YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ YOLUYLA
ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ESASLAR
Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal
İle Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince Üniversitemiz örgün eğitim
programlarına Yatay Geçiş yoluyla öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
YURT İÇİ YATAY GEÇİŞ
A- BAŞVURU KOŞULLARI
1. Yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
2. Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına ve lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına
yatay geçişle öğrenci kabul edilmez.
3. Öğrenci başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı veya izinli (kayıt dondurmuş) öğrenci
statüsünde olmalıdır.
4. Öğrencinin genel not ortalamasının 100’lük not sisteminin kullanıldığı üniversiteler için en az 100 üzerinden 70
veya 4’lük not sisteminin kullanıldığı üniversiteler için en az 4.00 üzerinden 2.70 olması şarttır.
5. İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yapılacak başvurularda bulunduğu sınıfın ilk yüzde
onuna girerek başarılı olunması ve belgelenmesi gerekmektedir.
6. Yatay geçiş başvuruları sadece öğrencinin devam ettiği kurumda kayıtlı olduğu sınıfı / dönemi takip eden sınıfa /
döneme yapılabilir. Daha alt sınıfa / döneme başvuru yapılamaz.
7. Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılan yatay geçiş başvurularında genel şartların yanı sıra yapılacak
olan yetenek sınavından da başarılı olması şarttır.
8. Öğrenci geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını yerine getirmiş olmalıdır.
9. Yeterli sayıda başvuru olsa bile, kontenjanların akademik gerekçelerle doldurulup doldurulmaması ilgili Bölüm
Başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili Yönetim Kurullarının takdirindedir.
10. Kurumlararası Yatay Geçiş kontenjanı, izlemiş olduğu program ile başvurduğu programı eşdeğer olan öğrenciler
için YÖK ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen kontenjandır.
11. Yerleştirildiği program ile başvuru yaptığı programın eğitim süresinin eşit olması gerekmektedir.
12. Yerleştirildiği program ile başvuru yaptığı programın, öğretim programının en az %80 oranında uygun olması
gerekmektedir.
13. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış
oldukları dersler, Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yeni programlarına
sayılabilir.
14. Açık ve uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık
ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu
programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi
yerleştirme programının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yıl ki taban puanına eşit veya yüksek
olması gerekir.
15. Yerleştirildiği programın puan türü, başvuru yaptığı programın puan türü ile aynı değilse; yerleştiği yılda başvuru
yaptığı programın puan türünde bir puanının olması gerekmektedir.
1
16. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisans programlarında %30 İngilizce ve %100 İngilizce eğitim veren bölümlere
Kurumlararası Yatay Geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin YDYO tarafından yapılacak olan yabancı dil
muafiyet sınavına girerek başarılı olması ve başvuru esnasında bunu belgelendirmesi gerekmektedir.
17. Fakültelerin Özel Şartları:
İşletme Fakültesi
Geldiği fakültede dönem derslerinin tamamının %100 İngilizce olması gerekmektedir. *(Notlar 1)
İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümüne başvuruda bulunacak olan öğrencilerin aşağıdaki derslerin
içeriğine uygun dersleri almış ve başarmış olmaları gerekmektedir.
MIS101 COMPUTER PROGRAMMING I
MIS102 COMPUTER PROGRAMMING II
MIS108 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Geldiği fakültede dönem derslerinin tamamının %100 İngilizce olması gerekmektedir. *(Notlar 1)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Geldiği fakültede dönem derslerinin tamamının %100 İngilizce olması gerekmektedir. *(Notlar 1)
Tıp Fakültesi
Tıp İngilizce bölümüne başvuracak olan öğrencinin geldiği fakültede dönem derslerinin tamamının %100 İngilizce
olması gerekmektedir. *(Notlar 1)
Hukuk Fakültesi
Geldiği fakültede dönem derslerinin en az %30’unun İngilizce olması gerekmektedir. *(Notlar 1)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih bölümüne başvuracak olan öğrencinin geldiği fakültede dönem derslerinin en az %30’unun İngilizce olması
gerekmektedir. *(Notlar 1)
YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ
1. Yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler (KKTC dahil) için yurtdışı yatay geçiş
kontenjanı belirlenmiş olup o kontenjandan başvuru yapabileceklerdir.
2. Adayın yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın, ön lisans
veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak YÖK tarafından tanınması gerekir.
3. Aday, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır.
Bir yılı aşmamış olmak şartıyla, kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak yatay geçiş başvurusu yapmak için
engel değildir.
4. Aday, yatay geçiş yapmak istediği yarıyılın başına kadar, hazırlık ve yaz okulu hariç, lisansta en az iki yarıyıl
en çok beş yarıyıl, ön lisansta en az bir yarıyıl en çok iki yarıyıl öğrenim görmüş olmalıdır.
5. Adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerdeki bütün derslere ait genel not ortalaması 100
üzerinden en az 70, 4.00 üzerinden en az 2.70 olmalıdır.
6. Yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrencilerin Üniversite programlarına yatay geçiş başvurusunda
bulunabilmesi için ÖSYS puanına veya SAT puanına sahip olmaları gerekmektedir.
2
7. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisans programlarında %30 İngilizce ve %100 İngilizce eğitim veren bölümlere
Kurumlararası Yatay Geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin YDYO tarafından yapılacak olan yabancı dil
muafiyet sınavına girerek başarılı olması ve başvuru esnasında bunu belgelendirmesi gerekmektedir.
B- DEĞERLENDİRME
Başvurularla ilgili ön değerlendirme Üniversite Senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde; Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı tarafından, kesin değerlendirme ve yerleştirme işlemleri ise ilgili yönetim kurulları tarafından yapılır.
Başvurular, adayların genel not ortalaması, merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak
derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir
ve eşdeğer programlar içinde sıralamaya tabi tutulur. En yüksek başarı notundan başlamak üzere kontenjanlar
dâhilinde yerleştirmeler yapılır ve ilan edilir.
Başvurular, ilan edilen süreler içinde başvuru için gerekli belgeler tamamlanmış olarak Üniversitemiz Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına yapılacaktır. Başvurular Şahsen ( ya da adayın noter vekâleti verdiği kişi tarafından) yapılacak
olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde aşağıda açıklamalarıyla birlikte verilmiş olan yatay geçiş puanı
kullanılacaktır.
*MYP: Merkezi Yerleştirme Puanı (Başvurduğu programın puan türündeki puanıdır. Bu puanı olmayanların başvurusu
red edilir.)
GNO: Öğrencinin bitirdiği dönemlere ait genel not ortalamasının 100’lük sisteme dönüştürülmüş hali.
(Transkriptlerinde 100’lük not sistemine göre puan var ise hesaplamada direkt olarak o puan kullanılacaktır. 100’lük
not karşılığı olmayanların çevirme işlemi YÖK Eşdeğerlik Tablosuna göre yapılacaktır.)
* (Değerlendirme Puanı) = (ÖSYS Puanı * 0.70)+ (100’lük not sistemine göre Genel Not Ortalaması * 0.30)
Başvurular, ilan edilen süreler içinde başvuru için gerekli belgeler tamamlanmış olarak Üniversitemiz Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına yapılacaktır. Başvurular Şahsen ( ya da adayın noter vekâleti verdiği kişi tarafından) yapılacak
olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Koşulları sağlamadan veya eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
NOTLAR:
1- Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların kayıtlı bulundukları üniversitelerinde devam ettikleri bölümlerin
EĞİTİM DİLİ ile ilgili doğrulama işlemleri, adayın üniversiteye yerleştiği yılki ÖSYM kılavuzundan kontrol edilerek
gerçekleştirilecektir.
2 - Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapmak
isteyen adaylara öncelikle YÖK Denklik Birimi'nden yatay geçiş için okul tanıma bilgisi verilir. Aday bu yazı ile ilgili
üniversiteye başvurur. Yatay geçiş için okul tanıma işlemleri, Denklik Birimi Okul Tanıma Ofisi tarafından yerine
getirilir.
C- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar yapılması gerekir.
Yatay Geçiş Başvuru Formu
Not Belgesi
Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin kayıtlı olduğu kurumundan alacağı izlediği bütün dersleri, bu derslerden
aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren not belgesi (transkript) Belgenin fotokopisi kabul edilmeyecektir.
(Fotokopiyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.)
YGS/LYS/ÖSYS Belgesi Çıktısı
3
Başvuru yapan adayın kayıtlı bulunduğu Yükseköğretim kurumuna yerleştiği yılda aldığı merkezi yerleştirme
puanlarını ve yerleştirildiğini gösteren belgenin yeni tarihli çıktısı.
Ders İçerikleri (Üniversite Kataloğu Fotokopisi)
Başvuran adayın kayıtlı olduğu üniversiteden alacağı, üniversite katalogundaki ilgili bölüme ait tüm sayfaların resmi
olarak onaylanmış ve mühürlenmiş fotokopisi (ders müfredatı, ders içerikleri, bölüme ait bilgiler).
İngilizce Yeterlilik Belgesi
Kurumlararası Yatay Geçiş başvurusunda bulunacak adayların yatay geçiş başvurusu sırasında geçerli İngilizce dil
Belgelerini (YDYO muafiyet sınav sonucu gb.) sunmaları zorunludur.
Öğrenci Belgesi
Yurt dışından Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurusunda bulunacak adaylar ise yukarıda istenen belgelere ek
olarak;
Varsa SAT Belgesi Çıktısı
YÖK Denklik Birimi'nden alınan yatay geçiş için okul tanıma belgesi.
D- BAŞVURU TARİHLERİ
Başvuru başlangıç tarihi: 07.07.2014
Son başvuru tarihi: 11.07.2014
E- BAŞVURU YERİ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çankırı Caddesi – Çiçek Sokak No:3 Ulus / ANKARA
4
Download

yıldırım beyazıt üniversitesi 2014-2015 eğitim