TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
2014–2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsünün İşletme
Anabilim Dalı İşletme ( Genel İşletme) Bilim Dalı Yüksek Lisans Programına, Üniversitemiz
Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yapılacak sınavla Yüksek Lisans
öğrencisi alınacaktır.
TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM
DALI ĠġLETME I. ÖĞRETĠM TEZLĠ (GENEL ĠġLETME) YÜKSEK LĠSANS
PROGRAMI*
ĠĢletme Bölümü*
ĠĢletme Anabilim Dalı ĠĢletme I.Öğretim Tezli
(Genel ĠĢletme) Yüksek Lisans Programı
Yüksek Lisans
20 (%50 İlgili Alan, %50 Alan Dışı)
BAġVURU ġARTLARI VE AÇIKLAMALAR
Sosyal Bilimler Enstitüsü başvuruları 18/08/2014-05/09/2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
1.Başvuru dilekçesi ve özgeçmiş,
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3. Lisans diplomasının fotokopisi,
4. Transkriptin fotokopisi,
5. ALES belgesinin fotokopisi,
6. ÜDS veya eşdeğer sınav belgesinin fotokopisi,
7. Mevzuata uygun bir adet vesikalık fotoğraf,
8. Adaylar bu belgelerin asıllarıyla birlikte başvuracak, kontrol edilip fotokopileri alındıktan sonra
asılları adaylara iade edilecektir. Kazanan adaylar; kesin kayıt sırasında transkript, diploma, üç
adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi ve askerlik belgesinin asıllarını vermek
zorundadırlar.







Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bütün anabilim dalları adayların, 01.07.1996 tarih ve 22683 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince, Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel
ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES), başvurduğu programın puan türünde en az 55
puana sahip olmaları gerekmektedir.
Transkriptlerinde yüzlük ve dörtlük not ortalamaları bulunan öğrencilerin başvurularında öğrenci
lehine olan mezuniyet not ortalaması esas alınır. Değerlendirmede ise dörtlük sistemdeki notu
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen tablo esas alınarak yüzlük sisteme dönüştürülür.
Transkriptlerinde yüzlük notu bulunmayanların getirecekleri ek belgeler kabul edilmeyecektir.
Tezli Yüksek Lisans programlarında değerlendirme, ALES puanı 0.50, mezuniyet notu 0.20,
Bilim sınav notu 0.20, yabancı dil notu 0.10 ile çarpılarak elde edilen puanların toplanması ile
sıralama yapılır. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde lisans
mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.
Bilim sınavından 50 ve üzerinde puan alamayan adaylar başarısız kabul edilecektir.
Tezli Yüksek Lisansa başvuran adaylar için dil sınavı (ÜDS’den 50 ve üstü puan alanlar dil
sınavına girmeyebilir) 09/09/2014 tarihinde 10:00’da ve bilim sınavı 10/09/20142014 tarihinde
10:00’da Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. Sonuçlar 12/09/2014 tarihinde
Üniversitemiz ana sayfasından duyurulacaktır.
Sosyal Bilimler Enstitüsünün, tezli yüksek lisans programını kazanan adayların kesin kayıtları ve
ders kayıtları 15Eylül-22 Eylül tarihleri arasında yapılacak ve 22 Eylül 2014 tarihinde eğitime
başlanacaktır
Kazanamayan adayların müracaat sırasında verdiği evrakların fotokopileri iade edilmeyecek,
imha edilecektir.

Adayların şahsen veya noter vekaleti ile başvurusu zorunludur. Eksik evrakla başvuru kesinlikle
kabul edilmeyecektir.
Download

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN