2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ KABUL
EDİLECEKTİR
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Ege Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine uygun olarak, Ege
Üniversitesinin ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim yapan programlarına
2014 - 2015 öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş
yoluyla
öğrenci kabul edilecektir.
Başvuru koşulları ve belgeleri, başvuru ve kayıt takvimi, kesin kayıt işlemlerine
ilişkin bilgiler ile kurum içi yatay geçiş kontenjanlarına ilişkin hususlar aşağıda
belirtilmiştir. Ayrıca Harp Okullarından ilişiği kesilenlerin başvuruları da bu
esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde alınacaktır.
A- GENEL KOŞULLAR:
1-(a) Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyıl ve son yarıyılı ile,
(b) Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfı ile ilk yıl ve son yılına
geçiş yapılamaz.
2- Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci
öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş
yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler
ikinci öğretim ücreti öderler.
3- Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim
diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma
programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek
bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan
dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
4- Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi
için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının
100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi
yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki
taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
5- Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil
etmez. Ancak yarıyıl/yıl kaybı olan öğrenciler başvuru yapamaz.
6- Başvurunun sadece kayıtlı olunan yarıyılı/sınıfı takip eden yarıyıla/sınıfa
yapılmış olması gerekir.
7- Daha önce yatay geçiş yapmamış olmak gerekir.
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI
1- Her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl
dahil olmak üzere ilgili kurullarca belirlenen kontenjan dahilinde kurum içi
yatay geçiş imkanı sağlanabilir.
2-Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan
türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu
yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek
istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi
yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki
diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az
olmaması şartı aranır.
3- Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay
geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı
aranır.
4-Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının
(AGNO)'sunun 4.00 üzerinden 2.50 olması,
5- Daha önce yatay geçiş yapmamış olması,
6- Disiplin cezası almamış olması,
7- Kayıt dondurma haricinde yarıyıl/yıl kaybının olmaması,
8- Yatay geçiş başvurusunun bir üst yarıyıla/sınıfa yapılması gerekir.
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI
1 – Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki
eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından
yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
2 - Öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yarıyıla kadar geldiği yükseköğretim
programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması ve
Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO)’sunun 100 tam puan üzerinden en
az 75 olması şarttır.
3 - Eğitimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
4 - Daha önce yatay geçiş yapmamış olması gerekir.
5 - Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmaması gerekir.
6 - Yatay geçiş başvurusunun sadece kayıtlı olunan yarıyılı/sınıfı takip eden
yarıyıla/sınıfa yapılmış olması gerekir.
7 - Öğretim dili % 100 İngilizce olan bir programa başvuran öğrencilerden
öğretim dili % 100 İngilizce olan bir programdan gelmeyenlerin başvurularının
kabul edilmeyecektir.
8 - Öğretim dili kısmen yabancı dil olan ve zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi
bulunan programlara başvuranların geldikleri programda yabancı dil hazırlık
sınıfında eğitim alarak başarılı olduklarını veya Üniversitemizce eşdeğerliği
kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonucuna
sahip olduklarını başvuru sırasında belgelendirmeleri veya Ege Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenecek olan yabancı dil yeterlik
sınavından başarılı olmaları şarttır.
9 - Kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen tüm öğrencilerin başvuruları, her
eşdeğer program için ayrı ayrı olmak üzere, yatay geçiş için geliştirilen
formülün uygulanması sonucunda elde edilen puanlara göre sıralanır. Puanların
eşitliği durumunda, öncelik, merkezi yerleştirme puanı yüksek olan öğrenciye
verilir. Merkezi yerleştirme puanının da eşit olduğu durumlarda, yaşı küçük
olan adaya öncelik verilir.
10 - Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asil ve yedek aday
belirlenir. Belirlenen adayların isimleri www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan
edilir.
11 - Takvimde belirlenen süre içinde kayıtlanmak üzere başvurmayan asil
adaylar yerine yedeklerin kaydı yedek kayıt tarihlerinde alınır.
YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN
YURT İÇİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA
YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI
1- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından eş değer diploma programlarına
yapılacak yatay geçişler için kontenjanlar Fakülte / Yüksekokul / Meslek
Yüksekokulları kurullarının talepleri doğrultusunda senato tarafından belirlenir.
2- Başvurularla ilgili ön değerlendirme, üniversite senatosunun belirlemiş
olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından yapılır.
Başvurular, adayların genel not ortalamasına göre değerlendirilir ve ayrılan
kontenjana göre geçiş sağlanır.
3 - Öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yarıyıla kadar geldiği yükseköğretim
programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması ve
Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO’sunun 100 tam puan üzerinden en az
75 olması şarttır.
4 - Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Ege Üniversitesi’ndeki diploma
programlarının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler,
yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın
yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
5 - Daha önce yatay geçiş yapmamış olması gerekir.
6 - Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmaması gerekir.
7 - Yatay geçiş başvurusunun sadece kayıtlı olunan yarıyılı/sınıfı takip eden
yarıyıla/sınıfa yapılmış olması gerekir.
8- Yurtdışı Üniversitenin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınır ve
başvurulan Üniversite tarafından eşdeğer kabul edilmiş olması gerekir.
9- Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden Türkiye’deki üniversitelere
yatay geçiş başvurularında ilgili puan türünde en az 180 puan veya aşağıda
belirtilen eş değer sayılan belgeler aranacaktır.








SAT 1 (Minimum 1000 puan)
ACT (Minimum 21 puan)
Abitur
Fransız Bakaloryası
GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
Italya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)
B- DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN
YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI:
1 - Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim
kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler
kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve kurumlar arası
yatay geçiş hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay
geçiş yapabilirler.
2 - Bu kurumlardan 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10
uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni
ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuru yapamazlar.
İkinci madde kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci madde
kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler,
ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde diğer yükseköğretim
kurumlarına geçiş için başvuru yapabilirler. Bu başvurular kurumlar arası yatay
geçiş hükümlerine göre değerlendirilir.
C-YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvuru Formu
2- Not Durum Belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin, ayrılacağı
kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı
notları gösteren resmi belge (Bu belgede genel akademik not ortalamasının
100’lük sistemdeki karşılığının belirtilmesi veya belirtilemiyorsa bu
karşılığın gösterildiği ayrı bir belge sunulması gerekmektedir/Belge yabancı
dilde ise Türkçe noter onaylı çevirisi istenecektir);
3- ÖSYS yerleştirme puanı ve türünü gösterir ÖSYS yerleştirme belgesinin
örneği ( ÖSYS doğrulama kodu bu belgede yer almalıdır);
4- Kayıtlanma şekli ve kayıtlı olunan sınıfı gösterir öğrenci belgesi;
5- Kurumlarında uygulanmakta olan öğretim planının ve ders içeriklerinin
tasdikli örneği;
6- Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi bulunan programlara başvuranlar
için hazırlık sınıfından başarılı/muaf olduğuna ilişkin belge veya eş değer
yabancı dil başarı belgesi (*);
7- Kimya Mühendisliği Bölümü’ne başvuranlar için öğrenim gördükleri
programın eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösteren belge;
8- Disiplin cezası alınmadığına ilişkin belge;
9- İkinci öğretimden örgün öğretime başvuran öğrenciler için %10’a girdiğine
ilişkin belge;
10- Kurum içi başvurularda, farklı puan türü ile öğrenci alan programlara
başvuracaklar için yukarıda belirtilen belgelere ilaveten tüm puan türlerinden
alınan puanları gösterir belge;
11- Yurtdışından yapılan başvurularda,
adayın ayrılacağı Üniversite –
Fakültesini tanıtan doküman teslim etmeleri gerekmektedir.
12- Yurtdışından yapılan başvurularda, yurtdışı yükseköğretim kurumlarından
yurtiçindekilere yatay geçiş koşulları 9. maddesinde belirtilen sonuç belgesi.
13- Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim
kurumlarından ilişiği kesilenler için ayrıca ilişik kesilme nedenini ve tarihini
gösteren belge.
