TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
2014–2015 Güz yarıyılında, Fen Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen programlarına,
Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yapılacak sınavla Yüksek Lisans ve
Doktora öğrencisi alınacaktır.
TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
Su Ürünleri*
Su Ürünleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
21
Su Ürünleri **
Su Ürünleri Anabilim Dalı
Doktora
5
Gıda Mühendisliği ***
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
5
Jeoloji Mühendisliği *****
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
1
Çevre Mühendisliği ********
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
4
TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ve ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ORTAK PROGRAMA BAĞLI
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
Gıda Mühendisliği ****
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Doktora
1
Jeoloji Mühendisliği ******
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
4
Jeoloji Mühendisliği *******
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
Doktora
2
Makina Mühendisliği *********
Makina Mühendisliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
5
* : Bu program Tunceli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programını içerir.
Bu Programda; Su Ürünleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Veteriner Fakültesi, Ziraat
Fakültesi , Deniz Bilimleri Fakültesi , Gıda Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Fakültelerin Biyoloji
Bölümü Lisans Programlarından mezun olmaları şartı,
** : Bu program Tunceli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programını içerir.
Bu Programda; Su Ürünleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak şartı,
program Tunceli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans programını içerir.
Bu programda; Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak şartı,
***: Bu
**** : Bu program Tunceli ve Atatürk Üniversiteleri arasında onaylanan ortak protokol çerçevesinde
kurulan Ortak Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora programını içerir. Bu protokol kapsamında yürütücü Tunceli
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüdür. Bu Programda; Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans mezunu
olmak şartı,
program Tunceli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans programını içerir.
Bu programda; Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği , ĠnĢaat Mühendisliği
Bölümü ve Maden Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak şartı,
*****: Bu
****** : Bu program Tunceli ve Atatürk Üniversiteleri arasında onaylanan ortak protokol çerçevesinde
kurulan Ortak Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans programını içerir. Bu protokol kapsamında yürütücü
Tunceli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüdür. Bu Programda; Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik
Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Lisans
programlarından mezun olmak şartı,
******* : Bu program Tunceli ve Atatürk Üniversiteleri arasında onaylanan ortak protokol çerçevesinde
kurulan Ortak Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora programını içerir. Bu protokol kapsamında yürütücü Tunceli
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüdür. Bu Programda; Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği,
Maden Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans veya Lisans
programlarından mezun olmak şartı,
********: Bu program Tunceli
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans programını içerir.
Bu programda Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Fen Fakültesi
Biyoloji veya Kimya Bölümü lisans mezunu olmak şartı,
*********: Bu program Tunceli ve Atatürk Üniversiteleri arasında onaylanan ortak protokol çerçevesinde
kurulan Ortak Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans programını içerir. Bu protokol kapsamında yürütücü
Tunceli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüdür. Bu programda Makine Mühendisliği lisans mezunu
olmak şartı,
BAġVURU ġARTLARI VE AÇIKLAMALAR
Fen Bilimleri Enstitüsü başvuruları 18.08.2014-05.09.2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
1. Başvuru dilekçesi ve özgeçmiş,
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3. Lisans veya yüksek lisans diplomalarının aslı ve fotokopisi,
4. Transkriptin aslı ve fotokopisi,
5. ALES belgesinin fotokopisi,
6. YDS veya eşdeğer sınav belgesinin fotokopisi,
7. Mevzuata uygun bir adet vesikalık fotoğraf,
8. Askerlik durum belgesinin fotokopisi
9. Adaylar bu belgelerin asıllarıyla birlikte başvuracak, kontrol edilip fotokopileri alındıktan sonra asılları
adaylara iade edilecektir. Kazanan adaylar; kesin kayıt sırasında üç adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan
fotokopisi ve askerlik belgesinin asıllarını vermek zorundadırlar.
 Birden fazla anabilim dalına veya enstitüye başvuru yapılamaz.

Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bütün anabilim dalları için “SAYISAL ALES” puanı esas alınacak
olup, Yüksek Lisans ve Doktora programları için SAYISAL ALES puanı en az 55 olmalıdır.

Transkriptlerinde yüzlük ve dörtlük not ortalamaları bulunan öğrencilerin başvurularında öğrenci
lehine olan mezuniyet not ortalaması esas alınır. Değerlendirmede ise dörtlük sistemdeki notu
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen tablo esas alınarak yüzlük sisteme dönüştürülür.
Transkriplerinde yüzlük notu bulunmayanların getirecekleri ek belgeler kabul edilmeyecektir.

Tezli Yüksek Lisans programlarında değerlendirme, ALES puanı %50, mezuniyet notu %20,
Bilim sınav notu %20 ve YDS notunun veya enstitü tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavı
notunun en az 50 puan olması koşulu ile %10 ile çarpılarak elde edilen puanların toplanması ile
sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde lisans
mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.
 Doktora programlarında değerlendirme, ALES puanının %50, mezuniyet notunun %20, bilim
sınavı notunun %20 ve YDS notunun %10 ile çarpılarak elde edilen puanların toplanması ile
sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde lisans
mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.
 Doktora programına başvuran adaylardan YDS sınavından 55 almaları zorunludur. Ayrıca;
a) Lisans diploması ile doğrudan doktoraya başvuranlarda; ALES’ den en az 80 ve lisans mezuniyet
notunun en az 75, bağıl değerlendirme sisteminde 3.00/4.00 olması,
b) Yüksek lisans diploması ile başvuranlarda; başvurulan programın puan türünde standart ALES
puanı 55 ile YDS (alanı ile ilgili) veya eşdeğer sınavlardan 55 alması,
c) Doktora programı için yüksek lisans gerektirmeyen programlarda mezuniyet notunun 65, bağıl
değerlendirme sisteminde ise 2.60/4.00 olması şartı aranır.







Bilim sınavından 50 ve üzerinde puan alamayan adaylar başarısız kabul edilecektir.
Tezli Yüksek Lisansa başvuran adaylar için dil sınavı (YDS’den 50 ve üstü puan alanlar dil
sınavına girmeyebilir) 09.09.2014 tarihinde saat 10.00’da ve bilim sınavı 10.09.2014 tarihinde
saat 10.00’da Tunceli Üniversitesi Rektörlüğün’de yapılacaktır. Sonuçlar 12.09.2014 tarihinde
Üniversitemiz ana sayfasından duyurulacaktır.
Fen Bilimleri Enstitüsünün, tezli yüksek lisans ve doktora programlarını kazanan adayların kesin
kayıtları 15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ders kaydı 15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır
22 Eylül 2014 tarihinde eğitime başlanılacaktır.
Kazanamayan adayların müracaat sırasında verdiği evrakların fotokopileri iade edilmeyecek,
imha edilecektir.
Adayların şahsen veya noter vekaleti ile başvurusu zorunludur. Eksik evrakla başvuru kesinlikle
kabul edilmeyecektir.
Download

fırat üniversitesi rektörlüğünden