NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTERSİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
1- Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma
programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
2- Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
Bununla birlikte yatay geçiş için başvuran örgün öğretim öğrencisi, başvurduğu diploma
programının ikinci öğretimi (İ.Ö) varsa bu programa da başvurabilir.
3- Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında
yapılabilir.
4- Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00
olması şartı aranır. Öğrencinin gerekli not ortalamasını sağlaması kaydıyla başarısız ders
bulunması yatay geçişe engel değildir.
5- Dördüncü fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş
yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay
geçiş başvurusu yapabilir.
6- İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
7- İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk
yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına
kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
8- Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarından özel yetenek sınavı ile
öğrenci alınan diploma programına geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında
da başarılı olma şartı aranır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma
programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş
yapılamaz.
9- Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
10- Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
11- Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan ve Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık
Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, yabancı dil hazırlık sınıfını
başarmış olmak (okuyarak başarmış veya muaf olmuş olmak); hazırlık sınıfı
okumayanların Üniversitenin ilgili birimleri tarafından yapılan yabancı dil yeterlik
sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil
sınavlarından 100 üzerinden en az 60 puan veya muadili puan almış olması ve başvuru
sırasında belgelemesi şartı aranır.
BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME
1- Kurum içi diploma programları arasındaki yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre
içerisinde yapılır.
2- Kurum içi yatay geçiş başvurularının, bu yönergenin beşinci ve altıncı maddelerine göre
geçerli olup olmadığı ilgili yönetim kurulunca oluşturulan yatay geçiş komisyonu
tarafından ön değerlendirme yapılmak suretiyle belirlenir.
3- Kurum içi yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi de yatay geçiş komisyonu
tarafından yapılır ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
4- Değerlendirme ve yerleştirme; Formülü ile hesaplanan puanlara göre yapılır.
Yerleştirmede puanları eşit olan adaylardan sırasıyla; başarısız dersi olmayanlara, daha
önce yatay geçiş yapmamış olanlara, AGNO’su yüksek olanlara, üniversite yerleştirme
giriş puanı yüksek olanlara öncelik verilir. Formüldeki; Adayın Giriş Puanı: Adayın halen
kayıtlı olduğu diploma programına yerleştirildiği üniversite yerleştirme puanını,
Programın Taban Puanı: Başvurulan diploma programının, adayın üniversitesine kayıt
yaptırdığı yıla ait üniversite yerleştirme taban puanını ifade eder.
5- Değerlendirme YÖK tarafından belirlenen not dönüşüm çizelgesi dikkate alınarak yapılır.
6- Başvuru şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği
diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adayların yatay geçiş
başvurusu, ağırlıklı genel not ortalaması ile başvuran adayların yerleştirilmesi bittikten
sonra, boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
7- Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri ilgili yönetim kurulu kararıyla
kesinleşir.
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ MÜRACAAT TARİHLERİ
Başvuru Tarihi
Başlangıç
Bitiş
25 Ağustos
05 Eylül
2014
2014
Sonuç İlan
Tarihi
12 Eylül
2014
Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç
Bitiş
15 Eylül
19 Eylül
2014
2014
Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç
Bitiş
22 Eylül
24 Eylül
2014
2014
İSTENEN BELGELER
1- Not Belgesi (Başvuran öğrencinin ayrılacağı Yükseköğretim Kurumundan
alacağı,“izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları ve genel ağırlıklı not
ortalamasını gösteren” resmi onaylı belgenin aslı),
2- ÖSYM Yerleşme (Kazandı ) Belgesi,
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçe (öğrenci başvurduğu programı
normal veya ikinci öğretim olarak dilekçesinde belirtecektir.),
5- Disiplin cezası almadığına dair belge,
Not: İstenen belgeleri eksik olan öğrencinin müracaatı kabul edilmeyecektir.
Başvurular elden ilgili Fakülte/Yüksekokul’a yapılacaktır.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
FAKÜLTE/Y.OKUL
ADI
FEN FAKÜLTESİ
KONTENJAN
KOŞULLAR
Biyoteknoloji
3
N.ErbakanÜniv.Lisans Programı Öğrencisi
Olmak
Moleküler
Biyoloji ve
Genetik
3
N.ErbakanÜniv.Lisans Programı Öğrencisi
Olmak
İstatistik
3
N.ErbakanÜniv.Lisans Programı
Öğrencisi Olmak
PROGRAM
ADI
N. Erbakan Üniv. SBBF İşletme Bölümü
Öğrencisi olmak.
N. Erbakan Üniv. Turizm, Eğitim, Güzel
Sanatlar ve SBBF Öğrencisi olmak.
TURİZM
FAKÜLTESİ
Turizm
İşletmeciliği
Turizm
Rehberliği
UYGULAMALI
BİLİMLER
YÜKSEKOKULU
Bankacılık
4
Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi İşletme,
İktisat Bölümü Öğrencisi Olmak
Felsefe
5
SBBF- Sosyoloji Bölümü Öğrencisi Olmak
İktisat
2
N.ErbakanÜniv.Lisans Programı Öğrencisi
Olmak
İktisat İ.Ö.
