.
- Adaylar SÜYÖS-2014 sonuçları ile başvuru
yapabileceklerdir. Bunun için başvuru for-
- Adaylardan alınan sınav ücretleri gel-
mundaki ilgili seçenek seçilerek aday bilg-
ecek yıllara devredilmez. Başvuru ücretini
ileri düzenlenmelidir.
yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen,
başvurusu geçersiz sayılan, her ne nedenle
- SÜ Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı
olursa olsun sınava girmeyen veya gire-
Koordinatörlüğü ile adaylar arasındaki
meyen, sınava alınmayan veya sınavdan
3
çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan
7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya
veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektir-
dışında Türk vatandaşı ana veya babadan
meyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı
evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk
işlem için birden fazla ödeme yapmış olan
vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup,
adayların ücretleri geri verilmez.
yurt dışından kabul kontenjanlarına
başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı
- Bu kılavuzda yer alan süreç ve hükümler,
Kanununu incelemelerinde yarar
Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli
bulunmaktadır.)
kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda
izlenecek yol, SÜ Yurt Dışından Öğrenci
3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha
Seçme Sınavı Koordinatörlüğü tarafından
sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift
saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen du-
uyrukluların,
rumlar da, SÜ Yurt Dışından Öğrenci Seçme
Sınavı Koordinatörlüğü tarafından verilen
4) a) 01/02/2013 tarihinden önce
kararlara göre işlem yapılır.
yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C.
uyruklu öğrencilerden ise ortaöğreniminin
SÜYÖS-2015 kılavuzunun basımı ve
(lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir
dağıtımı yapılmayacaktır. SÜYÖS-2015
ülkede tamamlayanların, (ortaöğreniminin
kılavuzuna sadece internet üzerinden
(lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir
erişim mümkündür.
ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk
okullarında tamamlayanlar dahil)
2. BAŞVURU KOŞULLARI
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında
ortaöğretime başlayan adayların
­(a) Adayların ortaöğrenimlerinin (lise) son
yurtdışından kabul kontenjanlarına
sınıfında olmaları ya da mezun durumunda
ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC
bulunmaları koşuluyla;
hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC
1) Yabancı uyruklu olanların,
dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde
açılmış olan Türk okullarında tamamlayan-
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri
lar dahil)
Bakanlığından Türk vatandaşlığından
çıkma izni alanlar ve bunların Türk
5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet
vatandaşlığından çıkma belgesinde
eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise)
kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk
tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına
Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı
sahip olanların,
Tanınan Hakların Kullanılmasına ilişkin
4
belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
6) 2005-2010 tarihleri arasında diğer ül-
(5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun
kelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp
SÜYÖS-2015 / Başvuru Kılavuzu
eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde
sahip olan veya sahip olacak KKTC uyruklu
bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan
öğrencilerin,
yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C.
başvuruları kabul edilecektir.
uyruklu olan veya 5. Maddesinin b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C.
(b) Adaylardan;
olan çift uyrukluların,
1) T.C. uyruklu olup (ortaöğreniminin
başvuruları kabul edilmez.
(lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de
tamamlayanların,
4. BAŞVURU İŞLEMLERİ
SÜYÖS-2015 sınavına başvuruda aşağıdaki
2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin
adımlar izlenmelidir:
(lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip
GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-
Tüm sınav merkezlerinde sınava girecek
2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki
adaylar ön kayıtlarını
kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak
http://selcuk.edu.tr/suyos/
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar
web adresinden kendilerine ait geçerli
veya olacaklar hariç),
bir e-mail adresiyle online yapacaklardır.
Adayların ön başvuruda verdikleri e-mail
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde
adreslerine aktivasyon linki gönderilecektir.
tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan
Adayların bu linkine tıklayıp aktivasyon
çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı
işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
Sınava Almanya, Azerbaycan ve İran’da
4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift
girecek adaylar kesin kayıt başvurularını da
uyrukluların (ortaöğreniminin (lise)
internetten online yapacaklardır. Adaylar
tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE
kesin kayıt başvurusu yaptıktan sonra sınav
AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010
ücretlerini ilgili sınav merkezi için be-
tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
lirtilen hesap numaralarına yatıracaklardır.
