T.C.
MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA
GĠRĠġ SINAVI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI
2014-2015 Öğretim yılı Güz yarıyılında Enstitümüze alınacak lisansüstü öğrenci
kontenjanları, kayıt-kabul Ģartları, sınav yeri ve tarihleri aĢağıdaki gibidir.
Antropoloji
-
4
-
EĢit Ağırlık
4 Yıllık Lisans Mezunu olmak, alanla ilgili en
az üç ders almıĢ olmak
Arkeoloji
-
5
-
EĢit Ağırlık
Arkeoloji Bölümü mezunu olmak
KoĢullar
ALES
Türü
Tezli
Yüksek
Lisans
Alan DıĢı
Bilimsel
Hazırlık
Programı
Dalı
Doktora
Anabilim/Anasanat
Puan
TEZLĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI
Coğrafya
10
Ġktisat
-
10
-
EĢit Ağırlık
Ġlköğretim
-
15
-
EĢit Ağırlık
Resim
-
3
-
-
Sözel
Coğrafya, Coğrafya Öğretmenliği, Sosyal
Bilgiler Öğretmenliği, Tarih, Jeoloji
Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, ġehir ve
Bölge Planlaması bölümleri lisans mezunu
olmak.Not:
Coğrafya
ve
Coğrafya
Öğretmenliği bölümleri dıĢındaki diğer
bölüm mezunlarına Bilimsel Hazırlık
programı uygulanacaktır.
Ġktisat, Maliye, Ekonometri ve dengi bölüm
mezunu olmak, Yabancı Dili Ġngilizce olmak.
ÇalıĢanlardan kurumlarından programa devam
edebileceklerine iliĢkin bir yazı almıĢ olmak.
Eğitim Fakültelerinin Fizik Öğretmenliği,
Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği ve
Matematik Öğretmenliği programları dıĢında
Eğitim
Fakültelerinin
herhangi
bir
programından mezun olmak
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
veya Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü mezunu olmak
Tezli
Yüksek
Lisans
Alan
DıĢı
Bilimsel
Hazırlık
Program
ı
ALES
Puan
Türü
Dalı
Doktora
Anabilim/Anasanat
5
ĠĢletme
EĢit
Ağırlık
10
EĢit
Ağırlık
5
-
EĢit
Ağırlık
10
-
EĢit
Ağırlık
-
EĢit
Ağırlık
Kamu Yönetimi
5
5
Sözel
Tarih (Ortak)
10
Sözel
6
Sözel
Türkçe Eğitimi
7
Sözel
KoĢullar
Ġktisat, Maliye, ĠĢletme Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri
ĠliĢkileri ve ĠĢletmecilik ile ilgili okulların dıĢındaki
branĢlardan mezun olanlar. Yabancı Dili Ġngilizce
olmak. ÇalıĢanlardan kurumlarından programa devam
edebileceklerine iliĢkin bir yazı almıĢ olmak.(Bilimsel
Hazırlık Programı)
Ġktisat, Maliye, ĠĢletme Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri
ĠliĢkileri ve ĠĢletmecilik ile ilgili okullardan mezun
olmak. Yabancı Dili Ġngilizce olmak. ÇalıĢanlardan
kurumlarından programa devam edebileceklerine
iliĢkin bir yazı almıĢ olmak.
ĠĢletme Anabilim Dalında veya ĠĢletme Anabilim
Dalının alt bilim dalları olan Yönetim, Muhasebe,
Finans, Pazarlama, Üretim Yönetimi dallarından
birinde tezli yüksek lisans yapmıĢ olmak. Yabancı
Dili Ġngilizce olmak.
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakülteleri ve Siyasal
Bilgiler Fakültelerinin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi
ve Uluslar Arası ĠliĢkiler Bölümünden ya da Hukuk
Fakültesinden mezun olmak. Yabancı Dili Ġngilizce
olmak.
Sosyal Bilimler Enstitülerinin ilgili Anabilim
Dallarından tezli yüksek lisans diplomasına sahip
olmak. Yabancı Dili Ġngilizce olmak.
Üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih
Anabilim Dalından mezun olmak
Fen Edebiyat Fakültelerinin Tarih, Arkeoloji ve
Sosyoloji Bölümleri ile Eğitim Fakültelerinin Tarih
Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu
olmak
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve
Edebiyatı Eğitimi Bölümleri ile Fen-Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu
olmak.
Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı alanında
yüksek lisans yapmıĢ olmak veya yüksek lisans
tezini dil eğitimiyle ilgili bir konuda yapmıĢ
olmak. Not: Yüksek lisans eğitimini Türkçe Eğitimi
dıĢında bir alanda tamamlayanlar bilimsel hazırlık
programına alınacaktır.
TOPLAM
22
83
5
Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları
Tezli Yüksek Lisans Programı
Yüksek Lisans programına baĢvuracak adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci
Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel
ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı'ndan (ALES)'e girmiĢ olmaları ve bu sınavdan
baĢvurduğu program türüne göre EĢit Ağırlık veya Sözel puan türünden en az55 (Elli
beĢ), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az 45 (Kırk beĢ) puan veya
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından eĢdeğer bir
puan alması ya da Üniversitemiz Yabancı Diller AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
Müdürlüğü (YADĠM) tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavından en az 45 (Kırk beĢ)
ve üzeri puan almıĢ olması gerekir.Resim Anasanat Dalı Programı için ALES’e girmiĢ
olma Ģartı bulunmamaktadır.
Tezli Yüksek Lisans Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1) Onaylı Lisans mezuniyet belgesi,
2) Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript),
3) ALES sınav sonuç çıktısı,
4)KPDS/UDS/YDS sonuç belgesi.
5) Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
6) BaĢvuru dilekçesi ve özgeçmiĢ,
7) 2 adet vesikalık fotoğraf.
Doktora Programı
Doktora programına baĢvuracak adayların yüksek lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci
Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel
ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı'ndan (ALES)'e girmiĢ olmaları ve bu sınavdan
baĢvurduğu program türüne göre EĢit Ağırlık veya Sözel puan türünden en az55 (Elli
beĢ) puan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) 55 (elli beĢ) puan ya da
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almıĢ olması
gerekir.
Doktora Programı Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1) Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet belgesi,
2) Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Not Durum Belgesi (Transkript),
3) ALES sınav sonuç çıktı belgesi,
4) KPDS/UDS/YDS sonuç belgesi.
5) Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
6) BaĢvuru dilekçesi ve özgeçmiĢ,
7) 2 adet vesikalık fotoğraf.
BaĢvuru Tarihleri:
Adayların 18-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğüne Ģahsen baĢvurarak aday
kaydı yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan baĢvurular iĢleme konulmayacaktır.
Tezli Yüksek Lisans Yabancı Dil Sınav Tarihleri Yerleri:
Merkezi Yabancı Dil Sınavı (YADĠM) : 01/09/2014Pazartesi günü saat 10.00
Sınav Yeri : Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Derslikleri (Tayfur Sökmen Kampusu)
Antakya/HATAY
Bilim Sınav Tarihleri
Doktora Programı Bilim Sınavı (Mülakat)
Tezli Tüksek Lisans Programları Bilim Sınavı (Mülakat)
Resim Anasanat Dalı Uygulama Sınavı
:03/09/2014 Saat:10:00
:03/09/2014 Saat: 10:00
: 03/09/2014 Saat: 15:30
Bilim Sınav Yerleri
Sınavlar, öğrencilerin baĢvuru yaptıkları Anabilim/Anasanat Dalı BaĢkanlıklarında
yapılacaktır
NOT: BaĢvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslını ibraz etmek Ģartıyla enstitü tarafından onaylı
örneği veya noter onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına iliĢkin olarak ise
adayın beyanına dayanılarak iĢlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, baĢvuru sırasında
teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. YanlıĢ beyanda bulunanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine
göre iĢlem yapılır.
ĠLETĠġĠM
:
Tel: 0326 245 58 12
Fax: 0326 245 58 11
Adres: MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Tayfur Sökmen Kampusu Kütüphane
BinasıKat:3 Antakya/HATAY
Download

Sosyal - Mustafa Kemal Üniversitesi