T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Biruni Üniversitesi lisans ve önlisans programlarına, yurt
dışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Biruni Üniversitesi lisans ve önlisans programlarına yurt dışından
öğrenci kabulüne ilişkin genel esasları, başvuran adaylarda aranacak nitelikleri, başvuru ve kayıt
kabul şartlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;
(a) Üniversite: Biruni Üniversitesi’ni,
(b) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosu’nu,
(c) Mütevelli Heyet: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,
ifade eder.
Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversite programlarına yurt dışından kabul edilecek öğrenci sayıları, Senato’nun
önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır ve YÖK onayı ile kesinleşir.
(2) Başvuru olmayan veya dolmayan program kontenjanları, Senato kararıyla diğer programların
kontenjanlarına eklenebilir. Ancak kayıt yaptıracak aday sayısı, toplam kontenjanı geçemez.
(3) Üniversite, ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
Başvurular
MADDE 6 – (1) Lise son sınıf öğrencisi veya mezunu olmaları ve EK-1’de belirtilen asgari
puanlardan birisine sahip olmaları koşuluyla, aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul edilir:
(a) Yabancı uyruklu olanlar.
(b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının
Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenlerin.
1
(c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu
durumdaki çift uyruklular.
(ç) T.C. uyruklu olup lise öğreniminin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanlar (lise öğreniminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede ki Türk
okullarında tamamlayanlar dâhil).
(d) K.K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de lise öğrenimini tamamlayan
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar.
(e) KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.
(2) Aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul edilmez:
(a) T.C. uyruklu olup lise öğreniminin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanlar.
(b) K.K.T.C. uyruklu olanlar (lise öğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç).
(c) 6. Maddenin (1). fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyruklular (lise öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / lise
öğrenimini K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç).
(ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (lise öğreniminin tamamını K.K.T.C.
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan
veya sahip olacaklar hariç).
(d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olanlar veya 6. Maddenin (1). fıkrasının (b) bendinde
tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.
(3) Adaylar başvurularını, Üniversite tarafından ilan edilen başvuru belgeleriyle birlikte, posta
yoluyla veya şahsen yaparlar.
(4) Başvuru tarihleri, Üniversitenin internet adresinde ilan edilir.
(5) Başvuru koşullarını taşımayan ve başvuru belgelerini belirtilen tarihler içinde sağlayamayan
adayların başvuruları geçersiz sayılır.
(6) Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve adaylar başarısız olsalar dahi iade edilmez.
(7) Başvuru esnasında Üniversiteye sunduğu bilgi ve belgelerde usulsüzlük veya tutarsızlık olduğu
tespit edilen adayların, kabul/kayıt işlemleri yapılmış olsa dahi iptal edilir.
Başvuruların Değerlendirmesi
MADDE 7 – (1) Başvuru değerlendirmelerini yapmak üzere, Üniversite Senatosu tarafından
Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu kurulur. Komisyon, değerlendirmelerde adayların sınav
2
sonuçlarını, lise diploma not ortalamalarını, ders başarılarını, İngilizce ve/veya Türkçe yeterlik
düzeylerini ve mülakat sonuçlarını dikkate alır. Başvuru şartlarını sağlamış olmak, yerleştirme için
kabul edilmeyi gerektirmez.
(2) Değerlendirme sonuçlarına göre başarılı bulunan adaylara Üniversite tarafından kabul mektubu
gönderilir.
Adaylar
bu
kabul
mektubuyla
birlikte
ülkelerindeki
Türkiye
Cumhuriyeti
temsilciliklerinden, öğrenim amaçlı vize alabilirler. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve
üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.
(3) Adayların, öğrenim için Türkiye'ye gelmeden önce öğrenim ücretlerini karşılayabilecek
önlemleri almaları gerekir.
Ücretler
MADDE 8 – (1) Öğrenciler her yıl eğitim-öğretim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Eğitimöğretim ücreti Mütevelli Heyet tarafından her akademik yılın sonunda, bir sonraki akademik yılda
uygulanmak üzere belirlenir.
(2) Üniversite, gerekli gördüğü hallerde öğrenciden, eğitim-öğretim ücretini ödeyebileceğine ve
öğrenimini sürdürebilmek için gerekli maddi koşulları sağlayabileceğine ilişkin teminat isteyebilir.
Kayıtlar
MADDE 9 – (1) Başvurusu kabul edilen adaylar, Üniversite tarafından ilan edilen belgelerle
birlikte, ilan edilen tarihlerde Üniversiteye şahsen gelerek kesin kayıtlarını yaptırırlar.
(2) Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra, kayıt yaptıran öğrenciler Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’na bildirilir.
