TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2014 ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ ÖNLĠSANS
YATAY GEÇĠġ KONTENJANLARI, ġARTLARI, GEREKLĠ BELGELER, BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ
“Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun
olarak yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve kontenjanlar aşağıda
belirtilmiştir.
Genel Ġlkeler
Kontenjan
MADDE 5 – (1) Üniversiteye, farklı yükseköğretim kurumlarından aynı diploma programları arasında veya Üniversitenin aynı
diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.
GeçiĢler
MADDE 6 – (1) Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile
son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
(2) Üniversitede aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş
yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
(3) Üniversitenin ikinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak,
ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci
öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
BaĢvuru ve Sonuçların ilanı
MADDE 7 – (1) Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
(2) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
(3) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu
tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya üniversite senatosunca düzenlenen karşılıklar kullanılabilir. (Üniversitemiz tarafından belirlenen
not dönüşüm tablosu senato tarafından belirlenecektir)
(4) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitenin internet sayfasında duyurulur.
(5) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde
asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.
Kurumlar Arası Yatay GeçiĢ
Kurumlar arası yatay geçiĢ
MADDE 9 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma
programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az
100 üzerinden 60 olması şarttır.
(3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban
puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre
başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
(4) Üniversitenin tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan birimlerine yatay geçişlerde Tunceli Üniversitesi Ortak Zorunlu
Yabancı Dil ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
(5) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği
yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.
Değerlendirme
MADDE 10 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede
esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.
(2) Fakülte/yüksekokullara başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Yüksek Öğrenim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. İlgili Yönetim
Kurulu tarafından Yatay geçiş kararı verilmeden önce, öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumundan aldığı dersleri ile geçiş yapacağı birimde
alıp başarılı olması gereken dersler içerik yönünden karşılaştırılarak uygunluğu incelenir. Yatay geçiş yapacak öğrenciye geçmiş yarıyıllara
yönelik aldırılacak en fazla ders sayısı yatay geçişin yapılacağı dönemle ilişkilidir. Öğrenci kaçıncı döneme yatay geçiş yapacaksa bu öğrenciye
aldırılacak ders sayısı en fazla yatay geçiş yapacağı dönemin sıra sayısı kadardır. Daha fazla sayıda ders alması gereken öğrenciler için yatay
geçiş işlemi yapılmaz.
(3) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel
not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre
geçiş sağlanır.
(4) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan
asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik
yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.
B-GEREKLĠ BELGELER:
1. Not belgesi (transkript) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile
kayıt tarihini gösteren resmi bir belge (fotokopi veya suret kabul edilmez)
2. Ders içeriklerinin onaylı örneği
3. Ders planının onaylı örneği
4. Disiplin cezası almadığına dair belge
5. ÖSYM Sınav sonuç belgesi internet çıktısının onaylı örneği
6. Not Belgeleri yabancı dilde olanların, Türkçeye çevirtilmiş ve noter onaylı belgelerle başvurmaları gerekmektedir.
7. Posta ile yapılan başvurular, eksik ve gecikmeli başvurular işleme konulmayacaktır.
TABLO 3/A
TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2014 BAHAR YARIYILI ÖNLĠSANS YATAY GEÇĠġ KONTEJANLARI
YATAY GEÇĠġ KONTEJANI
YURT ĠÇĠ
YURT DIġI
AÇIKLAMA
YOPADI
TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
Tunceli Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
1
2
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
1
2
Bilgisayar Programcılığı ( Merkez )
1
2
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Merkez )
1
2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ( Hozat )
1
2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) ( Hozat )
1
2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ( Pülümür )
1
2
Çocuk Gelişimi ( Merkez )
1
2
Çocuk Gelişimi (İÖ) ( Merkez )
1
2
Çocuk Gelişimi ( Ovacık )
1
2
Çocuk Gelişimi (İÖ) ( Ovacık )
1
2
Elektrik
1
2
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
1
2
Gıda Teknolojisi ( Merkez )
1
2
Harita ve Kadastro ( Merkez )
1
2
Harita ve Kadastro (İÖ) ( Merkez )
1
2
Harita ve Kadastro ( Pertek )
1
2
Harita ve Kadastro (İÖ) ( Pertek )
1
2
İnşaat Teknolojisi
1
2
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
1
2
İşletme Yönetimi ( Mazgirt )
1
2
Maliye
1
2
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Merkez )
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ( Nazimiye )
Organik Tarım
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği ( Pertek )
ÇemiĢkezek Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (İÖ)
Yapı Denetimi
TABLO 3/B
Tunceli Meslek Yüksekokulu
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2
2
2
2
0
0
1
1
1
1
1
2
2
0
0
TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YATAY GEÇĠġ TAKVĠMĠ
2013-2014 Öğretim Bahar Yarıyılı Önlisans Programları Yatay GeçiĢ BaĢvuru ve Değerlendirme Takvimi
BaĢvuru Tarihi
Değerlendirme Tarihi
Kesin Kayıt Tarihi
Yedek Kayıt Tarihi
ÜNĠVERSĠTE ADI
BaĢlangıç
BitiĢ
BaĢlangıç
BitiĢ
Sonuç Ġlan Tarihi
BaĢlangıç
BitiĢ
BaĢlangıç
BitiĢ
1 TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
11.02.2014
14.02.2014
17.02.2014
20.02.2014
24.02.2014
25.02.2014
28.02.2014
03.03.2014
04.03.2014
Download

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2014 ÖĞRETĠM YILI BAHAR