ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
ÖNLİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI
VE BAŞVURU TAKVİMİ
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Başvuru Tarihi
Başlangıç
28.01.2016
Bitiş
04.02.2016
Değerlendirme Tarihi
Başlangıç
05.02.2016
Bitiş
08.02.2016
Sonuç İlan
Tarihi
11.02.2016
Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç
12.02.2016
Bitiş
19.02.2016
Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç
22.02.2016
Bitiş
24.02.2016
"Yükseköğretim Kurumları Arasında Lisans ve Ön Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş
Esaslarına İlişkin" hükümler ve Üniversitemiz Yönetmeliklerine uygun olarak 2015-2016
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında önlisans programlarına yatay geçiş yolu ile kabul
edilecek öğrencilerle ilgili koşullar ve diğer hususlar aşağıya çıkarılmıştır.
GEÇİŞLER
(1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(2) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci
Öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim
diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
(3) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma
programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı
bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci
öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
(4) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına
yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş
yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının
100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının,
geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek
olması gerekir.
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
(1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde
yapılır.
(2) Başvuran adaylar arasındaki seçme ve yerleştirme, geçişin yapılacağı programın
kontenjanı dâhilinde ve başvuran öğrencilerin başarı derecelerine göre yapılır. En başarılı
öğrenciden başlanılarak geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir. Başarı sıralaması genel not
ortalamasına göre yapılır. Genel not ortalamasının eşit olması halinde merkezi yerleştirme
puanı daha yüksek olana öncelik tanınır.
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLER
(1) Kurum içi yatay geçişler; meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversite
içinde yer alan meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeydeki diploma programları
arasında ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılabilir.
(2) Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, önceden almış oldukları derslerin harf notları,
geçiş yaptığı programdaki eşdeğer dersler için geçerli sayılır ve bu notlar ortalamaya katılır.
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞLER
(1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma
programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar dahilinde
yapılır.
(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu
dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (2,29) olması şarttır.
(3) İkinci maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş
yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş
başvurusu yapabilir.
(4) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu eşdeğer
dersler notlu muaf yapılır ve muaf olduğu derslerin notu not ortalamasına katılır.
YURT DIŞINDAN YATAY GEÇİŞ
(1) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü
yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans diploması vermeye
yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması şartı aranır.
(2) Öğrencinin yurt dışındaki kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için
başvurduğu önlisans diploma programına eşdeğerliği ilgili yönetim kurulları tarafından
belirlenir.
(3) Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere kadar genel not ortalamasının en az
100 üzerinden 60 (2,29) olması şartı aranır.
ORTAK HÜKÜMLER
(1) Bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar ile ilişiği kesilenler
yatay geçiş için başvuru yapamazlar.
(2) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları,
Başvuru yaptığı Meslek Yüksekokulunun internet sayfasından duyurulur. Yatay geçiş hakkı
kazananlara kendileri hakkındaki karar tebliğ edilir.
(3) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek
aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla
yedekler çağrılır.
(4) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
BAŞVURU BELGELERİ
Yatay geçiş için aşağıda yazılı belgeler ile birlikte başvuru yapılacaktır.
1) Başvuru Formu: Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı internet adresinden temin
Edilebilir.
2) Not belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün
dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge.
3) Ders içerikleri (Başvuru transkriptinde yer alan derslerin ders içerikleri öğrencinin kayıtlı
olduğu Üniversitenin Ders Bilgi Paketinde güncel olarak yer alıyor ise ders içeriği
istenilmemektedir. Ders Bilgi Paketinde ders içerikleri yer almıyor ise ders içerikleri onaylı
olarak teslim edilmesi gerekmektedir).
4) ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı.
5) Disiplin cezası alıp almadığını gösteren belge.
6) %10’a giren öğrenciler için %10’a girdiğini gösteren belge. (II. öğretimler için)
BAŞVURU YERİ
Başvurular ilgili birime (Meslek Yüksekokulu) elden veya posta yolu ile istenen belgeler
tamamlanmış olarak yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Yapılacak Olan Meslek Yüksekokulu İletişim Bilgileri
Artvin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Şehir Yerleşkesi 08000 ARTVİN
Tlf: 0 466 2125913
Arhavi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Musazade Mah. Eyüp Çarmıklı Cad. No:4
08200 Arhavi/ARTVİN
Tlf: 0 466 3127289
Yusufeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Merkez Mah. İnönü Sok. No:124 D:1
08800 Yusufeli/ARTVİN
Tlf:0 466 8114065
Hopa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sundura Mah. Lise Cad. No:79
08600 Hopa/ARTVİN
Tlf: 0 466 3513136
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Şehir Yerleşkesi 08000 ARTVİN
Tlf: 0 466 2151063
Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Aksu Mah. Sigorta Küme Evleri No: 28
Borçka/ARTVİN
(Artvin yolu üzeri kapalı spor salonu yanı)
Tlf: 0 466 2151070
Download

Başvuru Şartları ve Başvuru Tarihleri