2
N.ErbakanÜniv.Lisans Programı Öğrencisi
Olmak
İşletme
2
SBBF- İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü
Öğrencisi Olmak
İşletme İ.Ö.
2
SBBF- İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü Öğrencisi Olmak
Siyaset Bilimi
ve Kamu
Yönetimi
2
SBBF- Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji,
Tarih, İktisat ve Felsefe Bölümü Öğrencisi
Olmak
Sosyoloji
1
SBBF Öğrencisi Olmak
Tarih
2
SBBF, A.Keleşoğlu Eğitim Fak. Ve
İlahiyat Fak.’ne TS 2 Puanından Yerleşen
Öğrenci Olmak
2
SBBF Öğrencisi Olmak
3
N.ErbakanÜniv.Lisans Programı Öğrencisi
Olmak
3
SBBF Öğrencisi Olmak
SOSYAL ve BEŞERİ
BİLİMLER
FAKÜLTESİ
Türk Dili ve
Edebiyatı
Uluslararası
İlişkiler
Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık
3
2
SAĞLIK
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK ve
MİMARLIK
FAKÜLTESİ
Hemşirelik
2
Puan Türü MF3 Ve Taban Puanı 322,486
Eşit Ve Yüksek Olan Öğrenciler
Sağlık
Yönetimi
2
Puan Türü TM1 Ve Taban Puanı 334,5505
Eşit Ve Yüksek Olan Öğrenciler
Bilgisayar
Mühendisliği
2
Çevre
Mühendisliği
1
ElektrikElektronik
Mühendisliği
1
Yönetmelik Esaslarına Göre
Harita
Mühendisliği
2
Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat
Mühendisliği, Mimarlık,
Çevre Mühendisliği, Şehir Bölge Planlama
Bölümlerinden Birinde Öğrenci Olmak.
Metalurji ve
Malzeme
Mühendisliği
2
Yönetmelik Esaslarına Göre
YÖK Yatay Geçiş Yönetmelik Uygulama
Esaslarına Göre
Yönetmelik Esaslarına Göre; İnşaat
Mühendisliği Bölümünden Öğrenci Kabul
Edilecektir.
EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU KONTENJANLARI
Sıra
No
Yatay Geçiş
Yapılacak
Programlar
Anılan Programa Yatay Geçişi Uygun Olan Programlar
Bilgisayar
Programcılığı
Bilgisayar Programcılığı İ.Ö. Elektrik, Elektronik Haberleşme
Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Mekatronik, Makine, Makine İ.Ö.
Tekstil Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi.
Bilgisayar
Programcılığı
(İÖ)
Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Elektronik Haberleşme
Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Mekatronik, Makine, Makine İ.Ö.
Tekstil Teknolojisi. Giyim Üretim Teknolojisi.
1
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İÖ),
Elektronik Haberleşme Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi,
Mekatronik, Makine, Makine İ.Ö. Tekstil Teknolojisi. Giyim
Üretim Teknolojisi.
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İÖ), Elektrik,
İnşaat Teknolojisi, Mekatronik, Makine, Makine İ.Ö. Tekstil
Teknolojisi. Giyim Üretim Teknolojisi.
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İÖ), Elektrik,
İnşaat Teknolojisi, Mekatronik, Makine, Makine İ.Ö. Tekstil
Teknolojisi. Giyim Üretim Teknolojisi. Elektronik Haberleşme
Teknolojisi.
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İÖ), Elektrik,
Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Mekatronik, Makine,
Makine İ.Ö. Tekstil Teknolojisi. Giyim Üretim Teknolojisi.
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İÖ), Elektrik,
Elektronik Haberleşme Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Makine,
Makine İ.Ö.Tekstil Teknolojisi. Giyim Üretim Teknolojisi.
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İÖ), Elektrik,
Elektronik Haberleşme Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi,
Mekatronik, Tekstil Teknolojisi. Giyim Üretim Teknolojisi.
Makine İ.Ö.
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İÖ), Elektrik,
Elektronik Haberleşme Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi,
Mekatronik, Tekstil Teknolojisi. Giyim Üretim Teknolojisi.
Makine.
2014-2015
Eğitim-Öğretim Yılı
Kurum İçi Yatay
Geçiş Kontenjanı
6
6
2
Elektrik
4
3
Elektronik
Haberleşme
Teknolojisi
4
Elektronik
Haberleşme
Teknolojisi (İ.Ö.)
5
İnşaat
Teknolojisi
6
Mekatronik
7
Makine
8
Makine (İ.Ö.)
9
Tekstil
Teknolojisi
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İÖ), Elektrik,
Elektronik Haberleşme Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi,
Mekatronik, Makine. Makine İ.Ö. Giyim Üretim Teknolojisi.
4
10
Muhasebe ve
Vergi
Uygulamaları
İşletme Yönetimi
4
11
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
4
12
Giyim Üretim
Teknolojisi
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İÖ), Elektrik,
Elektronik Haberleşme Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi,
Mekatronik, Makine, Makine İ.Ö. Tekstil Teknolojisi.
4
4
4
4
4
8
8
Download

Kurum İçi Yatay Geçiş... - Necmettin Erbakan Üniversitesi