YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA MERKEZİ
YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜNE
İLİŞKİN ESASLAR
Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
ve 10/07/2014 tarih ve 75850160-301.06.01/40620 sayılı “Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1
Uygulama Esasları” gereğince Üniversitemiz örgün eğitim programlarına Yatay Geçiş yoluyla
öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
A- BAŞVURU KOŞULLARI
Ek Madde 1 Kapsamında
1. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının
girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. (Örneğin, İşletme ( Puan
Türü TM-1) kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF-4 puanı varsa ve bu
öğrencinin MF-4 puanının geçmek istediği Makine Mühendisliği programının taban puanına eşit
veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)
2. 2014-2015 eğitim öğretim döneminden önce yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık
sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf öğrencileri başvuru yapabilirler. Adayların intibakı ilgili Fakülte
Kurulları tarafından yapılacaktır.
3. Yatay geçiş başvurusunda bulunmak için öğrencinin kayıtlı veya izinli öğrenci statüsünde
olması gerekmektedir.
4. Her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıf için ÖSYM Kılavuzlarında
öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar kontenjan ayrılmıştır. Bu madde kapsamında
Üniversitemizce ayrıca bir kontenjan ilan edilmeyecektir.
5. DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS kılavuzunda öğrencinin önlisans alanı
ile tercih edebileceği yerler ve DGS Puanı dikkate alınarak uygulama yapılacaktır.
6. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde ilgili yükseköğretim programına başvuru
yapıldığı yılda ÖSYM ile öğrenci yerleştirilmemiş ise öğrencinin öğrenim gördüğü programa kayıt
olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjan dikkate alınacaktır.
7. Her eğitim öğretim dönemi için başvurular Ağustos ayının 30’una kadar alınmasına,
başvuruların her yıl eğitim öğretim dönemi başlamadan önce yapılmasına ve bahar döneminde ise
başvuru alınmamasına,
8. Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda
programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları
sağlaması gerekmektedir.
9. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu
diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının
merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacaktır.
1
11. Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan
programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, hazırlık sınıfında veya
birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda
yabancı dil hazırlık eğitimi alacaklardır.
12. %30 İngilizce ve %100 İngilizce eğitim yapılan programların ara sınıflarına geçiş yapmak
isteyen öğrencinin başvuru esnasında yabancı dil şartını sağladığını belgelemesi gerekmektedir.
13. Yabancı uyruklu ve yurt dışı kontenjanlarından yerleşenler söz konusu madde hükümlerinden
yararlanamazlar.
14. Öğrencilerin halen okumakta oldukları Üniversitelerin eğitim dili ile ilgili kontrol ve
doğrulama işlemleri öğrencinin Üniversiteye girdiği yıl yayınlanan ÖSYM Kılavuzunda yer alan
program/bölüm şartlarına bakılarak yapılır. İlgili yıla ait ÖSYM Kılavuzunda yer almayan ancak
Üniversitelerin kendileri tarafından hazırlanan eğitim dilinin %30 ve %100 İngilizce olduğuna dair
belgeler kabul edilmeyecektir.
15. Her aday yalnızca bir bölümün bir programına başvuru yapabilir. Birden fazla başvuru yapılması
halinde tüm başvurusu geçersiz sayılacaktır.
Ek Madde 2 Kapsamında
1. 2013-2014 eğitim öğretim döneminden önce Suriye ve Mısır’da ön lisans, lisans ve lisansüstü
(Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Programları hariç) düzeyde eğitime başlayan
Türk vatandaşı, bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrenciler yatay geçiş
başvurusu yapabilirler.
2. Öğrenciler yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olmaları durumunda yatay geçiş
başvurusu yapabilirler.
3. Öğrencilerin baş vurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10’unu geçmemek
üzere yatay geçiş başvuruları Üniversitemizin İlgili Komisyon ve Yönetim Kurularında
değerlendirilecektir.
4. Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından; Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan
öğrencilerin Gaziantep, Kilis 7 Aralık, Harran (Şanlıurfa), Mustafa Kemal (Hatay), Osmaniye
Korkut Ata, Çukurova, Mersin Üniversitelerinde özel öğrenci olarak ders alabilmelerine ve bu
üniversiteler dışındaki üniversitelere yatay geçiş başvurusu yapamayacaklarına karar verilmiştir.
Bu nedenle eksik evrakla yatay geçiş başvurusu yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
5. Öğrencinin kayıtlı olduğu program ile geçmek istediği programın, program ismi, program
içeriği ve program düzeyi aynı olacaktır.
6. Yatay geçiş başvurusunda bulunmak için öğrencinin kayıtlı veya izinli öğrenci statüsünde
olması gerekmektedir.
7. Öğrencinin geçmek istediği programa, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu programa
kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçiş yapılamaz.
2
8. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerde söz konusu maddeden yararlanabilecek ancak bu durumdaki
adayların intibakları ilgili kurullar tarafından yapılacaktır. (Kaçıncı sınıfa intibak ettirileceği,
hangi dersleri ek olarak alması gerektiği, hangi derslerden muaf tutulacağı hususlarında ilgili
yönetim kurulları yetkili olacaktır.)
10. %30 İngilizce ve %100 İngilizce eğitim yapılan programların ara sınıflarına geçiş yapmak
isteyen öğrencinin başvuru esnasında İngilizce hazırlık sınıfından muaf olduğunu belgelemesi
gerekmektedir.
11. Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuran adaylardan Türkçe yeterliliği olmayanlar bir yıl
süreli Türkçe eğitimine (DİLMER) alınırlar. Bu programı başaramayanlar ilgili programa
başlayamaz.
B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Ek Madde 1 kapsamında başvuracaklardan istenilecek belgeler.
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
2. Yeni tarihli ÖSYS yerleştirme belgesi çıktısı.
3. Yeni tarihli ve ıslak imzalı öğrenci belgesi.
4. Onaylı not durum belgesi. (Transkript)
5. Onaylı ders içerikleri.
6. İngilizce hazırlık sınıfı muafiyet belgesi. *(Bkz. Not:1)
7. Başvuru formu
Ek Madde 2 kapsamında başvuracaklardan istenilecek belgeler.
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi/Yabancı Uyruklu olanlar için onaylı pasaport fotokopisi ve onaylı
Türkçe tercümesi.
2. Üniversiteye 2013-2014 eğitim öğretim yılından önce kayıt olduğunu gösterir resmi onaylı
belge ve onaylı tercümesi.
3. Yeni tarihli ve ıslak imzalı öğrenci belgesi ve onaylı tercümesi.
4. Onaylı not durum belgesi (transkript) ve onaylı tercümesi.
5. İngilizce hazırlık sınıfı muafiyet belgesi. *(Bkz. Not:1)
6. Başvuru formu
3
TABLO-1
Uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlarının Senato tarafından kabul edilen YBU
İngilizce Muafiyet Sınavı eşdeğerlilik ve muafiyet puanları
Yıldırım
Beyazıt
Üniversitesi
Yabancı Dil
TOEFL
Muafiyet
PTE
IELTS
CAE/
Academic
Academic
CPE
FCE
OTE
City
&
Sınavı
Guilds
(YDMS)
PBT
IBT
CBT
+
TWE
ENG 101 ve
90
105
260
617+5
75
7.5
B
B
C1
C1
102'den
muaf
ENG
80
95
240
587+5
68
7
101'den
muaf
B2
Okuma ve
70
79
211
548+4
60
6.5
C
C
B2
Yazma:
Hazırlık
“First Class”
Sınıfından
Konuşma ve
muaf
Dinleme:
“Pass”
C- DEĞERLENDİRME
1- Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki
ÖSYM Merkezi Yerleştirme Puanı dikkate alınacak olup, başarı vb. şart aranmayacaktır.
2- Ek Madde 1 kapsamında bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için
ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %30’u geçmemesi durumunda adayların kayıtlarının
yapılmasına, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en
yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır. DGS puanı ile
başvuran adayların sıralaması ÖSYM puanı ile başvuran adaylardan sonra yapılacaktır.
3- Başvurular, ilan edilen süreler içinde başvuru için gerekli belgeler tamamlanmış olarak
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır. Yatay geçiş başvurularının
değerlendirilmesinde aşağıda açıklamalarıyla birlikte verilmiş olan yatay geçiş puanı
kullanılacaktır.
4
*MYP: Merkezi Yerleştirme Puanı (Başvurduğu programın puan türündeki puanıdır. Bu puanı
olmayanların başvurusu red edilir.)
Koşulları sağlamadan veya eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
D- BAŞVURU TARİHLERİ
Başvuru başlangıç tarihi: 18.08.2014
Son başvuru tarihi: 30.08.2014
Başvurular şahsen veya posta/kargo yoluyla yapılacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen
başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta/kargoda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı
Üniversitemiz sorumlu değildir.
E- BAŞVURU YERİ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çankırı Caddesi – Çiçek Sokak
No:3 Ulus / ANKARA
NOTLAR:
1- Tablo-1 deki belgelerden biri veya üniversiteye yerleştiği yılın ÖSYM kılavuzunda eğitim
dilinin en az %30 İngilizce olduğunun belirtildiği programların zorunlu İngilizce hazırlık sınıfını
başarı ile bitirdiğini gösterir belge.
2- Başvuru için gönderilen evraklar sonuçların ilanından sonra imha edilecek olup evrakların
iadesiyle ilgili bir talepte bulunulmaması hususu tüm adaylarımıza duyurulur.
5
Download

yıldırım beyazıt üniversitesi 2014-2015 eğitim