Başvuru
Yatay geçişlerin hangi koşullarda yapılabileceği, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte belirtilmiştir. Buna göre, yatay
geçişler aşağıdaki durumlarda yapılabilmektedir:
Yatay geçişler, ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında
yapılır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının
ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
Ara sınıflara geçiş için öğrenci;
 Ara sınıflara yapılan başvurularda; Genel not ortalamasının (GNO), başvurulan sınıfa kadar,
100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış), 4.00 üzerinden 2.29 veya eşdeğeri olması
gerekir. (Madde 8/2)
 (a) bendinde yer alan başarı şartını sağlayamayan; ancak merkezî yerleştirme puanı geçiş
yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar, yatay
geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları, sadece (a) bendine
göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra, boş kalan kontenjan olması hâlinde
değerlendirilir. (Madde 8/3)
 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış ve intibak aşamasını
geçememiş olan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.
 Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin,
sürekli olarak bir başka yere atanmaları hâlinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları
çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyıl dışında her
sınıf veya yarıyılına, eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde
kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezî yerleştirme puanları, gidecekleri
yükseköğretim kurumundaki diploma programının, yerleştikleri yıl itibarıyla taban
puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.
 Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının,
devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise
kesin dönüş yapması hâlinde, yabancı dil sınıfı hariç, en az bir yıl okumuş ve yılsonu
sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması, yatay geçiş başvurusu için yeterlidir.
Yatay geçiş başvurusu yapılan yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim kurulları, bu yolla
başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.
 Hâlen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ve bir yükseköğretim kurumundan
disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.
Başvuruların Değerlendirilmesi
 Başvurular, ilgili dekanlıklar veya müdürlüklerce belirlenecek olan komisyon tarafından
değerlendirilerek, fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulu yönetim kurulunca karara
bağlanır.
 Başvurusu kabul edilen adayların başarı sıralaması aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:
Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuruların başarı oranlarına göre ve eşdeğer programlar
içinde sıralamaya tabi tutulur. En yüksek başarı notundan başlamak üzere kontenjan dahilinde
yerleştirme yapılır ve ilan edilir. İlanda belirtilen kontenjan sayısı kadar da yedek kontenjan ilan
edilir.
Kontenjan
dolmaması
halinde
merkezi
yerleştirme
puanı
geçmek
istediği
diploma
programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar arasında puanı en yüksek olan adaylar
arasından doldurulur.
Üniversitelerden Üniversitemize yapılacak yatay geçişlerde öğrenci başarı sıralaması “Uyarlanmış
Genel Not Ortalaması”na göre belirlenir. Genel Not Ortalaması (UGNO) hesaplaması aşağıda
belirtilmiştir.
 Genel Not Ortalaması (UGNO) 4’lük sistemde ise;
UGN= GNO* - 0.02 X (Bölüm Min, ÖSS Puanı**- Öğrencinin ÖSS Puanı)
 Öğrencinin GNO’su 100’lük sistemden 4’lük sisteme dönüşüm tablosu kullanılarak mutlak
notun 4’lük sistem karşılığı bulunur. Daha sonra yukarıdaki formül kullanılır.
Öğrencinin sıralamaya alınması için UGNO≥2.0 olmalıdır.
*Öğrencinin başvuru anındaki Genel Not Ortalaması
** Başvurulan bölümün öğrencisinin ÖSS’yi kazandığı yılki minimum puanı
 Yatay geçiş başvurularının, öğrenci alacak fakülte ve yüksekokullarca belirtilen kontenjanı
aşması hâlinde, başarı yüzdesine göre sıralama yapılır. Geçişi kabul edilecek öğrenciler,
en başarılı öğrenciden başlayarak, , kontenjan kadar asıl ve yine kontenjan kadar yedek
olmak üzere belirlenerek ilân edilir.
 Başvurunun kontenjandan fazla olması ve genel not ortalamasının eşitliği durumunda,
merkezî yerleştirme puanlarına da bakılarak, puanı yüksek olan aday sıralamaya alınır.
 Bütün bunlara rağmen eşitlik bozulmuyorsa, sıralamaya hangi adayın alınacağına ilgili
fakülte / yüksekokul / meslek yüksekokulu yönetim kurulunca karar verilir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
 Başvuru dilekçesi (dilekçeyi indirmek için tıklayınız)
 Yatay geçiş başvuru ücreti banka dekontu (Yatay geçiş başvuru ücreti 50 TL’dir. Başvuru
ücreti, Garanti Bankası İzmir Şubesi hesabına (TR15 0006 2000 1000 0006 2969
97) yatırılabilir.
 Onaylı not belgesi / Transkript ( Adayın üniversitesinin öğrenci işleri daire başkanlığı /
müdürlüğü tarafından onaylanmış olarak kapalı zarf içinde sunulmalıdır.),
 Onaylı derslerin içerikleri
 Öğrencinin, ÖSYM'nin yaptığı sınava girdiği yıla ait LYS sonuç belgesinin internet çıktısı
 Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
 Yurt dışında yapılan başvurularda, adayın pasaportunda resim ve kimlik bilgilerinin
bulunduğu sayfa ile adayın söz konusu kurumda öğrenim gördüğü yıllara ilişkin sayfaların
onaylı fotokopileri,
 Yurt dışında yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan
katalog ve benzeri katalog ile denklik belgesi
Kayıt
Yatay geçiş yoluyla Şifa Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına girmeye hak kazanan
öğrenciler için kesin kayıt tarihleri, YÖK tarafından ilân edilmiş olup Yatay Geçiş Takviminde
belirtilmiştir. Kayıt için öğrencinin, ilân edilen tarihler arasında gerekli belgelerle birlikte Şifa
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğüne bizzat
başvurmaları gerekmektedir.
Download

Yatay Geçiş Şartları - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu