T. C.
UFUK ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARLARI
Toplantı Tarihi : 28.01.2014
Toplantı No.
: 2014/ 01
Toplantı Yeri : Senato Salonu
Üniversitemiz Senatosu, gündemindeki konuları görüşmek üzere Rektör Prof. Dr. Aral EGE
başkanlığında toplandı. Başkan, toplantıda gündemle ilgili bilgi verdikten sonra gündem
maddelerinin görüşülmesine geçildi.
14.01.28.01/1- Bir önceki Senato Kararına eklenecek bir husus bulunmadığı belirlendi.
14.01.28.01/2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının 08.01.2014 tarih ve 78193209010.08.167/327 sayılı yazısı ile 2014 ÖSYS Kontenjanlarımızın 03.02.2014 tarihine kadar
bildirilmesi istenmişti. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri gereğince 2014–
2015 öğretim yılında Üniversitemize bağlı Önlisans ve Lisans programlarına, 2014 Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme (ÖSYS) sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile alınacak öğrenci sayıları ve
programlara alınacak öğrencilerde aranacak koşulların aşağıdaki şekliyle kabulüne ve Mütevelli
Heyetin onayına sunulmasına,
TABLO-3A. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Yüksekokul Adı
Program Adı
Süre
Puan Türü
2014 Kontenjan
Önerisi
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Ameliyathane Hizmetleri
2
YGS-2
45
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Anestezi
2
YGS-2
45
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Elektronörofizyoloji
2
YGS-1
45
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Fizyoterapi
2
YGS-2
45
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
İlk ve Acil Yardım
2
YGS-2
45
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
2
YGS-1
45
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
2
YGS-2
45
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Yaşlı Bakımı
2
YGS-2
45
Adalet Meslek Y.O.
Adalet
2
YGS-3
60
TOPLAM
420
TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI
Süre
Puan Türü
2014 Kontenjan
Önerisi
Hukuk Fakültesi
4
TM -2
200
Tıp Fakültesi
6
MF-3
55
Hemşirelik Yüksekokulu
4
YGS-2
40
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
4
TM-3
60
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
4
TM-1
50
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
4
TM-2
50
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret
4
TM-1
50
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği
4
DİL-1
50
Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
4
TM-3
60
Fakülte Adı
Program Adı
TOPLAM
615
TABLO 3A VE TABLO 4'TE YER ALAN
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI
Bk. 1. Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çıkışlı adayların bu
programla ilgili tercihlerini belirtmeden önce Tablo-6’yı dikkatle incelemeleri gerekir.
Bk. 3. Zorunlu hazırlık sınıfı dahil olmak üzere verilecek olan burslarda, Tam Burslu: öğrenim
ücretinin tamamını; %50 Burslu: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 Burslu: öğrenim ücretinin
dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan bölümünü ödeyecektir (İsteğe
bağlı hazırlık sınıfları hariç.).
Bk. 21. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık programı uygulanır, programın sonunda İngilizce
yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı,
öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a)Ulusal
ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı
olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ingilizce yeterlik sınavında
başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”
hükümleri uygulanır.
Bk. 38. Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği
üniformayı giymek zorundadırlar.
Bk. 227. Mütevelli Heyeti Kararı ile belirlenecektir.
14.01.28.01/3- “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik” ile “Ufuk Üniversitesi Çift Ana Dal, Yan Dal Yönergeleri” uyarınca, 2013-2014
öğretim yılı bahar döneminde Çift Ana Dal ve Yan Dal Programlarına kabul edilecek öğrenci
kontenjanları hususunda ilgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarının aşağıdaki şekliyle kabulüne ,
Çift Ana Dal Programı
Kontenjan Sayısı
Yan Dal Programı
Kontenjan Sayısı
İngilizce Öğretmenliği
-
-
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
-
-
İşletme Bölümü
3
5
Siyaset Bil. Ve Uls. İlişkiler Bölümü
3
5
Uluslararası Ticaret Bölümü
3
5
İstatistik Bölümü
-
-
Psikoloji Bölümü
2
2
Hukuk Fakültesi
-
-
14.01.28.01/4- “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programlarının Lisans
Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2014-2015 öğretim yılında
Üniversitemize bağlı yükseköğretim lisans programlarına 2014 Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile alınacak öğrenci sayıları ve programlara alınacak
öğrencilerde aranacak koşullar hususunda ilgili Fakülte/Yüksekokul önerilerinin aşağıdaki şekliyle
kabulüne ve Mütevelli Heyetin onayına sunulmasına,
Kod
205810049
Fakülte Adı
Fen- Edebiyat Fakültesi
205810076
Yüksekokul
Adı
Süre
Puan
Türü
2014
Kont.