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL
Başvuru ücretleri yatırılırken açıklama
sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar
olarak “Ad-Soyad bilgileri, Aday Numarası
hariç),
ve SUYOS 2015” ifadesinin belirtilmesi
gerekmektedir.
3. BAŞVURU TARİHLERİ
BAŞVURU ve SINAV SONUÇLARININ İLAN TAKVİMİ
1 - 20 Nisan 2015
SÜYÖS-2015 Sınavı Başvurusu
3 Mayıs 2015
SÜYÖS-2015 Sınavı
22 Mayıs 2015
SÜ-YÖS Sınav Sonuçlarının Açıklanması
5
deki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
(Örnek Açıklama: “Ahmet Yılmaz 1312454
transkript (karne),
SUYOS 2015).
Sınav ücretlerini eksiksiz yatıran adayların
e) Fotoğraf (1 adet).
ödemeleri kontrol edildikten sonra e-mail
adreslerine ödeme durumu ile ilgili
f)Ön kayıt başvurusu ve aktivasyon
bilgilendirme postası gönderilecektir.
işlemlerinden sonra e-mail adresine gelen
şifre bilgisi
Konya’da sınava girmek isteyen adaylar ön
kayıt başvurularını online olarak yapıp akti-
Sınav başvuru ücretleri;
vasyon işlemini gerçekleştirdikten sonra ke-
Konya’da sınava girmek isteyen adaylar
sin kayıt başvurularını, şahsen istenilen bel-
herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir.
gelerle birlikte SÜYÖS Koordinatörlüğü’ne
yapacaklardır.
Almanya’da sınava girmek isteyen adaylar
için ücret yatırılacak hesap bilgileri;
Konya’da sınava girmek isteyen adaylar
için istenen belgeler:
a) Lise diplomasının aslı ve onaylı Türkçe’ye
çevirilmiş örneği. Mezun olacak durumda
olan adaylar için öğrenci belgesi,
b) Mezun olanlar için diploma denklik
Hesap Sahibi
Banka Adı
WBZ e.V.
Sparkasse Dortmund
BLZ
IBAN
BIC
Ücret
440 501 99
DE26 4405 0199 0131 0064 03
DORTDE 33XXX
75 Euro
belgesi (İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve ya
Türk Dış Temsilciliklerinden alınır),
c) Pasaportun aslı ve fotokopisi ,
d) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No
beyanı ve ya Nüfus Cüzdan fotokopisi,
e) Doğumla yabancı uyruklu olup daha
sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği,
f) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise)
tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlardan (ortaöğreniminin (lise)
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülke-
6
İran’da veya Azerbaycan’da sınava girmek
isteyen adaylar aşağıdaki hesaba TL olarak
ücretlerini yatıracaklardır. Havale,EFT vb.
tüm masraflar adaya aittir. Tüm masraflar
çıktıktan sonra istenilen ücretin eksiksiz hesaba yatırılmış olması gerekmektedir. Eksik
ücret yatıran adayların başvuruları geçersiz
olacak ve ücretleri iade edilmeyecektir.
Hesap Sahibi
Banka Adı
S.Ü. Selçuklu Tıp Fak. Hast. Dön.
Ser. İşl. Müd.
Vakıfbank
SWIFT CODE TVBATR2AXXX
IBAN
TR09 0001 5001 5800 7290 4824 35
Ücret
85$(USD) veya 230 TL
SÜYÖS-2015 / Başvuru Kılavuzu
İran’da sınava girmek isteyen adaylar
- Online başvurunuzu tamamladıktan sonra
dilerlerse ücretlerini (85$USD)
bilgilerinizde değişiklik yapmanız gerekirse,
“TABA ELM International Institute”e elden
başvuru tarihi sona ermeden “Aday Bilgi
ödeyebilirler. (No. 30, Sayyah Alley, Aref
Güncelleme” sayfasından başvuru bilgile-
Str., Valiasr Tabriz, Iran. Telefon: + 98 (41)
rinizi düzenleyebilirsiniz.
3333 6008, Fax: + 98 (41) 3333 6018).
Azerbaycan’da sınava girmek isteyen aday-
Aday Numarasının Elde Edilmesi
lar dilerlerse ücretlerini (85$USD)
Almanya, İran ve Azerbaycan’dan sınava
“Zefer Kurslarına” elden ödeyebilirler.
başvuran adayların Aday Numarası,
(Elyar Eliyev küç 41B, Nerimanov rayonu,
“SÜYÖS-2015 Sınavı Başvuru Formu”nu
Bakı, Azerbaycan, Telefon: 012 480 26 32,
internet üzerinden doldurup gönderdik-
012 566 50 81, 055 272 81 70).
ten sonra bu formda belirttiğiniz e-posta
adresine daha sonra otomatik olarak gön-
Başvuru tarihi sona erdikten sonra, ilan
derilecek ve aynı zamanda kayıt formu
edilecek tarihte “SÜYÖS-2015 Sınavı Giriş
ekranında görüntülenecektir. Bu aday
Belgesi” başvuru formunda belirttiğiniz e-
numarası, ayrıca başvurunuzun kabul
posta adresinize gönderilecektir.
edilmesi durumunda e-posta yoluyla gönderilecek “SÜYÖS-2015 Sınavı Giriş Belgesi” üzerinde de yazılı olacaktır. Aday
Sınav Başvuru Formunun
Numarası sadece bir kez edinilebilir. Aday
doldurulmasında dikkat edilecek hususlar
numarası, bu sınavın bütün aşamalarında
- Verilen bilgilerin, pasaportunuzdaki
gerekli olacağından aday tarafından
bilgilerle aynı olması gerekir. Aksi takdirde
özenle saklanmalıdır. Konya’da sınava
sınava alınmazsınız.
girecek olan adayların başvuruları SÜYÖS
Koordinatörlüğü’nden alınacaktır. Adaylar-
- Başvuru formuna yükleyeceğiniz fotoğraf
dan e-posta adresi vermeleri gerekmektedir.
son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.
SÜYÖS-2014 sınavına başvuru yapmış
Fotoğrafta yüzünüz açık ve net bir şekilde
olan adaylar, başvurularını 2014 yılında
görülmeli ve ön cepheden çekilmiş
aldıkları aday numaraları ile yapacaklardır.
olmalıdır.
Aday numarasını hatırlamayan adaylar
“Adı Soyadı”, “Doğum Yeri” ve “Doğum
- Başvuru bilgilerinde hata ve eksiklik
Tarihi” bilgilerini [email protected]
olması durumunda başvurunuz geçersiz
e-posta adresine “Aday No Hatırlatma”
sayılır.
başlığıyla göndermeleri durumunda, Aday
Numaraları e-posta adreslerine gönderilecektir.
7
sınava girecekler için pasaport yerine
SÜYÖS-2015’e başvurduktan sonra
fotoğraflı resmi kimlik belgesini) sınav
koordinatörlüğümüzle yapılacak her türlü
başlamadan önce sınav sırası üzerinde
yazışmada "Aday Numarası"nın belirtilmesi
bulundurmaları zorunludur.
zorunludur. Aday Numarası belirtilmeyen
dilekçeler işleme konulmaz.
Adayların, sınava gelirken yanlarında,
yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalem
açacağı bulundurmaları gereklidir; sınav
5. SÜYÖS-2015 SINAVI GİRİŞ BELGESİ
sırasında teknolojik haberleşme/resim veya
İnceleme sonunda başvurusu kabul edilen
video çekme özelliği olmayan kol saati
ve sınava girmeye uygun bulunan adaylar
dışında hiçbir alet, cihaz, araç veya gereç
için fotoğraflı “SÜYÖS-2015 SINAVI GİRİŞ
bulundurmamaları gerekir. Şeffaf ambalajlı
BELGESİ” düzenlenir. Düzenlenen bu belge
su ve şekerleme türleri serbesttir.
e-posta adresinize gönderilir. Adaylar bu
belgenin çıktısını almalı ve sınav esnasında
Adaylar, sınav günü, Türkiye saati ile saat
yanlarında bulundurmalıdır.
13.30'da üst kontrolleri yapılarak sınav
binasına alınacaklardır.
Adaylar, “SÜYÖS-2015 SINAVI GİRİŞ
BELGESİ” olmadan hiçbir şekilde sınava
Sınav Türkiye saati ile 14.00’da
giremezler.
başlayacaktır.
Geçerli bir nedenden dolayı “SÜYÖS-2015
Adayların en az bir saat önce sınav
Sınavı Giriş Belgesi” ulaşmayan adaylar
yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav
01 Nisan 2015 tarihine kadar bu belgeyi
salonlarına zamanında alınabilmeleri
şahsen SÜYÖS Koordinatörlüğü’nden
açısından son derece önemlidir.
edinebilirler.
6. SÜYÖS-2015 HAKKINDA
Hiçbir aday ‘SÜYÖS-2015 Sınavı Giriş
SÜYÖS-2015, 3 Mayıs 2015 Pazar günü ve
Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir
Türkiye saati ile saat: 14.00’da yapılacaktır.
yerde sınava giremez.
Adayların, sınava girecekleri bina adı, salon
no ve yer no bilgileri SÜYÖS-2015 Sınavı
SÜYÖS, Genel Yetenek, Matematik ve
Giriş Belgesi üzerinde yazılı olacaktır.
Geometri alanlarından oluşan 80 soruluk bir
testtir.
Sınava girecek adayların, SÜYÖS-2015
8
Sınavı Giriş Belgesi ile Pasaport belgelerini,
Test kitapçığınızın türü ile cevap
(Azerbaycan’da, İran’da ve Almanya’da
kâğıdınızın türü aynı olmalıdır. Çünkü
SÜYÖS-2015 / Başvuru Kılavuzu
cevaplarınız, test kitapçığı türünün cevap
Sınav sonunda her aday, kullandığı “Soru
anahtarına göre puanlanacaktır.
Kitapçığı” ve “Cevap Kâğıdı”nı kurallara
uygun olarak salon görevlilerine teslim
Soru kitapçığının üzerinde boş bırakılan ilg-
edecektir.
ili yerler aday tarafından sınav başlamadan
önce doldurulması gereklidir.
Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav
sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri
Sınav sonunda ilgili soru kitapçıkları topla-
için sınavları geçersiz sayılan adayların
nacak ve SÜ Yurt Dışı Öğrenci Seçme Sınavı
cevap kâğıdı değerlendirme işlemlerine
Koordinatörlüğü’nde tek tek incelenecektir.
sokulmayacak ve bu adaylar için “Sınav
Soru kitapçığının bir tek sayfası bile eksik
Sonuç Belgesi” düzenlenmeyecektir.
çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Sınavın İçeriği
Soru Kitapçığındaki bütün sorular "çok-
SÜYÖS, Genel Yetenek, Matematik ve
tan seçmeli" tipte sorulardır. Her soru için
Geometri alanlarından oluşan 80 soruluk
beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan
bir testtir. Bu testin cevaplama süresi 120
yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır.
dakikadır.
