KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS-LİSANS YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KAYIT VE
KABUL YÖNERGESİ
Amaç
Madde-1: Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Ön lisans, Lisans programlarına alınacak
yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, değerlendirme ve kayıt işlemlerini düzenler.
Kapsam
Madde-2: Bu yönerge, Karabük Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu
öğrencilerin seçimi, başvuru, değerlendirme, kayıt işlemleri ile Türkçe ve Yabancı Dil
Hazırlık Eğitimine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde-3: Bu yönerge,
a) 14.10.1983 tarih ve 2922 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere
İlişkin Kanun,
b) 30.04.1985 tarih ve 18740 sayılı Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere
İlişkin Yönetmelik,
c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.07.2003 tarih ve 1296-14245 sayılı yazısı,
d) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.01.2010 tarih ve 06-383-3269 ve 06-383-3270
sayılı yazıları,
e) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.02.2010 tarih ve 06-800-6165 sayılı yazısı,
f) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.03.2010 tarih ve 06-1489-10212 sayılı yazısı,
g) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 06.06.2011 tarih ve 3733-023747 sayılı yazısı
h) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19.02.2013 tarih ve 1177-8033 sayılı yazısı gereği
hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde-4: Bu yönergede geçen;
a) Fakülte: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı Karabük Üniversitesine bağlı her bir
fakülteyi,
b) İkamet Tezkeresi: Yabancıların ülkemizde belirli bir süre ikametlerine izin verildiğinin
gösterir belgeyi,
c) KBÜ: Karabük Üniversitesini,
ç) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,
d) Meslek Yüksekokulu: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı Karabük
Üniversitesine bağlı her bir meslek yüksekokulunu,
e) ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,
f) Rektörlük: Karabük Üniversitesi Rektörlüğünü,
g) T.C. Türkiye Cumhuriyeti’ni,
ğ) Üniversite: Karabük Üniversitesini,
h) Yabancı uyruklu öğrenci: Eğitim görmek amacıyla Karabük Üniversitesine başvuru yapan
ve/veya Karabük Üniversitesinde eğitim-öğretim gören öğrenciyi,
ı) YÖGS: Karabük Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,
i) Yüksekokul: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı Karabük Üniversitesine bağlı
her bir yüksekokulu,
j) Yükseköğretim Kurumu: Karabük Üniversitesine bağlı her bir fakülte, yüksekokul, meslek
yüksekokulunu, ifade eder.
k) BKÜB: Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği
l) BKÜBUÖKS: Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı
Yabancı Uyruklu Statüsü
Madde-5: Uyruğu T.C. veya KKTC olmayanlar ile çifte vatandaşlık hakkı olanlardan
uyruklarının herhangi birisi T.C. veya KKTC olmayanlar yabancı uyruklu statüsünde
değerlendirilir.
Başvuru Koşulları
Madde 6:
A) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının
Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge
sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde
“(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan
çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına
başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu
durumdaki çift uyrukluların
d) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar dahil)
e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE
AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacakların, başvurularının kabul edilmesi,
B) Adaylardan
a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
c) A maddesinin b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar /
ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar
hariç)
ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan
veya sahip olacaklar hariç),
d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin b numaralı bendinde
tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların,
e) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir
yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin,
f) Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle T.C.
Hükümeti’nce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim
imkanlarından yararlandırılmış olanların ve Batı Avrupa Açık Öğretim Lisesi
programlarından mezun olan T.C. vatandaşlarının (Batı Avrupa Açık Öğretim Lisesi
programlarında
okurken eğitim süreleri boyunca yurtdışında ikamet edenler hariç) .
başvurularının kabul edilmemesi,
Kontenjanların Belirlenmesi ve Başvurular
Madde 7:
a) Yükseköğretim Kurulunca yurtdışından yabancı uyruklu öğrenci alımı için onay verilen
Üniversitemiz ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere ilgili yıl için alınacak
yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin kontenjan önerileri Üniversite Senatosunda karara
bağlanarak ÖSYM tarafından çıkarılan kılavuzda yayınlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna
sunulur.
b) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ve kontenjanlara başvuru için son tarih Karabük
Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilir ve başvurular akademik
takvime göre online olarak yapılır.
c) Ön kayıtlar adayın beyanına göre yapılır. Değerlendirmelerde ve kesin kayıtlarda adayın
beyan ettiği evrakların orijinali istenir.
d) Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının kontenjanlara başvuru ve tercih yapabilmeleri için
YÖGS/ BKÜBUÖKS’na girmeleri ve YÖGS’den/ BKÜBUÖKS’dan taban puan olan 50 veya
üzerinde bir puan almaları gerekir. YÖGS’den/ BKÜBUÖKS puanları 2 yıl geçerlidir. Ancak
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrenci
adaylarının ilgili birimin Özel Yetenek Sınavına girmeleri gerekmektedir.
e) Tablo 1 de belirtilen sınav ve puan türlerinin taban puanlarına sahip olan öğrenciler
YÖGS’ye/ BKÜBUÖKS’ye girmeden kontenjanlara başvuru yapabileceklerdir.
f) Adayların sınava iştiraklerini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye’ye giriş yapabilmeleri için
Sınav Kabul Mektubu düzenlenir.
g) Sınav Kabul Mektubu adayların başvurularında belirttikleri posta ve e-posta adreslerine
gönderilir.
Tablo-1 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Seçiminde Dikkate Alınacak Ortaöğretim Başarı
Sınavlarına ve Yükseköğretime Giriş Statüsündeki Sınavlara ait K.B.Ü. Alt Sınır Puanları
Sıra Sınav Adı
No
KBÜ Alt Sınırı
1
2
3
4
5
YÖGS/ BKÜBUÖKS
ABITUR
ACT
Al Shahada Al Thanawijya-Al Amma
(Suriye)
Al Shahada Al Thanawijya (Libya)
50
En az 4
En az 21
180
%80 (Sci/Eng/Pure Sci.Streams)
6
Baccalaureate Libanais
15 Scientific Stream puanı
7
Fransız Bakaloryası
12
8
Gaokao (Çin)
540
9
GCE
3 Alanda en az biri A Düzeyi (en az biri
başvuru
ile
30 ilgili olmalı)
Toplam 1100
10 International Baccalaureate (IB)
11 SAT I
Matematik 600
12 Tawjihi (Ürdün Ve Filistin)
90 Scientific Stream
13 TÜBİTAK tanıdığı ve katıldığı Uluslararası
Bilim Olimpiyatları’nda alınan derece
Altın, Gümüş, Bronz madalya almış olmak
14
Bakalorya(Kamerun,Nijer,Burkine Faso,Çad, 11/20
Benin, Togo, Senegal)
16
ENT, UBT (Kazakistan)
85/125
17
18
19
20
İran (Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi)
KONKURS (Afganistan)
KONKURS (Moğolistan)
Senegal Bakaloryası
22
YGS/ LYS
15/20
270/350
650/800
15/20
Başvuracağı program için bir önceki
yılın taban puan koşulunu sağlamak
23
İlgili sınav komisyonunun bu sınavlara eşdeğer kabul edeceği diğer sınavlar
Not: Mezuniyet ifade eden puan türleri sürekli geçerli olup mezuniyet ifade etmeyen uluslararası
sınav sonuçları 2 yıl geçerlidir.
Karabük Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı(YÖGS) /
Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı (BKÜBUÖKS)
Madde-8:
a) Karabük Üniversitesi kendi belirleyeceği esaslar dahilinde müstakil olarak YÖGS sınavı
yapabilir.
b) Ayrıca Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği ile yapmış olduğu protokol çerçevesinde yurtiçi
ve yurtdışı merkezlerde sınav yapabilir.
c) Birlik üyesi üniversitelerle ortak yapılacak sınav gelir ve giderleri Döner Sermaye İşleme
Müdürlüğü üzerinde yürütür.
