SIK SORULAN SORULAR
1. Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuru koşulları nelerdir?
Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda aranan şartlar şunlardır;
a) Bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir.
b) ALES’ten başvurulan programın puan türünde en az 55 puan almış olmak gerekir.
c) ÜDS’den en az 50 puan almış olmak gerekir.
Lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu
değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'sinin, not ortalamasının % 20'sinin ve mülakat
sonucunun % 30'unun hesaplanması sonucunda 70 toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir
ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan, ancak kontenjan dışında kalan
adaylar yedek aday olarak belirlenir.
Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda aranan şartlar;
a) Bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir.
b) ALES’ten başvurulan programın puan türünde en az 55 puan almış olmak gerekir.
Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuruda aranan şartlar şunlardır;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak gerekir.
b)Yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en
az 55 tam puan almış olmaları gerekir.
c) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adayların ÜDS’den en az 55 puan almış olmaları
gerekir.
2. Yüksek Lisans ve Doktora programlarına nasıl başvuru yapabilirim?
Lisansüstü programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, akademik takvimde belirtilen süre
içinde, belirlenen diğer belgelerle birlikte lisansüstü eğitim yapmak istedikleri programı belirten
dilekçe ile enstitü müdürlüğüne müracaat eder.
3. Başvuru için getirmem gereken evraklar nelerdir?
1- Başvuru Formu (web sitesi ya da enstitüden temin edilebilir.)
2-
Özgeçmiş
3- İki adet vesikalık fotoğraf
4- T.C. Kimlik fotokopisi ve aslı
5- Diploma/Mezuniyet belgesi aslı yada noter onaylı sureti
6- Not durum belgesi (Transkript) aslı yada noter onaylı sureti
7- ALES sonuç belgesi aslı
8- Yabancı Dil (ÜDS, KPDS, TOEFL) sonuç belgesi
9- Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuranlarda yabancı dil puanı aranmayacaktır.
Kesin Kayıtlarda İstenecek Belgeler:
1- Diploma/Mezuniyet belgesi aslı
2-
İkametgah belgesi
3- Altı adet vesikalık fotoğraf
4-
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
4. Hangi Yüksek Lisans ve Doktora programlarınızda ALES puan şartı aranmamaktadır? ALES
belgemin geçerlilik süresi nedir?
Tüm Yüksek Lisans ve Doktora programlarında ALES puan şartı aranmaktadır. ALES belgenizin
geçerlilik süresi, sınava girdiğiniz tarihten itibaren 3 yıldır.
5. Özel Öğrenci statüsü nedir?
Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak
isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü
derslere her yarıyıl için özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır;
Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrencilerin
Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve izledikleri derslerin bütün
koşullarına uymaları gerekir. Ancak, özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Özel öğrenci statüsünde alınan dersler, anabilim dalı akademik kurulunun kararı ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile ilgili lisansüstü programına ait öğretim programının asgari
toplam kredisinin %50’sine kadar transfer edilebilir. Özel öğrencilere diploma ve unvan
verilmez, ancak takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Özel
öğrencilerden alınacak eğitime katkı payı, her yıl Bakanlar Kurulunca ilgili program için
belirlenen ortalama maliyet tutarı üzerinden Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.
6. Yüksek Lisans ve Doktora programlarında kayıt işlemleri nasıl yapılmaktadır?
Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan adayların, akademik takvimde belirtilen tarihlerde belirlenen
belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin
aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt
yapılmaz. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem
yapılır. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir.
7. Benim adıma kesin kaydımı başkası yapabilir mi?
Kayıtlar her öğrencinin bizzat kendisi ya da noterden vekâlet verdiği kişi tarafından yapılır.
8. Başarısız olduğum dersi tekrar almak zorunda mıyım?
Evet.
9. Tez aşamasına ne zaman geçebilirim?
Ders kredi yükünü başarı ile tamamlayan öğrenci tez aşamasına geçer.
10. Dördüncü dönemimdeyim ancak tezimi dönem sonuna kadar yetiştiremeyeceğim, ek süre
alabilir miyim?
Yarıyıl başında Ek Süre Talep Formunu doldurarak Enstitü Müdürlüğüne müracaatta bulunur. Enstitü
Yönetim Kurulu'nca 2 (iki) yarıyıla kadar ek süre verilebilir.
Download

Tezli yüksek lisans programları