Adayın yapacağı iş, her sorunun doğru
cevabını bularak, A, B, C, D, E şıklarından
Sınavda Uyulacak Kurallar
doğru cevap şıkkını Cevap Kâğıdına
1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle
işaretlemektir. Cevap Kâğıdında, bir soru
yasaktır. Aksi bir durumu tespit edilenlerin
için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya
sınavı iptal edilir.
bir seçenek için ayrılan yer (küçük içi boş
daire) gelişigüzel işaretlenmişse o soru için
2. Çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme
verilen cevap yanlış sayılacaktır.
araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu
dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her
türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla
Cevapların, “Cevap Kâğıdına” yukarıda
ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde
belirtildiği gibi doğru bir şekilde
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi
işaretlenmiş olması gerekir. Soru
olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap
Kitapçığına işaretlenen cevaplar dikkate
cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla
alınmayacaktır. Sınav süresince adayların,
da sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla
konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya
sınava girmiş bulunan adayların bilgileri
vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle
mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak,
davrandığı herhangi bir yolla saptanan
bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
9
3. Bu sınav, tek oturum halinde düzenle-
8. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye
necektir ve sınav süresi 120 dakikadır.
girişen, kopya veren, kopya çekilmesine
yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon
4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk
Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların
eden aday, her ne sebeple olursa olsun
sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler
tekrar sınava alınmayacaktır.
kopya çekmeye veya vermeye çalışanları
uyarmak zorunda değildir. Sorumluluk
5. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikası içinde
size aittir. Sınav sırasında cevap kâğıdınızı
hiçbir adayın dışarı çıkmasına izin ver-
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde
ilmeyecektir. Cevaplama işlemini ilk 30
tutmanız sizin için son derece önemlidir.
dakikadan sonra ve son 15 dakikadan
Adayların sorulara verdikleri cevapların
önce tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve
dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle in-
soru kitapçığınızı salon görevlilerine tes-
celenecektir. Bu incelemelerden elde
lim ederek salonu terk edebilirsiniz. Aksi
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak
takdirde sınav süresinin sona erdiği ilan
kopya çekildiğini gösterirse, kopya ey-
edilene kadar yerlerinizde kalmalı ve tüm
lemine katılan adayların cevaplarının bir
cevap kâğıtlarının ve soru kitapçıklarının
kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Sınav
toplanmasını beklemelisiniz.
görevlileri, bir salonda sınavın kurallara
uygunbiçimde yapılmadığını, toplu kopya
10
6. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve
girişiminde bulunulduğunu raporlarında
onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde
bildirdiği takdirde, SÜ Yurtdışından
görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak
Öğrenci Seçme Sınavı Koordinatörlüğü
sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirin-
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava
den kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesin-
giren adayların tümünün sınavını geçersiz
likle yasaktır.
sayabilir.
7. Sınav sırasında görevlilerin her tür-
9. Cevap kâğıdında ilgili alanları
lü uyarılarına uymak zorundasınız.
doldurmanız gerekmektedir. Cevap
Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yer-
kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve
leri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli
yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun
sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına
kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve
uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı
dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
davranışta bulunur ve yapılacak uyarılara
Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
uymazsanız kimliğiniz tutanağa yazılacak
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen
ve sınavınız geçersiz sayılacaktır.
cevaplar geçerli değildir.
SÜYÖS-2015 / Başvuru Kılavuzu
10. Sınav Görevlisinin talimatından sonra,
hiçbir şey yemeyecektir. Şeffaf ambalajlı su
sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta
içmek ve şeker yemek serbesttir.
basım hatalarının bulunup bulunmadığını
kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası
14. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz
eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi
cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı
için derhâl sınav görevlisine başvurunuz.
dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
Soru kitapçığının her sayfasında basılı
bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce,
ön kapağında basılı soru kitapçığı türüyle
soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon
aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Farklı
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
olması durumunda sınav görevlisinden
yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru
kitapçığınızın türünün değişik olduğunu
Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
daha sonra fark ederseniz, size o zamana
Adayların SÜYÖS-2015'te uygulanacak
kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız
testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış
bir soru kitapçığı verilmesi için sınav görev-
cevapları ayrı ayrı sayılacaktır. Doğru cevap
lisine başvurunuz. Cevap kâğıdınız ile
sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri
soru kitapçığı türünün aynı olması gerekir.
çıkarılarak ham puanlar bulunacaktır.
Farklı olması durumunda sınav görevlisine
başvurunuz.
11. Cevaplamaya geçmeden önce size ver-
Sınav Sonuçlarının Duyurulması
ilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan
Sınav sonuçları, sadece SÜ Yurtdışından
yere kurşun kalemle adınızı, soyadınızı,
Öğrenci Seçme Sınavı Koordinatörlüğü’nün
aday numaranızı ve bu salonun Salon
internet sayfasında yayınlanacaktır. Aday-
Numarasını yazınız. Sınav sonunda soru
lar, sınav sonuçlarını SÜ Yurtdışından
kitapçıkları toplanacak ve SÜ Yurtdışından
Öğrenci Seçme Sınavı Koordinatörlüğü
Öğrenci Seçme Sınavı Koordinatörlüğü’nde
internet sayfasından, adayın başvuru
tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir
formunda belirttiği e-posta adresine gönder-
tek sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçer-
ilen ve SÜYÖS-2015 Sınavı Giriş Belgesinde
siz sayılacaktır.
yazılı bulunan Aday Numarası kullanmak
suretiyle öğrenilebilir. Sınav sonuç öğrenme
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yer-
ekranı sınav sonuçları belli olunca aktif
leri müsvedde için kullanabilirsiniz.
olacaktır. Bu nedenle ADAY NUMARANIZI uygun bir yere kaydediniz ya da size
13. Sınav sırasında, görevliler dâhil, kimse
otomatik olarak gönderilen e-posta mesajını
sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecek ve
saklayınız veya sınav sonrasında sizde
11
kalacak SÜYÖS-2015 Sınavı Giriş Belgesi’ni
yükümlüdür. Türkçesini en az B1 düzeyine
muhafaza ediniz.
çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir;
ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik
7. TÜRKÇE YETERLİK
düzeylerini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak
Öğretim dili Türkçe olan programlara
zorundadır.
kabul edilen adayların kaydolduktan
sonra öğrenimlerine başlayabilmeleri
-A1 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli
için T.C. Üniversitelerine bağlı Türkçe
sayılacağı 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle
Öğretim Merkezi (TÖMER) Türkçe tes-
yükümlüdür. Türkçesini en az B1 düzeyine
tlerinden yeterli puan almaları gerekir.
çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir;
SÜ Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı
ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik
Koordinatörlüğü tarafından Türkçe
düzeyini C1 veya C2 seviyesine çıkarmak
sınavı yapılmayacaktır. Ortaöğrenimini
zorundadır.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi
yeterli olarak kabul edilir. Avrupa Dil
8. SINAV SONUÇLARINA GÖRE
Portfolyosu’na göre düzenlenen Türkçe
ÜNİVERSİTEYE KABUL (YERLEŞTİRME)
yeterlik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir:
İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
Adayların sınav sonuçlarına göre Selçuk
-C2 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime
Üniversitesi tarafından ilan edilecek kon-
başlayabilir.
tenjanlar dahilinde başvuru yapabileceği ön
lisans ve lisans düzeyindeki programlara
-C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Öğrenime
başvuru koşulları ve kayıt için gerekli bel-
başlayabilir.
geler, web sayfamızda yer alan “SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
-B2 Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda
DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA
gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak mezun
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ
olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1
YÖNERGESİ” nde belirtilmiştir.
veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.
-B1 Düzeyi: Türkçe seviyesi, Üniversitemizde öğrenime başlamaya yeterlidir, ancak
mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini
C1 veya C2 seviyesine çıkarmak zorundadır.
-A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. İzinli
sayılacağı 1 yıl sonunda Türkçe öğrenmekle
12
Download

SÜYÖS-2015 / Başvuru Kılavuzu