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme İşlemleri
Madde 9:
a) Üniversitemizin yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceği programlara başvuran adayların,
başvurularının ön incelemesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, değerlendirilmesi ise
komisyon (Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı Sınav ve Değerlendirme Komisyonu) tarafından
yapılır.
b) Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını taşıyan adayların evrakları Yabancı Uyruklu
Öğrenci Alımı Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna sunulur.
c) Başvurular sonucunda Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programların değerlendirme
işlemlerini ilgili birim yürütür.
ç) Kontenjanlara Tablo 1’de belirtilen sınav ve puan türleriyle başvuracak olan adayın,
değerlendirilmesinde kullanılacak olan sınav ve puan türlerine ait eş değerlik hesaplaması
9. Maddenin(e) fıkrasına göre yapılır. Eş değerliği yapılan puanlarıyla YÖGS/ BKÜBUÖKS’ye
giren adaylarla birlikte kontenjanlara başvuru yapar ve kontenjan dahilinde yerleştirmeler
yapılır.
d) Tablo 1 ‘de belirtilen listede ulusal sınavı bulunmayan adaylarda diğer müracaatta bulunan
yabancı uyruklu adaylar gibi Üniversitemizin yapmış olduğu YÖGS/ BKÜBUÖKS’ye
girmek ve başarılı olmak zorundadırlar.
e) Tablo 1’de (Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Seçiminde Dikkate Alınacak Ortaöğretim Başarı
Sınavlarına ve Yükseköğretime Giriş Statüsündeki Sınavlar) belirtilen sınavların eşdeğerlik
esasları, ilgili sınavların tavan puanlarının 100 puan üstünden işleme alınarak sağlanır.
Yerleştirme
Madde 10:
a) Başvurusu kabul edilen adaylarla ilgili liste akademik takvimde belirtilen tarihlerde
Karabük Üniversitesinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilir.
b) Değerlendirmeye esas alınan başarı puanlarının eşit olması halinde adaylardan YÖGS/
BKÜBUÖKS puanı yüksek olan tercih edilir. Ancak yine eşitlik bulunması halinde yaşı
küçük olan aday tercih edilir.
c) Bir birime kabul edilen aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısı, bu birime bağlı programların
yabancı uyruklu kontenjan toplamının yüzde 20’sini geçemez. Kontenjanların dolmaması
halinde, dolmayan kontenjanlara bu kural dikkate alınmaksızın başarı puanı sırasına göre
adaylar yerleştirilir.
d) Karabük Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını
sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
e) Kabul edilen adaylara durumlarını bildiren bir mektup (Kabul Mektubu), Karabük
Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi tarafından
gönderilir. Bu mektuba kayıt tarihleri ve gerekli bilgiler eklenir.
f) Yabancı uyruklu öğrenci adayı en fazla 5 programa başvurabilir.
Katkı Payı / Öğrenim Ücreti
Madde 11:
a) Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak katkı payı
ve öğrenim ücreti miktarları, Bakanlar kurulu kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim
Kurulunca belirlenir.
Öğrenim Vizesi
Madde 12:
a) Adayların adlarına düzenlenerek başvurularında belirttikleri adreslerine gönderilen ve
Türkiye'ye öğrenim amaçlı giriş işlemlerini yapabilmelerini sağlayacak “Öğrenim Vizesi”
almaları gerekmektedir.
b) Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen
yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların
çocuklarından öğrenim meşruhatlı vize aranmaz.
Kayıtlar
Madde 13:
a) Kayıt işlemleri Öğrenci işleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Kayıt için aşağıdaki
evraklar istenir.
Kayıt Evrakı:
a) YOGS/BKÜBUÖKS, ülke ulusal sınavı veya uluslararası sınava ait sonuç belgesi (ülke ulusal
sınavı veya uluslararası sınav sonuç belgeleri T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan
onaylı Türkçe örneği)
b) Uluslararası sınav sonucunun aslı veya onaylı örneği,
c) Lise Diplomasının aslı ve Diploma Denklik Belgesi (T.C. Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği)
ç) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,
d) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi,
e) Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da
Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği
f) Pasaportun veya resmi
makamlardan
alınan
kimliğinin tasdikli
veya
T.C.
Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği
g) Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu,
h) Fotoğraf (4 adet)
i) Adayların üniversitede eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek tutarın ustunde bir
gelire sahip olduğunun resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname (Yükseköğrenimini
üniversitemizde sürdürecek yabancı uyruklu Öğrencilerin, maddi durumlarının öğrenimleri
için uygun olduğuna dair ülkelerindeki mülki birimlerce veya Türkiye’deki
konsolosluklarından belgelemeleri gerekmektedir. Bununla ilgili gerekli maddi güvence
miktarı her yıl diğer koşullarla beraber Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın
http://www.Karabük.edu.tr/dbsk/oisleri web adresinde duyurulur.)
j) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
k) T.C. uyruklu erkek adayların askerlik durumuna ilişkin resmi makamlarca onaylı bir belge,
l) Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCE AL
sınav sonuç belgesinin aslı
m)İkamet tezkeresinin bir örneği (Kayıttan sonra Emniyet makamlarına başvurmak ve ikamet
tezkeresi almakla yükümlü bulunan yabancı uyruklu adayların ikamet tezkeresinin bir
örneğini ibraz etmesi zorunludur.)
Genel Sağlık sigortası
Madde-14:
a) Yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalarıyla işlemler ilgili mevzuat hükümlerine
gore yürütülür.
Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi
Madde-15:
a) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlilik düzeyleri;
YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.), alınan ve
adayın başarılı olduğunu kanıtlayan bir belgeye veya eğitim öğretim yılı başında üniversite
tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavındaki başarıya göre belirlenir.
b) Düzeyler:
(A) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir, kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.
(B) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak kısa zamanda gelişebilir. Beraberinde Türkçe
kursu almak koşuluyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılabilir. Öğrenci bir sonraki
eğitim-öğretim yılında kayıt yenileme sırasında düzeyini geliştirdiğini belgelemelidir.
(C)Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Öğrencinin kayıt hakkı kazandığı öğretim yılı sonunda,
Türkçe yeterlik düzeyini (A) veya (B) düzeyine yükselttiğini bu maddenin birinci fıkrasında
belirtilen yöntemlerden biriyle belgelemesi gerekir. (A) düzeyine yükseltenlere bu fıkranın
birinci bendi, (B) düzeyine yükseltenlere ikinci bendi hükmü uygulanır.
c) %100 İngilizce olan programlara yerleşen öğrencilerden Türkçe Seviye Belirleme Sınavı
sonucu istenmez.
d) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere başvuran Öğrenciler; Karabük
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine tabidir.
Tebligat
Madde-16: Öğrencilere yapılacak her turlu tebligat; kayıt yaptırırken bildirdikleri adrese
yazılı olarak veya Öğrencinin başvurduğu birimde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya
eksik adres bildiren veya adres değişikliğini bildirmeyen Öğrencilerin, var olan adresine
tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri
Madde-17: Öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunan yabancı
uyruklu öğrenciler Türkiyedeki ilgili mevzuat hükümlerine gore sorumludur.
Disiplin işleri
Madde-18: Öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yönergede hüküm bulunmayan haller
Madde-19: Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Karabük Üniversitesi On Lisans ve
Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları
uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde-20: 21/03/2013 tarih ve 2013/03-74 Senato Kararı ile kabul edilen Karabük
Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde-21: Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde-22: Bu Yönerge hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.
* Bu Yönerge 25/03/2014 Tarih ve 2014/06 sayılı Senato Kararı ile Yürürlüğe girmiştir.
Download

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt Kabul Yönergesi - kbü