TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
21 Mayıs 2014/SENATO
T.C.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS ve LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA
YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesinde yürütülmekte olan ön lisans ve lisans
programlarındaki öğrencilerin Üniversite içinde başka bir diploma programına veya diğer
yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarından Turgut Özal Üniversitesinde
yürütülmekte olan ön lisans ve lisans programlarına yatay geçişe ilişkin usul ve esasları düzenler. Tıp
Fakültesi ile ilgili kurumlararası yatay geçiş esaslarını düzenleyen “Turgut Özal Üniversitesi Tıp
Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde yer almayan hususlarda bu Yönerge hükümleri
uygulanır.
Dayanak
MADDE 2-(1) Bu Yönerge, 24 Nisan 2010 tarihli, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 27561 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik'in yatay geçiş programına ilişkin usul ve esaslarını belirleyen 5 ila 15’inci (dahil) maddeler
ile Ek Madde 1, 2, 3’te yer alan hükümler çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3
a) Diploma Programı: Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında belirlenen yeterlilikleri
sağlayan öğrencilere ön lisans veya lisans diploması düzenlenen yükseköğretim programlarını,
b) Düzey: Ön lisans veya lisans diploma programlarından her birini,
c) Eşdeğer Diploma Programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından
içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,
ç) Farklı Puan Türü: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sisteminde yükseköğretim programlarına
yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında esas alınan testler dikkate alınarak 2010 yılından
itibaren SAY Puan Türü (YGS -1 ile YGS -2), SÖZ Puan Türü (YGS -3 ile YGS -4), EA Puan Türü
(YGS -5 ile YGS -6), Matematik -Fen (MF) Puan Türü, Türkçe - Matematik (TM) Puan Türü, Türkçe Sosyal (TS) Puan Türü, Yabancı Dil (DİL) Puan Türü olmak üzere yedi puan türünü; 2009 yılı ve
öncesinde ise EA-1, SAY-1, SÖZ-1, EA-2, SAY-2, SÖZ-2 ve DİL olmak üzere yedi puan türünü ve bu
puan türlerinden SAY-1 SAY Puan Türüne, SÖZ-1 SÖZ Puan Türüne, EA-1 EA Puan Türüne, SAY-2
Matematik -Fen Puan Türüne, EA-2 Türkçe - Matematik Puan Türüne, SÖZ-2 Türkçe- Sosyal Puan
Türüne, DİL ise Yabancı Dil Puan Türüne karşılığını,
d) Genel Not Ortalaması (GNO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme
kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,
e) İlgili Yönetim Kurulu: Yükseköğretim kurumlarındaki Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu,
yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu
yönetim kurulunu,
f) İntibak Programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş yapılan diploma
programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan oluşan programı,
g) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
ğ) Kurum İçi Yatay Geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitedeki aynı düzeydeki diğer
diploma programlarına geçişini,
h) Kurumlar Arası Yatay Geçiş: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından
bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde başka bir üniversite,
yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız meslek yüksekokullarına yapılan
geçişi,
1
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
21 Mayıs 2014/SENATO
ı) Taban Puan: Bir yükseköğretim kurumunun diploma programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanını,
i) Üniversite: Turgut Özal Üniversitesini,
j) Yatay Geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönetmelikteki esaslar
çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını
ifade eder.
k) Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş: Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme
puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek
olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yapılan yatay geçiştir.
Kontenjanlar
MADDE 4-(1) Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma
programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Ancak, merkezi puan ile yatay
geçişler hazırlık sınıfı ve son sınıflar dahil yapılabilir.
(2) Yatay geçiş kontenjanları aşağıdaki kategoriler için ilgili yönetmelik çerçevesinde belirlenir
ve ilan edilir.
a) Kurumlar Arası Kontenjan, Başarılı ve izlemiş olduğu program ile başvurduğu program
eşdeğer olan öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kontenjandır.
Programların normal eğitim süresi, Merkezi Yerleştirme puan türü, öğretim programı vb. özellikler göz
önüne alınarak programların eşdeğerliğine ilgili yönetim kurulları tarafından karar verilir. İlgili yönetim
kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı
belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ve bu yarıyıl içinde
yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan
belirleyebilirler. İlave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran ayının otuzuncu
günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Ön lisans diploma programları için
ikinci yarıyılda açılması istenen ilave yatay geçiş kontenjanları ise ilgili kurul tarafından belirlenerek en
geç Aralık ayının otuz birinci günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
b) Kurum İçi Genel Kontenjan, Turgut Özal Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencilerinden,
başarılı ve izlemiş olduğu program ile başvurduğu program eşdeğer olan öğrenciler için ilgili yönetim
kurulu tarafından belirlenen kontenjandır.