Yukarıda belirtilen belgelerin, öğrencilerin okumakta oldukları
Üniversiteleri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. (İmzalı ve
ıslak mühürlü )
İstenilen belgeler iki nüsha olarak kabul edilecektir.
Başvuru sırasında alınan belgeler daha sonra iade edilmeyecektir.
Birden fazla
programa
başvuru yapacak öğrenciler, başvuru
yapacakları her program için ayrı başvuru formu dolduracaklar ve her
başvuru
için
yukarıda
belirtilen
gerekli
belgeleri
ayrıca
hazırlayacaklardır.
Üniversitemiz tarafından gerekli görüldüğü
ilave belge talep edilebilecektir.
takdirde başvuranlardan
EGE ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN KABUL EDİLEN
İNGİLİZCE YETERLİK SINAVLARI EŞ DEĞERLİK TABLOSU *
PROFICIENCY EXAM CONVERSION TABLE
ACCEPTED BY EGE UNIVERSITY
,
TOEFL
IBT
TOEFL
CBT
120
114
108
102
96
90
84
677
650
627
610
590
577
563
PTE
CPE
CAE
YDS
Academic
(KPDS
/ÜDS)
A
A
B
B
C
C
-
A
A
B
90
87
84
81
78
75
71
100
95
90
85
80
75
70
CEF
C2
C1
B2
B2
B2
B2
B1
(UNDER)
EGE
(POST)
(ELLTIS)
100
97-99
94-96
91-93
86-90
100
97-99
94-96
91-93
87-90
83-86
100
97-99
94-96
91-93
86-90
81-85
76-80
EGE
EGE
78
72
66
60
54
48
547
533
517
497
480
460
-
B
C
C
-
* ÖSYM’nin 14 Şubat 2014 tarihli
kararı ile yeniden güncellenmiştir.
67
55
50
45
38
30
yazısına
65
60
55
50
45
40
göre
B1
B1
B1
B1
A2
A1
10.06.2014
81-85
76-80
71-75
70
65
60
tarih
79-82
75-78
71-74
70
65
60
71-75
70
65
60
55
50
ve 19/5 sayılı senato
TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language (internet-based)
TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language (paper-based)
CPE: Certificate of Proficiency in English Exam(Cambridge)
CAE: Certificate in Advanced English Exam (Cambridge)
PTE Academic: Pearson Test of English - Academic
YDS: Foreign Language Proficiency Exam
KPDS: Foreign Language Proficiency Exam for Turkish State Employees
ÜDS: Turkish Interuniversity Board Foreign Language Exam
CEF: Common European Framework
EGE UNDER: Ege University Proficiency Exam for Undergraduate Students
(Ege Üniversitesi Lisans ÖğrencileriYeterlik Sınavı)
EGE POST: Ege University Proficiency Exam for Postgraduate Students
(Ege Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencileri Yeterlik Sınavı)
EGE ELLTIS: Ege University Proficiency Exam for Language Students
(Ege Üniversitesi Dil Bölümleri içinYeterlik Sınavı)
Ç-YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ TAKVİMİ:
Başvuru Başlangıç – Bitiş Tarihi
14 – 25 Temmuz 2014
Yabancı Dil Sınav Tarihi
(Zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi olan
programlar için)
05 Ağustos 2014/ saat 09:30
Asil Kesin Kayıt Tarihi
25 – 26 – 27 Ağustos 2014
Yedek Kesin Kayıt Tarihi
01 – 02 Eylül 2014
Başvurular, Yatay Geçiş İşlemleri Takvimine göre başvuru için gerekli belgeler
tamamlanmış olarak Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
yapılacaktır. Başvurular şahsen veya noter tasdikli vekaletnamenin ibraz
edilmesi suretiyle tayin edilen vekil aracılığıyla yapılacak olup, posta yolu ile
yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Koşulları sağlamayanların veya eksik belge ile başvuranların başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru evrakları sonradan talep edilmesi
halinde iade edilmeyecektir.
D- SONUÇLARIN İLANI
Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi www.oidb.ege.edu.tr
Sayfasından 22 Ağustos 2014 mesai bitimine kadar ilan edilecektir.