Öğretim Dili
MADDE 10 – (1) Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarına kayıt
hakkı kazanan adayların yabancı dil bilgileri, akademik yılın başında yapılacak olan Yabancı Dil
Seviye Tespit Sınavı ile ölçülür. Seviye tespit sınavı ve hazırlık sınıfına ilişkin uygulamalar, “Biruni
Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi” hükümlerine göre yapılır.
(2) Öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan adayların Türkçe düzeyleri,
akademik yılın başında Üniversite tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavı ile ölçülür.
Türkçe düzeyleri yeterli olmayan öğrenciler, Üniversite bünyesinde veya bu alanda sertifika
vermeye yetkili kurumlarda en az iki yarıyıl Türkçe dil eğitimi almak zorundadır.
(2) Aşağıdaki belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler, Türkçe dil eğitiminden muaf tutularak lisans
programlarına başlama hakkı elde ederler.
(a) TÖMER sertifikasına veya herhangi bir Türkçe eğitimi aldığını ve başarılı olduğunu
gösteren belgeye sahip olanlar.
3
(b) Türkçenin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği
ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.
(c) Başka bir üniversitede en az bir yıl Türkçe dil eğitimi alanlar.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; T.C. Biruni Üniversitesi Lisans ve
Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, YÖK, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunun almış
olduğu kararlar ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 – Bu yönerge, YÖK onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – Bu Yönerge hükümlerini, Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.
EK – 1:
Biruni
Üniversitesinde
Öğrenim
Görmek
Üzere
Yurt
Dışından
Yapılan
Başvuruların
Değerlendirilmesinde Kullanılacak Olan; Ulusal ve Uluslararası Ortaöğretim Diplomaları, Bitirme
ve Giriş Sınavları ile Bu Sınavlardan Alınması Gereken Asgari Puanlar:
4
EK – 1
ÜLKE
Ulusal
Uluslararası
SINAV / DİPLOMA
MÜYÖS (Marmara Üniversitesi Yurt
Dışından Öğrenci Seçme Sınavı)
İÜYÖS (İstanbul Üniversitesi Yabancı
Öğrenci Sınavı)
AYÖS (Ankara Üniversitesi Yabancı
Uyruklu Öğrenci Sınavı)
LYS/ YGS
Türkiye’de ki liselerden mezun olan
yabancı uyruklu öğrenciler için lise
diploması SAT
GCE (General Sertifika Sınavı) A Level
GCE (General Sertifika Sınavı) O Level
ACT (America Üniversite Sınavı)
International Baccalaureate
Uluslararası Bilim Olimpiyatları
European Baccalaureate
Genel
Lise diploması
ABD
Lise Diploması
Konkurs General State Examination
Afganistan Baccalauria
Abitur
Angola Habilitação / Diploma de Ensino
Medio
Matura Diploma
Argentina Baccalaureate (Fakülte
Diploması)
Avustralya Lise Diploması
Matura Diploma
Azerbaycan Ulusal Üniversite Sınavı
(TQDK)
Azerbaycan Certificate of Complete
Secondary Education
Bangladeş Lise Diploması
Lise Diploması
Baccalaureate
United Arab Emirates Tawjihiyya /
Genel Ortaöğretim Sertifikası
Bolivia Bachiller / Técnico Certificado
de estudios
Lise Diploması
Lise Diploması
Lise Diploması
Baccalaureate
Algerian Baccalaureate
Baccalaureate
Gaokao
Afganistan
Almanya
Angola
Arnavutluk
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
Bangladeş
Belçika
Benin
Birleşik Arap
Emirlikleri
Bolivya
Bosna-Hersek
Brezilya
Bulgaristan
Burkina Faso
Cezayir
Çad
Çin Halk
5
ASGARİ PUAN
40
40
40
Üniversite tarafından değerlendirilir Üniversite tarafından değerlendirilir. 1000
2 Courses
4 Courses
21
26
TÜBİTAK’ın tanıdığı veya katıldığı
uluslararası bilim olimpiyatlarında
derece almış olmak
60%
Üniversite tarafından
değerlendirilir.
Diplomaya sahip olmak
250
55%
4
Diplomaya sahip olmak
Diplomaya sahip olmak
50%
Diplomaya sahip olmak
Diplomaya sahip olmak
200
5 üzerinden 3
60%
Diplomaya sahip olmak
10
50%
50%
Diplomaya sahip olmak
Diplomaya sahip olmak
Diplomaya sahip olmak
11
10
10
480
Cumhuriyeti
Çek
Cumhuriyeti
Danimarka
Kongo
Dominik
Cunhuriyeti
Endonezya
Estonya
Etiyopya
Fas
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Fransa
Matura Diploma
Diplomaya sahip olmak
Danimarka Bevis / Diploma
Democratic Congo Republic Examen
D’etat
Diplomaya sahip olmak
Dominician Republic Bachillerato
50%
Ujian Akhir Naitonal
Endonezya IJAZAH Sekolah Menengah
Atas Madrasah Aliyah
Gümnaasiumi Lõputunnistus/
Riigieksamenitunnistus
Etiyopya Yükseköğretime Geçiş Sınavı
Baccalaureate
Kativayan (Lise Diploması)
Tawjihi
Matriculation Exam /
Ylioppilastutkintotodistus
French Baccalaureate
33
Cukup Average 10 üzerinden 6
(enam)
Gambiya
Gambiya General Certificate of
Education (GCE)
Gana
Waec
Gine
Baccalaureat
CSAT
Ilbankye Kodung Hakkyo (Academic
High School Diploma/ Graduation)
Güney Afrika Senior Serifikası, Matrix
Test
Güney Kore
Güney Afrika
Gürcistan
Haiti
Hırvatistan
Honduras
Hindistan
Hollanda
İngiltere
Irak
İran
İsrail
İspanya
İsviçre
İtalya
50
5 üzerinden 3
60%
10
Diplomaya sahip olmak
70
7 üzerinden en az 4
10
En az biri başvurulan programla
ilgili olmak üzere, en az 3 konuda A
seviyesinde puan
En az 6 derste başarılı olmak ve en
az 3 kredi almış olmak
50%
500
4 üzerinden 2
7 dersten en az 6'sından başarılı
olmak
Georgia National Exam
Gürcistan Sashualo Skolis Atestati/
Attestat o Srednem Obrazovanii
250
5 üzerinden 3
Baccalaureat
50%
Hırvatistan Maturalna svjedodzba /
Svjedodzba o zavrsenom srednjem
obrazovanju /Svjedodzba o zavrsnom
ispitu-maturi
Honduras Bachillerato Titulo de
Bachiller en Ciencias y Letras
Hindistan Lise Diploması
Lise Diploması
Genel Eğitim Sertifikası (İleri Düzey)
Al-Edadiyah
Diploma Debirestan ve Pişdaneşgahi
Teudat Bagrut
Spain Baccalaureate
Matura Diploma
Matura Diploma
6
5 üzerinden 3
5 üzerinden 3 veya %61
60%
Diplomaya sahip olmak
Diplomaya sahip olmak
70
15
50%
50%
50%
Diplomaya sahip olmak
İzlanda
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kırgızistan
KKTC
Kolombiya
Kosova
Kuveyt
Küba
Letonya
Libya
Litvanya
Libnan
Madagaskar
Macaristan
Makedonya
Mali
Malavi
Malezya
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Moritanya
Mozambik
Myanmar
Nepal
Nijer
İzlanda studentsprof
Lise Diploması
Cambodia-Baccalaureate
Baccalaureate
10 üzerinden 5
Diplomaya sahip olmak
50%
11
GCE O Level / A Level Examinations
En az 4 konudan 4 üzerinden 2
Lise Diploması
Montenegro Diploma Record of Study
Al-Thanawiya Aama Qatari
Kazakistan Ulusal Üniversite Sınavı
Kazakistan Orta bilim turaly attestat/
Attestat o (obschem) Srednem
Obrazovanii
Kenya Eğitim sertifikası
(KCS), Kırgız Ulusal Üniversite Sınavı
Kırgızistan Attestat o Srednem
(Polnom) Obshchem Obrazovanii
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti GCE
AL
60%
Diplomaya sahip olmak
60%
60
Colombia - Baccalaureate
Kosova Üniversiteye Giriş Sınavı
(Maturity)
Kuveyt Shahadat-al-thanawia-al-a'ama
Diploma de Técnico de Segundo Grau
Lise Diploması
Libya Al-Shahada-Al-Thanawiyya
Sınav
Brandos Atestatas
Baccalaureate Libanals
Madagascar Baccalaureate
Lise Diploması
Makedonya Üniversiteye Giriş Sınavı
(Maturity)
Mali Baccalaureate
Okul Sertifikası Eğitim Sınavı (MSCE)
Malezya Sijil Pelajaran Malaysia /
Malaysia Eğitim sertifikası / Sijil Tinggi
Persekolahan Malaysia / Malezya
Yüksek okul sertifikası
Mexico Baccalaureate
Thanaweya Amma Genel Halk Sınavı
Konkurs General State Sınavı /
Moğolistan Ulusal Sınavı
Moldova Baccalaureate Sınavı
Lise Diploması
Lise Diploması
Temel Eğitim Standart Sınavı
(Matriculation)
Lise Diploması
Niger Baccalaureate
Waec
7
5 üzerinden 3
C+
114
5 üzerinden 3
En az biri başvurulan programla
ilgili olmak üzere, en az 2 “A
Level”
50%
40%
100 üzerinden 60
50%
6
170
70
13
11
Diplomaya sahip olmak
50%
10
C
İki dersi A ile geçmek ve lise
diplomasında %50 başarı oranına
sahip olmak
50%
50
650 / 5 üzerinden 3 yada 75%
7
50%
Diplomaya sahip olmak
60%
60%
11
En az 6 dersten başarılı olmak ve en
Nijerya
Jamb
Norveç Vitnemål videregående
Norveç
opplæring
Orta Afrika
Baccalaureate
Özbekistan
Ortaöğretim sertifikası
Pakistan
Lise Diploması
Panama
Panama Baccalaureate
Papua Yeni Gine Lise Diploması
Bachillerato / Técnico
Peru Certificado Oficial de Estudios/
Peru
Certificado de Educación Secundaria
Común Completa (quinto)
Polonya
Matura Diploma
Portekiz
Lise Diploması
Romanya
Diploma de bacalaureat
Ruanda
Lise Diploması
Rusya
Rusya Ulusal Final Okul Sınavı– EGE
Rusya
Lise Diploması (GOS)
Senegal
Baccalaureate
Sırbistan
Sırbistan Diploma / Record of Study
Singapur
Slovokya
Singapore-Cambridge GCE A-level
examination
az 3 kredi (C) almak
185
6 üzerinden 3
11
5 üzerinden 3
60%
50%
50%
50%
20 üzerinden 12
Diplomaya sahip olmak
Diplomaya sahip olmak
6
60%
42
5 üzerinden 3
10
5 üzerinden 3
En az 2 konuda A-seviyesinde puan
+ 2 AO-seviyesi veya 3 A-seviyesi
konu + 1 AO-seviyesinde konu
50%
Şili
Tacikistan
Tanzanya
Tayvan
Tayland
Togo
Tunus
Türkmenistan
Lise Diploması
Slovenya Maturitetno spricevalo
(Matura) Poklicna matura + maturitetni
tecaj
Lise Diploması
Genel Eğitim Sertifikası (İleri Düzey)
Okul Sertifikası
Al-Shahada-Al-Thanawiyya
Tawjihiya
Şili Licencia de Educación Media/
Licencia de Enseñanza Media
Şili Prueba de Selección Universitaria
Lise Diploması
Lise Diploması
Lise Diploması
Lise Diploması
Baccalaureate
Tunus Baccalauréat
Lise Diploması
Uganda
UCE (Uganda Eğitim Sertifikası)
Umman
Tawjihi
850 üzerinden 600
3
Diplomaya sahip olmak
Diplomaya sahip olmak
Diplomaya sahip olmak
11
11
3
Matematik ve İngilizce zorunlu
olmak üzere 6 konudan en az 8 not
80
ZNO (Harici Bağımsız Sınav)
Ukrayna Atestat pro povnu zagal'nu
srednju osvitu/ Attestat o Srednem
(Polnom) Obshchem Obrazovanii
Tawjihi
Venezuela Bachillerato
150
Slovenya
Somali
Sri Lanka
Sudan
Suriye
Suudi Arabistan
Şili
Ukrayna
Ürdün
Venezülla
8
5 üzerinden 3
Diplomaya sahip olmak
Diplomaya sahip olmak
60%
170
60
7 üzerinden 5
12 üzerinden 7
70
20 üzerinden 13-15
Vietnam
Yemen
Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat)
Yemen İhtibar Vizari Sanevi Sınavı
Yeni Zelenda
Yeni Zelanda National Certificate
Educational Achievement
Yunanistan
Zimbabwe
Yunanistan Üniversiteye Giriş Sınavı
Lise Diploması
Zambiya
Zambia Okul Sertifikası
9
6
70
En az 5 konudan 4 üzerinden 3
(Konuların 4’ü İngilizce,
Matematik, Doğa/Fizik Bilimleri ve
Sosyal Bilimler konularından
olmalı)
20 üzerinden 8
50%
İngilizce zorunlu olmak üzere 6
konudan "satisfactory" ve en az 1
konudan "credit" almak; veya
İngilizce zorunlu olmak üzere 5
konudan "satisfactory" ve en az 2
konudan "credit" almak
Download

öğrenci kabulüne ilişkin sınavlarla ilgili detaylı