Turgut Özal Üniversitesinde aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci
kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi
sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı
merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer
üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
c) Kurum İçi Özel Kontenjan, Turgut Özal Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencilerinden,
aranan başarı durumunun sağlanamaması nedeni ile Kurum İçi Genel Kontenjan kategorisinden
yararlanamayan veya yararlanma imkânı olmayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu tarafından
belirlenen kontenjandır. Kurum içi kontenjan (Kurum İçi Genel Kontenjanı ve Kurum İçi Özel
Kontenjanının toplamı), kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci genel
kontenjanının yüzde on beşini (% 15) geçemez.
ç) Yurt Dışı Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı, denkliği Yükseköğretim Kurulunca
tanınan ve Türkiye dışında bir yükseköğrenim kurumunda, eşdeğer bir programda öğrenimlerini
sürdüren yabancı uyruklu (vatandaşlıklarından biri TC veya KKTC olmayanlar) başarılı lisans
öğrencileri için üniversite senatosu tarafından belirlenen kontenjandır. Programların birinci sınıfı ile son
sınıfına Yurt Dışı Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı açılmaz. Yurt Dışı Yabancı Uyruklu Öğrenci
Kontenjanı, kurumlar arası kontenjanın yarısını geçemez.
d) Özel Durumlar Kontenjanı, gerekli başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile aşağıda belirtilen
durumlarda yapılan başvuruları kapsar ve belirlenen kontenjanlar dışında değerlendirilir:
 Kamu kurumu ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin,
sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları
çocukları ve eşleri,
2
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
21 Mayıs 2014/SENATO
 Yurt dışında devlet hizmetinde görevlendirilenlerin, görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş
yapması halinde çocukları,
 Türkiye’de görevli yabancı diplomatların çocukları.
e) Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kontenjanı, Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki
merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması
durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa
yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul
ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca
öğrencilerin başvuruları ilgili kurullar tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir.
Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp
sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçiş hakkı kazanır.
(3) Yatay geçiş kontenjanlarında ilan tarihinden sonra değişiklik veya kontenjanlar arasında
aktarma yapılamaz.
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanı İçin Başvuru Koşulları
Madde 5-(1) Bu Yönergenin 4’üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde belirtilen adayların
başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir:
a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı veya izinli
(öğrenci statüsünde) olması,
b) Öğrencinin GNO’sunun en az 2,00 / 4,00 (yapılacak hesaplamalarda Yüksek Öğretim
Kurulunun dörtlük/yüzlük karşılık tablosu esas alınır),
c) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat,
portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.
Kurum İçi Genel Kontenjanı İçin Başvuru Koşulları
Madde 6-(1) Bu Yönergenin 4’üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde belirtilen adayların
başvuru koşulları, Madde 4'te belirtilen Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanı başvuru koşulları ile
aynıdır.
Kurum İçi Özel Kontenjanı İçin Başvuru Koşulları
Madde 7-(1) Bu Yönergenin 4’üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinde belirtilen adayların
başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir:
a) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa kabul edildiği yıla ait Merkezi Yerleştirme Puanının
başvurduğu programın o yıla ait (Merkezi Yerleştirme Puanı) genel kontenjan taban puanına eşit veya
yüksek olması,
b) Öğrencinin başvuru sırasında Turgut Özal Üniversitesinde bir lisans programına kayıtlı veya
izinli (öğrenci statüsünde) olması ve o dönem sonunda hangi nedenle olursa olsun, üniversite ile
ilişiğinin kesilmemiş olması,
c) Öğrencinin lisans programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki dönemini, en fazla
6. dönemini tamamlamış olması,
ç) Öğrencinin başvurduğu döneme kadar kayıtlı olduğu programın müfredatındaki tüm kredili
dersleri almış olması,
d) Öğrencinin GNO’sunun başvurduğu yarıyıl itibarı ile en az 1,80 / 4,00 en çok 2,50 /4,00
olması (kurum içi yatay geçişlerde dörtlük/yüzlük puan hesaplamasında Turgut Özal Üniversitesi
Çeviri Tablosu kullanılır),
e) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat,
portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.
Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş
Madde 8-(1) Bu Yönergenin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının (ç) yabancı uyruklu Öğrencilerin
Lisans Programlarına Kabulü Yönergesinde belirtilen koşullara ilave olarak aşağıda belirtilen şartları
sağlaması gerekir:
3
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
21 Mayıs 2014/SENATO
a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı (öğrenci
statüsünde) olması,
b) Öğrencinin lisans programında en az iki dönemi tamamlamış olması zorunludur.
c) Öğrencinin GNO’sunun en az 2,00/4,00 olması,
ç) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, portfolyo
vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.
d) Yurt dışında öğrenime başlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerden, Üniversiteye
yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler istenir. Bu
adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için
YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180
veya daha fazla puan almaları şartı aranır.
• SAT 1 (Minimum 1000 puan)
• ACT (Minimum 21 Puan)
• Abitur
• Fransız Bakaloryası
• GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
• Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
• Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
• İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)
e) Orta öğrenimini yurt dışındaki bir ülkede tamamlayarak yükseköğrenimine de yurt dışında
başlayan adayların “Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisans Programlara Kabulü Yönergesi”nde
belirtilen alım kriterlerinin asgari şartını sağlamaları gerekir.
Özel Durumlar Kontenjanı İçin Başvuru Koşulları
Madde 9-(1) Bu Yönergenin 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının (d) bendinde belirtilen
adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir:
Bu Yönergenin 4’üncü maddesinin 2 inci fıkrasının (d) bendinde belirtilen adayların başvuru
yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir:
I. Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin,
sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve
eşleri başvurularında;
a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı (öğrenci
statüsünde) olması,
b) Öğrencinin lisans programında en az iki dönemi tamamlamış olması,
c) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu tüm dersleri başarmış olması,
ç) Öğrencinin GNO’sunun en az 2,00/4,00 veya eşdeğeri olması,
d) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa kabul edildiği yıla ait Merkezi Yerleştirme puanının,
başvurduğu programın o yıla ait Merkezi Yerleşme Puanı genel kontenjan taban puanına eşit veya
yüksek olması,
e) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, portfolyo
vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.
II. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının,
devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş
yapması halinde çocuklarının başvurularında;
a) Liseye en az iki yıl yurtdışında devam etmiş ve bitirmiş olanların 8 inci maddede belirtilen
başvuru koşullarını sağlaması,
b) Liseyi Türkiye’de bitirenler ile liseye en az bir yıl yurtdışında devam etmiş ve bitirmiş
olanların 5 inci maddede belirtilen Kurumlar arası Yatay Geçiş Kontenjanı başvuru koşullarını
sağlaması gerekir.
III. Türkiye’de görevli yabancı diplomatların çocuklarının başvuru yapabilmesi için 8 inci
maddede belirtilen başvuru koşullarını sağlaması gerekir.
4
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
21 Mayıs 2014/SENATO
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Madde 10-(1) Başvurunun değerlendirmeye alınması için yatay geçiş duyurusunda belirtilen
belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye
alınmaz.
Başvuru Tarihleri
Madde 11- (1) Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde
ikinci ve üçüncü sınıflar için, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı
yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile
başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde; ön lisans derecesi verilen diploma
programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak
ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
(2) Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak üniversiteye elden (Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına) ya da posta ile yapılır. Postada geciken başvurular işleme alınmaz. Koşulları sağlamadığı
için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara bildirim yapılmaz, bu
durumda olan adayların bilgileri internet adresinde duyurulur. Bu durumlarda başvuru ücreti ve evrakı
iade edilmez.
Ön Değerlendirme
Madde 12-(1) Başvurular ilan edilen koşullar çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca
ön değerlendirmeye tabi tutulur. Koşulları sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz,
ilgili akademik birimlere iletilmez ve ret nedenleri internet adresinde ilan edilir.
Değerlendirme
Madde 13-(1) Adayların başvuruları ilgili Bölüm Başkanlıklarınca oluşturulacak komisyon
tarafından değerlendirilir ve inceleme sonuçları ilgili Fakülte Yönetim Kurullarına sunulur. Kabul ve ret
kararları ilgili Fakülte Yönetim Kurulları tarafından alınır.
a) Kurum İçi Yatay Geçiş İçin;
1) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlara başvuru yapan adayların
değerlendirilmesinde, adayın başvuru yaptığı ÖSYM’nin yerleştirmede esas aldığı puan türünde ve 4,00
üzerinden GNO’su dikkate alınır. Kurum içi (fakülte içi veya fakülteler arası) geçişler için adayın 100
üzerinden değerlendirme puanı aşağıdaki şekilde hesaplanır.
Değerlendirme Puanı =
Adayın ÖSYS Puanı
Programın Taban Puanı
X
40 +
Adayın GNO’su
4,00
X
60
2) Değerlendirmelerde, adayların değerlendirme puanına göre başarı sıralaması yapılır. En
başarılı adaydan başlamak üzere kontenjan dâhilinde kabul işlemleri yapılır. Değerlendirme puanının
eşit olması halinde geçilecek olan programın ortak derslerinde başarısı yüksek olan aday tercih edilir.
3) Meslek yüksekokullarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde sadece adayın GNO'su
esas alınır.
b) Kurumlar Arası Yatay Geçiş İçin;
1) Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programlara başvuran adayların değerlendirilmesinde,
adayların GNO’suna göre başarı sıralaması yapılarak en başarılı adaydan başlamak üzere kontenjan
dahilinde kabul işlemleri yapılır. GNO’larının eşit olması halinde başvuru yapılan ÖSYS puan türünde
puanı yüksek olan aday tercih edilir.
2) Dörtlük not sistemine göre elde edilen başarı notlarının yüzlük not sistemine
dönüştürülmesinde, öğrencinin daha önceki yükseköğretim kurumunca düzenlenen karşılıklar yoksa
Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.
3) Meslek yüksekokullarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde sadece adayın GNO'su
esas alınır.
5
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
21 Mayıs 2014/SENATO
4) Kurum İçi Özel Kontenjanı hariç olmak üzere bu Yönergenin 3’üncü maddesinde belirtilen
tüm diğer kontenjanlara başvuruların kabul edilebilmesi için öğrencinin alt sınıflardan alması gereken
kredili ders sayısının öğrencinin başvurduğu programın bir dönemlik normal ders yükünü aşmaması
gerekir.
5) Gerekli şartları taşıyanlar arasından asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenir. Akademik
Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır. Yatay
geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer
öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.
İntibak işlemleri
Madde 14-(1) Turgut Özal Üniversitesi ön lisans ve lisans programları arasındaki yatay
geçişlerde öğrencilerin önceki ogramlarında aldıkları dersler ve notlar yeni programlarındaki not
ortalamalarında (program dışı sayılan dersler hariç) ve not belgelerinde yer alır. Farklı kodla alınmış
olan dersler için eşdeğerlik işlemleri (intibak) yapılır.
(2) Diğer üniversitelerden yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı
oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler, Senato tarafından belirlenen esaslar
doğrultusunda Bölüm/Program Başkanlığınca oluşturulacak komisyonun önerisi ve ilgili
Fakülte/YO/MYO Yönetim Kurulu kararı ile yeni programlarına sayılabilir. İlgili kurul tarafından
sayılan bu derslere ait notlar transkripte işlenir.
Öğrenim Süresi
Madde 15-(1) Yatay geçiş ile kurum/bölüm değiştiren öğrencilerin
kurumlarında/programlarında harcamış oldukları süreler öğrenim süresi hesabına katılır.
önceki
Sonuçların İlanı
Madde 16-(1) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi üniversitenin ilan panolarında
ve internet sayfasında duyurulur. Sonuçlar hakkında adaylara bildirim yapılır.
Öğrenim Ücretleri
Madde 17-(1) Turgut Özal Üniversitesi lisans programları arasındaki yatay geçişlerde
üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay
geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar. Turgut Özal Üniversitesi dışındaki
üniversitelerden yatay geçişle gelen öğrenciler kabul edildikleri program için belirlenen öğrenim
ücretini öderler.
Yürürlük
Madde 18-(1) Bu Yönerge, onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19-(1) Bu Yönerge hükümlerini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.
1
1
Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi
Sayısı
22.06.2011
08/1
Yönergedeki Değişikliğin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi
Sayısı
10.04.2013
Değişiklik Yapılan Madde
Metin değişikliği
Başlık, 1-(1), 4-(1, 2/a, 2/c, 3), 5-(1/c), 7-(1/d), 8
(başlık, 1/c, 1/d, ), 9-(1/ç), 11-(1), 13-(1, 2, 3, 4, 5,
6
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
21 Mayıs 2014/SENATO
6), 14-(1, 2),
Madde değişikliği
3. madde eklenmiş ve takip eden maddelerin
sırası buna göre yeniden düzenlenmiştir.
Yönergedeki Değişikliğin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi
Sayısı
21.05.2014
7/3
Metin değişikliği
1, 2-(1), 3-(1-k), 4-(1), 4-(2-e), 5-(1-ç), 8-(1-b, c, d,
e), 9-(1-ç), 14-(2)
Madde çıkarılması
5-(1-b,c), 5-(2), 13-(1,b-3)
7
Download

yatay geçiş yönergesi - Turgut Özal Üniversitesi