T.C.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SAVUNMA ÖNCESİ TEZ / PROJE TESLİM FORMU
Tarih: …../…../20….
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Enstitü Yönetim Kurulu’nun ….. / …. /20… tarih ve …………… sayılı kararı ile Tez / Proje Sınavı için
tezimi / projemi asil ve yedek jüri üyelerine teslim ettim.
Bilgilerinize arz ederim.
AD-SOYAD: ………………………………..
İMZA:
Anabilim Dalı
Program Adı
Program Dili
Danışmanı
Tezsiz Y. L. ( ) Tezli Y.L. ( )
Türkçe ( ) İngilizce ( )
Doktora ( )
Sanatta Yeterlik ( )
Proje / Tez Adı
JÜRİ ÜYELERİ
Ad Soyad
Teslim Tarihi
( ) Asil Üye ( ) Yedek Üye
…./……/20….
( ) Asil Üye ( ) Yedek Üye
…./……/20….
( ) Asil Üye ( ) Yedek Üye
…./……/20….
( ) Asil Üye ( ) Yedek Üye
…./……/20….
( ) Asil Üye ( ) Yedek Üye
…./……/20….
( ) Asil Üye ( ) Yedek Üye
…./……/20….
( ) Asil Üye ( ) Yedek Üye
…./……/20….
( ) Asil Üye ( ) Yedek Üye
…./……/20….
S.B.E. ADINA FORMU TESLİM ALAN
Ad- Soyad:
İmza:
İmza
Tez / Proje’yi teslim
aldım
Download

Savunma Öncesi Tez/Proje Teslim Formu