Önerisi
İstatistik
4
SAY
-
21,227
Hukuk Fakültesi
4
EA
5
21,227
Program Adı
Bakınızlar
205810094
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İşletme
4
EA
10
21,227
205810119
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
4
EA
10
21,227
205810137
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Uluslararası Ticaret
4
EA
10
21,227
4
SAY
3
21,38,227
205810173
Hemşirelik Hemşirelik Yüksekokulu
TABLO-1'DE YER ALAN
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI
Bk. 21. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık programı uygulanır, programın sonunda İngilizce
yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı,
öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal
ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı
olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ingilizce yeterlik sınavında
başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.).
Bk. 38. Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği
üniformayı giymek zorundadırlar.
Bk. 227. Ufuk Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında
öğretim ücreti, 2014 DGS başvuruları ve tercih işlemleri süresince, Üniversitenin internet
sayfasında ilan edilecektir.
14.01.28.01/5- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik, Yükseköğretim
Genel Kurul Kararları gereğince UFUK ÜNİVERSİTESİ
KURUMLARARASI ve KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI’nın 21/09/2013 tarih ve
28772 sayılı Resmi Gazete yayımlanan anılan Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
ve
Yükseköğretim
Kurulu
Başkanlığının
08/10/2013
tarih
ve
75850160-
302,01,06/54700 sayılı yazısı ile bildirilen 02.10.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu
Kararı hükümleri uygulanmak üzere aşağıda şekilde güncellenmesine;
UFUK ÜNİVERSİTESİ
KURUMLARARASI ve KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI
BAŞVURU
Önlisans : Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru
ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde
ilan edilir.
Lisans : Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve
üçüncü sınıfları için, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı yıllık
eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile
başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.
KONTENJAN
Kurumlararası yatay geçiş kontenjanı: Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve
beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50'den az olan diploma programlarda iki,
51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört
kurumlararası yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak fakülte,
yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının
giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği
kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci
sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler.(ilave kontenjan ile
birlikte kurumlararası yatay geçiş sayısı 50 ve 50'den az olan diploma programlarda 6, 51 ve 100
arası olan programlarda 9, olabilecektir.) İlave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en
geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
Önlisans diploma programları için ikinci yarıyılda açılması istenen ilave yatay geçiş kontenjanları
ise ilgili kurul tarafından belirlenerek, en geç Aralık ayının otuz birinci günü mesai saati bitimine
kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
Kurum içi yatay geçiş kontenjanı : Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum
içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve
beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen
öğrenci kontenjanının yüzde onbeşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından
karara bağlanır.
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş kontenjanı: Üniversite senatosu tarafından
yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir.
Kontenjan belirlenmesi halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının
yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile üniversite
senatosu tarafından belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte
Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir.
Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında kontenjanlar ile başvuru şartları ve değerlendirme
takvimi ilan edilir.
A.ASGARİ KOŞULLAR
1. Kurumlararası yatay geçişler, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma
programları arasında veya enaz %80’i aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
2. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100
üzerinden en az 60 olması şarttır. (4’lük sistemde en az 2.29, 5'lik sistemde en az 2.86)
3. Genel not ortalaması kriterini sağlayamayan adaylar, (üniversiteye girdikleri yıl itibariyle)
merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya daha yüksek ise
yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince Üniversitemiz lisans programlarında 1 yıl süreli
zorunlu İngilizce hazırlık programı uygulanmakta olup İngilizce hazırlık sınıfına devam eden
öğrencilerden devamsızlık durumu dışında yıl sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarısız olanlar
kazandıkları Fakülte/Bölüme devam ederler. (yabancı dilde eğitim yapan bölümler hariç) ancak bu
öğrenciler mezun olabilmeleri için İngilizce yeterlilik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir.
Yatay geçiş için Üniversitemizin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya
da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Üniversitemizin belirlediği
başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.
İngilizce düzeyini belirlemek için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan
İngilizce dil sınavlarından veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası
sınavlardan; (www.osym.gov.tr ve www.yok.gov.tr Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri linkinde
yayınlanmıştır, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı YDS
(KPDS/ÜDS) sonuçlarının uluslararası yabancı dil sınav sonuçları arasında eşdeğerliliğinin ÖSYM
Yönetim Kurulunca belirlenen güncel eşdeğerlilik tablolarına göre Üniversitemizce yapılacak
işlemlerde uygulanması, tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi
belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri geçerli olup, KPDS/ÜDS/YDS
belgelerinde geçerlilik süresi aranmamaktadır.)
KPDS/ÜDS
50
TOEFL
IBT:60 CBT:170 PBT:497
IELTS
4
FCE
C
CPE
C
CAE
C
belirtilen puanlara sahip belgeleri olanlar ile daha önce Yükseköğrenim gördüğü Üniversitede 1 yıl
İngilizce hazırlık sınıfı okuyan ve başarılı olan öğrenciler ile Üniversitemiz Hazırlık Sınıfı
Koordinatörlüğü tarafından yapılacak İngilizce Yeterlik sınavında 100 tam puan üzerinden 60 puan
alanlar hazırlık sınıfından muaf sayılır.
Yükseköğrenim gördüğü Üniversitede 1 yıl zorunlu İngilizce hazırlık programına devam
eden ve başarısız olanlardan kazandıkları programa devam edenlerden yatay geçiş yapan
öğrencilerin mezun oluncaya kadar ingilizce hazırlık muafiyet sınavından başarılı olmaları
gerekmektedir. (ilgili Mevzuat: Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik “öğretim dili Türkçe olmakla
birlikte, programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen
fakülte/yüksekokul öğrencileri, hazırlık sınıfında, ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak
devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında
başarılı olamasalar bile, lisans programlara devam edebilirler.”
ÖSYM’nin Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim
Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmelerine İlişkin Kılavuz “Öğretim dili Türkçe olan,
zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan ve hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere
yerleşmiş oldukları programlarda eğitime devam etme imkanı bulunuyorsa, bu programlara öğretim
dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrenciler yerleştirilebilirler ve
doğrudan kayıtları yapılır. Bu programlara yerleştirilen öğrenciler, yerleştirildikleri programlardaki
hazırlık sınıflarına isteseler bile devam edemezler. Bu öğrencilerin mezun oluncaya kadar
yerleştirildikleri üniversitelerince açılacak yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmaları gerekir.”
)
5- Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci
kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin
merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan
türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt
içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı
aranır.
6- Kurumlararası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma
programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde
yapılır. Farklı programlar arasında kurumlararası yatay geçiş yapmak mümkün değildir.
7-Yurtdışından yapılacak başvurularda, ÖSYM Kılavuzunda yer alan ülkelerdeki Yükseköğretim
Kurumlarında öğrenime başlayan öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir. Kılavuzda yer almayan
yurt dışı üniversitelerden yatay geçiş yapılabilmesi için öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanınması gerekmektedir.
Kayıtlı olduğu diploma
programının yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliliği
ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
8-Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya
aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime
başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde
140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan
almaları şartı aranacaktır.
• SAT 1 (Minimum 1000 puan)
• ACT (Minimum 21 Puan)
• Abitur
• Fransız Bakaloryası
• GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
• Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
• Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
• İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)
9- Yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe dil düzeyini (TÖMER) belgelemeleri gerekmektedir.
• Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçe’dir.
• Türkçe düzeyinin belirlenmesi:Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlilik düzeyleri;
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden
(TÖMER vb.), alınan ve adayın başarılı olduğunu kanıtlayan belgeyi sunmak
zorundadırlar. Türkçe yeterlilik belgesi olarak (C-1) düzeyi kabul edilir,
10- Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alan öğrencilerin yatay geçiş
başvuruları kabul edilmez.
11. Başvurular, Ufuk Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul/ MeslekYüksekokulu Yönetim Kurulları
tarafından değerlendirilir..
12. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.
B. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvurular dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne yapılır. Dilekçede başvurulan program
belirtilir.
2- Not belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencilerin öğrenim gördüğü kurumdan alacağı, izlediği
bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belge.
Bu belge onaylanmış olarak kapalı zarf içinde sunulmalıdır. (Yurtdışından yapılacak başvurularda,
Transkript (Not Durum Belgesi), ders içeriklerinin Türkçe'ye çevrilmiş ve onaylanmış olması
gerekir.)
3- Kur tanımları (Ders içerikleri) : Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı
transkriptlerdeki derslerin kur tanımları (ders içeriklerini) gösterir onaylı belge.
4- Öğrencinin, ayrılacağı kurumdan alacağı sınıflara göre alınması gereken dersleri gösterir onaylı
müfredat programı. (Kurum içi geçişlerde istenmez)
5- Öğrenci belgesi ile disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
6- Birden fazla program için başvuran adayların, her program için ayrı dilekçe yazmaları ve her
dilekçeye gerekli belgeleri ( başvuru belgelerinin biri orijinal, diğerleri fotokopi olabilir) eklemeleri
zorunludur.
7- ÖSYM Sonuç Belgesi’ nin onaylı fotokopisi.
8- Yabancı Dil Yeterliliğini gösterir belge.(Kurum içi geçişlerde istenmez), ayrıca yabancı uyruklu
öğrenciler ise Türkçe yeterliliğini gösterir (TÖMER vb C-1 düzeyi) belge.
9- Posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
Download

T. C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Tarihi