E- YATAY GEÇİŞ KAYIT İŞLEMLERİ
Yatay geçişi kabul edilen öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen
veya Noter Tasdikli Vekaletnamenin ibraz edilmesi suretiyle tayin edilen vekil
aracılığıyla, yukarıdaki belirtilen tarihlerde kayıt belgelerini teslim ederek kesin
kayıt işlemini tamamlayacaklardır.
Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen yedek
listesindeki sıraya göre kayıtlanmayan sayısı kadar aday tespit edilerek ilan
edilecek ve yedek kayıtlanma tarihlerinde kayıtları yapılacaktır.
Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı Görülmek Koşuluyla Fotokopisi
Alınacaktır.)
2. 4,5*6 cm Ebadında 3 Adet Fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden,
adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
3. Askerlik Durum Belgesi (1992 ve daha önceki yıllarda doğmuş
erkek adaylar için askerlik şubelerinden yeni tarihli olarak alınacak olup, daha
sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.)
4. Öğrenci Katkı Payı Banka Dekontu (İkinci Öğretim öğrencileri için)
(Öğrenciler kayıt için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına geldiklerinde
kendilerine verilecek öğrenci numarası ve bankaya yatıracakları meblağı
gösteren yazı ile Halk Bankası Ege Üniversitesi Şubesine öğrenci katkı payını
yatıracaklardır.)
5. Aşağıda belirtilen bölümler için Sağlık Raporu:
-Tıp Fakültesine kayıtlanacak adayların, tam teşekküllü resmi bir hastaneden
(Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) eğitim süresince ve daha
sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını
belgeleyen heyet raporu almaları gerekmektedir.
-Diş hekimliği Fakültesine kayıtlanacak adayların, tam teşekküllü resmi bir
hastaneden (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) eğitim süresince
ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli
olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları gerekmektedir.
-Ege Meslek Yüksekokulu’nun Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’na
kayıtlanacak adayların, Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi Hastaneleri’nden
alacakları; astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, renk körlüğü, kekemelik,
sağırlık vb. gibi biyolojik bozukluğu olmamak; histeri, marazi çarpıntı vb.
psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış olmamak
koşullarına uygun Sağlık Kurulu Raporu almaları gerekmektedir. Ayrıca
herhangi bir okuldan disiplin cezası ile uzaklaştırılmış olmamak; boy
uzunluğunun santimetre olarak son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15
noksan kilo ağırlıkta olduğunu aldığı Sağlık Kurulu Raporunda
belgelendirmeleri gerekmektedir.
-Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Programına kayıtlanacak adayların, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden sürücü
belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını
belgeyen rapor almaları; program gereği 2.sınıfta araç kullanmalarının zorunlu
olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek
öğrencilerde 1,65 m’den; kız öğrencilerde 1,60 m’den kısa olmamak, boy
uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok
5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki
kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşıyla birlikte
taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.
Ayrıca İlk ve Acil Yardım Programına kayıtlanacak adayların kayıt
merkezine
gelmeden önce
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokuluna gidip boy ve kilo ölçümü yaptırmaları ve uygunluk belgesi
almaları gerekmektedir.
- Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Su Altı Teknolojisi Programı’na
kayıtlanacak tüm adayların, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinin Deniz ve
Sualtı Hekimliği Hiperbarik Tıp Anabilim Dalında ya da Özel Tıp
Merkezlerinden tüplü ve tüpsüz dalışa yeterlilik raporları almaları gerekir.
- Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Deniz Ulaştırma ve İşletme
Programı’na kayıtlanacak tüm adayların; TC vatandaşı olmak; boyu erkek
öğrencilerde 1,65 m’den, kız öğrencilerde 1,56 m’den kısa olmamak; boy
uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok
5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak ve kayıt yaptıracak öğrenci
adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi bulunan
sağlık raporu almak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak,
yapılacak mülâkat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak gerekir.
F – KONTENJANLAR
Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız.
Yurt İçi ve Yurt Dışı Kontenjanları İçin Tıklayınız.
Download

yatay geçiş - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı