T.C.
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ
KABUL YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönerge, İstanbul Bilim Üniversitesi’nin Fakülte ve Yüksekokullarında Lisans
düzeyinde öğrenim görmek üzere Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin seçimi ile Türkçe
Hazırlık Sınıfına yönlendirilmelerine ait kuralları içerir.
Başvuru Koşulları
Madde 2- Başvuracak Adaylar:
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan
çocuklarının Türk Vatandaşlığı uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin
Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı kanununun
7.maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik
birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” Hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul
kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar
bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin /
bu durumdaki çift uyrukluların
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar dahil)
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki
kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacakların,
başvurularının kabul edilmesi,
b) Adaylardan
1)
T.C. uyruklu
tamamlayanların,
olup
ortaöğretiminin
tamamını
Türkiye’de
veya
KKTC’de
K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip
GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej
ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacaklar hariç),
2)
1
3)
a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar /
ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında
tamamlayanlar hariç),
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını
KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında
diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına
sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5)
Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan
yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı
bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
başvuruları kabul edilmez.
Madde 3- Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını
sağlayan adaylar, Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim görmek için başvuruda
bulunabilirler.
Üniversitemiz lisans programlarına yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları,
Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci
Kılavuzu’nda ilan edilir.
ÖSYM tarafından ilan edilmiş kontenjanlara, Tablo 1’de belirtilen uluslararası sınavlarda alt
sınır puanını almış olanlar başvurabilirler.
Madde 4- Adayların Üniversiteye kabul edildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olma hakkı kazandıklarına ilişkin ya da Türk soyundan
geldiklerine ilişkin belge getirmeleri kabul esnasındaki statülerini değiştirmez. Öğrenciler mezun
oluncaya kadar her bakımdan Yurt Dışından Kabul Edilmiş Öğrenci işlemi göreceklerdir.
Başvuru Tarihi
Madde 5- Yurt Dışından Öğrencilerin başvuruları her yıl Temmuz ayında yapılacak olup,
başvuru tarihi, mülakat tarihi ve başvuru sonuçları üniversitemiz internet sayfasında ilan edilir.
Başvurusu kabul edilen adaylara İstanbul Bilim Üniversitesi tarafından bir kabul
mektubu gönderilecektir. Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın)
Türkiye Büyükelçiliği'ne giderek "Öğrenim Vizesi" almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye'ye
giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.
Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi’ni İl Emniyet Müdürlüklerinden
alırlar.
Orta öğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak
isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların
çocuklarından öğrenim meşruhatlı vize aranmaz.
Başvuru için gerekli belgeler
Madde 6- Başvuru Evrakı
2
1. Lise Diplomasının noter onaylı kopyası (İngilizce ya da Türkçe olmalıdır). NOT:
Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu
gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye
Büyükelçiliği'nden alınabilecek "Denklik Belgesi" kayıt sırasında istenecektir.
2. Resmi Transkript (Not Dökümü): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını (Lise
1, Lise 2, Lise 3) gösteren ve Lise Müdürlüğü ve TC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
onaylanmış resmi transkriptlerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir.
Transkript İngilizce veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş onaylı kopya da transkriptle
birlikte sunulmalıdır.
3. Sınav Sonuç Belgeleri : SAT(son iki yıl içinde girilmiş) ve eşdeğeri (GCE, ACT,
Tawjihi, vb.) sınav sonuç belgeleri aslı veya noter onaylı kopyası
4. Başvuru Ücreti Makbuzu: Başvuru ücretinin (iade edilmeyecektir) üniversitemiz
hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuz.
5. Başvuru Formu
Başvurular şahsen yapılabileceği gibi üniversitemiz adresine posta yoluyla da yapılabilir.
Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 7- Adayların başvuruları, Fakülte/Yüksekokul Dekan/Müdürlerinden oluşturulan Yurt
Dışından Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Komisyon, seçim ve
sıralama amacı ile ek olarak mülakat da yapabilir.
Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle İstanbul Bilim
Üniversitesi’nin yetkisindedir. İstanbul Bilim Üniversitesi kontenjanları doldurup
doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmek
anlamına gelmez.
Başvuru sonuçları internet sayfası ve İstanbul Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığında ilan edilir.
Kayıtlar
Madde 8- Kesin kayıt için gerekli belgeler:
1. Lise Diploması ve denklik belgesi aslı
2. Uluslararası sınava ait Sınav Sonuç Belgesi aslı
3. Resimli kimlik kartı veya pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının noter
onaylı örneği
4. Türkçe yeterlilik belgesi TÖMER Diploması (C1 sertifikası)
5. İkamet tezkeresinin noter onaylı örneği
6. Öğrenim vizesi noter onaylı örneği (T. C.Dış Temsilcilikleri)
7. 12 adet vesikalık fotoğraf
8. Zorunlu sağlık sigortası
9. Öğrenim ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu
10. Üniversitemiz öğrenim ücretini karşılayabileceğini gösteren noter onaylı belge
3
Eğitim Dili
Madde 9- Üniversitemizde eğitim dili Türkçe’dir.
Bu nedenle, kayıt sırasında İstanbul Bilim Üniversitesi tarafından kabul edilen bir
Yabancı dil-Türkçe Yeterlik Sınav Sonucu sunamayan öğrenciler (Türkçesi yetersiz) izinli
sayılacakları bir yıl içinde Türkçe düzeylerini yeterli seviyeye çıkarmakla yükümlüdürler.
Adaylar, Türkçe öğretimi için, üniversitemizce, Türkçe Öğretim Merkezine (TÖMER)
gönderilir. İzinli olan adayların, kayıt hakkını kazandıkları yılı takip eden eğitim-öğretim yılı
başında kayıt süresi içinde Türkçe düzeyinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir. Aksi
durumda tüm öğrenim haklarını kaybederler ve kayıtları silinir.
Kayıt sırasında, geçerli bir Türkçe Yeterlik Belgesi sunan öğrenciler kabul edildikleri
lisans programına doğrudan başlayabileceklerdir.
Genel Bilgiler
Madde 10- Bu yönergede yer almayan ve ortaya çıkabilecek hususlara ilişkin olarak ilgili yasa,
yönetmelik, yönerge ve Yüksek Öğretim kurumu kararları esas alınır.
Madde 11- Yurtdışından Öğrenci Yerleştirme Planı:
1. Öğrenci liseden mezun olur
2. Uluslararası bir sınav ( SAT I, Tawjihi vb) na girer ve Tablo 1’de verilen taban puanını
alır.
3. İ.B.Ü’ne müracaat eder (en fazla 3 bölüm).
4. Öğrencinin başvurusu komisyon tarafından değerlendirilir.
5. Öğrenciye kazandığı bir mektupla bildirilir ve üniversitenin web sayfasından duyurulur.
6. Öğrenci kaydını yaptırır.
Madde 12- Yurt dışından gelecek öğrencilerin seçiminde dikkate alınacak uluslararası sınav
taban puanları Tablo 1’de yeralmaktadır.
Madde 13- Adaylar, başvurma belgesine yazdıkları bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar.
Yanlış beyanda bulunma, başvurma belgesine başkasının fotoğrafını yapıştırma gibi davranışlar
halinde, yapılmış ise kayıt iptal edilir ve bununla ilgili yasal ve idari işlem başlatılır.
Madde 14- Bu Yönerge 2013-2014 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer
Madde 15- Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.
4
Tablo 1: Yurt Dışından Gelecek Öğrencilerin Seçiminde Dikkate Alınacak Uluslararası
Başarı Sınavlarına Ait Alt Sınır Puanları (2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren)
1. GCE (General Certificate Education)
Matematik 1 A Level ve Fizik,
Kimya ve Biyoloji’den herhangi
ikisinden 2 A Level
Diğer En az 3 konuda 3 A Level
2. SAT 1 ( Scholastic Assessment Test)
En az 500’ü matematik olmak üzere
toplam 1000
3. ACT (American College Test )
Tıp
Mathematics-Science 24
Fen-Edebiyat Mathematics-Reading 22
Yüksekokul Mathematics-Science veya
Mathematics-Reading 21
4. IB ( International Baccalaureate)
Diploma notu
5. Baccalaureat Libanais (Lübnan Bakaloryası)
Fen Dalı ( Scientific Stream) Diploma Notu
Tıp
15
Fen Edebiyat
14
Yüksekokul
13
6. Tawjihi (Ürdün ve Filistin)
Fen Dalı ( Scientific Stream) tüm deslerden
alınan sınav notu ortalaması
Tıp
90
Fen Edebiyat
80
Yüksekokul
70
7. Al-Shahada-Al Thanawiyya-Al-Amma
Fen Dalı ( Scientific Stream) nda 240
üzerinden
Tıp
200
Fen-Edebiyat
190
Yüksekokul
180
( Suriye Baccalaureate)
Tıp
28
8. Gaokao ( Çin Halk Cumhuriyeti
Üniversite Giriş sınavı)
Sayısal puan 750 üzerinden
Tıp
540
Fen Edebiyat
520
Yüksekokul
500
9. ABITUR (Genel Alman Yüksekokul Yeterliliği)
En fazla
3
10. Matura
Diploma Notu en az
2
11. Fransız Bakaloryası
Diploma Notu en az
10
5
12. İran lise diploma notu
13. TCS
Tıp
Diplome Debirestan
ortalaması en az
18/20
ve
Pişdaneşgahi bitirme
notu en az 18/20
Fen-Edebiyat
Diplome Debirestan
ortalaması en az
17/20
ve
Pişdaneşgahi bitirme
notu en az 17/20
Yüksekokul
Diplome Debirestan
ortalaması en az
16/20
ve
Pişdaneşgahi bitirme
notu en az 16/20
Tıp
Fen Edebiyat
Yüksekokul
60
55
50
Bir önceki yılın
taban puanı
5 üzerinden 3 ve
14. ÖSS Sınavları (YGS/LYS)
15. Azerbaycan Certificate of Complete
Secondary Education
TQDK (Azerbaycan Ulusal Üniversite Giriş
Sınavı
Tıp
Fen Edebiyat
Yüksekokul
Başvurduğu
programla ilgili
alanda 700 üzerinden
en az
600/700
500/700
500/700
16. Letonya Lise Bitirme Notu
En az 6
17. Litvanya Brandos Atestatas/ Certificate of
Maturity
18. Moldova Diploma de absolvire a
invatamintului mediu general (Bakalorya
Sınavı)
En az 6
Başvurulan
programla ilgili
olmak üzere en az iki
sınavdan 10
üzerinden en az 7
6
19. Özbekistan Certificate of Secondary
Education/ Attestat o srednem brazovanii
5 üzerinden 3
20. Rusya Federasyonu
Rusya Attestat/Certificate of Secondary
Education
EGE (Russian National School Exam)
5 üzerinden 3 ve
Rusya Federasyonu Merkezi Devlet Sınavı
(Unified State Exam-EGE)
21. Türkmenistan Lise Bitirme Diploması
(Attestat o Srednem Obrazovanii)
Toplam 4 konuda en
az 280 puan veya
En az ikisi
başvurulan program
ile ilgili olmak üzere
üç konuda ortalama
% 80
5 üzerinden 3
7
Download

Lisans Düzeyinde Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi